You are on page 1of 1

grad cinjenice Bajina Ba�ta, grad u zapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke

Drine. Nalazise na 43.57' severne geografske �irine i 19.33' istocne geografske


du�ine. Povrsina op�tine iznosi 673 km2.

Na prostoru op�tine po popisu iz 1991. godine �ivelo je 29.747 stanovnika; grad


broji 8555 stanovnika. Naselje je nastalo na pro�irenju-naplavini reke Drine ispod
planinskih obronaka planine Tare, na nadmorskoj visini od 257 metara. Klima je
umereno kontinentalna, sa povecanom vla�nosti vazduha posle izgradnje ve�tackih
jezera u Perucu i u Zaovinama. Prosecna godi�nja kolicina padavina je 700-800 mm.

Hidrografsku sliku kraja cini recni tok reke Drine sa pritokama, recicama :
Pilicom, Racom, Rogacickom rekom. Na reci Drini sagradena je vestacka akumulacija,
najveca na celokupnom recnom toku,jezero Perucac, koje zahvata 12,4 km2, du�ine
oko 50 km, dubine 70 m. Jezero se nalazi 290 m nadmorske visine. Biljni i
�ivotinjski svet je karakteristican za prostore umerene klimatske zone. U
nacionalnom parku Tara na povr�ini od 19000 hektara zastupljene su razlicite vrste
listopadnih �uma (bukva,hrast,bagrem,grab), a na vecim visinama zimzelene �ume
(jela, bor, smrca). Na prostoru nacionalnog parka nalazi se i Pan�i�eva omorika
(otkrio i istra�io na planini Tari poznati srpski geograf Josif Pan�i�) kao i
mnogobrojne livadske zajednice(jeremicak). �ivotinjska vrsta je zastupljena kroz
sitnu i visoku divljac (zec,lisica, medved, divokoze, divlje svinje) kao i pernatu
divljac (jastreb,orao,kobac). U vodama Drine i jezera Perucac ima u izobilju
raznih vrsta recnih riba medju kojima je najpoznatija, nadaleko cuvena Drinska
mladica, �aran, pastrmka, som.

You might also like