จับตานิวเคลียร์

ขอมูลอีกดานที่ควรรู
ฉบับที่ 1, มีนาคม-เมษายน 2551 กลุมศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต email : aeps40@gmail.com Tel. 02-944-4551

ในเลม
เมษายนเมื่อ 22 ปกอน...
“เชอร์โนบิล”
(หนา 4)

สทน. เตรียมของบฝกบุคลากรนิวเคลียร์
/ฟนเตาปฏิกรณ์องครักษ์ (หนา 6)

กัมมันตภาพรังสีปนเปอน
ที่โรงไฟฟาแอสโก สเปน
(หนา 5)

นักนิวคลียร์
กับ ขยะนิวเคลียร์
(หนา 6)
ฉากหลัง “เชื้อเพลิงแสนสะอาด”
(หนา 6)

โรงไฟฟานิวเคลียร์ : ระเบิดเวลาที่ภาคใต
ไมนาเชื่อวาพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งถือวาเปน “พลังงานแหงอดีต” เปนมหันตภัยที่ประชาชน
ในหลายๆ ประเทศรังเกียจและตอตาน กลับสามารถฟนคืนชีพกลายเปนอัศวินมาขาวไดในชั่วเพียง
ปเศษของรัฐบาล คมช. กระทั่งรัฐบาลได “ตัดสินใจเรียบรอยแลว” ที่จะนําโรงไฟฟานิวเคลียร์เขามา
ใชในประเทศไทย
นิวเคลียร์ มาพรอมกับเผด็จการ
มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีขิงแกที่มาจากการรัฐประหาร ไดผานความเห็นชอบ
แผนพัฒนา กําลังผลิตไฟฟา 2007 หรือ แผนพีดีพี 2007 ตามขอเสนอของนาย ปยสวัสดิ์ อมระนันท์
รมว.กระทรวงพลังงาน
ตามแผนพีดีพี 2007 ซึ่งเปนแผน 15 ปในการลงทุนดานกําลังผลิตไฟฟาของประเทศ
สรุปคือ นับจากป พ.ศ.2550-2564 จะตองมีการกอสรางโรงไฟฟาขนาดใหญเพิ่มขึ้นจํานวน 25,000
เมกะวัตต์ ในจํานวนนี้ 12,600 เมกะวัตต์ (โรงไฟฟาขนาด 700 เมกะวัตต์ 18 โรง) จะเปนการ
เปดประมูลโรงไฟฟาเอกชน (ไอพีพี) และอีก 12,400 เมกะวัตต์(โรงไฟฟา 16 โรง) ให กฟผ.
เปนผูดําเนินการ
ณ ปจจุบัน (พ.ศ.2551) ประเทศไทยใชกําลังไฟฟาสูงสุดอยูที่ประมาณ 22,500 เมกะวัตต์
โดยมีกําลังผลิตติดตั้งประมาณ 27,000 เมกะวัตต์ นั่นหมายความวา ใน 14 ปขางหนา เราจะมี
โรงไฟฟาเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของปจจุบัน และในจํานวนนั้น จะเปนโรงไฟฟา นิวเคลียร์จํานวน 4,000
เมกะวัตต์ หรือขนาดโรงละ 1,000 เมกะวัตต์ จํานวน 4 โรง
กลาวไดวา แผนพีดีพี 2007 เปนแผนฉบับที่อื้อฉาวที่สุดเทาที่เคยมีมา เพราะนับ
ตั้งแตการเปด รับฟงความเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งชาวบานเสื้อเขียวจาก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไดอุตสาห์เดินทางไกลมาขอแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกลาว แต รมว.กระทรวง
พลังงานกลับยกเลิกเวทีหนีชาวบานไปเสียดื้อๆ หลังจากนั้น วันที่ 3 เมษายน 2550 จึงมีการ
เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นใหม โดยครั้งนี้ถึงกับไปจัดในสโมสรกองทัพบก ภายใตการคุมครอง
ของกองทหารหลายรอยนาย แลวแผนพีดีพี 2007 ก็ผานความเห็นชอบของรัฐบาลทหาร
ไปดวยประการฉะนี้.... (ตอหนา 2)

เยอรมัน : รายงานวิจัยพบโรงไฟฟานิวเคลียร์เพิ่มความเสี่ยงในการปวยเปนมะเร็งของเด็ก*
นักฟสิกส์ระหวางประเทศเพื่อปองกันสงครามนิวเคลียร์
ประเทศเยอรมัน หรือ The German section of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) เผยผล
การศึกษาพบวา เด็กๆ ที่อายุตํ่ากวา 5 ปมีความเสี่ยงสูงมากกวา
รอยละ 60 ที่จะเปนโรคมะเร็ง และความเสี่ยงจะเพิ่มเปนมากกวา
รอยละ 120 ที่จะเปนโรคลูคีเมีย(มะเร็งในเม็ดเลือดขาว) ถาพวกเขา
ยังอาศัยอยูในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโรงไฟฟานิวเคลียร์
ผลการศึกษาของ IPPNW ครั้งนี้มาจากการศึกษาพื้นที่ที่
มีโรงไฟฟานิวเคลียร์ตั้งอยู 16 แหงในเยอรมันในชวงเวลา 24 ป
ซึ่งเปนโครงการที่รับผิดชอบโดยสํานักงานเพื่อการปองกันกัมมันต
ภาพรังสี หรือ The Office for Radiation Protection (BfS) และจะ
ถูกรายงานไปยังกระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศเยอรมัน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมนซ์
(The University of
Mainz) ระบุวา “การศึกษาของเรายืนยันไดวา ในประเทศเยอรมัน
ระยะหางระหวางบานเรือนกับโรงไฟฟานิวเคลียร์มีความสัมพันธ์
กันอยางชัดเจนกับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและโรคลูคีเมีย
ของเด็ก”
การศึกษาครั้งนี้เริ่มขึ้นในป
พ.ศ.2544
หลังจาก
ดร.อัลเฟรด คอร์เบล็น แหงสถาบันสิ่งแวดลอมมิวนิค ไดพบวา
อัตราการเกิดโรคมะเร็งในเด็กที่อาศัยอยูใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียร์
บาวาเรียน มีจํานวนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด และมีจดหมายมากกวา
10,000 ฉบับจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจและกระทรวงตางๆ ที่
เรียกรองใหมีการศึกษาเรื่องนี้
IPPNW แถลงตอสื่อมวลชนวา “นับแตนี้ไป...(ตอหนา 3)

โรงไฟฟานิวเคลียร์ : (ตอจากหนา 1)
ถึงแมวาในขั้นตอนการจัดทําแผนฯ นายปยสวัสดิ์ไดพยายามแสดงใหเห็นวา มีการพิจารณาขอเสนอทางเลือกอยางหลากหลายถึง 9 ทางเลือก แตแทจริงแลว
ทางเลือกทั้ง 9 ทางนั้นลวนมีโรงไฟฟานิวเคลียร์ 4,000 เมกะวัตต์หมกเม็ดอยูดวยในทุกทางเลือก
นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2550 ซึ่งนายปยสวัสดิ์ไดจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์นั้น ตามกําหนดการ สถานที่จัดเวทีไดถูกกําหนดไว
ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูนํ้า แตกอนที่จะถึงวันเปดเวทีฯ เพียง 1 วัน ผูที่ลงทะเบียนเขารวมเวทีครั้งนี้ไวตางประหลาดใจเมื่อไดรับโทรศัพท์จากเจาหนาที่
กระทรวงพลังงานซึ่งแจงอยางกะทันหันวา มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานในวันรุงขึ้นไปเปนที่ศูนย์ฝกอบรมของ ปตท. ที่ไทรนอย จ.อยุธยาแทน ซึ่งผูเขารวมเวทีใน
วันนั้นคงไมทราบวา สาเหตุที่กระทรวงพลังงานยายที่จัดประชุมอยางกะทันหันก็เพราะวามีโทรศัพท์ดวนจากศาลากลาง จ.ประจวบฯ แจงวา กลุมชาวบานบอนอกบานกรูด จะ เดินทางไปเขารวมเวทีดังกลาว !!!
เดินหนาเต็มสูบ เริ่มกอสรางป 2557
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 หลังจากใหความเห็นชอบแผนพีดีพี 2007 ครม.ก็ไดเห็นชอบในหลักการแผนจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร์ โดยมอบหมายใหมี “คณะกรรมการเพื่อเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร์” ซึ่งมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษา
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปนประธาน พรอมทั้งมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการรวม 6 ชุดเพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการดานระบบกฎหมาย การกํากับ และขอผูกพันระหวางประเทศ
2. คณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการพาณิชย์
3. คณะอนุกรรมการดานถายทอด พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. คณะอนุกรรมการดานความปลอดภัยและการคุมครองสิ่งแวดลอม
5. คณะอนุกรรมการดานการสื่อสารและการยอมรับของสาธารณะ
6. คณะอนุกรรมการวางแผนการดําเนินการโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์
ตอมา 30 ตุลาคม 2550 ครม.มีมติเห็นชอบ “แผนจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์ฉบับเบื้องตน” พรอมทั้งอนุมัติงบประมาณ
ผูกพันป 2551-2553 จํานวน 1,800 ลานบาท เพื่อใชในการจัดตั้ง “สํานักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์” ขึ้น ขอใหสังเกตวางบประมาณกอนนี้จํานวน 1 ใน 3 หรือ
600 ลานบาท ไดถูกจัดสรรไวเพื่อการ “ประชาสัมพันธ์” โรงไฟฟานิวเคลียร์โดยเฉพาะ ที่สําคัญคือ งบประมาณกอนนี้รัฐบาลไดเบียดบังมาจากกองทุนเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมาจากภาษีนํ้ามันที่ประชาชนแบกรับกันอยูถวนหนานั่นเอง
ไมเพียงเทานั้น แหลงขาวจากกระทรวงพลังงานยังเปดเผยตอสื่อมวลชนวา คณะอนุกรรมการดานสื่อสารและการยอมรับของสาธารณะ ไดกําหนดแผน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพรการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียร์ในชวง 14 ปนับจากนี้ไวแลว โดยจะใชงบประมาณถึง 2,440 ลานบาท หรือปละ 195 ลานบาท เพื่อการ
ดําเนินการใน 5 ดาน ไดแก สํารวจและวิจัยทัศนคติ แผนผลิตสื่อ แผนสงเสริมและเผยแพร แผนกิจการพิเศษ และแผนอํานวยการเพื่อใหโรงไฟฟานิวเคลียร์
เปนที่ยอมรับของประชาชน
18 ธันวาคม 2550 ครม.มีมติเห็นชอบ “แผนจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์”
ขณะนี้รัฐบาลยังคงพรํ่าบอกกับเราวา สิ่งที่กําลังดําเนินการอยูทั้งหมดนั้น เปนเพียงการศึกษาความเปนไปไดของการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์ในประเทศ
จํานวนบุคลากร รวม 20 อัตรา
-ผูเชี่ยวชาญ
5 อัตรา
-เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 15 อัตรา

กพช.
กระทรวงพลังงาน

คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้ง
โครงสรางพื้นฐานพลังงานไฟฟานิวเคลียร์

สํานักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.)
ผอ. สพน.
รอง ผอ. สพน.
สํานักประสานความรวมมือ
การจัดตั้งโครงสรางพื้นฐาน
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์
- กฎหมาย
- โครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรม
- พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
- ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

2

สํานักประสานความรวมมือ
การวางแผนการดําเนินโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์
- โครงสรางองค์กร
- เตรียมการดานเทคนิคโรงไฟฟานิวเคลียร์
- เตรียมการศึกษาความเหมาะสม
โครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์

ผูเชี่ยวชาญ
สํานักสื่อสารและการยอมรับ
สาธารณะ

- งานขอมูลความรู
- งานผลิตสื่อ
- งานการมีสวนรวมของประชาชน
- งานเผยแพรประชาสัมพันธ์

สํานักบริหารงานกลาง

- การเงิน การบัญชี การพัสดุ
- งานบริหารทั่วไป
- การเจาหนาที่/บุคลากร

ที่มา : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, วันที่ 7 ธันวาคม 2550

เยอรมัน : (ตอจากหนา 1)
ไทย ทั้งๆ ที่รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายแลวที่จะเริ่มกอสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียร์โรงแรกในป 2557 หรืออีก 6 ปขางหนา ตามมติ ครม. 18 ธ.ค.
2550 ซึ่งระบุแผนการ 4 ระยะในการดําเนินการโรงไฟฟานิวเคลียร์ คือ
ระยะที่ 1 ป 2551-2553
การประชาสัมพันธ์
ทําความเขาใจกับประชาชน
ระยะที่ 2 ป 2554 -2556
จัดทําโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์
ระยะที่ 3 ป 2557-2562
กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์
ระยะที่ 4 ป 2563-2564
เดินเครื่องโรงไฟฟานิวเคลียร์
จะเห็นไดวา เพียงชั่วระยะเวลา 6 เดือนนับจาก มิถุนายน
-ธันวาคม 2550 รัฐบาลและรัฐมนตรีที่ไดเถลิงอํานาจจากการฉีก
รัฐธรรมนูญ ดวยขออางวา เขามาเปนรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแกวิกฤตทาง
การเมืองของประเทศ กลับทําการผลักดันโครงการพลังงานนิวเคลียร์
อยางรวบรัดดวยการ ศึกษา เตรียมการ ตัดสินใจ และอนุมัติ
งบประมาณเสร็จสรรพดวยชวงเวลาแค 6 เดือนเทานั้น นี่คือสัญญาณ
ที่บงบอกชัดวา “พลังงานนิวเคลียร์” ไมเคยพรอมที่จะถูกตรวจสอบ
จากประชาชน
มิพักที่จะตองถามถึงความเหมาะสมของแผนพีดีพี
2007 ที่ถูกทวงติงจากนักวิชาการหลายตอหลายประเด็น (จับตา
นิวเคลียร์จะนํามาเสนอในฉบับตอไป) แตเราจะทําอยางไรไดเลา... กับ
รัฐบาลที่มีรากฐานคํ้ายันดวยรถถังและกระบอกปน !
พื้นที่เปาหมาย : 4 จังหวัดภาคใตตอนบน
ถึงแมจะเปนคําถามใหญที่ทุกคนใครรูคําตอบวา
พื้นที่
เปาหมายกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์คือที่ไหน แตผูเกี่ยวของทั้งหลาย
ก็ยังคงเก็บปริศนา นี้ไว ดวยขออางวายังไมมีการกําหนดพื้นที่ที่แนนอน
สิ่งที่นาพิจารณาคือ มีความชัดเจนอยางหนึ่งวา ตามแผนที่
ถูกวางไว โรงไฟฟานิวเคลียร์จะเปนโครงการที่กอสรางโดย กฟผ.
เทานั้น (ไมใชการ เปดประมูลโรงไฟฟาไอพีพี) ซึ่งที่จริงแลว กฟผ.ได
ศึกษาเตรียมการอยางเงียบๆ มาโดยตลอดตั้งแตหลายปกอนหนานี้
แลว ยอนหลังไป 2 ป เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2549 สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) รวมกับทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ
(ไอเออีเอ) ไดรวมกัน จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง “การผลิตไฟฟา
จากพลังงานนิวเคลียร์” โดยมีนักอุตสาหกรรมนิวเคลียร์จาก17ประเทศ
เขารวมอยางคับคั่ง และในงานดังกลาวไดมีการเปดเผยจากตัวแทน
กฟผ.วา ไดมีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการกอสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียร์ไวเรียบรอยแลว 2 แหง คือ ที่บริเวณ “แหลมแทน” อ.ประทิว
จ.ชุมพร และ “บางเบิด” รอยตอระหวาง จ.ชุมพรกับ ประจวบคีรีขันธ์
แต ณ วันนี้ที่โครงการไฟฟานิวเคลียร์ไดถูกจัดวางเขาสูแผนปฏิบัติ
ของรัฐเรียบรอยแลว กลับไมมีใครกลาระบุพื้นที่เปาหมายใหประชาชน
ไดรับรู
อยางไรก็ตาม อาจถือเปนเรื่อง “สมหลน” ของ กฟผ. ที่
รัฐบาลไดอนุมัติใหกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์รวดเดียวถึง 4,000 MW
นั่นหมาย ความวา แทจริงแลว พื้นที่เปาหมายของ กฟผ. อาจมีไดตั้งแต
1-4 พื้นที่ และนั่นคือสาเหตุที่เราไดเห็นหนวยงานอยาง “สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ” และ กฟผ.เอง ที่เริ่มเขาไปปวนเปยนจัดกิจกรรม
ตางๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช ตั้งแตกลางป 2550 ที่ผานมา
ระเบิดเวลาที่ภาคใตเริ่มเดินแลว..... โปรดระวัง !

การกําหนดความเสี่ยงของการปวยเปนมะเร็งซึ่งสัมพันธ์กับ
ระยะหางในการอาศัยอยูใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียร์ตองทํา
ใหชัดเจนโดยเร็ว และประชากรที่ไดรับผลกระทบจากทําเล
ที่ตั้งของโรงไฟฟานิวเคลียร์ตองไดรับการสํารวจตรวจสอบ
ดวยวิธีการที่เหมาะสมและทั่วถึง”
ป จ จุ บั น นี้ ก ระทรวงสิ่ ง แวดล อ มเยอรมั น ได ล ด
เกณฑ์ ค วบคุ ม ปริ ม าณรั ง สี ที่ อ นุ ญ าตให โ รงงานนิ ว เคลี ย ร์
ปลอยสูสิ่งแวดลอมได** ซึ่ง IPPNW เรียกรองวา ตอไปนี้
ภาระที่ แ สนทุ ก ข์ ใ จของพ อ แม เ ด็ ก ในการพิ สู จ น์ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
สาเหตุการปวยของเด็ก ไมควรเปนภาระของพอแมเด็กอีก
ตอไป
แตควรเปนภาระของฝายผูประกอบการโรงงาน
นิวเคลียร์มากกวา”

“หลักการ ‘เตือนลวงหนา’
ซึ่งเปนหลักการสําคัญใน
กฎหมายสิ่งแวดลอมของยุโรปปจจุบัน
ไดเรียกรองเราวา
โรงไฟฟานิวเคลียร์ของเยอรมัน
ตองปดตัวลงทันที”
ดร.เหม็ด แอนเจลิกา คลอสเส็น ประธาน IPPNW
ยังกลาวดวยวา “โรงไฟฟานิวเคลียร์ของเยอรมันทุกแหงมี
ข อ มู ล มากมายที่ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ ข องกั ม มั น ต
ภาพรังสีวามีความเปนไปไดที่จะสูงขึ้นทุกกรณี ใครก็ตามที่
บอกวามันเปนเหตุบังเอิญ ชางไรสาระสิ้นดี “หลักการเตือน
ลวงหนา”
ซึ่งเปนหลักการสําคัญในกฎหมายสิ่งแวดลอม
ของยุโรปปจจุบัน ไดเรียกรองเราวา โรงไฟฟานิวเคลียร์ของ
เยอรมันตองปดตัวลงทันที”
ทางดานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมของ
ประเทศเยอรมัน กลาววา เขาจะตรวจสอบการศึกษาชิ้นนี้
แตทางสํานักงานเพื่อการปองกันกัมมันตภาพรังสี (BfS) ก็
ควรประเมินผลการศึกษาของตัวเองดวย ในขณะที่ IPPNW
เห็นวา ไมใชผลการศึกษาครั้งนี้ที่ตองถูกตรวจสอบ แตเปน
เกณฑ์ควบคุมปริมาณรังสี(ที่อนุญาตใหปลอยออกจากโรง
งานนิวเคลียร์) ในปจจุบันนี้ตางหากที่ตองถูกตรวจสอบ
* ถอดความจาก : German study : more childhood
cancer near nuclear power plants, Nuclear Monitor,
December 20, 2007, World Information Service on
Energy(WISE)
** โรงงานนิวเคลียร์โดยทั่วไปจะมีการปลอยกัมมันตภาพ
รังสีออกสูภายนอกตลอดเวลา (ไมมีโรงงานนิวเคลียร์ใด
ในโลกที่ไมแผกัมมันตภาพรังสีออกสูภายนอกเลย) แตจะ
มีการกําหนดเกณฑ์ควบคุมระดับรังสีที่ยอมรับไดวา
ปลอดภัยตอมนุษย์ ซึ่งเกณฑ์ดังกลาวนี้มีขอถกเถียง
มานานแลววาปลอดภัยจริงหรือไม (บก.)

3

เยอรมัน : (ตอจากหนา 1)
ไทย ทั้งๆ ที่รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายแลวที่จะเริ่มกอสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียร์โรงแรกในป 2557 หรืออีก 6 ปขางหนา ตามมติ ครม. 18 ธ.ค.
2550 ซึ่งระบุแผนการ 4 ระยะในการดําเนินการโรงไฟฟานิวเคลียร์ คือ
ระยะที่ 1 ป 2551-2553
การประชาสัมพันธ์
ทําความเขาใจกับประชาชน
ระยะที่ 2 ป 2554 -2556
จัดทําโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์
ระยะที่ 3 ป 2557-2562
กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์
ระยะที่ 4 ป 2563-2564
เดินเครื่องโรงไฟฟานิวเคลียร์
จะเห็นไดวา เพียงชั่วระยะเวลา 6 เดือนนับจาก มิถุนายน
-ธันวาคม 2550 รัฐบาลและรัฐมนตรีที่ไดเถลิงอํานาจจากการฉีก
รัฐธรรมนูญ ดวยขออางวา เขามาเปนรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแกวิกฤตทาง
การเมืองของประเทศ กลับทําการผลักดันโครงการพลังงานนิวเคลียร์
อยางรวบรัดดวยการ ศึกษา เตรียมการ ตัดสินใจ และอนุมัติ
งบประมาณเสร็จสรรพดวยชวงเวลาแค 6 เดือนเทานั้น นี่คือสัญญาณ
ที่บงบอกชัดวา “พลังงานนิวเคลียร์” ไมเคยพรอมที่จะถูกตรวจสอบ
จากประชาชน
มิพักที่จะตองถามถึงความเหมาะสมของแผนพีดีพี
2007 ที่ถูกทวงติงจากนักวิชาการหลายตอหลายประเด็น (จับตา
นิวเคลียร์จะนํามาเสนอในฉบับตอไป) แตเราจะทําอยางไรไดเลา... กับ
รัฐบาลที่มีรากฐานคํ้ายันดวยรถถังและกระบอกปน !
พื้นที่เปาหมาย : 4 จังหวัดภาคใตตอนบน
ถึงแมจะเปนคําถามใหญที่ทุกคนใครรูคําตอบวา
พื้นที่
เปาหมายกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์คือที่ไหน แตผูเกี่ยวของทั้งหลาย
ก็ยังคงเก็บปริศนา นี้ไว ดวยขออางวายังไมมีการกําหนดพื้นที่ที่แนนอน
สิ่งที่นาพิจารณาคือ มีความชัดเจนอยางหนึ่งวา ตามแผนที่
ถูกวางไว โรงไฟฟานิวเคลียร์จะเปนโครงการที่กอสรางโดย กฟผ.
เทานั้น (ไมใชการ เปดประมูลโรงไฟฟาไอพีพี) ซึ่งที่จริงแลว กฟผ.ได
ศึกษาเตรียมการอยางเงียบๆ มาโดยตลอดตั้งแตหลายปกอนหนานี้
แลว ยอนหลังไป 2 ป เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2549 สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) รวมกับทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ
(ไอเออีเอ) ไดรวมกัน จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง “การผลิตไฟฟา
จากพลังงานนิวเคลียร์” โดยมีนักอุตสาหกรรมนิวเคลียร์จาก17ประเทศ
เขารวมอยางคับคั่ง และในงานดังกลาวไดมีการเปดเผยจากตัวแทน
กฟผ.วา ไดมีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการกอสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียร์ไวเรียบรอยแลว 2 แหง คือ ที่บริเวณ “แหลมแทน” อ.ประทิว
จ.ชุมพร และ “บางเบิด” รอยตอระหวาง จ.ชุมพรกับ ประจวบคีรีขันธ์
แต ณ วันนี้ที่โครงการไฟฟานิวเคลียร์ไดถูกจัดวางเขาสูแผนปฏิบัติ
ของรัฐเรียบรอยแลว กลับไมมีใครกลาระบุพื้นที่เปาหมายใหประชาชน
ไดรับรู
อยางไรก็ตาม อาจถือเปนเรื่อง “สมหลน” ของ กฟผ. ที่
รัฐบาลไดอนุมัติใหกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์รวดเดียวถึง 4,000 MW
นั่นหมาย ความวา แทจริงแลว พื้นที่เปาหมายของ กฟผ. อาจมีไดตั้งแต
1-4 พื้นที่ และนั่นคือสาเหตุที่เราไดเห็นหนวยงานอยาง “สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ” และ กฟผ.เอง ที่เริ่มเขาไปปวนเปยนจัดกิจกรรม
ตางๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช ตั้งแตกลางป 2550 ที่ผานมา
ระเบิดเวลาที่ภาคใตเริ่มเดินแลว..... โปรดระวัง !

การกําหนดความเสี่ยงของการปวยเปนมะเร็งซึ่งสัมพันธ์กับ
ระยะหางในการอาศัยอยูใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียร์ตองทํา
ใหชัดเจนโดยเร็ว และประชากรที่ไดรับผลกระทบจากทําเล
ที่ตั้งของโรงไฟฟานิวเคลียร์ตองไดรับการสํารวจตรวจสอบ
ดวยวิธีการที่เหมาะสมและทั่วถึง”
ป จ จุ บั น นี้ ก ระทรวงสิ่ ง แวดล อ มเยอรมั น ได ล ด
เกณฑ์ ค วบคุ ม ปริ ม าณรั ง สี ที่ อ นุ ญ าตให โ รงงานนิ ว เคลี ย ร์
ปลอยสูสิ่งแวดลอมได** ซึ่ง IPPNW เรียกรองวา ตอไปนี้
ภาระที่ แ สนทุ ก ข์ ใ จของพ อ แม เ ด็ ก ในการพิ สู จ น์ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
สาเหตุการปวยของเด็ก ไมควรเปนภาระของพอแมเด็กอีก
ตอไป
แตควรเปนภาระของฝายผูประกอบการโรงงาน
นิวเคลียร์มากกวา”

“หลักการ ‘เตือนลวงหนา’
ซึ่งเปนหลักการสําคัญใน
กฎหมายสิ่งแวดลอมของยุโรปปจจุบัน
ไดเรียกรองเราวา
โรงไฟฟานิวเคลียร์ของเยอรมัน
ตองปดตัวลงทันที”
ดร.เหม็ด แอนเจลิกา คลอสเส็น ประธาน IPPNW
ยังกลาวดวยวา “โรงไฟฟานิวเคลียร์ของเยอรมันทุกแหงมี
ข อ มู ล มากมายที่ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ ข องกั ม มั น ต
ภาพรังสีวามีความเปนไปไดที่จะสูงขึ้นทุกกรณี ใครก็ตามที่
บอกวามันเปนเหตุบังเอิญ ชางไรสาระสิ้นดี “หลักการเตือน
ลวงหนา”
ซึ่งเปนหลักการสําคัญในกฎหมายสิ่งแวดลอม
ของยุโรปปจจุบัน ไดเรียกรองเราวา โรงไฟฟานิวเคลียร์ของ
เยอรมันตองปดตัวลงทันที”
ทางดานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมของ
ประเทศเยอรมัน กลาววา เขาจะตรวจสอบการศึกษาชิ้นนี้
แตทางสํานักงานเพื่อการปองกันกัมมันตภาพรังสี (BfS) ก็
ควรประเมินผลการศึกษาของตัวเองดวย ในขณะที่ IPPNW
เห็นวา ไมใชผลการศึกษาครั้งนี้ที่ตองถูกตรวจสอบ แตเปน
เกณฑ์ควบคุมปริมาณรังสี(ที่อนุญาตใหปลอยออกจากโรง
งานนิวเคลียร์) ในปจจุบันนี้ตางหากที่ตองถูกตรวจสอบ
* ถอดความจาก : German study : more childhood
cancer near nuclear power plants, Nuclear Monitor,
December 20, 2007, World Information Service on
Energy(WISE)
** โรงงานนิวเคลียร์โดยทั่วไปจะมีการปลอยกัมมันตภาพ
รังสีออกสูภายนอกตลอดเวลา (ไมมีโรงงานนิวเคลียร์ใด
ในโลกที่ไมแผกัมมันตภาพรังสีออกสูภายนอกเลย) แตจะ
มีการกําหนดเกณฑ์ควบคุมระดับรังสีที่ยอมรับไดวา
ปลอดภัยตอมนุษย์ ซึ่งเกณฑ์ดังกลาวนี้มีขอถกเถียง
มานานแลววาปลอดภัยจริงหรือไม (บก.)

3

เมษายน เมื่อ 22 ปกอน...
“เหตุการณ์แบบเชอร์โนบิลไมมีทางเกิดขึ้นอีก”
“มีผูเสียชีวิตเพียง 31 คน และมีเด็กจํานวนหนึ่ง
ปวยเปนมะเร็งตอมไทรอยด์ ซึ่งเปนมะเร็งที่
รักษาได”

พี่นองฝาแฝดอายุ 16 ปที่ประเทศเบลารุส
ไมเคิล และวลาดิเมียร์ ลารีกา
ไมเคิล (พิการ) อายุแกกวาวลาดิเมียร์ 5 นาที
สวนวลาดิเมียร์หูหนวก
ภาพนี้ถายเมื่อป 2549
หลังเหตุการณ์เชอร์โนบิล 20 ป

“........”
นั่นคือคําพูดซํ้าๆ ซากๆ เหมือนหุนยนต์
ที่ถูกโปรแกรมมาใหออกเสียงเปนภาษามนุษย์
ของบรรดาผูเชี่ยวชาญนิวเคลียร์ทั้งหลาย
ตลอดจนนักการเมือง รัฐมนตรี และนักลงทุน
ที่ไมเคยคิดที่จะรูเรื่องในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์
บุคคลเหลานี้ไมเคยบอกกับเราในสิ่งที่ถูกคนพบ
เพิ่มขึ้น และจะยังมีอีกเรื่อยๆ เกี่ยวกับพิษภัย
ของ กัมมันตภาพรังสี

ผลกระทบหายนะ"เชอร์โนบิล" รุนแรงกวาที่คาด-กอมะเร็งทั่วโลก
(หนังสือพิมพ์ขาวสด ปที่ 15 ฉบับที่ 5626 4/25/2006)

ผลกะทบระยะยาวจากหายนะภัยโรงไฟฟานิวเคลียร์ "เชอร์โนบิล" อาจเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตจากมะเร็ง
อีกกวา 66,000 คน สูงกวาที่สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น คาดการณ์ไวกอนหนาถึง 15 เทา
ผลการศึกษาลาสุดโดยนายเอียน แฟร์ลี และนายเดวิด ซัมเนอร์ สองนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ระบุวา
พิษภัยจากกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลมาจากโรงไฟฟานิวเคลียร์เชอร์โนบิลเมื่อ 20 ปกอน อาจเปนผลพวงใหมีผู
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งอีกกวา 66,000 คนทั่วโลก ตางจากตัวเลข 4,000 คน ที่ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (ไอเออีเอ) และองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ตั้งไวกอนหนานี้ โดยระบุดวยวา
ขณะนี้ปญหาผลกระทบจากนิวเคลียร์ในประเทศเบลารุส ยูเครน และรัสเซีย อยูในระดับรุนแรงมาก
นายซัมเนอร์ชี้วา ยากที่จะระบุตัวเลขที่ชัดเจนของผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งจากการรั่วไหล ของกัมมันต
ภาพรังสี เนื่องจากการสัมผัสกับกัมมันตภาพรังสีเกิดขึ้นตอเนื่องในระยะยาว และแมที่ผานมาไดมีการศึกษา
ในผูรอดชีวิตจากการไดรับกัมมันตภาพรังสีระดับสูงในระยะสั้นแลวหลายชิ้น
แตก็ยังไมเพียงพอที่จะใหความ
กระจางถึงผลกระทบจากการไดรัมกัมตภาพรังสีระดับตํ่าในระยะยาวได
อุบัติเหตุโรงไฟฟานิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2539 แรงระเบิดไดสงกาซ
และฝุน ที่ปนเปอนกัมมันตภาพรังสีกระจายไปตามกระแสลม เปนเหตุใหมีพื้นที่ปนเปอนกัมมันตภาพรังสีทั่ว
ทวีปยุโรปกวา 3.9 ลานตารางกิโลเมตร
ขณะเดียวกันมีการประเมินวา
กัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลจากโรงไฟฟาเชอร์โนบิลมีระดับสูงกวา
กัมมันตภาพรังสีจากระเบิดปรมาณูที่ถลมเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมกันถึง
200 เทา.

ขาว/ความเคลื่อนไหว
สทน. เตรียมของบสรางบุคลากรนิวเคลียร์ / ฟนเตาปฏิกรณ์องครักษ์
21 เม.ย. 51
นายสมพร จองคํา ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหงชาติ (สทน.) เปดเผยวา สทน. กําลังยื่นเรื่องของบประมาณประจําป
2552 จํานวน 320 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์พรอมอุปกรณ์ฝกอบรมเพื่อเปนศูนย์ฝกอบรมบุคลากรดาน
โรงไฟฟานิวเคลียร์โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อรองรับการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์ขนาด 4,000 เมกะวัตต์ภายในป 2564 ตามแผนของรัฐบาล
นายสมพร จองคํา นอกจากจะเปน ผอ.สทน. แลว ยังมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการดานการถายทอด พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของสํานักประสานความรวมมือโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังจากรัฐบาลสุรยุทธไดอนุมัติ
แผนพีดีพี 2007 ที่กําหนดใหสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์ 4,000 เมกะวัตต์ เขากลาววา
“งบประมาณกอนนี้ถือวานอยมากๆ เมื่อเทียบกับมูลคาการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์ 60,000 ลานบาท/โรง เมื่อกอสรางทั้ง 4 แหง
ก็จะมีมูลคามากถึง 250,000 ลานบาท”
นอกจากนี้ นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไดเขาเยี่ยมชมสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ สทน. เมื่อวันที่ 25
ก.พ. 51 จากนั้นนายวุฒิพงศ์กลาววา
“จะใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําการเปดประมูลหาบริษัทใหมใหเขามาดําเนินการกอสรางเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์องครักษ์โดยเร็วที่สุด”

พบกัมมันตภาพรังสีปนเปอนนอกโรงไฟฟานิวเคลียร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน
เฮรัลด์ ทรีบูน, 5 เมษายน 2551

มาดริด สเปน
กลุ ม สิ่ ง แวดล อ มกรี น พี ซ แถลงว า พบกั ม มั น ตภาพรั ง สี
ปนเปอนในบริเวณพื้นที่รอบนอกของโรงไฟฟานิวเคลียร์ซึ่งตั้งอยู
บนแมนํ้าสายหลักทางภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน
สารกัมมันตรังสี เชน โคบอล์ต แมงกานีส และอื่นๆ ถูก
ตรวจพบอยูบนหลังคา รั้ว และที่อื่นๆ ในบริเวณรอบๆ โรงไฟฟา
นิวเคลียร์แอสโก (Asco) ซึ่งตั้งอยูริมแมนํ้า Ebro หางจากทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนไปทางเหนือราว 70 กิโลเมตร แถลงการณ์กรีนพีซ
ระบุ
นายมาริโอ โรดริเกซ โฆษกของกรีนพีซกลาววาการปน
เปอนของรังสีครั้งนี้นาจะมาจากระบบหลอเย็นของโรงไฟฟาแอสโก
ซึ่งเกิดอุบัติเหตุและมีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลเมื่อหลายเดือนกอน
แตไมมีการทําความสะอาดอยางเหมาะสม
“อุบัติเหตุครั้งนี้อาจเกิดจากการรั่วไหลของสารกัมมันต
ภาพรังสีอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบเครื่องจักรหรือ
การดําเนินงานที่ผิดพลาด” โรดริเกซกลาว
แถลงการณ์ของกรีนพีซยังระบุอีกวา ที่มาของการแพร
กระจายของรังสีครั้งนี้ “นาจะเกี่ยวของกับนํ้าที่มีระดับกัมมันตภาพ
รั ง สี สู ง ที่ ถู ก ปล อ ยออกจากเตาปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ใ นช ว งที่ ทํ า การ
เปลี่ยนแทงเชื้อเพลิงในเดือนตุลาคม 2550” และ “บริเวณหลายจุด
รอบๆ โรงไฟฟายังสามารถตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสีไดสูง
กวา 5 คูรี่”
สําหรับแมนํ้า Ebro เปนแมนํ้าสายใหญที่สุดและสําคัญ
ที่สุดแหงหนึ่งในสเปน นอกเหนือไปจากแมนํ้า Doero, Tagus และ
Guadalquivir
จากการโทรศัพท์สอบถามไปยังโรงไฟฟาแอสโก
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอางวาไมมีอํานาจที่จะใหขาวกับสื่อ
มวลชน ในขณะที่บริษัท Endesa and Iberdrola ซึ่งเปนเจาของ
โรงไฟฟา ไมยอมรับโทรศัพท์.

สํานักงานอัยการแหงเมืองทาร์ราโกนา
ประเทศสเปนไดทําการฟองรอง
โรงไฟฟานิวเคลียร์แอสโกเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2008 หลังจากมีรายงาน
ออกมาเมื่อตนเดือนเมษายนวา
โรงงานนิวเคลียร์แหงนี้ไดปลอยอนุภาค
กัมมันตรังสีออกมาจากระบบระบาย
อากาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2007
ทําใหตองมีการตรวจวัดการปนเปอนรังสี
ในรางกายประชาชนกวา 850 คน
รวมทั้งนักเรียน 40 คนและ ครูอีก 4 คน
ภาพโรงไฟฟานิวเคลียร์แอสโก ที่เขาไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาในวันที่
ถายเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2008 4 เมษายน 2008 ในขณะที่ทางการ
ที่มา : http://foto.rompres.ro มีกําหนดจะตองตรวจรางกายประชาชน
ถึง 1,600 คน

(ภาพขาวไทยรัฐ)

5

นัก
กับขยะ

¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì

เว็บไซต์ไทยไคลเมต (Thaiclimate.org) ไดทําการ
สัมภาษณ์ “ปรีชา การสุทธิ์” อุปนายกสมาคมนิวเคลียร์แหง
ประเทศไทย เผยแพรเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ทัศนะ
ของนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อาวุโสทานนี้ ชางเปยมลนดวย
ความรับผิดชอบตอมนุษยชนรุนหลังยิ่งนัก จึงขออนุญาตนํามา
เผยแพรไว ณ ที่นี้ (เพียงบางสวนเพราะเนื้อที่จํากัด) ผูที่สนใจ
เชิญอานทั้งหมดไดที่ http://www.thaiclimate.org ทัศนะ
ของเขา... ชางนาทึ่ง (และอึ้ง) เปนอยางยิ่ง ดังนี้...

ถาม: เราจะจัดการกับเชื้อเพลิงใชแลวยังไง
ตอบ: ก็เก็บไวในโรงไฟฟา แชไวในนํ้า 3-5 ป แลวเราก็เอาขึ้น
จากนํ้า มันยังเปนแทงเชื้อเพลิงอยู แลวมันมีเหล็กหุม ถาเราแช
ไวในนํ้าตลอดเวลาเปนปๆ มันก็จะมีสนิมใชไหม เราก็ตองเอา
มันขึ้นมาเก็บในที่แหง และความที่มันยังมีรังสีอยู เราก็ตอง
หาทางไมใหรังสีมันออกมา ตองเอามาใสถังหลอเปนแทงๆ
แบบนี้
(โชว์ภาพถังคอนกรีตเก็บเชื้อเพลิงใชแลวจากตาง
ประเทศ) ในถังก็ตองมีกาซหลอเลี้ยงไวแลวก็มีฮีเลี่ยมอีกทีหนึ่ง
เห็นไหมวาเราปองกันหลายชั้น แลวไอแทงๆ ถังปูนนั่น ถาเอา
มือไปจับมันก็ยังอุนๆ อยู เราก็เก็บมันไวอยางนี้ในโรงไฟฟา
ถาม: อายุมันกี่ปที่จะตองเก็บไว
ตอบ: ก็เก็บไวเทาอายุโรงไฟฟานั่นแหละ 40-50 ปก็เก็บไป ถา
มีการใชงานไปเรื่อยๆ มีโรงไฟฟาเยอะขึ้นเราก็ไปหาที่เก็บใหม
ถาม: หมายถึงวาอายุของรังสีที่อยูในเชื้อเพลิงใชแลว เคยได
ยินมาวาครึ่งชีวิตมันเปนหมื่นๆ ป เราอาจตองเก็บถังเชื้อเพลิง
ใชแลวเปนแทงๆ นั่นนานเปนหมื่นปใชหรือไม
ตอบ: ก็เก็บไป บอกแลววาเก็บเทาอายุโรงไฟฟา ถาไมพอเก็บ
ก็หาที่เก็บใหม
ถาม: เคยไดยินเรื่องครึ่งชีวิตของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์มาวาเปน
หมื่นหรืออาจเปนแสนป ไมทราบวาเปนขอมูลที่เปนจริงหรือไม
อยากใหอาจารย์ชวยอธิบาย

6

ฉากหลัง

àª×éÍà¾ÅÔ§áʹÊÐÍÒ´

โรงไฟฟานิวเคลียร์จัดเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอน
ชนิดหนึ่ง
มีหลักการทํางานคลายคลึงกับโรงไฟฟาที่ใชนํ้ามัน
ถานหินและกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟานิวเคลียร์
นั้น สามารถแบงสวนการทํางานได 2 สวน คือ เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์
และสวนผลิตไฟฟาที่รับไอนํ้าจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์แลวสงไปหมุนกังหันผลิตไฟฟา
แหล ง พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ที่ ใ ช ใ นโรงไฟฟ า ส ว นใหญ
มาจาก ธาตุยูเรเนียม ซึ่งเปนธาตุที่มีอยูในธรรมชาติเปนธาตุหนัก
มีนํ้าหนักอะตอม 92 ทั้งนี้ธาตุยูเรเนียมประกอบไปดวย 3 ไอโซ
โทป คือ ยูเรเนียม 234, ยูเรเนียม 235 และ ยูเรเนียม 238
ซึ่งมีอยูรอยละ 0.01, 0.71 และ 77.29 ตามลําดับ ยูเรเนียม 235
เปนไอโซโทปที่แตกตัวไดสามารถทําปฏิกิริยาฟสชั่นได (1 กรัม
ของ U235 ถูกชนดวยนิวตรอน จะแตกตัวใหพลังงานคิดเปน
พลังงานความรอน 3 ลานเทาของการเผาถานหินที่นํ้าหนัก
เทากัน) นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่น ๆ ที่ใชเปนเชื้อเพลิงเชน ธอเรียม
232 ยูเรเนียม 238 พลูโตเนียม 239 เปนตน
สายพานการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ จะเริ่มตั้งแตการ
เอาธาตุยูเรเนียมมาจากเหมืองผลิตในรูป yellow cake หรือ
U3O8
3 8 (ในกระบวนการสกัดยูเรเนียมจากเหมืองนั้นกวาจะไดธาตุ
ยูเรเนียมออกมานั้นจะนอยมาก เมื่อสกัดออกมาไดจะเรียกวา
yellow cake) ผานกระบวนการทางเคมีเปน Uranium hexafluoride (UF6) และถูกทําใหเขมขน จากนั้นนําไปแปรสภาพเปน
Uranium dioxide (UO2) และประกอบเปนแทงเชื้อเพลิง จึงนําไป
ใชในโรงไฟฟานิวเคลียร์ เมื่อยูเรเนียม 235 สวนใหญหมดไป
เชื้อเพลิงนั้นถูกเรียกวา Spent Fuel (เชื้อเพลิงที่ใชแลว) และถูก
นําไปเก็บในบอนํ้าภายในโรงไฟฟา เพื่อรอใหความรอนและรังสี
ลดลง จากนั้นอาจนําไปทํากระบวนการใหมอีกรอบเพื่อแยกเอา
สิ่งที่ยังเปนประโยชน์มาใช เชนพลูโตเนียม สารประกอบยูเรเนียม
และไอโซโทปที่เปนประโยชน์
ในขณะเดียวกันยังเปนการลด
ขนาดและแยกชนิดของกากรังสีเพื่อความเหมาะสมในการกําจัด
ถึ ง กระนั้ น กากกั ม มั น ตรั ง สี เ หล า นี้ ต อ งใช เ วลาสลายตั ว
กลับไปสูสภาพธรรมชาตินับหมื่นๆ ป
อยางไรก็ตาม เว็บไซต์ anawa.org นําเสนอขอมูล
กระชากหนากากพลังงานสะอาด ผานอุตสาหกรรมนิวเคลียร์
ในออสเตรเลียตะวันตก โดยกอนที่จะได Uranium dioxide ในการ
ผลิตไฟฟา 1,000 เมกะวัตต์เพื่อใชผลิตไฟฟาเปนเวลา 1 ป
จะตองนําหินแรจากเหมืองใตดินจํานวน 146,000 ตัน มาถลุงและ
บดเพื่อใหได yellowcake 150 ตัน โดยหินแรยูเรเนียมที่ดอย
คุณภาพจํานวน 145,850 ตัน ซึ่งถือเปนกากกัมมันตภาพรังสี
กลับไมมีการจัดการใดๆ ถูกปลอยทิ้งรางเอาไวใหเปนปญหา

ตอบ: คุณจะไปสนใจทําไม ก็ในเมื่อขางในมันยังมีเชื้อเพลิง
หลงเหลืออยูและเราก็ยังไมรูวามันอาจจะเอากลับมาใชไดอีก
ก็เก็บมันไวสิ
ถาม: เราตองเก็บแทงถังเชื้อเพลิงใชแลวกี่ปถึงจะทุบมันทิ้งได
ตอบ: คุณจะไปทุบมันทิ้งทําไม คุณไมเห็นหรือเสา อาคาร
โบราณในกรีก โรมัน สรางมาตั้งกี่รอยป ผมยังไมเห็นมีใครจะ
ไปทุบมันทิ้งเลย
ถาม: อาจารย์เทียบแบบนั้นไดอยางไร นั่นมันเรื่องของศิลป
วัฒนธรรม แตนี่มันไมใช แบบนี้หมายความวาเรายังไมมี
เทคโนโลยีที่ชัดเจนในการจัดการกับเชื้อเพลิงใช แลวใชไหม
ตอบ: (ไมตอบ)
..........
ถาม: มีการแซวกันวานักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศไทย
พยายามใหมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์
โดยเฉพาะนัก
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุนแรกๆ อยางอาจารย์ เพราะอยากเติม
เต็มความฝนในการเรียนนิวเคลียร์ และอยากหางานทํา
ตอบ: โอย อะไร ถึงไมมีโรงไฟฟานิวเคลียร์ผมก็มีงานทํา นี่ผม
เกษียณแลวมาทํานี่เพราะรัฐบาลขอใหมาชวยหรอกนะ ผมไม
อยากจะใหเด็กในอนาคตมันมาตั้งคําถามวานักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์รุนนี้ทําอะไรกันอยูถึงไมยอมสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์
ตอนนี้ เหมือนที่ผมอยากถามนักนิวเคลียร์เมื่อ 30 กวาปกอน
วาทําอะไรกันอยูตอนนั้นถึงไมยอมสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์
ถาม:
ความฝนหรือสิ่งที่ทาทายที่สุดของคนที่มาเรียน
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คืออะไร
ตอบ: ก็สรางโรงไฟฟานิวเคลียร์ไง...!!!

กลับไมมีการจัดการใดๆ ถูกปลอยทิ้งรางเอาไวใหเปนปญหาของ
คนรุนหลัง
ตอมาเมื่อ Yellowcake จํานวน 150 ตัน ผานกระบวน
การเพิ่มประสิทธิภาพ จนไดแทงเชื้อเพลิง Uranium hexafluoride
จํานวน 33 ตันไปผลิตไฟฟา สวนที่เหลือ 117 ตันซึ่งมีไอโซโทป
238 จะถูกกองทัพสหรัฐ นําไปผลิตกระสุนปนที่มีสารกัมมันตรังสี
ที่รูจักกันในชื่อ Depleted uranium และเมื่อแทงเชื้อเพลิงถูกใช
จนหมด จะถูกพักไวระยะหนึ่ง โดยมีเพียง 1.2 ตันเทานั้นที่จะถูก
นํากลับไปใชใหม สวนกากกัมมันตรังสีเหลานี้กวา 31.5 ตันจะถูก
ลําเลียงไปแปลงสภาพเปนพลูโตเนียม 300 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอ
ที่จะผลิตจรวดนิวเคลียร์ไดถึง 60 ลูก และปจจุบันทั่วโลกมีจรวด
นิวเคลียร์ที่พรอมยิงมากกวา 36,000 ลูก
ดวยเหตุนี้ มลพิษที่โรงไฟฟานิวเคลียร์ปลอยมาจาก
กระบวนการผลิตไฟฟายอมตํ่ากวาเชื้อเพลิงประเภทอื่น แตหาก
พิจารณาเสนทางกระบวนการไดมาซึ่งเชื้อเพลิงเขาไปดวยจะพบ
วา โรงงานไฟฟานิวเคลียร์ทุกแหงทั่วโลกไมไดบริสุทธิ์ขาวสะอาด
เปนมิตรตอมนุษยชาติ
แตเปนกิจกรรมที่เปอนเลือดอยูบน
สายพานการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และกระบวนการทางทหารแทบ
ทั้งสิ้น !
และนี่คงเปนเหตุผลที่ทําใหการประชุมเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในป 2544 จึงไมรับรองวา
นิวเคลียร์เปนพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน!
จาก

“ทันทีที่มีการคิดจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียร์
นั่นก็คือการกอสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมา”
โดย
อ.ชัชวาล บุญปน ภาควิชาฟสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เผยแพรในเว็บไซต์ประชาไท (prachatai.com)

7

(ขอมูลโดย กลุมพลังไท)

ทานทราบหรือไมวา...
หางสรรพสินคาใหญเพียง

3 แหง ใชไฟฟามากกวาจังหวัด 16 จังหวัด

(ลานหนวย)
123

สยามพารากอน
81

มาบุญครอง
75

เซ็นทรัลเวิร์ล
ที่มา : การไฟฟานครหลวง 2549

ดังนั้น

279
65-278
266

(ลานหนวย)

(ลานหนวย)

ปริมาณไฟฟาที่เขื่อนปากมูล
+เขื่อนสิรินธร +เขื่อนอุบลรัตน์
ผลิตไดรวมกัน (ป 2549)

แมฮองสอน
อํานาจเจริญ
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
นาน
ยะโสธร
อุทัยธานี
พะเยา
มุกดาหาร
สตูล
สมุทรสงคราม
เลย
แพร
พัทลุง
นราธิวาส
ระนอง

65
110
128
148
175
188
193
211
219
230
237
246
254
258
278
278

ที่มา : พพ., รายงานการใชไฟฟา ป 2549

โรงไฟฟานิวเคลียร์ ควรสราง ที่ไหน ?

จับตานิวเคลียร์

ขอมูลอีกดานที่ควรรู

กลุมศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต
41/23 ซอยนวลจันทร์27 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230

กรุณาสง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful