Volume 1, No 7

http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, No 8
21st May 2010

Aဖိုးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုAာေဘာ္....

သို႔တိုင္တည္ျခင္း

ကမၻာ့လူသားစုတရပ္လုံးက
စံထားသည့္
Aမွန္တရားကုိ
လူ႕Aသိဉာဏ္ စံမမွီသည့္
နAဖ
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
သူတုိ႔၏
ေနာက္လုိက္တစုကစာမ်က္ႏွာ ၂...

သႀကၤန္ပိေတာက္ဖူး၊
ေသြးလူးေပက်ံ၊
ကမာၻပ်က္သံလား၊
ေတာ္လဲသံလား၊
ကယ္ပါယူပါတစာစာနဲ႔
ခေလးငယ္ေတြ၊
ေသြးပင္လယ္ထဲေမ်ာခဲ့ၿပီ….

သူရဇၥ်ာန္
စာမ်က္ႏွာ ၁၁ ….

Page 2

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

သတၱေလာကႀကီးထဲတြင္ မည္သည့္သတၱ(သတၱဝါ)မွ ငါသည္ AႀကီးAကဲဟု မေျပာခဲ့ၾက၊ သတၱ(သတၱဝါ)Aမ်ားက ဤသတၱဝါသည္ ငါတုိ႔
Aတြက္ AားကုိးAားထားေလာက္စရာ Aဂၤါေတြႏွင့္ညီေတာ့ ငါတုိ႔သူ႔ကုိ Aားကုိးမယ္ဆုိသည့္စိတ္ႏွင့္ AသိAမွတ္ျပဳၾက၍ ေခါင္းေဆာင္Aစစ္Aမွန္မ်ား
ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေခါင္းေဆာင္Aစစ္ ရ႐ွိသည့္ ေလးစားခံရမႈစေသာ ဂုဏ္မ်ားကုိ မက္ေမာ၍ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လုိသူမ်ားသည္ကား မတန္တရာ
Aတင္းAဓမၼ ေနရာယူထားေသာ္လည္း Aမ်ား၏စိတ္ထဲက AသိAမွတ္ျပဳမႈကုိ မရရွိႏုိင္ေပ။
လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔ကာလAထိ Aိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံမ်ားသာမက ကမၻာကပါ ဗမာႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသူမ်ား
မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း၊Uီးႏု၊ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သာ ျဖစ္သည္။(ခင္ဗ်ားဘယ္ႏုိင္ငံကလဲဟု ေမး၍၊ဗမာ/ျမန္မာႏုိင္ငံက ဟုေျဖေသာ္လည္းမသိေသာ
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သိလားဟုျပန္ေမးလုိက္လွ်င္၊သိတယ္၊သိတယ္၊ေၾသာ္.. ဒါဆုိ ခင္ဗ်ားက ေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံက
ေပါ့ ဆုိတာမ်ိဳး ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသြားဗမာAမ်ားAျပားရွိသည္)။
Aိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ကမၻာ့Aေနာက္ျခမ္းကေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာရန္ႀကံဳပါက ပထမဆုံးေတာင္းဆုိ
ၾကသည္မွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုိၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကAသိAမွတ္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္း
ေဆာင္ဆုိသည္မွာ ထင္ရွားလွသလုိ၊ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္လည္း တထပ္တည္းက်ေနေပသည္။
ဤသည္ကုိ မနာလုိမ႐ႈစိမ့္ ျဖစ္ေနၾကေသာသူမ်ားမွာ မတရား လက္နက္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာယူထားသူတုိ႔သာျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီက Aေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ Aေရွ႕Aာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ သည္ သူ႔ရဲ႕
ခရီးစU္Aတြင္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခ့၍

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္တို႔ကုိ ေတြ႔ဆုံခြင့္ေပးခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ နAဖစီစU္ေပးသည့္ေနရာသည္ လုံၿခံဳမႈမရွိ၍ လမ္းေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္မွာ တုိင္းျပည္န႔ဲလူမ်ိဳးAတြက္ Aလြန္ရွက္စရာ
ျဖစ္ရေပသည္၊ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံမႈကုိ သတင္းမီဒီယာမွာ ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း “မြန္းလဲြ ၁နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ စိမ္းလဲ့ကန္သာ
Eည့္ေဂဟာ၌ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္းေကာင္း............Aသီးသီးေတြ႔ဆုံသည္”ဟုသာ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္မူ
ထုိေတြ႔ဆုံမႈကုိ Aက်ယ္တဝင့္ ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္၊ထုိ႔ထက္ ပုိ၍ ရွက္စရာေကာင္းသည္မွာ လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပသည့္
သတင္းဓာတ္ပုံတြင္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံကုိ ဖ်က္ထားသည့္Aခ်က္ျဖစ္သည္၊ထုိဓာတ္ပုံကုိ ကမၻာ့မီဒီယာ Aသီးသီမွာ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္၍
တကမၻာလုံးသိထားသည့္ပုံကုိ ယခုလုိလုပ္၍ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းက ကမၻာ့လူသားစုတရပ္လုံးက စံထားသည့္ Aမွန္တရားကုိ လူ႕Aသိဉာဏ္ စံမမွီသည့္
နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေနာက္လုိက္တစုက“Aသာေရ သာရမတိေနာ၊သာေရ စာ သာရဒႆိေနာ။
ေတ သာရံ နာဓိဂစၦႏၱိ၊မိစၦာသကၤပၸေဂါစရာ=
Aမွန္တရားAႏွစ္မ်ားကုိ AကာဟုAမွားထင္၊Aကာျဖစ္တ့A
ဲ မွားေတြကုိေတာ့ Aမွန္တရားAႏွစ္မ်ားလုိ႔ထင္၊
ထုိက့ဲသုိ႔ Aႏွစ္+Aကာ၊Aမွန္+Aမွား ေျပာင္းျပန္ထားသူတုိ႔သည္ ဘယ္ေသာခါမွ Aမွန္တရားAႏွစ္မ်ားကုိ ရႏုိင္မည္မဟုတ္၊
Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူမ်ားသည္ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာ Aေတြးေတြသာ ေတြးေနၾကပါေသာေၾကာင့္တည္း”
ဟူေသာ တရားေတာ္Aတုိင္း Aမွန္ကုိ Aမွားလုပ္ၾကသည္မွာ လြန္စြာ ေAာက္တန္းက်လွေပသည္၊ ျပည္သူလူထုမွာ ကမၻာမွာဗမာေဟ့ ဟု ဂုဏ္ယူႏုိင္
ေလာက္သည့္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာAစြမ္း Aျပည့္Aစုံရွိေသာ္လည္း လက္နက္ Aားကုိးျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနၾကေသာ နAဖ Aာဏာ႐ူးေတြ
ေၾကာင့္သာ ကမၻာမွာ ေAာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
တခ်ိန္က ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဖူးတဲ့ “သူတုိ႔ကသာ ေတြ႔သမွ်လူကုိ ဗကပဆုိၿပီးေျပာေျပာေနတာ၊သူတုိ႔ေခါင္းထဲမွာ တခ်ိန္လုံး ဒီ ဗကပ
ပဲ စU္းစားေနလုိ႔ေပါ့” ဆုိသည့္ စကားသည္ ဤတရားေတာ္Aတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္တို႔ကုိ ေတြ႔ဆုံရာသုိ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Aေမရိကန္
Aရာရွိေတြ႕တာကို ဓာတ္ပုံပဲရုိက္ရမယ္၊ ဘာမွမေမးရဘူး၊ သတင္းမယူရဘူး၊ ဓာတ္ပုံရုိက္ၿပီး ျပန္ရမယ္ ဟု
သတင္းေထာက္မ်ားကိို ကန္႔သတ္ခ့ဲသည္မွာလည္း မည္သည့္Aမွန္တရားမွ် မီဒီယာေပၚ မေရာက္ေစရန္
ျဖစ္၍၊Aမွန္တရားေတြ ထြန္းကားလာမွာကုိ ေၾကာက္လြန္း ၍ျဖစ္သည္။

ဆင္ျဖဴမ်က္ႏွာ

နAဖ Aေလးထားသည့္ Aေမရိကန္ ဝန္ႀကီးကပင္လွ်င္ Aေလးထားခံရသည့္ ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္၏ သတၱိ၊ဗ်တၱိ၊သစၥာ၊သမာဓိကုိ နAဖ Aဖုိ႔ ဝန္မခံခ်င္ေပမယ့္ မည္မွ် ေၾကာက္႐ံ႕ြ Aေလးထားေန
ၾကသည္မွာေပၚလြင္ေနသည္။

ဆင္မဲမၾကည့္ဝံ့

ထုိ႔ေၾကာင့္ Aမွန္ Aမွားကုိ ခဲြျခားႏုိင္သည့္ ျပည္သူလူထုAေနျဖင့္ Aမွန္တရားကုိ လက္ကုိင္ထား
၍ သစၥာတရားထြနး္ ကားရာၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ႏုိင္ငံသစ္Aတြက္ ခ်ီတက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရေပသည္။

Volume 1, No 7

ယခုတပတ္ တရားေတာ္က႑မွာ ေဖာ္ျပမယ့္ တရားေတာ္က
ေတာ့ ျခေသၤ့Aေရၿခံဳ ေသကိန္းႀကံဳ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္ Aေလာင္းေတာ္ဘဝ လယ္သမားျဖစ္စU္ကေပါ့၊ တေန႔မွာေတာ့
ကုန္သည္တေယာက္ဟာ ကုန္စည္စလယ္ေတြ တင္သယ္တ့ျဲ မည္းတေကာင္
နဲ႔ ကုန္ေရာင္းကုနဝ
္ ယ္ထြက္လာရင္းက ဘုရားေလာင္းလယ္သမားရဲ႕ လယ္
တဲန႔ဲ မနီးမေဝး Aရိပ္ေကာင္းတဲ့ ေတာAုပ္Aစပ္မွာ ေရာက္လုိ႔ ခရီးတ
ေထာက္နားေတာ့ ျမည္းေပၚက ကုန္စည္စလယ္ေတြကုိခ်၊ ပါလာတဲ့ ျခေသၤ့
သားေရနဲ႔ ျမည္းရဲ႕ ေက်ာကုန္းေပၚမွာ လႊမ္းတင္ေပးၿပီး ျမက္စားလြတ္ေပး
လုိက္တယ္။
Aဲဒီေတာ့ ျမည္းကလည္း ေက်ာေပၚက ျခေသၤ့သားေရAားကုိး နဲ႔
လယ္တဲနားAထိ Aတင့္ရဲကာ ေကာက္စပါးသြားစား၊ လယ္တဲေစာင့္က
လည္း စပါးခင္းထဲက လႈပ္ရွားမႈကုိ သတိထားမိေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္
ျခေသၤ့

AေမြးAမွ်င္လည္းျမင္ေရာ

တကယ့္ျခေသၤ့

Aတြက္ သားေကာင္ေလးေတြ ထြက္ေျပးၾကတာကုိ မာန္တက္ၿပီး လယ္သ
မားရဲ႕ စပါးခင္းထဲဝင္၊Aဲဒီလုိ စပါးခင္းထဲဝင္ေတာ့လည္း လယ္ေစာင့္က A

ဒီတရားေတာ္က ဇာတကA႒ကထာလာသီဟစမၼဇာတ္ေတာ္ပါပဲ။

လုိက္လုိ႔

Page 3

ထင္ၿပီး

႐ြာထဲျပန္ေျပးကာ႐ြာသူ၊႐ြာသားေတြကုိ Aက်ိဳးAေၾကာင္းေျပာျပလုိက္ေတာ့
႐ြာသူ၊ ႐ြာသားေတြလည္း လက္နက္Aျပည့္Aစုံန႔ဲ ျငာသံေပးကာ ေျခာက္
လွန္႔ၾကလုိ႔ ျမည္းလည္း လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးေလေတာ့မွ လူေတြက တကယ့္
ျခေသၤ့ မဟုတ္မွန္းသိလုိ႔ ဝုိင္း႐ုိက္ၾကတာ ျမည္းချမာ Aဲဒီေနရာမွာပဲ ေသရ
ရွာတယ္ တဲ့။

ျမင္မွားၿပီး ထြက္ေျပးေတာ့ ပုိၿပီး မာန္တက္ကာ ထင္တုိင္းႀကဲခ့တ
ဲ ့ဲ ဘုရား
လက္ထက္မွာ ေဒဝဒတ္တပည့္ျဖစ္လာမယ့္ ေကာကာလိကေလာင္း ျမည္း
ကေတာ့ ဘုရားAေလာင္းလယ္သမားနဲ႕ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြရဲ႕ လက္နက္
ကုိယ္စီန႔ဲ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ျငာသံေပးလုိက္တာနဲ႔ ထြက္ေျပးလုိ႔ ျခေသၤ့
Aစစ္မဟုတ္မွန္းသိေတာ့

ဝုိင္းဝန္းဆုံးမလုိက္ၾကလုိ႔

ေသသလုိ၊

ႀကံ့ဖြတ္

ဆုိတ့ဲ ျခေသၤ့ သားေရႀကီးကုိ လႊမ္းထားၾကတဲ့ သိန္းစိန္Uီးေဆာင္တ့ဲ ျမည္း
၂၇

ေကာင္လဲ

ဘုရားAေလာင္းလယ္သမားနဲ႕

႐ြာသူ႐ြာသားေတြရဲ႕

လက္နက္ ကုိယ္စီန႔ဲ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ျငာသံေပးလုိက္တာနဲ႔ ထြက္ေျပးလုိ႔
ျခေသၤ့

Aစစ္မဟုတ္မွန္းသိလုိ႔

မေတြးဝံ့

စရာပဲ။

ေAး၊

ဝုိင္းဝန္းဆုံးမလုိက္ၾကသလုိဆုိရင္ေတာ့

ဒါေပမယ့္

ဇာတ္ေတာ္ထဲကလုိပဲ

ေဒဝဒတ္ရဲ႕

ဇာတ္သိမ္းကုိေတာ့ AတိAက် ေျပာႏုိင္ဖုိ႔မလြယ္သလုိ၊ဒီျမည္း ၂၇ ေကာင္
ေသလဲ

သူ႔မွာ

Aာဇာနည္ျမင္းေတြကုိ

ပဲဖတ္၊ႏွမ္းဖတ္ေရထဲကုိ

Aျမတ္တႏုိး

ေရAထပ္ထပ္ထုိးၿပီး

တုိက္ေကၽြးၿပီးတဲ့

တုိက္ေကၽြးတာကုိ

စားရ

ေသာက္ရလုိ႔ ဒုိ႔လည္း Aာဇာနည္ျမင္းေတြလုိ ပဲဖတ္၊ႏွမ္းဖတ္ေရ စားရ
ေသာက္ရတာပဲဆုိၿပီး မာန္တက္ ေနၾကတဲ့ ျမည္း(ဗုိလ္ခ်ဳပ္)ေတြ Aမ်ား
ႀကီးရွိေသးလုိ႔ပဲ။
ျမည္းမရွိေတာ့တ့ဲ ကုန္သည္မုိက္ AႀကံAုိက္ၿပီး လယ္သမား ႐ြာ
သားေတြကုိလွည့္စားၿပီး မဟုတ္တာေတြ ေရာင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူ႔ျမည္းလုိ

ဇာတ္ေပါင္းလုိက္ေတာ့-

ပဲ Aသက္ထြက္သြားမွာပဲ၊ AဲဒီAတုိင္းသာဆုိရင္ ေဒဝဒတ္ေနရာကသန္းေ႐ႊ

လယ္သမားက=ဘုရားရွင္၊

လည္း ျပည္သူလူထုကုိ လွည့္စားၿပီး ၂၀၁၀မွာ ေ႐ြးေကာက္ပဲA
ြ တုန႔ဒ
ဲ ီမုိက
ေရစီAတုကုိ

ကုန္သည္က=ေဒဝဒတ္၊
ျမည္းက=ေကာကာလိက(ေဒဝဒတ္တပည့္)ျဖစ္တယ္။

ေရာင္းမယ္ဆုိရင္

စည္းလုံးညီၫြတ္တ့ဲ

ဘုရားAေလာင္း

လယ္သမားနဲ႕ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြရဲ႕ လက္နက္ ကုိယ္စီန႔ဲ တုိက္ခုိက္ခံရမယ့္
ကိန္း ဆုိက္သြားမယ္လုိ႔ ယူဆရတာပဲ၊ဒီဇာတ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ႀကံဆ

ဒီဇာတ္ေတာ္ရဲ႕ Aတိတ္ဝတၳဳကေတာ့ ဒါေလးပါပဲ၊Aဲဒီမွာ စU္းစား

ႏုိင္ၾကၿပီး၊ဘုရားAေလာင္းလယ္သမားနဲ႕ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြရဲ႕ လက္နက္

ၾကည့္ၾက၊ျခေသၤ့သားေရ Aၿခံဳခံရတဲ့ ျမည္းက Aသက္ Aေသခံရရွာၿပီး၊ သူ႔

ကုိယ္စီန႔ဲ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ကုိယ့္ယာ ကုိယ့္လယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ကုိ ျခေသၤ့သားေရ ၿခဳံေပးလုိက္တ့ဲ ေဒဝဒတ္ေလာင္း ကုန္သည္မုိက္ရဲ႕ ဇာတ္

ႏုိင္ၾကသလုိ လူထုတရပ္လုံး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ကုိယ့္Aိမ္ ကုိယ့္ယာ

သိမ္းကုိေတာ့ မေဟာခဲ့လုိ႔ မသိရပါဘူး၊Aဲဒီေတာ့ ေဒဝဒတ္ေလာင္း ကုန္

ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

သည္မုိက္ ဘယ္လုိဇာတ္သိမ္းသလဲ ဆုိတာ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ စU္းစားၾကဖုိ႔
လုိAပ္ပါတယ္၊ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Aခု ဒုိ႔ႏုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး

Aႀကံ ေ ပး Aဖြ ဲ ႕

ညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရး၊မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရးနဲ႔ တမ်ိဳးသား

Uီ း ပညာေဇာတ၊Uီ း ရာဇိ ႏ ၵ ၊ Uီ း Uတၱ မ သိ ရ ီ

လုံးက်န္းမာ ႀကံ့ခုိင္ေရး စတဲ့ Uီးတည္ခ်က္ေတြန႔ဲ ဖဲ႔ခ
ြ ့ဲတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးAေသြး A
ေရာင္မပါဘူး၊Aမ်ိဳးသားေရးAတြက္သာ လုပ္ဖုိ႔ဆုိတ့ဲ ႀကံ့ ဖြတ္ Aဖဲ႔ေ
ြ ပါ့၊
ႏုိင္ငံသားတုိင္းဝင္သင့္သည့္

Aသင္းႀကီးဆုိၿပီး

ဝန္ထမ္းတုိင္း၊ေက်ာင္းသူ၊

ေက်ာင္းသားတုိင္း မဝင္မေနရ Aတင္းAဓမၼ ဝင္ခုိင္းခဲ့တ့A
ဲ သင္း၊ ေနာက္
ဆုံး ကုန္ေAာင္ေျပာရရင္ မေကာင္းသည့္ ဒုစ႐ုိက္လုပ္ငန္းမ်ားလုိ႔ဆုိတ့ဲ ျပည့္

တာဝန္ ခ ံ A ယ္ ဒ ီ တ ာ
Uီ း နႏၵ မ ာလာ

Aု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း

တန္ဆာေခါင္းေတြ၊ Aရက္ပုန္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူေတြ၊ ေလာင္းကစားဒုိင္

Uီ း ဇနက

ေတြကAစ ဒီလုိလုပ္ငန္းမ်ိဳးလုပ္ရင္ ျခေသၤ့ေခါင္း ေဆာင္းထားမွလုိ႔ ေျပာၾက

ထု တ ္ ေ ဝသူ

တဲ့ ႀကံ့ဖြတ္Aသင္းႀကီးေလ၊ Aားလုံးသိၾကတယ္ မဟုတ္လား၊Aသင္းႀကီး
လုိ႔ေျပာရတာက Aဖဲ႔ဝ
ြ င္Aင္Aား သန္း၂၀ေက်ာ္ရွိလုိ႔ပဲ၊ ရွိမွာေပါ့ Aစုိးရ
ေက်ာင္း Aပ္ရင္လဲ ဒီAသင္းဝင္ေဖာင္ျဖည့္မွ၊ Aစုိးရသင္တန္း တခုခု
တက္မယ္ဆုိလဲ ဒီAသင္းဝင္ေဖာင္ျဖည့္မွ၊ နAဖ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ
ကုမၸဏီတခုခုမွာ Aလုပ္ေလွ်ာက္မယ္ဆုိလဲ ဒီAသင္းဝင္ေဖာင္ျဖည့္မွ ဆုိတ့ဲ
နည္းေတြန႔ဲ စုေဆာင္းထားတဲ့Aင္Aားဆုိေတာ့ သန္း၂၀ေက်ာ္ဆုိတာ နဲ

ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပါင္ း စု Aဖြ ဲ ႕ ႀကီ း

Aယ္ ဒ ီ တ ာAဖြ ဲ ႕
ဓမၼ ေ ဃာသက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave
မင္ း သစ္

ေတာင္နဲေသးတယ္လုိ႔ဆုိရမယ္ေနာ္၊ကဲAခုကုန္သည္မုိက္ေနရာက သန္းေ႐ႊ

ကြ န ္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊ စာရိ ု က ္

က Aဲဒီ ႀကံ့ဖြတ္ ဆုိတ့ဲ ျခေသၤ့ သားေရႀကီးကုိ သိန္းစိန္Uီးေဆာင္တ့ဲ ျမည္း

ABMA

၂၇ ေကာင္ရဲ႕ ေက်ာေပၚ လႊမ္းေပးလုိက္ၿပီေလ၊ျခေသၤ့သားေရ လႊမ္းထားတဲ့

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေကာသလမင္းေမး=

Aရွင္ဘုရား၊တပည့္ေတာ္ ေရွးUီးစြာ ျမင္မက္ေသာ

Aိပ္မက္မွာ ႏြားနက္Uသဘေလးေကာင္တုိ႔သည္ ေဝွ႔ကုန္Aံ့ဟု Aရပ္ေလးမ်က္
ႏွာတုိ႔မွ မင္းရင္ျပင္သုိ႔ လာခဲ့ၾကကုန္လ်က္ ေဝွ႔ၾကေတာ့မေယာင္ျပဳၿပီးကာမွ မေဝွ႔
ၾကပဲ ေရွာင္ထြက္သြားၾကသည္ဟုျမင္မက္ပါသည္။ ဤAိပ္မက္၏ Aက်ိဳးသည္
Aဘယ္ သုိ႔ရွိပါမည္နည္း။

ဘုရားရွင္ေျဖ=

ဤAိပ္မက္၏ Aက်ိဳးသည္ သင္ႏွင့္ ငါဘုရားရွင္၏ လက္ထက္

တြင္ မျဖစ္၊ေနာင္Aနာဂတ္ကာလ တရားမေစာင့္ၾကေသာမင္းႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ လက္
ထက္၌သာ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ထုိAခ်ိန္၌ မုိးေခါင္သျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ၫိႈးႏြမ္း
ပ်က္စီးၾကလိမ့္မည္။ မုိးသားတိမ္မဲတုိ႔သည္ ႐ြာAံ့ဘသ
ိ ကဲ့သုိ႔ Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာတုိ႔မွ
တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း မုိးမ႐ြာပဲ ျပန္လည္၍ လြင့္ပ်ယ္သြားၾကမည့္ နိမိတ္သာ ျဖစ္
သည္။
ဒီတပတ္ မုိးေခါင္ေရရွားျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလာေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဂ်ိဳလ္ကုတ္ႀကီးေတြ ရန္ေစာင္ေနၾက၍ ေကာသလ
Aိပ္မက္(၁၆)ခ်က္ထဲက ပထမAိပ္မက္ႏွင့္ ကုိက္ညီေနသျဖင့္ ဤမဟာသုပိနသုတ္လာ ဘုရားရွင္၏ Aေျဖျဖင့္ပင္ ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါသည္။
ေဆးသား မႈန္မွိဳင္း မသဲကြဲ

ၿပံဳးတာလား ေငါ့တာလား

ပန္းကန္လံုးထဲ မုန္တိုင္းထ

သနားတာလား ကစားတာလား

ဆိုင္းခ်က္ စည္းဝါး မပီသ

ေၾကာ့ကြင္းလား Aေလွ်ာ့Aတင္းလား

ဝိညာU္ေသတို႔ ကခုန္ပြဲ

“မင္းပရိယာယ္

ရင္ခုန္စရာ မဟုတ္

ငတင့္တယ္

ေတာထုတ္ပြဲ Aျဖစ္

နားမလည္ရွာ” တဲ့

တုန္႔ျပန္ ေျပာင္းလဲ ပစ္ၾကစို႔ ....။

ပူးသတ္ Aႀကံန႔ဲသူေတြ
ဒူးျဖတ္ခံရမလား

Aသက္ငင္ေနတဲ့

မွတ္Uာဏ္သက္တမ္းတေၾကာ့

ထူးခတ္ခံရမလား

မေမ့ျဖစ္ခ့ဲ

သစၥာတရားဆိုတာ

ႏွစ္ ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က

လွည့္ျဖားလို႔မရ

ေဝါဟာရ ရွင္သန္ဆဲ

သမိုင္းက

“ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီတ့ဲ ”

ေလာက ဓမၼAတြက္

ရာစုသစ္ရဲ႕ Aဆိုးေၾကာ့ သံသရာ

ဘက္လိုက္မႈရွိတယ္

ငါတို႔ Aဆံုးသတ္ၾကမယ္။

ဘယ္သူ႔ကိုမွ ခြင့္မလႊတ္ဘူး ။

ေႏြလယ္Aိမ္မက္ထဲမွာ
ခါေတာ္မီ

ေျပာၾကပါUီး

စိတ္ကူးယU္ပန္းခ်ီကား

ေလွ်ာ့တာလား ရံႈးတာလား

ရဲရင့္မင္းနုိင္

Volume 1, No 7

Page 5
တပ္Aင္စတီက်ဴးရွင္းက

သမုိင္းကုိ ကုိ ေခ်ဖ်က္ေနပါၿပီ၊ ပုိဆုိးသည္က

ဖန္တီး

ေနရာသုိ႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိပါ ျပဌာန္း

Uီးေဆာင္သည့္

ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။

စစ္တပ္ရွိသင့္သည့္ Uပေဒျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခြင့္မရေAာင္
ေဘာင္ေက်ာ္ေရာက္ တားဆီးပိတ္ပင္ၿပီး NLD ကုိ ေဘး

ေနရာထက္

ရုပ္ဆင္းပ်က္ခ့ဲ ၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္ေစကာ ၿပဳိကဲြသည္မွ

သြား၍

သမုိင္း၏

ရသည္။

Aစၥေရးႏုိင္ငံ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၿပဳိလဲသည့္

ဘဝသုိ႔

နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္

Aျဖစ္ တာဝန္ယူစU္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တြန္း ပုိ႔ေနသည္။
ဂုိလ္ဒါေမယာ၏

စကားကုိ

ၾကား

ေယာင္မိပါသည္။ ၁၉၇ဝ - ေလာက္
က

ထင္ပါသည္၊

“ႏုိင္ငံေရးတြင္

စစ္တပ္ဝင္လာပါက

တုိင္းျပည္တြင္

ကုရခက္ေသာ

ကင္ဆာေရာဂါ

စဲြ

ကပ္သည္ႏွင့္ တူေၾကာင္း” ေျပာခဲ့ဖူး
ပါသည္။

ယေန႔တုိင္

ေမ့မရေသာ

စကားတခြန္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ဝင္းျမင့္ေမာင္

လည္းစူး စားလည္းရူး ျဖစ္ၿပီး ၂၉-၃၁ဝ ေန႔က ၂ဝ၁ဝ-ေရြးေကာက္ပဲြကုိ
မဝင္ေရး မဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ ပါ
တီ

ေကာက္ပဲြ

ခ်ဳပ္ကုိင္လာေတာ့သည္။

နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီး

Aမွည့္ေခြ်ေခြ်ေနသည္ သုိ႔တုိင္ NLD

သုိ႔ေသာ္------

ယေန႔ႏုိင္ငံေရး

ဝင္သူဟူ၍
Aားၿပဳိင္ၿပီးမွ
ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ေနာက္တြင္
ခရီးက

ပုိၾကမ္းပါ

လိမ့္မည္။
ေရြးေကာက္ပဲြ

မဝင္ေတာ့၍
AေျခAေနမွ

စီးထားၿပီး စုိးရက Aမ်ဳိးသား ညီလာခံမွာ ဒုိင္ စိန္ေခၚမႈAသစ္မ်ား
ယာေလာ့
လုပ္ႏုိင္သည္ဟု
A သည္။

ေပၚလာႏုိင္

ေၾကာင္းျပသည္။ ၾကားခံဆက္ဆံေရး
ဝန္ႀကီးတUီးကုိ

ျပႆနာသည္ Aေျပာင္းAလဲကုိ

ေရြး

တြင္တြင္ေတာင္းဆုိေနသည္။ စစ္A ေျပာင္းလဲလာေသာ

ပညာေရခ်ိန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
Aရပ္ဘက္ပါဝါသည္

မဝင္သူႏွင့္

ေရွ႕ဆက္ရမည့္

က Aမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးသာ
Aရပ္ဘက္နယ္ဘက္ကုိ

Uီးေဆာင္မႈAပုိင္းတြင္

ယင္းAေျဖထြက္ခ့ျဲ ခင္း

စစ္AစုိးရAဆက္ဆက္တုိ႔သည္
ကုိသာ

ေရွ႕မတုိးႏုိင္ေသာ NLDသည္ ဆုပ္

သေဘာထားႏွစ္ခု

ဆုပ္လည္းစူး စားလည္းရူး
NLD

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္မပါလွ်င္

ခန္႔ၿပီး

ဟန္ျပလုပ္

သမုိင္း ကာ Aခ်ိန္ဆန္႔ထုတ္၍ ရင္ၾကားေစ့

Uီးေဆာင္လမ္းျပ ေရးကုိ ပစ္ပယ္ထားခဲ့သည္။ လက္

Aရင္းစစ္ပါက Aရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ လုပ္ရမည့္Aစား မွဳံဝါးေသာ Aနာ ေတြ႔

ေပၚလစီႏွင့္

က်ားကန္မထား

ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
တရားဝင္ပါတီAျဖစ္
ပါတီမူAရ
မည္၊

ရပ္စဲၿပီး

စုစည္းမႈေျပေလ်ာ့သြား

မည္သုိ႔

ျပန္လည္

စုစည္း

ဘက္တုိ႔ ပါဝါမွ်ေျခပ်က္ၿပီး စစ္ဘက္ ဂတ္ထဲ မ်က္စိမွိတ္ ေလွ်ာက္ရသည့္ သေရြ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ ေတာင္းဆုိသံ မည္နည္း။
ပါဝါ ႀကီးသည္ထက္ ႀကီးလာ၍ ျဖစ္ ဘဝသုိ႔

ဆိုက္ေရာက္ရေတာ့သည္။ မွန္သမွ် သၾကၤန္Aေျမွာက္ သာျဖစ္

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျပစ္

သည္။ Aရပ္ဘက္Aသင္း Aဖဲ႔ြမ်ား ထူးျခား ေလးစားေလာက္ေသာ သ ေပမည္။ Aႏွစ္ ၂ဝ လုံးလုံး ေAာ္ခ့ဲ ဒဏ္ရပ္စဲမွသာ
ႏွင့္

Aဖဲ႔A
ြ စည္း

စြမ္းရည္တုိ႔သည္ မုိငး္ Aျမင္၊ ႏုိင္ငံေရး Aကဲျဖတ္ခ်က္ သည့္

မဆလေခတ္ Aတြင္းမွာပင္ က်ဆင္း ႏွင့္ ပကတိ Aစစ္Aမွန္ကုိ နက္နက္ သည္
ၿပဳိလဲခသ
့ဲ ည္။ တၿပဳိင္နက္တည္းမွာဘဲ ရွဳိင္းရွဳိင္း
ထုိ႔ေၾကာင့္

တုိင္းျပည္က

Aားထားရမည့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း
သား

မ်ား၏

ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး

မ်ား

က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

စာကုိ

ဇြဲႀကီးႀကီးျဖင့္ ဖတ္လုိစိတ္မ်ား ေခါင္း
ပါးၿပီး Aတၱႀကီးကုန္သည္။ ယင္း၏
Aက်ဳိးဆက္မွာ

ပညာတတ္လူတန္း

စားသည္ သမုိင္းစီးေၾကာင္းႏွင့္Aညီ
ပညာလွဳိင္းစီး၍

Uီးေဆာင္Uီးရြက္ျပဳ

ရမည့္ေနရာမွ ေဝး၍ ေဝး၍ သြားခဲ့
သည္။ ပညာတတ္လူတန္းစား၏ ပါဝါ
Aားေပ်ာ့လာသည့္Aခါ စစ္ဘက္ပါဝါ

ရင္ၾကားေစ့ေရး ေခါင္းေဆာင္မရွိပဲလွဳပ္ရွားရမည္။

Aရာမေရာက္သည့္Aျပင္

ထုိးေဖာက္ျမင္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ ယင္းကုိ နည္းလမ္းတခုAျဖစ္ မယူ

တကၠသုိလ္ပညာေရးပါ ယုိယြင္းသြား ဆင္းရဲကုန္သည္။
ခဲ့သည္။

Aမ်ဳိးသား

ဆဘဲ

ပန္းတုိင္တခုထားၿပီး

က်ား

ဲ ည္။
တကယ္မွာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ Aရပ္ ကုတ္ က်ားခဲ ေတာင္းဆုိခ့သ
ဘက္ ကြပ္ကဲမွဳက စစ္ဘက္ထက္
ပုိAားေကာင္းေနရမည္၊

လြတ္မည္ျဖစ္၍

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၊

A

က်ယ္ခ်ဳပ္မွ မလႊတ္မီ၊ Uီးေဆာင္္မည့္
သူ ေရြးရမည္။ လက္ရွိ Uီးေဆာင္မႈ
ဖဲ႔ြစည္းပုံသည္Aလုပ္မျဖစ္သည့္

၁၉၉ဝ - ေရြးေကာက္ပဲြ ရလာဒ္ ျပင္

လူထုက

ဘယ္ေလာက္

A
ယုံ

ထုိAေျခ ျဖင့္ NLD က “မင္းဒိတ္” ရထား ၾကည္မႈ ရွိမည္နည္းဆုိသည့္ ပုစၧာကုိ

Aေနေရာက္မွာသာ တည္ၿငိမ္မႈ ဖြံ႔ၿဖဳိး သည္ လူထုက စစ္Aစုိးရကုိ မလုိ တြက္ရUီးမည္။
တုိးတက္မႈတုိ႔ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ လားေတာ့၍ NLD ႏွင့္ မိတ္ဘက္
သည္။

ျမန္မာျပည္က

ယင္းသုိ႔ ပါတီမ်ားကုိ

ပုံေAာ

မဲေပးခဲ့ျခင္း

မဟုတ္ဘဲ Aရပ္ဘက္ရွိ ပညာတတ္ ျဖစ္သည္ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏
လူတန္းစားႏွင့္

Aင္စတီက်ဴးရွင္း ဆႏၵကုိ Aႏုိင္ရပါတီမ်ားက ျဖည့္စြမ္း

တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးထား ႏုိင္ခ့ဲျခင္း မရွိပါ၊ ၉ဝ- ေရြးေကာက္ပြဲ
သျဖင့္ Aရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ ရလာဒ္ကုိ စစ္Aစုိးရက ေခ်ဖ်က္ဖုိ႔
ဆံေရးသည္ မွ်ေျခပ်က္ၿပီး စစ္တပ္က ၁ဝ - စုႏွစ္မက ၾကံစည္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္

သေဘာထားကဲြသူမ်ား

ပါတီ

သစ္ ေထာင္ႏုိင္၍ ၂ - ျခမ္းကဲြႏုိင္
သည္။ ယင္းကိန္းဆုိက္ေAာင္ စစ္A
စုိးရက Aမ်ဳိးမ်ဳိး Aကြက္ဆင္မည္။
လူပုဂၢဳိလ္ကုိ ေပၚလစီႏွင့္ လုပ္
ငန္းစU္ထက္

Uီးစားေပးၾကည့္ေလ့

ရွိေသာ ပါတီဝင္ထုႏွင့္ ျပည္သူလူထု
က်င့္ျခင္း သည္။ ခုေတာ့ ၂ဝဝ၈ - ဖဲ႔စ
ြ ည္းပုံ
ႀကီးလာၿပီး စစ္တပ္သည္ မိမိရွိသင့္
ကုိ ေပၚလစီကုိ ေဇာင္းေပးၾကည့္
ျဖစ္သည္။
Uပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ - ေရြးေကာက္ပဲြ
သည့္ လူ႔ Aဖဲ႔ြAစည္းဆုိင္ရာ တာ
တတ္ေAာင္ မည္သုိ႔ စည္း႐ုံးမည္္
တနည္း၊ ေတာင့္တင္းေသာ စစ္ ဆုိင္ရာ Uပေဒမ်ားျဖင့္ ၉ဝ - ရလာဒ္
ဝန္ (ကာကြယ္ေရး) တာဝန္သာမက
နည္း။
Aရပ္

ဘက္ကုိ

Aႏုိင္

Page 6
ရွိဆဲ

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

Aကန္႔Aသတ္မ်ားကုိ

မည္က့ဲသုိ႔

စU္စား

ေဖၚထုတ္မည္

နည္း။ နည္းလမ္းႏွင့္ ပန္းတုိင္Aံေခ်ာ္
မႈ၊ Aဓိကႏွင့္ သာမည လဲြေခ်ာ္မႈ

ငံေရးပါတီတုိ႔၏ ပါဝင္မႈ Aတုိင္းA

က်ဴးရွင္း က ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုံေလာင္းခဲ့

ေလာင္းၾကမည္ဟု

သံ၊ ေတာင္းဆုိသံတုိ႔ႏွင့္ ေၾကနပ္ေန
ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ Uီးေဆာင္မႈ
Aပုိင္း Aံေခ်ာ္ေနျခင္း။
AလားAလာ

ေကာင္း


တြင္ လည္းေကာင္း လက္ရွိရင္ဆုိင္
ေနရေသာ AေျခAေနကုိ ထိန္းသိမ္း

သာသည့္ Aားနည္းခ်က္ တရပ္မွာ

စြန္႔စြန္႔စားစား ပါဝင္ခ့ဲသည္။ တုိက္ပဲြ

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ Aဓိက A
ဆုံးAျဖတ္ေပးေနသည္မွာ Aင္စတီ
ပုဂၢဳိလ္ေရး

ပုဂၢဳိလ္ေရး

သည္။

သက္ေသျပ •

(သုိ႔မဟုတ္)
Aေပၚ

မိမိပါတီကုိ

စစ္မွန္တ့ဲ

ေခါင္းေဆာင္သည္

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ

Aျမင္

(Strategic Perspective) ျဖင့္ ၾကည့္
တတ္ရမည္။
မဟာဗ်ဴဟာ ခဲြျခမ္း စိပ္ျဖာမွဳ
(Strategic Analysis)
လုပ္ရာတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဒီမုိကေရစီ

ျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္စU္
Aရ

စစ္တပ္

စပြန္စာ

ေရာက္ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး Aဆုံးသတ္ခံရ

ျဖစ္စU္

လည္း လူထုAုံၾကြမႈႏွင့္ လူထုလႈပ္

Aမ်ဳိးသား

ရင္ၾကားေစ့ေရးA
တပ္မေတာ္ကုိ

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ပဲ

ျပ

ျပႆနာ၏

Aစိတ္Aပုိင္း

တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

ဝင္

ေခါင္းေဆာင္သစ္္ကုိ တြင္ လူထုပါဝင္္မႈက ပဓာန က်ေသာ္

ႆနာမွာ Aေျဖတစ္ခု မဟုတ္

ခုိက္ ေနသည္။

တုိင္းရင္းသား

ရွားမႈတုိ႔တြင္ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္
မည္သည့္

Aဖဲ႔ြAစည္းတုိ႔ကမွ

Uီး

ေဆာင္၍

မထိန္းႏုိင္ေသာAခါ

A

ေရးAခင္း ေပၚတုိင္းေပၚတုိင္း ပါဝါ
ႀကီးသူက ႀကီးသည့္Aတုိင္း ရက္ရက္
စက္စက္ ႏွိမ္နင္းျခင္းကုိ ခံခ့ရ
ဲ သည္။
စစ္တပ္က ဝင္၍ Aာဏာသိမ္းသည္
မွာ

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ၍

Aရပ္ဘက္

ျဖစ္လာသည္။

လႈပ္ရွားမႈတြင္

လက္နက္ကုိင္ ေဆာင္မႈAပုိင္းႏွင့္

ေခါင္း

ေနာက္လုိက္မႈ

Aဖဲ႔A
ြ စည္းမ်ားသည္ တစ္ခုလုံး Aပုိင္းတုိ႔ ဟန္ခ်က္မညီ၍ ပန္းတုိင္
ဆုိင္ရာ ဘုံျပႆနာ၏ Aေျဖ ေပ်ာက္ခ့ရ
ဲ ျခင္း ျဖစ္သည္။

-ရန္္လုိေသာ စစ္ေခါင္း ေဆာင္္ တခ်ဳိ႔

ထက္ တစ္ဖ႔ဲြခ်င္း ဆုိင္ရာ ျပႆ

-ရန္္မလုိေသာ္လည္း ရုန္းမထြက္ႏုိင္

နာကုိ ေဇာင္းေပးျခင္း၊

ေတာ့၍ Aမိန္႔ကုိ နာခံေနရေသာ စစ္

ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕

စုၾကည္၏

တခ်ဳိ႕ Aေပၚ သစၥာခံသည့္ ေနာက္

Aမိန္႔နာခံေနရေသာ

ေနာက္လုိက္

လက္နက္ကုိင္ စာ

Uီးေဆာင္မႈကုိ

တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကုိင္

သား

တုိင္းရင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

NLD ႏွင့္ တန္းတူ ရည္တူ လက္
တဲြေဆာင္ရြက္လိုသည္
သုိ႔မဟုတ္ NLD ၏ Uီးေဆာင္

Aတုိက္

Aခံ ပါတီ၏ Uီးေဆာင္မႈကုိ ယုံ

မည္သုိ႔

သေဘာထားသနည္း။

ၾကည္

စစ္တပ္စပြန္စာ လုပ္၍ လက္

သည္။

မခံႏုိင္ / Uပေဒ တခ်ဳိ႕ျပင္ ေပး •
ရင္ လကၡံမည္။

ပါတီ၏ Uီးေဆာင္မႈထက္ ေဒၚ

ေထာက္ခံေနဆဲ

ျဖစ္

ေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏Uီးေဆာင္

ေရြးေကာက္ပဲြက

ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈ၊

ရင့္က်က္မႈတုိ႔တြင္

Aတုိင္းAတာ တခုထိသာ ရွိသည္။

Aဖဲ႔A
ြ စည္းမ်ားႏွင့္

ေသာ ေနာက္လုိက္မ်ား

“၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ” Aေပၚ

လုပ္သည့္

A ကန္႔Aသတ္ေဘာင္ထဲက လႈပ္ရွားခဲ့

သည္။

မ်ား

ျပည္သူလူထုသည္

Aတာတြင္လည္း စစ္တပ္က စပြန္

တုိင္း Aတာတစ္ခုထိ ယုံၾကည္ ၾကရာ

လုိက္မ်ား
-ရန္္မလုိေသာ္လည္း ရုန္းထြက္မရ၍

တုိင္းရင္းသား

ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ ပါဝင္မႈAတုိင္း

Aဖဲ႔ြ မ်ားသည္ ေဒၚေAာင္ဆန္း စတင္ ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္သည္။ A

-မွဳိင္းမိၿပီး ရန္လိုေသာ ေခါင္းေဆာင္

လုပ္ေသာ •

စစ္တပ္ကသာ

သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ (၁၉၈၈ - A

Aသိ Aမွတ္ျပဳသည္။

မည္က့ဲသုိ႔ ယုံၾကည္ေတာ့ပဲ တပ္မွ ထြက္ေျပးခ်င္

သေဘာထားသနည္း။

မေရာက္ပဲ

လူထုသည္ ပါတီUီးေဆာင္မႈကုိ ေရးေတာ္ပုံႏွင့္ ၂ဝဝ၇ - ေရႊဝါေရာင္

တြက္ Aေျဖ၏ Aစိတ္Aပုိင္း

တြင္ “ေရြးေကာက္ပဲ”ြ Aေပၚ -ရန္္လုိေသာ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ မ
“ႏုိင္ငံေရး”

ယုံၾကည္ေထာက္ခံ

တစ္ရပ္Aျဖစ္

သည္။

စိန္ေခၚေနသည္။

ေတာက္ေလွ်ာက္

ေသာ Aင္စတီးက်ဴးရွင္း မျဖစ္ခ့ဲပါက၊
ထုိျပႆနာက

မရွိျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား Aရာ

ရွာေနသည္။

စစ္တပ္တြင္ ၂ - ပုိင္းခဲြၾကည့္ႏုိင္

ခံရႏုိင္သည္။

ဆက္ရမည့္ခရီးကုိ Uီးေဆာင္မည့္ သူ

လူထုက

ဗဟုိေနရာ

ေသာ ပါတီသည္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာ •

တာ

ဇာတ္ရွိန္ တက္လာေသာAခါ ေရွ႕

ေရးစီးေၾကာင္း၏

ရန္ / ငါ စည္းAတုိင္း တုိက္

Aမွီျပဳရွင္သန္ေန

ရန္သူက Aလြယ္တကူ ေခ်မႈန္းပစ္

တြင္ လူထုကသာ ေရွ႕ဆုံး ထြက္ၿပီး

ပါတီ မရွိေတာ့သည့္Aခါ ႏုိင္ငံ

လုပ္ေနျခင္းသည္ စစ္Aစုိးရက

ေခါင္းေဆာင္တစ္Uီး

ျမန္မာႏုိင္ငံေရး

AားမလုိAားမရ ျဖစ္ေနသည္ / Aေရးေတာ္ပုံ) ဒီမုိကေရစီ

ရန္လုိ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး ၿပဳိပ်က္ေAာင္

တစ္Uီးတစ္ေယာက္တည္းAေပၚ

ပုိ၍

စိစစ္ၾကည့္ရာ

Aတုိက္Aခံႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္

ကဲ့သုိ႔ ဆက္ထိန္းမည္နည္း။

ထားသည္။

တည္း

city) ကုိ ဘယ္လုိ Aကဲျဖတ္

ေနရာတြင္ ဆက္ရွိေAာင္ မည္

စြမ္းပကားျဖင့္

Aလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း

မႈကုိ

တြင္ ဆက္ရွိႏုိင္ / မရွိႏုိင္ ဗဟုိ

စြမ္း

ပကားမဟုတ္ေတာ့ “Aႏွစ္ ၂ဝ ခရီးမွာ

မိမိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (Capa
မလဲ။

ဆဲြေခၚႏုိင္ေစဖုိ႔ Aားျဖည့္ရန္ Aထူး

က်ဴးရွင္းျဖစ္၍၊

လူထုပါဝင္မႈ Aတုိင္းAတာ

ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ ....”

Aတတ္ပညာ

လုိAပ္ေနျခင္း။

ေျပာႏုိင္ပါသည္။

ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတြင္ သိ

Aတတ္ပညာတြင္လည္း
စီမံခန္ခဲြမႈ

Aၾကမ္းAားျဖင့္

ကုိ

(Potential) ကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက
ႏုိင္ငံေရး

တာတုိ႔က Aနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုံ

သည္မွာ ၁၉၆၂ - ခုႏွစ္ကတည္းက

လက္ေတြ႔ေပၚလစီမပါပဲ ေၾကြးေၾကာ္

စြမ္းပကားႏွင့္

“ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္ Aင္စတီ

မႈကုိ လက္ခံသည္။
Aဓိက ဇာတ္ေကာင္ (၃) Uီးႏွင့္ Aနာ
ဂတ္

ႏုိင္ငံေရးကုိ မဟာဗ်ဴဟာ ရွဳေထာင့္
ကၾကည့္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္္မွာလဲ A
ကန္႔Aသတ္ရွိေနသည္။

ေရရွည္

မဟာဗ်ဴဟာ Aျမင္ႏွင့္ ၾကည့္ပါက
ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈတြင္
Aင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ ေတြးေခၚဉာဏ္
Aေျမႇာ္Aျမင္

(Insight & Foresight)

တုိ႔က AဆုံးAျဖတ္ ေပးေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

စစ္တပ္

Aင္စတီ

က်ဴးရွင္းက ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုံေလာင္းခဲ့
ယင္းAေျခAေနသစ္တြင္

သည္မွာ ၁၉၆၂ - ခုႏွစ္ကတည္းက

လူထုက ပါဝင္မႈAတုိင္းAတာ စစ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ သိ
တပ္၏ ပါဝင္မႈAတုိင္းAတာႏွင့္ ႏုိင္ သာသည့္ Aားနည္းခ်က္ တရပ္မွာ

Volume 1, No 7

ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ Aျမင္သိပ္မရွိပဲ
နည္းဗ်ဴဟာ Aျမင္ျဖင့္သာ ၾကည့္ရွဳ
ျခမ္း စိစစ္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာ ေပၚလစီ
မေတြ႔ရ၊ တကယ္မူ ဤလုပ္ငန္းမ်ား
စU္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး သမား

Aား လုိAပ္မည္ ျဖစ္သည္။

မပါလွ်င္

Aကြက္ဆင္ကစား

ေရး

ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာျပည္တြင္ သက္တမ္းAရင့္ဆုံး
Aဖဲ႔A
ြ စည္းျဖစ္၍

Aင္Aားေတာင့္

တင္းသည္ႏွင့္Aညီ

Aင္စတီက်ဴး

ရွင္း ခုိင္ခုိင္မာမာ မရွိသည့္ Aရပ္
ဘက္ႏုိင္ငံေရး နယ္ကုိပါ ဝင္သိမ္းၿပီး
မ်က္ေတ႔ြပင္ျဖစ္

သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ (State)ႏွင့္ ျပည္
သူၾကားတြင္ Aင္စတီက်ဴးရွင္း A
သီးသီးတုိ႔က ေနရာယူၿပီး Aျပန္ A
လွန္ ယွU္တဲြယင္း Aားျပဳိင္လြန္ဆဲြ
ေနၾကသည္။

Aဖ်ားေရာက္ၿပီး

မွ်ေျခတေနရာတြင္မူ

မွာ ျပည္တြင္းမီးလွ်ံ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္
Aႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္သည္။

လက္ေတြ႔က်ေသာ Aနက္ဖြင့္ဆုိျခင္း
မရွိဘဲ

ရုံးတက္ရုံးဆင္း

ႏုိင္ငံေရး

လုပ္ေနပါက လူထုAားကုိး Aားထား
ရေသာ ပါတီဘဝက နိမ့္ေလ်ာ က်
ဆင္းသြားႏုိင္သည့္

Aႏၱရာယ္ရွိေန

ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ

ေရာက္ေနၿပီး၊ စစ္တပ္က Aငုိက္ဖမ္း
သည္။

(သုိ႔မဟုတ္)

ပါက ခံႏုိင္ေျခရွိမည္မဟုတ္ပါ။

မိမိAင္Aားနည္းေနပါက ခြါစစ္
ႏႈိင္းစာသမွ် Aရာရာ Aားနည္း
ပါက ရင္ဆုိင္မတုိက္ဘဲ ေရွာင္

သည္ကုိ သံသယမရွိ လက္ခံရမည္။

ပါ၊ လက္နက္Aင္Aား ေကာင္း

ေရွ႕

ပါက ရင္ဆုိင္တုိက္ႏုိင္ဟူ၍ ျဖစ္

ေတာက္ေလွ်ာက္

ေနာက္မၾကည့္ဘဲ

Aမ်ဳိးသား

သည္။

ရင္ၾကားေစ့ေရး ေAာ္ေနသေရြ႕ နိဂုံး
မလွ မပ ျဖစ္သြားမည္။

Aက်ဳိးျပဳ ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း မွ်

ေခတ္သစ္သမုိင္း

Aင္Aားေပၚ

မူတည္ၿပီး၊

နည္းပရိ

ဆုိသည္မွာ ယာယ္ ေျပာင္းသုံးေနသည္ကုိ သတိ

ေျခပ်က္သြားေသာAခါ ဆုိးက်ဳိးမ်ား Aရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ခ်ပ္သင့္ပါသည္။
ထြက္ေပၚ၍

တည္ၿငိမ္မႈ

မရွိေတာ့ သမုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က Aာ

သည္ကုိ ေတြ႔ရေတာ့သည္။ စစ္တပ္ ဏာ သိမ္းျခင္းသည္ Aရပ္ဘက္ စစ္
Aင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ Aင္Aား တ ဘက္ ဆက္ဆံေရး ခ်ိန္ခြင္ညွာ ပ်က္
ဖက္သတ္ ႀကီးထြားလာရင္း မိမိလူ႔ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ - ေရြး
Aဖဲ႔A
ြ စည္းကုိ

Aထိန္းမဲ့

ဗုိလ္က် ေကာက္ပဲြကုိ

စစ္တပ္က

ေAာင္ပဲြရမည္ လကၡဏာ (၅) ရပ္
ကုိလည္း-

စားကုိ Aေျခခံၾကည့္ေသာ ပါရာဒုိင္း
စစ္တပ္ကုိAေျခခံ

ၾကည့္ေသာ

ပါရာဒုိင္းသုိ႔ ေျပာင္းသြားသည္ကုိ ဂရု
ဓမၼျပဳရမည္။

သမုိင္းဖန္တီးရွင္သည္

Aမွန္တရား

ဆက္ဆံေရးAား မွ်ေျခပ်က္ေန

ဆုတ္ရခက္

Aၾကပ္Aတည္းထဲသုိ႔

ေရာက္ရွိသြားရာ
ထုတ္သုံးမွသာ

ခ်က္ျဖစ္သည္ Aရာရာ၏ Aေၾကာင္း

ရြယ္ခ်က္ကုိ

တရားမွာ ထုိေနရာက Aေျခတည္

ၾကည္ျခင္း

ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္

ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ Aႏွစ္ (၂ဝ)
ခန္႔က ပုံစံ Aတုိင္းသြားပါက ႏုိင္ငံ

ျဖစ္

သည္။ ပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာAတြက္
Aစြမ္းကုန္ ၾကဲရေတာ့မည္၊ Aရင္း
Aႏွီးမ်ားစြာ ရင္းရပါUီးမည္။
ျပည္ပဖိAားတုိ႔ကလည္း စစ္A
စုိးရ Aေပၚ က်ေရာက္လာမည္ျဖစ္၍
နAဖAတြက္လည္း

ေဘးၾကပ္နံ

မဟာစြန္႔စားခန္းႀကီးပင္

ယုံ

ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ရန္သူ A
Aခ်ိန္ကုိ

ေရြးတုိက္ျခင္းႏွင့္

ေတြ႔

သခ်ၤာပုစၧာသည္ စကၠဴေပၚတြင္ A
ရည္

မမိွတ္မသုန္

ဆင္သင့္မျဖစ္ေသာ

ခါ စစ္ဗ်ဴဟာက်မ္းတခုတြင္ ယခုလုိ

စြမ္းAားရွိသမွ် •

ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္

ေပးထားခ်က္မ်ားကုိ

စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္

ေရးထားသည္ကုိ ဖတ္လုိက္ရသည္။

မ်ားႏွင့္

Aင္Aား Aႀကီး / Aေသးကုိ ေAာင္ရွာ၍ မသိကိန္းကုိ ရွာရမည့္
ခဲြျခမ္းခ်ိန္ဆ သုံးတတ္ျခင္း

Aင္AားAေၾကာင္း ေျပာသည့္A

NLD သည္ ေရွ႕တုိးရခက္၊ ေနာက္

ရွင္

ႏုိင္ႏုိင္ ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္ တုိက္ပဲြဝင္

မ်ားက Aဓိက ထားၾကည့္ရမည့္ A •

လား Aင္Aားလား

မိမိပါတီ

သန္ေရးAတြက္ စိန္ေခၚမႈ Aသစ္

ၾကပ္ ျဖစ္သလုိ NLD Aတြက္လည္း

ဘယ္Aခ်ိန္တုိက္လွ်င္

ျခင္း

သည္ကုိ Aတုိက္Aခံႏုိင္ငံေရး ပါတီ

ျပန္႔ကားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လမ္းခဲြေရာက္ေနရာ

မလုိက္ႏုိင္၍

ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ စသည့္ခဲြျခမ္းႏုိင္ ျဖစ္ပါသည္။

စုိးမုိးလာေတာ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူ႔ေျခ ထင္ရာလုပ္ေနသည္မွာ A

မွ

NLD

စစ္တပ္ေခၚသည့္

လမ္းေၾကာင္းAတုိင္း

မည္၊ဘယ္Aခ်ိန္မွာ ရန္သူတုိက္ သကဲ့သုိ႔

သူ႔လက္

ဲ ျဖစ္သည္။
သမုိင္း Aေျပာင္းAလဲကုိ လူတန္း ရပ္ဘက္ Aင္Aား ခ်ိန႔၍

ေရြးေကာက္ပဲြမဝင္သည့္
Aေနျဖင့္လည္း

သုံးပါ၊

လုပ္ေန

ေAာင္

တြင္လည္း Aခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈ

ျဖစ္ေနပါက ၾကပ္Aတည္း လမ္းေၾကာင္း ေရာက္

Aင္Aားဆတူ

Aားေခြေပ်ာ့သြား •

ထုိ႔Aတူ တပ္တြင္း စည္းရုံးေရး
သည္ Aေပၚယံသာရွိ၍ တကယ္A

တုိက္လုိက တုိက္ပါ၊

မရသည့္ဘက္ကုိ

ၿပီး ေAာင္ပဲြဆင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပုံ ရ

ႏွစ္ဖက္ညွပ္တုိက္ပါ၊

သည္။ စစ္တပ္က NLD ကုိ ရွိသမွ်
ေသြးစုပ္ထုတ္ၿပီး

ေဆြးေႏြးေစ့စပ္

မိမိက ႏွစ္ဆပုိသာပါက ရန္သူ
ကုိ

Aျပန္A

လွန္ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေနၿပီးျဖစ္၍

စစ္ျဖင့္ ေခ်မႈန္း၊

Non – Violence ကုိ တိတိက်က်

စစ္တပ္ Aင္စတီက်ဴးရွင္းသည္

စုိးမုိးထားသည္မွာ

နယ္Aစြန္

တိမ္ျမဳပ္သြားႏုိင္သည္။

Aဖဲ႔ြမ်ား

ကိစၥႏွင့္ တင္းမာလ်က္ရွိရာ တခ်ိန္

ရွဳပ္ေထြးေသာ လူမႈျဖစ္စU္ ျဖစ္၍ ….”

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္တုိ႔၏ ဉာဏ္Aင္

လက္နက္ကုိင္

ၾကားတြင္ နယ္ျခားတပ္ ဖဲ႔ြစည္းေရး

ရုိးစင္းေနသည္ မဟုတ္ပါ၊ နက္ရွဳိင္း

တုိင္း တတ္ကြ်မ္းႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ၊

ညာ

ရင္းသား

ႏုိင္ငံေရးပုစၧာသည္ ထုိမွ်ေလာက္

သည္ ပညာရပ္ဆန္ေသာ လုပ္ငန္း

သျဖင့္ ဗ်ဴဟာဆင္ရသည့္ Aတတ္ပ

စစ္Aစုိးရႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္း

တြက္ခ်က္ ရႏုိင္ေသာ္လည္း

ေတြကုိ စနစ္တက် ခ်မွတ္သည္ကုိ

ပါဝါဂိမ္းျဖစ္

သုံးရမည္ မဟုတ္ပါ၊

သည္ စကၠဴေပၚတြင္ Aေျဖမရမခ်င္း

တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ခဲြ

ႏုိင္ငံေရးသည္

ႏွင့္ တေၾကာင္းစဲြ ယုတၱိ Aျမင္တုိ႔

မသိကိန္းကုိ ရွာရန္ သခ်ၤာပုစၧာ

လူမွန္

ေနရာမွန္

တြက္ခ်က္ရႏုိင္ေသာ္

ႏုိင္ငံေရးပုစၧာသည္

ထုိမွ်

ေလာက္ ရုိးစင္းေနသည္ မဟုတ္ပါ၊
နက္ရွဳိင္း ရွဳပ္ေထြးေသာ လူမႈျဖစ္စU္
ျဖစ္၍

ယတိျပတ္

Aေျဖေပးရန္

ခက္လွပါသည္။ေရွးယခင္ကပင္ ႏုိင္ငံ
ေရးႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

“ၾကက္UA

တာဝန္ေပး ေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရး

မိမိက Aင္Aားဆယ္ဆ သာပါ

တတ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

က ဝုိင္းဝန္းပိတ္ဆုိ႔လက္ရဖမ္း၊

ႏုိင္ငံေရးသည္ ပါဝါဂိမ္းျဖစ္ သ

မိမိက ငါးဆပုိသာပါက တုိက္ ကဲ့သုိ႔

ေျဖမရမခ်င္း
လည္း

ဉာဏ္ကစားေသာ

က်ယ္၏” ဟု ဆုိခ့ဖ
ဲ ူးပါသည္။
ဂိမ္းျဖစ္

သည္။ ရုိးရွင္းေသာ AေတြးAေခၚ

ဝင္းျမင့္ေမာင္

Page 8

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ဂတ္သည္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႕၏ Aနာ ရွင္သန္လႊင့္ထူေပးခဲ့ၾကသည္။
ဂတ္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္
၃။

ဒီမိုကေရစီAေရး

ကမာၻ႕ဒီမိုကေရစီ

Aင္Aားစု

ျဖစ္သည့္ တို႕၏ နွစ္ဖက္လွေပၚလစီ (win win

AေျခခံAက်ဆံုး

Aမ်ိဳးသား

Aစိုးရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ နွင့္
မ်ားမွ

(န.A.ဖ)

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး Game) ကို တရားမွ်တမႈမရိွ ဒီမိုက

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး Aေျဖရွာေရး ျဖစ္ ေရစီ

နည္းမက်

တဘက္သက္

ေျမာက္ရန္Aတြက္ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္း ေရးဆြဲ ထားသည့္ Uပေဒ၏ သေဘာ
ေဆာင္မ်ား၊ Aဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သဘာဝ၊ Uပဓိရုပ္နွင့္ မညီညြတ္သည့္
Aေပၚ လိုလားေထာက္ခံသည့္ ျပည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Uပေဒ၊ ပါတီ
သူမ်ားသည္ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နာက်င္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ Uပေဒ၊ ေရြး
ခါးသီးမႈမ်ား

ဝိၾကမ

Aတိုင္းAဆႀကီးမား ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာ Uပေဒ

ေသာ Aနစ္နာခံမႈမ်ားျဖင့္ Aေမွာင္ မ်ားျဖင့္ Aာဏာ သက္ဆုိးရွည္ေရး
ေခတ္ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ စြန္႕ Aသက္သြင္းခဲ့သည္။

၁။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ရက္ ေန႕၊ တနည္းAားျဖင့္

လူထုေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေပးဆပ္ခ့ၾဲ ကရသည္။

Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ

ဗဟို

ေဒၚေAာင္

Uီးစီး ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ A

Aဖြဲ႕ Aစည္းAေဝးက (န.A.ဖ)၏ မ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Aဖြဲ႕
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

Uပေဒမ်ား

သည္ တရားမွ်တမႈ လံုးဝမရွိသျဖင့္
Aမ်ိဳးသား

ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီAျဖစ္ ထပ္မံမွတ္ပံုတင္
ေတာ့မည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

(ကန္႕

ကြက္သူ မရွိ) တညီတညြတ္တည္း
ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။

ဤသည္မွာ

Aမ်ိဳးသား

ဒီမို

မွန္ကန္ေသာ

ေခါင္း

ေဆာင္မႈျဖင့္၊ မွန္ကန္ေသာ စုစည္း
ညီညြတ္မႈကို ျပသသည့္မွန္ကန္ေသာ

‘ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို က်မAေနနွင့္
စိတ္မပ်က္ပါဘူး။ ဒီလိုႀကီးမားတဲ့ စိန္ ေခၚ
မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ Aင္Aား တရပ္

ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္

သည္ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ
Aေရးေတာ္ပံုႀကီး Aတြင္းမွ ေမြးဖြား
ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္

ေရာက္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက လည္း

ခ်က္ Aား ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္
နွင့္

နုိင္ငံေရး

Aက်U္းသားမ်ား

နိုင္ငံေရးပါတီAတြင္း မပါဝင္နိုင္ေရး
နိုင္ငံေရး

မလုပ္ေဆာင္နုိင္ေရးျဖင့္

တုန္႕ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။

(ခ) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု AေျခခံUပ
ေဒမွ

ဒီမိုကေရစီ

နည္းလမ္းမက်

ေသာ Aခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုမႈAား

Aထူးသျဖင့္ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒီမို ကေရစီ

သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု တုန္႕ျပန္

တည္းရင္ဆိုင္ဖို႕လိုAပ္ပါတယ္……” ဟု

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က .......

ျပည္သူ႕ပါတီ

ႀကီးျဖစ္သည္။ Aေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္

ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

Aဲဒီလို စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ ဆိုင္ဖို႕
လိုလားသူမ်ားနွင့္ တစ္သား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၂။Aမ်ိဳးသား

တရားUပေဒစိုးမိုးမႈAေဟာသိကံ ဝင္ နိုင္ငံေရး Aက်U္းသားAားလံုး

ကုိေတာင္မွ ျပန္လည္ ေမြးျမဴ ရာ

ကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္Aဖိုိ႕ မွန္ကန္ေသာ
Aခ်ိန္တြင္၊

(က)ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ AပါA

ဝင္မ်ား၏ ပါတီAျဖစ္သာမက ကမာၻ႕

Aေနျဖင့္

နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုကို

ထိမ္း

ခဲ့သည္။

(ဂ)

၁၉၀၀ျပည့္နွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ရလဒ္ကုိ တနည္းတဖံုျဖင့္ Aေကာင္
Aထည္ ေဖာ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္
Aား

ယင္းေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိ

ဖ်တ္သမ
ိ ္းပစ္ျခင္းျဖင့္

တုန္႕ျပန္ခ့ဲ

သည္။

တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခ့ၾဲ ကေသာ ရဟန္းရွင္ ကုလသမဂၢ၊ Aေမရိက၊ Aီးယူ နွင့္ ျဖစ္ေနမွန္းသိလ်က္ ဓမၼAေပၚ Aဓမၼ
လူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီAင္Aား ကုိ Aနုိင္က်င့္ မင္းမူေနမွန္း သိလ်က္
Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Aေန
လုပ္ငန္းေပါင္းစံုမွ
ျပည္သူမ်ား၏ စုမ်ားကပါ တခဲနက္ ဝန္းရံ ေထာက္ခံ ပရိယာယ္ဆင္ လိ္မ္ညာ လွည့္ဖ်ား
ျဖင့္ ဆင္ေကာင္ႀကီးကို ေတြ႕ေနရပါ
ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ထားသည့္ ပါတီႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ေနမွန္းသိလ်က္ ခြန္Aား နွင့္ ရက္
လ်က္
ဆင္ေျခရာကို
ရွာေဖြရန္
ယုတၱိေဗဒ
ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္း ထုိ႕ေၾကာင့္ Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၏
မလုိေတာ့ေပ။ ပင္လယ္ေရငန္သည့္
ခ်က္ကုိ Uီးလည္မသုန္ ဇြဲနပဲျဖင့္ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Aေရးသည္ ျမန္မာတစ္ သက္သက္ကုိသာ နားလည္ ကိုး
Aေၾကာင္းကို သိရန္ ပင္လယ္ႀကီး
သႏိၷ႒ာန္ခ်
တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ႏိုင္ငံလံုး၏ Aေရးျဖစ္သည္။ Aမ်ိဳး ကြယ္ေနမွန္းသိလွ်က္ စိတ္ရွည္မႈ၊ ဇြဲရွိ
တခုလံုး ေသာက္ျပၿပီး သက္ေသျပ
ဒီမိုကေရစီ
တပ္Uီးပါတီႀကီးလည္း သား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ Aနာ မႈ၊ သည္းခံမႈမ်ားစြာျဖင့္ မိမိတို႕၏
ရန္ မလိုပါ။ ဇြန္းတဇြန္းစာျဖင့္ သိသာ
ဒီမိုကေရစီေAာင္လံကို ဆက္လက္
ျဖစ္သည္။

Volume 1, No 7

Page 9

“Aဖြဲ႕ခ်ဳဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရလ်င္ ပ်က္ စီးသည္ဟု
မယူဆ၊ ပ်က္စီးျခင္း မဟုတ္……………..”ဟု
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က လမ္းညႊန္ ထားပါ

မိမိတို႕ကUီးေဆာင္ၿပီး ဆက္သြယ္ၾက
“Aဖြဲ႕ခ်ဳဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရလ်င္ ပ်က္
စီးသည္ဟု

မယူဆ၊

ပ်က္စီးျခင္း

မဟုတ္……………..”ဟု
ဆန္းစုၾကည္က

ေဒၚေAာင္

လမ္းညႊန္ထား

ပါ

သည္။ Aမွန္Aားျဖင့္ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ

သည္။ Aမွန္Aားျဖင့္ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖ်က္

ေသာ္လည္း Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ မူလAတိုင္း

သိမ္းခဲ့ရေသာ္လည္း Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕

ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ ျဖစ္သည္။”

စည္းပံုမွာ မူလAတိုင္း ပိုေနၿမဲ က်ား

ရမည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၊ ယင္း၏
လက္ေAာက္ခံ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ လူ႔
Aခြင့္Aေရး Aဖြဲ႕Aစည္းAမ်ိဳးမ်ိဳး ၊
ကမာၻ႕Aလုပ္သမားAဖြဲ႕ AပါAဝင္
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ရာဇဝတ္ခံုရုံး

AထိစU္ဆက္မျပတ္

ေတြ႕ေနရေပ

မည္။

ေနၿမဲ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထု Aတြင္း (Aတြင္း

ရေပေတာ့မည္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္း ဆန္းစုၾကည္ကို မ႑ိဳင္ျပဳကာ ေဒၚ

ပါတီ

ဖ်က္သိမ္းခံရ၍

ေၾကကြဲ

လည္း ၾကည့္ခ့ၿဲ ပီးၿပီ၊ သစ္ေတာႀကီး ေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗဟိုUီးစီး A ဝမ္းနည္းရသည္ထက္ (န.A.ဖ) A
တစ္ခုလံုးကိုလည္း ေလ့လာၿပီးခဲ့ ေပ ဖြဲ႕

မွာၾကားခဲ့ လိုက် ပါတီထူေထာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ

Aစည္းAေဝးသို႕

ၿပီ၊ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သည့္ “ျပည္သူလူထုကုိ ေျပာၾကားလို ဝင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ေနာက္ဆက္တြဲ
န.A.ဖ

ျပသနာမ်ားသည္ တာက မိမိတတ္နိုင္သေလာက္ ဒီမို Aေပၚ

စစ္Aာဏာရွင္

Aစိုးရ၏ ကေရစီ

“AခုဒီUပေဒေတြဟာ

Aတြက္

ႀကီးမားတဲ့

(NLD)

စိန္ေခၚမႈေတြ

Aမ်ားႀကီးပါေနတယ္။
ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို

က်မAေနနွင့္

စိတ္မပ်က္ပါဘူး။ ဒီလိုႀကီးမားတဲ့ စိန္
ေခၚမႈေတြကို

ရင္ဆိုင္ဖို႕

ယံုၾကည္

ေAာင္ျမင္ Aားကိုးခဲ့ၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ

သည္ Aထိ စနစ္က်ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ဒီမုိကေရစီAင္Aားစုမ်ား၊

တာဝန္သာျဖစ္ေပသည္။
၄။

ရည္မွန္းခ်က္

စာနာေထာက္ခံ

Aင္Aား

ေသာ၊

Aၾကမ္းမဖက္ေသာ

ျပည္သူ

နည္း မ်ား၏ ရႈံ႕ခ်ျပစ္တင္မႈသမိုင္း တရားခံ

လမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ဆက္လက္ Aား Aျဖစ္ ဇာတ္သိ္မ္းမေကာင္းရမႈ တ
ထုတ္

ႀကိဳးပမ္းသြားမည္

ျဖစ္ပါ နည္းAားျဖင့္

နိုင္ငံေရး

ေၾကာင္း ျပည္သူသို႕ ပန္ၾကားAပ္ပါ က်ဴးလြန္ရမႈတို႕က

ပို၍

ပါရာဇိကံ

ရွက္တကြဲ

Aက်ိဳးနည္းျဖစ္ရမည္ကို

သတိျပဳၾကရေပမည္။

တရပ္ ကုိေတာင္မွ ျပန္လည္ ေမြးျမဴ

ဆိုင္ဖို႕ Aထူးသျဖင့္ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒီမို ကာ

ကေရစီ လိုလားသူမ်ားနွင့္ တစ္သား ျပည္တြင္း
တည္းရင္ဆိုင္ဖို႕လိုAပ္ပါတယ္……”

မ်ိဳးႏြယ္စုညီေနာင္ပါတီ လတရား ထြန္းကားေရးတည္း ဟူ

မ်ား၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၊ Aေမရိက၊ ေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ လူAရင္း A
နားလည္စာနာေထာက္ခံခ့ၾဲ ကသည္။

တုိက္ပြဲဝင္ၾကရUီးမည္ ျဖစ္သည္။

သူက

ျပဌာန္းပါသည္။

နာက်င္

ခါးသီးမႈမ်ားက စိန္ေခၚမႈကုိ ျဖစ္ေပၚ
ေစၿပီး

Aင္AားAျဖစ္

ေျပာင္းလဲ

သြားေပလိမ့္မည္။

ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္ ခ်ီတက္နိုင္ခ့သ
ဲ ည္။
ျပည္သူေခၚေသာလမ္းကို
လွမ္းနိုင္ခ့သ
ဲ ည္။

ေလွ်ာက္

တစ္နည္းAားျဖင့္

ျပည္သူေထာက္ခံမႈ

နိုင္ငံတကာ၏

စာနာAားေပးမႈ မ်ိဳးႏြယ္စုတို႕၏ Aား
“သို႕ျဖစ္ေစကာမူ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္
ျပည္သူလူထုကိုလည္းေကာင္း၊
ကေရစီ

ဒီမို

Aေရးေတာ္ပံုကိုလည္း

ေကာင္း မည္သည့္Aခါမွ ေက်ာခိုင္း
စြန္႕ခြာသြားမည္မဟုတ္ပါ။

ကုိး

ယံုၾကည္မႈကို

သစၥာမေဖာက္၊

(၉၀) ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို
ဆက္လက္ကုိင္စြဲ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာ
ခ်က္မွ ေသြဖီမသြားခဲ့ေပ။ ပါတီရပ္
တည္ခြင့္ရေသာ္လည္း

ရမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ Aစ က်န္းမာ
ေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခား
နွိပ္ကြပ္မႈAဆံုး ပါဝင္ကူညီေပးၾကရ
မည္။

ျပည္သူရွိေနသမွ်
ေနမည္။

NLD

ရွိ

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ရွိေနသမွ်

ျပည္သူ

မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ားၾကားမွ ရွင္
သန္ ထေျမာက္ ပ်ံသန္း ထြက္ေပၚ
လာသည့္
သား

ဖီးနစ္ငွက္က့သ
ဲ ုိ႕

ဒီမိုကေရစီ

Aမ်ိဳး

Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္

မ်ိဳးေသာ ဖိနွိပ္ညွင္းပန္းမႈ မီးေတာက္

နိုင္ငံေရး Aၾကပ္Aတည္း လမ္းဆံု
လမ္းခြကို လမ္းမွန္ Aတိုင္း ေAာင္

(ေက်းလက္လူထု)၏

ေျမယာနစ္နာမႈ ကိစၥ၊ လူကုန္ကူးခံ

လည္း စစ္Aာဏာရွင္စနစ္၏ Aမ်ိဳး

Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္
စစ္ပြဲ၏ ပံုသ႑ာန္ကို စစ္ပြဲစတင္

လယ္သမား

ေတာင္သူ

၆။Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဟု ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ Aီးယူ နွင့္ Aာဆီယံနိုင္ငံAမ်ားစုက ျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Aတြက္ ဆက္လက္
လည္တံု႕ျပန္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

နစ္နာမႈကိစၥ၊

ရွိေနမည္။

Aင္Aားစုမ်ား၊ သည္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ ေလာကပါ

ဒီမိုကေရစီ

မားမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈ

ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ၅။ Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
လည္း Aဲဒီလို စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ (၂၉.၃.၁၀) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နိုင္ငံတ

ကိစၥ၊ ကေလးစစ္သားကိစၥ၊ Aလုပ္သ

ဝမ္းနည္း

သည္ ……….” ဟုAဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကတိ ေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းမည္ ပို၍ A
ျပဳခဲ့ပါသည္။

စည္းက်က်) ဝင္ေရာက္၍ လူ႕Aခြင့္
Aေရးကိစၥ၊ လုုပ္Aားေပး ခိုင္းေစမႈ

Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္Aတြင္း

ညီညြတ္ေရး၊

Aခ်ိတ္Aဆက္ မျပတ္ေရး၊ ဒီမိုက
ေရစီ

ညီေနာင္ပါတီမ်ားနွင့္

က်ယ္

ျပန္႕ေသာ ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု
တည္ေဆာက္ေရး၊ AေျခAေနသစ္
မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္မ်ားနွင့္ လိုက္
ေလ်ာ ညီေထြသည့္ လုပ္ငန္းစU္မ်ား
ကို ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္သူလူထု နိုးၾကား
တက္ၾကြမႈ

Aေပၚ

Aေျခခံလွ်က္

ေဆာင္ရြက္ၾကရေပမည္။

မီးလွ်ံမ်ား

ၾကားမွ

ထာဝရရွင္သန္

ေAာင္ပြဲခံမည္မွာ မုခ်ျဖစ္ပါသည္။
AႀကီးAကဲေတြ မ်ားေသာေနရာ၊
Aားလုံးက သိသည္-တတ္သည္
ဆုိၿပီး ပညာ႐ွိလုပ္ခ်င္သည့္ေနရာ၊
ထိုေနရာတြင္ ထိုသူတို႔Aားလံုး၏
ျပဳမူမႈတို႔သည္
ပ်က္စီးသည္သာျဖစ္ေခ်မည္။
(ေလာကနီတိ)

ဂုဏ္သိကၡာ

မရွိပါကAသက္ရွင္လ်က္နွင့္ ေသေန

နိုင္ငံတကာ

ဒီမိုကေရစီ

Aင္

ရျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါမည္။ ဖိနပ္ နွင့္ Aားစုမ်ားနွင့္ လည္းေကာင္း၊ သံတ
ျပည္သူလူထုႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ေတာ္ဖုိ႕Aတြက္ ဖေနွာင့္ကို လွီးပစ္
မန္ေရး၊
နိုင္ငံျခား
Aဖြဲ႕မ်ားနွင့္
ျပည္သူလူထု ေခါင္းေဆာင္ ကမာၻ႕ ရမည့္ AေျခAေနကို ယေန႕သမိုင္း
လည္းေကာင္း ယခင္ကထက္ ပိုမို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေAာင္ လက္ေတြ႕က ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။
က်ယ္ျပန္႕စြာ ဆက္ဆံ ၾကရေပမည္။

(နAဖတြင္
AႀကီးAကဲမ်ားစြာရွိ၊
Aတုိက္Aခံတြင္
ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားစြာရွိ)

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ကလဲ ဒုိင္သြင္းတာနဲ႔ ဘာမွမက်န္လုိ႔့ “ေဟ၊ဘာလဲ”

ဟု

Aလန္႔တၾကား

နဂုိရ္ကလုိ မလႉႏုိင္ၾကေတာ့၊ ငါလည္း ထူးလုိက္ၿပီးမွ၊ ေAာ္ ငါ “သံသရာ
စာခ်ၿပီး တရားထုိင္ဖုိ႔ ေနေနသာသာ မေျပာနဲ႔ ပစၥဳပၸန္မွာေတာင္ ခ်မ္းသာ ဖုိ႔
စားဝတ္ေနေရး မရွိဘူး”လုိ႔ ေျပာမိတ့ဲ ကုိယ့္စကား ကုိ

စာသင္သားေတြရဲ႕
Aတြက္

စU္းစားရတာတမ်ိဳးနဲ႔

စီး စU္းစားရင္း

သာသနာ့ေဘာင္ထဲ

ပြားေရး Aဆင္မေျပလုိ႔ စိတ္မၾကည္ စတင္ဝင္ေရာက္ခ့ပ
ဲ ုံဆီသုိ႔
ျဖစ္ေနၾကတဲ့

ဒကာ

ဒကာမေတြ ေရာက္သြားခဲ့တာကုိး

လုိ႔

Aေတြး
သတိ

မၾကည္ညိဳမွာစုိးလုိ႔ စာသင္သားေတြ ထားမိကာ “ေAး၊ေျပာေလ၊ဘာလဲ”
ကုိ စည္းကမ္းတုိးရတာနဲ႔ ကုသုိလ္
စိတ္ေတာင္ ျဖစ္ခြင့္မရေတာ့ပဲ ေန႔စU္

“တပည့္ေတာ္ ျပန္ေတာ့မလုိ႔”

နဲ႔Aမွ် Aပူေသာက ဆုိတ့ဲ Aကု
“ေAး၊ေAး ျပန္ေတာ့၊ျပန္ေတာ့”

သုိလ္ စိတ္ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနၿပီ ေလ”

========

“ကဲ မင္းတုိ႔ေကာ ေန႔စU္န႔A
ဲ မွ် Aပူ
ေသာက တုိးလာလား၊ ေလ်ာ့သြား
လား”

ဒကာမႀကီး လႊတ္လုိက္တ့ဲ ဒကာျပန္
သြားေတာ့ ေရမုိးခ်ိဳး၊ ဘုရားဝတ္ျပဳ

ဲ ပမယ့္ Aိပ္လုိ႔က မ
“Aင္း၊ Aပူေသာကေတြ ကေတာ့ ၿပီး Aိပ္ရာဝင္ခ့ေ
ေန႔စU္နA
႔ဲ မွ်
တုိး...တုိး...ေနတာပဲ ေပ်ာ္၊ ညေနက ျဖတ္ကနဲ ေတြးမိခ့ဲ
တဲ့ ကုိရင္ဝတ္ကာစကာလသုိ႔ ကာ
ဘုရား”
လယႏၱယား ေနာက္ျပန္သြား ေန
“ေAး၊

AဲဒီAပူေသာက

Aကုသုိလ္ေတြ

ေန႔စU္န႔A
ဲ မွ်

ေနသေ႐ြ႕ေတာ့

တုိ႔တေတြ

ရာမွာ

မေျပာနဲ႔

ခ်မ္းသာဖုိ႔

ဆုိတ့ဲ ေလေတာ့သည္။
တုိး
“သကလ…”

သံသ

ပစၥဳပၸန္မွာေတာင္

“သကလ…”

မရွိဘူးေလ၊Aင္း…..Aဲ

ဒါေၾကာင့္..Aဲဒါေၾကာင့္…..”

“ဝ႗…”

========

“ဝ႗…”

“ဟင့္Aင္း၊ ဟင့္Aင္း၊ စက္ဘီးမယူ

…………..

ဘူး၊ ကုိႀကီးလုိပဲ ကုိရင္ပဲဝတ္မယ္”
“Uီးဇင္းရာ…ဒကာမႀကီး
ရိပ္သာမွာပဲ
တရား

ေAးေAး

Aလုပ္လုပ္ၿပီး

ေျပာတဲ့ မွ မပါဘူး”
ေဆးေဆး
ေနလုိက္ပါ

“ဒါေတာ့ ဒါေပါ့ဘုရား”

လား ဘုရား၊ Uီးဇင္းAခုလုိ Aေျခ

ငယ္ေသးတယ္၊သကၤန္းမွ “ကဲ Aခုဆုိမယ့္ဟာက Aေရးႀကီး
မႏုိင္ေသးတာ ဝတ္လုိ႔မရဘူး သား တယ္ေနာ္၊ ဘုန္းဘုန္းဆုိသလုိ ပီပီ
ရဲ႕၊ ေနာက္မွ ဝတ္ေနာ္၊ သားက သသ လုိက္ဆုိရမယ္ေနာ္”

“သားက

လိမၼာတယ္ေနာ္”

Aေန ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္န႔ဲ လုိက္လံ “ငါလည္း ငယ္ငယ္ကတည္းက ႀကီး
“ဟင့္Aင္း၊ ကုိႀကီးနဲ႔Aတူပဲ ကုိရင္
ပုန္းေAာင္းေန ေနတာကုိ ျမင္ရ လာရင္ ဒုိ႔စာခ်ႀကီးလုိ စာခ်ခ်ိန္ စာခ်
ဝတ္မယ္”
ေတာ့ တပည့္ေတာ္တုိ႔လည္း စိတ္ လုိက္၊ၿပီးရင္ တရားထုိင္လုိက္န႔ဲ Aဲ
မေကာင္းဘူး၊ Uီးဇင္း ဒကာမႀကီးလဲ သလုိ ေနခ်င္လြန္းလုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာ
“ေတာ္ပါေတာ့ Aေမႀကီးရယ္၊ သူက
Aရမ္းကုိ စိတ္ဆင္းရဲ ေနရတယ္ မင္းတုိ႔ Aသိပဲေလ”
တAားဝတ္ခ်င္ေနမွေတာ့
ဆရာ
ဘုရား”
ေတာ္ကုိေလွ်ာက္၊ သူ႔န႔ေ
ဲ တာ္မ့ဲ သ
“မွန္ပါဘုရား”
ကၤန္းရွာၿပီး သားႀကီးနဲ႔Aတူ ဝတ္
“Aခု ငါလုပ္ေနတာ မတရား A
ေပးလုိက္တာေပါ့ကြာ၊
ခနျဖစ္ျဖစ္
“ေAး၊ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔ စာခ်ဘုန္း
လုပ္လား၊ ေျပာစမ္းပါUီး”
ေပါ့ကြာ”
ႀကီးျဖစ္တ့ဲ Aခ်ိန္မွာေတာ့ Aဲသလုိ
“ေAး၊ Aခု ငါလုပ္ေနတဲ့ Aလုပ္က မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ဒကာဒကာမေတြက
တရားAလုပ္ပဲ၊ AခုAခ်ိန္ Aထိ လဲ နဂုိရ္ Aတုိင္း လယ္ယာလုပ္ၾက
ငါလုပ္လာတာ မတရားတာ ဘာ

ေပမယ့္ Aရင္လို စပါးမရ၊ ရတဲ့ စပါး

“Uီးဇင္းဘုရား”
“Uီးဇင္းဘုရား”

“ဟုတ္က့”ဲ
“ဘုန္းဘုန္းကုိ Aဲဒီလုိ မေျပာရဘူး
ေလ ေမာင္ရင္ေလာင္းရဲ႕” လုိ႔ ဆရာ
ေတာ္ေဘးက Uီးဇင္းေျပာလုိ႔ ကမန္း
ကတန္း“Aင္း”လုိ႔ေျပာရင္း ေခါင္းကုိ
Aားရပါးရ ညိႇတ္ျပလုိက္ေတာ့ ဆရာ
ေတာ္ႀကီးေရာ ဒကာေတြပါ တဟား
ဟား ရယ္ၾကေလသည္။
“ဟုတ္က့လ
ဲ ုိ႔ မေျပာရဘူး၊ Aင္းလုိ႔
ေခါင္းညႇိတ္ၿပီးလဲ မေျဖရဘူး၊ မွတ္
ထားေနာ္
တယ္”

မွန္ပါဘုရားလုိ႔

ေျပာရ

Volume 1, No 7
ေဟ့ေကာင္ေတြ…..ဂတုံးေတြ….
တေယာက္မွ မလႈပ္နဲ႔…
Aကုန္လုံး ဒီမွာထြက္ခဲ့ၾက၊Aားလုံးေသကုန္မယ္
ဘာမွတ္ေနလဲ…….
Aား……….

ေသကုန္မယ္ ဘာမွတ္ေနလဲ…….

“မွန္ပါဘုရား”

“ဘုန္းဘုန္းေရွ႕က တုိင္ေပးရင္ ဘုန္း Aား……….
ဘုန္း

ပါးစပ္ကုိ

Aဖိုးေရ….

ေသခ်ာၾကည့္ထား၊

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ပါးစပ္

ပါးစပ္ဖြင့္၊ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ပါးစပ္

ဗုဒၶဘာသာ၊ ျပည္ျမန္မာရဲ႕

===========

ဖြင့္တ့ဲေနရာမွာ
ပိတ္တ့ဲ

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ၊ ဒီႏွစ္Aတာမွာ….

ေနရာမွာ ပါးစပ္ပိတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒုန္း.ဒုန္း..ဒုန္…
ဆုိေနာ္”

ဇမၺဴဒီပါ လက္ယာေတာင္ကၽြန္း
Aတိတ္နမိတ္ထြန္းတဲ့ကၽြန္း၊

Uီးဇင္း.Uီးဇင္း.. ဘာ ျဖစ္တာလဲ…
“မွန္ပါဘုရား”

သြားလုိ႔…

Aေဖ၊

AဖုိးAဖြားနဲ႔

Aမ်ိဳးေတြရဲ႕ သိဝင္ၿပီး၊ ဟင္း…ကနဲ သက္ျပင္းခ်ကာ
Aၿပံဳးမ်က္ႏွာေတြပါ ျပန္ျမင္ရလုိ႔ Aိပ္ ဒီAိပ္မက္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေက်ာင္း
မေပ်ာ္ေပမယ့္
စိတ္ေပ်ာ္ေနမိေတာ့ ကန္ ဘုရားရိပ္ေတြထဲက တခုျဖစ္တ့ဲ
ေတာင္Uကၠလာပၿမိဳ႕၊ ေငြၾကာရံ စာသင္
တယ္။
တုိက္ႀကီးထဲမွာ

==============
ဖုန္း… ဖုန္း…. ဖုန္း….

၂၀၀၇၊စက္တင္ဘာ

၂၆ရက္ ညက စစ္မိစၦာေတြ ဝင္ေရာက္
စီးနင္းစU္က

မ်က္ရည္ယုိဗုန္းေတြခဲြ

ေက်ာင္းတံခါးကုိ

ကားနဲ႔တုိက္ဖြင့္ၿပီး

ေသနတ္ေတြ ေမာင္းတင္ ေက်ာင္းဝင္း
ဝုန္း…..ဂ်ဳန္း…..

Aႏွံ႔ ဝုိင္းကာ သံဃာေတြကုိ ႐ိုက္ႏွက္
ဖမ္းဆီးခဲ့စU္က

ဂေလာက္……….ဂလက္…….

ေဖ်ာက္ဖ်က္မရတဲ့

ဘုတ္……ဘုတ္…..ဘုတ္….ဘုတ္….
ေဟ့ေကာင္ေတြ…..ဂတုံးေတြ….

Aကုန္လုံး

ဒီမွာထြက္ခ့ၾဲ က၊

ႀကံဳခဲ့ရေသာ
Aျဖစ္Aပ်က္ဆုိး

ႀကီးပါလား။

Aားလုံး

ႏြံနစ္လို႔ေနဆဲပါလား….Aဖိုးေရ…
ေဟ့-ေကာင္ေတြ
ေတာထဲကေကာင္ေတြ၊
ၿမိဳ႕ေပၚကေကာင္ေတြ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မး္ေရး၊
မေသခင္ေသးျမင္ခ်င္ေသးရဲ႕႔ု
ပုဆိုးျပဲရင္လွည္႔ရတယ္၊
ေဘာင္းဘီျပဲရင္လွည္႔မရဘူး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
ေတြ႕ဆံုလို႔ေဆြးေႏြးၾကပါတဲ့….
Aဖိုးရဲ႕စကား၊
က်ေနာ့္နားမွာ

ေၾသာ္…...........

Aျမဲၾကားလ်က္ပါ…. Aဖိုးေရ….

ဒုိ႔ႏုိင္ငံမွာ...........

ျမင္လွည့္ပါUီး (Aုန္း)

လုံၿခံဳေAးခ်မ္းတဲ့ေနရာ…………..။

တေယာက္မွ မလႈပ္န႔…

ဖြားဘက္ေတာ္က ျပည္တြင္းစစ္၊
ဒီAျဖစ္ေတြ

ဒကာ Aျပင္က တံခါးထုၿပီးေမးသံၾကားမွ ငါ
Aေမ၊ Aိပ္မက္ မက္ေနတာပါလားဆုိတ့ဲ A

ဆရာေတာ္ႀကီးေရာ
ရယ္ခ့ၾဲ ကတဲ့Aသံ၊

၁၉၄၈-လြတ္လပ္ေရးနဲ႔Aတူ

ေAာ္…ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး Aိပ္မက္မက္

“ကဲလုိက္ဆိ”ု

ေတြပါ

ေသြးစြန္းခဲ့ၿပီ Aဖိုးေရ….

ဟင္….

“ကဲ လုိက္ဆုိ”

Aဖိုးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသို႔တိုင္တည္ျခင္း

ဒြိဇာ

ၾကည့္လွည့္ပါUီး (Aုန္း)
Aဓမၼသမားရဲ႕၊
ေလာဘ--ဗံုး၊

သူရဇၥ်ာန္
ေဒါသ--ဗံုး၊
တAံုးAံုးေပါက္ကြဲ၊
ယူႀကံဳးမရ၊ေသြးေျမက်၊
သႀကၤန္ပိေတာက္ဖူး၊
ေသြးလူးေပက်ံ၊
ကမာၻပ်က္သံလား၊
ေတာ္လဲသံလား၊
ကယ္ပါယူပါတစာစာနဲ႔
ခေလးငယ္ေတြ၊
ေသြးပင္လယ္ထဲေမ်ာခဲ့ၿပီ….
Aဖိုးေရ….
Aာဏာ

ေလာဘ၊

Aာဏာ

ေဒါသ၊

Aာဏာ

ေမာဟေတြန႔၊ဲ

မိုက္လံုးႀကီးႀကီးေတြ၊
Aမိုက္ဆံုးခရီးသြားေနသမွ်၊
ဗံုးမီးေတြေပါက္ကြဲမေၾကပြဲန႔ဲ
ေသပြဲေတြေသြးပင္လယ္ေ၀လို႔၊
Aရိုးေတြေတာင္လိုပံုUီးမွာလား
မဆံုးသံသရာ မလည္ေစဘို႔၊
သုညေတြနိဂံုးခ်ဳပ္
မိုးAခ်ဳပ္ မေမွာင္ခင္မွာ၊
ေတာထုတ္ၾကပါစို႔………

သူရဇၥ်ာန္

Page 12

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေျပာင္။

။ Aိုက္လို႔ (မ်က္ႏွာကခပ္တည္တည္) မဟုတ္ဘူးကြ ၊ ေခါင္း

ေဆာင္ႀကီးက ေဘာင္းဘီန႔ဲ မင္းနဖူးနဲ႔ ၾကည့္မေကာင္းဘူး။ ခၽြတ္လို႔ ေျပာ
တာနဲ႔ ခၽြတ္လိုက္တာ။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကေတာ့ Aခုထိ ေဘာင္းဘီန႔ဲ ၾကည့္
ေကာင္းတုန္းပဲ ။

စိုင္းေဇာ္
ေတာက္မွေတာက္ ၊ လက္မွလက္ ၊ ႀကီးမွႀကီး၊ က်ယ္မွက်ယ္လွတ့ဲေခတ္

ေထာက္။ ။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး လူလိုေျပာင္းရတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္ထဲ ဘယ္လို
ခံစားရပါသလဲ ။

လြန္ Aခန္းႀကီးထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ခင္းက်င္းထားပံုကလဲ Aဆင့္ျမင့္ ေျပာင္။ ။ ငါ့စိတ္ထဲရွိတာေျပာျပမယ္။ မင္းဂ်ာနယ္ထဲေတာ့ မပါေစနဲ႔ ။
လိုက္ပံုကေတာ့ 'ကၽြတ္..ကၽြတ္..ကၽြတ္' လို႔ေတာင္ ေAာ္လိုက္ေလာက္ရဲ႕။
Aခန္းAလယ္က Eရာမ စာပြဲႀကီးရဲ႕ေနာက္မွာ ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္န႔ဲ လူေျပာင္
ႀကီး တေယာက္ စမတ္က်လွတ့ဲ ထိုင္ခံုန႔ဲ စမတ္က်က် ထိုင္လို႔။ လူေျပာင္
ႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ စားပြဲရဲ႕ ေရွ႕မွာေတာ့ ခါးျပတ္ Aကၤ်ီဝတ္ သတင္း
ေထာက္ လူရြယ္တေယာက္က Aသံဖမ္းစက္ေလး လက္မွာကိုင္လို႔ ။
ေထာက္။ ။ မဂၤလာပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္က 'ဖါးတစ္ပ်က္' ဂ်ာနယ္က
သတင္းေထာက္ ေမာင္လုပ္စားပါ။
ေျပာင္ ။

။ (မ်က္ခံုးပင့္ၿပီး) ေနပါUီးကြ၊ ငါႀကားဘူးတာက 'ရွပ္တပက္'

ဂ်ာနယ္ဆိုတာပါ။ ဘယ့္ႏွယ့္Aခုေတာ့ မင္းက 'ဖါးတစ္ပ်က္' ဂ်ာနယ္က
ဆိုေတာ့ ....
ေထာက္ ။

။ Aဟဲ သူတို႔ဂ်ာနယ္န႔ဲ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ာနယ္က ေရႊညီကို

ဂ်ာနယ္ေတြပါခင္ဗ်။ Aတူတူ လုပ္စားလာၾကတဲ့ စားေဖၚစားဖက္ေတြ ျဖစ္ပါ
တယ္။
ေျပာင္ ။

။ (ေခါင္းတခ်က္ညိတ္ၿပီး) ေAာ္ .. ဒီလိုလား ၊ မင္းဗ်ဴးမယ္ဆို

စဗ်ဴးေပေတာ့။
ေထာက္ ။ ။ ဘာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေဘာင္းဘီခၽြတ္လိုက္တာပါလဲ။

ဆင္ဆာပဲကြ ၊ဒီလိုကြ .. ငါခံစားမိေတြးမိတာက.. ေAာ္.. ငါ့ေရွ႕က သြား
ေလသူေတြ ခမ်ာ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ၿပီး မၾကာခင္ လူဝတ္လူစားလဲ ျဖစ္ေရာ
ျပဳတ္က်လားက်ရဲ႕ ေျမႀကီးထဲေရာက္လား ေရာက္ရဲ႕ ျဖစ္ခ့ဲၾကပါလား ၊ ဒီတခါ
Aလွည့္က်တာ ငါပါလား။ ဘုရား.. ဘုရားလို႔ ဘုရားတၿပီး မ်က္ခံုးေတြ

Volume 1, No 7

Page 13

တဆတ္ဆတ္ လႈပ္ေနေတာ့တာပါပဲကြာ ။ ေဟ့ ... Aခုေျပာတာ ဆင္ဆာ Uပေဒ ပုဒ္မေတြဟာ ငါတို႔ကို ဆန္႔က်င္ရဲပါUီးမလား။
ေနာ္ မင္းတို႔လဲ ၾကားၿပီးေရာေပါ့ ..ၿဗံဳးစားႀကီး ငါလူဝတ္လဲရတာကေတာ့
ပါတီေထာင္ဖို႔ကြ။ ပါတီUကၠဌ လုပ္ဖို႔ကြ ။ ဒို႔ႀကံ႕ဖြတ္Aသင္းကို ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီ
ဆိုၿပီး ေျဗာင္လိမ္ ေျဗာင္စား လုပ္တာေပါ့ကြာ။
ေထာက္။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ပါတီေထာင္ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မလုပ္ေတာ့ဘူးလား။

ေျပာင္။ ။ လုပ္မွာေပါ့ကြ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မလုပ္ရလို႔ကေတာ့ ဘာပါတီမွလဲ
မေထာင္ဘူး ။ ဘယ္ပါတီ Uကၠဌမွလဲ မလုပ္ဘူး။ ပါတီUကၠ႒နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ယွU္လိုက္ရင္ စီAီးAိုန႔ဲ မင္းေစေလာက္ကို ကြာတာေမာင္။
ေထာက္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လဲလုပ္

ပါတီလဲေထာင္ေတာ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ပါတီမွတ္ပံုတင္ Uပေဒနဲ႔ မဆန္႔က်င္ဘူးလား။ တကယ္မသိလို႔
ေမးတာေနာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ။
ေျပာင္ ။

။ ေAး..ေAး ၊ မသိရင္ ေျပာျပမယ္။ ေျပာျပမယ္။ ေျပာခ်င္တာ

လွ်ာကိုယားလို႔၊ မင္းကို ငါAရင္ေမးမယ္။ ဒီUပေဒေတြ ၊ ပုဒ္ထီးေတြ ၊ ပုဒ္မ
ေတြကို ဘယ္သူကထုတ္ တာလဲ။
ေထာက္ ။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ထုတ္တာပါ။
ေျပာင္ ။

ေျပာင္ ။

။ မင္းတခု ထပ္ေျပာႀကည့္ပါUီး ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုတာ ဘာတုန္း

ကြ။
ေထာက္ ။ ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ သူေတြပါခင္ဗ်ာ ။

ေျပာင္ ။

။ မင္းေျပာတာ တဝက္ပဲ မွန္တယ္။ ငါေျပာတာ ေသေသခ်ာခ်ာ

မွတ္ထား ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုတာ ငါတို႔ ခိုင္းသမွ် လုပ္ရတဲ့ လူေတြကို ေခၚတာ
AဲဒီAထဲမွာ ငါတို႔ မပါဘူး ။ရွင္းၿပီလား။
ေထာက္

ဟုတ္က့ဲ

ေျပာင္ေနေAာင္ကို

ရွင္းပါတယ္။

တစ္ခု

ထပ္ေမးပါရေစ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ပါတီေထာင္ေတာ့ ဟို... ပါတီမွတ္ပံုတင္
Uပေဒမွာ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး ပစၥည္းေတြ သံုးတဲ့ပါတီကို မွတ္ပံုတင္
မေပးဘူးလို႔ ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီက .......
ေထာက္ ။

။ မင္းကလဲ ဂ်ာနယ္လစ္ လုပ္ေနၿပီး ေတာေတာ္ ညံတာဘဲ။

ဒီUပေဒဆိုတာေတြက ငါတို႔ ဖိနပ္ေAာက္မွာရွိတာ ၊ ေကာ္မရွင္ဆိုတာကလဲ
ထိုနည္း၄င္းဘဲ။ ဒီေတာ့ ဒို႔လုပ္ခ်င္တာလုပ္ Uပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ၿပီးသားဘဲ။
ေထာက္ ။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ပါတီက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာ

။ ဟုတ္ၿပီ ၊ ငါတို႔ ထုတ္ထားတဲ့ ဒီUပေဒေတြဟာ ငါတို႔ ပါလဲ။

Aထက္မွာရွိတာလား၊ ငါတို႔ေAာက္မွာ ရွိတာလား ။
ေထာက္။ ။ Aဟီး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ဖိနပ္ေAာက္မွာ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ် ။
ေျပာင္ ။

ေထာက္ ။ ။ Aဟီး .... ဘယ္လိုလုပ္ ဆန္႔က်င္ရဲမွာလဲ ခင္ဗ်ာ။

။ ဒါကိုေတာ့ မင္းသိသားပဲ ။ လူတိုင္းသိၿပီးတဲ့ ကိစၥပါကြာ။ ကိုင္း..

ေျပာင္ ။ ။ Aမတ္ေနရာ Aားလံုးဝင္ၿပိဳင္မွာ ၊ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳေျပာထား
လိုကမ
္ ယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ဒို႔Aတြက္ တရားမွ်တမွာ ဆိုေတာ့ ၿပိဳင္သမွ်
Aကုန္ႏိုင္မွာေဟ့။

ဒါျဖင့္ ငါတို႔ေAာက္မွာ ပိပိျပားျပားရွိၿပီး ငါတို႔စိတ္ႀကိဳက္ Aဓိပၸါယ္ျပန္လို႔ရတဲ့ ေထာက္ ။

။ ဟုတ္က့ဲ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ခုေလာက္ Aပိုင္ေျပာႏိုင္တာဟာ

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

လူထုကို Aပိုင္စီး ၊Aဲ Aပိုင္စည္းရံုးထားၿပီးၿပီလို႔လား၊
လူထုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ပါတီကို Aႀကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္
ေထာက္ခံမွာ ေသခ်ာတယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာလား။
ေျပာင္။ ။ ဒါေပါ့ ။ လူထုက ဒို႔ကို Aရမ္းခ်စ္ ၊ မခ်စ္ရင္
ခံစားသြားရမွာေလ။
ဘယ္ေလာက္
ၾကားတာနဲ႕

Aရမ္းလဲ

ၾကည္ညိဳတာ။

ၾကည္ညိဳလဲ
လူထုက

ညာညာ

ခ်ီၿပီး

သားပဲ။

ဒို႔ကဘဲ

ဆိုရင္

လက္Aုပ္ေလးေတြ

ေစာင့္ေနၾကတာ။
Aမိန္႔ေပး

လုပ္ၾကရသလိုလို

ဒို႔လာၿပီ
ညီညီ

မင္းလဲျမင္ဘူး

ၿခိမ္းေျခာက္ထားလို႔

မနာလိုတ့ဲ

ေကာင္ေတြက

ေျပာေသးတယ္။ ဟင္း.. ဟင္း.....
ေထာက္ ။

။ ဟုတ္က့ဲ ၊ ေနာက္ဆံုးတခုေမးပါရေစ။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔
Aတိုက္Aခံ

လႊတ္ေတာ္ထဲ

တေယာက္မွ

ေရာက္တ့ဲAခါ

မရွိရင္

ပ်င္းစရာ

ေကာင္းမလား ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမလား။
ေျပာင္ ။

။ (စားပဲြကို လက္ႏွင့္ေခါက္ၿပီး ေခတၱ

စU္းစားလွ်က္ ) ပုတ္သင္ညိဳ လိုေတြခ်ည္း တန္းစီ
ထိုင္ေနတာမ်ိဳး

ေတြ႕ရရင္

မင္းစိတ္ထဲ

ပ်င္းစရာ

ေကာင္းမယ္ထင္မလား၊
ေပ်ာ္စရာေကာင္းမယ္ထင္မလား။
ေထာက္

ညီညီညာညာနဲ႔

ေခါင္းညွိတ္ေနၾကမွာဆိုေတာ့

..

ရစ္သမ္မွန္မွန္
ဘာပဲေျပာေျပာ

ၾကည့္လို႔ေကာင္း မယ္ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

စိုင္းေဇာ္
Memory ပိုမို Aလုပ္လုပ္ေစႏိုင္ဖို႔
- XP ရဲ့ default မွာ memory ေရရွည္ Aသံုးခံႏိုင္ေAာင္န့႔ဲ တျခား လိုAပ္တ့ဲ စနစ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေတြကို ေမာင္းႏွင္ဖို႔
စီမံထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ့္Aတြက္ Aသံုးမ၀င္ပါဘူး။ ရွိရင္းစြဲ memory ကိုပဲ လွည့္ကြက္တစ္ခု Aေနနဲ႔ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္ေAာင္
သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္။
- Start > Run > Regedit Aဆင့္ဆင့္သြားပါ။
- Registry panel ရဲ့ ဘယ္ဘက္မွာ “HKEYLOCALMACHINE” ကို click ႏွိပ္ပါ။
- “System” ကို ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။
- “Current control set” ကို ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။
- “control” ကို ကလစ္နွိပ္ပါ။
- “Session Manager” ကို ႏွိပ္ပါ။
- “Memory Managment” ကိုကလစ္နွိပ္ပါ။ ညာဘက္ panel မွာ ရွိတ့ဲ “Disable pasing executive” ကို Double Click နဲ႕ ဖြင့္ပါ။
- Large System Cache ကိုလည္း double click နဲ႕ ဖြင့္ပါ။
- Decimal value ကို “1″ ေျပာင္းေပးပါ။

Volume 1, No 7

Page 15

လည္ပတ္သြားခဲ့တဲ႕ Aေမရိကန္ Aာရွပစၥိဖိတ္
လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရးလို႕ ေရးရာလက္ေထာက္နို္င္ငျံ ခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ
ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာ့
ျပည္တြင္းျပည္ပက ဘယ္လိုပဲေႀကြးေႀကာ္ေတာင္း ကတ္ကင္းဘဲလ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က
Aေရး စိတ္၀င္စားႀကတဲ့သူေတြ၊ နိုင္ငံေရးသမား
ဆိုေနေပမယ့္ဒီလိုစစ္Aာဏာရွင္စနစ္ေAာက္မွာ က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံတကာက ေလ့
ေတြ၊ AစိုးရAဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ သံတမန္ေတြႀကားမွာ
ဘယ္လိုမွမျဖစ္နိုင္ဘူး မရနိုင္ဘူးဆိုတာကေတာ့ လာေစာင့္ ႀကည္႕သူေတြ ထားဖို႕မလိုAပ္ပါဘူး
“ထူးေထြသည္႕ Aံ့ရာေသာ္” တခုAျဖစ္ Aေတာ္
Aလြနရ
္ ွင္းလင္းျမင္သာတဲ့Aခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုတ့ဲစကားဟာ ဒီကေန႕ေခတ္ကမၻာႀကီးရဲ႕ Aေန
ေလးလူသိမ်ားလာေနပါျပီ။ျမန္မာနိင္ငံတြင္းကဘာ
ျဖစ္နိုင္မယ္ရနိင္မယ္လို႕ယူဆယံုႀကည္တယ္ဆိုရင္ Aထားမွာ
AေျခAေနမွာ
Aလြန္Aံ့ႀသစရာ
ပဲျဖစ္ျဖစ္ လံုး၀မရတာထက္စာရင္လို႕ ေတြးေခၚယံု
ေတာ့ Aလြန္ရူးေႀကာင္လြဲေခ်ာ္တ့ဲ ေတြးျမင္ယံု ေကာင္းသလို ရွက္တတ္မယ္ဆိုရင္လည္း ရွက္
ႀကည္ႀကသူုေတြ၊ ေနာက္ဆံုးရထားလို႕ယူဆထား
ႀကည္မွဳပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တတ္ ဖို႕ ေကာင္းပါတယ္။
ႀကသူေတြကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕ AလုA
ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္Aစိုးရ က်င္းပမယ္ဆိုတ့ဲ

ယက္ျပင္ဆင္ေနႀကပါျပီ။
ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေတာ့က်င္းပမွာ
လဲလို႕ ေမးရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွကံေသကံမ မေျပာ
နို္င္ႀကပါဘူး။စစ္Aာဏာရွင္AစိုးရကထံုးစံAတိုင္း
ပဲညစ္ပပ္ကပ္က်ယ္လုပ္ျပီးသူတို႕Aာဏာကုလား
ထိုင္စိတ္ခ်ရေရးAတြက္ျပီးျပည္႕စံုေAာင္ျပင္ဆင္
ေနပါတယ္။

Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ပါတီမွတ္ပံုမတင္
ဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဖို႕ဆံုးျဖတ္လိုက္တ့ဆ
ဲ ံုးျဖတ္

၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုစစ္တပ္ကေသနတ္
မိုးျပီး စိတ္ႀကိဳက္က်င္းပေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆို

ခ်က္ဟာ Aလြန္ရဲရင့္ျပတ္သားသလို Aခ်ိန္Aခါ လိုတာပါပဲ။ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ နိုင္ငံတကာရဲ႕
သင့္တ့ဆ
ဲ ံုးျဖတ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူလူ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ခ်က္ေတြနဲ႕ဖိ

ထုရဲ႕ တကယ့္လိုAင္ဆႏၵနဲ႕လည္း ကိုက္ညီေန Aားေပးမွဳ ေတြကိုAေလးဂရုျပဳလိမ့္မယ္ မဟုတ္
တယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ တုန္႕ျပန္သံေတြ ဘူးလို႕ေျပာလိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
က သက္ေသျပေနပါတယ္။ Aဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ခ်ျပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူလူထုကို ေရြးေကာက္ပြဲကို

က်ေနာ္တို႕ ျပည္တြင္းက ဒီမိုကေရစီ
ဆန္႕က်င္ဖို႕ မဲမေပးဖို႕ တိုက္တြန္းစည္းရံုးရမယ္ ေရးတက္ႀကြလွဳပ္ရွားသူေတြ
နိုင္ငံေရးပါတီေတြ
Aစပိုင္းက ယံုႀကည္ခ်က္မွန္ကန္ျပီး ရဲရင့္ခိုင္မာ
ဆိုတ့ဲပါတီဗဟိုAလုပ္Aမွဳေဆာင္ေကာ္မီတီလည္း နဲ႕ျပည္သူလူထု ႀကီးတရပ္လံုးဟာ စစ္Aစိုးရ A
မယ္လို႕ ထင္ထားခဲ့တ့A
ဲ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕
ျဖစ္ ၀ါရင့္နိုင္ငံေရးသမားနဲ႕သတင္းစာဆရာ စာ ဆက္ဆက္ရဲ႕လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြညစ္ပတ္နည္း
ခ်ဳပ္ရဲ႕ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕နဲ႕လႊတ္ေတာ္
ေရးဆရာႀကီးUီး၀င္းတင္ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုလိုက္တ့ဲ ေကာက္က်စ္နည္းေတြနဲ႕Aကၽြမ္းတ၀င္ရွိျပီးျဖစ္ပါ
Aမတ္တခ်ိဳ႕ကလည္း ပါတီရဲ႕ Aမ်ားစု ဆံုးျဖတ္
Aမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထား တယ္။ ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာသူတို႕ျဖစ္ခ်င္
ခ်က္ကုိ ဆန္႕က်င္ျပီး ပါတီသစ္တည္ေထာင္ ေရြး
ဟာလည္းမွန္ကန္ရဲရင့္သင့္ျမတ္ပါတယ္။ တျခား တာကို ရေAာင္ ရတဲ့နည္းနဲ႕လုပ္ယူတတ္တ့ဲ စစ္
ေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕ တာစူလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ
Aမ်ိဳးသားစီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္လိုပဲ ပါတီမွတ္ပံု မ Aာဏာရွင္ေတြကို ခုတႀကိမ္မွာေတာ့ တညီတ
ဟာ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး
တင္ဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဖု႕ိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထား ညြတ္တည္းဆန္႕က်င္ဖယ္ရွားျပီးကိုယ္လိုလားတဲ့စ
Aေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ သမိုင္းမွာ လူထုယံုႀကည္
တဲ့ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီေတြ ပါတီAဖြဲ႕ နစ္တခုကိုရ ယူတည္ေဆာက္ဖို႕ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာ
Aပ္ႏွံ ေရြးေကာက္ခံခ့ဲရတဲ႕ Aတိုက္Aခံ ပါတီႀကီး
Aစည္းေတြAေနနဲ႕လည္း
မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာ မွာ ျပည္သူလူထုေတြ ကိုယ္စီကိုယ္စီမွာ တာ၀န္
ထဲကထြက္က်လာတဲ့ပိုးေလာက္ေတြလို႕ေျပာမယ္
ျပည္သူလူထုကို စစ္Aာဏာရွင္ေတြ ေရးဆြဲထား ရွိပါတယ္။ လိုAပ္ရင္ Aတိုင္းAတာတခုထိ စြန္႕
ဆိုရင္မလြန္ေလာက္ပါဘူး။
တဲ့ ၂၀၀၈ AေျခခံUပေဒဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ဖို႕ လႊတ္Aနစ္နာခံမွဳ ေတြလုပ္ႀကရပါလိမ့္မယ္။
စည္းရံုးသိမ္းသြင္းေပးဖို႕တာ၀န္ရွိပါတယ္။
စစ္Aစိုးရကလည္း စစ္သားတမတ္သား
တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ေခတ္ေျပာင္းေတာ္
ပါတဲ့လႊတ္ေတာ္ကို ဒီထက္ပိုျပီး Aားေကာင္း ခိုင္
ျပည္သူလူထုမွာ ေထာက္ခံမဲေပးပိုင္ခြင့၊္ ကန္႕ လွန္ေရးတရပ္ဟာAႀကြင္းမဲ့ေခ်ာေမြ႕ျပန္႕ျပဴးတယ္
မာရေAာင္ႀကံ႕ဖြံ႕လက္မရြံ႕လက္ကိုင္တုတ္တပ္ဖြဲ႕
ကြက္မဲေပးပိုင္ခြင္႕နဲ႕ မဲမေပးပဲေနပိုင္ခြင့္ Aခြင့္A ဆိုတာဘယ္သမိုင္းမွာမွမရွိခ့ပ
ဲ ါဘူး။ ဆူးေညွာင့္ခ
ကိုပါတည္ေထာင္ျပီး Aေရခြံလဲလိုက္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေရးေတြ ရွိေနျပီး AဲဒီAထဲက မဲမေပးပဲေနပိုင္ခြင့္ လုပ္Aတိနဲ႕ ႀကမ္းတမ္းခက္ထန္တ့ဲလမ္းေတြကို
ႀကီးေတြက ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္လာႀက
ကိုAသံုးျပဳျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္သပိတ္ ေလွ်ာက္ခ့ႀဲ ကရတယ္ဆိုတာျမင္သာထင္ရွားျဖစ္ပါ
ပါျပီ။စစ္Aာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ျပည္သူလူထုကိုထာ၀ရ
ေမွာက္ႀကဖို႕ စည္းရံုး သိမ္းသြင္းေပးႀကရပါလိမ့္ တယ္။က်ေနာ္တို႕ေတြျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး
ကၽြန္ျပဳ Aုပ္ခ်ဳပ္နိင
ု ္ေရးAတြက္ မတရားတဲ့နည္း
မယ္။ စစ္Aစိုးရရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္မွဳေတြကို မ ရဲ႕ညီညြတ္ေပါင္းစည္းမွဳနဲ႕စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို
လမ္းေပါင္းစံု၊ လိမ္နည္းေပါင္းစံု၊ ေကာက္က်စ္စU္း
ေႀကာက္မရြံ
မဲမေပးဘဲေနျခင္းAားျဖင့္
ေရြး တျပိဳင္တည္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ႀက ဖို႕ႀကိဳးစား
လဲနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ လုပ္သြားမယ္ဆိုတာကေတာ့ ေျမ
ေကာက္ပြဲကိုဆန္႕က်င္ႀကဖို႕ တိုက္တြန္းAားေပး ႀကရပါလိမ့္မယ္။ ။
ႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။ သူတို႕ရဲ႕ႀသဇာကို နာခံ
ႀကရပါလိမ့္မယ္။
မယ့္ ကၽြန္ထိမ္းေလာက္ျဖစ္လည္း မနည္းဘူးလို႕
စU္းစားျပီးေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႀကမယ့္တျခားပါတီတ
ခ်ိဳ႕ကလြဲရင္ က်န္တ့ပ
ဲ ါတီေတြကိုေတာ့ နည္းလမ္း
ေပါင္းစံုနဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္ထားပါတယ္။ ဘာမွလြတ္
လြတ္လပ္လပ္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္လို႕မရပါဘူး။

မႀကာေသးခင္ကမွျမန္မာနို္င္ငံကို ျမန္မာ
နုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရး Aမ်ိဳးသား
ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးAတြက္ လာေရာက္

စုိးေနလင္း

Page 16

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

တစ္ဇြန္းကိုခပ္စားလုိက္ျပန္သည္။ ထုိAခ်ိန္တြင္ “ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆရာ”
ေမာင္ျမင့္ တပည့္တစ္ေယာက္မွ ၾကားျဖတ္ေမး
ေမာင္ျမင့္သည္၄င္းေျပာဆုိေနသည့္စကားကုိ
စိတ္ လက္တက္ၾကြစြာျဖင့္ ဆက္ျပန္သည္။
“ ကဲငါတို႔ခု Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းပုိင္ခြင့္ရွိတ့ဲ A
ဖြ႔ဲ Aစည္းAေၾကာင္းဆက္ၾကတာေပါ့ကြာ။ ဒီေန
ရာမွာ ငါ တုိ႔ေျပာခဲ့ၾကတာက Uပေဒဆုိတာဘာလဲ
ဆိုတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာဆုိခ့ၾဲ ကတာဆုိေတာ့ A

လုိက္သည္။

ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲပါတယ္။

ရတစ္ရပ္ Aမွန္တကယ္ လိုAပ္ေနတဲ့Aခ်ိန္ျဖစ္
တယ္။

ေၾကျငာထားတယ္။

ဒီေနရာမွာ Aာဏာခြဲေ၀ပိုင္းျခားမႈဆိုတ့ဲ

ရပ္န႔ဲပတ္သတ္ၿပီး Aမ်ဳိးမ်ဳိး Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ့ၾဲ က ဆိုတာ

နီးစပ္ဆုံး ဖြင့္ဆုိခ်က္ တစ္ခုကို ေျပာရမယ္ဆုိရင္
၁၉၄၇ခုႏွစ္ဖြ႔စ
ဲ ည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံAေျခခံUပေဒကို ေျပာ
ရမွာျဖစ္တယ္။၁၉၄၇ခုႏွစ္ဖြ႔စ
ဲ ည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံAေျခခံ
Uပေဒ Aခန္း - ၅ မွာ Uပေဒျပဳျခင္းဆုိတ့ဲ Aခန္း
ကို ျပဌာန္းထားတာ ေတြ႔ရတယ္။Aဲဒီျပဌာန္းခ်က္
ေတြAရ ပါလီမန္ ဒါမွမဟုတ္ Uပေဒျပဳရန္ Aခြင့္
Aာဏာ Aျပည့္A၀ ရွိတ့ဲ Aာဏာပုိင္Aဖြ႔ဲ A
စည္းက ျပဳလုပ္ျပဌာန္းတဲ့ Uပေဒေတြသာလွ်င္ U
ပေဒျဖစ္တယ္ဆုိတ့ဲ Aခ်က္ကိုသြားေတြ႔ရတယ္။

တုိင္းျပည္ကုိ

Aဲဒီ

တရားUပေဒ

စုိးမိုးေရး၊

နယ္ေျမေAးခ်မ္း

သာယာေရး။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈလုံၿခံဳေခ်ာေမြ႔ေစေရး။

ျပည္သူမ်ား၏စား၀တ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ေစ
ဖုိ႔Aတြက္ ႀကိဳးပန္းေဆာင္ရြက္ေရး။

ထဲကပဲ Uပေဒပညာရွင္ေတြက Uပေဒဆုိတ့ဲ စကား သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးထားရမယ္

Aဖြ႔A
ဲ စည္းဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ငါတို႔ႏိုင္ငံန႔ဲ A

တခါတည္း

ပိုင္ခြင့္ရွိတ့A
ဲ ဖြ႔A
ဲ စည္းလို႔ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ သူတို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ တယ္။

Aဲဒီလုိခက္ခဲတ့ၾဲ ကား တရားစီရင္ေရးAာဏာ စတဲ့ AာဏာAရပ္ရပ္ကို

ဒီေနရာမွာ Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတ့ဲ

Aခ်ိန္Aခါကို

ဏာရွင္Aစုိးရျဖစ္တယ္လိ႔ု ငါတို႔ ေျပာခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ - Aာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းလုပ္ ေဆာင္မယ့္
Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္း ပိုင္ခြင့္ Aာဏာကို က်င့္သုံး လုပ္ငန္းစU္ေတြကို

ေျဖဆိုႏိုင္ဖုိ႔ တယ္။UပေဒျပဳေရးAာဏာ၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAာဏာ၊

တာ မင္းတို႔လည္းေက်ာင္းမွာ သင္ခ့ၾဲ ကရတာပဲ။

AဲဒီAေျခAေန၊

Aခြင့္ေကာင္း ယူၿပီးေတာ့ န.၀.တ က Aာဏာ

စကားရပ္ရ့ဲ Aနက္Aဓိပၸါယ္ကို ဘယ္လုိဖြင့္ဆုိၾက AယူAဆကို ငါတို႔AေလးAနက္ထားဖို႔ လိုAပ္
လြယ္လြယ္ကူကူန႔ဲ

Aေကာင္Aထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္Aစုိး

“ Aင္း ဒီလုိကြ၊ န.၀.တ Aစုိးရဆုိတာ Aာ သိမ္းယူခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ဆုိေတာ့ သူကိုယ္တုိင္က

မွန္တကယ္မွာ Uပေဒဆုိတာဘာလဲ၊ Uပေဒ ဆုိတ့ဲ
မလဲဆုိရင္

ျပည္သူလူထုရ့ဲေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကိုစနစ္တက်နဲ႔

Aာဏာခြဲေ၀ပုိင္းျခားမႈပဲျဖစ္တယ္။ •

ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ

Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

Aာဏာခြဲေ၀ပိုင္းျခားမႈက ဘာ့ေၾကာင့္ Aေရးႀကီး

က်င္းပေရး

သလဲဆုိတာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။ ခုန

တယ္။

မင္းတို႔ငါတို႔ ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ Aာဏာရွင္ဆုိတ့ဲ Aျမင္

မယ္လို႔

ကိုျပန္ၾကည့္လုိက္။ Aစိုးရတစ္ရပ္တည္းကပဲ Aာ

တုိင္းျပည္န႔ဲျပည္သူလူထုကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ဏာAားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရင္ Uပေဒျပဳလုပ္ ျပ

ခဲ့တယ္။

ဌာန္းတဲ့ ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Aုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ေနရာမွာ
ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရားစီရင္တ့ဲ ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘက္
လိုက္မႈေတြျဖစ္လာမွာပဲ။ ဒါက သိပ္ထင္ရွားတယ္။
ဒါဆုိရင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခံရတဲ့

ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရA
့ဲ

ခြင့္Aေရးေတြ နစ္နာမယ္။ ဆုံးရႈံးမယ္။ မင္းတို႔
ေျပာခဲ့တ့ဲ ခ်ဲဒုိင္ေဒၚျမေAး Aမႈကိုပဲၾကည့္။ ”
“ဟုတ္က့ဲဆရာ”

ဆိုတ့ဲ

လုပ္ငန္းစU္ေတြပဲျဖစ္

AဲဒီAလုပ္ေတြ
န.၀.တ

လုပ္ေဆာင္ေပးပါ့

Aစုိးရ

ကုိယ္တုိင္က

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂၇)
ရက္ေန႔ မွတ္မွတ္ရရကြာ၊ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့တယ္။ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ
Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေပါ့ကြာ။
Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က

တႏိုင္ငံလုံးA

တုိင္း Aတာနဲ႔ ၈၂% ေက်ာ္ Aႏုိင္ရခဲ့တယ္ကြာ။
ဒါ့Aျပင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ၊

ရွမ္းAမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီးAဖြခ
႔ဲ ်ဳပ္၊ရခုိင္Aမ်ဳိးသား
“ ဒါ့ေၾကာင့္ သမုိင္းကေပးတဲ့သင္ခန္းစာေတြAရ
မင္းတို႔ေတြေက်ာင္းမွာတုန္းကလည္း
ဒီမုိကေရစီAဖြ႔ဲခ်ဳပ္ စတဲ့ပါတီေတြက ကိုယ္စား
"Meaning of Law in Myanmar Naing Gan" Uပေဒျပဳလုပ္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတ့ဲ Aဖြ႔A
ဲ စည္းဆို
လွယ္ေလာင္းေတြလည္း Aႏိုင္ရခဲ့ၾကတယ္ ဒါက
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Uပေဒ ဆုိတ့ဲ စကားရပ္ရ့A
ဲ နက္ တာ ျပည္သလ
ူ ူထုကပဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
Aဓိပၸါယ္ကို ဘယ္လုိဖြင့္ဆိုၾကသလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္ ၿပီး ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စား လည္း မင္းတို႔ငါတို႔သိၿပီးသားပဲ။”
သက္ၿပီး တင္ဇာေမာ္ႏိုင္န႔ဲ ရန္ကုန္ရဲမင္းႀကီး Aမႈ လွယ္ေတြ ပါ၀င္တ့ဲ AစုAေ၀းပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔
မွာ “Uပေဒ ဆိုေသာ စကားရပ္ကိုေဖာ္ျပျခင္းမွာ လက္ခံလာၾကတယ္။ Uပမာ - လႊတ္ေတာ္၊
ပါလီမန္ သို႔မဟုတ္ Uပေဒျပဳရန္ Aခြင့္Aာဏာ ပါလီမန္၊ ဆီးနိတ္စသည္Aားျဖင့္ေပါ့။ ဒီေတာ့

“ ဟုတ္က့ဲဆရာ”
ေမာင္ျမင့္ ေျပာသည့္Aေၾကာင္းAရာ
မ်ားကိုနားေထာင္ရင္း

ေမာင္နီကိုယ္တိုင္ Aမ်ဳိး
Aျပည့္A၀ရွိေသာAာဏာပုိင္Aဖြ႔ဲကျပဌာန္းေသာ န.၀.တ Aပိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ သားဒီမုိကေရစီAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ကိုကုိယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္
Aက္Uပေဒ”ကို ဆိုလိုတယ္လုိ႔ တရားလႊတ္ေတာ္
၈၈ခုႏွစ္တႏိုင္ငံလုံးAေရးAခင္း ျဖစ္ေန စားလွယ္ေလာင္း Uီးစိန္လွUီးကို မဲေပးခဲ့သည့္
ခ်ဳပ္က AတိAလင္း စီရင္ထုံးဖြ႔ဲထားတာ မင္းတို႔
တဲ့Aခ်ိန္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔မွာ Aျဖစ္ကို Aမွတ္ရမိေနသည္။
လည္းသင္ခ့ဲရတာပဲ။”
န.၀.တ က Aာဏာသိမ္းခဲ့တာ။ သူ႔Aေၾကာင္း ျပ
“Aဲဒီေတာ့၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဒီေနရာမွာ Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတ့ဲ ခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္ တ၀န္းလုံးတြင္ Aဘက္ဘက္မွ
ၿပီးတာနက္တၿပိဳင္နက္တည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
Aဖြ႔A
ဲ စည္းက ပါလီမန္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ Uပေဒ ယုိယြင္းေနေသာ AေျခAေနကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္
ခံရတဲ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာျပဳရန္ Aခြင့္Aာဏာ Aျပည့္A၀ရွိေသာ Aဖြ႔ဲ Aတြက္ လုိ႔ ေၾကျငာခ်က္Aမွတ္ (၁/၈၈) ကို
ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္တ့ဲ
Aစည္း လုိ႔သုံးထားတယ္။ Aဒီေတာ့ န.၀.တ ထုတ္ ျပန္ေၾကျငာခဲ့တယ္။ဒီေနရာမွာ ျပည္သူလူ
Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္
ရွိတ့သ
ဲ ူေတြျဖစ္လာ
Aစိုးရ က Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတ့ဲ Aဖြ႔A

ထုက တယ္။ဒီကေန႔ ဒီAခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Uပေဒ
စည္းလားဆုိတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ငါ့Aျမင္ကို ေျပာ
ဲ စည္း
(၁) တပါတီAာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ တရား၀င္ရွိတ့ဲ Aဖြ႔A
ရမယ္ဆုိရင္ Uပေဒျပဳရန္ Aခြင့္Aာဏာ Aျပည့္
လို႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြး(၂) ၾကားျဖတ္Aစိုးရဖြ႔ဲေပးဖုိ႔
A၀ရွိတ့ဲ Aဖြ႔A
ဲ စည္း မဟုတ္ဘူး လုိ႔ ငါေတာ့
ေကာက္ပA
ြဲ ႏုိင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
ဒီလုိပဲျမင္တယ္။ ”
(၃) ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သုံးဖုိ႔
လွယ္ေတြပဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ န.၀.တ Aစုိးရက Uပေဒ
ဲ ခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆုိေနတဲ့Aခ်ိန္၊
ေမာင္ျမင့္သည္ ထုိသို႔ေျပာရင္း လက္ဖက္ ဆိုတ့A
စာမ်က္ႏွာ ၁၉သုိ႔...

Volume 1, No 7

Page 17

ရန္ကုန္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀ါမီတာ သံုးစြဲခြင့္ ယာယီပိတ္

Aပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ မ်ားျပားေန Aစိုးရ၏ သတိ

မိုးမခ Aေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္

ေပးခ်က္ မလံုေလာက္

ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၀
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္Aား Aသံုးမ်ားသည့္ မိုးမခ Aေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၊ ေရလုပ္ငန္း AေAးခန္းမ်ားကို ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၀
လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ ၾကာသာပေတးေန႔မွ စတင္ၿပီး Aစိုးရ လွ်ပ္စစ္မီးမသံုးစြဲရန္ ပါ၀ါ
ရက္သတၱပတ္ ၇ပတ္နီးပါး Aပူ ရွိန္
မီတာလိုင္းမ်ားAား ယာယီျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း AေAးခန္း ပိုင္ရွင္မ်ားက
ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ရန္
ေျပာသည္။
ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရုတ္တရက္ ေသဆံုး မႈ ပိုမိုျမင့္
ယခုလိုျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားလည္း ပါ၀င္ တက္လာေနၿပီး AစိုးရAေနျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ သတိေပးမႈ ပညာ
သည္ဟုသိရွိရသည္။ AေAးခန္းမ်ားAား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္Aား ျဖတ္ေတာက္ လိုက္ ေပးမႈ ၊ Aပူဒဏ္သက္သာရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး မႈမ်ား မရွိဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျခင္းေၾကာင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမို တက္လာမည္ ခံ တခ်ိဳ႕ကေ၀ဘန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ေရခဲေစ်း Aဆမတန္ ခုန္တက္သြားေၾကာင္း

လည္း AေAးခန္း ပိုင္ရွင္တUီးကေျပာသည္။ ယခုလို စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
Aား Aစိုးရ လွ်ပ္စစ္္ဓါတ္Aား မျဖတ္ေတာက္မီကပင္ ေရခဲေစ်းႏႈန္း တရိပ္ရိပ္
တက္ေနၿပီး ၀ယ္လိုAားရွိသေလာက္ ပစၥည္းမေပးႏိုင္သည့္ AေျခAေနျဖစ္ေန
သည္ဟု သိရွိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္စက္လုပ္ငန္းနွင့္ စကၠဴျဖတ္လုပ္ငန္း Aမ်ား
Aျပား လူေနAိမ္မ်ားAၾကား လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနၿပီး Aခ်ိဳ႕ေသာ ပံုႏွိပ္စက္
မ်ားမွာ Aစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ Eရိယာမ်ားAတြင္း ၀န္ထမ္းသက္သာသေဘာျဖင့္
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ Aထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ၃၁လမ္း၊ ၃၂လမ္း၊
၃၃လမ္း၊ ၅၄လမ္း၊ ၅၅လမ္းတို႔ တြင္Aမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရသည္။

ယခုရက္ပိုင္းAတြင္း Aပူရွိန္ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ Uီးေႏွာက္
ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္း၊ ေမ့ေမ်ာသြားျခင္း၊ Aပူရွပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ေသဆံုး
ၾကရၿပီး ထိုသို႔ ေသဆံုးသူမ်ားထဲတါင္ Aသက္ ႀကီး ရင့္သူမ်ားသာမက
လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ လူငယ္ပိုင္းမ်ားAထိပင္ ပါ၀င္သည္ကို ၾကားသိေနရ
သည္။
Aစိုးရ Aေနျဖင့္ Aပူဒဏ္ေၾကာင့္ Aသက္Aႏၱရာယ္ မထိခိုက္ေစရန္
မည္သည့္Aခ်က္မ်ားကို ဂရုစိုက္ရမည္တို႔ကို လူထုAား Aေသးစိတ္
ပညာေပးျခင္း၊ ေသဆံုးမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားထုတ္ျပန္ Aသိေပးျခင္းျဖင့္
လူထုAေနျဖင့္ ပိုမို Aေလးထားလာေစရန္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး Aျခားတ

ဘက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္Aား ေပးေ၀ႏိုင္ေAာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္
ယခုလို Aေသးစား၊ Aလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားAား လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ Aပူ ဒဏ္သက္သာေစႏိုင္ၿပီး Aထက္ပါ Aခ်က္မ်ားAား လုပ္ေဆာင္
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ မီးစက္ ၀ယ္လိုAားတက္လာျခင္း၊ စက္သံုး ေပးျခင္း မရွိသည့္Aတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေ၀ဘန္ေျပာဆို လ်က္

ဒီဇယ္ဆီ ၀ယ္လိုAားျမင့္တက္လာျခင္း ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္တက္လာျခင္း ရွိသည္။
စသည့္ Aက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာ
ယခုAခ်ိန္ထိ Aပူရွိန္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈ ကိန္းဂ
ဆိုၾကသည္။ ဒီဇယ္ဆီ ေစ်းႏႈန္းမွာ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ က်ပ္၁၀၀၊ ၂၀၀ ခန္႔ျမင့္
ဏန္းမ်ားကို AစုိးရAေနျဖင့္
တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး
တက္ၿပီး တစ္ဂါလံကို ၃၄၀၀ က်ပ္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
ေသာ္လည္း ေရေ၀း သုႆန္တြင္ သၿဂိဳဟ္သည့္ AေရAတြက္
ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ Aပူရွိန္ျပင္းထန္လြန္းျခင္း၊ ေန႔စU္ရက္ဆက္ Aပူရွိန္ ျမင့္ တစ္ရက္လ်င္ ပံုမွန္ ၄၀ ၀န္းက်င္မွ ၇၀ နီးပါးထိ ျမင့္တက္
တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကန္မ်ား၊ ေရတြင္းမ်ားေရခန္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ လာေနျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ တစ္ရက္လ်င္ Aပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသ
ရွိသလို ၿမိဳ႕ေနလူထုတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္AားလိုAပ္မႈ ျမင့္တက္လာသ ဆံုးမႈ ၂၅မွ ၃၀ ေယာက္Aၾကားရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေလာက္ Aစိုးရ၏ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းမွာ နိမ့္က်လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕
ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထုမွာ ယခုလ ဆန္းပိုင္းတုန္းက တရက္ကို လွ်ပ္စစ္မီး
၁၀နာရီမွ ၁၂နာရီ၀န္းက်င္ ရရွိေနခဲ့ရာမွ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ တရက္လ်င္ ၃နာရီ

သည္မ်ား

ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ

Uကၠ႒

UီးAုန္းႀကိဳင္က

၄နာရီထက္ပိုၿပီး မရရွိေတာ့သည့္ Aတြက္ ေရမရသည့္ ဒုကၡ၊ ပန္ကာ ေလ

ေျပာသည္။

ေAးေပးစက္ျဖင့္ Aပူဒဏ္ကို မကာကြယ္နိုင္သည့္ ဒုကၡမ်ားခံစား ေနၾကရသည္

၎က “ဘုိကေလးၿမိဳ႕ ေက်းရြာေတြဘက္မွာ A၀ီစိတြငး္ (၄) တြင္း

ကို ေတြ႕ရသည္။

တူး ၿပီးၿပီ။ လက္ဆြဲတုံကင္တပ္ လက္တြင္း (၂) တြင္း တူးၿပီးၿပီ။ ေမာ္

နာဂစ္ေဒသ ေသာက္သုံးေရ ရရိွေရး Aန္Aယ္လ္ဒီ ဆက္လက္

ကၽြန္းမွာ စက္တြင္း (၂) တြင္းၿပီးၿပီ။ (၈) တြင္းတူးၿပီးၿပီေပါ့။ ေဒသခံ ရပ္

ေဆာင္ရြက္

မိ ရပ္ဖေတြ၊ သံဃာေတာ္ေတြကုိလည္း တြင္းေတြ Aပ္လုိက္ၿပီ။ Aခု
ရပ္ဖယုံေက်းရြာမွာတူးတာ (၉) တြင္းေျမာက္” ဟု ေျပာသည္။

ေAာင္ထက္ / ၁၄ ေမလ ၂၀၁၀

Aဆုိပါ ရပ္ဖယုံေက်းရြာ A၀ီစိတြင္း၌ စံႏႈန္းမီ ေရခ်ဳိ ေရ သန္႔ထြက္ၿပီး

Aလႉရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ Aန္Aယ္လ္ဒီ နာဂစ္ေကာ္မတီမွ Uီးေဆာင္၍

ပါက ၎ေက်းရြာႏွင့္ (၇) မုိင္ခန္႔Aကြာ ေAာင္ေတဇ ေက်းရြာတြင္

ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား လုိAပ္လ်က္ရွိသည့္ ေသာက္သုံးေရ A၀ီစိတြင္း တူး

စက္တြင္းတတြင္း ထပ္မံတူးေဖာ္မည္ဟု သိရသည္။

ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေမာ္ကၽြန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ က်ဳိက္ပိတုိက္နယ္Aၾကား ျဗန္႔ႀကီး ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာ

ဘုိကေလးၿမိဳ႕မွ ပဲ့ေထာင္ျဖင့္ (၄) နာရီခန္႔သြားရေသာ က်ဳံကဒြန္းေခ်ာင္းဖ်ား၊

ႏွင့္ ေျမာင္းသာေက်းရြာတုိ႔တြင္ A၀ီစိတြင္း (၂) တြင္း ေAာင္ျမင္စြာ

ရပ္ဖယုံေက်းရြာတြင္ A၀ီစိတြင္းတတြင္း လပ္တေလာ တူးေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ

တူးေဖာ္ႏုိင္ခ့ၿဲ ပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ (၅) ရက္ေန႔က တြင္းAပ္ပြဲ ျပဳလုပ္

ေရခ်ဳိေရသန္႔ ထြက္ေတာ့မည္ဟု Aန္Aယ္လ္ဒီမွဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္ နာဂစ္ဒုကၡ

ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

Page 18

ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္

Aႀကမ္းဖက္ Aႏၱရာယ္ ကင္းေဝးေရး

ထီးမိုး ေဆြးေႏြးၾကသလဲ

ရန္ပိုင္ Tuesday,

ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ

May 11, 2010
ေဒၚေAာင္ဆန္းစု

သႀကၤန္ရက္

Aတြင္း

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္

ၾကည္ႏွင့္

Aေမ

ဆု

ရိကန္ Aေရွ႕Aာ

ေတာင္းပြဲ တခုကို ၁၅.၅.၂၀၁၀ စေနေန႔က

ရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရး

ေျမာက္Uကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

ရာ လက္ေထာက္

ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ္း ဘဲလ္တု႔ိ

ေသဆံုးသြားသူမ်ားAတြက္

ေမတၱာပို႔

ဆုေတာင္းပြဲ ဖိတ္စာႏွင့္ ဓါတ္ပံုကို Aမ်ားျပည္
သူမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။

ယမန္ေန႔က

Aေဆာက္AUီး

ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းသည္
စိုးရိမ္ေသာ

ျပင္ပတြင္

ေတြ႕ဆုံ

စစ္Aစိုးရက

Aသံဖမ္းယူမည္ကို

ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း

သုံးသပ္ေျပာဆို

ေနၾကသည္။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

မစၥတာ

ကမ္းဘဲလ္တို႔

တနာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ Aစိုးရက
စီစU္ေပးသည့္

Eည့္ေဂဟာ

Eည့္ခန္း

Aတြင္း၌

၁၅

မိနစ္ခန္႔သာ စကားစျမည္ ေျပာဆုိ ၿပီးေနာက္ Aဓိက
က်ေသာ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

Aျပင္ဘက္တြင္

ထီးမိုး၍

ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းေဆြးေႏြး မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ Aမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ Aဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) ၏ Aခန္း႑ကို Aဓိကထား
ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း Eရာ၀တီက စုံစမ္း သိရွိရသည္။
၂၀၀၃

ခုႏွစ္က

မစၥတာပီညဲ႐ိုး

ကုလသမဂၢ

Aထူး

ကိုယ္စားလွယ္

Aင္းစိန္Aက်U္းေထာင္တြင္

Aက်U္းသားမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆုံစU္

ႏိုင္ငံေရး

Aာဏာပိုင္မ်ားက

Aသံဖမ္းစက္ျဖင့္ ခိုးယူ နားေထာင္ခ့ဖ
ဲ ူးသည္။
ယခုခရီးစU္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ျပဳလုပ္ေသာ

သတင္းစာ

ရွင္းလင္းပြဲတြင္ စစ္Aစိုးရက Aတိုက္Aခံ ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ တရား
ထိုင္းစစ္တပ္က သံခ်ပ္ကာကားေတြသံုးျပီး ရွပ္နီ၀တ္ ဆႏၵျပသူေတြကိ္ု ၀ိုင္းထား လိုက္ျပီ။

မွ်တမႈမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ စီစU္ခ့ျဲ ခင္းကို
မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္က စိတ္ပ်က္ မိေၾကာင္း ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္

Aဂၤါ, 18 ေမ 2010
ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္သံခ်ပ္ကာကားေတြက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ တပ္ေတြဟာ

သြားခဲ့သည္။

လာဆံုျပီး ျမန္မာျပည္ခရီးစU္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ရွိ Aေမရိကန္
၀ိုင္းလုိက္ၾကပါတယ္။ တပ္ေတြက ဆႏၵျပသူေတြကို သူတို႔ သိမ္းထားတဲ့ စခန္းေတြကေန သံရုံးက ထုတ္ျပန္ေသာ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္၏ ေၾကညာ
ထြက္သြားေAာင္ လုပ္ျပီး၊ ရက္ သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့ ဆႏၵျပပြဲကို Aဆံုးသတ္ဖို႔ ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ Aဘက္ဘက္က Aေရးပါ
သူမ်ားAားလုံး ပါ၀င္ခြင့္ရွိၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေတြ႔ဆုံေဆြး
လႈပ္ရွားေနၾကပံု ရပါတယ္။
ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္၊ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ
သပိတ္စခန္းေတြကို
သိမ္းေတာ့မွာမို႔
ဆႏၵျပေနသူေတြ
ခ်က္ခ်င္းထြက္သြားၾကဖို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာAစိုးရ Aေန
Aသံခ်ဲ႕စက္ေတြန႔ဲ တပ္ေတြက သတိေပးေနတာကို ၾကားရတဲ့Aေၾကာင္း ေဒသခံ
ျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ Aမွတ္
ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းဌာနက သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကို ကိုးကားျပီး ရုိက္တာ
၁၈၇၄ ကိုလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေရးသားထားသည္။
သတင္းဌာနက သတင္းေပးထားပါတယ္။
စစ္သားေတြ က သတိေပးတဲ့Aေနနဲ႔
သို႔ေသာ္ စစ္Aစုိးရသည္ သန္႔စင္ၿပီးသား ယူေရနီယံမ်ားကုိ
ေသနတ္ေတြ ပစ္ေဖာက္ခ့ၾဲ ကတယ္လို႔လည္း ဒီ သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါတယ္။
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွာ

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ

ရွိတ့ဲ

Aစိုးရ

ရွပ္နီ၀တ္ဆႏၵျပသူေတြ

Aခ်က္Aျခာက်တဲ့ ေနရာေတြကေန

ဆန္႔က်င္ေရး

သူတို႔

သပိတ္စခန္းေတြကို

စခန္းခ်ေနတဲ့

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕လယ္ေခါင္

ထြက္ခြာ မသြားမခ်င္း ရွပ္နီေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ

ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုမႈေတြကို လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထိုင္းAစိုးရက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာ AကူAညီျဖင့္ လာ
မည့္ ၅ႏွစ္ Aတြင္း Aႏုျမဴဗုံး ထုတ္လုပ္ရန္ စီစU္ေန
သည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ Sydney Morning
Herald သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။

Volume 1, No 7
ကြမ္းၿခံကုန္း ဓားျပမႈ လူ ၂ Uီးေသ၊ ၁၃ Uီး

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းတUီးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဒဏ္ရာရ

ဓားျပမ်ားက

Aိမ္ရွင္ကို

႐ိုက္ႏွက္ကာ

ေငြက်ပ္

၁ဝ

သိန္း

ေတာင္းေနစU္ ၾကိဳးတုပ္ခံထားရေသာ သူရင္းငွားက ေAာ္ဟစ္၍ Aကူ

မင္းသက္ | Aဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၃၅ မိနစ္

Aညီေတာင္းမႈေၾကာင့္ Aိမ္နီးခ်င္းမ်ားက သိသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ

။ ရန္ကုန္တုိင္း ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒရယ္လူးေက်းရြာ မ်ားက ေျပာသည္။
ဓားျပ ၃ Uီးက တပ္မေတာ္ဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ထားေၾကာင္း
တြင္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ညက ဓားျပမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ကာ
ေဒသခံ

်ားက
ေျပာၾကားေသာ္လည္း ရဲက မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္
ဗံုးခြဲသျဖင့္ လူ ၂ Uီး ေသဆံုးၿပီး၊ ၁၃ Uီး ဒဏ္ရာရသြားေၾကာင္း ရဲႏွင့္ ေဒသ
လိုက္သည္။
ခံမ်ား AေျပာAရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။

ဓားျပ ၅ Uီးက ည ၉

“Aဲလိုျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ စာရင္းငွား ေAာ္သံေၾကာင့္ ရြာက လူေတြ က

နာရီခြဲတြင္ ရြာAေရွ႕ျခမ္းရွိ ေဒၚသိန္းျမင့္

ေနAိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေငြေတာင္းေနစU္ တျခားေက်းရြာ စုလာၾကၿပီး Aိမ္ေရွ႕ပိုင္းကို ဝုိင္းထားတယ္။ Aိမ္ေပၚကို ေAာင္မိုးဝင္းနဲ႔
သားမ်ား ဝိုင္းလာသျဖင့္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္၊ လက္ပစ္ဗံုးပစ္ခြဲကာ ထြက္ေျပး သန္႔ေဇာ္တို႔က တက္ေတာ့ Aထဲက ဓားျပေတြက ေသနတ္န႔ဲ ပစ္တယ္။
ၾကသည္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကိုမိုးဝင္း (၂၆ ႏွစ္) ႏွင့္ ကိုသန္႔ေဇာ္ (၂၃ ႏွစ္) ေနရာမွာပဲ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြားတယ္” ဟု ရြာသားတUီးက ေျပာသည္။
ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္သည္ဟု မဇၩိမက
တို႔ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြားသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ရဲ႐ံုးက ေျပာသည္။
ထို႔Aျပင္ လူ ၆ Uီးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္၍ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးတြင္ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
“ေနာက္ေဖးေပါက္က ဓားျပေတြ ထြက္ေျပးတယ္။ ရြာသားေတြ က
ေဆးကုသမႈခံယူေနရကာ က်န္လူနာ ၇ Uီးကို ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံု

ဓာတ္မီးထိုးၿပီး လိုက္ၾကေတာ့ မီးAလင္းေရာင္ရွိတ့ဲ ေနရာကို ဓားျပေတြက

သို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

Aိမ္ရွင္ ေဒၚသိန္းျမင့္ကိုလည္း ဓားျပမ်ားက ႐ိုက္ႏွက္သျဖင့္ ရရွိ ေသနတ္န႔ဲ ပစ္တယ္။ လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ ပစ္တယ္။ ေသနတ္ Aခ်က္ ၅ဝ ေလာက္
ပစ္ေဖာက္ၾကၿပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္” ဟု ရြာသားက ထပ္ေျပာသည္။
ေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးတြင္ ကုသေနရသည္။
“Aခ်ိန္က ည ၉ နာရီခြဲေလာက္ ရွိၿပီ။ ရြာမွာ မီးစက္န႔ဲ မီးေပး
တယ္။ မီးၿငိမ္းတဲ့ Aခ်ိန္က ည ၉ နာရီခြဲမွာ ၿငိမ္းတာေလ။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ

ပို႔စ္ေမာက္ ကစားသမား ဘိုတန္ကို တရားစြဲရန္

ဓားျပေတြ ဝင္လာတာတဲ့။ Aစက ဓားျပလို႔လည္း မသိဘူးတဲ့။ ဒီမွာက

မိုက္ကယ္ ေဘာလက္ စီစU္ေန

AဲဒီAေလ့လည္း မရွိေတာ့ ဒီလိုပဲေနၾကတာ။ စာရင္းငွားေတြက ေAာ္
လိုက္ေတာ့မွ ဓားျပတိုက္တယ္လို႔ သိတာ” ဟု ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေန

မွAဆက္

ခ်ယ္လ္ဆီး Aသင္း၏ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ျဖစ္သူ မိုက္ကယ္
ေဘာလက္သည္ ပို႔စ္ေမာက္ ကစားသမား ကီဗင္ ပရင့္ ဘိုတန္ကို တရားစြဲ
ဆိုရန္ စU္းစားေနေၾကာင္း သိရသည္။
ဘိုတန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ FA ဖလား ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ေဘာလက္ကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာ ရရွိေစသည့္ ေဘာလံုး ဖ်က္ထုတ္မႈကို ျပဳလုပ္ခ့ဲ မိသူ

ျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ Aာဏာ Aျပည့္A၀ရွိတ့ဲ Aဖြ႔A
ဲ စည္း မဟုတ္ဘူး
ဆုိတာ ထင္ရွားေနတဲ့Aခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။”
“ဟုတ္က့ဲဆရာ”
Aႏုိင္ရတဲ့

ျဖစ္သည္။ ေဘာလက္သည္ ယင္း ဒဏ္ရာေၾကာင့္ သီတင္းပတ္ ၈ ပတ္ခန္႔
Aနားယူ ရမည္ျဖစ္ကာ ကမာၻ႕ဖလား ၿပိဳင္ပြဲကိုပင္ လြဲေခ်ာ္ ရေတာ့မည္
ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေဘာလက္သည္

စပြန္ဆာမ်ားႏွင့္

Aျခား

၀င္ေငြ

“ ဒါ့ေၾကာင့္ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္AပါA၀င္ Aရပ္ရပ္ စုစုေပါင္း ယူရို ၁ သန္း ခန္႔ကို ဆံုးရံႈး ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္ Aတြက္ ဘိုတန္ဘက္က ေတာင္းပန္စကား ဆိုခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေနၿပီးေတာ့လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးဖို႔Aတြက္ ေတာင္းဆုိ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားAတြက္ Aရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားဆံုးမွ တရားစြဲဆိုမည္ဟု
ေနၾကတာ။ ဒီေနရာမွာ ငါမင္းတို႔ကို ေျပာခ်င္တာက Aာရ္Aက္ဖ္ေA၊ ေဘာလက္၏ ေAးဂ်င့္ျဖစ္သူ မိုက္ကယ္ ဘက္ကာက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
ဘီဘီစီ၊ ဗီAုိေA စတဲ့ေရဒီယုိ သ တင္းေတြကိုလည္းမျပတ္နားေထာင္ဖို႔

"ဒီပြဲ ၾကည့္ေနတဲ့ သူေတြAားလံုး ဘိုတန္ ဘာလုပ္တယ္ ဆိုတာ

လုိတယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါမွ ငါတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။ ေတြ႕ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ေဘာလက္ကို နာက်င္ေစလိုတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ
ႏိုင္ငံေရးAေျခ Aေနေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာကို မင္းတို႔ Aမွန္A ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပစ္ဒဏ္ က်ဴးလြန္ခ့ဲတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥကို
Uပေဒေၾကာင္းAရ ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တိုင္းသိရွိနားလည္ႏုိင္လိမ့္မယ္”
Aေနနဲ႔ ဒီျဖစ္ရပ္ကို Aရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာ တရားရံုး ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ရာဇ၀တ္မႈ
ထုိသုိ႔ေျပာရင္း ေမာင္ျမင့္သည္ ေရေႏြးၾကမ္းတႀကိဳက္ ေမာ့Aေနနဲ႔ တရားစြဲပါမယ္။ UပေဒAရ Aျပစ္ေပးတာကို ခံရေစခ်င္ပါတယ္။
ေသာက္လုိက္ျပန္သည္။ Aခ်ိန္လည္းေတာ္ေတာ္ လင့္လာၿပီျဖစ္သည္။
ၿပိဳင္ဘက္
တစ္ေယာက္ကို
နာက်င္ေစလိုတ့ဲ
ေန႔လည္ (၃း၃၀) Aခ်ိန္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ Uပေဒေတြ ခ်ဳိး ေဖာက္လို႔ မရပါဘူး။
ဆက္ရန္ -

ေဘာလံုးကြင္း ဆိုတာ Uပေဒစက္ကြင္း
မေရာက္ႏိုင္တ့ဲ ေနရာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ဘိုတန္

ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
၁၉.၅.၂၀၁၀

သိေAာင္ ျပရပါမယ္" ဟု ဘက္ကာက Bild
သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ခ်ဲလ္ဆီး

Aသင္းမွာ

ၿပီးခဲ့သည့္

ေမ၁၅ရက္ေန႔က

FA

ဖလားဖုိင္နယ္ ပြဲစU္ Aျဖစ္ ပို႔စ္ေမာက္ Aသင္းႏွင့္ ကစားခဲ့ရာ ၁း၀ ျဖင့္
Aႏိုင္ ရရွိခ့ဲၿပီး ဆုဖလား ႀကီးကို ဆြတ္ခူး ရရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ

FA ဖလား လက္ရွိ ခ်န္ပီယံ ခ်ဲလ္ဆးီ တုိ႔Aတြက္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ ဗုိလ္စြဲျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုရာသီတြင္ ခ်ဲလ္ဆီး Aသင္းမွာ ပရီးမီးယားႏွင့္ FA ဖလား
ႏွစ္လုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ရယူ ႏိုင္ခ့ဲ၍ နည္းျပ Aန္ဆေလာ့တီ မွာလည္း မ်က္ႏွာပန္း လွခ့ဲ ရၿပီ ျဖစ္သည္။ Aဂၤလန္ Aမွတေ
္ ပး ၿပိဳင္ပြဲ သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္
တြင္ ျပည္တြင္းဖလား ႏွစ္လုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ရယူႏိုင္ခ့သ
ဲ ည့္ ကလပ္ Aသင္း ၆ သင္းရွိခ့ဲရာ ယခု ခ်ဲလ္ဆီးမွာ ၇ သင္းေျမာက္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ ပြဲစU္တြင္ ပုိ႔စ္ေမာက္ Aသင္း၏ မာေက်ာလွသည့္ ခံစစ္ ကစားပုံေၾကာင့္ ခ်ဲလ္ဆီးတုိ႔ ပထမပိုင္း ၄၅ မိနစ္ ျပည့္သည္Aထိ ဂိုးမရခဲ့ေပ။ ပို႔စ္ေမာက္
Aသင္းမွာ ဒုတိယပိုင္း ၅၆ မိနစ္တြင္ ပင္နယ္တီ ကန္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး
ယင္းပင္နယ္တီကို ကီဗင္ပရင့္စ္ဘုိတန္က ကန္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း
ခ်ဲလ္ဆီး ဂိုးသမား ပီတာဆက္ခ်္၏ Aလြယ္တကူ လက္စြမ္းျပ ကာ
ကြယ္မႈေၾကာင့္ နစ္နာခဲဲ့ရသည္။ ဒုတိယပိုင္း ၅၉ မိနစ္တြင္ ခ်ဲလ္ဆီး
တို႔ ျပစ္ဒဏ္ ေဘာကန္ခြင့္ ရခဲ့ၿပီး ၎ကို တိုက္စစ္မွဴး ဒေရာ့ဘာက
လွပစြာ ကန္သြင္းခဲ့ရာ ဂုိး၀င္သြားခဲ့၍ Uီးေဆာင္ဂိုး ရရွိခ့သ
ဲ ည္။
ယခုက့သ
ဲ ုိ႔ ဂိုးရရွိမႈေၾကာင့္ ခ်ဲလ္ဆီး Aသင္း ကစားAား တက္လာ
ၿပီး ပုိ႔စ္ေမာက္ Aသင္းဘက္သုိ႔ တရစပ္ဖိAား လာရင္း ဒုတိယပိုင္း
၈၈ မိနစ္တြင္ ပင္နယ္တီ ကန္ခြင့္ရခဲ့သည္။
Aဆုိပါ ပင္နယ္တီကို လမ္းပတ္မွ ကန္သြင္းရာ ပုိ႔စ္ေမာက္
ဂိုးသမား ေဒးဗစ္ဂ်ိမ္း၏ ဘယ္ဘက္ Aျပင္သုိ႔ ထြက္သြားခဲ့၍ ဂုိးမရ
ခဲ့ေပ။ ပို႔စ္ေမာက္မွာ ယခုရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္မွ တန္းဆင္းခဲ့ရ
သည့္ Aသင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔ ပြဲစU္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာAရ ခ်ဲလ္ဆီးAသင္းကို ခံစစ္Aားျပဳၿပီး တန္ျပန္တုိက္စစ္ ကစားဟန္ျဖင့္ Aႏိုင္ရရွိေရးAတြက္
ႀကိဳးစား ကစားသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ၁း၀ ျဖင့္ သာ Aေရးနိမ့္ခ့ရ
ဲ ၿပီျဖစ္သည္။

ေဘာလက္ခ္ကို
ျပန္ေတာင္းပန္ခ့သ
ဲ ည့္
ဂါနာ ကြင္းလယ္လူ
2010-05-19
ဂါနာႏွင့္ ပို႔စ္ေမာက္ ကြင္းလယ္လူ

စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ရန္ ၾသစႀတီးယား ႏိုင္ငံသုိ႔ Aဂၤလန္ Aသင္း
ေရာက္ရွိ
Aဂၤလန္ Aသင္းသည္ ကမၻာ့ဖလား ပြA
ဲ ႀကိဳ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ရန္
Aတြက္ ယမန္ေန႔က ၾသစႀတီးယား ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။
ကစားသမား ၂၄ Uီး ပါ၀င္သည့္ Aဂၤလန္ Aသင္းသည္ ၾသစႀတီးယား
ႏိုင္ငံAေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းရွိ Aီယာဒင္းၿမိဳ႕တြင္ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္မည္ဟု

ကီဗင္ပရင့္စ္ ဘိုတန္က မိမိေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ FA ဖလား ဖိုင္နယ္ ပဲြစU္တြင္ သိရသည္။ FA ဖလား ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ပါ၀င္ ကစားခဲ့သည့္ ပို႔စ္ေမာက္ႏွင့္
ညာဘက္ ေျခခ်င္း၀တ္ ဒဏ္ရာ ရရွိခ့ဲၿပီး လာမည့္ ကမၻာ့ဖလားကိုပါ လဲြခ့ဲ ခ်ဲလ္ဆီး Aသင္းမွ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား ၅ Uီးကို Aနားေပး ထားသည့္
ရသည့္ ခ်ဲလ္ဆီး ႏွင့္ ဂ်ာမနီ Aသင္း ကပၸတိန္ ျဖစ္သူ ေဘာလက္ခ္ Aတြက္ Aတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္မွ Aဂၤလန္ Aသင္းသို႔ လာေရာက္ ဆက္သြယ္မည္
ဟု သိရသည္။
စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေတာင္းပန္စကား ဆိုခ့ဲသည္။
Aဂၤလန္ Aသင္းသည္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ Aထိ Aီယာဒင္း ၿမိဳ႕တြင္
Aဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘိုတန္မွာ ဂ်ာမနီ Aသင္း ပရိသတ္မ်ား၏ နံပါတ္ ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ မကၠဆီကို Aသင္းႏွင့္
၁ ရန္သူ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။၎မွာ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံသူ မိခင္ႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံသား ေျခစမ္း ကစားမည္ ျဖစ္သည္။ မကၠဆီကို Aသင္းႏွင့္ ေျခစမ္းပြဲ Aၿပီးတြင္
ဖခင္တို႔မွ ဘာလင္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ဟာသာဘာလင္Aသင္းတြင္ Aဂၤလန္ Aသင္းသည္ ေမလ ၂၆ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔Aထိ ၾသစႀတီးယား
ကစားကတည္းက ဂ်ာမန္ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ Aဆင္မေျပျဖစ္ေနသည့္ ကစား ႏိုင္ငံ Aီယာဒင္းၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယ Aႀကိမ္ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ၿပီး
သမား တစ္Uီးျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားတြင္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂါနာ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဂရက္ဇ္ၿမိဳ႕၌ ဂ်ပန္Aသင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ေျခစမ္းပြဲ
တို႔မွာ တစ္Aုပ္စုတည္း က်ေရာက္ေနသည္။ ကီဗင္ပရင့္စ္ဘိုတန္ႏွင့္ ညီAစ္ ကစားမည္ ျဖစ္သည္။Aဂၤလန္ Aသင္း၏ ဆန္ခါတင္ ၂၃ Uီး လူစာရင္းကို
ကို ေတာ္စပ္သူ ဂ်ာရိုမီဘိုတန္မွာ ဂ်ာမနီလက္ေရြးစင္ Aသင္း၏ ပဏာမ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာမည္ ျဖစ္သည္။ စပိန္ႏွင့္ ေဟာ္လန္ Aသင္းတို႔
လူစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

AပါA၀င္ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲမည့္ Aသင္း ၉ သင္းသည္ ၾသစႀတီးယား ႏိုင္ငံ
Alps တြင္ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ ၾကမည္ဟု သိရသည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful