Τα ελληνικά

ρήματα

Ο Παρατατικός
στην Ενεργητική και
Παθητική φωνή

Παρατατικός (Ενεργητική
φωνή)
Συζυγία Α’

Συζυγία Β1’

Συζυγία Β2’

αγόραζα

χτυπούσα

πολιορκούσα

αγόραζες

χτυπούσες

πολιορκούσες

αγόραζε

χτυπούσε

πολιορκούσε

αγοράζαμε

χτυπούσαμε

πολιορκούσαμε

αγοράζατε

χτυπούσατε

πολιορκούσατε

αγόραζαν(ε)

χτυπούσαν(ε) πολιορκούσαν(ε)

Παρατατικός (Παθητική
φωνή)
Συζυγία Α’

Συζυγία Β1’

Συζυγία Β2’

αγοραζόμουν(α)

χτυπιόμουν(α)

πολιορκούμουν

αγοραζόσουν(α)

χτυπιόσουν(α)

πολιορκούσουν

αγοραζόταν(ε)

χτυπιόταν(ε)

πολιορκούνταν

αγοραζόμασταν / χτυπιόμασταν /
πολιορκούμασταν
αγοραζόμαστε
χτυπιόμαστε
αγοραζόσασταν/ χτυπιόσασταν /
πολιορκούσασταν
αγοραζόσαστε
χτυπιόσαστε
χτυπιόνταν(ε) /
αγοράζονταν(ε)
πολιορκούνταν
χτυπιούνταν