Gert Cuppens Eerste zicht op de Javawereld

J
4 Lerste zicht op de Javawereld
\e hebben zowel in Notepad als in Lclipse ons eerste Ja·a-applicatie geschre·en. De applicatie heeít niet ·eel
om het lijí en schrijít enkel een boodschap naar het scherm. Maar het geeít ons al een gelegenheid om kennis te
maken met enkele basisprincipes ·an Ja·a.
package inleiding;

public class HelloWorld {

/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello World");
}

}

4.J de syntax
package : een package oí pakket is een manier om samenhorende klassen te groeperen. Als je de Ja·a installeert.
krijg je ook een hele reeks klassen erbij gele·erd. Deze klassen oí classes zijn gegroepeerd in packages. Men
spreekt ook wel ·an de Ja·a class librarv oí Ja·a klassenbibliotheek..
Als ontwikkelaar kan je je eigen klassen schrij·en. Zoals we reeds eerder gezien hebben. krijg je een
waarschuwing als je een nieuwe class maakt zonder de naam ·an een package op te ge·en.

Als je een webapplicatie ontwikkelt. is het de gewoonte dat je je classes indeelt in packages die ·erwijzen naar de
URL ·an de webstek waar de applicatie draait. Zo zal je bij·oorbeeld een klasse Debiteur hebben die in het
pakket org.mijnwebstek.íacturatie zit. Op deze manier ·oorkom je problemen als er ·erschillende classes lactuur
oí In·oice zijn : ·ia de package weet je waar de klasse thuishoort.
In dit ge·al hebben we de package de naam Inleiding` gege·en.
Ver·olgens geeít de puntkomma : weer dat de instructie hier is aígesloten.

Public : dit sleutelwoord geeít aan dat de klasse publiek toegankelijk is. Andere klassen kunnen hier dus zonder
enige beperking ·an gebruik maken. Andere sleutelwoorden die de toegang beheren zijn pri·ate en protected.
\e komen hier later nog op terug.

Class : een class oí klasse is de basis ·an een Ja·a-applicatie. let is een ·erzameling ·an methodes en attributen
die logisch gezien bij elkaar horen. In een Ja·a-applicatie zal minstens één ·an de classes de methode main,
be·atten. Dit is het startpunt ·an de applicatie. Vandaaruit worden dan andere classes opgeroepen. Oí beter : de
methodes ·an die classes worden opgeroepen. (lasses onderling communiceren met elkaar door mekaars
methodes te gebruiken.
In dit ·oorbeeld wordt (lass ge·olgd door de naam ·an de klasse. lello\orld. let is een aíspraak om de naam
·an de klasse altijd met een hooídletter te laten beginnen. Verder wordt ieder nieuw woord in de naam met een
hooídletter geschre·en : ·andaar de naam lello\orld.

Eerste zicht op de Javawereld
2
/** mParam args */ : deze lijn is commentaar en wordt door de compiler genegeerd. let gaat hier enkel om
tekst die de lezer ·an deze code iníormatie wil ge·en o·er de code.
Public : zoals reeds gezegd. geeít dit sleutelwoord aan dat hetgeen dat ·olgt publiek toegankelijk is. Alleen gaat
het dit keer niet om een klasse. maar om een methode. met name main,.

Static : een methode die als static wordt omschre·en. is een methode die je kan aanroepen ·ooraleer er een
object ·an gemaakt is. Len object staat ten opzicht ·an een klasse zoals een ·oorwerp tegeno·er de blauwdruk
·an het ·oorwerp. Denk hierbij aan het plan ·an een appartement : het plan is de klasse. het appartement is dan
het object. Ln met één plan. kan je meerdere appartementen zetten. letzelíde geldt ·oor een klasse : één klasse
kan dienen om meerdere objecten aan te maken.
Met static geeí je aan dat de methode ·an deze klasse rechtstreeks gebruikt kan worden zonder dat er eerst een
object ·an gemaakt moet worden. Op de relatie tussen klassen en objecten komen we later uitgebreid terug.

Void : iedere methode in Ja·a wordt ·erondersteld een resultaat weer te ge·en. Als een methode geen resultaat
teruggeeít. dan wordt dit aangeduid met ·oid`.

Main() : main kan je ·ertalen met hooíd` : denk maar aan main street. main page. Dit is het startpunt ·an de
applicatie. Als we in de \indows DOS box het zwarte scherm`, het commando ja·a lello\orld intikten. wist
de Ja·a Virtual Machine dat het oproepen ·an de class lello\orld gelijkstond met het starten ·an de methode
main,.
Main, wordt ge·olgd door de parameters die tussen haakjes staan. String args|| is een arrav oí reeks ·an strings
oí karakterreeksen. Je kan dus parameters opge·en aan de klasse als je dat wil. Dit doe je door achter het
commando Java HelloWorld een aantal parameters op te ge·en. zoals bij·oorbeeld Java
Helloworld 20. In de code ·an lello\orld.ja·a kan je dan de inhoud op·ragen ·an de parameters. \e
zullen daar later nog een ·oorbeeld ·an zien.
Ver·olgens staat er een accolade ¦: deze linkeraccolade hoort steeds bij een rechteraccolade } en geeít aan waar
de methode main, begint en waar ze eindigt. let gebruik ·an de accolades zullen we later nog wel tegenkomen
als een middel om aan te ge·en waar een reeks samenhorende instructies beginnen en waar ze eindigen.

System.out.println() : dit is het commando dat er·oor zorgt dat er een karakterreeks oí String wordt getoond
op het scherm. De methode println staat ·oor printline. dus druk aí en ga naar de ·olgende lijn. Voor de
methode staat er Svstem.out : iedere methode hangt immers ·an een klasse aí.
Svstem is de naam ·an de klasse. out is een ·eld ·an deze klasse en println, is een methode die bij het ·eld oí
attribuut out hoort.
\e maken hier dus gebruik ·an de Ja·a classes die zijn meegele·erd bij de installatie ·an de Ja·a Soítware
De·elopment Kit.

Gert Cuppens Eerste zicht op de Javawereld
3

4.2 Zicht in Lclipse
Lclipse maakt ons al deels wegwijs in de Ja·a svntax. Zo worden alle sleutelwoorden oí kevwords ·an Ja·a in het
puper aígebeeld. De eerste lijn package inleiding; geeít aan dat package het sleutelwoord is en
inleiding is de naam ·an de package.
Static íields oí statisch ·elden worden cursieí aígebeeld : System.out.println
Strings oí karakterreeksen worden in het blauw weergege·en : Hello World".

Naast het ·enster ·an de editor staat de outline oí het schematisch zicht op de klasse lello\orld.

De package inleiding wordt ·oorgesteld met het ikoon ·an een pakket : .
De class lello\orld wordt ·oorgesteld door een ( in een groene cirkel. Verder
geeít de driehoek aan dat deze classe een main, methode be·at :
De methode main, wordt ·oorgesteld door een groene bol. De rode S geeít aan
dat de methode static is :


4.3 Javadoc

De installatie ·an Ja·a le·ert een hele reeks Ja·a classes
op die geïnstalleerd worden. Lclipse laat die o·erigens
ook zien. In de package explorer zie je een ·erwijzing
naar deze geïnstalleerde klassen. let project JLL om·at
niet alleen de package inleiding`. maar te·ens de JRL
Svstem Librarv. lieronder zitten de jar`s oí Ja·a archi·e.
Deze bestanden worden ·oorgesteld door een kruik: jar
is immers ook de Lngelse term ·oor kruik`. Len jaríile
is te ·ergelijken met een zipíile : ze be·at andere
bestanden in een gecomprimeerde ·orm. Je kan een jar
o·erigens ook openen met het programma \inzip.

Voor rt.jar staat een plusteken : dit betekent dat dit een knooppunt is
in de boomstructuur met onderliggende iníormatie. Klik op het
plusteken : de plus ·erandert nu in een minteken. en je krijgt de
onderliggende iníormatie te zien.

Onder rt.jar zie je een aantal packages te herkennen aan het ikoon . Gezien
het aantal packages. kan je nu naar beneden scrollen tot je aan ja·a.lang komt.
Ja·a.lang is één ·an de centrale packages oí pakketten ·an de Ja·a
programmeertaal. Klik op het plusteken ·oor ja·a.lang om de inhoud ·an dit pakket te zien.


Je kan nu alle classes ·an ja·a.lang bekijken. Rol naar beneden tot je aan
Svstem.class komt. Ook hier kan je klikken op het plusteken ·oor Svstem om de
inhoud ·an deze class te bekijken. Je herkent al·ast het statische ·eld out` dat we
gebruikt hebben ·oor de println, methode.


Eerste zicht op de Javawereld
4

Is het nu de bedoeling om in deze jar íiles te bladeren om de gewenste methode te zoeken · Dit is ·eel te
omslachtig. en dus biedt Ja·a een betere methode aan om in de Ja·a bibliotheek te snuisteren : Ja·adoc.

Op http:´´ja·a.sun.com´j2se´ja·adoc´ krijg je een o·erzicht ·an Ja·adoc. de tool om Ja·a documentatie aan te
maken en in deze documentatie op te zoeken.De documentatie gegenereerd door Ja·adoc ·ind je onder go to J2SL 1.5.0`.

Als je op deze linkt klikt. kom je op het ·olgende scherm terecht.let scherm bestaat uit 3 gedeeltes :
• Packages ·ind je links bo·enaan : hiermee kan je selecteren oí je alle pakketten wil zien oí
slechts één.
• (lasses ·ind je links onderaan : hiermee kan je naar een bepaalde class scrollen.
• Iníormatie ·ind je aan de rechterkant: deze iníormatie wordt bepaald door wat je aan de
linkerkant hebt geselecteerd.
Gert Cuppens Eerste zicht op de Javawereld
5Om iníormatie terug te ·inden o·er de klasse Svstem. scrollen we links bo·enaan
naar beneden tot we ja·a.lang zien staan. Ver·olgens klikken we op ja·a.lang. Dit
zorgt er·oor dat we links onderaan enkel de classes zien staan die in het pakket
ja·a.lang zitten.
Links onderaan ·erschijnt dan Ja·a.lang met alle interíaces en classes die hierbij
horen.


lier kan je dan scrollen tot je Svstem ziet. Als je op Svstem klikt. krijg je aan de rechterkant de documentatie te
zien die hiero·er geschre·en is.Eerste zicht op de Javawereld
6

Klik op out` onder lield Summarv. en je ziet alle iníormatie die met dit ·elkd te maken heeít.let goede nieuws is dat je met Ja·adoc een iníormatiebron hebt waar je meer in detail kan bekijken welke classes
en methodes er beschikbaar zijn. let slechte nieuws is dat je niet alleen met Ja·adoc ·an start kan gaan. Je hebt
nog altijd handleidingen nodig die je iníormatie ge·en o·er de classes die je kan nodig hebt ·oor het ontwikkelen
·an Ja·a applicaties. Ja·adoc is eerder een hulpbron die je helpt als je íoutmeldingen krijg bij bepaalde klassen oí
methoden. Je mag immers niet ·ergeten dat klassen en methodes aangepast worden als we ·an de ene ·ersie ·an
Ja·a naar de andere o·ergaan. Ln een boek baseert zich altijd op een bepaalde ·ersie terwijl je zelí met een meer
recente ·ersie kan werken. Dat le·ert soms wel eens problemen op en Ja·adoc is dan het werkmiddel bij uitstek
om te zoeken naar de oorzaak ·an deze íoutmeldingen.


Je kan er ook ·oor kiezen om Ja·adoc op je harde
schijí te installeren. Op de webpagina
http:´´ja·a.sun.com´ selecteer je downloads en
·er·olgens Ja·a SL.


Op de ·olgende webpagina selecteer je J2SL 5.0 documentation. Klik op de download knop.Ver·olgens krijg je de kans te kiezen tussen de Lngelse en de Japanse ·ersie.


Daarna wordt een zipbestand op je harde schijí aígeladen. Dubbelklik op het ikoon ·an dit zipbestand om het te
openen.

Gert Cuppens Eerste zicht op de Javawereld
7
Je ziet een o·erzicht en ·ia de Lxtract-knop kan je ·ragen om de inhoud uit het zipbestand uit te pakken en op je
harde schijí te plaatsen in de íolder die je daar·oor hebt aangeduid. In het scherm hieronder hebben we gekozen
·oor de íolder Ja·adoc 5.0 op de (-schijí.In Ja·adoc zit een íolder docs` genaamd. Open deze íolder en dubbelklik op het bestand index.htm` om de
Ja·adoc documentatie te openen.Onder de titel JDK 5.0 Documentation zie je API&Language als link. Klik hierop: je gaat naar een andere plaats
in de webpagina. Klik ·er·olgens op Ja·a 2 Platíorm API Speciíication.
Eerste zicht op de Javawereld
8
Je krijgt nu hetzelíde scherm te zien als op op http:´´ja·a.sun.com´j2se´1.5.0´docs´api´.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful