‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ‬

‫ﳏﻤﺪ ‪‬‬
‫ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ‬

‫א כ‬

٢

(Sonsuz Nur) ‫כ אب‬

‫א‬‫א‬‫א‬
‫م‬٢٠٠٧ - ‫ه‬١٤٢٨ :‫ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬

3
ISBN: 975-315-209-4:‫אع‬
Published /

‫دאر א‬

Daralnile /

‫دאر א‬

‫א‬

‫ر‬

Emniyet Mah. Huzur Sok. No: 5
Üsküdar – İstanbul / Türkiye 34676
Tel: +90 216 3186011 Faks: +90 216 3185314

‫ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬/ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬
‫א א ة‬-

- ‫א א‬

‫ א‬- ‫ ش א א כ‬٧ :‫אن‬

+٢٠٢٢٦١٩٢٠٤ : ‫ن و אכ‬
+٢٠١٢٧٨٧٤٥٥٢ :‫ل‬

‫ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
www.daralnile.com
www.ar.fgulen.com

‫א‬

‫א‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ‬

‫‪٣‬‬

‫א‪‬א‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪‬א‪ ‬‬

‫א‬

‫ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ‬

‫א‬

‫ﺃﻭﺭﺧﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٤‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺳﲑﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ‪‬‬
‫כ א رأ ـ‬
‫ـ ؛‬

‫א‬

‫ـ א ـ‬

‫כ א ـא‬
‫ـ ـ‬

‫א אل‪:-‬‬
‫• أن‬

‫א‬

‫ـאء و ـ אر‬

‫ـ כـ א ـ אرאت و ـ‬
‫أو א‬
‫כ‬

‫ـ ةא ـ‬

‫ـ א ّٰ ‪ ،‬ـ אردت ـ‬

‫ـ א ــאر‬

‫ُכ ـ‬

‫‪.‬‬
‫ة ر ل א ّٰ ‪ ،‬ـ כא ـ‬
‫وא‬
‫هא ةא ةא‬

‫א‬

‫א‬
‫وא‬

‫ع א‬

‫وא‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـ אل و ـ‬
‫‪..‬‬

‫אل‬

‫و‬
‫إذن‪،‬‬

‫אءة‬

‫و‬
‫و‬

‫و‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـ כـ‬
‫و‬
‫و ـאدئ‬

‫وأ אع "زرאد‬

‫" )‪ ٥٨٣‬ق‪.‬م(‬

‫כ‬

‫א כא א‬

‫إن‬

‫وא‬

‫ــאر א‬

‫وא‬

‫כـ‬
‫ـ د‬

‫ـא ـ‬
‫א א ـ ـא‬

‫ـ‬

‫ـ אت א ـ כ ـ‬

‫ـ‬
‫ــאل‬

‫ــא‬

‫وא ـ אع א ـ ي‬

‫د وכ אب‬

‫ر א‬

‫ـ ح כـ‬
‫ـ ص‬

‫وא‬

‫‪،‬و ـ‬

‫ِـ‬

‫ـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ هאـ‬

‫ةא‬

‫ـ ة‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫وא אز‪ ،‬א‬

‫אو‬

‫لد א‬

‫א نأ‬

‫ـאء وא‬

‫ــא ‪ -‬ـ‬

‫א ـ ةא‬

‫ـ ل ‪ ،‬و ـ‬

‫ـ אدة‬

‫ـאج‬

‫‪.‬‬

‫• כ כ‪ ،‬و‬
‫أ א‬

‫ـ אא‬

‫א‬

‫ـ א כــאر‪..‬‬

‫‪-‬و ـ ‪،‬و‬

‫כ א‬

‫ـ م‪ ،‬ـ א‬

‫א‬

‫أ אم אدة و‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫ء‪.‬‬

‫ـ ث ذ ــכ ـ ـ ــאر‬
‫ّ‬
‫א כـ א אئـ ـ א כ ـ‬
‫‪ .‬ـ‬

‫כא‬

‫وא‬

‫‪ -‬ـ هאـ‬

‫ف‪ ..‬وذ כ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ א يא‬

‫ـ‬

‫א ـאدة وأ ـאر א ـ‬

‫و‬

‫כ‬

‫ـא א‬

‫ـאء وא‬

‫‪ ،‬ـא‬

‫ـ‬

‫ّ ًא‬

‫אא א ن‬

‫ى‬

‫ـאء وא ـאدة وא ـא ة وא ـ‬
‫ـ אر א‬
‫ـא َ‬
‫ذ כ א وאد א‬
‫وא ون‪،‬‬
‫א א‬
‫د א ـאت و ـ ‪.‬‬

‫و ـ‬
‫نא ن‬
‫א‬

‫ـאع " ـא " )‪٢٧٦-٢١٥‬م(‬

‫א وאل‪ .‬وأ אع " ذא" )‪ ٤٨٦-٥٦٦‬ق‪.‬م( ـ‬
‫א ز אن‪.‬‬

‫ـ أ ـאع א‬

‫ـ אـ‬

‫ـ א ر ـ א ‪ ،‬ـ درب‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٦‬‬

‫א ـ אت وא‬
‫أ‬

‫ــא ت‪.‬‬
‫א‬

‫تא‬

‫إ א‬

‫ــאع‬

‫أ‬

‫ـ ‪ - ‬ـ א ـ د‪-‬‬
‫א وح א‬

‫وא‬

‫א ي אء‬

‫א‬

‫א א אء‬

‫وכـ כ א ــאل ـ أ ــאع א ـ‬
‫ة ـ ون‪ ،‬ـ‬

‫א‬
‫ة‬

‫ون‬

‫إ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א ًא‬

‫ـ אء א‬

‫إ‬

‫א‬

‫و א‬

‫و א‬
‫א ة‬
‫• و‬
‫כـ‬

‫ـ‬

‫א ـא א‬

‫אא م‬
‫אـ‬

‫ـ‬

‫ـא ـ‬

‫כ ـ‬

‫א ــא‬

‫ـ‬

‫‪ .‬وأور ـא א ـ‬

‫ـ دإـ‬

‫ـ ى أر ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ـ ةא ـ‬

‫א‬

‫א‪ ،‬כ א‬

‫ة‪،‬‬

‫אج إ‬
‫אر‬

‫ـ ت‬

‫ـ‬

‫א ـ ى ـ‬

‫א ئـ‬
‫א ئـ ـ‬

‫ٌ‬
‫َ‬
‫ـאع א ّٰ َ﴾‬
‫ِ א َّ ُ ـ َل َ َ ـ ْ أ َ َ‬
‫ـ‬
‫ـ ه א ــא ة א ـ‬

‫م‪.‬‬

‫א ـ و ـ א و ـ وه‬

‫אـ‬

‫א ـ ون و כـא ون‪،‬‬

‫ـ אـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ة وא ـ‬
‫ـ و ـ‬

‫﴾)آل‬

‫ـ ى‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ةא‬

‫ـ‬

‫ـ وא‬

‫אت وא אدئ ّ‬
‫ـ אف‪ ..‬ـ ـ أ ــאب ـ א א א ـ‬

‫ـ وא ـ‬
‫א א‬

‫ًئא‪ ،‬כ א‬

‫אכ‬

‫א‪،‬‬

‫ـ‬
‫ّא‬

‫א‬

‫א‪ ،‬א א‬

‫أن د ة ر א ‪ً ،‬ء‬
‫و א ‪-‬أ א ‪-‬‬
‫غ א آ ـ ‪..‬‬
‫א אن א ى‬
‫ةא‬
‫א‬
‫إ א‬
‫אא א نא ي‬

‫ى‬

‫אئ א‬

‫ة‪-‬ـ و‬

‫ــא א‬

‫ـ ‪ -‬כ ــאب‬

‫ـאرאت وא‬

‫‪،‬و ـ‬

‫א ـ אو א ـ‬

‫ـ אכـ‬

‫א א אس‬

‫ب‪ ،‬כــאن و ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ .‬وא כ ـאت وא‬

‫ـ‬

‫ح‪ ،‬و ـ אر א ـ ض‪ ،‬و ـ אت א ـ م‪ ،‬وא ـאدئ א ـ‬
‫ًئא‬

‫ـ هאـ‬

‫ـ‬

‫א ﴿ ـ إن כ ـ‬
‫ّٰ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ‬
‫ـ אن‪ ،(٣١:‬وא ـ‬

‫ر ـ א ـ م א א ـ ‪ ،‬إن ـאء א ّٰ !‪ ..‬و ـכ ـ א‬

‫و‬
‫ـ‬

‫ل א ّٰ ‪ ،‬א ـ‬
‫ْ ِ َ ُכ ُذ ُ َ ُכ َوא ّٰ ُ َ ُ ٌر َر ِ ـ‬
‫ْ‬
‫ْ ْ‬
‫ـِ‬
‫ّٰ ـ א و ـא ﴿ َ ـ ْ ُ‬
‫‪ -‬ـ א ــאر وא ـ א אت‪ -‬ـ‬

‫وא ـאل א ـ א‬

‫د אت א‬

‫א א ـ‬

‫ـ‬

‫א ور‬

‫א א ‪،‬‬
‫אא ُ‬
‫א ‪ ،‬وכ א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫دـ‬

‫‪.‬‬

‫)א ـ אء‪،(٨٠:‬‬

‫وא‬

‫ـ א‬

‫‪ .‬א ـ ق א ـ ي ـ‬
‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫م؛ وأ אب وأ אع ر‬
‫أ אא‬
‫ُ ِ َن א ّٰ َ א َّ ِ ِ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُّ‬
‫ُ ِ ْ ُכ ُ א ّٰ ُ َو َ‬
‫ـ ـא‬
‫ن א ـ ل כـ‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫כ אئ א א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ ـ ون‬

‫א א א‬

‫א כאن‪ ،‬و‬
‫א ورو‬

‫ـ‬

‫ــאوزون‬

‫כ ـ א ّٰ ‪ ،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫ــא‪،‬‬

‫א‬

‫م وא‬

‫ـ‬

‫ـ هאـ‬

‫אت وא ـ אت وא ـאدئ وא‬
‫ـ ح‬

‫אـ א ـ‬

‫ـ‬
‫כـ‬

‫אئ ـ ‪ ،‬ـ‬
‫و‬

‫ـ هאـ‬

‫א ـאدאت وא א ـ‬
‫ــאءت ــא א ـ אت‬

‫א ذכ وא ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫א ّٰ !‪..‬‬

‫אت‬

‫ـ ظ‬

‫אאכـ‬
‫ًـא إ ـًא‬
‫ّ‬

‫ة א ـ אء‬

‫ـ א‬

‫ـאت وא כ ـ ‪.‬‬
‫ـ א وـ‬

‫و ـ‬

‫ـ ‪ -‬ـ ور א ز ـאن وאر ـאء‬

‫ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺳﲑﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ‪‬‬

‫لو‬

‫א‬
‫ـ‬

‫م‪ -‬آ ٍ‬
‫ـאرف و ـ ًא כ ـ وא‬
‫ـאت و‬
‫َ‬

‫مא‬

‫כ ــא א‬

‫ـ אت א‬

‫א ـ‬

‫ـ אـ‬

‫א ـ‬

‫‪.‬و ـ אא ـ‬

‫و‬

‫א ــאت ـ ى ـ‬
‫م‪ ُ ..‬ـ‬

‫ة وא ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫א ـ وא‬

‫א ـ‬

‫ـ אא‬

‫ـ ي‬

‫ــא‬

‫‪٧‬‬

‫א ـ‬

‫‪ -‬ـ א‬

‫ـ‬

‫ـً ـ א‬
‫ـ وא ـ ي א ـ ي ــאء ـ‬

‫ــאز א‬

‫‪،‬وـ א‬

‫ـ ‪ -‬ــא ة‬

‫وא ـאق‪،‬‬

‫א‬

‫ـ ب‬

‫ـ‬
‫ــאج إ ـ‬

‫ـ ة‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬
‫هא א ةא‬

‫א‬
‫ود‬

‫אئ א‬
‫إن א‬

‫א‬

‫א א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫אق א א‬

‫ـאء؛‬

‫‬‫ـ‬
‫ــאدة‪ ،‬وא‬
‫א‬

‫כ‬

‫‪-‬‬

‫ود‬

‫אא‬
‫و‬

‫وכ ـ‬

‫א و ـ و אئ ـא‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ أـ‬

‫א ـ‬

‫ــא‬

‫ـ‬

‫ــא دאئ ـ א‬

‫ــא‬
‫ـــא‬

‫ًـא ـ אت א ّٰ و ـ‬
‫ـ‬
‫כא א‬
‫אؤ א‪ ،‬و‬

‫א ‪،‬‬

‫ـא ـ ة א ـ ة א א ـ وא‬

‫وز‬
‫وـ‬

‫ــא‪ ..‬وכא ـ‬

‫א‬

‫א א‬

‫א دאئ א وأ ًא כ אف א‬
‫‪ ،‬وכ כ‬
‫א‬
‫ر א تא א‬
‫כא‬

‫כא‬

‫ـ‬

‫ــאز א ــאرق‬
‫ـــא‬

‫ئـــ‬

‫ـ ل ‪ -‬ــא‪-‬‬
‫ــאء و ـ‬

‫م‪.‬‬

‫ت‬

‫‪،‬و‬

‫ـ א כـ‬

‫ــא د‪ ،‬ـ ْت ـ ُة א ـ ِ א‬
‫ـ א ـ وא‬
‫ـ‬
‫ــאء‪ ،‬و‬

‫ةر‬

‫وא‬

‫אو‬

‫‪ ،‬وא ـــ א‬

‫אאכ‬

‫אت؛‬

‫ـא‬

‫ـא ـ ء‬

‫ة‪ ،‬وא ــאدة א‬

‫‪،‬‬

‫א כא‬

‫د ـ‬

‫‪:‬‬

‫ـ ص א ـ آن א כـ‬

‫‪ ،‬وא رض א ـــ אء‪ ،‬وא ــ‬

‫ـ א אـ‬

‫• כ כ‪،‬‬

‫إ אرאت إ‬

‫אل‪ ،‬وذ כ‬

‫وא ـ אت א‬

‫ـ و ـ و ـ אئ אر ـ‬

‫אت و אف א‬

‫אم‪ -‬أن‬

‫כ‬

‫إ "‪.‬‬

‫ـــאد א ـــ‬

‫א ـ ـ א‬

‫אل أو‬

‫ـ א‬

‫و ـ ‪ ،‬ذ ـכ א ـא א ـ ي ـ رכ א ـ ُل א ـ א‬

‫ـ حא ـ‬

‫ـ ‪ ،‬و ــא א ـ אدة ــא א ـ ‪ ،‬وא‬

‫א‬

‫אא‬

‫א‬
‫אدة‬

‫כ‪ -‬إ‬

‫ـא ـ ة ر ـ א ‪- ‬و ـ ـ‬
‫ة"‬

‫ـ‬

‫אج ‪-‬و‬
‫‪-‬‬

‫אء وא אدة وא‬

‫אئ ـ ‪ ،‬و ــآ ت د ـ אت א‬

‫א אدة وא‬

‫אل‬

‫‪ .‬כ א‬

‫ن‬

‫ـ ل א כـ‬

‫אت؟‬

‫رؤوس أ م‬

‫• أن‬
‫כـ‬

‫ـ ةא ـ‬
‫אא‬

‫َّ‬

‫א אכ א ي‬
‫א א‬

‫وא‬

‫ـ ت وא ـאزت ـא ـ ة א‬

‫‪،‬‬

‫אت א אد א‬

‫أد‬

‫ـ وא‬

‫ـא א א ـ ة‪ ،‬א ـ‬

‫وא א‬
‫א‬

‫ـאء‪،‬‬

‫وא ـ روس وא ـ‬

‫‪ ،‬א‬
‫א‬

‫م‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫ل‪.‬‬

‫ث א ّٰ א رض‬
‫دאئ א وأ ً א‪،‬‬
‫ة‬
‫ة א آن א כ‬
‫ــאز א آ ـ א א ـ ‪ ،‬א ـ‬
‫ـ ة א ــא ــא ـ א א‬
‫אـ א ـ א‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٨‬‬

‫ــא ‪ -‬ـ א ـ‬

‫אـ ي‬
‫وא‬

‫وא‬

‫ةא‬

‫ـ ‪ -‬כ א ــא‬

‫‪،‬א א‬

‫אن א‬

‫أن ث א ّٰ א رض و‬
‫أو ـ א ـ م ـ א ـ ‪ ..‬وא‬
‫ةא‬

‫א‬

‫א‪ .‬إ א‬

‫ـ‬

‫אرة‪ .‬ودو‬

‫א وـ ‪،‬و‬

‫אد وא‬

‫א د ـــ وא‬

‫אכ‬

‫وא‬

‫א א ـ ة‪ ..‬إ ـאم‬

‫دت‬
‫א‬

‫‪-‬‬

‫ة‪،‬‬

‫ه أ אً‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـא א ـ‬

‫אئ א‬
‫ةא‬

‫‪ -‬ـ‬

‫אـ‬

‫‪ ..‬כ ـא ـ‬
‫وא ـ א وא رض‬

‫ـــ ‪ ،‬وא ـــ وא ـــ وא‬
‫א‬

‫وא‬
‫ـ‬

‫م‪ ،‬א ـ‬

‫ـــ אن‪،‬‬

‫ـــ وא‬

‫وא כ אل ـ א א ـ ي ـ‬
‫ةא‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬
‫‪-‬א‬

‫ـ ة "א ـ‬

‫ـت ـ ة‬

‫ـ‬
‫ـ ل" ‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ أ ـאد‬

‫ــא ـ ة‬
‫ـ אכאـ‬

‫‪..‬‬
‫א‬

‫א وא‬

‫אه‪ ..‬و‬

‫אزه إ‬

‫ذ כ כאن א‬

‫א‬

‫א‬

‫אء و ـאة‬

‫אرא‪.‬‬

‫و ـ א ـ ي ّ ـ ‪ -‬ــא א و ـ א א‪ -‬כـ إ ـ אءאت א ـ כ وא ــאق‪ ،‬و ـ ذ ــכ‬
‫ًـא א ـ آذوه وآذوא ـ א ‪ ،‬ـ‬
‫رؤو ًـא ر‬
‫א ى‬
‫وא أ إ א‬
‫א‬
‫ـــ ـــ‬

‫ـــאن א‬

‫ـــאت א ـــ אره א כ ـــ ‪ ..‬ود ـــא ـــ א‬

‫א ـ אء‪ ..‬ر ــאء أن‬
‫ي‬
‫و‬

‫א‬
‫أ‬

‫כ א‬

‫ـ ج א ّٰ ـ أ ـ ب א‬
‫‪.‬‬
‫مإא א‬

‫כא‬
‫أ‬

‫א‬
‫כ‬

‫א ‪،‬و א‬
‫أن‬

‫ـאء‬

‫ـ ة‪ ،‬وא ـ د وא ـ ‪ ،‬وא כـא‬

‫ـ א א כ ـאل وא כ ـאل א ـ א‬
‫א‬

‫هر‬

‫אو‬

‫א ت‬
‫ة وא ـ‬

‫א ـ‬
‫ًא‬
‫ّ‬

‫א يو‬

‫وא‬

‫ـאع‪ ،‬وא‬

‫אرאت‪.‬‬

‫א א כ אل وא כ אل ـ א ـ‬

‫ـ אـ‬

‫אن א כא ‪ ،‬כ‬

‫א‬

‫אـ‬

‫س ـ א‬

‫وא و ـ ‪ ،‬وא ـ א وא‬

‫وא‬

‫א ت‪...‬‬

‫ر ـ ل ـ هאـ‬

‫אכ‬

‫ـ ل א ـא ‪ ،‬ـא‬

‫‪،‬א ي‬

‫‪ ،‬وא‬

‫א‬

‫א‬

‫ي‪،‬‬

‫ـ א ـ ‪،‬و ـ א‬

‫א ـــ ‪ ،‬وא ـــ م א ـــ‬

‫وא‬

‫א‬

‫א אن وא כאن‪ ،‬إ ـ‬

‫ــא א א ـ ‪ ..‬و א ـ א و ـ و ـ א ـ אرة‪ ،‬ـ‬

‫ت א אرس‬

‫אء وא‬

‫אכ‬

‫ةא‬

‫ـد א‬

‫دא‬
‫אر‬
‫ُد א א‬
‫ً‬
‫• و א א כ אل وא כ אل א א‬
‫وא‬

‫يو‬

‫ـ‬

‫ــאز א‬

‫‪.‬‬
‫ـد‬

‫א‬

‫ــא ـ أ ـ אن‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫אت א‬

‫زوאره‪ ،‬و‬
‫אئ ‪ ،‬و‬

‫ـ ـ‬

‫‪،‬و‬

‫ـق‬

‫א و ‪،‬و‬

‫אن א כא ؛ כאن ـ‬
‫مأ‬
‫ص‬

‫ـ‬
‫حא‬

‫א‪ ،‬و‬

‫‪،‬و مא‬
‫אل‬

‫‪،‬‬

‫ــאن א‬

‫ـ‬

‫ء‬

‫ـ م‪،‬‬
‫א א ‪..‬‬

‫ـ لإ‬
‫أن‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـــאت א ـــ روة ـــ‬
‫ـ א‬

‫א ـ حو‬
‫א‬

‫א‬

‫א ـــ ـــ‬

‫ـ‬

‫ـא‪ ،‬و ـ א‬
‫ر ـ‬

‫אـ‬

‫و‬

‫א ـאس‬

‫ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺳﲑﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ‪‬‬

‫אع‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫أر א ز‬

‫א"‪ ،‬و‬

‫א‬
‫א‬

‫نو‬

‫لא ي‬
‫و‬
‫א‬

‫א‬

‫أ‬

‫כ ر‬

‫ذ כ‪ -‬א ى‬
‫א‬

‫אن وא‬

‫و ـ אـ ي ـ‬
‫وא ـ‬

‫ة א ـ אء א ـ ـ‬
‫א ّٰ‬
‫‪،‬و‬
‫כآ א‬
‫א‬
‫א א ّٰ‬
‫وא‬
‫ل‪ ..‬و א אد وא אس א אت‬

‫د א כאت وא א אت‬

‫وى أ "‬
‫‪-‬‬

‫ـא‪" :‬א ّٰ ـ أ ـ ل‬

‫ُ‬
‫د אء א‬
‫א‬

‫ כــאن‪ ،‬إذא‬‫א‬
‫‪-‬‬

‫א يא‬
‫‪ ،‬روح ـ‬

‫ــא ـ‬

‫א ّٰ ‪ ..‬وإذא א ـ‬

‫وא‬

‫ب אא‬

‫ـ‬

‫א‬
‫وא ـ‬

‫כ‬
‫א م‬

‫إ אم أو‬

‫ــאد א ــא ‪-‬د א ــא ـ א ـ‬
‫إـ א‬

‫ــא‬

‫ـ ل א ــא ‪ ،‬وא ـ‬

‫אـ ي ـ‬

‫‪ -‬א رض א ـ אء‪ ،‬وא ـ ج‬

‫ـ אء‪،‬‬

‫إ ـ ‪ ،‬وא‬
‫ـא‬

‫ـא א ـ‬
‫ـ א‬

‫ــאم و ـ‬

‫ـ א‬
‫ق وא‬

‫أن‬
‫א‬

‫א ّٰ א‬
‫ـ ‪ ،‬وא א ـ‬

‫ـ‬

‫و‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫‪ ،‬أو ذ‬

‫ـכ ن ـ‬

‫א‬

‫و א א אئ ‪،‬‬

‫אכ‬

‫‪،‬و‬

‫א ـ‬

‫ـ د‪ ..‬ـ‬

‫א‬

‫ــאرة‬
‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ א כ ـאل ـא‬

‫ــא ـ א כـ‬

‫ن ـ א ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ אن‪ .‬إ ـ‬

‫روא‬

‫כ ـ ن ـ ه‪،‬‬

‫ـא‬

‫ـ ن א ــאس ـ ‪ ،‬و כ ـ ن ـ‬

‫ــ‬

‫ةא‬

‫م‬

‫ـ אق‪ ..‬כ ـ رو ـ‬

‫ة رو א ‪ .‬و‬

‫ـ אق ـ אر‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א אل‪.‬‬

‫א‬

‫ـ ن ـ‬

‫ـ‬

‫א ّٰ ‪.‬‬

‫ه )‪ ١٣٢٣-١٢٦٥‬ــ ‪١٩٠٥-١٨٤٩/‬م( " ـ ودة ـ א ـ ل א‬
‫إ א‬

‫ة‬

‫ـ رم ـ אه‪ ..‬و‬

‫אن إ‬

‫إـ א‬

‫ـא‬

‫ة!‪"..‬‬

‫ـ ت א ـ ق‪ ،‬أ ـ ب א‬

‫ـ ‪ ،‬ככ ـ א ـ ‪ ،‬כ ـ א‬

‫א אم‬

‫א א‬

‫ه‪-‬ـ אـ‬

‫ة‪-‬‬

‫אن وא‬

‫ـ א ـ אن א כא ـ ‪ ،‬وא‬
‫ـ‬

‫ر‬

‫‪ ،‬وכ ن‬

‫א‬

‫א כ‬

‫ـ אـ‬

‫אن‬

‫א‬

‫אن‪.‬‬

‫ـ ي ـ‬

‫א‬

‫‪٩‬‬

‫ـ‬

‫ذـ ‪،‬و‬

‫ـ ن ـא‬

‫ـ א ــא َ ‪ ،‬א ـ‬
‫ـ ـ ـ‬
‫ة ـ ـאس ـ‬
‫א‪ ،‬و و א‬

‫أ‬

‫כא א"‪.‬‬
‫‪،‬‬

‫אא‬

‫وא‬

‫א ـ ‪ ..‬و ـ א ـ א‬
‫وא א‬

‫‪،‬وא‬

‫כـــ ذ ـــכ‬
‫وא‬
‫وא‬

‫אز א ـ ي‬
‫وא ـ‬

‫"‪ ،‬و‬

‫د‪ ،‬و א و وא‬
‫ـــ ت ـــ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ ل‪ "‬אـ‬

‫ـ ر ــא‬
‫אع وא‬

‫א‬

‫ــאم وא כ ــאل ـ‬

‫אرة‬

‫‪ ،‬ـــ כـــ‬

‫ـא א ـ אدة و א ـ‬

‫א‬

‫و ــאر‬

‫ـ ‪ ..‬ـ و ــאء א ّٰ أن כ ـ ن ـ‬
‫دون‬
‫א אء و אر א א ت א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ ق‪،‬‬

‫‪..‬‬

‫ـــ א ـــאدة وא ـــ‬
‫د‬

‫وא‬

‫ـא‬

‫وא‬

‫ـ א ــאر‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫אإ‬

‫א‬

‫ـــאء وא‬
‫ـ א‬

‫ـــאء‬
‫ـ وف‬

‫ـא ـאء ـ א ـ آن‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪ .‬כא‬

‫אכ‬

‫أزכ א‬

‫‪ ،‬א‬
‫אت وא‬

‫ـ א ـא‬

‫ه א כאر وא‬
‫ي‬

‫هא‬

‫أ‬

‫دאئ א وأ ـ ً א‪ -‬כـ إ ـ אع‬‫ة ـ אא‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ ـ‬

‫ـ ـ‬

‫אء ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ وא‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫وא‬

‫א‬
‫א‬

‫لإ‬
‫أ َّ א ّٰ א א א‬
‫א مא‬
‫אن‬
‫وآ‬

‫ر‬

‫‪،‬‬

‫د א א אن א‬
‫א‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬وא‬

‫אء‬

‫א‬

‫ـ د ـ‬

‫ـ ه‪ ،‬و ـ ـ و‬

‫‪ ..‬إ ‪ ‬أ‬

‫ول وأכ م‬

‫ّٰ رب א א‬

‫‪ ..‬وأزכـ‬

‫‪.‬‬

‫‪ ،‬ﺍﻟﻨـﻮﺭ‬

‫ـ ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻛﻮﻟﻦ‪ .‬ـ أ‬

‫ﺍﳋﺎﻟﺪ‪ ..‬ﻭﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ذ כ א ي أ‬

‫ـ אא‬

‫ـ ةא ـ‬

‫ـ ةא ـ‬

‫ـ א ـא א‬

‫و‬

‫ـ ‪ ،‬ـ‬

‫אت‪.‬‬
‫א‬

‫و אأ م‬

‫ـ א ـ אدق‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ ‪،‬אـ ي ـ دא ـ ب‬
‫‪.‬‬
‫ـ אא‬

‫ـ ‪،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬
‫ـ אت א ّٰ و ـ‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ ث‬

‫א כ ر ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ‬
‫أول ذي א‬

‫ة ‪ ١٤٢٤‬ـ‬

‫‪ ٢٥‬د‬

‫‪ ٢٠٠٣‬م‬

‫ﺍﻟﻘـﺎﻫـﺮﺓ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ‬
‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫رب א א‬

‫א‬

‫ة وא‬

‫‪ ،‬وא‬

‫א‬

‫م‬

‫آ و‬

‫و‬

‫ًא أو אد ـא ـ ت ـ أ ـ אب א ـ‬

‫‪.‬‬

‫و‬

‫ـ أ ـ ًא ـ‬
‫ـ כـ א ـ א‬
‫ج א אة و َ َ א‪ ...‬و אدث א אر و و ‪ ...‬وز ـאم א ـאدئ و ُ ـ א א‪ ...‬ـ כא ـ‬
‫ـ א ـ אء‪ ...‬و ـ ًא ـ ّو ًא ـ ـ א ـאن‪ ...‬כـ ن א כـ ن כ ـ כـאن‬
‫رن ـ‬
‫أ ًא ـ ً ّ‬
‫ـ‬
‫م א م ة أ ى‪ ...‬و‬
‫د א ‪ ...‬و‬
‫א‬
‫‪ ...‬و‬
‫إ אءة א אء‪ ...‬כא‬

‫دאً‬
‫ـ ‪ ...‬وכـ‬

‫وכ د ـ ـ د ـאت א‬

‫ز ة א כ ن‪ ...‬و‬

‫هא‬

‫ـ א‬

‫ـ هא‬

‫ـــ رة وא ـــ ة ـــ‬

‫ـ‬

‫ة‬

‫ـ א ـ א‬
‫ـــ‬

‫א رא ًـא ـ‬

‫ـ כـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ...‬و ر‬

‫ـ‬

‫אت א‬

‫ـ אت א ـ ‪ ...‬ـ أ ـ‬
‫‪ ...‬و‬

‫ـ‬

‫ـאل‪...‬‬

‫א رض ـ‬
‫‪ ...‬כא ـ‬

‫و‬

‫ــא א زل אو ــא إ ـ א ـ ‪ ...‬ـ ن כــאن א כ ـ ن א‬

‫ـ رכـ‬

‫א ـــ‬

‫א‬

‫ـــ‬

‫א ـ א‬

‫ـ‬

‫ـــ ر א‬

‫א ـــ‬

‫ـــ د‪ ...‬وא כא ـ ًــא‬

‫ـــ‬

‫وא ـــ‬

‫א‬
‫‪ ...‬و א ـ ًא وא אً‬
‫ـ כـ ـ א א ــאس أ ـ ًא א ـًא ـ ‪ ...‬أو أر ـ א ـ ‪ ...‬أو כ ـًא ـ ‪ ،‬ـ ـ ت ـ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫د و ـ א ـ د‪ .‬ذ ـכ ـא إن أدرכ ـא أن‬
‫ر وא א א‬
‫א א א رض وא כ ن א‬
‫א א‬

‫ـــ א‬

‫א‬

‫ـــ כא ـــ‬
‫א‬

‫אو‬
‫א‪ ،‬أ‬

‫ـ ودة א‬

‫כ ورאق א‬

‫أول‬
‫אن و‬

‫روح א‬
‫ر‬
‫وכ א‬

‫א‬
‫א‬

‫ـــ א‬

‫אوز א رض وא כ ن‬
‫א‬

‫أ כــאر أر ـ‬

‫א‬

‫כـــ‬

‫א‬

‫‪ ،‬نא‬

‫א א‬
‫ـ ىوـ‬

‫ـــ א ز ـــ و ـــ‬

‫ةא‬

‫ل‬
‫כ‬

‫ر ـ ‪ ...‬א ـ‬
‫أ א وو‬

‫ه‪...‬‬

‫‪،‬‬
‫ى א ن‪...‬‬

‫כא‬

‫ـــא‪ ،‬و ـــא إن‬

‫ـــא و‬

‫ًא‪.‬‬

‫א א‬

‫ـ ‪...‬‬
‫ـ א‬

‫‪ ...‬و‬

‫א‬

‫א‬

‫א ي‬

‫א‬

‫س وא‬

‫وـ ـ א‬
‫ـ א‬

‫د‬
‫ـ وא‬

‫ـ א‬
‫א‬

‫אن‬

‫ه‬

‫ورאء‬

‫ـ‬

‫ــא ‪ ...‬ـ‬

‫ـ ‪...‬‬
‫أ אب א‬

‫ـ אـ‬
‫‪ ...‬و‬

‫مא א ‪.‬‬
‫أت أ ـאم א‬

‫ـ א‬

‫ـאء‪ ...‬و ـ أ‬

‫ـאض ـ د‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٢‬‬

‫א ـ ــא ‪ ...‬ــאض ـ د א ـ‬
‫ـ ة أ ـ ى‪ ...‬ـ ة א ــאن ـ أت ـ ‪ ...‬وא ـ ْ ُ‬
‫و כ ـ أ ـ א א و و ـא‪ ...‬وא ورאق א ـ אء ـ أت ـ ‪ ...‬إذن‪ ،‬א ـ ور‬
‫ّ‬
‫א ـ‬
‫ل א ـ وא ـ وא ـ אق‪ ...‬وא ـ‬
‫إ د אره‬
‫אد א‬
‫‪...‬‬
‫כא‬
‫ل وأ אن‬
‫א‬

‫رو אً رو אً‪...‬‬
‫ةא‬
‫هא‬

‫إ א و‬
‫وא‬

‫א‬

‫א ر وא‬

‫א‬

‫ةכ دأ‬
‫أ‬

‫אوز א و א‬
‫‪،‬و‬
‫وא ـ‬
‫ـ‬

‫אכـ‬
‫و‬

‫א‬

‫و א ـــ א‬
‫وא‬

‫א‬

‫ه و א ه وز‬
‫ـ ـ‬

‫ة )أي‬

‫‪ ...١٩٩٢‬وא‬

‫ـــ‬

‫א‬
‫‪ ،‬و ـــ‬

‫ـــ א ـــ אد‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫אכ‬

‫‪ -‬ـ‬

‫א‬

‫א و א ـא‬

‫ـ أ א ـא وא‬

‫ـ‬
‫א‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫כـ א ‪ -‬ـ‬

‫א ـ אت א ـ‬

‫ـ ل ‪ .‬وכא ـ‬

‫ف أ ـאم ـ א‬

‫ـــ א א כ ـــאب ـــאم‬

‫א ي ـאم א ـ‬

‫ـــ ‪ ١٩٩٧‬وכـــאن‬

‫אو‬

‫אو כ‬

‫‪ .(١٩٩٠-١٩٨٩‬و‬

‫ـــ א و ـــ‬

‫ـא‬

‫ـ ه‬

‫‪.‬‬
‫ـ‬

‫ة‬

‫א‬
‫ـ‬

‫‪،‬و‬
‫א‬

‫ـــ א כـــ א ـــ‬

‫א ـــ אدر وא ـــ א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫א א כ אب وأ א‬

‫ة وإ ـאرة א‬

‫و ـ‬

‫כ א אس‬

‫כא‬

‫אت‪ ،‬و‬

‫ـ هאـ‬

‫ـ و ـ د‬

‫و ـ א אو ـ‬

‫אو א‬

‫ة‪ ،‬ود ـ א ـ ة‪ ،‬و‬

‫هא א‬
‫ذرت‬

‫ـ‬

‫ـ א א כ ــאب ـ‬
‫ـ ح ـ אـ‬

‫هא‬

‫ف‬

‫א‬

‫אر ‪،‬‬

‫ـ‬

‫أن‬

‫א‪ ...‬א‪ ،‬ن‬

‫כ אب כـ‬

‫ر‬

‫אج א‬

‫א رة‬

‫א‪ .‬א‪،‬‬
‫إ‬

‫وא‬

‫أ אر‬

‫אث وذכ‬

‫ق‬

‫أ אم א‬

‫‪...‬‬

‫א אرכ כ‬

‫ّ אو כ‬

‫وأ אر א‬
‫א‬

‫و אכ‬

‫א ه‪ ،‬و ف‬

‫אول א‬

‫א‬

‫אء دא‬

‫أت‬

‫‪ ...‬و‬

‫אر‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫א ـ وف آ ـ אכ‬

‫ـ م ـ אـ‬
‫אً‬

‫ـــ‬

‫א‬

‫ـــ‬

‫א ـ‬

‫ـ אא‬

‫ـ ع‬

‫ـــ ه א‬

‫ـــ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـא א א ـ‬

‫אج‬

‫כ ـــאب ـــ ‪ ،١٩٩٢‬وא‬

‫ـــ א א ـــ‬

‫ـــ‬

‫ـــ ع א‬

‫ـــאوز‬

‫ـــאت‬

‫ـــ א أ ـــ‬

‫‪.‬‬
‫وא‬

‫أو ً وآ אً‪.‬‬

‫ﺍﻭﺭﺧﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬
‫إ‬

‫ل – ‪ ١٤١٨‬ـ ‪١٩٩٧ /‬م‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ‬
‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ‪.‬‬
‫א‬

‫إن ـــ‬

‫ـــ אء ـــ‬

‫אכ‬

‫ـــ‬

‫אء‪ ،‬وإ אر‬
‫ـ כ ـ‬

‫هא‬

‫א א‬

‫‪ -‬و א ـ ًא ـ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫إـ ‪‬‬
‫وأ‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬
‫ــאء‪...‬‬

‫ـ א ـ ‪،‬و‬

‫א أو א כאכ‬
‫ـ‬

‫ـ أر ـ‬

‫א א ة وأذכ ر אل א‬

‫אـ‬

‫و ـ‬

‫א‬

‫ـ وא أ ـ‬

‫ـ אض ـ א א ـ‬

‫ـ ـ ّي ‪-‬כ ـא‬
‫כـאن ر ـ‬
‫أ‬
‫א א‬
‫و‬
‫כـ ي و ـ א ي‪ ،‬و ـ ًא ـא ـ א א ـ‬

‫א و אذ‬

‫ـ‬

‫ـــ ‪ ‬א ـــ א ‪ ،‬و ـــ‬

‫ـ אכ א‬

‫ف أ אم‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬وכ כ‬

‫ـــ ل‬

‫א و א ـــא‪ ،‬ـــ‬

‫أ ــא‬

‫א‪.‬‬
‫ـ ًـא ـ‬

‫ورאءه أכ ـ א‬

‫ز ـ א ـ אء א כـ‬
‫ـ و‬

‫ـ وأ ـ‬

‫ـ א‪..‬‬

‫ـ ن‪ " :‬أ ـ‬

‫ـ ن ورאءه‬
‫ـ‬

‫א ـ אن א ـ ي‬

‫א א א إ ‪".‬‬
‫وכ‬

‫ل‬

‫أ א‬

‫א‪،‬‬

‫א "‪ ،‬و‬
‫א‬
‫إ‬

‫د‬

‫כ ـــ‬

‫אא‬

‫أن א ـــ وح א‬

‫وא‬

‫ق‬

‫وא אرج‬
‫א‬

‫ر ‪-‬ر‬

‫אא‬

‫وא‬

‫ل‪،‬‬
‫‪-‬‬

‫א‬

‫ـــ כـــ‬

‫ـ م ـ‬
‫אא‬

‫א‬

‫ن‬

‫ه‪ ،‬و‬

‫ً‬

‫א א ؛ א‬

‫ـ א‬
‫ـ ن‬

‫א א ة ـ ‪ ،‬و أن‬

‫ـــ‬

‫ـא א ـ وح‪ .‬و ـ‬
‫א‬

‫א ى‬

‫כـــאن آ ـــאق א ـــ‬

‫أن א‬

‫ـ א ـ‬
‫ـ‬
‫א‪ ...‬أ‬

‫أن ـ‬

‫ـ אء א‬

‫ه א ـאم כ ـ‬

‫א אـ א‬

‫אכ‬
‫א‬

‫ـــ‬

‫ـ אت כـ‬
‫כ‬

‫مإ א‬

‫א ر‪ .‬و א أ‬
‫ور א أي‬

‫ـ‬

‫ـــ‬

‫א‬

‫אد وא‬

‫أن‬

‫ـ אً ر ـ ل‬

‫ـ ق א ـ ذن أ ـ אء ـ אء "أ ـ‬

‫ل‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ אل‬

‫ــــ אل ـــ א‬

‫א ‪،‬‬

‫א‬

‫ى‬

‫ـ כـ‬

‫א ـ א ـ م وא‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ‬
‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ אـ א‬
‫ـ א ـ אب‬
‫ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ م א א ـאت ـ ل‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫ـא‬

‫ـא و ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٤‬‬

‫ة‬

‫و‬
‫رא‬

‫א وאم‪ .‬وכ א‬
‫א‬

‫א‬

‫ة‬

‫א‬
‫إ‬

‫א‬

‫א ي‬
‫أ ـ ‪،‬إـ‬

‫ب‬

‫ـ وـ‬
‫אدم و‬

‫ـ ور א إ ـ‬

‫ـــ א‬

‫א‬

‫ً‪ ..‬و‬

‫ـ ه א ر ـ ‪ ،‬כ ــא ــאدم א ـ‬

‫ب‬
‫وכ‬

‫כ‬

‫و‬

‫אزدאد ـ אرة‬

‫و אوى‪ ،‬أ א ـ‬
‫ـ أـ אـ‬

‫א‬

‫‪،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ل‬
‫ة ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أ ـ ‪ ،‬إ ــא ـ א‬
‫א א ـ ًـא ـ ًא‬
‫ف ذي א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א ــא א‬

‫ـــ‬

‫ـ‬

‫ـــ م‪ ،‬و ـــאذא ـــ ون א‬

‫ـــ ً‬
‫ـ ‪،‬و ـ‬

‫وא‬

‫ـ א‬

‫وא‬

‫ل‪ ،‬و כ כ‬
‫א א‬
‫أ אא‬

‫إ ذאכ‪ ،‬و‬

‫א‬

‫אن‬

‫س‪.‬‬

‫ـــא د ـ ًــא‪.‬‬

‫א אه‪ ،‬و أت א‬
‫ّ‬

‫وא א‬
‫هא‬

‫ـ ح و ــאن אد ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬כ‬

‫‪..‬‬

‫ـ‬

‫ـ ن أو ـ‬

‫כــאن ــאכ أ ــאس ـ‬

‫ون‬

‫ـن‬

‫ـن‬

‫أو‬
‫ـــ ل‬

‫‪ ،‬أ ـא א ن‬
‫ـــ ‪‬؛‬

‫وأ כאر‬
‫و‬

‫إ‬

‫א‬

‫ـ א ـة ـ‬

‫ـאכ‬

‫ـــ א ـــ א‬

‫ـــ ـــ أوא‬

‫أ ـــ אؤه א א ـــאت وא כ ـــאت وא ـــ אرس‬

‫א ـ אرאت א ـ ‪ ،‬وא ـ‬
‫ـ ه א ـ ر آذ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ن روح‬

‫ـــ א ن א ـــ‬
‫א‬

‫א אت א‬

‫ـ و‬

‫ـ א ـ أ כــא وإ כ ـ ة و ـ א وأ א ــא‪-‬‬

‫ـ א ـ‬

‫دون‬

‫ـــ ن א‬

‫אو‬

‫ـش‬

‫א א‬

‫א אض‪..‬‬

‫אن א‬

‫א‬

‫قא‬

‫ـــאة‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ أ ــאء א ــא ‪-‬و‬

‫شא‬

‫‪ ،‬ـא َ ّـ‬

‫عאכ‬

‫אن א ي‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـــ ـــ ون א‬

‫א ـ ب א ـ رود‪،‬‬

‫ـ ‪ ،‬و כـ دא ـ ـ‬

‫ـ ‪.‬وـ ىא ـ‬

‫אـ‬

‫ء‬

‫ـ ون ـ‬

‫ـــ ى א‬

‫ور ـ אه‪.‬‬

‫כ‬
‫א א‬

‫ــא ـ א‬

‫ـــ אت א‬

‫و ـאن‬

‫ع وא‬

‫‪..‬‬

‫ــאم ـ‬

‫ـــ وא‬

‫و‬
‫א‬

‫א‪ ،‬و‬

‫وא אم‬

‫אر א‬

‫ـ وא‬

‫ـــ אت א‬

‫אم‬

‫ه‪ ،‬و א‬

‫ــא‬

‫د ء ‪،‬‬

‫א‬

‫ًא‪".‬‬

‫ور כ כ ـאم א ـ رود א‬

‫ــא وא‬

‫‪ ،‬و ـــ أن א‬

‫رت‬

‫א‬

‫א‬

‫ة‪ ،‬وכـ ن ـ‬

‫א وאم‪.‬‬

‫وأ ــא أرى ـ أ ــא א‬

‫ـــאذא‬

‫ة وא‬

‫א אدئ وא כאر‬

‫ـ אـ‬

‫ب‬

‫א‬

‫‪" :‬أ‬

‫‪ ،‬وإن‬

‫‪‬‬

‫א‬

‫ًو‬

‫إـ א‬

‫א‪.‬‬

‫إن א‬
‫א‬

‫وכ‬

‫ل‬

‫ـ‬

‫و אوة و‬

‫ـ אرאً إ ـ‬

‫در‬

‫ـ א أذ ـ‬

‫ـ א ـ رة أ ـ‬

‫אא‬

‫ـאء‪ ،‬و ـ أت‬

‫ـ אت א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫و ـ وب و ـ‬

‫ر لא ‪‬و‬
‫אت و אت‬

‫כ‪ ،‬ـ رأى ـ ء כ ـ‬

‫ـ אب א כ ـ‬

‫אت‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬
‫ة‪ ،‬وא‬

‫ـאءت‬

‫ـאل‬

‫ـאو‬

‫א‬

‫אא‬
‫ـ ه א ـ‬

‫أ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ‬

‫وא ـ ن‪ ،‬ورأوא أن א‬
‫א‬

‫و‬
‫ف "رو‬

‫א‬

‫و כـ‬

‫ــא ــא‬

‫؟إ‬

‫أن‬

‫ل‪‬‬

‫אن א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أد‬
‫ي‪ ،‬وأ א א ي ّ‬
‫أن أ כ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ‪ ..‬כـ א ـ " ـ ر‬
‫بא‬

‫أ ـ إ ـ כ ‪ ،‬أو أ ـ כ ؟ ــא ــא‬

‫א א‬

‫أن‬

‫أ א‬

‫אن‬

‫ـ‬

‫و‬

‫أ‬

‫אא ن‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـًא‬
‫ّ‬

‫‪‬؟‬
‫ـ‬

‫ـ ‪،‬و‬

‫ـ وא ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬

‫אو ت أ א א‬

‫א‬
‫אل و‬

‫אو‬

‫א‬

‫א‬

‫وכ א‬

‫وא إ ـ‬

‫ـ אא‬

‫ـ‬

‫א כـ‬

‫و‬

‫ـ א‬

‫وأز‬
‫ـ אء‬

‫أ א ًא‬

‫ة‪ .‬و‬

‫وכ‬

‫אא‬

‫)‪(١‬‬

‫‪:‬‬

‫ـ א‬

‫ـ ‪..‬‬

‫כ أن‬

‫כ‬

‫ًא ر‬
‫‪،‬‬

‫أ‬

‫אכ‬

‫‪.‬‬

‫)א‬

‫(‬

‫ـ‬
‫ـ ‪‬‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫ـ ًא وو ـ אً‪ ..‬و ـ‬

‫ّ‬
‫ع‪ ،‬و ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ّ‬
‫ـ وة‬

‫ـא‬

‫ـ ‪..‬‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ـא ـ ى أن א ـ رة‬

‫ـ لא‬

‫ـ د‬

‫ـ א ‪‬‬

‫אو ـ و ـ‬

‫‪،‬و‬

‫ـ ه‬

‫ـאت وא ـ ود وא‬

‫ـ‬

‫אـ א ـ و ـ א‬

‫ـ א ذכ ـ ه ـ א ـ ل‪ ،‬ـ א ــאرت‬

‫א ‪ ،‬و أ א אب‬
‫ًא ـ‬

‫ـ א ـ ب؟ ـ א ـ‬

‫א‬

‫כـ‬

‫ـ و ـא‬

‫ـ ة ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ ‪ ‬ـ א ـ ب‪ ،‬و‬

‫و ـ ـא ب ـ ـאء‬
‫وא‬

‫א‬

‫אא‬

‫و אوز א א‬
‫ـ‬

‫ــאل א‬
‫אه‪.‬‬

‫אـ‬

‫ه ‪.‬‬

‫א وאم و א א‬

‫ـ א ـ ب‪ ،‬وإ ــאل ذכ ـ ه‪ ،‬و ـ‬

‫א"‬

‫ة‪ :‬ـ א ـ‬

‫אـ‬

‫א ـ‬

‫ـ ‪،‬و ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـא א ـ‬

‫ةא א ‪،‬و‬

‫אدא‪،‬‬
‫א אرت ر ً‬
‫אس إدرאכـ و‬
‫אن‬

‫ة ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫כ أכ ن "‬

‫ون‬

‫ـ א ـ אدאت‬
‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫ـ א ـ ‪ ‬כ ـא ـ‬

‫א‬

‫هא‬

‫ـ א ـ‬

‫ق‬

‫رو א א‬

‫و نא‬

‫ـ ة ـ‬

‫أن أ ـ ح‬

‫ل‬

‫ـ ري ـ‬

‫‪..‬‬

‫روאح ذכـ אه א‬
‫א‬
‫َ‬
‫א ‪ ..‬א א‬
‫إ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ؟ أ ـא א ـ ي أ ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـאرت أ ـ א א و א ـ‬

‫ة‬

‫ـ شא‬

‫أ ــא؟ ـ א ـ‬

‫כ ـא‬

‫وأ א‬

‫ب وא روאح‬

‫כـ ! ـ‬
‫و‬

‫כـאي"‪ ،‬و כـ א‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫‪ ،‬وأכ‬

‫هא‬

‫ر ـ ‪ ،‬وأن ـ‬

‫א درאכ؟‬

‫כ א‬

‫ح‬

‫و‬

‫א أن‬

‫‪ ،‬و رכ‬

‫ـ‪.‬‬

‫‪ ،‬א‬

‫ــא א ـ ن ـ‬

‫א إ وأ ـ א‬

‫אرودي"‪ ،‬و‬

‫وכ‬
‫א‬

‫ر ـ א‬

‫אط א‬

‫ـ ةא ـ ـ‬

‫‪١٥‬‬

‫אن و‬

‫عإ‬

‫حو‬

‫כ‬

‫ر‪ ،‬כ ـ ح‬

‫ـאردא ـ أن א ـ آ م א‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ـ כـ‬
‫ـ‬
‫َـ ّد أ ـ אً ـ‬
‫‪،‬و‬

‫إ‬

‫ــא‬

‫ره‪.‬‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫ـن‬
‫ـ‬

‫ـ אאـ ق‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٦‬‬

‫أدري إن כ‬
‫د‬

‫أ‬

‫א‬

‫א‬

‫إ‬

‫א‬

‫أن‬

‫א ـ ى ـא א ـ ي ـ‬
‫א‬

‫وإ‬

‫א‬

‫א‬

‫أر ــאب א ـ‬

‫ـ‬

‫ّכ‬
‫ـ‬

‫א د؟‬

‫ـ‬

‫אو ـ‬

‫ء ـ אـ‬
‫ــאوم؟ ـ‬

‫ـ ة‬

‫ـ وـ‬

‫ــא أن‬

‫ب دא א ف ـ ل ـ ه א ـ‬
‫ف‬

‫ـ د א ـ אء א ـאرس‪ ،‬و ـ א‬

‫ـ وא ـ‬

‫إـ‬

‫כ أ ــא‪ :‬إ ــא ـ ة א אذ ـ‬

‫‪.‬‬

‫و ـ אء א ـ א‬
‫א‬

‫ء א ـ אب ـ‬

‫ــאن ـ‬

‫ل‬

‫ون א‬

‫א أ אم א‬

‫אب‪.‬‬

‫ء وأ א‬
‫وא‬

‫א‬

‫א אس א‬

‫א‬

‫ـ ؟ ـ‬

‫و‬

‫ع אرة א‬

‫ـ هא‬

‫ـ ‪ ،‬أو‬

‫و ـ ف ـ ل ـ هאـ‬
‫א‬

‫א م‬

‫אر‬

‫א‬

‫ـ ت ـ ذ ــכ‪ ،‬ـ ن‬

‫‪.‬وـ א ـ‬
‫ر א ‪ ،‬وא‬

‫إ‬

‫א‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫א ـ ‪.‬‬

‫دא ـ ذ א ـ א ـ אء‪ ...‬ـ وه ـ‬
‫‪،‬و‬
‫و‬
‫دא‪ ،‬א ًא‪ ،‬و ـ ًא‪ ،‬ـ ً‬
‫ً‬
‫ــ כــא َ אش؟"‬
‫أ א ــ ــ ة و ــ א ــא ‪ِ " :‬ــ ــ أ ــ إ ــ وأ ــ‬
‫א ــ ‪ ،‬و ــ‬
‫ُ ْ‬
‫כ‬
‫ًא א‬
‫ًא و‬
‫و אכ כ ن א‬
‫‪.‬‬
‫‪ ،‬و ـ ورאءه כـ ـ‬
‫א א א‬
‫ع א א وא א إ ‪ ،‬و‬
‫א א כ ‪،‬و‬
‫ـ ذ ـ ‪ .‬ـ إن ـــ‬
‫و‬

‫א‬
‫نא‬
‫ز‬

‫‪ ،‬אل א َ כ‬

‫ـ ل א כـ‬
‫ة‬
‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫אء‪ ،‬وכ א‬

‫و ر א‬

‫ـ أت ـ‬

‫أ‬

‫َ‬
‫כ‬

‫‪" :‬د‬
‫א وא ــא‬
‫وא‬

‫و‬

‫א ــא‬

‫ـــאد א ـــ‬

‫ب‬
‫א‬

‫ُ א‬

‫כ‪ (٣)«.‬أ‬

‫‪٣ ،‬؛ א‬
‫)‪ (١‬א אر ‪ ،‬א‬
‫אم أ ‪.٧٦/٢ ،‬‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫‪.١٦٤/٢ ،‬‬
‫א אء‬
‫)‪ (٣‬כ‬

‫אم أ‬

‫א‬
‫‪١٨٤/٤ ،‬؛ א‬

‫ـ‬
‫א‬

‫وزن‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ م‬

‫ـــ א א ـــ ب و ـــ وא إ ـــא‪ ،‬وכـــ א و ـــאء‬

‫א‪ ،‬ذ כ‬
‫‪،‬‬

‫ف‬

‫وأכ ـ א ــאس وأ‬

‫כ ‪ ،‬وو‬

‫כ‬

‫‪ .‬و ورد‬
‫‪،‬‬

‫ن و ــא‬

‫אر وא‬

‫ـ אن א ـ ف א ـ‬

‫‪ ،‬وزن א َ َز‬
‫ـ ز ـא‪ (١)".‬و ـאء ـ א א‬
‫وز َـ‬

‫א כ ن وא כא אت‪ .‬و אכ ل‬
‫כ א‬

‫ـ כـ‬

‫אد‬

‫כ כ‪.‬‬

‫أ ـ ‪ ،‬ـ ُو ـ א ـ‬
‫א א ـــ ‪ ،‬و ـــ א ـــ‬
‫وא‬

‫أ א إ‬

‫אز ‪ ،‬و أت א و אط א‬

‫ل ‪ ‬وزن‬
‫آ‬

‫א‬

‫لא‬

‫أ‬
‫ّ‬

‫وأ א ‪ ،‬و ع إ‬

‫ر‬

‫دد‬

‫כ א כ אب‬
‫אء‬

‫א‬

‫אو‬

‫א א‪ ،‬و ـ אء‬

‫ـא‬

‫دو כ ‪.‬‬
‫אכ‬

‫أ‬
‫כ‬

‫אض‪.١٧٣/١ ،‬‬

‫א ـאس‪ » :‬ـ כ‬
‫ـאه‪ ،‬وא ‪ ‬ـ ه‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ‬

‫א ـ ‪ ،‬ـ א‬

‫ـאכ א ـ إ ـ‬

‫وא כאن כ‬
‫وإ ـ‬

‫ح‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫ت ـ‬

‫ـ ري א ـ‬

‫ـ א‬

‫د‪ ،‬و ـ א כـ ن وא כא ـאت‪ .‬כـ כ ـאכ א ـ إ ـ‬

‫وא‬

‫ـ כـאدح وإ ـ أي‬

‫ء‬
‫ـ ـ כـ‬

‫د‪..‬‬

‫م وכ א‬
‫‪ ،‬כ‬

‫ح‬

‫و‬

‫ـ أ ـ أ ـ وإ ـ أ ـ‬

‫א‪ ،‬و‬

‫ـ دאً ــא כــאن כ ـ ن و‬
‫א אء‪.‬‬
‫א א‬

‫אن א ي أ‬

‫א ورאء أ אر א‬

‫ـ אن أي‬

‫ـ ‪ ،‬نא‬

‫أ ـ‬

‫أ ـ ‪ :‬إذא כ ـ‬
‫إ‬

‫أن أ ـ‬

‫א‬

‫أود أن‬
‫ه ؟ א‪ّ ،‬‬
‫ح‬

‫א‬

‫ـ ‪،‬‬

‫אـ‬

‫أ ـ‬

‫؟و‬

‫א‬
‫אא‬

‫א‬

‫ذ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫אرة א رא‬

‫ـ‬

‫‪ ‬כـ‬

‫א‬

‫אو‬

‫أ‬
‫א وאم‬

‫ـ‬

‫ب وא روאح‬

‫ـ هא ـ ب ـ‬
‫ـ ن أد ـ כـאن‬

‫ـ‬

‫ـ ضא ـ‬
‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫أرى ـ‬

‫ًـא ـכ א‬
‫ـ‬

‫‪ -‬ـ‬

‫א ‪.‬‬

‫ـ ة‬

‫ــא ة‪ ،‬و‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫ــא‬

‫ـ אכ أ ـ אب‬
‫د ـ ل‬

‫ـر‬

‫א אء אכ‪.‬‬
‫ـ‬

‫ر أن אכ‬
‫ًא وא אً‬
‫ــא ـ א ــאر وأن‬
‫ـ אء ـ أد ــא أن‬
‫ود‬
‫כא‬
‫א א‪ُ ،‬‬
‫ّ‬
‫א و ـ א ـא ة ـ ل א ‪ .‬و ـ‬

‫ر א أن‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‪،‬‬

‫ـ אح وכـ‬

‫א ـא ـ ت ـ‬

‫ــא ــ אدة رو ــ‬

‫ــא‬

‫ـ א‬

‫ـא‪ ،‬ـ إ ـ أردت ـ إ ـאر ـ ى‬

‫أد ـ א أن‬

‫ـ‬

‫א ر ل א ‪ ،‬وכאن א א‬
‫א א أن ُ‬
‫ـא ـ אب أر ـ ‪ ،‬وכـאن א כ ـ ـ א ورאد א ـ‬
‫ـ و‬
‫هא‬

‫ـ א א ـ ح ـ כـ‬

‫כـ أ ـ و ـ‬

‫א אء‬

‫ـ ل א ‪ ،‬وإ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ ت ـ ‪ -‬ـ‬
‫ل إ א‪ ..‬أ‬

‫ل إ ــא‪ ..‬أ‬
‫א‪،‬‬

‫א ي ـ‬

‫أ אب א ‪ ،‬כ أ אر وأ ّ‬
‫א‪ ،‬و א‬
‫أ א‬
‫أن א‬

‫وא‬

‫أכ ـ א ـ‬

‫ـ ه א אو ـ ‪ ،‬وإ‬

‫و رא ــ ‪ ،‬إ ــ در ــ أ ــ ذ ــ‬

‫כ א‪ ،‬ود‬

‫أي אب‬

‫‪ ،‬وכ ـ‬

‫ـ‬

‫رאً‬

‫رכ ‪:‬‬

‫א ‪‬‬
‫ـ‬

‫ـ א‪ ‬ـ‬

‫ـ א א ـ ‪ ،‬ــא א ــכ ــא‬

‫لא‬

‫אא‬
‫ح‬

‫א ي‬

‫א َ ّ‬
‫ر ــ ل א ــ‬
‫א‬

‫ُ א‬

‫ر ـ ل א כـ‬

‫د إ ـ א روאح‪.‬‬
‫ـ ل‬

‫أ ـ ب وأ ـ إ ـא ـ כـ א‬
‫ـ ‪.‬و ـ أ ـ أ ـّ ـ‬
‫ـ‬
‫ح إ ى א ي‪ ..‬و ـא‬
‫أ כ‬
‫وذ ًא‪ ،‬إ أ‬

‫وو‬

‫ـאرح‬

‫ـ כـ‬
‫؟أ‬

‫א א‬

‫ـ ‪ ‬ـ א ـאن‬

‫ـ ح ـ א א ـ אن א ـ ي ـ ت ـ ـ ه א ـ אء א א ـ وא رض‬

‫وא‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪١٧‬‬

‫ـ فא‬

‫ـ‬

‫כ א‬
‫כ ر ـא ـ א‬

‫ـ‬
‫ة‬

‫وא‬
‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٨‬‬

‫و א ـ‬
‫א‬

‫א ـ א‬
‫ًא‪.‬‬

‫ـ א ـ ي ـ‬

‫إن‬

‫ـ‬

‫هא‬

‫ذא‬
‫ر لא ‪ّ ُ ‬‬
‫و אد אو ـ אإـ ـ אא‬

‫א ‪ ،‬و ـ כـ ن ـ ه א ـ א‬
‫ر‬

‫א‬
‫هא‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ع ـ א ـ‬

‫و‬

‫أ אد‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬כ وכ‬
‫‪.‬‬

‫و‬

‫أود أن أ ـ ق ذכـ ى أ ـ ى ـ‬

‫ذכ א ‪:‬‬
‫כא‬

‫ًא‬

‫א‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ًא ـ‬
‫إ ـא ـ أ ـ ـ א א‬
‫כت‬

‫" אرف כ‬
‫ـغ ـ‬

‫أن‬

‫ـ אب א‬

‫ـ א א ـ‬

‫ه א אد א‬

‫"‪ ،‬وכـאن آ ـ אכ א ًـא ـ א‬

‫ـ‬

‫ت‬

‫ـ א ـ رة א ـא ـ‬

‫ـ א ـ אب‪ ،‬و ـ أ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫‪ ،‬وכـאن‬

‫إ ـא‪ ..‬و ـא أن و ـ‬
‫א ـא‪ .‬כ ــא‬

‫ـ و ـغ ـ‬

‫ع‪.‬‬
‫ـאء א ـ א‬

‫‪ .‬ـ‬

‫ـ א‬
‫‪،‬وכ‬
‫إن ر ل א‬
‫َّ‬
‫ـ ًـא َ ـ ُ ّ ـ و ـ‬
‫ـאق א ِ ِ ـ َ َ َ ــא آ َ ـ ُ ُכ‬
‫‪ِْ َ﴿:‬‬
‫وإذ أَ َ ـ َ א ُ ِ َـ َ‬
‫ْ‬
‫ّ‬
‫אءכ ْ َر ُ ٌل ُ َ ِّ ٌق ِ َ א َ َ ُכ ْ َ ُ ْ ِ ُ ِ ِ َو َ َ ُ ُ ُ َ َאل َأأَ ْ َ ْر ُ ْ َوأَ َ‬
‫َ َ ُ‬
‫َ א ُ א أَ ْ ر َא َ َאل َ א ْ َ ُ وא َوأَ َא َ َ ُכ ِ َ א א ِ ِ َ ﴾ )آل אن‪.(٨١:‬‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ه ‪‬و א א‬
‫א ي‬
‫א אء א א‬
‫و א م‬

‫ـאق א ـ‬
‫أ ـ א‬
‫ـאب َو ِ ْכ َ ـ ٍ ُـ‬
‫ِ ـ ْ ِכ َـ ٍ‬
‫ْ ُ َ َ ٰذ ِ ُכ ِإ ْ ـ ِ ي‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫אא‬

‫‪ ،‬وכـאن‬

‫أروאح ـ‬

‫א א אه‪ .‬و א ج‬
‫ًא‬
‫א‬
‫ل א ‪ ‬إ א אء ـ ّ‬
‫ّ‬
‫)‪(١‬‬
‫ـ‬
‫ـ א ــאء و ـ‬
‫א ــאء ورאءه‪ .‬أ ـ ‪ ،‬כ ـ ن‬
‫א ـ إـ א ‪‬وـ ح‪‬‬
‫ـ ه‪ .‬ـ ل ـ ‪ ‬ـ‬
‫و ـ ‪ ‬و ـ ‪ ‬כــא א ـ ون أن כ ـ א ـ ِ ّذ‬
‫‪] :‬إ‬

‫א‬

‫א‬

‫أ אر א‬
‫أ ـ ‪،‬‬
‫א‬

‫ذא‬

‫כ‬

‫إ‬

‫אא‬

‫م‬
‫ة‬

‫א ‪ ..‬כ‬

‫إ כאن‬
‫א‬

‫ر‬
‫כ و‬

‫א‬

‫אت א‬

‫א ‪،‬و‬

‫ذכא‬

‫أو ده א א‬

‫ه‪ .‬و أدري כ‬
‫)‪ (١‬א‬

‫ـאر א‬

‫‪ :‬א‬

‫א אن‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ א ـ ج إ ـ א ـ אء א ـ ت‬
‫כ‬

‫כ ن‬

‫א אن‪) [.‬‬

‫א‬

‫א‪-‬א אب‪ ،١٦ :‬א ـ ‪ ،(٨ :‬أي כـאن‬

‫ء‬

‫ـ رאـ‬

‫אت ــא‬

‫ـ‬

‫‪ ..‬و ـ א و ـ إ ـ أ ـ א ـ‬

‫هא‬

‫ف و ور‬

‫دאت כא‬

‫א‬

‫وא ـ א ‪ ،‬و ُ ـ‬
‫أن‬
‫ّـ א ـ‬
‫‪.‬‬
‫ل‬

‫ذرو א כ ن ـ وة وأ ـ ة ـ‬
‫כאن إכ‬
‫א‬

‫א אس‬
‫ي‪٥/١٥ ،‬؛ א א وא א‬

‫א ـ ة‬

‫ر‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ون و‬
‫ه א אو ‪.‬‬
‫כ ‪.١٣٩/٣ ،‬‬

‫ـא‪ .‬ـ ً כـאن‬

‫ـ ة ـ ة‪ ،‬ـ ـ ّزع‬
‫כ ـ‬
‫دون‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ‬

‫כــאن ـ א ـ‬
‫ّ א‬
‫א ب‬

‫א א‬

‫أ إن أ‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ ًא ـ כ א‬
‫א א ـ لא ـ أ ـ ى‬

‫כ א‬

‫ه‪ ،‬ود‬

‫ـــ إ ـــ א ـــ‬
‫א‬

‫כ‬

‫א אل‬

‫رس‬

‫א ـــ ي‬

‫אدث‬

‫ـــ‬

‫ـــ ة א ـــ و ـــ‬

‫م‪ .‬إ כ‬

‫א‬

‫رو‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـّ א‬
‫אכ‬

‫א ‪‬‬
‫أ‬

‫وא‬
‫ـ‬

‫א ً وא ًא‬
‫تא و‬
‫א ُ‬

‫‪ ،‬כ א‬

‫وإن‬

‫א‬

‫أ ـــאم א ـــ ـــ א‬

‫رא‬
‫ً‬

‫إ ـــא א‬

‫ـــ ث وא‬

‫א‬

‫ـــ א‬
‫ًא‬

‫אد ‪ ،‬و כ ّ ن‬
‫‪:‬‬
‫و‬

‫א‬

‫א ورد‬

‫א ـــ ة כـــ‬
‫ف‬

‫א ـ אء‪،‬‬

‫ـאت א ـ‬

‫ر" أ אذ א ـ‬

‫و‬

‫ـــ‬

‫ـ ة ـ ت ـ אر א ـ إ ـ‬

‫أر‬

‫ر א כ ي "כ‬

‫א ـ‬

‫ـ כ ـ א ـ‬

‫א ـ آن א כـ‬

‫ـ‬

‫ـل א ـ‬

‫ـ א כــאن אכ ـ א א إ‬

‫א א א א و ــــ‬

‫כ‬

‫ـ א رأى و ـ‬

‫א آن א כـ‬

‫א‬

‫א א‬

‫אدة‬

‫א‬

‫ـ א ـر‬
‫‪ ،‬ود‬

‫א ــאت א آ ـ א‬

‫כ‬

‫ـ ـ א‬

‫אא‬

‫ر‪ ،‬و‬

‫إ ‪ ‬כאن‬

‫‪:‬א‬

‫ر ل א ‪ ،‬و כ‬

‫א وאم א دא‬

‫ًـא ـ أ ـ א وأ ـ א‬

‫א כ אر א‬
‫أ‬
‫א ُ‬
‫أن כ ن‬
‫إ א ‪" :‬أ‬
‫أن אכ‬

‫ي‪‬‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫אري‪ ،‬א ر ‪٤‬؛‬

‫כـ‬

‫‪،‬א‬

‫ـ א ًא و‬

‫א أ وه‬
‫ـ‬

‫‪٢٥-٢٢‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬

‫آ ًـא ـ‬

‫ـ א‪ ".‬و ـ‬
‫‪١‬؛ א‬

‫ـ ـن‬

‫ـ و ـ אرة כ ــא‬

‫אت وא رض‪.‬‬

‫ـًא ـ כـ‬
‫ّ‬

‫כא ـכ و כـ ن أ ـ‬

‫وأ א ـ‬

‫א‬

‫ـ א؟ ـ أ ـ‬

‫ّ‬
‫ـ א ز ـ ‪،‬و ـ‬

‫ـ "‪ .‬ـ رאء ـ ه א‬
‫ـ ض ِ ـ م وא ِ ـ ‪ ،‬ـ אכ ـ‬
‫د‬

‫أאـ‪،‬‬

‫א א ـ أ ـאم א ـ כ ـא א ـ ّ ت א ـ‬
‫ــאرف ــאכ א‬

‫ــאرف א ـ א ـ א א ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א א‬

‫در ـ ـ א "א ـ " "א‬

‫)‪ (١‬א‬

‫ـــא‬

‫أ‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫أ‬

‫أ‬

‫بو‬

‫א‪ ،‬و‬

‫א כـאכ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫א א ‪.‬‬

‫א‬

‫א‬

‫إ אر‬

‫ـ أ ـ ‪ ،‬ـ ه א א ـ א ـ ـ כـ‬

‫ت א ـ ًא‬
‫כ א ــــــא ُ‬
‫ـ فא ـ‬
‫א ــאن ور ــא إ ـ‬
‫א‬

‫ـא ة כـא א ـ أ ـ א‬

‫‪ ..‬إ אر‬

‫אر لא ‪‬‬
‫ن א‬

‫ـ ـ أ ـ א אـ‬

‫و ًـא ـ‬

‫א‪ .‬و ـ أن ـ‬

‫إ כא א א א א ‪ ،‬ى א א א‬
‫و ىא‬

‫ــאر‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ـــ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ـــ ه א ـــ م‪ .‬כ ـــ‬

‫مא א ‪،‬‬

‫دאر א ـــאء‪ ،‬ـــ א‬

‫אم‬

‫‪١٩‬‬

‫أ ـ ‪ .‬ـ ً ـ א‬
‫ـ ـ‬
‫وة " אء א ـ " ـ ه ـ‬
‫ـכ؟"‬
‫ـ هא‬
‫אم أ‬

‫ـא‬

‫אـ אـ‬

‫‪ " :‬وא ‪،‬‬
‫א رـ‬

‫‪٤/١ ،‬؛ ‪.٣٨٦/٥‬‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٠‬‬

‫ّ א ر א ر כ ِّ ـ א ـ אة ـא ُـ‬
‫إא‬
‫هر‬
‫أ אً‪".‬‬
‫َ َ دאً و אدر‬
‫دא‪ ،‬وא‬
‫ً‬

‫ود א א ً‪" :‬א‬
‫أ‬

‫"א‬

‫א‬

‫و‬

‫אא‬

‫ل‪‬‬

‫أ‬

‫م‪ ،‬وأ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـא" ـ د ـא ـ א כ ـאر‪:‬‬
‫)‪(١‬‬

‫א ‪.‬‬
‫و‬

‫‪ ،‬إذ‬

‫א א‬

‫אد ُ‬
‫ـ ـ م وא ـ ‪ ،‬وأن ر ـ ل א ‪‬‬

‫ـ وي‬
‫ـ ـ ُ ْ ـ أن ُ ـ ًـא وز ـ ـ א ِ َـ ‪ ُ ‬ـ‬
‫)‪(٢‬‬
‫‪«.‬‬
‫م ُ و‬
‫ل‪» :‬و כ א ‪-‬أو כ‪ -‬א م‪ُ ،‬‬
‫ُ‬
‫ر‪:‬‬
‫ور א ر و א א‬
‫ر‬
‫כ‬
‫ح‬
‫ًא آ‬
‫و אכ‬
‫ْ‬
‫כ أُ أن ر ل א ـ א ـ ‪ ،‬أ ـ‬
‫א ُ אء‬
‫ْ א‬
‫א‬

‫إـ‬

‫أ א وزو א وأو د א‪ ،‬و כ א ـ ـ ـא ً ـ כ‪ ،‬ـ‬
‫أرو א‬
‫أُ ‪ ،‬و אכ ْ‬
‫ر ـ ل א ‪ ،‬و ـ ل ـ א ـ وאم‪ " :‬ـא ـ ر ـ ل א ؟" و ـ א أ ـאروא ـא‬

‫כא‬
‫أ‬

‫כאن ر ل א‬

‫ًא إ‬

‫إ ‪ ،‬وأ‬

‫)‪(٤) (٣‬‬
‫כ َ َ ! " إذن‪ ،‬כ א َ ّ‬
‫ى‬
‫وإ כ א ً آ‬

‫א ـ وא ـ‬
‫א‬

‫ة‪ .‬وכאن א‬

‫إ‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫אذ‪..‬‬

‫כ‬

‫ـ بر‬

‫א‬

‫א‬

‫אـ‬
‫ـج‬

‫ـ א‬

‫ــאء أ ـ א‬

‫ن‪ ،‬و ـ ور‬

‫א ‪،‬و‬

‫אث و א א‬

‫هא‬

‫ي و ـ ي‪« .‬‬

‫א אه‪ ..‬وא‬

‫אم أ‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א אزي ‪١٠‬؛ א‬
‫כ ‪٧٦/٤ ،‬؛ אة א‬
‫)‪ (٢‬א א وא א‬
‫)‪(٣‬‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫أو‬
‫א‪:‬‬
‫)‪(٤‬‬
‫‪١١٥/٦ ،‬؛ א א وא א‬
‫א وא‬
‫אم أ ‪.٢٣٥/٥ ،‬‬
‫)‪ (٥‬א‬

‫تא‬

‫‪٢٩٤/٢ ،‬؛ א‬
‫א כא‬

‫ع‬

‫ـ‬

‫ـ إـ אـ‬

‫ـ ض ـ ر ـ لא‬
‫إـ ر ـ لא‬

‫כـ ن ـא‬
‫‪.‬‬

‫אم‪.١٨٢/٣ ،‬‬
‫ةא‬
‫ي‪.٥٢٥-٥٢٤/١ ،‬‬

‫כ ‪.٥٤/٤ ،‬‬

‫ن وא‬

‫ل ‪ » :‬א אذ! إ כ‬
‫)‪(٥‬‬

‫א‪ ،‬و כ أن‬

‫ـאذ ـ‬

‫ـ ذ ـ‬

‫ر لא ‪‬و‬

‫ـ ًـא ـ أ א ـ‬

‫ـ ر ـא‬

‫א‬

‫אכ ‪ .‬و‬

‫‪،‬وכ‬
‫ُ ّ‬

‫א‬

‫ـ ‪ ،‬כ ـ א ـ‬

‫ـ أ א ـ وأ ـ א א ـ‬

‫ـ ‪ .‬وכـאن ر ـ ل א ‪ ‬ـ أر ـ‬

‫‪ ‬وأوא ه و‬
‫א‬

‫ب وא‬

‫ــאن و ـ‬
‫هو‬

‫ور‪.‬‬

‫ـ إـ א‬

‫ـ ‪ ،‬ـ א כــאن‬

‫ون‬

‫כ א رأوא ر ل א ‪‬‬
‫ّ ر א‬
‫رآه أ ر وأ‬

‫א‬

‫‪:‬‬

‫ـ أ ـ‬

‫ـ אل ـ ث و ـ‬

‫א‬

‫ر ـ لא‬

‫אت ـ כ‪ ..‬إذن‪ ،‬ـ‬

‫د ـ ة ـ ورאء א ـ‬

‫א رض أ א ـ א ـ ‪" :‬כـ‬
‫א‬

‫א‬

‫כــאن ر ـ ل א و ـ א ــא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ــ‬

‫ـא‬
‫ـ‬

‫أن‬
‫ـ رأس‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ‬

‫وכאن ‪‬‬

‫أ‬

‫" رج ِ אر‬

‫"إ‬

‫אכ ر א‬

‫אכ א‬

‫א‬
‫ب‬

‫أ ـ ‪ ،‬إن א ـ‬
‫א ـ‬

‫‪،‬وـ‬
‫אن‬

‫א‬

‫א ًא‬
‫ــא‬

‫ـ إ ـ ـ‬

‫א‬

‫אو‬
‫إـ‬

‫وא‬

‫אـ‬

‫بو‬

‫א‬
‫وכאن أ ًא‬
‫وא‬

‫א‬
‫אت‬

‫א‬

‫ًא‬
‫‪ ..‬وא אر‬

‫أ ى‪،‬‬
‫אن‬

‫אزدאد א‬

‫ه "א‬
‫א‬

‫وכ‬

‫وإ‬

‫א כא אت‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א وא‬

‫א כא אت כ‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫א‬

‫א ـــ وא‬

‫‪:‬‬

‫א‬

‫ـ א ـ א ‪ .‬وא‬
‫ـــאت‪ ،‬ـــ ن‬

‫ـ‬

‫א ًא‬

‫ـ أـ‬

‫ـــ א‬

‫ـ‬

‫ـــ אت‬

‫ون‬
‫ــא ‪ ِ ُ ﴿ :‬ـ ُ َ‬
‫َ َ َر ُ َ ُ ِא ْ ُ َ ى‬

‫ـ ـ א ـ א؛ و ـ‬
‫א א‬

‫א‬

‫אء‬

‫כאن א‬

‫ـ‬

‫א ـ مאـ ي‬

‫ـ‬

‫ـאء و ـ אن א و ـאء א ـ ي‬

‫م‪.‬‬

‫א‬

‫ًא‬

‫نא‬

‫כ‬

‫ل‪ .‬و כ‬

‫א א‬
‫א‬

‫وق א‬

‫ـאء ـא ـ‬
‫ـ هא‬

‫أن ـ ي ـא ر א ـ ي أ ـ ـ א‬
‫و‬
‫ون‬

‫א ــ "א‬

‫א ـ אر‪ ،‬و ـ‬

‫ـ ـة‬

‫ـ ل ‪ ،‬إذ כ ـא‬

‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫א ـ " אو ـ‬

‫ـ א ـאرس إ ـ‬

‫ـ‬
‫אـ‬

‫ـ ن‬

‫אً إ ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ة‪.‬‬
‫‪ ،‬نو‬

‫قو‬

‫ت‬

‫אء‪.‬‬

‫إ ـ א ــאق א ـ ة‬
‫ـ ‪،‬وـ‬
‫ّ‬
‫ـ‬
‫ـ ـ א ــאم‪ ،‬ـ ـ‬
‫ـ א‬

‫س‬

‫أ א א‪ ،‬و‬

‫א أن أ‬

‫כ כ م‬

‫א‬

‫وא‬

‫אزدאد א ‪ ..‬و ه א‬
‫"א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ره‪ ،‬و ـ ع إ ـ א ـ ب وא ـ س א א ـ כـ‬

‫إ א ًא رא‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـ ‪،‬‬

‫وא ـ ض ـ‬
‫ُ ِِ‬
‫ون ‪ َ ُ ‬א ِ ي َ ْأر‬
‫ره َو َ ْ َכ ِ َه א ْ َכא ِ ُ َ‬
‫َو َ ْ َכ ِ َه א ْ ُ ْ ِ ُכ َن﴾ )א ّ ‪.(٩-٨:‬‬

‫כ‬

‫أכ‬

‫ه‬

‫‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫אכ إ‬

‫إ‬

‫אدة أ ـ א‬
‫א و‬

‫و‬

‫כ ـ ن أُ‬

‫אد ـــ ‪ ،‬و ـــ כـــ א‬
‫א ـ‬
‫ِ‬
‫ُ ُ‬
‫ِ ُכ ِّ ِ‬

‫‪،‬و‬

‫ًא أ אر‬

‫אإ‬

‫ــא‬

‫و‬

‫ر א ‪،‬‬

‫א‬

‫אء‬

‫ة‪ ".‬و א‬

‫ة‪ ،‬و‬

‫وא ــאرאت ـ‬
‫ِ ْ ِ ُ وא ُ َر א ِ ِ َ ْ َ א ِ ِ َوא‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ود ِ א ْ ِّ ِ ْ ِ ه َ א ِّ‬
‫ِ‬
‫َ ُ َُ َ‬
‫َ‬
‫د ‪،‬و‬
‫أ ‪ ،‬إن א‬

‫א‬

‫א ً‪ " :‬א أ ج‬

‫א‬

‫ـــ כـــ א ـــ ى א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א ـ א وא ـ א ‪ ،‬و‬
‫א‬

‫ـــא‬

‫א‬

‫هא‬

‫כ‬

‫‪٢١‬‬

‫א א א‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ًأ‬

‫‪.‬א‬

‫ي‪ ،‬א א‬

‫‪.٨‬‬

‫و‬

‫أ‬

‫‪،‬أ א א‬

‫ـ‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﲤﻬﻴﺪ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫• ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺍﳌﺮﺗﻘﺐ‬
‫• ﻋﻬﺪ ﻣﻈﻠﻢ‬
‫• ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ‬
‫• ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺗﻘﺐ ﻭﺍﳌﺒﺸﺮ ﺑﻪ‬
‫• ﻗﺪﻭﻡ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ‬
‫• ﳌﺎﺫﺍ ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ؟‬

‫‪٢٤‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺃ ‪ .‬ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺍﳌﺮﺗﻘﺐ‬
‫د א‬

‫د א‬

‫ر‬

‫م دא‬

‫أ‬

‫כ‬

‫إ‬

‫אא‬

‫ب وא‬

‫‪ ..‬أ‬

‫ــא א ـ‬
‫‪ .‬وכא ـ‬

‫אإ‬

‫ـ‬

‫ـ دة‬

‫ـ אث ـ‬

‫ـ א‪ " :‬ـ כ أن ـ‬

‫ـ ‪ ...‬ـ‬

‫‪ ،‬ـ א ـ‬

‫أن כـ ن ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫إـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـא א‬

‫ـ‬

‫‪ ...‬وא‬

‫ـ‬

‫أ ـאء‬

‫"‬

‫ـ‬

‫ذ ـ ‪ ،‬ـ أ ـ إـ א‬

‫ـ א ‪ ..‬כא ـ‬

‫א ـ ب‬

‫ـ ب و ـ ‪ ،‬ود ـ‬

‫ـ ‪..‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـאت‬
‫)‪(٢‬‬

‫ـ א‪".‬‬
‫وإ ـ א‬

‫ـ א‬

‫ـ אא ـ ر ـ‬

‫כـ א ـ م ـ ذن ـ وم‬

‫‪.‬‬
‫כ إ אن ذ כ א‬
‫א‬

‫أ‬

‫‪،‬‬

‫אة‬
‫ً‬

‫أ אل א ـאس آ ـ אכ‬

‫כא‬

‫אة א و ـ ًא‬
‫‪ ،‬أي‬
‫ِ‬
‫ـא ـאل א ـ آن א כـ ‪َ ﴿ :‬وא ـ َ‬
‫َ َאء ُه َ َ ِ ْ ُه َ ًא﴾ )א ر‪.(٣٩:‬‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ـ א כ ـ אً‪َ ﴿ :‬أو َכ ُ ُ ـ ٍ‬
‫ـאت ِ ـ َ ْ ـ ٍ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ٍ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ه‬
‫ج‬
‫أ‬
‫إذא‬
‫َ ْ ُ َ א َ ْ َق َ ْ‬
‫َ ْ َ َ ََ ُ َْ‬

‫אب ِ ِ َ ٍ َ ْ َ ُ א‬
‫َכ َ وא أَ ْ َ א ُ ُ َכ َ ٍ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫و ـ כـ א ـ א وא כــאر وא ـ‬
‫ِِ‬
‫ُ ِ ٍ ْ َ אه ج ِ َ ِ ِ ج ِ‬
‫אت‬
‫אب ُ ُ َ ٌ‬
‫ّ ّ َ ُ َْ ٌ ْ ْ َْ ٌ‬
‫َْ َ َ ٌ‬
‫َ َכ ْ َ א َ א﴾ )א ر‪.(٤٠:‬‬
‫َ‬
‫א‬
‫أن א א‬
‫" א א "‪،‬‬
‫אא‬
‫כאن א‬
‫إذא‬
‫َِ‬
‫ـ‬

‫ْ ُن َ ًאء َ‬
‫אت ــא‬

‫כ ـ אدف כ ـ א ـ ي ـ‬
‫ َ א‬‫دאء‬
‫‪.‬‬
‫א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫أאכ ـ‬

‫وآ א !"‬

‫אא ـ‬
‫ـ א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ ـ‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫‪ ...‬א אل‬
‫ـ‬

‫م‪ ،‬و‬

‫هא‬

‫ـא‬

‫ن أن כ ن‬

‫و כـ א ـ א‬

‫אء‬

‫ـ‬
‫ّא ـ ـ رאً‬
‫ى‪ ،‬و ق א‬

‫ـ אא ـ א‬

‫א א‬

‫وא אء‬

‫א‬

‫بأ‬

‫ن‬

‫כ א‬

‫א‬

‫‪...‬‬

‫‪ ...‬و‬

‫م‬

‫ًـא‪ ...‬وأ ـ ًאء‬
‫אع وא ب‬

‫ـ ى‬

‫אא‬

‫א‬

‫ـ‬
‫ذכא‬

‫زة‪ .‬כ א أن‬
‫ـم‬

‫أ‬

‫א א‬

‫إ ‪:‬א ةא‬
‫אت א כ ى‬

‫ــאن وא‬
‫‪،‬‬

‫أر أن أ ض أ א כ ‪-‬و‬
‫א ذ אن و ـ‬

‫ـ ذ ـכ א ـ أن ـ‬
‫‪ ،‬ور‬

‫כ ـ‬

‫ــאد‪ .‬و أر ـ‬

‫א א‬
‫א‬

‫כ‬

‫א‬

‫אم‪.٢٠٤-٢٠٣/١ ،‬‬
‫‪.١٦٩/١ ،‬‬

‫إـ‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫إر אل‬

‫ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ــא أن أ ـ ض ‪-‬و ـ ـ כ‬
‫‪-‬‬

‫ـ‬

‫א‪ ،‬وأ ـא أرى أن ـ א ـ כ‬

‫אدא ـ و א ـ ه ـ‬
‫א כא אت و‬

‫ـא أن ـ‬
‫א‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٦‬‬

‫إن‬

‫‪ ‬כאن‬
‫إذ‬

‫א آن א כ‬
‫َ َ ِ آ َא ِ ِ َو ُ َ ِّכ ِ‬
‫ْ ْ‬
‫إذن‪ ،‬א وא إ‬
‫أ ـ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫ـ‬
‫إ‬

‫أכ‬

‫א‬
‫כو‬

‫ـ ن‪ ،‬و כـ כ ــא כـ ون‪ ،‬و כـ ن ـ‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫א و‬
‫א‬

‫وא‬
‫و ه‬

‫א ‪ ،‬أي‬

‫כ‬

‫هא‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫ةא א‬

‫ـ א ـ א‬
‫‪،‬و כ א‬

‫ة א‬

‫א ـــאس ـــ‬

‫ـــא ـــ‬

‫ـــ‬

‫אف وא‬

‫אر‬

‫א‬

‫ر‬
‫אא‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫أ ـ ‪،‬‬
‫א ـ אن أن‬

‫ـ‬

‫و א‬

‫ـ אن ـ ـ‬
‫ـ א ـ א אت ـ‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ أت ـ آدم ‪‬‬
‫א‬

‫א‪ ،‬و ـ و د ـ ‪.‬‬

‫و ت‬

‫ة إ أن א‬
‫إ ـ ر ـ‬

‫ـــ‬

‫ق وא א אت‪،‬‬

‫ـ ن‪ -‬ـ‬
‫ـ אـ‬

‫ـ ًא ‪ ‬وأ ـ‬

‫فאـ א‬

‫ـא‬

‫‪‬‬

‫ـــ א ـــ‬
‫א ـ‬

‫אإ‬
‫"إ ـ א‬

‫ىא‬

‫ًإـ‬
‫ـ‬

‫ـ "‪ ،‬ـ ن ـ‬

‫‪.‬‬
‫ـא‬

‫أن א‬

‫ًא ن א ‪ ‬أر‬

‫אـ ي ـ ـ‬

‫אت وא رض‬

‫אـ‬

‫ل و א כאر و א ـ אت و א‬
‫ــא ـ‬

‫أن כ ن ‪-‬و‬
‫ـ‬

‫א و‬

‫إ‬

‫ـ وא ـ‬

‫ככ ـ‬
‫א ‪،‬‬

‫אכ‬

‫א ـ‬

‫هא‬

‫אت وא رض و א כא ــאت‬
‫‪،‬א‬

‫و‬

‫א‬

‫أر ـ أ ـ‬

‫אن‬

‫أن‬

‫אـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـــ‬

‫א ـ‬

‫ض ـــ ـــ أذى وآ م‪ .‬وذ ـــכ כـــ‬

‫א ـ אن א כא ـ ‪ ..‬و ـ‬
‫א‬

‫כ ـא‪ ،‬ـ א ـ‬

‫‪،‬و א‬

‫ًא‪ ،‬و ـ أن א‬

‫ـــ ون أن א ‪ ‬ـــ‬

‫أ ى כ‬

‫ـא‬

‫ـــ ّ‬

‫ـ ن ـ ن א ‪ -‬ـ א و ـא‬

‫כ إ אن‪ ،‬כ إ אن‬

‫ًא‬

‫أ ًא‬
‫כאن‬
‫ـ א ـ ب‪ ،‬وأ ـ‬

‫א‬

‫‪...‬‬

‫ـــ ة א ـــ ـــ ى א ـــ אرى‪ ،‬ـــ‬

‫ي‬

‫א‬

‫ًא ّ א‪ ،‬وإن א א א إ‬
‫כאن‬
‫م ـ‬
‫א אت‪ ،‬وإن א א א إ א‬
‫א אد א‬

‫ّ‬

‫إ אم‬

‫ـ אً و אد ــא ـ א‬

‫وأ‬

‫ـ‬

‫إ א ـא‪ ،‬وإن א ـא א إ ـ‬
‫أ‬

‫א אً أ‬

‫وא‬

‫א ‪‬‬

‫א ‪ ..‬ن א א א إ‬
‫א‬

‫ـــאכ‬

‫إ ـ א ‪ ،‬و ـ א ـ ـא ـ‬
‫א ‪ ،‬وأ ـ‬
‫א ْ ُ ـ ْ ِ ِ َ ِ ْإذ َ َ ـ َ ِ ـ ِ َر ُ ـ ً ِ ـ ْ أَ ُ ـ ِ ِ َ ْ ُـ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ِ ْכ َ َ ﴾ )آل אن‪.(١٦٤:‬‬
‫إ א אس ر‬
‫א‬
‫وإ א‬
‫ً‬

‫ل‪ َ َ ﴿ :‬ـ ْ َ ـ א ُ َ َ ـ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫אب َوא ْ‬
‫ْ َو ُ َ ّ ُ ُ ُ א ْ כ َ َ‬
‫א و‬
‫ىر‬
‫ــא‬

‫א‬

‫إ ـ‬

‫א‬

‫א ـ ـא ‪ ،‬ـ‬

‫אس‬

‫‪-‬‬

‫א ذאن א ـ ًـא ـ‬
‫ـ ‪ ،‬وأن‬
‫ر‬

‫ـ‬

‫ـ وא ـ א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫א ًא ‪.‬‬

‫אـ ‪،‬و‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ّـ‬

‫ــא‬

‫אً ‪ ‬إ א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ .‬إذن‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ‬
‫أ‬

‫إـ رـ‬
‫א‪.‬‬

‫ـ‬
‫ــאכ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫أ‬

‫ُأر‬

‫‪،‬‬

‫و כــ‬
‫א‬

‫إ‬

‫ّــ א ــ א‬

‫‪،‬‬

‫כ‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ــא א‬

‫א آ אت ر א‪ ،‬و ض أ אم‬
‫ــ ‪ .‬و ــ‬

‫א ‪،‬و‬

‫وא وح‪ ،‬و‬

‫‪٢٧‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ــ‬

‫א ــ‬

‫א‬

‫إ‬

‫أن‬

‫אـ ‪،‬‬

‫ـא‬

‫ــ ــ أر ــאس‬
‫א‬

‫א‬

‫ـאة א ـ‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫أ ـ ‪ ،‬إ ـ ـ ّ א ــאس א כ ــאب وא כ ـ ‪ ،‬و ـ‬
‫ـ א‪ ،‬و ـ إ ـ א ـ ة و ـ إ ـא‪ ،‬ـ כ א‬
‫א א‬

‫ـ ر א כ ــאب و ـ ء א כ ـ‬

‫אא‬

‫כ‬

‫ن‬

‫א‬
‫‪.‬‬

‫و‬

‫مא‬

‫א‪ ،‬و‬

‫نא‬

‫ع‬

‫إ‬

‫א‬

‫א ‪،‬و‬

‫نإ‬

‫وح‬

‫وأ א‬

‫ـ‬

‫ًא‬
‫مא‬
‫א א‬

‫ـ כ א ـ‬

‫א‬

‫אره‪ ،‬و‬

‫ـ‬

‫ـ وـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬
‫‪،‬‬

‫א ـ ـ ّ אא ـ إـ א‬
‫ـ ـ ذ ـ ‪ ،‬و ـ أ ـ ذ ـכ‬
‫ن‬

‫א‬

‫אت‬

‫א ‪،‬‬

‫ي‪ .‬أي‬
‫ـ‬

‫إـ‬

‫ن‬

‫כא‬

‫א‬

‫א‬

‫אא‬

‫א‬

‫م‪ .‬و כ‬

‫אכ ـ آ ـ‬

‫ـ ء ر ـ ل א ‪ ،‬أي‬

‫אـ א‬

‫ـ ي‪ ،‬وא ـ אج א‬

‫א مא ي ّ א ‪‬א ـ رא‬
‫ـ ‪.‬أ ـ ‪ ،‬ـ אא ـ ر ـ د ـ مא א ـ ‪،‬و ـ א ـ ر‬

‫ـ‬
‫אأ‬

‫ّ‬
‫אא‬

‫א ‪ ،‬إذ‬

‫دכـ ؛و ـ ـ م ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫ه‪ ،‬כאن‬

‫نא ـ‬

‫‪ ،‬ـ כـ أ ـ ع‬

‫‪.‬‬

‫א א‬

‫ـ אء א ـ א‬

‫هא‬

‫א‬

‫אب‬

‫دא‬

‫א ـ ّ ـ ًא‬
‫אس أכ‬

‫و כـ إ ـ ص أن‬

‫א‬

‫و‬

‫א‪ ،‬و ـ‬

‫‪.‬و‬

‫אرכ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫وכ‬

‫أ אم ـ א‬

‫ن‬

‫ـ إـ א‬

‫ـ ‪،‬وـ‬

‫‪.‬‬

‫אכ أ אم אرכ وأ אم‬
‫א‬

‫ـאة א‬

‫ـ‬

‫وأכ وأ‬

‫א‬

‫‪‬‬

‫وא‬

‫ـ ي‬

‫‪.‬‬

‫ﺑـ‪ -‬ﻋﻬﺪ ﻣﻈﻠﻢ‬
‫כ‬
‫رא‬
‫א‬

‫א‬

‫ت‬

‫אً‬

‫אت وא رض‪ ،‬إن‬

‫ب؛‬

‫هא‬

‫כ ةو‬

‫א ‪،‬و‬

‫)‪ (١‬א م‬

‫ةא‬
‫א‬

‫כ‬

‫ًא‪ ،‬ذ כ ن א‬
‫ب‪،‬‬

‫بא‬

‫א م ـ א روאح‪ ،‬وא ـ ّدت‬
‫א א ـ אث‪ ،‬و כـ ن رؤ ـא‬

‫א‬
‫א‬

‫م א ر אء א א ـ ‪١٣‬‬
‫دא‬
‫مא‬
‫وא‬
‫هא‬

‫אא‬
‫א ول ـ‬
‫ي‪.‬‬

‫אن א ‪ ‬א ـ ي ـ‬

‫כא‬

‫א‬

‫‪ .١٩٨٩‬ـ א א ـאت ‪-‬و‬

‫د אא‬
‫ـ لאـ‬

‫م‪.‬‬
‫ف‪ -‬א‬

‫ـ أن‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٨‬‬

‫אא‬
‫אو‬

‫א‬

‫א يא‬

‫ت‬

‫أ‬

‫أ א א‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـאכ ـ ى ـ‬

‫א ‪ ،‬و כ دون أن رכ א‬
‫و‬

‫د‬

‫א‬

‫א وأ‬

‫א‬
‫אءه א‬

‫ـ‬

‫א ـ א‪ ،‬و‬

‫ـ ـ א‬

‫ّـ‬

‫ـ א ـ א אت‬

‫ـ‬
‫אـ‬

‫כـא א‬

‫‪ ،‬ـ א ـא כـא א‬

‫ـ ن‬
‫ـ ن‬

‫ـ نכـ‬

‫א‪.‬‬

‫‪ .١‬ﺑﺼﲑﺓ ﻋﻤﻴﺎﺀ‬
‫כــאن א ـ כ ن‬
‫و‬

‫אא‬

‫ون‬

‫ـ ون א و ــאن وא‬

‫ى‪ .‬وא‬

‫אم إ‬

‫כא א‬

‫ـ אم א ـ‬
‫כن‬

‫ًא‬

‫هא‬
‫ِإ ِ َ ِ ُ َא ِإ َ א ِ ُز ْ َ ﴾ )א ‪.(٣:‬‬
‫ُ ّ‬
‫و כـ א‪ ،‬ـ ن ـ ر א د ـ א ـ ي أودع ـ‬
‫و ـــ ء א‬
‫وא‬
‫وא‬

‫ـــ‬

‫إ א ‪ .‬وא آن א כ‬

‫ل‪ ..‬כ ـــ‬

‫ـ م؟ ـ כــא א‬
‫‪،‬و‬

‫אد א‬

‫כـــ أن‬

‫ـ ون‬
‫ة‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ وא ــא א כ ـ ‪ ،‬و‬

‫ـــ א‬
‫أ ـ אف א‬

‫إ‬

‫א‬
‫ً‬

‫כא א‬
‫א‬

‫ـ ون ـ ه א ــאدة‪،‬‬
‫ن‬

‫ـ ون‬

‫ـل ـ ـ א‬

‫‪ ﴿ :‬ـא ـ‬
‫َ َُْ ُ ُ ْ‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫ـ ة א ـ אن כ א ـ‬
‫ـــ وא ـــ‬

‫وא ـــ אب أو א ـــ‬
‫ــא ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـض‬
‫ّ‬

‫وא‬

‫כــא‬

‫ـــ‬
‫ى‬

‫ن כ א إذא א א‪.‬‬

‫ـ ل‪ ﴿ :‬و ـ ُ َ ِ‬
‫ـא‬
‫ون ـ ْ‬
‫ََُْ‬
‫ْ ـ َ א ِ ُ ـ ْ أَ ُ َ ِّ ُ ـ َن א َ ِ َ ــא َ‬
‫ِ ُכ َن﴾ ) ـ ‪ .(١٨:‬و﴿أَ َ ِ ِ‬

‫و‬
‫אא כـ א א ـ‬
‫א آن א כ إ‬
‫ُ ِ‬
‫دون א ِ َ ــא َ َ ـ ُ ُ َو َ َ ـ ْ َ ُ ُ َو َ ُ ُ ـ َن ٰ ــ ُ َ ِء‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫وאت و َ ِ ـ ْא َ ِ‬
‫َـ ِـ א ـ א ِ‬
‫رض ُ ـ َ א َ ُ َو َ َ ــא‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ْ‬
‫َْ ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ـאء َ ـא َ ْ ـ ُ ُ ِإ‬
‫َ ِ ُ َـא ِإ َـ‬
‫א ّ ُ א ْ َ ـא ُ َوא ـ َ א َ ـ ُ وא ـ ْ ُدو ـ َ ْأو َ َ‬
‫ُ ْ‬
‫ُ ّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫כאذب َכ אر﴾ )א‬
‫َ ْ ُכ َ َ ُ ِ א‬
‫َ ْ َ ُ َن ِإن א َ َ َ ْ ي َ ْ ُ َ َ ٌ‬
‫ٌ‬
‫َ ُْ‬
‫ُ ْ ْ‬
‫وـ‬
‫ف‪ ،‬وأכ ـ ـ ر‬
‫ر אא כ א‬
‫ن‬
‫א‬
‫و ـ وא آ ــאء‬
‫ــא א ـ ‪َ ِ َ ﴿ :‬‬
‫وإذא ِ ـ َ َ ُ ـ ُ א ِ ُ ـ א َ ــא أَ ْ ــ َ َل א ُ َ ــא ُ א َـ ْ َ‬
‫ون﴾ )א ة‪.(١٧٠:‬‬
‫אؤ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ َن َ ْ ًא َو َ َ ْ َ ُ َ‬
‫آ َ َאء َא َ َأو َ ْ َ َ‬
‫כאن آ َ ُ‬
‫وא ـ א‬
‫אؤ َא ِ‬
‫ُـَ َ ُ‬
‫َ ــא ُ ـ ْ‬

‫ِ‬
‫א ُز ْ َ ـ ِإن א َ‬
‫‪.( ٣ :‬‬
‫ـ א ـ ل ـ‬

‫ِ ـ ــא أَ ْ َ َــא َ ـ ِ‬
‫ُ َ‬
‫ْ َ ْ‬

‫‪ .٢‬ﺑﺮﺍﻋﻢ ﺗ‪‬ﻮﺃﺩ‬

‫وإذא ُـ ِ ّ أَ‬
‫وא ـ آن א כـ‬
‫ـ إ ـ ـ آ ـ ـ ـ ور א א ـ ‪َ ِ َ ﴿ :‬‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫دאً و َכ ِ ‪ ‬אرى ِ א ْ َ ِم ِ‬
‫ُ ـ ء َ ـא ُـ ّ َ ِـ أَ ُ ْ ـ ُכ ُ‬
‫ٌ ََ َ َ‬
‫َو ْ ُ ُ ُ ْ َ ّ َ ُ َ‬
‫َ ْ‬
‫אب أَ َ َ َאء َ א َ ْ ُכ ُ َن﴾ )א ‪.(٥٩-٥٨:‬‬
‫ِ א ِ‬
‫َ‬
‫א‪ ،‬و وه א ـ אد‬
‫ّو‬
‫د‬
‫أ‬
‫أ ‪ ،‬א إن‬

‫َ ـ ُ ُ ْ ِ ــא ْ ُ ْ َ‬
‫ٍ‬
‫َ َ ـ ُ ـ ن َ ْأم َ ُ ـ ُ‬
‫َـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫و‬

‫אא‬

‫إ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫א אري‬

‫ري أ‬

‫א‬

‫م‬

‫אر‪ :‬أ‬

‫אر א‬

‫ــכ כא ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ن‬

‫אء‬

‫ه‬

‫אـ‬

‫ـ أة ـ א א ـ ‪ .‬و ـ כـ‬

‫ـ א א ـة ـ‬

‫‪ ،‬א‬

‫א ر א و א وא‬
‫א א‬

‫ـ بא א ـ و ـ‬

‫أة‬

‫‪،‬‬

‫بא א‬

‫א‬
‫ـ دد‬

‫ـ ‪ ،‬أم‬

‫א ـ א ـ أة ـ ه‪ ،‬و‬
‫ـ‬

‫כــאن‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ــא‬

‫دא ـ‬
‫ـ ً‬
‫ـ م ـא‬

‫‪ .‬ـ א‪ ،‬כـ א ـ ل ـ ن ـא ـאم ـ א‬
‫ّ‬

‫ه‪.‬‬

‫ء‬

‫أن ـאر أ ـ ًא ـ أ ـ‬
‫‪ ،‬و ع آ م א ـ אن ـ א‬
‫ّ‬

‫ووأد א؟‬

‫א ر א אر‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬وכـ‬

‫אة א‬

‫כא‬

‫א ــ‬

‫א אس‪ .‬א‬

‫א م‪ ،‬و‬

‫א אر)!(‬

‫وא ـ‬

‫أن‬

‫‪٢٩‬‬

‫אق א ـא‬

‫أة‬

‫ـאل‬

‫أ ‪ ،‬ـ כـאن א ـ آن أول ـ ـ ـ و ـ ـ ـ ه א ـ ‪ ،‬ـ م ـ א‬
‫ّ‬
‫دכـــ ِ ـــ ْ ِإ ْ ـــ َ ٍق َ ْ ـــ ُ َـــ ُز ُ ُכ َ ِ‬
‫وإ ـــא ُ ﴾‬
‫ـــ أي ذر ـــ ـــ א ـــ رא ‪َ ﴿ :‬و َ َ ْ ُ ُـــ א َ ْأو َ َ ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ل ‪ِ :‬‬
‫ن أو دכ ؟ إ أ א א ـ ي أرز כـ وإ ـא ‪..‬‬
‫)א אم‪ .(١٥١:‬כ ن א א‬
‫َ‬
‫אة כ ؟ أ ون أن א אء‬
‫א‬
‫א א‬
‫אت‬
‫أ ون أن و א رض א‬
‫ع‬

‫כ ‪ ،‬وא‬

‫א א אت‬

‫و‬

‫م‬
‫א‬

‫وأي و‬
‫ّ‬

‫وأي‬
‫ّ‬
‫أن ـ א أن ـ‬
‫א‬

‫ـ א‬
‫אل א א‬

‫ُـِ َ ْ‬
‫ذכא‬

‫‪‬‬

‫ـא ـ א‬
‫‪،‬‬

‫אن‬
‫ـ‬

‫ن‬

‫ف‬

‫א‬
‫‪(٩-٨:‬‬

‫)א כـ‬

‫א‬

‫כـ ن أ ـ ً‬
‫ـ א ـ مאـ يא‬
‫א‬
‫ـא‬

‫א‬
‫ورة‬

‫)‪ (١‬وכ ‪ :‬א ‪.‬‬

‫)א‬

‫ـ ب ـ‬
‫هא‬

‫و אدة أو אن‪ ،‬כ א‬
‫א‬

‫إذא د‬

‫א‪،‬‬

‫ّא أ א‬
‫א‬
‫א‪ ،‬د‬
‫ت‬
‫‪،‬‬
‫ًא أ‬
‫" א أ ـאه! ـא أ ـאه!" כـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ وכـ‬
‫(‬

‫‪ ،‬وא‬

‫ر ل א ‪ ،‬وذכ‬

‫אر لא !إאכאأ‬
‫‪ ،‬وכא‬

‫ـ‬

‫رؤ ـ כ כـ ـ א‪ ،‬ـ ّي‬
‫ـ ن ـ ـ أو دכـ ؟ إ ـאכ‬
‫ــאب א‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫رز כـ ‪،‬‬

‫ــאء‪ ،‬و ـ‬

‫א אدل‬

‫ِ ـ َِّي َذ ْ ـ ٍ ُ ِ َ ـ ْ ﴾‬
‫‪.‬‬

‫א‬

‫ـ אא ـ م ـ‬

‫ءא‬

‫אء‬

‫א‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـف ـ‬

‫ــא‬

‫ةأ‬

‫أ‬

‫ــ אل א ـאء وא ـ‬
‫ي؟ و‬

‫ـכ ؟و ـ هא‬

‫ـ أ ـ אع‬

‫ــא‬

‫ـ ه وכــאن ـ ًא ـ‬
‫א כ ‪َ﴿ :‬وِإَذא א ْ َ ْ ُؤَدُة‬
‫ـ أ ـ ق‬
‫ـ א ـ ن‬
‫؛‬

‫‪ ،‬و אل‪:‬‬

‫א א‬

‫א و د‪ ،‬وכא‬

‫א ًא א ّ‬
‫א ‪ ،‬وכאن آ‬
‫)‪ (١‬د ـ‬

‫ـ أ ـ א‪ ،‬ـ‬

‫‪،‬‬

‫يא‬
‫رت‬

‫‪،‬‬
‫أ‬

‫ـ ي ـא أن ـ ل‪:‬‬

‫ـ ‪ ،‬ـאل ـ ر ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אء‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٣٠‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ر ل א ‪ " :‬أ‬
‫َ ر ل א ‪ "!‬אل ‪ُ » :‬כ ‪،‬‬
‫»أ ِ‬
‫وכ א‬
‫َכ« אده‪ ،‬כ‬
‫ْ ّ‬
‫و‬
‫َ ـכ‪ (٢)«.‬כـ ن ر ـ ل א ‪ ‬כـאن ـ‬
‫ـ א א ـ ـא ـ א‪ ،‬א ـ ْ‬
‫כ ـ אر ـ ه א אد ـ إ ــא‬
‫ذכ כ א‬
‫ـ‬

‫א‬

‫א כ א‬

‫ـ א א ــאل א ـ א‬
‫‪..‬‬

‫א‬

‫ـــ‬

‫א ـــ אع ـــ א‬
‫ـ אس وא ـ‬
‫כ‬

‫אدة‪ ،‬و‬

‫ـ ذي א‬

‫אכ‬
‫אء‪،‬‬

‫هא‬

‫א‬

‫כ‬

‫א ـ א ‪ ،‬وإر ــאل‬

‫ـ‬

‫ـــ‬

‫ـــ‬

‫أ‬

‫‪ ،‬כאن ر ل א ‪‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אآ‬

‫‪..‬‬

‫إ א‬

‫ـ‬
‫ـ أ ـ‬

‫‪،‬و‬

‫ـ א ـ ص‪ ..‬وא ـא‬

‫א אس وأ‬
‫ـ إـ‬

‫ِ‬

‫כـ إ‬

‫أ‬
‫وא‬
‫א‬
‫)‪ُ (١‬כ‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫‪،‬‬
‫ـــ‬

‫رأ ـ ًــא ـــ‬

‫ـــ ‪،‬‬

‫ُ ّ ‪ ،‬وא‬

‫وא‬

‫‪ :‬أي أ כ‬
‫‪.١ ،‬‬
‫אر ‪ ،‬א‬
‫‪٣‬؛‬
‫אري‪ ،‬ء א‬

‫و‬

‫‪.‬‬
‫‪،‬א‬

‫אو‬
‫א ـــ‬

‫ـــ‬
‫א‬
‫)א‬

‫ُ‬
‫(‬

‫אن ‪.٢٥٢‬‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫و ـ‪ ،‬ـ‬

‫ـ א َـ‬
‫ـ אא‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬وא ـ ف‬

‫אن‪ ،‬و‬

‫ـت ـ‬

‫ـ ًــא‪ ،‬وא ـــ‬

‫‪ ..‬ـ و ـ‬

‫ن‬

‫ـכ أ ـ כـאن ـ א ـאر‬

‫ّ‬
‫‪ ،‬إذ‬

‫ـــ ص‬

‫אدة‪.‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫‪ .٣‬ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻐﲑﺓ‬
‫כאن א‬

‫ـא ـ " ـ‬

‫ـــ ـــא אً ـــ א אت‬
‫ـ א ـ ّ אن ـ ه א ـ ة ـ‬

‫ل‬

‫אل‬

‫رאً إ‬

‫ـ‬

‫ه‬

‫آ م أز ــאت‬

‫ـــ ‪ ،‬ـــ‬

‫أ א ًא אכ‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫وא ـــאب‪ ،‬כـــאن ـــ‬

‫إ א אر ة أ ى ـא ً ـ ـא כ ـ ـ א ـ אد‪.‬‬
‫ـ د‪ ،‬و ــא ورאء ـ א א ـ د‪ ..‬ـ א ـ وא כא ــאت‪ ،‬وא א ـ ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ م‬

‫ودوאء‪.‬‬

‫א‬

‫ــא‪ ،‬ذ ــכ ن א ـ‬

‫א"‪ ،‬و א א‬
‫أ‬

‫‪.‬أ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ــאب‪ ،‬وכــאن א‬

‫א‬

‫ـــ א رض‪ ،‬و‬

‫ـــ‬

‫אכ‬

‫אر ـ אء ‪-‬א ـ ي ـ כ ن א ـ‬

‫א אس؛ אכ‬

‫أ ـــ כـــאن ـــ‬
‫"‬

‫وא‬

‫ــא إ ـ אن ذ ــכ‬
‫مכ‬

‫ـــכ א‬

‫ه א ز אت‪ ،‬أو‬

‫א ر"‪ -‬و אرق‬

‫א ـ אدة א אد ـ إ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ رכ ـ ى א ز ـ א ـ כــאن ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫م‪".‬‬

‫ـــ א אت כ ـــ ة‪ ..‬א ـــ ي‬
‫ـ‬

‫ّ ـא أ ّ ـ ‪ «.‬ـ‬
‫ـאل ـ ‪» :‬إن א‬

‫ـ م‪ ..‬و ــא ـ‬

‫א آ فא א א‬
‫ى‪ ،‬כא ُ َ‬
‫א أ אل أ ـאء ـ א ـאכ ـ‬
‫אء‪ ،‬و‬

‫כא‬
‫א‬

‫א‬

‫‪ " :‬כـ א כ ـ‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ل‬

‫ـאل ـ ‪:‬‬

‫אא‬

‫ب‪.‬‬

‫ـ א ـ א ـ א ‪،‬‬
‫ـــ‬

‫א ـ אب ـ א‬

‫ـــ‬
‫ـ א‬

‫ً و ـــ אً‪..‬‬
‫ـאة‪ ،‬أ ـא‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫א‬

‫א‬

‫אم א‬

‫لو‬

‫א ‪ ..‬و אع א‬

‫ة‪،‬‬

‫أ ي‬

‫وא א وא‬

‫لא‬

‫وـ‬

‫א ـــ אد‪ " :‬ـــ !" כא ـــ‬
‫وא ـــ א‬
‫א‬

‫ــאכ א ـ ـ‬

‫א א ـــ‬

‫‪ ،‬ر ـــ‬

‫بא‬

‫‪،‬و‬

‫‪.‬أ‬

‫ــא ر א ـ ي ــאء ـ א‬
‫ن‬

‫و‬

‫ـ ل‬

‫و ‪ ،‬دد‬

‫א ــאن‪ ،‬ـ‬

‫א כـ م‬

‫ـ ل כـ‬

‫ـ א‬

‫ـــ א‬

‫ـــ ‪،‬‬

‫ـــ‬

‫ـــ כـــ‬

‫ـــא א‬

‫ـــ‬

‫ـــ ء و ـــ ل‪ ،‬و‬

‫אل‪:‬‬

‫ِ‬
‫אء‬
‫َو َ ُ א ّ َ אن َ َ ٌ َو َ َ ُ‬
‫ـ م‪ ،‬إذא‬
‫و ـ‬
‫ـא ـ אن ـ ـ‬
‫ّ‬
‫ـ‪،‬‬
‫ـ ـ ون‬
‫ـ אت כــאن أ ـ א‬

‫א ‪:‬‬

‫ـ ـ א ـــ ر ـ ـ ـ א‬
‫و‬

‫א‬

‫ًـא‪ ..‬أ ـא ـ ق א ـ‬

‫אء أ‬

‫ـ ‪ ..‬و ـ‬
‫א‬

‫و‬

‫ـאر‬

‫وא ـ‬

‫ً‪ ..‬و‬

‫ِ‬
‫אت ِ‬
‫אء‬
‫ُو ِ َ א ْ ُ َ ى َ א ْ َכא َ ُ‬
‫ُ‬
‫ـ א‬
‫أن כאن א אن وא כאن ـאر‬

‫و‬

‫כ‬

‫ة إ ـــ در ـــ א ـــ ت‬

‫ـــ א כא ـــאت ر ـــ‬
‫قأ‬

‫ـאة א ـ אة و‬
‫بא‬

‫ـ ‪ ،‬و ـא ـא‬
‫‪ ،‬وא ـ אص‬

‫ــא‬

‫ـــ و ـــ‬
‫א‬

‫ءא‬
‫‪،‬و‬

‫ًא‪ ،‬أ ًא‬
‫ًא‪ ،‬و כ א כאر ًא‬
‫د אء א אس‪ ،‬כאن ّ ذכאء و אرة و א‪.‬‬
‫ـ ‪ ،‬ـ כא ـ‬

‫‪٣١‬‬

‫א כ‬

‫אت א دאع‬
‫א د ــــא‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫دאع‬

‫‪ .٤‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﳍﻲ‬
‫כא‬
‫أ‬

‫א‬

‫כ‬

‫א إن أ‬

‫و א و‬

‫ور א‬

‫א‬

‫آ‬

‫א אدق א ي א ُ ب‬
‫ّ‬
‫אن‬
‫כ‬
‫ه‪ ،‬إذن‪ ،‬כ‬

‫אت و‬
‫ب‪.‬‬

‫ـ כـ ب ـ ‪ ،‬و ـא ـ ـ כ‬

‫כــ ب ــ‬

‫ــ‬

‫ــ א א‬

‫ــ ع א‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ة‬

‫أن א‬

‫ــ ‪ ،‬و ــ‬

‫ـ א ـ ي כــאن ـ‬
‫و אر‬

‫א؛ א אش א‬

‫א‬
‫כ ‪٢٤١/٣ ،‬؛ د‬
‫)‪ (١‬א א وא א‬
‫‪،‬א‬
‫‪٦ ،٣‬؛‬
‫)‪ (٢‬א ‪ :‬א אري‪ ،‬ء א‬

‫ة‬
‫אد ‪.٧٤‬‬

‫ـ‬

‫‪.٥٠٧/٢ ،‬‬

‫ـא ‪ ،‬وأ ـ ر ـ ل‬
‫ـ ن ـ א ـ ون أن‬
‫)‪(٢‬‬

‫ــ א א‬

‫ـ כــאن‬

‫א א א‬

‫ـ א‬

‫כ ـ وא ـ ة ـ أ ـ‬

‫ً‪ ،‬وأ ًא א ً‪ .‬כ א כאن כ إ אن ذ כ א‬
‫‪ ،‬أ ع إ א אن ‪.‬‬
‫א אد وא‬

‫أن‬

‫‪،‬إ‬

‫در ـ‬

‫ــ ع א ــ ي؟ כــאن ــ א ــ ًא‬
‫‪.‬و‬

‫أن א‬

‫א ـ ‪ ،‬و כـ‬

‫א ـ ‪،‬إ‬
‫ـ א א ـ כא ـ‬

‫אة א ـ ـ ‪،‬‬

‫ـ כـאن‬

‫ـ ًא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٣٢‬‬

‫أ ًـא‪،‬‬

‫ـ א‬

‫زو כ‬

‫ـ‬

‫؛‬

‫ـ هאـ‬

‫כאن‪ ،‬כ‬

‫ـ ض ـ ً أ ـכ‬

‫إ א‪ ..‬وإن כ‬
‫وא‬

‫دد‬
‫ـ‬

‫ة أن‬

‫אـ א‬

‫إ אع א כ‬

‫إ ـ ‪،‬وُ ـ א‬
‫אل א ‪.‬‬

‫אح א אل؛‬

‫אـ‬

‫א‪ ،‬و ـ ل א ــאس‬

‫כ‬

‫ءא‬

‫َ أ אه‬
‫א א‬

‫أ ‪،‬و‬

‫א ر כאن‬
‫أن‬
‫وري أن‬
‫אء إ‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ًא‪..‬‬

‫א‬

‫א‬
‫ه‪،‬‬
‫إن‬
‫)‪ (١‬א‬

‫אري‪،‬‬

‫אً‬
‫א‬

‫א "‬
‫א‬

‫א‬

‫وأ א ‪.‬‬

‫ـ ه ـ א‬

‫ث‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ‪ ،‬و ـא‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫دي إ‬

‫א ل وא‬

‫‪ ،‬وأ‬

‫א‬

‫אط وא‬

‫‪.‬‬

‫א أن‬

‫رة )‪٣-١ (١١١‬؛‬

‫‪،‬א‬

‫‪ ،‬وو‬

‫ـ א ‪ ،‬وא‬
‫א‬

‫ه‬

‫طא‬
‫ًא‬

‫‪..‬‬

‫א‬

‫ـא‪ ..‬כـאن‬
‫ـ‬

‫دـ‬

‫ًא‬

‫ــא ‪،‬‬

‫د ‪.‬‬

‫א ‪ ،‬وכאن‬

‫ـ أن‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אد‬

‫دي إ‬

‫א‬

‫وא כ אء‪ ،‬و ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ه א אم א‬

‫‪..‬‬

‫ًא ـ‬

‫ـ אـ‬

‫ـא‬

‫א ـ‬

‫ًو ـ‬

‫אن ‪.٣٥٥‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪ ..‬כ ن‬

‫ً‪.‬‬

‫ـ א‬
‫א‬

‫ء‬

‫ـ ء‪ ،‬و‬

‫ـ א ـ אد א‪ ،‬ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬

‫א אره‬

‫א‬

‫א " آ "؛ و‬

‫ــכ‬

‫ّ‬
‫‪ ،‬כـא א ـ‬

‫أ אق و א ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫ه‪ ..‬و‬

‫א "‪ ،‬وأم א‬

‫غ א روة ـ א כـ‬

‫א‬

‫ــא‬

‫أ אء א‬
‫وא‬

‫ـ א ـ وא א ـ ‪ ،‬وأب‬

‫כאن אכ‬

‫אכ ‪ ..‬و‬

‫؟«‪ ،‬ــא א‪ " :‬ــא‬

‫ه‪ ،‬כ‬

‫"‬

‫"‬

‫‪،‬‬

‫א ن‪ .‬כאن‬

‫א‬

‫אب א א‬

‫أب א‬

‫إ ـًא؛ ـ ّم‬
‫ّ‬
‫ر א ‪ ،‬وإ אد إ‬

‫و‬
‫ن‬

‫‪،‬و‬

‫ـ א ـ א‬

‫وא‬

‫א‬

‫ّ‬

‫א ـ ‪» :‬أرأ ـ إن‬

‫ه כ כ‪ ..‬כ ن א ـ ر כـאن ـ ده ـ כـ‬
‫ّ‬
‫ّ ه إ ‪ ،‬أو أ ه‬
‫אن א‬
‫א כאن‬
‫‪،‬و‬
‫رא‬
‫وא א ة‬
‫א‬

‫א א‬
‫כ‬

‫ـ أכ ـ‬
‫ة وأ‬

‫أ‬

‫‪‬؛ כ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א אد‬

‫ه‬

‫أ هכ‬

‫א‬

‫ـ אא‬

‫وא‬

‫ة‬

‫ـ ع ـ‬

‫وא‬

‫‪.‬‬

‫א ـכ‬

‫ـ وأ ـ ‪ ..‬وإذא أردت א ـ א ـ‬
‫ة‬

‫)‪(١‬‬

‫א אس‪ ،‬כ‬

‫אم ن ذرة وא‬

‫ــכ إ א ـ אر‬

‫أ ـ دـ ً ـ‬
‫أن ـ ً َ ـ ج ـ َ ـ ْ‬
‫أ ـ כ ّ‬
‫ر وא‬
‫כ א‪".‬‬
‫ُ‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـ ـ‬

‫ـ א؟ ـ ًא‪ ..‬ــא ـ ـ‬

‫כאن‬

‫أ‬

‫إ ـ א ـ אدق א ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ء א ‪ ،‬وأ‬

‫أن‬

‫א ـ ‪ ،‬وأ ـ‬

‫إ ‪ ،‬وأ‬

‫‪،‬و‬

‫א أي ـ ر‪ ،‬وأ ـ ـ‬

‫א ـ ر‪ ،‬ــא‬

‫ـ אـ‬

‫دون أي دد أن د א‬

‫א אل‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬وأردت أن ـ دع‬

‫ـ ون‬
‫ف‬

‫אـ‬
‫א‬

‫אب‬
‫ـ אل‬

‫‪ ،‬ـف‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫כ ن أ ًא ر‬

‫כ‬

‫א ــאة א ـ‬
‫א ــא‬

‫ًא‬
‫ـ م ـ‬

‫א‬

‫و‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫א‬

‫ًـא‬

‫إدאر ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫א ـ אء‪ ،‬و ــאو‬
‫א‬

‫א‬

‫أ ‪،‬‬

‫ـא‪ ..‬כـאن‬

‫ـ أن ـ وق‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ כـ‬

‫ـ ون ــא ‪ .‬و כ ـ א‪ ،‬ـ ن ُ ُ ـ‬
‫ــאم ـ כــאن ـ‬
‫‪ ،‬ور ــא ‪ ،‬وא‬

‫‪ ،‬وא ـ ب ـ‬

‫لא ‪‬א يא‬

‫‪٣٣‬‬

‫وره إ‬

‫ت‬

‫ـ ـ‬

‫هא‬

‫ـ א ة‬
‫ـ‬
‫ـ‬

‫אـ ‪،‬و ـ‬
‫ـ אא‬

‫ـّ ـ‬
‫א ـא‪ .‬و ـ א אر ـ א ـ ُ رى ـא ـ ‪ ،‬ـ‬
‫א‪ ،‬و‬
‫ـ ـ אل א ـ‬
‫א ـ ‪ ،‬ـ‬
‫א א‬
‫ل‪ ،‬و‬
‫ًـא‪ ،‬و ـ ـ د ـא ً‬
‫ه؛ ذ כ ن א א‬
‫ـא ـאل‪﴿ :‬أَ َـ َ ِ ـ ْ َכ‬
‫כאن א ّ ـ א ‪ ،‬ور ّـאه ـ‬
‫ْ‬
‫ًא َ َوى ‪َ ‬وَو َ َ َכ َ א َ َ َ ى ‪َ ‬وَو َ َ َכ َ א ِ ً َ َ ْ َ ‪ َ َ ‬ـא א ْ ِ ـ َ ـ َ َ ْ َ ـ ‪َ ‬وأَ ـא‬
‫َ َ‬
‫ْ‬
‫‪.(١١-٦:‬‬
‫ث﴾ )א‬
‫א ِ َ َ َ َ ْ َ ‪َ ‬وأَ א ِ ِ ْ َ ِ َر َِّכ َ َ ِّ ْ‬
‫هא‬

‫وأ א כ א أت‬

‫ـ ًא ــא ‪ -‬ـ أ ـ‬
‫وא‬

‫رة‬

‫א‬

‫ت وא ـ ي ـ‬
‫ـ ُ‬
‫د‬

‫א כ‪،‬‬

‫أن أ ض‬

‫ـ وـ‬

‫ـ ر ـ ل א ‪ ‬א ـאره‬

‫ـ אت‪ -‬ـ ل ـ ‪ " :‬ــא ر ـ ل א ! ــא أ ــא ذא ـ ‪،‬‬
‫א כ‪".‬‬

‫א כ‪ ،‬و‬

‫‪ .٥‬ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺗﻘﹶﺐ‬
‫כאن‬

‫ه‬

‫א‬

‫أ אم‬
‫א‬

‫א‬

‫و כ ؛ כאن‬

‫‪ ،‬إذ כאن ى‬
‫" ُ َ ّي" ‪-‬أ‬

‫ــאت א ـ ة أو א ـ‬
‫ه‬

‫ه‬

‫א‬

‫א‬
‫هא‬

‫ل‬

‫ةא َ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫ةא‬

‫ه‬

‫ر‬

‫א ـ ‪،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א כــאن ـ א ـ‬

‫أ‬

‫‪.‬و כ אא‬

‫ـ אאـ‬

‫و א‬

‫أن‬

‫אم‪١٧٨/١ ،‬؛ א‬

‫إ‬

‫אכ‪،‬‬

‫א وא אت א‬
‫ـ ه א ـ אرة‪،‬‬
‫ـ אـ‬

‫א‬

‫א‬
‫כא‬

‫אت א כ ى‬

‫כـ‬

‫ـ‬

‫وכ א ـ‬
‫أ‬

‫א‬

‫‪.١١٨/١ ،‬‬

‫אכ ـ‬
‫ـ ـ‬

‫כـאء ـ אً‪ ..‬כـ‬
‫ـ א א כـאء‪ ،‬و ـ א ـ ي ـ‬
‫ـ‬

‫אـ و د ـ‬
‫‪.‬‬

‫ـ אכ ـ‬

‫و ـ‬

‫ـ ره‪ ..‬כـ ـ א א ـ‬
‫אه ـ ـ ب א ِ ـאر ـ א א ـ א‬

‫‪،‬و‬
‫ـ ة‪ ،‬و כـ‬

‫א ـאة כـ‬

‫)‪(١‬‬

‫אإـ‬

‫א رأى‬

‫أ ‪.‬כ אأ‬
‫אدא إ ـ‬
‫؛ وא‬
‫ً‬

‫אر‬

‫אت‬

‫و‬

‫إ‬

‫‪.‬و ـ א ـ‬

‫אه أ אم‬
‫ت‬

‫א‬

‫ـ ‪ ،‬ـ כא ـ‬

‫א כ אء‪ ،‬و כ‬

‫ًא‬

‫א ن أن‬
‫ف‬

‫ّ‬

‫אت‬

‫أ אده‪-‬‬

‫أ‬

‫ـ رא ـ ة ـ ز ـ‬

‫ـ أא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ةא‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫אد ـ‬
‫ـ אق‬

‫ـאة‪ ،‬وכـאن ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٣٤‬‬

‫‪ .٦‬ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺟﺰﻳﻠﺔ‬
‫و ـ أـ‬
‫و‬

‫ـ ه‪،‬‬

‫אـ‬

‫א دون א ‪ ،‬إذ و‬
‫‪ ،‬إ أن‬
‫א‬

‫ر‬

‫ـ‬

‫כــאن أ ـ‬

‫‪،‬‬

‫א כאن‬
‫ـ‬

‫כو‬

‫כ‬

‫ر א כ אر‪ ،‬و‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬و אכ روא‬

‫ـ‬

‫אء א א א‬
‫ـ‬

‫إ أ ـ א ًא א‬

‫א א‬

‫مא א و‬

‫‪ ،‬وא‬

‫ـ ‪ ،‬وإ‬

‫אدون ‪.‬‬

‫‪ ‬כאن‬

‫אزرة א‬

‫رب‬
‫א ـ ‪ .‬و ـא‬
‫ــא‬

‫ـ ن א ‪ ‬כــאن ـ‬

‫‪.‬‬

‫هא‬
‫ـ ‪ ،‬إذ أ ـ‬

‫إ ـאءאت‬

‫ث‬

‫ـ ه א א ـ أ ـ א و ــאء؛‬

‫ر لא א‬
‫אכ‬

‫أ א א‬

‫א אدرة‪ ،‬و‬

‫ًא‬

‫‪‬‬

‫ـ ل א ‪ ،‬إذ ُ ـ ّ ـ‬
‫ل‬
‫وא‬
‫א‬

‫אر‪ ،‬وא‬

‫‪،‬و א‬

‫א‬

‫א‬

‫ووא ـ ه ـ א‬

‫א א‬

‫א כאن‬

‫כ مא و‬

‫ـ‬

‫ق ور א‬
‫א‬

‫ور‬

‫אـ‬

‫‪ ،‬א אرس א‬
‫אـ‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫ص‪.‬‬

‫أر אب א‬
‫א א‬

‫א‬

‫ـ ًـא و ــא ه‪ .‬و ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫אא‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬و‬

‫ر لא ‪‬א‬

‫כــאن ـ ‪‬‬

‫א‬

‫ـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ ة أر ـ‬
‫א ًא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫إ‬
‫ـ و‬
‫א‬

‫אכ ‪،‬و‬

‫ة‪ ،‬כـאن ـ א ـ‬

‫א ـא ـ‬
‫‪..‬‬

‫ـ‬

‫ًـא ـ ـ م‪ ،‬وأ ـ‬

‫ًא ذא أ‬

‫هא א‬

‫כ‬

‫א ‪.‬‬

‫ﺟـ‪ -‬ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ‬
‫ﲑﻯ‬
‫‪ .١‬ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ﺑ‪‬ﺤ ‪‬‬
‫כ‬
‫כــאن‬

‫א‬

‫ـ هא ـ‬

‫כ אإ‬
‫ـ‬

‫أن ر‬

‫א ـ ًـא‪ .‬و ـ א‬

‫א و‬
‫ّـ‬

‫כא ـ‬

‫إ ـ א ـ אم ـ‬

‫א א ـ ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ أـ‬
‫ـ א‬

‫ـ א‬

‫אـ‬

‫ُـ כ ر ـ ل א‬

‫אر ًא و א ًא א‪ .‬ـ ـ ه א ـאء ـ رא ـ א ـ " َ ِ ـ ى" ‪-‬‬
‫َ‬
‫ـ א‪ ،‬إذ ـ أن ـאכ‬
‫ًـא ـ ـ ه א א ـ א ـ כـאن א ـ‬
‫ً‪ -‬أ ـ ًא‬
‫ـא‪ .‬ـ א‪ ،‬أر ـ ـ א א א ـ‬
‫אرت א‪ ،‬وإن و ـ و ـ‬
‫א‪ ،‬ن אرت א א‬
‫و‬
‫ـ אـ‬

‫أ אد ـ ه א א ـ إ ـ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫א وא‬

‫‪ :‬إن א א‬
‫‪١٧٢/٩ ،‬؛‬

‫ـאول א‬

‫ـאم ـ ‪ .‬و ـ د ـ‬

‫ـ ذر ـ כـ ـ ـ ُ ـ و ـ ذر ـ‬
‫אد‬
‫אوي ‪٢٢٣/٢‬؛ אر‬
‫א‬

‫" ُ ـ ى"‬
‫ْ‬
‫ـא‬
‫ـ‬

‫أ ـ אد א א ـ ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫אدي ‪.(٣١٧/١‬‬

‫ـ أـ‬

‫אـ ‪).‬‬

‫ـ ه‬
‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫כ‬
‫ة‪ ،‬א א א‬
‫א‬
‫ّ‬
‫ـ ‪ ،‬إ أن א א ـ‬
‫ـ א ـ א‬
‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫אא‬

‫א א‬

‫نא‬

‫ّ‬

‫و د ‪.‬‬

‫אء‬

‫وא‬

‫ــא ‪ ،‬ـ‬

‫ـ إـ أـ‬

‫ــא إذא כــאن أ ـ‬
‫ـאه ـ‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫أر ـ إ ـ ـ‬
‫ـ ‪ ،‬ـאل أ ـ‬

‫ـ‬
‫أـ‬

‫א ذى כ‬

‫أن أ ى‬

‫ـ أ ـ אد א א ـ‬

‫א ـ‬

‫ـא‬

‫ه‬
‫אـ‬

‫ـא‪ ..‬إذن‪،‬‬

‫أذ‬
‫د א أ א א وأ‬
‫ب ّ‬
‫ّ‬
‫ـ א ـ ـ אه ـ‬
‫ـא إن‬
‫‪ ،‬وأ‬
‫א‬

‫د م‬
‫א‬

‫א א‬

‫אب‬

‫‪،‬ذכ‬

‫أن כ ن‬
‫‪ ،‬و אل‬

‫ـ ـ‬

‫א ‪،‬و‬

‫"‪ ،‬و כ א א‬

‫א ه‬

‫‪ .‬وא‬

‫ة‬

‫ر د ـ ‪ ،‬و ـ إ ـ א ـ אب א ـ ي‬

‫כ כ‪ ،‬و א أن رآه‬
‫"إ א‬

‫א א‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪ .‬وא‬

‫אب أ ـ‬

‫رאً א‪ ،‬ور‬
‫א‬
‫‪ ،‬و כ אب‬

‫אـ‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫כ‪.‬‬

‫‪‬إ‬

‫ء وא ؛ و أن ر ـ ل א ‪‬‬
‫כאن א א " َ ى" ّ ًא כ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫א رب א א ‪،‬‬
‫כאن‬
‫כ ـ َ א ـאس﴾ )א א ـ ة‪(٦٧:‬‬
‫إن א א כ ـ ‪َ﴿ :‬وא ُ َ ْ ـ ُ َ‬
‫ق و ه‪.‬‬
‫ر ‪،‬و‬
‫א‬
‫‪ .‬أ ‪ ،‬כאن א‬
‫ه א א وא‬
‫إ‬

‫‪ .٢‬ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻡ‬
‫אم‬
‫א א‬

‫א כא אت‬
‫א‬

‫رא ًא آ‬

‫أر‬
‫א‬

‫א אم‪ ،‬و‬

‫ه‬

‫و‬

‫ر‬

‫א‬

‫א‪ ،‬وכאن‬

‫ـ‬

‫ـא‪ .‬و ـ‬

‫" َ ْ ُ َرא"‪ ،‬و‬

‫َ ّ‬

‫אא א‬

‫א‬

‫إ‬

‫א א‬

‫أ ًא‬

‫‪ .‬כאن ـ رأس‬

‫ون‬
‫ـ هא‬

‫אت א‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ أ ـ ًא א ـ‬

‫ة‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺗﻘﺐ ﻭﺍﳌﺒﺸﺮ ﺑﻪ‬
‫‪ .١‬ﺩﻋﺎﺀ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺑﺸﺎﺭﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ‬
‫ًא‪ :‬א כאن ُء أ כ؟ אل‪» :‬أ ـא د ـ ة إ ـ א‬
‫א‬
‫أ א‬
‫‪:‬‬
‫ع آ‬
‫אא‬
‫‪ (٣)«.‬و אول א آن א כ‬
‫אﻷﻭﱃ‪ :‬د אء إ א ‪َ ﴿ :‬ر َא َوא ْ َ ـ ِ ـ ِ َر ُ ـ‬
‫ْ‬
‫א ِכ אب وא ِ כ و ِכ ِ ِإ כ أَ א ِ א ِ‬
‫כ ﴾ )א‬
‫ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َُ ّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬כ ـ א‬

‫ةא‬
‫ةא‬

‫אل‬

‫אم‪.١٩٥-١٩١/١ ،‬‬
‫אم‪.١٩٩/١ ،‬‬
‫ي‪.٣٨٤/١١ ،‬‬

‫ً ِ ـ ْ ُ َ ْ ُـ‬
‫ة‪.(١٢٩:‬‬

‫‪،‬وـ ى ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ِ آ א ِـכ و ِ ـ‬
‫ََْ ْ َ َ َ َُُّ ُ ُ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٣٦‬‬

‫ـאل ِ ـ א ـ ـ‬
‫وإذ َ َ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ـ ى ـ ‪ْ ِ َ ﴿ :‬‬
‫َ ْ ُ َ ْ‬
‫ِإ َ ـ ُכ ـ ِّ ًא ِ ــא ـ ـ َ ي ِ ـ א ـ ِ‬
‫رאة َو ُ ـ ِ ّ אً ِ ُ ـ ٍل‬
‫َ ْ َ‬
‫َ َْ َ َ‬
‫ُ َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ َאء ُ ِא ْ ِ َאت َ א ُ א َ َ א ْ ُ ِ ٌ ﴾ )א ّ ‪.(٦:‬‬
‫َّ‬
‫ٌ‬
‫כ א ة‪ ،‬ـ ـ ـ‬
‫لא ‪‬‬
‫أ ‪،‬‬
‫و‬

‫ه‬

‫ر‪ ،‬وכאن א א‬

‫َ َـא َ ِ ـ ِإ ْ ـ א ِ َ ِإ ِّـ َر‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ـ ْ ِ ِ ـ َ ـ ِ ي א ـ ُ أ َْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ ُ‬

‫ـ ُل א ِ‬
‫ُ‬
‫َ ـ ُ َ َ ــא‬

‫ـ‬

‫ر‬

‫א אره‪.‬‬

‫ّـ‬

‫وـ‬

‫א ـ אرة‬

‫إن أכ ـ د ـ و ــאن ـ‬
‫ـ ـ ـ א א ـ آن א כ ـ א ـ ي ُ ـ ّ‬
‫ـ ـאت ـ א ـאت א ـ ـ ل و ـ‬
‫א ـ آن ذي א ـאن א‬
‫א ‪.‬أ ‪،‬‬
‫א א‬

‫إ כאر א آن‬

‫‪.‬‬
‫ـ‬

‫ع ـ‬
‫א‪،‬‬

‫إ כאر‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫אא‬

‫إ אح‬

‫א‬

‫ع‬

‫ـ ة אـ ةأـ‬
‫ـ‬

‫أ אً ‪.‬‬

‫אو ـ א ن‪ ،‬و ـ وح א ـאت א آ ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ة‬

‫أن ـ א‬

‫ـ א כ د ـ ‪ ،‬כ ـא ـאء‬

‫ء‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ‬
‫אول א ـ‬

‫א ـ אرאت א ـ‬

‫ر ـ لא ‪ ‬ـ אـ‬
‫ـ‬

‫א‬
‫و‬

‫ـ‬

‫ـ אא‬

‫א د א‬

‫ـ ض ـ هאכ ـ‬
‫ّ‬
‫א ـ אכـ א ـ‬
‫ـ‬

‫א א َ‬
‫‪.‬‬

‫א א‬

‫ــאت ـ א‬

‫ــאت‪ .‬و ـ أرאد‬

‫إـ‬

‫ـ ع‪،‬‬

‫א כ אب "א‬

‫ـ אل‬

‫ـ دة ـ א ـ رאة وא‬

‫ـ وא ـ ر ـ ل‬

‫َـ‬
‫وـ ّ‬
‫ـ אد ـ‬
‫א ِ ْ ‪،‬أ א א כ‬

‫"‬

‫ـ ع‪،‬‬

‫ـ אא‬

‫ـ ه‬

‫ﺃ‪ .‬ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ‬
‫אء‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א ـ رאة א‬

‫אء‪ ،‬وأ ـ ق ـ‬

‫‪ ،(٢‬أي أن ر‬
‫ــא‬

‫א‬

‫ـא‬

‫א ‪‬و‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬
‫‪‬‬

‫אء א‬

‫א‬

‫א‬

‫אم‪ ،‬و‬

‫א‬

‫ّ‬

‫أ‬

‫ـت ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א ـ ةא ـ أ‬

‫א‬
‫אل‬
‫أدى‬
‫א‬

‫ـ ‪ -‬א ـאب‪ ،٣٣ :‬א ـ ‪:‬‬

‫ـ אء‪ ،‬و ـ א‬

‫ر א א‬

‫ر‪،‬‬
‫‪‬‬

‫ـאل ـאرאن‪) [.‬א‬

‫א‬

‫אت وأ‬
‫مא‬

‫‪ ،‬نא‬
‫א‬

‫א‬
‫ر‬

‫مא‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬و ـ ه א‬
‫‪،‬و‬

‫א‬

‫‪ ،‬وא ـ‬

‫ـ ـ إ כ ـ ة ـאم ‪ ١٩٤٤‬ـא ـ‬

‫ة‬
‫אإ‬

‫א‬

‫‪ ،‬و אم د ‪ .‬و אرאن‬

‫ـ‬

‫إـ‬
‫‪‬؛ و‬
‫אכ‬

‫‪ ] :‬ـאء‬

‫ـ אـ يכـ‬
‫ـ ‪‬؛ أ ــא‬

‫ـ‬
‫ًא ن א‬
‫ة‪.‬‬

‫ه؛ أ א‬
‫כـ ‪ ،‬إذ ورد ـ‬

‫‪ .‬وא ـ‬
‫א ـ‬
‫ـאل ـאرאن ـ‬
‫ـ آ ـ ـ‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫א ـ رאة ـ ن إ ـ א‬
‫א ـ رאة ـ‬
‫א‬

‫‪ ‬ـ כא ـ إ ـ א‬

‫כ ـ ‪ .‬א ـ אرאت א‬
‫مא ي‬

‫ة وא‬
‫وـ‬

‫ـ‬

‫א א‬

‫‪٣٧‬‬

‫ـ‬

‫ــאرאن‪ ،‬إذن‪ ،‬ـ ن א‬

‫ـ ــא‬

‫ـ ‪‬و ـ‬

‫א אر‪ [ .‬و‬

‫ل‬

‫א‬

‫أ‬

‫رאً א‬

‫כ ن‬

‫ـ ول א‬

‫وَ‬
‫وأي כــאن ـ ّ ـ رאً ـ א ـ א ـ‬
‫כــאن כـ ن إذن؟ ّ‬
‫ه כאن آ ـ ‪ ،‬ـ כـ‬
‫و ًא؟ و ـ ّ א כ אכ א א‬
‫א رאة‬

‫כ אب א‬

‫אرאن‪[.‬‬

‫‪ ،‬وא‬

‫إ‬

‫وإ‬

‫ـ عא‬
‫כ‬
‫د‪ ،‬و‬

‫א‬

‫‪٢٠‬‬

‫כ ‪،‬و‬

‫ور أ‬

‫א ـאت ـ‬

‫و ـ‬

‫א‬

‫אد‬
‫ّ‬

‫ع‬

‫ـ‬

‫ـ هא‬

‫א א ًא‪ ،‬ن א‬

‫ر ـ ‪ ٢‬ـ א ـאب‬

‫‪ .‬و ـ א د ـ وא ـ و ـא‬

‫ّ‬

‫ـ‬

‫א אت א ـ أ ـ ت ـ‬

‫ـאم א ـ א ـ‬

‫א ً ي ـכ أو ـ‬

‫‪.‬‬

‫‪ ،‬و ـ ‪] :‬و ـכ‬

‫א כ ‪ ،‬وא‬
‫ـ ‪ .‬ـ إن‬

‫ـ‬

‫א ـ אت ـ כـ ‪،‬‬

‫ـ אإ ـ א‬
‫أن‬

‫ـ‬

‫ـ ذא ـ כـ ـאرאن כـ ‪ ،‬ـ ّي‬
‫ـ ًא‬
‫א ـ ي ـ ـ ‪ ،‬وא ـ‬

‫א ـאب ‪ ٢١‬ـ כ ـאب א כـ‬

‫א ي ـכ‬

‫כ ًא א‬

‫ـ א א ـאر‪.‬‬

‫ى כ ‪ .‬وכ א‬

‫ر‬

‫א‬

‫أن אرאن‬
‫אא‬

‫ـ ـ‬

‫ــאر‪ ،‬ـ‬
‫ـאر ـ אء‪،‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ‬
‫ـ ِ ـّ‬

‫אد‪.‬‬

‫כ‬

‫‪ ،‬وכאن أول ــ ول א ـ‬

‫ن אرאن א אرد‬

‫ـ‬

‫אء‪.‬‬

‫م أن ر ل א ‪ ‬כאن‬

‫ّ‬

‫د ـ‬
‫‪‬و‬

‫ـ ه א ـ ـ א ـ رאة א ــאرة א א ـ ‪] :‬و ـ أ ـ ف א‬

‫)‪(٢) (١‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫ـ‬

‫ــאرאن ـ‬

‫إـ أ ـ א ‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ אً ‪ ‬ـ‬

‫ـ أن ر ـ ل א‬

‫ﺏ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ‪‬‬
‫وא ـ א א ـ ـ א ـ رאة ـ ل‪] :‬و ـ ف أ ـ‬
‫‪،‬وכ‬

‫כ‬
‫א ‪‬‬
‫إ‬
‫وא‬
‫أכ ن א‬

‫כ‬

‫א‬
‫‪ ١٩‬א‬

‫כ‬

‫ر ـ‬

‫כ‬

‫כ‬
‫هא‬

‫ـא‬

‫‪ -‬א אب‪ ،١٨ :‬א‬

‫‪‬و ـ ل ـ ‪:‬إ ـ‬
‫‪،‬و‬

‫ر‬

‫ءآ‬

‫[ )א‬

‫ـ‬

‫ــכ ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬وأ ـ‬

‫إ ـ‬

‫‪.(١٨ :‬‬
‫ـא‬

‫ـ ‪ ،‬أي ـ إ ـ א‬

‫ـכ‬

‫وא ي‪.‬‬

‫‪] :‬و‬

‫א ي כ‬

‫כ‬

‫א‬

‫א‬

‫ذ כ[‪.‬‬

‫)‪ ّ ِ (١‬א אر‪ :‬أي س א אر ذو رأ ‪.‬‬
‫כ א‪] :‬و‬
‫رאة وردت ه א‬
‫א כ‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫א ] ة آ ف[ א א א‬
‫أ‬
‫‪) .‬א‬
‫‪ ،‬א אن ‪.٢٥٢‬‬
‫‪٣‬؛‬
‫)‪ (٣‬א אري‪ ،‬ء א‬
‫)א‬

‫(‬

‫ةآ ف‬
‫(‬

‫א‬

‫אر‪ [.‬و‬

‫ـ‬

‫إـ‬

‫ـ‬

‫כـ ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٣٨‬‬

‫و‬

‫"إ ة‬

‫‪ ،‬وא‬

‫א‬

‫أن‬

‫إ‬

‫إ א " א אردة‬
‫א يأ‬

‫إ‬

‫אא‬

‫أن א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ .‬ـ إن א ـ ـ‬

‫‪‬‬

‫ـא‬

‫‪ ‬ـ‬

‫‪ .‬כ ـא أن ـ ه א ـ ـ‬

‫إـ‬

‫כ ن أ ُ א‪.‬‬

‫أ אא‬

‫אم‬

‫ــ دة إ‬

‫א‬

‫ــ א ــ‬

‫א‬
‫ــ‬

‫א‬

‫‪ ‬ـ ـت ـ‬

‫כ ر‬
‫‪.‬و‬

‫ـ ـ א ـ رאة ـ א‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫אأ‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫כא‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫إ ـ א‬

‫إ‬

‫א‬

‫א‬

‫כــ أن כــ ن ــ‬

‫ـ ق‪ ،‬ذ ــכ ن ـ‬
‫ـ א ـ א‬

‫ود وא‬

‫א ـ‬

‫כــאم‬

‫אت‪ ،‬و‬

‫‪‬و‬

‫ـ‬

‫ــ ‪ ‬א ــ‬
‫ـ א ـ א ‪ .‬ـ إن‬

‫ــא ـ‬

‫ـ ة أو ـ‬

‫ـ ًـא‬

‫ـ ة‪ ،‬ـ כــאن‬

‫‪.‬‬
‫א א‬

‫أא‬

‫‪،‬‬

‫אأ‬

‫ـ ة‪،‬‬

‫ـ ـ ـت ـ‬

‫א א כ ‪ِ ﴿ :‬إ א َ ْأر َ ْ َא ِإ َ ُכ َر ُ ً َ א ِ ًא َ َ ُכ َכ َ א َ ْأر َ ْ َא ِإ َ ِ َ ـ ْ َن َر ُ ـ‬
‫ْ ْ‬
‫ْ ْ‬
‫ْ‬
‫ـ أـ‬
‫ـ ‪ ‬و ــא ـ א ـ ة وא ـ م‪ .‬وא‬
‫ـ‬
‫ـ ‪ (١٥:‬إ ـ و ـ א ـ‬

‫)א‬

‫א‬

‫أي د‬

‫אإ‬

‫ـא‬
‫ً﴾‬

‫آ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬
‫כאن‬
‫أ‬
‫א‬
‫و‬
‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫و‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א אص و ـ א‬

‫ـ م وכ ـ‬

‫ـאر ‪ ‬ـ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫כ‬
‫أن א رאة א‬
‫‪ .‬و وى‬
‫א אس א כ א‬
‫ُّ‬
‫ــא ‪ ،‬כא ـ‬
‫ـ ي ـ ـ ه א ـ ‪ :‬ــא أ ــא א ـ ‪ ،‬إ ــא أر ـ אכ ــא אً و ـ אً و ـ אً‬
‫و َ ّ אب‬
‫َ ّو‬
‫ِّכ ‪،‬‬
‫‪ُ ّ ،‬כ א‬
‫ي ور‬
‫‪،‬أ‬
‫زא‬
‫ِ ً‬
‫ـ ُـ ـ א ـ‬
‫ـ א‬
‫ـ و ـ ‪،‬وـ‬
‫א ـ َ ‪ ،‬و כـ‬
‫אـ‬
‫ـ אق‪ ،‬و ـ‬
‫א‬

‫אء ن‬

‫)‪(١‬‬

‫إ إ א ‪.‬‬

‫وא ن כ ‪ َ :‬א‬
‫א ـ א ــא ي ـ ه א ـ‬
‫‪،‬‬

‫א‬
‫إא‬

‫כأ אא‬

‫א ـ قא‬

‫ـ א‬

‫)‪ (١‬א‬

‫אري‪ ،‬א‬

‫ع ‪٥٠‬؛ א‬

‫ـא‬

‫أر‬

‫א‬

‫د‬

‫א رאة؟‬

‫ـ‬
‫ر‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬و ـ رכ ـ א ـ أن ـ א א ـ‬
‫و אس أ‬

‫אً א‬
‫إ א א‬
‫ـ ـ و אـ א א ـ‪ .‬ـ‬
‫אم أ‬

‫ـאج‬

‫ـ إـ‬

‫ـ‬

‫‪.١٧٤/٢ ،‬‬

‫‪ ،‬כن‬

‫هא‬

‫ـ رכ أن‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ ى‬

‫ل ‪:‬‬

‫‪ ،‬و ًא ـ א כ‬
‫‪ ،‬وא אط א‬
‫א‬
‫أ ــאم ـ א ـ ور وא ذא ـ َ ـ ل دون‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫ـ ط א ــאس ـ‬
‫د‬

‫אو ـ א ـ‬

‫أ‬

‫‪ ،‬و ـ כ ن ـ رאً و ـ אء ــא‬

‫إ א‬

‫إ ـــא أر ـــ אכ ِ ـــ ْ زאً‬
‫ز وأ אن‪ ،‬و‬
‫כ ن‬
‫دو ـ ًــא ـــ א ـــ‬
‫כ "‪،‬‬

‫"א‬
‫כ‬

‫أ‬

‫"א‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ אق‪ ،‬ذ ـכ ن ـ א א‬

‫אא‬

‫ـــ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫!"‬
‫أ‬

‫و‬

‫ل‬
‫‪،‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אت א‬
‫‪..‬‬

‫א‬

‫و‬
‫‪ ،‬כא‬

‫أ‬

‫ه‬

‫א‬

‫إ د ـ‬

‫‪..‬‬

‫אب‪ ،‬و‬

‫א‬

‫ّ‬

‫א‬

‫ب‪ ،‬و כـ ـ ط أ‬

‫ه‬

‫ردא ـ ة ـא ً ـ ‪:‬‬
‫ـس ـ א إ‬

‫ـכ ـ ع א ‪ .‬ـ‬

‫ـ ي أ ـ א א ـ א ــא‬
‫ـ‬

‫א‬

‫أن א ورد‬
‫‪.٣٧٧/٢ ،‬‬

‫ـא‬

‫ـ إ‬

‫أ ـ ق‬

‫‪ ..‬إذن‪ ،‬כـאن ـ‬

‫א ـ א‬
‫ــא‪ ،‬و ـ أن‬
‫ـ‬

‫ــאت‬

‫ـ أن أכ ـ‬
‫ـ ‪ .‬ـ ذ ـכ‬

‫أن ـאرق א ـאس‪،‬‬

‫א‪.‬‬

‫אت‪ ،‬و ـ א ـאن‬
‫א رאة‬

‫א‬

‫ـ ن ـ אאـ‬

‫ـ ـ א ـ‬

‫هאـ‬

‫אم أ‬
‫)‪ (١‬أ دאود‪ ،‬א دب ‪١‬؛ א‬
‫אم‪.٥٥/٤ ،‬‬
‫)‪ (٢‬א ة א‬

‫‪،‬و‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ ‪ ،‬وأ א ًـא‬

‫أدى ر א‬

‫א رאة‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬

‫כـ ‪-‬א ـ آذوه أذى ـ אً ـ אل ـ אت‪ -‬ـ‬
‫א ُ َ אء‪«.‬‬
‫א אء‪ ،‬و כ אل ‪» :‬אذ א‬

‫‪ ،‬ور ّ‬
‫ـ ـ א ـ ‪ ،‬وو‬

‫‪ .‬א‬

‫خوـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪«.‬‬

‫ـ א‬

‫א‬

‫א ي‬

‫א‬

‫أ‬
‫אدرאً‬
‫ـ أن‬
‫ــאه و ـ إ ـ إ‬
‫َو َ ـ א أ‬
‫‪ .‬وأ א و ه‪،‬‬
‫א ر א ي أر‬
‫א א‬
‫‪ ،‬כא ـ‬

‫ص‪ ،‬א‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ أכ ـ א ـ‬

‫أن‬

‫א د ‪ ،‬وأ‬

‫א‬

‫و أ‬
‫א‬

‫ـ כ‬

‫ّ אب א ـ אن ـ א ـ وאم‪،‬‬

‫ـאم א ـאس ـ‬

‫إ أ‬

‫هא א‬

‫‪‬‬

‫ـ و ـ ه ـ أ ـ‬

‫אـ‬

‫وو אر ورزא ‪،‬‬

‫א ‪» :‬أ‬
‫ـ‬

‫אא‬

‫אـ‬

‫ـ ب ـ‬

‫وא‬
‫א א‬

‫כאن‬

‫כ نآ‬

‫‪:‬‬

‫هא‬

‫א א‬
‫א‬

‫ـــאت أ ـــ ـــ א ور ـــ ‪ -‬ـــ و ـــ ُ ـــכ א ـــ و ـــ‬
‫ّ‬
‫ه‪ ،‬و אدאכ و אر ـכ َ ـ א א ـ ّ ت ـכ ـ ة وא ـ ة‪ .‬أ ـ ‪،‬‬

‫أدب و‬

‫ور‪ ..‬و‬

‫‪،‬‬

‫ر‬

‫אب إ‬
‫א‬

‫ـ م ـ هא ـ قא‬

‫ذא‪ ،‬א ـــא א ـــ כ وא ـــ وא إ ـــכ‪،‬‬
‫ـــ א א ـــ و ـــ ً‬
‫ى ور‬
‫ـ‬
‫أ ـ ‪ ،‬ـ‬‫א و ‪.‬أ‬

‫א כ ‪،‬أ אأ‬

‫כ "‪.‬‬

‫"أ‬

‫ـــ‬

‫כא א‬

‫אص‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬وإ ر אء א ‪.‬‬

‫ة ـــ א ـــ أ א‬
‫א‬

‫‪٣٩‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـאء و ـ ه א ـ‬

‫אت‬

‫ة ر ـ ل א ‪ ،‬إذن‪ ،‬ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٤٠‬‬

‫א‬
‫أ‬

‫אכ‬

‫א ي כ ه א رאة؟ أ אכ‬
‫د‬

‫ه؟ כ ّ دون כ‪ .‬إذن‪ ،‬א‬

‫آ‬

‫א‬

‫א ـאر‬

‫ل‬

‫ـא‬

‫‪ ،‬و‬

‫ـא ـאء‬

‫אـ ـ‬

‫ه‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﳒﻴﻞ‬
‫ﺃ‪ .‬ﻓﺎﺭﻗﻠﻴﻂ‬
‫ــאء ـ إ‬
‫ــאر‬

‫ـ‬

‫ــא‪ ] :‬ــאل א ـ‬

‫‪،‬אـ ي ـ‬
‫‪،‬א ي‬

‫א‬
‫أ‬

‫إ ـ כ א و ـ [ )א ــאب‪ ،١٦ :‬א ـ ‪ .(٧ :‬و ـ‬

‫ق‬

‫وא א‬

‫א‬

‫‪ ،‬إن ر ل א‬

‫‪.‬و‬

‫لכ‬

‫إ‬
‫א א‬
‫و אء‬

‫א‬

‫إ‬

‫א ب‬

‫أي א‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫ــאر‬

‫כ כ‬

‫א‬
‫א و‬

‫‪،‬و‬

‫أ ل כ א‬
‫ُ ّכ‬

‫‪:‬‬

‫א א‬
‫א‬

‫َ‬

‫א‬

‫ـ دة ـ أ ـ א‬
‫إ‬

‫א‬

‫א‬

‫א ‪،‬‬

‫א‬

‫א ي َّ‬

‫ـא‬

‫هאכ‬
‫אא‬

‫ـ א א ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫‪ ،‬و ـ‬

‫‪ ،‬وכ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א ‪ ،‬أي أ א د‬
‫א‬

‫א א‪ ،‬و ء א‬

‫ـ אـ ب‬

‫ـא ‪ -‬א ـאب‪،١٤ :‬‬

‫[)‬
‫‪،‬‬

‫أذ ـ‬

‫ـ إن כ ـ‬

‫إـ א ـ א‬

‫א ـ ‪ ،‬و ــא כא ـ‬

‫ـ‬

‫" כ‬

‫ـ כـ [ )‬

‫א ‪ -‬א אب‪ ،١٦ :‬א‬

‫ـ فאכ ـ א‬

‫כ‬

‫‪-٢٦ :‬‬
‫ـ‬

‫ــא ‪ -‬א ــאب‪ ،١٦ :‬א ـ ‪] .(٧ :‬و ـ א‬

‫א ـ ـ א אـ ‪ ،‬ـ ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ‬

‫א ‪ -‬א אب‪ ،١٥ :‬א‬

‫כ أن أذ‬
‫[)‬

‫أ ـ أوא ـ ي‪،‬‬

‫" אر‬

‫ـא‬

‫ون أ‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫هאכ‬

‫أ א‬

‫א‬

‫ـ روح א ـ س א ـ ي‬

‫إ ـ כ ‪ ،‬و כ ـ إن ذ ـ ‪ ،‬أر ـ إ ـ כ [ )‬
‫אء א‬

‫א ي אء‬

‫ـ א ـ‬

‫אـ ي ـ‬

‫ًא آ ‪ ،‬وروح א‬
‫ـ ء‪ ،‬و ـ ّכ כ‬

‫אر‬

‫אر‬

‫אإ‬

‫‪] :(١٦ ،١٥ :‬إن כ ـ‬

‫ـ ه א ــאت‪ ] :‬ــאر‬

‫‪.(١٤ :‬‬

‫‪] .(٢٧‬و כ‬

‫بא‬

‫ـאء ـאر‬

‫א )א אب‪ ،١٤ :‬א‬
‫إ‬

‫]‬

‫ـ روح‬

‫ر ل א ‪.‬‬

‫ـ א ـ وאم‪ [.‬وא ن‬
‫א‬

‫ــאر‬

‫א إ ـ א ـאس‪ ،‬و ـ‬

‫אد و ـ א א כ ـאح‪ .‬إذن‪ ،‬ـ‬

‫أ א أ א‪،‬‬
‫א‬

‫‪،‬ذכ نא‬

‫כ‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫روح א‬

‫ء‪ ،‬وכא‬

‫אא‬

‫‪ :‬إ ـ ذא ـ‬

‫إ ـ ر ـ ور כ ـ כ ـ‬

‫כـ‬

‫ـא‪ ،‬ـ‬

‫‪.(٨ :‬‬
‫א ـ ‪ ،‬وא ـ א‬

‫כ ـ " ــאر‬
‫إ‬

‫ـ ‪ ،‬و ـאر‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ אول رؤ ـ‬
‫אت ر‬

‫א‬

‫" وאردة ـ א‬

‫ـא ـ א‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫א ‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ ‪،‬إ‬

‫ـ אت א ـ‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫כ אت א‬

‫א ًא‪ ..‬أ‬

‫‪‬‬

‫‪٤١‬‬

‫‪ ،‬אأ‬

‫ـא ـ ل א ـ‬

‫ـא א ـ‬

‫א و ‪:‬‬
‫آن‬

‫د در إ‬
‫א و ــכ أ و‬

‫د ذכ‬

‫אن‬
‫و‬

‫د ذכ‬

‫ـא‬
‫م وأכ أُو‬

‫أي‪:‬‬
‫א‬

‫ـ د‬

‫‪‬‬
‫وأכ ‪..‬‬

‫و وא و‬

‫א‬
‫دכ‬

‫ـ ‪،‬‬

‫ز‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫א‬

‫אء و‬

‫א و א‬

‫אء‪،‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﱂ‬
‫‪ ] :‬أכ ّ כ כ ًא ـ ‪،‬‬
‫א )א אب‪ ،١٤ :‬א ‪ (٣١ :‬ل א‬
‫אء إ‬
‫ـ א א ـא ـאدم ـ ‪ ،‬و ـ ء ـ ـ ‪ [.‬و ـ ل )א ـ ‪ ٨ :‬و ـא ـ א ـ א ـ ر‪،‬‬
‫ن‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫א אب‪ ] :(٧٢ :‬ـ‬
‫כ ـ ـ א ـ إ ـ א ـ ‪ ،‬و ـ א ـ إ ـ أ א ـ א رض‪ ..‬أ א ـ‬
‫ـ ن إ ـ א ـ א א‪ ..‬ـ כ א ـ א و ـ ـ ن‬
‫כ أ א אد ‪ ..‬כ َ ِ ـ وא ـ ر‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ـ א ـ כ‪ ،‬و ـ ـ כـ א ـ ‪ ،‬ـ ـ א ـ כ א ـ‬
‫ـ أאـ‬
‫א ــא‪..‬‬
‫אـ ي‬

‫א ــא‬

‫ـ ـ ‪..‬‬
‫ـ א‬

‫ي‬
‫ذ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ وא ـ ‪ ،‬و‬

‫א‪ ،‬و‬

‫أ‬

‫א‬

‫ـ وא‬
‫ـא‬

‫ـ‬
‫دא ًـא‪ ،‬و‬

‫ــאج‪ ،‬و‬
‫ـא‬

‫‪،‬‬
‫ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ س א ـ אכ‬

‫ـ ـ‬

‫ـ‪،‬‬

‫إذ‬

‫ـ א ـכ‪،‬‬

‫כـ א כـ א ـאر‪ .‬כـא א ـ ل‬
‫ـ כ ـ‬

‫ـ א رض‪ ،‬و ـ رؤوس א ــאل‪ ،‬و ــאوج ـ أرز ــאن‪ ،‬و ُ ـ أ ـ א‬
‫א‬
‫כ‬
‫إ א ‪ ،‬و وم א‬
‫א‬
‫א رض‪..‬‬
‫‪ ،‬و אرכ א אس ‪ ،‬و ُ ّ ـ‬
‫כ א ‪[.‬‬
‫وכ א‬

‫א آ ًא‪،‬‬
‫אא‬

‫و‬

‫אد‬

‫אإ‬

‫لإ‬

‫א‬

‫אو ت א‬
‫إـ‬

‫و‬

‫ـو‬

‫א رאة وא‬
‫وא‬
‫א ُ‬
‫א א‬

‫אرى وא‬
‫د‬

‫ـ‬

‫א א‬
‫ـ‬

‫ـ أـ‬
‫א א‬

‫אـ‬

‫ــאو ت א‬

‫ـ ن ـא כ‬

‫رאة وא‬

‫أ‬

‫כ ـא أ ـ א ـ א ـ ل ـ‬

‫د א א أو‬

‫א ـא‬

‫ـאرאت إ ـ ‪ .‬وأ ـא أ‬

‫ًא‬
‫א‬
‫ّ ّ‬
‫א אس א אرאت א‬

‫عא‬

‫‪،‬إ أ א‬

‫ـ ‪،‬و ـ אـ‬
‫א‬

‫א‬

‫אא‬

‫אدאً و‬

‫إ ـאء כـ ة‬

‫ـ دא‬

‫ـ‬
‫ـ אـ‬

‫ـ א ـ وא ـ‬
‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ــא א ــא‪ ،‬ـ ن‬

‫ـ א ـ אرאت ـ ل ـ ة ر ـ ل א ‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ وא ـ ر‪ ،‬و‬
‫א‬

‫ة‪،‬‬

‫ّر‬
‫ـ‬
‫ـ ـ ى‬

‫אج إ ـ أي ـ‬

‫ـא ـ‬
‫ـא א‬
‫أو و ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ ل‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٤٢‬‬

‫ة ر ل א ‪ ،‬و‬
‫إ‬

‫אد‬

‫ر عא‬

‫א ـא א ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫אא‬

‫‪.‬‬
‫א‬

‫و‬
‫‪ ‬وإ‬

‫א‬

‫א‬

‫إ‬

‫إ ـאرة‬

‫آ ‪،‬‬

‫أ‬

‫א א‬

‫א آن وא‬
‫אא‬

‫א ‪ ،‬א ن إ כאر‬

‫أن א رאة وא‬

‫א‬

‫אن إ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א ًא وכ אً‪.‬‬

‫א‬

‫ﻫـ‪ -‬ﻗﺪﻭﻡ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ‬
‫כ‬
‫وא‬

‫َُْ‬

‫אً‬

‫ـ א‬

‫هو‬

‫و وא‬

‫‪-‬و‬

‫א‬

‫وא א‬

‫אً أو א‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـאب ‪ -‬ـ כـאن ـ א‬

‫כא א כ ـ‬

‫ـو‬

‫‪ ،‬وכـאن ز ـ ـ‬

‫ـ زـ أ ـ א ـ ةא ـ ة א‬
‫ـאف‪ ،‬إذ‬

‫أ ـאب‬

‫ـ א‬

‫ـ وא ـ‬

‫ـ אم ذאכـ ًא أ ـא‬

‫ـ‬

‫ّ אو‬
‫‪ .‬و כ כאن א‬
‫أ ف إن כ ُ أدرכ أم !"‬
‫אً أ ّ ‪ ،‬و כ‬
‫‪" :‬إ أ ف أن د ًא‬
‫ـ رא ـ‬
‫אـ‬
‫ـ ز ـ ‪ ..‬כא ـ‬
‫כא‬
‫ـ ـ אر ـ א א ـ‬
‫ـّ‬
‫ـ إ ـ ‪ ،‬و כ ـ ـ כـ ـ ري‬
‫א א א ـ ‪ ،‬و ـ‬
‫אل א ‪ ،‬כאن‬
‫א ًא‬
‫א‬

‫א يآ‬

‫‪،‬و‬

‫و وي א أ‬

‫א‬

‫"أ ــא أ ـ‬

‫ري כ‬

‫ـ ر א ـ ة‪ ،‬وכא ـ‬

‫و‬
‫ـא‬

‫ـ ـ אرאت‪ ،‬أ‬

‫ه‪.‬‬

‫א و‬

‫א‬

‫ـًא ـ و ـ إ ـ א‬
‫ّ‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫َر‬

‫ـ و ـ َُـ‬
‫زـ ـ‬
‫א ‪ :‬ـ‬
‫ْ‬
‫ـ א ـ ‪ ،‬و أرא ـ أدرכ ـ ‪ .‬وأ ــא أو ـ ـ ‪،‬‬
‫ـ ل‪:‬‬

‫ـ‬

‫أ‬
‫وأ ّ وأ‬
‫‪ ،‬ن א כ ة أَ‬
‫و‬
‫ــכ‪ ".‬ـ ُ ‪ :‬ـ ! ــאل‪ " :‬ـ ر ـ ـ א ـ و א ـ‬
‫ـ‬
‫ّ‬
‫ـ ه‬
‫ـ ة‪ ،‬و ــא א ـ ة ـ כ ـ ‪ ،‬وא ـ أ ـ ‪ ،‬و ـ א א ـ‬
‫ــאرق َ ـ‬
‫ـ ‪،‬و ـ‬
‫ـ أ ـ ه‪ .‬ـאכ أن‬
‫א إ ـ ـ ب‪،‬‬
‫א‪ ،‬و َכ ن א אء‬
‫و ‪ُ .‬‬
‫ـ ع ـ‪ ،‬ـ‬

‫وא‬

‫س‬

‫א‬

‫ُ ـ א ـ د כ ــא أ ـ د ـ إ ـ א‬

‫ن‬

‫אא‬

‫ورאءכ‪ ،‬و‬

‫م‪ ،‬و‬

‫כ ـא َ ْ ُـ‬
‫و כ ـ אـ‬

‫ـ‬

‫‪ .‬כــאن ـ أ ـ ل ـ א ـ د وא ـ אرى‬

‫א ّ כ‪ ،‬و‬

‫ن‬

‫ه‪".‬‬

‫‪ ،‬א אن ‪.٢٤٧-٢٤٤‬‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א אء ‪٤٩‬؛‬
‫)‪ (٢‬א ـ ‪﴿ :‬א ـ ِ َ َ ِ ُ ـ َن א ُ ـ َل א ِ ـ א ُ ّ ـ א ـ ِ ي َ ِ ُ و َـ ُ َ כ ُ ـ ًـא ِ ْ ـ َ ُ ـ א ـ َرِאة َوא ْ ِ ـ ِ ﴾ )א ـ אف‪،(١٥٧:‬‬
‫א ِ إ א ِ َ إ ِّ ر ُل א ِ‬
‫ِ‬
‫﴿ذ َِכ َ َ ُ ُ ِ א رِאة و‬
‫َ‬
‫ُ َ ََ َ َ‬
‫א ْ ِ ِ ﴾ )א ‪َ ،(٢٩:‬‬
‫﴿وإْذ َ َאل َ‬
‫َ ُ‬
‫َ َ ََُُ ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ َ א אء ِ א ْ ِ َـ ٍ‬
‫ِ‬
‫ٍل ِ ِ‬
‫َ ي ِ א رِאة و ِّ‬
‫ِّ ًא ِ‬
‫אت َ ـא ُ א َ ـ َ א‬
‫أ‬
‫א‬
‫ي‬
‫ِ‬
‫א‬
‫א‬
‫כ‬
‫ً‬
‫َ َ ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ ُ‬
‫َ‬
‫َ َ َ َ‬
‫إَ ُ ُ َ‬
‫َ ُ‬
‫َ َ َُ‬
‫َّ‬
‫ــאم أ ـ ‪ .١٧٤/٢ ،‬وإذא أردت א ـ‬
‫ِ ـ ُ ِ ـ ٌ ﴾ )א ـ ‪ .(٦:‬وא ـ إ ـ ‪ :‬א ــאري‪ ،‬א ـ ع ‪٥٠‬؛ א ـ‬
‫ٌ‬
‫‪.٣١-١٨/١ ،‬‬
‫אכ ى‬
‫א‬
‫א إ ‪:‬א‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫ــאل ــא‬

‫ـ ر ـ‪:‬‬

‫م د‬

‫مو‬

‫א‬

‫א‬

‫כאن ور‬

‫ــא أ ـ‬

‫א כ אب א‬

‫أ ـ تر ـ لא ‪ ‬ـ لزـ ـ‬
‫و אل‪» :‬رأ ُ‬

‫א ـ ًא‬
‫א ‪ ،‬כ‬

‫‪٤٣‬‬

‫א‬

‫ـ و‪ ،‬وإ ـ אءه‬
‫)‪(١‬‬

‫ً‪«.‬‬

‫ُذ‬

‫أّא‬
‫א ًא‪ ،‬وכאن א‬
‫ّ‬
‫ـ א א ـ ـא ـאء א أن כ ـ ‪ ،‬وכـאن ـ ًא כ ـ אً ـ‬
‫ر‬

‫א‬

‫א‪ ،‬وכאن כ‬

‫א‬

‫‪.‬‬
‫‪ :‬אאـ ـ ‪،‬‬
‫إ ور א‬
‫א ‪‬א‬
‫א ـ ل أول و‬
‫ّ‬
‫א أ ـכ‪ .‬ـאل ـ ور ـ ‪ :‬ـא א ـ أ ـ ‪ ،‬ـאذא ـ ى؟ ـ ه ر ـ ل א ‪ ‬ـ ـא‬

‫و‬
‫א‬

‫رأى‪ .‬אل ور ‪ " :‬א א א س א ي َـ ل א‬
‫כ כ"‪ ،‬ـאل ر ـ ل א ‪َ َ » :‬أو‬
‫א إذ‬
‫א‬

‫أא‬
‫א‬

‫دي‪ ،‬وإن رכ‬
‫إ ُ َ‬
‫م‪ ،‬כאن א ـ ًא د א‪.‬‬

‫א‬

‫‪‬א‬

‫ـ ‪ ،‬כـ‬

‫א אس‬

‫ء‬

‫כ אب‪ ،‬כאن أول‬
‫و َ א وא אس אم‬
‫ـ م‬
‫א‬
‫כאن‬

‫أכ ن‬

‫ـ‬

‫כ‪ ،‬أ‬
‫إ‬

‫ّ‬

‫א َ َ ع‪،‬‬
‫‪ ،‬א‬
‫ـ ؟« ـאل‪ " :‬ـ ‪ ،‬ـ ـ ت ر ـ‬
‫כ‬
‫و‬

‫)‪(٢‬‬

‫زرא‪".‬‬
‫ًא ُ َ ً‬
‫حכ إ‬

‫ـ א ـ ‪ ،‬ـא ْ ـ ُ و َ ـ‬
‫אא‬
‫ل‪» :‬أ א א م وأ‬
‫)‪(٣‬‬

‫אא‬

‫‪ :‬א ـ م‬

‫أن و ـ ـ‬
‫ـ ُ ّ‬
‫ـאم و ِ ـ א א ر ـאم‬

‫م‪« .‬‬
‫ـ‬

‫ـ ـ כ א ـ "א‬

‫ـ ‪ ،‬ـ ل ـ אـ‬

‫ـא " إ ـ כـאن‬

‫ـ ‪ (٤).‬و ـ ح א ـ آن ـ אد وذכ ــא כـ‬
‫زא‪ ،‬و ـ ـ א ـ‬
‫ـ ًא ـ ً‬
‫כאن ِ ِ ِ א ِ‬
‫وכ َ ُ ِ ِ َو َ ـ ِ َ َ ـא ِ ٌ ِ ـ ْ َ ِ ـ ِإ ْ ـ א ِ َ َ َ ـ‬
‫א כ אر אل‪َ َ ْ ُ ﴿ :‬أرأَ ْ ُ ْ ِ ْ‬
‫إن َ َ ْ‬
‫َ َ ْ ْ‬
‫َ‬
‫ِ ْ ِ ِ َ َ َ َوא ْ َ ْכ ُ ِإن א َ َ َ ْ ِ ي א ْ َ ْ َم א א ِ ِ َ ﴾ )א אف‪.(١٠:‬‬
‫َْ ْ‬
‫ـ إ ـ א א ـ אرد ذכـ ه ــא‪ ،‬ـ ـ א ـ ـ م‪ .‬و ـ أن ـ א ـ‬
‫و ــא‬
‫כ ون ن א א‬
‫א‬

‫א‬

‫כ ر‬

‫כ ‪ ،‬و כ א أي א ـ א‬
‫כ ‪ ،‬إ أن‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫א وא א‬
‫אري‪ ،‬ء א‬
‫אم أ‬
‫א‬

‫هא‬

‫هא‬

‫אכ‬

‫ـ أن ـ ه א ـ‬
‫‪،‬و‬

‫إ‬

‫כ ‪.٢٩٩-٢٩٦/٢ ،‬‬
‫‪ ،‬א אن ‪.٢٥٢‬‬
‫‪٣‬؛‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪٤٥١/٥ ،‬؛ א‬
‫‪.٣٢٠/٢ ،‬‬

‫א‬

‫א‬
‫‪‬‬
‫ـ ‪ ،‬أي أن ـ رة א‬

‫א אر أن ـ ه‬
‫ـאف وإن כא ـ‬

‫م‪.‬‬

‫‪ ،٤٥‬א א ‪٤٢‬؛ א‬

‫א ‪،‬إא א‬

‫ـ‬

‫ة ‪ ،١٧٤‬א‬

‫‪.١‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٤٤‬‬

‫ﻭ‪ -‬ﳌﺎﺫﺍ ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ؟‬
‫أن‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫د وא‬

‫אرى כא א‬

‫ـאن ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫ن أ ر ل א إ أن‬
‫ـ هא‬

‫ـא ً دون ذ ـכ‪ .‬وכא ـ‬

‫כـאن‬

‫و‬

‫إـ‬

‫ـ د ـ ووא ـ‬

‫ـ ن‬
‫אن ـ ‪ ،‬ذ ـכ ـ כـא א‬
‫ل א ‪ ‬כא כא‬
‫در أن ة وא ة‬
‫ِ‬
‫א آن א כ إ ـ ه א‬
‫ر لא ‪‬و א و א ‪،‬و‬
‫ـ ـ ل‪ ﴿ :‬א ـ َ‬
‫ِ‬
‫אب َ ْ ِ ُ َ ُ َכ َ א َ ْ ِ ُ َن أَ ْ َאء ُ َ ِ‬
‫وإن َ ِ ًא ِ ـ ْ ُ َ ْכ ُ ُ ـ َن א ْ َ ـ َو ُ ـ َ ْ َ ُ ـ َن﴾‬
‫آ َ ْ َא ُ ُ א ْ כ َ َ‬
‫ْ‬
‫ْ َ‬
‫ْ‬
‫)א ة‪.(١٤٦:‬‬
‫حא‬

‫و‬
‫إ ـ أن‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ أ ـ א כ ــאب כــא א‬

‫نأ‬
‫א‬

‫هא‬

‫א‬

‫ة وא‬

‫א‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫כ رא‬

‫م‪ ،‬إذ כא א‬

‫و وى‬
‫و כ؟" אل‪" :‬‬

‫وأכ ‪ ،‬ـ ل א‬

‫ــאء؛ ـ א‪،‬‬

‫א رאة وא‬
‫أכ‬

‫א‬

‫ـ כه ـ‬

‫ـ ن ــא א‬

‫א אـ‬

‫ـ א ذכـ ه א ـ‬

‫‪،‬و‬

‫אأ‬

‫א‬

‫ن أ אء ‪.‬‬

‫אل‬

‫ـ‬

‫ـ م‪ " :‬أ ـ ف‬

‫א‬

‫א رض‬

‫אب ‪ ‬أ‬

‫ـ א‬
‫אء‬

‫א‬

‫)ــ (‪ ،‬و ـ א ـ‬
‫أو‬

‫ـ‬

‫ـ אً כ ـא ـ ف‬
‫ُ ‪ ،‬وא‬

‫)‪(١‬‬

‫أدري א כאن‬

‫‪ ،‬כــא א‬

‫أ ‪".‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻐﲑﺓ ﻭﺍﳊﺴﺪ‬
‫‪،‬‬

‫أ‬

‫כא א‬

‫آ ـ ‪ ..‬כــא א‬
‫إ א‬

‫نر لא ‪‬‬
‫ـ و כـ‬

‫‪،‬و א‬

‫د ًّא‪.‬‬

‫אء‬

‫وא‬
‫א‬
‫)‪(١‬‬

‫ــאن ـ ؛‬

‫כـ ن א‬

‫و ـ‬

‫و ــא ــא‬

‫أ ــאم‬

‫‪.‬‬

‫﴿و َ א אء ِכ אب ِ‬
‫َ َ ُْ َ ٌ‬
‫َ‬
‫א‬
‫אء‬
‫א‬
‫َכ َ ُ وא َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ‬
‫ـ‬
‫א‬
‫هא א‬
‫א א‬

‫ة‪ ،‬و כ א‬
‫ـ‬

‫ـאن ـ ء‪ ،‬وא‬

‫ـ‬

‫ـ ء‬

‫ر لא ‪‬‬
‫א‬

‫א أن‬

‫د م ُ ْ ٌ ‪ ،‬إن‬
‫א‬

‫כ‬

‫ْ ِ ِ א ِ ُ َ ِّ ٌق‬
‫א َכ َ وא ِ ِ َ َ ْ َ ُ א‬
‫ُ‬
‫ـ م إ ـא‬

‫وכـא ُ א ِ ـ َ ـ ُ ـ ْ ِ َن َ ـ א ـ ِ‬
‫ِ َ א َ َ ُـ ْ َ َ‬
‫َ‬
‫ْ ْ َْ َ ُ‬
‫ِ َ َ א ْ َכא ِ ِ َ ﴾ )א ـ ة‪ .(٨٩:‬ح א ـא ـ‬
‫ـ ـ م כـ ن‬
‫ـ ل א ‪‬؛ א ـ כ ـא ـ‬
‫َ‬

‫א‬
‫א‬

‫م‬

‫א‬

‫د‪ ،‬כאن‬
‫אل‬

‫أن أ‬

‫ـ أن ـ‬
‫‪١٤٠/١ ،‬؛ وא‬

‫‪:‬א رא‬

‫َ َ ُـ‬
‫ر‬

‫ًא دون כ‪.‬‬
‫ل א ‪ " :‬א ر ل א ! إن‬
‫ـ כ‪".‬‬

‫‪.٣٥٧/١ ،‬‬

‫ـאءت א ـ د ود ـ‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫א א‬

‫‪ ،‬אل ر ـ‬

‫א‪ ،‬وأَ ْ َ ُ ـא وא ـ ُ أَ ْ‬
‫ذ ـכ! ـ ج ـ‬

‫أ‬
‫א‬

‫א ‪ ".‬א א‪:‬‬
‫ّ‬
‫و ـــ ه א אد ـــ‬

‫أي ر ـ ـ כ ـ א ـ ـ م؟« ـא א‪ :‬أ ُ ـא وא ـ‬
‫ل א ‪ّ » :‬‬
‫ـ א ؟« ـא א‪ :‬أ ـאذه‬
‫ِ ـא‪ .‬ـאل ر ـ ل א ‪» :‬أ ـ أ إن أ ـ‬
‫َ‬
‫ـ אً ر ـ ل‬
‫ـאل‪" :‬أ ـ أن إ ـ إ א وأ ـ أن‬
‫א إـ‬

‫א وא‬

‫אد‬

‫ّ‬

‫ـــ‬
‫א‬

‫‪٤٥‬‬

‫א‪ .‬وو‬

‫)‪(١‬‬

‫א ‪.‬‬

‫ـــ ء أن א ـــ د כـــא א‬

‫ـــ ‪ ،‬ـــ أن‬

‫ـــ ن ر ـــ ل א و‬

‫אن ‪.‬‬
‫ـ אא‬

‫و ُ ـ ّ ـ אن א אر ـ ‪ ‬د ـ ً א ـ ًـא و ـ ه ـ‬
‫إ א‬
‫א ‪،‬‬
‫א‬
‫ر‬
‫ًא‬
‫ق‬
‫א ‪ ،‬و כ כאن‬
‫و َ ّ وא כ‬
‫ّ‬
‫א آ ‪،‬‬
‫أن‬
‫إ א ُאة‬
‫تא א َ א‬
‫אכ ‪،‬و א‬
‫כ ـ אً ـ ‪ ،‬وأ ـ ًא ـ ل א ـ אل ـ ـ‬
‫رא ـ إ ـ رא ـ ‪ ،‬و ـ‬
‫‪،‬و כ אא‬
‫א ‪:‬‬
‫א ‪ ،‬אل ذ כ א א א‬
‫ة‬
‫א א א‬
‫رא‬
‫أي ـ ‪ ،‬وא‬
‫ْ ّ‬
‫ـ ‪ ،‬و כ ـ ـ أ ـ ز ــאن ـ ‪ ،‬و ـ‬
‫ــא أ‬

‫ُ א َ هإ‬
‫‪،‬و‬
‫א‬

‫ـ أ ـ‬

‫أرض‬
‫כ‬

‫א ـ مأ ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫‪،‬‬

‫َ ّ‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ ث ـ‬
‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ة‪ ،‬ن א‬

‫ـ‬

‫ـ ع‪ ..‬ـ כــאن‬

‫ــא כ ــא‬
‫إـ א‬

‫أن‬

‫ـ ـ א ــאس آ ـ כ ـ أن‬
‫‪،‬‬

‫ـאت‬

‫ـ א أول‬

‫ـ ج ـ رض א ـ ب‪،‬‬

‫ـ ‪ ،‬כـ א‬
‫د א‬

‫כא‬

‫כـ‬

‫ـ ‪،‬و‬

‫‪.‬‬

‫َ ر‬
‫אت‪ ،‬و ُ ِ ‪ ،‬و כ‬
‫אل‬
‫ّ‬
‫‪ِ :‬א ِ‬
‫א ـ ـ ه‪ ،‬و ُ ـ ـ ه‪ .‬ـא‬
‫إ أرض א ب‪ ،‬وأ כ‬
‫ّ אر‪،‬‬
‫ْ‬
‫ـ ‪ ،‬ــא‬
‫ـ ‪ ،‬ـ إذא ـ א وאدي א ُ ـ ى‬
‫ــא‪ ،‬و ـ‬
‫ـ ‪،‬‬
‫ـ ه‪ ،‬ورأ ـ א ـ ‪ ،‬ـ ت أن כـ ن א ـ א ـ ي و ـ‬
‫ـ دي ـ ًא‪ ،‬כ ـ‬
‫ر‬
‫ـ‬
‫ــא ‪ ،‬و ـ َ ِ ـ ـ ـ ‪ .‬ــא أ ــא ـ ه إذ ـ م ـ א ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫ــא ــ‬
‫ــ ‪ ،‬ــ א ــא ــ إ أن رأ ــא‬
‫إ ــ א‬
‫ــ ‪ ،‬ــא‬
‫ــ ‪ ،‬א ــא‬
‫א‬
‫א אء א أن أ כـ ‪ ،‬ـ‬

‫א ‪،‬‬
‫א‪ .‬و ُ‬
‫ـ ـ א ـ ق‪ .‬ـ ــא‬
‫א‬

‫و‬

‫ر ل א ‪،‬‬
‫إـ א‬

‫ي א‬

‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א אء ‪ ،١‬א א‬
‫)‪ (٢‬א َ ة‪ :‬כ أرض ذאت אرة‬
‫ّ‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫)‪َ (٣‬כ ْ ‪ :‬א‬
‫)‪ ْ َ (٤‬ق‪ :‬א‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬

‫אم כ א أ אم‬

‫ـ ‪ ،‬ـ א إـ‬
‫‪ ،‬إذ أ‬

‫אر ‪٥١‬؛ א‬
‫(‬
‫د‪) .‬א‬

‫א‬
‫אم أ‬

‫ـ ـ‬

‫أ‬

‫ـ ـ َכ ْ ـ‬

‫כ‬
‫)‪(٤‬‬

‫א‪:‬‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬

‫א أ ـא ـ‬

‫ـ رأس َ ـ ْ ق‬
‫‪ ،‬אل‪ :‬א ـ ن‪ ،‬א ـ‬
‫و‬
‫‪.٢٧٢ ،٢٧١ ،١٠٨/٣ ،‬‬

‫ـ‬

‫يأ ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٤٦‬‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫ـــ َ َ ـــ ‪ ،‬وא إ ـــ א ن‬
‫ْ‬
‫‪.‬‬
‫نأ‬
‫אل‬
‫א‬

‫א‬

‫אن‪:‬‬
‫‪،‬‬

‫ـــ ن ُ ـــאء‬
‫)‪(٢‬‬

‫א‪ ،‬أ‬

‫א ُ وאء‬
‫َ‬
‫ذ כ‪ :‬אذא‬

‫أ ل‬

‫אل‪ :‬א כ و א! أَ ْ ِ ْ‬
‫وכــאن ـ ي ـ ء ـ‬
‫ُ אء‪.‬‬

‫כ‪.‬‬

‫א ‪،‬و א‬

‫ء‬

‫ر لא ‪‬‬

‫כאن‬

‫ل؟ ـ‬

‫‪:‬‬

‫א‬
‫رأ כ‬

‫כ א‬

‫כ א‬

‫‪ .‬אل‪:‬‬

‫‪،‬و ه‬

‫כـ ‪.‬‬

‫لر لא ‪‬إ‬

‫ـ‬

‫ـ إ ـ ‪ ،‬ـאل‬
‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫‪:‬إ‬

‫ـא‪ ،‬وأ ـ أ ـ א‬

‫‪ :‬א אن אن‪.‬‬
‫ـ‬

‫ـ ر ـ لא ‪‬و ـ‬
‫ـ‬
‫ـ א َ َـ ‪،‬‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫أ א ‪،‬‬
‫א‬
‫אن)‪ ، (٤‬و‬
‫ـא‬
‫ـ ‪ ،‬ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـאء ذوو‬

‫‪ :‬ـ ه وא ـ ة‪ .‬ـאل‪:‬‬

‫أכ כ א‪ .‬אل‪ :‬כ ر ـ ل א ‪‬‬
‫)‪(٣‬‬

‫א א א يو‬

‫אب כ‬

‫כ ‪ .‬ـאل‪:‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ إـ ر ـ لא ‪‬و ـ‬

‫‪ ،‬أ כ أ‬

‫ًא‪ ،‬و‬

‫כ ـ‬

‫ة‪.‬‬

‫א אل‪.‬‬

‫א ‪،‬و כأ‬

‫א ‪» :‬כ א!«‪ ،‬وأ כ ه‬
‫‪،‬‬

‫ـ ي‪ ،‬כ ـ‬

‫ـ ـ ذ ـ‬

‫أכر‬

‫ي‬

‫ي‪ ،‬ـ‬

‫ء‪ ،‬إ א أردت أن أ‬
‫أ‬

‫‪:‬إ‬

‫ـــ‬

‫أ‬

‫ــא أ ـ‬

‫ـ‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫ـــ ر ـــ‬

‫ـــ م ـــ‬

‫כـــ א ـــ م‪،‬‬

‫ــאزة ر ـ ـ أ ـ א ‪ ،‬و ـ‬
‫ـ‬
‫ّ‬
‫ـ ه ـ أرى‬
‫א ـ رت أ ـ إ ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـא رآ ـ ر ـ ل א ‪ ‬א ـ‬

‫ردאءه ـ‬

‫ـ ت إ ـ א ــא‬

‫ـ ء ُو ـ‬
‫وأ כ ‪ ،‬אل ر ل א ‪» :‬‬

‫ـ ه‪،‬‬

‫ّ ْل!«‬

‫ر َل א ‪ ‬أن‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ فأـ أ ـ‬
‫ـ‪ ،‬כ ـ‬
‫ـ‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـ‬
‫ّ‬
‫ـ ـ ‪،‬‬

‫)‪(٥‬‬

‫אُ ‪.‬‬

‫ذכأ‬

‫‪ -٢‬ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫أ א وأ‬

‫أز‬
‫وإ‬

‫ُ ر لא ‪‬أ أ‬
‫‪ :‬إن أول م‬
‫ة‬
‫لא‬
‫‪»:‬אأאא כ !‬
‫כ ‪ ،‬إذ א ر ل א ‪ ،‬אل ر ل א ‪‬‬
‫ر‬
‫ـ ـ أ ـ ُ ْ َـ ٍ ـ ـ‬
‫‪ :‬א‬
‫‪ ،‬وأد כ إ א ؟« אل أ‬

‫א‬
‫א‬
‫)‪ ُ (١‬אء‪ :‬أ‬
‫ُ‬
‫(‬
‫אض‪) .‬א‬
‫)‪ (٢‬א ُ وאء‪ :‬א ة وא‬
‫َ‬
‫و دא א‬
‫ةأ א‬
‫)‪ َ (٣‬א َ َ ‪:‬‬
‫ْ‬
‫א אن أي‬
‫‪ :‬א כ אء א‬
‫)‪ (٤‬א‬
‫אم‪.٢٣٤-٢٢٨/١ ،‬‬
‫)‪ (٥‬א ة א‬
‫א‪.‬‬

‫)א‬

‫(‬

‫‪.‬‬

‫)א‬

‫‪.‬‬

‫(‬
‫)א‬

‫(‬

‫כإ‬
‫آ‬

‫א‬

‫ـא؟ ـ‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪ ،‬א‬

‫أن‬
‫ّ ؟‬
‫أכ‬
‫إ أن‬
‫ّ‬
‫ـ أن ـא ـ ل ـ ‪ ،‬و כـ‬
‫ـ ـאل‪ :‬وא إ ـ‬
‫ّ כ‪ .‬א ف ر ـ ل א ‪ ،‬وأ ـ‬
‫ّ‬
‫ء‪ :‬إن‬
‫ُ َ א א‪ :‬א א ِ א ‪ ،‬א‪ ، :‬א א‪ :‬א א ِ א ‪ ،‬א ‪،‬‬
‫ّ‬
‫ـא‪ ،‬ـ إذא‬
‫א א‪ :‬ـא א ـ وة‪ ،‬ـא‪ :‬ـ ‪ ،‬ـ ـא א‪ :‬ـא א ـ אء‪ ،‬ـא ـ ‪ ،‬ـ أ ـ א‬
‫א א‪ :‬א‬

‫אכ א َכ‬
‫ُ‬
‫و ــ روא ــ أ ــ ى أن أ ــא‬

‫ــ‬

‫א‪ ،‬وأ‬

‫א‬

‫א‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א א‪ :‬א‬

‫‪ .‬وא‬

‫א‬

‫א‬

‫أ‬

‫أ‬

‫ل ـ‬

‫أن א‬

‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫أ‬

‫ــאل‪ :‬אز ــא‬
‫א‪،‬‬
‫אء‪،‬‬

‫ــ و ــ‬
‫א א‬

‫إذא‬

‫ه؟ وא‬

‫رכ‬

‫ر‬

‫ــאف א ــ ف‪ ،‬أ‬
‫وכ ّא כ‬

‫א َכ‬
‫ُ‬

‫אل‬

‫ـ ‪ :‬ـنכـ‬
‫أכ‬

‫ـ‬

‫أن ـ‬

‫ء‬

‫‪ ،‬כ‬

‫ـ‬

‫ـ وא א‬

‫כ‬

‫أ אً و‬

‫א ـ ‪،‬و‬

‫ْ‬

‫ر אن‪،‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫‪.‬‬

‫و روא أن‬
‫ر אل‬
‫وא‬
‫א ُْ‬
‫ـ ـ ‪ ،‬وכـאن أد ًـא‪،‬‬
‫ـ א ـ ّ ـ כ ـאء ـ ‪ ،‬و ـ א ـ‬
‫د ‪ .‬وכאن‬
‫ـ ـ א ـ ‪ ،‬ـאل‬
‫אً‪ .‬אم ُ وذ إ ـ א ـ ل ‪ ،‬وأرאد أن ـ‬
‫ًא‬
‫و‬
‫ـ أم ـ‬
‫ـ أم ـ א ؟ ـ כ ر ـ ل א ‪ ،‬ــאل ُ ـ ‪ :‬أ ـ‬
‫ـ أـ‬
‫ـ ‪ :‬ــא‬
‫ـ ‪.‬‬
‫א ـ אب א א ـ‬
‫‪ .‬ر א כאن כ‬
‫؟ כ ر لא ‪‬و‬
‫א‬
‫ـכ‪ ،‬ـ‬

‫כ‬

‫ــ‬

‫ــ א‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ א ـ ول‬

‫ـ ت‪ ،‬وإن כ ـ‬

‫כ‪.‬‬
‫ـ‬

‫אل ر ـ ل א ‪» :‬أ ـ ـא أ ـא א ـ ؟« ـאل‪ :‬ـ ‪ .‬ـ أ ر ـ ل א ‪ ‬ـ أ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪ ِ ِ :‬א ِ א ْ ِ א ِ ِ ﴿ ‪ْ َ ‬ـ ِ ٌ ِ َ א ْ ِ א ِ ِ‬
‫ٰ‬
‫ـאب ُـ ّ َ ْ آ َא ُـ ُ‬
‫‪‬כَ ٌ‬
‫ْ‬
‫ٰ‬
‫ٰ‬
‫ِ‬
‫ُ آ ًא َ ِ ًא ِ َ ٍم َ َن ‪ ِ َ ‬אً و َـ אً َ ـ َ ْ َض َْ‬
‫أכ َـ ُ َ ُ ـ َ َـ ْ َ ُ َن ‪َ ‬و َ ـא ُ א ُ ُ ُ َـא‬
‫َ‬
‫َ ّ ْ َْ ُ‬
‫ُ ْ ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ـאب َ א ْ َ ـ ْ ِإ َـא َ ـא ُ َن ‪ْ ُ ‬ـ‬
‫ـכ‬
‫و‬
‫ـא‬
‫و‬
‫و‬
‫א‬
‫آذא‬
‫و‬
‫إ‬
‫א‬
‫א‬
‫أכ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ ْ ٌ َ ْ َْ َ َ َْ َ‬
‫َ ٌ‬
‫َْ ُ َ ْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫وو ْ ــ ٌ‬
‫ِإ َ ــא أَ َــא َــ َ ٌ ــ ْ ُ ُכ ْ ُــ َ ِإ َــ أَ َ ــא ِإ ٰ ُ ُכــ ْ ِإ ٰ ــ ٌ َوא ــ ٌ َ א ْ ــ َ ُ א ِإ َ ْ ــ َوא ْ ــ َ ْ ُ ُ‬
‫وه َ َ‬
‫ون ‪ِ ‬إن א ـ ِ َ ٰא َ ُ ـ א َو َ ِ ُ ـ א‬
‫ـאة َو ُ ـ ْ ِ ـ ْـא ِ َ ِة ُ ـ ْ َכــא ِ ُ َ‬
‫ِ ْ ُ ـ ْ ِ ِכ َ ‪ ‬א ـ ِ َ َ ُ ْ ُ ـ َن א َכـ َ‬
‫א ـ אِ ِ‬
‫رض ِ ـ َ ـ ْ َ ْ ِ‬
‫אت َ ُ ـ ْ أَ ْ ـ ٌ َ ْ ـ ُ َ ْ ُ ـ ٍن ‪ ُ ‬ـ ْ أَ ِ ـ ُכ ْ َ َ ْכ ُ ـ ُ َ‬
‫ون ِא ـ ِ ي َ َ ـ َ ْא َ ْ َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫אرכ َ א َو َ َر َ א‬
‫روא َ ْ َ ْ َ א َو َ َ َ‬
‫َو َ ْ َ ُ َن َ ُ أ ْ َ אدאً ٰذ َכ َرب א ْ َ א َ َ ‪َ ‬و َ َ َ َ א َ َ‬
‫אن َ َ َאل َ א و ِ ْ َ ِ‬
‫رض‬
‫أَ ْ َ א َ َ א ِ َ ْأر َ َ ِ أَ ٍאم َ َ ًאء ِ א ِ ِ َ ‪ ُ ‬א ْ َ َ ى ِإ َ א َ אء َو ِ َ ُد َ ٌ‬
‫َ َ ْ‬
‫ِِ‬
‫ٍ ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫وأو َ ـ ِ ـ ُכـ ّ ِ‬
‫א ْ َ א َ ْ ًא ْأو َכ ْ ًא َ א َ َא أ َ ْ َא َـא َ ‪ َ َ ‬ـ َ א ُ َ ـ ْ َ َ ـ َ א َوאت ـ َـ ْ َ ْ ِ َ ْ‬
‫)‪ (١‬א א وא א‬
‫)‪ (٢‬א א وא א‬

‫כ ‪٨٣/٣ ،‬؛ כ ـ א‬
‫כ ‪.٨٣/٣ ،‬‬

‫אل‬

‫ي‪.٤٠-٣٩/١٤ ،‬‬

‫ـ رة‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٤٨‬‬

‫ٍ‬
‫وز א א‬
‫אء أَ ْ َ َ א َ َ‬
‫َ َ‬
‫َ ُ ْ أَ َ ر ُ ُכ א َِ‬
‫ْ ْ َ‬
‫ــא و ـ א ـ‬
‫ـ ل ‪ ‬ــא ً و‬

‫א‬
‫أ‬

‫ـכ َ ْ ـ ِ א ْ ِ ـ ِ א ْ ِ ـ ِ‬
‫َ אَء א ـ ْ َ א ِ َ ـ َ א ِ َ َو ِ ْ ًـא َذ ِ َ‬
‫َ‬
‫ُ َ‬
‫ِ ِ ٍ‬
‫ِ‬
‫‪.(١٣-١:‬‬
‫אد و َ َد﴾ )‬
‫ً َْ َא َ َ َ ُ‬
‫إ ـ ـ ه א ـ אر ـ ُ ـ כ ـ أ ــא ُ ّ ـ ‪ ،‬و ـ ّ ـ ه إ ـ‬
‫‪‬‬

‫ـ ً‪ :‬א ـ ُ ْ ــא‬
‫‪ ِ :‬ـא‬

‫א ‪ ،‬אل‬
‫אإ‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫؟ אل‪ :‬ورא‬

‫و אכ א ‪ .‬א‬

‫أ‬
‫أ‬

‫א ي‬

‫ه‪ ،‬א כ َ ّ‬
‫א ب‪ ُ ،‬כ ככ ‪ ،‬و‬
‫א ‪ .‬אل‪ :‬א رأ כ ‪،‬‬

‫وא‬

‫ُכ‬
‫ه כ ‪ ،‬وإن َ‬
‫א א‪ َ َ :‬כ وא א أ א א‬
‫َ‬

‫ـ‬

‫ـ ! ـ ــאم ُ ـ إ ـ‬
‫ـ إ ــכ א ـ ي ـ‬
‫ـאءכ أ ـ א ـ ـ א ـ א ـ ي ذ ـ ـ ‪.‬‬

‫ـ‬

‫א א‪ :‬א ورאءכ א أ א א‬

‫‪ ،‬وא‬
‫و‬

‫ـ‬

‫َ ـ ِ ْن أَ ْ ُ ـ א‬
‫َ‬

‫ً ـא ـ‬
‫ـ א ـ ـ א‬

‫وא‬

‫ـא ـ ‪.‬‬
‫א وא‬
‫ُ ‪ ،‬ـ ن ُـ ِ א ـ ب‪ ،‬ـ‬
‫ْ‬
‫ّ ه ـ כ ‪ ،‬وכ ـ أ ـ א ـאس ـ ‪.‬‬
‫)‪(١‬‬
‫א א א כ ‪.‬‬
‫א‬

‫‪ -٣‬ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫כ‬

‫א אت א‬

‫هא‬

‫א‬

‫‪ ،‬و כ أ א ًא‬

‫وא‬

‫‪،‬‬

‫ص وא אد‪ .‬أ‬

‫و ـ ح א ـ آن א כ ـ‬
‫ن ِ‬
‫َ ْ ُ ُ َכ א ِ ي‬
‫َُ ُ َ َ ُ ْ‬
‫َ‬
‫ن כ ًא ـ‬
‫إ‬
‫א א ون‬

‫ن א‬
‫أ‬
‫وא‬

‫)‪ (١‬א א وא א‬

‫ـ هو ـ ـ‬
‫َ ُ َכ ِ ّ ُ َ َכ َو ٰ ِכ‬
‫ـن ـ‬
‫ة‪ ،‬وأ ـ‬

‫א‬

‫‪ .‬وא‬

‫אدא‬

‫و إ כ‪ ،‬و‬

‫‪ ،‬إن כאن אכ‬
‫ة‪ ،‬وא‬

‫نأ‬

‫ــכ ـ ء א א ـ ن א‬

‫ـ يء ـ א כـ ب‪ ،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫כא‬

‫ـ א‬

‫ـאن ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـ א‬

‫أ‬
‫ــא‬

‫ــא ـ ّ ل‬

‫א אت د‬

‫د‬

‫أو‬

‫‪،‬‬

‫ن‬

‫أن‬
‫א‬

‫ـ أ ـ אد ‪ ،‬א‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫כ‪ ،‬إذ‬

‫כ ‪٨٢-٨١/٣ ،‬؛ א‬

‫ــאرى ـ‬
‫ـ ى‬

‫ذ כ‪ ..‬إذن‪،‬‬
‫ءא مא‬

‫אدوא‬
‫َْ‬

‫‪.‬‬

‫אم‪.٣١٣/١ ،‬‬

‫ـ א‬

‫ن إ ـ אد א כـ ب إ ـכ‪،‬‬
‫ن‪.‬‬

‫رو‬

‫ةא‬

‫ـאن ـ ‪.‬‬

‫ي ـ א ـ ل ‪،‬‬
‫ّ‬
‫אت א ِ‬
‫א אِ ِ‬
‫ِٰא ِ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ـ ه א א ـאت א א‬

‫ـ وأن د ـ כ ــ"א ـ ‪ ".‬وא ـ إ ـ‬
‫ذכ‬

‫א ـ ف وא‬

‫ـ‬

‫ـ ل‪ َ ﴿ :‬ـ ْ َ ْ َ ـ ُ ِإ ـ ُ‬
‫ون﴾ )א אم‪.(٣٣:‬‬
‫ْ َ ُ َ‬
‫ـ و כـ إ ـאכ أن ـ ن‬

‫כ‬
‫ؤون‬

‫כא‬

‫ـ ‪ ،‬إ أ ـ כـא א א ـ ون ـ א‬

‫ـن‬
‫أ‬

‫ه א‬

‫ــא‬
‫ـ ه‬

‫‪ ،‬ـ‬
‫ـ אـ א‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫‪٤٩‬‬

‫ﺯ ‪ .‬ﺑ‪‬ﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﻭﺃﻓﻖ ﺁﺧﺮ‬
‫إن א ـ אن א ـ כ‬
‫כ وכ ه‬

‫و‬

‫ـ אא ـ‬

‫אه ر‬

‫‪،‬אـ ي ـ אכ ـ ـ‬
‫‪ ‬رأ ًא‬

‫א‬

‫א ـ ‪،‬א‬

‫ــא‬

‫ـ ‪ .‬ـ א‪،‬‬

‫ـ‬

‫ًـא ـ ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ כـאن‬

‫‪ ،‬ذ ـכ‬
‫‪ ‬ي אس أو אن ـ ي‪ .‬ـ א أ ـ ـ‬
‫א אم‬
‫ة‪ُ ،‬‬
‫وأر ِ ـ إ ـ א ـ א כـ‬
‫ة‬
‫زود وح و א אت‬
‫‪،‬و‬
‫‪ ،‬إذ ُ ّ‬
‫‪،‬و‬

‫و ـ‬

‫א‬

‫ة‬

‫ــאق א ـ א و אز ــא‪ ،‬ـ א‬

‫א‬

‫َ ّ אن‬
‫أ‬
‫وא‬

‫ـ ِכ ه א ـ‬
‫ـ ء ـ‬

‫כ‬

‫א‬

‫ًא‬

‫ّ‬

‫א‬

‫وא‬

‫ُ א آن כ א‬
‫ر‬
‫אכ א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫و‬

‫ن‬

‫لא כ‬

‫وא ـ‬
‫ةא‬

‫א א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א אن א ر‬

‫ر؛‬
‫ّ‬

‫א‬
‫‪.‬‬

‫وאرد א ـ‬

‫وא כ‬

‫‪،‬‬

‫ـ أـ‬

‫אـ‬

‫ة وא ـ‬

‫אء و א‬
‫ـ وא ـ‬

‫אء‪ ،‬إ أن‬

‫ـ ه ــא‬

‫إ א אو א ب‬

‫א‬

‫‪،‬و‬

‫א א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א כ אت‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫א ـ ب؟ ـ‬
‫א ‪٢/٣٥٧ ،‬؛‬
‫א ر‬
‫א אن‬

‫ـ ث‪ ،‬وأن‬
‫ـ‬

‫א ن‬

‫א‬
‫‪ ،‬ص‪.٤٧٧‬‬

‫ـ‬

‫‪ .‬إ أن‬

‫ـ‬

‫ًא‬

‫ًא‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـאق‬

‫إ ـ ‪،‬و ـ ـ‬

‫‪:‬أ כ‬

‫‪:‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫ي‪.٢/٢٣١ ،‬‬

‫ـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬ـא أ ـ א ـ‬
‫ـ ّ‬
‫ـ ن ـ لא ـ ر ـ ‪،‬‬

‫כـא א‬

‫כ أن‬

‫אل א ي‬

‫אن‬

‫א א‬

‫אכ ى‬

‫אא‬

‫א آن א כ‬

‫ُ כ א‬
‫‪ ،‬כ ـ א ـ א إ ـא‬

‫ـ أن‬

‫‪ .‬ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ف ـ ‪.‬‬

‫א آن‬

‫א כ‬

‫א ـ أ ـ ‪ ،‬وأن‬
‫ً‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬وإ‬

‫ــא ـ‬

‫ـ ‪ ،‬و כـ‬

‫א‬

‫‪ ..‬و כـ‬

‫אغ‬

‫)‪(١‬‬

‫א כ‬

‫אء‬

‫إ ــא‪ ،‬ـ‬

‫אة إ ـא ـ א أ ـ‬

‫אر א ي‬

‫و‬

‫אت א ـ‬
‫ُ‬

‫ـ ‪،‬و ـ‬

‫ـ و כ ــאت א‬

‫وכ‬

‫אروא إ א‬

‫رآ א أ‬

‫ـ‬

‫ــא و ـ א א ـ ن ـ‬

‫ـ ه‬

‫ـ א‬

‫ـ ًא‪ .‬و כ ـ ر א ـ زدق א‬

‫כ א‬
‫א‬

‫أ‬

‫ج‬

‫ــאل כـ م א‬

‫אכ‬

‫ـא‬

‫אق ر א‪،‬‬

‫أ ف א אس ‪ -‬א ً‪:‬‬
‫א‬
‫وכ‬

‫א‬

‫ـ א ـ ي כـ‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫‪- ‬و‬

‫א ــא כ ـ أن כ ـ‬

‫و‬

‫א‬

‫آ א ًא‬

‫‪ .‬א‪ ،‬ن‬

‫ـ ًא‬

‫ـ א‬

‫ـ אכـ ى‬

‫ـא א‬

‫رب‬

‫ـ‬

‫ـא ـ أ ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אن أو ـ ّ ه ـאس‪ ..‬ـ‬
‫و ـ أ ـى أ ـ‬
‫אن א‬

‫ب‬

‫ـ א ـ وאم؟ أ‬

‫א؟‬

‫א‬
‫ـ ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٥٠‬‬

‫א ــא و‬

‫د ــא‪ ،‬ـ أכ ــא و ـ א؟ أ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫א! ن‬

‫ـ ون‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ــא ـ‬

‫ـ אً ‪‬‬

‫א ـא ـ א ـ א ـ ي ر ـ‬
‫א א وأ‬

‫أن‬

‫ّـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـא؟ ـ ن כـאن‬

‫إ א‬

‫ع‬

‫אن א‬

‫א‪ ،‬وא دوس‬

‫ذ כ ن א ّאت‬
‫א א‪ ،‬وأ ف و א א؛ א‬
‫أכ‬
‫‪،‬و‬
‫אرس‬
‫אא‬

‫ص‬

‫כ‬

‫و‬

‫أ‬

‫א א‬

‫أت أ‬

‫א ـب ـ‬

‫ـ‬

‫ً‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫ـ وأ ـא ـ‬
‫ّ‬

‫ح‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ א‪ ،‬إ أ ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ אدة ـא‪،‬‬

‫ـא ـ أ ـ‬
‫ـ إ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أن‬

‫وأن ذכـ ت ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـא أ כـ ـ‬

‫ـ‬
‫هא‬

‫ـ אً‬
‫ـ ‪ ،‬إ أ ـ כ ـא אزددت‬

‫‪ ،‬א‬
‫ـ مא‬

‫ـ أن أر‬

‫ـ أن أכـ ن‬
‫ـ لو ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫‪«.‬‬

‫ـ‬

‫ـ ه א ـ אت א ـ א ‪ ،‬ـא أ ـ‬
‫ـ ! و כـ‬

‫ــא א ـ‬

‫تو‬

‫ـ ـ ‪ ،‬כـ ت‬

‫ْت כـ ر ـ وأ ـ‬
‫א ـ‬
‫دא ـ أ ـ ـ ـ א ‪،‬‬
‫ــא ـ ً‬

‫אא‬
‫א‬

‫"‪ ،‬وأ ي‬
‫ّ‬
‫ـ ة ـ ‪ ،‬ـכ ن ـ א‬
‫ُ‬
‫ـ هא ر ـ ـ א ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ هא‬

‫ة‬

‫ورة כ‬

‫ـ‬

‫א‪ ،‬ـ‬

‫أ‬

‫َْ َ‬
‫َ ُ‬
‫אو ـ א ـאم‬

‫ـ َ ـ َ ِت א ـ ‪ ،‬ـ‬

‫‪،‬وכ א‬

‫‪.‬‬

‫ـ آـ أ‬

‫אرة وא‬

‫ـ مو ـ אإـ‬

‫ـ א כ ـאل א‬

‫"‬

‫א ـ ي כــאن‬

‫ت‬

‫ـ ‪ ،‬כـ ن‬

‫אو إ א و ح آ א ‪ ..‬وכـ‬

‫ور א‬

‫دא ـ أ ـ ‪ ،‬ذ ــכ‬
‫ـ ً‬
‫‪ »:‬א م‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ אאـ‬

‫א אص‪ .‬و ز‬
‫ّ‬
‫أ‬
‫أכ‬

‫أ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ ز ـ أ‬

‫و ـ ‪ .‬وإن و ـ‬

‫ة‬
‫אא‬

‫א ـא א‬

‫إ ـא כ ـ אن ـ أכ ـ‬

‫د‬

‫א‬

‫ت ـ‬
‫אه‪ .‬و‬
‫ُ‬
‫אن‪ ،‬و כ أ א‬

‫אא‬

‫א ـ‬

‫ـ ف‬
‫ـ‬

‫ـאب ـא‬

‫ـאل ـ ر ‪ ..‬وإ ـא ـ כ כـ ن‬

‫أي‬
‫ـ‬
‫ـ‪،‬‬
‫ـ و ـ دب دא ـ ‪ ..‬وإن ّ‬
‫ـ‬
‫א א א ‪ .‬وأ א أ‬
‫אزن‬
‫أن אכ ًא وא אً‬
‫وح א‬
‫ىא‬
‫إ א‬
‫א א אزن‪ ،‬و أ א‬
‫א ‪ ..‬وإن‬

‫כא ــא و ــכ א א؟‬

‫ـא‬

‫ـ ى ـ‬
‫א‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪،‬‬
‫ـ‬

‫إن‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ــכ א ـ א‬

‫א ـ ‪ ..‬כـ أ ـ أن أ ـ ت‬

‫א א رب‪.‬‬
‫إ إ אن أ אد أ ى‬
‫أ ـــ א ـــ‬

‫ـــ دد‬

‫אري‪ ،‬א‬

‫אت ‪٦٦‬؛‬

‫)‪ (١‬א‬

‫هא‬

‫אد‪ ..‬ـ א‪ ،‬ـ ن א‬

‫ـــאت ذ ـــכ א ـــא ‪ .‬و ـــ א ـــ‬
‫‪ ،‬א כ ‪٢٥‬؛ א‬

‫ي‪ ،‬א‬

‫אت ‪١٢٩‬؛ א‬

‫ـאة ـ‬

‫א ـא ـ‬

‫ـ א‬

‫ـــ א‪ ،‬ـــ أ א‬

‫א ـــ‬

‫אم أ‬

‫א ـــ‬

‫‪.٢٥٣-٢٥٢/٢ ،‬‬

‫ـ‬
‫‪،‬‬

‫ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ‬

‫אـ‬

‫وא‬

‫א ـ‬

‫א‬

‫א ـ א ـ‬
‫א‬

‫د ــא‪ ،‬وא‬

‫ـ אـ ي ـ‬

‫כ ‪،‬و‬
‫و‬

‫م َ ّ‬
‫אم א‬

‫א ـ אب ـ ذوي א‬

‫ـ‬
‫א‬

‫إ‬

‫כ و‬
‫أن א‬
‫אل‬

‫א‬

‫א‬

‫אت‪ ،‬و ـ‬

‫ر א وא ـ ـ‬

‫ر ل א ‪ ،‬و‬

‫ث‬

‫أ אد א‬

‫د‬

‫א‬

‫أ אر‬

‫إن א‬

‫א‬
‫ن ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ א‬
‫א؟ أ‬

‫ن‬
‫وא‬

‫א אא‬

‫و‬

‫אت‬
‫‪،‬‬

‫א‬

‫ز א أن‬

‫אدة‬

‫ـ‬

‫ـ כ أـ‬
‫אـ ي‬

‫ـא‬
‫ـ‬

‫إ ـ " ـ " ـא‬

‫ص‬

‫‪ ،‬وو‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫אر وא‬

‫و‬

‫‪-‬دع כ א‬

‫אء א‬

‫כ‬
‫ـ‬

‫ـ אر؟ إذن‪ ،‬כ ـ‬

‫در‬

‫אء‬
‫ـن‬

‫ة‬

‫אج إ‬

‫אم‪-‬‬

‫وא ـ وح‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ אن‬

‫ـ إـ‬

‫‪ ،‬و כـ‬
‫َ‬

‫ٌم‬

‫ـ‬

‫א ي כ‬

‫ـ ب ـ‬
‫أ ـ ـ‬

‫אدא א א‬
‫ـ‬

‫‪ ،‬ـ א‬
‫أن‬

‫ي‪:‬‬
‫ُ ِرכ‬

‫‪.‬‬

‫אم َ ّ ْ א‬
‫ٌ‬

‫ـ אء‬

‫אء رو ـ وإ ـ‬

‫כـ א ـ‬

‫أن ـ دאد أ ـ א ًא ـ א‬
‫א‬

‫כ א אل א‬
‫وכ‬

‫ــא א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـــ אص א ـــ‬

‫ـ ًא‪ .‬ـ ن כــאن ـ א و ــאء وא‬

‫א א א א אدي א‬

‫ــאم و כ ـ ‪ .‬ـ ن כــאن א‬

‫אم وא כ ـ‬

‫ـ ‪ .‬إذن‪ ِ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫אة א‬
‫َ‬

‫ـ‬

‫ـ وـ א‬
‫כـ وأ ــאم א ــאء ـ א ـ‬
‫ـ כـ ـא ذכ ُـ أ א ًـא و א ـ ة ِــ א ـ ذכ ه‪،‬‬

‫‪،‬و ـ‬

‫א‬

‫ـ ـ‬

‫אـ ي‬

‫אإ‬

‫ـ ًـא و ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫إ א‬

‫؟‬

‫אء ‪-‬و ـ أ ـ‬

‫ل‬

‫زאو ـ א ـ إ ـ א‬

‫א ‪،‬‬

‫א א‬

‫ـ ل ـ אـ‬

‫ــאء وإ ـ‬

‫אو‬

‫ـ ‪ ،‬أ ـאل ـ א‪ ،‬وכـ‬

‫ـ א ـ إ ـ و א ـ وכ ـא ـ و ـאة أي ـ‬

‫ــא أ‬

‫ـ و ـ‬

‫א‬

‫ـ ـ ر ـ ل א ‪‬؟ و ـ‬

‫ـ ة‪ .‬أ ـ ‪ ،‬إ ـ ـ‬

‫ـ ة و ـ א ـ א وأ ــאم א‬

‫א و ـ ‪ ،‬و כـ د ـ وא‬
‫כ ٍّ‬

‫‪.‬و ـ אأ ـ‬

‫ــא ـ‬

‫هא‬

‫َـ‬

‫ـ אض‪،‬‬

‫ـ ه א ـ رא ؛ א ـאم א ـ‬

‫א א ـ وא ـ‬

‫‪،‬إ‬

‫وא‬

‫ــא ‪ ،‬ــא‬

‫ـــ א إ أن ـــ ل إ ـــ א ـــ إ ـــ ُ ـــ آ ـــ ‪ ،‬ـــ א ـــ ن א‬
‫ن رؤ و א‬
‫ه א אد‬
‫אد إ‬
‫وأ אر א‬

‫אص‪ ،‬כ‬
‫وא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ ه א ـ ة א ـ אرאت א‬

‫أ אت‪ .‬إذن‪ ،‬כ‬

‫א ـــ ت؟ أ ـــ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫א وאم و ‪ ،‬و‬

‫אء‪ -‬إ‬

‫א‬

‫ه‬
‫‪.‬‬

‫ـ ‪ .‬أ ــא‬

‫ـ ‪ ،‬إذ ـ ّ א ــאدة وא دאرة‬

‫א ة دون أ אر و‬

‫א ت‪،‬‬
‫ّ‬
‫א ــאدي‪ ،‬ذ ــכ ن א ـ آن ـ כ‬
‫א‬

‫ِ ـ‬

‫‪٥١‬‬

‫א ُُ‬

‫א‬

‫ـאء‬
‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬و א ــא‬

‫ر ـ ل א ‪ ،‬ـ ن‬
‫ًـא ـ ن در ـ‬
‫ـ ככـ أو‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫‪٥٢‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ‬

‫• ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬
‫• ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬
‫• ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪٥٤‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫‪٥٥‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬
‫אء وא‬

‫إن א‬
‫ء وא‬

‫و د وق‬

‫ر‬

‫و ـ أ ـ أ ـאس‬
‫א א‬

‫و‬
‫و‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫ًא‬

‫ه‪ ،‬و‬

‫ه‬

‫‪،‬‬

‫אل‪» :‬א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ذאت א ‪ ‬ور ّـא‬

‫لأ‬

‫وأد ـ‬

‫ه‪.‬‬

‫א ‪- ‬و ر ـ أכ ـ ‪ -‬ـ ر ـ ‪ ‬ـ ـ‬

‫א‬
‫َ‬

‫وא ـ ر אت إ أ ـ ـ‬

‫م‬

‫أ ـ دون א أن ـ‬

‫א‬

‫ـ ه إ ـ وأن ـ‬

‫ف و ـ إ ـ أو‬
‫ـ א‬

‫א رأى ر ـ ‪ ،‬و ـ א أ ـ‬

‫ـ ّل‬

‫ـة‬

‫א ـ א‬

‫‪«....‬‬
‫ر‬

‫أ א א‬

‫‪ ‬כאن ُ‬
‫ـ ـ ّ ـ‬

‫أ ــא أ ـ‬

‫ن‬

‫ـ‬

‫ة‬

‫אء وא‬

‫א‬

‫إن א‬

‫ـאرون ـ‬

‫א‬

‫א א‬

‫כن‬

‫ـ‬

‫א‪:‬‬

‫א‬

‫כ ــא‪.‬‬

‫ـ‬

‫א ع ه‬

‫א כאن‬

‫א ي ُـ‬

‫ـ ـא‬

‫ِّ ذאت‪،‬‬

‫א‬

‫وא‬

‫ـא ـ כ ـ‬

‫ــא ـ ض ر ـ ل א ‪ ‬و ـ أ ـ ت ـ ه‬
‫אل‪» :‬א‬

‫ي‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫‪«.‬‬

‫א‬

‫أن ر ل א ‪ ‬כאن‬

‫א א‬
‫ر ‪ ،‬وכאن‬
‫‪-‬و‬

‫وא‬

‫א‬

‫لإ‬

‫אر‬

‫א ‪ -‬إ‬

‫ـ ودא ـ و ـ א‬
‫و‬

‫ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬כـ‬
‫אد ‪ ،‬و‬
‫)‪ (١‬א‬

‫אري‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫ـ و‬

‫א وذ כ‬
‫ـ ـ ى ـ‬

‫؟و‬

‫‪،‬א‬

‫ءא‬

‫ـ ء ـ‬

‫ـאء‬

‫إـ אـ א‬

‫‪:‬‬

‫ـ א ـ ةو‬

‫م ‪٤٦‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ أي א ـ و ـ ف أر ـ א؟ إن‬

‫ر‬

‫ذ כ‪.‬‬
‫‪١٩‬؛‬

‫ي ـ‬

‫ُ ـ آ ـ ‪ .‬إذن‪ ،‬ـא א ـ‬
‫א א‬
‫א אو א‬

‫ع‬

‫א د‬
‫אزي ‪ ،٨٣‬א‬

‫א‬

‫ــא ـ א א ـ אز ـ א ـ‬

‫אא‬

‫א‬

‫ـא‬

‫ـ ‪،‬و ـ‬

‫ّـ‬

‫‪١٩‬؛ א‬

‫א ـ‬

‫ي‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫כــא א أ א ـ ًـא‬

‫אت ‪.٧٦‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٥٦‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬א‬

‫ـאرة إ ـ א‬
‫أن‬

‫א ي‬
‫و‬

‫ـ א א ـ‬
‫אא‬

‫ه‬
‫אא‬

‫אد رأ א‬

‫ـ כא ـ‬

‫عأ‬

‫אא‬

‫ـ א‬

‫ع‪.‬‬
‫ـא‬

‫ع‬

‫ـ نو‬

‫ـאء وإ ـ א ـאم‬

‫כ‬

‫ـ ت زאو ـ א ـ إ ـ‬

‫אط‬

‫أ‬

‫א‬

‫ـ هא ـ‬

‫م‬

‫‪ ،‬ـ א ـ‬

‫א‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ‬
‫ـ א אـ א ـ‬

‫ـ أ‬

‫א‬

‫د‬

‫א‬

‫دـ ـ ـ כ אאـ‬

‫‪ ،‬وא آن א כ‬

‫ِ ُ ِ‬
‫ون﴾‬
‫َُْ‬
‫إذن‪ ،‬ن א א א‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫هא א‬

‫ب وא‬

‫א وא ـ ف א‬

‫א‬
‫وא‬

‫א א‬

‫אـ‬

‫ل‪َ﴿ :‬و َ ـא َ َ ْ ـ ُ א ْ ِ ـ َوْא ِ ْ ـ َ ِإ‬

‫אر אت‪.(٥٦:‬‬

‫)א‬

‫وא‬

‫ــא أر ـ א‬

‫ــאء وא‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ אن‪ ،‬أ و ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א ‪ ‬وإ ـאء و‬

‫ـ ‪.‬وـ‬

‫א ــאء א ـ אل وא ـ כ وא ـ‬

‫ر‪ ،‬أو א כـ‬

‫أن‬

‫إ أ א‬

‫אـ‬

‫א‪.‬‬

‫ر א אت‬

‫هא‬

‫ـ כ‬

‫א‪.‬‬
‫و ــא ــאء א ــאء وא ـ إ כ ـ َ ـ ّ א ـ ـ ه א א ـ و ـ وא إ ـ‬
‫ل‪﴿ :‬و א َأر ْ َא ِ َ ِ َכ ِ ر ٍل ِإ ُ ِ‬
‫א‬
‫إ‬
‫وא آن א כ‬
‫َ َ ْ َ‬
‫َ ُ‬
‫ْ ْ‬
‫ِإ ٰ ِإ أَ َא َ א ُ ِ‬
‫ون﴾ )א אء‪.(٢٥:‬‬
‫َ‬
‫ُْ‬
‫ٍ‬
‫أن א ـ ُ وא א وא ـِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫و ـ ل ـ آ ـ أ ـ ى‪َ ﴿ :‬و َ َ ـ َ َ ْ َــא ـ ُכـ ّ ِ أ ـ َر ُ ـ ً‬
‫َ َ َْ ُ‬
‫ُْ‬
‫َ ُ َ ِ وא ِ ْא َ ِ‬
‫َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ى א ُ َو ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ א‬
‫رض َא ْ ُ ُ وא َכ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫إر אل א ـ ـ‬
‫ح إ أن‬
‫א ْ ُ َכ ِ ّ ِ َ ﴾ )א ـ ‪ .(٣٦:‬و ه א‬
‫ـ وة‬
‫א ـ אم وא و ــאن‪ ،‬وإر ــאد א ــאس إ ـ ــאدة א ــא ‪ ،‬و ـ أ ـ‬
‫ُ‬

‫ى‬
‫أ אو‬

‫כّ א‬
‫א ـ‬
‫א‬

‫אא‬

‫‪.‬‬

‫ر‬

‫א‪‬‬

‫‪،‬‬
‫ةא ـ‬

‫א‬
‫ـ א‬

‫إ א إـ כ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫وא ـ إ ـ‬

‫د ‪ ‬أ ـ ــאل‪ :‬ـ‬

‫دـ א‬

‫ر ُ ًא א َ ُ ن ‪«.‬‬

‫)‪ (١‬א َ ُ ن‪ :‬א‬
‫אم أ‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫‪.‬‬

‫כ א כ‬
‫‪٤٤٩/١ ،‬؛ א א אن‬

‫(‬

‫ي‪.٣٣/٢٤ ،‬‬

‫ِإ َ ْ ـ ِ أَ ـ ُ َ‬

‫א א ــא ُ َت‬
‫כאن َ א ِ َ ُ‬
‫َ َ‬
‫ـאدة‬
‫ـ‬
‫ـ‬

‫و ـ ً‬

‫إ أ ـ כـאن‬

‫ـא ‪ ،‬إذ ـ وى ـ א ـ‬

‫ر ـ ل א ‪ ‬ـ ل‪ ِ » :‬ـ‬

‫)‪(٢) (١‬‬

‫)א‬

‫ـ ًر‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫ـ אא‬

‫ـ ‪.‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ أـأ ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫و أن ّ א‬
‫وأ آن א وאن إ أن‬
‫"إن‬

‫هא‬

‫א‬
‫א ‪".‬‬

‫ل ‪ ‬ر ـא‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ ؛ ـ א‪،‬‬

‫א‬

‫ـ ـ א‬

‫ـ أن‬

‫ـאة ـ א ـ‬

‫ـ ه ـ ل ـ آ ـ‬

‫ـאر ـ ز ـ ة א ـ א ـא ـ אء أو أن‬

‫أن‬

‫כא‬

‫إـ א ـ‬

‫وא ـ‬

‫‪٥٧‬‬

‫ـ ـ‬

‫ـאر ـא ـ א‬

‫ـ ل‪:‬‬

‫א ـאر ـא‬

‫)‪(١‬‬

‫ر ل א ‪.‬‬

‫א‬

‫ﺑـ‪ -‬ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬
‫א א א‬

‫إر אل א‬

‫ى‬

‫א אم ـא‬

‫אء وא‬

‫‪ .‬ـ ـ ـ א ـא‬

‫אـ‬
‫و ــא‬

‫ـ א ــאدة‪ ،‬و ــא و ـ ْ א א وא ـ وא ـ א‬
‫ــא א ـ א א‬
‫ـא ـ‬
‫א أ ـ ًא‬
‫ة وא אم وא כאة وא ‪ .‬و א‬
‫א‬
‫א‬
‫ُ ض א‪ .‬أي א‬
‫ف ه א ـ ر وأ ـ א א‬
‫وא ـ َ ِ وא א وא כאر وא א‪.‬‬
‫אت כא‬
‫א‬
‫ْ‬
‫ــאء א ـ‬
‫ــאز "و ـ א ــא " ـ‬
‫ـ אא ـ‬
‫ــא א ــאء‪ ،‬و ـ ـ‬
‫إ‬
‫وא‬

‫אء‬

‫א‬

‫رא‬

‫ًא א‬

‫א ـ א ـ ف ـ א ـ وع وא א ـ‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א‬
‫و‬

‫و‬

‫أ ــא‬

‫و א‬

‫כא‬

‫א‬

‫אא‬

‫אل‬

‫ــــ‬

‫وא‬

‫رאً‬

‫א‬

‫ء ـ‬

‫א א‬
‫وא‬
‫אء وא‬
‫א א א א‬
‫وכ َ ِא ِ َ ِ ًא﴾ )א אب‪.(٣٩:‬‬
‫َ ْ َ ُ َو َ َ ْ َ ْ َن أَ َ ًא ِإ א َ َ َ‬
‫أ ًא ـ ع א ـאت‬
‫أ אً و‬
‫ه א א ‪ ،‬و א כאن‬
‫ـ ن א ـ ف‪ ،‬ـ‬
‫ـ אص א א ـ ن ــא ‪ ،‬إذ ــא כــא א‬
‫א‬
‫א‬

‫﴿ َــא أَ َ ــא א ُ ـ ُل َ ِّ ـ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ ْ ُ َכ َ א אس ِإن א َ‬
‫أي إ כ إن ّ ت‬
‫ـــא‬
‫ـ ً‬

‫ـ‬

‫ل‪ ﴿ :‬א ـ ِ‬

‫א آن א כ‬
‫و‬
‫ُ َ ِّ ُ َن ِر َ א َ ِت א ِ َو َ ْ‬
‫אءوא‬
‫إذن‪،‬‬
‫ـ‬

‫و ّ ـ אאـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫ــא وא א ــא و ــא‬

‫א ــــכ א‬

‫و‬

‫َ‬

‫ه‪.‬‬
‫ل‪:‬‬

‫ر א‪‬‬
‫א‬
‫ـכ َ ِ ْ‬
‫ـכ ِ ـ ْ َر ِّـ َ‬
‫َ ــא أُ ْ ـ ِ َل ِإ َ ْ ـ َ‬
‫وإن َ ـ ْ َ ْ َ ـ ْ َ َ ــא َ ْ ـ َ ِر َ ــא َ َ ُ َوא ُ‬
‫َ َ ْ ِ ي א ْ َ ْ َم א ْ َכא ِ ِ َ ﴾ )א א ة‪.(٦٧:‬‬
‫و‬
‫و כא‬
‫ـ א ـא ـ ن ـ א א ـ ر ـ ـ ّ‬
‫ــــ‬

‫כ א אس‪ ،‬ذ כ ن و‬

‫وא د ــــ ‪ ،‬ــــ‬
‫כ‬

‫ــــ ع‬

‫ــــ‬

‫א‬

‫א‬

‫ــــ‬

‫כ א‪،‬‬

‫א‬

‫ــــאة א د ــــ‬
‫ـ‬

‫ت ـ‬

‫א ‪.٢‬‬
‫‪ ،‬א א‬
‫אر ‪٤٥‬؛‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א א‬
‫א ـ א ب ـ א ـ ف أ ـא ‪ ،‬أي‬
‫وא ‪ .‬أي إن א אء إ ة‬
‫ّ ود‬
‫)‪ (٢‬א אء إ ة ِ َ ت‪ ،‬أ א‬
‫ن א وع‪) .‬א ـאري‪ ،‬א ـאء ‪٤٨‬؛ ـ ‪،‬‬
‫"و‬
‫و "א‬
‫وא‬
‫א‬
‫ن أ‬
‫إن א אء‬
‫א א ‪.(١٤٥‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٥٨‬‬

‫إ אء و‬

‫ه َ َא‬
‫ىأ‬

‫כ‬

‫כאن‬

‫ْ א‬
‫ر א ‪،‬و‬

‫אء‬
‫هא‬

‫‪.‬‬
‫א‬
‫أن ُכ ّ‬
‫א ‪ ،‬أ َ ق כ אب و א‬
‫ْ‬
‫כאن رد ـ ِ א ـ א אر ـ‬
‫‪،‬‬

‫א‬

‫א‬

‫وא‬

‫إ‬

‫و‬

‫رأ‬
‫ـسوـ‬

‫فא ـ‬

‫‪ ،‬إذ ـ أوא‬

‫ة‪ ...‬א‬

‫أ אن א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫أ א ؤه א‬

‫ةذ‬
‫وא‬

‫إ‬

‫‪ ،‬כאن‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫ـ ه כא ـ‬

‫ـ‬

‫ـאم وא‬

‫ـة‬

‫א ـ ـ‬

‫ـ لإـ א ـ‬

‫אـ‬

‫אل א ـ ة‬

‫ـ‬
‫ـ ـ א و ـ ًא َ ــא‪ .‬ـ א‬
‫‪.‬أ ‪،‬‬
‫ـ ري כـ‬
‫א א א‬

‫ةو‬

‫أ אء א وأ אء א‬
‫ل‬

‫א ـ כ ـא ـ‬

‫ـ ه‬

‫ـ ‪ ،‬وو ـ א ـ ْوث ـ‬
‫ـאء א ـ אכ ـ‬
‫و‬
‫‪.‬وכ ر لא ‪‬‬
‫א وא‬

‫אء‪ -‬אت‬
‫א‬

‫ـ و ـא ُـ ّ رت ـ‬

‫ـא ة و ـ م א‬

‫‪،‬و‬

‫ـ ‪ ،‬ذ ــכ ن‬

‫‪-‬و‬

‫א‬

‫ـ إ ـ אء א‬

‫نא‬

‫ـ هא‬
‫لد‬

‫אء وא‬

‫א‬

‫م‪ .‬و‬

‫ذ כ א ُأر‬

‫ر لא ‪‬‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ل א כـ‬

‫ـ أـ‬

‫ـ وأ ـ‬

‫אق و ور א אس ـ‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫و ـض ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ ى‬

‫ـ כـ ن و ـ‬
‫و ـق‬

‫َ ـ ـ و ـ ‪ ،‬و ـ ذ ــכ ـ‬
‫א ـ أ ـ ‪ ...‬و כـ א ـ אب כ ــא כא ـ‬
‫א ـ אب ـ א و כ ـ ر א כ ـ م ـ ‪ ...‬و ـ א ـ א ـ ـ כ ـ ذ ـ إ ـ א ــא‬
‫وכא‬

‫כאن‬

‫و א‬

‫א‬

‫وא א‬

‫ذכأ‬

‫أ‬

‫א א‬

‫‪،‬‬

‫و دوه‬

‫‪ ،‬א‬
‫ـ א ـא‬
‫هא‬

‫وأد ‪.‬‬
‫أ א א אرة ْ‬
‫ر لא ‪‬‬
‫א‬
‫أא‬
‫א ‪‬‬

‫א אل‬

‫אא‬
‫ن‬

‫ذכ‬

‫ـ‬

‫אر ‪-‬א‬

‫هر لא‬

‫א ً‬

‫א‬
‫وـ‬

‫‪ ،‬وכאن ز‬

‫إ‬

‫א א‬

‫כ‪ ،‬א‬

‫אرة‬

‫א א‬

‫أ‬

‫‪-‬א‬

‫أ כאن‬

‫אرة א‬
‫א‬
‫ًو‬

‫א א‬

‫א‬

‫أ‬

‫א‬

‫و‬

‫אؤ‬

‫وأ ـ وא‬

‫א‬

‫כـ ـ א‬

‫ـא‬
‫ة‬

‫وأ א‬

‫‪،‬‬

‫א ف‪-‬‬
‫ـאرة‪...‬‬

‫ـ א‬

‫ـ إ ـ و ـ א כـ‬

‫‪،‬‬

‫آ ـ אכ‪ -‬ـ ‪ ،‬و ـ أن ز ـ אً ـאول أن‬
‫א ـאرכ ـ ل א‬
‫‪ ،‬إ أن א‬

‫إ‬

‫אن‪ ،‬و‬

‫ة‬
‫ـ رؤوس ـ ء א‬

‫‪،‬ذכ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬
‫‪ ،‬و כـ ر ـ ل‬

‫א‬

‫أ‬

‫» ‪«.‬‬
‫ود א ر ‪:‬‬

‫»א ـ إ ــכ أ ــכ َ ـ ْ َ ُـ‬
‫َو ِ ّـ ِ ـ و َ ـ א‬
‫وأ ـ ر ـ إ ـ ـ َ ِכ ـ ؟ إ ـ‬
‫أ ـ رب א َ ـ‬

‫ـ א ــאس‪ ،‬ــא أر ـ א ـ א‬
‫ـ َ‬

‫ّ ـ أم إ ـ‬

‫ـ ّو ّכ َ ـ‬

‫‪،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫‪٥٩‬‬

‫أ ـ ي‪ .‬إن ـ כ ـ ــכ ـ ٌ ـ ـ أ ــא ‪ ،‬و כ ـ א َــכ ـ أو ـ ـ ‪ .‬أ ـ ذ ـ ر‬
‫ّ‬
‫כ أو‬
‫ة أن ُ ل‬
‫أ א א وא‬
‫ْ א אت و‬
‫و כא يأ‬
‫َ‬
‫ة إ כ‪« .‬‬
‫لو‬
‫و‬
‫ُכ‪ .‬כ א‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َُْ‬
‫ّ‬
‫ًـא ـא ـ א א‬
‫ر ِ א‪ ،‬ـ א‬
‫כ‬
‫وא‬
‫ُ و‬
‫" א رآه א א ر‬
‫إ ذ ـכ‬
‫אذ‬
‫אא‬
‫אא‬
‫ِ ًא‬
‫אل َ ّ אس و א ‪:‬‬
‫ََ‬
‫כ‬
‫א‬
‫ي ر ل א ‪ ‬ـ ـאل‬
‫و‬
‫ّ אس ذ‬
‫אل‪ » :‬א « أכـ ‪ ،‬ـ ـ ـ ّ אس ـ و ـ‬
‫‪:‬כ ‪ .‬אو ر لא ‪ ‬ه‬
‫ِ‬
‫أ‬
‫אل‪ :‬وא إن א א כ م א‬
‫أي‬
‫ه א ـ د‪ .‬ـאل ـ ر ـ ل א ‪» :‬و ـ أ ـ ّ‬
‫א وأ א ر ـ ـ أ ـ ِ ـ ى‪ .‬ـאل ر ـ ل א‬
‫د أ א َ ّ אس‪ ،‬و א د כ؟« אل أ א‬

‫ـ ؟‬

‫ّ אس‪ :‬و א ُ ر כ א‬
‫َ ‪ «.‬אل‬
‫א א‬
‫א‬
‫‪» :‬‬
‫ــאل ر ـ ل א ‪» :‬ذ ــכ أ ـ כــאن ـא وأ ــא ـ « כـ ّ ـ אس ـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أ ه כ‪ .‬א ـאء‬
‫כ‬
‫א א ‪ :‬أ ّא‬
‫אل א א ر أ‬
‫رأ و و‬
‫؟ אل‪ :‬א ي א‬
‫و و‬
‫رأس א א‬
‫אس א ‪ ،‬و כ א ّ אس א כ‬
‫ّ‬
‫)‪(١‬‬
‫‪".‬‬
‫ٍ א َ إ‬
‫א‪ .‬أ‬
‫א رض ء‬
‫‪،‬‬
‫ِـ א א אه‬
‫ًא א א ‪...‬‬
‫و ًא و‬
‫ة אد ‪‬‬
‫ه א אد א‬
‫و‬
‫ٍ ّي‬
‫د‬
‫ُ َא‬
‫ــ כــאن ‪ ‬א ــ א ــאء ‪-‬إن ــ א‬

‫‪ ،‬و כ א ن ح‪،‬‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬و‬

‫بو‬
‫ُ ّ‬

‫א‬

‫نأ‬

‫אب א כ وא‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫א א أ ـאم א ـ‬

‫وכ א ُ ّ א כ‬
‫ي‪ ،‬כאن א כ أ ًא‬
‫אא‬

‫ـــאت‪...‬‬

‫و‬

‫ــ ‪-‬‬
‫ـ א‬

‫אـ ‪،‬و ـ א‬

‫)‪ (١‬א ــאري‪ ،‬ـ ء א‬
‫‪٦٣-٦٠/٢‬‬

‫ةא‬

‫ـــכ כא ـــ‬
‫אب א‬

‫ـ ‪٧ ،‬؛ ـ‬

‫‪،‬א‬

‫أ ـــ‬
‫وإ‬

‫ـ‬

‫אت א אع و‬

‫ن א ي أ אب א כ إ‬
‫ـــאو‬

‫א‬

‫ى‬

‫أ‬

‫ــ ــ א‬

‫א إ ـאم رو ـ ‪ .‬و כـ א כ ـא زאدت א‬

‫وأدى‬
‫وא‬

‫هא‬

‫ًא‬

‫أ ـ ـ‬
‫ـــ‬

‫א‬

‫ــ א ــ ب א‬

‫ــ‬

‫ـ א ـ بإـ‬
‫ـ و‬

‫ـאت وא ـא ت‬

‫ـ ه‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ق א ـא و ـ وأ ـ‬

‫دאد‬

‫ل ‪.‬‬

‫لא‬

‫ن إ ـאء ـ ر א ‪ ...‬و כـ‬

‫ـــאول إ ـــאء ـــ ر א ـــ‬

‫نא رא يأ‬

‫ــאد ‪١١١‬؛ א א ـ وא א ـ‬

‫ــ‬

‫ّ אس‪.‬‬

‫כאن‬

‫ـــ א‬

‫ق رא‬

‫ـ כ ـ ‪١٦٦/٣ ،‬؛ א ـ‬

‫ةא‬

‫‪...‬‬

‫س‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אم‪،‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٦٠‬‬

‫ون أَْن‬
‫ـ ل‪ ِ ُ ﴿ :‬ـ ُ َ‬
‫‪.(٣٢:‬‬

‫ـ ه‬

‫א ـ כ‬
‫ـ ر ــא‬
‫כــאن ـ ـ ر א ‪ .‬وא ـ آن א כ ـ‬
‫ون﴾ )א‬
‫ُ ْ ِ ُ א ُ َر א ِ ِ َ ْ َ א ِ ِ ْ َو َ ْ َ א ُ ِإ أَْن ُ ِ ُ َرُه َو َ ْ َכ ِ َه א ْ َכא ِ ُ َ‬
‫א ـ אرאت ـ‬
‫‪ ...‬ـ أ א ــא א א ـ ـ ه א ـ‬
‫و ـ א ـ نא ـ‬
‫אـ يأ ـ‬
‫و‬

‫أ‬

‫ــא ‪ ،‬ـ אرت ــאت א‬
‫إ‬

‫أ‬

‫ءد‬

‫ـ و ـ‬

‫ف ـ‬

‫‪ .‬إذن‪ ،‬א ‪ ‬אء أن‬

‫ـא ـ א ـ‬

‫ـ ن أروא ـ ـ أכ ـ‬

‫دא ن כא א א‬

‫ـ ‪ ،‬وأن כـ ر‬

‫ـ ‪ ،‬أ ــא ـ א כ ـ و ـ و ـ و ّ ـ و כ ـ ه و‬
‫ــכ א ـ א‬
‫ص‬
‫א‪ ...‬أ ‪ ،‬ن ه א ور א زر א א‬
‫א ف أ א א أو إ אف‬
‫آ ً‪ ...‬إن כ א م ًא؛ א ر א ي‬
‫و ـ א ـ ـ כـ ــאدرة ـ إ א ـ‬
‫وא ر אכ‪ ،‬و כ כאن‬
‫א‬
‫א כ אر‪ ،‬و כ ِ ّ‬
‫א‬

‫א‬

‫أ ًא‬
‫أ رא‬
‫א‬

‫إ אء ـ و‬

‫أ א‬
‫כ‬

‫و‬
‫ور و כ א‬

‫وא‬
‫א‬

‫אء وإر אل‬

‫אن א‬

‫א‪،‬‬

‫ــאء وא ـ‬

‫ن وא ـ‬

‫ذכא‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫א‬

‫رة ر‬

‫َ َ א َ‬
‫دة‪.‬‬
‫אح و כ‬
‫אء‪.‬‬

‫ـ כـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫إ כאن א א و‬

‫ـא‬

‫ً أم‬

‫א‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫ـאכ‪ ،‬وأن ـ د א ـ ب ـ‬

‫אא‬

‫אء‪ ،‬وأن‬

‫ـ وא ـ ة‬

‫ـ א‬

‫ـ دـ א أـ‬

‫כ‬
‫אت א‬

‫و א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אت‬

‫ـ ‪ .‬و ـ כـ‬

‫ـאم‪ ،‬و ـ‬

‫ـ إر ـאد‬

‫א ـ ول א‬

‫ـ א‬

‫אط א ـ‬

‫‪ .‬وא‬

‫ـ أن א‬

‫אط א‬

‫אـ ي‬

‫ـ כـ א ـ‬

‫ة أو أכ כ‬

‫م أن‬

‫אإ‬

‫ــא א ــא و אد ــא ـ‬

‫ـ‬
‫אـ‬

‫‪ .‬وא ـ‬

‫م ‪،‬ذכ ن א א‬
‫א‬
‫אכ ِإ ر ْ ً ِ ْ א َ ِ َ ﴾ )א‬
‫﴿َو َ א أَْر َ ْ َ َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ذכא אכ‬
‫אو אכ א‬

‫אכ َ א ِ ًא َو ُ َ ِ ّ‬
‫﴿ َא أَ َ א א ِ ِא א أَْر َ ْ َ َ‬
‫إن ر א ‪ً ْ ِ ّ ‬א כ אً و ً‬
‫ي ــא‬
‫ـ א ـ ـ ـ‬
‫ــאح‬
‫و ـ‬

‫אً َو َ ِ ًא﴾‬
‫ءא ة‬
‫)א‬

‫ـ ى؛‬

‫ـ وـ א ‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ إر ـאل‬
‫و ـ‬

‫أن‬

‫אط א ـ ي ـ כ‬

‫אط א ـ‬

‫ـ أر ـ ر‬

‫אכ‬

‫ـ‬

‫أ אً‪.‬‬

‫د وא ـא‬

‫ة‪ ،‬و ـ‬

‫א أر‬

‫‪ ،‬و כ وא‬
‫إ‬

‫ع‪ ،‬وأن‬

‫ـ إر ـאد א ـאس إ ـ א ـ‬

‫ه‬
‫א‬

‫بو‬

‫ـ ـ‬

‫أ כ אً ّ א כאن‬
‫وأن ع و ‪،‬‬
‫و‬
‫ـ‬
‫א אً در دون أي אخ أو ـא ‪ ،‬ـ‬

‫و ح כ د א ـ و ـאم‬

‫אد‬

‫ــא‬

‫أن‬

‫א‬

‫إـ א‬

‫א‬

‫ـ ـ אـ‬

‫אل إ א‬

‫هر لא ‪‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫כ ـא‬

‫ـא‬

‫אء‪.(١٠٧:‬‬
‫‪:‬‬

‫אب‪.(٤٥:‬‬
‫و‬

‫د ـ ة آ ـ ‪ ...‬و ـ‬

‫א א‪ ،‬و אم‬

‫אء‬

‫ِّ‬

‫ـ א א ـ وح و ـ ه‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫א‬

‫א‬

‫א כאن‬

‫א‬

‫و‬

‫א دאع‪ ،‬إذ‬
‫)‪(١‬‬

‫ـــ"א ـ א כ ـ " و ـ‬
‫أ ى‪...‬‬

‫وא‬

‫אאא‬

‫כ‬

‫ةإ‬

‫وأد‬

‫وـ‬
‫א‬

‫‪.‬א‬

‫أدى‬
‫ـ ّ‬
‫ــאح א ـ ‪،‬‬
‫א‬

‫‪ .‬כـאن ـ‬
‫«‬

‫ث אت‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ ّ ‪ ،‬و ــאم ــא‬

‫ـ‬

‫א‬
‫إ‬

‫ر א‬

‫قא‬

‫أة‪ ...‬إ‬

‫ـא ـ‬

‫ــא‬

‫ذ ـכ‬

‫ـ‬

‫א א א א‪ ...‬إ‬

‫ـ ـة‬
‫אت ـ‬

‫א‬

‫א ـ ‪ ...‬ـ כ ـ ذ ــכ ـ ة أ ـ ى وכــאن‬

‫ّ ُ ؟« כא‬
‫א ً‪» :‬أ‬
‫ـ إ ـ א ـ אء و כ ـא ـ א ـאس ـא ً‪» :‬א ـ‬
‫ـ أـ‬

‫א ـ ‪ ،‬وכــאن‬

‫ـ‬

‫أ ـכ ـ‬

‫‪ :‬ـ‬

‫و ـ ‪ ،‬ـ א ـ כــאن ـ‬

‫אـ‬

‫ــאة ر ـ ‪ ...‬כــאن إ ـ אن א ـ‬

‫א ـ כ ـא ـ إ ـאر ـ ه א‬
‫כ א‬

‫ـة‬

‫ّد‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‪ ،‬א ـ ـ‬
‫أن أ‬

‫א‬

‫א‬

‫دو‬

‫א ـ وא‬

‫ـ א א ـ א ـ ر وא‬
‫א‬

‫א א א אرכ ‪.‬‬

‫ر ـ ل א ‪ ‬א ـ و ّ ـ כـ‬

‫إ‬

‫א‬

‫א‬

‫ة‪ ،‬و‬

‫ـ א א ـ رכـ‬

‫א ـ אم وא א ـ ‪ ...‬إ ـ‬

‫א‬

‫مو‬
‫ة وא‬

‫ب‬

‫فא‬

‫‪٦١‬‬

‫؟و‬

‫א ـ א ـ א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ א‬

‫فא ي‬

‫‪،‬‬

‫ـ ‪ :‬ـ‬

‫أ ـ أر ـ‬

‫א‬

‫א אس؟‬

‫ﺟـ‪ -‬ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ‬
‫و ـ א ـ אب א ـ כـ ذכ ــא ر ــאل א ــא أ ــאءه ور ـ ـ أن כ ـ א أ ـ ة‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ـ و ـ وة ـ‬
‫ـ ‪ .‬ــא ــא ـ כ ـ آ ـ א כ ـ ‪﴿ :‬אُو ٰ ـَכ א ـ َ َ ـ َ ى א ُ‬
‫ـ א ـ אء א ــאء א ـ‬
‫ـ ل‪‬‬
‫ـ‬
‫َ ِ ُ ـ َ א ُ א ْ َ ـ ِ ه﴾ )א ــאم‪ .(٩٠:‬ـ ه א ـ‬
‫ُ‬
‫‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫أن ذכ ت أ אء وא אً א‬
‫ه‬
‫כـאن‬
‫إن א آن א כ‬
‫א א א ً‪َ َ ْ َ َ ﴿ :‬‬
‫כאن َ ُכـ ْ ِ ـ َر ُ ـ ِل א ِ أُ ْ ـ َ ةٌ َ ـ َ َ ٌ ِ َ ـ َ َ‬
‫א وא م א ِ‬
‫وذכ א َ َכ ِ אً﴾ )א אب‪.(٢١:‬‬
‫َْ ُ‬
‫َ َ َْْ َ ْ َ َ َ ََ‬
‫א و أ א؛ כ ـא ـ א ـאم ـ א ـ ة‪ ،‬ـ ـ כ א ـאء ـ‬
‫א אء أ ة‬
‫ـ‬
‫وא‬

‫א ـ א‬
‫אء א‬

‫ــאة و ـ ي ـ ‪ .‬ذ ــכ ن א‬

‫ون‪ .‬وא‬

‫א א‬

‫א א‬

‫)‪ (١‬א ـ א כ ـ ‪ :‬و ـ א ـאم ـ دאء א ـ ة وא ـ‬
‫م‬
‫א ي אدف‬
‫אده أ א‬
‫א כ‬
‫‪،‬א‬
‫‪ ،١٣٢‬א אزي ‪٧٧‬؛‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א‬

‫ــאة א‬

‫ـ א ـ‬

‫ر ل א ‪ ‬א وא‬

‫إ ــא‬

‫ــא‬

‫ــא ‪‬‬

‫وא‬

‫א‬

‫‪ ،‬ـ א‬

‫ــאدًא א ـًא ـאع ـ‬

‫א ـאس ـ ل א ـ‬

‫ـא‪ .‬ــא ـ ن ـאכ א‬
‫‪.‬‬
‫مא‬
‫‪١٤٧‬؛ א א ‪ ،‬א א כ ‪٨٤‬؛ أ دאود‪ ،‬א א כ ‪.٥٦‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٦٢‬‬

‫ءא‬

‫و‬

‫إ‬

‫א وא א ن‬

‫א‬

‫هא‬

‫‪:‬‬

‫אر لא ‪‬‬

‫א אس ز אن و ِ אم ـ א ـאس‪ .‬ـאل ـ ‪ :‬ـ כ ـ رأى ر ـ ل א ‪ ‬؟‬
‫»‬
‫ِ‬
‫ن‪َ ُ ، :‬‬
‫ـ ‪ .‬ـ ـ و ـאم ـ א ـאس ـאل ـ ‪ :‬ـ כ ـ رأى ــ َ ـ َ‬
‫כ ـ‬
‫و אم א אس‪ .‬אل ـ ‪:‬‬
‫ـ ‪.‬‬
‫ن‪، :‬‬
‫ر ـ ل א ‪‬؟‬
‫)‪(١‬‬
‫ِ‬
‫رأى‬
‫ـ ‪«.‬‬
‫ن‪ :‬ـ ‪،‬‬
‫ر ـ لא ‪‬؟‬
‫َ‬
‫)‪(٢‬‬
‫‪«.‬‬
‫א‬
‫א‬
‫آ ‪ » :‬א אس‬
‫و لא ‪‬‬
‫َْ‬
‫א ـ ون א ـ ـ ‪ ،‬ذ ــכ ن أ ـ ـ ه א ـ ون כــא א ـ ون ـ א‬
‫ـ إـ ـ‬
‫ة ـ א ــאع ـ‬

‫ـ‬

‫כאن‬

‫א‬
‫א و‬

‫‪،‬‬

‫أ‬

‫א‬

‫ًא‪ ...‬و‬

‫ــא ‪ ‬ـ א ــאل‪ ] :‬ـ‬

‫ـ‬

‫כ ‪ .‬و אכ ـ‬

‫ـ‬

‫هא‬

‫أ‬

‫و‬

‫‪،‬‬
‫אب ‪‬‬

‫א ـא‬

‫نوא‬

‫ـ ث ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫א‬
‫א‬

‫ذ ًא‬

‫‪‬إ‬
‫ًא‬

‫א ي‬

‫א‬

‫א‬

‫אא ع‬

‫ورאءه‬

‫אل א‬

‫ىא‬

‫א‬

‫א‬

‫אر א‬

‫أن‬

‫هא א‬

‫א ُ س‬
‫و‬

‫א א‬

‫)‪ (١‬א אري‪،‬‬
‫)‪ (٢‬א אري‪،‬‬
‫א אء‬
‫)‪ (٣‬כ‬

‫א‬

‫‪ "...‬و‬
‫אر א‬

‫أ‬
‫א‬

‫دאء‬

‫ه‬
‫א א‬

‫‪":‬‬

‫ى כ أو אف א‬

‫כأ‬

‫א אل‬

‫א א‬
‫א א‬

‫د ـ لא‬

‫א ‪.٢٠٩-٢٠٨‬‬
‫א ‪.٢١٢‬‬
‫כא ‪ ،‬ص‪.٢٨٦‬‬

‫و‬
‫ـ א‬

‫א‬

‫א ي‬
‫א‬

‫אد‬

‫‪...‬‬

‫א‬

‫א‬

‫אً‬
‫ب‬

‫א‬

‫א ور א א‬

‫אو א رכ א‬
‫א‬

‫א‬

‫א א‬

‫ض‬

‫אأ‬

‫‪،‬‬
‫אب א ‪١‬؛‬
‫‪،‬‬
‫אب א ‪١‬؛‬
‫‪٦٤/٢ ،‬؛ א א א‬

‫ودא‬

‫אو‬

‫א ر‬

‫אإ‬
‫א‬
‫א‬

‫ة א م‪ ...‬א‬

‫و‬

‫א‬

‫ة‪ .‬و‬

‫א وא א‬
‫ل‪ُ ‬‬
‫ه א وة א אرכ ‪ .‬و‬

‫أ ر א ود א א‪ ،‬وز ّ א و ّ وא‬
‫أ א أ אب‬
‫א ول وא‬
‫א دא‬
‫ة‬

‫وא ؛ أ א א ُ س א‬
‫א‬
‫هא ةא‬
‫א‬

‫ة ـ‬

‫ـ ع‪،‬‬

‫א א א ـ ون א ـ ى‪ ،‬وכـאن א ـ ـ ‪ ‬ـ‬
‫أ ـ م א ِ ِّ ـ [ )א ـ ‪ -‬א ــאب‪ ،٣٣ :‬א ـ ‪ (٣ :‬و ـ א‬
‫ـ ل‪ » :‬ـאء أ ـ כ ـאء ـ إ ـ א ‪ (٣)«.‬و ـ א ـא‬

‫א‬

‫אم‬

‫ـ א أ ـ ة ـ‬
‫ـ אא‬

‫‪-‬‬

‫‪.‬‬

‫א א א‬
‫أ‬

‫ـ ء‪ :‬ـ‬

‫وـ א‬

‫ـ ل א ‪- ‬א‬

‫ً‪.‬‬
‫א‬
‫א وא א‬

‫א אس א‬

‫ل‬
‫א‬

‫أن כ ن א ـ‬

‫أ ىא‬

‫א כא א أ‬
‫أـ‬

‫א‬
‫ّ‬

‫ـ ل ‪ ‬ـ כـ‬

‫ــא‬

‫وأ כــאر ‪ .‬و ـ‬

‫אب א‬
‫א‬

‫ـ و ـ‬

‫إ‬

‫‪.‬‬
‫ـ دא אـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫אد ؛ إذ כא‬

‫א כ ب ‪ ،‬ـ لא‬

‫رכ א א وأ כ‬
‫و כ ـ أن ـ‬
‫وأذ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫د א‬

‫روא أ ـ‬

‫د אو‬
‫ــאل ـ‬

‫א א و‬
‫אب‬

‫אم أو‬

‫ـ‬
‫א‬

‫إن כאن‬

‫אد‬
‫و א‬
‫َ ْ َ ـא ً‪ :‬د ـ‬
‫و وي א ِ ْ َ ر‬
‫َ‬
‫‪:‬أ ه א‬
‫و ‪ .‬א א‪ :‬כ א ى‪.‬‬
‫א א‪ :‬א‬

‫ة אأ‬

‫وإن‬
‫ََْ َ‬
‫כ א כאن‬
‫و‬
‫أ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ر ـ‬

‫ـ تو‬
‫ـאب و ـ‬
‫ه‬

‫ة כ‬

‫د א‪.‬‬

‫א‬

‫ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫אـ‬

‫כא‬

‫ة‪ " .‬ـ‬

‫ـ ور ـ ‪ ،‬ـ א‬

‫כ نأ ة‬

‫وא‬

‫ـ أن " "‪.‬‬

‫ءأ ع‬

‫هو‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ ‪:‬כـ‬

‫م‬

‫ذכ‬

‫אء כ‬

‫ـ‬

‫ـא أכ ـ ـ‬
‫ـא ـ ور‬

‫وإ א ـ‬

‫ـ ـ א‬

‫)‪(٣‬‬

‫‪ ،‬ر אل א‬

‫‪ .‬وأ‬

‫אא‬

‫ّ‬

‫ـ אא‬

‫‪ ،‬و ــא א‪" :‬أ ـ ‪ ،‬ـ ه ـ‬

‫ذכא‬

‫א א أو‬

‫‪ ...‬כ א כאن‬

‫ي‬

‫ـ ‪ ...‬ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫إ ـ إ ـ אر א ـאدم‪،‬‬

‫‪.‬‬
‫ـ א‬

‫‪ .‬אل " א א و‬

‫אא כ כ‬

‫ـ‬

‫ن ــא ـ אه أ ـ‬

‫‪ .‬כאن א ًא‬

‫و‬

‫א‬

‫ـ ى ـ אא‬

‫א رض‬

‫ج‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ א אـ وـ‬
‫إ‬

‫ـ ّ وא ـ أ ــאכ‬
‫א כ ر כ א" و‬

‫אت א‬

‫ـ‬

‫‪٦٣‬‬

‫ة‪.‬‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫ه‪.‬‬
‫أ‬

‫א وة وأ ة‬

‫אא‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ‬
‫أ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אء وא‬

‫א ـ אزن ـ‬

‫א آدم أن‬
‫أ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אس‬

‫א‬

‫‪،‬و‬

‫כ ذכإ‬

‫א אزن؛ وא‬

‫فأ‬

‫ر‬

‫א‬
‫א‬
‫א‬

‫و א‬

‫ـ כ א ـ א وא‬

‫א وא‬

‫אن إ‬

‫و‬

‫א‬

‫א وأ‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫אא‬

‫ـ ة‪.‬‬

‫כــאف ـ א د ـ ة وא ـ‬

‫بإ‬

‫)‪ (١‬أي أ إ א א‬
‫)‪(٢‬‬
‫(‪.‬‬
‫ي‪) .‬א‬
‫‪ :‬أي‬
‫)‪(٣‬‬
‫‪٢٩٥/١ ،‬؛ א‬
‫א وא‬
‫א‪.‬‬

‫)א‬

‫א ـ א وא‬

‫ـאس א ـ אزن א ـ ي ـאءوא ـ‬

‫א‪،‬‬

‫؛ א‬
‫א‬

‫وא‬
‫لإ‬

‫ـ אن‬

‫(‪.‬‬

‫‪.٣٥٠/٣ ،‬‬

‫כא‬

‫ــאن‪ .‬و‬

‫ــ‬

‫א‬

‫א‬
‫ـ‬

‫אא ـ فو‬

‫ى‪.‬‬

‫אت א כ ى‬

‫א‬

‫א‬

‫אط وא‬

‫‪.‬‬

‫ر ـ א‬
‫אن إ ـ אء ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ه א א ـ ‪ ،‬إذ‬

‫ـ‬
‫ـ א‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٦٤‬‬

‫ِ‬
‫وא آن א כ‬
‫ح ـ א א ـ אزن ـ ل‪َ ﴿ :‬وא ْ َـ ِ ِ َ ـא آ َ َ‬
‫ـאכ א ُ א ـ َאر ْא ـ َ َة َو َ َـ ْ َ‬
‫ـכ و َ َ ـ ِ א ْ َ ـ אد ِ ـ ْא َ ِ‬
‫رض ِإن א َ َ ُ ِ ـ‬
‫َ ِ َכ ِ َ א ـ א وأَ ـ ِ כ ـא أَ ـ א ِإ‬
‫َ َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪.(٧٧:‬‬
‫َ ﴾ )א‬
‫אْ ُ ْ‬
‫ـ ـא א ـ א כ ـ ‪:‬‬
‫א ـא א ـ‬
‫א א אن א‬
‫إ ىכ‬
‫ذא و‬
‫َ‬
‫א ـ ﴿ ُـ‬
‫‪ (١١:‬ــכ أن ـ א ـ א ـ ي ـ‬
‫ث﴾ )א ـ‬
‫﴿َوأَ ـא ِ ِ ْ َ ـ ِ َر ِّـَכ َ َ ـ ِّ ْ‬
‫َ ُ ْ َ ُ َ َ ِ ٍ َ ِ א ِ ِ ﴾ )א כא ‪.(٨:‬‬
‫‪‬כ א‬
‫وא אز ‪ .‬أ א إ אق أ כ א‬
‫א אزن ه א א‬
‫و כ א‬
‫א و مإ א‬
‫وي ز‬

‫ـ ُِ‬

‫א ـ‬
‫כ א‪،‬‬

‫ًא א ذ כ إ‬

‫א ر א אد א א‬
‫ــאء ـ ــאء و ـ‬

‫َ‬
‫אد כ‬

‫א כ‬

‫‪،‬‬

‫روא‬

‫א א כאء؟ אل‪ :‬כ‬

‫א‬
‫‪،‬‬

‫و‬

‫أن א‬

‫ُ‬

‫אأ‬

‫َ‬

‫כ ‪‬‬

‫أ אم‬

‫ــא أد ــאه ـ‬

‫א أن‬
‫א‬

‫إ ــכ ـ ‪ «...‬و ـ أر ـ أ ـ אً‬
‫أ א؟" אل‪ » :‬ه א א‬
‫أ‬

‫أ‬

‫ن‬

‫"א‬

‫"‬
‫ّ‬

‫ـ כ ـ وأ כ ـ‬
‫ـ אء ‪ ،‬ـ‬

‫כ‪«.‬‬

‫و ــא‬

‫ـ‪ ،‬ـ כ‬

‫و ـ وأ ـאق ـא א‪ :‬ـא‬
‫ـ ًא و ـ ل‪» :‬إ ـכ ـ ‪...‬‬

‫ـ ‪ " :‬ــא ر ـ ل א ! أرאכ ـ‬
‫א‬

‫ـ ل‪ :‬إن أ ـא כـ ‪‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬و‬
‫א‪،‬‬

‫م‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬

‫ــכ ـ ًא و أرى ــכ‬
‫َ ّ ْ وא‬
‫אכ א ي أ כא ‪.‬‬

‫אإ כ‬

‫‪ :‬أ ـא وא‬
‫)‪(١‬‬

‫أن כ ن‬
‫א א‬

‫ـ‬

‫אة‬

‫وأ ـ‬

‫אز ‪ ،‬ذ כ ن و‬

‫אش כ כ‪.‬‬

‫ﻫـ‪ -‬ﺳﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻌﺬﺭﺓ‬
‫אب رة א אس أ אم א ‪ ‬م א א ‪ .‬אل‬
‫وא אء‬
‫أ אب إر אل א‬
‫ُכـ َن ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ـאس‬
‫א هא א و א אא‬
‫א א‬
‫‪ُ ﴿ :‬ر ُ ً ُ َ ّ ِ َ َو ُ ِر َ ـ َ َ‬
‫وכאن א ُ َ ِ ًא َ ِכ ًא﴾ )א אء‪.(١٦٥:‬‬
‫ََ א ِ ُ ٌ َْ َ א ُ ِ َ َ َ‬
‫ب إ א ًـא‬
‫وא‬
‫إ אع א‬
‫ א אو‬‫א אدة وא אء ‪ -‬א א אء وא‬
‫א‬

‫ّ‬

‫ًא‪ .‬إ‬
‫אوز‬

‫نذכ‬
‫אـ‬

‫ةإ א نא‬
‫)‪(١‬‬

‫א و אء‬

‫و ـ أ כـאر‬
‫‪ .‬א‪،‬‬
‫‪.٣١-٣٠/١ ،‬‬

‫ن‪ ،‬و כ‬

‫ةو‬
‫ـ‬

‫כ ـא ـ‬
‫א أن‬

‫ـ א‬

‫א‬
‫أورאق א‬
‫אא‬

‫ـ ؛ إذ ـ אن‬

‫ـאح‬

‫ـ ‪ .‬ذ ـכ ن د ـ‬
‫א‬

‫و‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫أ ــא א‬
‫وא‬

‫ــאء وא‬

‫ــא و ـ‬

‫ـ‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أر ــאم أ ــא‬
‫وـ אـ‬

‫ـ ب‬

‫‪ ،‬כ‬

‫א‬

‫وכ‬

‫أ‬

‫و‬

‫وכ א‬
‫وא‬
‫ـــ‬

‫ـ א‬
‫وא‬

‫אن‬

‫ــאة‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫א‬
‫إ‬

‫إ ـــ وأن‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א ـ‬

‫ن ـ‬

‫‪ ،‬وכـ‬

‫‪ ،‬وכ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫א‬

‫ـ دכ ـ‬

‫אد ـ‬

‫ـ‬

‫א س אر‬

‫ــאرون‬
‫ـ‬

‫ـ ‪،‬و‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫אכ نو‬

‫ـ ة‬

‫‪،‬و ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א ـ و‬
‫أ‬

‫‪،‬‬

‫ـ ـ‬

‫‪.‬‬

‫א أن‬

‫وא‬

‫ــא‬

‫أ‬

‫أ‬
‫אه‬

‫ـ ف ذ ــכ‪ .‬إ ـ أ ـ אص ـ ّ ون ـ ًא و‬

‫‪،‬‬

‫אده‬

‫‪٦٥‬‬

‫إ‬

‫ـאء و ـ א‬

‫אن א‬

‫وכ ن כ‬

‫ـــ ـــ‬

‫ـ ‪‬؛ ـא رض‬

‫ـ‬

‫أن‬
‫ـــ و‬

‫א ـ א ـ عאـ ي‬

‫ـــא ‪ ،‬وכ ـــא ـــאل א‬

‫ـــ‬

‫ـــ ي‪ " :‬ـــאءت‬

‫)‪(١‬‬

‫ة"‪.‬‬

‫אر א‬

‫ـــ אء אכ ـــ‬

‫ذ ـــכ ن א‬

‫و ـــ‬

‫א ـــא ـــ‬

‫ـــ‬

‫ـــ ‪ ،‬و‬

‫א‬

‫ـــ د כ ـــ ـــ رכـــאم‬

‫א‬
‫ـــ ‪ .‬כـــאن ـــ ل ـــ אن א ـــ آن ﴿َوِإْن ِ ـــ ْ َ ـــ ٍء ِإ ُـــ َ ِ ُ ِ َ ْ ـــ ِ ِه َو َכـــ ْ َ َ ْ َ ُ ـــ َن‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫ـאه‬
‫د‪ .‬כـ ـא‬
‫א אة وא وح כ‬
‫َ ِ َ ُ ﴾ )א אء‪ .(٤٤:‬ل א وכ‬
‫)‪(٢‬‬
‫אه ‪ ،‬و א א‬
‫ـ א א ـ د أن א ـ אن‬
‫כ א אء إ ‪ ،‬و ر א أن رد‬
‫ًא و‬
‫ـ‬
‫א‬

‫ــאء כ ـ‬
‫أي‬

‫وא‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫א א‬
‫א آ ًـא ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ى‪.‬‬

‫ـ ور ـ ل‬
‫مא‬

‫ر‬
‫‪.‬أ‬
‫ـ אت‬

‫‪،‬‬

‫ـ אت‬

‫ـ ة ـ دאد א ـ‬

‫אن‪ .‬أ א‬

‫א‬

‫رأت כ أ‬
‫ـא‪ ،‬و ـ ى ـ‬

‫آ ـ א إ א ــא‪ ،‬و‬
‫أ‬

‫אت‬

‫أ ـ א ـ כـ‬

‫א أو‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫אت א‬

‫א‪ ،‬أ א‬

‫ـ‬

‫ـאء‬
‫ـ‬

‫ـ ة א ـ ة و ـ א ـ آن‬

‫כ ‪.١٣٥/٦ ،‬‬
‫אم أ ‪٢٢٣/١ ،‬؛ א א وא א‬
‫‪٧٤‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫)‪ (١‬א إ ‪:‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫אب َوא ْ ِ ْכ َ ـ َ َو ُـ َ ِّכ ِ ِإ ـَכ أَ ْ ـ َ‬
‫﴿ر َ ـא َوא َ ـ ْ ـ ِ ْ َر ُ ـ ً ـ ْ ُ ْ َ ْ ُ ـ َ َ ـ ِ آ َא ـَכ َو ُ َ ّ ُ ُ ـ ُ א ْ כ َ ـ َ‬
‫א ـ إـ ‪َ :‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫אب‬
‫א ْ َ ِ ـ ُ א ْ َ כ ـ ُ ﴾ )א ـ ة‪﴿ ،(١٢٩:‬כ َ ـא أَْر َ ـ ْ َא ـ ُכ ْ َر ُ ـ ً ـ ْ ُכ ْ َ ُ ـ َ َ ـ ُכ آ َא َ ـא َو ُ ـ َ ّכ ُכ ْ َو ُ َ ّ ُ ُכ ـ ُ א ْ כ َ ـ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َوא ْ ْכ َ ـ َ َو ُ َ ّ ُ ُכـ ْ َ ـא َـ ْ َُכ ُـ א َ ْ َ ُ ـ َن﴾ )א ـ ة‪ َ َ ﴿ ،(١٥١:‬ـ ْ َ ـ א ُ َ َ ـ א ْ ُ ـ ْ َ ِإْذ َ َ ـ َ ـ ِ ْ َر ُ ـ ً ـ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫َ ـــ َل ِ ـــ ﴾ )آل‬
‫אب َوא ْ ْכ َ ـــ َ َوِإْن َכـــא ُ א ـــ ْ َ ـــ ُ َ ـــ‬
‫أَ ْ ُ ـــ ِ َ ْ ُـــ َ َ ـــ ْ ِ آ א ُـــ ُ َو ُـــ َ ّכ ِ ْ َو ُ َ ّ ُ ُ ـــ ُ א ْ כ َـــ َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫אن‪ ﴿ ،(١٦٤:‬א ِ ي َ ِ‬
‫אب َوא ْ ْכ َ ـ َ َوِإْن‬
‫ْא ُ ّ ِ َ َر ُ ً ْ ُ َ ْ ُ َ َ ِ آ َא ـ َو ُـ ّכ ِ ْ َو ُ َ ّ ُ ُ ـ ُ א ْ כ َـ َ‬
‫ََ‬
‫َُ‬
‫َכא ُ א ِ َ ُ َ ِ‬
‫אـ ي ـ ى ـ‬
‫אم أ ـ ‪) ٢٠٢/١ ،‬א ـ‬
‫‪ .(٢:‬وא إ ‪ :‬א‬
‫َ ٍَل ِ ﴾ )א‬
‫ُ‬
‫ْ ْ‬
‫א وא א (‪.‬‬
‫أ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫אכ‬
‫ح אא‬
‫)‪ (٣‬א אت א א‬
‫ح‪﴿ :‬أ َ ْ َ ُ א ِ ْ َ ُ‬
‫אن أْن ُ َ כ ُ ً ى﴾ )א א ‪﴿ ،(٣٦:‬أ َ َ ْ ُ أ َ ـא َ َ ْ َـ ُ‬
‫َ‬
‫ن‪.(١١٥:‬‬
‫َن﴾ )א‬
‫َ َ ًא َوأ ُכ ْ إ َ ْ َא َ ُ ْ َ ُ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٦٦‬‬

‫؛و ـ‬

‫א כـ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ء‪ ،‬و‬
‫א א ة‬
‫ذא א‬
‫أر‬

‫ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ ر ي ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫دإ‬
‫א‬

‫)א‬

‫אن إ א ًא כא ً و‬

‫أ أ אب‬
‫אא‬
‫ِ‬
‫ً﴾ )א‬
‫ل‪َ﴿ :‬و َ א ُכ א ُ َ ّ ِ َ َ َ ْ َ َ َر ُ‬
‫و‬
‫ر‬
‫אز א אب م א א‬
‫و‬

‫א‬

‫אء وא‬

‫؛ نא‬

‫א أ ـאم א‬
‫א‬

‫ـאر כـ‬

‫ر ـ א ـ آن ـ ه‬

‫אء‪.(١٥:‬‬
‫כא‬

‫כـאن؛ ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫אء‪.‬‬

‫)‪(١‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫א ‪﴿ :‬و َ א َ َכ َ ُ وא إ َ َ َ ُز َ‬
‫ُ ـ َن َ ـ ُכ آ ـ ِ‬
‫ـאت ر ِכ ـ و ـ ِ رو כ‬
‫َْ‬
‫َ‬
‫َ ّ ُ َ ُْ ُ َ ُ ْ‬

‫‪.(٧١:‬‬

‫‪،‬و‬
‫א‬

‫ــאل ي א ـ אض ن א ‪ ‬ـ أو ـ‬

‫אؤو َ א ُ ِ َ ْ أَ ْ َ א ُ َ א َو ََאل َ ُ ـ َ َ َ ُ َ ـא أَ َـ َـ ْ ُِכ ُر ُ ـ ٌ ِ ـ ْ ُכ‬
‫َإذא َ ُ‬
‫א َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫אب َ َ ـ א ْ َכ ـא ِ َ ﴾‬
‫َ َ ـَאء َ ـ ْ ُכ َ ـ َ א َ ـא ُ א َ َ ـ َو َכ ـ ْ َ ـ ْ َכ َ ـ ُ א ْ َ ـ َ ِ‬
‫ْ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ‬
‫أو ر ل‬

‫א אم أي‬
‫رآه א ًא‪...‬‬
‫ر‬
‫א‬
‫ــא‬

‫א أي‬
‫ً‪ ...‬و‬

‫ــא ‪ ،‬و‬

‫א‬
‫ــא‬

‫כــא אء وא ــאء وא‬
‫א‬

‫אت‪ ،‬ذא א א‬

‫א א א‬
‫أرאده א‬

‫وא‬
‫א‬

‫و‬
‫و‬
‫א‬

‫א‬
‫أو‬

‫ء‬

‫د‬

‫أَ כ‬

‫אא‬

‫)‪ (١‬א‬

‫إ‬

‫א‬

‫إ ــא‪ ...‬ـ‬
‫א‬

‫ر‬

‫א‬

‫"א ـ‬

‫‪،‬‬
‫א‬

‫כ ن‬

‫אא‬

‫ـ ‪ .‬ـ ‪ ..‬ـ‬

‫ن‬

‫؛ ــא‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ءأ א ـ‬

‫ـ " ـ אء أروא ـ ‪ ،‬و ـ א ـ ض‬
‫א אس א دא‬

‫ب ـכ‬

‫وא א‬

‫ـ إ ـ ذ ـכ‬

‫وא אم‬

‫ر א א א‬

‫‪ ،‬ـ אء آ ـ א ـאس ـ أم ـ‬
‫א‬

‫‪،‬و‬

‫‪.‬و‬

‫אم‪.٢٨٥/١ ،‬‬

‫ـ‬

‫כـ‬

‫أ אً ـ‬
‫ن أ‬
‫ـא ‪ .‬وא ـ א ـ ي أ ـ א ـ ـ א ـ‬

‫ع‬

‫א‬
‫و אر‬

‫אر‬

‫א אس‬

‫ـن ـ‬

‫أرאد ـא א‬

‫א כאن א א » َو‬
‫)‪(١‬‬
‫א כ ُ ْأو أَ ِ כ دو ‪«.‬‬

‫ةא‬

‫ـ‬

‫ًא ـ ًא‬
‫ّ‬

‫ّ ن א אء‬
‫א؛ و‬
‫א ق إ ر و אر ‪ ،‬أو א‬

‫أ אس ّ א أ‬
‫ب وא כ א‬

‫אس‬
‫א َ‬
‫؛ نو‬
‫أ אؤ‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ م ـ אא ـ‬

‫אروא‬

‫א ‪ ،‬ودور‬
‫د‬

‫א‬

‫‪ ...‬و ـ ت ـ א ــאع א ـ‬
‫א‬

‫ء؛‬

‫م‪ .‬א ‪‬‬

‫א א‬

‫ـ א ـ ة‪،‬‬

‫ـ א ـ‬

‫ّ‬

‫כ أن‬

‫א‬

‫ـ ـ دאء و‬

‫‪ ...‬و ـ‬

‫א‬

‫ـ‬
‫و‬

‫כ ـ ه א ـ א أو א ـ‬

‫א ـ أو ـאم ـ‬

‫أدא‬
‫א‬

‫אא‬

‫א‬

‫אـ ي‬
‫‪.‬‬

‫ـ א ـ‬

‫هא‬

‫ـ א‬
‫ون ـא‬

‫هא‬
‫وא‬

‫ـא‬

‫אز ن‬
‫ـ‬

‫أد‬

‫ـ אري ـ أن‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٦٨‬‬

‫ﺑـ‪ -‬ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ‬
‫אم א‬

‫ون أي أ‬

‫אء وא‬

‫כ א א آن آ אت‬
‫אر א‬
‫אء وא‬
‫﴿ِإْن أَ ْ ِ ي ِإ َ َ א ِ﴾ )‬
‫َ‬
‫א ـ א ـאدي‪ .‬أ ـא ـ א א ـ ـ وאرد‬

‫א‬
‫أ‬

‫כ ن‬

‫‪ ،‬إذ إن א‬

‫أن‬
‫و אא‬

‫א‬

‫إن א‬

‫ــאء وא‬

‫‪،‬‬

‫و‬

‫א روة‪.‬‬
‫در‬
‫א כـ‬

‫א אل »أ‬

‫ـ‬

‫أ ـ‬
‫א‬

‫«و‬

‫א‬
‫ـ אإـ א‬
‫ـ א‬

‫א‬

‫א‬
‫إ‬

‫صو‬

‫א‬

‫א‬

‫אא‬

‫‪ ،‬و ـ‬
‫مא א‬

‫ل‪ » :‬أ‬

‫ـא א ـאدي‬

‫ل ـ ر ـא א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ر ـ א‪‬‬

‫ـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫!‪ ..‬أ‬

‫!‪«...‬‬

‫א‬

‫ـא‪ ،‬ـ أ ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ أ ـ ذ ــכ ـ‬

‫א‬

‫א ــאء ـ‬
‫ـ אره و‬

‫ـ‬
‫ـ ذ ــכ‬
‫ـ ‪ ،‬ـ‬

‫אـ‬

‫إ‬
‫‪٣٢‬؛‬

‫א‬
‫‪،‬א‬

‫ة א م ‪-‬و‬
‫א‬
‫ى‬

‫ِ‬
‫ل‪﴿ :‬א ِ ُ א َ ْ‬

‫אن ‪.٣٢٦‬‬

‫ـ‪ ،‬ـ א ـ‬

‫ل ـ ر ـא א‬

‫ى‪.‬‬

‫يא‬

‫אب‬

‫د‪.‬‬

‫א ـ وא ـ ة‬
‫אب א‬

‫وא‬

‫وכ‬

‫א כ م وא‬

‫وא آن א כ‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫א אر و‬

‫א‬

‫؛ ـ إن א ـ‬

‫ـ ‪.‬و ـ‬
‫ـ‬

‫א א وא‬
‫ن‬

‫أن‬
‫رة‪.‬‬

‫ـ‬

‫أ אم‬

‫إن א‬

‫כـ‬

‫א אد ـ‬

‫א‪.‬‬

‫‪ ،‬إن א أروא‬

‫א ‪،‬و‬

‫ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ אא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ًא‬

‫ـ وא ـ ة‪،‬‬

‫‪.‬‬
‫ــאء א ـ‬

‫ـ أن‬

‫ـ‬

‫أدאء‬

‫אو‬
‫ـ אـ‬

‫أن أ אب א‬
‫ـ‬

‫أ‬

‫א‬

‫ـ أ ــאل א‬

‫إ‬

‫א‬

‫א‬

‫أ‬
‫א‬

‫أ אً‬
‫ـ ون أ ـ ًא ـ‬
‫ـ א‬
‫و א ـ‬

‫אא‬

‫ون ـ‬

‫و‬

‫א ـ א وא ـאم ـ ه א‬

‫أ ـ ‪ ،‬إن‬

‫ـ אن‬

‫א إن ـ‬

‫ـאء‪ ،‬ـ‬

‫א ‪.‬و‬

‫ـ‬

‫ة‪.‬‬

‫هא‬
‫א‬

‫ًـא ـ א‬

‫ـ أ ـ אص ـ א ـ روة‪ ،‬ـ‬

‫وא‬

‫א ـ אت‬

‫א ددوא أ ًא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫د‪ .(٢٩:‬إ א‬

‫‪٧٢:‬؛‬

‫ء‬

‫د‬

‫)‪ (١‬א‬

‫أ‬

‫כ نא‬

‫א‬

‫ةوـ‬

‫أو א ‪ ،‬אد א כאن أم‬
‫ـ‬

‫ًـא‪.‬‬

‫א‬
‫א ‪،‬‬
‫و א‬

‫אء وא‬

‫כ ـא‬
‫א א‬

‫ـא‪-‬‬

‫ـ و ـ‬

‫אر א‬

‫َ َ ْ َ ُُכ ْ أَ ْ ًא َو ُ ْ ُ ْ َ‬

‫ون﴾ )‬
‫ُ َ‬

‫‪.(٢١:‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫ــאء א ـ‬

‫أ ـ ‪،‬א ـ אא‬
‫‪ ،‬אـ‬
‫أ ـ ًא د ـא‪ .‬و ِّכـ وא ــא ـ أن ـ وא ورאء أي ـ‬
‫أن כـ ن ـ دאً ‪ ،‬وأن כـ ن ـ א ـ‬
‫و ن אه‬
‫إ‬

‫و אرא‬
‫א‬

‫כ ن‬

‫ـ ن ـ‬

‫ز فא‬

‫א وز‬

‫כאن ر ل א ‪‬‬
‫وأ א‬

‫א‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫אא‬

‫و‬

‫ًא‬

‫دאً ‪،‬‬

‫ر‬
‫وي أ‬

‫ـ د وא‬

‫אـ ؛‬

‫ة ‪ :‬د‬

‫א‬

‫و وي أ א א‬
‫د‬

‫ـ אش َ ـ‬

‫ر لא‬
‫א‬

‫ْ‬

‫א א‬
‫أ‬

‫‪،‬‬
‫وي أ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬ور ـא ـ أ ـאم‬

‫)‪(١‬‬

‫אء‪.‬‬
‫א ـ ًא‪،‬‬

‫‪‬و‬
‫دאر א‬

‫ـ ‪ :‬ـא ر ـ ل א أرאכ‬

‫ـ ِ‬
‫ـכ ــא أ ــא‬

‫ـ ة‪ ،‬ـ ن ـ ة‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‪« .‬‬

‫ل‪:‬‬

‫إـ א ـ ‪‬‬

‫ة ‪:‬‬

‫א א כ ـא ـ ل ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אـ א ‪.‬‬

‫رכأ ِ‬
‫כא ًא أ כ ْأو ـ אً ر ـ‬
‫ً ّ‬
‫ًא ر‬
‫ً‪ (٤)«.‬א ُر ر ل א ‪ ‬أכ‬
‫َ‬
‫ت א‬
‫א أة ُ א ِ א אل وכא‬

‫ً؟" ـאل‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬כ ـ‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫אل א אد ‪.‬‬

‫א‬

‫א א إذא א‬
‫א‬

‫ـא‬

‫ـ إـ‬
‫אر أت אش ر ـ ل א‬
‫א أة א‬
‫ـאءة ـ ‪ ،‬א ـ ْ‬
‫ْ ّ‬
‫ّ‬
‫ـ ر ـ ل א ــאل‪ » :‬ــא ـ א ــא א ـ ؟« א ـ ‪ :‬ـ ‪ :‬ــא‬
‫ْ ُ ه א ـ ف‪ ،‬ـ‬
‫ّ‬
‫א אل‪ِ » :‬‬
‫رد ـ ‪«.‬‬
‫א‬
‫إ‬
‫כ‬
‫א‬
‫أت‬
‫אر د ْ‬
‫ُ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ِ‬
‫رد ـ‬
‫أن כ ن‬
‫أرده وأ‬
‫אل ذ כ ث אت‪ .‬א ‪ :‬ـאل‪ّ ُ » :‬‬
‫َُ ّ‬
‫)‪(٣‬‬
‫‪«.‬‬
‫وא‬
‫אل א‬
‫ىא‬
‫א‬
‫ُ‬
‫د ذ כ‪.‬‬
‫وכ‬
‫ل ‪ ‬אش אة و‬
‫أرאد א‬

‫ْ‬

‫‪:‬‬

‫ر‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫وא ورאءه‪.‬‬
‫אم أو‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ د ‪ ...‬و ـ‬

‫א ـ ًא ــא أ ــא כ؟ ــאل‪» :‬א ـ ع‪ «.‬כ ـ ‪ ،‬ــאل‪» :‬‬
‫אب م א א‬

‫אـ ي ـ‬

‫ون ورאءه‬

‫ـ‬

‫ـ ي ـ א‬

‫אر‬

‫ُ‬

‫ـ‬

‫ـ ن ـכ‬

‫قא‬

‫ـא أي ـ‬

‫א כ و אد כ‬

‫ـ אء א‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪،‬א‬
‫אري‪ ،‬א אق ‪١٧‬؛‬
‫ي‪.١٩٩/٧ ،‬‬
‫א אل‬
‫כ ‪.٦٠/٦ ،‬‬
‫א وא א‬
‫אم أ ‪٢٣١/٢ ،‬؛‬

‫כ ًא‬

‫ـ إ ـ א ـ אء ـ ذא ـכ ــ ل ـאل‬
‫ـא ـ ل ـאل‪ " :‬ـא‬
‫ـ ‪ ":‬א ـْ‬

‫‪‬و‬

‫‪.٢٨‬‬

‫א وא‬

‫‪.١٩-١٨/٩ ،‬‬

‫כ‬

‫ـ ! أر ـ‬

‫ـכ ـא‬
‫‪.‬و‬
‫אً‬

‫أ‬

‫إ ـכ‬

‫ـ " ـאل‪ » :‬ـ‬
‫أُ א‬
‫אل א‬

‫אل‪ :‬כא‬
‫א‬

‫وא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٧٠‬‬

‫إ‬

‫א‬

‫כ א‬
‫إن ـ אت‬

‫א‬

‫ــאة א‬

‫ـ و א ـ א‬
‫ـ‬

‫و כ כ א כ א‬
‫ـ ل‪‬‬

‫אل א‬
‫ـ א‬

‫ـ ءة‬

‫ــאכ ــאت ـ א כ ـ‬
‫ــאة‬

‫ر ـ ل א ‪-‬‬

‫ٍ أ‬

‫‪» :‬وأي‬

‫ـ د ‪ ،‬و ـ أرאد א‬

‫ــא‪ .‬أ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـ د وو ـ א أ ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ א אـ‬

‫أ א א‬

‫أو‬

‫אت א‬

‫א‬

‫لכ‬

‫ـ ه‬

‫ــאء ‪-‬و ـ‬
‫ـ א‬

‫א ـ ي כ ـ ورאء א ـ א‬

‫أدو ــא أي أ ـ د ـ ي أو أ ـ وي؛ و ـ א ـ א ـ‬
‫ّ‬
‫و‬
‫أن כ ن כ‬
‫‪ .‬إن‬
‫وא א‬

‫؟«‬

‫ـ ع ـ‬

‫ــאش‬

‫‪،‬وـ‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫ل إכـ‬

‫א ـ‬

‫ــאع ـ‬
‫ـאة‬

‫ـ أ‬

‫د א‪.‬‬

‫ﺟـ‪ -‬ﺍﻹﺧﻼﺹ‬
‫ـ א‬

‫ـ ص ـ أن כـ ن כـ‬

‫أ ـــ אص و ـــ א إ ـــ‬
‫أن‬

‫כ‬

‫אإ‬

‫א‬

‫َـ‬

‫ـ "א‬

‫)‬

‫ُ ْ َ‬

‫"‪ .‬و ـ‬

‫א‬

‫א ـ آن א כـ‬

‫אن َر ُ ً َ ِ ًא﴾‬
‫ًא َوَכ َ‬
‫ّ‬
‫أ ر لא‬
‫‪ .(٢٤:‬و א‬
‫ِ‬
‫ْ ِ ـ ًא َ ـ א ـ ِّ َ ﴾ )א‬
‫ُ‬
‫ِّ َ א ْ ُ ـ א َ ُ‬
‫ًא َ ُ ِد ِ ﴾ )א ‪.(١٤:‬‬
‫د ـ رא ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫د‬
‫" ــא ـ‬
‫אن א‬

‫)‪(١‬‬
‫א وא‬
‫)‪ (٢‬א כ אت‬

‫‪ .(٥١:‬و ل‬

‫ـ א‬

‫ر‬
‫‪ .( ٢ :‬و‬

‫ــא ‪ ،‬و‬

‫אة כ‬

‫אو و‬

‫و‬

‫ِ فא‬
‫ّ‬
‫أن כـ‬

‫صو‬

‫!! إن כ ـ‬

‫א ـ א ‪ ...‬وא ـ‬

‫ـ אـ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ א ‪ ...‬وא‬
‫‪ ،‬א‬

‫‪.٢١/٩ ،‬‬
‫א ر‬
‫א אن‬

‫ـ א‬
‫ـ‬

‫فא‬

‫ص‪٨‬؛ א َ אت‬

‫א ‪ .‬وא‬
‫ـــ אص א ـــאد‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬إ أن א א ـ‬

‫صو‬

‫ه‪ ...‬א‪ ،‬ـ‬
‫ـ ص ـ א‬

‫ـ هא ر ـ ـ א‬
‫אن‬
‫‪َ﴿ :‬وْאذُכ ـ ِ ـ א ْ ِכ َ ـ ِ‬
‫אب ُ َ ـ ِإ ـ ُ َכ ـ َ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪﴿ :‬إ ـ ُ ـ ْ אد َـא א ْ ُ ْ َ ـ َ ﴾‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫אب‬
‫ـ لא‬
‫ـ ل‪ِ﴿ :‬إ ـא أَ ْ َ ْ َـא إ َ ْ ـَכ א ْ כ َـ َ‬
‫ـ‬
‫ـ أن ـ כ و ـ ل‪ ُ ﴿ :‬ـ ِ א َ أَ ْ ُ ـ ُ‬
‫ــא ر ــא א و‬

‫ــא ـ א‬

‫א‬
‫أ‬

‫אت א‬

‫ــאء‬

‫ـ ة‪ .‬و ـ ه‬
‫و‬

‫כ‪.‬‬

‫‪:‬‬
‫ـ א‬

‫א ـ א ‪ ...‬وא ـ‬
‫قא‬

‫א‬

‫א‬
‫إـ‬

‫אو‬

‫ل כ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ص إن ـ ـ‬

‫אء‪ .‬כ‬

‫כ ــאذج ـ ه א‬
‫)‬

‫ِ ـא ْ َ‬
‫ْ ِ‬
‫ُ‬
‫و ـ‬

‫א ـــ‬

‫ـــ‬

‫‪ .‬ـــ إن א‬

‫א‬

‫א א‬

‫و ـ כ أ ـ אء ـ‬

‫ـ أو‬

‫כـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـــ ص ـــ‬

‫در‬

‫در‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ـــ א‬

‫ــא‬

‫ـ‬

‫ــאء‬

‫ـ؛ ن‬

‫א אن‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬
‫)‪(٢‬‬

‫א ـ א ‪ ...‬و ـ ي‬

‫م‪ ".‬وא‬
‫אـ א‬

‫א ر‬

‫ـ ص ـ‬
‫ـ وא و ـ‬

‫ص‪.٢٤٢‬‬

‫ـ אن‬
‫ـאة‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫אر אء دא א‬

‫و‬
‫א‬

‫א ي أوא‬
‫אכ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫و א‬

‫ـ ة ـ‬

‫أ אل‬

‫ن‬

‫א‬

‫ـ ص‬

‫ـאرة א‬

‫ء!‬

‫ـ‬

‫ـאر‬

‫א‬

‫א ي‬

‫أـ‬

‫ـ ه‪ ...‬و ـ‬

‫ـ ـق ـ‬

‫ـ ة ـ‬

‫إ‬

‫ـ و א ـ‬

‫و‬

‫إـ‬

‫و ـ‬

‫ـא‬

‫ـ ص وإ ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ א ر ـ ل א ‪ ...‬כ ـ‬
‫ـ أول ـ م ـ ء د‬

‫؟و ـ‬
‫ـ‬

‫ـ وإ‬

‫כ א ًא‪.‬‬
‫כ‬

‫و ـ אد ـ‬
‫ـ‬

‫אأ‬

‫ء‬

‫א ـ א‬

‫ذرو א‪ ،‬وإ‬

‫אـ ي‬

‫א‬

‫‪ ...‬و כ‬

‫؛و‬

‫‪٧١‬‬

‫א‪،‬‬

‫א إذא א‬

‫ـ א כא ــאت إ ـ‬
‫رة א א ـ א ــא‬

‫א ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ــכ א‬

‫אدث א‬

‫دة א‬

‫ـ‬

‫ـ א אرכـ א ـ أ ـ ج‬

‫א ــא ‪ ،‬ـ د‬

‫ـ رأ ـ‬

‫ــא و ـ‬

‫א‪.‬‬

‫ــא ـ‬

‫ـ אت‪ ،‬ـ‬

‫ـ כــאد‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫و‬

‫כ ـ ‪ .‬ـא ـ א ـ‬

‫‪ ...‬כאن‬
‫أ‬

‫א‪...‬‬

‫أن‬

‫כאن أ ً כ א‬
‫ً ؛‬
‫ِ ًא‪:‬‬
‫ره ل‬
‫ّ‬

‫إذ‬
‫»‬

‫אכ א‬

‫‪،‬‬

‫أ‬

‫مא‬

‫א‬

‫أ‬

‫א‬

‫א ‪ ،‬א כאن‬

‫أ‬

‫أא‬

‫א لأ‬

‫فא‬

‫א א رض وא‬
‫א ـ כ ـא و ـ‬

‫ح א‬
‫א‬

‫آ אر‬
‫و‬

‫و‬

‫אـ‬

‫א‬

‫أ‬

‫إ‬
‫َْ‬

‫א כ כ אه ‪ ،‬ن‬

‫כ‬

‫ًא‪«.‬‬

‫כ א ـ ي ـ أ ـ ؛ إذ ـ ت ـ אت‬
‫‪ ،‬و כאن‬

‫دـ‬
‫א‬

‫صو‬

‫ـ أن ـ ّ ـ ر ـ و ـ‬
‫כـ‬
‫ـ ـ א א ـאم‬

‫א‬

‫א ًא‬

‫א‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫‪ ...‬و כ‬

‫ـ אن ـא ـ א ت‬

‫אء‪.‬‬

‫و‬

‫د‪ ،‬وכאن‬

‫כـאن‬

‫ـ د‬

‫)‪(٢‬‬

‫אت א אد‬

‫ـ‬

‫رא‬

‫ـ نأ ـ‬

‫‪،‬وכ‬

‫א‬

‫ءإ أ‬

‫א‬

‫ـ ر‬

‫ِ‬
‫ُّ‬

‫ـ‬
‫ّ‬

‫אم و‬

‫א כـא א‬

‫ً ـ‬

‫ـ‬

‫אن‬
‫אه‬

‫אـ‬

‫‪...‬‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ت رو ـ א א ـ א‬
‫‪،‬و‬
‫ه ُـ‬
‫)‪(٣‬‬
‫אכ‪«.‬‬

‫א وא‬
‫אم‪٤٨-٤٧/٤ ،‬؛‬
‫)‪ (١‬א ة א‬
‫אم أ ‪.٢٥٣/٥ ،‬‬
‫)‪ (٢‬أ دאود‪ ،‬א دب ‪١٥٢‬؛ א‬
‫‪ ،‬א אن ‪.٧ ،٥‬‬
‫)‪ (٣‬א אري‪ ،‬א אن ‪٣٧‬؛‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ُ أ ًא‬
‫ـ ُ ـ ًא آ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـ ‪ ...‬ـ‬

‫ـ أ‬

‫ذכ א ‪ ...‬ذ כ‬

‫‪.١٦٩/٦ ،‬‬

‫ّ‬

‫ـ ‪ ..‬ـ‬

‫א‬

‫ـ כـאن ر ـ‬

‫ـ ‪‬‬

‫ـ ‪» :‬أن‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٧٢‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ‬
‫ـ ـ‬

‫ــאء ـ א ـ אء أ ـ א أ ــאء ــא‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ وא ـ‬
‫ـ א‬

‫א ـ ‪ .‬وא ـ آن א כـ‬
‫ن א אس א כ وא‬
‫אدع ِإ َ َ ِ ِ َر َِّכ ِא ْ ِ ْכ َ ِ َوא ْ َ ْ ِ َ ِ א ْ َ َ َ ِ َو َ ـِאد ْ ُ ِـא ِ ِ ـ أَ ْ ـ‬
‫﴿ُْ ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫أي א ـ ح ِ َכ ـ א ـ אء وأ ـ אر א ـ ـ כ ـ ـ ‪ ،‬و ـ ب‬
‫א‬

‫د‬

‫ذى‪،‬‬

‫ُ ـ א‬
‫هא א‬

‫أي א ة‬

‫אو إ אع‬

‫ـאء ـ א ـ ل وא ـ אء وא ـאش‪ ،‬و ـ‬
‫‪-‬إ‬

‫א أي‬

‫א א‬

‫אن‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫إن א‬

‫אن‬

‫إ ـ אع‬
‫ُ ِ أي א‬
‫א א إ إزא‬
‫دא‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫אل ي‬

‫א כ‬

‫وא‬

‫א‬

‫ً و כ ًא‬
‫אج إ إ א א؛ و‬
‫ـ هא‬

‫א ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫אن وأي‬

‫أ אم א‬

‫ـ بא ـ‬
‫‪،‬و إـ‬

‫‪،‬و‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫כא‬

‫‪.‬‬

‫אن א‬

‫ــא‬

‫ـ אـ‬

‫ة‪ .‬و ـ ه א ـ‬

‫ر‬

‫א ه أو‬

‫א ـ‬

‫א‬

‫إ‬

‫ـ‬
‫ةא‬

‫و‬

‫ةא ـ‬
‫ـ‬

‫אن א‬

‫ـ‬
‫אـ‬

‫ـ‬

‫א ‪.‬‬
‫ـ ن ـ‬
‫א ـא‬

‫ـ‬

‫ـ אرس א‬

‫ـ ن إ א ـ ًـא‬

‫ــאء‬

‫א ـא ـ א أ ـ ى ـ ون ـא ـא‬

‫وא ـ כ כ َ ــא أ ّـ ت ـ‬

‫وא כ כ‬

‫א‬

‫ذإـ‬

‫و َ ــא أ ــאرت ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ אً و ـ ًـא א ــא؛ ـ‬

‫ـ ى ـ א‬
‫א‬

‫و ـ‬

‫א‬

‫ـ ءة א‬

‫ـ و ّ ـ‬
‫ـ وـ א‬
‫وא ــא ــאرכ‬
‫ّ ــא إ ـ ـ אء؛ و ـ א ـ‬
‫א ـ אوي ـ ّ ـ ـ‬
‫أ אد א אء‪...‬‬
‫כ "א כ א " א‬
‫أ‬
‫إ‬

‫أ‬
‫ٌ‬

‫א‬

‫ور א ِ‬
‫א‬
‫‪:‬‬
‫אא‬
‫إ‬
‫ّ‬
‫َْ‬
‫‪﴿ :‬إ َ ِ َ ْ َ ُ א ْ َכ ِ א َ ِ ُ َوא َ َ ُ א א ِ ُ َ َ ُ ُ ﴾ ) א ‪.(١٠:‬‬
‫ّ‬
‫ُ‬
‫א‬

‫א ـ‬

‫ـ ى א ـאس‪ .‬ـ א ـ ت א ـ א‬
‫ـ אق؛ ن ـ ه א ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ وא ـ א ـ ‪.‬‬
‫)‪(١‬‬

‫ــא ـ כ ـ א‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫‪ ،‬إذ ـ‬

‫ـ ـ وروح‪ ...‬ـ ـ و ـ وأ ـ ‪ ...‬وכـ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ـאو‬
‫א ـ‬
‫א אول א אء א ـ אن כـ‬

‫وא ـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫إن א ـ‬
‫ُ ّ‬
‫אـ‬

‫א‬

‫و‬

‫א א‬

‫‪،‬‬

‫א‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ةإ‬

‫ـ ل ‪ ‬ـא ً ـ ‪:‬‬
‫َ ُ ﴾ )א ـ ‪.(١٢٥:‬‬
‫ـ دون أن ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ א א‬

‫‪-‬‬

‫ة‪ ،‬ـ כــא א‬

‫ـ ن‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ ء ــא‬

‫א‬
‫ـ ن‬

‫‪).‬‬

‫ـ ون‬

‫)‪(٢‬‬

‫و َ ‪...‬‬

‫‪ ‬א ي אل‪ " :‬ـ ُכـ‬
‫א و אء‬

‫ــאم‬

‫‪.(١٥/١٠‬‬

‫א ِ ـאء‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬

‫אزددت‬
‫א‬
‫ُ‬
‫א אل و‬
‫א‬

‫ًא")‪ .(١‬أي‬

‫ر‬

‫אر א‬

‫إ‬

‫أ‬

‫א‬

‫אن א‬

‫و א ت כـ‬
‫אن وא‬

‫وـ أ ـ ر ـ لא ‪ -‬ـ‬
‫أ‬

‫א‬

‫א אو‬
‫وא‬

‫‪،‬ذכ‬

‫ـ א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ذروة‬

‫ـ א ‪ -‬أ ـ ًـא‬

‫و ــאء‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אא‬

‫א אرכ אء‬
‫ـ ـ‬

‫‪ ،‬نכ‬

‫ـ א و ـאء و‬
‫ـאت ـ‬

‫א ‪،‬‬

‫ـ م א א ـ ‪ ،‬ـ ر ــאه ـ כ ـ‬

‫אء وأ َ ّ وأ ـ ّ وز ـ ة‬
‫א א وאج א אرכ אء ر א א א‬
‫א‬
‫ر‬
‫א‬
‫א‪ .‬و‬

‫א‬

‫هא‬

‫ـ أـ‬

‫אـ‬

‫‪ ‬ـ‬

‫ـאب א‬

‫ـ א ـ ةא ـ‬

‫‪،‬و‬

‫‪‬‬

‫ـא כـ‬

‫ـא כـאن ـאכ‬

‫‪.‬‬

‫و אאכ مאـ ي אـ ر ـ כ ـ‬
‫وزو‬

‫‪٧٣‬‬

‫אـ‬

‫ـ א‬
‫ـ‬

‫‪ ،‬وכـ‬

‫א ـ رא ـ‬

‫ـאب‪ .‬و‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ـא כـאن ـ‬

‫ـ أ ـאده ـ כـ وא ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ إ ـ ْ َـ‬
‫ـ ـ א ــאر ؛ و َ ُ ـ ـ ه א‬
‫ــאل א‬
‫ـ‬
‫ـ هא ـ אכ ـ و ـ ـ אـ א‬
‫َـ ُ ق ـ‬
‫وإ ـ ‪ ،‬و ـ ذ ــכ כ ـ ن ـ א ـ‬
‫)‪(٢‬‬
‫﴿ َ َכ َ ْ َא َ ْ َכ ِ ََאءَכ َ َ َכ א ْ ْ َم َ ِ ٌ ﴾ )ق‪.(٣٣:‬‬
‫َ‬
‫َ ُ‬
‫ِ‬
‫אא‬
‫و هא א א‬
‫ن א ـ ح "‪ "Sihashsti‬ـ א ـ أ א ـ دא ـ‬
‫ُ‬
‫א‬

‫אن‬

‫א‬

‫س؛ ذ כ ن א‬
‫א‬

‫א‬

‫א א א אر‬

‫آ אכ כ ن ـ א ـ ت دא ـ א ـ‬

‫א אرج؟ وא‬
‫א‬

‫د‬

‫وא‬

‫אول‬

‫أ א ًא‬
‫أن‬

‫ــא ﴿ َכ َ ــא َ ْأر َ ـ ْ َא‬
‫وأ‬
‫َوא ْ ِ ْכ َ َ َو ُ َ ِّ ُ ُכ َ א َ‬
‫وإ ــא ـ ى ـ א ـ‬
‫ر‬

‫אאכ‬
‫أو‬

‫ث‬

‫ـ אن‪ ،‬و‬

‫)‪(٢‬‬

‫אر א‬
‫‪ ،‬א‬

‫ـא א א ـ إ ـ א‬

‫ـ ن ـ هא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א א ـ כـאن ـ‬

‫س‪.‬‬

‫هא ـ אכ ـ אـ ـو‬
‫אא د א‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ـאب‬
‫ـ ُכ ْ َر ُ ـ ً ـ ْ ُכ ْ َ ْ ُ ـ َ َ ـ ْ ُכ ْ آ َא َــא َو ُ ـ َ ّכ ُכ ْ َو ُ َ ّ ُ ُכ ـ ُ א ْ כ َـ َ‬
‫َ ُכ ُ א َ ْ َ ُ َن﴾ )א ة‪.(١٥١:‬‬
‫ْ‬
‫ـ م א א ـ ــא؛ ــא ــא ـ אد א ـ ـ ل ـ ى א ــאم‬
‫ـ ه א א ـ ‪ .‬و כـ إن أرد ـא‬

‫א‬

‫כ א أن‬
‫א ـ‬

‫ـ ب כـ‬

‫א‬

‫ـ و‬
‫و‬

‫ـ‬

‫وא ـ‬

‫ـ رة‬

‫‪‬و ى‬

‫ـ כــאن ‪‬‬

‫)‪ (١‬א‬

‫ه‪،‬‬

‫‪‬א ي ـ א‬

‫א‬

‫אא‬

‫ـ אن‬

‫ـאم א ـ א‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫ــ ع ـ‬

‫א‬

‫ل‪:‬‬

‫כـ إ ـ אن ـ‬
‫ــ‬

‫א אري‪ ،‬ص ‪.١٩٣‬‬
‫ّ‬
‫א ‪.٦١‬‬

‫ـ‬

‫אه א‬

‫ـ وو ـ א ـ‬

‫אن‬
‫ـ כ ذ ــכ א ـ ُ‬

‫ــ‬

‫إ و ـ‬

‫دون ز ــאدة و‬
‫ـ‬

‫א ــ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٧٤‬‬

‫כـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ אص א ـ‬

‫ــאن‪ .‬وכ ـ ـ א‬

‫א ـ وא ـ א‬

‫ـ ة و ُ ـ ـ ر ـ כــא א أ ـ ى ـ ور‬
‫إ أي‬
‫و‬
‫א כאر כאن د إ‬

‫ א א א‬‫ َ ـ ْ َ ِـ כـ‬‫א إ א‬
‫אدאت‪ ،‬א‬
‫א ًא‬
‫א א ـ כــאن‬
‫إ א ً‬

‫ــאن כـ‬

‫و ــאد ‪ ،‬و ـ‬
‫ر‬

‫‪،‬و‬

‫ـ‬

‫אت أ‬

‫ـ ذ ــכ أن כ ــאب א ـ אء وא ـ ر ـ‬

‫‪ ،‬أي أن‬

‫ـ ل ‪ .‬وכـאن ـ‬

‫א‬
‫ء‬

‫إـ‬

‫ـ وא‬

‫أ ـى ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ ء إ ّ أ ـ ـ כـ‬

‫ـ ـ‬

‫و‬

‫ّـ‬

‫ـא أ ـ‬

‫ـ כـ‬
‫إ‬

‫؛ و ــא أ ـ ًא‬

‫א‬

‫ـ ـ‬

‫אـ‬
‫رאً أو‬

‫ر ل א ‪.‬‬

‫א‬

‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‬
‫אم א‬

‫ًא‬

‫אء‬

‫َ ُه﴾‬
‫ُ‬
‫وא אق כ‬
‫)‬

‫ءא‬

‫ـ‬

‫ـ لد ـ א ـ‬
‫א‬

‫א א‬
‫َ‬

‫وא‬
‫ـــ א א‬

‫ةأ א‬

‫د‪ .(٨٤:‬כ د אت א‬

‫و ـ هא‬
‫א‬
‫وא‬

‫אدאت‬

‫‪ » :‬أ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫ـ ر ـ א ـ ف أز ـ‬

‫א‬

‫رא א‬

‫وא‬

‫‪.‬‬

‫ــאء ــא א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א אس‪ ،‬إذ‬
‫أز‬

‫ـــ ع وא ـــ ‪ .‬ـــ‬

‫א‬
‫أ‬

‫ـ هא‬

‫و א א‬

‫ــאت א‬

‫ـ א ـ‬

‫أ א‬

‫وأُ وא‬

‫ر‬

‫و‬

‫ة‬

‫ــא ـ أن ـ ه א‬

‫אت وא‬
‫وא‬

‫א‬

‫אء‬

‫ـאء ـ‬
‫ـ‬

‫ـــאق ـــ‬

‫إ‬

‫א ﴿ א َ ِم א ُ وא א א َُכ ِ ِא ٰ ـ ٍ‬
‫ْ ْ‬
‫َ َ‬
‫َ ْ ُْ‬
‫א‪.‬‬
‫و‬
‫هא‬

‫وـ أ כـ‬
‫أي‬
‫ـــ َ ّ‬

‫وא‬

‫ـ أ ـאس ـ‬
‫أو כ ـــ‬

‫هא‬

‫ر ‪،‬‬

‫ـ دة ـ א ــאرאت א כ ـ א ـ א ‪ ،‬و ـ א א‬
‫ـ‬

‫ــא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ‬
‫ـــ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫א ـאت‬

‫ـ ‪ ...‬أن‬

‫ـــ‬

‫أ אر‬

‫وأ ـאכ‬

‫ــאت أ כــאر ‪ .‬ـ‬

‫أن‬

‫ر ـــ‬

‫و ـ א‬

‫أ ـــ‬
‫ـ ن‬

‫ــאق ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫ّن ـ أن א ـ ى ـ א‬

‫ـ א وـ ‪،‬‬

‫א א ‪.‬‬

‫‪ ،‬إن إ‬
‫א‬

‫אء‬

‫אع א‬
‫ُ أ א وא‬

‫‪ ،‬א آن ‪ ،٣٢‬א‬

‫ن‬

‫‪٢٤٦‬؛ כ א‬

‫אل‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪:‬‬

‫إ إ א و‬

‫ي‪.٧٣/٥ ،‬‬

‫ـאم א ـ ة‪ .‬ـ ل ر ـ ل א‬

‫ـ א‬
‫ه‬

‫)‪(١‬‬

‫כ ‪«.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺼﺪﻕ‬
‫‪،‬و‬

‫ـ ر א ـ ة‪ ،‬و ـ אر אر כאز ــא؛ כـ ــא ّ ـ א ــאء ـ ٌق ــא‬
‫אـ ق ـ‬
‫ـ א א ـאء ـ‬
‫ـ ‪ .‬و ـ א ـ ح א ـ آن א כـ‬
‫כ أن א א א أو א‬

‫إـ‬

‫‪:‬‬
‫هא‬
‫﴿‬
‫א آن א ـ ي ـ‬
‫כאن ِ ِّ ًא َ ِ ًא﴾ ) ‪ .(٤١:‬أي אذכ‬
‫وאذכ ِ א ْ ِכ َ ِ‬
‫אب ِإ ْ َ א ِ َ ِإ ُ َ َ‬
‫ّ‬
‫َ ْ ُْ‬
‫ـ ظ ـ ن إ ـ א כـאن ـא‬
‫א א ـ أو ـ א ـ ح א‬
‫ظو‬
‫א حא‬
‫כ‪.‬‬

‫אم א ل وא‬
‫א قא ّ‬
‫﴿‬
‫وכאن َر ُ ً َ ِ ًא﴾ ) ‪﴿ .(٥٤:‬وאذכ‬
‫وאذכ ِ א ْ ِכ َ ِ‬
‫כאن َ ِ َ‬
‫אدق א ْ َ ْ ِ َ َ َ‬
‫אب ِإ ْ َ א ِ َ ِإ ُ َ َ‬
‫ّ‬
‫َ ْ ُْ‬
‫َ ْ ُْ‬
‫ِإ َ َ ِ ِ‬
‫אب ِ ْ ِ‬
‫ور َ ْ َ ُאه َ َכא ًא َ ِ ًא﴾ ) ‪.(٥٧-٥٦:‬‬
‫ِ א ْ ِכ َ ِ‬
‫ُ‬
‫כאن ّ ًא َ ِ ّ ًא ‪َ َ ‬‬
‫إدر َ‬
‫ّ‬
‫ـ ن‪ ُ ُ ﴿ :‬ـ ُ أ َ َ ـ א א ـ ِ ّ ِ ّ ُ ﴾‬
‫א ـ‬
‫و ـ ‪ ...‬ـ ى ر ــאءه ـ א ـ‬
‫‪.(٤٦:‬‬
‫)‬
‫وכ‬

‫כ‬
‫א‬
‫ور‬
‫َ َ‬

‫)א‬

‫כ‬

‫ن‬

‫א‬

‫א אد ‪َ ﴿:‬א أَ َ א א ِ َ ٰא َ ُ‬
‫ـ ـ א‬
‫א א ـ‬
‫ُ ـ ِ ِ ُ ـ َ ـ َ َــא ُ א َو َ א َ ـ ُ وא‬
‫ْ ْ‬
‫אت‪.(١٥:‬‬
‫وא آن‬

‫ِ‬
‫َ َ َ ْ َ ُ َو ْ ُ‬
‫وح‬
‫و‬
‫כــאن أ ـ‬

‫ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א א ـ‬
‫א‬
‫ق وא א‬
‫أن‬
‫وכ ُ א َ َ א ِאد ِ َ ﴾ )א ‪ .(١١٩:‬כ א‬
‫אא ُ אא َ َ ُ‬
‫ـ א ـ אد ن ـ ل‪ِ ﴿ :‬إ ـא א ْ ِ ـ َن א ـ ِ ٰא ـ א ِـא ِ‬
‫َ َُ‬
‫َ ُْ ُ‬
‫ـכ ُ ـ א ـ ِאد ُ َن﴾‬
‫ِ ـ َ ْ َ א ِ ِ َوأَ ْ ُ ـ ِ ِ ِ ـ ِ َ ـ ِ ِ א ِ ُأو ِ ـ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ٰ َ ُ‬

‫ِ ِ‬
‫א אد ‪ َ ِ ﴿ :‬א ْ ُ ْ ِ ِ َ ِر َ ٌ‬
‫אل َ َ ُ א َ א َ א َ ُ وא א َ َ َ ْ َ ْ ُ‬
‫َ ْ َ ْ َ ِ َو َ א َ ُ א َ ِ ً﴾ )א אب‪.(٢٣:‬‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫‪:‬‬
‫א א‬
‫ل أ אن ه א‬
‫א ــכ אد ــא‬

‫ـ ل ‪ ‬وذ ــכ‬

‫ــא أ ـ ت أ ـ‬

‫أن‬

‫َ ْ‬

‫ـ ه و ـ إذ ذאכ ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٧٦‬‬

‫هإ‬

‫א א ة‬
‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫وذ‬

‫ر لא‬

‫لأ‬

‫א ـ ‪ " :‬ـא ر ـ ل א ! אد ـכ أ ـ ‪ ".‬و כـ‬

‫א כ‪" :‬إن‬
‫ـ א ـ‬

‫هא‬

‫כ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫وأ א ‪".‬‬

‫א رأى أ‬
‫ـ ة‪ ،‬ـ א ـ‬
‫כ ـ ـ ر‪ .‬و‬
‫אכ ـ‬
‫ـ אب ـ ّ ٍة א ـ َ‬
‫א ـ כ א ــא ـ כא ـ א ـ ـ أ ـ אب ر ـ ل א ‪ .‬ـ إن ـ א ـ כ ــא ـ‬
‫כא‬

‫ر ـ لא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א ـא‬

‫ـא א‬

‫ـ ‪.‬وכـ ـ ـ‬

‫ـ א َ َ ـ أ ـ و ّـ‬
‫ّ‬
‫כ ـ ـ ر כא ـ א ـ و‬

‫ـ ‪ ‬א ـ ي כـאن ـ‬

‫כـ כ ـא ـ ث ـ א‬

‫)‪(٢‬‬

‫כ ـ م ـ ر‪.‬‬

‫رأس א‬

‫אل أ ‪‬‬
‫أول‬
‫رא‪ ،‬ـ َ ّ ـ ‪ .‬ـאل‪ُ ّ :‬‬
‫ـ ر ـ لא ‪ ‬ـ ً‬
‫א ي ُ ّ ُ‬
‫ٍ‬
‫ًא ـא ـ ُ ـ ر ـ ل א ‪ َ ‬א ـ‬
‫‪ ،‬وإن أرא א ـ‬
‫ه ر ل א ‪ُ ِّ ُ ‬‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ر ل א ‪ ‬م أ ‪ .‬אل‪ :‬א ـ‬
‫א‪ .‬אل‪:‬‬
‫א א أ ‪ .‬אل‪ :‬אب أن ل‬
‫َ‬
‫)‪(٣‬‬
‫א‬
‫אذ‪ .‬אل أ ‪ :‬وא ًא‬
‫‪.‬‬
‫أَ ِ ه دون أ ‪ .‬אل‪ :‬א‬
‫أن ـ א ـ אس ـ ه א ـ א ـ‬
‫ـ‬
‫و ـ א ـ א ذכ ــאت כ ـ أُ ـ‬
‫א‪...‬‬

‫כ א‬

‫א‬
‫أ‬

‫א ًא‪ .‬و‬
‫ن‬
‫א‬
‫ّ‬
‫ـ ـ أ ـאم ـ أُ ـ ‪» :‬أُ ـ‬

‫א‬

‫א ي אل‬
‫א א‬
‫(‬
‫‪٤‬‬
‫א ‪.‬‬
‫َ ِ أي‬
‫و ‪ )«.‬כ‬
‫כ أُ‬
‫أُ‬
‫‪ ...‬و כ‬
‫א‬
‫א ـــ‬

‫א ـــ‬

‫א ـ א‬

‫‪ ،‬ـ א‬

‫إ‬

‫م‬

‫إ‬
‫و‬

‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪(٣‬‬

‫)‪ (٤‬א‬
‫)‪ (٥‬א‬

‫‪‬و‬

‫כ א ـــ‬
‫ّ‬
‫כ ـ إ ـ ق כ ـ "א‬

‫כא‬

‫‪...‬‬

‫أ‬

‫א‬

‫ـ"‬

‫ــא ـ‬

‫ـ ‪...‬‬

‫א‪.‬‬

‫א‬
‫هא‬

‫כ‬

‫ـــא ـــ א ـــ ‪ ‬ـــ ة و ـــ ة‪ ...‬כـــאن ـــ א‬

‫ه א כ ُ ـ ح ر ـ ل א ‪ ‬وא כـ ت ـ ‪ ،‬ود ـ‬
‫ر ل א ‪ ‬و أر ـ ر ـ‬
‫د אه‪ ،‬و ذ כ‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫ـ ري ـ כـ ن‬

‫»א‬

‫ـ‬
‫אـ‬

‫א‬

‫ـــ د‬

‫ـــ‬

‫א وزאو ـ‬

‫ــא‬

‫ـא א ِ ـ ـ و ـ‬
‫ـא‬

‫ـ ـ‬

‫ذرא ـ‬

‫)‪(٥‬‬

‫א‬

‫כ כـאن أ ـ‬

‫ـא‬

‫ن‪« .‬‬
‫ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫א ‪.١٤١‬‬
‫‪ ،‬א א‬
‫‪.١١ ،‬‬
‫אري‪ ،‬א אزي ‪١١‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫‪ ،‬א אرة ‪.١٤٨‬‬
‫‪ ،٥٠٣‬א א ‪.١١‬‬
‫‪،‬א‬
‫אري‪ ،‬א כאة ‪٥٤‬؛‬
‫‪ ،‬א אد ‪.١٠٥ ،١٠١‬‬
‫אري‪ ،‬א אء ‪٥٤‬؛‬

‫ل و ـ ل ـא و ـאכ‬

‫ـאول أن ـ‬

‫ـ ه‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ي‬

‫ل‪‬‬
‫ىإ‬

‫א אح‬

‫אذ אل‬

‫א رض‬
‫כـ‬

‫א‬

‫א ـ ف ـ כ ـ ـ אـ‬

‫ـ‬
‫‪ ،‬وأ‬

‫אـ ي ـ‬

‫א‬

‫ـ אن ـא א ـ‬

‫אت א ـ‬

‫ـאت‬

‫فو‬

‫ًא א ‪ ...‬כـאن ـ א ـ ب ـ א א ـ ‪ ،‬و ـ א ـ ـ‬
‫ّ‬
‫א‬
‫‪" :‬وא ًא‬
‫أ ه دون أُ ‪".‬‬

‫و‬

‫ـ هא‬
‫و‬

‫אم‪ .‬و כ‬

‫ـ ه ـ‬

‫‪٧٧‬‬

‫א‬

‫ـ ةو ـ‬

‫אء ـ‬

‫א ي א‬

‫إ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ‪،‬‬

‫ـ‬

‫א א כـאن‬

‫א ـ وح‪.‬‬

‫روא ـ أ ـ ـ א ـכ ‪ ،‬ـא‬
‫وא ن‬
‫ـ ـ ‪ِ ُ .‬ـ ـ‬
‫א ِ‬
‫ور ‪ .‬אل‪ :‬א أ‬
‫و‬
‫و א ن‬
‫א ـ ‪ :‬ـא ـ ُ‬
‫َّ‬
‫ِ ِ‬
‫أ إ א ‪.‬وـ‬
‫ه א ﴿ ِ َ א ْ ُ ْ ِ ِ َ ِر َ ٌ‬
‫אل َ َ ُ א َ א َ א َ ُ وא א َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ‬
‫و‬
‫َ َ َ ْ ُ َو ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َو َ א َ ُ א َ ِ ً﴾ )א אب‪ .(٢٣:‬כא א ون أ א ـ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫)‪(١‬‬
‫أ א ‪.‬‬
‫ـ ه ـ‬

‫ـ هאـ ي‬

‫כא ـ‬

‫ـ ه א ـ ـ ح ـ ه א ـ א ‪ ...‬ـ ـ‬
‫َ ّ‬
‫ت د َ ِ כ و ه‪.‬‬
‫א‬
‫א ت‪ ...‬و ُ ‪ ،‬و‬
‫ُ‬
‫ـ ـ ـ ء א ـ אء‬
‫ـ ‪ .‬وא ـ א כ ـ ـ א ـ‬
‫ـ ق ـא א ـ א‬
‫ِ ي א כـ ـ ـ أ ـ " إ ـ إ א " כـ‬
‫أن‬
‫א כ وة‬

‫א‬
‫أن‬
‫א‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫و‬
‫ـ قأـ‬

‫ـ‬
‫و‬

‫א‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ א ـ‬
‫אد‬

‫אن و ُ‬
‫و ـ ه‪ ،‬و ـ ق א‬

‫ر ـ א‬

‫ـ ‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أـ‬

‫א א ‪.‬‬
‫ـ ون ‪ -‬ـ أ ـ אه أ ـ ‪ -‬و ـ د ‪ ،‬ذ ــכ‬
‫ــא כــאن א‬

‫ـ‬

‫ــאد ًא أ ـ ًـא כــאن أ ـ א‬

‫أ אء‪.‬‬

‫ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻟﻨﺎ ‪‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﻷﻣﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬
‫א כאن أ‬
‫א‬
‫)‪(١‬‬

‫כ‬

‫ًא‬

‫אא‬

‫א‬

‫‪،‬‬
‫‪ ،‬א אرة ‪.١٤٨‬‬

‫א‬
‫‪.‬و אأ‬
‫ر لא‬

‫‪،‬‬

‫א‬
‫אو‬

‫אدق א‬

‫כא א‬
‫כر‬
‫א‬

‫ـ‬

‫"א ـ ‪ "...‬أ ـ ‪ ،‬ـ כـאن‬

‫א‬

‫א ًא و אء‬

‫א א ِ ْرد‪ " :‬إ ـ إ א א ـכ‬

‫‪".‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٧٨‬‬

‫כـ‬

‫א אم أ ـ‬

‫ـ‬

‫כ כ ة‬

‫‪.‬و‬

‫א אـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ف‬

‫ـ‬

‫أوאر א א א‬

‫ــאر ـ‬
‫א א‬

‫‪ ":‬אא‬

‫ًא أ אء د‬

‫إ‬
‫כא‬

‫א‬

‫א‬
‫א ‪.‬و‬

‫‪ ،‬إذ כאن‬
‫روא‬

‫‪.‬‬

‫‪ ،‬وכא א‬

‫رכ‬
‫َ ْ‬
‫وכ אر‬

‫‪.‬‬

‫אل‪ :‬أ כ أ ب‬

‫א‬

‫א أول ـ‬

‫ـ ‪ ،‬و ــא إن أ ـ ّ‬
‫א‪ ...‬א‬
‫!" و‬
‫)‪(١‬‬

‫כ‬

‫ـ ُـ‬

‫ـ אء‪ .‬ــא ـ أ ـ‬

‫ًא‬

‫אس‬

‫أ‬

‫א‬

‫ةא‬

‫ـُ‬

‫אن أ‬

‫א ي‬

‫أ‬

‫و ـ אأ ـ א‬
‫ًא‪ .‬אل‪ :‬أد ه‬
‫أ‬
‫ّ‬
‫אא‬
‫א‬
‫א‬
‫إ‬
‫כ ّ ه‪ .‬א‬
‫‪ ،‬نכ َ‬
‫ـ أن ـאل‪ :‬כ ـ‬
‫ـ ‪ .‬ـ כـאن أول ـא ـ‬
‫כ ًא כـ‬
‫‪ .‬אل‪:‬‬

‫ون أم‬

‫ن؟‬

‫ِ ــכ؟ ـ ‪ . :‬ــאل‪:‬‬
‫أ‬

‫‪ . :‬אل‪:‬‬

‫؟‬
‫‪:‬‬

‫אא ل כ أ‬
‫ـ אف א ــאس‬
‫‪:‬‬

‫ري א‬

‫‪ .‬אل‪:‬‬

‫א)‪ (٢‬أ ـא ـ אن‬
‫د א‬

‫ـאل‬

‫ود א‬
‫ـ ‪ :‬أ ـא‬
‫אـ ‪ :‬ـ‬

‫أن‬

‫ّأ‬

‫ـ ‪ :‬ـ‬

‫ـ אؤ ‪ .‬ــאل‪:‬‬
‫أن‬

‫ل א אل؟‬

‫א‪ .‬אل‪ :‬و ـ‬

‫س‪.‬‬

‫אم‪٢٠٩/١ ،‬؛ א‬
‫כ א אل‪) .‬א‬
‫)א‬

‫(‬

‫(‬

‫‪:‬‬

‫‪ .‬ـאل‪ :‬כ ـ‬

‫אم أ‬

‫‪.٤٢٥/٣ ،‬‬

‫‪ . :‬אل‪:‬‬

‫כ ـ כ ـ أد ـ‬

‫ر؟‬
‫ـ‬

‫ـ ًא‬

‫هאכ‬
‫א و ـ ِ ـ אل‪ ،‬ـאل ـא و ـאل ـ ‪ .‬ـאل‪ :‬ـאذא ـ כ ؟ ـ ‪ :‬ـ ل‪ :‬א ـ وא א و ـ ه و‬
‫)‪ (١‬א ة א‬
‫)‪(٢‬‬
‫אد א‪ :‬א‬
‫ّ‬
‫א‬
‫)‪ (٣‬إ ِ אء‪:‬‬

‫א‬

‫ه؟‬

‫א‬

‫ـ ل ‪ ‬آ ـ אכ‬

‫אن‪:‬‬

‫ـ ه‪ .‬ـ‬

‫ـ أم ـ אؤ ؟‬

‫אכ ب‬
‫ة‬

‫؟ אل أ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א אء ـ أن ـ وא ـ‬
‫ّ‬
‫ـ כ ؟ ـ ‪ :‬ـ ـא ذو‬
‫ـ‬
‫ـ ؟ ـ ‪ . :‬ـאل‪ :‬ـ כـאن ـ آ א ـ ِ ـ‬

‫ون‪ .‬אل‪:‬‬

‫כ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫אل‪ :‬إن‬

‫ـ‬

‫ـ أر ـ إ ـ ـ‬

‫אد‬
‫כאن ر ل א ‪ّ ‬‬
‫אء א وم‪،‬‬
‫و‬

‫إ‬

‫אא‬

‫ـא‪ ،‬إ أ ـ כـאن‬

‫ـ אن أ ـ أ ـ אء א‬

‫ـא‬

‫אل‬

‫כ ر ل‬

‫א م‪.‬‬

‫אرא א אم‪،‬‬
‫ً‬
‫ِ )‪(٣‬‬
‫אء‬
‫א‬

‫هو‬

‫ـ‬

‫א כ ـ َ َכ ًـא‬
‫ـ‬
‫ـ ‪‬‬

‫ـ‬

‫אء‪.‬‬

‫א‬

‫"‪ -‬إ ـ‬

‫ـ أن כـ ن ــא ـ א א‬

‫‪ ...‬ر‬

‫أ‬

‫ــא ـ ت ـ א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ وכــאدت ـ م‬

‫أن‬
‫ـ‬

‫אت א‬

‫أ ـ ‪ ،‬א ـ‬

‫ه "א‬

‫ـ כـ‬

‫א ـ‬

‫ذכ ن‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ אـ‬

‫د‪-‬‬

‫א‪،‬‬

‫‪.‬وכ أ‬

‫א‬
‫א‬

‫א وإ ـ‬

‫ع إ אدة א‬

‫א ـ א ‪ .‬إذ א َـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أن ـ‬

‫ل‪ ،‬ـ زت א ـכ‬

‫כـאن ـא כ إ ـאه؟ ـ ‪ :‬א ـ ب‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪٧٩‬‬
‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫ة وא ق وא َ אف وא‬
‫א‪ ،‬وא כ א א ل آ אؤכ ‪ .‬و א א‬
‫כ א‬
‫ــאن‪ :‬ـ ـ ‪ :‬ـ ُכ ـ ـ‬
‫ــאل‬
‫ـ כ َت أ ـ ـ כ ذو ـ ‪ .‬כـ כ א ـ‬
‫ـ‬
‫ـא‪ .‬و ـ כ ـ ـאل أ ـ ـ כ ـ א א ـ ل ـ כ ت ‪ ،‬ـ ـ כـאن‬
‫ُ َ‬
‫ـ ‪ .‬و ـ כ ـ כـאن ـ آ א ـ ـ‬
‫ـ ٍل ـ‬
‫ـ‬
‫ر‬
‫אل א א ل‬
‫أ‬
‫ـ ُ ــכ أ ـ ‪.‬‬
‫ــכ‪ ،‬ـ כ ت أن ‪ .‬ـ ‪ :‬ـ כــאن ـ آ א ـ ـ ــכ‪ ،‬ـ ر ـ‬
‫א כ ب ـ أن ـ ل ـא ـאل‪ ،‬ـ כ ت أن ‪ ،‬ـ أ ـ ف أ ـ ـ‬
‫و כ כ‬
‫)‪(٢‬‬
‫א ‪ ...‬א "‬
‫א אس و כ ب‬
‫כ ِ َر א כ ب‬
‫َ‬
‫ـ‬
‫ـ ـ א א ـ ر‪ .‬وأ ـ ــא ـ א ـ ــא و ـ د د ـ‬
‫ـ و ـ‬
‫وא ـ‬
‫ق ر ل א ‪‬؛ أو‬
‫אب أ‬

‫ـ أ ــאع‬

‫א כא‬

‫ف‬

‫ـ ذ ـ‬
‫و‬
‫אم أ ـאم א‬

‫ف ـא‬

‫ّ‬
‫قא‬

‫א‬
‫وא‬

‫ة אس א אد‬
‫ل א‬
‫כאن‬

‫وإن כא‬‫אכ‬

‫‪،‬و‬

‫إ‬

‫א‬

‫ّ אرאً إ‬

‫ت‬

‫أ‬

‫ب‬

‫ل ـ‬
‫א‬
‫ة‪ ،‬وכـאن‬

‫ف ـ‬

‫؟‬

‫أ‬

‫‪،‬ذכ‬

‫אص‪،‬‬

‫ـ‬

‫ًא ـ‬

‫כ ـ‬

‫أ כـ أن כـ ب ـ‬

‫ت؟‬

‫א כ ب‪" .‬‬

‫ّ‬

‫‪ ،‬ن‬
‫א ر‬

‫אא‬
‫وא‬

‫ة‪ .‬و כ‬

‫ـ ل ‪ ،‬إذ ـ‬

‫‪ ...‬أ‬

‫אب כא ًـא ـ ‪" :‬إ ـ א ـ ‪ ...‬כـ א‬
‫أو‬

‫مא‬

‫‬‫א‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫ـא إ ـ א‬

‫אن ود‬

‫א‬

‫כـ أ ــאع‬

‫ـ أ ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ ‪.‬‬

‫ور א‪.‬‬

‫אة‬

‫‪‬‬

‫ـ أ ـ ـ כـ‬

‫أ א‬

‫ـא א ـ‬

‫أن א א‬

‫א و א ب‬

‫قر لא و‬
‫ــאءت إ ـ ‪ ،‬إذ أن‬

‫א א‬

‫א‬

‫وא‬

‫إ א ر א وم א ي אل א أورد אه آ ًـא‪ ،‬وא ـא‬

‫אن א ي כאن‬

‫و כـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א ‪" :‬إ‬

‫‪"‬‬

‫ـ أ ـ‬
‫כ‬

‫כـ ‪ ...‬إن כـאن ـאل إ ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ ل ـ د وא ـ و א‬

‫ـאد‬

‫و‬

‫אد כ‬

‫‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﳌﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ‬
‫وכ א אش אد ًא‬
‫כא א‪ِ » :‬א ْ ـ َ ُ א ـ‬
‫ً‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫أ‬

‫أو‬

‫א‬

‫ـ ًّא ـ أ ـ כ أَ ـ‬

‫אن إ א אرب‪.‬‬
‫‪:‬א‬
‫‪٦ ،٣‬؛‬
‫‪ :‬א אري‪ ،‬ء א‬
‫)א‬

‫(‬

‫‪،‬א‬

‫אد ‪.٧٤‬‬

‫ق‬

‫א وאم‪ ،‬و رج ـא ـ‬
‫כـ א‬

‫ـ ‪ :‬אُ ـ‬

‫א إذא َ ـ‬

‫ـ هא‬

‫ـא א‬

‫وأو ـ א إذא‬
‫‪ْ ،‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٨٠‬‬

‫‪ ،‬وأدوא إذא אؤ ُ ِ‬
‫ّ‬
‫אش א ‪‬‬

‫و‬

‫ذروة א‬

‫إ‬

‫)‪(١‬‬

‫وכ ّ א أ כ ‪«.‬‬
‫א و כ ‪ ،‬و ُ ّ א أ אرכ ‪ُ ،‬‬
‫א‬
‫أن‬
‫א‬
‫א‬
‫אع ء‪ ،‬وأو‬

‫‪ ،‬وא‬
‫ًא‬

‫ـ ب‪ ،‬إ ـ ذروة ـ‬

‫א כـאن وא‬

‫قא‬

‫ورאء ـא ـ ى א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬أي إن‬

‫ل‬
‫ر ل א ‪ ‬כאن‬
‫אب َ َ ـ ِ أَْو أَْد َـ ﴾‬
‫א א ق ـ أ ـ ﴿ َ َכـ َ‬
‫אن َ ـ َ‬
‫ْ‬
‫ـאوز دא ـ ة "א כـאن" وכ ـא‬
‫א כאن دא ة "א כאن" و א ـ أ ـ ى כـאن ـ‬

‫‪.( ٩ :‬‬

‫)א ـ‬

‫אل א א‬
‫ـ‬

‫אض‬

‫ـ أن ـ‬

‫وכ א‬

‫ضא‬

‫إ ـ ى‬

‫قر‬

‫إ‬

‫و مאכ ب‬

‫אج " إ و‬

‫ـ ـ قא‬
‫אא‬

‫אכ أ‬

‫إـ‬

‫ـ ى‪ " .‬ـ‬
‫ى‪ .‬و‬

‫כ א‬

‫‪".‬‬

‫ـ ـ ـ ْ ِر ـ أ ـ‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ‬
‫ـ א ـ א‬

‫أ ـ כــאن ـ אً ـ‬
‫א " ِא ْ َ ُ א‬
‫א א‬

‫אـ‬

‫ق‬

‫آ ـ ‪» :‬دع ــא َ ــכ إ ـ ــא َ ــכ‪ ،‬ـ ن א ـ‬
‫و ـ ل ـ ـ‬
‫א כ ب ر ‪ (٢)«.‬و ل أ ًא‪» :‬وإن رأ أن א כ ـ ن ـ א ـאة‪ «.‬أي א ـ‬
‫ق ـ‬

‫رأ ـ أن א ـ‬

‫أ ًא‪ » :‬ـ כ א ـ‬
‫א‬

‫ّ‬
‫ق‪ ،‬ـ ن א ـ‬
‫ىא‬

‫ُق و‬
‫َ ّ‬
‫ر‪ ،‬وإن א‬
‫א‬

‫يإ‬
‫א‬

‫ُכ‬

‫א‬

‫א כ ّ א א‪« .‬‬

‫א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪(٣‬‬

‫)‪ (٤‬א‬

‫دכ ‪.‬‬
‫ـ‬

‫א כ אر‬
‫כא‬

‫ق‪ .‬א ـ אن ـ א ـ ت ـ‬
‫لכ‬

‫א כ ‪" :‬‬

‫א ــכ ‪ ‬ذא ـ אن ــאدق و ـ‬
‫אً‬

‫وة‬
‫אء א‬

‫ب‬

‫ـ يإـ א‬

‫ـ ‪ .‬و ـא ـ אل‬

‫ت‬

‫ـ ت ـ ة وא ـ ة‬
‫‪ ".‬و‬

‫ــא‬
‫ـ‬

‫א כ‬

‫כ أ ّ כ ه ‪.‬‬

‫כــאن כ ـ‬

‫אـ‬

‫ــאة ـ א‬

‫ـ ‪.‬و ـ ل‬

‫ـ א‬
‫َق ـ ُכ ـ‬
‫ـ ّ ًא‪ .‬وإ ـאכ وא כـ َب‪ ،‬ـ ن א כـ ب‬
‫ر ـ ي إ ـ א ـאر‪ ،‬و ـא ـ אل א ـ כـ ِ ب و ـ ى א כـ ب‬
‫ّ‬

‫ــאة وא ـ ص ـ א ـ‬

‫ق‬
‫ُ‬

‫ق ـ ي إ ـ א ـ ‪ ،‬وإن א ـ‬

‫א وإن‬

‫)‪(٤‬‬

‫ت אت‬

‫א‬

‫ـ כ א ـ כ‪،‬‬

‫ـ‬

‫ق‬

‫ـ ‪ ،‬وإن‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ دي כـ إ ـ א‬

‫‪،‬‬

‫ــא ‪ ..‬כــאن ــא ًא א ـ אع ـ‬

‫א َ َ ‪ ،‬א כאن ـ أوא ـ א ـ אر‪ .‬و כ ـ ـ ـ‬
‫א رـ א‬
‫א‬
‫א‬
‫‪ ،‬אوش א‬

‫ـ ‪ ...‬ذ ـ א ـ ه א ـ ‪ ...‬وأ ـ وא ــכ א ـ א ‪ ...‬כـ‬
‫ى ذכ א א‪.‬‬

‫אم أ ‪.٣٢٣/٥ ،‬‬
‫אم أ ‪.٢٠٠/١ ،‬‬
‫ي‪ ،‬א א ‪٦٠‬؛ א‬
‫ي‪.٣٤٤/٣ ،‬‬
‫אوي‪٢٣٢/٣ ،‬؛ כ ـ א אل‬
‫א‬
‫‪ ،‬א ‪١٠٥‬؛ أ دאود‪ ،‬א دب ‪.٨٠‬‬
‫אري‪ ،‬א دب ‪٦٩‬؛‬

‫כ ـ‬

‫ه أن‬

‫ـ وة ـ כ‬
‫ـ ـ‬

‫א א ـ אب و ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫אل כ‬

‫אכ‪‬‬

‫" أ ّ‬
‫وة ر‪ ،‬و‬
‫ـ א‬

‫روא أ‬

‫אأ‬

‫ر لא ‪‬‬
‫א‬

‫ـ‬

‫وـ‬

‫א א‬

‫א‬

‫א‪ .‬כאن‬

‫أ‬

‫وة‬

‫א َ ّ‬
‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ و‬

‫م‪ ،‬و א أُ‬

‫يأ‬
‫ي‬

‫א‪ ،‬إ א‬

‫כ‪،‬‬

‫ــאد‪ ،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫أـ כـ‬
‫ِـ ـ‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫ـ ت ـ ر ـ لא ‪ ‬ـ א َ َ ـ ‪،‬‬
‫َ‬
‫ـ ر‪ ،‬وإن כא ـ ـ ر َ‬
‫أذכـ ـ א ـאس‬
‫ْ ََ‬
‫ـ ـ ـכ א ـ אة‪ ،‬وא‬
‫ـ‬

‫ـא ـ‬
‫َ‬
‫א‬

‫‪،‬‬

‫ي‪:‬‬

‫אא‬
‫ْ‬
‫ــכ א ـ وة‪ ،‬א ــא ر ـ ل א ‪ ‬ـ ـ ـ ‪،‬‬
‫ــא‪ ،‬ـ כא ـ‬
‫ـ ـ وة إ َورى‬
‫ـ ّ א أُ ـ ـ و ‪،‬‬
‫أـ‬
‫ـ‬
‫ـ א ـ א‪ ،‬و ــאزא و ـ وא כ ـ א‪ َ ،‬ـ‬
‫وא ـ‬
‫ـ כ ـאب ـא ‪،‬‬
‫ن ـ ر ـ لא ‪‬כ ـ ‪،‬و‬
‫א ي ـ وא ـ‬
‫א‬

‫رא‬

‫وة‬

‫א‬

‫جر لא ‪‬‬

‫أ ىو أ‬

‫אن‬

‫אري و‬

‫א אإ‬

‫أن‬

‫أכ‬

‫وא‬

‫‪٨١‬‬

‫ـ أن‬

‫אن‪ .‬אل כ ـ ‪ :‬ـא ر ـ‬

‫و‬

‫א ‪ ،‬و א ر ل א ‪ ‬כ א وة‬

‫وא‬

‫ُ أ و כ أ‬
‫א‬
‫ل אدى‬

‫ن‬

‫أ א אدر‬

‫‪،‬‬
‫‪،‬‬

‫و أ‬
‫أن‬

‫אزي‬

‫א‬

‫ذ כ‪ ،‬כ ـ‬

‫א‬

‫أرى إ ر‬
‫א ‪‬‬
‫ِ ‪ :‬אر لא‬
‫א‬

‫אل כ‬

‫א ـכ‪:‬‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ر لא ‪‬‬
‫رכ‬

‫أن أر ـ‬

‫ـ وج ر ـ ل א ‪‬‬

‫כ‬

‫ـא‬

‫ـ أـ‬

‫אد א زאح‬

‫َ َ َر א ُ‬
‫כ‪ » :‬א‬

‫ر ل א ‪.‬‬

‫ُ دאه و‬
‫ْ‬
‫א‪.‬‬
‫إ‬

‫א א‬

‫وـ أـ‬

‫ـ ُدرכ ‪ ،‬و ـ‬

‫ه‬

‫א‪ ،‬وא‬

‫‪ ،‬وأ‬

‫وت‬

‫ر‬

‫א م‬
‫ِ‬
‫‪ .‬אل אذ‬

‫ُ‬

‫وأ ل‪ :‬אذא أ ج‬
‫أ‬

‫‪ ،‬ر ُ و أ‬
‫ن‬
‫ر ل א ‪ ‬وא‬
‫ّ א אس א ِ ّ ‪،‬‬
‫ـ ‪ ،‬ـ وت ـ‬
‫ـ أ‬
‫ه م أو ـ‬

‫א אق‪ ،‬أو ر‬

‫כ אل و‬
‫א‬

‫ـ إ ـ أن ـ َ ـ ‪ ،‬ـא ـ َ ــ ل ـ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫א א ـאر وא ـ ل‪ ،‬و ـ ر ـ ل א ‪‬‬

‫א‪،‬‬

‫א و َ אرط א و‪ ،‬و‬
‫ـ ـ א ـאس ـ‬
‫إذא‬

‫כ א وة‪ ،‬و‬

‫א‪،‬‬

‫أ‬

‫و أ‬

‫أ‬

‫ر لא‬

‫א‪،‬‬

‫א‬
‫כ‬

‫‪،‬و‬

‫‪:‬‬

‫ـא ـ ذ ـכ ـאءه א‬

‫ـ ن‬

‫ْכ‬

‫ـ‬

‫ـא ـ ‪ ،‬وא‬
‫ـ‬

‫ـא‬

‫أ ـ כ א כـ ب‪،‬‬
‫أ‬

‫أ א ـ‬
‫ـ أ א ـ‬

‫ـ א‬

‫ر ل‬

‫؟« אل ر‬

‫ّـ ‪ ،‬و‬
‫ـ‬
‫ـ ـא‬
‫ذ כ כ ذي رأي‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ א‪ ،‬ـ ـ ل‬

‫אء‪ .‬و‬

‫أ ج‬

‫ل‬

‫‪:‬‬

‫ـ ‪ ،‬ـ ُـ ر ـ‬
‫ـ ‪،‬أ ـ أـ‬

‫ـ‬

‫ر ل א ‪ ‬אد א‪ ،‬وכאن إذא م‬
‫אس‪،‬‬

‫כ ر ـ لא ‪‬‬

‫‪ :‬إن‬

‫א‬

‫ء ـ כـ ب‪،‬‬
‫‪،‬‬

‫ـ رون إ ـ و‬

‫כـ‬

‫ـ‬

‫ـ ن ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٨٢‬‬

‫وכא א‬

‫و א‬

‫ـא‬

‫ر‬

‫إـ א ‪،‬‬

‫‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ر ـ لא ‪‬‬

‫ــא ـ‬

‫أ‬

‫ـ ـ‬
‫ـ א ُ‬
‫‪ » :‬א ّ ـכ‪ ،‬أ ـ כـ‬

‫אل‬

‫إ ـ وא‬
‫أُ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫وכ‬

‫ُ‬

‫ـ כ ـ أ ـ אـ א أـ‬

‫وא‬

‫رت إ‬

‫א‬

‫‪ ‬כ‪ .‬א‬

‫ر لא‬
‫א زא א‬

‫أ ؟ א א‪:‬‬

‫أن ـ‬

‫ّ ُכ א م‬
‫ـ‬
‫ِ ق‬

‫ُ‬

‫ُכ‬
‫‪،‬و‬
‫כ‬
‫א أن‬
‫ّ‬
‫وא ــא כــאن ـ ـ ـ ر‪ ،‬وא ــא כ ـ‬
‫ر ـ ل א ‪» :‬أ ــא ـ‬
‫א א‬
‫ِ א‬

‫ـ‬

‫ّ‬

‫ـ أ ـ ىو أـ‬
‫ـ‬

‫‪،‬ر‬

‫א‬

‫ج ـ‬

‫ـ‬

‫َכ ِ ب‬
‫ـ ‪،‬إـ‬
‫ـ‬

‫ـ ـ َ ـכ ّ‬
‫ر ـ ـ ـ א ‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ــכ‪«.‬‬

‫ـא ـ‬

‫ـכ‪،‬‬

‫ـא ـ‬

‫א َ ْ ّي و ل ـ أ ـ א ـ א‬
‫ّ‬
‫ذכ و ـא ـ ‪ ،‬و ـ ر ـ ل א ‪ ‬א ـ‬

‫א א‪ ُ :‬אرة‬
‫א أ ة‪،‬‬
‫رא‬
‫ً‬
‫א‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ـ א ـ أ ـ ف‪،‬‬

‫ــכ‪ .‬ــאل‬

‫ـ ‪ ،‬و ــאر ر ــאل ـ‬

‫ـ כ وא ـ ر ـ‬

‫א‬

‫ـ ر‪ ،‬و ـ‬

‫א ـ ـ ق ـ‬
‫َت أن כـ ن‬
‫א‪ ،‬و‬
‫‪ :‬وא א ِ אכ כ َ أذ ذ א‬
‫ِ‬
‫אر ر ـ ل א‬
‫‪ ‬אא رإ א‬
‫ّ ن‪ ،‬כאن כא כ ذ َ ـכ א ـ ُ‬
‫ُכ ّ ب‬
‫أردت أن أر‬
‫‪ :‬ـ ـ ـ א‬
‫ِّ‬
‫ن א‬

‫ـ‬

‫وא ـ‬
‫و ـא‬
‫ووכـ َ‬
‫ـ َ َ‬
‫ْ ـ َ ‪ ،‬ـ ــאل‪ » :‬ــאل‪ «.‬ـ‬
‫ـ א ـ‬
‫ـ כ؟« ـ ‪ :‬ـ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ :‬ـ‬

‫ـא؟‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـא‬

‫ـא أ ـא‬

‫ـ כ‬

‫رض ـא‬
‫אس و وא א ـ َ כـ ْت ـ ـ א ُ‬
‫‪ ،‬א َאא ُ‬
‫ــא‬
‫ـ ‪ ،‬ــא ــא אي א ـ כא א و ـ א ـ‬
‫ــא ـ ذ ــכ ـ‬
‫כـ‬

‫כ ــאن‪ ،‬وأ ــא أ ــא כ ـ أ ـ ّ א ـ م وأ ـ‬
‫אق و כ‬
‫وأ ف א‬
‫أ ‪ ،‬وآ ر ل א ‪‬‬

‫أ ـج‬

‫م‬

‫ـ‬

‫ـّ‬
‫أم ؟‬

‫אـ‬

‫ة ـ א ـ‬

‫ـ و ـ ـ‬
‫أ ـ‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬
‫ـא ـ‬

‫ـ‬
‫ـאر‬

‫ِ ّد א‬
‫כ‬
‫‪:‬‬
‫ة‪ ،‬ل‬
‫א‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ـ ه أ ـ ض ـ ‪ ،‬ـ إذא ـאل ـ‬
‫أ ـ إ ـ ‪ ،‬وإذא א ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ذא أ ـ‬
‫א‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ـ ـ‬
‫ـ ة א ــאس ـ‬
‫ذ ــכ ـ‬
‫رت ـ אر ــא أ ـ ــאدة‪ ،‬و ـ א ـ‬
‫ُ‬
‫ـ وأ ـ ّ‬
‫ـ‬
‫‪ :‬א أ א אدة‪ ،‬أَ כ א‬
‫א م‪،‬‬
‫‪ ،‬א א رد‬
‫א אس إ ‪،‬‬
‫ّ ّ‬
‫ّ‬
‫ت ـ ـ‬
‫ـ‬
‫‪،‬‬
‫כ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ت‬
‫ـ‬
‫‪،‬‬
‫כ‬
‫ـ‬
‫؟‬
‫ور‬
‫أُ ِ א‬
‫‪ ،‬ـאل‪ :‬א ور ـ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫رت א אر‪.‬‬
‫אي و‬
‫أ ‪ ،‬א‬
‫אل‪:‬‬
‫א‬

‫‪،‬‬

‫إ ـ כ א ـ ًـא ـ‬
‫ّ‬

‫אأאأ‬
‫ل‪:‬‬

‫قא‬
‫ل‬

‫כ‬

‫‪ ،‬إذא َ ِ‬
‫َ‬
‫א כ‪،‬‬

‫ّ‬

‫א אم‪،‬‬

‫أ אط أ‬
‫א אس ـ‬

‫ــכ َ ـ ّ אن‪ ،‬ـ ذא ـ ‪ :‬أ ــא ـ ‪ ،‬ـ ـ‬

‫ون ـ‬

‫אم‬

‫م א‬
‫ـ إذא ـאء‬

‫ـ أن ــא כ ـ‬

‫دـ‬

‫ــאכ‪ ،‬و ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫َ ْ َ א ْ َ ْ א ُ א ِ َכ‬
‫َ‬
‫أر ن‬
‫إذא‬
‫א‪،‬‬

‫כ א אر َ אن و‬
‫אא ر‬
‫َ‬

‫א ‪‬‬

‫אل‪، :‬‬

‫ّ א أ א و ـ א أ ـ א ـ א ـ ء‪،‬‬
‫إذא ر ـ ل ر ـ ل‬
‫ـ א ـ‬

‫אل‪ :‬إن ر ل א ‪ ‬ـ כ أن‬

‫ـ ل א أ ـכ‪،‬‬

‫إ‬

‫א‬

‫ذ כ‪،‬‬

‫אא‬

‫‪.‬‬

‫אو‬

‫א‬

‫َ‬

‫כ‬

‫א وأر‬
‫א‬

‫ّ‬

‫‪٨٣‬‬

‫ـ ‪ :‬أُ ّ ـא أم ـאذא أ ـ ؟‬
‫כ‬
‫أ ‪ :‬אْ‬

‫אل כ ‪ :‬ـאءت א ـ أة ـ ل ـ أ ـ ر ـ ل א ‪ ‬א ـ ‪ :‬ـא ر ـ ل א ‪ ،‬إن ـ ل ـ‬
‫ِ‬
‫ـכ‪ «.‬א ـ ‪ :‬إ ـ‬
‫ـאدم‪ ،‬ـ כـ ه أن أ ـ ؟ ـאل‪ ، » :‬و כـ‬
‫א‬
‫أ‬
‫َْ‬
‫ـ א‪ .‬ـאل ـ‬
‫כאن أ ه א כאن إ‬
‫ء‪ ،‬وא א زאل כ‬
‫כ إ‬
‫وא א‬
‫‪:‬‬

‫أ‬

‫א‬

‫‪ :‬وא‬

‫אب؟‬
‫ّ‬
‫כ א‪،‬‬

‫א ‪‬‬

‫ــא أ ــא ــא‬
‫رت א‬
‫ةא‬
‫و‬

‫‪،‬‬

‫ِ َ‬
‫אع أ ْ‬

‫وא ـ ت ـ‬
‫ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫ر‬

‫א ر ل א ‪ ،‬و ـא ـ ر‬
‫אل‬

‫ذכ‬
‫א‬

‫ةא‬

‫ُ ْ َ‬

‫ر لא ‪‬و‬
‫‪:‬أ‬
‫ُ א אر و‬
‫ّ‬
‫ر ل א ‪ ،‬إن‬
‫»أ ِ ْכ כ‬

‫ن‬

‫א‬

‫ر ـ ل‬

‫وأ א‬
‫ـ‬

‫ــא‬

‫ـ‬
‫ّ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫و ــא‬

‫ـ‬

‫ـא‪،‬‬

‫ـ א رض ــא‬
‫ّ‬
‫ـ א ـכ أ ـ ِ ‪،‬‬
‫ْ‬
‫ـ‬
‫ـא ـ‬

‫َـْ ٍ ـ‬
‫ت אرخ‪ ،‬أو َ‬
‫אء ـ ج‪ ،‬وآذن ر ـ ل א ‪ ‬ـ א‬
‫أن‬
‫אو‬
‫َ‬
‫ـ ّ ون ورכـ إ ـ ر ـ ٌ َ ًـא‪،‬‬
‫ـא‬
‫ِـ‬
‫و א‪ ،‬وذ‬
‫א אس‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫א‬
‫َ و‬
‫‪ ،‬وכאن א ت أ ع ـ א ـ س‪ ،‬ـא ـאء א ـ ي‬
‫َ‬
‫ـא ـ ‪،‬‬
‫إ א ـא ـ אه‪ ،‬وא ـא أ ـכ‬
‫ـ ـ ‪ ،‬כـ‬
‫ـ‬
‫ّ‬
‫ــא א ــאس ـ ًـא ـ ًـא ـ‬
‫א‪ ،‬وא ـ إ ـ ر ـ ل א ‪،‬‬
‫ـ‬
‫ـכ ـ א‬
‫‪ ،‬ـ ذא ر ـ ل א ‪‬‬
‫ــכ‪ ،‬ــאل כ ـ ‪ :‬ـ د ـ א ـ‬
‫ِـ َ‬

‫ِ‬
‫ـ ن‪ْ َ :‬‬
‫אس‪ ،‬אم إ‬
‫א ُ‬
‫א‬

‫ـא ـ ل ر ـ ل א ‪ ‬إذא א ـ ذ‬

‫כ‬

‫ـ א ــאل א ـ ذכـ א ‪ ،‬ـ‬

‫‪،‬‬

‫אل‪:‬‬

‫ذ‬

‫أ ذن‬

‫وأ א ر‬

‫ر‬

‫ر ل א ‪ ‬ـ א أ ـכ כ ـא أذن‬

‫ـ أة ـ ل ـ أ ـ أن‬

‫ـ؟‬

‫ُ‬

‫ّ‬
‫ه‪ ،‬و أ א א‬
‫א‬

‫قو‬
‫כ ـ‬
‫أن أ‬
‫אכ‬

‫ول‬

‫‪ ،‬אل כ‬

‫ور‪» :‬أ‬

‫כ א ر ل א أم‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ‪ :‬ـא כ ـ‬

‫א‬

‫‪:‬‬

‫و א وא א אم إ ـ‬
‫ّ‬
‫ر ـ ل א ‪ ‬ـאل‬

‫א‬

‫ـ ٍم ـ‬

‫ـכ ـ و ـ כ أ ـכ« ـאل‬
‫א « وכאن ر ل א ‪ ‬إذא‬

‫א ؟ אل‪، » :‬‬
‫ـא‬

‫ـ وכ ـא ـ ف ذ ـכ ـ ‪،‬‬
‫א‬

‫إ‬

‫ـכ‪ «.‬ـ ‪ :‬ـ‬

‫א ‪ ،‬وإ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ :‬ـא‬

‫ر ل א ‪ .‬אل ر ل א ‪:‬‬

‫أـ כ ـ‬

‫אـ ي‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ ‪ :‬ـא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٨٤‬‬

‫ر ل א ‪ ،‬إن א إ א ّ א‬
‫אأ‬

‫أ א‬

‫א‬

‫ق‪ ،‬وإن‬

‫א‬
‫أ هא‬

‫أ ـ ّث إ‬

‫أن‬
‫قא‬

‫ـ א ـא ـ ‪ .‬ـ א‬

‫ذכ ت ذ כ‬

‫ـ لא ‪‬إـ‬

‫لא ‪‬أ‬

‫ت ذ ـכ‬
‫‪ ،‬א‬
‫אأ‬
‫ت ـ ذכـ ُ‬
‫ُ‬
‫ــא ـ وأ ـ ـ ل א‬
‫ـ א‬
‫ـאب א ُ َ َ ـ א ِ ـ ِّ َوא ْ ُ َ ــא ِ ِ َ‬
‫ـ ر ـ ‪ َ َ ﴿ :‬ـ ـ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫وא َ ـ ِ ِ‬
‫ـאب‬
‫אر א ـ َ א َ ُ ـ ُه ـ َ ــא َ א ْ ُ ـ ْ َ ة ـ َ ْ ـ َ ــא َכـ َ‬
‫ـאد َ ِ ـ ُ ُ ُ ـ ُب َ ِ ـ ٍ ـ ْ ُ ْ ُـ َـ َ‬
‫َْ َ‬
‫رض‬
‫رؤوف َر ِ ـ ٌ ‪َ ‬و َ َ ـ א َ َـ ِ א ـ ِ َ ُ ِّ ُ ـ א َ ـ ِ َ‬
‫َ َ ْ ِ ْ ِإ ـ ُ ِ ِ ـ ْ َ ُ ٌ‬
‫إذא َ ـא َ ْ َ َ ـ ْ ِ ُ ْא َ ْ ُ‬
‫ِ‬
‫َ ِ‬
‫ِ‬
‫ـאب َ َ ـ ِ ِ ُ ُـ א‬
‫ِ َ א َر ُ َ ْ َو َ א َ ْ َ َ ْ ِ أَ ْ ُ ُ ُ ْ َو َ א َ ْ‬
‫أن َ َ ْ َ ـ َ א ِإ ِإ َ ْ ـ ُـ َ َ‬
‫ْ ْ َ‬
‫وכ ُـ א ـ א ـ ِ‬
‫אد ِ َ ﴾ )א ـ ‪-١١٧:‬‬
‫ِإن א َ ُ َ א‬
‫אب א ِ ُ ‪َ ‬א أَ َ ـא א ـ ِ َ ٰא َ ُـ א א ُ ـ א א َ َ ُ‬
‫َ َ‬
‫ُ‬
‫م‪ ،‬أ‬
‫‪ ،‬أن א‬
‫‪ .(١١٩‬א א أ א‬
‫ّ‬
‫כ َ א ن א אل ـ כـ َ א ـ‬
‫ل א ‪ ،‬أن أכ ن כ َ ُ َ כ כ א כ א‬
‫أ ـ لאـ‬
‫ـ ـא ــאل ـ ‪ ،‬ـאل ـאرכ و ـא ‪ َ ﴿ :‬ـ ْ ِ ُ َن ِـא ِ כـ ِإذא א ـ ِإ ـ ِ‬
‫َ‬
‫َ ُ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ ْ‬
‫ن‪‬‬
‫ِ ُ ْ ِ ُ ـ א َ ـ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ ـ א َ ـ ْ ُ ْ ِإ ُ ـ ْ ِر ْ ـ ٌ َو َ ـ ْ َوא ُ ْ َ َ ـ ُ َ ـ َ ًאء ِ َ ــא َכــא ُ א َ ْכ ـ ِ ُ َ‬
‫َ ْ ِ ُ ـــ َن َ ُכـــ ِ َ َ ـــ ْ א َ ـــ ْ ُ َ ـــ ِ ْن َ َ ـــ ْ א َ ـــ ْ ُ َ ـــ ِ ن א َ َ َ َ ـــ َ ـــ ِ א ْ َ ـــ ْ ِم א ْ َ א ِ ـــ ِ َ ﴾‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ ْ‬
‫ِ‬
‫ر ـ لא ‪‬‬
‫أ أو כ א‬
‫)א ‪ .(٩٦-٩٥:‬אل כ ‪ :‬وכ א ُ ُ ّ ْ א أ א א‬
‫َِ‬
‫א ‪ ،‬א‬

‫وأر‬

‫وא‬

‫א ‪َ﴿ :‬و َ َ א َ َ ِ א ِ َ ُ ِّ ُ‬
‫إ ّא א وإر אؤه أ א ّ‬
‫ـ א ـ ة א ـ‬
‫أ ـ ‪ ،‬إن‬
‫و‬

‫إ ـ א ــאس‪ .‬ـ כــאن ــאכ א‬
‫א‬

‫‪ ،‬ن‬

‫ر رأ ًא‬
‫‪،‬و‬

‫ل‬
‫א א‬
‫َ َ َ َא ِ ْ א ْ ِ‬
‫ْ‬
‫ُ َ‬
‫כאن ‪‬‬
‫)‪(١‬‬

‫)‪ (٢‬א‬

‫‪،‬א‬
‫‪:‬‬

‫ر لא ‪‬أ א‬

‫‪،‬‬

‫כ ـאل‬

‫‪ .(١١٨:‬و‬

‫א﴾ )א‬

‫أن כ ن אد ًא‪ ،‬ذ כ‬

‫ـ‬

‫ـ א כـ א‪ ،‬وإ ـ‬

‫ر ـ أن‬

‫وא‬

‫א ـ ي ذכـ א‬
‫رإ‬

‫ـ أ ــאس ـ א ـ‬
‫ـ אـ‬
‫ــאل ّي‬
‫א א‬

‫َِ‬

‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫ق وא‬

‫א ـ ي ّـ א وא ـ א‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ــא כــאن ـ ً ـ‬
‫א لא‬

‫א‬
‫ـא ُ ِّ ـא ـ א ـ و إ ـא‬

‫ـ א ‪ .‬כـ‬
‫ـ إ ـ ـ‬
‫ـ א‬
‫ـ א ـ א‬

‫ـ‬

‫ــאدق‪،‬‬

‫ـא א ـ‬
‫ـ ‪،‬‬

‫ـ‬
‫ـ إ ـא‬

‫أو א ـ ‪ ،‬ـ א ـ ى‬
‫אل ذرة א‬
‫ع אس א‬
‫א‬
‫א א ‪َ﴿ :‬و َـ ْ َ َ َل َ َ َא َ ْ َ ْא َ َ ِאو ِ ‪َ ْ َ َ َ ‬א ِ ْ ُ ِא ْ ِ ِ ‪ُ ‬ــ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َ )‪ َ َ (٢‬א ِ ْ ُכ ِ ْ أَ َ ٍ َ ْ ُ َ א ِ َ ﴾ )א א ّ ‪.(٤٧-٤٤:‬‬
‫أن ـ‬
‫ـ‬
‫ع أوא ـ א و א ـ ـ א ـ ـ ـ א ـ‬

‫‪٥٣‬؛ א‬
‫אط א‬

‫אري‪ ،‬א‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬

‫אزي ‪.٧٩‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א أو‬
‫و‬

‫אرאً כ‬
‫إ‬

‫ـא ـאء‪ِ .‬‬

‫ذروة א ب‬

‫ـ دא ـא ـ א‬
‫א‬

‫א‪...‬‬

‫ـ א ـ‬

‫א ‪ .‬و א כאن‬
‫א‬

‫هא‬

‫أن‬
‫إ‬

‫وـ‬

‫‪٨٥‬‬

‫ـ إ ـא א‬
‫ـ‬

‫ـ ًא و ـ‬

‫أ אق‬

‫‪.‬‬

‫ـא‬

‫ـא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ ـ א ر ـ כ ـ و ـب‬
‫أ ـ ـ‬
‫و ه دא א‬
‫כאن‬
‫ّ‬
‫و ‪ .‬وي ـ א ـ أ ـ א َ ْ ـ אء ـאل‪ :‬א ـ א ـ ‪ ‬ـ ـ أن ُ ـ ‪،‬‬
‫ذא‬
‫ث‪.‬‬
‫ُ ‪ .‬ذכ ت‬
‫כא‬
‫א‬
‫ُ أن آ‬
‫و ْ‬
‫)‪(١‬‬
‫ث أ כ‪« .‬‬
‫‪،‬أא א‬
‫כא אل‪ » :‬א !‬
‫َ‬
‫ّ‬

‫ﺝ‪ -‬ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺪﻗﻪ‬

‫אدق א ـ‬
‫هא‬
‫כאن‬
‫َ‬
‫‪":‬‬
‫‪ ،‬כنא א כ‬
‫ل‬

‫כא‬

‫אن א و‬

‫و‬

‫א‬

‫א ‪ ‬א رא‬
‫א‬

‫אن א‬

‫ل‬

‫א‬

‫כ א‬
‫و‬

‫א‬

‫ّ ًא‬

‫؛ وذ כ‬
‫א א‬

‫أن א روאح א א‬
‫ّ‬
‫نإ‬

‫دو و ـ‬

‫ـ ًא‬

‫ى‬

‫א‬

‫ـא ـ א ـ و أن‬

‫ر‬

‫ذאت א و‬

‫א ر ل א ‪"...‬‬
‫ة‬

‫أن‬

‫א وأ‬

‫א‬

‫אא ل‬

‫א אم ر‬

‫ـ אء ـ روא‬

‫ـאر‪ ،‬ـ א أ ـ ع א ـאس إ ـ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـאن כـ‬

‫א‬

‫ـא א ـ‬
‫כ‬

‫‪،‬‬

‫و א ‪.‬‬
‫ّ ـًא ـ ل‪ :‬إن א ـאت א آ ـ وأ ـ אل‬
‫و‬
‫و א و ـאء ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ א ذ ــכ א ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫אإ ـ ‪.‬‬

‫ى أو ـ‬

‫ـ دة ـ‬

‫אت א‬

‫‪.‬‬
‫وא א‬

‫رأت‬

‫ق אن א ـ آن و ـאن א‬
‫אכ‬

‫א‬

‫אر א أ ـא כ ـא ـ ت א ـ‬
‫ـ ل‪‬و ـ ى‬

‫ـא‬

‫א‬

‫ـא‬

‫ـ א‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ و‬

‫وא وق‪.‬‬

‫ـ ـ ِـ أ ـ א‬
‫ـ ـ א ـ‬
‫أ ‪ ،‬א אـ א ـ ل‪ ‬ـ لא‬
‫َ‬
‫ـ وא ـ‬
‫ـ ّ ًא ـ ل ـ א א‬
‫ـ א‬
‫أ אول א ـ‬
‫و ُ ّ أ א ًא و א ة‪،‬‬
‫ـ ـ‬
‫ـ إـ ـ ـ‬
‫ـ ـ هא א ـ‬
‫وא ر א א ـ ـא אزن א ـ‬
‫وא‬

‫ـ אص‬

‫א‬

‫هא‬

‫ـ وى ـ‬
‫َ‬

‫א‬

‫א אא‬

‫و‬

‫ـو ـ أ‬
‫تא‬

‫)‪ (١‬أ دאود‪ ،‬א دب ‪.٨٢‬‬

‫אع أ‬

‫أن‬

‫لכ‬

‫ـ ‪ ‬أ ـ ــאل‪ " :‬ـ ّ‬
‫א‬
‫‪،‬‬
‫ـل‬

‫وא‬

‫א‪.‬‬

‫ة‬

‫ــא ر ـ ل א ‪ ‬א‬
‫َ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ و ـ‬
‫ـ‬

‫تא ـ‬

‫א‬

‫ـ‬
‫‪ .‬ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٨٦‬‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ـــ ل ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫ـ‬

‫ُ א ‪".‬‬

‫و‬

‫א‬

‫و‬

‫א ي‬

‫أ אب א א‬
‫َ‬

‫؛‬

‫ّل‬
‫َ‬
‫أ כ א ًא و‬

‫د‬

‫א‬
‫ِ‬

‫ض أ אل א‬

‫א‬
‫رس‬
‫כ‬

‫آ‬

‫أ‬

‫ح כـ‬

‫ـ ء ـ لא‬

‫؛ כ‬

‫ّ‬
‫ـ ون א ـ א و ـ ون א‬

‫ق ر ل א ‪.‬‬
‫א‬

‫אء و‬

‫ن‪ " :‬أ‬
‫ق‬

‫‪،‬‬

‫أو ـא‬
‫א‬

‫ةر‬

‫آ ـ אכ وأ ـ א‬

‫ــא َ ـ و ـ‬

‫و‬

‫وא‬

‫ـכ أن‬

‫ـ ة‪ .‬و ـא כـאن‬

‫ّ ق ـ כـ א ـ ء‬
‫ـ כ ـ ر ـאم‬

‫ن כ ـ وو ـ و‬

‫ـ عאـ ي ـّ א‬
‫إن ـ א א‬
‫ـ‬
‫ــא و ـ ر ‪ ...‬وא ــאل ـ א وאردة ـ א ـ אء‪ ،‬إذ ـ‬
‫ّ‬
‫אدא إ ـ أ ـ אل و ـ אدة‬
‫ب‪،‬‬
‫א כ א‬
‫و‬
‫أ אא ـ ً‬
‫ـ כ א ـ א ـ و ـ وא‬
‫آ ف א و אء وא ـ אء א ـ‬
‫ــאء وא‬

‫ـ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ ن‬

‫ـ א د ـ ً א ًـא ـ‬
‫כ ـא ـאءت ـ כ ـא‪ (٢)".‬أو ـ‬
‫ـ أ ـ א ـ‬
‫و ـ ًא د ًـא א ـ‬
‫אء وא ـ א ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ אـ‬

‫ـ وא‬

‫ـ א‪..‬؟‬

‫ـ و ـ‬

‫ـ אص دون أن ـ أ כ א ـ ًـא وא ـ אً ـ א כ ـ‬

‫א؟‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫ـ כـ‬

‫ـאت‪ .‬وכـאن أ ـ א כ ـאب ـ ز א ـ ـ‬
‫ه‬

‫ـאء ـ آدم ‪ ،‬و ـ ح أو ـא‬

‫ُ ـ‬
‫ـ ه א ـ ر‪ ،‬و ـ א ـ‬

‫ـ כـ‬

‫א ًא‪ .‬و‬
‫ّ‬
‫כאن ر ل א ‪ ‬כ‬
‫א‬

‫وא‬

‫هإ‬

‫א ‪ ‬א ي ّ‬
‫ــאכ ـ ـ א א ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫)‪(١‬‬

‫ُ אأ‬
‫أ ‪،‬‬

‫و‬

‫ـ‬

‫َ‬

‫ََ‬

‫ــא ــא כــאن و ــא ـ כــא‬

‫ـ وא رؤو ـ‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫ـ ع‬

‫أ ـ‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ כــא رאة وא‬

‫א‬

‫إ ــאءه‬
‫אـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬

‫ــאرج‬

‫ـ אא‬

‫ـ ع‬

‫َـ َ ـ א ـ א א ـ‬
‫ـ‬
‫אـ א ـ‬

‫ى ـ‬
‫ـ؛‬

‫ـ أن أ ـ אل ر ـ ل א ‪‬‬
‫ـ ل ـ‬

‫כא ـ ـ א ـ روة ـ כـ أ ـ ـ א ـ ر‪ ،‬و ـ א ـ כ ـ אً آ ـ‬
‫ث أ אً ف א‬
‫ُ אأ ‪‬‬
‫אص א אز وא‬
‫ءא‬
‫א ي‬
‫א‬
‫א‬
‫ه‬
‫כ‬
‫و ف א ‪ ،‬ذ כ ن א َ ّث‬
‫ـ و ـ‬
‫א א‬
‫ـ אن א כـ م א ـ‬
‫ـ أـ أ ـ‬
‫ـ ‪ (٣).‬و ـ א ـ א ـ‬
‫א‬
‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫)‪ (٣‬א‬

‫ر‪.‬‬
‫אم أ‬

‫‪.٣٤١/٥ ،‬‬

‫‪٢٥‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫‪ ،‬א אن ‪.٢٧١‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ ﴾ )א‬
‫و‬
‫إ‬
‫ن‬
‫إ‬
‫‪‬‬
‫ى‬
‫א‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫﴿و َ א َ ْ ُ َ‬
‫א ‪َ :‬‬
‫ْ َُ‬
‫ََ‬
‫َ ٌ ُ‬

‫‪.(٤-٣:‬‬

‫وא ـ א ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫وא‬

‫أن‬

‫أر‬

‫א‬

‫ًא‪ ،‬و א د‬
‫ع إ אح‬

‫א‬

‫אءت כ‬

‫א‬

‫"א‬

‫و‬
‫א‬

‫א‬

‫"‬

‫א ْ َ ِ َ َ ْ َ ُ َ ـא ِإ ـ و ـ‬
‫ْ‬
‫ُ َ َ ََْ ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ُ ُ َ אت א ْ ْرض َو َ َر ْ ٍ َو َ‬
‫أ‬
‫אم א‬
‫أ‬

‫أ א א‬

‫آ‬

‫א‬

‫כ א ‪‬‬

‫ق‬

‫وא‬
‫‪.‬‬

‫أ א د‬

‫א‬

‫ـ ًـא‬

‫ـ فא ـ‬
‫א‬
‫وכ‬

‫א‬

‫אه ‪...‬‬
‫أن‬

‫כ‬
‫א‬
‫א‬

‫ـ إـ א ـ‬

‫أ אم א‬

‫‪ ،‬א‬

‫כאن‬

‫‪ .‬ـ ـ כـ‬

‫‪.‬و א‬
‫هא‬

‫כ א‬
‫א א‬

‫א‬

‫א‬

‫و‬
‫א و אء‬
‫א‬

‫ل ‪ » :‬כאن כ ن‬

‫ّ ـ‬
‫כ‬

‫ـ ل إن ر ـ ل א ‪ ‬ـ כـ‬
‫א ـ‬

‫ـ אدث‬

‫‪ .‬و א أن א‬

‫א‪‬‬
‫ـ‬

‫ـ ل إن ر ـ ل א ‪ ‬כـאن‬

‫ـ א ـ ف ـ ه כـ‬
‫א‬

‫و ر‬

‫َ ْ ِ ـ ِ أَ َ ـ אً ‪ِ ‬إ َ ـ ِ ْאر َـ َ‬
‫أن َ ـ ْ أَ ْ َ ُـ א ِر ـא ِت ر ِ ِ ـ‬
‫َْ‬
‫َ َ َّ ْ‬

‫ـ ف א ـ ‪ ،‬إ أن א‬

‫‪ .‬כـאن ر ـ ل א ‪ ‬ـ ح א ـ ر א‬
‫ه‬

‫ـ‬

‫ن‪ ،‬ن כ‬

‫ـ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫אري‪ ،‬א‬

‫אء ‪٥٤‬؛‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫ي‪ ،‬א א‬

‫‪.١٧‬‬

‫כــאن‬

‫ـ مא א ـ‬

‫א ـ ‪ .‬ـא א ـ ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ر‬
‫ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـ א כ א ـ إذ ـ ل‬
‫أ‬

‫أ‬

‫ـ א ــאب ـ « ــאل א ـ و ـ ‪ :‬ـ " ـ ن" ُ ْ َ ـ ن‪.‬‬
‫ـــ و ـــ ‪ " :‬ـــא ـــאر ! א ـــ ‪ ..‬א ـــ ‪ ..‬א‬
‫א ـــאب ‪ ‬ـــ‬
‫א ‪٢٣‬؛ א‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ـ א ـ‬

‫ــא‬

‫אא‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫لإ‬

‫‪.‬‬
‫ر‬
‫ل‪ َ ُ ﴿ :‬أَ ُ ُل َ ُכ ِ ِ ي َ َ آ ِ ُ א ِ و أَ‬
‫ْ‬
‫َ َ َُْ‬
‫ِإ َـ ُـ ْ ـ ْ ـ ِ ي ْא َ ـ وא ْ ـ ِ‬
‫َ َْ َ‬
‫َ ـא ُـ َ‬
‫ْ َ َ َ ُ‬
‫ِ َ ْ ِ َ ْ ًא و َ َ א ِإ א אء א و כ أَ‬
‫َ‬
‫َ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫إن أ َـــא ِإ ـــ و ـــ‬
‫َ ـــ ْ م ُ ْ ُـــ َن﴾‬
‫َ א ـــ ُء ِ ْ‬
‫َ ٌ ََ ٌ‬

‫ـ إ ـ א ـ אط وא א ـ ‪ .‬و ـ‬

‫אأ‬

‫א‬

‫ورة ه א وح و א‬
‫א א‬
‫ل א א‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ـאن‬
‫ـ دة و‬
‫א‬
‫آن א כ‬
‫ـ ‪َ ﴿ .‬و ْ ـ َ ُه َ َ ـא ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ور َ ـ ٍ ِإ َ ْ َ ُ َ ـא َو َ َ ـ ٍ ِ ـ‬
‫َ ـא ـ א ْ َ ـ ِّ َوא ْ َ ْ ـ ِ َو َ ـא َـ ْ ُ ُ ـ َ َ‬
‫َא ِ ٍ ِإ ِ ِכ َ ٍ‬
‫ـد‬
‫ـא ـ‬
‫אب ُ ِ ـ ٍ ﴾ )א ـאم‪ .(٥٩:‬א ـ‬

‫إن أَ ِ ـ ُ ِإ‬
‫ـכ ِ ْ‬
‫א ْ َ ْ َ َو َ أَ ُ ُل َ ُכـ ْ ِإ ِّـ َ َ ٌ‬
‫ون﴾ )א אم‪ َ ُ ﴿ ،(٥٠:‬أَ ْ ِ ُכ‬
‫أَ َ َ َ َ َ כ ُ َ‬
‫ت ِ ـــ א ْ َ ـــ ِ و ـــא ـــ ِ‬
‫א ْ َ ْ ـــ َ َ ْ ـــ َ ْכ َ ْ ُ‬
‫َ‬
‫ْ َ َ َ‬
‫)א אف‪.(١٨٨:‬‬
‫ى א ‪ َ ﴿ :‬א ِ א ْ َ ـ ِ َـ َ ُ ْ ِ ـ َ َـ‬
‫رة א‬
‫و‬
‫ُ ْ‬
‫ُ‬
‫ِ ْ َر ُ ٍل َ ِ ُ َ ْ ُ ُכ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ـ ِ َو ِ ـ ْ َ ْ ِ ـ ِ َر َ ـ אً ‪ِ ‬ـ‬
‫ْ‬
‫َََْ‬
‫ٍ‬
‫אط ِ َ א َ َ ْ ِ َوأَ ْ َ ُכ َ ء َ َ دאً﴾ )א ‪.(٢٨-٢٦:‬‬
‫َوأَ َ َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫א ‪ :‬إن‬
‫أن م א‬
‫ء ه א אت‬
‫ًא‬

‫א‬
‫א‬

‫ور‬
‫א‪.‬‬

‫ن‬

‫ًـא‬

‫‪٨٧‬‬

‫ن‬

‫ـ א‪ ،‬ـ ى أن‬
‫ـــ !"‬

‫ـ ـ‬

‫ـــ ّ ر ـــ َ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٨٨‬‬

‫א‬

‫אכ‬
‫כ‬

‫א‬
‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫אء‪.‬‬

‫و אכ أو ـאء ـ‬
‫و‬

‫א‬
‫ّ‬

‫ـ אـ‬

‫אق أ ي و אت ـ‬

‫אء‪ .‬و‬
‫ـ‬

‫ودر‬
‫כـ‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫هא‬

‫אر‪،‬‬

‫אر א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א כ‬

‫א‬

‫وא‬

‫א‬

‫אد ـ‬

‫‪ .‬و‬

‫א ـא ـ‬

‫א‬

‫ع‪.‬‬

‫ّـ ع‬

‫ـ ‪ ،‬وא‬

‫أ ـ ـ כ ـ‬
‫ـ‬

‫ـ ة‪ ،‬و ـ‬

‫ـ ض א ـ אض‬

‫ث‪:‬‬

‫ه ‪.‬‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א כة‬

‫א‬

‫ـאم א‬

‫وو ـ‬
‫ـ כ ـ ُ‬
‫)‪(٢‬‬
‫א ؟‬

‫כـ‬

‫אא‬

‫ـ ‪ .‬وכ ـ כא ـ‬

‫ـ כאة ـ ره‪ .‬ـ ذא כـאن ـ א ـ‬

‫א ـ وא‬

‫כ رة‬

‫אت‬

‫אر א‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬א‬

‫إ א ـא‬

‫أ‬

‫إ‬

‫אر א‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬א‬

‫א‬

‫א‬

‫ة‬

‫هא‬

‫ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬א‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ א א‬

‫אول أ‬

‫و‬

‫ـّ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א و ـ وא ـאم א ـא‬

‫א ـאم כ‬

‫ـ ل א ‪ ‬و ـ א ـ ي ـ ُو ـ‬
‫כ ء‬
‫א‬
‫א ّ‬

‫َ َ א؟ وכ‬
‫ُ‬
‫אכ א אرب‬
‫א‬

‫ـא ـ ل א ـ‬

‫أ ـ وא ـ א ـ‬
‫‪،‬‬

‫אل‬

‫א א ـ‬

‫ـ و‬

‫ـ אء‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫א א א‬

‫أو‬

‫أو א‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫وא‬

‫ـف‬

‫א ـא إ‬

‫ـ م‬

‫ـ‬

‫م‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻣﺎﻧﻪ‬
‫‪ .١‬رد כ‬
‫أ‬

‫א‬

‫אد‬

‫‪ ‬אل‪:‬‬

‫אא‬

‫אل‪» :‬‬
‫כ ‪،‬‬

‫ر‬
‫أ‬

‫»أ כ ُ א «‬
‫ء א ‪ ،‬אل א‬
‫وא אر‪،‬‬

‫رأ‬

‫و‬

‫א‬

‫א‬
‫أ‬

‫ه א ـ‬

‫ُ כ «‬
‫ءإ‬
‫ّ‬
‫כאن إذא‬
‫ُ‬

‫ُ أ‬

‫‪‬‬

‫אل‪ :‬ر‬

‫‪ » :‬א رأ‬

‫إ‬

‫א א رאوא‬
‫א‬

‫)‪(٣‬‬

‫א دون א א ‪«.‬‬

‫ي‪.٥٧١/١٢ ،‬‬
‫)‪ (١‬כ ـ א אل‬
‫אم أ ‪.٧٦/٢ ،‬‬
‫‪٨‬؛ א‬
‫)‪ (٢‬א ‪ :‬أ دאود‪ ،‬א‬
‫‪ ،‬א א ‪.١٣٤‬‬
‫‪١٥‬؛‬
‫אت ‪ ،٣٥‬א‬
‫)‪ (٣‬א אري‪ ،‬א‬

‫وא‬

‫אري و‬
‫‪ ،‬ـ‬

‫א وא א א ‪:‬‬
‫א ـ ‪ ‬ذאت ـ م א‬

‫ـ‬

‫رأ ـ‬

‫أ‬

‫ًא و א ً‪ ،‬ذא כ ر‬
‫أ ـ ؟ ـאل‪:‬‬
‫א‬
‫אل‪ :‬א‬
‫ـ ر ـ ً‪ ،‬ـ ذ ـא‬
‫م د ًـא و‬
‫כא م ـ ‪ ،‬إ ـ ُ ـ ّ رت ـ א ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪ .٢‬رد‬
‫أ‬

‫وأ دאود وא‬
‫א‬

‫אل‪ :‬إن ر ل א ‪ ‬כאن‬

‫א‬

‫אرع أ‬

‫ـ أـ‬

‫‪٨٩‬‬

‫‪ ‬ـ‬

‫ر א‬

‫ـ ـ א‬
‫ع‬

‫ل‪ » :‬א‬

‫ـאب ‪‬‬
‫ن‬

‫ًא إن‬

‫أ ـ אد‬

‫א ن‬

‫)‪(١‬‬

‫א أ وא א ود א‬
‫א‬
‫אء א « א ى‬
‫ّ ر ل א ‪.‬‬
‫ــא כא ـ‬
‫ـ א ـ لא ‪ ‬ـ‬
‫ـ‬
‫أ ـ ‪ ،‬ـ ء א כ ــאر א ـ‬
‫אدة‬

‫و‬
‫א‬

‫ة وא ـ‬

‫אـ‬

‫م‪ ...‬ذ ـכ‬

‫ه א אد א א ‪:‬‬

‫א אم أ‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـ ُ رא‬
‫ت ـ א‬
‫אل‬
‫‪ّ :‬א د ـ ُ‬
‫ــא א ــאس א َ ـ َ ق‬
‫ـ‬
‫د ـ ‪ ،‬ـ ذא ر ـ ل א‬
‫א‬
‫ذכ ‪،‬‬
‫ذכ כ آ ًא‬
‫ر ل א ‪‬؟ אل‪:‬‬
‫و אل‪» :‬‬

‫א א אب أو‬

‫כ‬
‫َ כ‪« .‬‬

‫‪.٤‬‬

‫א‬

‫رأى أ ـ‬

‫כ‬

‫"א א وא א " وא‬

‫ـ אن ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬

‫ـאودت ـ א א‬

‫ـ א ــאل؟‬

‫כ א « אل‪ :‬أ ب إ‬
‫و‬

‫ـ‬

‫روא ‪ :‬إن أ א‬

‫ـאء ر ـ ل א ‪‬‬

‫אن‬

‫َ ْـ ُ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ُ ّـ‬
‫ـ ـ ـ‬
‫ذכ ـ‬
‫ـ ‪ :‬ــא ـ א ‪َ َ ،‬‬

‫إذ ـ ض ـ ـ‬

‫א‬

‫ـ ن‬
‫ـ‬

‫ة" א אد א א ‪:‬‬

‫ـ ‪ ،‬ــאل ـ و ـ‬

‫ـب ـ ه ـ‬

‫ـ ره ــאل‪» :‬إذن‪،‬‬

‫א ّ ُ‬
‫כ כـאن א ـ ًא ـאل ـ‬

‫ـ כ إذ ـ ب ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬

‫ـ َ ْ ـ ًـא ؟ ـ َ ـ ّ ث ـ‬
‫ذא ر ل א ‪ ‬א‬
‫رأ‬
‫כ א « אل‬

‫رأ‬

‫ـ ‪ :‬ـ‬
‫أכ‬

‫אل‪ :‬א أ‬

‫א א ‪.‬‬

‫‪ .٥‬و ــאכ אد ـ أ ـ ى ــאءت ـ ل ُ َ ـ ـ و ْ ـ‬
‫ْ‬
‫א ‪.‬و‬
‫م"‬
‫"رא א‬
‫א א‬
‫כ‬

‫אن‬

‫أن‬

‫و‬

‫ر ل א ‪ ‬وذ כ א‬

‫)‪(١‬‬

‫‪ ،‬א ‪٧٧ ،٧٦ ،‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫אم أ ‪.٣٦٤-٣٦٠/٤ ،‬‬
‫‪١٠٢/٥ ،‬؛ א א وא א‬
‫א ة‬

‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬د‬

‫أن‬

‫א ـ ي כــאن‬

‫و‬
‫אن‬

‫دא‬
‫ً‬

‫א ‪.١١٧‬‬
‫כ ‪.٣٤٨/٤ ،‬‬

‫ـ "א ـ‬

‫ه א אد أ‬
‫إ‬
‫א‬

‫א‬
‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫כ ـ و ــאل‪» :‬إذن‪،‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫أ‬

‫ـ ‪ :‬ـ‬

‫‪.‬‬

‫ب‬

‫وא א‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ ذي ـ ‪ ،‬أ وإن ـ و ـ‬
‫"د‬

‫وא ــאس‬

‫א وأ‬

‫ـ‬

‫אא َ ّ ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ُ‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬

‫א ه‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫ُ‬

‫ـ כـאن‬

‫ـ ذ ـכ‬

‫و א‬

‫ـ‬
‫ّ‬

‫אن" ـ‬
‫ًـא ـ‬
‫أ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٩٠‬‬

‫و‬
‫ّ‬

‫א ‪.‬‬

‫א‬

‫إ‬

‫א‬

‫ءه א‬

‫و‬

‫אأ א‬

‫א כאن‬
‫ـــ‬

‫إ‬

‫و‬

‫א‬

‫א אل‬

‫אو‬

‫ر ل א ‪ .‬و כ א‬
‫א‬

‫‪‬‬

‫א ـ‬

‫إ‬

‫אء‬

‫أ ه‬

‫א אدאت و א ة א‬
‫ر ل‬

‫א يأ‬

‫א‬

‫أ‬

‫و‬

‫א ـ‬

‫ن א ـ و‬

‫ن‬

‫ـ‬

‫ـא ـאء ـ‬

‫وأ ـא א ـא ‪ ‬א ـ ي ـ ل ـ ًא‬
‫ـ ‪ «.‬وأ ـ ه‬
‫ل ‪ ‬و אل ‪» :‬أ א أ כ ـ‬
‫א‬

‫ّ‬
‫כ وא א‬

‫אن‬

‫ـــ ي ر ـــ ل א ‪‬‬

‫כ‬

‫א ـ ر ـ ل‬

‫‪ .‬ـ‬

‫ـــ إ ـــ‬

‫و ـــ‬

‫أ‬

‫א‬

‫‪ ‬א‬

‫)‪(١‬‬

‫أ ـــ ر ـــ ل ‪.‬‬
‫"رא‬

‫ى‬

‫א‬

‫ـ ـא ـ وأכـ ّ‬
‫ـــ أ ـــ ـــ أ ـــ אب‬

‫م"‪.‬‬

‫و‬

‫כ؟‬

‫אن‬

‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ‪ :‬ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫ﺃ ‪ -‬ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‬
‫وي א‬

‫أ א‬

‫אري و‬

‫כــאن ر ـ ل א ‪‬‬

‫ـ‬

‫ز‬
‫ـ‬

‫ُ‬

‫אر ‪:‬‬

‫ِـ ه و ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـى ـ‬

‫ـ هא‬

‫أر‬
‫א‬
‫אر‬
‫ل‪ » :‬א‬
‫א‬
‫ـא א‬
‫ـא‪ (٢)«.‬و ـ أن أ ـ‬
‫ًّ ّ‬
‫א ي ه אل א ـ وم‪ ...‬أي כـאن ـ إر ـא‬
‫א‬
‫أوא أ א ‪ -‬א ًא‬
‫‪- ‬و‬
‫ـ א رأى א ـ ل ـ‬
‫ــא أ ـ ه ـ ـ אت‪ .‬ـ أن أ ــא‬
‫إ ـ א رض א ـ א ـ‬
‫א ـ ل‪ ‬ـ ّ‬
‫أ فא ‪‬‬

‫ـ ر ـ لא‬

‫ــאر ـ א‬
‫א‬
‫أُ ُ ٍ‬
‫آ אم א‬

‫ـ وـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ و ــאة א ـ ‪.‬‬

‫אدر ــא‬

‫‪ .‬אل‪» :‬‬

‫رى‬

‫ون א أرى‪ ،‬إ‬

‫ـ ل أ ــא ‪:‬‬
‫א‬

‫א‬

‫)‪(٤‬‬

‫ل כ כ א א َ ْ ‪«.‬‬
‫و ـ أن ــאرق ر ـ ل א ‪ ‬א‬
‫وכאن‬

‫ـ א‬
‫هא‬

‫כن‬

‫‪ (١‬ﺍﻟﻔﺘـﻦ‬
‫כאن‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫ـאب و‬
‫כא‬
‫א‬

‫ـאن ـ‬
‫ل‬

‫אب‬

‫ــאة وأ ـ א א ـ ت ـ אرع א‬
‫ـאن و ـ‬

‫لא ‪‬‬
‫هא‬

‫ل א‬
‫‪٣٦/٣ ،‬؛ ر אل ل א‬
‫א‬
‫אم أ ‪.٢٠٥/٥ ،‬‬
‫אري‪ ،‬א دب ‪٢٢‬؛ א‬
‫אر د‬
‫כ ‪٣٣٥/٢ ،‬؛‬
‫א وא א‬
‫‪.٩‬‬
‫‪،‬א‬
‫‪٨ ،‬؛‬
‫אري‪ ،‬א א‬

‫ـ أـ‬

‫אـ‬

‫אن א א "‬
‫אل‬

‫א ‪،‬و‬

‫ـ وأز ــא ــא‬

‫‪ ‬ـ‬

‫ـ אא ـ هא ـ ‪.‬‬

‫‪".‬‬
‫א‬

‫روא‬

‫א ‪ ،‬ص‪.٣١٢-٣٠٤‬‬
‫אכ‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫ر‪.٢٥٠/٤ ،‬‬

‫ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ُ‬

‫‪‬أ‬

‫א אم‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫א כאن‬

‫א ـ ًא ـ‬

‫ـ אـ‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬

‫‪:‬‬

‫أכ‬
‫وכ‬

‫ر لא ‪‬‬
‫‪:‬‬

‫אل؟ אل‬

‫و אره‪ ،‬כ ّ א א‬
‫א أر ‪ ،‬إ א أر א‬
‫إن כ و‬

‫א א ًא‬

‫أ ى أن‬
‫ـ‬

‫إـ‬

‫ـ ًא ـ‬
‫אل‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫ة وא‬

‫ل»‬

‫وא‬

‫ــא أن ـ ل ُ‬

‫‪ .‬ــאل‬

‫‪.‬‬

‫ق‬
‫ذ כ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כאن‬
‫َ‬
‫ت כ א أ ر ل א ‪.‬‬
‫אء אد א‬
‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫أ אء א‬
‫כא‬

‫א‬
‫م‬
‫أ ى‬

‫כאن‬

‫ـ ‪ :‬א ـכ و ـא ـא أ ـ א ـ‬

‫!‬

‫ـ‬

‫‪.‬כ א‬

‫ُـ‬

‫ذ ـכ א ـ م ـ ً‬
‫א ـ אא ـ ف ـ אـ‬
‫ًא‪ ،‬و‬
‫א ًא א‬

‫ًא و‬

‫أن دون‬

‫ـ‪.‬‬

‫א‬

‫ــא ـ وق‪:‬‬
‫ـ ‪.‬و ـ א‬
‫ـ‬

‫ـ ر א‪ ...‬أ ـ ‪ ،‬ـ א ـאر‬
‫‪.‬‬

‫أن א כאن َ ْ ًא‬
‫ق א ة‪.‬‬

‫ًא‬

‫ُכـ‬

‫ُ ر ـ لא ‪ ‬ـ א‬
‫ـ ـ א ـאب ‪ ‬ـ ـ‬

‫א ًא‬

‫م‪...‬‬

‫ـאل‪ :‬ذ ـכ‬

‫ـ ‪ :‬ـ א ــאب؟‬

‫ـ ـ‬

‫אرא‬
‫א‬
‫ً‬
‫أرض א‬

‫א אرف‬

‫א כ ‪ «.‬אل‬

‫א ـאب أم ُ ـ ؟ ـאل ـ ‪ . :‬ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ ةא‬

‫وف وא‬

‫‪ .‬אل‬

‫כאن‬
‫א‬

‫و אـ و ـ‬

‫وو ـ ه‬
‫ـ‪:‬‬

‫א אب؟ אل‪:‬‬

‫ــא‬

‫‪ :‬أ ـא‪ .‬ـאل‪ :‬إ ـכ‬

‫ـ يء‪.‬‬

‫أ‬

‫א‬

‫א‬

‫جכ جא‬

‫ًא‪ .‬ـאل‪ :‬أ כـ‬
‫ُ‬

‫َ أ אً ‪.‬‬
‫א ُ ‪:‬‬

‫אل‪:‬‬

‫כ א אل؟ אل‬

‫ر لא ‪‬‬

‫אم وא‬

‫אر‬

‫ـ‬

‫‪٩١‬‬

‫ـא‬

‫אـ‬

‫א ـ‬

‫ًא ورزءאً כ ًא‪ ،‬و כ ـ‬

‫‪ (٢‬ﺍﻟﻨﺼﺮ‬
‫א‬

‫אء‬

‫אري و‬

‫כ אإ‬
‫ــ‬

‫א‬

‫א‬

‫אر‬

‫ر لא ‪‬و‬

‫ــא؟ ــאل‪» :‬כــאن א‬
‫َ‬

‫א دون‬
‫א אכ‬

‫ن‪ (٢)«.‬و‬
‫)‪(١‬‬

‫)‪ (٢‬א‬

‫أ‬

‫دאود‬

‫رأ‬
‫أو‬

‫دة‬
‫ــ‬

‫ــ‬

‫َ ّ א‬
‫ُ‬
‫‪،‬و א‬

‫אء إ‬

‫ل‪‬‬

‫‪٢٦‬؛ א אري‪ ،‬א م ‪.٣‬‬
‫‪،‬א‬
‫אري‪ ،‬א א ‪٢٥‬؛ أ دאود‪ ،‬א אد ‪.٩٧‬‬

‫َ אب‬
‫ّ‬

‫ــ כ ُ َ ــ ــ ــ א رض‪،‬‬
‫‪،‬و א‬
‫هذכ د ‪.‬و‬

‫ت‪،‬‬
‫ءة א‬

‫رت ‪ ‬אل‪:‬‬
‫א ّ‬
‫ـא ـ ‪ :‬أ‬
‫אכ‬

‫د ‪ ،‬وא‬

‫هذכ‬

‫אف إ א أو א‬
‫א‬

‫א‪.‬‬

‫ـ‬

‫ّא‬

‫ـ‬
‫ــ‬

‫ـא‪ ،‬أ‬
‫ــ ‪،‬‬

‫ــאء‬

‫אط א‬

‫ـ‬

‫ـ אא ـ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫‪،‬وככ‬

‫ـ م‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٩٢‬‬

‫ﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﰊ«‬
‫‪» (٣‬ﺃﻧ ِ‬
‫ــאء ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ة‬

‫ــאري ـ‬

‫א‬

‫ر ـ א‬

‫אـ‬

‫ــא و ـ‬

‫ه‪.‬‬

‫ل ‪ ‬א ‪ُ :‬כ ّ أزوאج א‬
‫ـ ِ ـ א ـ ـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ ًא‪.‬‬
‫‪‬‬

‫ـ‬
‫ــא ُ‬
‫א « أ‬

‫ـ وي ذכ א ــא ـ א ــאم‬
‫وא ـ ة‪.‬‬

‫ـאدر ـ‬

‫ــא رآ ــא ر ّ ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ًـא‬

‫ــא ــאل‪» :‬‬

‫א‬
‫ء כ ْ‪،‬‬
‫אر א‬
‫א‪:‬‬
‫א‬
‫א ر‬
‫‪ .‬א‬
‫ّ‬
‫ـ و ـ‬
‫ـאر א ـ ‪ ‬أ ـ ـ‬
‫אر א‬
‫ء ـ כ ‪ ،‬ـ א א ـ ذ ـכ א ـ ‪ّ :‬‬
‫ّ‬
‫ُ َ‬
‫)‪(٢‬‬
‫כ "‪.‬‬
‫أ أول أ‬
‫אر‬
‫‪ ،‬כ‬
‫א ي‬
‫ّ‬
‫و אة وא א‪:‬‬
‫א א‬
‫כא א כא‬
‫כ א‬
‫אذא‬

‫ـ‬

‫َ ْ َ ّ‬
‫א ُ أ א‬
‫ّ‬
‫وא ‪‬‬

‫ـ‬
‫ُ ّ‬
‫أ‬

‫و‬

‫أ‬

‫א‬

‫د א ـא‬

‫أ َ ُ ـ ى א ـאن َ א א‬
‫ّ‬
‫)‪(٣‬‬
‫א ـאم ُ ْ َن א א‬
‫ُ‬
‫א‪ .‬وכא و א א‬
‫א‬
‫ر‬
‫א‬

‫ًא‬

‫)‪(٤‬‬

‫ة أ א ر ل א ‪.‬‬

‫‪ (٤‬ﺍﻟﺼﻠﺢ‬
‫ذכ‬
‫א‬

‫ر אل א‬
‫إ‬

‫א‬
‫)‪(٥‬‬

‫‪«.‬‬

‫א‬

‫أ ـ ‪ ،‬إ ـ כـ‬
‫אو‬
‫وא‬

‫א‬

‫כ‬

‫‪ ‬א ً‪» :‬إن א ـ‬
‫ـ כـ‬
‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ل ‪ ‬أ אر‬
‫أن א‬
‫א אد א‬
‫ـ א ـ ‪ ،‬و ـ א أن ُـ ْ ِ ـ ـ‬

‫و‬

‫ـ ل א ‪ ،‬و ـ א أ ـ‬

‫ـ‬

‫כـ ن ـ ًא ـ א‬
‫ى‬

‫و‬
‫ن رأوא א ـ‬

‫א‬

‫ـًא‪ .‬ـא‬
‫ـא א ـ‬
‫ّ‬
‫ـ و ـ م‪ ،‬ـ א ـ‬
‫כאن ر ـ‬

‫ـ ـ‬

‫أـ א‬

‫ـ م‪ ،‬وأ ـ‬

‫ـאزل ـ‬

‫ـ و ـאة ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ّـ‬

‫ـ ככـ‬

‫أـ‬

‫ـ ءة ر ـ ل א ‪‬‬

‫ـ‬

‫ـ أـ‬

‫ـ כـ‬

‫ـ‬

‫א ‪٩٩ ،٩٨‬؛ א‬
‫‪ ،‬א א‬
‫אن ‪٤٣‬؛‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א‬
‫א ‪.٩٨‬‬
‫‪ ،‬א א‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א אزي ‪٨٣‬؛‬
‫)‪(٣‬‬
‫אم أ ‪.١٩٧/٣ ،‬‬
‫‪١٣٤/٢ ،‬؛ א א ‪ ،‬א א ‪٦٥‬؛ א‬
‫أ مא ء‬
‫אم أ ‪.٦/١ ،‬‬
‫‪ ،‬א אد ‪٥٢‬؛ א‬
‫)‪ (٤‬א אري‪ ،‬א אزي ‪٣٨‬؛‬
‫ـ ‪٢٧‬؛ أ ـ دאود‪ ،‬א ـ ‪١٢‬؛ א ـ‬
‫‪٩‬؛ א ـ ي‪ ،‬א א ـ ‪٣٠‬؛ א ـ א ‪ ،‬א‬
‫)‪ (٥‬א ــאري‪ ،‬א ـ‬
‫‪.٤٩/٥‬‬
‫א ‪،‬א‬

‫ًـא و ـ‬

‫ـ ذאت ـ م‬

‫أو‬
‫أ ـא‬

‫ـ‬

‫א ـ ‪ ،‬و כـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ‪.٦٤‬‬

‫ــאم أ‬

‫ـ ‪،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫و‬

‫א‬

‫‪-‬و‬

‫א א‬

‫כ‬

‫כ ى‬

‫‪-‬و ع‬

‫‪٩٣‬‬

‫‪ (١).‬و א أ ـ ق ـא ـאل‬

‫א‬

‫‪:‬‬
‫כ‬

‫כ‬

‫כ‬

‫א ـאم‬

‫و ـ ه‬

‫‪ ‬ـ ً ـ ًא‪ ،‬ور ـא ـ َ ـ ـ َאد‬
‫ل ‪ ‬ه א אد כאن א‬
‫אأ א‬
‫ل ‪ ‬و א أ אر إ ‪ ،‬أي أ ـ ـ‬
‫א‬
‫ـ ـא ـ ن ر ـ ل א ‪ ‬ـאل ذ ـכ‪ ،‬ـ ـאل‬
‫א ِّ ق ه‪،‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ،‬وכאن א‬
‫א ـ ًא א‬
‫ر لא ‪‬ذכא ل כ‬
‫و ل‬

‫!"‬

‫אن א אل‪" :‬‬

‫‪ (٥‬ﺳﻴﻌﻴﺶ ﻗﺮﻧﹰﺎ‬
‫ُ ْ ‪ :‬אل و ـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ ه ـ رأ ـ‬
‫א‬
‫ـ ت‬
‫ـ ل‪ ،‬ــאل‪» :‬‬
‫ـ ًـא‪ «.‬ــאش א ـ ـ وכــאن ـ و ـ‬
‫א إ‬

‫و لא‬

‫وذ‬

‫אش א‬

‫وכ ــא כــאن ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬
‫ـ م כـ‬

‫ـ مو‬

‫أ ـ ‪ ،‬ـ כـאن ـ‬

‫ـ م‬

‫إ א א دאد‬

‫כ ـא أ‬

‫وـ‬

‫ُ ّدد و ل‪" :‬‬
‫א‬
‫َ‬
‫ـ א‬
‫وא ن ـ‬
‫ز א א א א ‪ .‬وא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫‪.‬‬

‫و‬

‫ـ א ـ ﴿َو َ ْ ٰ ِ ـ ُة َ ـ َ ـَכ ِ ـ َ ْא ُو َ ـ ﴾‬
‫َ ْ ٌ‬
‫ـ‬
‫و כـ ن ـ دא ـ ًـא أ ـ‬
‫ـ א ُـ و ـ א ـ‬
‫ـ أכ ـ ـ כ כـ ـ م‪ ،‬وכــאن‬
‫א ـ ـ ة‪ (٣).‬وכא ـ أ ـ‬
‫ـאم ِ ـ َق א ـאر א ـ أ ـ ـא א ـ ل ‪ ‬ـ‬
‫ـ تא ُ‬
‫א ر ل א !"‬

‫ـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ل‪« .‬‬

‫)א ـ‬

‫ـ א ـ ر אت‬
‫כـ‬

‫ل‬

‫ـאل‪ » :‬ـ‬

‫ـ אא ـ م‬

‫دא‬

‫ـ ــא‬
‫אر א‬

‫ـ ة ـ ز ـ א‬

‫א‬

‫ـ ل ‪ ‬وא‬

‫‪(٤:‬‬

‫ـ ـ‬

‫א أ ًא‪.‬‬

‫‪ (٦‬ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﱪ ‪‬ﺎ ﰲ ﻭﻗﻌﺔ "ﺍﳋﻨﺪﻕ"‬
‫כــאد‬
‫ق‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ כـ‬
‫لא‬

‫»א‬

‫אد ـ‬

‫‪ .‬وכאن א‬
‫إ‬

‫א‬

‫ـ‬
‫‪‬‬

‫ـ إ ـ אد א אد ـ א א ـ א ـ‬
‫אرכ‬

‫ة א‬

‫ون‪:‬‬
‫כ ‪.٤٥/٨ ،‬‬
‫)‪ (١‬א א وא א‬
‫)‪(٢‬‬
‫‪.٤٠٥-٤٠٤/٩ ،‬‬
‫א وא‬
‫)‪(٣‬‬
‫‪ ،‬א כ ‪٤٢‬؛ أ دאود‪ ،‬א ‪.٢٦‬‬
‫‪ ،‬א אد ‪.١٢٧‬‬
‫אر ‪٩‬؛‬
‫)‪ (٤‬א אري‪ ،‬א א‬

‫א‬
‫אر وא‬

‫א‬

‫‪،‬و‬
‫)‪(٤‬‬

‫א ة«‬

‫‪:‬‬

‫ـ ت أ ــאء‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٩٤‬‬

‫»وא‬

‫אא‬

‫أ‬

‫و‬

‫א‬

‫َ ـ ِ ْ ــــــכ‬
‫אري‪:‬‬
‫אزب א‬

‫ـא‬

‫ل א אء‬

‫أَ ــא ر ـ ل א ‪‬‬
‫َ‬
‫א א אول‪ ،‬כ א ذ כ إ‬

‫ــא כــאن ـ‬

‫ـ א‬

‫ة‬
‫و אل‪» :‬‬
‫ُ ِ‬
‫ــא‬

‫א «و‬
‫ر אא‬

‫ـ‬

‫א ـ א‬

‫ـ‬

‫ُ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א א ‪«.‬‬
‫و‬

‫إ‬

‫א‬

‫ــ و‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ــא ــ כ ــאر א ــ ّ אد כــ‬

‫א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫א כאن أ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـא رآ ـא أ ـ א‬
‫א‬

‫ُ‬

‫ـ ل‬

‫א אم‪ ،‬وא إ ـ‬

‫‪ ،‬وא إ‬

‫ـ‬

‫ف ـ‬

‫ـ ‪ .‬وכــאن ـ א د ـ ً آ ـ‬

‫ـ‬

‫ــ ه א ــ אن وא‬

‫כ ِّ ب ر‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫أ ـ אب َ ـ ْ אء ـ‬

‫ـ أ ـ و ّـאص و א ـ ـ‬

‫ً إ أن כ ن כـ א‪ ،‬ـ‬
‫אא‬

‫א‬
‫ـא‬

‫א‬

‫ـ ق ـ ة‬

‫ًא آ‬
‫ـאل‪» :‬א أכ ـ ! أُ ـ ُ‬
‫« ـ ـ ب א א ـ ــאل‪ » :‬ـ א «‬

‫א ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ر لא ‪‬‬

‫بא א‬

‫אل‪» :‬א أכ ! أُ‬

‫א‬

‫ـ ق ـ ض ــא ـ‬

‫א و אل‪» :‬א أכ ! أُ‬

‫ب‬
‫َכ َ‬
‫إن אء א «‬

‫ــאرس‪ ،‬وא إ ـ‬

‫כא‬

‫و‬

‫َ ّ ـאو‬
‫א אم إن‬
‫ّ‬

‫ّ א‬
‫ْ‬
‫א«‬

‫)‪(١‬‬

‫ـאא ـ‬

‫א ــכ‪ .‬و ــ ــ‬
‫ـ‬

‫وـ‬

‫‪ ...‬כ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ .‬و ـ כـ‬

‫ـא و ـ ه ر ـ א ‪،‬‬

‫ور ل א ‪‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫ــא إ ــ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א َ ـ ه‪ «.‬أي ـ أ ـ‬
‫א ـ אء ـ א ــכ ‪ ‬ـ » ـ أَ ْ ـ‬
‫ّ‬
‫א‬
‫ـــ ـــ א ـــ ب כـــ ـــ‬
‫ـــ א‪ .‬وכـــאن א ـــ א‬
‫א ـــ‬
‫ـــ א ـــא َ ـــ َ‬
‫(‬
‫‪٤‬‬
‫)‬
‫א ـ אر ‪.‬‬
‫ــא ـ ‪‬؟ ــא‬
‫ـ א أ ـ אـ א ـ ـ هא ِ ـ ةو‬
‫ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫أرאه ـ‬

‫هא‬

‫אن رأي א‬

‫‪ ،‬وכאن א‬

‫א ـ אء ـ ل أ ـ‬

‫ـ ل‪‬‬

‫ـ‬

‫א رآه‪.‬‬

‫‪ (٧‬ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻐﲎ‬
‫روى َ ِ ّي‬
‫א‬
‫אأא‬

‫»א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫ّي!‬

‫رأ‬

‫א ِ ‪ ‬אل‪:‬‬
‫‪ ‬إذ أ אه ر‬
‫‪:‬‬
‫א ِ ة؟«‬

‫כא إ‬

‫א א ‪،‬‬

‫أ אه آ‬

‫أر א‪ ،‬و ـ أُ ـ ُ‬

‫‪ ،‬א אد ‪.١٢٥-١٢٣‬‬
‫אري‪ ،‬א אزي ‪٢٩‬؛‬
‫כ ‪١١٦/٤ ،‬؛ א ة א‬
‫א وא א‬
‫א א כ ر א אء‬
‫ي‪ ،‬א א ‪) ٥٤‬وא‬
‫‪.١٤٤-١٤٣/١ ،‬‬
‫א‬

‫אم‪٢٣٠/٣ ،‬؛ א‬
‫א כ أخ أ‬

‫ـ אـ‬

‫‪ ،‬ـאل‪:‬‬

‫כא‬

‫ـא‪ .‬ـאل‪ » :‬ـ ن א ـ‬

‫ـאة‪،‬‬

‫א כ(‪.‬‬

‫אم أ‬

‫ـכ‬

‫‪.٣٠٣/٤ ،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫و‬

‫َ َ ّא‬
‫َ‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ‬

‫َ‬

‫‪ :‬ـ‬

‫כ ُز כ ى‪«.‬‬
‫א‬

‫َ ُ ج‬
‫ـ א ل‪ :‬أ ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـة‬

‫ـ א‬

‫ـ ف אכ ـ‬

‫ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫‪٩٥‬‬

‫ـא ـ‬

‫ـאف א א « ‪ -‬ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ َ ـ ّ وא א ـ د‪» -‬و ـ‬
‫ُد ّ ـאر َ ِ ـ א ـ‬
‫א ـ ـכ ـאة ُ ـ َ ّ‬
‫ّ‬
‫ـ ‪،‬وـ‬
‫؟ אل‪» :‬כ ى‬
‫‪:‬כ ى‬
‫א ـ ـכ ـאة َ ـ َ ّ‬
‫ذ‬

‫ءכ‬
‫א‬

‫أو‬

‫ـ‬

‫ـ א ِ ـة‬

‫ـ‬

‫כ َز כ ى‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬و‬

‫َ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫‪«.‬‬

‫ـ ف אכ ـ‬

‫כ‬

‫אة‪،‬‬
‫ٌ‬

‫)‪(٤‬‬

‫» ُ ج ـ ء כ ‪«.‬‬
‫ـ ـ ـ ّي ـ א ـ ءة א א ـ ‪ ،‬و כـ‬

‫أ ًא‬
‫ــאف إ א ‪ ،‬وכ ـ‬

‫ون א ـאل א‬
‫ُ ّ‬

‫ــאء א ـ م א ـ ي‬

‫أ א א‬

‫‪:‬‬

‫ـ أ ـ ًא‪ .‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ ءة‪ ،‬وأ ـ وא ًـא ُ א ًـא‪ .‬ـ‬
‫א א‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫ـא‬
‫ـ‬
‫ًא إ در أ‬
‫א א א אف כאن ز א وة אد ً و‬
‫א و א א‬
‫כ و‬
‫ةא‬
‫א אت א‬
‫ى א אة א א‬
‫وא ‪ .‬و א إن א ن‬
‫כ‬

‫دول א ب أ‬
‫ز א وאت ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ هא ـ‬

‫و‬

‫א‬

‫א‬

‫א א‬

‫א‬

‫אزن‬

‫אت א‬
‫دא‬
‫ً‬

‫ىא‬

‫ـכ‬

‫ـכ א و ـ ‪ .‬ـ א ـ وة ـ أن ـאم‬

‫ـאة آ ـ אכ ـ‬

‫אـ‬

‫ـ ـאدل و ـ ـ אزن أ ـ ًא؛ ـ‬
‫وف אة א ‪ .‬و א כـאن ـ‬
‫ةא‬
‫ذכא‬

‫א‬

‫‪...‬‬

‫ـ و‬

‫ـ‬

‫ـة‬

‫ـ אא زـ‬
‫)‪(٥‬‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫‪ (٨‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻤ‪‬ﺎﺭ‬
‫כאن א‬

‫ن‬

‫و‬

‫אء א‬

‫אو‬

‫و‬
‫إ‬

‫כ‬

‫א כאن א א ن‬

‫א؟« אل‪ :‬א ر ل א أر א‬

‫ن‬

‫ة‪ -‬אل‬

‫وא‬

‫א אب‬

‫‪.‬‬

‫)‪ (١‬א‬
‫א א ‪) .‬א‬
‫א‬
‫دא و‬
‫)‪ُ (٢‬د ّ אر‪:‬‬
‫و א‪) .‬א‬
‫وأ‬
‫א א אر א‬
‫)‪ ّ (٣‬وא א د‪ :‬أ‬
‫)‪ (٤‬א אري‪ ،‬א א ‪.٢٥‬‬
‫כ ‪.٢٢٥/٩ ،‬‬
‫)‪ (٥‬א א وא א‬
‫‪.٧٣-٧٠‬‬
‫‪،‬א‬
‫ة ‪٦٣‬؛‬
‫)‪ (٦‬א אري‪ ،‬א‬
‫ي‪ ،‬א א ‪.٣٤‬‬
‫)‪ (٧‬א‬
‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫ــכ א ـ א א ـ ‪ (٦)«.‬أو‪» :‬أ ـ !‬

‫ّ ــאر!‬
‫א‬

‫ـ ‪ ...‬ـ‬

‫‪ .‬وכאن ر ل א ‪‬‬

‫‪-‬‬

‫»و ــכ ــא‬

‫א ـ ي‪ ...‬א כـ‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫دج‬

‫أة‬

‫دج‪.‬‬

‫א‬
‫(‬
‫(‬

‫ـ‬

‫)א‬

‫ّ אر‬

‫א ـ ‪‬‬

‫ر ـ ل א ‪ » :‬ـא دأ ـכ‬
‫כ‬

‫هو‬

‫و‬
‫)‪(٧‬‬

‫ــכ א ـ א א ـ ‪«.‬‬
‫(‬

‫ـ‬

‫א ـِ‬

‫ـ‬

‫ل‪:‬‬
‫א ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٩٦‬‬

‫א‬

‫أ‬

‫أن‬

‫כ ـ ِ ـ ّ כــאن ّ ــאر ـ‬
‫ـ‬
‫אب‬
‫‪ ‬ه א אدة د ً‬

‫أ‬

‫ـ هא‬

‫ً ُ‬
‫ل‪" :‬‬
‫أ‬

‫أن א‬

‫א‬

‫אء!‬

‫ـ أـ‬

‫אـ‬

‫‪ ‬وא ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫فא‬

‫ـ א ـ‪.‬‬

‫ـ ة ـ د אـ‬

‫א‬
‫א‬

‫رא‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫ــא‪ .‬و َ ـ ّ‬
‫أن ـ א א‬

‫ـ‬

‫ـ أرض א‬

‫א‬

‫כـ כא ـ‬

‫أ‬

‫ـא أن‬

‫ـ א ــא‬
‫‪،‬‬

‫א‬
‫ـ‬

‫א‬

‫أو א‬

‫نא‬

‫ود‬

‫אـ‬

‫ــאت ـ‬

‫‪،‬‬

‫ـ هא ـ א‬

‫ـא ـ אت و ـ א אت‪ ،‬و ـא כـאن‬
‫ـ אر ــא أ ـ א‬

‫ُـ‬

‫ـ ل‪ ‬ـ أ ـ ر‬

‫אوز א‪ .‬إذ ـ‬

‫ــאم א ـ ‪ .‬و ـ ـ‬

‫א כאن‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫ـ א‪..‬؟‬

‫‪.‬‬
‫ـ‬

‫ل א‬

‫א ـ אن أن‬
‫؛و ـ א ـ‬

‫א ر ل א ‪ ‬ـ כـ‬

‫؛ذכ نא‬

‫א ـ א دون א‬
‫א‬

‫ُ ِ א‬
‫א ـ אت ـ ل א ـ‬
‫א‬

‫ــא כــאن‬

‫وأ ر א‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫ـ אت وא ـ א אت‪ ،‬و כـ א ــאم ـ‬
‫א‬

‫ـ ور أي ـ‬

‫א‬

‫ـ م ـ‬

‫אدث و כ א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫כـ ‪ ،‬و כـ כـ‬

‫‪ ،‬أ א א אء א‬

‫ذ ــכ ن ـ‬
‫ور‬

‫ـ‬

‫و‬

‫א א‬

‫א ر ل א ‪"!‬‬

‫אכ א א أ م‬

‫א‬

‫כو‬

‫‪‬‬

‫إ‬

‫אرא‬
‫ّ ً‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ـ ـ ه‬

‫ـ כـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ ف ـ ه‬

‫ه א‪ ،‬و א‬

‫א א ‪.‬‬

‫א אم כ‬

‫‪ (٩‬ﻗﻮﻡ ﻣﺎﺭﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬
‫أ‬

‫א אم כאن ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬

‫َכ ـ ّ א ـ ُ ـ ِ ف א ـ‬
‫ر ل א ‪ ‬כـ‬
‫א‬
‫أכ أ ل؟‬

‫و‬

‫ـ قאـ‬
‫ـ א ـא ً‪:‬‬
‫ت إن أכ‬

‫א ـא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـא א‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ رأ ـ ـ א ـ‬
‫أس‪ ،‬و ـ כــאن ـ‬
‫ـ ِא ْ ـ ِ ْل‪ .‬ـאل‪» :‬و ـכ! و ـ َ ـ ِ ل إذא ـ‬
‫ـא‬
‫)‪(٢‬‬
‫أ ل‪« .‬‬

‫‪،‬‬

‫وא وא ــ إ ــא " ــ َ و ــ َت" ــ א ــאء א ــ ة‪ ،‬أي ــ‬
‫א א ــ ‪ ،‬أو " ــ ُ‬
‫א وא ـ‬
‫ل ‪ ‬ـ أن ـ ل ـ‬
‫א כ ‪ .‬א‬
‫ة أي‬
‫א אء א‬
‫ت"‬
‫و‬
‫ُ‬
‫ـכ א ـ א א ـ ؟ وא ـאس א ـ‬
‫ـ ًא ـאد ً כ ـ ـ‬
‫א و ‪ :‬إن כـ ـ أ ـ‬
‫و ـ אن‪ .‬و ـ أن ـ ل ـ‬
‫כ‬
‫א א‬
‫ن‬
‫ن‬
‫א وא א א ‪ :‬ـ أ ـ ل أُ َ ـ ّ ـ א א ـ‬
‫כ أ ّ أ ل‪.‬‬
‫إذن‪،‬‬
‫ي‪٥٣٩/١٣ ،‬؛ א א وא א‬
‫)‪ (١‬כ ـ א אل‬
‫)‪(٢‬‬
‫‪ ،‬א כאة ‪١٤٢‬؛ א אري‪ ،‬א دب ‪ ،٩٥‬א א‬

‫ـא‬

‫כ ‪.٢٩٦/٧ ،‬‬
‫‪.٢٥‬‬

‫ـ‬

‫ـא ور ـ‬

‫ً ور‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫‪..‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫وأرאد‬

‫אب ‪ ‬أن دب‬

‫א‬

‫َ َ ْ ِ َب ُ‬
‫‪،‬و א‬

‫ل א ‪ :‬א ْ َ ْن‬
‫أ ُכ َ َ‬
‫אـ‬

‫ِر א‬

‫כ ـא َ ْ ـ ُ ق א ـ َ ْ‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ א‬
‫ء‬

‫)‪(٤‬‬

‫ُ َ ذه‬
‫َ ْ ِي א‬

‫إ‬

‫ء‪،‬‬
‫أة‪ .‬أو‬

‫אل أ‬

‫א َ ْ‬
‫ري ‪:‬‬

‫א‬

‫أ‬
‫َْ ِ א‬
‫إذن‪ ،‬א‬

‫‪ ‬א‬

‫א‬

‫و‬

‫‪‬א ي َََ ‪.‬‬
‫א א‬

‫َ‬

‫כא‬

‫وق א‬

‫ُ‬

‫א ُ‬
‫אرج א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א ــא א‬
‫ـ‬

‫כـ‬

‫ـ ‪ ،‬א ــא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ق ر ـ ل א ‪ .‬و כ ـ‬

‫ـ א‪ ...‬כـ ! כ ــא‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫אن ـ‬

‫ـ أـ‬

‫אـ‬

‫‪:‬‬

‫ـ‬

‫ء א ـאس‪...‬‬

‫ُ ـ و א ـ ر ـ ل א ‪ ‬ــכ‬
‫ـ د ـ ــא أ ـ כ ـ‬

‫)‪ (١‬إ ِر א ‪ :‬א‬
‫و ر ‪.‬‬
‫)‪ (٢‬إ َ ِ ِ ‪ :‬א‬
‫ّ‬
‫ن ‪.‬‬
‫א ي כא א‬
‫)‪ (٣‬א ح‪ :‬א‬
‫א ُ ّ ة‪.‬‬
‫وא‬
‫)‪ َ ُ (٤‬ذه‪ :‬א ذ ر א‬
‫)‪(٥‬‬
‫א‬
‫א ء‪ .‬وא ث א‬
‫אوز א و‬
‫א ث وא م‪ :‬أي إن א‬
‫)‪(٦‬‬
‫و ء‪.‬‬
‫بو‬
‫‪ .‬ردر‪:‬‬
‫א‬
‫‪:‬א‬
‫َ ردر‪ :‬א‬
‫א‬
‫אم أ ‪.٥٦/٣ ،‬‬
‫)‪ (٧‬א אري‪ ،‬א א ‪ ،٢٥‬א دب ‪٩٥‬؛ א‬
‫אم أ ‪.٥٦/٣ ،‬‬
‫)‪ (٨‬א אري‪ ،‬א א ‪ ،٢٥‬א دب ‪٩٥‬؛ א‬
‫כ ‪.٣٢١-٣٢٠/٧ ،‬‬
‫)‪ (٩‬א א وא א‬
‫‪١٨٦/٥ ،‬؛ ‪.١٣٣/٩‬‬
‫א وא‬
‫אم أ ‪٨٢/٣ ،‬؛‬
‫)‪ (١٠‬א‬
‫אف‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ .‬وא‬

‫אـ‬

‫ـ ذ ـכ‪ ،‬و ـ‬

‫ـ אכ ـ אب א ـ‬
‫ةא‬

‫تإ ـ‬
‫ـ ُ‬
‫أ‬

‫ـ א ـ آن ـ ًא א ًـא و ـ َ ول ـ و ً א ـא‪ ،‬و ـ אرب أ ـ‬
‫ث א כ א ذכ ت כ א ‪.‬‬
‫א ـ אـ‬

‫ـ‬

‫ـ ف أدب א ـ‬

‫‪ :‬أن א ـ ل ‪ ‬ـאل א ـ ًא ـ‬
‫)‪(١٠‬‬
‫ـ ‪«.‬‬
‫و‬
‫א א آن כ א א ُ‬
‫وو ـ א ـ ي ـ ــ ول א ـ آن‪ ،‬و ـא‬

‫א‬

‫כـ ن ذ ــכ א ـ‬
‫א‬

‫‪َ ،‬‬

‫)‪(٨‬‬

‫أي إن א אس ـאر‬
‫م‬

‫)‪(٦‬‬

‫אאـ‬

‫‪ ،‬ـאل‬
‫א ًא َ ِ ـ‬
‫‪ َ ،‬ـ ن‬
‫ُ‬
‫ُ َـ إ ـ‬

‫ُ َ ‪ .‬و כ ر ل א ‪ ‬אل‪» :‬د ـ ّن ـ أ ـ‬
‫َ ـ أون א ـ آن‬
‫א‬
‫ـאوز ـ א‬
‫َ َ‬
‫ـ ـ ـ ء‪ ،‬ـ‬
‫ـ ‪َ ُ ،‬ـ إ ـ َ ـ ْ ـ‬
‫)‪(٣‬‬
‫َ إ َ ِ ِ )‪ (٢‬و ِ‬
‫ء‪ ،‬ـ ُ َـ‬
‫ْ ُ‬
‫ّ‬
‫)‪(٥‬‬
‫َ َ א َـ ْ َ‬
‫ث وא ـ َم‪ ،‬آ ـ ُ َر ُ ـ ٌ أ ـ ُد إ ـ ى َ ـ ُ ْ‬
‫)‪(٧‬‬
‫ِ ُ َ ٍ א אس‪.‬‬
‫ن‬
‫ََ ْ َُ‬
‫ردر و َ‬
‫ْ‬
‫أن‬
‫ر ل א ‪ ‬وأ‬
‫אא‬
‫أ‬

‫وأ א‬

‫‪ (٩).‬و אכ روא‬
‫»إن כ‬

‫ُ‬

‫אـ ي‬

‫‪٩٧‬‬

‫‪.‬‬

‫א כ ش‪.‬‬

‫א ـ ًـא ـ א‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٩٨‬‬

‫אو‬

‫‪،‬כ כ‬
‫א כא‬

‫ر ل א ‪.‬‬

‫ذכא‬

‫أ כאن و‬

‫و‬

‫د‬

‫و‬

‫ـ ر ـ ق‬

‫ر ل א ‪.‬‬

‫‪ (١٠‬ﹸﺃ ‪‬ﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫כא ـ‬

‫أم ـ אم ـ‬

‫أ ‪‬و א‬
‫و‬

‫ِ‬

‫ىא‬

‫إ‬
‫אأ‬

‫ــאن א ـ ر ـ ل א ‪ ‬א‬

‫אح‬

‫אت א‬

‫א‬

‫א‬

‫ُ‬

‫ـ א ـ‬

‫ــא א ـ‬

‫ـ ة ـ ص‪،‬‬

‫ْ א א ـ ‪ (٢).‬وא ـ‬
‫ـ‬
‫ن‬
‫و ر نא عو‬

‫أ‬

‫ًא‬

‫و ل‬

‫أ ـ ‪ ،‬ـ‬
‫א‬

‫ت‬

‫إ‬

‫כ‪ .‬א‪،‬‬
‫ـ‬

‫أن כ‬
‫א وאم‬

‫قכ‬

‫א‬

‫إ כאرאً ‪ ،‬و א‬

‫ـא א ـ‬

‫ـ‬

‫ــאل‪» :‬أ ـ ِ ـ א و ـ ‪«.‬‬

‫א‬

‫אو ـ إ ـ‬

‫نא‬

‫א א ـ אم‪ ِ ُ ،‬ـ‬
‫ّ‬
‫ـ ص ـ ذ ــכ א ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫אـ ـ‬

‫ـ כـ د ـ ‪ .‬و‬

‫כ ــא‬
‫ـ א ن‬

‫ـ لא ‪‬‬
‫ـ ة ـ صو‬

‫א א ـ وأ ـ ـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ א‬

‫א وאم‬

‫ـא‬
‫ـ‬

‫אد א ـ ر ـ ل א א ـ אدق א ـ ‪،‬‬

‫א ر ل א !"‬

‫ــא ـ إ ــאء ـ ه א‬

‫ه‪ .‬و א א‬

‫ـ א‬

‫כـא‬

‫إ ــא دא ـ‬

‫ــא ـ‬

‫א‪.‬‬

‫אد א‪" :‬‬
‫א‬

‫ـــ‬

‫ـ ةد ـ‬

‫د‬

‫ـ‬

‫כ‬
‫)‪(١‬‬

‫ـ‬
‫رכ‬

‫א ـאم وא ـ אدث‬

‫כ‬

‫د ذرאت أ‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫א؛ و כ כ‬

‫‪ ،‬إن א אم‬

‫א‬

‫ـو‬

‫أم‬

‫ـ א‪.‬‬

‫אم‪:‬‬

‫ـ א ـא‪ ،‬ـ ـאم א א ـ ‪،‬‬

‫ن ـ ورون‬

‫א‪ ،‬و ـ‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪،‬وـ ـ‬

‫כـ ن ـ אא‬
‫ّ‬

‫ِ‬
‫אدع א أن‬
‫א َ ّ ة« א ‪ُ ْ :‬‬
‫אدع א أن‬
‫ـ‬
‫ــא א ــא ــא‪ .‬א ـ ‪ُ ْ ُ :‬‬
‫אز ًא أول‬
‫زو א אدة א א‬
‫ْ‬
‫א ـ‬

‫ـ‬

‫‪ .‬א‬

‫ـ‬

‫אכ א אن‬

‫ــא‬

‫א ‪ .‬כאن ر ل א ‪ ‬ور א‬

‫ככ؟ אل‪» :‬أ ـאس ـ أ ـ‬

‫א يأ‬

‫ـ روא ـ ‪ ،‬و ـ روא ـ أ ـ ى‬

‫ــא‬

‫ت ي و אدر إ‬
‫ء‬

‫ـ‬

‫ــא‪ ،‬و כ ـ כ ـ‬
‫در ـ أن ـ م ـ א‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫أو ـ م א‬

‫ـאت‬

‫‪.‬‬

‫ﺑـ‪ -‬ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ‬
‫‪ (١‬ﺑﻨﻮ ﻗﻨﻄﻮﺭﺍﺀ‬
‫أ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫ر لא ‪ ‬ـن‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫א‬

‫ًـא ـ‬

‫ون و‬

‫‪ ،‬א אرة ‪.١٦١-١٦٠‬‬
‫אد ‪٨ ،٣‬؛‬
‫‪٤٤١/٤ ،‬؛ א אري‪ ،‬א אد ‪.٨‬‬

‫ـ‬

‫ن ـ א ـא א‬

‫ـ‬

‫ـאل‪ » :‬ـ ذא‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫כאن آ‬

‫َ ْ ُ رאء ِ אض א‬
‫ء א م ـ א ــ ُ ل‪ ،‬وא‬
‫ن‬
‫ـ‬
‫و ـ إ ـ א א ـ א ـ‬
‫ه ِ אر א‬

‫א אن אء‬

‫و لכ‬

‫א אر‬

‫أ ـــ ّ א א ــא א‬
‫ـ א ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫ــא א ــאس وأ‬

‫א א‬

‫لو ر و‬

‫אـ ُ لא يא‬
‫ه א אن و ّ إ‬
‫وכ نر لא ‪ ‬ـ‬
‫وכ‬

‫ل א‪:‬‬

‫א ـــא‬

‫ن ـــ‬

‫א א‬
‫أ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـــ‬

‫א א ـــ ي ـــ‬

‫وא‬

‫وכ א‬

‫א‬

‫و‬

‫وא כ ــאت‪ .‬وא א ـ כא ـ‬

‫ـو‬

‫א א‬

‫ـــ א‬

‫ذ ًא‬

‫א אم و‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـאر‪،‬‬

‫ـ هא‬

‫ـא א ـא‬
‫ـــ‬

‫א‬

‫ـ هא ـ א‬

‫و‬

‫ـא‬

‫א‬

‫א א‬

‫ر ـ‬

‫אرة وא ـ ن‬

‫‪.‬‬

‫ـــאم أول א ـــ ‪ ،‬ـــ‬
‫هא‬

‫؛وـ‬

‫כאن أ‬

‫ـ " د ــאن" وכא ـ‬

‫א אب ن א‬

‫رأ‬
‫ـ‬

‫أ‬

‫مכ‬
‫א‬

‫ـאد‬
‫ذ ـ ًـא‬

‫أ ـ و َ ـ َ ر א ـ כـאن ـ م‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‪،‬‬

‫ـ‬

‫א ُ ف ‪«.‬‬

‫ـ أن ـאכ ـ‬

‫אכـ‬
‫א‬

‫)‪(٢) (١‬‬

‫ُذ ْ‬

‫‪،‬و‬

‫أن‬
‫هא‬

‫ر‪ .‬و‬
‫و‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪٩٩‬‬

‫د ـא‪.‬‬

‫א‬

‫ـــ‬

‫أول א‬

‫‪ .‬أي إن‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫ـ وـ א ـ‬

‫ف ـא ـ‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـ ؛ כـ ذ ـכ כـ‬

‫אـ‬

‫‪.‬‬
‫)‪(٧-٦‬‬
‫و‬

‫ه א אم وא אر‬

‫א ون‬
‫ق‬

‫א‬
‫َ ّ‬

‫‪.‬‬

‫ـ כא ـ‬

‫و ـא أ ـ‬

‫‪ (٢‬ﻓﺘﺢ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ‬
‫א אכ‬

‫"א‬

‫آ אכ ـ"א‬
‫أ‬

‫א‬
‫وـ‬

‫ـ‬

‫"‪ .‬وא وא‬

‫א‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـאم وא ـ אد א כ ـאر ـ‬

‫ـ ه א ـ ـــــאرة‪ .‬و כـ‬
‫أ أ بא‬

‫ـ ر א‪ -‬ــא‬

‫ـ אـ‬

‫ــא‪ .‬وأ ـــــא ـ א‬

‫ـ أ ـ‬

‫ج‬

‫إ ـــــــ‬

‫أ ـ א إ ـ إ ــــــ‬

‫אري ‪-‬א ي ـ‬

‫د ـ ل‬
‫ــא‬

‫نأ‬

‫لא‬

‫‪ ،‬ـِ‬
‫َ ْ َ‬

‫‪ :‬ـאل ر ـ ل א ‪ ُ َ » :‬ـ َ ّ א ـ‬
‫)‪(٣‬‬
‫‪«.‬‬

‫ذכא‬

‫ـאول כ ـ ـ א כــאم א‬

‫כ ــــ א ــــــ א‬
‫ـــــ א‬

‫رכ" ن ر ل א ‪ ‬أ‬

‫إ‬

‫כא‬

‫ـ‬

‫ـ ءאכ ـ‬
‫ـ أ ـ‬

‫و ‪ ،‬א אء א ر و‬
‫)‪ (١‬ذ א ف‪ :‬أ‬
‫‪١٠‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א אد ‪٩٦ ،٩٥‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬
‫אم أ ‪.٣٣٥/٤ ،‬‬
‫رכ אכ ‪٤٢٢/٤‬؛ א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ل ـ כـ‬
‫ل ــــــــ ر ـ א‬

‫ـ إ ـ‬

‫א‪.‬‬

‫כـ אر‬
‫)א‬

‫‪٣٦‬؛ א‬

‫(‪.‬‬

‫ة‬

‫ـ‬

‫ل ـ ر ـ‬

‫ــאت‬

‫אم أ‬

‫ــא‪ .‬ــא‬

‫ل ـ‬

‫إ ـ أ ـ אر إ ـ‬
‫إـ‬

‫ـ ‪ ،‬כـ‬

‫ــא א‬

‫‪.٤٥ ،٤٠/٥ ،‬‬

‫ـ ؛‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫א‬

‫وכ‬

‫وأ ُ ّ‬
‫א אد א‬
‫א כ‬
‫م‬
‫ل‬
‫أ אر إ‬
‫"א ي‬
‫إن "אو א‬
‫ِ‬
‫درא ــ" ـ א ـא "‪.‬‬
‫א אرس آ אכ و‬
‫ر "أ رون" א כא أ‬
‫ّ‬
‫ــــ " א א ــــ א ول ــــ ل‬
‫أ ــــ אص ــــ " ــــ‬
‫כــــאن ــــ ء آ ــــ אכ ــــ‬
‫"‬

‫و"אو א‬
‫وכא א‬

‫אأ‬

‫א א‬

‫ًא‬

‫إ‬

‫אכ‬

‫א رא‬

‫ـــ‬

‫"אو ـــא‬

‫ـــ‬

‫" أ ـــ אر إ ـــ‬

‫أ אر א‬

‫א‬

‫ـ أن ـ‬
‫א ـ ‪ ،‬ـ أى א ـ א‬

‫ِ َ ة‪ " :‬א‬
‫א رض‪،‬‬
‫ْ‬
‫א تو‬
‫ل א‪...‬‬
‫‪‬‬
‫و أ‬
‫אא‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫‪...‬‬

‫ـ אـ‬

‫و ـ אء ـ‬

‫אدאً إ‬

‫ـــא‬

‫ـ כـאن‬

‫ـ אא ـ א ـ‬

‫ـ‬
‫ّ‬

‫وري"‪.‬‬

‫א‬

‫ـ ل ـ‬

‫ـ مא ـ‬

‫ـ אو ـ ل ـ ـ א‬
‫ـ‬

‫ـــ‬

‫؟" أ א ـ ‪ " :‬ـ כـאن ر ـ ل א‬

‫ون‪ ...‬و א ـ ـ‬

‫א א ‪ .‬وأ א أ ل دא ًא א‬
‫ص ـ‬

‫ـ در ـ א ًـא و ـ وא ًـא‬

‫ـ و ـ‬
‫כ ـא ـ‬

‫אא‬

‫‪‬‬

‫ءא‬

‫أو‬

‫ل وא ـــ אع أن ـــ א َ َ ـــ א‬
‫ـ כ ـ ة א ـאت وא ـ وح‪ .‬و ـ‬

‫ـ أ ـ‬

‫هא‬

‫ف‬

‫א א ‪ ...‬ـ‬
‫א‪.‬‬

‫ـ א ــא‬

‫א‬

‫ل‬

‫‪:‬‬

‫ـ‬

‫أ ـאل‬

‫ـ أ ـאر ًـא‬

‫ـ أن رو א ـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ כ ن‬

‫ـ‬

‫و אرכ ‪.‬‬
‫و כـ א כــאن ـ‬
‫د‬

‫ًآ‬

‫ـ هא‬

‫א‬

‫א‬

‫إ ـ‬

‫و א ًא‬
‫ـ ‪ّ َ .‬ـ‬

‫ـ א ـ אد א ـ‬

‫لو ـ‬

‫ق ر ل א ‪‬؛ ذ כ‬
‫א ـ وج‬

‫ـ‬

‫ــאد ـ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ أ ـ أ ـ ب א ـ אري‬

‫כאن ـ أوא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ رة‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ ى ـ‬
‫ـ لإـ‬

‫ـ ه‬

‫)‪(١‬‬

‫أ אب أ אر א‪.‬‬

‫ة‪ ،‬وأو‬

‫‪ (٣‬ﺍﻟﻮﻫﻦ‬
‫ـ ‪» :‬‬

‫ذ ـכ‬
‫א وز א א‪،‬‬
‫א אدث א‬
‫ل‪‬‬
‫أ אא‬
‫א‬
‫ـ ؟‬
‫כ כ א َ א َ א َ َכ ـ ُ إ ـ َ ـ ْ َ א‪ «.‬ـאل א ـ ‪ :‬و ِ ـ ِ ّـ ـ‬
‫أن َ א َ‬
‫ـ ور أ ـ א כ‬
‫ـ כ ـ و כ ـ כ ُ ــאء כ ــאء א ـ ‪ ،‬و َ ـــ َ ّ א ـ‬
‫ــאل‪ » :‬ـ أ ـ‬
‫א א ـ ـ כ و ـ ِ َ ّ א ـ ـ כ א ـ َ َ ‪ «.‬ــאل א ـ ‪ :‬ــא ر ـ ل א و ــא א ـ َ َ ؟ ــאل‪:‬‬

‫»‬

‫א‬

‫)‪ (١‬א א‬
‫)‪ (٢‬أ دאود‪ ،‬א‬

‫א وכ א‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫ت‪« .‬‬

‫‪.٤٠٥/١ ،‬‬
‫‪٥‬؛ א‬

‫אم أ‬

‫‪.٢٧٨/٥ ،‬‬

‫ـכ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ـ إ ــאء ـ ة وא ـ ة إ ـ‬
‫א؛ وأ א‬

‫و‬
‫ـא‬

‫א ـ وאت‬

‫ـ אא ـ‬

‫م‬

‫ـ‬

‫وא א א א ة‬
‫ـ א‬

‫ــא ـ أن ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أـ‬

‫‪١٠١‬‬

‫ـ م ـ א‬

‫א وא‬

‫ــא א ـ‬

‫א رض؛ و א‬
‫ـ‬

‫ــא כـ و א ـ ؛ وأ ــא ـ م‬

‫ه‬

‫א ـ א أ ــא‬

‫َ ـ فאـ‬
‫ـ‬
‫ن ــא و ـ أ ــא‬
‫ـ א ؛ وأ ـ ـ‬
‫و ـ א ـ‬
‫ـ ـ ة א ـ ‪ ،‬ـ ـ א ـ وא و ـאخ א ـ‬
‫א؟ א آ אכ א أ ـ أ ـ‬
‫כ نכ‬

‫‪ ...‬و ــאذא‬

‫אא‬

‫ل‪ ...‬أ‬
‫א‬

‫א א وא‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫א‬

‫כــאن א‬

‫ـ אء‬

‫א‬

‫تو‬

‫א‬

‫א‬

‫ل‬

‫א אא כ‬

‫أ אء א‪ ،‬و‬
‫א ــא א‪،‬‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ــא כ ــא‬

‫ـ‬

‫אو א א‬

‫אوي‬

‫ًא א‬

‫אو‬

‫א أכ‬

‫אة א‬
‫א‬

‫ًא وأ א ًـא‪ ،‬و ّ ـ ت‬
‫ّ ْא‬
‫وא א א‬
‫א وأذ א‪.‬‬
‫א‬
‫وא ة‬

‫א‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫א ـ ت ـ‬

‫ة؛ أ א א ن‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫ن‬

‫ُ ـ‬

‫ـ א ـ ت‬
‫أ‬

‫אوـ‬

‫ّول و ـ وכ ـ‬
‫ـ ـ و ـ אא ـ‬
‫אم‬
‫و‬
‫ً أ אأ‬
‫و כ إن ّ ّא‬
‫ح ّ‬
‫א‬
‫َ ه دאغ" כ א ًא أ אه " א‬
‫"رא‬
‫כ א‬
‫َ‬
‫ح‬
‫א א כ אب א َ ض א אכ ـ א‬
‫ّ‬
‫אכ א א‬
‫ر و א ‪ ،‬כ א ح א א אت א‬
‫ء‬

‫א‬

‫כא ــ‬

‫وא א א‬

‫وא‬

‫אو א‬

‫د‬

‫א وאت א‬
‫כא א כ א و‬
‫"‬

‫א‬

‫אأ ى‬
‫א‪.‬‬

‫ـ نא א ـ‬

‫א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫כאـ‬

‫ـ א‪،‬‬

‫وـ א ـ نא ـ‬

‫אء‪.‬‬
‫ــ א‬

‫؛ وכـאن ـ א א כא ـ‬

‫א ــ ‪ ،‬ــ כــאن כــ‬
‫وא‬

‫ــ‬

‫ـ אس و ـ א ر ـ‬
‫ـ ًא إ ـ‬

‫ـ هא אـ ة‬

‫א‪.‬‬
‫אכ ‪:‬‬

‫د‪،‬‬
‫آכ‬

‫ـ هא‬

‫ـ ول"‪ ،‬و ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــא‪،‬‬

‫‪...‬‬

‫و‬
‫و‬

‫אدث א‬

‫א ـ ‪ ...‬أ ـ ‪ ،‬ـ د ـא ـ‬

‫א א‬
‫א‬

‫و ـ‬

‫א‬

‫و‬
‫أ ًא‪.‬‬

‫א‬

‫ــ אء ــ א و ــ א‬

‫أ ـ א ـ وب א ـ‬

‫أ‬

‫أـ‬

‫‪.‬‬
‫ـ ث ـ א ـ وب א ـ‬

‫כ ــא ــ ف כ ــ‬

‫א‬

‫ــא א‬
‫ـ‬

‫مא‬
‫أ‬

‫‪...‬‬

‫א‪".‬‬
‫ـ‬

‫ــא א ـ‬

‫و ـ‬

‫ـ‬

‫א وـ א‬

‫ن ـ א א ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ و‬
‫ـ‬

‫כـ ة‬

‫ـ إر ـ ًـא إر ـ ًـא و ـ‬
‫ـ ‪ ،‬وכא ـ‬

‫و ــא‬
‫ـ ه‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٠٢‬‬

‫א‬

‫א ورو‬

‫א אذج א‬

‫אذ‬

‫א‬

‫أ אآ‬

‫و א כא א‬
‫رאء‬

‫א‬

‫ن‬

‫א ـ‬
‫أو‬

‫‪.‬‬

‫ــא أر ـ أن أ ـ‬
‫א ـ وب א ـ‬
‫إ‬
‫و‬

‫و‬

‫א‬
‫ـ כ ـא‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬ذ ـכ‬
‫ـא כـ م‬

‫ـ‬

‫אر‬

‫َא و‬

‫אא‬
‫ـ أر ـ‬

‫ـ ‪ .‬إذن‪ ،‬ـא ـ‬

‫‪ ،‬و ـ כא ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א ـ ذى ـ‬

‫ر ـ א‪ ‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــאد א ــא‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫ـ אل א ـא א‬

‫ـ أن ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫ـ‬

‫ـ א א כ ـ א א ـ وא‬

‫ت‬
‫ًא‬

‫ـא‬

‫ـא ـ أي ـ‬

‫ــאرאت א ـ אردة ـ أ אد ـ‬

‫א‬

‫ـ אא‬

‫رאء أכ ـ ـ‬

‫ـ ‪ ،‬أي إ ـא‬

‫ـ‬

‫אل‬

‫אא א‬

‫م‬

‫ــא ـ أن א‬

‫אدث א‬

‫א؛ א ب‬

‫א‬

‫ـ א‪ ‬ـ א‬

‫א ـ כא ـ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫‪ .‬ـא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫رאء‪.‬‬

‫כ ن زو ـ‬
‫א ـ رאء‬

‫ع א ورو ـ א ـ אذ‬

‫و ـ כא ـ‬

‫ر‬

‫يא ن כ‬
‫אـ ة‬

‫ـ‬
‫ًـא‬

‫ـ‬

‫ـ אو א‬

‫ـ أ א ـ ‪،‬وـ‬

‫ـ אل‬

‫ـ א ه‪،‬‬

‫ـ‬

‫א ن‪.‬‬

‫‪ (٤‬ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ‬
‫أن ر ل א ‪‬‬

‫وي‬

‫א‬

‫אכ א‬

‫َ ُن א‬
‫ْ‬
‫אل ي أن א‬

‫ًא‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫א א‬

‫ق و אل‪» :‬أ إن א‬

‫אن‪«.‬‬

‫א‬
‫א‬

‫قכ‬

‫ـ د ـ א‬

‫א‬

‫ل ‪ ‬כאن‬

‫ورو א א א‬

‫‪ .‬وכ‬

‫א ــאت‪ ،‬أو ـ‬

‫ـ "א ـ‬

‫د‪ ،‬أي أن א ن א‬

‫و ـ אـ‬
‫א א‬

‫אن" و ـ‬
‫و‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـــ‬

‫א ـ אـ‬

‫א אر‬

‫‪،‬و‬

‫ـــ ه א ـــאم إ أ ـــ‬
‫אل כא‬

‫א‬

‫" ن" א אردة‬

‫א‬

‫"‪ ،‬وأ ــא أرى أن א‬
‫أو א‬

‫ـ א‬

‫‪ ،‬أي أن " ن א ـ‬

‫ًא‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫א ـ ي ُ َـ ّ א ـ‬
‫ـــ אل ـــ أ ـــ أ ـــ אء א ـــ‬

‫ًא‪ (٣)،‬وأ א أ‬

‫ي‪.٤٢٤/١١ ،‬‬
‫)‪ (١‬כ ـ א אل‬
‫‪٤٥‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫‪١٦‬؛‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א‬
‫‪ ١٩٨٩‬م‪.‬‬
‫ه א כ אت‬
‫)‪ (٣‬أ‬

‫ـאول א ـ‬

‫ــא‬
‫إـ א ـ‬
‫ـ אـ‬

‫أن ر ل א ‪‬‬

‫אم أ‬

‫‪.٧٢ ،٥٠/٢ ،‬‬

‫א‬

‫א ـن‬

‫" ـ א ـ ة"‪ .‬ـ א א ــאم א ـ‬

‫א ّ ــאرة‪ ...‬و ـ أن ـ א א ــאم א ـ‬
‫ـــ‬

‫אא‬

‫אرة إ‬

‫א‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫אن"‬

‫ـאه " ـ‬

‫ـ א‬

‫ــאد و ـ‬
‫ـ אـ‬

‫ـ‬

‫ــאم א أ ـ א‬
‫ـــאت وא‬
‫אא‬

‫אر ـــ‬
‫אـ ي‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ـ‬

‫ــ‬

‫א‬

‫ـ א א ــאم א ـ‬

‫ــ‬
‫א "و‬

‫א " أو "א ن א‬

‫ـ א אت وא ــ‬
‫رأ‬

‫ـ ل ‪» :‬‬

‫ـ لא‬

‫ت א ـ כ ـ ة ـא ب ـ‬
‫ى א ً כ אً‬
‫رة‬
‫א אت‬

‫ى‬

‫א أ אد א‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫א‬
‫أو‬

‫כ ن‬

‫ذ‬

‫‪.‬وכ‬

‫و‬

‫ة‬

‫د‬

‫א‬

‫ل‬

‫א‬

‫إ אء א‬

‫א א‬

‫هא‬
‫א‬

‫ـ ذ ـ ‪-‬‬

‫ـ‬

‫א‬

‫‪ ١٩٥٨‬و‬

‫ـ‬
‫ب‬

‫ل ‪.‬‬
‫ـ‬
‫ـ ـ‬
‫א‬

‫א אت وא ـ ود‬

‫אـ‬
‫כ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــא‬
‫ـ‬

‫ـ אـ‬

‫אزي‪ ،‬أو أن א אردאت א ـ‬

‫ـכ ن‬

‫ـ و ـ‬

‫א ـא‬

‫א ًא و כ‬

‫כ أن‬

‫أ ـ ه‪ ،‬ـ أ ـ‬

‫ـאه א ـ אت‬

‫إ‬

‫אه ن אه א אت‬
‫א כ‬

‫‪-‬أو‬

‫א אت‪ .‬و‬

‫ي אכ‪ .‬ـ‬
‫‪ ،‬وא‬

‫ــ "א‬

‫ـ א ن‪ .‬وإذא אو ـא א ـאر‬

‫إ אد ــא כ ـ‬

‫אد‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫ــ‬

‫ء‪.‬‬

‫ـ כ ـــ ـ ذ ـ‬

‫ـ א ـ אت‬

‫א אق وإ אن ب‬

‫א ــאد‬

‫إن ــא‬

‫ـِ‬

‫ــכ א ُ ـ ُ‬
‫אت أن َ‬
‫)‪(١‬‬
‫ًא‪«.‬‬

‫ه‬

‫ـ א ــא ‪...‬‬

‫א א אء و‬

‫‪ (٥‬ﻛﻨـﺰ ‪‬ﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ‬

‫‪١٠٣‬‬

‫א אت‬

‫هא‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ אـ‬
‫ـ أو ـא‬

‫כ ن‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ر وא‬

‫א ن‪،‬‬

‫אدث‬

‫رכ ن و א ون‬

‫ءة "‬

‫هא‬

‫א ـ אدث א ـ‬

‫‪،‬و ـ‬

‫א ـ אم‬

‫א ر ل א !" و‬

‫دون إ א‬

‫‪.‬‬

‫‪ (٦‬ﺭﺟﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻘﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ‬
‫אא‬
‫أ‬

‫ل‪ ‬نא‬
‫א‬

‫‪،‬‬

‫مא‬
‫ن‬

‫ةא‬
‫هא‬
‫ة‬

‫א‬

‫ون‬
‫א‬

‫بא א‬
‫כ‬

‫א א وإ אءة א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫ض و ول و‬

‫כאن‬

‫ـ‬

‫אء א‬

‫א‬

‫ر‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫أ فא‬
‫ـ‬

‫כـ‬

‫‪.١٣ ،‬‬

‫‪.‬‬

‫א ةא‬

‫مא‬

‫כـאن‪ ...‬و ـ م א ـ ر‬

‫א رض‪ ،‬وא ـ ر ـא ر ـ‬

‫‪٣٠‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬

‫א‬

‫כ ون‬

‫‪.‬‬

‫‪،‬א‬
‫‪٢٤‬؛‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫‪ ،‬א אن ‪.٢٤٧-٢٤٤‬‬
‫‪:‬‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫‪.‬‬

‫כ א‬
‫ـ‬

‫ـ هא‬

‫ـ و‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٠٤‬‬

‫‪ (٧‬ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‬
‫כ ن אכ‬
‫ـة ـ‬

‫رאت و אت ـ א رא ـ ‪ ،‬و‬
‫ــא ـ‬

‫כـ א א ـ ة‬

‫ـ ًא‪ .‬و ـ‬

‫ِ ْ ــא‪ .‬כـ כ ـ כ ن‬
‫ـ دة ـ א ـ‬
‫א ــא و כ ــא ـ כ ن‬
‫)‪(١‬‬

‫وو‬

‫ــאت א ـ‬

‫אدة א‬
‫إ א‬

‫אن ‪ ،‬ن א‬

‫ن א‬

‫ــאت ـ‬

‫ر وא ون‬

‫אـ‬

‫כ ـ ‪ ،‬ـכ ن ـ‬
‫כ ن א ة ود‬

‫ر‬

‫אא ر‬

‫أن ـ‬

‫‪ .‬ـ هא ـ ر ـ‬

‫כـ‬

‫א ي‬

‫ى ره ‪ ...‬ذא א‬

‫ـ ـ ه א ـ אت ـ כ ن ـ ة א ـאن‬

‫א‬
‫א‬

‫ً‬

‫‪ ،‬و כ ـא ـ‬
‫أ‬

‫אة‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ دة א ـ ًـא و‬
‫א ًא ـ ة ر ـ א ‪‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫‪.‬‬
‫ـ אא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫‪ (٨‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‬
‫א א א א ‪ .‬ل ر ل א ‪:‬‬
‫א אر وא אرאت א‬
‫א א ـــ و ُـــ ُ א ـــאرة ـــ ُ ِ ـــ א ـــ أة زو ـــא ـــ‬
‫ـــ ي א ـــ א ـــ‬
‫)‪(٣‬‬
‫ْ َ א ر َ אم و َ אدة א ور وכ َ אن َ אدة א‬
‫و ُ ر א َ ‪«.‬‬
‫‪.‬‬
‫אج إ أي و أو‬
‫أ א א א א و ًא‬
‫אא‬

‫إ‬
‫»إن ـــ‬
‫אرة‪ ،‬و َ‬

‫א‬

‫ـــ وج א‬
‫א‬

‫ـــאرة إ ـــ در ـــ أن ـــאد‬
‫אرאت‬

‫א‬

‫و א‪ ،‬وכ אً א‬
‫א אرة ـ ل إ א‬
‫א‬

‫وإ א أر‬
‫و‬
‫أ‬
‫وـ‬
‫א‬
‫ن‬

‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬
‫ُ‬

‫أة‬

‫م‬
‫هא‬

‫אق وإ ـ א‬
‫אرة إ‬

‫ـא‪ ،‬إذ أن א‬
‫א ـ‬

‫ـ‬

‫כ مر‬

‫ف ـ א‬
‫أة‬

‫א‬
‫א ـ وא‬

‫ـ כ ـ‬

‫אن א א א‬
‫א ة‬

‫א ة‬
‫ـאرة‪،‬‬

‫ـ א‬

‫א ‪.‬‬

‫אم‪ .‬و‬

‫א‬

‫א ب وא م و‬

‫ــאم وא‬

‫ــאن‬

‫ـ ن إ ـ دאر א‬

‫א א ـ‬

‫ـאت‬

‫כ‬

‫ـ ق א م وא ب و ـ ق א ـאرب ـ ف‬
‫אس‬

‫قא א‬

‫ـ‬

‫אت وأ א ًא כ ن א‬

‫ـאرض‪ ،‬و‬
‫א ورد‬

‫א ـ إـ א‬
‫א‬

‫ِ‬

‫مא‬

‫إ א‬
‫אن ـ‬

‫ذכ‬

‫א ـ و رאت ـ‬

‫א ر אم‪،‬‬

‫‪،‬و‬

‫א ـــ ـــ رؤوس א ـــ אل ـــא‬
‫ـ‬

‫و ـــאت‬

‫ـ و‬
‫م‬

‫א ـא‬
‫ـ‬

‫ـא א‬

‫ـ ة وإ ـ دور‬

‫ـא‪ .‬ـ א ـ א ـ‬

‫ـ أن א‬

‫ـא‬

‫ـ ‪ (٤).‬و כـ و ـא א א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫ـא‬

‫ْ ُ א ّ א ‪ ْ ِ :‬א‪.‬‬
‫אم أ ‪.١٨٢/٣ ،‬‬
‫‪٥٩‬؛ א‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪١١٠‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫رכ אכ ‪.٩٨/٤ ،‬‬
‫אم أ ‪٤٠٨-٤٠٧/١ ،‬؛ א‬
‫ِ‬
‫﴿وْإذ أَ َ ـ ْ َא ِ َـ َ‬
‫﴿وא ْ ُ ـ ُ وא א َ َو َ‬
‫אق َ ِ ـ إ ـ َ א ِ َ َ َ ُ ـ َ‬
‫ون إ א َ َو א َ א ـ َ ِ إ ـ َ א ًא﴾ )א ـ ة‪َ ،(٨٣:‬‬
‫ـ ه א ـאت‪َ :‬‬
‫﴿و َ َ َر َכ أَ َ ْ ُ وא ِإ إ ُאه َو א ْ َ א ِ َ ْ ِ إ ْ َ א ًא﴾)א אء‪.(٢٣:‬‬
‫‪،‬‬
‫ِ ُכ א ِ ِ َ ًא و א ْ א ِ َ ِ إ ْ א ًא﴾ )א אء‪(٣٦:‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ َ َ ْ‬
‫ُ‬
‫)א‬

‫(‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ـ‬

‫إ ــא أ ـ ‪ ،‬و ـ‬
‫هא‬

‫כ ‪.‬أ‬
‫دאد‬

‫وح‬

‫א‬

‫א‬

‫א ـــ وא‬

‫א‬

‫אرف‪ ،‬و‬

‫أي א‬

‫ــــ‬

‫إ‬

‫א‬

‫א כ ب وא‬

‫وא‬
‫אכ م‬

‫د‬

‫وא‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ د؟ و ـ‬

‫ـ ج ـאت وآ ف‬

‫ـــ و ـــ‬

‫אכ‬

‫א כ ـــ‬

‫‪،‬و‬

‫ــــאج و ــــ و‬

‫ودوא ـــ‬
‫ـ‬

‫אכאـ إـ‬

‫ـ ر א ــ אدة‬

‫ــ‬

‫א כאذ ــــ ‪ ،‬و ــــ‬

‫ًא إ‬

‫ـ‬

‫در ـ أن ـ‬

‫א‬

‫ـ אءل‪" :‬أ ـ‬

‫א‬

‫و‬

‫ـ ون ـ‬

‫ـ א‪ ،‬ـ א א ـ‬

‫ذ ـכ א ـ ‪ .‬ـ ن ـ כـ‬
‫ـ ح و ــאن א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫א أن א‬
‫א אر‬

‫ر‬

‫כ ‪...‬‬

‫هא‬

‫אء‬

‫أ‬

‫‪،‬‬

‫هא‬

‫אدث א‬

‫ــــאة‬

‫أن ـ א‬

‫وא‬

‫أة وא‬

‫آ‬

‫כ رؤ‬
‫د‬

‫ت‬

‫أא אد‬

‫أن א‬
‫وא‬

‫وא כ ‪«.‬‬

‫א ــאس ـ א ـ ف‬
‫א א‬

‫‪ ،‬وأ‬

‫ــא‬
‫ن‬

‫אل وא‬

‫א ة وא‬

‫إ אرة إ‬

‫א‬

‫ـ ه א ـ ءة و ـ‬

‫א‬
‫)‪(١‬‬

‫وא‬

‫א‬
‫א א‬
‫وא‬

‫כ ؤـ א‬

‫ل‪» :‬أ ُ ّ א‬

‫ل‬
‫אل‬

‫ـא‪.‬‬

‫ق ر ل א ‪.‬‬
‫ـ א‬

‫א ـ אرس ذאت א ـ‬

‫ـ‬
‫אت‬

‫‪ .‬כ ة א א אت وא‬

‫אرس وא אر‬

‫أن א‬

‫ـ ل‪‬‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬وأن א ـ رאت א א ـ‬
‫ـ אت א‬

‫אر א وإ‬

‫א אن‬

‫ـ‬

‫א‬

‫آ ـ‬

‫ه א ـ אل إ ـ ؟‬

‫ى‬
‫آ‬

‫ر‬

‫ـ ل ‪ .‬و כـ‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـ لא ‪‬‬

‫ـ ه א ـ אل ـ‬

‫ر و אم‬

‫א ـ م ر ـ ن ـ‬

‫א‪ .‬כ ـ ن ـ ه א‬
‫‪.٢٧ ،‬‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ل א ‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ ه ـ ة ـ ون و ـ‬

‫א ـ‬

‫כ أن כ ن א أو‬

‫א‬

‫אء‬

‫ـ אث א ـ‬
‫رא‬

‫ـ‬

‫ـ ًـא و ـ‬

‫ـ ه א ـ אل א ـ ة‬

‫ذ ـכ ـ ه؟ ـ ـ כא ـ‬

‫א‬

‫‪ (٩‬ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬

‫)‪ (١‬א אر ‪ ،‬א‬

‫وא ـــ‬

‫ـ وإ ـ‬

‫א ‪.‬‬

‫ًא‬

‫א ـא رأي א ـ ‪..‬؟ ـ‬

‫ر‬

‫א‬

‫ف‬

‫ـ א א ـ אل ـ‬

‫ه ن‬

‫أ‬

‫אر‬

‫ـ ق‬

‫א ‪ ‬؟"‬

‫د‬

‫ةא‬

‫א‬

‫ــــ‬

‫وא‬

‫و‬

‫כ‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـ ن‪ .‬و ـ وج א כــ ب و ـ אدة א ـ ور‬
‫ــــ إ ــــ‬

‫ع כ‬

‫وכ‬

‫وא כ א و‬

‫ر ف א כ אت‬

‫א ــــ אد ‪ ،‬إذ‬

‫ـ‬

‫أم ؟‬

‫א‬

‫א אء‪.‬‬

‫أא אא א‬

‫ـ م א כ ــאب وא‬

‫א‬

‫ــאت إ ـ‬

‫ــא ت و ـ‬

‫و‬

‫ـــ ت وא כ ـــ ‪ ،‬و ـــ م دور א ـــ‬

‫رא ـ و‬
‫א‬

‫ض א ــאء وא‬

‫‪١٠٥‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬
‫ـ אא‬

‫ـ ل ـ אن א ــא‬

‫ـאل‬
‫ـ א "أ ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٠٦‬‬

‫אدق‬
‫وא‬

‫כ כ כ"‬

‫‪ (١٠‬ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ‬
‫أ ًא‬

‫آ‬

‫אرאً و כ ن א‬
‫ـא‬

‫ح‬

‫و‬

‫و אء‬
‫إ‬

‫אכ א ن‬

‫אא‬

‫א‬

‫ث ـ‬
‫א‬

‫‪ (١١‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻣﻦ‬
‫آ‬

‫و‬

‫أ‬

‫أن כ‬

‫ـ‬

‫ي! أ כ‬

‫א כ‬

‫ـ مאـ א‬

‫א ـ دאـ א‬
‫אل أن א‬

‫إ‬

‫مא‬

‫א‬

‫אل‬
‫ًא‪ ،‬و א א‬

‫ـ وـ‬
‫א‬

‫א כ وא‬

‫ـ‬

‫أن א‬

‫א‬

‫رא‬

‫‪ .‬ـ א‬

‫وא כ‬

‫א א‪ .‬وכ א‬
‫א‬

‫ـ א ـ אب ـ‬

‫أ ىإ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫)‪ (١‬כ ـ א אل‬
‫)‪(٢‬‬
‫א وא‬

‫وכ ـ‬

‫و‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ن؟ أو‬
‫ـ ة ـ ون‬

‫ـא و ـ‬

‫א ـ כ ـ ـ כـ‬
‫و‬

‫دא‬

‫ـ ء‬
‫؟‬

‫ـאرא و ـאرب‬
‫כـ ن א ـ آن‬
‫ً‬

‫אه‪«.‬‬

‫إ‬

‫و א‬

‫ـ‬

‫ـ כـ‬

‫ًא؟‬
‫א‪‬أ‬

‫ـ ـ כ‬

‫ـ ل ‪» :‬‬

‫א אن‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א‬

‫אل א‬

‫م‬

‫ل إن ر‬

‫وכ ـ "א ـאرب" א ـ אردة ـ א ـ‬

‫א‬

‫هא‬

‫)‪(٢‬‬

‫א אن و‬

‫ـ إ ـ‬

‫‪،‬و‬

‫طא‬
‫א א‬

‫‪.‬‬

‫ـ لא‬

‫و ـ‬

‫نأ‬

‫‪ ،‬وכ ــא ــאء ز ـ ذ ــכ א‬
‫א‬

‫ـא‬

‫א‪ ،‬و כ ن א‬

‫א ن؟ أ‬

‫هא‬

‫א ـ‬

‫أ אر א ـ آن دون أن ـ‬

‫א‪ .‬أ‬

‫א‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬

‫א כ ـאر ـ أ כـאر‬

‫א‬

‫وא ن د‬

‫و כـ‬

‫א‬

‫هإ ىא‬
‫ــא ـ‬

‫ـא‬

‫א‬

‫א‬
‫כ‬

‫مא א‬

‫ًא‪«.‬‬

‫ج‪ .‬و‬

‫أ‬

‫ل‪» :‬‬

‫ُ‬

‫אب‬
‫כ ُ‬

‫)‪(١‬‬

‫م‬

‫إ و‬

‫در‬

‫و‬

‫أא א‬

‫ـ א כـא כ ـ ه כـ‬

‫כאن‪،‬‬
‫إ‬

‫إن א‬

‫א‬

‫א ـ أن‬

‫א ـא א‬

‫‪.‬‬

‫אכ‬
‫א‬

‫م‬

‫ل‬

‫ـ لإـ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫כא‬
‫ـאت א‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫إ‬
‫إ‬

‫א אت‪ .‬כ א أود א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫אز ـא‬
‫ً‬

‫ـ א ـ‬

‫ـא א ن‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ـ כـ‬

‫אא‬

‫א‬

‫أ ى‬

‫אرة إ‬

‫ـא ـ‬

‫ـ‬

‫אء א כ ‪ .‬و ـ أن א رض ـ ـ ر‬
‫ّ‬
‫‪ .‬و אכ‬
‫א א א دون أن‬
‫و‬
‫א‬

‫ي‪.٢٤٤/١٤ ،‬‬
‫‪.٣٢٤/٧ ،‬‬

‫א‪ ،‬و ـ א ـ‬

‫ـ و ًـא ـ‬

‫ـ‬

‫ًא و ـ ور א ـ‬
‫آ‬

‫أ‬

‫ـכ ً‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ـ אא ـ‬

‫و ـ ‪ :‬أن ـ‬

‫ذ‬
‫و‬

‫ًإ‬

‫כ‬

‫א ـ ـ‬

‫جא رو‬
‫‪ ١٥٠‬أ‬

‫ـ‬

‫א ــא‬

‫ر لא ‪‬إ‬

‫אءل א ن‪ :‬أ‬

‫א‬

‫ـאش ـ‬

‫ـ أ ـ ‪..‬؟ כـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ــא‬

‫ــכ أن א‬

‫כ ـ‬

‫ث‬
‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ م‬
‫و ــא‬

‫ـ‬
‫א‪.‬‬

‫א ـאن وא כـאن א ـ ي‬

‫ـא ‪..‬؟ أכـאن ــ א א ـ‬
‫ـ‬

‫ــ א ـ ي‬

‫ـ‬

‫ــ א ـ‬

‫ــ رة‬

‫ـ و ـאم ‪‬‬

‫כ‪.‬‬

‫א ــאم وא ـ‬
‫و‬

‫ـ ن ـ‬

‫مא‬

‫ـ هא‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ א‬

‫ًـא‪ .‬ـא‬

‫ـ زـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـכ أر ـ‬

‫أز א ًא‬

‫אא ل ل ـ ؟ ـ‬

‫א رة‪...‬‬

‫ــא כــאن ــא‬

‫ـ ‪ .‬و כـ א‬
‫א‬

‫ه כאن‬

‫أـ‬

‫א‬

‫ـ ه رأ ـ ًـא ـ‬

‫" אرب א אن"‬

‫א‬

‫א א‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ ًـא א ـ وج ــאرج א‬

‫ـ‬

‫و א أن‬

‫ت‬

‫כ‬

‫و ـ א ـ אع א ـ אن‬

‫‪ ،‬و כـ‬
‫אכ إ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫‪١٠٧‬‬

‫א‬

‫ر وא‬

‫א‬

‫ون‪،‬‬

‫ر ـ‬

‫وא ـ وא‬

‫ف ى ـאכ א‬

‫א ـ أ‬

‫ـ אم وא ـ‬

‫لإ‬

‫א‬

‫ر‬

‫א‬

‫إ‬

‫أن‬

‫ـא‬

‫ل‬

‫א‬

‫ـ אن‬

‫ـ‬

‫ــאرة‪،‬‬

‫ـ אت‬

‫ـא ـא ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬

‫ـ ة‬

‫ق‬

‫א‬

‫כ‬

‫א‬

‫"أ‬

‫ر ل א !"‬

‫‪ (١٢‬ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﺎ‬
‫ـ م ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א ــא و ـ‬

‫אره‪ .‬و אכ‬
‫א‪ ،‬وא‬

‫ل‬

‫א אر א‬

‫» ـ‬

‫ـ‬
‫هא‬

‫אن כ‬

‫ـ א ــאس ز ــאن‬

‫أن ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫א ـ‬

‫مو‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫ـ أכ ـ א ـ א‬

‫אـ‬

‫ـ إذ‬

‫ـ دة ـ‬

‫ـא‬

‫‪.‬‬
‫أ ـ إ آכ ـ א ــא ـ‬

‫ـ‬

‫כ ـ أ ــא‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫אره‪«.‬‬

‫אن‬

‫אכ‬

‫אن א‬

‫ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬א أن‬
‫א‬
‫א‬

‫אو‬
‫א‬

‫א‬
‫‪ ،‬نא‬

‫א‬

‫א ـ أ א ـ‬

‫א‬

‫אن أن‬

‫אإ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫אא‬

‫א א و و د א‬

‫כـ‬

‫א ‪،‬א‬

‫אه‬

‫‪:‬‬

‫אرة ‪٥٨‬؛ א‬

‫‪-‬و‬

‫ـ א‬

‫אن‬

‫א أرאد א‬
‫ـא‬

‫א‬

‫ور א א‪ ،‬و א أن‬

‫ـ אت א א ـ‬
‫אא‬

‫ـאة وא‬

‫ـ א‬
‫ـع ـ‬

‫و ذه א‬
‫‪٤٩٤/٢ ،‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫ـא א ـ‬

‫ـ أن ـ‬

‫إ ـ أ ـ ًא ـ ء‬

‫ـא‪ ،‬أي ـ‬

‫‪ ،‬أي إن‬
‫אم أ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ع ‪.٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ـ א ـ אرف ‪-‬‬
‫א ـ‬

‫ـ‬
‫ـ ء ـ‬

‫ـא‪ .‬و‬

‫ـ‬

‫ـ ه‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٠٨‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬אכ‬
‫ــ م ـــ‬

‫آ‬

‫א‬

‫א אو א‬
‫א‬

‫؛‬

‫א‬
‫أ‬

‫אכ و‬

‫אא‬

‫א‬
‫אن א‬

‫א؛‬

‫א‬

‫ـאכ א ـ م‬

‫כ א ور א م‬
‫אدل‬

‫ـ‬

‫‪،‬و‬

‫א أن כ ن‬

‫אو‬

‫؛‬

‫وج‬

‫‪ .‬وأ א أ‬

‫ـ ة ـ ون ـ‬

‫ـ‬
‫و‬

‫א‬

‫א‬

‫أول ـא و آ ـ ‪ .‬و‬
‫ـ ـ ن כـ‬
‫כـ‬

‫ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫أو‬

‫א‬

‫ِ ـ א ـ ءאً ـ‬
‫ـ أن א ـ‬
‫ًא و אً‪.‬‬
‫أכ أ א رض‬
‫כא أ‬

‫و א ـ‬
‫ً א ـא و ُ ـ ّ‬

‫ـ ض ــא א ـ אن‬

‫א א؛ و כ ـ‬

‫مد أ‬

‫ـ אא‬

‫ـ‬

‫ـאرة א א ـ‬
‫ـ‬

‫ـ هא ز ـ א ـ‬

‫وإ و‬
‫أن א‬

‫ـ ‪،‬؛ א‬

‫א‬

‫ـ‬
‫و ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ ّ ث א ـא ـ‬
‫א ـ א ـ ـ א ـא כ ـ َ ـ‬

‫ي‪.‬‬

‫ــאم ر ـ ل א ‪‬‬

‫ـ دאد א ـ א א ـ‬
‫ًـא و ـ אً‬
‫אر א כ‬
‫א‬
‫وإ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ر א ـא؛ وא‬
‫ـ‬

‫ــ‬

‫א أ ـאر إ ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫أ ـ‬

‫ـــאره‪ .‬א أ ـــ א ن‬

‫ـ א ـ א אت و ـ‬

‫אع و ه א‬

‫א‬

‫ل‬

‫א‬
‫אع‬

‫ـ‬

‫אره" א ـ אرد ـ א ـ‬

‫כ ـــ‬

‫א א إ‬

‫ـא ـ ق א‬

‫א ن‪ .‬وא‬

‫א‬

‫א ؛و‬

‫دي‬

‫ـא؛‬

‫א‬

‫א‬

‫ـــ א ــאس כـــ א ـــא‪ ،‬أ ــא א ـــ‬

‫ن وא‬

‫א‬

‫א‬

‫"أ א‬

‫‪ :‬إذ‬

‫ـ ي أي‬
‫)‪(١‬‬

‫א א‪.‬‬

‫ب‬

‫ـ א آ ـ ؛ َ ــא כـא א ـ آכ ـ א ــא‪ ،‬و ــא‬

‫‪ (١٣‬ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﺀ ﺍﳌﺆﻣﻦ‬
‫ـ‬

‫ر‬

‫آ ـ ـ‬

‫ـ אو ـ ‪»:‬ـ‬

‫כ א م‪« .‬‬
‫א‬

‫مא‬
‫ـــ ل כـــ‬

‫אل א‬

‫כـــ‬

‫א‬

‫ــאل ـ‬
‫כ ن‬
‫و אכ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫ِ‬

‫)‪ (٢‬כ ـ‬

‫َ‬

‫ـ‬

‫ــא ـ‬

‫ودة أ א‬

‫‪،‬وכ‬
‫آ‬

‫א‬

‫وא‬

‫ـــ ؛ ـــ‬

‫ـ א אت وآ م כ ـ ة‪ .‬ذ ــכ ن א‬
‫ء‬

‫ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א א‬
‫א‬

‫ـ א ــאس ز ــאن ـ‬

‫א ـ‬

‫כ ــא‬

‫ي‬

‫ـــ‬

‫אא‬

‫כאن‬

‫و ـــ‬

‫ـ א א ـ ة وא ـ‬

‫‪ .‬ـ אب א‬
‫ن א‬

‫אא‬

‫אد ـــ و ـــ‬
‫ة‬

‫و‬
‫‪ »:‬כ ن‬

‫ِ‬
‫وذروא َ א َ ِ ِ َ א ِ‬
‫א ‪َ ﴿ :‬א أ َ א א َ آ َ ُ א א ُ א א َ َ ُ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫وس أ َ א ُכ َ َ ُ َن َو‬
‫א ِ َوَر ُ ِ َو ْ‬
‫إن ُ ُ ْ َ َ ُכ ْ ُرُؤ ُ‬
‫ْ‬
‫ي‪.١٧٦/١١ ،‬‬
‫א ّ אل‬
‫ّ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬وإ‬

‫ـ أ ـ אً‬
‫أ ـ אم א ــא‬

‫ـ وכـ כ ـ‬
‫א‬

‫אא א‬

‫ـ‬
‫ـــ ض‬

‫ــאء‬

‫ـ‬

‫א כ ـ‬

‫‪.‬‬
‫ِאرق א‬

‫ـא أ ـאه وأ ـאه؛‬

‫ـ‬

‫إن ُכ ُ ُ ِ ِ َ ‪ ‬ـ ْن َـ َ ْ َ ُـ א َ ـ ْ َذ ُ א ِ َ ـ ٍب‬
‫َא ْ‬
‫ْ‬
‫َ ُ َ َن﴾ )א ة‪.(٢٧٩-٢٧٨:‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫بא‬

‫א‬
‫)‪(١‬‬

‫إ‬

‫אل‬

‫א א‪ « .‬و‬

‫א‬

‫أن‬

‫أ‬

‫א نأ ه‬

‫א‪،‬‬

‫א‬
‫أ‬

‫א‬

‫‪ ،‬ذא‬

‫א‬

‫مא א‬
‫ـ א ـ أة ـא‬

‫‪١٠٩‬‬

‫כ ـא ُ ـ א א ـ‬
‫ـא ـ‬
‫ّ‬
‫ر ـ ـ א ـא آ ـ אכ؛ ـ أن‬

‫ـ ـ‬

‫א و אط‪.‬‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ دא ـ أ ـ‬

‫دא אد‬
‫ه א د א א‪ ..‬ن אכ‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫ـ א ــאت א אכ ـ وא א ـ א ـ ـ ّ א‬
‫و אدא ‪.‬‬
‫ً ى إ אء‬
‫أא‬

‫ـא א ـ אن ـ‬

‫ـ‬

‫و ُ א‬
‫ة أ אً‬
‫ـ אא א ـ ‪،‬و‬

‫אא‬
‫ـ ن‬

‫‪ ..‬إذא و ـ א‬

‫ـ‬

‫ًא‬
‫ـ ون‬

‫‪ (١٤‬ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻟﹶﻘﺎﻥ‬
‫ل ر ل א ‪» :‬و ًא א َ אن! ن‬
‫כ زאً‬
‫א ـ אرאت א ـ‬
‫ـ א ـ ـ‬
‫وכ ـ "و ـ " ـ‬
‫أ ـــ ر ـــ א ‪ ّ ‬ـــאر ـــ‬
‫)‪(٤‬‬
‫ّ אر!«)‪ (٣‬أ א א א َ אن‬
‫א ‪» :‬و ًא‬
‫و כ‬
‫؛‬

‫א‬

‫أא א‬
‫إذن‪،‬‬

‫ه‪.‬‬

‫ـــ‬

‫א ـــ أ ـــ‬
‫א‬

‫א َ אن! ن‬
‫هא‬

‫א‬

‫ول א ي‬

‫ول‬

‫אכ א‬

‫و‬

‫א َ אن‬

‫أ‬

‫ـ ل ‪ ‬ـ ن א ــא א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ م‬

‫ـ‬

‫‪«.‬‬
‫אس؛ و כ‬
‫وـ‬

‫ّق ر ل א و‬

‫‪ (١٥‬ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬
‫ــא א‬

‫ـ א‬

‫א כ زאً‬
‫אدن أ ى כא رא م أو א‬

‫א َ ـ ّث ـ כ ـ ز ـ‬

‫و‬

‫و ‪ ،‬أي أن ـ ل א ـ‬

‫ذ‬

‫ـ ذ ـ‬

‫‪«.‬‬

‫ـ א ـ א א ُ ـ ة‪.‬‬
‫ّ‬
‫ـــאل‪» :‬و ـــכ ـــא‬
‫א ـــ ـــ‬

‫א ـــ‬
‫א‬

‫ذ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ت ـ هאכـ ز ـ‬
‫ف‬

‫ـ א ـ א ـ א ‪ ،‬أي‬

‫‪.‬‬
‫ـ א ـ د‬

‫ـــ َ ـــ ّ َ ّـــ ه‬
‫ـــ ة ـــ ـــ أن وא ـــ אً ـــ أد ـــ رأ ـــ ـــ‬
‫وא ـــ אرى ـــ ة‬
‫ـ ‪.‬وـ حא ـ ل‪ ‬ـ אא ـ כ אـ א ـ‬
‫ن وأد ـ א رؤو ـ ـ א‬
‫א ـ‬
‫ة‪ َ َ ّ ُ ّ » :‬א‬
‫א‬
‫ـ ـ כ ِ ـ אً ـ وذرא ًـא ـ رאع ـ ـ د ـ א ـ ُ ْ ـ‬
‫ْ‬
‫)‪(٥‬‬
‫َد وא אرى؟ אل‪ » :‬؟«‬
‫‪ « .‬א‪ :‬א ر ل א ! א‬
‫َ ّ‬
‫)‪(١‬‬
‫‪.٣٠٧/٧ ،‬‬
‫א وא‬
‫ي‪.٥٩١/١٤ ،‬‬
‫)‪ (٢‬כ ـ א אل‬
‫אم أ‬
‫‪٧٣-٧٠‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫ة ‪٦٣‬؛‬
‫)‪ (٣‬א אري‪ ،‬א‬
‫و א وذ و ْ ْ ‪) .‬א‬
‫)‪ (٤‬א א َ אن‪ :‬אن إ א א א אن‬
‫َ‬
‫َْْ‬
‫)‪(٥‬‬
‫‪٦‬؛ א אري‪ ،‬א אء ‪.٥٠‬‬
‫‪،‬א‬

‫‪.١٦٤ ،١٦١/٢ ،‬‬
‫(‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١١٠‬‬

‫אא مو‬

‫و‬

‫أز אت‬
‫כא‬

‫و‬

‫כא‬

‫ط‪ .‬و‬

‫א א א‬

‫אن א‬

‫א م‬

‫ّ ؛ وأ‬

‫אأ‬

‫א و אت כא‬
‫א‬
‫ً‬

‫א‬

‫و و א‪ .‬أ ـ ‪ ،‬ـא ـ أ ـ ـ א ـא‬
‫وא ي أ‬
‫أو‬
‫א‬

‫אכ‬

‫و‬

‫هא‬

‫ـ ه وא כ ـ‬

‫אط‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ر و ون‬
‫ّـ‬

‫ق‬
‫א‬
‫א‪ ،‬ـ א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫אر ــא‬
‫هא‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـא ـ כـ‬
‫א‬

‫אـ‬

‫אت א‬

‫ـ ـ א ـد ـ‬

‫ـ‬
‫ـ א ـ‬

‫ـ ـ א ـب ـ‬

‫א אכ‬
‫א אא‬

‫ـ כـ م ر ـ ل א ‪ ‬ـ כ‬
‫א‬

‫א אכ א‬

‫ت‬

‫ء‬

‫ــאم ر ـ ل א ‪‬‬

‫ة؛ و‬

‫ى وא ـ אء‬

‫ـא‬

‫؛ א‬

‫؛ وأ א ًא‬

‫ر لא ‪‬‬

‫א א‬

‫ـ ت א ـ ب ـ أي‬

‫א د אن א‬

‫دون أي‬

‫م‬

‫م א ول א‬
‫ر א ِ א‬

‫אه وא‬

‫‪.‬‬
‫ـ א ـ אوـ أא ـ ّ‬
‫א אـ א ـ‬
‫‪ .‬أ ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪ .‬ـ א‬

‫ـא‬

‫ـא כـאن‬

‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫א‪ .‬و כـ א ـ א ـ ي‬
‫ـ وث ـ ه א ـ א‬
‫אدث‬

‫ـ א ـ ف‬

‫وא ـ אدث ـ‬

‫אو א‬

‫אد ـ‬

‫א‪ .‬כـ‬

‫ر ـ ل א ‪ ‬ـ אن‬

‫ـ אرة أو إ ـ אر‪ ،‬ـ م ـ‬

‫و א‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ـ אول ـ‬
‫א‬
‫א‬

‫ـ אא ـ‬

‫א‬

‫م وذ כ כ‬

‫أو‬

‫و א‬

‫ف‬

‫א‬

‫א‬

‫م وא כ‬

‫ـــאء وو ـــ‬

‫אא‬

‫و‬

‫ـ‬

‫أر ـ‬

‫؛ ذא א‬

‫ًـא و‬

‫ـ‬

‫تא‬

‫)‪ (١‬أ دאود‪ ،‬א‬

‫ـאم‬

‫ـ אت‬

‫ة ‪٨٨‬؛ א‬

‫ثإ‬

‫א‪ ،‬ذ כ‬

‫ر ل‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪،‬وـ عא‬

‫ـ א‬

‫هא‬

‫א‬

‫אم أ‬

‫‪.‬‬

‫‪.٢٦٥-٢٦٤/٥ ،‬‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫ـאرف‬
‫ق‬

‫‪ -‬ـ‬

‫ل א ‪ ‬ـ ض כـ‬
‫ّ‬

‫ـــ دب و ـــ ع أ ـــאم ر ـــ ل א ‪ ‬כـــ‬

‫و ــא ـ م ـ אد ـ‬

‫ـ א ـ م وא‬

‫ـאء א כ ـאر ‪-‬כـ‬

‫א ‪ .‬א‬

‫أت‬

‫‪ ".‬و א כאن כ أن‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫إن א‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫م ر ل א ‪ ‬אد ل ّ ـא‪ ،‬ـ‬
‫ةو م‬
‫א أ א ًא‬
‫‪‬و‬

‫"‬

‫ـ כ‬

‫ــא א ـ ر ـ ل א ‪ ‬ـ ل א ـ א‬

‫ـ‬

‫ـאرة و ـ‬

‫أدאرت‬

‫ـــ ل ـــ و ـــ‬

‫ـא‬

‫ـــ أ א ـــ ‪:‬‬

‫א ‪.‬‬
‫ـ‬

‫ـ هא ـ א‬

‫כـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١١١‬‬

‫ﺃ ‪ .‬ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻜﻞ ﺩﺍﺀ‬
‫روאه א‬

‫אل ر ل א ‪‬‬

‫אري وא‬

‫אء‪«.‬‬

‫أي‬

‫ـאכ ـ‬

‫ـ ضإ وـ‬

‫ـ א‬

‫آ ـ ـ ِّ‬
‫א א‬
‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ אل א ـ و‬

‫ـ א ـ‬

‫أدو‬

‫وא א ؛‬

‫כ א‬

‫א‬

‫אض א‬

‫أ‬

‫ـ دوאء و ـ אء‪ .‬و ـ‬

‫ـא‬

‫ـ אن א ـ‬

‫دة وذ כ‬
‫دوאء‬

‫دאء إ و‬
‫و ـ و ـ وא‬
‫دون א‬

‫א‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ر وא‬

‫א‬

‫א‬

‫إ ّא إ‬

‫‪..‬‬
‫אن أن‬
‫ج כ‬

‫دאء‪ ،‬و‬

‫א‬

‫כ אف א دو وو א‬
‫אء א‬
‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫אذא‬
‫أ ـ ً‬

‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א‬
‫)‪ (٢‬أ دאود‪ ،‬א‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ث؛ و‬

‫و‬

‫א‬

‫אد‬

‫؛ أي‬

‫مא‬
‫ـא‬
‫‪١‬؛ א‬
‫‪١١‬؛‬
‫‪٢‬؛ א‬

‫ِ‬
‫ّ‬
‫א‬

‫وא‬

‫ـ אـ ي ـ أ‬
‫ـ אא‬

‫ـאرج ـ א א ـ‬

‫د אإ‬

‫א‬

‫إ ـــ‬

‫ـ أ ـ א‪.‬‬

‫ـאכ أدو ـ כـ‬

‫ه א ـא אت و‬

‫כ ـــ‬

‫ـــ د‬

‫و ـــ ل ـــ א‬

‫א כ و‬

‫ّ‬

‫אط א ـ‬
‫ل‬

‫א‬

‫ًـא و‬

‫א א ـ א‬

‫ـאء ـ وة ـ‬

‫א‬

‫أ‬

‫א‬

‫אو‬

‫ـ إـ אـ‬

‫‪.١‬‬
‫א ‪،‬א‬
‫‪ ،‬א م ‪٦٩‬؛ א‬
‫‪١‬؛ א‬
‫א ‪،‬א‬

‫ـ‬

‫ـ إـ א ـ و ـ إـ‬

‫ـ א כـאن ـ‬

‫أ ى‬

‫ـــ א ـــא‬

‫אو‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫وאכ א ‪.‬‬

‫ج؛ و‬

‫ت‪ .‬א آن א כ‬
‫قא‬

‫و‬

‫ـ ‪.‬وـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א ـ א ‪ ..‬ـ א א‬

‫و ـ ت‪ .‬و כـ‬

‫‪،‬و‬
‫א‬

‫م‬

‫א‪ .‬أ ـ ‪ ،‬כ ـא כـאن א‬

‫َ ًأ‬
‫אذ א‬
‫א‬

‫ـ ـ‬
‫אد‬

‫ـــ و ـــ‬

‫א ـ ت ـ כ‬
‫כ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ אب א ـ‬

‫أن‬

‫هא‬

‫ـ‬

‫أو إ ـ א‬

‫ض‪ .‬א‬

‫ور ل א ‪‬‬
‫ـــ آ ـــא‬

‫ـ א‬

‫وכ‬

‫آ ـ ‪ » :‬ـ אووא ـ ن א ‪ ‬ـ‬

‫‪ :‬א م‪« .‬‬

‫אـ א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ و ـ‬

‫א א وح و‬

‫ـ‬

‫ـ אא ـ ل‬

‫א و א ‪.‬‬

‫دאء وא‬

‫ـ‬

‫وא ـ‬

‫ـאכ أي ـ ل‬

‫א ـ دאء إ و ـ دوאء‪ ،‬أي כـ א ـ ر ـ‬

‫روא أ ى‪ » :‬כ دאء دوאء‪ (٢)«.‬و‬

‫و‬

‫ّ‬

‫ر‬

‫)‪(١‬‬

‫أـ ل‬

‫א‬

‫א‬

‫ـא א ‪ » :‬ـא أ ــ ل א دאء إ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ـ وא כ‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫و‬

‫ـא א ـ وح وא‬

‫אא ـ א ـ א‬

‫وـ‬

‫ـ אً و אد ًא‪.‬‬

‫אم أ ‪.٣٣٥/٣ ،‬‬
‫אم أ ‪٢٧٨/٤ ،‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬

‫‪.١‬‬

‫ـא כ ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ אت א‬

‫ـאء‬

‫ـא‬

‫‪ ،‬כـ כ כـא א ـ אة و‬

‫ـ‬

‫אـ א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ل‪ .‬وأ ـ‬

‫כـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١١٢‬‬

‫و‬
‫א‬

‫א ـ‬

‫ـא‬

‫אء‪ .‬أ‬

‫‪ ،‬ن‬

‫ح‬

‫אت א‬

‫אء‬

‫א آن א כ‬

‫אو‬

‫אإ‬

‫כא‬

‫ود א א‬

‫א‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫ً אم א‬
‫א ود א א‬

‫א א‬

‫ر א אر ‪ .‬א رة א‬

‫א‬

‫ه‬
‫א‬
‫א ـ א‬

‫א‬

‫כ‬
‫א‬

‫כـ א ـ ل ـ ن א ـ‬

‫‪‬‬

‫ـ ‪.‬أ ـ ‪،‬‬
‫אوز‬

‫א‬
‫אم‪.‬‬
‫א‬

‫א‬

‫هא‬

‫א‬

‫ـא כـ‬

‫و ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـא ذ ـכ א ـ آن א כـ‬
‫ـ‬

‫‪ .‬إ أن‬
‫ـ א ـ أ‬

‫ـאכ‪ ،‬و ـ‬

‫א‬

‫و ـ‬

‫אوز إ אر‬

‫א כ‬

‫ــא א ـ א‬

‫ود ـ א ـ א אت א ـ‬

‫ـא א‬

‫لإ‬

‫א‬

‫هא‬

‫ود א‬

‫ـ ل‬

‫ـ أ ـ אא‬

‫ـ‬
‫ـאء‬
‫ـ אت‪.‬‬

‫ود‪.‬‬
‫א ـ‬

‫ـ אت א ـ‬

‫‪‬‬

‫ـ ل ــא‪ :‬א ـ وא ـ ن ـ ق‬

‫ـ أ ــא כ‬

‫ـ א‬

‫ـ لإـ‬

‫ـ ود א ـ ت‪ .‬وא ـ אض א ـ‬

‫אن وא‬

‫زو‬

‫א‬

‫אض‪ ،‬א أدو א و‬

‫א‪ ..‬א‬

‫ـ أـ‬

‫ـ ج ـ אכ ُـ‬

‫א‬

‫א‬

‫א و ِ و א‪ ..‬כ ـ ـ ض כـאن ُ ـ‬
‫ون א‬
‫א‬
‫אو א و‬
‫א אء א ن‪.‬‬
‫و‬

‫א‬

‫وא رאدة א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אء‬

‫ّـ א ـ א ـ א‬

‫ـ א ـ‬

‫א ـ ج وא ـ אوي‬
‫وא א‬

‫وא א א‬

‫אن و‬

‫ًא‬

‫א‬

‫لإ‬

‫ــא آن א כـ‬

‫ـ‬

‫ذن א ‪ .‬כ ـא ـ‬

‫אت‪ .‬ن‬
‫א‬

‫א ـ א אد ـ وא‬

‫א ‪ .‬אذא؟ ن א ـ א‬

‫ــא‬

‫ود א‬

‫أن א‬

‫و‬

‫אء א‬

‫א‬

‫ـ ـ أـ ي‬

‫ـ ةא ـ‬

‫ــא آ ـ ‪ .‬إن‬

‫هא‬

‫ج‬
‫ـ ‪‬‬

‫א‬

‫ـ و ـق‬
‫ُ‬

‫אض‪.‬‬

‫ـ در ـ ًـא‬

‫ـ‬

‫ـ אن ـ ل إ כא ـ‬

‫ـ ‪ .‬و ـ א ـ ــאب ـ א א ـ ـ ً ـ أ א ــא‬
‫א ـאد ـ إ ـאز و ـ و ـ‬
‫ـ‬
‫‪ ..‬ن ـ ه אد ـ‬
‫ـ ـ‬
‫כـ א ـ م و ـ אً إ ـאء ـ א و ـא إ ـ‬
‫א א ‪،‬وכ‬
‫ُ‬
‫ّ‬
‫د ــא ـ إ ــאر‬
‫أن ـ ل‬
‫ـ אت وא ـ אرق؛ أ ــא ـ ـ‬
‫و ـ ـ ــא א‬
‫א א‬

‫א אد א אر‬

‫وأرى‬

‫א א‬

‫إ אא א א‬
‫אر وא‬

‫א‬

‫א رض‪.‬‬
‫ـة‬

‫א أن أ א ـ‬
‫ـ א ـ آن א כـ א ـ ي َ ـ ّ‬
‫כ א ـ ل إ ـ أ ـא‪ .‬כـ‬
‫ة أد و א‬
‫‪ ،‬إن א آن‬

‫‪.‬أ‬
‫א د‬

‫א ـ‬

‫א‬

‫ـ ت א ـ אن‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ آن א ـ ي َ ـ ّ א ـ א ــא‬
‫ة‪ ،‬א א כ م א‬
‫א‬
‫؛ ن‬
‫ه א‬

‫و‬

‫א אص‬

‫و‬

‫ـ‬

‫אא‬
‫و‬

‫ـــ א ـــ ل‪ :‬إن‬

‫‪ ،‬ن‬
‫ـــ אت א‬

‫ـــאء ـــ כ‬

‫א ـא‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫إ א‬

‫ـ אب ـ‬

‫ِ ـ א د ــאء ـ أ ــאل " ـ "‬

‫ي‬

‫אوز ـא‬
‫א א כ אب‪.‬‬

‫ـــ ودאً‬

‫ـ‬

‫ـــ و ُ ـــ ّ أ ـــًא‬

‫א אد ّـ ‪.‬‬
‫ـــ دא‬

‫ـــ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ‪.‬و‬

‫א‬

‫وـ‬
‫א‬

‫ذכ א آن א‬

‫ـ‬

‫ًא ود ًא‬

‫ـ א ـ אن أن ـ‬

‫אت א אر ‪ .‬و‬
‫א‬

‫ـ‬

‫אأ‬

‫אت‬

‫هא‬

‫א‬

‫אن أن‬

‫אن‬
‫ـ‬

‫ود‬
‫إـ‬

‫א‬

‫م‬

‫כ‬

‫د אא‬

‫ّ אכ‬

‫א‬

‫אن‪.‬‬

‫א‬

‫א א "א ي ـ כ‬
‫א‬

‫א ض‬
‫و אأ‬
‫א‪،‬‬
‫و‬

‫‪،‬‬

‫כ‬
‫ر‬

‫א ‪ ‬أول א‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ א‬

‫؛ وذ כ‬

‫א‬

‫آ‬

‫א‬

‫א ‪.‬‬

‫כאن א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ إ ـא‬

‫אل‬

‫א‬

‫אو‬

‫כאن ض א א ن‬

‫ب وא‬

‫دאد‬
‫ـ‬
‫‪،‬و‬

‫ل‪‬‬
‫س‬

‫כאن‬

‫ـ א‬

‫ـ ل ‪ ‬و ـ כـ‬

‫אو‬

‫כאت א‬

‫א‬
‫אل‬

‫)‪ (١‬א כ אت‬

‫ــ א ــ‬

‫כ‬

‫هא א‬
‫א אن‬

‫א אא‬

‫א ـــאم و ــــ ر و ـ‬
‫آ אכ ـ أ ـ אض ـא א ـ‬
‫א ر‬

‫‪ ،‬ص‪.٢٧٩‬‬

‫א א ة‪.‬‬

‫ع‬

‫א‬

‫وכـ‬

‫و ـאق‪.‬‬
‫א א ‪.‬‬

‫لא‬

‫ـ א ـ ي‬
‫א ‪.‬‬

‫عر א‬
‫مأ א‬

‫אض א‬

‫א ـ א‬

‫وأ אכ ـא כـא א‬

‫وא‬
‫أ ـ أن ـ‬

‫א כא א‬
‫ـ هא‬

‫א‬

‫אء א ـ אض‬

‫وא‬

‫أ‬

‫ــא‬

‫א ض‪.‬‬

‫ـ א ـ رة ـ א‬

‫رة ض א ز א ًא‪ .‬إ أن א‬
‫ض א א ‪ .‬إذ כאن‬
‫ّ‬
‫إ ـ و ـ ِّ ر‬
‫ل ‪ ‬כאن ـ‬
‫ض نא‬
‫ـ ‪ .‬כא ـ‬

‫אא‬

‫ـ א‬

‫ــ‬

‫ـ ‪ ،‬ذ ـכ ن ـ ج‬

‫כة‬
‫אא‬

‫אـ‬

‫أ ـ א ّ ـ وא ـ‬

‫אن‪ ،‬و א‬

‫و א أ א‬
‫ًא ـ‬

‫א وإرאد‬

‫ـ אـ‬

‫א‬

‫ـ ق ـ‬
‫א‪.‬‬

‫ـא ض‪ .‬ن א ـ ج ـ‬

‫אאא‬

‫م‬

‫ـאة‪-‬‬

‫כ‪(٢:‬‬

‫أـ אإـ א‬

‫‪.‬وכـ‬

‫إ‬

‫ـ א ـ ‪.‬و ـ א ـ ء‬

‫ــאء א ـ אرى א ـ‬

‫م‬

‫ذ ـכ ـ א‬

‫أכ و א אه א‬

‫ح أ אض א‬

‫‪ ،‬أي إ כאن‬
‫אא‬

‫ـ ءאً‬

‫ر א א‬

‫ل‪‬‬

‫א אق א ـ‬

‫ود إ אء א‬

‫א כ أن ـאل ـ‬

‫ّ ـًא ـ‬

‫א‬

‫ـ א ـאم‬

‫א‬

‫ـ و ـب ـ‬

‫ب‬

‫إن ــאכ أ אد ـ כ ـ ة و ـ ـ ر ــ ل א ‪ ‬ـ‬
‫ـ"א‬

‫ـ ود ــכ‬

‫אت‪.‬‬

‫‪.‬ذכ نא‬
‫א אً أ אم א ت‬
‫אة﴾ )א‬
‫א ‪ ،‬وא א כ ‪َ﴿ :‬א ِ ي َ َ َ א ْ َ ْ َت َوא ْ َ َ َ‬
‫א‬
‫ً‪...‬‬
‫ًא و‬
‫א א ًא أو‬
‫أ ‪ ،‬إن א ت‬

‫א‬

‫אت‪.‬‬

‫ة ورאء ذ כ א‬

‫ت‪-‬‬

‫وأن א‬

‫)‪(١‬‬

‫هא‬

‫ــכ א‬

‫ة وא‬

‫‪١١٣‬‬

‫‪.‬‬
‫أ ـאم‬
‫ر‬

‫א ـ א ـא ة‬
‫א כא א ـ‬

‫כ ن‬

‫ـ ن ـ אא ـ ض‬

‫‪ ...‬כـ כ כـאن و ـאء َ ْ ـ אس א ـ ي‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١١٤‬‬

‫ذ כ א כאن א‬

‫ـــــ‬
‫وכאن أ‬
‫א‬

‫א‬

‫و‬

‫وم‬

‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫ون أ‬

‫ـ د ـ َ ْ ـ אس آ ـ אכ‪ .‬ـ א‬
‫א ـ אح أ ـ ـ ه א ـ ـ א‬
‫ّ‬
‫ـ ره‪ " :‬ـ‬
‫ـ ـ ـ אت ـ א ُ ـ ـ‬
‫א אب ‪‬‬

‫ة‬

‫א ي אل‬

‫)‪(٢‬‬

‫כאن أ‬
‫ة א ّ ُ ‪ ".‬و א أ و َ ْ אن إ‬
‫ة א אح‪.‬‬
‫أא‬
‫ًא وأ א‪،‬‬
‫ًא‬
‫ّ‬
‫أ ‪ ،‬כـאن ـ א א ـ א א ـ أ ـ א ـ ة א ـ ّ ة א ـ وأ ـ‬
‫א روאح ‪.‬‬
‫و‬
‫אא ضא‬
‫א‬
‫دא‬
‫ً‬

‫ـ א ـ أن‬

‫ر لא ‪‬و‬

‫ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫כــאن ذ ــכ ـ أ ــאم‬
‫ّر א‬

‫و א‬

‫ـ‬

‫ــאب ‪ .‬وכــאن א‬

‫ـ ـ א‬

‫ر ـ כ ـ ‪ .‬وכـאن ـ א‬

‫ـ ـ ور א ـ אن א‬

‫ـ وض أن ـ‬

‫إـ‬

‫أن‬

‫א‬

‫ًא و א‬

‫أم‬

‫؟ כאن א‬

‫א‬

‫א وא ‪ :‬אل‬
‫א ِ ًא‪،‬‬

‫אء‬

‫أ‬
‫ي‬

‫إن‬
‫ّ‬
‫وإذא و ـ ـ رض وأ ـ‬

‫ـ אس أ ـ ًא‪ .‬إ أ ـ‬

‫)‪(٥‬‬

‫א‬

‫כאن א‬
‫‪":‬‬

‫ل‪‬‬

‫ةא‬
‫ّ‬
‫ـ ة!" ‪-‬وכـאن‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫ف وכאن‬
‫ل‪» :‬إذא‬

‫ـ א ـ אرאً ـ ‪ «.‬ــאل‪:‬‬
‫א א َ ْـ אـ‬
‫ة‪ ،‬إذن‪ ،‬ن‬
‫ون‬

‫אـ ي‬

‫ًא ـ‬
‫ّ‬

‫)‪ (١‬א א وא א‬
‫א‬
‫)‪ (٢‬כ אب א א‬
‫)‪ (٣‬א אري‪ ،‬א أ‬
‫‪٣٠‬؛‬
‫)‪ (٤‬א אري‪ ،‬א‬
‫‪٣٠‬؛‬
‫)‪ (٥‬א אري‪ ،‬א‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א؟ أכـאن‬

‫ـ‬

‫א‬

‫‪.٥٦٠/٢ ،‬‬

‫א ‪.٥٥-٥٤‬‬

‫א ـ ‪ ،‬ـאل‪:‬‬

‫ـ‬

‫ـَ א‬
‫رض‬
‫ـ ـ א ــאب ـ‬
‫ـ א‬
‫ُ‬

‫א ر ل א !"‬
‫א אر‬
‫‪٩١-٩٠/٧ ،‬؛ א כא‬
‫‪.٧٤٢/٢ ،‬‬
‫אم أ‬
‫‪ ،‬א א‬
‫אب א ‪٢١ ،‬؛‬
‫‪ ،‬א م ‪.٩٨‬‬
‫‪ ،‬א م ‪.٩٨‬‬

‫ًא ـ‬

‫ـ‬

‫ف ‪.‬‬

‫ف‪.‬‬

‫وأ א أ ل א אرئ‪ :‬أ‬

‫אح ـ روא ـ‬

‫אب ‪ .‬و כ أכאن‬

‫ر لא ‪‬‬
‫ــא ـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫א אر و אء א א ن‬
‫א‬
‫ـ כـ ه‬
‫כ א א ـא أ ـא‬
‫‪":‬‬
‫ر א ؟" אل‬
‫א‬
‫אس‪" :‬أ ِ אرאً‬
‫ُ‬
‫ـ وאد ـ ًـא ـ‬
‫ـ ‪ " -‬ـ ‪ ِ ،‬ـ ـ ـ ر א إ ـ ـ ر א ‪ .‬أرأ ـ ـ כא ـ ــכ إ ـ‬
‫ّ‬
‫ِ‬
‫ر َ ــא ـ ر א وإن‬
‫ُ ـ ْ و אن‪ .‬إ ـ א א ـ ْ وא ـ ى َ ْ ـ ‪ ،‬أ ـ إن ر ـ َ א ـ‬
‫)‪(٤‬‬
‫ر َ א َ ر َ א ر א ؟"‬
‫כאن‬

‫א رא‬

‫א‬

‫ع‪ ،‬אل‬

‫ـ ه א ـ ‪ ،‬وכـאن‬

‫ـ‬
‫א م‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ א ـ‬

‫א ـ‬

‫؟‬

‫כ إ أن ـ ل‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١١٥‬‬

‫ﳊﺠ‪‬ﺮ ﺍﻟﺼﺤ ‪‬ﻲ‬
‫ﺑـ ‪ .‬ﻣﺮﺽ ﺍﳉﺬﺍﻡ ﻭﺍ ﹶ‬
‫ـ‬

‫ـ لא ـ ل‪ ‬ـ‬
‫)‪(١‬‬
‫وم כ א ِ‬
‫א‬
‫א‬
‫‪«.‬‬
‫َ ّ‬
‫و א א ـ א ـ אرد ـ ـ א א ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫وم‬
‫ـ אא ـ‬

‫א‬

‫‪ .‬ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ل‪‬‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫ـ ـ‬
‫‪ ،‬إذ‬

‫أن‬

‫ث‬

‫א‬

‫ل ‪ ،‬א‬

‫ـ אא‬

‫ـ‬

‫אرא ــא‬
‫ـ ً‬
‫ـ ـ قא אـ‬
‫ـ‬

‫ـ ـ א وא ـ אره‪ .‬כ ـא‬
‫َ‬
‫א ر‪ .‬إن אכ א‬
‫ض‬

‫אא‬

‫دכ‬

‫ل‬

‫כـ ن‬
‫ـ و‬

‫א‬

‫ـ وא‬

‫ـ אא ـ ضא‬
‫א ز‬

‫ـ א ـ אم و‬
‫ـ‬

‫ـ ل ‪ .‬وא ـ אر א ـ אرد ــא ـ‬

‫و א אذ א א‬
‫א‬

‫ـ ـ‬

‫ـא ت وأو ـאم א ـ‬

‫ـ א כא ـ‬

‫א אم א َ ْ א‬
‫אة أ‬
‫أ אد‬

‫و ـ א ــאم أ‬

‫ـ وא ــאم א‬

‫ــאري‪ ِ » :‬ـ ـ‬
‫ّ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪.‬‬

‫ـ ‪ .‬أي‬

‫ـאف א ـ אن‬
‫ـ‬

‫أ אد א‪.‬‬

‫ﺟ ‪ .‬ﻭﻟﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ‬
‫א אم‬
‫»‬

‫و‬

‫ر إ אء أ‬

‫أو ــ א‬
‫دة‬
‫א ِّ‬

‫ه‬

‫أ‬

‫כ إذא َو َ‬

‫أن‬

‫אل א ـــ אب ـــ‬

‫כ א אم‪.‬‬

‫و ــ أن ــ م א ــ أכ ــ‬
‫و א אن א אد אن‬

‫ــ‬

‫و ـ ءآ ـ‬

‫أن א ــ אب‬

‫ن‬
‫ـ ر‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫ًא‬
‫ّ‬

‫א ـ א‬

‫אـ‬

‫‪ ،‬א ن‬

‫א אء‬

‫א‬

‫ــאدة "א‬

‫א ــ " و" א ــכ‬

‫"‪.‬‬

‫א ـא ‪،‬‬

‫ـ א أو ـ א‬

‫ـ ل‬

‫‪.‬‬

‫ـ אא ـ‬

‫אن أ ًא و‬

‫م‬

‫א ـאء‪.‬‬

‫‪ ،‬و ـ أن ـ‬
‫א‬

‫א ـ אض א ـ‬
‫ه‪ ،‬و א‬

‫ـ א‬

‫ـ‬
‫א ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـﹰﺎ‪ :‬إن ـ אز א כ ـ‬
‫ﺛﺎﻧﻴـ‬
‫ور‬

‫ــ ي ــ‬

‫א אب‪«.‬‬

‫ـــ إذ ـــ כـــ א ـــ אد وא دو ـــ‬

‫أن א אب‬

‫אت א‬
‫ـ ـ‬

‫א כ ب כ أن‬

‫ـــ א‬

‫א‬

‫א אء א אب أو ً כאن‬

‫‪‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫אכ‬

‫ـــ ل ‪ ‬א ـــ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫א‬

‫َ א א ‪:‬‬
‫אت ُأو‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ‬

‫و אـ‬

‫כـ أن כ ــא ــאر‬

‫ـ ـ ن א ـ אض א ـ אر وא‬
‫א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫א ـ אن‪ .‬وإذא ـ‬
‫א ـ‬

‫א‬

‫כـ‬

‫א‪.‬‬

‫אم أ ‪.٤٤٣/٢ ،‬‬
‫‪١٩‬؛ א‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪ ،‬א אرة ‪٩١‬؛ أ دאود‪ ،‬א אرة ‪٣٧‬؛ א‬

‫אرة ‪٦٨‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫אرة ‪ ،٥١‬א אه ‪.٧‬‬

‫ـ‬
‫ــא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١١٦‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬وא ـ‬
‫א‬

‫ءא‬

‫ـ‬

‫ـ אـ ي‬

‫א ول א אب‬
‫ت‬

‫א‬

‫כאن ر ل א ‪‬‬
‫‪-‬‬

‫ي‬

‫وא‬

‫אه أن א כ ب‬
‫א‬

‫ـت‬
‫א ي‬
‫א‬

‫ه‬

‫א‬

‫א‬

‫א אت‬

‫ة‬

‫أ א א‪-‬‬

‫א כ ب‪ .‬وא م و‬

‫أـ‬

‫وو ـ ي א ـ ن‪...‬א ـ ‪ .‬وذ ــכ‬
‫אא‬

‫אو ً כ ًא‬

‫א ـــאت وא‬

‫أ‬

‫ع‬

‫إ »‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫د ـא‬

‫ـאول א‬
‫ـ أي ـ ُ‬

‫ـ ل‪‬‬

‫ـ ع א ـ אزن א ـ ‪-‬‬

‫مא‬
‫אـ‬

‫وأر‬
‫א ـــ‬

‫ــאظ ـ א ـ אزن א ـ‬

‫أכ‬

‫א‬

‫أכ‬

‫و‬

‫ت‬
‫ـ ُ‬

‫ـ א ـ אن وא א ـאت‬

‫ـאכ ـ ورة‬

‫ـ ‪ ‬כـאن ـאول‬
‫ذ כ א אر‬

‫ـــ ورة ـــ א ـــ אض أ ـــ אع‬
‫ر لא ‪‬‬

‫ـ‬

‫ـ א ‪،‬و ـ אא ـ א‬

‫ـــ ة ـــ א‬

‫ة ‪-‬א‬

‫אدא‬
‫ً‬

‫أن א כـ ب أ ـ ـ א ـ‬

‫ـא א ـ א‬

‫ـ ة أ ـ ى‪ .‬ذ ـכ‬

‫אو ـ‬

‫ل ‪.‬‬

‫أ أ‬

‫ع א כ ب‪،‬‬

‫ـ‬

‫ــא ــאءة‬

‫هא‬
‫א‬

‫א‬

‫א אزن א ـ ‪ ،‬و ـ ـ כـ‬

‫ــא‪ .‬وذ ــכ כ‬

‫א‬

‫ة‬

‫כ أ‬

‫ـ אت‪ .-‬و ـ‬

‫ع وأ ت‬

‫ـ א א ـ ـא ً‪ » :‬ـ‬

‫א‪« .‬‬

‫אد وא‬

‫אא‬

‫א‬

‫אد وأو‬

‫ـ א ـא‬

‫ـ אت ‪-‬و ـ روא ـ ‪ :‬ـ‬

‫أ א א‬

‫)‪(٢‬‬

‫و א‬

‫א‬

‫א אء‬

‫إכ ةو‬

‫א‪ (١).‬و כ‬

‫ـאه ـ أن א ـאء ـ أن ـ‬

‫ـ‬

‫ًא‬

‫و‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أא‬

‫ـ إـ‬

‫ـــא כא‬

‫ـ א‬

‫ـــאن وא‬

‫ـ ‪.‬و ـ‬

‫ـــאل‬

‫ـ إن ــאول‬

‫أن א כ ب أ‬

‫«‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫أ ‪ ،‬إن א ‪‬‬
‫ـאت ـ א א כـ ن و א ـ ه‪.‬‬
‫אز د ـ ـ‬
‫א כ ن وو‬
‫אن ‪ ‬أَ َ ْ َ ـ א ِ ـ א ْ ِ ـ َ ِ‬
‫‪(٨-٧:‬‬
‫אن﴾ )א ـ‬
‫وא ـ א כ ـ ‪َ﴿ :‬وא ـ َ َאء َر َ َ َ ـא َوَو َ ـ َ א ْ ِ ـ َ َ‬
‫ْ‬
‫ـ أ ـ כـאن‬
‫א א أ א ـאم‪ .‬ـ כـאن ر ـ ل א ‪ ‬ر ـ ـ אزن‪ ،‬ـ א ـ א‬
‫إ‬
‫א‬
‫כ‬

‫א אزن و‬
‫א‬

‫ــאر‬

‫א כ ب‪ .‬و‬

‫א‬

‫‪ .‬و أن‬

‫ـ א א כـ م‬

‫ـ א‬

‫א אر ‪،‬‬

‫أن‬

‫א و‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬ء א‬
‫)‪ (٢‬أ دאود‪ ،‬א א‬
‫‪.٨٥/٤‬‬

‫א‬

‫ه‬

‫‪١٧‬؛‬
‫‪٢١‬؛ א‬

‫ج ـאن أ ـ ى ـ א ـ‬
‫אل‬

‫ــאر‪ -‬כــאن ذ ــכ כא ـ ًـא ن‬

‫ل א ‪ ‬آ ًـא ـ‬
‫אא‬

‫ُـ‬

‫ـ هא‬

‫אد ـ‬

‫אـ إ‬
‫ـ‬

‫ـ هא‬
‫כא ـ ـ‬

‫ـ ‪-‬إن أ ـ א‬
‫א ـ‬

‫وأ א ـא‪ .‬إذن‪ ،‬ـ ع א‬

‫ع‪.‬‬
‫‪ ،‬א אرة‪.٩٣ ،‬‬
‫‪١٦‬؛ א‬
‫ي‪ ،‬א‬

‫א ‪،‬אـ‬

‫‪١٠‬؛ א ـ‬

‫א ـ ‪،‬אـ‬

‫ـ‬

‫‪٢‬؛ א ـ‬

‫ر‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ ّل‬

‫ـאم أ‬

‫ـ ‪،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫أي دد‪ ،‬و כ دون أد‬
‫إ‬
‫א أن ل دون ّ‬
‫ل א ‪ ‬אن א א‪" :‬أ ر ل א א אدق א‬
‫د אو‬

‫אא‬

‫و א א‬

‫أכ ‪ .‬وأ א‬

‫مא م א ـ‬

‫إن א‬

‫ذכ א א آن א כ‬
‫אכ‬

‫‪‬‬

‫כ‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫אدث وא א‬

‫‪ ".‬وכ ـא ـ‬

‫אء‬

‫ـ ل‬

‫א ـ م وزאدت‬

‫א مא ي ـ‬

‫ـ א ـ د ِّـ و ـ ُرس و‬
‫ـא‬
‫ل ‪ .‬و כ م‬

‫ـ‬

‫وأ אد‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫نא‬

‫‪١١٧‬‬

‫א ـאس‬

‫א‬
‫ّـ‬

‫ـא‬

‫כـ א‬

‫א ـ‬

‫ـ ل ـ قא‬

‫ـ ل‬

‫א אس أ‬

‫‪.‬‬

‫قآ فא א‬

‫ﺩ ‪ .‬ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺑﻌﺪﻩ‬
‫ــ‬

‫ــ رده א‬

‫ــ‬

‫وא‬

‫ء ـ ه‪ «.‬أي إن כ ـ‬
‫א‬

‫אم و‬

‫وא‬

‫ه وכ כ‬
‫א‬

‫ذ כ א אن و‬

‫כـ כ ـ‬

‫أ אא‬

‫אظ‬

‫א‬
‫אـ‬
‫وأو‬

‫א‬
‫و‬

‫א‬

‫א‬

‫و‬
‫כא‬

‫א‬

‫ـ‪ .‬ـ‬

‫أ אء‬

‫א‬
‫أ ‪ ،‬א‬

‫)‪ (١‬أ دאود‪ ،‬א‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א‬

‫א‬

‫ـ ـ أ ـא ه‪.‬‬
‫؟‬

‫هא‬

‫אـ‬

‫א ـ ًـא כ ـ א‪ ،‬ـ א رכ ـ א‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ ه א ـ ‪ ،‬א ـ אن ـ ري ـאذא ـ ّ‬
‫ـ ه‪ ،‬כ ـ إذن‪ ،‬ـ א إ ـ إ א ـ أو إ ـ‬

‫و כ و ـכ אت أو أ ـ אכـ‬

‫ل ‪ ‬أن א‬
‫هא‬

‫رכ ـ א‬
‫ـ‬

‫ـא‪،‬‬

‫ــא‬

‫ة‪.‬‬

‫ـאء‬

‫ث א‬

‫ر‬

‫כ‬

‫ـ א ـא‬

‫אـ א ـ يא‬

‫ـ نא ـ م כ ـ‬

‫ـאכ‬

‫אأـ כ‬

‫َ ــא إ א ــא ر ـ א ‪ ‬ـ א ــאم ـ א ـ ـ אً ـ‬
‫ـ ـ أ ـאء ـ أ ـ‬
‫أي إ אء‪ .‬ذ ـכ ن א ـ אن‬

‫ـ ل א ‪ ‬כــאن ـ‬

‫أא‬

‫א א ‪ ،‬وإ‬

‫כ‬

‫א‬

‫فא مא א‬

‫א مو‬

‫ـ ه‪.‬‬

‫ـאم و אر ـ و א ـ א ـ‬

‫ف أ אً أن א‬

‫א ـ א אـ א ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫כـ א‬

‫ــ ء‬

‫ون‪.‬‬

‫א إ אن ذ כ א م א כאن‬

‫دع أ‬

‫إ‬

‫ـ ن ـ‬

‫ل‪‬‬

‫و‬

‫א‬

‫ــ ي وأ ــ دאود ــ ل א‬

‫)‪(١‬‬

‫ــ ل ‪ » :‬כــ א‬

‫ــאم א‬

‫ــ‬

‫ـ م‬

‫א‬

‫و‬
‫כ א‬

‫א‬

‫א‬
‫ر‬

‫כ‬

‫‪٣٩‬؛ א‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪١١‬؛ א‬
‫‪ ،‬א אرة ‪٨٧‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫ء ‪٢٦‬؛‬

‫א‬
‫أي‬

‫أو‬

‫ـ أ ـ إـ‬

‫دة‪ .‬و כ כאن אכ ق כ‬
‫أو‬

‫ـ אت א‬

‫هא‬
‫‪،‬‬
‫أو‬

‫כـ‬

‫ـ‬

‫ـ ه‬
‫ـ؟‬
‫ـف‬

‫ـ א א ـ ؟ כـ ‪ .‬ـ כـ أي‬
‫ر‬

‫مא‬
‫أي‬

‫إ ـ‬
‫ل‪‬‬

‫ـ هא‬

‫ـא‬

‫ـ هא‬

‫ـא‬

‫ف‬

‫אم أ ‪.٤٤١/٥ ،‬‬
‫אرة ‪١١٦ ،١‬؛ أ دאود‪ ،‬א אرة ‪٤٩‬؛ א‬

‫و א ‪.‬‬
‫ي‪ ،‬א‬

‫אرة ‪.١٩‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١١٨‬‬

‫ﻫ ‪ .‬ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ‪ :‬ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ‬
‫ورد ــ כ ــ‬
‫א‬

‫אد ــ‬

‫א‬

‫א ــ‬

‫هא‬

‫ًא‬

‫)‪(١‬‬

‫כ‬

‫و ــ ه ــ‬

‫روאه ــא ــאرب أر ــ‬
‫أن أَ ُ ـ ّ‬

‫א ًא‪ » :‬ـ‬

‫ة‪« .‬‬
‫و‬

‫ـ‬

‫وض א‬

‫א ـ ‪ ‬ـ أ ـ‬

‫ة כא‬

‫أن‬
‫א‬

‫ء ـ ً‪ .‬و כـ‬

‫כ‬

‫אכ‬
‫ن‬

‫و‬

‫ـ‬

‫א ـ אכ‬
‫א‬

‫أو א‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ن أو‬
‫ــא‪ .‬و‬

‫א‬

‫א‬

‫وא ن ـ‬
‫وא‬

‫א‬

‫و م‬

‫أو‬
‫د‬

‫وא‬

‫وא‬

‫أ‬
‫א‬

‫אכ‪ .‬إذ כאن‬
‫قא‬

‫أ ـ ى‪ .‬أ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫כـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫כ ـ أن ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ًא‪ ،‬و כـ‬

‫ـ أ ـ ‪ ..‬ـ א‪ ،‬ـ‬

‫ـــ אن وא‬
‫אت‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א د ـ ًـא ـ م ِّ ـ ‪-‬و ـ‬
‫ א‬‫אل א אכ א‬

‫)‪ (hygieniqui‬وأ א‬
‫אא‬

‫א ـــ‬

‫ـ ع‪،‬‬
‫ـــ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫א ـ أو‬

‫أ ـא‬
‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أن ـ אכ‬

‫‪.‬‬

‫א ـــ א‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـــ‬

‫ـ א א ـ אכ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫أ ـ أن כ ـ‬

‫א ـ אכ ـ‬

‫א ـــא‬

‫ـ א ـ ‪ ،‬ذ ـכ‬

‫ـ אت ـ ل ـ א א‬

‫وא ـ ‪ ،‬ذ ــכ ن وא ـ‬

‫ل‪‬‬

‫ـ‬

‫إن אء א ‪.‬‬

‫ـ אن‪ ،‬و‬

‫ـ‬

‫א ـא‬

‫ـ‬

‫כאن‪.‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ روح א ـ‬

‫ّ א ـ ‪.‬وـ כـ‬
‫ـــ ع א ـــ אכ ـــ‬
‫ـــאول‬

‫ث‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫כ‬

‫א ـ אכ ـ‬

‫ـ א א ـ ‪ ،‬وإ כـאن א ـ אכ‬

‫א ـ אء‬

‫و ـــאم א ـــ م כ ـــ ـــ א ـــא‬
‫هא‬

‫ـ ـ‬
‫ـ א‬

‫אכא‬
‫ً‬

‫ًא‪ ،‬و כ‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـ‬

‫ــ א א‪ .‬ـــ א‬

‫ب وא‬

‫دא ي‬

‫‪٨‬؛‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א‬
‫א ‪ ،‬א אرة ‪٧‬؛ א‬
‫ء ‪٧٣‬؛‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א‬

‫ـــ‬

‫ـــ م א‬
‫أن אכ‬

‫א م‪.‬‬
‫‪ .‬إذ כאن‬
‫א‬

‫أو ـ‬
‫א ـ ل ـن ـ‬

‫ـ א ـ َم‬
‫ـــ א ـــ ن‬

‫م‬
‫אכ‬

‫אء‪ ،‬وכ כ ـ‬

‫אت א‬

‫ة אت‬
‫و‬

‫ـאول أي‬

‫وأن ذכ אه‬
‫‪ ،‬א אرة ‪٤٢‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬
‫אم أ ‪.٨٠/١ ،‬‬
‫‪ ،‬א אرة ‪.٤٧ ،٤٦‬‬

‫ـــ‬

‫אم א ـאس ـ م‬
‫כאن‬

‫א‬
‫و‬

‫ـ אאـ‬

‫ـــ אن أو ـــא‬

‫أ אن دع כ‬
‫ًא ن‬

‫ـ א‬

‫ـ אت ـ א ـ م א א ـ ‪،‬‬

‫א ـــ א‬
‫دא‬

‫ـ א‬

‫ــא‬

‫א ‪ ‬ـ م א ـ אכ‬
‫ةو‬

‫א‬

‫אت‬

‫ـ‬

‫أ ـא‬

‫כ‬
‫א‬

‫ة‬
‫وא‬

‫ـא‬
‫أ א‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـאم‪ .‬ـ ذא ـ د א ـ ه א ـ אت ـ ى أ ـ‬

‫أ א ‪.‬‬
‫אرة ‪٢٥‬؛ א‬

‫ي‪ ،‬א‬

‫אرة ‪١٨‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫אرة ‪٦‬؛ א ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١١٩‬‬

‫ﻭ ‪ .‬ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻷﻛﻞ‬
‫لر لא ‪‬‬
‫آدم ُ ُ‬
‫أכ ت ُ‬
‫و אכ أ אد‬
‫א‬

‫אب א‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫א‬

‫يو‬

‫و אو א م وא כ‬
‫رא‬

‫א א ‪ »:‬א‬

‫‪ ،‬ن כאن‬
‫أ ى‬

‫אא‬

‫و‬

‫כ رة‬

‫ـ وא ـ ة‪ .‬ـ‬
‫و‬

‫زאد إ א ً‬
‫כ כ ًא‬
‫ل إن‬
‫أ‬

‫ت‬
‫ـ‬

‫أ ـ כ א כـ م‬
‫ـ أون أو ـ‬
‫ون‪ ،‬و‬

‫ـ‬

‫وא ن‬
‫א‬

‫א‬

‫א ًא و‬

‫إ‬
‫א‬

‫وُ‬
‫ل أ אؤ א ‪-‬‬
‫א‬

‫ــא א ـ‬

‫نإـ‬

‫ﺯ ‪ .‬ﺍﻟﻜﺤﻞ‬

‫و‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ة‬

‫‪ (٣)«.‬أي‬

‫א‬

‫ًא‬

‫א‬
‫أ‬

‫א‬

‫ـ ـ‬
‫א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫‪ .‬وכ ـא‬

‫ــא א ـ א‬

‫‪.‬‬
‫ـא‪ .‬و ـא‬

‫ـ אא ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א ـ ء ـ אـ‬

‫ص‪ .‬و ـ א‬

‫ـ ل‪ ‬ـ‬

‫ـ ة‬

‫‪.‬‬

‫ل ر ل א ‪» :‬وإن‬

‫أכ ـא כ א‬

‫ـ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫أ אכ ‪.‬‬

‫ـ ر א أ ـ אر‬

‫وـ א‬

‫אب‪ ،‬و‬

‫‪ -‬إن א כ ـ‬

‫نא‬

‫و ــאכ ــאدة أ ـ ى ـ ـ ى א כ ـ‬
‫א אدאت א‬
‫אدة "א ِ ّאء")‪ (٤‬إذ‬
‫دة‬

‫ـ ‪ .‬أو ـ‬

‫ـ ون ـ ى ـ‬

‫آ ‪ .‬إذ‬

‫ن وא‬

‫ـ زאدت‬

‫ـ‬

‫ـאش‬

‫و‬

‫אـ ـ‬

‫وכ‬

‫כ אً כ‬
‫כ ًא‪ ،‬و‬
‫هأ ر قر لא ‪‬إ‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫א م وא כ‬

‫אم‪ ،‬وכ א زאد‬

‫أن‬

‫َ‬

‫‪«.‬‬

‫אא‬
‫א‬

‫א ول‬

‫ُُ ٌ‬
‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫دون أن א‬
‫زאد‬

‫א آدم ِو ًאء ًא ـ ـ ‪ .‬ـ ْ ِ א ـ‬
‫ّ‬
‫ِ ِ ِ )‪(١‬‬
‫א و ُ ُ ٌ ـ א و ُ ُ ٌ َ َ ‪«.‬‬
‫ِכ‬
‫أ‬
‫א‬
‫א‪ » :‬أ‬

‫א אد‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ أـ‬

‫ـא א ـ‬

‫א ــא‬

‫אـ א‬

‫ًא أن ة א‬
‫ن" א‬

‫"א د" أو אدة " ر‬

‫א دو ـ א ـ‬
‫ـכ ن ـ‬

‫ـ وא‬

‫א‬

‫כ ــא‬

‫ـ دة‬

‫אכ ـ ‪.‬‬
‫ـ א‬

‫ـא أכ ـ ـ‬

‫ـة‬

‫א ًא‪.‬‬

‫ﺣ ‪ .‬ﺍﳊﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ‬
‫ورد‬

‫א‬

‫אري و‬

‫وא‬

‫ي وא‬

‫‪٥٠‬؛ א‬

‫אم أ‬

‫‪.١٣٢/٤ ،‬‬

‫‪٤٧‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫ي‪.٤٦٠/٣ ،‬‬
‫)‪ (٢‬כ ـ א אل‬
‫)‪(٣‬‬
‫‪١٤‬؛ א‬
‫‪ ،‬א م ‪٨٨‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬
‫‪.١٣‬‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪٢٩‬؛ א‬
‫)‪ (٤‬א א ‪ ،‬א‬

‫ي‪ ،‬א‬

‫‪٩ ،٥‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫א ‪،‬‬

‫‪٢٨‬؛ א‬

‫أـ‬

‫א ‪،‬א‬

‫ـ ة ‪ ‬ـאل‬

‫‪.٢٥ ،٦‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ر ل א ‪» :‬إن‬
‫و‬

‫هא‬

‫א‬

‫"כ دאء" د ـ א ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ هא‬

‫ﺍﻷﻭﱃ‪:‬‬

‫ل‬

‫إن ـ‬
‫و כـ‬

‫أن ـ‬

‫א‬

‫و‬
‫כ‬

‫א‬
‫و‬

‫ـ ـ‬

‫ـ ثא‬
‫إ‬

‫أ ــא‬

‫כـ‬

‫‪:‬‬

‫دאء‪.‬‬

‫ت‪.‬‬
‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫إـ‬

‫אـ‬

‫א‬

‫א‬

‫أ ًא‪.‬‬

‫ـ א‬

‫א ـ‬

‫ـ אص‪ ،‬و כ ـ‬

‫ثא‬

‫א‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ــא ـ כ‬

‫א ـ ر‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ض‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א ــאت و ـ‬

‫כ‬

‫ن‬

‫ـ אت‬

‫א‬

‫هא‬
‫אא‬

‫ث‬

‫ــא‬

‫ــא‬

‫ـ א ـ دور א א ـ ‪.‬‬
‫אر ـ‬

‫א ـ‬

‫ـאء ـ א ـ وאم ـ أ ـאء ـ ة א ـ ض כـ‬

‫א‬

‫و‬
‫א ‪ ،‬א‬

‫ـ א‬

‫ـ א ـ אء ـ‬

‫א و ةوכ‬
‫أ‬

‫א‬

‫ـא‪ ،‬و ـ ذ ـכ ـ ـ‬

‫א‪:‬‬

‫ــאدة א ـ و‬
‫ـ‬

‫ًא‬

‫כא א ـ א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫ـא א‬

‫א‬

‫א‬

‫مכ‬

‫وכ אد ــא ـ‬
‫א אردة‬

‫ـ إ ـאرة إ ـ א כ ـ ة وכ א ـ‬

‫ـ ً‬
‫א אض‪.‬‬

‫لא א‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬

‫אء‬

‫ـ ًא د ـ ًـא وأ‬

‫ج ودوאء כ‬

‫أ‬

‫دאء‬

‫כ دאء إ א َאم‪ (١)«.‬أي إ א‬

‫ت‪.‬‬

‫א‬

‫‪.‬‬
‫א‬

‫دة‬

‫دאء‪ ،‬و ـאכ‬

‫א‬

‫ع‪ .‬و א ل أن ر ل א ‪‬‬
‫دא ًא‬

‫وא ًא وא א‬

‫אכ م‬
‫‪.‬‬

‫و‬

‫ﻁ ‪ .‬ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ‬
‫א‬

‫وאرد ـ‬

‫א‬

‫»إذא و ـ א ـ אب ـ إ ــאء أ ـ כ‬
‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫כـ ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ دאء و ـ‬

‫ـ ـن ـ أ ـ‬

‫אء‪«.‬‬
‫أو ً و‬

‫ـ ء ـ כـ أ ـ‬

‫כـ‬

‫وא ـ אب ـ א ـ‬
‫א‬
‫وכ‬

‫ًא‬

‫א א أو‬
‫ــא‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـאري‬

‫ـ ل ر ـ ل א ‪:‬‬

‫אري‪ ،‬א‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ف ـ ذ ـכ א ـאر‬

‫ــא‬

‫ـ أ ـ‬

‫א א ‪ ،‬כ‬

‫ـ‬

‫א א כ ن‬
‫ـ‬

‫‪،‬א‬
‫‪٧‬؛‬
‫‪ ،٥٨‬ء א‬

‫ـ אא‬

‫ث א‬
‫ـ‬

‫م ‪.٨٨‬‬
‫‪١٧ ،‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬

‫א ـ إـ أ ـ‬
‫ـ‬

‫أن א ـ אب‬
‫ـ‬

‫ـ א ـ אن إن‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א ـא ‪.‬‬
‫ــאط‪ ،‬أي‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ـ א ـאء‪،‬‬

‫א ‪.‬‬
‫ـ א ــאم‬

‫‪.٤٨‬‬

‫ـ‬

‫א ـ אب כ ـ ـ إ א ـ و‬

‫ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫אر ـ ًـא‪ ،‬ذ ــכ ن ـ أ ـ‬
‫א‬

‫ء‬

‫א‬

‫ون‬
‫א‬

‫אح א ول‪.‬‬

‫א‬

‫א אدة א‬

‫אدة‬

‫א ـ دאء و ـ א ـ א ‪ ،‬و ـ א‬

‫ــאح א‬

‫אول א‬

‫ص‬

‫א אب و‬

‫ـ‬

‫א ‪ ،‬و כ א כ ن א אب‬

‫‪١٢١‬‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ ــא‬

‫א כـ‬
‫ـ א‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـאح א‬

‫)‪(١‬‬

‫א ‪.‬‬

‫אء א‬

‫لא‬

‫א א‬

‫א אب رأوא א‬
‫א ن‬

‫א‬

‫و‬

‫هא‬

‫ن ـ ًא ـ א ـ א‬
‫هא‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫ـ أت‬

‫ّ ‪ ،‬أي‬

‫ًـא ـ‬
‫ـق‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫ـ א ـ‬
‫ًـא و ـ א ‪ ،‬و ـ‬

‫כ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ث‬

‫ى‪.‬‬

‫ﻳـ ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺰﻳﻒ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬
‫روא‬

‫א‬

‫أم א‬

‫א ‪ ‬א ‪ :‬אر لא إ‬
‫‪ ، » :‬إ ــא ذ ــכ ِ ـ ٌق و ـ‬
‫ْ‬
‫)‪(٢‬‬
‫‪«.‬‬
‫כא م‬
‫א‬
‫א‬
‫دא ـ ‪ .‬כ ـ‬

‫ة‬

‫ون‬

‫ر‬

‫א‬

‫أ ُ‬
‫ة؟ ـאل ر ـ ل א‬

‫‪ :‬אءت א‬

‫א أة أُ אض ـ أَ ـ ‪ .‬أ ـ دع א ـ‬
‫אـ‬
‫ـ ذא أ ـ ْ ـ ِכ ـ‬
‫ـ‬
‫אא‬

‫ـ فر ـ لא ‪ ‬ـ هא‬
‫א‬

‫א א‬

‫إ‬

‫כ‬

‫א‬

‫أن‬

‫ـ א‬

‫ـ א ـ‬

‫و ـאم ـ‬

‫ة‪ ،‬وإذא أد ـ ت‬

‫ر دم א‬
‫ـ‬

‫ًא ر א ي ّ‬
‫ـ نא ـ م ـن ـ‬
‫ــא‪ .‬ور ــאل א ـ‬
‫ـ ده إ ـ ًא و ـ ًא ـ‬
‫أن כ ن ًא‪.‬‬
‫ًא אد ًّא؛‬
‫כ أن כ ن‬
‫ّ‬

‫ـف‬

‫ـ فإ‬

‫ـא‪ .‬ـ א ـ ور כـ‬

‫א؟‬

‫ـ‬
‫ـ هאـ‬

‫ـ‬

‫אت ـ‬

‫ـ ل ـ א א כـ م‬

‫ﻛ ‪ .‬ﻻ ﺩﻭﺍﺀ ﰲ ﺍﳋﻤﺮ‬

‫روא ‪ :‬أن אرق‬
‫ُ‬
‫א وאء‪ .‬אل‪» :‬إ‬
‫إ אأ‬
‫ت‬
‫כـ‬
‫)‪(١‬‬

‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ــא א‬

‫ة‬
‫ــאء وأ‬

‫‪ :‬אذא‬
‫لأ‬
‫א אء א ي و‬
‫א א أم م‬
‫ء ‪٦٣‬؛‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫אري‪ ،‬א אس ‪ ،٦٣‬א‬

‫ـ؟‬

‫ـلא ـ ‪ ‬ـ א‬

‫א ـאل‪:‬‬

‫ـאه أو כـ ه أن ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫وאء و כ دאء‪«.‬‬

‫أ אء א א و א כ א‬

‫אت‬
‫ـ א ـ أن א‬

‫ـ ‪-‬وإن כـאن‬

‫أو א אم و‬
‫אء א‬

‫لא‬

‫ـ ة وא ـ ة‪ -‬ـאر‬

‫א א‬
‫א‬
‫ة‬
‫א אب‬
‫אא‬
‫(‬
‫؟ )א‬
‫‪.١١‬‬
‫‪٦٢ ،‬؛ أ دאود‪ ،‬א אرة ‪ ،١٠٩‬א‬
‫‪،‬א‬
‫ي‪ ،‬א دب ‪١٤‬؛ א‬
‫‪١٢ ،‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫אن‪٥١ ،‬؛‬

‫وא‬
‫ـ‬

‫כ אت‬
‫א ـ אن‬

‫ء‪ :‬و א ر כ‬
‫؟و ل‬
‫هא‬
‫אم ه؟ أ ل ه א א أن ـ‬

‫א ‪،‬א‬

‫‪.٢٧‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٢٢‬‬

‫و‬

‫ـ و و ـ وأ ـ ـ دي إ ـ‬

‫א‬

‫دאء‬

‫عو ل نא‬

‫אت‬

‫ـ‬

‫ـ ل‪ ‬ـ‬

‫ــא‪ ،‬وא‬

‫ـ א‬

‫ـ אא ـ ـ‬

‫و א ‪.‬‬

‫ﻟـ ‪ .‬ﺍﳋﺘﺎﻥ‬
‫لא‬

‫ل‪ ‬ن‬

‫אذא‬

‫لא‬

‫אء א‬

‫ـ‬

‫ـ א ـא‬

‫א ـ‬

‫א‬
‫כ ـ ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫כ‬

‫أ ر‬

‫ـ‬

‫אوز‬

‫و א ـ א‬

‫אن؟ و כ א‬

‫אـ‬

‫אن‪ ،‬وأن א ـ‬

‫نא ب‬
‫ـ‬

‫ـ ن ـن ـ ف‬

‫ف‬

‫א‬

‫هא‬

‫א ن ـ إכ ـ ةو ـ א‬

‫ـא ي ـא א ـ‬

‫ًא א‪ ،‬وإن א و א‬

‫أ‬
‫ــאت א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ אـ‬

‫ـ א א ـ ن‪" :‬إن أورو ـא א ـ א‬

‫ـא‬

‫ـ ة‬

‫ًא א‪".‬‬

‫ـ א א ـ ن‪ ،‬و ـ‬

‫א‬

‫ـ م ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ورو א‬

‫א א ـ ل ـ أوא ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ ـ أא‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬وא ن‬

‫ـ وא ـ‬

‫ــאض وزאدت آ م א‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ ‪ ...‬و ـ א‬

‫ءة אً وأ ً‪.‬‬
‫א‬
‫אت א‬
‫إن אء א א‬
‫ـ‬
‫ـ ‪ ،‬و ـ ق وإ ـ ص א‬
‫ــא ـ א ن ـ ـ ق ر ـ ل א ‪ ‬وإ‬
‫א‬

‫ـ‬
‫ــא‬

‫ـ ذروة א ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬و ـ כــאن ـ‬

‫א‬
‫إ‬

‫‪ .‬כـ‬
‫א وإ‬

‫א‬
‫أ‬

‫א‬

‫א‬

‫אط א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫ق وא‬

‫دي إ‬

‫تא‬

‫א‬

‫وא‬

‫وإ‬

‫כ‬

‫ـ قא‬

‫وא‬

‫א ‪،‬و ض‬

‫כאل أ ى‬

‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫‪ ،‬وو‬
‫א‬

‫אو א‬

‫‪،‬א‬
‫א‬

‫ـ ص‪ ،‬ـ א ـ‬

‫ق א‬

‫ه א د وא‬

‫אא‬

‫ـ א כـ ب כא ًـא ـ ـ‬

‫ــאء‬
‫ـ‬

‫أي א ـ אف ‪-‬و ـ כــאن ـ ً‪ -‬ــא א ـ א א د ـ ة א ــאس إ ـ‬
‫ـ אא ـ‬
‫א أ א و ـא أر ـ א إ כـ‬
‫ًא‬
‫‪ .‬א‬

‫ورأ א א أ ًא آ ف א د א‬
‫و‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫إـ‬

‫ــאرغ א ـ‬

‫אن‪.‬‬

‫ء ـ ؟أ‬

‫ــא א ـ‬

‫ـ א‪ .‬ـ د א‬

‫ة‬

‫אא‬

‫ـ אإـ אـ‬

‫و ـ‬

‫إ אء א‬
‫א‬

‫א‬

‫א ـ ون؟ أ ـ‬

‫ةأ‬

‫)‪(١‬‬

‫و‬
‫א‬

‫ت‬
‫א زل وא‬

‫א א‬
‫ل‬

‫א‬

‫אت‬
‫‪.‬و‬

‫אرة‪.٢٩ ،‬‬
‫א אن‬

‫א ر‬

‫ق‬

‫ـ‬
‫‪.‬‬

‫‪ ،‬ص‪.٣٨٦‬‬

‫ة‬

‫א‬

‫ـאت و ـ‬

‫ـאכ ـ‬

‫אכ ز אدة‬

‫ة وא‬

‫ث‪ .‬و א א‬

‫ـ ل‪‬إـ آ فא‬

‫ع‬
‫אرة‪٥٦ ،٤٩ ،‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬
‫א‬
‫م أو آ אر‬

‫אא‬

‫א‪.‬‬
‫אء‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫ـאد ـאص ـא‬
‫إـ آ فא دـ‬

‫א ّد ـאء ـ‬

‫כ ـ أن‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫إن ـــא ـــ‬
‫כ‬
‫א‬

‫ـــ‬

‫ـــ‬

‫ـــ أن א ـــאم ـــ‬

‫ن כ‬
‫‪ ُ ‬אً آ و ُ אً‬
‫ـ ق ر ـ ل א ‪ ،‬و ـ ى א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫و‬

‫وא‬

‫ــאن وא‬

‫و‬

‫א‬

‫ل‬

‫ـ ‪ ،‬כـ‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ و ــא א ـ ر א‬
‫‪":‬‬

‫ـ‬

‫ـــ א ـــ وאم‪ ،‬وأن א ـــאس ـــ כـــ‬
‫אً‬

‫‪.‬و‬

‫لد‬
‫ـ ق ــא א ـ‬

‫א ـ א و ـ ‪،‬و ـ‬
‫ـ א ـ أ ـ‬

‫א ر ل א "‪.‬‬

‫‪١٢٣‬‬

‫دאر א‬

‫ـــ‬

‫ـة ـ‬

‫ـ ل ذא ـ ‪ ‬و ـ ل أ ـ א‬
‫أ א ـא א‬

‫ـ وא ـ ر א ـ‬

‫ــא א ـ ‪ ‬א ـ ًـא‬

‫ــא و ـ א‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٢٤‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬
‫א א‬

‫א‬
‫א‬

‫אت א‬

‫א ي‬

‫ذروة א‬

‫א‬

‫ــאن‪ ،‬כ ـ כ ـ‬

‫وא آن א כ‬

‫אء‬

‫א א ‪ .‬وכ‬
‫אن و‬

‫א א‬

‫"א‬
‫‪ .‬כ א أن א‬

‫א א ًא א‬

‫ـ ذروة א א ـ ‪ ،‬و ـ ه א ـ‬
‫ه‬

‫إ‬

‫ة‬

‫آ אت‬

‫אن"‪ .‬א‬
‫אء أ‬

‫ــאرزة ووא ـ‬

‫אص‬
‫ـ ‪.‬‬

‫أ ــאم א‬

‫א‪:‬‬

‫ـאل َ ُ ـ أَ ُ ـ ُ ُـ ٌح أَ َ َ ُ ـ َن ‪ِ ‬إ ِـ כـ‬
‫َ ـ ْ ُم ُـ ٍح א ْ ُ ْ َ ـ ِ َ ‪ْ ِ ‬إذ َ ـ َ‬
‫ّ َ ُ ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ـ ‪:‬أ‬
‫א א َ َوأَ ِ ُ ِن﴾ )א ـ אء‪ .(١٠٨-١٠٥:‬أي כـאن ـ ح ‪ ‬ـ ل‬
‫ـ א אـ‬
‫ـ ر ـ ل כـ‬
‫ـ لإ א א ‪.‬و כ א د א‬
‫لأ‬

‫﴿ َכـ َ ْ‬
‫أَ ِ ٌ ‪ َ ‬א ُ‬
‫إ כ ر‬

‫َر ُ ـ ٌل‬
‫ـ ن؟‬

‫א‬

‫ة‪.‬‬

‫אت א‬

‫אد א ْ ُ ْ َ ِ َ ‪ْ ِ ‬إذ َ َאل َ ُ ْ أَ ُ ُ ْ ُ ٌد أَ َ َ ُ َن ‪ِ ‬إ ِّ‬
‫وכ כ‪َ ﴿ :‬כ َ ْ َ ٌ‬
‫أَ ِ ٌ ﴾ )א אء‪.(١٢٥-١٢٣:‬‬
‫ط أَ َ َ ُ ـ َن ‪ِ ‬إ ِّـ‬
‫وא ‪َ ﴿ :‬כ َ ْ َ ـ ْ ُم ُـ ٍط א ْ ُ ْ َ ـ ِ َ ‪ْ ِ ‬إذ َ َ‬
‫ـאل َ ُ ـ ْ أَ ُ ـ ُ ْ ُـ ٌ‬
‫َر ُ ٌل أَ ِ ٌ ﴾ )א אء‪.(١٦٢-١٦٠:‬‬
‫א א א ر‪.‬‬
‫א א د‪ .‬و כ א כ‬
‫و א כ إ אد آ אت أ ى‬

‫َ ُכ َر ُ ٌل‬
‫ْ‬

‫إن א ـ "א ـ‬
‫א ‪.‬وכ‬
‫وא‬

‫ـ أ ـ אء א א ـ‬

‫" ـ‬

‫אذא כאن "א‬

‫"א‬

‫ــא א ـ ‪ ...‬أ א ـ ًـא‬

‫ــאن‪ ،‬ـ א ـ ي‬

‫و ـ אـ يزـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫אء‪ ،‬و‬
‫هא‬
‫אא‬

‫ـ أ ـ‬

‫ــאء ـ‬
‫אء א‬

‫א‬

‫ـ אت‬
‫‪‬‬

‫هא‬
‫أ‬

‫ـ א‬

‫אء א‬

‫ـ‬

‫ـא ؟ ذ ـכ‬

‫ر‬

‫ـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ة‪ ...‬وأ א ـ ًـא ـ א ـ‬

‫لא‬

‫א ـ وא ــאن‪ .‬ـ ن ـ א ـ وא ــאن وא‬

‫ــאن‬

‫ــא‬

‫אق א‬

‫א‬

‫ـة‬

‫ـ‬
‫ـ‪.‬‬

‫א ‪.‬و هא א‬
‫دة‬

‫ع‬

‫وכ א أن א א‬

‫ًא‬

‫א‬

‫‪ ،‬ـ א ـ‬

‫ـ אء א‬

‫כـ‬
‫َ ُ ْ‬

‫دאإ‬
‫ري כ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫"א א "‪.‬‬

‫א ـא‬

‫وא‬

‫ًא ن أ‬

‫ـ ق‪.‬‬
‫א‬

‫‪.‬‬
‫אت א‬

‫אء وא‬

‫‪،‬و‬

‫أ‬

‫אت‬

‫א ‪،‬‬

‫أ א‬

‫אع َـ أَ ِ ـ ٍ ﴾‬
‫ـ ‪ ،‬ــא آن ـ‬
‫ــא ـ ﴿ ُ َ ـ ٍ‬
‫ـ ن ـ א א כـ م א ـ ي‬
‫أ ‪،‬و‬
‫و‬
‫א ‪ ،‬و ًא‬
‫)א כ ـ‬

‫‪ .(٢١:‬أ ـ ‪،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א‬
‫א‬

‫أ ــ‬

‫وא‬

‫אء وأ‬

‫א‬

‫א‬
‫ـ‬

‫‪‬‬

‫ـא א ـ ُ‬
‫א ةא‬

‫א‬

‫כـ ُ א ـ آن א כـ‬

‫ـَ‬

‫ر ـ‬

‫ـא‬

‫א ـ‬

‫و‬

‫‪ ،‬כـ‬

‫آ‬

‫ـ‬

‫‪١٢٥‬‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫در ـ و ــ‬

‫ـ ‪‬‬

‫‪ ،‬وכـאن‬

‫אل ًא‬
‫‪،‬‬
‫ءא‬
‫א א ‪،‬‬
‫ل א ‪" : ‬כ أ‬
‫ُ‬
‫אع َ أَ ِ ٍ ﴾ )א כ ‪."(٢١-٢٠:‬‬
‫﴿ِذي ُ ٍة ِ ْ َ ِذي א ْ َ ْ ِش َ ِכ ٍ ‪ٍ َ ُ ‬‬

‫ـאء א‬

‫)‪(١‬‬

‫ّ‬

‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻟﻨﺎ ‪‬‬
‫ر ـ א‪‬أ ـ‬
‫رإ‬

‫ـ כـ‬

‫ـ هא אـ‬

‫إ ؛‬
‫א‬

‫ـ ء‪ ،‬أ ـ‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ــא א ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـאت‪ ،‬א כـ‬

‫ـ ة‪ .‬أ ـ‬

‫ـ ىأ א ـ ‪،‬‬

‫ــ ‪ .‬ــ ّ ـــא ــ ى أ‬
‫ض א ه א ر‪.‬‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫א ـ وأر ـ א ـ وא‬

‫ــא‪ ،‬ـ‬
‫ـ‬

‫ـ و‬

‫ـ‬

‫ـאن إ ـ ـ‬

‫ــא ــ א א ـــ ‪.‬‬

‫ــ א א ـــ و ــ ى ـــ ور א وأ‬

‫כـ‬
‫ـ س‬
‫ــא א ـــא‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬
‫א‬

‫א אر א‬
‫در‬

‫هא א ‪،‬إ‬

‫و‬

‫אא‬
‫אم‪ ،‬وذ כ‬
‫إ‬

‫אא‬

‫إ א ًא أ ًא‬
‫أ כאن‬

‫أن א‬

‫َ ْ َ ُ َو ُ ٰא َ ُ ‪َ ِ َ ‬ذא َ ْأ َ ُאه‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫آن أ א‬
‫א‬
‫أودع‬
‫ُ‬
‫א‬

‫א‪ ،‬כאن א‬

‫אش ر ل א ‪‬‬
‫א درאכ ـ ى ـ א א ـ א‬

‫ه‬

‫أ‬

‫ل‬
‫)‪ (١‬א‬

‫אء‬

‫א‬

‫אض‪.١٧/١ ،‬‬

‫ـא ـ‬

‫ـ‬

‫أ‬
‫ـ‬

‫ـ כ ـ وא ـ ة‬
‫ـ ـ כ‬

‫כـ‬

‫أ ًא‪.‬‬

‫و‬

‫א כ א‬

‫هא א‬

‫ـ א ـ أ ـ‬

‫إ ـ ص و ــאن أن כـ ن أ ـ ًـא ــא‪ .‬ــא‬
‫א و‬

‫ًא‬

‫א כ א‬

‫ًـא و ًـא ـ‬
‫‪ .‬وכאن ي ـ و‬
‫إ אء א‬
‫آن א כ‬
‫א ً‪ْ ِ َ ُ َ ﴿ :‬כ ِ ِ ِ َ א َ َכ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ‪ِ ‬إن َ َ َא‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫ّ‬
‫َ א ِ ْ ُ ٰא َ ُ ‪ِ ُ ‬إن َ َ َא َ א َ ُ ﴾ )א א ‪.(١٩-١٦:‬‬
‫ْ َ‬
‫ْ‬
‫כ ة‪.‬‬
‫أ כ ن أ ًא ه א א א‬
‫ه‪ ،‬כאن‬

‫و‬

‫כ‬

‫אא‬

‫א‬

‫ذ כ‪ ،‬כـאن כـ ر ـ‬

‫أن‬
‫در‬

‫א ‪.‬و‬
‫א ـل‬

‫אش‬

‫ل‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ כא ـ ‪ ،‬و‬
‫ـ אه ـ‬

‫هא אـ אכ ـ ةأ ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ כـאن ـ رכ ـ‬
‫ـ כـ‬

‫ـ א ـ دאع و ـ أ ـ‬

‫ــא و ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ر‬

‫ــــ ــ ـــ ن ـ ًא ـ ‪ ،‬ـ א ـ‬
‫ُ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٢٦‬‬

‫ون‪:‬‬

‫ّ ُ ؟« אل א א‬
‫»أ ـ ّ ُ ؟ أ‬
‫א א‬
‫أ ‪ ،‬ن‬
‫أ א ‪ ‬אرאً‬
‫‪ ‬ـ‬
‫א‬

‫ــאر ًא ـ إ ـ أ ـ ‪ .‬و ـ‬
‫ر‬

‫א‬

‫إ‬

‫وردت‬
‫א‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـ א ـ دאع‬

‫א‬

‫א‬

‫ة روא‬

‫א‬

‫‪ .‬אل‪» :‬א‬

‫أ ‪.‬‬

‫אدة‬

‫א‬

‫أم א‬

‫ر ـ א‬

‫‪ ‬כא‬

‫ـ‬
‫َو ُ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫א א إذ א ‪ :‬כאن‬
‫ل‪‬‬
‫َ ـ ِ وأَ ْ ـ َ َ ـ ِ‬
‫ِ ِ َ‬
‫هא ـ ‪ِْ َ﴿:‬‬
‫وإذ َ ُ ـ ُل ـ ي أ ْ َ ـ َ א ُ َ ْ َ َ ْ‬
‫َ ْ‬
‫ِ ِ‬
‫ْ ِ ِ‬
‫أن‬
‫ِכ אא‬
‫אس َوא ُ أَ َ َ ْ‬
‫َو َ ْ َ א َ‬
‫َْ َ َ ُ ُْ‬
‫אر ـ א ـ ي أ ـ ر ـ‬
‫ز‬
‫هא‬
‫ـ‬
‫א ـ وאج ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ ز ـ‬

‫وא ـ ه‪ ،‬ـ כـ‬
‫ر ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אא‬

‫ـ ـ‬

‫ــא ـ ز ـ وأن‬

‫ر لא ‪‬‬
‫א‬

‫כא‬
‫زو‬

‫‪،‬و‬

‫א ـ‬

‫ًא‬

‫ًא وא‬

‫כ‬

‫و ــאכ אد ـ أ ـ ى و ـ‬
‫א‬
‫أ‬

‫כ ‪‬إ‬

‫أن‬

‫א‬

‫ًא وأن‬

‫א‬

‫ـ‬

‫هא‬

‫‪:‬‬

‫ى ر ل א ‪ ‬א אل أ‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫‪ ،١٣٢‬א‬
‫‪٢٢‬؛‬

‫ـ‬

‫إـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪.‬כ ـא כא ـ‬
‫אـ‬

‫أم ز ـ‬

‫ر ـ א‬

‫ ـ‬‫ـ ذ ـכ‬

‫ــא‪ " :‬ـ כــאن‬

‫‪ ".‬و כ ـ כـאن أ ًـא ـ‬

‫و‬
‫א‬

‫م כ وא‬

‫כ وأ‬

‫زو א ـ א ــא אت‪ ،‬ـ‬

‫א כאن ـ א ـ ‪ ‬إ أن‬

‫כـ ـ ر ـ‬

‫أ‬
‫אح א‬

‫ـא؛ ـ‬

‫א ـ ي כـאن‬

‫‪.‬‬

‫אر ر ل א ‪ ‬أ א כ א‬
‫ق‬

‫وي‬

‫אً‬

‫هא‬

‫א‬

‫ذ ــכ ـ‬

‫أم א ـ‬

‫כ‬

‫ـ ل א ‪ ،‬و‬

‫ـ إـ א ـ א‬

‫؛وכ‬

‫ـ כـ‬

‫ـ ث א ــאق‬

‫א ـ زو ـ א ـ א‬

‫ــאدر إ ـ ـ א ـ אء‪ ،‬ـ א א ـ‬
‫‪،‬‬

‫رأي أ‬

‫ـכ א ـאم‬

‫אأـ لא‬

‫א ـ‬

‫ـ ؛و ـ א ـ‬

‫و ــא כ ـ ن ـ‬

‫א‬

‫‪ ‬כא ًא‬
‫ـل‬

‫ـ هא‬

‫ـא‬

‫ر ل א ‪-‬‬
‫ـ‬

‫א ـ‬

‫א ب‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـא أ ــ ل א‬

‫אـ‬

‫ًـא ـ ًא‬
‫زو َ ـ َ‬
‫أَ ْ ـ ِ ْכ َ َ ْ ـ َ‬
‫ـכ َ ْ‬
‫ـכ َوא ـ ِ א َ‬
‫)‪(٢‬‬
‫َ ْ َ ُאه﴾ )א אب‪.(٣٧:‬‬
‫ل א ‪ ‬و ـאه ور ـאه ـ زو ـ‬

‫ـ‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫א ـــــ ‪«.‬‬

‫ًא ـ ر ـ ل א‬
‫‪‬و‬
‫ـ أ ـ א ـ אدة ـ ة أ ـ ى ـ أ ـ‬

‫ـ‬

‫هא‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ ىأ א ـ ‪ ،‬ـ ـ أ ـ‬
‫א‬

‫‪ ،‬أ ـא‬
‫א‬
‫أ‬

‫ى‬

‫כ و‬

‫‪،‬א‬
‫אزي ‪٧٧‬؛‬
‫‪ ،‬א אن ‪.٢٨٨‬‬

‫אب ‪‬‬
‫ـ ـ א‬
‫ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫‪ .‬כאن رأي‬

‫ـאب ‪ ‬כـאن ـ رأ ـ‬

‫ـ ه‪ .‬و ـאل ر ـ ل א ‪ ‬إ ـ‬

‫‪.‬و ع‬
‫‪.‬‬

‫لأ‬

‫ـ‬

‫כ ــאر‬

‫א כאن‬

‫‪١٤٧‬؛ أ دאود‪ ،‬א א כ ‪٥٦‬؛ א‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫אب ‪‬‬
‫ذא ر ل‬

‫א ‪ ،‬א א כ ‪.٨٤ ،٧٦‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ‪ ‬وأ ـــ כـــ א ـــ‬

‫כ ـــאن‪ .‬ـــ ‪ :‬ـــא ر ـــ ل א ! أ‬
‫وإن‬

‫و כ כאن إ א ًא أ ًא‬
‫אول‬

‫א‬

‫ع‬

‫‪.‬و‬

‫כאء אכ ـ‬

‫ـــ أي ـــ ء כـــ أ ـــ‬

‫כאء כ‬
‫و א כ‪ .‬ن و‬
‫ُ‬
‫ت ً‬
‫ُ ض‬
‫א אء‪.‬‬
‫أ א ُכ أ‬
‫ي َ ض‬
‫»أ כ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أن‬
‫ة‬
‫ة‪-‬‬
‫א‬
‫כאن ِ َ ِ ٍّ َ ْ‬
‫א ‪ -‬وأ ـ ل א ‪ َ ﴿ :‬א َ َ‬
‫ْ ِ ِ ْא َ ِ‬
‫ون َ َض א ْ א َوא ُ ُ ِ ُ א ْ ِ َة َوא ُ َ ِ ٌ َ ِכ‬
‫رض ِ‬
‫ُ َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ ُ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫אب َ ٌ ‪ُ َ ‬כ ُ א ـא َ ْ ـ ُ ْ َ ـ َ ً‬
‫א َ َ َ َ َ ُכ ْ َ א أ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ‬
‫)‪(١‬‬
‫‪.‬‬
‫ّ א א‬
‫َ ُ ٌر َر ِ ﴾ )א אل‪.(٦٩-٦٧:‬‬
‫ٌ‬
‫ـ כــאن ــאכ أي א ــאل ــאم ر ـ ل א כ ــאن ـ ء ـ א ـ‬
‫א‬

‫أ‬

‫ـــ‬

‫א‬

‫م‬

‫‪١٢٧‬‬

‫כא כ ـא‪ .‬ـאل ر ـ ل א ‪:‬‬

‫אول א‬

‫ه‬

‫أد‬

‫אُ‬
‫َ ُכ َن َ ُ أَ ْ ـ ى َ ـ‬
‫َ‬
‫‪َ ‬ـ َ ِכ ـאب ـِ‬
‫َ ٌ َ‬
‫ْ‬
‫ٌ‬
‫َ ِّ ًـא َوא ُ ـ א א َ ِإن א َ‬

‫ـ هא ـ ‪.‬‬

‫כـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫أכ ـ‬

‫ل ‪.‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻷﻣﲔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﻠﻪ‬
‫وכ א כאن א‬

‫‪ ‬أ ًא‬

‫א א כא‬
‫و‬
‫ـ‬

‫א‬

‫אد א א‬
‫ـ א ـ‬

‫א כא‬

‫א‬

‫א‬

‫أ אق‬
‫و א‬

‫א‬

‫א‬

‫وכ א ‪.‬‬

‫زوج א ـ ‪ ‬أ‬
‫א وא‬

‫אم א ‪ ‬א َ ِ א‪،‬‬
‫ر ل א ‪ ،‬אل‬
‫א‬
‫אر‪،‬‬
‫א‬
‫)‪(٢‬‬

‫אن א‬

‫ُ ‪ «.‬א ‪:‬‬
‫َّ‬
‫א م‪ ،‬وإ‬
‫א אن‬

‫אن א ـ ي‬

‫ـ אאـ‬
‫ـ אل ـ‬

‫إذא‬

‫אن‪.‬‬

‫אא‬

‫אم أ‬

‫אل‬

‫אـ‬

‫ـא‪ .‬ـאل א ـ ‪» :‬إن א ـ‬
‫כ א‬

‫ـ ‪،‬‬

‫‪ ،‬ـ ر ـ ن ـ‬
‫אب أم‬
‫ّ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ِر ْ כ א‪ ،‬إ א‬

‫‪» :‬‬

‫אن ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ًא‪«.‬‬

‫ـ ىאـ م ـ‬

‫أن ـ ف ـ‬

‫أ‬

‫أو وא ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ ن ـ رود‬

‫אـ‬

‫ر ـ لא ؟‬

‫ـ ه א ـ أة א ـ‬

‫ـ‬

‫‪.٣٣-٣١/١ ،‬‬

‫(‬

‫‪،‬א‬

‫م ‪٢٤‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫ـ و כـ ه‬

‫وא‬
‫ـ‬

‫ـ ي ـאل‪ :‬أ‬

‫ه א ‪،‬‬

‫אب א‬

‫ـ ي ـ א ـ אن‬

‫ــא ـ ل‪ :‬ـ‬

‫)‪(١‬‬
‫‪ ،‬א אد ‪٥٨‬؛ א‬
‫ـ א‪) .‬א‬
‫אإ‬
‫)‪ (٢‬أي‬
‫)‪ (٣‬א אري‪ ،‬א כאف ‪٨‬؛‬

‫ر‬

‫ـ‬

‫ـ أ ــא ــאءت ر ـ ل א ‪ ‬ـ وره ـ‬

‫א ر ـ ل א ‪ ،‬وכ ـ‬
‫ُ‬
‫أن ف‬

‫أ אء כ ة‪ .‬و כאن אכ א‬
‫א‬

‫כـאن أ ـא‬

‫زوج א ـ ‪ ‬ـ ى כ ـ ‪ .‬ـ א‬

‫‪ ‬أن ـ‬
‫א‬

‫‪،‬‬

‫ـאل א‬

‫ـ دכـ ‪ ،‬ن ـ ه‬

‫م ‪ ،٧٩‬א دب ‪٨١‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫אم ‪.٦٥‬‬

‫א‬

‫ــא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٢٨‬‬

‫א‬

‫وא אذ א و‬
‫אل א‬

‫א ي‬
‫א‬

‫وא‬

‫إ אن أ‬
‫א‬

‫כאن‬

‫‪-‬‬

‫رא‬
‫ع‬

‫א وأ אد‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫وא א ‪ ،‬و‬

‫و ؟ أ כ أ ّأ א‬
‫أ أ א ُ أـ ـ‬
‫و‬
‫‪".‬‬
‫دد א ل‪ " :‬א‬
‫أ‬
‫وא‬

‫‪ ،‬א‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪،‬و ـ ـ‬

‫‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ‬

‫אن‪ .‬و ـ כ ـ ى א‬
‫ـ ـ ىأ א ـ‬

‫ـ ل‪-‬‬

‫ـ‬

‫ـ ن‬

‫ـ א‪ ،‬أ ـ כـ א ـ‬

‫א ـ ؟ ـ כـאن أ ًـא إ ـ در ـ ـ أن أ ـא‬

‫إ ـ אع أ ـ أ א ـ ‪ ،‬ـ‬

‫آ ـ‬

‫"א ـ "‬

‫ـ‬

‫ـ ه‪ .‬כـ א כـאن ـ אر أ א ـ‬

‫ـ و ـ‬
‫ـ أـ‬

‫ـא‬
‫אـ‬

‫‪.‬‬

‫כאن أ ًא إ‬
‫ِ‬
‫أردت أن‬
‫»و א‬

‫أن א أة د‬

‫در‬

‫ـ ؟« א ـ ‪ :‬أ ُ‬

‫ِכ ِכ ‪«.‬‬

‫ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ ًא ُכ ْ‬
‫ذ כ ن ر ل א ‪ ‬כאن‬
‫א אس‬

‫رא‬

‫א א ‪ :‬א אل أُ כ‪ ،‬אل א‪ :‬ر ل א ‪:‬‬
‫ـ אً‪ .‬ـאل ـא ر ـ ل א ‪» :‬أ ـא إ ِ‬
‫ـ‬
‫ـכ ـ ـ‬

‫אכ ب‬

‫אت א אق‪ ،‬و‬

‫ذ ـכ כـאن‬

‫ـאول إ ـאد‬

‫אت א אق א‬

‫אن‬

‫ـא إ ـ ف‬

‫א ؛ نאכ ب‬
‫)‪(٣‬‬

‫و א א א ‪.‬‬
‫א‬
‫ر ُ א ل ‪ ‬א אق כאن ُ ه‬
‫א אس‬
‫אً ه‬
‫א ه‬
‫و כ روح א א و‬
‫أ אل‪ :‬כ א‬
‫א‬
‫א‬
‫כ ‪ .‬إ כ אد و א‬

‫‪ ،‬وא‬

‫א א א ‪.‬‬
‫א‬

‫‪،‬‬
‫ر لא ‪‬‬

‫ـــא ـــאءت א ُ ـــ ة‬
‫א ـــ أ ـــא ُ ـــ ة)‪ (٤‬ـــא ـــאن‪ ،‬ـــ א‬
‫ـــא‬
‫َ‬
‫َ‬
‫)‪(٦‬‬
‫)‪(٥‬‬
‫َ ـ ش‪،‬‬
‫ردوא و ـ א إ ــא‪ «.‬כـ ن‬
‫ــאء א ـ ‪ ‬ــאل‪ » :‬ـ‬
‫ـ ـ ه ـ א؟ ُ ّ‬
‫ُ‬
‫אت‪.‬‬
‫هא‬
‫א رض‬
‫وא א‬
‫א‬
‫א‬

‫א א ُ א א‬
‫أא‬
‫ّ‬
‫ة א אح ‪ ‬א ي כאن وא ًא‬
‫أ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪(٤‬‬
‫)‪(٥‬‬

‫َ‬
‫)‪ (٦‬أ‬

‫ة‬

‫ُ‬

‫א‬

‫אم‪.٢٠٩/١ ،‬‬
‫ةא‬
‫אم أ ‪٤٤٧/٣ ،‬؛ أ دאود‪ ،‬א دب ‪.٨٠‬‬
‫‪ ،‬א אن ‪.١٠٧‬‬
‫אري‪ ،‬א אن ‪٢٤‬؛‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫ّ ة‪ :‬א‬
‫(‬
‫ف‪) .‬א‬
‫ش‪:‬‬
‫ُ‬
‫אم أ‬
‫دאود‪ ،‬א אد ‪ ،١١٢‬א دب ‪١٦٤‬؛ א‬

‫د‬
‫ـ‬
‫ـــ‬
‫ـ‬

‫א ـ ر وא ـ אء ـ כـא א أ ـאء أ ـ א‪ ،‬ـ א ـ‬
‫א אم‬

‫ز‬

‫‪.٤٠٤/١ ،‬‬

‫א‬

‫אب ‪‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫أن‬

‫ًא‬

‫أن‬

‫دאد א אم ـ ‪ ،‬و ـ כـ‬

‫ًא‬

‫א אع‬
‫ـ ـ‬

‫ـ א‬

‫د‬

‫ـ أ ــאس أن ـ א‬

‫؛ א‪،‬‬

‫هא‬

‫دإ‬

‫ـ أـ‬

‫‪ ،‬إذ‬

‫כאن א‬

‫‪،‬و ـ א ن‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אل‬

‫‪١٢٩‬‬

‫ـ ة‬
‫و ـ ل ـ‬

‫أن ـ א‬

‫אظ א‬

‫ود א א‬

‫א א‬
‫ة‬

‫إن أ א‬

‫‪:‬‬

‫א‬

‫אح ‪‬‬
‫ّ‬

‫א ـ אرى‪ .‬ـ ذא כــאن א ـ ب‬
‫ورو א‪ ،‬ـאن א ـ‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ذ ـא‪ ،‬و ـ‬

‫א‪ ،‬ذא א‬
‫أ‬

‫אא‬

‫إ‬

‫א אم‪.‬‬

‫א‬

‫כ‬

‫אא‬

‫و‬

‫إ‬

‫כא‬

‫אא‬
‫כא א‬

‫وכא א‬
‫אب א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬א‬

‫نא‬

‫نא א‬
‫א‬

‫אب‪:‬‬

‫א א أن‬
‫א‬

‫א ن‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫و ـ‬
‫وא ـ א‬

‫א ـ א‬

‫هא א‬
‫د ـ‬

‫ب כאن א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـאن و ـ أورو ـא أر ـ ـ ون‬

‫אإ‬

‫ر ‪،‬‬

‫א‬

‫أ אب‬

‫א‪،‬‬

‫א‬

‫אل‬

‫כ‬

‫ون‬

‫أ‬

‫‪.‬‬
‫אء א‬

‫دא‬
‫ـ دאـ‬

‫و‬

‫א ـ אل ـ‬
‫ـ‬

‫כـא א ـ‬
‫وإدאر‬

‫ـ ة‬

‫ـכ א ـ אن‪ ،‬وأ ـא أ ـ ـ ن א ـ אء א ـ‬

‫אم א ورو א‬

‫א‬

‫א ـ א‬

‫ـت‬

‫و‬

‫א‬

‫ـא‬

‫ـא‬

‫א‬

‫ون א ب‬

‫א‬

‫ـ أ ـ‬

‫א כ ن ـ‬

‫א‬

‫ن‬

‫ـ‬

‫אن أورو א‪ ،‬و إدא‬

‫و‬

‫وب أ ـ‬

‫א‬

‫א א‬

‫‪.‬وכ‬

‫ة؛ א‪ ،‬א‬

‫אءאت‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫א כאن א‬
‫א‬

‫א أ‬

‫א ن‬

‫אت א‬

‫אل ه א ون א ً‬
‫כא‬
‫א‬

‫כ‬
‫أ‬

‫هא‬
‫א‬

‫א‬

‫ن أ אن א אכ א‬

‫‪ ،‬وإ‬

‫ـش ـ ب‬

‫ـ אد א ـ‬

‫وא אن‪-‬‬

‫دא‬

‫ب‪ ،‬כא א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ א ـ אزن א ـ و‬

‫א‬

‫א כאن א‬

‫א‬

‫אن‬

‫و دכ‬

‫א‬

‫‪-‬أي‬

‫אر‪ .‬כא א‬

‫هא‬

‫א‬

‫ـאن‬

‫‪.‬و ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ א אـ‬

‫ةأ ى نא‬

‫ـא‪ .‬و כـ ن ـ א ـ دد א‬

‫أ אء א א ‪.‬‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫ق ـ عא‬

‫ـ א א‪ .‬ذ ـכ ن א ـ وא ـ وא א ـ‬

‫هא‬

‫כـ א ـ‬

‫אن א‬

‫אو‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫אش أ ًא ور א ًـא إ ـ در ـ أ ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫و א‬

‫ــא‪ ،‬و‬

‫ـ‬
‫أ ــאم‬

‫و‬

‫ـ א א‪ ،‬وأ ـאم ـ א א ـ א ـ ي ُـ‬
‫و כ א ردت أ אل א ـ‬
‫وأن ـ‬
‫א إ ـ א أن ـ א ـ‬
‫إ א כ א وא د ة و‬
‫وא‬
‫ن إن אء א و‬

‫ـ إ‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ نא‬

‫ـ ون ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪.‬و ـ‬

‫ـ‬

‫ِ‬

‫ون إ ـ א ـ ة א ـא ة ـ ز ـ א ـ ‪ .‬و ـ‬
‫ْ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.٢١٤-٢١٣/١‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٣٠‬‬

‫א‬

‫آ‬

‫א‬

‫إذא أ‬

‫א‬

‫א‬

‫و א‬

‫אر‬

‫א إدאرة א و و ض‬

‫و ةא‬

‫א‬

‫אو א א‬

‫א ـ כ‬

‫ـכ א ـ א אت א ـ א‬

‫ح‬

‫ـ ةאـ‬

‫‪.‬‬
‫!‬

‫و ـ‬

‫כ א אم‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א א ـ وא‬

‫ـ‬

‫إدאرة دو ـ وא ـ ة ـ אل ــכ א ـ ة دون أن‬
‫א‬

‫ب א כאن أو ً‪ .‬و‬
‫א‬

‫א א ‪،‬و‬

‫א‬

‫ب وא‬

‫ب وא‬

‫א‬

‫ذإ‬

‫ـאت‬

‫ـ‬

‫ــאכ ـ אכ‬

‫ـ‬

‫א ـ س ـ و‬

‫א‬

‫ـ‬

‫وא ـ ‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ؛‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ אة ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‪.‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻣﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﻦ‬
‫وכ א כאن‬
‫إ‬

‫أ‬

‫أ כאل א‬
‫و‬

‫א‬
‫ُُ א א‬
‫א כאن‬
‫א‬

‫وא‬
‫د ـ‬

‫ـא‬

‫‪ ،‬إذ‬

‫אـ‬

‫א ـ ‪- ‬أي إ ــא ـ‬
‫אد‬

‫א‬

‫وכאن א‬

‫‪ ،‬وأ ذ כ‬

‫כ‬
‫)‪ (١‬أ‬
‫)‪(٢‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫إ‬

‫)‪ (٤‬أ‬
‫)‪ (٥‬א‬

‫ــא א ـ‬

‫ــא‪ «.‬و ــאم א ـ ‪ ‬א‬

‫א‬

‫روح א‬

‫אא‬
‫א‬

‫אء و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫‪‬‬

‫أ ‪» :‬א‬
‫א‬

‫ـ ًـא ـ א ـ‬
‫כ‬

‫ه وأد ‪ ،‬אش‬

‫א‬

‫أ ذ כ‬

‫א א ‪«.‬‬
‫א‬

‫ـ א ـ ع ـ א אـ‬

‫ـ‬

‫ـن ـ‬

‫אدر אء‬

‫و ـ‬

‫إ‬

‫א ـ ع‬

‫)‪(٤‬‬

‫א‬

‫א אة א א כאن א‬

‫ـ ل ‪ ‬ـ אً‬
‫مא א ُ‬

‫أ‬

‫ــא‬

‫ـ ج أ ــאرت א ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫ـ אإـ‬

‫אכ ‪.‬‬

‫و ر א כאن‬

‫כא‬

‫א‬

‫ـ ‪ ،‬ـ א ـ م أن ُ ـאب‬
‫ّ‬
‫‪.‬‬

‫אر א‬

‫א‬

‫א ـאس‪ .‬وأي ـכ‬

‫)‪(٣) (٢‬‬

‫א‬

‫א و‬

‫و‬

‫ر ـ א‬

‫ل ‪ ‬دد دא א‬

‫وא‬

‫ـ א أ ـאء ـ‬

‫כ א ـ אح ـ أو א כ ـ‬

‫ة‪ -‬ــאل א ـ ‪» :‬א‬

‫א‬

‫ـ ًـא‪ .‬و ـ رد א‬

‫ـא א‬

‫ـ أ אد ـא أن‬

‫ً‬

‫אن א‬

‫א ـ أة ـ‬

‫א‬

‫א‪ ،‬و‬

‫ـ وא‬

‫ـ כـ أ א ـ ‪ ،‬ـ כـאن‬

‫‪:‬‬

‫אو ـ א א ـ‬
‫ه‬

‫ـ אً أ ـאم‬
‫وـ‬

‫رة‬
‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ن‬

‫ـ א‬

‫)‪(٥‬‬

‫ن‪«.‬‬

‫א ـ وא ـ ور‪ ،‬و ـ‬

‫ـ א ـ وא‬

‫אم أ ‪.١٨٩/٦ ،‬‬
‫ي‪ ،‬א א ‪٥١‬؛ א‬
‫دאود‪ ،‬א دب ‪٣٥‬؛ א‬
‫א‪،‬‬
‫א‬
‫א כ أ אب د א و أ א‬
‫א‬
‫א‬
‫א ر‬
‫א א‬
‫(‬
‫א ‪) .‬א‬
‫‪ ،‬א ود ‪.٢٣‬‬
‫‪.٥٣‬‬
‫אذة ‪٢٠ ،١٩‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫دאود‪ ،‬א ‪٣٢‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫‪ ،‬א אد ‪٩‬؛ أ دאود‪ ،‬א אد ‪.١٥٠‬‬
‫‪٢٢‬؛‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫رא‬

‫ـ ل‪» :‬إذא‬

‫ـא‬

‫ـ ‪ ،‬وא‬

‫ـ‬

‫ـ ره א ـ ‪ ‬ـ ذ ـכ‪ ،‬و ـאل‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א‬

‫א‬

‫وو‬

‫إ‬

‫و אب و‬
‫أ‬

‫אح א‬
‫وכ א כאن‬
‫ه א‬
‫א א‬
‫א‬

‫א‬
‫َو‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ כـ‬

‫و‬

‫وא ‪ ،‬و כ א‬

‫א أن א‬

‫ه‪ ،‬و‬

‫ــא‬

‫ـ ‪ ،‬ـ כא ـ‬

‫وא כ ـ‬

‫א ــא ـ ‪ ،‬ذ ــכ‬

‫אرب‬

‫א‬

‫ـ ه ـ‬

‫אت‬

‫ـ אـ‬

‫ـ כא כ و ــאو כ‬

‫ـ‬

‫א אو כ א‬

‫ـ כ‬

‫ـ כــאن ـ ل ـ א ـ و‬
‫ف‬

‫א אس‪ .‬و‬

‫א‬
‫أ ــא‬

‫ـ أن כ ـ אً ـ א‬
‫ل إن إ א ‪‬‬

‫ــאء ‪-‬و‬

‫ـ‬

‫ـ ءو‬
‫כ‬
‫ـ כــאن ـ‬
‫أ א‬

‫ـ وא ـ‬
‫א‬

‫א אر כ‬
‫א ـ ــא‬
‫دא‬

‫אא‬

‫يأـ‬

‫ـ ء ــא כ‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬
‫כ ‪.‬‬

‫א‬
‫ــא ‪ ،‬وכــאن‬

‫אد א‬

‫ـ‬

‫رכ א ـ‬

‫ـ إ ـ א ‪ -‬כــאن ـ ذر ـ و ـ‬
‫﴿َوِإن ِ ْ ِ َ ِ ِ َ א ِ ﴾ )א א ّאت‪.(٨٣:‬‬
‫َ َ‬
‫אכ َ ْ ـ ُ آ ِ َ ِ َـא ِـ‬
‫ـ د ‪ْ ِ ﴿ :‬‬
‫إن َ ُ ـ ُل ِإ א ْ َـ َ َ‬
‫א ُ ْ ِ ُכ َن ‪ُ ْ ِ ‬دو ِ ِ َ ِכ ُ و ِ َ ِ ًא ُ َ ُ ْ‬
‫َ ــא ِ ـ ْ َدآ ـ ٍ ِإ ُ ـ َ ٰא ِ ـ ٌ ِ َא ِ ـ ِ َ א ِإن َر ِّ ـ َ َ ـ‬
‫َ‬

‫ـ ـ אه ـ א ـ‬
‫وא‬
‫ِإ ِّ أُ ْ ِ ُ א وא ْ ُ وא أَ ِّ ِ يء ِ‬
‫َ َ َ‬
‫َ ٌ‬
‫ِ‬
‫ِכ ـ‬
‫ور‬
‫ـ‬
‫ِ‬
‫ر‬
‫א‬
‫ِإ ِّ ـ َ َ כ ْ ـ ُ َ َ ـ‬
‫َّ َ َّ ُ‬
‫ُ ْ َ ِ ٍ ﴾ ) د‪.(٥٦-٥٤:‬‬
‫א‬
‫و ح א آن ـ إ ـ א ‪ ،‬ـ א ـ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ٌَ ِ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫آء‬
‫ِإ ْ َ א َ َوא َ َ َ ُ ِ ْإذ َ א ُ א َ ْ ِ ْ ِإ א ُ َ ء ُ‬
‫أ ْ َ ٌة َ َ‬
‫אوة وא ْ ْ ـ َ אء أَ ـ ًא ـ ُ ْ ِ‬
‫כ א ِכ و א א و כ א ـ‬
‫ُ َ َ‬
‫َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َْ ََ َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ‬

‫כـ‬

‫ـ ‪ .‬أ ـ כ ـ وأ ـא ـ د‬

‫א أ כ و אوروא و‬

‫ي و وא כ‬
‫ـ א ‪،‬‬

‫ـ ون ـ و ـ د ـ‬

‫ـ وא ـ ــא‬

‫‪.‬‬

‫أن א‬

‫אכ‬

‫ـא ‪ .‬א א ـ‬

‫ـ آ ــאت‬
‫ـ‬
‫‪ .‬و ـ א ـ آن ـ א א ـ‬
‫َ ُכ َ א ِ و َ ْ ِכ ِ ي ِٰא ِ‬
‫ـאت‬
‫ِ ِ א ِم ِإن כאن כ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َْ ْ َ َ ََُ َ ْ‬
‫כאءכ ُ َ َ ُכ ْ أَ ْ ُכ َ َ ُכ ُ ً ُ א ْ ُ א ِإ َـ‬
‫َ َ َ ُ‬
‫ْ ْ‬
‫ُ‬

‫ـ أـ א‬

‫א‬

‫ًـא إ ـ א‬

‫ـ‬

‫א אم‪.‬‬

‫א ـ ــא‬

‫כـ ـא‬

‫وכـ‬

‫ر ‪.‬أ א‬

‫א‬

‫ـ אـ א‬
‫ز ـ ـ و ُ ـ ًـא ـ أ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ة‪َ ﴿ .‬وא ْ ُ َ َ ْ ِ ْ َ َ ُ ٍح ِ ْإذ َ َאل َ ْ‬
‫ِ َ َ َ א ِ َ َ כ ْ ُ َ َ ْ ِ ُ א أَ ْ َ ُכ ْ َو ُ‬
‫َ ُْ ِ ِ‬
‫ون﴾ ) ‪.(٧١:‬‬
‫ُ‬
‫ـ و ـ ل‪ :‬إن כ ـ‬
‫כــאن ـ ح ‪ ‬ـ ـ ر ـ و ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ وא ـ ـא ‪ ،‬כא ـ‬

‫ـ א ـ ‪ ‬و ـ א ور‬

‫א‬
‫ـ‬

‫אء وأدאروא‬

‫دق א ‪.‬‬
‫ّ‬
‫א ـ وא‬

‫‪ ‬כא‬

‫אא سو‬
‫ـ‬

‫א‬

‫وَ‬

‫א א وא‬
‫إ‬

‫א‬
‫כ‬

‫ًא أ ـא‪ ،‬כـאن ـ‬

‫و ًא‬
‫א‬

‫א‬

‫هא‬

‫‪١٣١‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫‪،‬إ‬

‫‪ ،‬ــא آن‬
‫ـאل‬
‫ُ ٍء َ َ‬
‫ِ ِ‬
‫ون ‪‬‬
‫ُ‬
‫ِـ ٍ‬
‫אط‬
‫َ‬

‫ـ ل‪ ﴿ :‬ـ כא ـ כـ‬
‫ـ‬
‫َْ َ َ ْ َ ُ ْ‬
‫دون א ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ون ِ ُ ِ‬
‫ْ ُכ ْ َو א َ ْ ُ ُ َ ْ‬
‫ُـ א ِـא ِ و ـ َ ه ِإ ـ ل ِإ ـ א ِ‬
‫َ ْ ُ‬
‫َْ َ َْ َ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٣٢‬‬

‫ـכ أَ َ َــא َ ِ‬
‫ـכ ِ ـ َ א ِ ِ ـ ـ ٍء ر ــא ـכ כ ــא ِ‬
‫ـכ‬
‫وإ‬
‫ـכ َـ َ‬
‫َ َ ْ ـ َ ْ ِ َن َ َ‬
‫وإ َ ْ ـ َ‬
‫ـכ َو َ ــא أَ ْ ِ ُ‬
‫ْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ‬
‫‪.( ٤ :‬‬
‫﴾ )א‬
‫ُ‬
‫ـ ‪:‬‬
‫אن و ـ ون א כ ـאر ـא‬
‫ن رא א‬
‫آ א‬
‫‪ ،‬כאن إ א وא‬

‫ِ َِ ـ ِ‬

‫אْ ِ‬
‫َ‬
‫أ‬
‫إ א‬

‫ون‬

‫و‬

‫כ‬

‫ت‬

‫ون‬

‫א‬

‫אو כ א‬

‫و هא‬

‫אوة‬

‫א א ‪ .‬א‬

‫אن‬

‫א כ ‪ ،‬وא כ‬

‫כאن وא‬

‫‪ ،‬نאכ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫כ ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א‬
‫ـ א‬

‫אم و א ‪ .‬أ א‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــאط א‬

‫א כא و‬

‫م‬
‫א‬

‫א‬

‫כ أن כ ن אכ‬

‫אر א‬

‫ـ ه א ـ آن א כـ‬
‫א א‬

‫ورأ‬

‫א ـ א‬

‫‪‬‬

‫ــאء وא ـ אر‪،‬‬

‫ــא‬

‫ـ א כــא‬

‫ـ ة‬

‫ـ ـא‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ م‬

‫א‬
‫אכ‬

‫אع‬

‫א‬

‫א‬

‫و כ‬

‫א‬

‫אة‬

‫و‬

‫ـ א‬

‫א‪ .‬و ـ כ‬

‫ـ‬

‫אء‬
‫ـ‬

‫כـ‬

‫כ א כאن כ‬

‫‪ ...‬إذن‪ ،‬א א כ‬

‫א‬

‫ل" ـ‬

‫א وא ًא‬

‫א‬

‫أن‬

‫و כ ً‬

‫‪.‬‬

‫אم א‬

‫وإ‬
‫א‬

‫א‬
‫ـ‬

‫أ أو ـ‬

‫و א אل‪َ﴿ :‬ر َא َ َ َכ َ َ כ ْ َא َوإ َ َכ أَ َ َא َوإ َ ـَכ א ْ َ ـ ِ ﴾‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫و ه‪.‬‬
‫א وא אده و כ‬
‫زت‬
‫כ و‬

‫وא‬

‫‪،‬ذכ‬

‫אوة‬

‫א‬

‫ىא‬

‫ـ‬

‫אد‬

‫ـ א‬
‫ـ‬

‫ـ ًא‪.‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫وزא‬
‫و כ‬
‫ـ א ـ ً‬
‫כـ أي ـ د ـ א ـ אد‪.‬‬

‫אء وא‬

‫א " و ـ ذ ـכ א ـ‬

‫ـאرة ـ أ ـ‬

‫ـ ‪ (٤:‬כـאن‬

‫)א‬

‫א‪.‬‬

‫אن وא כ ‪ ،‬أ א א א‬
‫ـכ‬

‫א ـ א ـאس أو ـ‬
‫א‬

‫ـ אء ـ ة‬

‫ـ إ ـ א כـ ن‬

‫א ـ אء‪ .‬ر ـ أن ـא א ـ ـ כـ إ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫ـ إ ـ כـ א‬

‫وא ـ وءة‪ ،‬و ـ‬

‫ـ ‪.‬و ـ א ـ‬

‫אא‬

‫نאכ‬

‫وא‬

‫א ـ‬

‫و כ א ن א ـ אوة ـ‬

‫א ـ א כ ـ ‪ ،‬وא כــא‬

‫א ـ ـ א‬

‫ـ ش وא ـ א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ة‪ ،‬ـ א ـ‬

‫إ א‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫ـאن و ـ ر א ـ ة‪ .‬כـאن أ ـאع إ ـ א‬

‫א א و‬

‫ـ א ـ אف و ـ‬

‫אء‪ .‬أ א א‬
‫و‬

‫א‬

‫إ‬

‫أ‪.‬‬

‫ذ ــכ‬

‫ة‬

‫א‬

‫כـ أن‬

‫ـא‬

‫ـא ًـא أو ـ‬

‫אن‪ ،‬כ א أن א‬

‫ن ذر ًـא ـ ر א‬

‫ن כ אر إ‬

‫א‬

‫و‬

‫כـ כ و כـ כـ‬
‫آدم ‪ ‬و א‬

‫אن‪ ،‬ـ‬

‫אء‬

‫א ر‪ ،‬כ כ א כ ـאر ـ‬
‫אو‬

‫א‬

‫أت‬

‫אوة و‬

‫א‬

‫א‬

‫دون א‬

‫ُ א כ ـ א‪ ،‬ـ‬
‫א א ‪.‬‬

‫ـ א כ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫אده ـ א و כ ـ‬

‫و א‬

‫‪..‬؟‬

‫אـ‬

‫ًـא‬

‫ـ أن ر ـ ً ـ‬

‫א‬

‫ـ אً‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫أ‬
‫א‬

‫إ‬

‫א‬

‫ل‬

‫‪‬‬

‫و‪ ،‬وכאن‬

‫‪":‬‬

‫رأ ُ א ـ م ـ ر و ـ‬
‫)‪(١‬‬
‫ًא‪".‬‬

‫أ ّ א אس‬

‫ـ ذ‬

‫‪١٣٣‬‬

‫ـא‬

‫ـ لא ‪‬و ـ أ‬

‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﺍﳌﺬﻫﻞ‬
‫ـ‬

‫א ـ ـאس ـ‬
‫ـ‬
‫א ًא‬
‫א א כאن‬
‫א ‪َ﴿ :‬و َ َ ْ َא ِ ْ َ ِ أَ ِ ِ َ ّ ًא َو ِ ْ َ ِ ِ َ ـ ّ ًא﴾ ) ـ ‪ (٩:‬و ـ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫)‪(٢‬‬
‫כ א אن ودون أن ي أي‬
‫ج‬
‫א ًא‬
‫כـאن‬

‫כ‬

‫و‬
‫אر ــאؤه‬

‫‪،‬‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ه‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ אب‪ ،‬و כ ـ אر ـ ذروة ـ א א‬

‫כא ـ‬

‫אـ‬

‫כאن‬

‫ـאرة ـ‬

‫ة א אر‬
‫و‬

‫כ‬
‫أ‬

‫‪...‬‬

‫ـ‬

‫و‬

‫א אء‬

‫כ إـ‬

‫و‬

‫ب وא‬

‫ـ هא אـ إـ‬
‫כـאن ر ـ آ ـא‬
‫א«‬

‫‪ ،‬إن א‬

‫ـ‬

‫ـ ـ وة ُ ـ א ـ ـ א وכـ ن א ـ‬
‫وא‬
‫א ـ אل‪ ،‬وأ ـ א ـ أن א ـ א כ ـ ـ כ ن‬
‫אده ‪-‬א ي כאن א אس ‪ ‬אول أن‬
‫وכא‬

‫א‬

‫א‬

‫إ‬
‫و‬

‫أ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫ه‬

‫آ‬
‫أ‬

‫‪-‬‬

‫ـ‬

‫آ‬

‫ـ‬
‫ـא‪ .‬כ ـא‬

‫ـ وא ـ أو أ ـ ‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ ء ـ‬

‫ـ‪،‬‬
‫ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫א‬

‫א؟!«‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫כـ ة‬

‫أאא‬

‫أدت إ‬

‫ـ‬

‫أ ـא כـ ‪ ‬و ـ ل ـ ‪ » :‬ـא أ ـא כـ !‬

‫فא‬

‫כ ب‬
‫א‬

‫כאن‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ر لא ‪‬أ א‬

‫כא ــא؟ أ ــא ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬

‫ل ‪ »:‬א כ א‬

‫»أ א א‬

‫ـאכ ـ ى ـ א‬

‫‪،‬ذכ‬

‫א‬

‫ًـא‬

‫ـ‬

‫مو ـ هא ـ‬

‫ـ ء‬

‫ة أ אم‪.‬‬

‫ًא‬

‫ـא‪ ،‬وכـאن‬

‫ـ‬

‫ـ و ـ ـ א א ـ وא‬

‫ـ א ـ אق وא‬

‫ـאب א ـאر‪ ...‬و ـ‬

‫כ ‪ ‬وא‬

‫ــאذא ـ ـ ـ‬
‫א א‬

‫ـאر ـ ر‪ ...‬ـ א א ـאر א‬

‫ـ أ ـ ـ‬

‫ـ د ـ‬

‫‪،‬‬

‫و ـ ق ذאت א ـ وذאت‬
‫ـ‬

‫‪ ‬ـ ق‬

‫‪ .‬إذ ــא‬

‫א‬

‫אء و‬

‫‪:‬‬

‫)‪(٤‬‬

‫‪«.‬‬

‫א‬
‫א‬

‫دة א כ א‬

‫و‬

‫‪،‬‬

‫‪.‬‬
‫א כאن א‬

‫א כ אر وא‬

‫‪ ‬א ًא‬
‫َ ْ َرث‬

‫אم أ ‪.٨٦/١ ،‬‬
‫אم‪.١٢٧/٢ ،‬‬
‫ةא‬
‫אم أ‬
‫رة )‪٩ (٩‬؛ א‬
‫אري‪،‬‬
‫‪ ،‬א אد ‪.٧٨‬‬
‫אري‪ ،‬א אد ‪٥٢‬؛‬

‫ة‬

‫א אرث‬

‫‪.٤/١ ،‬‬

‫ر‬
‫א‬

‫وة ذאت א ِ ـאع إذ‬
‫ّ‬
‫ةو ـ ـ‬
‫א‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٣٤‬‬

‫ةא‬

‫א‬
‫‪ ‬א ً‬
‫وא ـ ًـא ــא ــא ‪ ،‬ـ א‪ ،‬أ א ـ ‪» :‬א «‬
‫א‬

‫אء‪:‬‬

‫‪ ‬و ـאل ـ ‪» :‬وא ن ـ‬

‫א‬

‫‪.‬و אأ‬
‫א‬

‫א‬

‫ى زאد إ א‬
‫لא כ א‬

‫ـ‬
‫مإ‬

‫כ‬

‫א‬

‫ــא‬

‫אـ‬

‫‪ ‬وأ‬

‫א‬

‫ر وא‬

‫إن ر ل א ‪‬‬

‫أכ‬

‫ـ כ ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـא رأوא و ـ א‬

‫ـ‬
‫ـ א‬

‫)‪(١‬‬

‫دون‬

‫ـ ‪،‬وـ‬

‫ـ دة و‬

‫אب‪.‬‬

‫א ـ و ـ‬

‫ـ א כــאن ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ א‬

‫ـ ـא ‪ ،‬ـ א ـ‬

‫ـא‬

‫אز ـא א אد ـ ‪ ،‬ـ א כא ـ‬

‫א و כ‬

‫ـ‬

‫א ـ אو‬

‫د א‬

‫‪ ،‬א‬

‫ح‬

‫אـ‬

‫ـ أـ‬

‫כ‬

‫אة‬

‫‪ ‬ـ‬

‫אכ‬

‫ـ כــאن ـ אه أ ـ א ــאس‬
‫א‬

‫אכ‬

‫أن כ א‬
‫ـــאت ـــאم א ـــ א‬

‫وـ‬
‫ـ‬

‫ـא‬

‫ـ ـــ ول ـ ه א ـ‬

‫ة أ ى‪.‬‬
‫א ـــ‬

‫ل‪‬‬
‫ـــ‬

‫א א ‪ «.‬אل‪ :‬כ إ א א؟ אل‪» :‬إذא ُو ِ ّ א‬
‫ـ ‪ .‬وإ ــאء א ـ‬
‫أ ـ ‪ ،‬إن א א ـ ـ ء‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫א‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫ـ ‪ ،‬ـ أ ـאد א‬

‫إـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫אم؛ ن א‬

‫إذ ـــ ل‬

‫ـ ل‪ :‬ـ أن ـ‬

‫אכ ـ‬

‫ـ‬

‫כـ أ ـ‬

‫ـ ه א א ـ ‪ ،‬و כـ א כــאن‪،‬‬

‫אن‬
‫כ‬

‫א ـ إـ‬

‫ـאر‬

‫أن כ ن‬
‫א א ‪،‬و‬
‫ـ ْ ُכ َأن ُـ َ دوא ْא َ א َ ِ‬
‫ـאت ِإ َـ‬
‫َ‬
‫َ ُُ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫כـאن َ ـ ًא‬
‫ـא َ ِ ُ ُכـ ِـ ِإن א َ َ َ‬

‫ــ ول ـ ه א ـ‬

‫אن‬

‫إ‬

‫כא ـ و ــ‬

‫אس‪.‬‬

‫أ ًא אة‬
‫و ‪ ،‬ل א ـ א כ ـ ‪ِ ﴿ :‬إن א َ‬
‫ـאس َأن َ ُכ ـ א ِא ْ ـ ْ ِل ِإن א ِ ِ‬
‫وإذא َכ ـ ـ א ِ‬
‫َא َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ ُ‬
‫ًא﴾ )א אء‪.(٥٨:‬‬

‫ــאن‪،‬‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ـ ه א‬

‫"‪:‬‬

‫ـ א ـ أ ـ‬

‫وإ א‬
‫إ‬

‫ر لא ‪ ‬א‬
‫ّ‬

‫א ـ ت א ـ ‪ ،‬ـ‬

‫א ‪ .‬أ א َ ْ َرث‬
‫א وف " رج אر‬

‫א‬

‫א‬

‫أَ ِ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫َ‬

‫ـכ ـ ؟«‬
‫ـ‬

‫ـ א כـא‬

‫ـّ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪".‬‬

‫כא‬

‫أ‬

‫؟‬

‫ل‪‬أ א‬

‫א כــא وא ـ ب وو ـ א ـ‬

‫أ‬

‫ـ ًא ـ‬
‫"إن‬
‫א ـ אن א ـ ـ א ـ ‪ ،‬و‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫نא‬

‫ـ‬

‫כ‬

‫כ‬

‫بא‬

‫כـאن‬

‫א א و مر א א‬
‫ـــ א ـــ א ‪ » .‬ـــ ذא ـــ ِ‬
‫ُ ّ‬
‫)‪(٣‬‬
‫א א ‪«.‬‬
‫א‬
‫أ‬
‫إ‬

‫‪ ،‬א א ‪١٣‬؛ א‬
‫אزي ‪ ،٣١‬א אد ‪٨٤‬؛‬
‫אم‪.٥٥/٤ ،‬‬
‫‪٤٦٠/٢ ،‬؛ א ة א‬
‫אم أ ‪.٣٦١/٢ ،‬‬
‫‪٢‬؛ א‬

‫א א ـــ ـــא‬

‫ـ‬
‫رכ‬

‫ـ أ אـ و ـ‬
‫אכ ‪.٢٩/٣ ،‬‬

‫ـ א ـ رא‬

‫ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א אم ـ א ـא ‪ .‬و ـ אع א א ـ ـ‬
‫אא א א ي א‬
‫آ ـ‬

‫و‬
‫ر‬

‫ول‬

‫و‬

‫زو ــא و ـ و‬

‫ـ ر‬

‫ر‬

‫)‪(١‬‬

‫ول‬

‫و‬

‫أ‬

‫אم و ده כ ن‬

‫ول ـ ر ـ ‪ .‬א ـאم رאع‬
‫ـ‬
‫ٌ‬

‫ـ ول ـ ر ـ ‪ ،‬وא ـ أة رא ـ ـ‬

‫و ـ‬

‫ــא‪ .‬وא ــאدم رאع ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ــאل ـ ه و ـ ول ـ ر ـ وכ כـ رאع‬

‫ـ אא‬

‫ـ أن כـ‬

‫ـאر א ـ א‬

‫ى א ‪ ،‬وא آن כאن أ א‬

‫ر ل א ‪،‬‬

‫א‬

‫إن‬

‫א آن و ة‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א א ‪ ،‬ـ أ אـ‬

‫‪‬‬
‫‪‬أ אـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ أـ א‬

‫ـ‬

‫ـ م‪ .‬وא ـ‬

‫ـא‬

‫ى א ‪.‬‬
‫إن א א ـ א ـ‬

‫כ وא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫يإ‬

‫ــא א‬

‫א‬
‫ى‬

‫و כـ‬

‫ـ وـ‬

‫ـ א‬

‫وא‬

‫ـ أ ــאم‬
‫כ‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫אא א‬

‫א אرس وא אء‬

‫כ‬

‫ور‬

‫ـ ى ـ ه א ـ وא‬

‫ـ‬
‫ـא כـאن ـ‬

‫ـ א‪ .‬ـ ذא‬

‫ـא‪ ،‬و أ ـ أن أ ـ ًא ـ כ ـ‬
‫ـ כ أ ـ ـ‬
‫‪،‬‬
‫ج א א אد‬
‫ـ אد ـ‬

‫وإ ـ‬

‫ـ אن‬

‫כـ‬

‫א ـ ‪ ،‬ـ ن ـ כـ دא ـ ة א ــאم‬

‫ـ‪.‬‬
‫ـ‬

‫ــאء‬

‫א כא ‪ .‬و‬
‫א و ‪-‬‬

‫א כ ـ ن ـ א ـ אد א‬

‫إ ـאر ـ ه א‬
‫و‬
‫ــאء כ‬

‫ـאرة‪ ،‬ـ כـאن أ ـ אد‬

‫כא‬
‫ـ א‬

‫ـ عא אـ‬
‫ـ א א ـ א ـ‬

‫‪.‬‬
‫هא‬

‫אـ ي‬

‫إـ‬

‫ـ أ ـ אع א‬

‫ـ א ــא‬

‫و نא א‬
‫אـ‬

‫ـ‬

‫إ‬

‫ـ אא‬

‫أ‬

‫ــאة א‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬

‫ءא‬
‫ ً‬‫ـ‬

‫أن ـ א‬

‫אد‬

‫قא א א‬

‫אد ـ ض‬

‫ى א د‪ ،‬و‬

‫أن ـ א א ـ אد ـ‬
‫ـ‬

‫ــאة وכ ـ כ א א ـ א ـ‬

‫‪ ،‬وأي‬

‫א وא א‬

‫כאن אכ أي‬

‫א א ـ‬

‫א ـ א אـ א‬

‫א א‬

‫أن כ‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫א אم أو א‬

‫אن‪.‬‬

‫‪«.‬‬

‫دכ أ א‬

‫أא‬

‫ـ ل א ـאم א ـאم‪ .‬وو ـ د‬

‫رאع وכ כـ‬
‫ـ ل ‪» :‬כ כـ‬
‫ٍ‬

‫رאع‬

‫إن א אد‬
‫وא‬

‫ـא‬

‫א א وא‬

‫ـ لא‬

‫‪ .‬وא‬

‫ـ‬

‫‪١٣٥‬‬

‫‪ ،١١‬א א א‪٩ ،‬؛‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫אم أ ‪.١٣٥/٣ ،‬‬

‫ـ ـאل א‬
‫د ـ‬
‫و‬

‫ـ ل ‪ » :‬إ ـאن ـ‬

‫כـ ن إ א ـ כــא ً؛ ن‬
‫ـ‬
‫أن‬
‫א‬
‫‪.‬و‬

‫‪ ،‬א אرة ‪٢٠‬؛ أ دאود‪ ،‬א אرة ‪.١‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫أ א ـ ـ ‪«.‬‬
‫ـ א‬

‫ــאن‬

‫ر א כא ـ‬

‫ً‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٣٦‬‬

‫‪ ،‬א‬

‫أ‬

‫آ ـــ‬

‫ـــ‬

‫)‪(١‬‬

‫‪«.‬‬

‫وأ א‬

‫כ ن أ ًא‪ ،‬ن‬

‫אن ذو א‬

‫אن א כא‬

‫ـــ ف א‬
‫ّ‬

‫ـــ ل ‪ ‬א ـــ‬

‫כ أ ًא‬

‫ـــ ‪» :‬א ـــ‬

‫إ א כא ً‪ .‬و‬

‫ـــ أ ـــ א ـــאس ـــ د ـــא‬
‫ل ‪ ،‬وذ כ כ‬

‫قא‬

‫ـ‬

‫ذא‬

‫ًא أورد‬
‫و א أود أن أذכ ة א‬
‫ًّא أ כ أَ‬
‫כ א «‪:‬‬
‫ع א א ‪ .‬אل ر ل א ‪ِ » :‬א ْ َ ُ א‬
‫‪» -١‬אُ ـ א إذא ـ « أ ـ ‪ ،‬ـ أن כ ـ ن כ כ ـ و ـ ככ ـ ًא א ـ‬
‫)‪(٢‬‬

‫א ‪َ ،‬و ْ כ‬

‫وא‬

‫א‬

‫א‬

‫‪» -٢‬وأو א إذא و‬
‫ع א‬

‫אא‬

‫«‪ :‬و א‬
‫אر‬

‫א‬

‫כ ب‬

‫‪» -٤‬وא‬
‫א‬

‫כأ‬

‫אول‬

‫א أ ـ אرכ «‪ :‬أي‬

‫א ـ ‪ ،‬ـ א ورد ـ‬
‫أ‬

‫א‬

‫أ ًא‬

‫ـ‬

‫כ‬

‫و ـ ــאم א ــא א‬
‫ـ‬

‫א א‬
‫‪-‬أ‬

‫אא‬

‫و‬

‫אو‬

‫ع‬

‫ــــ א أ ــــ אض א ــــאس‬
‫"א‬

‫ــא‬

‫ــכ إ ـ‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫"‬

‫ــכ‪ .‬ــא‬
‫ـ‬

‫ـ אم إ ـ‬

‫ن כ א‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫אء‬

‫א‬

‫א‪،‬‬

‫ـ إ ـ א ـאس‪ .‬ـ‬

‫وط‬

‫أن כ ن א‬

‫א‬
‫أ رא‬

‫‪‬א‬
‫א‬

‫ـ ‪ ،‬وأ ـ‬
‫ـ א אـ א د ـ‬
‫ـ ً‬
‫ـ אر ـ א ـ א‪ ،‬وإ ـ ن ـאل א ـא כ ـ ‪-‬و ـ‬

‫א ـ אزن وא‬
‫אא‬

‫م‪ ،‬ـ‬

‫‪.‬‬
‫أ אس أ ـאء‪.‬‬

‫ـ وא ـאن ـ‬
‫ـאل כ ـא‬

‫ب‪.‬‬

‫ي‪ ،‬א אن ‪١٢‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫אم أ ‪.٣٢٣/٥ ،‬‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫ي‪.٣٢٨/٥ ،‬‬
‫)‪ (٣‬כ ـ א אل‬
‫אم أ ‪.٣٢٣/٥ ،‬‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫כ ــא‬

‫‪«.‬‬

‫هא‬

‫وא אن‬

‫(‪.‬‬
‫إ ـ א ـ אم ـ‬

‫א ـ א ـ אن כـ כـ ن א ًـא‬
‫آ‬

‫ــــא‬

‫)‪(٣‬‬

‫وط א‬
‫א‬

‫כא א ‪،‬‬

‫ــــ א أ א ــــכ ‪ ،‬وא‬
‫ـ‬

‫‪» -٦‬وכ א أ כ «)‪ :(٤‬أي‬
‫ه‬

‫ـאت א ـאق و ـ ـ‬

‫ء‬

‫ـ ‪» :‬إن א ـ‬

‫إ א ًא‬
‫א‬

‫ـ ـ‬

‫ـح‬

‫כ مא א ‪.‬‬

‫أ א כ )‬

‫‪ » -٥‬و ـ‬
‫א‬

‫ذ כ כـ ن‬

‫ــــ א ــــ و כ «‪ :‬أي א‬

‫ن‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫«‪ :‬ن א‬

‫وأدوא إذא אؤ‬
‫‪ّ » -٣‬‬

‫כ‪،‬‬

‫א א‬

‫ق‬

‫אن ‪٨‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫‪٢‬؛ א‬

‫אم أ‬

‫‪.٣٧٩ ،٢١٠ ،٢٠٦/٢ ،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١٣٧‬‬

‫ﻫ‪ .‬ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻋﻢ ﺍﻷﻣﻞ‬
‫نأ‬
‫ـ ر‬
‫כ‬

‫ـ אء‬

‫אـ‬

‫ـ أ ـאء أ ـ אف א ـא א ـאرق ـ א ـ م‪ ،‬وأ ـ‬

‫ة‬

‫ـــא ـــ א א ـــאت א و ـــ ـــ‬

‫כـــ כ ـــ‬

‫ن أ ـ ‪ -‬ـ ذن א ‪ -‬א ـ אدة ـכ א‬

‫و‬
‫א‬

‫א ي‬
‫ن‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫أـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ة إ ـאن وאر ـ א ـ ل‬

‫ـ‬

‫ن ــ‬
‫ــ ل إ ــ‬

‫ــ א א ــ‬
‫ــ ه א‬

‫ـــ وإ ــ‬

‫ـ‬

‫ـ אא‬

‫ل و א‬

‫ـ‬

‫כ و‬

‫ن ‪.‬‬
‫ــא ـ כ إن‬

‫ـ אא ـ‬
‫כ ــא‬

‫א ـــ أ ـــ ‪.‬‬

‫ق א אب و‬

‫‪‬و‬

‫و أو‬

‫‪ ،‬إن א‬

‫ـ ًא ـ‬

‫כ ‪...‬‬

‫כ ر لא‬
‫א ـ وא‬

‫ـــכ א‬

‫ـــ د א א ـــ ة‬

‫ـ د א א ـ ة وא ـ‬

‫א‬

‫כ وإن כ‬
‫ن ـ‬

‫א ‪.‬أ‬

‫و ــ‬

‫א‬

‫א א‬

‫أכ א כ و‬
‫א‬

‫אـ‬

‫ورא א وأز אر א כ א ر אء‪.‬‬

‫כא ـــ‬

‫א‬

‫ـא‬

‫وإ א ـא ـ א ـ א ـ ة أ ـ ى‪ .‬ـ‬

‫ـ ء ـ‬

‫כـ‬

‫ــ أ ــ אدכ‬
‫ــ ه א ـــ روة ــ‬

‫ـ‬
‫ــ‬

‫ـ أ ــאء و ـ‬

‫א ـ א‬
‫ــ ‪ .‬و כــ‬
‫כــ כ أ ـــאء‬

‫ـאء ـ‬

‫ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫ــ א أ ــ אً أن ــ ط‬
‫א ــ א‬

‫ــאة ـــ‬

‫א כ ‪.‬‬
‫ن כ א ـ أن כـ ن أ ـ ـא وز ـא وכ ـא ـ א ـ ون א و ـ א‬
‫ـ و ـ دورאً‬
‫ون أن כـ ن כـ כ‪ -‬ـ أن כـ ن‬
‫ـ א ـ אزن א ـ و ‪ -‬ـ أ ـא ـ‬
‫אرزא ـ‬
‫ً‬
‫و‬

‫א و‬

‫א و‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٣٨‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬
‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫א א‬

‫م أو "א ـ ـא‬
‫א‬

‫כ ة‬
‫א‬

‫وف وא ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ف‬

‫אـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ة ـ‬

‫א أروع‬

‫אت א‬

‫ـ وא ـ ة إذ כ ـ ن ـ أ ـ‬

‫ـ ‪ .‬ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ כ ـ و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אא‬

‫ـ כـאن إر ـאل א‬
‫ر א ـ ور‬

‫و‬

‫ـאج إ ـ א ـ فء‪ ،‬و‬
‫ـً ـ‬

‫ـ‬

‫אرى‬

‫وא כ وא‬

‫א כא‬

‫א‬

‫א‬

‫دى ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫אة‬

‫א‬

‫سو ـ‬

‫א ـــ א‬

‫ـــ‬

‫إ ـــ ر ـــ‬

‫وא ز אر‪ ،‬و‬
‫ةو‬

‫א‬

‫ـא‬

‫أ‬

‫؟‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫هא‬
‫أو‬

‫ــא أ‬

‫ـ‬

‫ـא ر‬

‫ـ وא ـ‬

‫ـא أ ـ אل א‬
‫ـــ א‬

‫אء ـــ‬

‫ـــ‬

‫ـאم‪ ،‬و‬

‫ـ א ‪ ،‬و‬

‫ـא‬
‫ـא ـא‬

‫أ‬

‫أ ـאس‬

‫‪ ...‬ـ ذ ـכ أ ـ‬
‫ـــ‬

‫ة‬

‫‪.‬و‬
‫ذא‬

‫أد‬

‫ـ א‬

‫وא ـ ي ـאل א‬

‫إذא ـא ـ‬

‫ـאء א ـ א‬

‫א אآ فא‬

‫ة כאدت‬

‫ـא ‪‬‬
‫وכـ ن‬

‫ـــא آ ف א ـــ رود‬

‫א ُّ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫وـ‬

‫ن؟‬
‫אب‪ ...‬כאدت‬

‫א‬

‫‪ ،‬و א כ ـא‬

‫ـכ‬

‫ـ‬

‫ــא ‪ ،‬وכــאن‬

‫ـ ًـא‬

‫ــא أن‬

‫ـ‬

‫ـ אא ـ‬

‫ـ אل أ אر ــא‪ .‬و ـ א‬

‫א א‬

‫אو‬

‫אإ‬

‫אم‬

‫ة‬

‫כא‬

‫אرد‬

‫א‪ ...‬א‬
‫אא‬

‫ـ‬

‫ة‪.‬‬
‫أ‬

‫ـאء א‬

‫ر ـאم‬

‫‪.‬‬

‫ـאوي א‬

‫أ א؟ وإ‬

‫‪.‬‬

‫ـאج إ ـ א ـ ‪ ،‬ور ـ‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـــ وإ ـــ‬
‫أ א א وأ‬

‫א‬

‫א‬

‫ــאة ـ ء‬

‫ـ אح‪ ...‬ـ ه א ـ‬

‫א ـ אن‪ ،‬כـ כ ـ א‬
‫א‬

‫ـאء‬

‫دون א‬

‫ـ ق ـא כـ‬

‫أ ذج‬
‫‪ ‬א ي כאن أ‬
‫אכ ِإ َر ْ َ ً ِ ْ َ א َ ِ ﴾ )א אء‪.(١٠٧:‬‬
‫﴿َو َ א أَْر َ ْ َ َ‬
‫א‬
‫ت و د د ة א אء א א‬
‫אء א‬

‫ـ‬

‫ًـא ودون‬

‫ـ ـ‬

‫א אس א‬

‫א‬

‫אل‬

‫ـ و ـאن‬

‫ة‪.‬‬

‫א כאن א כאس‬

‫א ر‬

‫א‬

‫א‬

‫ــא‬

‫אء‪ .‬و א כאن‬
‫כ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א כـ " א‬

‫و د כـ‬

‫ـ ‪ .‬ـ أ ـ א‬
‫א‬

‫אء‪ .‬وإذא أرد أن‬

‫ـ אא ـ‬

‫ـא‬

‫כאن‬

‫ل‬

‫א‬
‫א אإ‬

‫א‬

‫م‪ ...‬ـ א א ـ م א ـ ي‬
‫دא‬

‫رא‬

‫‪.‬‬

‫ر‬

‫ـ ب ـ כـ د ـ ‪...‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ــאء א‬
‫ـ‬

‫ــאء‬

‫ــאة و‬

‫ــא א ـ א‬

‫א ـ ‪ ،‬وأن א ــא ـ א‬

‫א אل‬

‫כאن إ‬

‫و אب‬

‫ح‬

‫و‬

‫א‬

‫أر‬

‫وא‬

‫א‬

‫כא ىא‬

‫אء إ א‬

‫כ‬
‫ــא‬

‫و ـــ‬
‫אف‪،‬‬
‫أ‬
‫א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـאء ـ دت و ـ‬

‫א ـא ـ‬

‫א ‪ ،‬وכאن א‬

‫א‪ ،‬وכ ن אن א‬

‫دد‪" :‬‬

‫א‬

‫ـ א‪ ،‬ـ‬

‫ـא א ـאر‬
‫א و ـ ل כـ‬

‫ــאوف وא ـ כ כ وأ ـ אب א ـ‬

‫א אم ‪ ،‬ـ כـאن א‬

‫אن أن‬

‫م א‬

‫א‬

‫ـאء‬

‫أر‬

‫ــאء و‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬
‫هא‬

‫ـــ כـــ‬

‫ــא إ ـ א ـ א‬

‫ـ ‪ .‬أ ـא א ـ‬

‫א‬

‫أر ـ א ــאس ـ أ ـ أن ـ‬
‫ـــ‬

‫‪،‬إ א‬

‫و‬

‫א‬
‫ـ א‬

‫ة‬

‫وא ًא‬
‫إ א‬

‫א ـ א‪ ،‬ــא‬

‫א‬

‫وא ـ אح‪ ،‬وزא ـ‬

‫א‪ ،‬و‬

‫ـــ‬

‫כאن‪ ،‬و‬
‫ة‪ .‬و‬

‫أن‬

‫כ ـ ‪ ،‬وأن א ـ ت ـ‬
‫و‬

‫א א‬

‫ـ ءإـ أـ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ ت‪،‬‬

‫ـ‬

‫ــא ـ‬

‫‪١٣٩‬‬

‫ـــ‬
‫وو‬

‫כ א ـ و ـ ف ـ ون ـ‬

‫ـאכ א ـ أ ـ ى ـ‬

‫א ـ م ـ ـ أـ‬

‫א א ـــ‬
‫إ‬

‫כ‬

‫ـ ن ـא‬

‫א ـ و ـ د ‪ .‬وإذא‬

‫ُـــ א‬

‫أروא‬

‫أو أن‬

‫‪،‬أ אא‬

‫ـאء‬

‫ـא إ ـ‬

‫وـ‬

‫ـــ א ـــ‬

‫ـ وـ‬

‫אط א ـــ‬

‫אول إ אَء‬
‫ـ ن ـ כ אـ‬

‫دون أي‬
‫א‪".‬‬
‫ـ د‬

‫و ـ ف‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﺳﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬
‫כ‬

‫א‬
‫ـــא‬

‫א ـ ًــא‬
‫ـ א ن ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫هא‬
‫ـــ ون ـــ‬

‫ـــאء أو ً‬
‫ـ ع‪ .‬و ـ أ ــאء ــא‬

‫ـ אא‬

‫أن כ ـ ن‪ .‬و ـ א ـ כ‬

‫ـ‬

‫אא‬

‫א‬

‫ـــ ون‪ .‬א‬

‫ـ‬

‫ـ وכ ـ‬
‫אول‬

‫أن‬
‫ـــ א‬

‫ءא‬

‫א و א‬

‫ع ر א‬

‫א‬
‫ـــ ع‬
‫ـ א‬

‫ـ אآ ـ ـ‬

‫א‬

‫أـ‬
‫ـــ א‬

‫ـ‬

‫ـــא ‪ ،‬ـــ‬
‫ــא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪ .‬وא ن د‬

‫ـ ع ـ‬

‫ــא‬

‫‪:‬‬

‫‪ (١‬ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‬
‫إن א‬
‫و‬

‫ــאء ـ א‬

‫אא‬

‫ـ ن ـّ ـ هא‬
‫ـ ر ــא א‬
‫ـ ع‪ .‬إذ ـאو ن א ـ אن ـ‬
‫אא‬
‫אص‬
‫وא‬

‫ـ ن‬

‫א א כ‬
‫א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫כ‬
‫أي‬

‫أي‬
‫כ أو‬
‫و‬
‫ّ‬
‫ذ ــכ ن כـ ـ ـ‬

‫و‬
‫א‬

‫أ‪ ،‬و‬
‫وא‬

‫ن‬

‫ـ وא ـ‬

‫ر א‬
‫وא‬

‫ـ‬

‫אو א ـ א‬

‫إ אر ـא א כא ـ دون أي ـ‬
‫وא ـ‬

‫א ـ‬

‫ر ـאرج أ ـ אر א ـ‬

‫א‪.‬‬
‫ـ يאـ‬

‫כא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫ـ אـ‬

‫ذאت א ـ‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٤٠‬‬

‫وذאت א‬

‫אل و‬

‫و ي‬

‫א‬

‫أ‬
‫א‬

‫و‬

‫وأي د ـ ة‬

‫א ر אد وא‬
‫א‬

‫أ‬

‫ة‪.‬‬
‫وא‬

‫אرت אرج א‬

‫א‬
‫وא ـ‬

‫وא‬

‫כ אء כ‬

‫א‬
‫ــא‬

‫א אـ‬

‫א‬

‫إ אذ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬ـ‬

‫أن‬

‫א‪ .‬أ‬

‫إن א‬
‫א‬

‫وא‬

‫ل‬
‫א ًא‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ل‬

‫رכ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫‪ .‬א כ‬

‫ـ وא إ ـ‬

‫א‬

‫ـאل‬

‫‪ .‬إن א ـ‬
‫‪ -‬א‬

‫ً أم آ‬

‫ًא إ‬

‫ـن‬
‫א ـ‬

‫ـא‪ .‬ـ ه ـ א ـ‬

‫א‬

‫ـאت א ـ‬

‫ـ ى ‪ -‬כــא א ـ ـ‬
‫ـ אـ‬

‫ون ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ כ ـ ـ א ـ אن‬

‫ـאر ـ أ ـא ـ ت כ ـ ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ ة‪ .‬وإن‬

‫ـ אـ‬

‫و ـ ز ـ ًـא‪ ،‬وא ـ כא ـ‬

‫א ـ‬
‫و‬

‫כא א‬

‫ً‪-‬‬
‫ـ د ـ ة א ـ ‪ .‬ـא‬

‫אأ ـ‬
‫ن‬

‫ـ‬
‫‪.‬‬
‫כـ ـ‬

‫ًـא‬
‫כـ ًא‬
‫א ـ אرع‪ ،‬כ ـא أ ـ ـ‬
‫אم א אت א‬
‫ـ א כـאت وא ـ א אت א א ـ وא א ـ ‪ .‬وכ ـא أن‬
‫مא א‬
‫א‬

‫א א כ ً‬
‫ور א‪ .‬إ دع ر א ت ر إ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א א ــאم ‪-‬وא ـ‬

‫כ ن‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـא وא ـ א א ـ‬

‫ط وא‬
‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫כ‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـ ة وא‬

‫و א אو א א ـ هאـ‬

‫إ א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـאء ود ـ‬

‫ـ‬

‫ن أ ـ אً إ ـ א ـ ف‪ .‬و‬
‫ـ وإ ـ‬

‫ـ ت ورאء ــא א‬

‫א ـ‬

‫ـ א‬

‫ـنא‬

‫دي أ ًא إ‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ة‬

‫אـ‬

‫إن أ‬

‫ـ أ ـ ب‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אرج ـאق א ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א وإرאد ـ ـ أ ـ‬

‫א א‪.‬‬

‫ن أي‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ ر وأدق א א ـ ‪،‬‬

‫أـ א‬

‫אرع‪،‬‬

‫ـ‬

‫ب א אس و כ‬

‫ـא‬
‫ـ‬

‫أ ـאم ـ‬
‫روح א‬

‫ـ‬

‫ـ إ ـ ـ אء א ـ א و ـ ـ إ ـ ـ אف א‬
‫כـ ‪ .‬و ـ א ـ ح‬
‫وא אط و‬
‫ل א ‪ِ ِ َ ْ ُ ﴿ :‬ه َ ـ ِ ِ أَْد ُ ـ ِإ َـ א ِ َ َ ـ َـ ِ ٍة‬
‫ل‬
‫هא‬
‫א آن א כ‬
‫َ‬
‫‪.(١٠٨:‬‬
‫أ َ َא و ِ א ِ ﴾ )‬
‫َ َ ََ‬
‫א ـאء و ـ א ـ وא ـ وא כ ـ أ ـ א‪ .‬و ـ ـ א ـ‬
‫هא‬
‫א‬
‫ن א אس‬

‫א‬

‫و א‬
‫ةإ‬

‫و א‬
‫א‬

‫א אع‬

‫אن‪ .‬א כ‬
‫هא‬

‫א‪ ،‬وא‬

‫כא‬

‫אء وأ א‬

‫‪.‬‬

‫‪ (٢‬ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻷﺟﺮ‬
‫ـ أ ــــ א ـ‬
‫إن א ـ‬
‫א ـــאء ـــــــــ אر ‪ِ﴿ :‬إْن أَ ْ ِ َي ِإ‬
‫)‪ (١‬א‬

‫ـ؛ ـ‬
‫َ َ א ِ﴾ )‬

‫ـ م‬

‫﴿و َא َ ِم َ أَ َ ُُכ َ َ ِ َ א ً ِإْن أَ ـ ِ َي ِإ‬
‫ه א אت‪َ :‬‬
‫ْ‬

‫ـ כ‬
‫‪٧٢:‬؛‬

‫ــא و‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ و‬

‫ـ ‪ ،‬כـ‬

‫د‪.(٢٩:‬‬

‫ِ‬
‫﴿و َ ـא أَ ْ ـ َ ُُכ َ َ ـ ِ ِ ـ ْ أَ ـ ٍ‬
‫َ َ ـ א ﴾ ) ـ د‪َ ،(٢٩:‬‬
‫ْ ْ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١٤١‬‬

‫‪ (٣‬ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﷲ‬
‫و ـ א ـ א ـ د‬
‫א א‬

‫א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫لو‬

‫و ـ ذכ ـ‬

‫ـ هא‬

‫وא‬

‫ق وא‬

‫א‬

‫وכ‬

‫א‬

‫ه أن‬

‫ـ‬

‫א א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ــא؛‬

‫د אإ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـ אول א ـ א‬

‫אא‬

‫א‬

‫ــא א ـ ق‬

‫אم‬
‫ــאم א ـ‬

‫ـ أن و‬
‫א‬

‫ـ א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫א ‪.‬‬

‫ـ وא ـ‬

‫ـ א ـ אة ـ כـ‬

‫א‬

‫אـ يو ـ‬
‫و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ .‬أ ــא‬

‫ـ ة‪ ،‬وא ـ‬

‫ة א ـ‬

‫ـ אم ـא أ ـאء ـא‬
‫ـ‬

‫ة כ ـא‬

‫و‬

‫ةو ـ אـ ي ـ هא‬

‫ـ ‪ .‬ـא‬

‫אـ‬

‫ة‪.‬‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـ إن ــאء‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬
‫إن א‬

‫د‬

‫כ إ‬

‫ـ כ ـא‬

‫أ אر‬

‫כ א‬

‫د‬

‫و אآ‬

‫و‬

‫כ א‬

‫‪،‬‬

‫ر‬

‫هא‬
‫אذא‬

‫د‬

‫א א‬
‫א‬
‫و‬

‫‪.‬‬
‫؛‬

‫ِإْن أَ ِ َي ِإ‬
‫َ َ כ ِّ‬
‫ُ َ ْ‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א‬

‫א‬

‫ة‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ ه ـ‬

‫و‬

‫؟ אذא א‬
‫כ‬

‫إ‬

‫دإ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫و‬

‫א‬

‫ء؟ ـאذא‬

‫وכ‬

‫د‬

‫אر و دي‬
‫א‬

‫أو א‬
‫א‬

‫ءא‬

‫؟‬

‫وف‬

‫د א؛ א‪،‬‬

‫א‪ .‬أ ـא א‬

‫ه‪ .‬و‬

‫ـאح ـ د‬

‫א‬

‫א‬

‫ب‪ ،‬و‬

‫כ‬

‫‪ .‬ـ ـ ـ‬
‫א ـאم א‬

‫ـאء أي ـ ر أو ـ אخ ـ א ـ‬

‫وא زدرאء‪ .‬و א א ن‬
‫כא ً‬
‫כאن‬

‫وא‬

‫כאن כ‬

‫אس ن ر א א‬

‫أ אً و א دد أو‬
‫و‬

‫ذכ‬

‫ـ أدوא‬

‫אכ‬

‫أ ـ אن א ـ‬

‫א‬

‫אة א ـ‬

‫ة ـ‬
‫אא‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫َ َ َرِّب א ْ َ א َ ِ ﴾‬
‫ٍء َ ِ ٍ ﴾ ) ‪.(٤٧:‬‬
‫‪ ،‬א אن ‪٣٧٤‬؛ א‬
‫אق ‪٥٠‬؛‬
‫)א ـ‬

‫ن ـ א‬

‫‪ ،‬ـ א ـ‬

‫ةر ـ‬

‫א ـ א‬
‫א אدة‬

‫ـ‬

‫ـא أ ـ‬
‫ـ‬

‫ـאء و ـ‬
‫ًא‬

‫ـ‬

‫ـ ـ א ـ‬

‫ـ دي و‬

‫ـ‬

‫ف ـ א‬

‫אـ‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫وא כ ر‪،‬‬

‫ل ـ‬

‫إن أَ ـ ِ َي إ‬
‫אء‪ُ ﴿ ،(١٠٩:‬ـ ْ َ ـא َ ـ َ ْ ُُכ ْ ِ ـ ْ أَ ـ ٍ َ ُ ـ َ َُכـ ْ ْ‬
‫ي‪ ،‬א א ‪.١٦‬‬

‫אء﴾‬
‫َـ َ ُ‬

‫ـא ـ א ـ‬

‫‪،‬وـ‬

‫א כ אر א א‬

‫ـ‬
‫ذכ‬

‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ل א ‪ ‬אل א ‪ِ ﴿ :‬إ َכ َ َ ْ ي َ ْ أ ْ َ ْ َ َو َכ א َ َ ْ ي َ‬

‫‪.(٥٦:‬‬
‫و‬

‫א‬

‫א‬

‫אض‬
‫أ‬

‫‪ .‬א כ‬

‫א א‬
‫אא‬

‫أ‬
‫أ‬

‫‪ ،‬وכ‬

‫؟ אذא‬
‫א‬

‫إ‬

‫)א‬

‫)‪(١‬‬

‫‪:‬‬
‫أو‬

‫א א‬

‫ـא‪ .‬وכـ‬

‫ـא‬

‫ـ أ ـאء א ـ وא ـ אل‬

‫وو ـ א‬

‫א‬

‫ـ ـא ـ‬
‫ِ‬
‫َ َ ـ א َو ُ ـ َ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٤٢‬‬

‫‪.‬و ـ א‬

‫د ـ‬
‫وא‬

‫ـ‬

‫אء و‬

‫ن ـ‬

‫ـ ء‬

‫א‬

‫ـ ون‬

‫ن‬

‫ـ ًـא ـ‬
‫א‬

‫هא‬

‫ـ א ـ وא כـ אر א ــא ‪.‬‬
‫؛ ن‬

‫ـ أُ ُ ـ‬

‫א ـ وא ـ ً إ ـ ر ـ ل א ‪ ‬و ــא أ ــא‬
‫أو ‪ .‬ـ א כـ ت ـ ‪ ،‬ود ـ‬
‫כ ر א هو‬
‫ـــ أن أ ـــא‬

‫ـــ ة א כـــ ت ـــ و ـــ‬

‫‪ (١).‬و‬

‫א‬

‫أن א‬

‫و‬

‫אء‬

‫ـــאول‬

‫אכ‬

‫ـ‬

‫ه‬

‫ـــ‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫ـ אدث أ ـ ‪ .‬ـ ـ‬
‫ـאت‬

‫ـ א ـ‬

‫ـه ـ و ـ‪،‬‬

‫و ـــ ر ـــ ل א ‪ ‬ـــ‬

‫دא ًـא‪» :‬א ـ א ـ ِ ـ‬

‫אכ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـــאت‬

‫ن‪« .‬‬
‫وـ‬
‫א‬

‫ـ אא ـ‬

‫ـ‬

‫אدث א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ـ‬

‫ى‬
‫ل‪‬و‬

‫א כאن א‬

‫ـ‬

‫א أروא ـ‬

‫‪ .‬و ـ ه א אد ـ و‬

‫ـ‬

‫ر ر ل א ‪.‬‬
‫ه‬

‫א ن א ذى א ذى‪،‬‬

‫א‬

‫אء وא‬

‫أو‬

‫א ح‪‬‬
‫כ ى‪ .‬و א‬
‫ٌ و َ ِכ ِ ّ ر ٌل ِ‬
‫رب א ْ א َ ِ َ ﴾ )א‬
‫َ‬
‫َ ِّ َ‬
‫َ ُ‬
‫אف وא ـ‬
‫ـ א א ـ ه ـא‬
‫ـ‬

‫א دون أي‬
‫א אء‬
‫אل‬
‫‪َ َ ﴿ :‬אل َא َ ْ ِم َ ْ َ ِ َ َ َ‬
‫ـ ردא‬
‫אل ـ ح ‪ ‬ـ א‬
‫אכ ِ َ ٍَل ُ ِ ﴾ )א אف‪.(٦٠:‬‬
‫﴿ِإ א َ َ َ َ‬
‫وא א ــאت א ـ م ـ ـ א א ــאت א ـ א ‪ ...‬أ ـ‬
‫א ون א‬
‫و‬

‫ـאب‬
‫)א‬

‫ـــ‬

‫אـ‬
‫ور‬

‫כ أ כ ر א تر‬

‫ـ ـא‬
‫ـــ‬

‫א ــאت א ـ‬

‫ـــ‬

‫ـ ف‪ ...‬أ ـ‬

‫‪ ،‬ـــ إ ـــ أر ـــ أن أ ـــ‬

‫ـ ن‬
‫وأ‬

‫ر نאכ‬
‫رو‬
‫ور‬
‫و‬
‫א ‪َ َ ﴿ :‬אل َא َ ِم َ َ ِ‬
‫א‬
‫ْ‬
‫ِر א ِت ر ِ وأَ א‬
‫כ َ א ِ ٌ أ َ ِ ٌ ﴾ )א‬
‫َ َ َّ َ َ َ ُْ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫כـ א ـ آن ـ أ ـ‬
‫אف‪.(٦١:‬‬
‫إذ ـא א ـ‬
‫ر ـ ‪ ...‬أ ـ‬

‫כـ وأَ ـ‬
‫ـ ‪﴿ :‬أُ ِ כـ ِر ـא ِت ر ِـ وأَ ـ‬
‫َّ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ‬

‫אف‪.(٦٢:‬‬

‫تو ـ א‬

‫ةא‬
‫אء א‬

‫כא א‬

‫ـ ن‬

‫‪ ...‬א ‪.‬‬

‫د ح‬

‫ِ َ א ِ َ א َ َ ْ َ ُ َن﴾‬
‫أي ـــ ل ـــ إ ـــ‬

‫ــא ـ‬

‫אم‪.٨٥-٨٤/٣ ،‬‬
‫אض‪١٠٥/١ ،‬؛ א אري‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫ــא‪،‬‬

‫ـ إـכ‬

‫ء כ درو כ ‪،‬‬
‫אכ‬

‫כ وأ ـــ כ‬
‫ـ رب א ــא‬

‫أ‬
‫و‬

‫א‬
‫‪.‬‬

‫אء ‪٥٤‬؛‬

‫‪،‬א‬

‫ـ ًـא‬

‫ن‪.‬‬
‫ىא‬

‫َ א ٌ و َِכ ِ ّ ر ٌل ِ ر ِب א ْ ـא َ ِ‬
‫َ َ َ‬
‫َ َ ّ َ‬
‫َ ُ‬
‫אف‪.(٦٨-٦٧:‬‬

‫אد ‪.١٠٥‬‬

‫ـــ‬

‫دًא ‪‬‬
‫‪ ‬أُ ِ כـ‬
‫َّ ُ ُ ْ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ـ ء ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬

‫ـאء أو‬

‫ـ א‬

‫‪ .‬ـ‬

‫א כ אت و‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫‪١٤٣‬‬

‫א ـאت و ـ‬

‫א‬

‫هא א ةא א‬
‫و أن ذכ א א אء‬
‫א א א‬
‫‪َ ﴿ :‬א أَ َ א א ْ ُ ِّ ‪ْ ِ ْ َ َ ُ ‬ر ‪َ ‬وَر َכ َ َכ ِ ﴾ )א ّ ‪.(٣-١:‬‬
‫ْ‬
‫ّْ‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫زد‬
‫﴿ َא أَ َ א א ْ ُ ّ ُ ‪ ِ ُ ‬א ْ ـ َ ِإ َ ـ ً ‪ ‬ـ ْ َ ُ أَِو א ْ ُ ـ ْ ْ ـ ُ َ ـ ً ‪ ‬أَْو ِ ْ‬
‫آن َ ِ ً﴾ )א ـ ‪ .(٤-١:‬أي א أ א א ـ وא ـ ـ א ـ ‪ ،‬ـ ـ‬
‫אْ ُ ْ َ‬
‫א‬
‫א‬
‫א م‪ .‬وأ ر ه א א אت א א‬
‫ةא א‬
‫אא‬
‫وא‬

‫א‬

‫ج‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬א‬

‫אء כ‬
‫אأ אא‬
‫وא‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫כ‬

‫أ‬

‫ي‬
‫‪.‬‬

‫ء أو‬
‫א‬

‫ـ ـ‬

‫ِ‬
‫ُ َ ِّ َ َ‬
‫و אن آ‬

‫َو َ א ُכ א ُ ْ ِ ِכ‬
‫ــא ــא‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫َ َ ـ ِ َو َر ِّـ ِ‬
‫ـ א ـ م‪...‬‬
‫א‬
‫ـא א رض‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ ة ـ א ـאرכ‪...‬‬

‫ـ‬

‫ر ـכ‪ ،‬ن א ـאرכ و ـא‬
‫أن‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫هإ‬

‫ــאس‪ ،‬و‬
‫א‬

‫אء‬

‫د‬

‫‪.‬و‬

‫א‬

‫ـ ه‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫و א כאن אכ ق כ‬

‫כ ـة‬

‫כ ــכ א ــאم‬

‫دون أن‬
‫أ אً‬
‫ي אع أو‬

‫أو‬
‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫و‬

‫أ‬

‫‪ ،‬ودون أن‬

‫אء‬

‫אء‬

‫هو‬

‫ـא ت א رא ـ‬

‫אم‪.‬‬

‫ـ ل أي أ ـ‬

‫ــאت א ــאء ـ א ً כ ـ ًא‪ ،‬ـ‬
‫ـ‬
‫ـ ‪ .‬و כـ إن אء ـא ـ و א ـ ت ـ א ـ‬

‫ــכ ـ כ ـ‬

‫א ـ ‪ ،‬ــא آن א כ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ وـ ـ‬

‫ـ א ــאن א‬

‫א‬

‫ـ ﴿َو َ ـא ُכ ـא‬

‫َ َ َ َر ُ ً﴾ )א אء‪.(١٥:‬‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ـכ א ْ ُ ـ ى َ ـ َ َ ـ َ ِ ـ أُ ِّ َ ـא َر ُ ـ ً َ ْ ُـ َ َ ـ ِ ٰא َא ِ َـא‬
‫כ‬
‫ر‬
‫כאن‬
‫א‬
‫و‬
‫﴿‬
‫‪:‬‬
‫َ َ َ َ َ َ ُْ َ‬
‫ْ‬
‫ْ ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫‪.(٥٩:‬‬
‫َن﴾ )א‬
‫א ْ ُ َ ى إ َوأ ْ ُ َ א َא ُ‬
‫ـ א ــאء‪ ،‬ـ ن أ ـ א ـ אن ـ א כــאر ر ـ ــאم א ــאء ـ دאء‬
‫أو‬
‫ذכ‬

‫‪،‬‬

‫و א وאرد‬
‫א‬

‫א‪‬أ‬

‫אء ‪‬‬

‫ر כ‪.‬‬

‫ـא‬

‫أن‬

‫ي‬

‫و َ ـ َ ُر א ـ آدم ـ א‬
‫أ א א إن‬
‫ـ‬

‫إ‬

‫כ א‬

‫א‬

‫כ‬

‫כ‬

‫ر כ‪ ،‬و‬

‫م‬

‫כ ر ـכ כ ـ ة‬

‫دא ‪ ...‬إن‬

‫ــא ـ כ ــכ‬

‫א‬

‫א‬

‫وא‬

‫א‬

‫ــא‪ .‬כـ‬
‫إ ً‬

‫אف وא‬

‫א‬

‫ر כ‪...‬‬

‫ــכ أن‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫إ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ‪...‬‬

‫אب‬

‫א‬

‫כـ دور و ـ כـ‬
‫ى ـאم א ـ‬

‫אده و‬

‫ده ر‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬ـ ذא כـאن א‬

‫أو ـ م ـא‬‫و‬

‫א ‪.‬‬

‫لא‬

‫إ‬

‫‪-‬‬

‫ـא‬
‫ـ א‬

‫כ ن‬

‫ـ ًא ـ‬
‫ـ و‬

‫ـ‬
‫ًא‬

‫אب‪.‬‬

‫א ـאس א ـא‬
‫ـא א ـ ‪ .‬ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٤٤‬‬

‫دون כ‬

‫ةو قא‬
‫אم כ أ א א‬
‫אم א אء א‬
‫و אא‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِإن أَ َ ـ َ‬
‫ح ‪ ‬ل אن א آن‪ُ َ ْ ِ ْ َ ﴿ :‬כ ِ ُذ ُـ ُ‬
‫ِכ ْ َو ُـ َ ّ ْ ُכ ْ ِإ َـ أ َ ـ ٍ ُ ـ َ‬
‫ت َ ِ‬
‫َ ُכ َ َ َن ‪َ َ ‬אل ِ ِ‬
‫ـ ِد‬
‫و אرא ‪‬‬
‫א ِ َِ‬
‫َ ّ‬
‫رب ِإ ّ َد َ ْ ُ ْ‬
‫إذא َ َאء َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ‬
‫َْ ً َ َ َ ً َ َ ْ َ ْ ُ ْ‬
‫אرא ‪ِ َ ‬‬
‫آذא ِ ِ ـ َوא ْ َ ْ ـ َ ْ א‬
‫وإ ِّ ـ ُכ َ ــא َد َ ـ ْ ُ ُ ِ َ ْ ِ ـ َ ُ ـ َ َ ُ ـ א أَ َ ـא ِ َ ُ ِ ـ‬
‫ُد َ ــא ِ ِإ ِ ـ َ ً‬
‫َ ْ‬
‫ْ‬
‫َ ْ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ـــ‬
‫ــאرא ‪ُ ‬ـــ ِإ ِـــ أَ ـــ‬
‫َ ـــא َ ُ ْ َوأ َ ـــ وא َوא ْ ـــ َ ْכ َ ُ وא א ْ ـــ ْכ َ ً‬
‫אرא ‪ُ ‬ـــ ِإ ّـــ َد َ ـــ ْ ُ ُ ْ ِ َ ـ ً‬
‫َْ ُ َُ ْ‬
‫ـאرא﴾ ) ـ ح‪ .(١٠-٥:‬ـ ل א ـ ـ ح‬
‫رت َ ُ ْ ِإ ْ َ ًאرא ‪ ُ ْ ُ َ ‬א ْ َ ْ ِ ُ وא َر ُכ ْ ِإ ُ َ َ‬
‫َوأَ ْ َ ْ ُ‬
‫כאن َ ً‬
‫‪ :‬א رب إ د ت‬
‫ـאدא‬
‫أ א ‪ .‬א زאد د ـ‬
‫אرא ود‬
‫ـ إ א ً‬
‫ًو ً‬
‫ـ א ً ـא‬
‫א‬
‫ـ‬
‫ـ ‪.‬و ـ‬
‫א ـ‬
‫ـ و ـ ًאرא ـ ‪ ...‬ـ دوא ـ ـ‬
‫אرة‬
‫ة‪...‬‬
‫ً‬

‫‪ ،‬و אرة‬

‫ون آذא‬

‫و‬

‫ن رؤو‬

‫و‬

‫ون وכ‬

‫‪.‬‬

‫و ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻟﻨﺎ ‪‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺃﺳﺲ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺩﻋﻮﺗﻪ ‪‬‬
‫إن אכ أ‬
‫א‬

‫א‬

‫אر‬

‫ـ ـ אـ‬

‫ة وא‬

‫ـא‪ ،‬وא ن ـ‬

‫إ א أ ى‪.‬‬

‫ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬א‬

‫א‬

‫ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬א‬

‫ة وא‬

‫א‬

‫א ‪.‬و‬

‫ـ ‪ ،‬و ـ ذכ ـא ـ א‬

‫ذכ ـא‬

‫أن‬

‫אـ‬
‫א وא‬

‫‪،‬و‬

‫ة إذ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن כ ن א‬
‫ـ‬

‫أن‬

‫إ‬

‫א‬

‫ـ אوـ א‬

‫أن‬
‫د‬

‫א‬

‫هא‬
‫א‬

‫אة‬

‫أن‬
‫אـ‬

‫ـ ‪.‬و ـ א‬

‫ـ"‬
‫ةد‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬
‫ـ ـ‬

‫و‬
‫ـא‬

‫ة ر ـא א‬
‫ـ א ـ‬

‫ة"‪.‬‬

‫و ـ ه‪ ،‬ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ‬
‫د‬

‫ـא‬

‫أو ‪.‬‬
‫ـ‬

‫أن כـ ن‬

‫ـאت وא ـא‬

‫א אد ـ‬

‫‪.‬‬

‫‪ (١‬ﺍﻟﻔﻄﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬
‫אכ א‬
‫ـ‬

‫א‬
‫إ ـ א ــא‬

‫ـ א ــא‬

‫כ כ א‬
‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬
‫‪.‬‬

‫د ة ر ل א ‪ .‬وא‬

‫א‬

‫و ـ אـ אإـ א‬

‫ـ ة‪ .‬כ ــא أن‬

‫‪ .‬وא‬

‫א‬

‫א כאن א‬

‫ل‪‬‬

‫אء א אد א‬

‫אو ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫א א‬

‫א‬

‫אس وא‬

‫ـ אن‪ ،‬ـ‬

‫د‬
‫ـ‬
‫ـא‬

‫ـ‬

‫אرد‪.‬‬

‫ـא‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אن א ـא‬
‫ً‬
‫ن ـ و ـ د ـة ـ‬
‫آن وא‬

‫‪.‬‬

‫وא‬

‫س‬

‫ـא‬
‫ً‬

‫ـ ذ إ ـ رو ـ ‪ .‬و ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א‬
‫א‬

‫אـ‬

‫و‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫א و‬

‫ــא‪ .‬כ ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אن و ـ ه‪ .‬א‬

‫أرאدوא א‬

‫ـ لإـ א‬

‫ر ـ لא ‪‬‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫وכ א‬

‫ـ و‬

‫אـ و ـ إـ א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ًאـ‬

‫ًא א ً‬
‫أو ً‬

‫رא‬
‫و‬

‫ًא‬

‫هא‬

‫ح‬
‫إ‬

‫א ـ אع‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ م‬

‫א‬

‫ًא‬

‫א‬

‫م א ً‬
‫ــאء ــאب إ ـ ر ـ ل א ‪ .‬وא ـ‬

‫א‬

‫א‬
‫א وא אت و‬
‫أ ُ‬
‫א وא כא ـ ‪ :‬ـ أ ـ أ א ـ ـאل‪ :‬إن ـ‬
‫א א‪.‬‬

‫א م‬

‫אل‪» :‬أ‬

‫وه و א א‪:‬‬
‫وא‬

‫כ؟« אل‪:‬‬

‫אل‪» :‬و א אس‬
‫אل‪:‬‬

‫وא‬

‫א‬

‫אر لא‬

‫ـ‬

‫אل‪» :‬و א אس‬

‫א‬

‫ن ـ‬

‫ـ ه‬

‫ى‪.‬‬
‫ـ כـ‬

‫أن‬

‫ـ ؛وـ כأ ـ‬
‫א‬

‫وא‬

‫ـ‬
‫‪،‬‬

‫وא‬

‫ـאرא ـ א א ـ‬
‫ً‬

‫ى‪:‬‬
‫ـ כ ون א ـ‬

‫ـ א א ـ אب‪ ،‬و כ ـ إن‬
‫ـא ر ـ ل א‬

‫כ؟«‬

‫אءכ‪.‬‬

‫‪ «.‬אل‪» :‬أ‬

‫כ؟«‬

‫א ـא‪.‬‬

‫ــא‬

‫‪ ‬و אل ‪ :‬א ْ َ ْن‬
‫ـא א أ ـ א ـ ‪ ‬ـאل‪ :‬ـא ر ـ ل א ‪ ،‬א ْـ َ ْن ـ‬
‫‪:‬‬
‫א אل‬
‫‪ .‬אل‪» :‬אد « א‬
‫ً‬
‫אءכ‪.‬‬
‫א‬

‫« אل‪» :‬أ‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ه‪ ،‬و‬

‫ــ‬

‫אر وא و אن‪.‬‬

‫ـ א ـ ي כـאن‬

‫دب أ אم أ אذه א כ ‪.‬‬
‫אل إ‬

‫אة א‬

‫ـ مא‬

‫א אدئ א ي‬
‫ـ أن‬

‫ـא ـ ى‬

‫ـ ةأ ـ ىو ـ‬

‫א‬

‫ل כ ً ـא‬

‫‪‬‬

‫‪ .‬أ ــא ـ‬

‫ـ אم و ــא ً‪ :‬ــאذא ـ‬
‫ـ إـ א ـ‬
‫ـ ه‬
‫ِّ‬

‫אذא‬

‫إ‬

‫د ـ א‬

‫ــ‬

‫ًאآ‬
‫ــאب ‪ ‬ـ ــאل ـ ‪ ‬إ ـ‬

‫א ‪،‬و‬
‫אل‪،‬‬

‫א ــ‬

‫َ‬

‫ـ ـ א‬
‫א‬

‫ــ‬

‫ر ــא‬

‫و ـ أي ـ אن‪،‬‬

‫ــ‬

‫ـ ة‪ ،‬ـ‬

‫و‬

‫ةא و ـ‬

‫ه‪،‬‬

‫א‬

‫ــ أ ــ ًא‪ .‬ــ‬

‫ـ א אد ـ وأ א ـًא‬

‫אن و وق‬

‫ـ אـ‬

‫ـ אـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ ‪ ‬ـ أي ـא‬

‫ــ א א ــ ــאر ًא ــ‬
‫ن ـ ‪ .‬ـ ً ـ אه ـ أ ـ‬
‫ـ‬
‫ـ אإـ א‬
‫ً‬
‫אب وא אب‪..‬؟ و أن א‬
‫אر وא‬
‫א‬
‫أـ ًא‬
‫א אن א‬

‫ورאء א‬

‫א‬

‫ل‬

‫ــ ع א‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـع‬

‫ـ وض أن כ ـ ن ـ א א ـ אن ـ א‬

‫כ أن‬

‫لإ‬

‫و א ـ‬

‫ـ أ ــאل " א ــכאل" و" ِ ـ ن" و ـ‬
‫أن א‬

‫א אم‬

‫אر ـ‬

‫אכ אت א‬

‫ـ א ـ س )‪ (Intuition‬כــא‬

‫ـ ة ـ‬

‫وא ُ‬
‫כ א‬

‫אل א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫א‬

‫وא‬

‫‪١٤٥‬‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٤٦‬‬

‫وא‬

‫אل‪:‬‬

‫אءכ‪.‬‬

‫א‬

‫אل‪» :‬و א אس‬
‫אل‪:‬‬

‫א‬
‫א‬

‫وא‬

‫אءכ‪.‬‬

‫אل‪» :‬و א אس‬
‫אل‪:‬‬

‫א‬

‫ذכא‬

‫« אل‪» :‬أ‬

‫א‬

‫ه‬

‫א כ؟«‬

‫אءכ‪.‬‬

‫אل‪» :‬و א אس‬
‫אل‪:‬‬

‫« אل‪» :‬أ‬

‫א‬

‫وא‬

‫כ؟«‬

‫‪«.‬‬

‫و ـאل‪» :‬א ـ א ـ ذ ـ و ِ ـ‬
‫ْ َ‬
‫َّ ْ‬
‫)‪(١‬‬
‫ء‪.‬‬

‫إ‬

‫ـ א ـ אع ر ـ ل א ‪ ‬ـ א א ـ אر א‬
‫ـ א‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬
‫»‬

‫ــא א‪ :‬ـ ‪،‬‬
‫ُ‬
‫‪‬‬
‫ً‬

‫أ‬

‫ً ـא و‬

‫א‪ .‬א‬
‫!‬

‫إ‬

‫אع א‬

‫ل‪‬‬

‫אء א‬
‫ـ א‬

‫أ‬
‫و‬

‫ـ‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫אم أ‬
‫אم أ‬
‫א א‬

‫إ‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫‪.٢٥٧-٢٥٦/٥ ،‬‬
‫‪.٤٢٢/٤ ،‬‬
‫א ‪١٣١‬؛ א‬

‫‪،‬‬

‫ـא א‬
‫ـ אـ ي‬
‫إ وא‬

‫א‬

‫אر‬

‫ـ א وذ ـ א إ ـ‬
‫א ـ‬

‫أو‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫‪.‬‬

‫אم أ‬

‫)‪(٣‬‬

‫وأ א‬

‫ـ ر ـ لא ‪ ‬ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫‪«.‬‬

‫א א ـא ـ א ـאم‪ ،‬ـ ر ـ‬

‫כ ‪ .‬إن‬

‫א ذ ــכ‪ .‬إ ـ ـ‬
‫א‬

‫وأ א‬

‫א‬

‫אא‬

‫و‬

‫א‬
‫א א‬

‫ـ ه‪ .‬ـ‬

‫ـאء א ـ‬

‫ـ وא‬

‫‪،‬‬

‫و א‬

‫)‪(٣‬‬

‫‪.‬‬

‫א א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫ً א‪.‬‬

‫ـ ون ـ أ ـ ؟«‬

‫وه إ‬
‫أن‬

‫‪..‬؟ כ ـ ! ـ‬

‫وא‬

‫ــאل‪ » :‬ـ‬

‫ًא و‬

‫אل » ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ون ـ أ ـ ؟« ــא א‪ . :‬ــאل »و כ ـ أ ـ‬

‫אل‪» :‬‬

‫ن‬
‫א‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫أن‬
‫א ـ‬

‫ًא و‬

‫ه‪.‬‬

‫هא‬
‫ـ‬

‫؟ « א א‪:‬‬
‫ً ـ א‪ .‬ـ‬

‫ه«‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ـ رא ـ‬

‫ـ ره دא ـא »א ـ א ـ ذ ـ و ِ ـ‬
‫ـ א‪ .‬ـ و ـ ـ ه ـ‬
‫ْ َ‬
‫ً‬
‫َّ ْ‬
‫ـא‬
‫א א אء אل א ‪ .‬و ـ ـ ض أ ـ أن ـ وج‬
‫ُ‬
‫)‪(٢‬‬
‫‪ .‬و ـא ـ‬
‫و‬
‫כא‬
‫ر ـ ل א ‪ ‬وزوج ُ ـא‪ .‬ـ‬
‫ً‬
‫א כ ل ر ل א ‪.‬‬
‫כ א כ א زوא ‪ .‬و א א‬

‫أول‬
‫ون‬

‫ـ א ـ אب أن‬

‫ـ‬
‫َ‬

‫و َ ِّ ْ َ َ ‪«.‬‬
‫ْ‬
‫א ‪ ،‬ن א א א‬
‫‪‬‬

‫ـ و َ ـ ِّ ْ َ َ ـ « ـ כـ‬
‫َ‬
‫ْ‬

‫ـ‬

‫‪.٤٢٥ ،٤٢٢/٤ ،١٣٦/٢ ،‬‬

‫ـ‬

‫ل!‬

‫א‬

‫ـ ةא ـ ب‬

‫ـ‬
‫ـ‬
‫ــכ א‬

‫ـ אאـ‬
‫ـ א א ـ‬
‫هא‬

‫‪...‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫و‬

‫אش ر ل א ‪‬‬

‫א‬

‫ـ ـ א ـ س‪ ،‬و ـ כ ـ‬

‫ر ـ ل א ‪ ‬ـא‬

‫ع ـ هא‬

‫ـ ق وأ‬

‫ـ א ـ א ‪ ،‬ـ ـ א‬

‫א ـ‬

‫أ ً א‪ .‬وא אر‬

‫ق‬

‫א‬

‫ز ــא ـ‬
‫א‬
‫و‬

‫دא‬

‫א‬

‫א אل‬

‫א‬

‫א‬

‫و א ن כא‬

‫م א ول א א‬
‫ً‬
‫א א ‪ ،‬و م א אت‬

‫ـــ ً ـــ א כ ـــ‬
‫و ـــ ج א ـــא‬
‫وא אرאت‪ ...‬א ‪ .‬و כ אذא כא א‬
‫ـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫א ـ א ـ‬
‫א‬

‫‪:‬‬

‫لأ‬

‫‪..‬؟‬

‫أא‬

‫َא أ‬

‫א ؟ א א‪ :‬و א ذאכ؟ אل ِ‬
‫ُّ‬
‫‪.‬‬
‫א‬
‫א‬
‫א و رא‬
‫!‬
‫ةא‬

‫א‬

‫‪ ‬אכ‪ "...‬و‬

‫ـ هא‬

‫א‬

‫ـ ق ـ وـ‬

‫ـ ـ آ فא‬
‫א אآ‬

‫אء‬

‫‪،‬و ـ‬

‫א وאت‬

‫א‬

‫א ذ כ أ ً א‪.‬‬

‫ـ‬

‫אא ض‬

‫و ـــ א ـــ א אت وא‬

‫ـــאت‬

‫ء‪.‬‬
‫ـא وכ ـ‬

‫أ אـ‬

‫כא ـ‬

‫א وא ـ ً א ـ א‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ـאل‪ :‬و ـ َ َ כـ‬
‫‪ .‬אل‪ :‬א ـ א‬

‫ـ ن أن ـ وא ـ א ـ ل ـ و ـ‬
‫א ـא‬

‫ـ‪.‬‬
‫ذ כ‪.‬‬

‫ـאدة א ـ‬

‫و ًא و ًא إذ אء ر‬
‫‪ .‬א א‪ :‬أَ ِ ْق ه א ِ ل א أ‬

‫א‪ ،‬وא ـ‬

‫‪" :‬إذא أرد أن‬

‫ـ א ـ س ـ‬

‫א ً وא ً א‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـــ אر א ـــ‬

‫ـ أ ـ‬

‫ـ قאـ‬

‫ـא כא ـ‬

‫ـאم ر ـ ل א ‪‬‬

‫‪ .‬وإ כ‬

‫כ‬

‫א אدאت א‬

‫ـــ‬

‫ع‬

‫ـ א ـא‬

‫כ أ‬

‫ى א زאرت‬

‫وכ‬

‫قא‬

‫‪١٤٧‬‬

‫ـ ن‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫إـ‬

‫ـ ر ـ لא‬

‫‪ (٢‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﹰﻻ‬
‫אא ـ ‪ ‬ـ د‬
‫أ ـ א ــא א א כ ـ א ـ א ـ‬
‫ـאم א ـ ي ـ ‪ .‬و ـ א ـ ِ ـא כـאن ـ و ـ‬
‫א ً א א ً ـא‬
‫א إ د‬
‫א א‬
‫א ه و אه כאن‬
‫در أن‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬

‫ة כא‬

‫ة وא‬
‫ل‬

‫כא‬
‫א‬

‫אن‬

‫إ ـ כـאن ـאد ً א إ ـ‬
‫آ ‪،‬‬

‫א ‪.‬‬

‫روא ‪:‬‬
‫כ‬

‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א‬
‫ل‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫ر ل‬

‫ـ‬

‫آ אت‬

‫כאن‬

‫‪٤ ،‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫رة א א ة ‪١٠‬؛‬
‫א ‪،٢١ ،‬‬
‫وא أ ى إ ‪ :‬א א‬
‫ى‪١٩/١ ،‬؛ وא‬

‫ه‬

‫כ א‬

‫ـ אز‬

‫אـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫אم أ ‪.٢١٧/٣ ،‬‬
‫‪.٣٠٧/٢ ،‬‬

‫أن رؤ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٤٨‬‬

‫إن א ـ‬

‫آ ـ א ـ وو ـ א ـ‬

‫כ א א א وأدאروه‬
‫ءא‬

‫ـ وא ـ‬

‫ه‪.‬‬

‫آ א‬

‫כ‬

‫أא כ و‬
‫إدאرة א ـא‬

‫כ ة ـ‬
‫אده‬

‫כ أن‬
‫א כאن أي‬

‫ةא و‬

‫אل‪ " :‬א‬

‫ــא‬

‫א‬
‫و‬

‫إ אن ـ‬

‫رًא‬

‫אن و א ‪ ‬أ‬
‫أא ‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ء ـ ذ ـכ א ـ אز א ـ ي‬

‫כאن أ ـא‬

‫אده ‪ .‬إن‬

‫ـ‪ .‬ـ‬

‫ـ ‪ ،‬إذ כـאن כـ وא ـ‬

‫ـ ؛ ـא כـאن أي ـ‬

‫כ‬
‫أو‬

‫ه ـــ" ــא ر ـ ل א " כــא א ـ א ـ‬

‫ـ ىر ـ لא ‪‬‬

‫ى ـ‬

‫אـ‬

‫ـ أـ‬

‫‪‬‬

‫א ِ אء א‬
‫א ي ل‪ُ " :‬כ‬
‫אزددت ًא‪ ".‬وא ي و‬
‫ُ‬
‫ذא ‪.‬‬
‫د ً א ًא‬
‫א ‪‬‬
‫אא‬
‫"‪ ،‬أ ل إن إ אن‬
‫א‬
‫أن א א א دي ـ א ـ ـ م ـא إن رآه‬
‫ةو א ة‬
‫כא כ أ א‬
‫)‪(١‬‬

‫أ‬

‫כא‬

‫‪،‬‬

‫وآرא‬
‫ــאء‪ .‬ن‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫אص‬

‫ى ـ‬

‫ـ ء ـ‬

‫ن‬

‫دأ א א ـ‬

‫آ‬

‫ــא‬

‫‪.‬‬

‫ب א אرب‬
‫אت‬

‫כ‬

‫א م‬

‫ق א ذن‬

‫م‬
‫أ‬

‫אت‪،‬‬
‫‪،‬‬

‫כא‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫د ‪ .‬وي أم א‬
‫אل‪» :‬ذر‬
‫אم إ‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أ‬

‫أ‬

‫‪ ،‬أي א‬

‫א ـ‬

‫ـאن ـ‬

‫ـ‬

‫ـא א ـ وא إ ـ ر ـ ل א ‪ ،‬ـ ـ ون ـ ً ـ أو‬
‫ه כ א‬
‫آ‬
‫אכ‬
‫؟و‬
‫אر‬

‫ـ ًא‬

‫כ أ אء א א ‪..‬؟ إذن‪ ،‬א‬
‫כ א‬

‫وא‬

‫ء א אل א‬

‫ل‬

‫ـ أ ـ ذج‬
‫ر‬

‫כ‬

‫א אري‪ ،‬ص‪.١٩٣‬‬
‫אر א‬
‫ي‪ ،‬א א ‪٤٢‬؛ א א ـ ‪ ،‬إ א ـ א ـ‬
‫אم‪.١٦٤-١٦٣/٢ ،‬‬

‫א‬

‫دـ‬
‫א ـ‬

‫‪ :‬وא إ‬
‫א אء‪،‬‬

‫ة ‪ ،١٧٤‬א‬

‫ـ نإ‬

‫ـ أول‬
‫ـ‬

‫‪ «.‬א‬
‫و‬

‫إ אل ـ‬
‫ـ ب‬

‫א‬
‫כ‬

‫כ א‬

‫و‬

‫א‬

‫אص א א‬
‫‪‬‬

‫أو ً א د ـא א ـאس إ ـ ‪ ،‬و ـאش ـא ً‬
‫א‬
‫إ أ אق א א و‬

‫כ א‬
‫ـ כــאن‬

‫א‬

‫א‬

‫כ אب‪".‬‬

‫ـ א א ـ أכ ـ ـ‬
‫כ ــא ـ‬

‫ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫أن و‬
‫ُ ّ‬
‫ْ ُ و َ‬
‫أ א‬
‫אن ‪ .‬وא‬

‫رؤ כא‬
‫ن‬

‫إ אـ إـ‬

‫ى" ـ‬

‫ـא‬

‫ه‪.‬‬
‫ـ ش א ـ ب؛‬

‫ً ـא ـ‬
‫ـאدئ א ـ د ـא إ ـא‪ ،‬ـ א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ـ א כــאن ـ‬
‫ـ‬

‫א ــאس إ ـ‬

‫ـ ه‬

‫ر ـ لא ‪ ‬ـ א‬

‫ـ ل‬

‫أن َ َ َ‬
‫ـ‪ ،‬ـ‬

‫ـכ‪.‬‬

‫כ وإ‬
‫אم‬

‫‪ ،‬כـ‬

‫ـ ‪١‬؛ א ـ אر ‪ ،‬א ـ‬

‫אא‬

‫أ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ة ‪ ،١٥٦‬א‬

‫ـ‬

‫ـ אن‪٤ ،‬؛ א ـ‬

‫ة‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫כ‬
‫א‬

‫א‬

‫א رض‪.‬‬
‫‪ :‬אل‪ :‬א ر ل א‬

‫»و כ א‬
‫َوْא َْرِض َوא‬
‫أ אو‬

‫כ ‪،‬‬

‫א כ ـכ؟ و ـ‬

‫أن أ כ و أُ ِ َل‬
‫ل! و א‬
‫ـ ِ َِف א ـ ِ وא ـِאر ـ ٍ‬
‫אت ُو ِ ـ‬
‫ْ َ َ‬
‫َ‬
‫)‪(١‬‬
‫א‪« .‬‬
‫כ‬

‫כאن‬

‫אه‪ .‬و‬

‫رم‬

‫אل‪» :‬أ أכ ن ًא כ رًא؟‪«.‬‬
‫א‬
‫لأ א א ر‬
‫أ‬

‫‪:‬‬

‫«‬
‫و‬

‫ُ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ر‬
‫أ‬

‫ًא أ ـ ـ‬
‫א ذכ‬
‫أ א أ אب א כ כאن‬

‫روא أ ى א‬
‫و‬

‫و‬

‫א‬

‫אאכ‬
‫ـ‬

‫א ـ‬

‫وא ِ ‪ ،‬وذ כ‬
‫אة א َ ِכ א‬
‫وכـאن ـ ـ א‬
‫אة א‬
‫وإ‬

‫ل‪‬‬

‫א‪ :‬א‬

‫‪ ‬ذאت ـ‬

‫ن وإ כ‬

‫כ وأ ذ כ כ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ر ـ و ـ‬

‫אء‬

‫א ـ כ‪ .‬و ـ א‬

‫ـאب ‪ ‬ـ‬
‫א‬

‫ع‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫و‬

‫ءو ـ‬

‫لא ي‬

‫כ אأ‬
‫ـא‬
‫ع‬

‫א‬

‫ــאة ـ‬
‫ل‬

‫)‪(٦‬‬

‫כ‪«.‬‬
‫כـ‬

‫ـ ـ‬

‫ــאة א ـ כ وא ـ ة ـ‬

‫ـ ـ د ـ ‪ ،‬ـ أ ـ َـ ّ‬
‫د ‪ َ َ (٧).‬אة א א‬
‫ل‪ (٨).‬כאن أ ب א א‬
‫أ ـ ًא‬

‫إـ‬

‫ـ ْ ـ ي ـ‬
‫ـאכ ـ ـ כ‬

‫ل‪» :‬א ـ أ ـ ذ‬
‫כأ‬

‫ـ‬

‫ـ כ َإـ إ‬

‫א אش א ـ‬

‫אن و‬

‫ذ כ‪.‬‬

‫أـ ذ ـ‬

‫نآ ‪.‬‬

‫تر لא ‪‬‬
‫و א‬

‫ه‬
‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ ل» ـ אכو‬

‫)‪(٤‬‬

‫أ‬

‫ـאء ـאش ـ‬
‫אـ א‬

‫تא‬

‫وأ ‪ .‬إ‬
‫‪:‬‬

‫ل ذ‬

‫ـכ َذ ـَכ ـא ـ م ـ و ـא ـ ؟ ـאل‪:‬‬
‫َ‬
‫﴿ِإن ِ ـ َ ْ ـ ِ א ـ אتِ‬
‫هא‬
‫َ‬
‫ْא َ ْ ـאب﴾ )آل ـ אن‪ «.(١٩٠:‬ـ ــאل‪» :‬و ـ‬
‫َ‬

‫‪ .‬ذא ـ رאכـ أو ـא‬

‫)‪(٥‬‬

‫ةאـ‬

‫ـ ـ ـא ـ م ـ ذ ـ و ـא ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫إذא أ‬

‫‪١٤٩‬‬

‫ـ‬

‫ــאة א א ـ‬

‫ع أو‬
‫א ير‬

‫ـ א‬
‫ـ כ‬

‫א אس ‪.‬‬

‫ـ א‪ ،‬ـ أن ـא ــא ه ـ‬
‫‪:‬‬

‫وأن ـ‬
‫رأ ـ و ـאدة ـ أدم َ ـ ْ ُ א ِ ـ ٌ‬
‫ّ‬

‫)‪(١‬‬
‫א آن א‬
‫‪٦ ،‬؛‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א‬
‫)‪(٣‬‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫‪ :‬أي‬
‫(‬
‫ة‪) .‬א‬
‫أ א‬
‫ن‪:‬‬
‫)‪ (٤‬إ‬
‫(‬
‫د‪) .‬א‬
‫)‪ (٥‬أي א‬
‫)‪(٦‬‬
‫‪٤٧ ،‬؛ أ ـ دאود‪ ،‬א ـ‬
‫ي‪ ،‬א אت ‪١١٢ ،٧٥‬؛ א א ‪ ،‬א אرة‪ ،١١٩ ،‬א‬
‫ة ‪٢٢٢ ،٢٢١‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫אم أ ‪.١١٨ ،٩٦/١ ،‬‬
‫ة ‪ ،١١٧‬א אء‪٣ ،‬؛ א‬
‫‪ ،١٤٨‬א ‪٥‬؛ א א ‪ ،‬إ א א‬
‫כ ‪.٨٠/٣ ،‬‬
‫אم‪٣١٤-٣١٣/١ ،‬؛ א א وא א‬
‫)‪ (٧‬א ة א‬
‫‪.٢٠-١٩/٩ ،‬‬
‫א وא‬
‫אم أ ‪٢٣١/٢ ،‬؛‬
‫)‪ (٨‬א‬

‫כ ‪١٦٤/٢ ،‬؛ א א‬
‫‪.٨١‬‬
‫‪ ،‬אت א א‬

‫ـ אز‬

‫כאم א آن‬

‫‪.١٩٧/٤‬‬

‫ة‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٥٠‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ًא‪ ،‬و رأ أَ َ ٌ‬
‫‪ :‬ـא ر ـ ل א ‪ ،‬إن כـ ى و ـ‬

‫َ ًא‬
‫ر‬
‫َ‬
‫» א כ כ؟«‬
‫»أ א‬

‫א‬

‫أن כ ن‬
‫أن ز אم א‬

‫ه‪ ،‬و כ כאن‬
‫إن‬
‫طא‬

‫א‬

‫ه‪ .‬أ‬
‫אة א‬
‫א‬

‫ءכ א‬

‫أن כ ن‬

‫)א‬

‫ـ‬

‫ـ أכ‬

‫ل‪‬و‬

‫כ و‬

‫א‬

‫ب ـ‬

‫ـ אـ‬

‫א‬

‫ب א روאح إ ـ ؟‬

‫א‬

‫א ـ درو ً ـא‬

‫ـ אة‪ .‬أ ـ ‪ ،‬ـ ن‬

‫ـ‬

‫ة و אد ـא ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אد כ א ـ‬

‫ع‪ .‬ـ‬

‫כ כ‬

‫ـאر ـכ א‬

‫‪ ،‬وإ‬

‫כא‬

‫ّ ‪(٢:‬‬

‫א ـ א وא כــאء ـ‬

‫أو ً و ـ כـ‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ و ـ א ـ‬

‫א‬

‫א أכ ـ ــ‬

‫إ ـ ـא כـאن ـ‬

‫ذ כ ر ل א ‪.‬‬
‫و‬

‫ى‬

‫ـכ‬

‫א‪ . .‬و‬

‫א و אز‬

‫ذإ‬

‫ـא ـ وأ ـ‬

‫א‪ ،‬و כאن ر ل א ‪ ‬رכ‬
‫هאכ‬

‫إذא أردت أن ـ ح‬
‫א‬

‫ـא‬

‫ر ـ ُل א ‪ .‬ـאل‪:‬‬

‫ة؟«‬

‫א א‬
‫כ‬

‫أ‬

‫כ‬

‫)‪(٣‬‬

‫אو אא‬

‫א‬

‫أ א‬

‫‪ .‬ـאل‪:‬‬

‫ــכ أو ً أن ـ م‬
‫ـ‬

‫א ـאس ـ‬

‫﴿ ِ َ ُ ُ َن َ ـא َ َ ْ َ ُـ َن﴾‬
‫َ‬

‫אכ‬

‫א אس‪.‬‬

‫‪ (٣‬ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻷﺟﺮ‬
‫כאن‬

‫م א אر أي أ‬

‫د ي أو أ وي א‬

‫ذ ــכ ر ـ ل א ‪ ‬د ـ ً آ ـ‬
‫ــאءوא و ـ‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫ن ـ‬

‫إ‬
‫כ א‬
‫)‪(١‬‬

‫ََ‬

‫)‪(٢‬‬
‫أَ َ‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬
‫)‪ (٥‬א‬

‫א‬
‫وف א א‬

‫ً א‪ .‬و א‬
‫رא‬
‫‪،‬‬

‫ـ ‪ .‬ن ـ א ـ أ ـ ق א ـ ة‪ .‬وא ـ אة א‬
‫ـ ‪ .‬وא ـ آن א כـ‬

‫ــא‬

‫ـ ن ـ אא‬
‫أ‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫א‬

‫)‪(٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ـ ر ـ א‬

‫כ ‪‬‬
‫כ א‬

‫ة وא‬

‫ـ ن‬

‫نأ א‬
‫ءא‬
‫א אع أ אل‬
‫ً‬
‫ل ‪ ‬وة א ـ ة‬
‫أ א‬
‫أ‬

‫א אم‬

‫ـ ه ـ אـ‬

‫أ‬

‫ـ אـ‬

‫אن‬

‫ـא ـ‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫ة‪ ،‬و ـ‬

‫أ ب أ ـ א وא ـ ي כـאن‬
‫א ـ ‪ ‬أن כ ـא‬
‫אإ‬

‫ـ‬

‫ء وא ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ًא‪ :‬ورق‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫א ي‬
‫إ אب و א‬
‫‪:‬‬
‫‪ ،‬א ق ‪.٣١‬‬
‫رة )‪٢ (٦٦‬؛‬
‫אري‪،‬‬
‫هא ‪ِ :‬‬
‫ون﴾ ) ‪.(٢١:‬‬
‫﴿א ِ ُ א َ ْ َ َ َ ُُכ أَ ْ אً َو ُ ْ ُ ْ َ ُ َ‬
‫אم أ ‪١٩٨/٦ ،‬؛ א א وא א‬
‫אري‪ ،‬א ع ‪ ،٥٧‬א א אر ‪ ،٤٥‬א אس ‪١٦‬؛ א‬
‫‪.‬‬

‫)א‬

‫ـ כ ـא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ ـ‬
‫)‪(٥‬‬

‫ـ‬

‫ـא‪.‬‬
‫ـאردة א‬

‫ـ‬

‫ـ אء ـ‬

‫(‬

‫כ ‪.٢١٨/٣ ،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫כ א‬

‫‪ ‬כ א‪ .‬أ‬

‫כ‬

‫אא‬

‫אא‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫أ‬

‫ة ‪:‬‬
‫כ א‬
‫ـ‬

‫אإ‬

‫‪ «.‬כאن א‬

‫إ‬
‫و ه‬
‫أ‬

‫אأ‬

‫إذ‬

‫כ‬

‫ـא ـ ون ـ ر‬

‫א‬
‫א‬

‫ءא‬
‫אو‬

‫א‬
‫ر‬

‫א‬
‫« وא‬

‫א אد‬

‫א‬

‫כא‬
‫א‬

‫ذ כ‪،‬‬
‫א‬

‫ه א אل ـ‬
‫א אس א‬

‫وא‬

‫ىإ‬

‫‪‬‬

‫א‬
‫‪‬و‬
‫‪ ،‬א‬

‫כـ‬

‫כـ ن ـ‬

‫ــא‬

‫אא ـ م‬

‫א ـ ع ـ ـ‬

‫א‬

‫אل‬

‫א א ر אق‬

‫‪‬‬

‫ن ــ إ ــ ى א‬
‫و‬

‫أن‬

‫ـ وي أن א ـ‬
‫ه‬

‫لא‬

‫כـ‬

‫ـא כא ـ‬

‫ـ א‬

‫אو ـ‬
‫אـ ‪.‬‬

‫ـכ ـ א‬

‫ـ وא ـ א‪ ،‬כ ـא‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬

‫ــאرכ ــא وأ ــ ى‪ ،‬و‬
‫إ‬

‫‪ ‬أن‬
‫ـא א ـ‬

‫أ ه‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫)‪(٤‬‬

‫د אو‬

‫כ‬

‫א وو‬

‫אא‬

‫א‬

‫ةא ن‬

‫אر لא ‪»‬א‬
‫َ ْ َ‬
‫ـ ـ א ـאء و ـ א ـ ب‬

‫אل א ـ‬

‫א אو‬

‫‪،‬ذ‬

‫ـ آ ـ אכ‪ .‬وא ـ‬

‫ـאج‬

‫א אس‪.‬‬

‫‪ ،‬ـ أ ـא ـ ـ כ‪ ،‬ذ ـכ‬

‫و ــ א أ ــאب א ــ‬
‫א‬

‫ة وא‬

‫א‬
‫אא‬

‫م‬

‫א‪ .‬وכאن زو א‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪،‬و ـ א ـ‬

‫א‬

‫)‪(٣‬‬

‫ودא‬

‫ع א ر ل א ‪ .‬אل‪» :‬وأ א‪ ،‬وא ي ـ‬

‫‪.‬‬
‫א‬

‫א‬

‫כ أ ً א‪.‬‬

‫ـ ذא ـ ـ‬

‫כ ــא« أ ـ ‪ ،‬א ـ ع‪ ...‬ـ أ ـ‬

‫ـ‬

‫هא‬

‫א ي‬

‫)‪(٢‬‬

‫قא‬
‫א‬

‫ع‬

‫ه א א ؟« א ‪ :‬א‬

‫ـ אـ يأ‬

‫ه‬

‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫)‪(١‬‬

‫ج ر ل א ‪ ‬ذאت م أو‬

‫כ א‬

‫א وـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ه א אد ـ درس‬

‫כـ و ـ ‪ .‬ـאل‪:‬‬

‫ـ ه‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫ـ ـ אة‬

‫أ‬

‫» אأ‬

‫َ ٌْ‬

‫‪ .‬إن‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬

‫א א إذא א‬

‫و‬

‫ـ ؟ إذ כ ـ‬

‫إ ـ אن أن‬

‫ـ א ـ ‪‬و ـ ـ‬
‫ـ ة ‪ ‬ـאل‪ :‬د ـ‬
‫א ـ ً א‪ .‬ـ ‪ :‬ـא ر ـ ل א‬
‫ِכ‪ ،‬ن ـ ة‬
‫אل‪» :‬‬
‫ة‪ « .‬כ‬
‫א ً א א أ א כ؟ אل‪» :‬א ع א أ א‬

‫א א‬

‫כא‬

‫א א ي‬

‫ـ ة‬

‫ذכא‬

‫أن‬

‫أرאכ‬

‫כ‬

‫ل ذ ـכ ـ‬

‫ـ ده وإ‬

‫‪١٥١‬‬

‫م ـכ‬

‫ت א‬

‫ل‪‬‬

‫א‬

‫א אد ً א‬
‫ـא‬

‫א‪،‬‬

‫‪١٠٩/٧ ،‬؛ כ א אل‬
‫א و אء‬
‫‪.٣٩‬‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪١٤٠ ،‬؛ א‬
‫‪،‬א‬
‫‪ ،‬א א‬
‫אري‪ ،‬א أ אب א ‪١٦ ،١٢ ،‬؛‬
‫א ‪.٩٩-٩٨‬‬
‫‪ ،‬א א‬
‫אري‪ ،‬א א ‪٢٥‬؛‬

‫ـ‬

‫ــ ه א ــא‬

‫ــ‬
‫‪،‬‬

‫אه א‬
‫א‪ .‬و‬

‫إ‬

‫ـ أـ א‬

‫ـ ‪ ،‬ـ‬

‫א אء א‬

‫ي‪.١٩٩/٧ ،‬‬
‫א ‪.٩٤-٩٣‬‬

‫‪‬أ‬

‫אر‬

‫א אد ـ ـ‬
‫א ـ ‪‬‬
‫א‬

‫ء‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٥٢‬‬

‫כא כ ـא‪«.‬‬

‫م ـאل‪ » :‬ـ‬
‫א ‪ ،‬אء א ‪ ‬إ א و أ א א א‬
‫ُ‬
‫ـ ري‪ .‬و ــאل‪» :‬أ أُ ِّ כ ــא ـ א ــא ـ א ‪ ،‬إذא‬
‫ـ ـ‬
‫ــא ـ و ـ ت ـ د‬
‫ً‬
‫أ ـــ א ـــ א כ א ُכ ـــ אن ًـــא و ـــ ‪-‬و ـــ روא ـــ أر ً ـــא و ـــ ‪ -‬و ُـــ אن ًـــא‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫)‪(١‬‬
‫אدم‪«.‬‬
‫כ א‬
‫‪،‬‬
‫אن ًא و‬
‫و‬
‫وَ‬
‫ـא‬

‫و א ـ ـ ى ً ـא ـ א ـ ر ـ א‬
‫أ ُ ِכ أن ل א אس א ر ل א و ـ ـ א ـ‬
‫ـ‪.‬‬
‫ً ـא‬
‫ــא‬
‫إ ـ א ـ ق א ــא وא ـ ت‬
‫أ‬

‫ـ אא‬

‫ر‬

‫أي ـــ אء أو‬

‫ـــ ـــ أ ـــ‬

‫‪ .‬כ‬

‫َْא‬

‫ر‬

‫ه‬

‫אכ‬
‫כ‬

‫د‬
‫و‬

‫ة‬
‫א‬

‫כ‬

‫رأ‬

‫אل‪ :‬أ‬

‫אل ر ل א ‪‬‬
‫א‪ » :‬א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫!‬

‫أ א‬
‫أن‬

‫و‬

‫د‬

‫عآ‬

‫א ن أن ـــ ح أن א ـــ‬
‫‪.‬أ א‬

‫א א‬

‫هא‬

‫و‬

‫ـ‬
‫א‪،‬‬

‫ــא‬

‫ر لא ‪ ‬כ ب‬

‫)‪(٤‬‬

‫א‬

‫ىא‬

‫ـــ‬

‫‪ .‬وכ‬

‫ـة‬

‫ـ‬

‫أن‬

‫دא‬

‫א و‬

‫ًא‬

‫ً א‪،‬‬

‫אءכ א אت‬
‫ز‬

‫ل‬

‫‪ ،‬א אه‬
‫أ ِכ ِ ً و ِذ ‪ «...‬و‬

‫אء أ‬
‫)‪(٣‬‬

‫رכ ‪.‬‬

‫و‬

‫ـ‬

‫כـ‬
‫א و‬

‫ة وא‬

‫لא‬

‫ـــאء وو ـــ د‬
‫א‬

‫‪.‬‬

‫ـــא‪ ،‬ـــא‬

‫ة وא‬

‫ـ أدאؤ ــא‪ ،‬و כ ـ א‬

‫אو א‬

‫א‬
‫ــאء‬

‫ـــ א إ‬

‫ـــ‬
‫ـ‬

‫م ـא כ‬
‫ـ ن ــא‬

‫ة‬
‫ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ‬

‫כ א و د ‪.‬‬

‫כ ــא أ ــא ـ א‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ـ م א ـאره‬

‫أ א ‪.‬‬

‫ة ـــ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ .‬و ـ إ ـ ى א ـ אت כـאن ـ‬

‫رد א כ אت‬

‫ـ אو ـ و‬

‫אـ ي‬

‫)‪(٤‬‬

‫א ـــ و ـــ د א‬

‫وא‬

‫ع‬

‫لر‬

‫ْ‬

‫بא‬

‫إ‬

‫ـــא‬

‫وأرאد أ‬

‫نر‬

‫ـאر«‪ ،‬ر ـ‬

‫ـ‬

‫א ـــ وאن وא ذى وא ـــ‬

‫ـא ـ‬
‫ً أن‬

‫א ـ א‬

‫ُ ـ ّ ث ـ כ ــאل‪» :‬א‬

‫א אب‬

‫כ‬

‫ـ ل ـא‪ » :‬ـא א ـ !‬

‫أن ر ـ ل א ‪ ‬إ ـא إ ـ‬

‫ـــ‬

‫כـא א‬
‫א‬

‫َ َ‬

‫ـאس א א ـ‬

‫ـــ כـــאن‬

‫אכ א‬

‫هא‬

‫أذى א‬

‫ـ‬

‫א אر‪«.‬‬

‫و א‬

‫د‬

‫ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ذ ـ‬

‫ـ‬

‫אب א‬

‫ـ‬
‫א"‬

‫אري‪ ،‬א أ‬
‫‪٣٩‬؛ א‬
‫א ‪،‬א‬
‫אري‪ ،‬א أ אب א‬
‫‪.٢١/٦ ،‬‬
‫א وא‬

‫ـ אא‬

‫ـ ع אو ــא ــאن כ ـ أن א‬

‫ر ل א "‪ .‬כ א‬

‫‪.٩‬‬
‫אم أ ‪.٢٧٨/٥ ،‬‬
‫אم أ‬
‫‪٥ ،‬؛ א‬

‫‪.٢٠٤/٢ ،‬‬

‫א אن א‬

‫ق وא‬

‫ــא א ـ‬
‫א‬

‫ــאء ــא‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ر א‬

‫ه‪ ،‬وכ‬

‫إـ א ـ قאـ‬
‫א‬

‫أن‬

‫א ـ‬

‫אح א א א א‬
‫א‬

‫آ ف‬

‫ـ‬

‫ن‬
‫‪.‬‬

‫א‬

‫ى إن‬

‫ق وא‬
‫ـ‬

‫ـא‬

‫א‬

‫א‬

‫قא‬

‫ـ ى‪ .‬ـ א‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـאس أن‬

‫א ي‬

‫إ و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ون أن כ ـ א ـ אة و‬
‫‪ .‬وא‬

‫א‬

‫ــא א ـ אة‪ .‬ـ‬

‫ـאح وא‬

‫אدث א ـ א א‬

‫א‬

‫د‬

‫أ א א إ א אع א‬

‫א ـ אة א ـ‬
‫א‬

‫هא‬

‫ـ و‬

‫א‬

‫א‬

‫ل‬

‫א א‬

‫א‬

‫‪١٥٣‬‬

‫ـ ور ـא ‪ ،‬وأ ـ א‬
‫ـ‬

‫ــאم ـ إذא أر ـ‬

‫אא‬

‫‪ .‬و أ‬
‫ـא כـ‬
‫ـ אא‬

‫ـ ةأ ـ ى‬
‫ـ ًא‬

‫ـ ل‬

‫ة‪ ،‬ذ כ‬

‫‪.‬‬

‫ﺑـ‪ -‬ﻛﺎﻥ ‪ ‬ﻣﻔﻄﻮ ‪‬ﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬
‫ى‬

‫כאن א‬
‫‪،‬‬

‫א א ّ د‬
‫ً‬
‫א אء‪ .‬وא‬

‫ةو‬

‫א‬
‫א‬

‫أ‬

‫إن ُ ِ ْ א‬
‫א כ وא ب ـ כـאن ـ‬
‫ر‬

‫وכאن כ أ א ًא א כ‬
‫כـ ‪ .‬כ ــא ـ‬
‫ـ ـ ع ـ ـ‬

‫א‬

‫ن‬

‫‪ .‬و כאن‬
‫א‬

‫و‬
‫أ‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ً‬

‫כ أوא א‬
‫א‬

‫"إ ـ‬

‫א‬

‫ـא‪.‬‬

‫כـ א ـ‬

‫א و‬

‫َ אآ مא‬
‫ل‪‬‬
‫م زوא ‪:‬‬
‫ـ‬

‫ـ כ ـ ة כ ـ ي وא ـ א‬

‫‪ ،‬א אم ‪.٥٦‬‬
‫אري‪ ،‬א م ‪٢٠‬؛‬
‫‪،‬ز‬
‫‪ ،٢٣‬א אق ‪١٧‬؛‬
‫אري‪ ،‬א‬
‫א ر‬
‫א אن‬
‫د א אذ‬

‫ب أو‬

‫م‬

‫)‪(١‬‬

‫כــאن ر ـ א ‪ ‬ـ‬

‫ُ‬

‫א‬
‫א‬

‫ً‬
‫אא‬

‫ـ‬

‫ـ مא ـ א‬

‫‪.٢٦ ،٢٠‬‬
‫‪) .‬א‬

‫(‬

‫אن כאن ـ‬
‫א אزدאد‬

‫‪،‬‬
‫א‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫ة‪.‬‬

‫و ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ حو ـ‬
‫ُ ـ ْ ِ ِ َ ﴾ )א ـ אء‪ .(٣:‬و ـ آ ـ أ ـ ى ـ ل א ـ آن‬
‫ِإ ْن َ ُ ْ ِ ُ א ِ َ َ א א ْ َ ِ ِ أَ َ ً א﴾ )א כ ‪.(٦:‬‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ـ א ـ ـ أ ـאق ـ ‪ ،‬وכـאن‬
‫ـ‪،‬‬
‫ـ‬

‫أ אق رو ‪ ،‬و‬
‫و‬

‫א‬

‫‪ .‬وא ـ آن א כـ‬

‫‪ .‬כ إ אن‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫م أ א ًـא ـ ً א א ـ ً‪.‬‬
‫ـ כـאن ـ א ـ ـ م د ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫وإ א‬

‫و ـ א ـ أ א ـ ـ ًرא ر ـא و ــא א‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ل‪ َ َ ﴿ :‬ـَכ َـא ِ ٌ َ ْ ـ َ َכ أَ َُכ ُـ א‬
‫א כ ‪َ َ َ ﴿ :‬כ א ِ َ ْ َכ َ آ َِאر ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ٌ َ‬
‫أ ‪ ،‬رأى إ א ًא ـ ًدא ـ א‬
‫אא‬

‫‪ .‬כא‬
‫א כ وא‬

‫א כאن‬

‫אن‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ً‬

‫ـא‬

‫وآ א ـא ـ‬
‫ـ‬

‫ر ـن א ـ‬
‫א‪.‬‬

‫אب א‬

‫ء א‬

‫ـ אא ـ‬

‫و ـ אכ א ـ أ ـ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫‪ ،‬إذ ــאل‬
‫ـ ًא ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٥٤‬‬

‫א‬

‫כ‬

‫و‬

‫أن א א‬

‫א وאج‪ ".‬أ‬
‫ءא‬

‫ه‬

‫و אد אو ـ אإـ‬
‫א אل כ‬

‫وأ ـ‬

‫أ ـ אب א ـ‬
‫ــא‬
‫"א‬
‫ذכ‬

‫ـ ع‪ ،‬ـ‬

‫أود ذכـ‬

‫כ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ن‬

‫‪-‬و‬

‫ه‬

‫و‬

‫‪ ،‬وأכ‬

‫א‬

‫ة و אכ א‪.‬‬

‫ـאر ـ إ ـ ى א ـ‬
‫ـא ‪ -‬א ـ‬

‫‪ ،‬ـ א ب أو ً ـ‬
‫א يأ‬
‫א ًא ‪ .‬و‬
‫ـ א אن إذ ــאل ـ ــא‬

‫ـ אאـ‬

‫אء‪ .‬وأ א أ‬

‫ـאل א ـא כ ر ـ ‪ ،‬ن ـ א‬
‫א‬

‫ـ‬
‫ـ س‬

‫ـ‬

‫ـ א و ـ ـ א و د‬
‫أ ـ א ـאم‬
‫א ـ‬

‫ـא כـאن‬

‫א ـ ي ـ أت‬

‫אدة‪:‬‬

‫ّ‬
‫أ ـכ‪ ...‬أ ـכ إ ـ در ـ أ ـ‬

‫‪ !..‬إ‬
‫ככ‬

‫مא‬

‫כ أ ـ أ ـ א אא‬

‫و ـ‬

‫אـًא ـ‬
‫א ـ‬
‫א א و א א‬

‫أ א‬

‫ـ אא‬

‫ـ א‬

‫ذכא‬

‫אل א‬

‫אص א‬

‫א ُ אآ ‪.‬‬
‫אع و א א ة و‬

‫أ א א‪ ،‬وא‬
‫وأ‬

‫ـא ـ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫אء وور א‬

‫ـ‬

‫أאو א‬

‫ـא أن أ ـ‬
‫אة أ‬

‫ـ وأ ـ כ ـ ‪،‬‬

‫‪.‬وכـ‬

‫א ـ‬

‫ـ כ ـ ًא‬

‫ـכ ـ‬

‫ـ א ـ ً א إ ـ در ـ أ ـ أود ـ أ ـ م‬
‫ـ‬
‫א‬
‫ً‬
‫وא ـ ي‪ ،‬ـ أ ـ כــאن ً ـא ن‬
‫ـ‬
‫ــכ ـ ـ‬
‫ـ ح ــכ א ـ ‪ َ ،‬ـ‬
‫ــאذא؟‬
‫ْ‬
‫כ ن‬
‫ـ ‪ ،‬ـ أ ـ إ ـ ـא ـ‬
‫ً א أכ א‪ .‬כـאن ـכ رو ً ـא ـא ً و ـאش ـאة‬
‫ء‪".‬‬
‫כ א‬
‫ًא‬
‫א‬
‫כ‬
‫א‬
‫א ‪ ،‬א‬
‫وא כ و‬
‫ً‬
‫ـ א ـ أن‬
‫א א כ א‪ ...‬وأ א أ ـ‬
‫أورو א‪...‬‬
‫أ‬
‫إن א א אب و‬
‫ـ ر ــא א ـ م ـ‬
‫ـ ـ א‪ ...‬ذ ــכ ـ ـ أ ـ‬
‫أُ َ ـ ـ א ـ وأ א ـ‬
‫ىא‬

‫א‬

‫ـא‪ ،‬و ـ ـ ل‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺟـ‪ -‬ﺍﳊﺮﺹ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ‬
‫ـــ ل ‪ ‬ـــ ً א أ ـــ א ـــ ص ـــ د‬
‫‪ ،‬א כـאن ـ‬
‫وא‬
‫إ د ةא‬

‫כـــאن א‬
‫وא‬
‫א‬

‫وא א ـ ‪ .‬ــא‬

‫ـ بאـ‬
‫אش א‬

‫و‬

‫ـ ــאم أ ـ‬
‫א‬

‫‪ ‬ـ‬

‫כא א‬

‫ت‬
‫אـ‬

‫ن‬

‫ـ و ـ‬

‫أ‬

‫لإ‬
‫א‬

‫أن‬

‫ـ כ‬
‫א‬

‫ـــ ‪ ،‬إذ כـــאن‬
‫א ـص ـ‬

‫وא ـ ً إ ـ و ـ وא ـ‬

‫כـ أ ـא א ـ‬
‫ل‪‬إ‬

‫عכ א‬

‫ـــ‬

‫ـ א ـאس ود ـ‬
‫ـ رأس‬

‫אـ‬

‫ـ أـ‬

‫ة‪.‬‬

‫אـ ر ـ لא ‪‬و‬

‫نא‬
‫ر‬

‫دא‬

‫א‬

‫ـــ أن‬

‫ـــ‬

‫א ـ ـ ة ــאرب أر ـ‬
‫ـ א ـ‬
‫أ‬

‫مو‬

‫و ـ‬
‫א‬

‫א ً ـא‪ .‬و ـ א ــאم‬
‫כـ א א ـ ‪ .‬و ـא‬

‫‪.‬‬
‫א‬

‫א‬

‫وא ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ـ ر ـ ل א ‪ ،‬و ـ ر ـ‬
‫אر وא‬

‫א‬

‫א‬

‫وא ن أ ـ‬
‫כ א ـ‬

‫א‬

‫أ‬

‫אـ‬
‫א‬

‫و ـ א‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـ د ـ‬

‫؟و‬

‫א‬

‫ـ ‪ ...‬ــאل ر ـ ل א ‪» :‬‬

‫אء א ه א‬

‫כ‬

‫א‬

‫وכ א כאن א‬
‫"و‬

‫" א‬

‫אـ أـ‬
‫כ אه‬

‫כ ة‬

‫ـ ل ـ‬

‫ـ رأ ـ‬

‫אـ‬
‫ـ‬

‫و‬

‫ـ ‪ ،‬و ـא‬

‫ـאل آ ِ ـ ـא כ‬

‫ـ‬

‫ىر‬

‫ـ ـ‪ :‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ـ‬

‫א أ‬

‫ل‪‬‬

‫א‬

‫ً ـא إ ـ‬

‫‪.‬‬

‫‪ ،‬ـ لאـ‬

‫ـאل ر ـ ل א ‪» :‬أ َ כـ َ א ـ‬
‫مأـ‬
‫ًא‬
‫אכ ُ أ‬
‫כ א‬
‫َ‬

‫ـ‬
‫אـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫כ‪".‬‬

‫ل‪‬‬

‫ـ ‪ :‬ـא أ ـא א ـ‬

‫ن ــכ ــא أُ ْ ـ َ ــכ‪«.‬‬
‫ـ آـ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِـ َوא ـ َ آ َ ُـ א أْن َـ ْ َ وא ْ ُ ـ ِ כ َ َو َـ ْ َכـא ُ א‬
‫ُ‬
‫אب א ْ َ ِ ِ ﴾ )א ‪.(١١٣:‬‬
‫َ ُ‬

‫ُ א و‬
‫אء أ כ‬
‫ه א ‪ ،‬وא ي‬
‫أردت أن‬
‫آ ‪ «.‬אل‪ُ " :‬‬
‫مأ‬

‫אت‪.‬‬

‫ُ אـ إـ ر ـ لא ‪ ‬ـ א‬

‫אس ‪:‬‬

‫أ‬

‫ت‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫אن ِ‬
‫אر‬
‫ذכ ت‪ َ ﴿ :‬ـא َכـ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ َ‬
‫ْ َ ْ َא َ َ َ َ ُ أ ُ ْ أ ْ‬
‫כאن أ כ ‪ ‬أכ א אس‬
‫أ‬

‫א‬

‫ث‬

‫ـ אق‬

‫إ ـ إ א ‪ ،‬כ ـ أُ ـאج ـכ ـא ـ א « ـ أن أ ـא‬

‫ـא א دون‬

‫أ‬

‫أُو ِ‬

‫وא‬

‫ـ ‪» :‬أي ـ ! ـ‬
‫ـ أـ أ ـ‬

‫ـ مإ أـ ـ א ـ‬

‫ـ אش א ـ ت ور ـ ل א ‪ ‬وא ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ هو ـ هא‬

‫‪١٥٥‬‬

‫א‬

‫ة ‪ .‬وא אر‬

‫أ‬

‫א ـ ‪ ،‬ـ כـאن‬

‫א‬

‫ع‪.‬‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫أ ـ ًא ـ‬

‫‪ (١‬ﺩﻋﻮﺓ ﻭﺣﺸﻲ ‪‬‬
‫א‬
‫ر‬

‫אس‬

‫إ ‪":‬א‬

‫ر لא ‪‬إ‬
‫ـ !כـ‬

‫ـ‬

‫و‬
‫وأ ـ‬

‫ب א‬
‫ـ‬

‫أن ـ‬

‫ة‬

‫هإـ א‬

‫ـ أو أ ـ כ أو ز ـ‬

‫ـ م‪.‬‬

‫ـ أ א ـא‪،‬‬
‫ـ ـ‬

‫ذ ــכ ـ‬
‫ـ א ـ אب ـ م א א ـ و ـ ـ א ــא‪ .‬وأ ــא ـ‬
‫ـ א‬
‫אب َوٰא َ ـ َ َو َ ِ ـ َ َ َ ـ ً َ ـא ِ ً א َ ُو ٰ ِ ـَכ ُ ـ ِّ ُل א ُ َ ـ ِ ِ ِ‬
‫ر‬
‫‪ ".‬ل א ‪ِ﴿ :‬إ َ ـ ْ َـ َ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ ٍ‬
‫إ ـ‬
‫א ط‬
‫א‬
‫אن א ُ َ ُ ًرא َر ِ ً א﴾ )א אن‪ .(٧٠:‬אل و‬
‫אت َوَכ َ‬
‫َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫أ ـ ر ـ ـ א‪ .‬ـ ل א ‪ِ﴿ ‬إن א َ َ َ ْ ـ أَْن‬
‫ـ ً ـא ً א ّـ‬
‫אب وآ و‬
‫ُ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫אري‪ ،‬א‬
‫א‬

‫‪،‬א‬
‫א ‪٨٠‬؛‬
‫‪١١٦/٤ ،‬؛ א‬

‫אن ‪٢٤‬؛ א א ‪ ،‬א א ‪١٠٢‬؛ א א وא א‬
‫אم أ ‪١٦٠/٣ ،‬؛ א ة א‬

‫כ ‪.١٥٣/٣ ،‬‬
‫אم‪.٤٨/٤ ،‬‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٥٦‬‬

‫ْ َכ ِ ِ و ْ ِ א د َ ِ ِ‬
‫אء﴾‬
‫ََ ُ َ ُ‬
‫ون َذ َכ َ ْ َـ َ ُ‬
‫ُ َ‬
‫ـ أم ‪ ،‬ـ ـ ـ א‪ .‬ـ ل א ‪ُ ﴿ ‬ـ ْ َـא‬
‫‪ ،‬أدري‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ َ ـ أَ ُ ـ ِ ْ َ َ ْ َ ُـ א ـ ْ َر ْ َ ـ א ِإن א َ َ ْ ـ ُ א ـ ُ َب َ ً ـא ِإ ـ ُ‬
‫)‪(١‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ :‬א‬
‫)א ‪ .(٥٣:‬אل و‬
‫אء‪ .(٤٨:‬ـאل و ـ‬

‫)א ـ‬

‫وأ‬

‫א‬

‫כאن א‬

‫ة ‪ ،‬و‬

‫أ‬

‫א‬

‫وא‬

‫م ُ‬
‫‪ ...‬إ أ‬

‫א א‬

‫א א כ אم א‬
‫כ‬

‫إ‬

‫‪،‬‬

‫א‬
‫כ‬
‫ر‬

‫ـ ةא ـ ب ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ود ـ‬

‫ـ إ ـ‬

‫ــא ه ر ـ ل א ‪ ‬وأ ـ אؤه‬

‫ـ‪،‬‬

‫א‬

‫ع‬

‫و‬

‫ـ وא إ ـ‬
‫‪...‬‬
‫إ‬

‫و‬

‫و‬
‫ـ مא‬

‫وإ א‬

‫כ א رآه כ‬
‫إ אر א‬

‫א‬

‫ةو‬

‫أ א وأن כ ن‬

‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ة ـ א‬

‫ًא‬

‫ـכ‬

‫ـ ‪ ‬وأ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ره‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ "و ـ‬

‫ـאت‬
‫" ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א رض و ـ‬

‫ـ‬

‫ــא ‪ .‬ـ‬

‫ـ‬

‫ــא ـ א א‬

‫ـ رأ ـ وأ ـ‬
‫ـ ـ אء‬

‫ـ أخ ـ‬

‫א כــאء‪ .‬כ ـ وذرف‬

‫ـ ة‪‬إـ ر ـ لא ‪‬و א ـ ‪.‬‬

‫ـ ل‪ ‬ـ א ن ـ כ ـ و ـ‬

‫ـ‬

‫و‬

‫م‪.‬‬
‫אل ر ل א ‪» ‬‬
‫دت آ‬

‫כ ن כ א‬

‫و ـ أي ـ א‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ وא ـ‬

‫ـ ةאـ ي‬

‫ـ ل " " כـ‬

‫ـ هא‬

‫א ي د אه‬
‫مو‬

‫دو‬

‫ــא‬
‫و ـ‬

‫‪.‬و א‬

‫ـ כـאن‬

‫ـ‬

‫ً ـא ـ‬

‫ـא א ـ‬

‫‪ .‬ـ א ـ‬

‫כـ أ ُ ـ ـ‬

‫ـ ه ـ ف " ‪"...‬‬

‫ـ ـ כـ‬

‫א ـ ي א ـ ي ر ـ ـ ر ـ ل א ‪ ،‬ـ א ـ ّ‬
‫‪ ،‬ـא أ ـ ر ـ‬
‫إ‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ن‬

‫تא ـ‬

‫ـ ‪ ،‬إذ ر ــאه ـ‬

‫ـ ه أن ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‪ .‬ـ‬

‫ة ‪.‬‬

‫א‬
‫ـ‬

‫ـ ه ‪ .‬ـ أ ـ‬

‫ـכ א‬

‫رة ‪ (٢)...‬و‬

‫א כאن א‬
‫א‬

‫إ وכـ‬

‫א אر כـ‬

‫א א‬

‫א )‪ (٣‬و כאن א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪ :‬ـא‬

‫ـ ور أ ـ‬

‫א مא א ‪،‬ذכ‬

‫ة א ي כאن‬
‫‪،‬و‬

‫א כ א‬
‫ـ وره و‬

‫أ ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ א أرى ـ‬
‫ِ ِ‬
‫ـאدي א ـ ِ َ أَ ْ ـ ُ א‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ُ ـ َ א ْ َ ُ ـ ُر א ـ ِ ﴾‬
‫ُ‬

‫أن ُ ِ‬
‫א‬
‫‪‬‬

‫وכ نא‬

‫آ ـ א ـאد و ـ‬

‫ـ א‬

‫ًא ـ ‪ .‬و כ ـ ـ א ـ‬

‫‪.١٠١-/٧ ،‬‬
‫א وא‬
‫م َ ُ ّ א כאن‬
‫‪" :‬إن א‬
‫א‬
‫‪٣٥٣/١ ،‬؛ أ א א‬
‫א‬

‫أن‬

‫"‪ ) .‬א‬
‫א ‪.٥١/٢ ،‬‬

‫א‬
‫א‬

‫כـאن‬

‫‪.(١٩٩/٤ ،‬‬

‫و כ‬

‫א ـ‬

‫א א‬

‫‪.‬‬

‫ـ ل ‪ ‬وأ ـ ه و ـ‬
‫ـ‬

‫אم أ‬

‫ّ‬

‫«ذכ‬

‫א ـ‬

‫ــאول أ‬

‫ـ כـ د ـ ـ כـ‬

‫א ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫د ة א‬

‫ر ل א ‪ ...‬כאن‬

‫א ‪ ...‬أ‬
‫و‬

‫م‬

‫ــא כــאن‬

‫ـ‬

‫و אر א‪ ...‬כאن‬
‫ـ‬

‫ل‬

‫ً‬

‫‪" :‬آن כ أن‬

‫ـ אא ـ مאـ‬

‫ـ ذ ــכ ـ א כ ـ‬

‫ع وא‬
‫أ‬

‫א‬

‫א‪.‬‬

‫ذ‬

‫ه כאن‬

‫כ‬

‫אس‬

‫و א إن‬

‫إـ‬

‫أأ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫وא‬

‫‪":‬‬

‫وכ‬

‫א א‬

‫כـ א א ـ ـ ر ـ‬
‫د‬

‫כــאن‬

‫ـ‬

‫ـ وא ـ ه و‬

‫وא‬

‫אع أن‬

‫)‪ (١‬א‬

‫‪ :‬א‬

‫يء א ي‬

‫א‬

‫و ًא‪.‬‬

‫ًא‬

‫ـ‬

‫وא ‪.‬‬

‫يء وأر ـ إ ـ‬

‫ـ ة ‪ -‬ـא‬

‫ـ ر ـ‬

‫قאـ‬

‫ور‬
‫ـ‬

‫א כـ אب ‪-‬‬

‫ـ ر ـ‬

‫ـ ى ـ‬

‫ـ ‪،‬و‬

‫دة‬

‫ـ و ـ‬
‫אزي ‪٢٣‬؛ א‬

‫ـ أن رو א ـ א‬

‫ح א‬
‫א‬

‫א‬
‫כ و‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ةאـ ي‬

‫و ـ‬

‫إـ א‬

‫ـ م ـب‬

‫ـ ة‪،‬‬

‫ـ ـ رو ـ أ כـאن ـ א‬

‫כ א‬

‫ة وא‬

‫אر‬

‫כـ‬

‫ـ א ة ـ‬

‫ـ אא‬

‫ـ م؟ כ ـ ‪ ...‬و כ ـ إ ـ אره و‬
‫אم أ‬

‫ـ و ـ א‬

‫ُـ آ ـ‪،‬‬
‫ـ ‪ ،‬ـא ـ‬
‫ر ل א ‪.‬‬

‫ة وא‬

‫א ًא‪.‬‬

‫‪٥٠١/٣ ،‬؛ א‬

‫ـ ل‪‬א ـ‬

‫وא כـ אره و אرכ ـ‬

‫ـ ـ " ـ א ـא‬

‫ـ أ ـ ‪ .‬و כـ ـ‬
‫אא‬

‫ـ א‬

‫ـ אء و ـ‬

‫ه א אد‬

‫أ‬

‫אري‪ ،‬א‬

‫כ ةو ـ‬

‫ة أ אم‪ ...‬وכא‬

‫אح‬

‫א ن ـ א ً א أن‬

‫‪،‬‬

‫د ـة ـ‬

‫ـ م א כ ـאر‪ ،‬و ـ أن‬

‫א כ ـ אب א ـ وج وא ـ وب ـ א‬

‫ــאذא أ א ـ ر ـ ل א ‪ ،‬و כـ‬

‫ى א‬

‫א مو‬

‫ـ ه‬

‫‪ .‬وא ن‬

‫ب‬

‫ـ ـ‬

‫א ن א ر ل א ‪..‬؟‬
‫ـ‬

‫تإـ‬

‫ـب‬

‫כא‬
‫א رض‬
‫אכ‬
‫א‬
‫ًא‪ .‬א إن رأى و‬
‫ً‬
‫ـ ‪ ،‬ـ כאن وכ ـ א ـ روح ر ـ ل א ‪ ‬و ـ ل ـ ‪:‬‬
‫ع ـ‬

‫ـ تאـ‬
‫أن آ‬

‫إ‬

‫و‬

‫א‬

‫ـ ر‬

‫א א ـ ‪ .‬כא ـ‬

‫ذכא‬

‫تא‬

‫ر‬

‫‪.‬‬

‫ـ أ ـ أ ـאل א‬

‫ــאول ـ‬

‫א‬

‫ق‬

‫‪ (١).‬وא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أر‬

‫א رض‬

‫م‪ .‬أ‬

‫א א כ אم‬

‫و‬

‫כ א כאن‬

‫ـ‬

‫‪ ...‬ـ ـ‬
‫هأ‬

‫ر ـ لא ‪‬‬

‫א ــאه א ـ א ‪ ،‬إ ـ أن א ـ‬

‫א ي أر‬

‫כ א א ‪.‬א‬

‫و ـ א ـ ت أ ــאرאت א‬
‫أ‬

‫אכ أ‬

‫أن‬

‫م אر ذ כ א‬

‫א כ ّ אب أ ى أ אء א‬

‫א‬

‫ــא‬

‫א ـ‬

‫وأن ـ رط ـ إ ـ‬

‫‪ ،‬إ أن‬
‫ة ‪ ‬وא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫إ ـ א ـ ‪ ‬و ـאول أن ـ‬

‫أ א ‪".‬‬

‫א א ً א ‪ ...‬إذن‪،‬‬

‫أ ــאم و ـ‬

‫א א‬

‫ورאء אر و‬

‫‪١٥٧‬‬

‫ةא‬

‫ً ـא‬

‫ـى‬
‫ـ אر ـ‬

‫ـ ـ ن ـ أن א ـ‬
‫אم‪.٧٧-٧٦/٣ ،‬‬

‫ة‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٥٨‬‬

‫א‬

‫وא‬

‫א ‪ ،‬א‬

‫‪‬‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـ א א رب‪.‬‬

‫כ أن ـ ـ כ إ‬

‫‪ (٢‬ﺩﻋﻮﺓ ﻋﻜﺮﻣﺔ ‪‬‬
‫אوة כ‬

‫כא‬
‫כא ـــ‬

‫ـــ‬

‫אو ـــ‬

‫ـ م أכ ـ ـ‬
‫إرאدة و ـــ‬

‫ـــא‬

‫م؛ وأ אده כ‬
‫إ‬

‫وא ـ‬

‫א أ ـ אد א ـ‬

‫ض ذى‬

‫وأ‬

‫כ ـ‬

‫א‬

‫وכא ـ‬
‫‪،‬‬

‫إ‬

‫כ ـ‬

‫כאن‬

‫ـ‬

‫ـ مא‬

‫ـــ אء‬

‫ـ ‪،‬وـ‬

‫ـ ي‪ ،‬ـ أ ـ‬

‫وא ه‪ ،‬א‬

‫א‬

‫ـ أ ـאه א כ ـ وא ـ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫‪ .‬ن כאن א‬

‫כאن א‬

‫כ ـــ כـــאن ـــ‬

‫כـאن أ ـ‬

‫א ـ ًא ـ‬

‫أ א‬

‫ـى‬

‫ـ أ ـ אده‬

‫ـ‬

‫ل ‪ ،‬ذ ـכ‬
‫א‬

‫ب‬

‫وא ـ ه ـ‬

‫כ‬

‫‪ .‬و ـ أن א ـ‬

‫ـ א כـ‬

‫ـ موאـ א ـ‬

‫א ــאرث ـ ـ אم زو ُ ـ و ـ ُ‬
‫ـ א א ـאء و ـא وأ ـ ـא‬

‫א‬
‫א‬

‫إ‬

‫ـــ‬

‫ـ م؛ ـ ب א ـ‬

‫ـאءة‬

‫‪.‬‬
‫أم כ ـ‬

‫أ‬

‫א ـــ ي ـــ‬

‫ـ و‬

‫م وכ‬

‫א‪ ،‬إ أن כ ـ‬

‫بإ‬

‫ـ אوة א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫م إ وא‬
‫أ‬

‫‪ .‬وא ـــ‬

‫‪ .‬إذ כـאن ـ وًא‬

‫‪.‬‬

‫כאن כ‬
‫א‬

‫ـ אوة و ـ‬

‫ـ م ـ ‪ ،‬أي‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ ًأة א ـ ً وכא ـ‬
‫ع إ ـ ـ ه‪ .‬و כـ כ ـ‬
‫إ أ ـ א א ـ ‪ ،‬و ـ ـ ع أذى‬

‫ـ ـ ـ ع ـ‬

‫אכ‬

‫ـ כـאن ـ ـ رأس א ـא‬

‫ب ـ א ـ אب ـ رأ ـ ‪ ‬כـאن ـ ـ‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ـ א ـא‬

‫ـ כ‪ .‬وإن‬

‫‪ .‬ـ أن ر ـ ل א ‪‬‬

‫כ ـא כـאن ـ ً א ـ إ ـ م و ـ כـאن ـ ً א ـ إ ـ م כ ـ ‪ .‬و ـ א د ـ‬
‫ـא א אכ ـ א ــא ‪.‬‬
‫ـًא א אכ ـ א ــא ‪،‬‬
‫כ ـ ر ـ ـ א ـ ‪ ‬ــא ً ـ ‪» :‬‬
‫ً‬
‫ـ כـ ‪ ،‬إ أن‬
‫א ـ‬
‫أن א ـ ة א ـ ــא‬
‫ـא א אכـ א ــא ‪ «.‬ـ‬
‫ً‬
‫و‬
‫‪ ‬אل א إ אرة إ‬
‫א‬
‫א אوة‬
‫כא א ذא‬
‫‪ .‬כאن א א‬
‫ً‬
‫א ـ أس ــאء‪ " :‬ــא‬
‫ـ‬
‫ــאل ـ ‪ ‬و ـ‬
‫ـ ـ כ ـ ‪ .‬و ـ أن ـ א ـ אد‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫ر لא !א‬

‫ـ ر ـ لא ‪‬‬
‫أو‬
‫א אل‬
‫أوج א‬
‫"أ א وא‬

‫ـ أن َـ ُ ّ ـ‬
‫‪ ...‬إذ א כאن‬

‫אوة אد כ א أو‬

‫כ‬

‫ـ א ـ אء‪» :‬א ـ א ـ‬
‫ـ כ‪ «.‬ـא أن ـ‬
‫אא‬

‫أو‬

‫أر‬

‫כ ـ כـ‬

‫إ אر א‬

‫ـ אوة אدא ــא أو‬

‫כ ـ‬

‫ـ א א ـ אء‬

‫אل و א א‬

‫ـ ‪ .‬ـאل‬

‫אر لא‬

‫أدع‬

‫כ‬

‫أ‬

‫א‬

‫כـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪‬و ـ ـ‬

‫אل‪:‬‬
‫א‬

‫כ ‪".‬‬

‫א إ أ ـ‬

‫ِـ‬

‫א‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ‪،‬و‬

‫ـــ‬
‫وَ‬
‫כ א‬

‫א ً‬

‫א‬
‫ـ ه‪ ،‬و ـ‬

‫כ ـ‬

‫א‬

‫א إ أ‬

‫כـ א‬

‫ـ כ ـאد‬

‫כ א א‬
‫ً‬
‫أت زو وأ א כ ن אل כ‬
‫כא‬

‫هإ‬
‫אא‬

‫ـ‬

‫ــא "‬

‫و‬

‫د‬

‫א‬

‫כ ـ א‬

‫ــא‬

‫ـ ـ‬
‫‪.(١٠١:‬‬
‫وأ ْ ِ ِ ِ א א ِ ِ َ ﴾ )‬
‫َ‬
‫ًא‬
‫أ ‪ ،‬כאن ر ل א ‪‬‬
‫ــא‪ .‬إذ ـ ـ ه ـ‬
‫כـ‬
‫א ـ ـ‬
‫َ‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـــ‬

‫وא ـ‬

‫‪":‬‬
‫ـ‬

‫ً ـא‬

‫ً ـא‬

‫א ‪،‬وכ‬

‫ـ א ـאرث ـ‬

‫و ــאل ـ أن‬

‫ـ د‬

‫ככ‬

‫ف و ــאت א‬

‫א‬

‫أن‬

‫אء‬

‫"‬

‫ـ‬

‫ةوـ‬

‫ـ אـ‬

‫ف‬

‫ـ د‬

‫إـ‬

‫ــא א ـ ر‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ّ أ אـ‬
‫כـ‬

‫ف א כ אء‪ ،‬א אه ـ ـ א ـ‬
‫ة وא‬

‫ـ هإـ‬

‫ـ אم ـא ً‪" :‬أ ـ وא!‬
‫ـ ‪ َ ﴿ :‬ـ َ ِ ُ ـ ِ ًא‬

‫א ـ א ـאس‪ ،‬ـ כـאن‬

‫ىא‬

‫ـ‪.‬‬

‫כ! ـ أ ـ ت ـ أن أرى א ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫כ‬

‫א ‪".‬‬

‫ـא‪ .‬א ـ כ כ ـ ـ‬

‫زو ـ وأ א ـ ‪ .‬و ـ א ـ ح‬

‫ى כ א א ‪...‬‬

‫‪١٥٩‬‬

‫ـא‬

‫وذروة ـא‬

‫א‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻫ ‪‬ﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻳﺆ ِّﺭﻗﻪ‬
‫א‬

‫ـא א ـ ‪ ‬א ـ م א ـ‬

‫آ‬

‫ــא و ـ א‬

‫א أ א ــא‪ ،‬و ـ א‬

‫א‬

‫ة وא‬

‫ـ‬

‫ـ إ ـ ن‬

‫ـ‪،‬‬

‫إ ـ אده إ‬

‫ـ ‪‬אـ يأ ـ‬

‫ـ כـאن ـ אرכ א ـ א‬

‫א ـ כ ــא ـ‬

‫‪.‬‬

‫כאن‬

‫א‬

‫א‬

‫אت א و‬

‫ة‬

‫قإ‬

‫כ‬

‫א אس‬

‫א‬

‫ف א ذى‪،‬‬

‫ف א‬

‫אرة أو אل א ـ אب ـ رأ ـ ‪ ...‬و ـא כـאن‬

‫ُـ ُ ًא ـ‬
‫כــאن ـ‬
‫א ــאرכ‪ ،‬כــאن ـ כ‬

‫ـ‬

‫אرة إ‬

‫אرة‪،‬‬

‫د‬

‫ـ אق إ ـ א ـ‬
‫ـ ‪.‬و‬

‫כـ א ـ ظ‬

‫ــא כא ـ‬

‫א ـ ‪.‬و ـ ض ـ‬
‫א‬

‫ـ ون ـ א‬

‫כـ ـ‬
‫אـ‬

‫)‪ (١‬أ‬

‫א‬

‫‪٧٣-٧٠/٤ ،‬؛ א‬

‫א‬

‫‪.٤٩٧ ،٤٩٦/٢ ،‬‬

‫قو ـ‬
‫إـ‬

‫ـ אאـ‬

‫ـ ـ כ‪ ،‬ـ‬

‫ـ א ـ إـ و ـ‬
‫ـ ‪.‬و‬

‫ــא כא ـ‬

‫ّ أ אع א‬

‫אص‪.‬‬

‫أ א ًא כאن א כ אر א‬
‫אرة א‬
‫و‬
‫א‬
‫א‬
‫ـ‬
‫אء‪(٢١٤:‬‬
‫כ ْא َ ْ ِ َ ﴾ )א‬
‫آ ﴿َوأَ ْ ِ ْر َ ِ َ َ َ‬
‫َ‬
‫أن َ ً َ ج‬
‫إن أ כ‬
‫أ אذ و ن א א و ل ‪» :‬أرأ‬
‫ْ‬
‫ّ ْ‬
‫ي‬
‫כ‬
‫א כ כ א‪ ،‬אل‪» :‬‬
‫ِ ّ ؟« א א‬
‫أכ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫א א‬

‫כ ـא‬

‫א ـ م‬

‫כא ـ أ א ـ ـ‬
‫َـْ‬
‫אب‬

‫ـ ‪،‬‬

‫ـ אא‬
‫‪«.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٦٠‬‬

‫א ـאل ـ‬

‫و‬

‫وא‬

‫ه כ‬

‫ـ א ـ אـ‬
‫ة א ىأ‬

‫)‪(١‬‬

‫إ‬

‫א؟‪ ..‬وא‬

‫א‬

‫א‬

‫ة‬

‫و أ‬
‫אوـ‬

‫ـ‬
‫وכ א‬

‫فא‬
‫ـא‬

‫ر ـ א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫‪ :‬א כ! ـא‬

‫‪.‬‬
‫و ـא ـ א ـ دب א ـ כـאن א ـ ‪‬‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫إ ـ د ـ א ـ ‪...‬‬

‫ود ـ‬

‫‪.‬‬
‫أ‬

‫א‬

‫‪ ‬أ אف כ إ‬
‫وإ‬

‫ل ‪-‬و א‬

‫א כ ‪-‬‬

‫א وא‬

‫ــא أ ـ אف כـ כـ‬
‫ت‬

‫ـ א‬

‫ـ و ـ وא وכـ‬

‫ـ‬

‫ـאرة‪ ،‬و ـ‬

‫ًא‬

‫‪‬‬

‫ـכ אא‬

‫ـא‬

‫هא‬

‫ـ ل ـא‬

‫ـאم‪ .‬ـ ـ أ ر ـ ل א ‪ ‬א ـ‬
‫أن כ‬

‫أ ب א אس إ ‪ .‬א‪،‬‬

‫ًא ‪ .‬و‬

‫א‬

‫ـאه‪ :‬د ـא ر ـ ل א‬
‫ـאل إ ـ ر ـ ل א ‪،‬‬
‫אل‪:‬‬

‫אم כ‬

‫أن כ ن أ و َ א‬
‫» ّכ א‬
‫وכ ـ أ ـ א ـ م‪ ،‬ــאل‪ِ» :‬א ْ ِ ـ ْ «‪ ،‬ــאل‪ :‬ـ ث ـ אت‪ ،‬כ ـ ذ ــכ أ ـ م إ ـ ـ ل ـ ‪:‬‬
‫ّ‬
‫)‪(٢‬‬
‫ي‪.‬‬
‫ب ه‬
‫כאن א א‬
‫»ِא ْ ِ ْ «‬
‫ـ د ـ وـ‬
‫ـ ـ‬
‫فאכ و א‬
‫و כ א ت א אم ور ل א ‪‬‬
‫؟« אل‪:‬‬

‫‪،‬و‬

‫أ ً א‪.‬‬

‫ه أ אؤه أذ ًא א‬

‫أ א‬

‫ـ أن א ـ ر ـ أ ــאس ذوي ـ ب‬
‫א א‬

‫‪ (٣).‬و د‬

‫כאن‬

‫ـ إـ‬

‫א א‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫أכ א‬

‫א‬

‫א و‬
‫و‬

‫א‬

‫אن‬

‫ـ‬

‫א ــאس ‪ ‬ـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫‪‬‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬
‫)‪ (٥‬א‬

‫אري‪،‬‬
‫ةא‬
‫ةא‬
‫ةא‬

‫ف‬

‫אم أ‬

‫א‪.‬‬

‫وه روא‬
‫رة )‪١ (١١١‬؛‬
‫‪.١٥٩/١ ،‬‬
‫אم‪.٦٠/٢ ،‬‬
‫אم‪.٦٣/٢ ،‬‬
‫אم‪.٧٣/٢ ،‬‬

‫‪،‬א‬

‫ـ ه א‬

‫ــאرة ـ‬

‫אق א א ‪ .‬و כ إ‬

‫ـ ء כـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫אره ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫د ـ ء ـ א‬

‫א‬

‫ة‬

‫ـ אص‬

‫ـ א א ـ ـ‬
‫ـ‬

‫א ـ ر‪ ،‬ـ ن כـא א ـ‬

‫ـא א ـ ر ـ ل א ‪ ‬دون أي ـ دد‪.‬‬

‫ـא ـ إ ــאء א ـ אر‪ ،‬إذ ـ ح ـ أن ـ‬

‫א ـ א ـ بأ‬
‫‪ ،‬ر‬

‫א אس א‬
‫)‪(٤‬‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫אء‬

‫ءא ـ ‪ .‬ـ ر‬

‫ـא א ـ ر إ ـ א َ َ ـ‬
‫א‪ ،‬وزאد‬
‫א‬
‫ً‬
‫ر لא ‪‬‬

‫أن כـ وא‬
‫ـ‬

‫אـ‬
‫א‬

‫ـ ه א ـ وط‪ .‬و ـ‬
‫نأ ـ‬

‫أن‬

‫ً‬

‫ـ ـ‬

‫زאر א‬

‫ـא א א ـ ت‪ .‬ـ‬

‫א א إ‬

‫و ــא‬

‫אم א‬

‫إ‬

‫أ ـ ـאل‪:‬‬

‫إ ـ‪،‬‬

‫א‬
‫אن ‪.٣٥٥‬‬

‫ـ ‪ ،‬ـ ـכ‬
‫‪‬‬

‫أ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ ‪ ،‬و ـא‬
‫د‬

‫א‬
‫)‪(٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪‬א‬

‫כאن‬
‫אأ‬

‫‪ .‬כאن‬

‫אא‬

‫א א ‪،‬‬

‫כאن أ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ כـ‬

‫כ أُ‬

‫‪-‬و‬

‫إ‬

‫‪ .‬وכ‬

‫א‬
‫א‬

‫إ‬

‫א‬

‫ث‬

‫ب‬

‫إ‬

‫א إن د‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫א‬

‫م‬

‫ـ ‪ ،‬و ـאش ـאכ ـ א‪،‬‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫وא א כ‬

‫ـ‬

‫ـאت‬

‫ـ أـ‬

‫ـه‬
‫ـ‬

‫ـאد‬
‫אذ‬

‫‪،‬و‬

‫ـ א ـ אده ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ر ل א ‪ -‬إ‬

‫‬‫אب‬

‫بو‬

‫ع‬

‫א‬

‫‪ .‬وכאن إ‬

‫א روאح‪.‬‬

‫ب‬

‫ةو א‬
‫لإ‬

‫ع‬
‫‪ ،‬כ‬

‫ةو ة‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫כאن‬

‫ة‬
‫ـ‬

‫ـ مو ـ אכ ـ ‪.‬‬

‫ر ـאف ـ ب إ ـ‬

‫כ א‪.‬‬

‫أ כ أ‬
‫فא‬

‫‪‬‬

‫زرאرة ‪‬‬
‫َُ َ‬
‫ـ‬

‫ب‬

‫‪،‬و‬

‫ةא‬

‫أن‬

‫ـ ‪ ،‬إ أن أ ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ כـ‬

‫ـ‬

‫ـ ب ر ـ ذو ـ ن إ أ ـ إ ـ‬

‫و‬

‫و ـ‬

‫ـ אـ‬

‫ـ‬

‫ـ אث א‬

‫‪،‬وכ‬

‫ـאدر א ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫زرאرة ‪ ‬כـאن‬
‫ـ َُ َ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ةא‬
‫وـ‬

‫)‪(١‬‬

‫אא‬

‫כ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫כـ ‪ ،‬وכـאن ـ א ـ א‬

‫ـ إذא ـ ـ أز ـ כـ‬

‫أو א ‪-‬‬

‫‪،‬‬
‫أ‬

‫َ א‬

‫ـ‬

‫ـכ ـ ى‬

‫א إن و‬
‫وא‬

‫ـ‬

‫א ـ ـ‬

‫‪١٦١‬‬

‫ـ وא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫إـ‬

‫‪ .‬כـאن ـ‬

‫وـ‬
‫‪ .‬ـ כــאن‬

‫ـ‬

‫ـאذ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אأـ ـ‬
‫ـ ء‪ ،‬ـ أ ـ‬
‫ً‬
‫ـ א ـ إ ـ אث ـ ــא‪ .‬ـ א ـ ـ ن ـ أن ـ ـ و ـ ـ ه א ـ و ـ א‪.‬‬
‫ً‬
‫ـכ ـ‬
‫‪ .‬ـ‬
‫א ـ بאـ‬
‫‪ ‬آه و ـ ـ ث ـ‬
‫إ‬
‫ود‬
‫אل כ ًא‬
‫"َأو‬
‫ـ‬

‫ًא‬
‫‪ ،‬نر‬

‫ــــ‬
‫ـ ه ـ‬

‫א ـــ אد‬
‫)‪ (١‬ر‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫‪ ،‬אل‬

‫و ــــ‬

‫ــــכ‬

‫ـــــــ ‪ ...‬ــא‬
‫أ אق‬
‫א‬

‫ل‬
‫אل ل א‬
‫אري‪ ،‬א א ‪.٢٨‬‬
‫אم‪.٧٧/٢ ،‬‬
‫ةא‬
‫אم‪.٧٩/٢ ،‬‬
‫ةא‬

‫ـ ب ـ א ُ ـ ّ ث أن‬

‫‪:‬‬

‫أ ًא ور َ‬
‫و ــــ أ‬

‫ـــ‬

‫ـ ف ـــــ أ‬

‫ـ א‬

‫ود ــ‬

‫ــ ف א‬

‫א ‪ ،‬ص‪.٣٩‬‬

‫ـ ـ‬

‫ـ ‪،‬وـ‬

‫َ ‪ ،‬وإن כ َ َ َ ْ א כ א כ ه‪".‬‬
‫إ ـ ـא آ ــــ‬
‫إ ‪ ،‬وأ‬
‫כـ ‪ .‬و ـ‬
‫ــ‬

‫ـ‬
‫)‪(٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ أ ــــــ ع‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٦٢‬‬

‫وכ א‬
‫א‬

‫م‬

‫إ‬
‫א‬

‫אא‬

‫א‬

‫אب ‪ ‬כـ ‪ ،‬כـ כ ـ إ ـ م ـ‬

‫אو‬

‫אورة א‪.‬‬

‫א‬

‫א א‬

‫ً ــــ‬
‫و כــــ א כ ــــא כــــאن ر ــــ ل א ‪ ‬ــــ‬
‫م وא‬
‫א‬
‫א‬
‫ن א‬
‫א אد ن‬
‫א א כ‬
‫إ‬

‫א אر‬

‫بو‬

‫دو א‬

‫א‪ ...‬ر‬

‫א‬

‫وإذא‬

‫أ‬

‫م ر אل‬

‫ه‬

‫א‬

‫א‬

‫إ‬

‫אכ و‬

‫א‬
‫ـ‬

‫إـ א‬

‫و‬
‫وא و אء وא‬

‫א م‬
‫א‬

‫אכ‬

‫א‬

‫אא‬

‫א‬

‫א‬

‫ةא‬

‫إ ‪ ،‬כאن ر ـ ل א ‪‬‬

‫إ א ‪ .‬ـ ً ـ א أر ـ‬
‫א ‪‬إـ‬
‫أ‬
‫אرى‪.‬‬

‫ـ ل‪ :‬إن ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬

‫אـ ـ א‬

‫ـ ه‪ ،‬ـ إن ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬
‫‪.‬‬

‫א د ـא ـ א ـ م‬

‫ـ م ـ‬

‫أـ א ـ أ ـ‬

‫ون‬
‫‪.‬‬

‫כ‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أـ‬
‫ـ م‬

‫ـ א إ ـא ـ‬

‫כ ــאب ر ـ ل א ‪‬‬

‫ـכ אر ـًא ـ‬
‫א ـ ‪ ‬ـ א ـ ‪ ،‬ذ ـכ כ ـ‬
‫ـ א‬
‫ـ‬
‫‪ ‬ور ـ א ـ א‬
‫وא ـ‬

‫אء א‬

‫أ‬

‫ب‪ .‬و‬

‫אא‬

‫َ ـ א ـ א وא ـ ً א ـ‬
‫)‪(١‬‬
‫א‪.‬‬
‫ـ أـ‬

‫אت‪ -‬إ‬

‫دא ً א א‬
‫ًא כ ‪ ،‬ر‬

‫ـ م ـ‬

‫ر ـ ل א ‪ ‬و ـ وא ـ א ـ‬
‫وא‬

‫د‬

‫ل‪ :‬כ‬

‫ــא ـ‬
‫ّ‬
‫אن‬
‫أ‬

‫ءא‬

‫א‬

‫ـ رة‪ .‬כـאن‬

‫ء أر ـאءه‪ .‬و ـ כـ إر ـאل ـ‬

‫כא א ي أر‬

‫א‬
‫‪ ‬إ " َ ْ אن"‬
‫אزب ـ ـ ه א אد ـ‬

‫ـ‬

‫ـכ وأ‬

‫ــــ‬

‫ـ‬

‫ن‬

‫א א ‪.‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫أن‬

‫‪،‬‬

‫ةو‬

‫א‬

‫א‬

‫א א אء‬
‫إـ أ ـ אـ‬

‫א‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ة‪ ،‬כــــאن أ ــــ א א‬

‫ل وא אء و א ‪-‬‬

‫‪ .‬وכאن‬

‫א‬

‫إ‬

‫ء‬

‫إ‬

‫אא‬

‫א‬

‫א ــــ‬

‫ـאذ ـ ب‪ ،‬ـ‬

‫ـ مא א ـ ‪.‬و‬
‫بأ‬

‫‪‬‬
‫ء وא‬

‫אء‬

‫א א‬

‫א‬

‫ـ אل א ـ وא‬

‫כ א א‬

‫)‪(٢‬‬

‫ً ـ‬
‫ــאب‬

‫כא ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫م‪.‬‬

‫ﻫ‪ -‬ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬
‫א כـאن ر ـ ل א ‪‬‬
‫إر אد א אس إ‬
‫إ‬

‫א‬

‫א‬

‫م כאن‬

‫م‪ ،‬א ي‬

‫)‪ (١‬א א وא א‬
‫)‪ (٢‬א א وא א‬

‫ـ أ ـ א כ ـאءאت وא א ـאت إ ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫כ ‪.١٢١/٥ ،‬‬
‫כ ‪.١٢٠/٥ ،‬‬

‫م ر אل א‬
‫‪ .‬وכאن‬

‫א‬
‫א ُ אآ‬

‫إ‬

‫ـא و ـאכ‬

‫رؤ אء و‬
‫אر א‬

‫ـאم‬

‫כ א ول ـ‬
‫ة وא‬

‫ـ‬
‫ـא‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١٦٣‬‬

‫‪ (١‬ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‬
‫כאن א‬
‫כ‬

‫אכ א‬

‫א‬
‫إ‬

‫א ر‪ ،‬أر‬

‫כ‬

‫‪.‬‬

‫א א‪،‬‬

‫ر لא ‪‬ر א‬

‫א‬
‫أ‬

‫و‬

‫َ‬
‫ر لא إ א א أ ْ َ َ‬
‫ــכ ـ أ ـ إ ــכ א א ــכ א ـ وس א ـ‬

‫»‬

‫כא‬

‫ـ م‬

‫أ א אإ‬

‫روح א وכ‬

‫لא א ةא‬

‫א‬

‫ل ‪ ،‬و כ כאن‬
‫אء‬

‫ًא‬

‫א‪:‬‬

‫‪:‬‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪ .‬وإ‬

‫أن ـ‬

‫‪ ،‬وأ ـ‬

‫أد ـ כ إ ـ א و ـ ه‬

‫)‪(١‬‬

‫כ ‪«.‬‬

‫אب ر ل א ‪‬‬
‫ً‬

‫‪‬أ‬

‫א وכ‬
‫ب رא‬
‫ف‬

‫אכ‬

‫ى‬
‫ً‬

‫א אت א آ ـ א‬
‫א‬

‫و‬

‫א‬

‫אم א‬

‫א‬

‫ي‪ .‬ـ إن א‬

‫ع‬

‫אب א‬

‫א‪ .‬و‬

‫أ ًא‬

‫‪.‬‬
‫א ـ כـאن ـ‬

‫א ـ أن א‬

‫ـ بאـ يא ـ‬

‫א‬

‫زאو ـ ـ‬

‫ـא א ـ‬

‫א‬

‫م‬

‫אאـ‬

‫א א‪ ،‬ـ א ـ א א ـ א‬

‫‪ .‬כـאن ـ א أ ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـכ" إذن‪ ،‬ـ כـאن‬

‫ـ‬

‫ـ وأ ـ‬

‫ـ ل‬
‫م‬

‫ـא و ـ ت‬
‫ـ ل ‪ ‬ذכـ‬
‫ـ‬

‫لإـ‬

‫‪ ...‬و כ א כאن‪.‬‬
‫ـ ورود א‬

‫ــא‬

‫אء א أ‬

‫إ‬

‫وأ כא‬

‫ـ ر ـ لא‬

‫ـ א‬

‫و‬
‫"إ ـ‬

‫َ أن آ כ‬
‫وإن‬
‫כــאن א א ـ‬

‫ـ لא‬

‫)‪ (١‬א א وא א‬
‫)‪ (٢‬א א وא א‬
‫א ة‬
‫)‪ (٣‬د‬
‫)‪(٤‬‬
‫‪،‬א א‬

‫ـ‬
‫כא א‬

‫אت‬
‫ـאء ـ‬

‫כ ‪.١٠٤/٣ ،‬‬
‫כ ‪.١٠٥/٣ ،‬‬
‫‪.٣٠٠/٢ ،‬‬
‫‪٦٧-٦٦‬؛ א אري‪ ،‬א‬

‫אب‬

‫א ـ ‪:‬أ ـ‬

‫ور‬

‫‪".‬‬
‫א‬

‫ـ ‪.‬أ ـ א‬

‫ُ‪ .‬אر لא ‪،‬‬
‫ـًא وא ـًא‪ ،‬ـ ــאل‬

‫‪» :‬إن أ ًא כ‬
‫و א‬

‫א ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫أ‬
‫א‬

‫א ـ‬

‫א‬

‫ءא ي‬

‫א‬

‫أـ‬

‫"‬

‫ـ‬

‫א‪ ،‬إذ אه אول‬

‫ًא وכא‬

‫وא‬

‫א‬

‫כאن ى‬

‫ىأ‬

‫م‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أ א‬
‫ـ א‬

‫א‬
‫א‬

‫ل‬

‫أ ــכ إ‬

‫ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫‪".‬‬

‫ـًא‪" :‬و ـ‬

‫אل ر ل א ‪‬‬

‫ــא أ ــא ـ ـ א ــכ‬
‫א و‬

‫)‪(٤‬‬

‫‪«.‬‬

‫ـ ع ـ ةא אـ ‪،‬‬

‫א ‪.٦٥ ،٤‬‬

‫א ‪:‬‬

‫أ ــכ ر ـ ل א ‪ ...‬ـ‬
‫أ‬

‫ة‬

‫ــא و‬
‫هא‬

‫ــא وو ـ א ـ رأ ـ ‪،‬‬

‫ـ אب א ـ א‬

‫‪ -‬ـ א ـ‬

‫أـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٦٤‬‬

‫ـ زون ـ ه א ـ‬

‫ـ‪-‬‬

‫أ ــאم ر ـ ل א ‪‬‬
‫ل‬

‫א‬

‫ة‪ .‬و ـ ل‬
‫ـ ة إ ـ وأ ـ‬

‫ــאء א ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ن ــא ت א‬

‫ـ ةא א ـ ‪.‬و ـ א‬

‫א ـ‬

‫ـ ع‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫א‪.‬‬

‫א‬

‫‪ (٢‬ﻫﺮﻗﻞ‬
‫أر ـ א‬
‫א‬

‫ـ ل ‪ ‬ر ــא‬

‫א‬

‫ل‪:‬‬

‫»‬

‫א א‬

‫א א ـ إـ‬

‫א‬
‫א ور‬

‫إ‬

‫أد כ ِ א א‬

‫أא‬

‫כإ א ر‬
‫‪َ ْ ُ ﴿ .‬א أَ ْ َ‬
‫َو َ ُـ ْ ِ َכ ِ ـ ِ َ ـ ْ ًא َو َ َ ِ ـ َ َ ْ ـ ُ‬
‫)‪(٢‬‬
‫ُ ْ ِ ُ َن﴾ )آل אن‪«.(٦٤:‬‬
‫أ ت כ אت ه א א‬
‫א‬

‫ـ إ א ـ ر א ـ وم ـ ِد ْ ـ א ْ َכ ْ ِ ـ ‪ ،‬وכא ـ‬
‫َ‬

‫و‬

‫אر א א‬
‫‪-‬כ‬

‫أ‬

‫א وم‪.‬‬

‫م‪ ،‬أ ِ‬
‫ْ َْ َْ‬
‫א ْ ِכ َ ِ‬
‫אب َ َ א َ ْ א ِإ َ‬
‫ِ‬
‫َא َ ْ ـ ً א َ ْأر َא ًـא ـ ْ‬
‫‪ ،‬وכאن أ‬

‫م‬

‫‪ .‬ن‬

‫כא أ כ‬
‫ِ ٍ‬
‫َ‬
‫َכ َ َ َ אء َ ْ َ َא َو َ ْ َ ُכ ْ أ َ ْ ُ ـ َ ِإ א َ‬
‫ُ ِ‬
‫وא ِ َ ــא‬
‫دون א ِ َ ـ ِ ْن َ َ ـ א َ ُ ُـ א א ْ ـ َ ُ ْ‬
‫אن‬

‫אن‪:‬‬

‫כ ؟‬

‫‪-‬‬

‫א ذو‬

‫‪-‬‬

‫אل‬

‫אא ل כ أ‬

‫؟‬

‫‬‫‪-‬‬

‫آא‬

‫כאن‬

‫כ؟‬

‫‬‫‪-‬‬

‫אف א אس‬

‫‪-‬‬

‫אؤ ‪.‬‬

‫‪-‬أ‬

‫ون أم‬

‫‪-‬‬

‫ون‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أ‬

‫)‪ (١‬כ אب א‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬ء א‬

‫א‬

‫أم‬

‫אؤ ؟‬

‫ن؟‬
‫أن‬
‫א א ر‬
‫‪،‬א‬
‫‪٦‬؛‬

‫ي‪.٥٢٢/١ ،‬‬
‫אد ‪.٧٤‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ى‪.‬‬

‫؟‬

‫ًدא آ ـ אכ ـ‬

‫ـ‬

‫ـن‬

‫ـ ه‪ .‬و ـ ى‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١٦٥‬‬

‫ ‪.‬‬‫‪-‬‬

‫אכ ب‬

‫כ‬

‫ل א אل؟‬

‫أن‬

‫ ‪.‬‬‫ر؟‬

‫‬‫ ‪،‬و‬‫א‬

‫ة‬
‫א‬

‫أن‬

‫אر א ي‬
‫ل‬

‫وכ ر‬
‫ـא‬

‫א‬

‫ل‪‬‬

‫أ‬

‫ـ אن وא‬

‫א‬

‫אو‬

‫ذכأ‬

‫א‬

‫ور‬

‫أ‬

‫אن א ي‬

‫ى إ אء א دد‬

‫א‬

‫אد‬

‫ـ ‪ ،‬כـאن رأ ـ‬

‫כ‬

‫‪" :‬إ‬

‫א‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫‪ .‬أא א‬

‫ً‬

‫ـ‬

‫رو‬

‫כ‬

‫ـ أ ـ‬

‫א‬

‫ق‬

‫ـ ‪،‬وـ‬

‫ة‪.‬‬
‫ـ ل ‪ ،‬ـ أ ـ رأي‬

‫ةא‬

‫ـא رأى‪ .‬و ـ روא ـ أ ـ ـאل ـ‬

‫א "وـ‬

‫ّ‬
‫إ‬

‫אء א وم‬
‫و אل‬

‫وא‬

‫و‬

‫و ‪ ،‬وכאن א ً א‬

‫" ن כאن ـא‬
‫و‬

‫ًא‬

‫ل‬

‫א‬

‫ى‬

‫ذכ أ‬
‫ـ‬

‫ري א‬

‫א‪.‬‬

‫ث ـ א‬

‫م אروא و‬

‫آ ًא أ‬

‫א‬
‫أ‬

‫א‪،‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ًכ א‬

‫כ‬

‫ـ אن‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫ـא رأى‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫د ـ כ ‪ ،‬ـ رأ ـ ُ "‬
‫)‪(٣‬‬

‫א א‪.‬‬

‫وא א‬

‫‪ (٣‬ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ‬
‫א‬

‫أر‬

‫ل‪‬ر א‬

‫ـــ א ـــ ى و ـــ א‬

‫أ ىإ‬

‫ـــ م و ـــ‬

‫כא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫إ أ ـ أכـ م و ــאدة א ـ‬

‫وכא‬
‫)‪(٤‬‬

‫أُ ّ א אر‬
‫אء א‬

‫אت‬
‫ـــ‬

‫‪ ،‬إذ أر‬

‫ـــ‬

‫א‬

‫ف ـــא‬

‫ل‪ ‬א‬

‫ـ אل إ א ـ‬

‫ـ هא ـ אא‬

‫وإ ـ أ ـ אص آ ـ‬
‫אم‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫ــאכ وأر ـ‬

‫‪ .‬و ـ أن א‬
‫ـ‬

‫ـ אא‬

‫‪ ،‬وכـאن ـ‬

‫א " ُد ْ ُ ل" כא‬
‫أ א כ ى ـ ـ ق ر ـא א ـ ‪ ‬وأ א ـא ـ א رض‪ ،‬ـ ق א‬
‫אرس أن‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪(٣‬‬

‫)‪ (٤‬א‬
‫)‪ (٥‬א‬

‫א و‬

‫ـــאه ر ـــ ل א وإن ـــ ـــ‬

‫وـ ت ـ إـ א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ة‬
‫ـ‬

‫‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ ل ‪،‬‬
‫ـ هא ـ אא‬

‫א א א ب‪.‬‬

‫)‪(٥‬‬

‫إر ًא إر ًא‪.‬‬

‫‪ ،‬א אد ‪.٧٤‬‬
‫‪٦‬؛‬
‫אري‪ ،‬ء א‬
‫رة )‪.٤ (٣‬‬
‫‪،٦‬‬
‫אري‪ ،‬ء א‬
‫‪٢٣٧ ،٢٣٦/٨ ،‬؛ א א‬
‫א وא‬
‫כ ‪.٣٢٤/٥ ،‬‬
‫א وא א‬
‫אم أ ‪.٢٤٣/١ ،‬‬
‫‪٧‬؛ א‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫‪ ،‬כـאن ـ‬

‫‪.٢١٦/٢ ،‬‬

‫כـ ‪ ،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٦٦‬‬

‫ــאم ر ـ ل א ‪ ‬ـ‬
‫א א כ‬

‫ة א כــאم ورؤ ــאء א ـ ول ورؤ ــאء‬

‫‪ .‬כאن כ‬
‫ـ بإ ـ ‪-‬‬

‫و ـ‬
‫א‬
‫א‬

‫م‬

‫ـ ط ـ‬

‫بإ‬

‫إ‬

‫אر‬
‫و‬

‫ذه‬

‫و ـ‬

‫أ‬

‫أ‬

‫א‬

‫دאد‬

‫وא‬

‫א‬

‫ب‪ ،‬כאن כ‬

‫و‬

‫א א ر‪ .‬و ـ أن أ ـ‬
‫א و‬

‫אأ‬

‫אא‬

‫و‬

‫אن‬

‫ور‪ .‬وכـ‬

‫ً א ًא‬

‫א‪ ...‬أدرכ א ـ ى‬

‫وא‬

‫כ אذ‬
‫ـ د أو‬

‫ـ ه ـ א ـ ب ـ‬

‫אل‪.‬‬
‫א‬

‫א א ـ ‪ ،‬أي‬

‫ـ ‪-‬א ـ بوـ ح ـ אـ‬

‫אر‬

‫أن أدرכ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬
‫ر‬

‫אو‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـ א ـ ف ـ و ـ و ـ د‬

‫‪.‬‬

‫ﻭ‪ -‬ﺻﻠﺢ ﺍﳊﹸﺪﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ‬
‫כ‬
‫א‬

‫א ُ‬

‫وط א א‬

‫‪- ‬א ـــ ي‬
‫وא‬

‫ُ ـ ًא آ ـ ـ‬
‫א א‬

‫ـــ כ أ ـــ ـــ‬
‫ة‬

‫אض‪ ،‬و א‬

‫ـאل ـ ص א ـ‬
‫א‬

‫ـــ ة אر א ـــ א‬

‫‪...‬‬

‫لאـ يأ ـ‬

‫כ‬

‫א‬

‫إرאد‬

‫أ אل א ـ ـ א‬
‫ـ‬

‫م‬

‫ب‬

‫א‬

‫أدو א‬
‫ّ‬
‫כ ــא أن إ ــאر א ـ‬
‫א‬

‫א כ ‪،‬‬
‫ّ‬

‫א‪،‬‬

‫أ ـ‬

‫א א ـ אـ‬
‫כـ ـ‬

‫כ ـ ـ א‬
‫)‪(١‬‬

‫دورא‬
‫ً‬

‫ـ ش כ ــאؤ‬

‫م‪.‬‬
‫א‬

‫א َّ‬

‫ـ ة‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫لإـ‬

‫כא ـ ‪،‬‬

‫ـ אت א‬

‫ـ و ـ و ـ א ـאص‪ .‬و ـ‬

‫إرאد ـ ودون أن‬

‫ـــ ـــ ‪ -‬ـــ دود ـــ‬

‫א ـ א א ـ אـ‬
‫ـ ع ـ‬

‫ًא‬

‫א‬

‫ـאب‬
‫ـــ‬

‫‪.‬‬

‫و כ א ي ـ ث ـ أن א ـ‬
‫אאـ‬

‫ـ ‪.‬‬
‫א أ אل‬

‫ـــ ل ‪ ‬و‬

‫א‬

‫أن‬

‫ة وא‬

‫ـ لر ـ لא ‪‬‬

‫ـא ـ‬

‫ـא‬

‫כـ‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫د ـ ل ـ‬

‫כـ כـ‬

‫ءإـ א‬

‫ـ م‬

‫ً ـא ـ زאو ـ א ـ אت א כ ـ ى א ـ‬

‫ـ ل א ‪ ‬ـ أ ــאء א‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫ـ أ ــאر‬

‫م‪.‬‬

‫ب‬

‫ﺯ‪ -‬ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬
‫ـ א כــאن ر ـ ل א ‪ ‬ـ ذروة א ـ‬
‫أو‬

‫אא‬

‫א ً א כ א‪.‬‬

‫)‪ (١‬א א وא א‬

‫أ כאن‬

‫כ ‪.٢٧٣-٢٦٩/٤ ،‬‬

‫ـ أن أ ـ‬

‫د وא‬
‫כـ‬

‫ـ אر ـ‬
‫ً ـא ـ‬

‫ـ א‬

‫ــאت א د ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ن ـ אـ‬

‫وא ـ אن‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ً‬

‫و‬
‫א‬

‫ـא و‬

‫ـ‬

‫و‬
‫ـ‬

‫ن ـ إ أـ ـ‬

‫א אص وإ‬

‫ـ א ـ‬

‫א ـ‬
‫ـ‬

‫‪.‬و ـ אأ ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‪ .‬ر ـ‬
‫אـ ـ א‬

‫א‬

‫أن‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ةو‬

‫אج و ـ א‬

‫ذ‬

‫א ـ אد‬

‫إ אل‬

‫وة א‬

‫אن‬

‫ـ أن ـ‬

‫‪.‬‬

‫אو ـ‬

‫ـ ل ـ ‪ :‬ــא‬

‫‪ .‬אل ر ل א ‪» :‬إن א‬

‫م َ ُـ ّ‬

‫א‪« .‬‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ـ ـ‬

‫ــאل ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫ة ُ ّ א כאن‬
‫وא‬
‫א כאن‬
‫أ ‪ ،‬כאن ر ل א ‪ ‬أ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ت أن ُ ِ כ إ إ َ ‪«.‬‬
‫ًر‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ـ ـ ذ ـכ א ـ א ـ ‪ .‬و ـ‬
‫ـ‬

‫ـ و ـ א ـאص ـ أ ـ כ ـ ر ـ ل א ‪‬‬

‫ر لא أא כ‬

‫א‬

‫ـ ــא‬

‫ه א כ אت وح א ودور א‬
‫م‬

‫ـ אل ـ‬
‫ةو ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫»א‬
‫א ي אכ! כ ُ أرى כ‬
‫כـאن כـ م ر ـ ل א ـ א ـ أ ـ آ ـאت א‬
‫أ ـא‬

‫ـ م אـ ـ א‬

‫أ ـ א‬

‫ـ و ـ‬

‫ر ل א ‪:‬‬

‫ري אذא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אכ ـ‬

‫‪١٦٧‬‬

‫ب‪ ،‬و כ כאن‬
‫א אس‬

‫ـ ه א ـאم‪ .‬وأ ـא أو ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אوـ‬

‫ن ـ د ـ א أ א ـא‪ .‬و ـ‬
‫ـنא‬

‫ـ‬

‫ـא א‬

‫ـכ‬

‫ـ א‪ ‬ـ‬

‫אم א א ‪.‬‬

‫و‬
‫א‬

‫و‬
‫א‬

‫م‪ .‬أ‬

‫א‬

‫אض و‬

‫و א ً א؛‬

‫א‬

‫أ‬

‫‪ ،‬إن أورو א א‬
‫א‬

‫ً‬

‫א‪.‬‬

‫א‬

‫ن آ ًא‬
‫א‬

‫إ‬
‫ور أכ‬

‫א ورو‬
‫مو‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ً א א‪ ،‬وأ א א א א‬
‫כאن א כـ א ـא‬

‫قא א‬
‫ـ‬

‫ن‪ ،‬وא‬

‫ـن ـ‬

‫א ـ א ـ و‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫آ م‬
‫وא‬
‫وـ‬

‫כ ً ـא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ِ‬
‫َ‬
‫ـ ن א ـ אن א ـ‬
‫وأذر ِ ــאن وأوز כ ـ אن ودא ـ אن‬
‫ــא ـ ُ ْ כ ـ ْ אن وכאزא ـ אن ْ َ‬
‫ـ א ــא‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ ـ ًא ـ כ ـ رو ــא و ـ כ ــא‪ ،‬و ـ‬
‫ـ אن ـ‬
‫و‬
‫ـ ي ـ כא ـ أ ـ אف‬
‫א ذאن א‬
‫א و ـ وא כ ـ ي א ــאص ــא‪ .‬و ـ א ـ‬
‫ـ‬
‫א אس أ א ً א أ א ً א‬
‫א رض و‬
‫ـאع א ـ א دون إ ـ אل ـ ت א ـ‬
‫أ‬

‫א وא‬

‫)‪ (١‬א א وא א‬
‫)‪ (٢‬א א وא א‬

‫אن‬

‫א‬

‫م‪،‬‬

‫ة إ ـא‪ ،‬و ـ إذ‬

‫‪.‬‬

‫כ ‪٢٧٣/٤ ،‬؛ כ א‬
‫כ ‪٢٧١/٤ ،‬؛ א‬

‫ي‪.٣٧٤/١٣ ،‬‬
‫אل‬
‫אم أ ‪.١٩٩/٤ ،‬‬

‫ع‬

‫ـ د ـ ة א ـ ‪ ‬أي‬
‫ـ ن ـ א‬

‫ـ ون א‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٦٨‬‬

‫ﺣـ‪ -‬ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﷲ ﻭﻋﻨﺎﻳﺘﻪ‬
‫ِـכ َ ِ‬
‫وإن َـ َ ْ َ ـ‬
‫لא א‬
‫ـכ ِ ـ َر ّ َ‬
‫‪َ ﴿ :‬ـא أَ َ ـא א ُ ـ ُل َ ِّـ ْ َ ـא أُ ــ ِ َل ِإ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ِ َכ ِ א ِ‬
‫אس ِإن א َ َ َ ْ ِ ي א ْ َ ْ َم א ْ َכא ِ ِ َ ﴾ )א א ة‪.(٦٧:‬‬
‫َ‬
‫َ َ א َ ْ َ ِر َ א َ َ ُ َوא ُ َ ْ ُ‬
‫ـאءه א ـ א כـאن‬
‫א‬
‫א א אب‪،‬‬
‫أ א‬
‫א א א א أي‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ ل ـ אـ‬

‫א אس‪ .‬و‬

‫אب א‬

‫دة‪ .‬أ א‬
‫אـ ي‬
‫א‬
‫ف‬

‫فو هא‬

‫אب‬
‫ـ ر ــא‬

‫هא‬

‫أ ى‪.‬‬
‫א‬

‫אא‬

‫‪ .‬أي‬

‫א‬

‫א‬

‫א وא‬

‫כ‬

‫ةو‬

‫ـ ـ‬

‫‪ ،‬وא‬

‫ـ ‪،‬وـ כ‬

‫אر א‬

‫‪‬‬

‫و‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬
‫א‬

‫ـ א‬

‫א ‪-‬כ כ‬
‫א‬

‫ر و אل ‪ِّ َ :‬‬
‫أو أي א آ כא‬

‫א‬

‫א‬

‫אأ لإ כ‬
‫ع أو א‬

‫ر כ‪ ،‬و‬
‫أو‬

‫ـא‬

‫‪.‬و‬

‫أ‬

‫ه א אو ‪ ،‬إذ أ‬

‫)א‬

‫‪(٩:‬‬

‫א‬

‫אء‬

‫)‪ (١‬א‬

‫‪ :‬א אري‪ ،‬א‬

‫ـ ون أن א‬

‫ـ‬
‫‪-‬وإن כאن‬

‫אب‪.‬‬

‫أي‬

‫א‬

‫و‬

‫א‬

‫ء א ًא أ א כ‬
‫א א‪.‬‬

‫א אه وא‬

‫ـ א‬

‫ــאم‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ف أو ـ‬

‫ــא وأدאء א א ـ‬
‫ـ‬

‫رة ـ ـ‬

‫ـ‬

‫ل‪:‬‬
‫َ‬
‫و ــــــــ ‪ :‬כ‬
‫ة ‪١‬؛‬

‫‪،‬א‬

‫אن ‪٢٥٩‬؛‬

‫ـא‬

‫ـ‬
‫ـא‬

‫אب َ َ ـ ِ أَْو أَْد َـ ﴾‬
‫ـ ـא ‪َ َ ﴿ :‬כـ َ‬
‫אن َ ـ َ‬
‫ـא أ ـ‬
‫ـ ـ‬
‫إـ‬
‫و‬
‫ود‬

‫א‬

‫אء ُ אر א‬
‫ٍ ـــــ ر‬
‫ّ‬

‫ـ א‬

‫)‪(١‬‬

‫ْ ـ أي ــא‬
‫أن א ـ ل ‪ ‬ـ‬
‫و ـ ـ‬
‫א دאء‪ .‬א ج أ א אب א ـא ‪ ،‬ـאم ـ א ـאب ـ‬
‫ء ذ כ כ א أن‬

‫א‬

‫‪ ...‬و א أ א א ـ‬

‫א‬

‫‪،‬و ه‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪-‬إن‬

‫إ ـ ذروة رא ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫ورאء‬
‫ة وא‬

‫ـ‬

‫‪"...‬‬

‫א‬

‫א ـ ة؛ ـ א‪ ،‬ـ ى أن ـ‬

‫אج و כ‬

‫ـ ه‬
‫א‬

‫س א‬

‫ـ أ ـ ً ن‬
‫א אج‪ .‬כ א أن א א‬
‫א‬

‫ـא ـ‬

‫‪ ...‬א‬

‫ـ א ـ א‬

‫ـ دون‬

‫ـ‬

‫ـא כ و א‬

‫‪":‬א‬

‫ب وא‬

‫إـ‬

‫و‬

‫ل ـא ـ ن א ـ א ـ ي‬

‫א ـ‬

‫א ة‬
‫א‬

‫אص‬

‫ـ א ـ ‪ ،‬و ـ أ ــאر ــא א ـ‬

‫ـ‬

‫ ّ هא‬‫אز א‬
‫ـ﴿ َא أَ َ א א ُ ل﴾‪ ..‬أي א أ א א ي‬
‫ة א א وإ אذ א‪ ...‬و‬
‫א ي ع‬
‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫وא‬
‫א آن א‬

‫אح‪ ،‬و ُ َ‬
‫א א ش א ـــــ َ ِ ـ‬
‫כ ‪.٤٢٤/٧ ،‬‬

‫م‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫אوز א א כאن و‬

‫و א‬
‫א‬

‫ر‬

‫ذכ ت‬
‫و‬

‫א‬

‫אن א‬
‫أ ـ כـ‬

‫א ـאر‬

‫א رأى א אر وא‬
‫أ‬

‫ل אכ‬
‫ً א إ אه أن‬

‫ل‪" :‬إن‬

‫א‬

‫אء وכـ م‬

‫ـ‬

‫ق‬

‫א א ل‪ .‬وذ‬

‫ل‬

‫ق‪ .‬و‬

‫א‬

‫אכ ذ‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬ـ أن ـאכ אد ـ‬
‫و‬

‫رو א و א‬

‫א אدي أ ً א‪.‬‬

‫أכ‬
‫א ّ‬

‫ج‬

‫א‬

‫א درאכ وא‬

‫א‪.‬‬

‫ورة א אم‬
‫و‬
‫أ‬

‫وري إ‬

‫در‬

‫ره‬

‫א‬

‫و‬

‫ـ ً א ‪ ‬כـאن أ ـא ذ ـ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫א أ ً א‪ ".‬أ‬
‫ً‬
‫وأ‬

‫כ ـ‬
‫א‬

‫ة‪ ،‬و כ‬

‫ـ אא ـ‬

‫אא‬

‫إ أن‬

‫ي‪:‬‬

‫א כ ِّ ِ ِ‬
‫َ‬

‫א‬

‫אج إ‬

‫כـ‬

‫ـ و إـ א‬

‫ور‬

‫א وאم‬

‫إدرאכ א‬

‫ـ‬
‫א ـ‬

‫‪ ،‬ن ـ א ـאرج‬

‫ي‪.‬‬

‫نא‬
‫أن‬

‫در ‪.‬‬

‫אو‬

‫رא‬

‫إن א‬

‫אء א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫אب כ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫א א ـא א א ـ و ـ‬

‫َ ُא ِ‬
‫أ‬
‫َْ‬
‫ُ‬
‫ََ ٌ‬
‫أ ـ ‪ ،‬כــאن إ ـ א ًא ـ أب وأم و ـ א ـ א ــאدي‪ ،‬و כـ‬
‫א‬

‫ة‬

‫א אא‬

‫ـ ـ‬

‫"כ ـ " إ ـ א ـ‬

‫م‪ .‬و ـ א أ ـ وه أن‬
‫إ‬

‫‪ ...‬و כ‬

‫‪،‬‬

‫כ ـ "أ ـ‬

‫ـ כـאن ـ ى أن أي ـ ء‬

‫ـ אد"‪ .‬ـ ذ ـ‬

‫א א‬

‫אص‬

‫ًא‬

‫א‬

‫אدאة א‬

‫و ـ כ ـאب " ـאر‬

‫نא‬
‫א‬

‫و‬

‫‪ .‬و ـ ه א א ـ أ ـ כ "אو ـ‬

‫وא ي‬
‫א‬

‫‪١٦٩‬‬

‫صא‬

‫وא‬

‫א‬

‫أن א‬

‫و‬

‫أ‬

‫أي א‬
‫ة‬

‫א‬

‫إ‬

‫وأ א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫أ‬

‫وא א א‬

‫أ ًא إ‬

‫ـ و‬

‫א‬
‫א ـ ـ‬

‫إ‬
‫ـאس‬

‫أ ـ ‪.‬و ـ‬
‫ـ وא ـ א‬

‫ى‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٧٠‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﻔﻄﻨﺔ‬
‫א‬
‫א‬

‫אوز א‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـ א ـ إـ א‬

‫وא‬

‫א‬

‫و א א‬

‫א‬

‫א‬

‫م א‬

‫وإن‬
‫ّ‬
‫א ـــ א‬

‫ـ ل‬

‫ـ‬

‫ً א א ـא‬

‫‪ ،‬ـ إن إ ـא א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫وא ي‬

‫א‬

‫وא‬
‫قא‬

‫أي أ‬
‫إن כ و‬
‫א‬

‫وא‬

‫إ‬
‫א‬

‫‪.‬‬

‫أ‬
‫ـא‬

‫‪ ،‬إن‬
‫ـ‬

‫وא‬
‫כ‬

‫أ א‬
‫ً‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫אء‬

‫ـ א ـ "א ـ‬
‫א‬

‫قכ‬

‫א‬

‫ـ أـ‬
‫‪،‬א‬

‫ور ًא‪ .‬و‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫م‬

‫א‬
‫أن‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ אـ‬
‫وא כـ ‪...‬‬

‫ـא‬

‫‪ .‬ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ذ ــכ ن א ـ‬

‫ـ إن ـ‬

‫ـ ـ‬

‫א ـא ‪ ،‬أو ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫إن ر‬
‫ء ْ‬

‫א‬
‫"א‬

‫כ ـא‬

‫"‪.‬‬
‫א‬

‫ذو א ـ‬

‫א ة‬
‫א‬

‫א‬

‫فא‬

‫"‪ .‬أي א ــ ت א‬

‫ي أي א‬

‫ـ م‪ ،‬ـ‬

‫א ـ و ـ ورة ـ א ـ‬

‫א אر א כ א‬
‫إ‬

‫قכ‬

‫ـ"א‬
‫אא‬

‫‪-‬כ א‬

‫אر دא ‪ -‬وو‬

‫ـ א‬

‫أن‬

‫א ـ إـ א‬

‫يو‬

‫ـ א ـ ي ـ ـ رة ـ‬
‫א‬

‫כ‬

‫و‬

‫א אر א‬
‫א‬

‫وא‬

‫أن‬

‫ـ ‪ .‬ـ أن ـ ه א א ـ‬
‫א‬

‫ـ م إ ـ א ـ وא‬

‫ـ د إ ـ כـ ن א ـ م آ ـא ـ‬
‫ً‬
‫ـــא ـــ ـــ ره‬
‫א ـــ ي א ـــ א‬

‫وא‬

‫א אدي‪ ،‬א‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـــ א ـــ כـــ ـــ ء‪ ،‬و ـــ א ـــא‬
‫ً‬
‫א ـ אوي‪ ،‬أي أ ـ إ ــאم ـ ي و ـ ـ ي‪ .‬ـ א א‬

‫א‬

‫א ـ وح وא ـ‬

‫ـ ً א‬
‫ـ‬
‫م د א ـ " أو "د ـ א ـ "‪ ،‬ـ‬
‫ـ‬
‫ـ כ ـ ‪ .‬כـ ّ! ـ א ـ م د ـ א ـ أو א ـ‬

‫ـ ةא وـ‬
‫ن‪...‬‬

‫ــאر ـ‬

‫ـ ـ‬

‫א‬

‫א ‪.‬‬
‫ًو‬

‫وא ل ن "א‬
‫إ د‬

‫‪،‬و‬

‫ـ אء وא ـ אدث ـ‬

‫إن א‬
‫א‬

‫א‬

‫א أ א כ أن‬

‫لإ א‬

‫ة؛ و א‬

‫و‬

‫א‬

‫ي إزאء ـ‬

‫אـ‬

‫א אر ـ و ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ى א درאכ א ـ ي؛‬

‫ــ ل إ ـ‬

‫ـ م ـ هא‬

‫אر‬

‫)‪(١‬‬

‫وא‬

‫ـ א ـ‬
‫אא‬

‫أ אم‬
‫و‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬ـ א‪ ،‬כـאن و ـ د א‬
‫כ‬

‫"א‬

‫"‪ ،‬ن‬

‫‪.‬‬

‫ـ ـ ى‬
‫א‬

‫ـאء‬

‫"‪.‬‬

‫ـ ‪ :‬א ـ א ـ ر ‪-‬و ـ روא ـ ‪ :‬א ـאر‪ -‬ـ כـ‬
‫אم أ‬
‫‪١٣ ،‬؛ א‬
‫אن ‪٢٩٣‬؛ א א ‪ ،‬א‬

‫ـ אت و ـ ــא א ـ א ـ ـ‬
‫ـ‬
‫ُ‬
‫‪.٤٠١/٤ ،‬‬

‫ه ـ‬

‫ـ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫و‬
‫و‬

‫א‬
‫כ א‬

‫ىא‬

‫אرאت وأ‬

‫א ّدى ذ כ إ‬
‫و‬

‫أ אر‬

‫‪.‬و‬

‫כא‬

‫وإ אح‬

‫و ـ‬

‫وכ‬
‫אدة‪،‬‬

‫אء א כאن‬

‫א‬

‫כ ن אכ‬

‫و‬

‫כ‬

‫א‬

‫כאن‬

‫א‬

‫א כ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ‪.‬وـ‬

‫ـ مو ـ حאـ‬
‫أ‬

‫هא א‬

‫א‬

‫אـ‬

‫ـ כـ א‬

‫אכ وא‬

‫א‬

‫و ـ‬

‫א ـאت أ ـ א‬
‫ـ وא ـ א ـאم‬
‫ـ‪ ،‬ـ‬

‫א‬

‫אن‬

‫وري‬

‫وא‬

‫‪١٧١‬‬

‫ً א‪.‬‬

‫א‬

‫א‬

‫כـ ن ـאכ‬

‫ـאء‬

‫و‬

‫ـאرق‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻄﻨﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ‪‬‬
‫אא‬
‫א‬

‫א ـ ي ـאش ـ‬

‫א‬
‫ـ ن ـ אـ‬

‫אـ‬

‫وإ א إ ـ כـ‬
‫א כ אب א‬

‫ـ א כא ـ‬
‫ون א‬

‫إ‬

‫رא ـ‬
‫אد‪ ،‬أو أ‬

‫و‬
‫‪ ،‬وأن‬
‫ـ د‬
‫א‬

‫א ًא‬

‫‪ ،‬أي א‬
‫ــא‬

‫‪.‬و‬

‫כ‬

‫א‬

‫א כאن א‬

‫אن כא‬

‫ـ‬

‫א ـ ‪ ‬ـ در ــאت‬

‫א روة‬

‫א‬

‫هא‬

‫א‬

‫א‬

‫ــא ‪ .‬ـ ن א‬

‫وכא‬
‫ـ‬

‫ت א‬

‫אو‬

‫‪ ،‬وأن‬

‫ــא ‪،‬‬
‫أ ـ‬
‫ـ כـ‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ـ כـאن ـ ر ـ ل א ‪ ‬إذא‬

‫ـ ـ א ـ و ـ‬
‫ـ א כ ــא‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ ث أن ـ ل כ ـًא‬

‫ـ כـ وא ـ‬

‫ـ‬

‫ـאرة‬

‫ف ـ א‬
‫ـאج‬
‫ـ א ـ وي‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ر‬

‫אم א א ‪.‬‬
‫א‬

‫و כ ‪.‬و‬

‫ـ هאـ‬

‫א כــאر إ ـ כ ـ م‪ ،‬وإن א ـ‬

‫‪ .‬إن א כאر وא ـאدئ א ـ‬
‫ت‬

‫وא ـ כ כ א ـ כـאن ـ‬

‫א ـ‬

‫א ـאس ـ‬

‫ًכא א وب أو א א دא ‪ ،‬أو כאن و ًא‬
‫ً‬
‫א‬
‫وأ‬
‫א‬
‫כ א‬
‫ء כא‬

‫א‪ .‬وכ وא‬

‫ـ ‪.‬و ـ‬

‫إن א‬

‫وא ـ‬

‫אـ‬

‫ــא إ א ـ‬

‫ــא‬

‫وא د ة وאכ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫אت א ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ ور ـ أذ ـאن ـ‬

‫כــאن ـ ر ــאل א ـ א ـ‬
‫ـ א ـ ًء כ ـ א ـ‬
‫ً‬
‫א א ت و ً א ـ ـ א ـ س؛ و ـ‬
‫ًא‬
‫א‬
‫ـ أ ـ ـ א ـ א ـ‬
‫ـ و ـ ؛و ـ‬
‫وأ ـ ر ـ‬

‫ـ‬

‫أ رא‬

‫כــאن‬

‫א כـא א ـ‬

‫وא ـ‬

‫‪‬و א ن‬
‫א‬

‫כ ــא כــאن א ــאس א ـ‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـאכ א ـ‬

‫وא כ כ إ‬

‫א درאכ‪.‬‬

‫אכ א‬

‫لإـ אـ‬

‫כא א‬

‫هא‬

‫א‬

‫ـא ‪‬‬

‫‪ ،‬כ א כא‬

‫ـ א أن א ـ‬

‫ـ א ـ א‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ ‪-‬ـ כ‬

‫ـ ‪ -‬ـ‬

‫א כ ـ م إ ـ כ א ـ ـ אכ ـ אب‬

‫ـא‪ ،‬وא ـ‬

‫ـ‬

‫و ـ ول‪ .‬כ ـא أن א ـ א כ ـ ـ ى א ـ אن‬

‫و‬

‫כـ‬

‫أ כـאر‬

‫ـ ‪ ،‬כـ כ ـ ن‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٧٢‬‬

‫א כ م وא‬

‫א‬

‫ـ إ ـ כـ ى‬

‫א כאر‬

‫ـ אن‪ .‬ـ א‪ ،‬ـ ى א ـ آن א כـ‬
‫אن﴾ )א‬
‫َ‬

‫א‬
‫א אن א ة ﴿‬
‫כ‬
‫ث ر א א א‬
‫َ َ ُ ََ‬
‫כـ و ـ ث‬
‫ـ آدم ‪ ،‬و ـ‬
‫ـ‬
‫א ـ אن כ ـ و ـ כ‬
‫א כאر وא כ م وא אن‬
‫א‬

‫و‬

‫א א‬
‫ـ‬

‫א א‬
‫א‬
‫א‬

‫وأن כ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ .‬و ـ א א ـ‬

‫ى‬

‫ـ ـא כـאن ـ أن‬

‫ـ א‬

‫אء‪.‬‬

‫א אرאت وأو ـ‬

‫ــא‪ ،‬إذ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‪ .‬ـא‬

‫אـ א‬

‫أـ ـ‬

‫א‬

‫‪ .‬ذ כ ن رة‬

‫ح و אن א‬

‫א‬

‫אء‬

‫ىא‬

‫ـض ـ א ـ‬
‫ث‬

‫אو‬

‫ـא ـ‬

‫א‬

‫ـאول أن‬

‫ـ ث‬
‫إ ـ‬

‫א‬

‫ــא‬

‫כـ ‪.‬و‬

‫כـ‬

‫א وכ‬

‫ـ ع‪ .‬ـ א ـ ى " ـ رج ِ ــאرد ـ " ـ ل ـ‬
‫ـ أ ـ א ـ אכ א ـ‬

‫ـכ‬

‫ـא כא ـ‬

‫ـ ة أر ـ‬

‫وא‬
‫א‬

‫א‬
‫ـ‬

‫عإـ‬

‫ل‪ .‬و‬

‫و‬

‫ـאن א‬

‫ـ ل ‪ .‬ـאכ أ ـ אل כ ـ ة ـ ل‬

‫ًא‬

‫ـ ل ـ א‬
‫ـכ‬

‫ـ אد وא‬

‫ـ‬

‫ً א‪ .‬و‬

‫אء و‬
‫כ‬

‫ــאس ‪‬‬

‫ـ ‪ ".‬و ــאل َو ْ ـ‬

‫א‬

‫و ـ ـ ب‬
‫ــא ـ‬

‫א א ــא‬

‫ءא‬
‫)‪ (١‬א‬

‫אء‬

‫אإ‬
‫א‬

‫א‬

‫אض‪٦٧/١ ،‬؛‬

‫א ـ‬

‫כـ‬

‫ـ ‪‬؛ و ـ‬

‫ـ‬

‫ـא أ ـ ً א دون‬

‫ـ ه א ـ אل‬

‫א‬

‫אא‬

‫ـ א ـ و‬

‫ــאن א ـ آن‪" :‬إن أ ـ‬

‫א ــאس وأ‬

‫أت ـ أ ـ و ـ‬
‫ـ ‪ ":‬ـ ُ‬
‫رأ ًא‪ ".‬و روא أ ـ ى‪" :‬‬
‫وأ‬
‫א א‬

‫ـ‬

‫א א ‪.‬‬

‫ـ ُ ِـ ‪ ،‬و ـ ـ‬
‫ّ‬
‫ـ ت ـ‬
‫כ א ً ـא‬

‫א‬
‫א و אء‬

‫ـ ت ـ‬

‫ـ ًא‬

‫א ً ـא ـ‬

‫אء أن ـ ه א ـ אכ‬

‫ــאء א ــא‬

‫ـ‬

‫ـ ر ـ ل א ‪" :‬إن‬

‫ــא א ــא א ــא‬
‫א ـ وא ـ א‬

‫ــכ‬
‫ـ‬

‫ة‪".‬‬
‫أ ـ ‪ ،‬ــא أכ ـ א ـ אכ א‬

‫ـ "‬

‫‪.‬‬
‫ـ‬

‫א نא‬

‫ـ أ ـ‬

‫ـ ع "א ـ‬

‫ـ ل‬

‫ورو‬

‫أن‬

‫א‬

‫אت א‬

‫ـ‬

‫א ‪.‬و‬

‫ـ ‪.‬وכـ‬

‫ـ‬

‫ة‬

‫ذ ــכ א‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫ـ مא א ـ ‪.‬‬
‫ه‬

‫ـ א‬

‫ـ כ أو ـ‬

‫כ‬

‫ـ دא‬
‫أ‬

‫א‬
‫ىأ‬

‫א‬

‫כـ‬

‫إ‬

‫ـ א ـ ىر ـ א‬

‫ــכ ـ رة إدرאכ כ ـ ة‪ ،‬و ـ رة ـ א‬

‫א عאـ ي‬

‫א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫‪.‬‬

‫אء و‬

‫‪ ،‬إذن‪ ،‬א‬
‫ـ‬

‫‪،‬و א‬

‫ىא‬

‫ـ אא ـ‬

‫אכ‬

‫أي‬

‫أכ‬

‫هא‬

‫إن כـ‬

‫כ أن‬

‫א‬

‫‪.(٤:‬‬

‫ـ‬

‫א א‬

‫ـ א‬

‫‪ ،‬و ـ ـ أ א ـ رאة وא‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ــא أن א ـ ‪ ‬أر ـ א ــאس ـ ً‬
‫ـא أن א ـא ـ ـ ِ‬
‫ـ א ـאس‬
‫ُْ‬
‫)‪(١‬‬
‫ر אل א א‪".‬‬
‫‪‬إ כ ر‬

‫‪.٢٦/٤ ،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١٧٣‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻄﻨﺘﻪ ‪‬‬
‫‪ (١‬ﺗﻌﻤﲑ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ‬
‫כאن א אس‬

‫أ‬

‫א א‬

‫א أن‬

‫و אد‪ .‬כ ن و‬

‫‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬و‬

‫وא ـ و ـ‬

‫و‬

‫ل א ‪ ،‬و أ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫هא‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ אכ ـ‬

‫و ب‬

‫إن‬

‫‪،‬و‬

‫و‬

‫ري أ‬

‫א‬

‫‪ ،‬وأن‬

‫כ‬

‫ـ ‪ .‬و ـא أن א ـ א‬

‫وس‬

‫א‬

‫א‬

‫أن‬
‫ف‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫ه دאء‪،‬‬

‫א‬

‫ف‪ ،‬و ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אא‬

‫ـ א ـאب‬

‫ـ אح‪ .‬ـ ـ أوא‬

‫ـ ون‬

‫ـ ‪ ‬أول א ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ " و ـ א أ ـ وه ـא‬
‫ـ אو ـ א‬

‫و אروא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ א‬
‫ودون‬

‫ـ د ـ و ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫‪‬‬

‫)‪(١‬‬

‫כא ‪.‬‬

‫و כ א אل دون و ع‬
‫ـ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫ـح‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ אر א ـ אل א ـ‬

‫כـ أول ـ‬

‫ور‪ " :‬א א ـ ‪ ،‬ر ـ א‪ ،‬ـ א‬

‫أي כ‬

‫وو‬

‫כאن‬

‫ن‬

‫א ُ ْכ ‪ ،‬وכ‬
‫ـ א א ـאب‪ ...‬و ـא כـאن ـ א‬

‫وأ כ כ ر‬

‫א‬

‫אאא‬

‫ـא‪ ،‬و‬

‫َ ِـ א‬

‫ـ‬

‫אא‬

‫أن כ ن א‬

‫ـאل أ ـ‬

‫أن‬

‫א אب‪.‬‬
‫א‬

‫دא‬
‫ـ‬

‫أول ـאدم ـ‬
‫إ‬

‫כא ‪ .‬כ‬

‫ـ‬

‫אوي‪.‬‬
‫ـ ة ـ א‬

‫م‬

‫ـة א ـ‬

‫وْ‬
‫א אح‪ .‬و כـ ر ـ ل א ‪‬‬
‫א אم כ א א وأ‬
‫א ف أ אد א وأ‬
‫ِ‬
‫ـ‬
‫ـ ء א ـ כـ‬
‫ـ‬
‫א؛ و כ رة א ة כא ـ כ ـ ـ رو ـ‬
‫ُ‬
‫و ـ ‪ .‬כــאن א ـ ـ ر ــאل ـ وم‪ ،‬و ــא כــאن أ ـ ـ ري כ ـ ـ ل ـ ه א ـ ب‬
‫א א‬

‫د‬

‫ـ‬

‫ء א ـאس‬

‫ــא ـ‬

‫א‬

‫ذאت א‬

‫כאدت أن‬

‫אة ـ إ ـאد א‬

‫כ أن א אم‬

‫כ ـ א أ ــא ة א ــא‬

‫أن أ א ـ כ ن ـ‬

‫א אء‬

‫هא‬

‫ـ‪.‬‬

‫ـ هא‬
‫ة؟‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬ـ‬
‫إ‬

‫א‬
‫و‬

‫אم أ‬

‫ب دא‬

‫א‬

‫כ ـة ـ‬

‫ـ إـ א ـ‬
‫כ‬
‫ُ‬

‫א‬

‫‪٤٢٥/٣ ،‬؛ א‬

‫ةא‬

‫ُ‬

‫ـ‬

‫א אـ ‪.‬وـ‬
‫وـ‬

‫אو‬

‫כـ א ـ‬

‫כ ةو‬

‫אم‪.٢٠٩/١ ،‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ إ ـ أي כ ـ‬

‫و ـ ‪ ...‬أ ـ‬
‫ـ ــ ل‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ .‬ـ أن ـ א‬
‫א‬

‫ة‪ ...‬أ‬

‫‪ ،‬כאن‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٧٤‬‬

‫ـ ه‬

‫ـ قא‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ور א‬

‫ــאدي و ـ‬

‫د ةכ‬

‫ـ قא ـ لو‬

‫ة א آن א כ‬

‫ـ ـ قא‬

‫ـ ‪ .‬وכــאن ـ א‬

‫‪.‬‬

‫‪ (٢‬ﺇﺳﻼﻡ ﺣ‪‬ﺼﲔ‬
‫رة אر‬
‫א‬

‫إ‬

‫אء ُ‬

‫א‬

‫‪ ‬אو א‬

‫ِّ وא‬
‫כ وא ة‬

‫ف‬

‫א כ אت א א‬

‫אه‪ ،‬א אه‬

‫אرאت א‬

‫א‬

‫آ‬

‫و‬

‫א אرאت إ‬

‫ىא‬
‫ث‪ .‬و‬

‫و َ ْ כ ‪ ،‬وכ‬
‫أي כ م أو‬
‫כ א‬
‫ورة‪ .‬د‬

‫وم א‬

‫א إن‬

‫כ‬

‫أي‬

‫وא כ‬

‫‪ ...‬ذא‬
‫هא‬

‫إ אن آ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪،‬כ כ ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫أـ َ‬
‫ـא א ـא‪.‬‬

‫ـ أي כ ـ زא ـ ة ـ‬
‫ـ وא כ ـ وא ـ ة زא ـ ة‬

‫כ‬

‫ه‬

‫ًא‪...‬‬

‫ـ أن أ ـ‬

‫ُـ‬

‫ـכ؟« ـאل‪ :‬و وא ـ ة ـ‬

‫ـא‬

‫ُ‬

‫ـ‬

‫ـאرى أ ـ ً א ـ א ــאء‬
‫ـ لא‬
‫ـ َ‬
‫أن ـ أ ـ ً א‬
‫א ـ ‪.‬و ـ א ـ‬

‫ث ـ כ ـ כ ـ‬

‫כ כ م‬
‫ت‬

‫אـ ي‬

‫ـ‬

‫ـ ـ ه ـ َ ـ ِف و ـ ِ‬
‫ـ ه َכـ‬
‫ُ ّ‬
‫ـא ـ ور و ـ‬
‫כא ـ כـ כ ـ‬

‫ه א א ـ ‪ .‬ـ כא ـ‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬و ـ כـאن א ـ ‪‬‬

‫א‪ ،‬أو ُو‬
‫ُّ‬
‫ـ א ول َ ــא و ـ إ ـ א ـ ف א ـ د أ ـ א‪.‬‬

‫ـ‬

‫א‬

‫وإ א ـ ـ כ د‬

‫ـכ‬

‫א‬

‫א‬

‫إذن؟‬
‫כ ـ‬

‫ر ـ لא‬

‫ـ‬

‫ـ ـ إ ـ ؟« ــאل‪ :‬ـ ً א ـ א رض ووא ـ ً א ـ‬
‫‪ ‬כ ـ ر ـ وأدب‪ » :‬ــא ُ ـ ! כ ـ‬
‫َ ـ ـ ؟« ـאل‪ :‬א ـ ي ـ א ـ אء‪ .‬ـאل » ـ ذא ـכ‬
‫א אء‪ (١).‬אل ‪ » :‬ذא أ ـא כ א ـ‬
‫ـ ‪ ،‬أر ـ‬
‫כ و ه و ُ ِכ‬
‫؟« אل‪ :‬א ي א אء‪ .‬אل‪» :‬‬
‫א אل َ‬
‫א כ أم‬

‫ـאف أن‬

‫ـ‬

‫‪ .‬ـאل‪» :‬و‬

‫ـ‬

‫أـ‬

‫ـ‬

‫! أَ ْ ِ َ ْ َ ‪ «.‬אل‪ :‬إن‬
‫أכ‬
‫« אل‪ » :‬א ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ـ أ ـ ‪.‬‬
‫ًא‬
‫وزد‬
‫إ أ‬
‫א‬
‫כ ر أ ي‪ْ ِ .‬‬
‫‪ «.‬א א ُ‬
‫)‪(٢‬‬
‫אم إ‬
‫אن َ رأ و ور ‪ ،‬א رأى ذ כ א ‪ ‬כ و אل‪:‬‬
‫ـ א ـ‪،‬‬
‫إ ـ ِ ـ אن و ـ‬
‫و כא‬
‫ِ אن‪ ،‬د‬
‫»כ ُ‬
‫ُ‬
‫ـ א ‪:‬‬
‫أن ـ ج ـאل ‪‬‬
‫ذ כ א «‪ ،‬ـא أرאد ُ ـ‬
‫אأ‬
‫ًא و‬

‫ة‪ ،‬ـאذא أ ـ ل؟ ـאل‪ » :‬ـ‬

‫א إزא ـ ـ א ـ ب‪ .‬ذ ـכ ن כـ ة א ـא כـ ة‬
‫)‪ (١‬א א ي אه א אء א א ‪ ،‬א ـ ي ـ ـ‬
‫وإزא ‪ .‬و כ‬
‫א‬
‫א א‬
‫أن א‬
‫א ت وره إ א ب‪،‬‬
‫وإ אن رא‬
‫‪.‬‬
‫تא‬
‫وא אد‬
‫א‬
‫א أن م א אن א‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫)‪ (٢‬אن و א‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫»‬

‫ِ هإ‬
‫ّ‬
‫أن א‬

‫א‬
‫وא‬
‫א‬

‫ُ‬

‫ىא‬

‫‪‬‬

‫ـ ‪«.‬‬
‫و‬

‫א‬

‫وא‬

‫وא‬

‫כ‬

‫א‬

‫ج‬

‫א אردة‬

‫أي أن א ــــ‬
‫ل‬

‫א‬

‫ة א אب رأ‬
‫אא‬

‫אه א‬

‫אد‬

‫‪:‬أ‬

‫א‬

‫א ــــ‬

‫ــــא ــــ‬

‫ة‪ ...‬و‬

‫אر‬

‫‪،‬‬
‫أن‬

‫אة א‬

‫أ אم ُ ـ‬

‫أ א ــــ‬
‫אر‬

‫א א‪:‬‬

‫‪.‬و‬

‫ـ א ووא ـ‬

‫و‬

‫ـ א‬

‫إ إ א وأن‬

‫‪ ،‬أو א‬

‫כ أא‬

‫ـ‬

‫‪١٧٥‬‬

‫ـ א‬

‫ـة‬

‫‪ :‬إ ــــא א ــــ‬

‫ـ‬

‫א אد و כ‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ـאرة ـ כ‬

‫ًא ر ل א ‪.‬‬

‫ــــ ى ــــ‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ ل‬

‫א ــــ אد‬

‫ـ ل ‪ ‬دون א ـ‬

‫אر آ ‪.‬‬

‫‪ (٣‬ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ‬
‫א ـ وي إ ـ אن ـ‬
‫ر‬

‫ـ אـ‬

‫ـ‬

‫אء‪ ،‬ـ‬

‫כــאن‪ ،‬و ـ ـ אدف א ـ‬

‫א אـ ـ‬

‫א אل‬
‫ر א כ ى‪...‬‬
‫ـ א א ـ אن‪ ...‬ـאذא ـ إن أ ــ ّ‬
‫ل א ‪ ...‬ـאل‬
‫ة‪‬‬
‫ل א א‬
‫כأ‬
‫א ‪..‬؟‬

‫א‬

‫أ אء א‬

‫‪‬‬

‫أن א أכ‬
‫ّ‬
‫أ‬

‫א‬
‫أن‬

‫أ אس אءوא إ‬

‫א‬

‫א و و‬
‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬א א ـ أ ـ ‪ !..‬ـ א أ ـ ب א ـ‬

‫א ت وא ُ ّ ى و ُ ‪ ،‬ن ـ א‬
‫َ‬
‫‪ ...‬وכא ـ ـ ه א ـ א ـ ل א ـ ‪ .‬ـ א‪ ،‬כـ‬

‫دة ـ أ ـא‬
‫א‬

‫ل‪‬و‬
‫أ‬

‫و‬

‫ن‬

‫כא ـ‬

‫هא א א ـ‬

‫א‬

‫ـة‬

‫ـ ل‬

‫אء א ـ ُ ْ ِ‬
‫أدرכ‬

‫ُ رאن‪".‬‬
‫أر‬
‫رأى م‬
‫لכ‬

‫‪ ،‬כ א כאن‬
‫هא‬

‫أ‬

‫م‪ " :‬א‬

‫ـ ـ‬

‫أو‬

‫وأכ‬
‫ًא‬

‫א‬

‫وא و ـ ؛ و ـ‬
‫و א‬

‫ء‬

‫א‬

‫אء א‬

‫א ‪.‬‬

‫א و‬

‫ـح‬

‫ـא‬
‫‪،‬‬

‫ـ ن‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ ‪ ‬ـ ر ـ‬

‫ـ א‬
‫ـ ـ أـ‬
‫ـ وي א ــאم أ ـ ـ‬
‫ُ ْ‬
‫ت ر ل א ‪ ‬وأ אه ر ـ ـאل‪ :‬أ ـ‬
‫ر ل א ‪ ‬أو אل‪:‬‬

‫ـ‬

‫ـ أـ أـ‬

‫ر ـ ل א ؟ أو ـאل‪ :‬أ ـ‬

‫َم‬
‫؟ אل‪ ،« » :‬אل‪:‬‬
‫؟ ـאل‪» :‬أد ـ إ ـ א ‪ ‬و ـ ه َ ـ ْ إذא כـאن ـכ ـ‬
‫ُ ّ‬
‫)‪(٣‬‬
‫أَ ْ ـ َ ـכ‪ .‬و ـ إذא כ ـ ـ أرض ـ‬
‫כ‪ ،‬و إذא أ א כ אم‬
‫َ כ‬
‫َ‬
‫)‪(٤‬‬
‫‪.‬‬
‫א‬
‫َرد כ« אل‪:‬‬
‫)‪ (١‬א א‬
‫)‪ (٢‬א ‪ :‬כ‬
‫)‪ (٣‬אم‪ :‬أي‬
‫)‪ (٤‬א‬

‫‪.٣٣٧/١ ،‬‬
‫‪.١٣٢/١ ،‬‬
‫א אء‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫بو א و‬
‫א وא‬
‫אم أ ‪٦٤/٥ ،٦٥/٤ ،‬؛‬

‫‪.٧٢/٨ ،‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٧٦‬‬

‫ــא أروع ـ א א כـ م א‬
‫ب‪ ،‬א‬

‫إ ‪:‬א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‪ ،‬א‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ت‬

‫و‬
‫א אر‬

‫ـ ـ א‬

‫ً‬

‫א‬

‫و‬

‫ى أن אכ إ א‬

‫א‬

‫אא‬

‫א‬

‫‪‬‬

‫إ אث‬

‫ه א אذ א‬

‫‪‬؟ و‬

‫אכ إ אن آ‬

‫إ‬

‫א دא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫إ‬

‫ـ‬
‫א‬

‫نإ‬

‫إ أ ـ כــאن‬

‫א ً ـא‬

‫אة א‬

‫א‬

‫إ‬
‫א‬

‫אא א ‪،‬و‬

‫אإـ‬

‫אة א‬

‫א‬

‫و‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ אإ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‪ ،‬وإ‬

‫אכ نو‬

‫א אن‪...‬‬

‫ء כאن‬

‫ـ אر‬

‫ـכ‪ .‬ـא م‬
‫ـ אج א ـ‬
‫ـ‬

‫ًرא‬
‫א ي دאم‬
‫و אא‬
‫ة إن ُ ْ َ إ‬
‫و ه א אذ א‬
‫אא‬
‫כ أن כ ن א‬
‫‪،‬כ‬

‫ـ‬

‫ـ مא א ـ ـ‬

‫ـ أ ـאء א ـא ؛ و ـ‬
‫إ‬

‫م‪.‬‬

‫א ً א כ ً א أن‬
‫א‬
‫ــאع ـ ون ــא ـ ً א‬
‫أ א א‬
‫א‬

‫ــאء א‬

‫أود א א‬

‫ت‪ .‬כ ن‬

‫ــאل א ـ وي‬

‫כـ ر‬

‫א‬
‫‪ ‬أود א‬

‫م‬

‫ـ‬

‫هאـ ي‬

‫ـ א‪ .‬כـאن ـ‬
‫‪.‬‬

‫א وي א‬

‫ـ אل א‬

‫ـ‬
‫אא‬

‫ُ‬

‫ر ـ نو‬

‫ـ ب‪ ،‬ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ ه‬

‫אع أن ل أ א ً א א‬
‫אم א א אت א‬
‫א‬

‫א‬

‫כ‬

‫א وي א ي‬

‫ــא و ـ رة‬
‫‪ .‬א‬

‫أدرכ‬
‫א‬

‫א‬

‫ــא א ـ وي ـ‬

‫ـא إ إ ـא‪ .‬إ ـ‬

‫ـ אאـ‬

‫؛‬

‫אع א‬

‫ــא‬

‫אء‪...‬‬

‫تאـ א‬

‫و ـ ه ـ‬

‫ر لא ‪‬א‬

‫א‬

‫ـא‬

‫ـ ًא‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫כـ‬

‫אه و א ًכא‬

‫ـ ثא‬

‫أ‬

‫و‬

‫א‬

‫ُ‬
‫כ ؟إ א‬

‫אة א‬

‫א ‪ .‬و כ א وي‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــא وא ـ כ وא ـ א‬

‫و ـ‬

‫ل‪‬‬

‫ًא‬

‫א‬

‫א‬

‫هא‬

‫ر ل א ‪ ‬אم‬
‫إن א ـ‬

‫א‬

‫ـ وي! כـ‬

‫‪،‬א‬

‫ـ هא‬

‫א ةא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ـא א ـ‬

‫אכ‬

‫ُ ْـ َى‬

‫ـ‬
‫א‬

‫؟ כ ! أ ً א‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ (٤‬ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭ ﰲ ﺣ‪‬ﻨﲔ‬
‫ــא כــאن ـ א‬
‫א ـــ אכ‬
‫א‬

‫ـــ ع و ـــ‬

‫כ ت وא‬

‫אא א‬

‫و‬

‫ـ ـ כ ـ‬

‫ـ أ ـ‬

‫ودون أي ـــ‬

‫אدث א‬

‫و ‪ .‬ند َ כ‬
‫כ א و َت أ א‬
‫أي‬

‫ــאء ‪‬‬
‫א ‪،‬‬
‫כ‬
‫ًא ُ‬
‫و אא‬

‫א ـ א‬
‫؛ כـــאن כـــ כ‬

‫ـ‬

‫כـ‬
‫ـــ‬

‫ـ ض ـכ א ـ כ و ـ‬
‫כא وכ‬
‫אب د‬
‫א ً א‪.‬‬

‫ــא כــאن ـ א כــאن‬

‫ة‬

‫و ـــ ور א ـــ‬

‫ـــ أ ـــאم‬

‫ـא א ـ א‬

‫א ‪ ،‬وכ‬
‫אن‬

‫ووز‬
‫ُ‬
‫כאن אכ أي‬
‫ـ כـ‬

‫و ـ ‪ ،‬و ــכ‬

‫ـ أ ـ‬

‫ـ אא‬

‫ـ ـ أـ‬
‫ـ כـ כ ـ ـ‬

‫אس‬
‫א‬
‫ــאح و ـ א א‬

‫א‪ ،‬وأ א כא‬
‫‪ ،‬أو‬
‫ـ ‪.‬‬

‫ـ‬
‫أ‬
‫ً ـא ـ ن‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫כא ـ ـ ه و ـ כـ‬

‫ر ـ لא ‪ ‬ـ‬

‫ـ‬

‫כ‬

‫هא‬

‫אدث إن‬

‫ـ א‬

‫ــאء‪ ...‬כـ כ ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫א‬

‫אح‬

‫כـ‬

‫א‬

‫אدث א‬

‫ذرو ‪ ،‬ـ‬

‫أ‬

‫فכ ـ‬

‫א כאن‬

‫ور ًא‬

‫ـ‬

‫ب‬
‫ءأ‬

‫א‬

‫أن כـ ن‬

‫و‪ ٢٤٠٠٠‬א و ‪٤٠٠٠٠‬‬

‫א א כ ة‪ .‬و‬

‫ء ـ ـ‬

‫א دون ر‬

‫م ـ ًرא א ـًא و כ ـ א‬
‫وא א‬
‫ُ‬
‫ـ ـ א ـ ة وא ـ‬
‫כــאن ـ‬
‫ـ‬
‫و‬

‫ـ ف א ـ ُ إ ـ ـ ً‪ .‬ـ‬
‫إ ـ ـא و ـ إ ـ أ ـ א‪ .‬و ـאכ א כ ـ ـ‬
‫א‪.‬‬
‫א ــא ـ א‬

‫ء ـ أ ـ אف א ـ م ورؤ ـאء א א ـ‬

‫ـ ًא‬

‫ز‬

‫ــא ـ‬

‫ـ فإ‬

‫ـ أن ـ‬

‫‪ .‬وכאن‬

‫‪ .‬وכאن א أ א‬
‫ً‬
‫ز א‪ ،‬ن ً א‬

‫‪ ٦٠٠٠‬أ‬

‫אر ‪..‬؟ أ‬

‫هא א‬

‫א‬

‫ء כא א ‪-‬כ א‬

‫א‪-‬‬

‫כـ כـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫وإن ـ ـ‬
‫ـ אכ ـ‬
‫ـة ـ‬

‫ـ ل‪‬‬

‫م‪ .‬כא ـ א ــא א ـ وض ـ‬
‫و ‪ ٤٠٠٠‬أ‬

‫ل‪‬أ‬

‫כ‬

‫אـ‬

‫ـ א‬

‫ـ כ ـ‬
‫ـאت و‬

‫כא ـ ‪ .‬ـ ن ـ ُ َ ـ‬
‫ـ و ـ ـ‬
‫أ ـ ـ‬

‫ـ ‪ .‬و ـ ـ ـ ن ـאم א‬
‫א‬

‫א آ ـ אכ ـ‬

‫وא‬

‫‪.‬‬

‫ـא وأ ـ‬
‫ـ ل‪ ‬ـ‬

‫ـ אص‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א א‬

‫‪ .‬إذن‪،‬‬

‫‪ ،‬כאن א‪ ،‬وכאن‬

‫א و א א א אد وא ة‬
‫ً‬
‫ـ ـ כ ـ ‪ ،‬و ــאم א ـ ل ‪ ‬ز ـ أכ ـ‬

‫כـ ُ ـ‬

‫أرאد‬

‫إذא א‬

‫כـ‬

‫א‬

‫دאرت‬
‫א‬

‫כ‬

‫ـ א ـ‬

‫א‬

‫א כــא‬

‫‪١٧٧‬‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ אص‬

‫א‬

‫وא ـ א א‬

‫ـ אن ‪ ٣٠٠‬א ـ و‪١٢٠‬‬

‫م‪ ،‬وכאن א ًא ـ ً א و ـ ور א؛ ـ ً أ ـ آل أ ـ‬
‫إ א‬
‫ـ‬
‫ـ ـאرث ‪ ١٠٠‬א ـ ‪ ،‬و ـ‬
‫א ـ ‪ ،‬وأ ـ َ כـ ـ ِ ـ َ אم ‪ ٣٠٠‬א ـ و ـ‬
‫أ‬
‫َْ‬
‫ـ ـ א ُ ـ ى ‪ ١٠٠‬א ـ وא ـ ع ـ‬
‫َ ِ ّي ‪ ١٠٠‬א و אن أ ‪ ١٠٠‬א و‬
‫‪١٠٠‬‬
‫א ِ ‪ ١٠٠‬א و‬
‫ف ‪ ١٠٠‬א ‪ .‬و א ـ ء ـ‬
‫و אכ‬
‫א‬
‫כא‬
‫א ود‬

‫אل א‬

‫ـ)‪ (٥٠-٤٠‬א ‪.‬‬

‫א א א‬
‫א‬

‫وכא‬
‫ء‪ ،‬א‬
‫و אوאة א‬

‫)‪(١‬‬

‫אرة ـ‬
‫و‬

‫א‬

‫بأ ـ‬

‫כـ‬

‫ـ ق أو ذ ـ‬

‫بو‬

‫أو ـ‬

‫א‬

‫م‪ ،‬ذ כ ن‬

‫כـ ة‪ .‬ـ כא ـ‬

‫אم ر ل א ‪ ‬א‬

‫‪ ...‬و כـ א א ـ כא ـ‬
‫כ כـאن‬

‫כ א ـ כـ و כא ـא ـ‬
‫هא א أـ‬

‫ل‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ‬
‫ـ أ‬

‫ل‬

‫א‬

‫ة‬
‫ـ‬

‫ـא כـ‬

‫ـ א ـ א‬

‫وح‪.‬‬

‫)‪ (١‬כ ــאب א ــאزي‬
‫‪.٣٦٠-٣٥٩/٤‬‬

‫א ـ ي‪٩٩٦-٩٩٣/٣ ،‬؛ א ـ‬

‫ةא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אم‪٤١٤-٤١٣/٤ ،‬؛ א א ـ وא א ـ‬

‫ـ כ ـ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٧٨‬‬

‫أن‬
‫א‬

‫אא‬

‫أ אر‬

‫ـ لא ‪‬‬

‫אـ‬

‫א ـ אر و‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ...‬ـ כ ـ‬

‫ـ ـ د ـא‬

‫ـ א‬

‫وא ـ ت כא ـ אر א ــאر ـ א ـ‬
‫ده‬

‫و‬

‫א א‬

‫ـ‬

‫ــאم ـ‬

‫כـــא א ـــ א ـــ אب‪ ،‬إذ ـــ‬
‫אـ‬

‫ـــ‬

‫وري إ ــאء ـ ه א‬

‫כאن و‬

‫ــאر ر ـ ل א ‪ ‬ــא‬
‫ـــ ء ـــ ذ ـــכ ـــ‬

‫ـ ـ‬

‫دون‬

‫ـ هא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫وإ א ـ‬

‫ـــ ل א ـــ‬

‫‪...‬‬

‫ـ‬

‫ـ א א כـ م‬

‫‪ ،‬إ أ ـــ כـــאن ـــ‬

‫‪ .‬أ ـ ر ـ ل א ‪ ‬أن‬
‫א‬

‫ــא‬

‫يأ ـ‬

‫‪ .‬و ـ أن ــא‬

‫ل‪‬א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫א ًא أ א‪ ،‬و ه א‬

‫‪.‬‬
‫ــאدة ـ א ـ ر‬

‫ـאل ـ‬

‫‪ .‬ـ כـאن ـ א א כـ م‬

‫‪ .‬כ ــא أن أي א ـ אض ـ א ـ ‪‬‬

‫د وإ א و‬

‫א‬

‫ـ א א ـ אب ـ‬

‫ـ ً א و כ ـא و ـ א‬
‫ـ أن א ـ כــא א ِ ـ ‪ .‬ـ ـ‬

‫ـ‬

‫‪:‬‬

‫ـ א ـ אر ـ‬

‫א א ‪.‬‬

‫א‬
‫»א‬
‫א‬
‫כ َو ِ َ ٌة و‬
‫אر! א ٌ‬
‫ّ‬
‫א ـ ؛ ذ ـכ ن أ ـ ً א ـ כـ‬
‫ـ ـ א א ـ א ـ‬
‫هא א אـ‬
‫ـ אـ‬
‫ـאع‪ ،‬ـ א כא ـ ـ ه א‬
‫כـ ـ ف ـ א‬
‫א א כ م‪،‬‬
‫أ‬

‫א‬

‫א‬

‫אא‬

‫ر ـ ل א ‪ .‬כـ‬
‫כאن א‬

‫א‪ .‬و‬

‫כ‬

‫سإ‬

‫ــא א ــכ أ ـ כــאن ـ א‬

‫כـ‬

‫أ‬

‫א و‬

‫א‬

‫‪ .‬כאن ـ ر ـ ل א ‪ ‬أن ـ‬

‫ة‪ ،‬אل ‪» :‬أ آ כ‬

‫כ ؟«‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ أر ـ لא ‪ ‬ـכ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ‬
‫א ـ س وכــאن‬

‫ور‬
‫‪.‬‬

‫אل‬
‫א‬
‫א‬

‫ـ وא ـ‬

‫ــ ل ‪ ،‬ــ ر ــ‬
‫ـ אאـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫أن ــא‬

‫ـ‬

‫إـ‬

‫אכ א وأ ًאء‬

‫א‬

‫‪.‬‬
‫ـ أن ـאرت א ـ א‬

‫א ـ א ـ אر و ـ ل ــא כــאن כ ـ أن‬

‫أي‬
‫א وف‪،‬‬
‫ًא ن ّ‬
‫ر لא ‪‬‬
‫א‬
‫ن א‬

‫ـ بאـ‬

‫אכ א ‪ ،‬و א ً‬

‫ُ ّ ً‬

‫אر‪:‬‬
‫אل א‬
‫א ر ل א ‪َ ...‬א ْ َ‬
‫ذכ لر ـ لא ‪‬دـ א ـ‬

‫»أ‬

‫א‬

‫ـ وث ـ א‬

‫ـ ل א ‪ ‬ـ ًא כ ـ ًא ـ‬
‫إ ــ א‬
‫ــ‬
‫ــ وא ــ‬

‫‪ ،‬إذ َـــ א ــ אت‬
‫ذכ א א‬

‫א‬

‫و‬

‫ـ أن‬

‫ـ‬

‫‪ ‬إزא א‪.‬‬
‫هא‬

‫א ــ א‬

‫ر‬

‫א‬

‫כ ‪«.‬‬

‫אאכ م‬

‫و א ـ‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫ـ א ـ אر ـ أ ـ إ‬
‫‪.‬‬

‫אل‪:‬‬

‫אر؟« ـא א‪ :‬و ـא ـ ل ـא ر ـ ل א ؟ و ـאذא‬

‫ـכ؟ א ـ ّ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪ .‬אل‪» :‬وא ِ‬

‫ور‬

‫ّאכ‪ ،‬و‬

‫و א ًא‬

‫و ً‬

‫א א‪ :‬א ْ َ‬
‫אل ر ل א ‪:‬‬

‫»أو ـ‬

‫ـ‬

‫ووכ כ إ‬
‫ِر א‬

‫و‬

‫אכ«‬

‫א‬

‫א אء وא‬

‫ِ‬
‫כ א ـْ‬
‫א אر‪ .‬א‬

‫כ‬

‫ـ هא‬

‫ن‬

‫ـ א ـ ّ‬

‫ـ א ـ‬

‫أ ى‪ ،‬و أ‬

‫ةא‬

‫أ‬

‫אر‪،‬‬

‫א‬

‫אس א‬
‫א‬

‫ة‪ .‬و‬

‫א‬

‫أو‬

‫؟ إن א‬

‫כ‬

‫א و‬

‫رة‬

‫ـ‬

‫אد ـ و‬

‫ـ‬
‫אء א‬

‫ـ א ـ אא‬
‫אع‬
‫وא‬

‫ﻻ‪ :‬כאن‬
‫ﺃﻭ ﹰ‬
‫כ أي دور أو‬

‫א‬

‫ــאب ـ כ‬
‫‪ ،‬כ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ـאرא ـ א‬
‫ً‬
‫أ ـ ‪-‬‬
‫א ـא أ ـ‬
‫رة אر א‬

‫אب‬

‫ودون כ ـ‬

‫ـ أ ـאق و‬

‫אـ‬

‫وأ ّ כـ ن א ـ ً א أو ــא‬

‫‪.‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫א כ و‬
‫א‬

‫ف‬

‫" ة أ ى‪.‬‬

‫ـ وכ ـ כ ـ ‪ ،‬و ـ א א‬

‫אא‬

‫ــא ـ‬

‫ـ ه ـ أن א ـאس‬

‫ِ ـ ْ ًא‪ .‬ـ א ـ‬

‫"א‬

‫אب א א‬

‫ً ـא ـ‬
‫א אس إ‬

‫ـ ب א ـ אر ـ ة‬

‫عإ‬

‫אأ כ‬

‫ر لא‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫אر‪«.‬‬

‫א أروאح א‬

‫‪ -‬א אم‬

‫و‬

‫)‪(١‬‬

‫إ‬

‫אب‬

‫אء‬

‫כ‬

‫א ـ אر‪ ،‬و ـ‬

‫و ــא א‪ :‬ر ـ א ــא ر ـא ور ـ‬

‫אא‬

‫א א‬

‫وא אء א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ة כ ـ ُ א ـ ًء ـ‬

‫כ ـ ة أ ـ ت ـ כــאدت ـ ‪ ،‬وכ ـ‬
‫אא‬

‫ـ ط أن ــא א ـ ر و‬

‫و‬

‫ــא‬

‫כ إ אح‬

‫אא ن‬
‫א و‬

‫لא ‪‬إ‬

‫ــא‬

‫ر אכ ؟ אـ ى ـ‬

‫ًא و ـ כ א ـ אر ـ א ـ כ‬
‫ً‬
‫אر א אر وأ אء א אر وأ אء أ אء א‬

‫א‪.‬‬

‫א‬

‫م‪ .‬أ‬
‫ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫و‬

‫ً א و ـאכ‪ ،‬و ـא ً‬

‫)‪(١‬‬
‫ُ َא َ ـ‬
‫ـ א ـ א ْـ ُ‬
‫א אر أن‬
‫ن א‬

‫א ـ אر ـ‬
‫א‬

‫و‬

‫כـ א ـ م‬

‫ـ אכ‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ــכ ــא ـ‬
‫א‬

‫و ِ‬
‫َ َ َ ُْْ َ ُ ُّْْ‬

‫א‬

‫‪١٧٩‬‬

‫‪،‬و ـ عא‬

‫ـ א ـ‬
‫א‬

‫وא א א آ‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ــאء א ـ‬
‫ء‬

‫א‬

‫אع‪.‬‬
‫אא‬

‫אب‬

‫ـ אر ـ ‪ ،‬ذ ـכ‬

‫ًא‬

‫ه א אد א‬

‫ة א ء‪.‬‬
‫א‬
‫א ‪:‬א‬
‫‪ ،‬א כאة ‪١٤١-١٣٢‬؛ א אري‪ ،‬א‬

‫א‬

‫א‬

‫אر ‪ ،٢-١‬א‬

‫ـ ـ כـ‬
‫אא‬

‫ـא‬

‫و‬

‫אب‪ .‬ـ כـ‬

‫ـ אא‬

‫אزي ‪٥٦‬؛ א א وא א‬

‫כ ‪.٤١١/٤ ،‬‬

‫ـ‬
‫ـאب‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٨٠‬‬

‫כــאن ـ ُ ل دون‬
‫ـ د ـ א ـ‬
‫ـ ـ ء‪ .‬ـ א‪،‬‬
‫أو ـ‬
‫ـ ب א ــא‬
‫َ‬
‫אر‪ ً ،‬א أن א א כ כאن ً א آ אכ‪.‬‬
‫אم ى א‬
‫ب‬
‫لא כ א‬
‫ـ ـ ون‬
‫ـ אو‬
‫אع أر ـא‬
‫رذכא‬
‫אر‬
‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ‪ :‬أن א אح‬
‫א‬

‫و א א אة‪ ،‬א אد‬
‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬כـאن ـ א‬
‫א‬

‫أن‬

‫אم א‬

‫א‬

‫א‬

‫אب כאن אכ‬

‫א ون ‪-‬و‬
‫א‬

‫אכ‬

‫אـ‬
‫אא‬

‫ـאب‬

‫ـ‬

‫ـאب رא ـ‬

‫א‪ .‬و‬

‫א א‬

‫א כ‬

‫ل أي‬

‫ءآ ‪.‬و א‬
‫אب‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ‪ -‬ـ א‬

‫כـ‬
‫ـ م‬

‫ـ‬

‫אء‪.‬‬

‫א ـ א ـ א‬

‫אכ ِ ة‬

‫א‬

‫ﺛﺎﻣﻨﹰﺎ‪ :‬إن إ אء א‬

‫ود ـאر‬

‫وא‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ د א ـ א ‪ ،‬وא ــא‬

‫أ ـ‬

‫ـאب رא ـ إن‬

‫ـ ‪ ،‬أي‬

‫‪.‬‬

‫אب כא‬

‫ـﺎﺑﻌﹰﺎ‪ :‬إن أ ـ ب א‬
‫ﺳـ‬

‫כـ أو‬

‫ـ אر ود ـאء ـ ‪ .‬وכـאن ـ א‬

‫حو אא‬

‫زאو א دب وא‬

‫ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ‪:‬‬

‫وא‬

‫ح אص‬

‫כـ א أ ـ א‬

‫אر‬

‫ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ‪ :‬ـ א א‬
‫אإ‬

‫אع‬

‫إ א‬

‫כـ أن כـ ن ـ א ـאب ـא ـ ‪-‬و ـ ـ ً‪ -‬ـ א‬
‫א אس إ ر א א אء وא ‪«.‬‬
‫‪» :‬أن‬

‫א א‬
‫ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ‪:‬‬

‫א‬

‫ر ل א ‪ ‬כאن‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫ه א ر وأ ر أ ى أ ً א‬
‫א אه א‬
‫אכ وא א‬

‫ــא‬

‫א‬

‫א‬

‫כ אر א‬

‫א‬

‫و א‬

‫א‬

‫ء رא ‪.‬‬

‫ص א כא ـ وא ـ‬

‫א כ ــאت أو א و ـ א ـ‬

‫ء‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫وא‬

‫ــאب א ـ ي כــאن ـ‬
‫ـ א ـ‬

‫وـ כ‬

‫لإ‬

‫ودون כ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫أو‬

‫ـ‬

‫ق א ــא‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫‪.‬‬

‫زאد ـ א ـ‬

‫‪.‬‬

‫رب א א‬

‫א ـאل‬
‫‪،‬‬

‫כـאن א ـ‬

‫ـא أن ر ـ ل א ‪ ‬ـ כـ‬
‫وא‬

‫ـ א‬

‫ـאم وא‬

‫ـ‬

‫ـ אة ـ ـ‬

‫‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻧﺒﻴﻨﺎ ‪ ‬ﻭﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻢ‬
‫א ْ א‬
‫ُ‬
‫أ ‪،‬‬
‫א כ ـ ون‬
‫وכ‬

‫אכ‬

‫ر‬
‫כאن‬

‫א‪‬‬
‫א‬

‫אء‪ .‬وכ‬

‫أ أو‬

‫א‬

‫אכ ‪.‬‬

‫و א אره א‬

‫ـ א ن א כ ـ ـ أروع א כ ـ م وأ ـ وأ‬
‫آ‬

‫و ةأ ىو‬

‫وة أ ى‬

‫כ م‬

‫א ًא כ‬

‫ـ ‪ ،‬כـ‬

‫א‬

‫وכ א ‪.‬‬
‫ـ‬
‫אء ‪.‬‬

‫در ـ و‬

‫أ ع‬
‫ـ‪،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫و‬

‫כאن א‬
‫כאد‬

‫و‬

‫א‪ ،‬و א ه א ة‬
‫‪،‬و‬

‫ف‪.‬‬

‫و‬
‫א ـ א ــא‬

‫א‬
‫و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א ـ تأـ‬

‫א ؤوس و‬

‫ل‪ ،‬و‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫אـ‬

‫‪.‬‬
‫א‬

‫א‬

‫א‪ ،‬אه‬
‫א َכ ِ و א‬

‫א‬

‫כאن‬

‫ـ‬
‫א א‬

‫ـ وא‬

‫ة وز ـ ره א‬
‫אـ ةأ אـ ـ‬

‫ة א ـ و‬

‫ل‪» :‬أ א‬

‫אذ و‬

‫א‬

‫א‬

‫אء ـ‬

‫אردة כ‬

‫א‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫ن ـ وـ‬

‫ـ‬

‫ق‬

‫ــכ أر ــאب‬
‫ـ א ـ ب‬

‫ـ‬

‫ُ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ ةو‬

‫א‬

‫ى‬

‫א‬

‫إ‬

‫‪«.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫‪«.‬‬

‫و א‬

‫א إ‬

‫نإـ‬

‫א כـ‬

‫إدرאכًא وא ًא‪ .‬כאن‬

‫אכ‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫و א‬

‫أ‬

‫‪«.‬‬

‫אء א و‬
‫و‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫وא‬
‫א‬

‫رو‬

‫ر‬

‫‪ ...‬כ א‬

‫ـ אـ‬
‫ـ‬

‫ز ـ رא‬

‫ـ אوة ـ ة א ـ ى‪ .‬و ـ‬
‫א‬

‫א ـ‬

‫כ ـאم א ـ رود‬
‫‪ .‬כא ـ כـ כ ـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ـ وق א ـ‬

‫א وא ‪.‬‬

‫ـ א כـ م ـ ً א ـ ً ـאم ‪-‬‬
‫ف‪ ،‬و ت כ א כאذ‬
‫א אن א כאذب وא‬

‫و ـًא ـ ق‬

‫ـ در ـ‬

‫أـ‬

‫إ‬

‫אء‪.‬‬

‫وأ ــאل ـ أود ـ א ـאن ــא و ـًא َ ـ‬
‫و כ أ אب א ب א‬
‫ت אدرة‬
‫و‬
‫هא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ــאل وא ـ‬

‫ـ أ ـ אء א ـ אح ـ כـ ـ‬

‫ـ‬

‫א ؤوس‪-‬‬
‫دא‬

‫א‬

‫א س‬
‫א אء ‪ ‬א א‬
‫ً‬
‫אب א ـאن א ـ א ـ א ة ـ ـ ‪ ...‬כ א ـ א‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬و ـ א روאح ـ‬
‫ـ‬

‫وـ د ـ א‬

‫أ אف و‬

‫א ً א و א א وأُ‬
‫ً‬
‫رًא و אء‬
‫כאن א א ي‬

‫و‬

‫ـא א ـ ب‬

‫وא ـ אد כ א ـ א אر ـ ُ ـ ِ ق א כ ـ وא כ ـ ـ‬
‫א ـــ م و ـــ س‬
‫ـــ ِ ق ـــא‬
‫د ـــ ور ـــא‬
‫ّ‬

‫ذא ـــ ‪ .‬أ ـــא ـــ א ـــ أر ـــ א‬

‫אب א روאح א‬
‫أ‬
‫َ‬
‫כאن ‪ ‬رכ أ‬

‫א‬

‫אب و‬

‫א‬

‫א ـ‪،‬‬

‫ـ ‪ .‬ـ א ـכ‬

‫א ـ ب א روאح‪ .‬و ـ א ــא‬

‫ًא‬
‫» ُأو ُ‬
‫»إ א ُ‬

‫ـ‬

‫ـ ب وכـ ن ـ رؤو ـ‬

‫و ـ ت‬

‫א‬

‫א‬

‫رة אن‬

‫א ـ ل إ א ـ אت إ ـ ‪ .‬و ـ א ـ‬
‫ـــ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪١٨١‬‬

‫نא‬

‫אت א‬

‫ـ אرى א א ـ إ ـ ر ــאض زא ـ ة‪،‬‬
‫א‬

‫وא ز ‪.‬‬

‫ي‪.٤١٢/١١ ،‬‬
‫אم أ ‪٤١٢ ،٢٥٠/٢ ،‬؛ כ ـ א אل‬
‫ي‪.٤٢٥/١١ ،‬‬
‫‪ ،‬א א ‪٦‬؛ وא ‪ :‬כ ـ א אل‬
‫אري‪ ،‬א אد ‪١٢٢‬؛‬

‫ـאن أ ـ‬

‫ـ‬

‫ـאر‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٨٢‬‬

‫כ א‬

‫כא‬
‫ـ‬

‫ورאء א‬

‫א‬

‫ـ رאـ‬

‫כ אـ א ـ‬
‫א ـ א ـ ِ אر ـ و ـ א‬

‫‪ ...‬و‬

‫ـ وא ـ אب و ــאء‪ .‬ـ أزאل ـ‬

‫א‬

‫شأ א ‪.‬אכ م‬
‫‪ .‬א زאر כא ًא إ و‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫אء‬

‫כאن כ‬
‫و אـ رـ‬
‫أر אء א‬

‫وא‬

‫א אر א‬

‫א‬

‫א‬

‫أو א‬

‫ــאس ـ أ ــאق ـ ه א‬
‫א‬

‫هא‬

‫ــאر א ـ‬

‫ـ א‬

‫ن א אرة‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫ــאر و‬

‫ن א אرة أو א‬

‫صإ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫و ـ‬

‫ـ هא‬

‫ـ‬

‫هכ‬

‫א‬

‫‪ ،‬إذ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫و‬

‫ه א אر و‬

‫و‬

‫א כא ـ א ـ א‬

‫א א‬

‫ـ هא‬

‫ـ وא ـאم ـ أ‬

‫א‬

‫ـ ‪ ...‬ـא כא ـ‬
‫أ ـאم ـ אت‬

‫ـ אـ א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אق א‬

‫أ ـאر‬

‫כـ‬

‫أ אق א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫تو‬

‫ـ هאـ‬

‫إـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫‪ ...‬و כ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ غ א ـ َرى‬

‫א‪.‬‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫ة‬

‫א ــא أو א ـ‬
‫ب‪...‬‬

‫ت‬

‫כ ـ وא ـ אف‬

‫ـאة ـ א‪ ،‬وأ ـ א כ ـ ـ א ـ אة‬
‫כ אـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ورאء أي‬

‫ـ ـ‬

‫ل إ א‪.‬‬
‫أ ـ ‪ ،‬כ ــא‬

‫א א‬

‫א‪...‬‬

‫ـ א א ـ ة א ـ אو‬
‫ـ‬

‫א ــא و‬

‫ـ آ ف وآ ف ـ א‬
‫א‬

‫אـ‬

‫ـ א א ورכـ‬

‫‪ ...‬وא ـ ب ـ ‪ ...‬وא ـ س ـ‬

‫ف א ـאت ـ א د ـאء وא‬
‫א‪ ...‬و‬

‫ـאء‬

‫א א ة‪.‬‬

‫א‬
‫א‬

‫دو ـ כ ـ‬

‫אـ אـ‬

‫אت ز אر כ א‬

‫‪ ...‬وא روאح ـ‬

‫أ ـ ‪ ،‬إن כ א ـ ـ‬
‫א‬

‫ـא‬

‫אن و א אء رق א‬

‫ى ـ‬

‫ة‬

‫و א‬

‫‪.‬‬

‫א כאن‬

‫א כ א א‬

‫א‬

‫و א ـ ‪ .‬و ـ أכ ـ‬
‫‪ْ ِّ ُ ،‬‬

‫א‬

‫ـ אء‪ ...‬ــאء ـ ّوى ـ‬
‫ً א‪.‬‬

‫א‬
‫אـ‬

‫אא ـ‬

‫رق א‬
‫و ّ‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫כ א وא‬

‫אأ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אورאء أ ـ אر ـ א א ـא‬

‫א و ــאء وא‬

‫אؤه‬

‫אأ‬

‫א‬

‫אإ‬

‫אت א א‬

‫אة‬

‫ة‪ -‬א‬

‫ـא ‪ ...‬أ ـא ـ ‪ ‬כـאن‬

‫ـ א‬

‫ة‬

‫אو‬

‫א אر‬

‫ـ‬

‫כ‬

‫و‬

‫وأ אه‬

‫و כ ‪.‬‬

‫ـ א‬

‫א و ددت أ‬

‫כא‬

‫א אء א أن‬

‫ـ وز ـ כ ــאب‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫ةא‬

‫ـ‬

‫ذي א‬

‫אכ م‬
‫‪-‬و‬

‫אن א כ م‬
‫א ـ אכ‬

‫א‬

‫א‬

‫هא‬

‫أ אد כ رس א‬

‫و‬

‫א‬

‫م‪ .‬و‬

‫م‬

‫ه כאن‬

‫אع א אرس‪ ،‬وא‬

‫א ـ א‬

‫ةא‬

‫א כא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ةא א ـ ة‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ א‬
‫‪،‬‬

‫כ ـ ‪ ،‬وכ ــא‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـאء و א و ـאء و א‬

‫א ـ رة‬
‫ـ אء‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ن‬

‫א‬
‫أن‬

‫א‬

‫ًء‬
‫א כא ‪ ،‬و أن כ א‬

‫هא‬

‫א‬

‫א כא א כא‬
‫ر‬

‫إن ر ـ ل א ‪ ‬ر ـ أ ـ و ـ م درא ـ‬
‫א אد ـ وא‬
‫א‬

‫ـ و ـ אء أ א ـ‬

‫א ؛ א‬

‫אع‬

‫‪...‬‬

‫כא‬

‫כ א‬

‫כ‬

‫אس‪...‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ و ـ‬

‫هא‬

‫כ ن‬
‫א א‬

‫אن وأ‬

‫א א‬

‫وأ ــ‬

‫ة وإ אرة إ א‬

‫ـــ أو א‬
‫وא‬

‫وأ א ـ‬

‫ـ א ـ ة و א ّ ــא‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫أو‬
‫ي‬
‫כ‬

‫א‬

‫א‬

‫ًא‬

‫ـ‬

‫ـ כא ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـــ א ـــ‬

‫א‬

‫وכـــ כ ـــ א כـــאن ـــ‬
‫ت و אכ‬
‫وإ א‬

‫إ אم‬

‫ـ أد ـא‪ ،‬و‬

‫وأ‬
‫وإ כא‬

‫ـ ف ـ ق ـ هא‬
‫א‬

‫ًא ن‬
‫א ي‬
‫)‪ (١‬א אق‪ :‬א‬

‫א‬

‫א ي رכ א‬

‫ـ‬

‫ـًא و ــא ًא‬

‫א ـ‬

‫ود א ـ دون‬
‫ـאر‬
‫َء א ّ‬

‫ـ ـ א‬
‫ـ‬

‫ـ و ـ ر ـא ؛‬

‫א‪.‬‬

‫א‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫ـــ א ـــ א ة ـــ‬
‫כـ‬

‫ـ‬

‫ـــ‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ع‬

‫אت א‬

‫אر‪...‬‬
‫ـ إ ـ א‬
‫ل‪‬‬

‫ًא ودر ًא‪ ...‬ـ ًא و ـ ‪ ...‬ورא ـ‬

‫ــא آن‪ ،‬و ـ ـ כא ـ‬

‫אء‪ ،‬و ـ אن א ـ‬

‫ـ כـאن כ ـ א ـא‬
‫ً‬
‫כ‬

‫ـــ א‬

‫א ـــ‬

‫ء‪ ...‬כא אء وא אء‪...‬‬

‫ور א‬
‫א‬

‫א אس‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ـ ‪ ...‬כــאن ـ‬

‫مو ذ‬

‫وأر ـــ‬

‫وزאده‬
‫ـ א א ـ‬
‫ُ‬

‫وأ ـــ אره א‬

‫א ‪ ،‬כـאن ـ‬

‫כאن א آن א‬
‫ةא‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ ُر א ـ‬

‫‪.‬‬

‫د‬

‫إ כ‬

‫فא‬

‫ـ אء‬

‫إ أ‬
‫כאن وא‬
‫أ‬
‫ُّ‬
‫ـ رة א ـ א ـ ي وא ـ א ‪ .‬وכ ـא أ ـא أ ـאرة ـ أ ـאرאت‬

‫ـــ א‬

‫אج‬

‫ـא ـאس‬

‫אس‬

‫א‬

‫ِّ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫و‬

‫ـ و‬

‫אس כ ـא‬

‫כ א אوز א‬
‫وא ق א ة و ُ א ُ‬
‫א כאن م אس ر ـא ر ـ כـאن ـ ح ـ א ـ‬

‫و‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫ـ أ ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫أ אء‬

‫אכ א‬

‫‪ ،‬وأ‬

‫ر‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫ـــ ز ـــ ـــא‬

‫א ي‬

‫ـ אـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬إذ ـ‬

‫א ــא ة وא א ـ و‬

‫ــאم‬

‫لא‬

‫ـ‬
‫א‬

‫هא‬
‫א כא‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬

‫‪،‬و א‬

‫ة‬

‫ـــ أي ـــ‬

‫ـ כא ـ‬
‫ــאم‬

‫א א‬
‫ـــ‬

‫אس א‬

‫כـ هو ـ א א ـ א‬
‫כ א‬

‫و‬

‫رو ـــ و ـــא א‬

‫כ‬

‫אت א‬

‫ـ א ـ אرس‬

‫ور ــא‬

‫א‬

‫א‬

‫‪١٨٣‬‬

‫ـ ـي‬

‫ل و‬
‫אء و‬
‫ـ‬

‫أ אء إ א و‬

‫אب إ ـ א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ــא ‪ ...‬ـ ع ـ‬

‫ـאت و‬

‫ل‪ ،‬و כ ن رאً‬

‫ـא‪ ...‬ـא‬
‫א אق‪.‬‬

‫ـ א כ ـ إ ـא إ ـ כ ــ א ـ א‬
‫ـ א‬
‫א ‪.‬‬

‫ـ ‪ ،‬وכـאن ـאכ א‬
‫)א‬

‫(‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ א‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٨٤‬‬

‫אכ وא‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫אـ א‬
‫א‬

‫تא‬

‫כــאن א ـ آة א‬

‫א ـ א‬

‫א אص‪ ،‬وذ כ א‬

‫ر א א آن‪.‬‬
‫و‬

‫دو‬

‫א‬
‫قא א‬

‫א ي ُ ِف‬
‫ّ‬
‫כא‬
‫‪.‬‬

‫أد ‪ .‬א‪،‬‬

‫א א‬

‫אب‪ ،‬وא‬

‫א‬
‫א‬

‫‪‬‬
‫‪-‬א ـ‬

‫هא‬

‫א א‬
‫و‬

‫א‬

‫س‪ .‬وأ אل‬

‫‪ .‬و כـ‬
‫و ة‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ه‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ אء وא ـ‬
‫و‬

‫כאن‬

‫أ‬

‫א כ و َ ّ אن‬
‫و אو و‬
‫و‬
‫ء‬

‫א‬

‫أ אא‬

‫א‬

‫ــאل‪» :‬أد ـ ر ـ‬

‫ــכ ـ א‬

‫אءوא‬

‫א‬

‫إ أن כ ن כ א‪.‬‬
‫א‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـא ـ א ـא‬
‫ـ وة‬

‫أروج ـ ء ـ‬
‫ـ כא א ودرא ـא‪ -‬أ ـ‬

‫ـ آن א כـ‬

‫א‬

‫‪.‬أ א‬

‫أو א‬

‫و‬

‫א‬

‫أو ـ‬

‫‪.‬و‬

‫أو‬

‫ض‬
‫أي ـ‬
‫א א ْ‬
‫ـאول ذ ـכ א ـ‬

‫ـ أ ـאء א ـא‬

‫ـ أ ـ א‬

‫ـ‬

‫‪‬‬

‫دون א ـًא ـ‬
‫ّ‬

‫وإ ـ‬

‫ـ أ ـ إزא ـ‬
‫ـ אءאت‬

‫א ـאت وأرذل א‬

‫ـ ون ـ ًא ـ ه‪ .‬وأ ـאم ـאن ر ـ ل א ‪ ‬و ـ א‬
‫א א‬

‫ـد‬

‫ـ‬

‫م ـ ىאـ‬

‫ن‬

‫א‬

‫« ـ ر ـ‬

‫ر ــא‬

‫)‪(١‬‬

‫‪.‬‬

‫ـ ق ذروة ــא‬
‫ــאب وא ـ‬

‫אم وא‬

‫ـ כ‬
‫ـ و אـ‬

‫‪.‬‬
‫ـ أ ـאل ـ ‪ ،‬وא‬

‫א א כـ אم א ـ ُ ـ أ ـ אب א‬
‫א ـ و ـ א ـ روא ـ ‪ ،‬وא כ ـ ـ א‬
‫و‬

‫א אص وא‬

‫אذא و אد ًא‬
‫ً א وأ ً‬
‫ه‬

‫כ אر‬

‫ـ ‪ ،‬و ـ أ ـ م أ ـ א ـ وא‬
‫אب‬

‫ث إ ـ א ـאس כא ـ ‪ .‬و ـא כـאن‬

‫ر ن‬

‫ـ א‬
‫א أن‬

‫إن ـ ت ـ‬
‫ء‬

‫ء‬

‫ـــ ‪ ،‬أو‬
‫כـאن أي‬

‫و‬

‫و כ ه وإ אل ذ ـכ إ ـ כـ‬

‫ـــ ‪ ،‬أو‬

‫و‬

‫ـــ א‬

‫ـ‬

‫א אص و א א‬

‫ل‪‬‬

‫ـ‬

‫ـ ه نא ـ‬

‫وة إ‬

‫ة כא‬

‫أ אؤه א ِ‬
‫‪،‬و‬
‫َ‬
‫א‬
‫א אض أو‬

‫أ‬

‫ـــ א‬

‫כ ـ‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫אس أ‬

‫فא‬

‫ـ‬

‫وא‬

‫ــא ‪ ،‬و כ ـ ه و ـــ‬

‫אل أ‬

‫لא‬
‫א‬
‫אء و ِّ‬

‫إ‬

‫כ‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ ة כـ‬

‫ه‬

‫כא‬

‫ــאء ـ و‬

‫ـــ و ـــ א ‪ .‬כـــאن ـــ م ـــ ح א ـــ آن א כـــ‬
‫א אم‪ ،‬أو‬

‫و‬

‫وא‬

‫وא‬

‫ـ ن ر ـ ل א ‪ .‬כــאن ‪ ‬ـ م‬

‫ـ يאـ א‬

‫و‬

‫א‬

‫א‬

‫אد א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ن‬

‫אس وא‬
‫כ‬
‫وא‬

‫כ‬

‫و ـא‬
‫ـ د‬

‫כـ و ـ‬

‫ـאء وأ ـ אب א כـ ‪ ...‬כـ‬

‫و‬

‫ـאظ א ـ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـאء أ ـאل أ ـ‬

‫ـ אء‪ ،‬وכ ـ‬

‫אـ‬

‫ع‪.‬‬
‫وـ‬

‫ـא ة ـ ي א ـ آن‬
‫ـ א ـ‬

‫ِ‬
‫ِ‬
‫כאد ُ ِ ُ ﴾‬
‫‪﴿ : ‬أَْم أَ َא َ ٌ ْ َ َ א א ي ُ َ َ ِ ٌ َو َ َ ُ‬

‫ر ‪ ،‬وآ ف‬
‫)א‬

‫ف‪.(٥٢:‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א و ــאء א‬

‫ــאم وא‬

‫א روאح و‬

‫אء א כ م وא‬

‫أ אد‬
‫و‬
‫א ـ‬

‫א‬

‫و‬

‫‪،‬‬

‫כא‬

‫‪ ،‬وא‬

‫ــאح א ـ ي ـ א‬

‫א و אء وא‬
‫א‬

‫‪ ،‬وא‬

‫א‬

‫א‬

‫אن א‬

‫א‬

‫ـ כـ‬
‫ـ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫و‬

‫ـ و ـ ‪ ،‬ـ رأوא‬
‫ـ و‬

‫א ي‬

‫א‬

‫ـ אء א‬

‫مא‬

‫‪ ،‬وכ‬

‫א א‬

‫א‬

‫אرف א א ‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א אدאت‪...‬‬

‫ث‬

‫أدق א‬
‫א א ـ‬

‫وא ــאن א א ـ‬

‫א‬

‫ـ ‪ ،‬א ـ ه‬

‫ـ‬

‫ـ وא ـ א ـ א‬
‫قא‬

‫و ـאب א ـ‬

‫א ـ אق‬

‫א ــאت‬

‫مאכ‬

‫وأ אر‬

‫وכ א‬

‫א رא ‪.‬‬

‫כ‬

‫א‬
‫כ‬

‫و אزن‪ ،‬و‬

‫א א وא‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـ وج א ـ‬

‫و‬

‫أ אر א‬

‫א‬

‫ى כ כ‬

‫א‬

‫ــאن و ـ א‬

‫ـ ‪،‬و ـ א‬

‫مא‬

‫ـ إـ‬

‫אة א‬

‫ـ ص ـ א‬

‫ـ‬

‫و‬
‫אن‬

‫ـ‬

‫وכ ـ‬

‫ة‬
‫א أن א‬
‫ء‬

‫ء‬

‫ي‬

‫א‬

‫وא‬

‫د‬

‫א‬
‫א‬

‫؛و ـ ث ـ‬

‫א ـ א ـ رة‬
‫א א‬

‫وא א‬

‫‪...‬‬

‫ـ وא ـ א‬

‫ـ‬

‫אن وא‬

‫ـ ر؛‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ و ـ‬
‫א‬

‫ة ـ‬

‫هא‬

‫א‬

‫א‬

‫אـ و‬

‫כـ وא ـ وح وא ـ وא ـ א‬

‫ـ و ـ‬
‫אل א‬

‫ـ هא‬

‫ـة א‬

‫ـ‬

‫אכـ‬

‫ـ‬

‫ـ م‪ ،‬وכ ـ‬

‫א‪.‬‬

‫אـ‬
‫وق א‬

‫כ درن‪ .‬أ א א ذאن وא א‬

‫ة א‬

‫‪ ...‬أ א‬

‫وح ور אن‬

‫א‬

‫א ً ـא ـ‬

‫إ א ـ ورאء ز ـאج ـ ري ـ‬

‫אא‬

‫ـ ة א ـ אن א‬

‫صإ‬

‫אب و‬

‫ـ אدة‪ ،‬و ـ א‬

‫כ כ ىأ א כ‬

‫ََْ‬
‫در ‪ ...‬وأن א‬

‫ـ כـ‬

‫ـ ع א ـ אن‬

‫א א ـ آن ـ‬
‫א א‬

‫و‬

‫وא‬

‫ــאن‬

‫ة‪ ،‬وא‬

‫א א‬

‫ـ א‬

‫אت و‬

‫א‬

‫א‬

‫ة‪...‬‬

‫א‬

‫אن وא א ـ ‪...‬‬

‫‪.‬‬

‫א ‪ :‬ذא و‬

‫א‬

‫אل א‬

‫إ ـ در ـ أ ــא إذא א ـ‬
‫א وأ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫هא א ةא א ‪.‬‬

‫א‬
‫ُ‬

‫אـ‬

‫ــא‬

‫ـאء‬
‫א ـאرًא ـ ـ ء א‬
‫ًא כ אً א א‬
‫َ א ًא وא‬
‫ـ و ـ א ـ אن وא ً‬
‫ـ م א א ـ ‪ ،‬ـ م ـ אق א ـ ء إ ــא إ ـ א ـ أو إ ـ א ـ ‪ ...‬و ـ ث ـ א ـ ب‬

‫إـ‬

‫א‬

‫אء א‬

‫א م‬

‫אء‪.‬‬

‫وא‬

‫ـ אـ‬

‫ًא أ ًא و א ـًא ـא ًא د א ـًא‬

‫وא إ‬
‫أ‬

‫ـ אء وא ـ אر وא‬

‫وכ‬

‫ـ‬

‫כــאن ـ‬

‫‪١٨٥‬‬

‫ـ אن ـ‬

‫ـ و אـ‪ ،‬ـد ـ و‬

‫ـ و ـ‬

‫אن‬

‫ى א وح وא ـ م‪ ...‬ـ أ ـאم ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ...‬و‬

‫ر‬
‫أروאح א א‬

‫א ـ‬

‫ـ عאـ א‬
‫إ א‬

‫ة‪.‬‬

‫و ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٨٦‬‬

‫א כــאة وא ـ‬

‫כ‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א כ ة‬

‫א ـ אم‬
‫א‬

‫ـة‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬وכ ن‬
‫א‬

‫وא‬

‫ة‪.‬‬

‫כـ ن א ـًא ـ א ـ أ ـ אر א‬
‫م‬

‫א א‬
‫ً‬
‫א ق‪ ...‬و‬

‫َ אط‬
‫ّ‬
‫א אس‬

‫رى‬

‫وא‬

‫ــא‬

‫א‬

‫א ــאت א ـ‬

‫אب א כ‬

‫ـ ـ א ه ـ א ـ جإـ‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫وא‬

‫ـ א ـ وא ‪ ،‬وכ ــאدة‬

‫א‬

‫כ‬

‫وא و אخ‪ ...‬و‬

‫‪.‬‬
‫دـ إـ‬

‫א א ـ ـ א ـ قא‬
‫ـ‬
‫א‬
‫א אد‬
‫א ـ ل‪ .‬و ـ أب ر ـ‬
‫ـ ــכ أ ـ אب א ـ و ـ ل ــכ ِ ّ ـא‪ :‬ـ‬
‫ً‬
‫ِ‬
‫و‬
‫א א‬
‫א‬
‫إ أ אب א دوس‪ .‬أ א א ْכ وא אء ه‬
‫و‬

‫رא‬

‫و ًאرא‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫ور‬
‫أא‬

‫ق أو א‬

‫أ‬

‫ل‬

‫ـــ‬

‫‪ ،‬و ـ אز‬

‫ز‬

‫כ‬

‫و‬
‫إذن‪،‬‬

‫هא‬

‫א‬

‫رو‬

‫ـ א כـ‬

‫و‬

‫ـ א ـ א‬

‫ـــ د‪ ،‬و ـــ כ‬
‫א א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ً‬

‫ع‬
‫א ـ‬

‫ـ وא‬

‫ـא‬

‫ـــ ر א ـــ‬

‫ب‪.‬‬

‫א א‬

‫هو رـ א‬

‫ـ ث‬

‫ـــא‬
‫א‬

‫אد א و ـ א ـ א ـ‬

‫כ ـ وأدא ـ و ـ ة ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫אج إ א‬

‫إ‬

‫هوـ‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬כـ ذ ـכ دون‬

‫‪.‬‬
‫ــــ‬

‫وא‬

‫א‪ ،‬و אول א‬
‫א אא‬

‫א ـ‬

‫زא כ א‬

‫כ‪ ،‬وא‬

‫ــــ ع א ــــ ح א ــــ‬

‫وא‬

‫ِـ أ ـ ي‬
‫ّ‬
‫כ‬

‫ـ ق א ـ ق و ـ א ـ אب ـ‬

‫ـ ‪،‬و‬

‫א‬

‫א‬

‫حכ‬

‫אت‬

‫ـ‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫א ـــאم‪ ،‬و ـــ ل ـــא א‬

‫כ‬

‫وف وא ـ‬

‫ـ‬

‫אب‪.‬‬

‫ـ‬

‫א ـــ‬

‫‪ ،‬إن א‬

‫כא‬

‫א‬

‫ـ أم‬

‫אف‪ ...‬أي‬

‫و‬

‫אب أو אرس وא‬

‫אـ‬

‫و ـــ‬

‫ق و א ‪ .‬أ ـא א ـ ـא‬

‫‪...‬‬

‫ـــא‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ و ـ‬

‫א ـ אل‬

‫ــــ‬

‫أ אد‬

‫ــــ ه א‬

‫א ــــ א‬

‫א אرכ א‬

‫אא‬

‫ــــ إ ــــ أر א ــــא‬
‫כـ‬

‫ـ‬

‫إـ‬

‫و ة א א ور א א‪.‬‬

‫‪ (١‬ﲢﻠﻴﻞ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ‬
‫إن أ ز‬
‫א‬

‫כ م‬

‫כ ـ إ אز ــא ـ‬

‫إ אد א‬
‫أ אد‬

‫כ‬
‫א‬

‫כ‬
‫ل‪‬‬

‫א‪‬‬

‫ـ אא‬

‫ــאل‪ ،‬و‬

‫ذج‬
‫هא‬

‫أ أو‬
‫" א‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫כ م‬

‫‪ ،‬و ـאכ آ ف א‬

‫א ــא إ إ ـ אد ـ‬
‫א כ ـ "‪ .‬و‬

‫ـ‬

‫ـ هא‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ‬
‫כـ‬

‫ـא أن ـ כ و כـ ر ـ ن כـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١٨٧‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺑﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‬
‫رد א‬

‫ي‬

‫א‬

‫כإ‬

‫ء‬

‫כ‬

‫אس ‪‬‬

‫‪:‬‬

‫א‬

‫» א م! إ أ ِّ כ כ ـאت‪ِ :‬א ْ ـ א َ ْ ْ ـכ‪ِ .‬א ْ ـ א‬
‫א‬
‫א ‪ .‬وא أن א‬
‫א‬
‫א ل א ‪ ،‬وإذא א‬
‫ِ‬
‫א‬
‫כ‪ُ .‬ر َ‬
‫א‬
‫هא‬

‫כ‬
‫إ‬
‫א ـ ر‬
‫א‬

‫א‬

‫כ‪ .‬و א‬

‫ـ أ ـ ب ـ‬

‫ة وא‬

‫א‬

‫א مو َ‬
‫א‬
‫ةא א‬
‫وـ‬

‫أن‬
‫َ ّ‬

‫א ـכ‪ .‬إذא ـ‬

‫ـ ه‬
‫أن‬

‫وכ‬

‫כ‬

‫ء‬

‫ء ـ‬

‫وכ إ‬

‫ء‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫ُ ‪«.‬‬
‫א אع أن‬

‫א‬
‫א‬

‫‪ .‬כ ــא أو ـ‬

‫حأ‬

‫כ אـ א‬

‫א‬
‫ـ‬

‫א رو‬

‫ـ א ــאدة ـ‬

‫ــאل‬

‫כ‪.‬‬

‫ﺑـ‪ .‬ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ‬
‫א‬

‫وى‬

‫‪‬א‬

‫» ُכ ْ‬
‫إن ه א‬

‫א‬

‫א وא‬

‫ة وأכ‬

‫א‬

‫أو א‬
‫א כ َכ‬
‫ُ‬
‫א ـ ث أو ـ כـ م ـ‬
‫א אء א‬

‫א א أ ً א‪.‬‬
‫إن א אن‬
‫א א‬

‫‪،‬و‬

‫أ‬

‫אب א‬

‫א‪،‬‬

‫أ‬

‫َכ‬

‫أ‬

‫ـ أو ـ ـ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫ر‪« .‬‬

‫ـ وא ـ ى و ـ‬

‫ـאכ‬

‫‪-‬‬

‫א‬
‫ه‬

‫א‬

‫َو ُ ّ‬
‫ـ عא‬

‫‪ .‬و כא‬

‫هא‬

‫א ‪ ...‬أ‬
‫א‬

‫א א ‪:‬‬

‫ـ لאـ‬
‫أـ‬

‫‪،‬‬

‫دא ـ‬

‫ـ א ـ אزن ـ‬
‫ـ ه ـ‬

‫ـ أن כـ ن‬

‫א و ـ ‪ -‬ـאي‬
‫ـ אل א‬

‫ـאة‪ .‬א ـ אن‬

‫א א روאح إ ـ ر ـ א م ـ إ ـ א ـ א‬
‫و‬

‫إ אإ‬

‫أو إ‬

‫א‬

‫א אر‪ ...‬و כ‬

‫ـ ع‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫א ـ ى أ ـ א ـ אن‬

‫א ‪..‬؟‬
‫כאن وא א و‬
‫ً‬
‫א א אא‬

‫כא‬
‫ً‬
‫אوي‬

‫א وאم أ‬
‫وى‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ אر ـ‬

‫َ ُ ـ ّ א ـ אن ـ َ ـ أ ـ אب א ـ ر‪ ،‬أي‬
‫أن ـ‬
‫ـ‬
‫ـ אـ א‬
‫هא‬
‫ج א‬

‫ـ א‬
‫ـ‬

‫ـאة و ـא א ـכ ـ‬
‫ـ ‪ .‬ـ ‪ ،‬إن ـ‬

‫ـ م א ـ‬

‫ـ א ـ אء " ـ א ـ أن‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫ي‪ ،‬א א ‪.٥٩‬‬
‫אري‪ ،‬א אق ‪٣‬؛ א‬
‫א אء‬
‫‪:‬כ‬

‫‪٢٥‬؛ א‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪.٢٩١/٢ ،‬‬

‫א ‪،‬א‬

‫‪.٣‬‬

‫ـ د ـא‬

‫אـ‬

‫ـ א"‪ (٣)،‬و ـ‬
‫אن و‬

‫ـ أ ـ ً א‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٨٨‬‬

‫أ ـ ‪،‬‬

‫ـ א ـ אن أن ـ ت ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‬
‫أ‬

‫א א‬

‫א‬

‫א‬

‫ون א‬

‫א و‬

‫א ّ ــאرة א ـ ء و ـ‬

‫א ـ אـ‬

‫‪.‬‬

‫אة אرة‬

‫و‬

‫א‬

‫אכ‬

‫א א‬

‫א ـ‬

‫א‬

‫ـ אت‬
‫أ אل‬

‫א‬

‫؟‬

‫ﺟ‪ .‬ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ‬
‫אري و‬

‫وي א‬

‫وأ دאود‬

‫» כ א ق‪ّ ،‬ن א ق َ‬
‫َ ْ ُ ق و َ َ ـ ى א ـ ق ـ ُכ َـ‬
‫إ ـ א ـ ر وإن א ـ ر ـ ي إ ـ‬
‫ُכ‬

‫ق ـ אر א‬

‫אـ‬

‫א א ـ وא ـ‬

‫وإن א‬
‫يإ א ‪ّ ،‬‬
‫ـ א ِ ـ ِّ ً א‪ .‬وإ ـאכ وא כـ َب‪ ،‬ـ ن א כـ ب َ ـ ي‬
‫א ــאر‪ .‬و ــא ـ אل א ـ َכـ ِ ب و َ َ ـ ى א כـ ب ـ‬

‫ً א وو‬

‫א‬

‫ــאء‪ ،‬وא כ ـ ب ـ אر א כ ــאر وא ــא‬

‫‪ ،‬وא כـ ب‬
‫إ‬

‫قא‬

‫א‬

‫ـ دאء ـ‬

‫ـ‬

‫אدة א‬

‫و א אه א‬

‫אכ ب‬

‫دא‬
‫يإ‬

‫)‪(١‬‬

‫א כ ّ א ً א‪« .‬‬

‫א‬

‫ـ אـ‬

‫א כ א‬
‫أو ـ‬

‫אכ و‬

‫ــא ‪ .‬ـ ـ ب א כ ـ ب כ ـ‬
‫ّ‬
‫ـ א א ـ‬
‫و כ ًא כ א ‪ .‬إ‬
‫وא‬
‫وא‬
‫أ אب א‬
‫و‬

‫א‬

‫‪.‬אـ‬

‫א כ ب أ ً א‪ .‬و‬

‫אدة א‬

‫أ زأ‬

‫א א ‪:‬‬
‫‪ .‬و א אل א‬

‫ق أ ــאس ـ‬

‫‪ .‬ـ‬

‫ـ‬
‫ــאش‬

‫ــאכ ـ د وא ـ‬

‫אכ د وא‬
‫א‬

‫و‬

‫אو‬

‫ـ‬
‫א‬

‫ـאت א ـאق‪ ،‬و ـ אد ـאء‬

‫ة‪.‬‬
‫ـ א‬

‫ـא‬

‫دאرא‬
‫ـ ء ـ أ א ــא א א ـ ‪ ...‬ـ ب א ــאس و ـ א ـ א ً‬

‫א‬

‫א‬
‫و‬

‫و אأ‬
‫א‬

‫و‬
‫وא‬

‫ـ ي‪ .‬א ـ‬

‫ـــאس وא ـــ‬

‫א‬

‫אت وא‬
‫وכ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫א‬

‫"א "‬
‫ّ‬

‫אري‪ ،‬א دب ‪٦٩‬؛‬

‫قأ‬
‫ـــ ة‬

‫ق ـ א‬

‫א ‪ ،‬وא‬

‫ق وא‬

‫כ ‪ ،‬وأ‬

‫אن وא‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ ل‬

‫ـא‬

‫أ ً א‪.‬‬
‫א نא‬

‫ـــ ه א‬

‫ـ إ ـ در ـ أ ـכ ـ أ‬

‫ـ ةو‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـאة‬

‫أ‬

‫ـــאء و و ـــאء وא‬

‫כـ وא כـ ب ـ א ـ א‬

‫א روאح א‬
‫א‬

‫א‬

‫م وأ ز‬

‫‪ .‬א ول‬

‫ـــ ر א‬

‫ـ ي‬

‫ـ א ْ ُ ُـ א‬
‫ـــאس ـــ א ـــאدي‬

‫‪ .‬א ول ـ א‬

‫א כא אت‬

‫أכ‬

‫ـ א כـ‬
‫א‬

‫אت وأ‬

‫א ‪.‬‬
‫אع א‬

‫‪،‬و‬

‫כ‬

‫א‬

‫‪ ،‬א ‪١٠٥ ،‬؛ أ دאود‪ ،‬א دب ‪.٨٠‬‬

‫ـ‬

‫ـ قא כـ و ـ قא ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫و‬

‫و‬

‫قא‬

‫כو‬

‫قא‬

‫‪ ...‬أي כ‬

‫قא‬

‫‪١٨٩‬‬

‫رא‬

‫אכ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א وإر א א إ ‪.‬‬
‫أ אכ‬

‫"א‬

‫ر"‬

‫א‬

‫وא‬

‫ح‬

‫א‬

‫א‬

‫ف‪ ،‬כ א رة‬
‫وـ א ـ‬
‫ة‬

‫و‬
‫אכ א‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫כ‬
‫أ א‬

‫وכ ب א‬
‫أ‬

‫وא‬

‫אت א‬
‫و‬
‫א‬
‫א‬

‫כא‬

‫ذכ א‬
‫ق‬

‫א‬
‫אة א‬

‫אو‬

‫א‬
‫אن‬

‫أن‬

‫כ‬

‫כ‬

‫א‬

‫א‬

‫أ‬
‫א‬

‫ء‬

‫אو‬

‫א‬

‫אو‬

‫‪ ،‬وכ‬

‫א‬

‫אإ‬

‫أن א‬

‫قر‬
‫أ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ق כـ ن‬

‫ة ور ً א‬

‫ـب ـ‬

‫‪،‬أ‬

‫وא‬

‫א‬

‫إ‬

‫وא‬
‫א‬

‫إ‬

‫ع‬
‫ة‪ ،‬و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫כ ب‪ ،‬ـ כ ن ر ـ ً א כـ ب א כ ـ وכـ ب‬
‫ة‪ ،‬إن כ א ن ً א‪.‬‬
‫‪،‬أ‬

‫אא‬

‫قو ـ أ ـ‬

‫‪ ،‬אـ ي ـ ر ـ‬

‫א ول אכ כא ت و א‬
‫وא‬

‫א‬
‫א‬

‫قא‬
‫א‬

‫وא‬

‫אن א‬

‫א‬

‫و‬

‫א‬

‫אن أ‬

‫א א‬

‫ـ وכـ א כـ م א‬

‫כ ـא א ـ‬

‫א‪ .‬أ א א ي כ‬
‫כ‬

‫‪...‬‬

‫ـ و ـ‬

‫قא‬

‫כ א م‬

‫و אن א‬

‫ـ ف وא ـ‬

‫א ـ ـ "א ـ ِّ ِّ " و"א כ ـ אب"‪ .‬ـ א ول ـ ى א ـ‬
‫אכ ب ـ‬
‫ق‪ .‬أ א א א‬
‫א ً‬

‫قא כ و‬

‫א‬

‫כ א כאر א‬

‫א א‬

‫א ‪ ،‬إن‬

‫א و‬

‫‪،‬و‬

‫כـ‬

‫‪.‬‬

‫و א‬
‫ر ًא‬

‫אכ‬

‫אع א‬

‫א‬

‫ـ אت‬

‫وإ‬
‫א ‪.‬‬

‫‪ .‬ـ כـ‬
‫ـ إـ א‬

‫אن א‬

‫أ א‬

‫אر א כ ب‬

‫ي א ـ אع أن‬

‫א‬

‫ـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫ي‪.‬‬

‫أن ـ‬

‫ـא ـ‬

‫ىא دو‬
‫ـ כـ‬

‫ـ هא‬

‫ـ‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫ى‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ة و כ ة‪.‬‬
‫أ ـ ‪ ،‬إن א ـ‬
‫א‬

‫ـ אא ـ‬

‫ـ‬

‫هא‬

‫א‬

‫وא‬

‫א א ة‬

‫س‬

‫ة א‬

‫إ‬

‫ـ رכ و כ ـ א ً ـא ـ ن َ ْ ـ כ ـ‬
‫وא ـ ة وإ ـאر ـ ه א ـא‬
‫ل א ‪ .‬א‬

‫أ‬

‫ه‬

‫ـ هא‬

‫ــא‬
‫ـ‬

‫ـ هא‬
‫ذ כ‪.‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺍﳌﺮﺀ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺃﺣﺐ‬
‫وي א‬

‫)‪ (١‬א‬

‫אري و‬

‫אري‪ ،‬א دب ‪٩٦‬؛‬

‫א‬

‫‪،‬א‬

‫‪.١٦٥‬‬

‫دא‬

‫א א ‪» :‬א‬

‫ء‬

‫أ‬

‫)‪(١‬‬

‫‪«.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٩٠‬‬

‫إن‬

‫ح وإ אح א‬
‫א‬

‫و‬
‫א כאن‬

‫أن‬
‫‪ ،‬א‬

‫وא ـ‬

‫אن ‪ -‬אء أכאن‬

‫אن א أو אכ כ ن دא ً א‬

‫وא ـ‬

‫אء‬

‫אء وא‬

‫ـ أو ً أن‬

‫وא‬

‫א‬

‫אء‬

‫وא ة ـ‬
‫و‬

‫ـ‬
‫أ‬

‫و‬

‫כـ‬

‫ـ هא‬

‫إ‬

‫כא‬

‫כאن ُ َ אن‬
‫ْ‬
‫ـ ذ ــא‪ ،‬و כـ‬
‫ـ כــאن ــא‬
‫ر لא ‪‬‬

‫א‬

‫א ور‬

‫« أي‬

‫ّ א כאن‬

‫א ور‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א א‬

‫و‬

‫‪.‬‬
‫و‬

‫כאن‬

‫כא א‬

‫א‬

‫أ ـ ى כ ـ ة و כـ‬
‫وא‬

‫א‬

‫ـ أ ـ אـ‬
‫א‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אن‬

‫نא‬

‫ـאز א ـ‬

‫ـ‬

‫‪ .‬ـ‬

‫ـ و ـ‬

‫أ כ‬

‫א‬

‫ـא‬

‫א‪.‬‬
‫א‬

‫א ور ـ ‪ .‬و ـ א א ـ‬

‫‪،‬‬

‫أن‬

‫כـ‬

‫أد ‪ .‬ن א‬

‫אء إ ـ א‬

‫כـ‬

‫ـ‬

‫ء‬

‫ـ فא‬

‫أ‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ـ א ـ אـ‬

‫כ ـ ـ‬

‫ي‬

‫א כـ ن ـ‬

‫ـ אא‬

‫ـ أ א ـא‪ ،‬وכـאن א‬

‫א‬

‫א‪ .‬כ א‬

‫ـ ـنא ـ‬

‫ـ ل‪‬‬

‫ـאء‬

‫כ ـ ن ـ مא א ـ ـ‬

‫אم א א‬

‫ـــ ّ א‬

‫אـ ‪ -‬ـכ ن ـ‬
‫أن כ ن‬

‫ـ آ ـ ـنאـ‬

‫و ـא‬

‫لא‬

‫אכא כ‬

‫א‬

‫א‬

‫وא ـ אد أ ـ ً א؛ و ـ‬

‫ـא‬

‫و אل‪» :‬‬

‫)‪(١‬‬

‫أم‬

‫אص א‬

‫ـ نאـ‬

‫بא‬

‫ّ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أو כ א‬

‫אـ‬
‫א‬

‫ً א כـא ً ـ א ـ ‪ .‬ـא‬
‫إ אز‬
‫ه‪ ...‬א ي‬
‫א ً א ورאء‬
‫א‬
‫ـ ـ ء א כـ ة ـ ‪.‬‬
‫א ـ ـ ح כـ‬
‫ـ‬

‫ه‪ ...‬ـ א א ـ‬
‫أن א‬

‫أ‬

‫ءאـ ي‬

‫‪ ...‬א ي‬

‫אא‬

‫א‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬
‫ـ ُ إـ‬

‫وإن زل‪ .‬ن‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ ط أن ـ دي‬

‫‪.‬‬

‫ﻫ‪ .‬ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ‬
‫אذ‬

‫وي א אم أ‬

‫ِ‬
‫א כ َ َوأَ ْ ِ א‬
‫»א ّ ِ א َ‬
‫אכ ـ ء آ ـ ـ א‬
‫وא‬

‫א‬

‫א‬
‫أ אم‬

‫‪‬א‬

‫َא‬
‫َ َ ْ ُ א و א ِ א אس ُ‬
‫َ‬
‫א ـ‬
‫ـ א ـ אن‪ .‬ـא‬
‫ـ א ـ‬
‫א‬

‫حא‬

‫א ‪.‬‬

‫ى وכ ـ א‬

‫א ـ‬

‫ـ אت‪ .‬و ـ א ن ـ א ـ إ ــאء ـ‬
‫ـ א‬
‫ـ‬
‫ً‬
‫א ى‪.‬‬
‫א א א א א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫אري‪ ،‬א‬
‫ي‪ ،‬א‬

‫ود ‪٥-٤‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬
‫אم أ‬
‫‪٥٥‬؛ א‬

‫א א ‪:‬‬

‫ود ‪٣٥‬؛ א‬
‫‪.١٥٣/٥ ،‬‬

‫אم أ‬

‫ـא و ـ‬
‫א‬

‫ـ‪،‬‬

‫‪.٢٩٩-٢٩٨/٢ ،‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫‪«.‬‬

‫ـ‬

‫ُ ـ א ‪،‬‬

‫ـ ع כـ أن כ ـ‬
‫ــא ـ‬

‫ـ ح ــא ـ ه‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪١٩١‬‬

‫ﻭ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ‪‬ﻳ ‪‬ﻮﻟﱠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ‬
‫آ‬

‫)‪(١‬‬

‫ل ر ـ א ‪» :‬כ ـא כ ـ א ُـ َ‬
‫ل‬
‫ؤ אؤכ‬
‫أي כ‬

‫ع رؤ א כ ‪ ،‬و‬

‫ـ כ ‪«.‬‬
‫‪.‬‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫כ כـ ن‬

‫ـ‬

‫א כ م כـ أن ـ‬

‫ـ ـ אول ـ א א‬
‫ـ ع א دאرة‪ .‬وإذא ـ‬
‫ـ אت و א ـ ـ‬
‫ـ ع ـ ً‬
‫رאع وכ כـــ ـــ‬
‫א ـــ ح ـــא ـــ ‪» :‬כ כـــ‬
‫ول ـــ ر ـــ ‪ (٢)«.‬כـــ وא ـــ ـــ ود‬
‫ٌ‬
‫ٍ‬
‫و‬

‫א‬

‫‪ ...‬و‬

‫رأ ‪.‬‬
‫زאو א א ن א‬

‫א‬

‫ﻻ‪ :‬ــــ ل א ــــ‬
‫ﺃﻭ ﹰ‬
‫ـ כ‬

‫כ‬
‫א‬

‫ـ א‬
‫א‬

‫כאن‬

‫א‬

‫אא‬

‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ‪:‬‬

‫ـ‬
‫א‬

‫אـ‬

‫ل‬
‫כ ‪،‬‬

‫‪،‬‬
‫אא‬
‫א‬

‫א‬

‫هא א ؛ نأ‬

‫و َ ـא ـ א‬
‫‪.‬و‬
‫כ אأ א ً א‬
‫כאن " א أ ي" أ‬

‫ـ‬
‫כ‬

‫ي‪.٨٩/٦ ،‬‬
‫‪ ،‬א אرة ‪.٢٠‬‬
‫‪١١‬؛‬

‫ـ‬

‫أن ـ‬

‫אر‪ ...‬ن‬

‫ـ‬

‫ء א אس و כ‬
‫ـ ـא ـ إ‬

‫ـ אכ ـ‬

‫א‬
‫أ‬

‫א אد وא‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ـ و אت ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫ـא‪ ،‬ـ א‬

‫ـ א‬

‫אر א ول‪،‬‬

‫ر‪ ،‬و ـ‬
‫ـ‬

‫إن כא א‬
‫ـ‬

‫ـ ـنאـ‬
‫אא‬

‫א ـא‬

‫ــא‬

‫‪.‬‬

‫س؟ إن כאن א ـ אب " ـ " ـ ن א‬

‫א ـא‬

‫ن‬

‫و ـ ور ‪،‬‬

‫ـא‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫א א سإ‬

‫ـ س א ـאس و ـ‬

‫ء א אس‬

‫א ـ אب ـ א‬

‫ـ ‪ ،‬כـ כ‬

‫ـ‬

‫א אس و אو א כ א أ‬
‫ق‬

‫ـ‬

‫ـאء وא כ ـאء‬

‫ــא‬

‫א دאرة‬

‫أ ً א إن א א‬

‫ــא כــאن א‬
‫ـ مא‬

‫ـ אـ ي‬

‫ـ م א א ـ ‪ .‬ـ ذא رأ ــא א ــאس ـ‬

‫א ـ אאـ‬
‫א‬

‫هא‬

‫و ــא ـ ض ـ‬

‫)‪ (١‬כ ـ א אل‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫אد‬

‫כאم‬

‫ى‬

‫ـ‬

‫أא‬

‫ــــ ‪ ،‬ن א ــــ‬

‫ـ ( و אدؤ ــא א ـ‬

‫ـ إـ‬

‫أن אروא و כ א‬

‫אر؟ و‬

‫א‬

‫ـ و‬

‫ـ ل‪ ،‬כ ـא‬

‫ـ )أو ـ‬

‫أ ـ ‪ ،‬ـ אءل‪ :‬ـ‬
‫ء‬

‫ن‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ه א ذ ـכ إ‬

‫א‬

‫ــــ‬

‫ـ ع ُ ـ אآ ـ‬

‫א ــــ א‬

‫ـ א ــא כ و כ ـ א ـ‬

‫ــאع א ـ و אد ـ א ـ‬
‫و‬

‫إ כــــ‬

‫כ א‬

‫ـ אא‬

‫א ـ إ ـכ‬

‫אع א‬

‫و ـ א ــכ א‬

‫ـ כ « כـ‬

‫ــــ א‬

‫א‬

‫ــא א‬

‫א و א ي‬

‫»כ ـא כ ـ א ُـ َ‬

‫ــــ א א ــــ‬

‫א‪ ،‬أي أ‬

‫إن‬

‫وא‬

‫‪.‬‬

‫ـ أن‬

‫כ‬

‫א‬

‫إ‬

‫أن‬

‫ر‬

‫و‬

‫א ي‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ن دאر ـ ـ‬

‫ع‪:‬‬

‫א ول‪ .‬وכـאن א ـًא א ـ ً‪ .‬و‬

‫ـא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٩٢‬‬

‫כــאن א ـ אب א‬

‫ـ ون‬

‫כـ‬

‫وم א‬

‫‪.‬‬

‫أن‬

‫وأ‬

‫כ‪ .‬و כ‬

‫ه‬

‫"أ א א א‬

‫ون! א‬
‫א‬

‫و א‬
‫" כ‬

‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬إن‬

‫أ‬
‫א‬

‫و כ أن‬

‫‪ ،‬و ق אدة א‬

‫אب‬

‫אد إ‬
‫א‬

‫ل‬

‫כ אت‬

‫ء‬

‫א‬
‫אزة‬
‫כ‬

‫‪،‬إ‬
‫أن‬

‫כאن‬
‫כ א روة‪.‬‬

‫כאن َ ّ אن‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫אـ ي‬

‫وא ـ א‬
‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫‪ .‬إذن‪ ،‬כـ א ـ ل‬
‫ري אذא‬

‫‪.‬و‬

‫ٍ‬
‫אن أ ى أכ‬
‫אط‬

‫א‬

‫إ ـ و ـ ب ــאء א‬
‫وא‬

‫ًא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ي‬
‫ـ‬

‫ــאء ــא ً א‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ ل‬

‫‪.‬‬
‫אن א אن وא‬

‫أن أ א‬
‫ن‬

‫כـ ن ز ـ ة א‬

‫אب‪".‬‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ ‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫אع أ‬
‫و ـ‬

‫א אس‬

‫ـ زـ ةאـ‬

‫ـ ذא כـאن ـאכ ـ אد ـ א ـ א‬

‫אر אط א‬

‫אء א‬

‫ـ‬

‫ء‬

‫כ ـ إ ـ אز أي ـ م إ ـא ‪.‬‬

‫א א ل‪ .‬و‬
‫אن‬

‫أ‬

‫)‪(١‬‬

‫أ ى‪ ،‬ور א א‬

‫א אم‪ ،‬و א א‬
‫א إ در א ْ َ َ ِم‬

‫)‪ (١‬א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪ .‬ـא دאم כـ إ ـ אن‬

‫ح א אس א א‬

‫ــאכ ـ ل ـ ي آ ـ ـ‬

‫‪‬א ي‬

‫א‬

‫ل‬

‫ر‬

‫א א‬

‫א‬

‫إ‬

‫א‬

‫אא لא‬
‫ً ـא‪ .‬ـ‬

‫כאن‬

‫ـ‬

‫ـ ـאل‬

‫إ وإن א ـ‬

‫ـ‬

‫ه‪،‬‬

‫نא‬

‫א‬

‫א ـאد‬

‫‪".‬‬

‫א‬

‫א‬

‫أ‬

‫َ‬

‫"‪ .‬وא‬

‫כ نز ةא‬

‫א‬
‫כ‬

‫א‬

‫ء‪ .‬ـ ق א‬

‫‪ ‬כ ُ أא‬
‫א‬

‫‪،‬و‬

‫و ةא‬

‫أد‬

‫َ نو‬
‫כ "א‬

‫ذ ـכ א ـ‬

‫כ إ אن أن‬

‫يذכא‬

‫أ‬

‫א‬

‫כ א‬
‫ً‬
‫א כـ م א ـ‬
‫ـ‬

‫ـ ة‪ ،‬ـ‬

‫אب‬

‫إ‬

‫א אس أ‬

‫و‬

‫א‬

‫ِ ن وأ א‬

‫ء‬

‫أ‬

‫و א‬

‫نو‬

‫א‬

‫אء‬

‫א א אب א ي أ א א َ ّ אج‬
‫א אب ‪ ‬إذ אل א אج‪:‬‬

‫א‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫אب‪ .‬وכ‬

‫כ نز ةא‬

‫א א ـ ـ א ـ א אت‪ ،‬כــאن ــא‬

‫وأ אره أ‬

‫אأכ‬

‫א أن ز ة כ‬
‫و قא‬

‫ـ إ ــאء א‬

‫ًא‬

‫כ‪:‬‬

‫ـ‬

‫أ ـ ي‬

‫آ אت‬

‫א د אء وא‬

‫אכ ـ‬

‫א ‪،‬‬
‫א آن‪ ،‬و כ א‬

‫א‬

‫א א‬

‫ع‪-‬‬

‫אء ‪-‬כ א א‬

‫ه‪.‬‬
‫א אכ אد א‬
‫ً‬
‫ً‬

‫ٍ‬
‫‪ِ :‬‬
‫﴿إن א َ َ ُ َ ِّ ُ َ א ِ َ م َ ّ‬

‫א‬

‫ُ َ ِ وא َ א ِ َ ْ ُ ِ ِ ﴾‬
‫ْ‬
‫ُّ‬

‫ل‪‬و‬
‫)א‬

‫‪.(١١:‬‬

‫وأ ـ ه‬

‫ـ ‪ .‬و ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫أ‬

‫אء أن‬

‫א‬

‫אن א אن א ي‬
‫כ ـ א אد ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫إ‬

‫ر ل א ‪ ،‬وأ‬
‫در‬

‫כ ـ‬

‫אء‬
‫أ א‬

‫א َ ـ ْ وא כـאء‬
‫ل‪ " :‬א‬
‫כ‬
‫אء‬

‫א‬

‫אد أر‬

‫ـ אא ـ أ‬

‫ـ א‬

‫א‬

‫ـ אع إ ـ‬
‫أو د א ـ‬
‫ـ א א ـ‬

‫ـ‬

‫ـא ـ א ـ אد أو د ـא א ر ـ‬

‫א ي‬

‫)‪(١‬‬

‫‪".‬‬
‫ّ‬

‫א َ אت‪ .‬כ א ـ א ـ ـא ـ ً א ـ א כـ ـ ْت ـ א ـ‬
‫ل ‪ ‬כאن ـא إ ـ در ـ‬
‫أ אب ر א ‪ ،‬و כ אر א א א‬

‫כنא‬

‫أ א‬

‫א‬

‫אא‬

‫ــכ ى وא ـ ة‪ ،‬و ـ‬

‫ـ ه‪ ...‬ـ ه א ـ א ة‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬و כـ‬

‫כ א אد‬
‫و‬

‫إ‬

‫אכ‬

‫אر א אء‬
‫כא‬

‫א‬

‫אא‬

‫أ‬

‫أر أ ـאت ـ‬

‫‪١٩٣‬‬

‫כ‬

‫ة‪.‬‬

‫כ ى وא‬

‫ﺯ‪ .‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ‬
‫وي א‬

‫אري و‬

‫»إ ــא א‬

‫‪،‬و‬

‫א ور‬

‫כא ـ‬

‫إ ‪«.‬‬
‫א כא‬

‫ة‬

‫א‬

‫‪،‬ذכ ن‬

‫ـ כـ‬

‫א أة א‬
‫ـ א‬

‫אت א‬
‫‪.‬‬

‫כ‬
‫صא‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﻨﻴﺔ‬
‫أ‬

‫א‬

‫‪ ،‬إن‬
‫א‬
‫אري‪ ،‬ء א‬
‫א אري‬

‫ـ‬

‫ة‬

‫כא‬

‫אא‬

‫כ إ‬
‫א أم‬

‫א‬
‫)‪(٣‬‬

‫‪.‬‬

‫כאن‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אא‬
‫ع‬

‫ـ ء وכـ‬

‫ـ‬

‫ـאم ـ‬

‫אא‬

‫ة ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ א א‬
‫א‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ إـ‬
‫א‬

‫ـ ع‬

‫"أم ـ‬

‫ـ فא ـ‬
‫ـ א‬

‫أن‬
‫"‪ ،‬א ـ‬

‫ــא‬

‫א‬

‫אل‬

‫א אت‪ ،‬و‬

‫‪.٢٨٨/٤ ،‬‬
‫‪ ،‬א אرة ‪١٥٥‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬
‫‪١‬؛‬
‫‪.٢٥-٢٤/١ ،‬‬

‫ق ‪.١١‬‬

‫ـة‬
‫כـ‬

‫ر ل א ‪ ‬دون ذכ أي‬
‫‪ ،‬نא ـ ة‬

‫ـ م א כـ‬

‫‪.‬‬
‫א‬

‫ـא‬

‫ى א وא אت‪:‬‬

‫א ‪ ،‬و כـ‬

‫‪ .‬כــאن ــא א أ ـ ً א‪ ...‬و כ ـ‬
‫ً‬
‫אא‬
‫א‪ ،‬א أ‬
‫כـ‬

‫و ـא‬

‫א‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫ـ إ ـ א ور ـ‬

‫א أو א ـ أة‬

‫כאن א אد א א‬

‫א ون‬
‫أ‬

‫א‬

‫ورאء‬

‫אא‬

‫כאن א‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ ـ א ُـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫א‬

‫אא‬

‫ــאل א ــאت وإ ــא כ ـ א ـ ئ ــא ـ ى‪ ،‬ـ כא ـ‬

‫إ‬

‫א‬

‫وأ دאود‬

‫אب ‪‬‬

‫‪:‬‬

‫ةو‬

‫א‪ .‬ن כא‬

‫ـ אـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٩٤‬‬

‫ة‬

‫ـ ه ـ אـ‬
‫إ ـ א ور ـ و ـ א ـ א ور ـ ‪ .‬وא ـ ء ـ‬
‫א א‬
‫ه א ـ » ِא ْ َ ـ‬
‫قא‬
‫א‬
‫و א אم وא כאة‪ .‬وכ א ورد‬
‫أ א ـ א ـ א وכ ـ ور ـ ‪ .‬و ـ א ـ א ـ אن‬
‫א َ َ ْ َכ«؛ و ـ א ـ أ ـ ـ‬
‫دאد ًא ـ ‪ .‬وכ ـא אزدאد ًـא‬
‫א ًא‬
‫א و‬
‫ه א א وא כ م‬
‫أא‬
‫ـ א כ ــא ـ‬
‫إ‬
‫אـ‬

‫אـ ـ‬

‫א א א‬

‫אط ـ‬

‫ـ أ א ـ وأ כـאره‪ .‬و ـ‬

‫א ي‬
‫ـא‬

‫א‬

‫ل‬

‫‪ ،‬أي‬

‫כ‬

‫أ א ـ ‪ ،‬ـنא ـ א‬

‫ـ إ ـ صא ـ‬

‫א‬

‫و ـ א ـ زخ و ـ א ـ‬

‫أ א ـ أن‬

‫أ א ر لא ‪‬و‬
‫أא‬

‫כא‬

‫ة אد ‪،‬‬

‫א ‪،‬‬
‫א א‬

‫א‬

‫إن‬

‫ه‪ ،‬و‬

‫אر‬
‫إ‬
‫א ـ‬

‫א‬

‫ـ‬
‫ً‬

‫ـ‬

‫א‬
‫وأ א أود‬

‫כ إ‬

‫وإن‬
‫‪«.‬‬

‫א‬

‫إذא כ ـ‬

‫ــא‬

‫א‬
‫ـ א‬

‫ـ‪ .‬א ـ‬

‫א ي אم אو ًא אم א‬
‫אن و‬
‫כאن כ‬
‫)‪(١‬‬

‫)‪ (٢‬א‬

‫ـאة א‬

‫ـ‬

‫ـא‬

‫ـ א א א ـ أن א ـ‬

‫ـ ‪.‬و ـ‬

‫אא‬
‫א‬

‫َ‬
‫ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ כא ـ‬

‫ـ‬

‫ــא‬
‫א ـא‬

‫‪ ،‬ـ ن כـ‬

‫אא‬

‫و‬
‫א‬

‫‪.١٠٩ ،٦١/١ ،‬‬
‫א وא‬
‫‪ ،‬א א אة ‪١٠٧‬؛ א‬
‫אري‪ ،‬א אن ‪٣٩‬؛‬

‫هא‬

‫אم أ‬

‫א‬

‫ـ ل ‪ » :‬أ‬
‫כ ‪،‬أ و‬

‫ـ رة ـ ر א ـ‬
‫ـ‬

‫ــא ـ‬

‫אد ـ إ ـ‬

‫‪.٢٧٠/٤ ،‬‬

‫ة وو‬

‫ــאدة א ـ‬

‫א ـ ذכـ‬

‫אل א‬

‫א ً ـ א ـ ً א‪.‬‬

‫ـ ة א ـ‬

‫ـ هאـ‬

‫ـ א ـ م‬
‫و‬

‫ت‬

‫כ ـא ـ‬

‫ــאدאت א ـ אن و כא ـ א‬
‫כ نأ א‬

‫ـ ع إذ ـ ل א‬

‫כ ‪ ،‬وإذא‬

‫א ـ א ـ إ أ ــא‬

‫ة‪ .‬وכ א כא‬
‫ـ‬

‫أכ ـ ـ‬

‫آ‬

‫ـ‬

‫א אر א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ «.‬ذ ـכ ن א ـ אن‬

‫ل إ ـ ‪ .‬כـאن ـ ر‬
‫א ـ‬

‫א ـ وو ـ ت‬

‫و ـ أ ــא ـ כ ن ـ‬

‫ـא ـ‬

‫אـ ـ‬

‫ـאة‬

‫‪.‬‬

‫ُ ْ َ ً إذא‬

‫א‬

‫כـ‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫ًرא‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ ـ‬

‫فא ي ىא‬
‫هא‬

‫)‪(٢‬‬

‫א ـ‬

‫אل‪.‬‬

‫א א א כ ن אء‬

‫ت رو ـ وو‬

‫آ ـ ‪ »:‬ـ א ـ‬

‫ـ‪ ،‬ن ـ‬

‫אت א‬

‫‪،‬و‬

‫أ ً א א ـא‬

‫ر أو‬

‫ـ "‬

‫ـ أ ـ א ـ أة‪ ،‬أي أن ـ כא ـ‬

‫ده وא‬

‫אت‬

‫א‪ ،‬و‬

‫א ‪ .‬و ـ ورد ـ‬

‫و ـ وـ‬
‫أن‬

‫وـ‬

‫ـ إ ـ در ـ " ـ אء א‬
‫ورאء כ‬

‫כא‬

‫ـ هو ـ א‬

‫ـא אر ـא‬
‫‪ .‬אـ‬

‫‪.‬وـ‬

‫أن אل א‬

‫ـ‬

‫ذ ـכ כ ـ‬
‫؟‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫أ ـ ‪ ،‬إن כא ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫د א‬
‫ـ‬

‫ــאة א‬

‫ـא כـ‬

‫א כــא א ـ ي ـ‬

‫א‬

‫ـ‬
‫ـא א‬

‫‪.‬وכ‬

‫ـ ‪ .‬أ ـ ‪ ،‬إ ــא כـ‬

‫א כא א אر‬

‫א‬

‫כ‬

‫وא‬

‫כـــ‬
‫ـא א‬

‫אن א כ‬

‫א‬

‫أ א‬
‫כ‬
‫ً‬
‫א א ‪ .‬أ א إن‬

‫אء‬

‫‪ْ ،‬ن‬

‫אم א ُכ‬

‫وא‬

‫ة‬

‫‪ .٢‬ﺍﳍﺠﺮﺓ‬
‫א‬

‫و‬

‫دא‬
‫א‬

‫אل כ ة أم ـ ة‪ ،‬و ـ‬
‫א‬

‫ـ א א ـ ة‪ .‬وא ـ‬

‫ء ـ‬

‫א ــאر א‬

‫إن א ـــ و ـــ א ـــ א ـــ‬
‫א‬

‫ـ אة إ ـ א ـ‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫وאرد ـ א‬

‫ـ אة‬

‫ـ ـ‬

‫א‬

‫א ـ أي‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫ــא ـ א‬

‫د‬

‫دـ‬

‫‪.‬‬

‫ـــא ـــ أي א ـــ אء ـــ אء أכא ـــ‬

‫ـאة‬

‫ـــ ه‬

‫א אכ‬

‫إن‬
‫ً ْ‬
‫أ‬

‫ـא‪ .‬ـ إن א ـ و ـ א ـ أ ـאل א‬
‫א ِْ ً ـ‬
‫ّא و‬
‫א אن‬
‫ّ‬
‫ـ אت أو א ـ أو أכ ـ כ ـא ـ אء‬

‫א‬

‫כـ‬

‫ـכ‪ ،‬وإن‬

‫؛‬

‫‪ (١).‬و‬

‫א‬

‫ـــאل‬

‫ـ‬
‫א‬

‫يא‬

‫و‬

‫‪١٩٥‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫כ أن כ‬

‫ـ אء ـ א ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫ى إ אرة א‬

‫א‪.‬‬

‫אب‬
‫أن א‬

‫ة‪.‬‬

‫ة‬

‫)‪(٢‬‬

‫א ـא‬

‫א ــאص ـ א ـ ‪ ،‬ن ر ـ ل א ‪ ‬ـ ل‪» :‬‬
‫ـ ة ـ א ـ « و כـ א‬
‫אد‪ُ ،‬و ِ א ً א و אن ً א‪.‬‬
‫ة أم‬
‫مא א ‪،‬ذכ نא‬
‫ة‬
‫א א א אم‬
‫ـ ـ م א א ـ إذ ـ ل‪» :‬א ــאد ــ ٍ‬
‫אض إ ـ ــ م‬
‫ــא ـ ن א ــאد ـ‬
‫وא ـ ‪‬‬
‫ـة ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫א א ‪«.‬‬

‫أ ـ ‪ ،‬إن א ـ‬
‫د ة א إ א אس‪...‬‬
‫و‬

‫אא‬

‫أ ى‬

‫אب‬
‫א‬

‫א ـ ي ـ כ أ ــאه وأ ـ ود ــאره وو ـ א ـ ً א د ــאر א‬

‫هא‬
‫אل כ א‬

‫אل‬
‫‪ ،‬وא ‪‬‬

‫إن أدאة "إ א" א אردة‬

‫ّ‬

‫א א‬

‫א‬

‫وכ إ אن‬

‫אא‬
‫مא א ـ‬
‫א ي‬

‫ًدא‬

‫ة دא‬

‫ة‬
‫ـ‬

‫ـכ‬

‫א ور‬

‫و אل א א‪.‬‬
‫א‬

‫‪،‬‬

‫א ـ ة ـאرة‪ .‬א‬

‫إ‬

‫כـ ـ‬

‫أن‬
‫ـ ه‬

‫ر א א‪.‬‬

‫א א‬

‫א‬

‫‪ ،‬و א אه أن א ـ‬
‫כـ ن ـ ً‬
‫رכ دون ـ ‪ ،‬أو ـ א ً ـא‬
‫أ‬

‫אدة‪ ،‬א ْن‬
‫إ א ‪ .‬ي אدة دون‬
‫ـ א ــכ א ـ دون ـ‬
‫ـ أ א ـ ‪ ،‬أو ــאم‬
‫ـ אت أو و ـ‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א אق ‪٣١‬؛‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א אد ‪١‬؛‬
‫)‪ (٣‬أ دאود‪ ،‬א אد ‪٣٣‬؛‬

‫ـ ـ أ ـ إ ـ אل‬

‫‪ ،‬א אن ‪.٢٠٧-٢٠٦‬‬
‫‪ ،‬א אرة ‪.٨٥‬‬
‫‪.١٠٦/١ ،‬‬
‫א وא‬

‫ـ‬

‫ـ אאـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٩٦‬‬

‫א‬

‫א أو א ً א أو כ א أو א א؛ ن א‬
‫ً‬
‫ً‬

‫هא‬

‫ل‬

‫אدة‪.‬‬

‫אل إ‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ‬
‫و‬

‫א‬

‫وא‬

‫א‬

‫ًא כ א‬

‫א‬

‫א‬

‫ث כ אت‪،‬‬

‫א‬

‫ى أن ر ل א ‪ ‬ـ ح‬

‫أ אر إ‬

‫ةא‬

‫عא‬

‫ـ عא ـ و ـ‬

‫أو ـ ث‬

‫ع‬
‫ـ א‬

‫ـ כ א א ـ وא ـ ب و ـאو ً‬
‫أو ث و‬
‫"‪ ،‬و א‬
‫א‬
‫"א‬

‫مא א‬

‫אء وא‬

‫ةو‬

‫א‬

‫אء‪ .‬و‬

‫وأ‬

‫א ل نأ‬

‫أ ـ אع א‬

‫א‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ ع‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ אت ـ‬
‫إ‬
‫وא‬

‫א‬

‫ب‬

‫)‪(١‬‬

‫א ‪.‬‬

‫א‬

‫ً א אل‪:‬‬
‫أد ر‬
‫د אإ א‬
‫ِ‬
‫ـ ى ـ ًא‬
‫ت כ ـ ء و ـ إ ـכ‪ ،‬ـ َ ُ ـ ْ ـ‬
‫כ‪،‬‬
‫" א رب!‬
‫ُ‬
‫َ ُ‬
‫ً א ـ ـ ـ א א ـ אء א ـאر‪ ،‬رأى א َـ ـ אر א כ ـ ‪ ،‬ورآه א ُـ‬
‫כ‪ "...‬و א כאن ـ‬
‫ـ א ــאق א ــאر ـ‬
‫ــא ـ א ـ ‪ .‬و ـ‬
‫כـ‬
‫כـ כ‪ ،‬ـ َ ْ َ ـ ـ אق א ـ‬
‫א ً א‪:‬‬
‫أد‬
‫إ א‬
‫"אإ א‬

‫א ً‬

‫אن‬

‫‪!..‬‬

‫כ"‬

‫و‬

‫"‬

‫وא‬

‫‪":‬‬

‫خإ א‬

‫כـאن‬

‫إ כ א رب‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‪.‬‬

‫ىא‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ‬
‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫ة א אر‬

‫א‬

‫‪.‬و אأ‬

‫א‬

‫אب א‬

‫إ‬

‫لא א‬

‫إ‬

‫כאـ א‬

‫وإن ـ‬

‫أ ــــאכ‬
‫אכ‬

‫أ‬

‫إن א ـ אن א ـ ي כـ ه א ـ دة إ ـ א‬
‫إ אءه‬

‫א אر‬

‫א‬

‫إن א ـ אن א ـ ي‬
‫وא ي‬

‫אن א ي‬
‫ـ إـ‬

‫ـ א‬

‫ـ أر ـ‬

‫א ي כ‬
‫)‪ (١‬א‬
‫أ دאود‪ ،‬א אد ‪٢‬؛ א‬
‫א‬
‫)‪ (٢‬כ ة א و אء‬

‫وأذ و ـ و ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫א ‪،‬א‬
‫א אر )‬

‫‪.٢‬‬

‫א ـ א‬
‫א‬

‫‪:‬‬

‫ُِ א א‬
‫وإن َ ْ ْد‬
‫ُ‬
‫א ـ وא ـ ب א ـ‬

‫כ‬

‫ن ه ور‬

‫ـ‬

‫ب و ــــ د ــــــאכ‬

‫א‬

‫و‬
‫א‬

‫ً‬

‫א‬

‫א‬
‫אא‬

‫‪ ،‬و ـ وم ـ א א ـאب‬

‫ـ ء‬

‫ة‬

‫אכ‬
‫ــאب‬

‫و‬

‫ق‪.‬‬

‫ـ إـ‬

‫ـא‬

‫ـ א‬

‫א ـ‬

‫ـ ‪.‬א ـ ‪:‬א‬

‫א כ ( ص‪.١٤٩-١٤٦‬‬

‫ـאري‪ ،‬א‬

‫ــא‪ ،‬أכ ـ‬

‫ـא כ ـ ه‬

‫ـ ـא‬
‫ـ‬

‫ـא א ـ‬
‫ً‬
‫ـאن ‪٤‬؛ א ـ א ‪ ،‬א‬

‫אت‪،‬‬
‫ـ‬

‫א‬
‫ـאن ‪٩‬؛‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫אل‬
‫و‬

‫א‬
‫ر‬

‫"א‬

‫אء أכאن‬
‫‪،‬‬

‫א אس‪ .‬أم כאن ـ و ًא و כ א‪ .‬א‬
‫آ و آ ‪ ،‬إذ‬
‫ة א כאف א‬

‫א‬

‫وإذא أرد ــא‬
‫ة‬

‫ة‬

‫أن א‬

‫א "و‬

‫‪١٩٧‬‬

‫אت א‬

‫ـ‬

‫ة ـ أ ـאق‬
‫אن‬

‫א‬

‫ـ‬
‫إ‬

‫‪.‬‬
‫ـ ع כ ــא أن ـ ل إن ـ א א ـ‬

‫ـ אא‬

‫אـ‬

‫إـ‬

‫ـ‬

‫א ‪:‬‬

‫ﺃ‪ .‬أن א‬

‫روح א‬

‫ب‪ .‬أن א ـ إכـ‬

‫‪ ،‬وא‬
‫אـ‬

‫ـ رא‬

‫ـ אر‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ًא إن כאن‬

‫ـ ل א ـ אت إ ـ‬

‫אت إ ـ‬

‫ـ אت وא ـ‬

‫אت‪.‬‬
‫ج‪ .‬أن אر אط א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ي‬

‫א‬

‫ــא‪ ،‬وא ـ دون ـ ـ ـ‬

‫‪.‬وכ כ نכ‬
‫د‪ .‬أن א‬

‫‪ ،‬א‬

‫‪ ،‬وא ـ‬

‫وא כאر א‬

‫ه א אدאت أ‬

‫א‬

‫ه‪ .‬أن א‬

‫אن‬

‫א‬
‫א‬

‫א ‪ ،‬وא‬

‫ة دون ـ ر א ـ ‪ ،‬وא ـ‬

‫א א ةא‬
‫ي‪.‬‬

‫ة دون‬

‫ل‬

‫‪ ،‬وא אر א‬
‫כ ةو א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫א‬

‫א א‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ د‬

‫م دون ـ‬

‫אن إ א‬

‫د א‬

‫ـאد دون‬

‫ـ‬

‫وـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬
‫ةא‬

‫و‪ .‬إن‬

‫أن‬

‫ز‪ .‬أن א ـ א وא ـ أة ر ـ כ‬
‫אز‬

‫א אة א‬
‫إ‬

‫א‬
‫אن כ‬

‫אرة א‬

‫א‬

‫א‬

‫ء‬

‫אכ ةو‬

‫א אن ‪ ‬أن‬

‫אא‬

‫إא‬

‫אل א כ‬

‫ـ א ـ אع ـ א א ـ‬
‫א وא ـ ي‬

‫אو א‬

‫ـ א إ أن ـ ء א ـ‬

‫א א‬

‫وـ א אـ‬
‫א‬

‫ــא ـ‬

‫כ אא‬

‫ـאج כـ‬
‫ذرة‪ ،‬وא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‪.‬‬

‫אل ـ ه א ـ‬

‫‪،‬و ـ م‬

‫ـא א ور ـ ‪ ،‬وذ ـכ‬

‫‪.‬‬
‫ـ ث أو‬

‫ـ‬

‫ـ أن ـ‬

‫ـ‬

‫ـא إ ـ כ ـאب כא ـ‬
‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ ه‬

‫כـ‬

‫‪ .‬أي א ـ אع‬

‫ة‪.‬‬

‫ﺡ ‪ .‬ﺑﻼﺀ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ‬
‫وي א‬
‫»א‬
‫)‪ (١‬א‬

‫אري‪ ،‬א‬

‫אري‬

‫َ ِ א‬
‫َ‬

‫אن ‪٤‬؛ א‬

‫א‬

‫א ‪،‬א‬

‫א‬
‫ن‬

‫אכ‬

‫‪‬‬

‫אא‬

‫א و ه‪ ،‬وא‬

‫אن ‪٩‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬

‫אد ‪٢‬؛ א‬

‫‪:‬‬
‫א‬

‫א‬
‫א ‪،‬א‬

‫‪.٢‬‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫‪«.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٩٨‬‬

‫‪ .١‬ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﳌﺜﺎﱄ‬
‫وא ن‬

‫אא‬

‫مא‬

‫כ‬
‫إ‬

‫א يد‬

‫א‬
‫"א‬

‫א‬

‫و‬

‫ه א ذى‬

‫ـــ‬

‫أي א ـــ‬

‫אر‪:‬‬
‫" و" א‬

‫وא‬

‫ن" ـא‬

‫وא‬
‫أ א ‪،‬و‬

‫א‬

‫‪ ،‬א‬

‫ـــ‬

‫ـ‬

‫وأذאب כ א‬

‫ـ د‪ .‬א ـ‬
‫א‬

‫‪.‬و‬

‫א ي כـ ب ـ‬
‫ـــ ع ـــא‬

‫ـــ‬

‫ـــ‬

‫ـ‬

‫א ـא‬
‫ـ א‬

‫א ي‬
‫ـ أو א ـ א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـــ وא ـــ‬

‫אت א ـــ‬

‫أـ‬

‫א א ‪.‬‬
‫مא‬

‫‪ ،‬وא א ة‬

‫א‬

‫א دכ ـ א ـ‬
‫כر‬

‫א‬

‫א‬

‫ــאدة ـ ه א ـ ر א‬
‫אت א ر‬

‫وאردא א ـ‬
‫א‬
‫כ‬
‫ً‬
‫אن א‬
‫א‪ ،‬ى‬
‫أو‬

‫א‬

‫أو‬

‫ـ א‬
‫א‬

‫أ‬

‫ل‪‬‬

‫دא‬

‫ـ إـ א ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫ون إ‬

‫‪.‬א ـ‬

‫دא‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ه‪ ،‬ـ‬

‫وא‬

‫ـ إ ـ אن א ـ‬
‫ر‬

‫إ אع أ‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬
‫أ‬

‫א ً א‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ود א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ א زـ ‪.‬‬

‫ـ‬

‫‪.‬و‬
‫ر أو‬

‫ـ أي ـ‬

‫ه ـ‬

‫أא‬

‫א א‬
‫ُ‬

‫א‬

‫‪.‬و‬
‫ِْ ‪.‬‬
‫א‬

‫‪ .٢‬ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳌﺴﻠﻢ‬
‫אـ‬

‫ـאכ‬

‫ـ א و‬

‫כא א‬

‫و‬

‫ـא‬

‫أي ـ ف‪،‬‬

‫ـ ه‪ .‬و ـ א‬
‫ــא‬

‫ـ‬

‫כـ ن‬

‫‪،‬وـ‬

‫כ א א‬

‫بوכ‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫‪.‬و‬

‫ـ يא‬

‫כא‬

‫ـًא‬

‫إـ‬

‫ـ‬
‫و‬

‫ـ‬

‫و ـ‪ ،‬ـ‬

‫ج כـ‬

‫ـא‬

‫ـ هא‬

‫‪.‬‬

‫ـאس ـ‬
‫א‬

‫د‬

‫ر "س ل م"‪ .‬و‬

‫ـ‬

‫ـ ن ـ ـ‬

‫ـא‬

‫ً‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ ن ـ ـ‬

‫ـ ذي أي أ ـ ‪.‬‬

‫ن ذ ـכ دون أن‬
‫ــא‬

‫א א و‬

‫א‬

‫آ ـ‬

‫א‬

‫م وא ـ إ ـ در ـ أن א ـ‬

‫כ أ ‪،‬‬

‫כ ـ و ـ‬

‫כ وכ‬

‫مא‬

‫כ‬

‫אء‬

‫ــא ـ ى ـ‬

‫א ـ ‪ ،‬وإ ـא إ ـ‬

‫ـ ن ـ م ـ ور أي أذى ـ ‪،‬‬

‫א‬

‫ـ‪ ،‬ـ‬

‫ـ ل א ‪ ،‬כ ـ ـ כـ‬

‫ن أن‬

‫ـ‬

‫أو א ـ‬

‫ي‪.‬‬

‫وא ن‬
‫و‬

‫ـ כ ـאل א‬

‫א א ع‪.‬‬

‫ـ‬

‫אرس أو‬

‫فإـ‬

‫ـ "א ـ‬

‫א כא ـ "‪ .‬وא ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫وא ـ אن‬
‫א‬

‫ـنאـ‬

‫ل‪ :‬إن إ‬

‫قא כ ـ‬

‫ف‬

‫ـ ‪ .‬ـ א‪،‬‬

‫א כ ـ ‪ .‬כ ـ "א ـ‬
‫א ـ א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫"و ـ " ـ " ـ‬
‫ـא א‬

‫ـאس ـא‬

‫ـאس‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫ــא‬

‫‪ .‬ـ أن ـ‬

‫א‬

‫א א ‪:‬‬
‫א‬

‫א‬
‫כ‬

‫ِّ‬

‫ـ‬

‫כـ‬

‫ــא‬

‫אن א ي‬

‫إ א‬

‫قא‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫אכ ـ‬

‫ي‬

‫ر‬

‫" ـ "وـ " ـ‬
‫כא و כ א‬

‫و‬

‫א‬

‫ـ‬
‫هא‬

‫م‬

‫ـ ف ـ כ א‬
‫" و" ـ م"‪ .‬ـ‬

‫ـ ل ـ هא ـ ةא כ ـ ‪.‬‬

‫‪ ...‬א‪،‬‬

‫م‬

‫כ ــא‪ .‬ـ ـ‬
‫أ‬

‫ه‬

‫أ‬

‫א‬

‫و ِ ّ ــא و‬
‫א‬

‫ــאن‪ ،‬ـ א א ـ א وא‬

‫א‬

‫א א‬

‫‪١٩٩‬‬

‫א‬

‫א כא אت א א‬

‫א‬

‫ـ ه א כא ــאت وإن ـ כ ـ‬
‫رة א א‬

‫)‪(١‬‬

‫ب‪.‬‬

‫אאـ‬

‫م ـ إـ א‬

‫א ــא‪ .‬و ـ‬

‫ــאכ ـ א‬

‫‪.‬‬

‫م دאء أرכאن א א ‪ :‬א ـ ة وא ـ م وא כـאة وא ـ وא ـ‬
‫لإ א‬
‫א‬
‫أوא ـ א ـ א כ ـ ‪ُ ﴿ :‬אد ُ ُـ א ـ א ـ ِ ْ ِ‬
‫ـ‬
‫لإ אـ‬
‫א‬
‫א אد ‪ ،‬و א‬
‫ّ‬
‫ـ ح‬
‫و ـ ـ ‪.‬و ـ ـ אאـ‬
‫ـ אـ‬
‫ـא ـ‬
‫َכא ّ ـ ً ﴾ )א ـ ة‪ .(٢٠٨:‬أي ـ‬
‫ـ‬
‫א ـ ىא ـ وـ‬
‫أي أ‬
‫כא ‪ ،‬و‬
‫כ‬
‫ًא כ‬
‫ًא و‬
‫أو‬

‫‪.‬‬

‫ىא‬

‫‪ .٣‬ﻟِـ ‪‬ﻢ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ؟‬
‫כ ــא ـ א ــאدة ـ כ ـ م ر ـ א ‪ ‬ـ ن‬
‫א‬

‫א ‪ .‬وכ א‬

‫כـ‬

‫نא‬

‫ـ ة ـ ذכ‬
‫‪ ...‬إ א‬

‫و ًא‬

‫يא‬

‫ن‬

‫א و‬
‫ف دא א‬
‫إن ر‬

‫א‬
‫)‪ (١‬א‬

‫ــא دون ــא א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫قא‬
‫و‬

‫ه‪ .‬وכ א‬

‫وءة‬

‫אل א‬

‫א‪ ‬כ א‬
‫ـ‬

‫ه א ـًא أي ـ ورאء‬
‫رא ي‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א ـًא‬
‫د أ א أو‬

‫אن‬

‫א ‪،‬ذכ ن‬
‫ـ א ـ אدرة ـ‬

‫א‬
‫‪،‬א‬

‫אد‬
‫אن ‪.٦٢‬‬

‫א‬

‫אـ‬

‫ـ ـ‬

‫ور א ـ א ـ‬
‫أن ـ م א ـ‬

‫א‬

‫כ‬

‫א‪.‬‬
‫أو א‬

‫ـ אא ـ‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫ر א ـ אن‪ .‬أي إ ـא أن‬

‫ـאب א ـ‬
‫‪.‬‬

‫رאـ ي‬

‫إ ـ א ًא‬

‫أ ـ ً א‪،‬‬

‫ره أم‬
‫א‬

‫ـ و ـ د‬

‫أن ـ‬

‫ـ ي ـ‬

‫כ‬

‫אن و‬

‫ـ‬

‫ـ ه‪ .‬א ـ‬

‫ـ אـ‬

‫ـ אل دون א ـ ‪ .‬ـ כ ـ ن ـ‬

‫ـ א‬

‫אن ‪٢٠‬؛‬

‫ـ אء‪ ،‬ذ ــכ ن א ـ אن ـ‬

‫אء أכא א‬

‫ـ אء א ـ وي‪ ،‬ـ أن א‬

‫אوאت כ‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫‪ ،‬أو‬

‫ر א ‪ ،‬وא‬

‫אن‬

‫ـ א כ ــאت א‬

‫ـ ع‬

‫إ ـ א ـ وإ ـ א ـ אن‪ ،‬إذن‪ ،‬ـ‬

‫ه و ًא‬
‫א‬

‫ـ א‬

‫ــאرة‬

‫אر א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ אءאت א א ـ‬

‫ف ـ دي إ ـ زرع‬
‫אن أ‬

‫إزא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫א‬

‫و ًא‬

‫אر א‬
‫אא‬
‫أن‬
‫إن أ‬

‫אد א‬

‫أن א د א‬
‫ـ א‬
‫رא‬
‫و א و‬
‫א אر‬

‫א‬
‫ــאد ـ א‬

‫ـ אر ــא‬

‫א‬

‫כ‬

‫هא‬

‫ـ‪ -‬إن א‬
‫ـــ‪-‬‬

‫)‪" (١‬א‬

‫ـ א‬

‫אد ـא أو‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـق ـ‬

‫ـ‬

‫م ـ‬

‫ـא‪ ،‬כـ כ‬

‫ـ أن כ ـ ن ـ ً‬
‫ـ ر ـ‬
‫ـ‬

‫אن أכ‬

‫إ‬

‫م" א א‬

‫כאن ُ َכ‬
‫ـ אא ـ‬

‫אـ ي‬

‫א ـ ‪ ،‬و ـ אد‬
‫ـא‬

‫ـ‬

‫אء وא‬

‫ـ א‬

‫‪:‬‬
‫א رض‪.‬‬
‫م‪،‬‬

‫אא ي‬

‫أ אق‬
‫ـ‬

‫ر ــא‬

‫ـ אء א ـ ي ـ‬

‫ــאن أو א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫א ـ ‪ ،‬أو א‬
‫ـ‪ .‬ـ‬

‫א ـ وא‬

‫‪.‬‬

‫כـ ن ر ـ ً א‬

‫‪.‬‬
‫א‬

‫م‬

‫ـ אء א ـ ي ـ‬

‫כـ ن ذ ـ‬

‫א‬

‫ـ אء‬

‫אء א ‪.‬‬

‫ب‬

‫א א‬
‫ذو א אن א‬

‫ـ م وא‬
‫א אא‬
‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ هא ـ ة ـ‬

‫روح א‬

‫هא‬

‫אא‬
‫ـ عא‬

‫ـ وي‪ .‬و ـ‬

‫روح א‬

‫ـ‬

‫אـ‬

‫ـ אאـ‬

‫כـ ه א‬

‫مא א‬

‫ـ ‪ ،‬أو ــא‬
‫ذ‬

‫هא‬

‫ي أو א‬

‫م‪ ،‬و ـ‬

‫ـאل‬

‫אכ‬

‫א‬

‫א‬

‫אـ‬

‫‪ .‬א‪ ،‬ـ ن ـ א‬

‫ـ إ ــאق א ذى أو א ـ‬

‫אن‬

‫إن א ف א‬
‫ه‪ْ -‬‬

‫א‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـאت ـ‬

‫أ‬

‫כ‬

‫ـ و‬

‫אدي‬

‫א‬

‫א ـ وא ـ‬

‫ـ ‪ .‬أ ـ ‪ ،‬إن א ـ‬

‫א‬

‫ـ א ـ‬

‫وא‬

‫ـ‬

‫ـא ـ‬

‫م أن‬
‫א‬

‫أ אو‬

‫و‬

‫أن أي ـ‬

‫א ـ ي ـאء‬

‫‪.‬وـ‬

‫رא‬

‫ي‪ ،‬א‬

‫أ ‪ -‬إن א‬

‫כ ن‬

‫ـ‬

‫‪...‬‬

‫رא‬

‫א‬

‫א ـ אن‬

‫آ ـ‬

‫א ـ ‪ .‬و ـ ـ ـ وه وروא ـ و כא ـ و ـכ א‬
‫ـ‬
‫وא ـאن א ـ ي ـ‬
‫(‬
‫‪١‬‬
‫)‬
‫אن‬
‫ده‬
‫ـ ِّ ـ ‪،‬‬
‫ـ‬
‫ر א א ـ " א ـ م" ‪ :‬ـ א ـ‬

‫م א אدي أو א‬

‫د‪-‬‬

‫א ‪،‬‬

‫ـאد ـ כـ‬

‫כ‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ل‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‬
‫و‬

‫א‬

‫אدرة א‬

‫أر‬

‫אא‬

‫א‬

‫وא אن‬

‫و‬

‫א ـ‬

‫ل ‪ ‬א ـ אن ـ א ـ ‪ .‬و ـ‬

‫א أو ه‪.‬‬
‫א‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬א مא‬

‫א ـ أ ـى‬

‫אء א‬

‫ب‬
‫א‬

‫ً‬

‫אو‬

‫אن وא כ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــאن ‪-‬כ ــא ـ‬
‫א‪ ،‬و‬
‫א ‪.‬‬

‫א‪.‬‬
‫ـ إ ـ أن א ـ אن‬

‫وא ـ‬

‫ــא ـ א ـ א ‪ -‬ـ‬

‫א‬
‫)א‬

‫ج ـ‬

‫وא‬
‫(‬

‫ق‬

‫ـ א‬

‫ـ م‪ ،‬أي‬

‫א‬

‫ب‬

‫إـ א‬
‫غ‬

‫ـ‬

‫أن ـ‬

‫ـ م أو א‬

‫ه א א אت‪.‬‬

‫ــאن‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪٢٠١‬‬

‫ﻁ ‪ .‬ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﳌﺮﺀ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ‬
‫إ‬

‫ءآ‬

‫א َ ْ ِ ‪«.‬‬
‫ـ א ـ‬
‫إ‬

‫إ‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫א‪‬‬

‫ـ و ـ لא ـ‬

‫م‬
‫א א‬

‫ل ‪ ِ » :‬ـ ْ ُ ـ ْ ِ إ ـ م א ـ ء َ ُכـ‬
‫ْ‬

‫ـ‬

‫ودون‬

‫وخ أو‬

‫ر‬

‫‪ .‬א א‬

‫إ‬

‫هא ر‬

‫إ ـ در ـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ אن وא‬

‫א אر‬

‫أن‬

‫وإ‬

‫כ א‬

‫ــאن‪ ،‬أي א‬

‫ـ ل‬

‫א‬

‫אن‬

‫در‬

‫אرכ ‪.‬‬

‫‪ ...‬و‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻈﻬﺮ‬
‫ـ‪.‬‬

‫כ نכ כأـ ً א ـ‬
‫א א ةو مא‬
‫אص א‬
‫إن אدאت א‬
‫ـ‬
‫ـ وא ـאر‪ ،‬و כـ إن ـ ـ א‬
‫م ـ ة ُ ْ ِـ א א‬
‫א א אز‬
‫و‬
‫ً‬
‫‪،‬‬
‫א‬
‫אول أن‬
‫כ א‬
‫وو א و א א א‬
‫وא אر أ אق‬
‫ـ א ـ אر ـ ـ ـ א א ـ ‪ ،‬وذ ــכ ـ א إ ــאء א ُ ـ وא ـ‬
‫ـ‬
‫א‬
‫‪ ،‬إ إذא أ‬
‫و‬
‫ف ‪-‬إن א ً أو آ ً‪-‬‬
‫إ אن‬
‫وא ـ ر‬
‫ز ـ ـ ‪ .‬و כ ـ א ـ ل إ ـ ـ א א ـ ى إ ــא‬
‫ـ‬
‫وא ــאر‬

‫כ‪ .‬כ ـ‬

‫‪ .‬ـــ ن כא ـــ‬

‫وא א ـــ א ـــאدة ـــ‬

‫"א ــא "‪ .‬و כ ـ א ـ אن א ـ‬
‫א אووس‬
‫ـــ‬

‫ـــ ز א‬

‫כ‬
‫אل‬

‫א ُذِכ أ‬
‫‪ " :‬إ أ‬
‫ـ ذא כא ـ‬

‫א رض‬

‫ـــ أن‬

‫ـــ‬

‫א ـ ن ـ אـ א‬
‫א‬
‫א‬

‫א‬
‫؟ إن א‬

‫أن כ ن‬

‫)‪(٢‬‬

‫ـ‬

‫أ אف‬

‫ـــאن ـــאرج א ـــ‬

‫يذכإ‬

‫)‪ (١‬א‬

‫ة‬

‫‪١١‬؛ א‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫א אب‪ :‬א‬

‫אـ‬

‫‪.‬و‬

‫أن‬

‫א אر‬

‫ـــ ه א א ـــ‬

‫ـ ره‪ ،‬و‬

‫א אر‬
‫‪،‬‬
‫ـ‬

‫إدאرة א ــאس‬

‫ـــא א‬

‫א‬

‫وא אر و ـ ـ‬
‫א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ِ‬
‫ْ‬

‫ى؟‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.٢٩٩/١‬‬

‫ـ ‪،‬أ‬

‫ـــ‬

‫ـאدא و ـ ًرא‬
‫أن כـ ن‬

‫ِ‬

‫אح‪ ،‬وא‬

‫ـ‬

‫ـــ אن‪ ،‬أي أن א‬

‫ـאب ‪ ‬ـ ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫‪.١٢‬‬
‫א ‪،‬א‬
‫وإدאر‬
‫א‬

‫عכ א‬

‫‪:‬‬

‫أن כـ ن دא ـ א ـ‬

‫ـ ـ א‬

‫أ‬

‫א‬

‫ـ‪ ،‬א ـ‬

‫‪.‬‬

‫אن א ي‬
‫א אدא‬

‫ـ‬

‫א ـــ‬
‫ر‬

‫אא‬

‫ـــ دא‬

‫‪...‬‬

‫א א כ אر أ ـאم‬
‫ـ א ـ‬

‫ـــ دة أ ـــ‬

‫ـــًא و א ـــ‬

‫ل‬
‫ـ‬

‫ـ ي א ـ وـ‬

‫ـ‬
‫)‪(٢‬‬

‫א‪" .‬‬
‫ـ א‬

‫ه‪ ،‬כ ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٠٢‬‬

‫‪ .٢‬ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﳉﺪ‬

‫" ِ ْ " א אردة‬
‫אن‪ ،‬و‬
‫א‬

‫إن כ‬
‫א‬

‫إ‬

‫א‬

‫א ة‬

‫כ א‬

‫א‬

‫א א‬
‫כ א‬

‫غ أ ًא إ‬
‫‪‬‬

‫א ة‪.‬‬
‫א‬

‫אول‬

‫א‬

‫‪ ،‬أي א‬
‫א א‬

‫ح‬

‫כ‬

‫אـ ي‬
‫אن א‬

‫א‬

‫ـ‬
‫כ‬

‫و‬

‫אن‪.‬‬
‫א‬

‫ِ א‬
‫ّ‬
‫إ א אن‬
‫כـ‬

‫لإ‬

‫כ ف ـא‬

‫א ر ‪.‬أ‬
‫ـ ء‬

‫ـ אء‪ ،‬وכـ‬

‫أ بإ‬

‫ـ ٍّ ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ بא ـ قא‬
‫אن‬

‫אא‬

‫א‬

‫כ ن‬

‫א ـ אن وو‬

‫)‪(١‬‬

‫أ א א‬
‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ـ א ــאرج‪ ،‬ذ ــכ‬

‫א‬
‫אـ ـ دא‬

‫ـ ر ـ لא ‪‬‬

‫د ـ إ ـא‪ .‬إن א أ ـ ب‬

‫أ‬

‫אـ ‪ ،‬ـ א ـ‬

‫‪ .٣‬ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ‬

‫ـ אن ـ‬

‫ـ م و ـ أن ـ ّ ق أ‬

‫وأن‬

‫‪ ،‬إن‬

‫‪ ،‬وא כ אف‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫א ـאء‬

‫‪‬إ א ‪‬‬
‫أو ً‬
‫אن؟ א‬
‫‪ :‬אא‬
‫אכ«‪.‬‬
‫א‪» :‬أن َ ْ א َ כ כ אه‪ ،‬ن כ אه‬
‫א ـ ى وא ـ وא ـ ‪ .‬و ـ א ـ אن أن‬
‫إ‬
‫هא‬
‫لإ‬
‫وא‬
‫هא‬

‫אن‬

‫אن‬

‫א‬

‫א‬

‫ة‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אن‪.‬‬
‫ـאن‬

‫א ‪ .‬وא‬

‫ـ ـ‬

‫ـא‬

‫َ َ ى א ُ َ َ َ ُכـ َوَر ُ ـ ُ ُ‬
‫َ ُ َن﴾ )א ‪.(١٠٥:‬‬

‫א‬
‫א‬
‫‪ ،‬إذ ل א آن א כ ‪َ﴿ :‬و ُـ ِ א ْ َ ُـ א َ ـ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َوא ْ ُ ْ ِ ُ َن َو َ ُ َ د َ‬
‫ون إ َ א ِ א ْ َ ِ َوא َ َ‬
‫אدة َ ُ َ ِّ ُُכ ْ ِ َ א ُכ ْ ُ َ ْ‬
‫א ـ‬
‫و‬
‫ر‬
‫א و‬
‫ض‬
‫א אل‬
‫أي أن‬
‫ة وא‬

‫א‬

‫أن כ ـ‬

‫لא ر‬

‫و‬

‫دـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫و‬
‫ـ אא‬

‫ـ‬

‫אن‬
‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫א‬
‫)‪ (١‬א‬

‫ذ ـכ إ‬

‫آ‬

‫أن‬

‫אن ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ אن‪ .‬و ـ א‬
‫ـ و ـ ةא‬

‫مא‬

‫א‬

‫ـ א ــא א ـ א‬

‫ـא ة‪ ،‬و כـ א‬

‫‪،‬و‬

‫ــ‬

‫إـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬
‫ـ م‬

‫ذא ‪.‬‬
‫" ـ א ـ رא ـ‬

‫هو‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬و ـ א‪ ،‬ـ أن ـ‬
‫وא‬
‫ـ ً‬
‫ـ א ـ אن دאء‬
‫ـאن ذ ـכ א ـ ‪ .‬و כـ‬

‫ـ أن כ ـ ن وא ـ ً‬
‫‪،‬‬
‫א אن‬

‫م‪ ،‬أو‬

‫א‬
‫و" א‬

‫ـ‬
‫‪.‬و‬

‫در‬
‫א‬

‫و‬
‫ـ لא‬

‫‪ .‬א‪،‬‬

‫ـ ذوي א ـ ب‬

‫‪،‬‬
‫אن ‪١‬؛‬

‫אول א‬

‫ـ ـ‬
‫א‬

‫אر‬

‫ـא و ـ א ـ‬

‫א‬
‫אא‬

‫ور و ـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫و‬

‫א‬

‫ـ ة ـ‬

‫ـ‬

‫و أ ـ أي‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ة‪ .‬و כ א א ي א‬
‫א‬
‫ـ אא ـ‬
‫ـ‬

‫אع إدرאכ‬

‫א ةو مא‬

‫أن כـ‬

‫אل א‬

‫م وא‬

‫כ ن ـ א ـ ـ א ـ‬

‫‪.‬‬

‫ّ ـ א ـ אن ــא‬

‫ـ‬

‫لإ‬

‫‪٢٠٣‬‬

‫ـ أن ـ‬

‫ـ ‪ .‬إذ أن‬
‫ـ‬

‫ــא כـ ن ذאت א ـ ة ـ و‬

‫ـ‬

‫و‬

‫א ـ א‬

‫ـ‪،‬‬

‫א‬

‫ـ ‪،‬و ـ א ـ א‬

‫ــ‬

‫ـ‬

‫ـאن א ـ ي‪.‬‬
‫و أ אכ‬
‫ـ" א‬

‫א‬

‫ضأ د‬

‫ل‬

‫‪ :‬אא‬

‫"؟‬

‫إن א‬

‫א‬

‫أ‬

‫אא‬

‫د‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫وא‬

‫ـ ر‬

‫ل א‬
‫وري وא כא‬
‫אه א א‬

‫ـ ذ ـ‬

‫אن‬

‫ر א‬

‫ـ‬

‫ـــ ي و‬

‫ـ‬

‫א ة‬

‫ـא‪ .‬و ـ‬

‫ـــ أ ـــא‬

‫إ‬

‫ـــ‬

‫‪ ،‬ذ ــכ‬

‫ــא‬

‫ـ‬

‫ــא ‪ .‬א‬

‫ــא‬

‫א ـ‬

‫ـ ث ــא כ ـ‬
‫و א ة‬

‫כ‬
‫אـ‬

‫א‪ .‬כ‬

‫ً ـא כ ـ‬

‫ــא‬

‫א‬

‫ـ‪ ،‬ن‬

‫א‬

‫ـ ح ـכ א‬
‫ـــ‬

‫ة‬

‫ـ أ ـ‬

‫‪ ،‬כـאن כـ‬

‫ـ אإ‬

‫؟‬

‫ـ ـ‬
‫אو ـ‬

‫ـ‬

‫أن أ ـ ي‬

‫ـא و ـ כ‬
‫כ ـא‬

‫ـא‬

‫ـאرة ـ‬
‫ـ ‪ .‬ـ أن‬

‫ـــ ر ـــ ل א ‪ ‬و ـــ ة א ـــ‬

‫أ א ـ ‪ ‬א ـ כــאن‬
‫א‬

‫ـ ورأ ـ‬

‫ء ذي‬

‫وא‬
‫ـ‬

‫ـ ‪،‬وـ‬
‫ـ ‪ .‬א ـ אن‬

‫אل‬

‫ــא א ــא א כ ـ ي כא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫א‬

‫ـ כא ـ‬

‫أכـ ن‬

‫כـ‬

‫هא‬

‫هא‬

‫ً ـא ـ‬

‫أو‬

‫ــא ـ‬

‫א ًـــא ـــ ى ـــ ة א‬

‫ـ‬

‫ـ م‪ .‬ـ‬
‫ح‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫إ אز إ א‬

‫אء‪ ،‬כ‬

‫א ـ א‬
‫א‬

‫م‬

‫א‬

‫אא‬

‫ح א‬

‫لא‬

‫א ي‬

‫כ‬

‫כـ أن כـ ن‬

‫אع ر ل א ‪ ‬א‬

‫כ אت‪ .‬و‬

‫ـ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫א‬

‫כ أن‬

‫ــא‬
‫و‬

‫و כ אא‬

‫وـ א‬

‫א‬
‫כ‪ .‬إن א‬

‫أא‬

‫כ‬

‫א‪ ،‬إذ‬

‫ــא‬

‫א‬

‫ـ ؟ إن כ ـ א‬

‫ـ א אر ــא ً دون‬
‫אد ـ א ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ﻳـ ‪ .‬ﺍﻟﺼﱪ‬
‫وא‬
‫ـ א ــא‬
‫א‬
‫)‪ (١‬א‬

‫אري‬

‫روא‬

‫ر ـ ل א ‪ ‬א ــ‬
‫ه א אرة‪ .‬و כ‬

‫אري‪ ،‬א‬

‫א ‪٣٢‬؛‬

‫‪،‬א‬

‫אא‬

‫‪» :‬إ א א‬

‫אر ـ‬

‫א ــאدאت א א ـ‬

‫אد‬

‫א ‪.١٥ ،١٤‬‬

‫א‬

‫)‪(١‬‬

‫א و ‪«.‬‬

‫ــ ز ــאرة א ــ ر‪ ،‬ــ‬

‫ذ כ وأ א א ود א إ ـא إذ ـאل‪ » :‬ـ כ ـ‬

‫ـכ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٠٤‬‬

‫ز אرة א‬

‫أذن‬
‫ُِ َ‬
‫אن وأכ‬

‫ر‪،‬‬

‫نأ‬

‫ز אرة ـ أ ـ ‪ ،‬ورو ـא‬
‫א‬

‫כــאن ر ـ ل א ‪ ‬א ـ ي כــאن ر ـ ً א‬
‫א‬

‫א‬

‫ع‬

‫أ‬

‫ـכ ـ‬
‫אـ ‪:‬إ ـ َ‬
‫ــכ ـ ُ ـ َ‬
‫אب א ‪‬‬
‫א ت‪،‬‬
‫ح‬
‫وא ـ‬
‫وא‬

‫إ אذه‬

‫ــאء ـ ور א ـ ر כ ـ א و ـ ور ـ אء أ ـ‬
‫ً‬

‫أر כ אت‬

‫ة‬

‫أ א ــא‬

‫ـ دة‪ :‬א ـ‬

‫ـ א ــאدة وא‬

‫ـ א‬

‫ــא‪ .‬ـ دאء א ـ‬

‫א‬

‫אم‬

‫هא‬

‫ر‬

‫هא‬

‫אة‬

‫درب رא‬

‫אن أن‬

‫وـ‬

‫אج א א إ‬

‫אت‪.‬‬

‫ـ‬

‫אو ـ א ـ‬

‫ة‬

‫و‬

‫ب وא ــאم‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ אت ـ א ـ م و ـ אم ـ‬

‫א وא ـ א‬

‫د ـ ‪ ...‬כـ‬

‫ـאة א ـ אن و ـ‬

‫א א‬

‫ـאل‪ِ » :‬א ـ א وא ـ ي«‪،‬‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬وא ـ‬

‫وأدאء א כאة وإ אء‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـة ـ‬

‫وـ‬
‫ـ‬
‫ـ ‪ .‬ـ ــא إ ـ א ـ ‪ ،‬ـ א ـ ُ‬
‫ه ّ א ِ ‪ .‬א ‪ :‬ـ أ ـכ‪ ...‬ـאل‪» :‬إ ـא א ـ‬

‫ـ א ـ‬

‫כ‬

‫א‬

‫ّ‬

‫א‬

‫א و ‪«.‬‬

‫إن ـ‬

‫ً‬

‫لא‬

‫‪ ‬א أة כـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א כ ‪ ‬אل‬

‫ـא ُـ َ ِّכ ـא‬
‫دة ـ א ـ ‪ .‬و ـ‬

‫ة‪ (١)«.‬ذ ـכ‬

‫هא כ‬

‫ـ‬

‫أ وـ ‪.‬و ـ‬

‫אـ‬
‫אא‬
‫ً‬

‫ه א אدאت و‬

‫ـ ىא‬

‫ـ א‬

‫א א‬
‫א כ‬

‫ـ‬

‫אف‪ .‬א‪ ،‬כאن ـ‬

‫ر‬

‫א و‬

‫א ـ אر" א ـ א ـ אق א ـ ي ـ‬
‫ُ ـ ـ ــאول " ـ‬
‫אـ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫إ ـ א א ـ ‪ ،‬ـ כـ ن א‬
‫أن ه א אرة ـ‬
‫א دو ‪.‬‬

‫א‬

‫א‪.‬‬
‫ـ‬

‫ـאء ـ‬
‫ـא ـ ذ ـכ‬

‫ـ ة‬

‫א وאم‪.‬‬
‫א‬

‫إ‬
‫א ـ א‬
‫א‬

‫دون ـ‬

‫م כـ ن ـ א ـ‬
‫א א א‬

‫א‬

‫א‬

‫אدث א‬

‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫ةא‬

‫ـ אب ودون א ـ אز أو ـ‬
‫א و ـ ‪ .‬ذ ــכ ن أي‬
‫אن و‬

‫ــא أن‬

‫א‬

‫א و‬

‫כـ ن إ‬

‫ـ د‪ ،‬أو‬

‫‪ ،‬א א ‪١٠٦‬؛ א א ‪ ،‬א א ‪١٠٠‬؛ أ دאود‪ ،‬א‬
‫‪ ،‬א א ‪١٥‬؛ א אري‪ ،‬א א ‪.٣٢‬‬

‫ـ‬

‫ـ ه‬

‫ـ أو א ــאل إ ـ و ـ آ ـ ـ دي إ ـ‬

‫و دي إ‬

‫ّ א أ א א‪...‬‬
‫ض أن‬
‫א وـ ‪،‬و ـ א‬
‫أو ً أن ــ أ ـ א ـ‬
‫ـ ‪ ،‬وإن כ ــא א ـ‬

‫وא‬
‫א ـ אن و َ‬
‫ـ‬
‫כ ـ و ـ رאدة‪ .‬ـ أن‬

‫ـ כـ‬

‫ـ א ـ‬
‫א ‪٧٧‬؛ א‬

‫א‬
‫א‬

‫אدث א‬
‫א‬

‫‪.‬‬

‫א א‪ .‬و כ‬

‫ـ و ـ א‪ .‬ـ ن כ ــא و ً ـא‬
‫ـ ع א ــא‪ ...‬أن‬

‫ي‪ ،‬א‬

‫א ‪٦٠‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫ـא‬
‫ــא أن‬

‫ـ ـ ً أو‬
‫א ‪.٤٧‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫عא‬

‫أو‬
‫أي‬

‫أو إ‬

‫آ‬

‫א‬

‫כ א أن א‬

‫عא‬

‫א‪ ،‬و כ‬

‫ـ‬

‫م وא כאة وא‬
‫כ‬

‫دאء א ــ‬

‫ً ـא‬

‫‪.‬‬

‫أن א‬

‫א‬

‫ــ ة أ ــ ى‪،‬‬

‫ــ أ ــ‬

‫כــאد‬

‫אא‬

‫אدة‬

‫‪.‬‬

‫א א אدאت א‬
‫א‬

‫ى‬
‫ً‬

‫אن أن‬

‫א‬

‫א و‬

‫و‬

‫‪ .‬א‪ ،‬אل ر‬
‫כ א ِ ة‪ «.‬أي إن‬

‫ـ‬

‫ُ َ ّ ذכذ א‬
‫ـى ـز ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫إ‬

‫‪،‬و א‬

‫א‬
‫وـ‬

‫‪ .‬כـ‬
‫א‬

‫)‪ (١‬א‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫(‬
‫‪) .‬א‬
‫)‪ (٢‬أ دאود‪ ،‬א כאح ‪٤٣‬؛ א‬
‫د‬
‫ح‬

‫א‬

‫ــ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ אن‬

‫אאא‬

‫وכ ن‬

‫ـ אم‪ .‬و כـ א ـ ة א א ـ‬
‫כـ‬

‫ـ ة إ ـ א ـ אم إ ــא ـ‬
‫ـ ة ـ قوـ‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫אـ د ـ ة ـ‬

‫إـ‬
‫א‬

‫א وـ‬

‫ـ ة أ ـ ى‪ ،‬و ــא ـ أ‬
‫ـ ع‬

‫ـ אم و ـ م א‬

‫ـא‪.‬‬

‫ـ א‬

‫ـ ل‬

‫ـ إ ـ ‪ ،‬ـ إ ـאض‬

‫ل א ‪ ‬א‪.‬‬

‫א ــאل "أ כ ـ س"‪ " :‬ـ א‬
‫אت א‬
‫כ‬

‫ـ‬
‫ــ ع‬

‫א و ـ ‪ ...‬و ـ א‬

‫ـ إـ‬

‫אم و أ ر‬

‫ـ אـ‬

‫أ‬

‫ــ אت א ــ‬
‫אـ‬

‫ــ‬

‫א ـ אن ورو ـ כ ـ אم ـ‬

‫ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫ــ א‬

‫ه ـ ق ـאرم כـ‬

‫ـאت أ ـ ً א‪ .‬ن א‬
‫أ ـאم א‬
‫א ـ‪ ،‬ـ‬
‫ـ ـ אر و ـ‬

‫رאد ـ ‪ ،‬ن כ ـ‬
‫אر‬

‫هא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫א ـ ج إ ـ دروب א ـ وא‬
‫אن‬

‫ـ‬

‫ء א ـ‬

‫‪ » :‬ـא ـ ! ُ ْ ِ ـ א ـ َة א ـ َة‪ ،‬ـ ن ـכ א و ـ‬
‫ّ‬
‫ـ إ א ـ אم‪ ،‬ـ ذא ـ ل א ـ אن و ـ‬
‫א אن‬

‫)‪(٢‬‬

‫أ‬

‫אـ‬

‫ـאدאت‬

‫אو ـ א‬

‫ـ אـ‬
‫א‪‬‬

‫א ـ ةא‬

‫ة ـ ً ـ‬
‫أدאء א אدאت‪ .‬א‬
‫כ ن‬
‫ة و ‪،‬‬
‫جא‬
‫ً و א إن‬

‫ـאوز ـ‬

‫رع א ـ‬

‫ـ‬

‫א‪.‬‬
‫ـ و‬

‫אدة א‬
‫ــ‬

‫ـ א‬

‫א‪.‬‬

‫مא‬

‫و ه א ً‬
‫وא ـ אت א‬

‫א‬

‫ـ أو א ــאل أو‬

‫אأ א‬

‫ـאق‪ .‬و כـ ذכـ‬
‫دي‬

‫)‪(١‬‬

‫وـ‬

‫א‬

‫א إن‬

‫وא ـ‬

‫ةوـ‬

‫א‬

‫و‬

‫أ א‬

‫وري‬

‫ى כא‬

‫א‬

‫א و ـ ‪ .‬و ـ أي ــאل ـ ن‬

‫و‬

‫ئ אدة‬
‫א‬

‫ـ אوـ‬
‫א ي כ א ـ ث ـ ‪ ،‬أو أن ـ כ‬
‫ِ ـ א ـ م‬
‫آ ‪ .‬وأ א א כ ن أ‬
‫אء إ‬

‫ـ أـ אـ‬

‫א כאن‬

‫م أدא‬

‫إـ‬

‫أي כאن آ‬

‫ـ ًא ـ א ـ‬

‫‪٢٠٥‬‬

‫ـ‬
‫אא‬

‫ــכ א‬

‫ــא ت א ـ אرة ـאول א ـ وب‬

‫כאو‬
‫د אدة أ‬

‫ي‪ ،‬א دب ‪٢٨‬؛ א אر ‪ ،‬א אق ‪٣‬؛ א‬

‫א א אن א ـ‬
‫ـ א ـ‬
‫دא א‬
‫אم أ‬

‫ـ ل ـ دא‬
‫ـא ـ ـ‬

‫‪.٣٥٧ ،٣٥٣/٥ ،‬‬

‫ــא ـ‬
‫ـ אص‬
‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٠٦‬‬

‫‪ .‬وإ‬

‫أول‬
‫אش‬

‫و‬
‫و‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫אא‬
‫א‬

‫ـ ع ـ א‬

‫ر لא ‪‬‬

‫يא‬

‫אא‬

‫אن‬

‫אـ‬

‫ب وא‬

‫א‬

‫אم‬
‫א‬
‫ه‬

‫يא‬

‫אن א‬

‫אא‬

‫א‬

‫א‬

‫כא א‬
‫אא‬

‫אـ‬

‫ـ‬

‫אא‬

‫א‪ .‬و ـ א ـ‬
‫א‬

‫عא‬

‫ـא‬

‫هא ةא‬

‫א أن‬

‫أن כ‬

‫ـ ود ـ ‪،‬‬

‫َ ـ‬
‫כ‬

‫א‬

‫ـ َه‬

‫ـא‬

‫ي‪.‬‬

‫ـ م إ ـ أذوאق‪ ،‬وآ م ـ‬
‫ة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ـ ‪.‬وـ‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـ א‬

‫ـא‬

‫و ى‬

‫وא‬

‫א‬

‫ـ ة‪ ،‬وא‬

‫אه א ـ אم ـ א ـ وאم‪ ،‬ـ‬

‫دة‬

‫א‪ ،‬כ א א ل‬
‫إـ‬

‫אـ‬

‫כ א‬

‫‪.‬‬

‫אء ه א ـאر א ـ אر ـ א כـ ن ـ א ـ ـ‬
‫ً‬
‫ـ‬
‫ـ ‪ ،‬إ ـ در ـ أن ـ א ـ‬
‫ـ אرאت ـ‬

‫ذכ نא رא ي‬
‫א ـ א ـ‬

‫אإ أ‬

‫ف‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ ي ـ دכ إ ـ ‪ ".‬و ـ א ـ ل‬
‫إ א‬

‫ـ ‪،‬‬

‫אوز ـא‬

‫ـא‬
‫א ـ‬

‫ـ‬

‫إـ ر‬

‫ـ א א ـ אن כ ـ ن ـ‬
‫אوز א‬

‫ر כ אت‬

‫א و‬

‫א ـ אم رאد ‪.‬‬
‫ـ ‪ ،‬وא ـ‬

‫و ـ أت و כ ـ‬

‫ــכ‬

‫אح‪ .‬و כ א ـ ر ـ ل א‬

‫»א‬

‫א و ‪«.‬‬

‫א‬

‫ﮐ ‪ .‬ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ل‬

‫ـ ــ‬

‫א‪‬‬

‫ـאري و ـ‬

‫روאه א‬

‫ـ ـ‬

‫وأ‬

‫ـ ‪» :‬א ــ א ْ ُ ـא‬
‫َ‬
‫َ‬

‫)‪(١‬‬

‫א א ـ ْ َ ‪«.‬‬
‫א‬
‫وא א א‬
‫א‬

‫أ אد‬

‫‪‬‬

‫‪،‬כ כ ن‬
‫א‬

‫أ‬
‫א‬

‫و‬
‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫إ אرة إ‬
‫‪ .‬כ א أن‬

‫אء و‬

‫אرة כ א א‬

‫א‬

‫‪.‬و‬

‫א‪ ،‬כ כ‬

‫و‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫‪،‬و و‬

‫אء وא‬
‫א‬

‫א‬

‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א א א ‪ ،٩‬א כـאة ‪١٨‬؛ ـ‬
‫אم أ ‪.٤/٢ ،‬‬
‫‪٢٢‬؛ א‬
‫)‪ (٢‬א אر ‪ ،‬א כאة ‪٢٢‬؛ א אري‪ ،‬א כאة ‪.١٨‬‬

‫א‬

‫אء א‬

‫אق‬
‫ـ‬

‫כ‬

‫ّ‬
‫כא א و‬

‫אق‬

‫ـ أ ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ ‪ ،‬وذ ـכ כ ـא ـ ه‬

‫א‬

‫أن א אب א א‬

‫א‬

‫כ כ‬
‫א‬

‫‪ ،‬وא ـ א ـ‬

‫أ ى‪ (٢).‬وכ א أن א‬

‫ـ א ـ א ـ‬

‫ـ א ـ א ـ‬

‫ـ א ـ א ـ‬

‫وـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ذوي א ـ س‬
‫ب رא و‬

‫אא‬

‫‪.‬‬

‫אء‬
‫‪،‬و‬

‫ـ‬

‫ـאכ ـ א‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אـ‬
‫אـ ‪،‬‬

‫‪ ،‬א כـאة ‪٩٤‬؛ א ـ א ‪ ،‬א כـאة ‪٥٢‬؛ أ ـ دאود‪ ،‬א כـאة ‪٢٨‬؛ א ـ אر ‪ ،‬א כـאة‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ن‬

‫و‬

‫א‬

‫א‬

‫إ אرة‬

‫א‬
‫و‬

‫א‬
‫א‬

‫"א‬

‫א‬

‫هא‬
‫ل‪‬‬

‫ﻻ‪ :‬ـ‬
‫ﺃﻭ ﹰ‬

‫ـ ــא‬

‫ﺛﺎﻧ‪‬ﻴﺎ‪ :‬إن א ـ ي‬

‫ن‬

‫אن א‬

‫א‬

‫ه א כ אت‬

‫א‬

‫أ‬

‫وכ‬

‫א‬
‫כ‬
‫א א‬

‫ـ‬

‫ـ أ ـ‬

‫"‬

‫כ ـ "א‬

‫א‬

‫ـא"‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬وذ כ إذא כא‬
‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫א כ ن א‬

‫א ـ א‬

‫א‬

‫א‬
‫ة أو כא‬

‫‪ ،‬أو‬
‫ة‬

‫ـא‪ ،‬وإن כא ـ‬

‫א ــכ ـ‬

‫א אء و‬
‫ـ אء א ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫أن‬

‫ًא آ‬

‫ة‪.‬‬

‫א‬

‫א ـ א‬

‫ء‪ (١).‬وכــאن א ـ‬

‫ـ‬

‫ن‬

‫ن إذא و ـ א ـ‬
‫א ـ‬

‫ـ ل‪ ‬ـ‬

‫ل أ ًא‬
‫ـ‬

‫אم أ‬

‫ًא‬

‫כ‬

‫ـ ‪‬א‬

‫ـא‬

‫ـ ل‪ » :‬ـ أ ـ‬

‫ـא‬

‫א ـ א‬
‫ـ أي‬

‫ـ‬

‫ن‪ (٢)،‬و ـ‬

‫ـ و ـ ـ‬

‫א ـ‬

‫)‪(٣‬‬

‫ـ כـ ن ـ א ـאس‬

‫ـ‬

‫ــכ إ ـ אن ـ א أو‬

‫א ـ‪.‬‬
‫ـ‬

‫‪. ..‬‬

‫ـ ل א ـאس ـ א‪ ،‬و ـ‬

‫ـאن ـ أي إ ـ אن ـ א ـ إن א ـ ط כـאن ـ‬

‫ي‪ ،‬א א ‪.٥٥‬‬
‫)‪ (١‬א‬
‫‪.١٤٤ ،١٤٣/١ ،‬‬
‫)‪ (٢‬א א‬
‫)‪ (٣‬أ دאود‪ ،‬א כאة ‪٢٧‬؛ א א ‪ ،‬א כאة ‪٢٥‬؛ א‬

‫ـ א‬

‫א אس ـ א‬

‫وא‪،‬‬

‫א ‪ ،‬و ـ ذ ـכ أو ـאه א‬

‫ـ א ـ ًא‪ ،‬وذ ــכ כ ـ‬

‫א‬

‫א ًא‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫א אء א א ‪ً ُ ...‬א ُ א‪...‬‬
‫ً‬
‫א ـ ل‪‬‬
‫א ـ אب‪ ...‬ـ ء ـ‬

‫כ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫"א‬

‫א ـ‬

‫ـ إאـ א ـ‬

‫א‬

‫אل כ ن א‬

‫אن ـ‬
‫وכאن َ ْ ـ ُ‬
‫ذכא م ـ ـ ل‬
‫ـل‬

‫ل "א‬

‫"و כ‬

‫א‬

‫אא‬

‫אو‬

‫أن‬

‫א‬

‫« כــאن א ـ אء ـ‬

‫כ ن‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ כـאن א‬

‫אل‪.‬‬

‫ـ و ـ‬
‫אإ‬

‫ـ א‬

‫ـ ل‪ ‬ـ‬

‫אن‬

‫أ א כ نא‬

‫ّ‬
‫כ ‪،‬ذ‬

‫‪".‬‬

‫כ نא ـ‬

‫ىא‬
‫و ـ‬

‫أي أن‬

‫و ـ‬

‫א א אل‬

‫هא‬

‫ــא א ـ אن ـ‬

‫ـ‬

‫כ ـ א ـ ‪ .‬ـ א‪ ،‬ـ د إ ـ א ـא‬

‫כ‬
‫אق‬

‫"א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אز ‪.‬‬

‫د ـ א ـ‬

‫אن א‬

‫«‬

‫ـد‬

‫כ ـ د ـ و ـ أن א ـ א ـ‬

‫أ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ وא ـ ي ُ َ ـ‬
‫אت א כאن‬
‫כ‬

‫"‬

‫ةأ‬

‫ـ א" و ـ إ ـ‬
‫א‬

‫א אא‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ح‬

‫א‬

‫א כ אت‬

‫ء وأرאد א כ ـ ‪ ،‬א‬
‫ـ‬

‫"א‬

‫»א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫"‪،‬‬

‫ف‬

‫ـ م ـر‬

‫وف‪.‬‬

‫ورود כ‬

‫א אد ‪ ،‬א‬

‫إ ـ أ ـא "أ ـ‬

‫‪٢٠٧‬‬

‫‪.٢٨١ ،٢٧٩ ،٢٧٧/٥ ،‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٠٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ءא‬

‫وא א‬
‫א‬

‫‪،‬ذכ‬

‫אص‬

‫وـ أـ‬

‫א‬

‫אص כ א أ א א‬

‫א ‪ ،‬وכ ن א‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‬

‫כنر لא ‪‬‬
‫כ‬

‫א أ אء א‬
‫ىא‬

‫و א‬
‫وא‬

‫א‬

‫א‬

‫س‪ ،‬و‬

‫כ ن دא ً א‬

‫כ‬

‫ـــא כא ـــ‬

‫‪ ،‬نכ‬

‫قכ‬

‫ـ هא‬

‫א أ ً א أ אدא כ ـ أو أ ـ إ ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫أ‬

‫אف أ‬

‫ب א‬
‫א א‪ .‬و‬

‫ـــ א ـــ‬

‫ـ א א ـ אت א و ـ ‪ .‬ـ ن כ ـא ـ ً א‬
‫ـــ‬

‫ــא‪-‬‬

‫א‬

‫ـא‬

‫ـــא א‬

‫ـ‬

‫א ـא ـ‬

‫ـــ א ـــ א‬

‫ـ و ـ א‬
‫ـ‬

‫א‬
‫א ن‬

‫ودة א ـא‬

‫ذ כ א "א‬
‫ـــ‬

‫ـــא‬

‫ـ دة ـ‬

‫ـא‬

‫אق ـא ـ ل‪ .‬ـא ى‬
‫درא‬

‫א ـــ دي وא‬

‫א א כ א א‪.‬‬
‫ــא ‪-‬و ـ ٍ‬
‫ـאن أ ـ ى ـ‬

‫כ ـ א‬

‫א‪.‬‬

‫א و وא ـא‪ ،‬وإ‬
‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ و ـ ل‪،‬‬

‫א א‪ .‬כ ـ א أ ـ א ـ א אכ ـ ‪ ،‬و‬

‫א אم א ـ ي ـ אه א ـ م ـ‬

‫ـــא א ن ـــ א ـــ‬

‫א‬

‫א‬

‫אص د אء א‬

‫א ‪،‬‬
‫א‬

‫ل‪ .‬و‬

‫א‬

‫لא ىא‬
‫‪ .‬وא‬

‫م א‬

‫א‬

‫هא‬

‫א ً א و ـ א ً א ـא‬
‫אא‬
‫ـــא כא ـــא ـــ א ـــ אزن א ـــ و ‪ .‬ـــ ذ ـــכ‬

‫א وא‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א א‪:‬‬

‫ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫אأ‬

‫א يأ‬

‫כ א‬

‫و‬

‫‪ .٢‬ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬
‫כ‬

‫هא‬

‫ـ א ـ إ ـאء ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ء‬

‫)‪(١‬‬

‫א ُ ن‬
‫אء‪ .‬و‬
‫ة‪ ،‬כ א دא א א א‬
‫כ ‪.‬و‬
‫א ن א ـ א ـא כـ ن دא ً ـא ـ أ ـ و ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫אرא‬

‫א‬

‫ـ أد ـ‬

‫כـא כ א‬

‫ن‬

‫א‬

‫כ ن أ ً א ـ و ـ أ ـ أو‬
‫ـ ةأـ‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫"‪ ،‬א‪،‬‬

‫א‬
‫ـــא‬

‫ـ אא ـ‬

‫ـــ ه א ـــא‬
‫وא ـ‬

‫אـ‬

‫א ‪.‬‬

‫ﻟـ‪ .‬ﺯﻣﺮ ﺛﻼﺙ ﻻ ‪‬ﺗ ‪‬ﺰﻛﹼﻰ‬
‫ل ر ل א ‪» :‬‬
‫إزאره‪ ،‬وא ّאن א ي‬
‫أ ‪:‬אْ ُ ْ ِ‬
‫َ‬

‫כ ِّ‬

‫א‬

‫‪ ،‬א כאة ‪.٦٤-٦٣‬‬
‫)‪ (١‬א אري‪ ،‬א כאة ‪٨‬؛‬
‫)‪(٢‬‬
‫ي‪ ،‬א ع ‪٥‬؛ א‬
‫‪ ،‬א אن ‪١٧٤-١٧١‬؛ א‬
‫‪.١٦٨ ،١٦٢/٥‬‬

‫مא א و‬
‫ًא إ‬

‫َ ‪ ،‬وא‬

‫ِ‬

‫إ‬

‫ِ ْ‬

‫و‬
‫א َ‬

‫ِ‬

‫ِّכ‬

‫א ‪ ،‬א כאة ‪٦٩‬؛ أ دאود‪ ،‬א אس ‪٢٥‬؛ א‬

‫ـ אب‬

‫و‬

‫)‪(٢‬‬

‫א כאذب‪«.‬‬

‫אم أ‬

‫‪،‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫"‬

‫כ‬

‫" ذכ ت‬

‫و ـ כـ ن ـ‬
‫أو א‬

‫ءא‬
‫א‬

‫‪ ،‬أي‬
‫ــאل‬

‫آ‬

‫ــא‬

‫ُ َ‬

‫ن א‪ ،‬א‬

‫و‬
‫א إ‬

‫כـ‬

‫ـ א ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـــ روא‬

‫و ـــ‬

‫‪ .‬א ـــ‬

‫و‬
‫א‬

‫כ‬
‫هא‬

‫"‬
‫א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫כ‬

‫ـ ‪ .‬ـ‬

‫ء ـ ـ‬
‫ـــ‬

‫ـ ـ‬

‫כ ة‪ ،‬وא‬

‫ـو‬

‫כـ ن‬

‫و‬

‫ن إ ـאء أي‬

‫‪،‬כ כ‬

‫א رכאت א‬

‫ه‬

‫ـ‬
‫א‬

‫א ـאت‪،‬‬

‫ـ אص ـ‬

‫" אכ‬

‫ـ نو ـ‬

‫ـ ون إ ـ در ـ‬
‫و‬

‫ءא‬

‫‪ .‬و"‬

‫ـ אص‬

‫و ـــ א‬

‫نإ‬
‫"‬

‫ءא‬

‫نو‬
‫و‬

‫ر אء‪،‬‬

‫ـ ء‪ .‬ن‬

‫هאכ‬

‫ـ א כ ـ ر أي أن ـ‬

‫‪ .‬כ א‬

‫ـ ر ـאل أو ـ ث ـ אء أو ـ ث‬

‫ــאء أو‬

‫‪ ،‬אأ‬

‫‪٢٠٩‬‬

‫وא أ‬

‫ـ‬

‫ـ אد‬

‫ـ‬

‫ـــ‬

‫ـــ أ ـــ אد‬

‫ـ‬

‫ـ أو ــ‬
‫ـ أو ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫אو‬

‫אد‬

‫כـــ ن أي א ـــ‬

‫‪.‬‬
‫إـ א ـ‬

‫أ ـאل ـ‬

‫ـ أ ـאم א‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـאر‬

‫ث‪.‬‬

‫‪ .١‬ﳏﺮﻭﻣﻴﺎﺕ ﺛﻼﺙ‪:‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﶈﺮﻭﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ‬
‫א ـ א ول ـ א ـ א ـ אرع א‬
‫א‬

‫אرع כ א ل‬
‫אא‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـ د ـ‬
‫ل‬

‫א‬

‫אن א ي أ אه و‬

‫אـ‬

‫ـ "‬

‫א אل‪ .‬وא‬
‫א כ م‪ ،‬و‬

‫כ‬
‫أ‬

‫א‬

‫ـ א "‪ .‬وא ـ‬
‫أن א‬

‫א‬

‫‪ .‬ـ ه ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫אכـ ى‬

‫أ א‬
‫א‬
‫ـ א و ـ ‪ .‬و ـ أن א ـא َ ُ ـ ّ‬
‫ـ‬
‫כ ـ ـ ـ א א ـ אن‪ ،‬ـ أن כ ـ א ـ אن و‬
‫‪،‬إ أ‬
‫א אن و ُ ّ ذ כ‬
‫ـ ـ א‬
‫إـ ـ ى‬
‫א א אن‬
‫א אري ‪ .‬و כ‬
‫אכ م‬
‫د‬
‫ـ א ـ אن ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫إ‬

‫א ي‬
‫أ‬

‫א א‬

‫א‬

‫אب‪ ،‬و‬

‫א כ م وא ي‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫ـ رة א ـ‬

‫ُ‬

‫ـ אب א ـ אن‬

‫ح א وא אع‬

‫ـ א א ـ ف‪ .‬أ ـאכ ـ אب أכ ـ ـ‬
‫أ א א إ ـ א כـ م و ـ‬
‫ٍم‬
‫إ‬
‫‪..‬؟ إ‬

‫א‬

‫ـ ة وא ـ ث‪ ...‬و‬

‫ـ‬

‫أ ً ـא‬

‫ـ‬

‫أن ـ ه و‬
‫א ‪ ...‬ـ أن א א ـ א ـ א ـ ي ـ‬
‫ح‬
‫و‬
‫إ ـ أ ـ ً א‪ .‬و ـ א ـ ح א ـ אن א כ ـ‬
‫ـ‬
‫ـ א א ـ ـ ل ﴿ َ ـَאل א ْ ـ َ ُ א ِ َ ـא َو َ‬
‫ـــ و ـــ כ כـــ ‪ ...‬כ ـــ‬
‫َُכ ِّ ُ ـــ ِن﴾ )א ـــ ن‪ .(١٠٨:‬ذ ـــכ ن א ـــ א כא ـــ ـــ‬
‫ــאכ وא ـ ل إ ـ א ـ ــא ‪ ...‬ـ ـ א ــא ـ א ـ א‪ ،‬وא ـ م‬
‫نאـכ‬
‫ـ‬
‫כ ن‬

‫أ כ ‪.‬‬

‫ً‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢١٠‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﶈﺮﻭﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻹﳍﻲ‬
‫א‬

‫أو א‬

‫ـ א ــא‬

‫ةא‬

‫ـ א א ـ‬

‫ذכא مא ي‬

‫ق‬
‫א‬
‫َ א‬
‫ّ‬
‫ل‬

‫א‬

‫א إ א مא א ‪.‬و م ُ‬
‫ءאـ‬
‫אل‬
‫אא م אأ‬

‫א א‬

‫א‬
‫א‬

‫א‬

‫‪ ‬وא‬

‫و א‬

‫ىא‬

‫א‬

‫ء‬

‫אب‬

‫ة وא‬

‫ة‪ ،‬و א أ‬

‫אذא‬

‫أن‬
‫‪ ...‬إن‬
‫ً‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـة‬

‫ـ‬

‫ــא‬

‫ور‬

‫ـא‬

‫ـ ‪.‬و‬

‫ـ هو ـ ‪،‬و ـ ه ـ א‬

‫כ إ אن א ـ‬
‫ُ ـ إـ‬
‫אא‬

‫א‬

‫ـ ن ـ ة ـ‬

‫‪ (١)،‬أ ـא ـ‬

‫أ‬

‫אرب! إن‬

‫ً ـא و ـ א ‪ ،‬ـ‬

‫‪.‬‬

‫" إذ‬

‫ـ ـ أ ـ א א ـ إـ‬

‫א‬

‫אא‬

‫ة‬

‫ـ "و‬

‫هא‬

‫אة‪...‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ إـ‬

‫ـ א‬

‫إـ‬

‫وـ‬

‫ـ ه‬

‫כـ إ ـ אن إ ـ‬
‫ـ د‬

‫‪ .‬إن א‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אد כ‬
‫ـ‬

‫אכ‬

‫ة ً ـא ـא‪ ،‬ـ א‬
‫ن ـ א א ـאب إ ـ أ ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫‪ ...‬א أ‬

‫א رض ـא ر ـ‬

‫‪ُ ...‬ر ْ ـאכ‬
‫وـ‬
‫إ ـ אـ بאـ‬

‫א‬

‫א !‬
‫ل‪..‬؟‬

‫א‬

‫إ أن ـ ل ـ ن א ـ אن ـ‬

‫‪ ...‬وإن‬

‫א‬

‫ـא زر ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫‪.‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺍﶈﺮﻭﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ‬
‫א א‬

‫א‬

‫ه‬

‫و‬

‫א ‪،‬أ א‬
‫أ ً א‪.‬‬
‫إن‬
‫א א‪.‬‬
‫ً‬
‫א אل א‬

‫אن‬
‫א ـ‬

‫و ـ א א ـ‬

‫أو א‬
‫א‬

‫ـכ‬

‫ـ "و‬

‫ـ‬

‫"‪.‬‬

‫כ ـ א ـ אن‪ ،‬أي‬

‫ب כـ ن ـ א ـ א‪ ،‬ن ـ א ـ אن أن ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ة‬
‫א‬

‫אن وא‬

‫ـ هא‬

‫ـ‬

‫‪.‬‬

‫ة‪.‬‬

‫אن‬
‫َ‬

‫‪ ...‬א‪ ،‬ـ ن א‬

‫ى‬

‫ـ وא ـ ة ـ‬
‫‪،‬و ـ أ‬

‫ـ ً א ر ـ وכـ‬

‫ـــ وو‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫אـ א‬

‫ـ ةو ـ‬

‫ـא‬

‫ـכ‬

‫ـא و ـ‬

‫ـא‬

‫ـא ـאب و ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـאכ‬

‫إن א ـــ אن א ـــ כ א ـــ ي ـــ ّ ث و ـــ ح‬
‫ّ‬
‫ـ ـ ـ ـ ح ـ א ـ أ ـ ب ‪ ...‬ـ א א ـ אن א ـ כ‬
‫א ــא א א ـ א‬
‫ّ‬
‫ق אر أ ـ ‪،‬‬
‫‪..‬؟‬
‫أن أ‬
‫‪ :‬أأ‬
‫א مא א و א‬
‫إ‬
‫أن א‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪ (٢‬א‬

‫א‬

‫אري‪ ،‬א אزي ‪،٧٩‬‬
‫א אن‬
‫‪ :‬א אت‬

‫هא‬

‫א‬

‫)‪(٢‬‬

‫ث‪.‬‬

‫رة )‪١٩ ،١٤ (٩‬؛‬
‫א ر ‪ ،‬ص‪.١٠‬‬

‫‪،‬א‬

‫‪.٩ ،‬‬

‫א ـــ ورو ـــ و ـــ א ه و‬

‫א ً ـא‬

‫ـــ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪٢١١‬‬

‫‪ .٢‬ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ‪ :‬ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ‬
‫وא א ـ‬
‫א‬

‫ـ »و ـ‬

‫אب א‬

‫أن‬

‫أא‬

‫‪. ..‬‬

‫وא أ‬

‫ـ؟ ـ‬

‫أ‬

‫ءאـ‬

‫ـ رأ ـ و‬

‫ـ א و‬

‫כ‬

‫ـ إـ‬

‫אب א‬
‫لإ‬

‫כ‬

‫א‬

‫אم‬

‫ى‬

‫ـכ‬

‫ـــ‬

‫ـ א ـ مא‬
‫ء ر ًא‬

‫אא‬

‫ـــ א ـــאت وא‬
‫א ـــ‬

‫א ـــ‬

‫א‬

‫ـא ـ‬
‫‪.‬‬

‫כ ـــ‬
‫א‬

‫ـ ـ‬

‫أ‬

‫א א כ ن‪ ،‬و‬
‫א ي‬

‫א درאכ‬

‫א‬

‫و‬

‫وא כ אء‬

‫כـ‬

‫ـ مכـ‬

‫כـ‬

‫ردא‬

‫وא‬

‫إزאري‪،‬‬

‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫‪،‬א‬
‫‪،‬א‬

‫ـ‬

‫أ ً א‪.‬‬

‫ه‪ .‬و ه א‬

‫א ـ‬

‫אإـ أ ـ آ ـ ؟ ـ لא‬
‫אز‬

‫وא ً א‬

‫ـ‬
‫ــא‬

‫א‬

‫‪٦١‬؛ أ دאود‪ ،‬א אس ‪٢٦‬؛ א‬
‫אن ‪١٤٩‬؛ א ي‪ ،‬א وא‬
‫‪.١٦‬‬
‫‪١٣٦‬؛ أ دאود‪ ،‬א אس ‪٢٦‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫وא‬

‫)‪(١‬‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫)‪(٢‬‬

‫א אر‪«.‬‬

‫‪.١٦‬‬

‫ور إذ ــאل‪:‬‬
‫َ ُ ْ ِ ُـ א ِ َ ـא‬
‫ِ َ ُ َכـ ُ א‬
‫ْ‬
‫ـ אت א ـ‬

‫ة ـنא ـ‬

‫ـ אت ـ ق כـ‬

‫א ‪،‬א‬

‫ـــ א‬

‫ـ دل ـ כ ـ ‪ «.‬ذ ـכ‬

‫א‬

‫כـ ر‬

‫ـــא ـــ‬

‫ـــ ل ‪ ‬ـــ‬

‫ـ ـאل‬
‫כאن‬
‫א‬
‫‪»:‬‬
‫ص‬
‫א‬
‫ّ‬
‫ـ ذرة ـ א כ ـ وא ـ‬
‫ن א ــא ـ ـ ـ ق א א ـ أ ــאم ـ כــאن ـ‬
‫وإن ـ وא ُכـ ٰא ـ ٍ‬
‫ِ‬
‫َכ ـ َ ِ‬
‫ٰא א ِ א ـ ِ‬
‫﴿ َ ِف‬
‫ون ـ א َ ْرض ِ َ ْ ـ ِ א ْ َ ـ ِّ َ ِ َ َ ْ‬
‫َ‬
‫َ ََ ُ‬
‫َ ْ ُ َ ْ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫وإن وא ِ َ א ْ ِ‬
‫وه َ ِ ً َ ِ‬
‫وه َ ِ ً َذ ِ َכ‬
‫وإن َ َ ْوא َ ِ َ א ْ َ ِّ َ ُ ُ‬
‫َ َ ُ ُ‬
‫َِ ََ ْ َ‬
‫وכא ُ א َ ْ َ א َ א ِ ِ َ ﴾ )א אف‪.(١٤٦:‬‬
‫ِٰא َא ِ َא َ َ‬
‫رؤ ـ א‬
‫ـ‬
‫א כ ـ ـ אر ـ א ـ ن‪ ،‬وא ـ א ـ ي دא ـ א כ ـ‬
‫رכ א و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـــ ‪ .‬ـــ أ אد ـــ‬

‫‪،‬‬

‫‪ .‬و כـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‪ ،‬ذ כ‬

‫ـ‬

‫ث‪.‬‬

‫وأ ـ א‬

‫א ـــ ور وא כ ـــאء و ـــ‬
‫و‬

‫ء‬

‫ـ א ـ ور وא כ ـאء‪.‬‬

‫ء א ـ م‪ .‬ـ أن א‬
‫א‬

‫ـ‬
‫؟و ـ‬

‫ءא‬

‫ور وא כ אء‪،‬‬

‫אد ـــ‬

‫ـــ دي إ ـــ‬

‫ـ‬

‫ـ ه‬

‫אא ـ ء ـ א ـ‬

‫ل‪ ‬ـ‬
‫إزאره" و ـ א כ א ـ‬
‫ـ ـ ل‪ " :‬א ـ ِ‬
‫َ‬
‫ـ ون أرد ـ‬
‫ــכ ـ ر א و ــא وא ــא و ـ‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫و‬

‫؟‬

‫‪ .٣‬ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ‬

‫א ـــ אض א ـــ‬

‫ة وאدي א‬

‫אب‪.‬‬

‫ءאـ‬

‫א‬

‫إ אل א زאر‪،‬‬
‫אو ـــ‬

‫و‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫أو אل א ـ אن‪ ،‬ـ‬

‫ل‬

‫א ة ـ א ـ כ أو ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ء‬

‫אه ى אرئ‬

‫כא כ و‬
‫א‬

‫قא‬

‫روא إ‬

‫ـ‬

‫אא‬

‫و‬

‫אب‬

‫و א‬

‫א א ـ א‬
‫א‬

‫ـ אب أ ـ ‪ «...‬ــא أن‬

‫ـ‬

‫ـ ة وא ـ ة‬

‫ـ وא‬

‫ـ ـ‬

‫ـ ‪» :‬א כ ــאء‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢١٢‬‬

‫وא כ وא כ אء وא‬
‫אن‬
‫ـ‬

‫ـ אرכ א‬

‫א כـ‬
‫א‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א כ ـ وא כ ـאء وא‬
‫ــא‬

‫ـאن إ ـ‬
‫ـ ُ‬

‫‪.‬‬

‫א‬

‫و ًכא כ‬

‫و‬

‫אـ‬

‫א כـ א‬

‫ـ ور‪ ،‬وא ـ‬

‫ــא‬

‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫أ אه א‬
‫‪ ،‬وإذא أ‬
‫א אم‬

‫"א ـאن"‪ .‬ـ א א ـ‬

‫أ‬
‫ّ‬

‫ـ وض‬

‫وכ ن א אل א ‪ .‬א أ‬
‫א‬

‫א ة‬

‫إن‬

‫ـــ "و‬
‫"و‬

‫إزאره"‪ ،‬و‬
‫أن‬
‫إن‬
‫)‪ (١‬א‬

‫ـــ إ ـــ‬
‫כ‬

‫ـ אא‬

‫ـة ـ‬

‫ً‬

‫א‬

‫ط!‬

‫אא‬
‫ل‬

‫أن‬

‫ـ‬

‫و ً ـא وכ ً ـא‬

‫ـ‬
‫ً‬

‫ـא‬

‫" א ـــ‬

‫‪.‬‬

‫لא‬

‫)‪(١‬‬

‫א אس‬
‫‪،‬و‬

‫א‬

‫א אر‪«.‬‬

‫א ة "א ّ وא ـ‬

‫ـــ "א ـــאن"‪ ،‬و ـــ "و‬
‫א‬

‫"א‬

‫ل‪‬‬

‫א‬

‫כ‬

‫ّـ "‪ ،‬و ـ‬

‫אد‬

‫ـــ " א ـــ "א ـــ‬
‫ل כא‬

‫א כאذب"‪ .‬و‬

‫א ـ‬

‫جא כ א א ‪:‬‬

‫א א אن א ي‬
‫ي‪ ،‬א‬

‫א‬

‫" א‬

‫ـא‬

‫ـ א א ـאل‪ .‬ـ ذא ـ‬

‫و‬

‫א‬

‫‪ .٥‬ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫אא‬

‫ـא ً‬
‫ـאق‬

‫وف َو َ ِ ـ ٌة‬
‫א א ذى‪ ،‬وא آن א כ‬
‫ـ ل ﴿ َ ـ ٌل َ ـ ُ ٌ‬
‫َ‬
‫ـ‬
‫ـ ‪ ،‬وא ـ‬
‫ـ ة‪ .(٢٦٣:‬وא ـــ ّאن ـ ـ א ـ‬

‫אق أو‬

‫‪» :‬א‬

‫و אأ‬

‫ـא ـ‬

‫א אس א أ אه‪ .‬و כאن‬

‫ّ‬

‫أ ـאه א‬

‫هא‬

‫א ً و כא‪ ،‬و‬

‫א‬

‫א א‬

‫ـ א‬

‫ـכ‬
‫‪ ،‬و א ـ أن ـ א א ـאل א ـ ي أ ـ‬
‫ٌ‬
‫ـ א ــאم ــאق ــאل א ــא و כ ــא ـ אه‬

‫َ ـ ِ ـ ْ َ ـ َ َ ٍ َ ْ ُ َ ـא أََذى﴾‬
‫َ‬
‫ٌ‬
‫א אن‬
‫و א אس א‬
‫א و א‬

‫‪:‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫אز א א‬
‫א‬
‫أ ًא‬
‫א ـ ـ ـ א א ـ ‪ ...‬א ـ و ٍه‪ ...‬وإذא أ ـ‬

‫)א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ ـ ‪ .‬כــאن ـ א‬

‫فإ‬

‫ً‬

‫א אس‬

‫אא‬

‫אق‬

‫و ـ‬

‫ل‬

‫ـ ‪ .‬א ـ‬

‫ء‪.‬‬

‫أن‬

‫אא‬

‫و ـ א و‬

‫ـ‬

‫و‬

‫أ‬

‫אـ‬

‫ـ ـ‬

‫‪،‬و‬

‫أو א ع א א‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ آ ـ ـنא ـ‬

‫‪ .٤‬ﺍﻟـﻤﻨ‪‬ـﺎﻥ‬
‫א‬

‫ــא‬

‫وכ ـ‬

‫إدرאכ ـא‪ .‬א ـ ي‬

‫א ـ‬

‫א ي‬

‫ةא א‬

‫ـ‬

‫ـא ‪ .‬ـא‬

‫‪ ،‬و כـ‬

‫ـ وא ـ ة ـ‬

‫ـ א‬

‫אن أن‬
‫ُ‬

‫ـ אت א‬

‫ـ א ـאس وא ـ دאء א ـ‬

‫‪.٤٠‬‬

‫إ‬

‫א אس‬

‫ةر‬

‫א‬

‫אو‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ إ ـ כـאن‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א إن أ א‬
‫‪،‬و‬
‫وذ כ א ي‬
‫א‬

‫א‬
‫אل‬

‫أن‬

‫أ ‪،‬‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א כאذب"‪.‬‬

‫"‪ .‬وא‬

‫إـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫כ‬
‫א‬

‫ـ אق إ ـ‬

‫א ـ و‬

‫ـــ ه א‬
‫ـ‬

‫אر ـ כـ‬

‫אرא ـ ـ‬

‫ــאرة ـ‬

‫ـ‬

‫ـא د‬

‫ء‬

‫אر وأ אج א‬

‫د أورאق א‬

‫و ـ‬

‫א‬

‫د‬
‫ـ‬

‫ـــ‬

‫ـ أو‬
‫ـ‬

‫ـــ‬

‫ـ‬

‫ـــא‬

‫ـא‪ ،‬و ـ ـ ى ـ כ أ ـ‬
‫א א‬

‫אب‪.‬‬

‫א‬

‫ـ أ א ـא ـ ـ אءة כـ‬

‫إـ أـ ر ـ لא‬
‫אر و‬

‫אאـ‬

‫ـ‬

‫ـــ "وא‬

‫و ـ‬

‫א כאذب‪،‬‬

‫ـ‬

‫ورא א א‬

‫ـــ‬

‫ـف‬

‫‪.‬‬

‫א כאذب כ‬
‫ـ‬

‫א‬

‫כ ـ א ـאس إ‬

‫א ـ כ ـ ر ـ ل א ‪ .‬ـ ‪ ،‬ـ א א ـ ل د ْ ـ‬

‫‪ ،‬ن כـ‬
‫א‬

‫א‬

‫ـ ور و‬

‫إ‬

‫ـــ ل ‪ ‬ر ـــ ـــ‬

‫כ ب‬
‫א אس و‬

‫א‬

‫ة ـ אء‬

‫إ ‪.‬‬

‫כא‬

‫א‬

‫א א‬

‫א‬

‫مא א ‪.‬و‬

‫א ي‬

‫א א ي د أن ّوج‬
‫א ـ אא‬
‫ـ‬
‫ف ـ א‬

‫و ــ "و‬

‫هא‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـــ כ‬

‫אא‬

‫و ـ إزאره א ـ‬

‫أن א‬
‫אא‬

‫ّ‬

‫א‬

‫ً א‪ ،‬و‬

‫א‬

‫أ‬

‫‪٢١٣‬‬

‫ــא و ـ א‪ ،‬א ـ‬
‫אر و‬

‫אت א‬

‫ـ‬

‫آ و‬

‫ـ‬
‫و‬

‫ًא כ ًא‪.‬‬

‫ﻣ ‪ .‬ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺑﻼﺀ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫َ‬
‫א ي‬

‫و ـ א ــאم א‬
‫وא‬

‫כ‬
‫ر لא‬
‫إذن‪،‬‬

‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫أي‬

‫כאن א א ًא أכ ً א‪ .‬و א ل‬
‫אو‬
‫ن‬
‫زو א א‬
‫أכ כ א ‪ .‬אل א‬

‫)‪(١‬‬

‫ر‬

‫َ ْ َْ‬
‫أכ ة وأכ‬

‫ف‬

‫ــאري وא‬
‫أ‬

‫« א‬
‫א‬

‫‪ :‬כ ‪ ،‬أو‬
‫אري‪ ،‬א אق ‪ ،٢٣‬א‬
‫אري‪ ،‬א א ‪٣‬؛ א‬

‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫‪ «.‬إن א א‬

‫א َ‬
‫ذ כ א אء‬
‫‪:‬ر‬

‫ـ‬

‫א‬

‫وא‬
‫روא‬

‫ـ א‬

‫אري‬

‫ـכ أ ـא א ـ א‬

‫אءه א‬
‫‪ :‬א‬

‫ر لא ‪‬א‬
‫‪.‬‬
‫ود ‪١٩‬؛ א‬
‫אم أ‬
‫)א‬

‫‪ ،‬وא إ‬

‫أزכ أ ً א‬

‫ر‬

‫א‬

‫ي‪ ،‬א‬
‫‪.٤٣٦/٦ ،‬‬

‫א أة‬

‫‪ .‬ـ אد‬
‫أـ‬

‫ـאن‬
‫ـכ‬

‫ـא ر ـ ل א‬

‫‪ .‬وא‬

‫א أدري وأ ـא‬

‫)‪(٣‬‬

‫ه أ ً א‪.‬‬
‫א‬

‫و ـא ـ‬

‫(‬

‫‪٦١‬؛ א‬

‫ر لא ‪‬‬

‫‪ .‬ـ ن ـאل إ ـ ـ‬

‫‪» :‬و ـא ـ ر כ أن א أכ ـ ؟« א ـ ‪ :‬ـ‬

‫א ؟ אل‪» :‬أ א‬
‫א‬

‫ـ ي وأ‬

‫ـ ل ر ـ ل א ‪ » .‬ـ‬

‫אم أ‬

‫‪.٣٣٣/٥ ،‬‬

‫ر‬

‫ـ‬

‫ـ ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢١٤‬‬

‫ـ‬

‫ـאرא ـ א‬
‫ـ א ـ ـ ى ـ ـ ‪ ،‬ـ‬
‫ـ أن כ ـ ن ـ א إ ـ ً‬
‫ـ‬
‫ـ כ أ ـ ً א ـ ـ ى‪ ،‬و ـ ُ ـ א ـא‬
‫ع‪ ،‬وأ‬
‫‪،‬و‬
‫א وאم א و‬
‫א א ‪ .‬إذن‪ ،‬א א כאن‬

‫א‬
‫א‬

‫أوא دون ر‬

‫אכو‬

‫‪ .‬ن‬

‫כ دون أي دد ن א א‬
‫أن‬

‫כ‬
‫א‬

‫כ‬

‫إن أ‬

‫ر لא و‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﻌﻤﺔ‬
‫אن א‬

‫א‬

‫אن‬

‫א אرכ‬
‫ـ א א ـ אن ـ‬

‫אכ‬
‫إ‬

‫א‬

‫ءא‬
‫ـ‬

‫אن כ ن‬
‫أ‬

‫‪.‬‬

‫אإ‬
‫وכ‬

‫ـ أـ‬

‫אא‬

‫أ אع א כ وא‬

‫‪ .‬א‬

‫‪ ،‬כ א أن א כ ب وא‬
‫א‬

‫א‬
‫إذن‪،‬‬
‫ـ هא‬

‫أ א כ‬
‫א‬

‫حא‬

‫أ ر‬
‫وכ‬

‫ـ כـ‬

‫ـא‬

‫אت‬

‫ـא‬

‫א‬

‫‪ ،‬و ـ م ـ أ א ً ـא‬

‫أن‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫אن‬

‫إ ـ א ـ כ‪.‬‬

‫אـ א‬

‫ـ אـ‬

‫כ أ ً א‪ .‬א‬
‫ن אא‬

‫ن א ور‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ،‬ـ‬
‫إـ‬

‫א‬

‫ءא ـ‬

‫ـ אء כـ ن א ـ אن ـ‬

‫وא‬

‫כ أ‬
‫א‬

‫‪ .٢‬ﺃﺩﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ‬

‫א‬

‫ه‬

‫ـ‬

‫אن إ‬

‫وא‬

‫لכ‬

‫א‬

‫ّ‬
‫أد א‬

‫ـ‬

‫אدא و ـ‬
‫אء ـ ًرא و ـ ً‬
‫ــא وف و ـ ـ א כ ـ و ـ א ـ آن‬

‫א‬

‫ةو‬

‫א ـ ذכ א ــא א ـ אر و ــאت א‬

‫زאو ‪،‬‬

‫أـ ل‬

‫א‬

‫א ـ אن إ ـ‬

‫ـ‬

‫ـز ـ‬
‫ـ ة א כـ ب‬

‫א כ אب‪.‬‬

‫لא ‪‬‬
‫ــא‬

‫أכ א‬

‫ُ ِدي א‬

‫ًא‬

‫ّ‬

‫כ אب א כ ن و‬
‫ـ‬

‫א אـ‬

‫ـ א‬

‫א ـאن‪ ،‬و כـ إن א ـ‬

‫א ـ אن ر ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫אن א ز‬

‫א‬

‫כ ة‬
‫إ‬

‫ـ ى ـ‬

‫ـ‬

‫ة ن ر ل א כ כ و א כ‪،‬‬

‫‪،‬و‬
‫א‬

‫כو‬

‫ـ‬

‫כ ـ م א א ـ وأرאدت ـ כ إ ـ‬

‫א ُأو ُ‬
‫כ‪.‬‬

‫خ כ‬

‫א‬

‫א‬

‫ر‬

‫ــא‬

‫ـ א‬

‫אل א‬

‫ل‪ ‬כ א‬
‫‪.‬‬

‫כـאن دأ ـ‬

‫و‬

‫إ‬
‫‪.‬‬

‫د‬

‫כא‬

‫رة‬

‫إ‬
‫ــא‬

‫כ א‬

‫א‬

‫وא‬
‫כ‬

‫א‬

‫ـ א א دب א ـ א‬
‫א אول‬

‫א‬

‫ـ ل ــא א ـ‬

‫ـ ل ـא ُ ـ ّ وא أ ـ א כ وא ـ وא‬

‫ـ " ـא ـ‬
‫وא‬

‫א‬

‫آة כ א‬

‫ي‬

‫ـ ى‪ .‬כ ـ‬

‫‪.‬و‬
‫وف‪.‬‬

‫وא‬

‫כ‬

‫ر‬
‫إ‬

‫قא‬

‫ـ "؛ و ـ א‬

‫ـ א ـאص ـ‬
‫א‬
‫وא‬

‫ـ ـ‬
‫ـ א‬

‫ـ و ـ‬
‫ـ‬

‫ر א ـ‬

‫رة‬

‫אאא א‬

‫وא‬

‫אل‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫إ‬

‫א א ‪ .‬א‬

‫ث ـ‬

‫א‬

‫‪ .٣‬ﻣﺎ ﺑﲔ ﺭﺟﻠﻴﻪ‬
‫ــא ـ‬
‫א‬

‫ل‪ " :‬א‬

‫אـ‬

‫אو‬

‫ءא‬

‫א‬

‫כ‬

‫א وא‬

‫ن وא‬

‫אت א כ‬

‫כ‬

‫א ـ אد א ـ א‬

‫إ אء و د‬
‫وכ א‬

‫א‬

‫دא ة א‬

‫ًא‬

‫دي إ‬
‫‪.‬و‬
‫א‬

‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫ل ‪ » :‬אכ‬
‫א‬

‫א‬

‫כ ‪ .‬و כא أ‬

‫כـ‬

‫ــא ـ כ א ـ אد‬
‫ـ‬

‫ــ א‬

‫ى‪ ،‬و כ أ‬

‫ون ـ‬

‫ـ مא א ـ ‪،‬‬

‫ـ אא‬

‫ــ א א‬

‫ـ אم أכـאن‬

‫אن אب א אم א א‬

‫‪.‬‬

‫ي‪.٢٧٦/١٦ ،‬‬
‫אوي‪٢٦٩/٣ ،‬؛ כ ـ א אل‬
‫א‬
‫אم أ ‪.١٦٨ ،١٦٧/٥ ،‬‬
‫‪ ،‬א כאة ‪٥٣‬؛ א‬

‫כ א‬

‫ـ‬

‫در‬
‫א‬

‫ـ א وא‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫ــ ع כ ــ‬
‫ـ א‪ :‬כ ـ‬

‫ـכ‬

‫‪«.‬‬

‫أن א‬

‫ـ ‪ ،‬إذن‪ ،‬ـא ـ‬

‫ـ א‬

‫א‬

‫إ‬

‫إ‬

‫ــ א ــ ل ــ‬

‫حא ـ ‪ ‬ـ אא ـ‬
‫و‬

‫أא‬

‫ل כאن ـ أ ـ ‪ (٢)«.‬ذ ـכ ن ـ כ א ـ אم وא ـ ‪ ،‬إذن‪،‬‬
‫ل כ‬

‫ـא א א ـ‬

‫ــאت א כ ـ ـ‬

‫א כ ُ وא‬

‫هא‬

‫כـ ن أ ـ א ًא ـ‬
‫א‬
‫‪.‬‬

‫‪ ‬و אل‪» :‬أرأ‬
‫א‬

‫א א‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫لא‬

‫وא ــ אن א ــ ي ــ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫و א‬

‫ـאء א ـ‬

‫א‬
‫ى ن دא ـ ة א ـ ل ـא أ ـ ً א دא ـ ة وא ـ‬
‫ـ دة ـ א ـ אن ـ‬
‫אم إذ כ إ אع ـכ א ـ א‬
‫כ‬

‫ل‪‬‬

‫أ אب وא ـ‬

‫א א‬

‫אظ‬

‫ـא ـ‬

‫א ـ ط א ـ אب‬

‫א א‬

‫א ــא وא‬

‫ف א‬

‫א א‬

‫אـ‬

‫א‬

‫"‪ ،‬ـ‬

‫ـ ِـ َـ ؟ כ ـ‬
‫אـ‬
‫‪.‬‬
‫ـ ِ ــא ـ א ـ‬
‫ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫כـ‬

‫ل‪،‬‬

‫א‬

‫ـ‬

‫‪ ،‬وذ ـכ ـ‬
‫א‬

‫؟ ـ‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫ـ‬

‫ـ א ذאق א אכ ـ‬

‫ـאرج‬

‫ـ " ـא ـ‬

‫אب א‬

‫وأ ـ א א‬

‫أכ‬

‫א‬

‫א‬

‫ةإ‬

‫رא‬

‫وא‬
‫א‬

‫ـ وج آدم ـ א‬

‫إ‬

‫א‬

‫ن ـ‬

‫א‬

‫א‬

‫אرة‬

‫אم כ א‬
‫ـ‬

‫א א‬

‫"؛‬

‫إ ـ ر ـ لא ‪‬‬

‫כ כ‪.‬‬

‫א אت ـ ل إ ـ אج آدم ـ א‬

‫أب َ ؟‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫وא ـ ؟ כ ـ ـ ه א‬
‫ـ‬

‫إن أ א‬

‫‪ ،‬כ א دي א א وא‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א ـאس ـ ذכـ ه ـ‬

‫ـ א‪ .‬إذ כــאن و ـ‬

‫حو‬

‫א‪ ،‬إ أ א‬

‫و‬

‫ر‬

‫ـ‬

‫‪.‬و ن‬

‫ـ‬

‫‪٢١٥‬‬

‫א‬

‫ـى‬

‫‪ .‬אـ‬
‫אـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ــ אب א ــאم‬
‫כـ‬

‫ـ א؟‬

‫ـא وزر؟ כـ כ إذא و ـ א‬
‫א ـ ة א ـ أة ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢١٦‬‬

‫و א‬

‫ع‬

‫آدم ‪‬‬

‫هא‬

‫ذכ ه ـ‬
‫כ‬

‫إذن‪ ،‬ن א א א‬
‫ُو א ِ א א‬
‫ء‬
‫و‬
‫א‬

‫إذن‪ ،‬כאن‬

‫ل‪" :‬‬

‫أر ـ أن أ ـ‬

‫‪‬إ‬

‫א‬

‫אכ אرج‬

‫و ب‪ .‬و‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫‪،‬ذכ نא‬

‫ة‬

‫و‬

‫א رאدة و‬

‫א‬

‫כ نא‬
‫כ نو‬

‫ر لא ‪‬‬
‫أ‬
‫א‬

‫א‪،‬‬

‫‪،‬إ‬

‫א‬

‫א‬

‫ءأ‬

‫אص א‬
‫א‬

‫دي‬

‫جإ‬

‫א אم و אو א‬

‫وא‬

‫אت‬

‫ُ‬
‫ـכ א אכ ـ‬
‫ور א‪".‬‬

‫ـ‬

‫א‬
‫و ـא ـ‬

‫א‬
‫א‬

‫אـ‬

‫أـ‬

‫אم א‬

‫و‬

‫א א و‬

‫א‪ ،‬إ‬

‫ـ إـ‬

‫ـ א ـ‬

‫ـ‬
‫ـ ل‪‬‬
‫אم‬
‫ـ‬
‫א وح‬

‫ـ כـ أ ـ אع א ـ ء‪ .‬ـ‬

‫رאن‬
‫א ـ وאم ـ‬

‫ـ ‪ ...‬و‬

‫و‬

‫ـ ‪ ..‬ـ‬
‫ـא ـ‬

‫ـ‬

‫אت א כ אت‪...‬‬

‫أ ى‬

‫أ‬

‫א‬

‫כ و‬

‫א ـء‬

‫אن‪ .‬وא ـ ي‬

‫ـ‬

‫ـ ه‬

‫در ـ أ ـא‬

‫دون ـכ ـ אن‬
‫א אو‬

‫אو‬

‫ـ אאـ‬

‫ـ‬

‫ـ אت ـ‬

‫ـه ـ‬

‫ـאت و ـ ر ـ‬

‫هא‬

‫ــא ـ ِّ ن ـ‬
‫ـ א ـ‬
‫ـ ـ א ـ بإـ א و ـ‬

‫א ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫כ ـ ‪ ،‬أو‬
‫א ـ ـ‬

‫ـ ن ـ ة א א ـ أو ـ‬

‫ـ‬

‫ـ م א א ـ ‪ ...‬ـ ه א א ـ و ــא‬
‫א כ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫أ ل‬
‫ة‬

‫ـ‬

‫ـ د‪.‬‬

‫ـ ل כ ــא ذכ ــא ـ‬

‫لإ‬

‫א‬
‫أ‬

‫دة‬

‫ّ ـ هإـ‬
‫ة‬
‫כא‬

‫ـ ف ـ رאـ‬

‫א אא‬

‫ـ أن ـ אن ـא ـ‬

‫‪‬إ‬

‫ءא‬

‫ـ א‪ ،‬א‬

‫ـ ‪.‬و ـ‬

‫אر ن‬

‫כ‬
‫ـ‬

‫وא ـ‬

‫ر‬

‫א‬

‫د لא‬

‫إـ ر ـ א‬

‫ــא إ ـ‬

‫א‬

‫ه‬
‫ـ ع ـ‬

‫ـאء‪ ،‬ـ‬

‫‪ .‬و‬

‫א‬

‫כ‬

‫א כـ ن ـ‬

‫ة‬

‫إ‬

‫א‪،‬‬

‫א ــא כ‬

‫א‬

‫و‬

‫א כא אت‬

‫آدم ‪ ‬א‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ و ـ‬

‫כ א אכ א‬

‫‪ .٤‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ‬

‫‪ ،‬إذن‪،‬‬

‫ـ أـ‬

‫ـ א‬

‫ُـ ِم‬

‫א‬

‫אن‬

‫אر אع א‬

‫כـ כ‪ ،‬إ ــא‬

‫ـ‬

‫א כ א ت‪.‬‬
‫ــא ـ م‬

‫ـ ض أن א ــא أودع ــא ـ ة ـ أو ـ ة أ ـ אص و َ ــא כ ـ‬
‫א א أ ً א כ א دي إ א ‪...‬‬
‫ل إ أوج א כ אل א א ‪ ،‬و כ‬
‫אن‬
‫א‬
‫َ‬
‫ـ ـ ـ و ـ د א ـ وא إ ـ א ـ‬
‫א א‬
‫رة א‬
‫א‬
‫وכ א‬
‫ـ‬
‫א‬

‫ـ ‪ .‬أ ـ ‪ ،‬א َ َـ‬
‫وא‬
‫‪ .‬وכ כ‬

‫ـ ل" ـ‬
‫א‬

‫א‬
‫א‬

‫ـ مא‬

‫כ نא‬

‫ـ "‪ ،‬أي ـ‬
‫وא ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ אق כ ـ ن‬

‫‪ .‬כ ـא زאد ـ א‬

‫ـ אـ ي‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫‪ ،‬وכ א‬
‫إن א‬
‫وא‬

‫א‬

‫و‬
‫ـ‬

‫و‬

‫א تא‬
‫אـ‬

‫ـ‬

‫כ א زאدت כא כ‪.‬‬

‫אت א ـ‬
‫أي ـ‬

‫ة‪ ..‬א ‪ ،‬و כـ إن ـ ـ‬

‫ة ـ‬

‫אدرא دو ً א‬
‫و ‪،‬‬
‫א כ‬
‫ذככ َ‬
‫ً‬
‫ً ـــא‬
‫ر ـــ إرאدة وروح د ـــًא א ـــ وض وא ـــ‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪ ،‬إذא כ َ ى‬
‫ن א ـ אـ‬

‫أ‬

‫א א א‬

‫כـ א ـ‬
‫א א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ةא‬

‫ـ‬

‫א‬

‫ـ א ـ‬

‫وא ي أ‬
‫ج א‬

‫أ א و‬

‫כوـ‬

‫א‬

‫כـ ن ـ‬

‫ـ‬
‫אق وא‬

‫ة‬
‫‪،‬‬

‫أ‬

‫א ـ‬

‫ـ لא ‪‬‬

‫א‬

‫ء ‪ -‬ذن א ‪ -‬א‬

‫כ‬

‫אء وא ـ א‬
‫א ـ א ـ‬

‫‪ .‬وأ ـא‬
‫א ـ‬

‫ـ مو ـ כ ـ ـ‬

‫ـ‬

‫وכ א‬

‫א‬

‫אرع وא אد‬

‫ـ‬

‫ـ אא ـ‬
‫א ـ‬

‫א‬

‫אـ ي ـ‬

‫כאـ و ـ‬

‫ـ‬
‫أن‬

‫ـ ـ‬

‫ـ ر ــאء א ـ ‪ ‬وأ ـ אؤه‪ ،‬أ ــא ـ‬
‫ء א ــאس א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ وא ـ‬

‫ء‬

‫ن ـ ه‬

‫א وأ א ‪.‬‬

‫ـ א ـ‬

‫إ ـ אن‬

‫א‬
‫»‬
‫َ‬
‫َ ْ َْ‬
‫ـ אص א ـ א إ ـ א ـ وא ـ א‬
‫ف‬

‫وא ـ‬

‫כ‬

‫)‪(١‬‬

‫و ـא ـ‬

‫א‬

‫א‬
‫َ‬

‫و א‬

‫ـ ‪ ،‬ذ ــכ ن א ـ ‪ ‬ـ א ـ אق إ ـ‬
‫و‬

‫وא ـــ وح دون أن ـــ‬

‫ـא‪ .‬ـ א‪ ،‬ـ ن א ـ‬

‫ـ م א א ـ ‪ .‬وא ـ‬

‫ر وأر‬

‫ـــ א ـــ‬

‫אن و‬

‫أن وب‬
‫ـ אـ‬

‫כ‬

‫ـא رאد ـכ א‬

‫ـאء وא ـ‬

‫אא‬

‫א‬

‫אت א ـ‬

‫ة أن ـ כ‬

‫أي‬
‫ـכ ـ ّ‬
‫ـ ‪،‬و ـ‬

‫ـ لא ‪ ‬ـ هא‬

‫א‬

‫و‬

‫وא‬

‫א‬

‫א‬

‫أכ ‪:‬‬
‫ـ وא ـ ر‬

‫‪،‬כ אא‬

‫ـ ت ـ א‬

‫ـ‬

‫א‬
‫ى‬

‫א א א‬

‫ـכ כא ـ‬

‫ـ هאـ‬

‫إ‬

‫‪٢١٧‬‬

‫כ‬

‫ر‬

‫رو‬

‫ـ أ ـ‬
‫إـ‬

‫ـ א إ ـ אن ـ א א ـ‬

‫ـ א‬

‫و ـ ل‬
‫ـ إـ‬

‫ـ «‪ ،‬و ـ א א ـ ل‬

‫ــאء ر ـ ل א ‪ ‬أ ـ א ـ ق‪ .‬و ـ م‬

‫و א‬

‫ل‪‬و‬

‫אرة א‬

‫אא ـ‬

‫א‬

‫إن אء א ‪.‬‬
‫و כ א‬
‫دא א‬
‫אـ‬

‫ة‬

‫وכ‬

‫כ‬
‫و‬

‫حر لא ‪‬א‬

‫א‬

‫א ر אت‪ «.‬ـא א‪ :‬ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫إ‬

‫א ـא ‪ .‬وإن َ ـ ْ כـ‬
‫و‬
‫כ ـ إ ـ א إ כ ـ ‪ ‬ــא‬
‫آ‬

‫‪،‬א‬

‫قא‬

‫אرة ‪٣٩‬؛ א‬

‫א‬

‫ـو‬

‫ـ هא‬

‫وأ ـ‬

‫ـאرة و‬

‫ـ אכ ـ ة ـ‬

‫ـ‬

‫ـ כ ـ ة‪ .‬أ ـ ‪ ،‬ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ه א ـאرة‬
‫ـ אن א כ ـ م‪،‬‬

‫אכ ‪.‬‬
‫א‬

‫ل ر ل א ‪» :‬أ أد כ‬
‫ـא ر ـ ل א ‪ .‬ـאل‪» :‬إ ـ אغ א‬
‫א ‪،‬א‬

‫אرة ‪١١٠‬؛ א‬

‫א ‪،‬א‬

‫‪٣٦‬؛ א‬

‫ـ א‬

‫ـ א‬

‫א ـא و ـ ـ‬

‫ـ ء ـ א כـאره وכ ـ ة א ُ ـא إ ـ‬
‫אم أ‬

‫‪.٣٠٠/٢ ،‬‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢١٨‬‬

‫א‬

‫وא אر א‬

‫א‬

‫و‬
‫א‬

‫ة‬

‫ة‬

‫א‬

‫א‬

‫ء‬

‫אن‬

‫ـ مא‬

‫א‬

‫אء א‬

‫ـ ل‪‬‬

‫ـ ِد ـ א ـ‬
‫إ א‬

‫و‬

‫ـ ـ‬

‫א‬
‫כ‬

‫א ً א‪ .‬و כ א‬

‫إ א אإ א‬
‫א ــא"‬

‫وכ ـ "א‬

‫ــאه‪ .‬إذ أن‬
‫و‬

‫إ אد כ‬

‫א ــאه א ـ‬

‫أכ א‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א‬
‫ً‬

‫אت א‬

‫ـ ل‪ ‬ـ‬

‫אل כ ـ "أ "؛ ن א ـ ر א ـ‬

‫ـ א‬

‫א ؛‬

‫ن‪ .‬א‪،‬‬

‫ـ‬

‫أود‬

‫א ـق‬

‫‪.‬‬

‫ـ ءכ ـ א ـ‬

‫א‬

‫כ א אط‪«.‬‬

‫ر א‪ .‬א‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫אن إ א א‬

‫כ א אط‬

‫אא‬
‫دي‬

‫أ ـ ر ـ‬

‫אت‬
‫أو‬

‫א‬

‫כ א אط‬

‫)‪(١‬‬

‫ــאه وא‬

‫אن א‬

‫ـ‪.‬‬

‫ع‬

‫إـ א ـ‬

‫د א א ن أ אل‬
‫א א‬

‫"أ "‬

‫ــאכ‬
‫‪،‬‬

‫א‬

‫‪.‬‬
‫ـ ‪،‬و ـ‬

‫؛ ن כ ـ إ ـ אن‬

‫ـ‬

‫؛ א‬

‫و مא‬

‫ع‬

‫א‬

‫‪» :‬כ‬

‫ـ آدم‬

‫أن‬

‫א‬

‫אن إ‬

‫ل‬

‫אء‪ ،‬و ـ א‬
‫ّـ ٌ‬
‫ص א‬

‫ـא‬

‫א א ـ ن‪ «.‬و כـ ر ـ ل א ‪‬‬

‫إن א‬

‫ص‬

‫א‬

‫ل‬

‫‪‬‬

‫א‬

‫وأن‬

‫אء‬

‫א אر א א؛ ذא א אم‬
‫ــאل א‬

‫א‬

‫در אت א‬

‫א‬
‫א‬

‫إ‬

‫אء א‬

‫‪.‬‬

‫أود‬

‫در ـאت‬

‫ـ وـ‬

‫ذ כ‪ .‬إ أ א כ أن‬

‫ل إن‬

‫אאא‬

‫إـ‬

‫ـ א‬

‫أ ـ ى‪ .‬و כـ א‬

‫أ א א‬

‫ـ‬

‫ى‬

‫ـ أن ـ א ـ‬

‫ـ م إ ـ א ــאم ـ א ـ وאم‪ ،‬وأ ــא أ‬

‫אن‬

‫ـ אـ‬

‫ـ ه‬
‫ـ‬

‫‪ .‬وإن أول ه א אل إ ـ אغ א ـ ء ـ א כـאره و ـ ًء ـאم‬
‫א‬
‫دون ـ ب أو ـ ر‪ ..‬א ـ ء ـ א ـ د و ـ א ـ אء و ـ א ـ ‪ ،‬و ـ‬

‫א رכــאن وא ـ‬
‫وف‬

‫ـאء وא ـ‬

‫)‪(٢‬‬

‫כ ـ ؛ ن ـ א ـ אن أن‬

‫אط‬

‫א ـ‬

‫ـ אت א‬

‫أـ‬

‫ء‬

‫و أن א‬
‫כ ن‬

‫رة‬

‫א‬

‫א א ‪:‬א‬

‫א‬

‫כ ‪ .‬وא א‬

‫ل‬

‫א‬
‫إ‬

‫ةإ‬
‫א‬

‫א‬

‫אء א‬

‫ـ א ـ‬

‫ة א ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ةو مא‬

‫ـ‬
‫אع‬

‫‪ ..‬ـ‬
‫ـאر א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫ـ ‪ ..‬إذن‪،‬‬
‫‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺍﳍﺪﻑ‪ :‬ﺍﻟﺼﻼﺓ‬
‫وא‬
‫אء‬
‫)‪(١‬‬

‫)‪ (٢‬א‬
‫)‪ (٣‬א‬

‫א א‬

‫א אر א‬
‫آ ‪-‬‬

‫ة א אد‬
‫א‬

‫א‬

‫ق ـ א‬
‫‪ (٣).‬א‬

‫ي‪ ،‬א אرة ‪.٣٩‬‬
‫‪ ،‬א אرة ‪٤١‬؛ א‬
‫‪٣٠‬؛ א אر ‪ ،‬א אق ‪١٨‬؛ א‬
‫ي‪ ،‬א א ‪٤٩‬؛ א א ‪ ،‬א‬
‫‪.٥٣‬‬
‫ي‪ ،‬א‬
‫‪ ،‬א כאة ‪٩١‬؛ א‬
‫אري‪ ،‬א ذאن‪٣٦ ،‬؛‬

‫ة‬

‫אم أ‬

‫ـאء ـ א ـ‬
‫رא‬

‫ة‪ ،‬و ـ א ‪-‬כ ـא‬

‫א وح و ـ‬

‫‪.١٩٨/٣ ،‬‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫إن כ ـ إ ـ אن ر ـ‬
‫)‪(١‬‬

‫ة‪.‬‬

‫א‬

‫א‪ ،‬כאن‬

‫ُة‬
‫ّ‬
‫א ي כאن‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ل‪ » :‬א‬

‫ة‪ «.‬وأ א أ‬
‫ل‪‬‬

‫א‬
‫ى כ‬

‫نא‬
‫כ‬

‫ل‬
‫و هא‬

‫ةא‬

‫א‬

‫ة‬

‫אد א‬

‫א‬

‫ً‪ .‬و א أن א‬
‫و أ غ‬
‫אن أن‬

‫و‬

‫)‪(٤‬‬

‫אن‪ (٥).‬أ‬

‫א‬

‫وج‬

‫ذכ ـ אـ‬
‫א‬

‫وא‬

‫א אدة‪ ،‬وأن‬
‫אت א‬

‫א‬

‫ى‪.‬‬

‫أ א و א ً ـא‪ ،‬ن ـ‬
‫ً‬
‫א‬
‫‪ (٦).‬أ‬
‫)‪(١‬‬

‫)‪ (٢‬أ‬
‫)‪ (٣‬א‬
‫)‪ (٤‬כ ـ‬
‫)‪ (٥‬א‬
‫)‪(٦‬‬

‫ً‬

‫‪.٢٧١/٢ ،‬‬

‫א‬

‫ـא‬

‫א‬

‫א‬

‫ً‬

‫ـ‬

‫ة‬

‫ـ ه‪.‬‬

‫ـ ة ـ‬
‫أ‬

‫ر‬

‫ـ م‬

‫ـ‬

‫أـ ر‬

‫ة‪ .‬ذ ـכ‬

‫ـ دة כـ‬

‫ـא‬

‫ـ م ـאرة‬

‫ـ‬

‫ر ـ‬

‫כـ‬

‫ـ א ـ אن أن ـ ح ـ‬
‫ر א אدة و‬

‫א ـ אن‬
‫ـ‬

‫ـ א‬

‫א وأن‬

‫א ـ אن ـ‬

‫ـ دة دאء ـ ة א‬

‫א وא‬
‫אم أ ‪.٣٧١ ،٣٦٤/٥ ،‬‬
‫دאود‪ ،‬א دب ‪٧٨‬؛ א‬
‫אم أ ‪.١٩٩/٣ ،‬‬
‫ة א אء‪١ ،‬؛ א‬
‫א ‪،‬‬
‫ي‪.٢٨٤/٧ ،‬‬
‫א אل‬
‫אم أ ‪.٢٥٠/٥ ،‬‬
‫‪ :‬א א ‪ ،‬א אرة ‪١١٤‬؛ א‬
‫‪.١٠٩ ،٦١/١ ،‬‬
‫א وא‬

‫ـ‬

‫כאل‪.‬‬

‫ـ ة دאء ـ ة‬

‫أن א‬

‫א ـאء‬

‫ه א و אع ـ‬
‫ـ إ אـ‬

‫‪،‬‬

‫א ـ א ‪.‬‬

‫ـ‬
‫هא‬

‫ـא כـאن‪ .‬א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ אج א ـ‬

‫אאـ‬

‫ة ـ هאכ ـ‬

‫ـ هא אـ כـ‬

‫ـ א א ـ אن כא ـ‬

‫א‪ .‬و‬
‫‪.‬و‬

‫و ي כ‬

‫ــא ـ ور‬

‫و د א ـא א ـ אع א ـ‬

‫אن‬

‫כ أدאؤ א כ‬

‫ـ أن‬

‫دي و‬

‫אو א‬
‫א‬

‫ة‪ .‬ـ א‪،‬‬

‫أن‬
‫א‬

‫أ رא‬

‫א‬

‫ِّ‬

‫؛و‬

‫‪ ،‬א‪،‬‬

‫ـ أ ـ ى ـ ن כـ א‬
‫א‬

‫כ‬

‫ـ אن‬

‫أدאؤ א‬

‫ــאت א‬

‫א אب‪،‬‬
‫א‬

‫א‬

‫א כ ن‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺘﻬﻴﺆ ﻟﻠﺼﻼﺓ‬
‫ـ‬

‫ة‬

‫ـאة א ـ אن‪ ،‬و ـ‬

‫אرف أ‬

‫אن כ ن آ אכ‬

‫رא‬

‫א אو‬

‫ـ‬

‫אن‪ ،‬כ ـא أن א ـאم ـ‬
‫א‬

‫כאن‬

‫ـ ‪ ،‬إ أ ــא إن د ــא א ـ‬
‫אرج א‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫א‬

‫م‬

‫د‬

‫ة‬

‫כ ة‬

‫א ـ ‪» :‬و ُ ـ‬
‫א ـ ـ אـ ق‬

‫אو‬
‫ة‪ ،‬א‬

‫ة א‬

‫إ‬

‫‪ ،‬و‬

‫א‬

‫ةو‬

‫ة؛ א‬

‫א‬

‫ة؛ ن‬

‫قא ي‬

‫ــאول أ ـ رא‬

‫ر وא‬

‫א‬

‫ة‪ « .‬و‬

‫ة ـ כא ـ‬

‫إ‬

‫ـ‬

‫ق‪.‬‬

‫ـ أن ـ א א ـ‬

‫א‬

‫ـ ل‪‬אـ‬
‫)‪(٢‬‬

‫ل! أر א א‬

‫)‪(٣‬‬

‫א‬

‫ةא‬

‫ة ـ‬

‫ل‬

‫ـ ء ــא‪ ،‬أ ــא ر ـ א‬

‫‪٢١٩‬‬

‫א‬

‫ـ‬
‫ـ ةא‬

‫ـ‬

‫ـאن و ـ‬
‫ن‬

‫אد ـ‬
‫ر ـ ‪،‬و ـ‬

‫ء‬

‫ن ـ‬

‫ة‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٢٠‬‬

‫‪،‬‬

‫א‬
‫א‬
‫ة‪ .‬و‬

‫ـ‬

‫ــא ـ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪.‬وـ א אـ‬

‫ـ‬

‫א א‬

‫‪.‬‬

‫כ‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫א ًא‬

‫أ‬

‫ـ א‬

‫ء‬

‫א ي‬

‫ـ‬
‫و‬

‫أ‬

‫א‬

‫אو כ א‬
‫و‬

‫ـ‬

‫א א ‪،‬و‬

‫ةא א‬

‫وכ ن כ‬
‫ـ‬

‫أن أ ـ‬

‫وכ ـ ن‬

‫ـ ء ـ‬

‫ـ‬

‫ـــ א א ـــ‬

‫ـאء א‬

‫ة‪.‬‬

‫ـــ‬

‫ـ ء و ـ אءة ـ‬
‫ـ כـ ن ـ‬

‫ةא‬

‫א‬

‫א‬

‫إ‬

‫وأ‬

‫כא ـ و כ ـ כـאف‪ .‬א‬

‫د א ـ‬
‫א‬

‫ة‪ ..‬א כ ن א‬
‫אא‬

‫ذ כ أن אכ‬
‫כ‬

‫א‬

‫و‬

‫هא‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ إ ـכ و ـ כ‪..‬‬

‫ــא و ـ‬

‫ـ هא‬

‫א ـ‪،‬‬

‫ــאب א وא‬

‫אه وא‬

‫א‬

‫א כא‬

‫א‬

‫א‬

‫א א‬

‫כאن א‪.‬‬
‫ـ‬

‫‪ ،‬و כـ ر ـ א א ـ ل و ـ‬

‫ـ אـ‬

‫א‬

‫א‬

‫و‬
‫כ نא‬

‫ذن‬

‫כـ و ـ ـ‬

‫ت‬

‫وא‬
‫א‬

‫א ـ إـ אـ‬

‫ة‬

‫ـ ـ‬
‫ـ ةא א ـ‬
‫ـא إ ـ א‬

‫א‬
‫אن إ‬
‫أـ لא‬

‫ة ـ ل‪" :‬א أכ ـ " ـ‬
‫ـ‬

‫ــא‬

‫ة‪.‬‬

‫ـ אب ـ‬

‫ـאء ـ م ـ ذن‬

‫א‬

‫ــכ و ـ כ‪ ،‬ذ ــכ ن‬

‫א‬

‫ـ ـ א‬

‫אل‬

‫ًא א‬
‫א ـ אن ـ א‬

‫א‬

‫إـ‬

‫إ‬

‫ـ ء ـ دي دوره‪ ..‬وא ذאن כـ כ‪ ..‬وא‬

‫ـ ة א א ـ ‪ ..‬ـ‬
‫؛و‬

‫ــא‪ ،‬ـ ـ‬

‫ة א ض‪ ..‬ذ כ‬

‫رא‬

‫ـ ق א ـ ذن‬

‫ـ אء א ذאن‪ ،‬و ـ א‬

‫ـא ‪ :‬ـא رب!‪ .‬إ ـ أر ـ أن أ‬

‫و כـ א ـ ن ـ ة א א ـ כـ ن و ـ‬
‫א ـض ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ‪ ...‬أن أرאכ وأن أ ـ כ‪ ..‬وأن أ ـ‬
‫ر א אر‬

‫ـ‬

‫ــא وأروא ــא ـ ذא ـ‬

‫أ אب‬

‫د א ـ ل‬

‫ــא أ ـ‬

‫أن أ‬

‫א‬

‫آ ـ ـن‬
‫ـ ه א כـ أو‬

‫ة‪ .‬وא‬

‫و ـــ אع א ذאن ـــ א‬

‫ــא ـ אכ‪ ،‬و ـ א ة ـ כ وא ـ אل ـ אכ‬

‫א ـ إـ‬
‫أر‬

‫אـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ة ـ כ א א ـ ة ـ ًء ـ א ذאن א‬
‫א ‪ ..‬م و ع إ א‬

‫ـ آ ـ כ ـ ـ א ذאن‬

‫א‬

‫ـ אء‪ ،‬أو أي ـ‬

‫ـ‬

‫א ي‬

‫ـ ء ــאدل א כ א ـ‬

‫ة א ض‪.‬‬

‫‪،‬כ‬

‫א‬

‫ـ א ـ אن رو ــא‬

‫ـ ء ـ أن א‬
‫ود ــכ א‬

‫ـــ א ـــא‬

‫ـ ءو ـ‬

‫ـ‬

‫א ـ ـ ّ ـ אـ ب ـ‬
‫أ ـ أ ـאء א ـ ء‪ ،‬و ـ‬
‫א‬
‫‪ ،‬ذא أ‬
‫א א ورאء א‬
‫إ‬
‫؛و אכ‬

‫א د‬

‫و‬

‫ةأ ـ ر‬

‫ة א‬

‫ـنא ـ‬

‫ـــ ء ـــ א‬

‫ءو‬

‫دאء א ـ‬

‫ـ أ ــאء ـ‬

‫א‬

‫ـــ א ول‪ ،‬أ ـــא א‬

‫وא‬

‫א‬

‫אכ ـ ـ א ـ‬

‫אـ א כ א‬

‫א‬

‫אא‬

‫إ‬

‫ذ כ أ ً א‪.‬‬
‫א‬
‫ـ‬
‫ـ أن د ـ א א ـ ـ א‬

‫وא‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ة ـ‬

‫א ‪ .‬إن‬
‫ـ‬

‫אـ‬
‫א‬

‫ة‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـ כـ رכـ ع و ـ כـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫د‬

‫ـ‬
‫و‬

‫ـ‬

‫א‬

‫א ـ ‪ :‬ــא رب‪ !..‬أ ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫د‬

‫ف‬

‫א ـ אن ـ א ـ‬
‫هא‬

‫א ة‪..‬‬

‫‪ -٣‬ﳏﻮ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ‬

‫א‬

‫إزא‬

‫‪.‬‬
‫אא‬

‫א‬
‫ه א رة و‬

‫ل‪‬إ‬

‫א‬

‫אא‬

‫وא‬

‫אم‬

‫אن‪ ،‬א ن א‬

‫כ أن‬

‫א‬

‫כ إ אن‬

‫א ر אت א‬
‫‪ ،‬وא‬
‫و‬
‫א‬

‫אא‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ‬
‫و‬

‫وإ ر א‬

‫ر لא ‪‬‬
‫כ‬

‫א אط‬

‫א‬

‫ر وא‬

‫א أو ر ـ‬
‫ة‬

‫ر‬

‫قإ א‬

‫אدره‪ .‬وא‬
‫א‬

‫قא‬

‫אא‬

‫هא‬

‫כ‬
‫אه כ‬

‫אل כ‬

‫هא‬

‫ـ‬

‫א א אء‪ .‬و‬

‫א‬

‫א ـ‬

‫ـ‪.‬‬

‫هא‬

‫‪.‬‬

‫א ـ ؛و ـ ه ـ‬

‫ــאء و‬

‫و ـ‬

‫א‬
‫ـ‬

‫‪ ،‬ـ‬

‫ـ א ـ‬
‫ــא‪ ،‬وأن‬

‫ـ ـ‬

‫ـא כא ـ‬

‫א ـ وف‬

‫ء‬

‫ـא‪ ،‬و ـ א ـ‬

‫ـع‬

‫ـ א‬

‫ة‪ ..‬ـ ه א ـ ق ـ دي إ ـ‬

‫وא כ אل‬

‫א‬

‫"א אط" وכ ر‬
‫ـא وא ـ א‬

‫ـ‬

‫إـ‬

‫ـف ـ א‬
‫א‬

‫אن‬

‫כ إ אن‪.‬‬

‫هאכ‬

‫ـ ث ـ אت‪ ،‬وכ ـא‬
‫ـא وא‬

‫‪ ،‬כ ـא‬

‫כ ـ "א ـ א " ـ א‬

‫ـ‬

‫أ ى‪.‬‬

‫أ אع א כ א א ـ א אد ـ‬

‫ع ـ أ ـ אع א‬

‫ـ ‪ .‬ـ א‪ ،‬أ‬

‫ء‬

‫ة ـ אـ‬

‫אرج א‬

‫ع‬

‫ـ‬

‫ـ هא‬
‫א‬

‫א ـאر א ـ‬

‫אن‬

‫כـ‬

‫ـ‬

‫אة‪ .‬وא‬

‫א‬

‫א و ـ‬
‫دة‬

‫א‬

‫"‬

‫א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫אא‬

‫ـ‬

‫‪،‬و‬

‫‪ .‬وإ ى א‬

‫ـ " ـ‬

‫א א א ـא و ـ ّ ل א ـ א ـ‬
‫إ‬
‫אب﴾ )א ‪(٣٩:‬‬
‫ْ َ ُه أُم א ْ ِכ َ ِ‬

‫ـ دة دא ـًא أ ــאم א ـ אن כ ـ ـ‬

‫أن א‬

‫ـ إـ א‬

‫כ‬

‫א‬

‫ــא‬

‫אج‪.‬‬

‫א "‪ .‬وכ‬

‫א إن أرאد‪ ،‬أو‬
‫ـ ل‪‬‬

‫ـ א‬

‫א‬

‫أאـ‬

‫א‪.‬‬

‫أ אء א‬

‫ل"‬

‫א א َ אء و ْ ِ و ِ‬
‫وא א כ‬
‫﴿َ ْ ُ‬
‫ُ َ َ ُ َُ ُ َ‬
‫אכ א ـ אد ـ א ـ אن אر ـ א ـ ؛ ن‬
‫א‬

‫د و‬

‫א‬

‫دة‬
‫ـ‬

‫ــא ‪ .‬أي ـ‬

‫إ ـ در ـ أ ـ‬

‫أو א‬

‫אن א אع و א א א‬

‫مא‬

‫إ‬

‫إزא א‬

‫ء כ ب‪ .‬إذن‪ ،‬א‬
‫أن‬

‫א‬

‫ة إ ـ א ‪ ..‬ـ‬
‫و‬

‫א כ א‬

‫כ ـ‬

‫و‬

‫ـ א ـ ن وأ ــא ـ‬

‫‪٢٢١‬‬

‫ـ‬

‫ـ يאـ ي‬

‫ـ‪،‬‬

‫ـא ـ‬

‫ـ אر ـאط א ـ ء‬
‫ـس‬

‫א ـ‬

‫א ‪.‬‬

‫ِ‬
‫َ‬
‫و ـ א ـ א כ ـ ‪َ ﴿ :‬ــא أ َ ــא א ـ َ ٰא َ ُـ א א ْ ـ ِ ُ وא َو َ ــא ِ ُ وא َ َ‬
‫ورא ِ ُـ א َوא ُ ـ א א َ َ َ‬
‫ــא‪ .‬و ـ آ ـ أ ـ ى‪َ﴿ :‬وأَ ِ ـ وא َ ُ ـ‬
‫ُ ْ ِ ُ ـ َن﴾ )آل ـ אن‪ (٢٠٠:‬إ ـ ـ ه א א ـ و ـ‬
‫ِ ُ ٍة و ِ ِر ِ‬
‫א אط زאو أ ـ ى‪ .‬و ـא أن‬
‫אط א ْ َ ِ ﴾ )א אل‪(٦٠:‬‬
‫אْ َ َُْ ْ‬
‫َ ْ َ‬

‫כـ‬
‫ُ ْ‬
‫َ ـא‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٢٢‬‬

‫א‬

‫א אط‬
‫א‬

‫א‬

‫ـא و ـ ر ـ‬

‫ء‬

‫ء وא وאح وא‬

‫א‬

‫و‬
‫א‬

‫‪ْ ..‬ن‬
‫أو و‬
‫و אرة ر ل ‪ ‬ـ‬
‫ـא א ـًא ـ א‬
‫د‬

‫אم א‬
‫א‬

‫אط א‬

‫אء و‬

‫א‬

‫כ‬

‫א‬

‫ـــאد ‪ ،‬أ ـــ‬

‫א‬

‫כ‬
‫א‬

‫א ـ אن ـ‬

‫כـ ـ أ א ـ‬

‫אل‬
‫و‬
‫א‬

‫و دאد א‬

‫אل א א א‬

‫א‪ ،‬א אل ر ل‬
‫إ‬

‫ـ כـ‬

‫א إن ع ـ‬
‫ـ‬

‫‪‬و‬

‫أ אـ ‪،‬و ـ‬
‫ـאم כـ‬

‫כ ـ ـ أ ـ אء ـ ‪ ،‬ـ א‬

‫ــאכ‬

‫رא‬

‫א ـ‬
‫א ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ أא‬

‫و ـא א‬

‫ـ א‪،‬‬

‫ة‪ .‬وא‬

‫א‬

‫אد א אدي وא‬

‫אد א א‬

‫אرכ‪» :‬ر‬

‫א‬

‫א‬

‫أ ـ‬
‫ـ אء‬

‫ـ אא‬
‫إ‬

‫ـ‬

‫ـــאد א כ ـــ "‪ ،‬و ـــ א ـــ‬

‫א ـ و‬

‫ىא‬

‫ـ ه‬

‫ــאد כـ ن ــאرة‬
‫א‬
‫ـאد א‬

‫ـ‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫אد א כ ‪«.‬‬

‫ً אـ‬
‫إن ـ ـ א ـ ء א ـ א ‪ ،‬أي כ ـ ـ‬
‫א ر ــאط א ـ ة אر ــאط ـ و ـ ة وأن כـ ن א ـ ة ـ ة‬
‫א دא‬

‫א‬

‫ــאכ‬

‫ـ أ ــאل‬

‫ـ إ ــאن‬

‫ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫א כ نא‬

‫אردא وא אء אردא‪ ،‬أو‬
‫ً‬
‫א‬

‫ـ ‪ -‬ـ ن ـ א ــאدل‬
‫ل‬

‫אא‬

‫ل‪:‬‬

‫ـ א אـ‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫א א ـــ ة א כ‬

‫ـــ وא‬

‫ـــ א ـــ אرة ﴿ِإن‬

‫אء‬

‫فو‬
‫ـــ‬

‫ـ א ـ אن ـ آ א ـ א א ـ و‬
‫כ‬

‫وف א‬
‫כـ ن‬

‫‪.٤٢٤/١ ،‬‬

‫ـ א ـ‬
‫ً‬

‫ة ‪-‬أو ـ‬

‫א א‬

‫ــא א ـ‬

‫א ـ א ـ ي‬
‫ـ‬

‫א אل‪ .‬إن أرد א إ אد‬

‫א ـــאل כـــ א ـــ אن وأ א ـــ ‪ ،‬ـــ א‬
‫אت ْ ِ א ِ َ ِ‬
‫אْ َ ِ‬
‫אت﴾ ) د‪(١١٤:‬‬
‫ُ ْ َ‬
‫َ َ‬
‫ّ‬
‫א אدة و א ر אط א א وא א א‬

‫)‪ (١‬כ‬

‫ـא ـ ر א ـא‪،‬‬

‫ــאد ـ א ـ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫כ‬

‫ل رو ؛ א‪،‬‬

‫‪ .‬و אכ‬

‫ـ אء‬

‫وـ‬

‫ـــ "א‬

‫ـ‬

‫ـ אء‪ .‬כ ـא أن א‬

‫د ـ لא‬
‫‪ ،‬أي‬

‫ـ‬

‫أ אم ـ אزع ـ ه‪ ،‬ذ ـכ ن ـ‬

‫ـ ح ـ‬

‫ض כ א و אرة ض‬

‫ـــ‬

‫אא‬

‫ـ א‬

‫ـ‬

‫ـאد‪ .‬وא ـ אن כ ـ‬

‫ـ‬

‫ءة כ ة א‬

‫ـ‬

‫אن وא‬

‫ـــ " وא‬

‫אد‪ .‬و כ‬

‫‪.‬‬

‫ـ‬

‫ذכא‬

‫ـ‬

‫م‬

‫ــאد أ ـ א‪ ،‬وأ ـ‬

‫א‬

‫אدא أכ‬

‫א ـــ "א‬
‫א أن‬

‫و ـ א‬

‫ـ א ـאכ א ـ‬

‫ـــאد א‬

‫א‬

‫ر‬

‫ـ אع ـ‬

‫ـ‬

‫ـ و ـ‬

‫ـאس إذ ـ ل‪ :‬إن א ـאط ـ א‬

‫אن و‬

‫ه‬

‫‪،‬و‬

‫ذכأ‬

‫رأ ـ‬

‫א ـ د ـ‬

‫כ כ ن אכ‬

‫א‬

‫ود‬

‫ـא‪ ،‬ـ ن א‬

‫وא‬

‫ـ א‬

‫دة ـ‬

‫א‬
‫א ة‬

‫ـאدرא‬
‫ً‬

‫ـ‬

‫أ‬

‫ء‬
‫ـ‬

‫אء א‬
‫و‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ه‬

‫ـه‬

‫ـ‬

‫وذ‬

‫‪.‬‬

‫‪ ،‬כ ن כـ ن א ـ‬
‫א‬

‫ـ ء‪-‬‬

‫ً ـא إن‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫א ـ‬

‫א א ــא ت א ـ‬

‫א‬

‫אن‬

‫و‬

‫ة אر א‬

‫ور وא‬

‫هא‬
‫א ‪،‬و‬

‫أ ـ‬
‫ـ ىא‬

‫אـ‬

‫ـ א‬
‫هא‬

‫‪ ،‬أو‬

‫دא‬

‫א‪-‬‬

‫א אرج‬
‫ة ع‬

‫إ‬

‫وو ج א‬

‫يא ‪،‬و‬

‫כ‬

‫وא‬

‫ل‬

‫وא‬

‫אא‬

‫א אد ‪ ،‬و א כאء وא‬

‫ــא ـ‬

‫ـ א‬

‫ـא ‪ .‬ـ‬
‫ـ‬

‫ـ ه‬

‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ــא‪ .‬أ ــא א‬

‫א ـ אزن א כ ــא ‪ ..‬أو ـ א‬

‫ـ אن‬

‫א م ـ‬

‫אو ـא ـא‬

‫אن رو א‬

‫و‬

‫ة‬
‫אא‬

‫ـ‬

‫אج‪ ..‬وأن א‬
‫א‬

‫א‬

‫دאء و‬

‫دـ‬

‫אت‬

‫א‪.‬‬

‫א‬

‫نو א‬

‫ـ هא ـ ب‬

‫ـ‬

‫ـ إ ـ ص ذ ـכ א ـ ء‬

‫כ ـא ـ א ر ـאط ـא‬

‫ب ـ‬

‫ـ ءכ א ـ ـ‬

‫ أ א ِّ‬‫ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬أن א‬
‫و‬

‫ن א כ ن‬
‫ً‬
‫ـ ـ ه ـ א ـ אب و ـ ق כ ـ‬

‫א ـ ورف؛ وא א ـ א ـ‬
‫ـ‬

‫ـ אص א ــאد ‪ ،‬ـ א‬
‫א‬

‫ر ـ‬

‫א ـ وف ـ א ـ‬
‫א‬

‫ـ א‬

‫وف א‬

‫ــאة‪ -‬ـ א‬

‫‪٢٢٣‬‬

‫د‬

‫‪ ..‬و‬
‫ةو‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א ير إ‬

‫א‬

‫אن א وح‬
‫כ א א‬

‫א‬
‫ـאوز إدرאכ א ـ ‪،‬‬

‫ـ א ًא‬

‫لإ‬

‫א‬

‫א‬

‫ر ـ ل א ‪ ‬כ ـ "כ ـ ة א‬
‫ـ אـ‬

‫وא‬

‫אء א‬

‫כ‬

‫ل‬

‫ـא"‪ ..‬ـ כ‬

‫بאـ א‬

‫א ـ دאء ـ א‬

‫‪،‬و‬

‫دא ة‬

‫א ـ م‬
‫ح כ ن‬

‫آ و ـ ـ אـ א ةא‬
‫و‬
‫אא‬
‫ـ ‪ .‬وא ـ ي ـ م ـ א ـ א‬
‫ـ א ــאء ﴿ ِ ْ ِ ـ َ ـَכ א ُ َ ـא َ َ ـ َم ِ ـ ْ َذ ْ ِ ـَכ﴾‬
‫א ـ א ة כ ـ ن َ ـ אً ـ א כ ـ א ـ‬
‫َ َ‬
‫‪.‬‬
‫א ـ ـ‬
‫"‬
‫"و א‬
‫إ‬
‫א‬
‫) א ‪(٢:‬‬
‫א ‪ُ ،‬‬
‫א ـ دא ً ـא ـ כ ـ ـــ ل ـ ــאزل ـ ه א ـ א إ ـ " ـ א ـ‬
‫ـ א‪ ،‬ـ ن א ـ‬
‫ـ‬

‫א א" و‬

‫א‬

‫بإ‬

‫א‬

‫"و‬

‫א ر אت"‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن א ـאر א ـ אن أو ـאت א ـ‬
‫أو אت‬

‫و‬

‫א و א‬

‫أن ـــ א א ـــאت א‬
‫א‬

‫وא ر אط א‬

‫ــ ل כــ‬

‫ــא‬

‫د‬

‫يא‬

‫وא‬

‫و אא‬
‫א ي‬

‫א‬
‫إ ــ‬

‫א‬

‫א ـ אن‬

‫אرج أو א א‪ ،‬و‬
‫ــאدة‪،‬‬

‫כ‬

‫ــ ل א ــאدة א‬

‫ـאر ـ אن אر ـאط א ـ‬

‫א‬

‫ـــאن‬

‫א‬

‫ــ ودة إ ــ‬
‫ـ و אـ א‬

‫א‬
‫ــאدة ــ‬
‫ـאد א ـאدي‬

‫"א אط"‪.‬‬

‫אـ ي ـ م‬
‫ءو‬

‫ـ א א ـ إـ א‬
‫אن‬

‫ـאل‪،‬‬

‫أو ـــאت أ א ـــ ‪ ،‬و ـــ א ـــ وء وא‬

‫ةإ‬

‫ة وح א‬
‫כ‬

‫ة‬
‫ـــ‬

‫ــ ه א ــ א‬

‫ودة כ ن أدאء א‬

‫ـ َـب ـ‬
‫ُ‬
‫م אص‬
‫ة‬

‫أو אت א‬
‫ـــ دة ـــ‬

‫א‬

‫ـ ه‬

‫א‬

‫ً ـא‬

‫ـ א‬
‫ةإ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ א‬

‫ـאة א ـ ة‬

‫אء‪ ...‬ـ א א ـ‬

‫ـ‬
‫ـאل‬

‫‪ ،‬ـ אא‬
‫ـ‬

‫א ـ‬

‫ـ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٢٤‬‬

‫ذي א‬

‫א א ‪.‬و‬

‫تא‬

‫آ ـ ‪.‬و ـ ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫ً‬

‫ـ هא ـ ة ـ‬
‫אد‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫إ א א‬
‫ـ ‪ .‬وא‬

‫כ ن א א‬

‫أود א‬
‫א‬

‫אد ـ‬

‫ـאل إ ـ‬

‫ـאن ـ ي ـ‬

‫ـ כ ــא ـ‬

‫א وأ ـ‬

‫ـ א‬

‫א ـ‬

‫ء‬
‫ـ‬

‫وـ ـ‬

‫ـ‬

‫ـ ل‪‬و وـ‬

‫ل ‪.‬‬

‫ﺳ ‪ .‬ﻣﻔﺎﺟﺂﺕ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ‬
‫لא‬

‫אא‬

‫א‬

‫א ي و א‬

‫א‬

‫‪:‬‬

‫אري و‬

‫أذن ـــ‬
‫دت ـــאدي א ـــ א‬
‫ـــא َ ـــ ْ ٌ رأت و ُ ُ ٌ‬
‫»أ ـــ ُ‬
‫ـ ـ אـ‬
‫أ אر א ة‪ ،‬إذ א א אن אכ א ت‬
‫َ َ ‪ (١)«.‬אول א‬
‫ـ א ـ ‪ .‬إ أ ــא ـ‬
‫أن א ـ آن ـ ث ـ ـ‬
‫ــא‪ .‬ـ‬
‫و ـ أو ــאت ـ‬
‫و‬

‫و אو‬

‫ى‬

‫ط‬

‫א‬

‫א‪.‬‬

‫لא‬

‫א‬

‫ـ ــא ـ א ـ א إ‬

‫א‬

‫אء‪".‬‬

‫﴿َوأُ ُ א ِ ِ ُ َ َ א ِ ً א﴾‬
‫ه‬
‫ـ אء" و ـ روא ـ أ ـ ى‪ " :‬ـ‬

‫ـ א‬

‫ـאכ ـ‬

‫ء ‪ .‬ذ ــכ ن ـ א‬
‫ــאة א‬

‫ـ و א ـ ـ א‬
‫أو א אح‪ ...‬א‬
‫د אא‬

‫א‬
‫و ـ‬

‫אכ‬

‫ــא א ـ س‪،‬‬

‫ض‬

‫כــאد א ـ אن‬
‫א‬

‫אة א‬

‫א‬

‫‪-‬א ـــ‬

‫ـــאدل‬

‫ـــא‬

‫ـــ آ ف ـــ‬

‫א‬

‫ـ د ـ‬

‫א‬

‫אل א‬

‫א‬

‫و" א ـ א "‬
‫"א א אت"‬
‫)‪ (١‬א‬
‫)‪(٢‬‬

‫ـــ‬

‫אري‪ ،‬א‬
‫א آن א‬

‫ــאه א ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫א ــ ي‬

‫ـ‬

‫אل א‬

‫‪ ،‬א ‪.٥-٤ ،‬‬
‫‪٣٥ ،‬؛‬
‫כ ‪.٩١/١ ،‬‬

‫ــא ـ א‬

‫ـ إ‬

‫ـ " و כ ـא ـ‬

‫ـ‪-‬‬

‫ـ כـ‬
‫ـ‬

‫أن‬

‫כـ ن‬

‫ــאכ رؤ ـ‬

‫א‬

‫دون‬

‫ـאر و ـ‬

‫ـא א‬
‫ـ أ ــאم כـ‬

‫ـא א ـ ب‬
‫‪ ،‬نא‬

‫ـ هאـ‬

‫و ـ ‪ .‬ـ إن رؤ ـ‬

‫ـאل א‬

‫ـ‬
‫ـא‬

‫ـــ ‪ -‬ـــ‬

‫ـــ‬

‫ـنא‬

‫ـא‬

‫ــ ه ـ א ـאن و ـ‬

‫‪،‬‬

‫ُ ِّ َ‬

‫ــ و‬

‫ـ ون ـאכ ر ـ وإ‬

‫و כאن א כאن وא אن כאن א‬
‫אد א א‬

‫אـ‬

‫ل و אر‬
‫ــאر ــאذא‬

‫א‬

‫א כאن‬

‫ءא‬

‫ــא ـ ذ ــכ ـ א‬

‫אא‬
‫وא‬

‫ـ‬

‫ـ ء‬

‫ـא ـ‬

‫א‪.‬‬

‫א ت‪،‬‬
‫ـ‬

‫ـ אـ א‬

‫ـ وא א ـ ة‪ .‬ـ א‪ ،‬ـ ن ـ א ـ א‬
‫هא‬

‫ـ هאـ‬

‫ـ‬

‫ة‪" (٢٥:‬‬

‫ن "إ ـא ـ‬

‫ـ ‪-‬‬

‫ـــ‬
‫َ َ َ‬

‫א‬

‫)א‬

‫א و ن‬

‫أ ـ ً א ذ ــכ א ـ‬
‫א‬

‫وإ אرאت‪ ،‬وإ‬

‫אس‬

‫)‪(٢‬‬

‫ن‬

‫ـــ‬

‫ـــ ِ‬

‫وز א א‪ .‬أ‬
‫ـ ً‬
‫أو ـ‬

‫ـ‬
‫ر أو‬

‫ـــאت א‬

‫ـــ ‪ .‬أي أن‬

‫א ة ـ א ة‬

‫ـ‬

‫رو‬

‫ـ ‪ ،‬أ ــא‬

‫ـ ‪.‬و‬

‫כـ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ‪ /‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ‬

‫إذא כא ـ‬

‫ـ‬

‫أ ــאل‬

‫و‬

‫א‬

‫ـ א‬

‫א ـ وא ـא א ـ א‬

‫א‬

‫א ‪.‬إ א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬
‫وא‬

‫ـــ‬

‫ـ‬

‫ـ א ـ א אت إ‬

‫כ‬

‫ةو‬

‫هא‬

‫ـــ א ـــ אن‬

‫ـــ‬

‫ـــאر‬

‫א ـ‬

‫א و‬

‫ـــ‬

‫ل ـ‬

‫אس א‬

‫ـאة א‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـאد وכ ـ‬

‫و ـאر א ـ وح و ـ ى א رאدة و ـ‬
‫אل‬

‫א‬
‫ـــ‬

‫ـــ‬

‫ـאس א‬

‫ـ‬

‫א ـــאن א‬

‫ـــ‬

‫ـא ‪ ،‬כـ ن ـ כ ـ‬

‫ـ ة‬

‫ـא א‬

‫א א אت‪.‬‬

‫أ‬

‫مא‬

‫‪ ،‬כ א‬

‫أرد ـــ א ـــ‬

‫ل ـــ‬

‫כ ‪.‬أ‬

‫‪ ،‬إن א‬

‫و‬
‫כאن‬

‫א ـف‬

‫א أ ـــ כ‬

‫وـ‬

‫כـ‬

‫ـא‬

‫ـ‬

‫כ‬
‫وא א אت‬

‫آ ‪،‬‬

‫ـ دي כـ א‬
‫أ א ـــ‬

‫هא‬
‫ــאل א‬

‫ـــ כ ن و ـــ‬
‫ـــ‬

‫ـــ ن أ ـــ אب א‬

‫א‬

‫ُ כ ُ‬
‫א‪« .‬‬
‫أي إن א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫אر א ي‬
‫أن‬

‫َ א ي َ‬
‫כ‬

‫א‬
‫ض‬

‫ـ‬

‫ـــ إ ـــ‬

‫א ـــ آن‪ ،‬وإ‬

‫ـ ء‪ ،‬و כـ إن‬

‫ـ ت و ـ ى כـ‬
‫א‬

‫כ ‪.‬‬

‫إ אل‬

‫ـאل א ـ‬

‫ـ دى כـ‬

‫א ـ و כـ د ـ ‪ .‬وذ ـכ ـאء‬

‫א‬

‫ـ و‬

‫ـ א ـ אن أن‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬إذن‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـــאل א ـــ א‬

‫א ‪.‬و‬
‫)‪(٢‬‬

‫ـــ‬

‫‪ ،‬כـ כ‬

‫ـ כ إن‬

‫ـ أ ـ ٌ أي‬
‫ـ ة א ـ א ــא א ـ ود ـ ‪ .‬ذ ــכ ـ‬
‫ـــאذه‪ ،‬ـــ א ـــ ى ر ـــ ل א ‪ ‬ـــ ل‪ِ» :‬א ـــ א و َ ْ ِ ـــ ّن ـــ‬
‫َ‬
‫"‪،‬‬
‫ده د אرة " ـאدي א ـ א‬
‫א ي‬
‫א‬
‫א‬

‫وف‬

‫و ـــ‬

‫‪ .‬ـ‬

‫ـ‬

‫כ ‪،‬وכ‬

‫אل أن א‬

‫)‪(١‬‬

‫ً א‪ « .‬و‬

‫ـ آ ـ א‬

‫ّ‬
‫ـــאة א أن ـــ‬
‫אم א‬

‫א א‬

‫أ‬

‫א‬

‫ـ ‪ .‬أي أ ــא‬

‫م و دى א כאة و‬

‫ـ אن و ُ َ ـ ب א ـ‬
‫כ‬
‫ه א כ אت ض‬

‫ـــא‪ .‬و ـــ א א‬

‫وא כ א ي‬

‫א‬

‫دى א‬

‫א ـא א ـ‬

‫‪٢٢٥‬‬

‫ـــ‬

‫ـ‬

‫ـــאل א ـــ‬

‫ـ وـ‬

‫آ ـ ح‬
‫هאـ ي ُـ ِ ـ وـ هא ـ‬

‫א אـ א‬

‫ـ‬

‫כ ‪ ..‬أي‬
‫ِ א بא ي‬
‫א ‪،‬ذכ‬

‫ـــ‬

‫ـــ א‬

‫ً ـא ـ א‬

‫כא‬

‫أ ز‬

‫)‪(١‬‬
‫‪٤٣‬؛ أ ـ دאود‪ ،‬א ـאس ‪٢٥‬؛ א‬
‫‪ ،‬א وא ـ‬
‫ي‪.٥٧٦/٦ ،‬‬
‫כ ـ א אل‬
‫)‪ (٢‬א אري‪ ،‬א אق ‪.٣٨‬‬

‫إ‬

‫ـא‬
‫א‬

‫ـ ي‪ ،‬א‬

‫ـ א‬

‫ـ ‪.‬و ـ‬
‫لא‬

‫ـ ‪٣٠‬؛ وא ـ ‪ :‬ـ‬

‫ــאدא‬
‫ـ ً‬

‫ـא ‪ » :‬ـ ذא‬
‫ـא ِ‬
‫ور ْ ـ א ـ‬

‫ـ‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫כ כ א‬

‫ـ א‬
‫כ ة‬

‫אـ ي‬

‫ـــ‬

‫ـ‬

‫ـ אאـ‬

‫وـ‬

‫אء‪ ،‬א أ‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ـ " ـאدي" أي ـ‬
‫א ـ‬

‫ـאوي‪١٢١/١ ،‬؛‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ‬ﻣﻔﺨﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪٢٢٦‬‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫د‬

‫رب!‬

‫إ‬

‫و‬

‫در‬

‫ي‪،‬‬
‫ـ‬

‫أ‬
‫ـ כـ‬

‫‪،‬و אأ‬
‫وכ‬
‫هא‬

‫ــא ـ‬

‫כ ن‬

‫ـ ‪ ،‬و ـ כـ‬

‫א‬

‫أي‬

‫אل‬

‫אد‬

‫‪.‬و‬

‫ل אر ً א‪" :‬‬

‫כ ‪".‬‬

‫ـ אאـ‬
‫هא‬

‫א‬

‫אא‬

‫א‬

‫ـ‬

‫ه‪،‬‬

‫ـ‬

‫ـ و ـ‬

‫ع أي‬

‫وق א ت ‪ ،‬و‬

‫أ א وא ً א إ آ‬

‫ـ‬

‫ـ ي ـא‬

‫ـ ه‪،‬‬

‫א‬

‫ى א ت ـ ـ ـא‬

‫א‬
‫و‬

‫مא א‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫א أذن‪.‬‬

‫ـ )‪ (١‬وأ א ــא כـ ن ـ‬

‫ـ א ـ د ـ لא‬
‫أ א ًـא כـ ن ـ إروאء כ ـ‬
‫ً‬
‫א ت א د ل‬
‫ـא أن א ـ و ـא‬
‫ـ א ـאر‬
‫‪ (٢).‬ذא أ א ـ ه א ـא‬
‫ً‬
‫כ ـ إدرאכ إ ــא ـ‬
‫א ـ ة ـ א ـ وאم‪ .‬ـ إن א ـ אن‬
‫ــא إ ــא ـ‬
‫ـ‬
‫א‬

‫א‬

‫أو‬

‫أو א‬

‫ودة أ א‪ ،‬و ـ‬
‫א‬

‫ـ‬

‫ـ ودة‪ .‬أي إ ـ‬

‫א א‬
‫"‬

‫ـ‬

‫ة وא‬
‫כ‬

‫אא‬

‫א‬

‫כ نأ‬
‫ةأ‬

‫أ א ًא‬

‫ـ و‬
‫א‬

‫ـ‬

‫אت ـא ـ‬

‫ور ل א ‪‬‬
‫א‬

‫ـאכ ـ‬

‫א ـ هא‬

‫אא‬

‫אرة إ‬

‫אري‪ ،‬א‬
‫אري‪ ،‬א‬

‫أ אد‬

‫אء ‪٥٤‬؛‬
‫א אة‪٩ ،‬؛‬

‫א‬

‫أ ـ א‬

‫ـא‬

‫א أو أ ً ـא أو א ـ أ ـ‬
‫ـ ف אـ‬

‫ـ‬

‫‪،‬א‬
‫‪،‬א