1

ِ ّ ِ ْ ِ ‫ب ِسم ِ الله الرحمن الرحي ْم‬ ِ َ ْ ّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ‫ن َحمدُهُ ون ُصل ّى على رسول ِه ال ْك َري ْم ِ وعلى‬ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ ْ ‫عب ْده المسي ْح‬ ْ ِ ِ َ ‫َ ِ ِ الموعود‬ ِ ْ ُ ْ َ
KHUTBAH JUM’AH HAZRAT AMIRUL MU’MININ KHALIFATUL MASIH V atba Tanggal 14 Mei 2010 dari Masjid Baitul Futuh London UK TENTANG: SANJUNGLAH NAMA TUHAN Setelah membaca dua kalimah syahadah dan menilawatkan surat Alfatihah Huzur atba menilawatkan surat Al Fathir ayat 4 sebagai berikut :

nama Tuhan Engkau Yang Maha Tinggi. Yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Yang menetapkan kadar dan memberi petunjuk. (Surah Al ‘Ala : 2-4) Surah yang saya tilawatkan ini adalah Surah Al ‘Ala ayat 2 sampai 4. Surat ini biasa kita baca pada waktu menunaikan salat Jum’ah dan juga pada waktu kedua salat Ied pada masing-masing raka’at pertama. Sebab terdapat riwayat didalam Hadis bahwa Hazrat Rasulullah saw biasa membaca ayat ini pada raka’at pertama salat Juma’ah dan kedua salat Ied. Demikian juga beliau saw biasa membaca sural Al Ghasyiah pada raka’at yang kedua. Surah-surah itu kita baca pada waktu-waktu tersebut demi mengikuti sunnah Hazrat Rasulullah saw. Dalam riwayat dikatakan juga bahwa diwaktu menunaikan salat witir Hazrat Rasulullah saw biasa membaca Surah Al ‘Ala in dan pada raka’at kedua beliau mebaca surah Al

َ َ َ ْ ‫سب ّح اسم رب ّك ا ْل َع َ ۙ - ل ّذى خل َق‬ ‫ْلى‬ َ َ ْ ِ ِ َ َ‫فس ٰ ى- وال ّذى قدّر ف‬ َ ْ ِ َ َ ۙ ‫َ هه ٰدى‬ ‫ َ و‬Artinya : Sanjunglah َ ّ

2 Kafirun dan raka’at yang ketiga membaca surah Al Ikhlas dan kebanyakan riwayat mengatakan beliau biasa juga membaca ketiga surah terakhir pada

waktu menunaikan salat witir, Qul huallau ahad, Qul a’udzu birabbil falaq dan Qul a’udzu birabbin Naas. Hazrat Khalifatul Masih II r.a. dalam Kitab Tafsir Kabir yang mengandung tafsir beberapa surah beliau menjelaskan tentang pentingnya tasbih dengan sangat rinci sekali. Tafsir-tafsir Hazrat Khalifatul Masih II r.a. adalah sbuah khazanah pengetahuan yang sangat luas dan agung. Jema’at harus menaruh perhatian untuk menela’ahnya. Sekalipun tafsir beliau itu bukan sebagai tafsir yang terakhir dari Alqur’an namun didalam setiap surah beliau menjelaskannya dengan sangat rinci sekali. Allah swt berfirman : Sabbihis ma rabbikal ‘alaa : Sanjunglah kesucian nama Tuhan Engkau Yang Maha Tinggi. Yakni sanjunglah kesucian nama Tuhan engkau yang dari segi Rabbubyyat-Nya paling tinggi dan paling cemerlang. Disini Allah swt meletakkan dua macam tanggung jawab diatas orang-orang mukmin yang meyaqini bahwa Hazrat Rasulullah saw adalah Nabi Allah yang terakhir, kepada beliau turun syari’at terakhir, yakni syaria’t yang sempurna, Allah swt telah menjadikan beliau contoh tauladan bagi kita semua dan mengikuti jejak langkah beliau telah dinyatakan wajib bagi kita semua. Maka bagi setiap orang yang ingin dinisbahkan kepada umat beliau dalam arti yang sebenar-benarnya ia berkewajiban untuk mengikuti jejak langkah beliau. Allah swt berfirman : Lakod kaana lakum fii rasulillaahi uswatun hasanatun…. Artinya : Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah suri teladan yang sangat baik. Harus diikuti sepenuhnya. Dan bagaimana contoh beliau saw dalam melakukan

tasbih terhadap Allah swt. Kehidupan beliau dari pagi sampai petang, dari siang sampai malam dipenuhi dengan zikir kepada Allah swt. Namun demikian beliau memanjatkan do’a juga kepada Allah swt : Hai Allah ! Jadikanlah aku orang yang selalu berzikir dan selalu bersyukur kepada Engkau. Diwaktu ruku dan sujud beliau banyak bertasbih kepada Allah swt dan cara beliau bertasbih dan meratap kepada Allah swt sangat mengherankan. Diwaktu ruku beliau membaca tasbih dengan mengucapkan Subhaana rabbial ‘aziim, Yang Rabbul ‘Alamin kemudian ketika beliau mengangkat kepala dari ruku beliau

3

mengucapkan banyak sekali tahmid yang tidak terhitung banyaknya. Setiap gerakan Ruku, sujud, berdiri dan gerakan salat beliau, begitu mengherankan sehingga ketika para sahabah bertanya kepada Hazrat Aisyah r.a. tentang salat Beliau saw, beliau r.a. berkata : Kalian jangan bertanya, tentu mengherankan, begitu indah salat beliau dan lama beliau melakukan ruku,sujud, berdiri dalam menunaikan salat beliau. Tentang lamanya beliau saw sujud terdapat sebuah riwayat, Hazrat Abdurrahman Bin ‘Auf berkata, pada suatu hari Hazrat Rasulullah saw datang kemesjid dan sambil menghadap qiblah beliau bersujud. Beliau bersujud sangat lama sekali. Begitu lamanya beliau sujud sehingga saya sangat khawatir melihat beliau, begitu khawatir sehingga saya mengira jangan-jangan Allah swt telah mengambil ruh beliau. Dalam keadaan khawatir itu saya mendekati beliau. Maka setelah selesai sujud beliaupun duduk dan bertanya : Siapa ini ? Saya berkata, saya Abdurrahman ya Rasulullah ! Saya berkata, ya Rasulallah ! Mengapa telah bersujud begitu lama sehingga saya khawatir sekali. Beliau jawab : Jibril datang kepada saya dan memberi khabar suka, Tuhan berfirman bahwa, barang siapa yang mengirim selawat kepada-ku Tuhan akan mengasihani-

nya dan barangsiapa yang mengirimkan salam kepada-ku, Tuhan akan memberi keselamatan kepadanya. Untuk itulah aku melakukan sujud lama dan banyak membaca tasbih (subhanallah) dan tahmid (alhamdulillah) sebagai tanda syukur kepada Allah swt. Bukan hanya untuk itu bahkan untuk barang atau nikmat yang sekecil-kecilnyapun yang beliau terima dari pada Allah swt beliau membaca tasbih dan tahmid tidak terkira banyaknya dan tidak terkira lamanya sebagai tanda syukur terhadap Allah swt. Tahukah, makanan apa yang biasa beliau santap? Seringkali beliau mengalami kelaparan juga dan kadangkala beliau hanya memakan potongan roti yang sudah kering, namun beliau sangat bersyukur kepada Allah swt dan menyanjung kesucian-Nya. Sebelum turun ayat Sabbihis ma robbikal ‘alaa selalu memberi nasihat kepada para sahabah beliau untuk membaca tasbih ini diwaktu sujud: Allahumma

4

laka sajadtu namun setelah turun ayat tersebut diatas beliau saw mengajarkan do’a ini : subhaana robbial ‘ala. Kemudian didalam ruku setelah turun ayat fasabbih birobbikal ‘aziim beliau saw membaca do’a subhaana robbial ‘azim didalam ruku dan mengajarkannya kepada para sahabah r.a. Bagaimana cara beliau mengajar tasbih kepada para sahabah adalah sesuai dengan perasaan yang tertanam didalam kalbu beliau tentang keagungan Allah sawt. Sehubungan dengan itu terdapat sebuah riwayat dari Hazrat Juwariyah r.a. katanya diwaktu subuh Hazrat Rasulullah saw lewat dekat saya ketika itu saya sedang duduk diatas tikar sembahyang sambil berzikir dan ketika beliau kembali dari masjid sudah siang dan saya masih duduk diatas tikar sembahyang dan sibuk membaca zikir. Maka Hazrat Rasulullah saw bertanya kepada saya ; Dari subuh engkau duduk disini apa yang engkau lakukan? Saya jawab : Ya Rasulullah saw,

saya sedang membaca tasbih dan berzikir kepada Allah swt. Maka beliau bersabda : Sejak saya pergi dari sini sampai sekarang kembali lagi kesini saya hanya membaca empat buah kalimah dan mengulanginya sebanyak tiga kali. Jika kalimah yang aku baca tadi dibandingkan dengan zikir yang engkau baca selama engkau duduk diatas tikar ini maka empat kalimah yang kubaca itu lebih berat timbangan, yaitu subhanallahi ‘adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi subhanallahi janata ‘arsyihi, subhanallahi midada kalimatihi, artinya Maha Suci Allah sesuai dengan jumlah makhluq-Nya, Maha Suci Allah sesuai dengan luas keridhaan Zat-Nya, Maha Suci Allah sesuai dengan berat ‘Arasy-nya, Maha suci Allah sesuai dengan banyaknya tinta untuk menulis Kalimah-kalimah-Nya. Dari peristiwa itu dapat diketahui pertama, betapa dalamnya semangat dan kecintaan para isteri berberkat Hazrat Rasulullah saw terhadap membaca tasbih dan zikir kepada Allah swt berkat tarbiyyat dan quwwat qudsiyah beliau saw. Betapa lama waktu dipergunakan para isteri berberkat beliau untuk membaca tasbih dan berzikir kepada Allah swt. Kedua, cobalah perkirakan betapa dalam terbenamnya pikiran Hazrat Rasulullah diwaktu beliau membaca tasbih dan zikir kepada Allah swt. Begitu

5

lamanya sehingga dapat diperkirakan satu jam atau satu setengah jam lamanya. Selama itu beliau hanya tiga kali kalimah-kalimah itu diulangi oleh beliau. Namun beliau menganjurkan agar bertasbih dengan kalimah-kalimah yang lengkap sambil merenungkan maksudnya. Bacalah tasbih dan sanjunglah keagungan dan kekuasaan Allah swt sambil mengingat nikmatnikmat yang telah Dia anugerahkan. Kita dapat membaca dari tarikh bagaimana caranya Hazrat Rasulullah saw menyatakan rasa syukur sambil bertasbih kepada Allah swt ketika memasuki Kota Mekkah sebagai Fatih (Pemenang). Beliau duduk diatas

seekor unta sedang berjalan perlahan-lahan sambil menundukkan kepala sehingga dahi beliau menyentuh ujung pelana dalam bersyukur kepada Allah swt dan beliau saw dengan sangat merendahkan diri memanjatkan do’a ini : Subhanaka rabbana wabihamdika allahummaghfirli. Maha Suci Engkau Ya Allah, segala puji kepunyaan Engkau !! Wahai Allah ma’afanlah daku ! Setelah beliau memperoleh martabat yang begitu sangat luhur Allah swt telah menjadikan syarat bagi umat beliau untuk meraih kecintaan-Nya harus mengikuti jejak langkah Hazrat Rasulullah saw. Sambil bersyukur dan bertasbih beliau berdo’a memohon ampunan kepada Allah swt. Itulah teladan yang ditunjukkan oleh Hazrat Rasulullah saw, secara perorangan juga beliau mengajar cara bertasbih (membaca subhanallah) dan bertahmid (membaca alhamdulillah) kepada para sahabah agar diketahui benar bagaimana menyatakan keagungan dan kesucian Allah swt secara hakiki. Intelectual umat terhadap mengirim salam dan selawat, penzahiran tasbih dan tahmid serta syukur yang beliau saw zahirkan tidak ada bandingannya. Hazrat Rasulullah saw bersabda bahwa, Allah swt telah menjadikan darood (mengirim selawat dan salam) itu begitu pentingnya sebab ia telah menjadi sarana pengampunan bagi umat-ku. Betapa luhurnya martabah yang telah Tuhan anugerahkan kepada-ku. Dan ketika Allah swt telah menganugerahkan kejayaan berupa fatah Makkah teladan luhur yang telah ditunjukkan oleh Hazrat Rasulullah saw dalam menyatakan syukur dengan sangat merendahkan diri kepada-Nya tidak ada bandingannya. Dengan menunjukkan teladan dalam

6

bertasbih dan mengajarkannya mengingatkan umat beliau bahwa ; Kelestarian hidup kalian, kemajuan dan kejayaan serta kemenangan kalian juga terletak didalam itu semua. Janganlah kalian hanya bertumpu

kepada sarana duniawi belaka, melainkan perbanyaklah membaca tasbih dan tahmid juga kepada Allah swt Yang Rabbul ‘Alamin. Ingatlah ! Memang banyak lagi rabb dalam bentuknya masing-masing yang kalian senantiasa mengikat hubungan dengan mereka. Pada masa permulaan ketika manusia masih berupa kanak-kanak, seorang ibu juga mempunyai peranan dalam memelihara mereka. Dari segi itu ia juga disebut rabb. Setelah menjadi besar kemudian meningkat dalam urusan duniawi, menjadi officer, menjadi raja, pembesar Negara, yang dalam satu segi mengambil bagian dalam pemeliharaan sebagai rabb. Akan tetapi dalam rabbubiyyat (pemeliharaan) mereka itu banyak diliputi kelemahan atau kekurangan, tidak sempurna. Misalnya seorang Ibu. Dia paling banyak mempunyai peranan didalam memelihara anak-anaknya dengan penuh ikhlas. Namun demikian dalam pemeliharaannya itu tidak mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu selalu terdapat kelemahan. Apabila ia memberi anaknya makan terlalu banyak anak itu menjadi sakit. Jika ia tidak menaruh perhatian terhadap makanan-nya maka anak itu menjadi lemah. Apabila perhatian ibunya tertuju kearah lain maka anaknya tidak mendapat pengawasan yang baik. Terkadang terdapat kekurangan dalam suatu hal terkadang terdapat kekurangan dalam hal yang lain lagi. Demikianlah juga semua para pemimpin dunia sebagai penguasa para pegawai, semuanya lemah. Walaupun demikian mereka itu mengharap-harapkan pujian, maka pujian yang mereka terima itu sama-sekali tidak patut karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pujian mereka itu penuh dusta dan dilakukan hanya untuk mengambil simpaty belaka. Pujian dan sanjungan seperti itu kadangkala menimbulkan kemunafiqan. Akan tetapi Rabbul ‘Ala adalah Dia Yang suci dari setiap kelemahan. Pujian-Nya betul-betul murni. Dialah Yang mengatur pemeliharaan sambil menunjukkan

7

8 sifat Rahmaniyat-Nya. Dan sambil menunjukkan Rahimiyat-Nya juga Dia menurunkan karunia-Nya tanpa batas terhadap hamba-hamba-Nya. Dan Dia mendengar do’a hamba-hamba-Nya. Pendeknya Dia mempunyai nama-nama sifat tanpa batas dan sesuai dengan sifat-sifat-Nya itu Tuhan banyak melakukan kebaikan terhadap manusia. Maka setiap orang mukmin harus mengamalkan perintah sabbihisma robbikal ‘ala terus menerus bertasbih kepada Tuhan dan mengambil bagian dalam kemurahan sifat-sifatNya agar terhindar dari kemurkaan-Nya. Setiap ada kebaikan mesti ada keburukan. Kita harus berdo’a kepada Allah swt agar terhindar dari keburukankeburukan. Dan Allah swt pasti melindungi orangorang yang bertasbih dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Didalam ayat Alqur’an yang telah saya jelaskan diatas Allah swt merangkaikan perkataan tasbih dengan ibadah salat, sebab salat termasuk salah satu tasbih juga. Oleh sebab itu mengamalkannya dan mematuhinya sangat penting sekali. Barulah perintah dalam ayat sabbihisma robbikal ‘ala betul-betul telah dilaksankan. Sebagaimana telah saya katakan bahwa salah satu arti dari padanya adalah tinggikanlah nama Allah swt diatas dunia. Ini juga sebuah perintah untuk meninggikan nama Allah swt diatas dunia. Dalam hal ini paling utama kita melihat pribadi Hazrat Rasulullah saw sebagai penegak teladan yang sangat luhur dan paling sempurna. Beliau telah menegakkan kewajiban da’i ilallah. Sebab Allah swt telah berfirman tentang beliau sebagai da’ian ilallah biiznihi yakni beliau telah diutus untuk memanggil manusia kepada Allah swt dengan izin-Nya. Yakni firman-Nya : Yaa ayyuhar Rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Artinya : Wahai Rasul ! Sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. (Al Maidah : 68) Sebab setelah itu demi ketinggian nama Rabbul ‘Alaa yang sebelumnya juga telah menjadi tujuan beliau,

perintah dalam ayat ini meningkatkan lagi semangat beliau. Maka dengan lemah-lembut, dengan bijak dan sambil menunjukkan ihsan dan kesabaran pendeknya dalam setiap keadaan beliau menunaikan kewajiban tabligh. Dalam setiap situasi dan keadaan beliau selalu bertasbih. Dalam keadaan kesulitan-pun langkah kegiatan beliau tidak berhenti

9

bahkan terus maju sambil bertasbih kepada Allah swt. Tidak ada rasa takut dan gentar yang dapat menahan beliau untuk menjalankan tugas kewajiban itu. Ruh quwwat qudsiyah beliau inilah yang tertanam didalam diri para Sahabah r.a. juga. Demi ketinggian nama Rabbul ‘Alaa mereka tidak segan-segan mengurbankan harta dan jiwa-raga. Selanjutnya Allah swt berfirman: Alladzi kholaqo fasawwa, artinya : Yang telah menciptakan dan menyempurnakannya. Maksudnya Allah swt menciptakan manusia kemudian menanamkan didalam diri mereka semua kekuatankekuatan yang diperlukan. Didalamnya terdapat materi bagi kemajuan. Pada umumnya apabila seorang bayi telah lahir didalam diri bayi itu terdapat semua kekuatan-kekuatan yang diperlukan. Kekuatankekuatan itu makin lama makin berkembang sesuai pertumbuhan phisiknya. Sekalipun kadang-kala keadaan phisik seseorang lemah namun keadaan seperti itu tidak secara umum. Apabila manusia telah diciptakan sebagai asyraful makhluqaat (makhluq termulia) dan kemampuan akal fikiran yang tertanam didalam diri mereka jika dipergunakan dengan baik maka semua makhluq akan berada dibawah kekuasaan mereka. Atau manusia dapat menjadi reflexi (pantulan) cahaya sifat-sifat Allah swt. Sebagaimana telah saya jelaskan, sebagai contoh adalah pribadi Hazrat Rasulullah saw. Kepada beliau Allah swt telah menurunkan ajaran yang kamil (sempurna). Ajaran kamil itu telah diturunkan sesuai dengan kemampuan

yang telah ditanamkan Tuhan didalam diri manusia. Yang pada waktu itu pertumbuhan kemampuannya telah berkembang dan akan terus berkembang sampai hari Qiamat. Jika Allah swt menanamkan kelembutan dan kemarahan didalam fitrat manusia maka hal itu ditanamkan sesuai dengan keperluannya. Kadangkadang kelembutan akhlaq manusia zahir kadang kala kemarahan dan kekerasannya juga zahir. Oleh sebab itu didalam ajaran Alqur’an yang telah diturunkan kepada Hazrat Rasulullah saw disebutkan : Zahirkanlah kemarahan dan kelembutan kalian sesuai dengan keadaan. Itulah sebabnya sifat itu tertanam didalam fitrat manusia dibawah lafadz fasawwa. Yakni setiap amal dilakukan sesuai dengan waktu dan kesempatannya.

10

Umpamanya demi perbaikan terhadap seseorang harus diperhatikan keadaannya, apakah pada waktu itu tindakan pengampunan lebih baik baginya atau hukuman. Jika setiap waktu dan keadaan hanya diberikan ma’af atau pengampunan maka orang-orang yang biasa melakukan kerusuhan akan semakin berani menimbulkan suasana kacau didalam masyarakat. Dan suasana masyarakat akan terus semakin kerap dilanda kekacauan. Jadi, setiap orang berakal dan orang yang hatinya selalu condong kepada Allah swt selalu mengambil jalan tengah dan sesuai waktu dan keadaan. Oleh sebab itulah Allah swt berfirman : Aku ciptakan manusia dengan fitrat suci, yang dari segala seginya baik dan patut, suci dari ‘aib atau keburukan. Setiap amal perbuatan manusia berakal selalu sesuai dengan waktu dan keadaannya yang tepat. Kholaqo fasawwa juga mengandung arti bahwa jika terjadi suatu kelemahan dan keburukan maka Allah swt menyediakan sarananya untuk memperbaikinya juga. Jika terdapat penyakit-penyakit maka Allah swt menyediakan sarana pengobatannya. Dan cara

pengobatannya juga Allah swt mengajarkannya kepada manusia. Sesungguhnya dibalik semua itu mengisyarahkan kepada Rabbubiyyat Allah swt. Allah swt menganugerahkan kecerdasan akal dan mental kepada manusia sehingga untuk memenuhi keperluankeperluan mereka Allah swt membukakan penemuanpenemuan baru kepada mereka. Misalnya pengobatan bagi bermacam-macam penyakit, mereka menemukan macam-macam teori. Banyak sekali penyakit yang dahulu tidak ada atau belum diketahui, belum dikenal karena belum ada kemampuan menemukannya, kemudian Allah swt lambat-laun memberi kemampuan kepada mereka. Allah swt meningkatkan pertumbuhan jasmani dan kekuatan-kekuatan mental manusia, dimunculkan pemikiran-pemikiran baru didalam benak mereka tentang bermacam-macam jenis perkara sehingga mereka mampu membuat kehidupan yang jauh lebih baik. Misalnya penyakit jantung manusia. Sebelumnya tidak diketahui oleh siapapun. Atau ketika kehidupan manusia sangat susah dan disebabkan manusia banyak melakukan gerakan fisik dan disebabkan banyak kesibukan-kesibukan lain, bahkan makanan-pun kadangkala tidak baik dan dapat merusak

11

kesehatan, akan tetapi justru pada waktu itu tidak timbul macam-macam penyakit. Akan tetapi sekarang dimana kemampuan dan kepakaran manusia diberbagai bidang semakin maju, timbul berbagai macam penyakit yang salah satu diantaranya penyakit jantung. Dan untuk mengobatinya jika diperlukan melalui operasi Allah swt memberitahu caranya kepada manusia. Sekarang kemampuan para pakar semakin maju lagi setelah ditemukan sebuah simtem pengobatan baru yang Tuhan beritahukan yaitu dengan angioplasty yang lebih mudah. Bahkan sekarang sedang dilakukan penelitian lebih jauh

pengobatan menggunakan stem cells. Pendeknya Allah swt meningkatkan terus-menerus kemampuan dan kepakaran manusia seiring dengan perkembangan zaman dan keperluan hidup mereka. Dan ini semua dibawah Rabbubiyyat Allah swt. Dan Dia adalah Rabb Yang Maha Tinggi wajib bagi kita untuk memuji dan menyanjung-Nya. Apabila Allah swt hendak menimbulkan suatu kelemahan phisik hamba-Nya maka Dia memberi tahukan bagaimana untuk mengobatinya dan menyediakan obat-obatannya juga. Seorang muwahid (orang berpegang pada tauhid) apabila mendapatkan suatu penemuan (recipe, prescription) baru maka dia menisbahkannya hanya kepada Allah swt. (Ia akan berkata : Ini adalah karunia Allah swt Yang telah memberi petnjuk kepada-ku). Apabila Allah swt memberi bimbingan bagi pengobatan penyakit jasmani mengapa Dia tidak menyediakan bimbingan-Nya bagi pengobatan ruhani? Sesungguhnya Tuhan-pun memberi bimbingan bagi pengobatan ruhani manusia juga. Buktinya pada setiap zaman Allah swt mengirim para Nabi untuk pengobatan penyakit-penyakit ruhani manusia dan pengobatan terus dilakukan terhadap penyakitpenyakit ruhani manusia sampai zaman ini. Ketika timbul penyakit ruhani manusia secara global dan timbul berbagai macam penyakit-penyakit baru, penyakit setiap zaman berkumpul menjadi satu maka Allah swt mengutus Hazrat Rasulullah saw. Dan beliau memberitahukan ajaran Alqur’an yang kamil, yang telah mengobati mereka. Dan ajarannya telah ditunjukkan oleh Hazrat Rasulullah saw pada zaman beliau sendiri dengan teladan yang sangat indah. Beliau menunjukkan cahaya ajarannya yang kamil

12

sehingga membuat manusia jalang seperti khewan menjadi manusia bertuhan. Akan tetapi setelah zaman jauh berlalu dikala orang-orang Muslim telah

melupakannya dan tidak mengamalkan ajaran-ajarannya lagi maka Allah swt sesuai dengan janji-Nya telah mengutus Hazrat Masih Mau’ud, Imam Mahdi a.s. kedunia. Kemudian beliau mengeluarkan kembali mutiara ilmu pengetahuan yang terdapat didalam Kitab Suci Alqur’an dan mengobati berbagai macam penyakit ruhani manusia. Dan beliau memberitahu cara pengobatan bagi penyakit yang timbul didalam ummat dimasa ini adalah, Gabungkanlah diri kalian dengan-ku maka kalian akan berhasil dalam pengobatan penyakit ruhani kalian. Para doktor mendapatkan penemuan baru untuk pengobatan suatu penyakit setelah berusaha keras melakukan penelitian dan memakan waktu yang cukup lama. Akan tetapi sejak 1400 tahun yang lalu Allah swt telah menurunkan syari’at kamil didalam Alqur’an untuk pengobatan ruhani manusia. Dan hamba-hamba Allah swt yang baik dan lurus pada setiap zaman memahami ajaran-nya dengan baik. Dan akhirnya setelah Hazrat Masih Mau’ud a.s. datang kedunia beliau memberi tahu pengobatan bagi berbagai jenis penyakit baru. Pemahaman dan pengertian ilmu pengetahuan Alqur’an sesuai dengan keadaan zaman ini Allah swt telah menganugerahkannya kepada beliau. Ketika terjadi tuduhan terhadap ayat-ayat Alqur’an dikatakan mansukh maka telah diketahui oleh beliau cara pengobatan yang tepat untuk itu agar kalam Ilahi itu tetap suci dari fikiran ‘aib. Hal itupun Hazrat Masih Mau’ud a.s. telah melakukannya. Dan orang mukmin sejati yang menela’ah Kitab Suci Alqur’an dengan sungguh-sungguh selalu mendapatkan pengobatan itu sesuai keperluannya melalui penjelasan-penjelasan dan tafsir Alqur’an yang beliau paparkan dan menyampaikannya kepada kita. Maka orang-orang yang menganggap tidak perlu kedatangan Hazrat Masih Mau’ud a.s. penyakit mereka semakin nampak dan terus bertambah parah. Dan mereka tidak bersedia menerima Imam zaman yang telah diutus

13

oleh Allah swt ini. Apakah perlawanan yang semakin meningkat, pembunuhan, penganiayaan dan kebencian

14

yang mereka lakukan itu ajaran Islam ? Kezaliman atas nama Agama atau atas nama Tuhan itu juga ajaran Islam ? Pasti bukan !! Hal itu semata-mata membuktikan bahwa mereka keras kepala tidak mau mendengar dan tidak bersedia memahami ajaran Islam sejati yang dipersembahkan oleh Hazrat Masih Mau’ud a.s. bahkan mereka mengingkarinya. Hal itu mereka lakukan hanya nuntuk menggembirakan “tuhan-tuhan “ dunia mereka, sedangkan Hazrat Masih Mau’ud a.s. mengajak mereka untuk menyembah Tuhan Yang Mahatunggal. Dan beliau mengajak mereka untuk mengamalkan ajaran Islam sejati yang telah diturunkan oleh Allah swt kepada Hazrat Rasulullah saw. Dari satu sisi telah dinyatakan bahkan diumumkan oleh beberapa Negara bahwa pada masa ini diperlukan seorang pembaharu dan orang-orang Islam memerlukan seorang Khalifah. Dari sisi lain apabila Allah swt telah mengirim seorang ahli penyembuh untuk mengobati penyakit mereka dan menyediakan segala sarananya, mereka tidak bersedia menerimanya. Bahkan mereka mengingkari dan melawannya. Kemudian Allah swt berfirman : Walladzi qaddara fahadaa, artinya : Yang menetapkan kadar dan memberi petunjuk. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Hazrat Muslih Mau’ud r.a. menjelaskan bahwa qaddara fahadaa mempunyai dua makna, sebagaimana disebutkan didalam ayat sebelumnya bahwa, oleh karena didalam diri manusia telah ditanamkan kemampuan dan diberikan kekuatan yang kamil untuk mencapai kemajuan, dengan mempertimbangkan kekuatan-kekuatannya Allah swt menyediakan sarana-sarana bagi kemajuan secara terus-menerus. Yakni pertama, kelahiran manusia itu diciptakan sesuai dengan ajaran kemudian Tuhan

mengirimkan ajaran-Nya kepada manusia . Sesuai dengan jalannya perkembangan kekuatan mental dan kekuatan jasmani manusia Allah swt menurunkan sarana hidayah kepada mereka. Arti kedua, bila saja manusia sudah menyimpang Allah swt mengirimkan hidayah-Nya sesuai dengan keperluan zaman. Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hidayah kamil itu telah diturunkan melalui Hazrat Rasulullah saw. Supaya manusia memahami sebaik-baiknya hak-hak kewajiban terhadap Allah swt dan memahami kewajibn-

15

kewajibannya sendiri. Apabila hidayah ini sudah datang maka orang-orang mukmin harus menta’atinya. Apabila manusia tidak dapat memahaminya maka mereka harus berhubungan dengan Imam Zaman atau Malik yang telah diutus itu. Disitulah terletak keselamatan dan kelestarian Dunia. Didalam ayat pertama juga Allah swt telah menjelaskannya, yakni manusia diharuskan bertasbih kepada Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Dan harus beriman kepada Utusan-Nya yang telah dikirim kedunia. Jika perkara ini tidak dapat difahami maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah swt dengan hati bersih agar Dia memberi bimbingan kejalan yang benar. Supaya kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita. Dan selain itu sambil membaca tasbih kita berkewajiban untuk menyampaikan amanat ini kepada dunia. Dan inilah tanda kebenaran orang-orang beriman yang bersih dari setiap jenis keburukan. Semoga Allah swt memberi taufik kepada kita semua agar dengan hati penuh ikhlas menjadi pelaksana-pelaksana ajaran-ajaran itu setelah menjalin ikatan dengan Hazrat Imam Zaman dan agar menjadi pelaksana tasbih secara murni, menjadi pelaksana ibadah kepada-Nya dan menjadi penyampai amanat-Nya kepada dunia. Amin !

Saya ingin menganjurkan secara khas untuk memanjatkan do’a kehadhirat Allah swt bagi para Ahmady di Mesir. Disana sejak beberapa lama telah terjadi perlawanan dan tindakan keras dari pihak pemerintah sehingga beberapa anggauta Jema’at dimasukkan kedalam tahanan. Sampai sekarang belum diketahui nasib mereka apa yang akan terjadi. Semoga Allah swt membuka jalan agar mereka segera dibebaskan. Barangkali Pemerintah disana mengira bahwa setelah dimasukkan kedalam tahanan mereka akan keluar dari Ahmadiya. Namun dengan karunia Allah swt setiap orang Ahmady dimanapun mereka tinggal disudut dunia ini, iman dan keyakinan mereka sangat kuat. Dan semoga mereka ini juga memperlihatkan kekuatan iman sampai akhir hayat mereka akan tetap mempertahankan iman dan keyakinan mereka. Insya Allah!! Dan sayapun telah menerima info dari sana mereka mengatakan :

16

“Jangan khawatir mengenai kami. Kami tetap bertahan tidak akan mengalami perobahan dalam keyakinan kami tentang Jema’at. Insya Allah !!!Beberapa hari yang lampau seorang Ibu Ahmady jug telah ditangkap, namun tak lama kemudian ia dibebaskan lagi. ” Dan jangan lupa mendo’akan para Ahmady di Pakistan juga. Disana sedang terjadi perlawanan yang sangat keras sekali. Semoga Allah swt memberi taufiq kepada dunia untuk mendengar, memahami dan menerima kebenaran amananat Hazrat Masih Muhammadi a.s. supaya dunia selamat dari berbagai macam musibah dan kehancuran. Sebagaimana telah saya katakan Allah swt telah menyediakan berbagai macam sarana untuk menyampaikan amanat kepada dunia. Sekarang untuk mengambil faedah dari padanya adalah tugas kewajiban manusia. Jika tidak mau mengambil faedah dari padanya maka tengoklah dengan cara bagaimana atau dengan sarana apa Tuhan akan membetulkan

mental mereka, Dialah Yang lebih mengetahui. Semoga Allah swt melindungi kita semua dari setiap musibah dan bencana dan semoga Dia menjadikan kita semua orang-orang yang dengan hati ikhlas selalu runduk dan sujud dihadapan-Nya. Amin !!! Alihbasa dari Video Urdu oleh Hasan Basri <<<<<< 000 >>>>>>

17

CARA MELEPASKAN DIRI DARI KESUKARAN
Nazam dibawah ini dikirim oleh Hazrat Masih Mau’ud a.s. kepada seorang sahabat beliau bernama Sheikh Muhammad Bakhsh, seorang Rais (Pembesar) di Distrik Gujrat Hindustan (sekarang Pakistan) yang sedang terlibat dalam kesulitan ekonomi. Setelah beliau mendapat kiriman Nazam berupa do’a ini, dengan karunia Allah swt semua kesulitan beliau hilang sirna !

Ik nah ik din pesy hoga tu fana ke saamne Satu hari dihari fana pasti kau menghadap Chal nehi sakti kisi ki kuch qaza ke saamne Tak kuasa siapapun mengelak dari keputusan Chorni hogi tujhe duniae faani ek din Dunia fana ini suatu hari harus kau tinggalkan Har koi majbuur he hukme khuda ke saamne Stiap orang terpaksa kepada Tuhan ‘kan menghadap Mustaqil rehna he laazim he basyar tujhko sada Tetap tabah wajib atasmu hai insan ! Ranj u gham yaas u ‘alam fikr u baala ke saamne Sedih sengsara, derita lara, duka nestapa pasti kau tahan Bargahe eezdi se tu nah yunk maayus nah ho

18 Dari qudrat Ilahi jangan pernah kau putus asa Musykilen kia chiiz hen musykil kussya saamne Tiada sulit tiada susah didepan perwira perkasa

ke

Hajaten puri karengge kia teri ‘ajiz basyar Pasti sempurna semua hajat hai insan ! Kar bayan sab hajaten hajat rawa ke saamne Dihadapan Rabb-mu semua hajat kau bisikkan ! Chahiye tujhko mithaana qalb se naqsye dooi Berhati dua kepada Tuhan dari hatimu kau singkirkan! Sar jhuka bas Malike arz u sama ke saamne Kehadapan Pemilik langit dan bumi kepala kau tundukkan ! Cahiye nufrat badi se or neki se piyaar Setiap keburukan haruslah kau benci, setiap kebaikan kau cintai ! Ik din jana he tujhko bhi khuda ke saamne Suatu hari kau menghadap Tuhan sudah pasti ! Raasti ke saamne kab jhuuth phalta he bhalaa Dapatkah dusta berbuah dihadapan Tuhan Ilahi ? Qadr kiya pether ki la’al be bahaa ke saamne Apalah nilai kerikil dihadapan setumpuk baiduri ? AlihbahasaolehHasan Basri dari : Durr-e-Sameen, Kumpulan Nazam-nazam Hazrat Masih Mau’ud a.s. Hal. 157 Recording suara dilampirkan. Barangkali anak Jamia ada yang berminat melaungkan-nya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful