You are on page 1of 7

Amerikansk

fotboll
Januari 2000

måttuppgifter för
fritidsanläggningar

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan


Sveriges Kommuner och Landsting • Enheten för Livsmiljö och trygghet

Förord
Svenska Kommunförbundets måttblad som funnits sedan 1985 har från 1990 varit
samlade i en Måttbok. Från 2000 finns måttbladen i häften, ett för varje idrott, sport
eller grupp av närbesläktade verksamheter, samt en allmän del med övergripande
informationer och med förteckning över måttbladen. Ett 60-tal publikationer distri-
bueras som pdf-filer samlade på CD-skiva.
Den allmänna delen följer med vid alla köp och innehåller rubrikerna:
• Regler, normer, standard • Ljudmiljö
• Belysning • Förråd för idrotter
• Färger, ljusreflektans, glans
Revidering av måttbladen som hittills har skett årsvis kommer nu att göras när be-
hov uppstår, t ex vid ändrade regler för en idrott. När kommunerna är anläggnings-
ägare måste möjligheterna att genomföra ändringar beaktas med hänsyn till såväl
tid som kostnader.
I Måttboken – som den samlade publikationen kallas – används rubrikerna Lämpli-
ga mått och Regelmått. Regelmått kan övervägas t ex om anläggningen ska användas
för internationella tävlingar eller spel i högre divisioner. I vissa fall innebär anpass-
ning till regelmått ökade kostnader, t ex vid krav på höga fria höjder till innertak.
Angivna Regelmått omfattar endast utdrag ur tävlingsregler av de mått som är av
intresse för jämförelse med Lämpliga mått.
Innan man bestämmer måtten på en anläggning bör man alltså avgöra hur den ska
användas och vilka funktioner den ska fylla. När det är bestämt väljer man de mått
som ger den mest effektiva användningen av anläggningen.
De mått som anges under Lämpliga mått betyder inte att redan befintliga anläggning-
ar måste ändras. Måtten kan däremot användas vid alla nyanläggningar och vid
ombyggnader som ändå måste göras av andra orsaker än enbart måttavvikelser. Vi
vill också poängtera att det är anläggningens ägare som av bland annat ekonomiska
skäl har det yttersta ansvaret för en anläggnings utformning.
När det gäller idrottsanläggningar har måttuppgifterna granskats av idrottens
specialförbund.
Måttboken kan användas vid såväl nybyggnad och ombyggnad som vid upplinje-
ring av anläggningar.

Hugo Blom
Sveriges Kommuner och Landsting
Enheten för Livsmiljö och trygghet

Produktion: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm Ändringar i förhållande


Torsten Wikenståhl, Hans-Olof Nyström till föregående utgåva
Originalarbete: Ordförrådet AB Måttbok
1998
Måttboken med måttuppgifter för fritidsanläggningar kan köpas hos:
är markerade med
Ordförrådet AB, Box 42 139, 126 15 Stockholm. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tel 08-19 01 33. Fax 08-19 02 33. e-mail: bok@ordforradet.se i marginalen
En förteckning över alla Måttbokens delar finns på www.ordforradet.se/bok
I den förteckningen framgår datum för aktuell version.
Måttbok: ISBN 91-7099-793-4. ISSN 1101-3052

2
Måttbok • Januari 2000 AMERIKANSK
Sveriges Kommuner och Landsting FOTBOLL

AMERIKANSK FOTBOLL
Amerikansk fotboll är ett spel som utövas av två lag med 11 spelare var. Spelarna
skall försöka göra poäng genom att placera bollen bakom motståndarnas mållinje, vil-
ket kallas touchdown, eller också genom att sparka den över målribban.
En match varar i två halvlekar om 24 min effektiv speltid med 20 min paus mellan
halvlekarna. Halvlekarna delas i två perioder med en kort paus för sidbyte. Vid oav-
gjort resultat vid full tid i finalspel spelas extra perioder tills endera laget segrat. En
match varar mellan två och tre timmar.
Planen kan ha en yta bestående av konstgräs eller naturgräs. Utanför slutlinjerna bör
finnas ett underlag av naturgräs, konstgräs eller liknande mjukt material minst 3,65
m fram till avgränsningslinjerna.

Vid tävling kan följande funktionärer m fl förekomma:


5–7 domare vilka samtliga agerar på spelplanen
3 markerare med 10-yardskedja
2 bollplockare
Spelare och avbytare – ca 40 per lag – samt tränare, lagledare m fl tillsammans högst
40 personer per lag
Hejaklacksledare i grupp, 10–20 personer
Orkestrar, 10–40 personer

Belysning
Se allmänna avsnittet om belysning.

3
Måttbok • Januari 2000 • Sveriges Kommuner och Landsting AMERIKANSK FOTBOLL

Alla mått i meter


Mått och markeringar
Mått-toleranser
Lämpliga mått
Mått får avvika högst 5x√ L
Bredd Längd mm där L = måttet i m,
A B C D E* F* oberoende av om måttangi-
velser sker med eller utan
Internationella och 56,25 48,75 117,25 109,75 91,40 45,70 decimaler.
nationella matcher

Om planen är kortare än 91,4 m (100 yards) ska minskningen göras från mitten.
* Måtten E och F gäller till linjernas mitt.

Målet ska ha en invändig bredd av 5,64 m. Höjden till målribbans överkant skall vara
3,0 m och till målstolparnas topp minst 9,1 m. Markstolpen kan fästas i mark t ex 1,5
m utanför slutlinjen. Detaljmått och infästning fastställs i samråd med tillverkaren.
Markstolpen skall vara inklädd med mjukt stötskyddande material upp till minst 1,8
m höjd.

Markeringar
Linjebredd 0,10 där inte annat anges. Linjefärg vit.
Mållinje får ha annan färg än vit. Avgränsningslinjer får vara gula.
Målställning skall vara gul eller vit. Vindriktningsvimplar 10x110 cm i toppen på
målstolpar är tillåtna.
Pyloner, totalt 12 st, av mjukt material skall vara röda eller orange.
Den 1,83 m breda sidolinjen mellan 25-yardslinjerna kan vara helt vit eller markerad
med textilmaterial.
Färgning av gräsytor skall utföras så att färgen syns från alla riktningar.
Reklam, symboler och texter m m som inte har betydelse för spelets bedrivande får
inte finnas närmare än 1,2 m från någon linje på spelfältet med undantag av målom-
rådet där färgvalet skall vara sådant att spellinjerna framträder tydligt.

Resultatmarkering:
• 1 siffra för period
• 2+2 siffror för resultat
• Matchur som visar vad som återstår av 12 min effektiv speltid

Måttpilsförklaring

Avstånd avser ytterkant

Avstånd avser innerkant

Avstånd avser centrum

4
Måttbok • Januari 2000 • Sveriges Kommuner och Landsting AMERIKANSK FOTBOLL

Detaljmått

A
B

18,30 3,25 5,64 3,25 18,30

Avgränsningslinje

2,75
3-yardlinje

5-yardlinjer

5
5

Tvärlinjer

10 15 20 25 30 35 40 45 50 45 40 35 30 25 20 15 10
10 15 20 25 30 35 40 45 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Korta linjeförlängare

E (20x4,57 m mätt på linjernas mitt)


4-tumsmarkering

1,83
b

F (10x4,57 m)
Tränarnas ruta

Lagområde
D
C
a

b
1,83

Sidområde
5

Mållinje

C
Slutlinje

Målstolpar

Pyloner utanför slutlinje

5
Måttbok • Januari 2000 • Sveriges Kommuner och Landsting AMERIKANSK FOTBOLL

a: Rekommenderad b: Lagområde
yardlinjenumrering
8,23 till tvärlinjerna minst
(9 yard) 1,83
3,65 1,83
1,83

1,83

25 20
1,22
Diagonalstreckat
lagområde
0,76
0,6

Tränarruta
1,22

Antingen markeras Vit eller


9-yardlinjer eller textilklädd yta
0,9

siffror med pil


0,45

20 25
Pilar som visar mot närmaste

1,83
mållinje är tillåtna, dock ej vid 50.

Avgänsningslinje

c: Målområdesdetalj
0,6 0,1
0,6
Markering 0,1 x 0,1
0,6

5-yardlinje
Korta linjeförlängare

Mållinje

Sidlinje

Pyloner
0,91

Slutlinje

Avgänsningslinje

0,3 0,3

6
Måttbok • Januari 2000 • Sveriges Kommuner och Landsting AMERIKANSK FOTBOLL

Målställning

5,64

3,0

Slutlinje

Detalj av pylon
0,
1
1
0,

0,45

Mållinje

Sidlinje