You are on page 1of 10

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Miljøvernavdelingen

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:


2007/8629 M-FO Kari Skogen 4.5.2010

OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL


MELLOMLAGRING AV RETURASFALT PÅ HUKEN PUKK- OG ASFALTVERK,
OSLO KOMMUNE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus finner ikke grunnlag for omgjøring av vedtak datert
17.12.2009, der Fylkesmannen endrer Oslo Vei AS sin tillatelse datert 26.3.1992 til å
kunne mellomlagre returasfalt på Huken pukk- og asfaltverk. Forelagte klager
oversendes herved Klima- og forurensningsdirektoratet for klagesaksbehandling.

Vi viser til brev fra Gunder Løvlimo datert 5.1.2010 (vedlegg 1), brev fra Lillomarkas Venner
datert 15.1.2010 (vedlegg 2), brev fra Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka” datert
25.1.2010 (vedlegg 3), brev fra Oslo Vei AS datert 25.1.2010 og 15.2.2010 (vedlegg 4 og 5)
og brev fra Ammerud skole FAU datert 15.2.2010 (vedlegg 6), der Fylkesmannen sitt vedtak
datert 17.12.2009 (vedlegg 7) til Oslo Vei AS påklages.

Saksfremstilling
Bakgrunn
Oslo Vei AS (tidligere Oslo Veivesen) har drevet pukkverk på Huken siden 1954, og startet
med asfaltproduksjon i 1967. I 1981 vedtok Oslo kommune å organisere innsamling av all
returasfalt, og å lagre denne på noen utvalgte godkjente lagerplasser. Huken er en av plassene
der gammel asfalt er blitt lagret. Det har i mange år blitt mottatt mer asfalt på Huken enn det
som har vært mulig å gjenbruke, og dagens asfaltlager er på nærmere 240 000 tonn returasfalt.

Huken pukk- og asfaltverk har en tillatelse til å drive pukk- og asfaltverk datert 23.3.1992
(vedlegg 8), men har ikke hatt tillatelse til mellomlagring av returasfalt.

Søknad
Sweco Norge AS søkte på vegne av Oslo Vei AS i brev datert 20.4.2009 (vedlegg 9)
Fylkesmannen om tillatelse til midlertidig deponi/mellomlagring av gammel asfalt på Huken
pukk- og asfaltverk på Grorud i Oslo kommune. Det vises her også til tilleggsinformasjon
sendt Fylkesmannen i brev datert 28.7.2009 (vedlegg 10).

I søknaden fremkommer det to alternativer vedrørende behovet for mellomlagring av


returasfalt, hvorav det ene alternativet (alternativ 1) er basert på dagens produksjon av asfalt
og det andre alternativet (alternativ 2) er basert på en utvidelse og økt drift av steinbruddet på
Huken. Oslo Vei AS har i dag et lager med returasfalt på Huken som utgjør 240 000 tonn. I

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 00 Saksbehandler: Kari Skogen


Postboks 8111 Dep Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22 00 36 58 Direkte telefon: 22003669
0032 OSLO Inngang sjøsiden Internett: E-post: postmottak@fmoa.no
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus Org.nummer: NO 974 761 319
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

henhold til alternativ 1 er det planlagt å motta ytterligere 20 000 tonn årlig frem til 2013, og
da redusere inntaket til 5 000 tonn frem til 2021. Innen 2021 vil lageret med returasfalt være
benyttet som innsatsfaktor i produksjonen av ny asfalt. Dersom alternativ 2 realiseres,
planlegges det å motta 20 000 – 26 000 tonn returasfalt årlig frem til 2018. Produksjon av ny
asfalt vil samtidig øke slik at mengde lagret returasfalt vil være benyttet innen 2018. Dette
innebærer at mengden med lagret returasfalt på Huken vil reduseres årlig i forhold til dagens
lager på 240 000 tonn, og lageret vil være oppbrukt innen 2018/2021.

Høring
Søknaden ble sendt på høring den 11.6.2009 (vedlegg 11) til Oslo kommune,
interesseorganisasjoner og berørte naboer. Søknaden ble samtidig offentlig kunngjort i
Aftenposten og Grorudposten samt lagt ut på Fylkesmannen sine nettsider.

Fylkesmannen mottok høringsuttalelser fra Oslo kommune, Oslo kommune – Grorud


bydelsutvalg, Apaløkka og omegns Vel, Lillomarkas Venner, Alnaelvas Venner, Groruddalen
miljøforum, Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka”, Oslo og Omland Friluftsråd,
Kontaktforeningen for velforeninger i Oslo, Lillomarka Boligsameie, Breisjøgrenda sameie
og Gunder Løvlimo (vedlegg 12 – 23).

Oslo kommune er miljømessig positiv til at returasfalt benyttes som innsatsfaktor i ny asfalt
og at nærheten mellom der returasfalt for bruk i ny asfalt og der ny asfalt produseres er
positivt. Oslo kommune forutsetter at dagens produksjon legges til grunn og at det tas
vannprøver i Aurevannsbekken ved siden av foreslåtte grunnvannsprøver.

De resterende høringsuttalelsene går sterkt i mot søknaden. Det henvises blant annet til
markaloven og Miljøverndepartementets uttalelse om å skrinlegge planene for utvidelse av
Huken pukk- og asfaltverk. Det henvises til at Huken pukk- og asfaltverk ligger innenfor
Markagrensen, og at tiltaket dermed må behandles etter de nye reglene i markaloven, med
referanse til plan- og bygningsloven. Det nevnes også at Huken pukk- og asfaltverk ligger
mellom to av Lillomarkas viktigste inngangsporter i Grorud bydel, og store deler av Oslos
befolkning bruker disse veiene inn til marka. Virksomheten er også til stor belastning for store
deler av befolkningen i nærmiljøet i form av støy- og støvplager, forurensning av Alnaelva og
stor trafikk av tunge lastebiler på boligveier. Høringsuttalelsene viser også til flerbruksplanen
for Oslo kommuners skoger, Groruddalsatsningen og Blågrønn struktur langs Alnavassdraget.
De fleste høringsuttalelsene går inn for at utviklingen av videre mottak av asfalt og
asfaltproduksjon stanses og at gjeldende konsesjon trekkes tilbake.

Vedtak
Fylkesmannen endret i brev datert 17.12.2009 tillatelsen til Oslo vei AS datert 26.3.1992 til
også å omfatte mellomlagring av returasfalt på Huken pukk- og asfaltverk. Endringen av
tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd punkt fem og i medhold
av §§ 11 og 29, jf. § 16.

Det er gitt tilleggsvilkår til tillatelsen datert 26.3.1992. Det er blant annet satt en grense på
30 000 tonn med hensyn til hva som kan mellomlagres av returasfalt til enhver tid på fastsatt
område. Returasfalt til ny produksjon tillates mellomlagres inntil tre år. Virksomheten må ha
en mottakskontroll som sikrer at det ikke tas imot returasfalt som klassifiseres som farlig
avfall. Returasfalt som klassifiseres som farlig avfall må leveres til godkjent mottak.
Mellomlagringen av returasfalt må skje på en slik måte at det ikke fører til fare for

2
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

forurensning av jord, luft og vann og det skal gjennomføres prøvetaking av grunnvann og


nærliggende resipient.

Klage
Fylkesmannen har mottatt fire klager fra henholdsvis Gunder Løvlimo, Lillomarkas Venner,
Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka”, Ammerud skole FAU og Oslo Vei AS.
Klagefristen ble utsatt til den 25.1.2010 grunnet tillatelsen ble sendt ut rett før jul.

Gunder Løvlimo
Klager påpeker at vedtaket er tatt på feil grunnlag i strid med Miljøverndepartementet og
markaloven sine føringer og kommunen sin satsing på å øke livskvaliteten i Groruddalen.

Videre drift og omfattende forurensning fra asfaltverk og pukkverk inne i Oslomarka og tett
inntil boligområdene er uforenelig med dagens krav til livskvalitet, helse, friluftsliv og
markaloven.

Det påpekes av klager at planene om returasfalt er et ledd i Oslo Vei AS sine ønsker og
påfølgende planer om å skulle utvide driften og forurensningen og å bygge ned kritiske
naturarealer inne i Oslomarka. Ønskene og planene til Oslo Vei AS vil være til uforenelig
ugunst for natur og friluftsliv, rekreasjonsverdi og livskvalitet i strid med både markaloven og
Oslos skogers flerbruksplan hvor arealene allerede er vedtatt vernet for friluftsliv.

Klager er av den oppfatning at de forskjellige sakene tilknyttet Oslo Vei AS har egne
saksbehandlere hos Fylkesmannen og de enkelte saksbehandlere ikke har en sammenfattet
helhetlig oversikt og forståelse for hele sakskomplekset tilknyttet Oslo Vei AS sin
miljømessige påvirkning for miljø og lokalbefolkning.

Klager krever at vedtaket må oppheves særlig på bakgrunn av Miljøverndepartementet sin


henstilling til Oslo kommune vedrørende en utvidelse av areal ved Huken pukk- og asfaltverk.

Lillomarkas Venner
Lillomarkas Venner er positive til Fylkesmannens vilkår når det gjelder hvor mye returasfalt
som kan mellomlagres til enhver tid. Oslo Vei AS har derimot mellomlagret returasfalt
ulovlig i flere år uten tillatelse til oppbevaring av avfall, jf. forurensningsloven § 29.
Lillomarkas Venner er derfor av den oppfatning at en tillatelse er feil signal å gi, ettersom det
kan oppfattes som at det er helt greit å ture frem uten å ta tilstrekkelig samfunnsansvar.

Det påpekes også at det ikke er noen mening i å gi tillatelse til tilkjøring og mellomlagring av
returasfalt frem til 2017/2018, når Huken pukk- og asfaltverk med stor sannsynlighet ikke vil
kunne drive videre. Lillomarkas Venner er bekymret for at en tillatelse vil kunne føre til at
asfaltproduksjonen og dens sterke forurensning kan fortsette i unødig mange år på grunn av
denne tillatelsen.

Bakgrunnen for antakelsene om at Huken pukk- og asfaltverk ikke vil kunne drives frem til
2017/2018 er blant annet ny markalov, der en utvidelse av Huken vil bryte med alle tre
områdene som omfattes av markalovens formålsbestemmelser (friluftsliv, naturopplevelse og
idrett). Lillomarkas venner er kjent med at Miljøverndepartementet om ikke lenge vil
behandle søknad fra Oslo kommune om tillatelse til oppstart av planarbeidet i forbindelse
med Oslo Vei AS sitt forslag om utvidelse, og det antas at det er lite sannsynlig at
Miljøverndepartementet vil gi tillatelse til oppstart av planarbeidet.

3
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Det henvises også til klager over grove brudd på eksisterende reguleringsplan. Oslo kommune
har i brev datert 21.12.2009 til Oslo Vei AS definert påklagede forhold som ulovlige samt
påpekt andre ulovligheter. På denne bakgrunn vil en tillatelse til å drive Huken videre og
mellomlagre returasfalt, bli oppfattet av allmennheten som at forbrytelser lønner seg.

I tillegg henvises det til at en videre drift av Huken vil redusere levevilkårene, folkehelsen,
bo- og rekreasjonsforholdene, grunnet forurensning og tungtransport i området. Dette må sees
i sammenheng med at Groruddalen og Bydel Grorud kommer dårlig ut i
levekårsundersøkelser for Oslo.

En naturlig konsekvens er at Huken pukk- og asfaltverk legges ned og avvikles så snart som
mulig og at tillatelse til mellomlagring av returasfalt ikke gis.

Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka”


Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka” har registrert at det i tillatelsen fra
Fylkesmannen om mellomlagring av returasfalt ikke er tatt til følge alternativet fra Oslo Vei
AS som omhandler en utvidelse av Huken. Det er også registrert at det er satt en grense for
hvor mye returasfalt som kan mellomlagres til enhver tid, noe som er et skritt i riktig retning
men langt fra hva som er ønskelig.

Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka” har gjentatte ganger påpekt mulig brudd på
gjeldende konsesjon. Oslo kommune har behandlet aksjonsgruppa sin henvendelse, der det
konkluderes med at forholdene ved og omkring Huken er i strid med reguleringsplanen for
området. Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka” påpeker også at det ikke er nevnt
lagring av returasfalt og heller ikke inntegnet areal for dette i reguleringsplanen for området.
Det henvises i den sammenheng til Oslo kommune sin uttalelse om at Oslo Vei AS ikke har
hatt nødvendige tillatelser for sin virksomhet med lagring av returasfalt. Dette til tross for at
Oslo kommune besluttet i 1981 at Huken skulle være ett av flere godkjente returasfaltsteder.

Det henvises i klagen til Oslo kommune sin fastsettelse av planprogram den 15.12.2009 for en
mulig utvidelse av Huken pukk- og asfaltverk. Saken er under behandling og det endelige
planprogrammet må stadfestes av Miljøverndepartementet. Basert på brudd på gjeldende
reguleringsplan, er Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka” av den oppfatning at Oslo
Vei AS forholder seg useriøst, illojalt og forholder seg på ulovlig måte til eksisterende regler
– herunder til foreliggende reguleringsplan eller manglende sådanne for området. De har
vanskelig for å forstå hvordan Oslo Vei AS skal kunne rette opp allerede ulovligheter i
henhold til gjeldende reguleringsplan, og ser ikke bort fra at videre undersøkelser av
miljøkriminaliteten vil føre til etterforskning, ansvarsstillelse og straffeforfølgelse.

Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka” påklager Fylkesmannens vedtak og ser det som
helt uakseptabelt med ytterligere mottak av returasfalt og fortsette eller øke
asfaltproduksjonen ved Huken pukk- og asfaltverk.

Ammerud skole FAU


Ammerud skole FAU påklager Fylkesmannen sitt vedtak basert på at driften ved Huken pukk-
og asfaltverk medfører mye tungtrafikk langs Ammerudveien. Ammerudveien inngår som en
del av skoleveien for svært mange barn ved Ammerud skole. Tungtrafikken gir mye ubehag
for beboerne i området i form av støy og eksosplager, samt skaper trafikkfarlige situasjoner.
Ammerud skole FAU er av den oppfatning at et mellomlager av returasfalt vil utsette

4
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

avviklingen av pukkverket. Klager mener Huken pukk- og asfaltverk bør avvikles så snart
som mulig.

Oslo Vei AS
Oslo Vei AS påklager Fylkesmannens vilkår til tillatelsen om at Oslo Vei AS maksimalt kan
mellomlagre 30 000 tonn returasfalt til enhver tid, og at de ikke kan motta mer returasfalt før
eksisterende lager av returasfalt er redusert til under 30 000 tonn.

Mange av Oslo Vei As sine kunder har oppdrag, hvor fjerning av asfalt inngår som en del av
arbeidet. Dette innebærer i praksis at returasfalt og rene gravemasser kan leveres på Huken,
med returlass av stein og asfalt. Hvis muligheten for mottak av returasfalt på Huken faller bort
i mange år fremover, må kundene levere dette på annet godkjent mottak for så å hente nye
materialer i Huken. Noen av kundene vil finne dette uhensiktsmessig og vil dermed benytte
mottak av returasfalt og henting av nye stein- og asfaltmateriale utenfor Oslo. Dette vil i følge
Oslo Vei AS gi større kostnader for kunden, større miljøbelastninger og tap av kunder for
Oslo Vei AS.

Oslo Vei AS foreslår derfor at det opprettes en ny lagerplass i bruddet, hvor returasfalten som
kommer inn blir knust til granulat, noe grovere enn den som benyttes i produksjon. Dette vil
gjøre at massene ikke blir presset sammen og størkner. Finknusing skjer så i forbindelse med
produksjonen. Lagerplassen er tenkt plassert i det nord-østre hjørne av bruddet, med tett
underlag og oljeutskiller.

Oslo Vei AS hadde et forbruk av returasfalt i 2009 på 41 000 tonn, noe som forventes å stige
ytterligere i årene fremover. Dette innebærer at Oslo Vei AS har behov for et større lager av
returasfalt enn tillatelsens vilkår om maks 30 000 tonn. Derom det gamle lageret med
returasfalt ikke blir tømt før det nye råstofflageret av granulert returasfalt blir større en tre års
forbruk, vil Oslo Vei AS stoppe mottaket av returasfalt.

I brev datert 15.2.2010 fremkommer det at Oslo Vei AS har planer om en årlig produksjon på
200 000 tonn asfalt årlig med en innblanding av returasfalt på 20 %. Dette innebærer at Oslo
Vei AS vil ha et forbruk på 40 000 tonn returasfalt ved produksjon av ny asfalt. Det er også
ønskelig med tillatelse til et mottak av ”ny” returasfalt på 20 000 tonn årlig.

Fylkesmannens vurdering
Returasfalt er et begrep som brukes for all asfalt som graves, freses eller fjernes på annen
måte fra sin opprinnelige funksjon fra veier, flyplasser, parkeringsplasser og lignende.
Returasfalt defineres som næringsavfall i henhold til forurensingsloven § 27. Dette innebærer
at returasfalt må leveres til lovlige avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven § 11,
jf. § 29, med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte, jf. forurensningsloven § 32.
Returasfalt kan inneholde tjæreprodukter, og vil da kunne bli klassifisert som farlig avfall og
må da deponeres eller gjenvinnes i henhold til avfallsforskriftens kapittel 9.

Fylkesmannen har ved avgjørelse om tillatelse til mellomlagring av returasfalt skal gis, lagt
vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og
ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 femte ledd.

Planer for området etter plan- og bygningsloven må også vektlegges i vurderingen om en


tillatelse skal gis. I forurensningsloven § 11, fjerde ledd står det følgende: ”Hvis virksomheten
vil være i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, skal

5
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke fra


planmyndigheten”. Myndighet for plan- og bygningsloven er kommunen.

Forurensningens omfang
Forurensningsforskriften kapittel 24 om forurensninger fra asfaltverk er nylig revidert, og nytt
kapittel ble fastsatt av Miljøverndepartementet den 17.9.2009 og trådte i kraft 1.1.2010. I
henhold til forurensningsforskriften § 24-1 omfatter kapittelet alle asfaltverk med en
produksjonskapasitet på inntil 200 tonn vegmasse pr. time. Disse virksomhetene trenger i
utgangspunktet ingen tillatelse av fylkesmannen etter forurensningsloven § 11. Asfaltverk
med en produksjonskapasitet på 200 tonn eller mer vegmasse pr. time må derimot ha en
tillatelse av fylkesmannen etter forurensningsloven § 11, jf. forurensningsforskriften § 24-2
første ledd. Når særlige forhold tilsier det, kan fylkesmannen kreve at også virksomheter som
omfattes av forurensningsforskriften kapittel 24 skal ha særskilt tillatelse etter
forurensningslovens § 11, jf. forurensningsforskriften § 24-2 andre ledd.

For eksisterende virksomheter som faller inn under virkeområdet i forurensningsforskriften §


24-1 og som i dag ikke har tillatelse etter forurensningsloven § 11, eller som har tillatelse med
lempeligere krav enn fastsatt i dette kapittelet, gjelder dette kapittelet fra 1. januar 2011, jf.
forurensningsforskriften § 24-13 første ledd. Krav i tillatelse etter forurensningslovens § 11
fastsatt før dette kapittelet trer i kraft, som er strengere enn krav fastsatt i dette kapittelet,
gjelder inntil fylkesmannen opphever eller endrer tillatelsen med enkeltvedtak, jf.
forurensningsforskriften § 24-13 andre ledd.

Huken pukk- og asfaltverk har i dag allerede en tillatelse til produksjon av asfalt fra 1992.
Tillatelsen gjelder produksjon av 150 000 tonn asfalt. I følge Oslo Vei AS har de i dag en
produksjon på ca 140 - 170 tonn per time. Dette innebærer at Huken pukk- og asfaltverk i
følge gjeldende regelverk i utgangspunktet ikke trenger en tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus til å drive asfaltverk. Gjeldende tillatelse stiller lempeligere krav enn gjeldende
krav i forurensningsforskriften, og Huken pukk- og asfaltverk må derfor forholde seg til de
nye kravene i forurensningsforskriften kapittel 24 fra 1. januar 2011. Fylkesmannen vil i løpet
av 2010 vurdere om det foreligger særskilte forhold til å kreve en tillatelse etter
forurensningsloven til Huken pukk- og asfaltverk som stiller strengere krav enn gjeldende
regelverk.

Tillatelsen som nå er gitt til mellomlagring av returasfalt for bruk i produksjon av ny asfalt vil
ikke føre til ny aktivitet eller økt forurensning av nærområdet. Fylkesmannen er av den
oppfatning at det er miljømessig og samfunnsmessig fornuftig at asfaltverkene tar i bruk
returasfalt i produksjonen av ny asfalt. Dette innebærer at det er nødvendig at asfaltverkene
mottar og mellomlagrer returasfalt innenfor virksomhetsområdet. Oslo Vei AS har ikke
tidligere hatt en tillatelse til mellomlagring av returasfalt på Huken pukk- og asfaltverk, dette
på tross av at de har hatt mellomlagring av returasfalt siden 1980-tallet. Her har det nok vært
svært ulik praksis gjennom tiden hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og mellom
fylkesmennene. Dette er nok årsaken til at det ikke tidligere har blitt søkt om tillatelse til
mellomlagring av returasfalt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er nå av den oppfatning at
mellomlagring av returasfalt skal ha en tillatelse etter forurensningsloven, jf.
forurensningsloven §§ 29 og 11, da mellomlagring av returasfalt kan medføre fare for
forurensning, jf. forurensningsloven § 7.

6
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Overvåkningsresultatene av grunnvannet i nær tilknytning til opplagsplassen for returasfalten


på Huken tyder på at det i dag er begrenset avrenning fra asfaltlageret og ned til grunnvannet.
Gjennomført overvåkning av Breisjøbekken oppstrøms og nedstrøms Huken pukk- og asfalt
verk i 1999 og 2005 konkluderer med at avrenningen av tungmetaller og organiske
mikroforurensninger fra lagringsområdet er forholdsvis liten og har liten betydning for
vannkvaliteten i Alna.

Det foreligger i dag ingen krav til overvåkning av grunnvann og nærliggende resipient i
gjeldende tillatelse til Huken pukk- og asfaltverk. Fylkesmannen har av den grunn stilt krav
om overvåkning for å sikre at aktiviteten på området ikke påvirker nærliggende resipient
negativt.

Oslo Vei AS har påklaget vilkåret som setter begrensninger med hensyn til hvor mye
returasfalt som kan mellomlagres på området til enhver tid. Vilkåret setter også begrensninger
til muligheten til å motta returasfalt de nærmeste årene, da dagens lager av returasfalt er langt
større enn hva tillatelsen gir lov til. Fylkesmannen har forståelse for at dette kan skape
problemer for virksomheten, og vil derfor be Klima- og forurensningsdirektoratet å vurdere at
vilkåret bør endres til å gjelde 3 ganger årlig forbruk av returasfalt. Dette er også rimelig, da
vi har satt et vilkår om at returasfalten ikke kan ligge lenger enn tre år før den benyttes i
produksjon av ny asfalt.

Fylkesmannen ser det også som uheldig at Huken pukk- og asfaltverk ikke kan motta
returasfalt samtidig som de leverer pukk og asfalt til deres kunder. Dersom dette vil føre til
like mye transport uavhengig av om de mottar returasfalt eller ikke, ber vi Klima- og
forurensningsdirektoratet å vurdere om det bør gis en tillatelse til mottak av returasfalt i en
overgangsperiode mens de tømmer dagens lager av returasfalt.

Oslo Vei AS har i sin klage foreslått å opprette et nytt lagringsområde for knust returasfalt til
granulat. Det kan her diskuteres om granulat kan sees på som en råvare, og derfor ikke fall inn
under kravet om tillatelse til mellomlagring av næringsavfall. Fylkesmannen ser det som lite
hensiktsmessig at Huken pukk- og asfaltverk unngår regelverket ved å knuse returasfalten til
granulat. Dette vil føre til større flater og dermed økt fare for forurensning. Fylkesmannen ser
det som mer forsvarlig å lagre returasfalt som asfaltflak og knuse den til granulat når
returasfalt skal anvendes i ny asfaltproduksjon. Dette er også et argument for å vurdere om det
bør gis en tillatelse til mottak av returasfalt i en overgangsperiode til dagens lager er tømt.

Basert på de vilkår som er stilt i tillatelsen når det gjelder tiltak for å redusere faren for
forurensning, mener Fylkesmannen at det er forsvarlig å opprettholde tillatelsen til Oslo Vei
AS når det gjelder mellomlagring av returasfalt. Som tidligere nevnt er Fylkesmannen av den
oppfatning at et mellomlager av returasfalt ikke vil føre til økt forurensning fra virksomheten.

Konsekvenser for naturmiljøet


Huken pukk- og asfaltverk ligger i nedslagsfeltet til Alnavassdraget, et vassdrag med en rik
vegetasjon og gode leveområder for dyr, fugler og planter. Alnaelva har i perioder vært sterkt
forurenset og det er i dag gjennomført store tiltak for å bedre vannkvaliteten i vassdraget.
Oslo kommune har i sin kommunedelplan for Alna miljøpark satt som forutsetning at Alna
skal gjenåpnes og miljøoppgraderes innen 2020. Fylkesmannen ser det derfor som svært

7
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

viktig at det ikke iverksettes tiltak som kan bidra til en forringelse av vannkvaliteten i
Alnavassdraget.

Fylkesmannen kan ikke se at tillatelsen til mellomlagring av returasfalt vil forringe


vannkvaliteten, da det i tillatelsen er satt vilkår om at mellomlagringen må skje på en slik
måte at det ikke medfører fare for forurensning av jord, luft og vann. Det er også satt krav om
overvåkning av grunnvann og nærliggende resipient, der overvåkningsresultatene med
eventuelle forslag til ytterligere tiltak skal oversendes Fylkesmannen årlig.

Mellomlagringen av returasfalt skal skje innefor virksomhetens område og vil dermed ikke
berøre omkringliggende områder, som i kommuneplanen er avsatt til LNF-område.

Samfunnsmessige konsekvenser
Kommunal og arbeidsdepartementet stadfestet i brev datert 3.11.1962 Oslo kommune sitt
vedtak om regulering av området på Huken til industriområde (asfaltverk, steinbrudd,
pukkverk med mer), jf. reguleringsplan S-1014 (vedlegg 24). Kommunal og
arbeidsdepartementet stadfestet samme dag Oslo kommune sitt vedtak om regulering av et
beplantningsbelte rundt det regulerte industriområde på Huken, jf. reguleringsplan S-1015
(vedlegg 25). I brev datert 5.6.1973 stadfestet Miljøverndepartementet Oslo kommune sitt
vedtak om en utvidelse av gjeldende reguleringsplan for steinbruddet til Huken pukk- og
asfaltverk, reguleringsplan S-1859 (vedlegg 26).

Huken ligger innenfor Markagrensen og omfattes derfor av lov 5.6.2009 om naturområder og


nærliggende kommuner (markaloven) som trådte i kraft 1.9.2009. Formålet med markaloven
er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas
grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. §
1 i markaloven. I henhold til markaloven § 8 skal kommunen sørge for at dens planer er i
samsvar med denne loven senest fire år etter lovens ikrafttredelse.

I søknaden fra Oslo Vei AS opplyses det om at det er planlagt en utvidelse og økt drift av
steinbruddet og asfaltverket. En eventuell utvidelse av aktiviteten på området vil kreve en
omregulering av nærliggende areal, som i dag er LNF område og ligger innenfor
Markagrensen. Fylkesmannen har ikke forholdt seg til en eventuell utvidelse av området ved
behandling av søknaden om mellomlagring av returasfalt, da det ikke forligger godkjente
planer om en utvidelse etter plan- og bygningsloven og markaloven. Fylkesmannen har av den
grunn vurdert alternativ 1 i søknaden, som består av behovet for lagring av restavfall ut fra
dagens produksjon av asfalt og innenfor gjeldende reguleringsplan.

Nærområdene til Huken pukk- og asfaltverk er et mye brukt rekreasjonsområde for Oslos
innbyggere, og da spesielt for de som bor i Groruddalen. Fylkesmannen ser det som viktig at
det ikke iverksettes tiltak som reduserer rekreasjonsverdien av området. Da mellomlagring av
returasfalt ligger innenfor dagens reguleringsplan for steinbruddet og ikke berører
omkringliggende areal, kan Fylkesmannen ikke se at tiltaket reduserer rekreasjonsverdien av
området. Det er antatt at transport av returasfalt vil skje samtidig som lastebilene henter pukk
og asfalt, og vil dermed ikke føre til økt transport.

Konklusjon
Fylkesmannen har vurdert forelagte klager på vedtak datert 17.12.2009. Basert på at
Fylkesmannen har mottatt klager fra flere parter med motstridende interesser finner ikke

8
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Fylkesmannen det riktig å omgjøre vedtaket, og sender derfor saken til Klima- og
forurensningsdirektoratet for behandling. Fylkesmannen anbefaler derimot at Klima- og
forurensningsdirektoratet vurderer å øke mengde tillatt returasfalt samt vurdere å gi tillatelse
til mottak av returasfalt i en overgangsperiode men den gamle returasfalten tas i bruk ved ny
produksjon av asfalt.

Med hilsen

Are Hedén
seksjonssjef Kari Skogen
overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Vedlegg:
1 Brev til FM fra Gunder Løvlimo datert 5.1.2010
2 Brev til FM fra Lillomarkas Venner datert 15.1.2010
3 Brev til FM fra Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka datert 25.1.2010
4 Brev til FM fra Oslo Vei AS datert 25.1.2010
5 Brev til FM fra Oslo Vei AS datert 15.2.2010
6 Brev til FM fra Ammerud skole FAU datert 15.2.2010
7 Brev til Oslo Vei AS fra FM datert 17.12.2009
8 Brev til Oslo kommune, Veivesenet fra SFT datert 26.3.1992
9 Brev til FM fra SWECO datert 20.4.2009
10 Brev til FM fra SWECO datert 28.7.2009
11 Brev etter adresseliste fra FM datert 11.6.2009
12 Brev til FM fra Oslo kommune datert 31.8.2009
13 Brev til FM fra Oslo kommune - Grorud bydelsutvalg datert 25.6.2009
14 Brev til FM fra Apalløkka og Omegns Vel datert 23.7.2009
15 Brev til FM fra Lillomarkas Venner datert 14.8.2009
16 Brev til FM fra Alnaelvas Venner datert 14.8.2009
17 Brev til FM fra Groruddalen miljøforum datert 14.8.2009
18 Brev til FM fra Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – vern Marka datert 12.8.2009
19 Brev til FM fra Oslo og Omland Friluftsråd datert 11.8.2009
20 Brev til FM fra Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo datert 8.9.2009
21 Brev til FM fra Lillomarkas Boligsameie datert 8.8.2009
22 Brev til FM fra Breisjøgrenda sameie datert 10.8.2009
23 Brev til FM fra Gunder J. Løvlimo datert 12.8.2009
24 Brev til Oslo kommune fra Kommunal og Arbeidsdepartementet datert 3.11.1962
25 Brev til Oslo kommune fra Kommunal og Arbeidsdepartementet datert 3.11.1962
26 Brev til Oslo kommune fra Miljøverndepartementet datert 25.9.1972

9
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Kopi til:
Lillomarkas Venner v/Frode Hansen Hagaløkka 26 0963 Oslo
Gunder Løvlimo Bergensvegen 4 0963 Oslo
Ammerud skoles FAU v/ Kari Hernandez Ammerudveien 104 0958 Oslo
Oslo kommune Rådhuset 0037 Oslo
Oslo Vei AS Postboks 474 Økern 0512 Oslo
Aksjonsgruppa Stopp Huken - vern Marka v/Per Kr. Kappelveien 21 0487 Oslo
Holth

10