I.E.S.

GARCÍA BARBÓN

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

MATEMÁTICAS 2º BACH-CCSS 2ª AVALIACIÓN 1º EXAME

22/1/2010

NOME: ____________________________________________ Nº ____ GRUPO 2ºC  1 −6   0 −3 x  1.- (1´5 p) Sexan as matrices: A =   , B=  3 1  x 0 

a) Determina a expresión xeral das matrices que conmutan coa matriz A . Pon dous exemplos concretos. b) Atopa, se existe, o valor de x que verifica a igualdade: A2 = B − 17 I .

2.- (1´5 p) Considera a ecuación matricial: A ⋅ X = B ⋅ C , onde as matrices A , B e C veñen dadas
por:

 3 −1  −3      A =  0 1  , B =  2  e C = ( 1 −2 )  −3 0  1     a) Explica, razoadamente, cal debe ser a orde de X para que a ecuación matricial teña sentido.
b) Resolve a ecuación matricial.

3.- (1 p) Despexa X nas seguintes ecuacións matriciais:
a)

2X = B + Ct ⋅ A − X ⋅ A
−1  x 1  ; B = 0  0  

b)

X=

1 ⋅ ( D − B ⋅ Ct ) + A ⋅ X 2
−y −3 y −4 y z  1    3 z  ; D = 1 ; 1 4z    

0  4.- (2´5 p) Sexan : A = 1 1  1    E =  −1 0   

y 0

x  0   ; C = 0  −z x 

Sabendo que ( A ⋅ B + C ) ⋅ D = E a) Determina un sistema de ecuacións que permita atopar os valores de b) Expresa o sistema acadado na súa forma matricial. c) Resolve o sistema polo método de Gauss.

x, y, z.

5.- (3´5 p) Considera a ecuación matricial X =
veñen dadas por:

1 ⋅ ( D − B ⋅ C t ) + A ⋅ X , onde as matrices A , B e C 2

 0 0 −2   −3 5   −1 2   14 −8 −3          A =  0 0 −2  , B =  4 −5  , C =  1 −1 e D =  −14 10 4   2 −3 0  4 2 1 0  0 2 5         a) Calcular a matriz D − B ⋅ C t e a inversa da matriz I − A . b) Resolver a ecuación matricial obtendo a matriz X .

É IMPORTANTE A ORDE E O RIGOR NA REALIZACIÓN DOS EXERCICIOS. TODAS AS RESPOSTAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE RAZOADAS.

I.E.S. GARCÍA BARBÓN

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful