Τα ελληνικά

ρήματα
Αόριστος
στην Ενεργητική
φωνή

Αόριστος (Ενεργητική
φωνή)
Συζυγία Α’

Συζυγία Β1’

Συζυγία Β2’

αγόρασα

μίλησα

τηλεφώνησα

αγόρασες

μίλησες

τηλεφώνησες

αγόρασε

μίλησε

τηλεφώνησε

αγοράσαμε

μιλήσαμε

τηλεφωνήσαμε

αγοράσατε

μιλήσατε

τηλεφωνήσατε

αγόρασαν(ε)

μίλησαν(ε)

τηλεφώνησαν(ε)

είμαι

Συζυγία Α με
δυσκολίες
ήμουν

πάω /
πηγαίνω
έχω

πήγα

βλέπω

είδα

λέω

είπα

παίρνω

πήρα

δίνω

έδωσα

στέλνω

έστειλα

πίνω
τρώω

ήπια
έφαγα

είχα

μαθαίνω

έμαθα

έρχομαι

ήρθα

Συζυγία Β΄ με δυσκολίες
-ήσα
κρατώ

κράτησα

πουλώ

πούλησα

ρωτώ

ρώτησα

οδηγώ

οδήγησα

-έσα
μπορώ
φορώ
παρακαλώ
πονώ

μπόρεσα
φόρεσα
παρακάλεσα
πόνεσα

-άσα
διψώ
πεινώ
ξεχνώ
κοιτώ

δίψασα
πείνασα
ξέχασα
κοίταξα

Αόριστος του ρήματος είμαι

ήμουν(α)
ήσουν(α)
ήταν(ε)
ήμασταν/ήμαστε
ήσασταν/ήσαστε
ήταν(ε)