MJEDISI MARKETING

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

MJEDISI elemente faktore incluencues
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

procesi i percjelljes se produkteve nga prodhuesi tek konsumatori perfundimtar
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

MARKETING

Te gjithe aktoret dhe forcat qe infuencojne aftesine e kompanise per te kryer transaksione biznesi efektive me tregjet e targetuara. perfshire….
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mikromjedisin Forcat afer kompanise qe afektojne aftesine e saj per t’u sherbyer klienteve.

Makromjedisin Forcat e medha shoqerore qe afektojne tere mikromjedisin.
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mjedisi marketing
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mjedisi marketing konsiston ne aktoret dhe forcat jashte marketingut qe afektojne aftesine manaxhuese te marketingut per te zhvilluar dhe mirembajtur marredhenie te sukseseshme me klientet e targetuar.
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Demografik
Kompania

Kulturor
Publiku

Ekonomik

Kompania

Furnitoret

Politik

Konkurrentet

Klientet

Natyror

Ndermjetesit

Teknologjik
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mikromjedisi
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Kompania Kompania Publiku Publiku
Forcat qe afektojne Forcat qe afektojne aftesine e nje firme aftesine e nje firme per t’u sherbyer per t’u sherbyer klienteve klienteve

Furnitoret Furnitoret

Konkurrentet Konkurrentet

Ndermjetesit Ndermjetesit

Klientet Klientet
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mikromjedisi i kompanise
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mjedisi i brendshem i kompanise
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mjedisi i brendshem i kompanise zonat funksionale brenda kompanise qe kane nje impakt ne planet e departamentit te marketingut

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

ca

& kim im er ill K v Zh

Produkti
Pr od hi

Top Manage ment Fi

na n

m i
i litet tabi Kon

Marketingu

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Furnitoret Ofrojne burimet qe duhen per te prodhuar mallrat dhe sherbimet

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Ndermjetesit –
Ndihmojne kompanine te promovoje, shese dhe shperndaje mallrat e veta tek bleresit perfundimtare

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Klientet
Tipet e tregjeve qe blene mallrat dhe sherbimet e kompanise

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Tregjet nderkombetare

Tregjet e konsumit

Kompania Kompania
Tregje qeveritare Tregjet biznesore

Tregjet e rishitjes
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Konkurrentet Ata qe sherbejne ne tregjet target me produkte dhe sherbime te ngjashme
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Publiku Cdo grup qe mendon vete se ka interesa ne aftesine e nje kompanie per te arritur objekivat e saj
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Tipet e publikut

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Publiku Pu Financi m blik r ed ia t u ik

Publiku i Pu veprimit u lik r qytetar ve blik ub rita nd u P e or ev q

i liku Pub hem ne i rends u ik e s b bl ith Pu rgj pe

Kompania

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Makromjedisi

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Demografike Demografike

Kulturore Kulturore

Ekonomike Ekonomike

Forcat qe formojne Forcat qe formojne mundesite dhe kercenimet mundesite dhe kercenimet per nje kompani per nje kompani Politike Politike Teknologjike Teknologjike
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Natyrore Natyrore

Demografia
Monitorim i pupullsise ne aspektin e gjinise, moshes, racave, okupimit, lokalizimit dhe statistikave te tjera

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Prirjet e rendesishme demografike
Ndryshimi i shtepise Levizjet gjeografike te popullsise Edukim – forca pune moderne Rritje diversiteti

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mjedisi ekonomik
Faktoret qe afektojne fuqine blerese te klienteve dhe prirjet e shpenzimeve

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Zhvillimi Zhvillimi ekonomik ekonomik

Ndryshimet Ndryshimet ne te ardhura ne te ardhura

Shqetesimet Shqetesimet ekonomike ekonomike kryesore kryesore per marketeret per marketeret
Ndryshimet Ndryshimet ne sjelljen e ne sjelljen e klienteve klienteve per shpenzime per shpenzime

 Ndryshimet e shpejta Interesat Inflacioni Ekonomia globale
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mjedisi natyror
Burimet natyrore qe nevojiten si lende te para nga marketeret apo qe afektojne dhe afektohen nga veprimtaria marketing

 Pakesim i lendeve te para Rritje ndotjeje mjedisi Nderhyrje qeveritare
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Mjedisi teknologjik
Forcat qe krijojne teknologji te reja, produkte te reja dhe mundesi tregu
 

Kompiuterizimi Aftesite komunikuese
 

celulari interneti

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Realiteti virtual

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Ndryshime Ndryshime te shpejta te shpejta

Buxhete te larta Buxhete te larta Kerkimi & Zhvillimi Kerkimi & Zhvillimi

Mjedisi teknologjik Mjedisi teknologjik

Fokus ne Fokus ne permiresime te vogla permiresime te vogla

Rritje e Rritje e rregullimeve rregullimeve

Mjedisi politik
Ligjet, agjencite qeveritare dhe presioni i grupeve qe influencojne apo kufizojne veprimet marketing
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Legjislacion Legjislacion ne zgjerim ne zgjerim

Ndryshime ne Ndryshime ne forcimin e ligjit forcimin e ligjit

Prirjet kryesore Prirjet kryesore ne mjedisin politik ne mjedisin politik

Me shume Me shume shqetesim shqetesim per etiken per etiken

Mjedisi kulturor
Forcat qe ndikojne ne vlerat baze te shoqerise, perceptimet, preferencat dhe sjelljen e saj

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Per universin Per vehten Per te tjeret Shprehja Shprehja e vlerave e vlerave Per Per natyrenPer shoqerine organizatat
NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Pergjigjia ndaj mjedisit marketing
Reaktive: pranueshmeri pasive dhe
adaptim
– Kompanite dizenjojne strategji per te evituar kercenimet dhe per te shfrytezuar mundesite

Proaktive: manaxhim mjedisor

Perdorim i lobingut, Marredhenie me publikun, Reklama, Ligje, Marreveshje kontraktuale, Etj

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Identifikimi i tregjeve potenciale

Paraja  Fuqia blerese Rritja  Perqindja e rritjes Perqendrimi  Densiteti i popullsise Edukimi  Lidhet me aftesine komunikuese

NGA: DR. MBA. MSC., ENRIKO CEKO

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.