You are on page 1of 4

ΑΠΑΝΣΗ΢ΔΙ΢ ΢ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ

ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ


ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α ΔΠΑΛ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 25 – 05 – 2010

Α. Ο ζπγγξαθέαο ζην θείκελν απηό πξαγκαηεύεηαη ην δήηεκα ηνπ


γξήγνξνπ ξπζκνύ δσήο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Αξρηθά
αλαθέξεηαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
αηηία ηεο νπνίαο ζεσξεί ηελ ηερληθή αλάπηπμε. Τπνγξακκίδεη ηελ
πξνζθνξά ηεο κεραλήο ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη
επηζεκαίλεη ηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ηαρύηεηαο παξαγσγήο θαη
απμεκέλεο δήηεζεο, σο βαζηθήο αξρήο ηεο αγνξάο. Παξάιιεια
παξαηεξεί όηη ε απμεκέλε ηαρύηεηα δξάζεο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλζξώπηλε
ζπκπεξηθνξά. ΢εκεηώλεη ηελ εξγαζηαθή ππεξαπαζρόιεζε ηνπ
ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ
ηνπ, ηνλίδνληαο όηη απηό πξνθαιεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ
εζσηεξηθή δσή.

Β1. ΢ηελ επνρή καο ε ακνηβή από ηελ επαγγεικαηηθή


δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα θαιύπηεη κε
άλεζε ηηο αλάγθεο ηνπ. Η απμεκέλε αλεξγία, ε επέθηαζε ηεο
κεραλήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε ππεξπξνζθνξά
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζπλππάξρνπλ κε ρακεινύο κηζζνύο θαη
εκεξνκίζζηα. Παξάιιεια νη αλάγθεο ηεο δσήο απμάλνπλ κε
γεσκεηξηθή πξόνδν. Η θαηάζηαζε απηή νδεγεί ηνπο
πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο λα αλαδεηνύλ δεύηεξε θαη ζπρλά θαη
ηξίηε δνπιεηά γηα λα βειηηώζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο, γεγνλόο πνπ
ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο, ν νπνίνο
πεξηνξίδεηαη εληππσζηαθά.

Β2. α) ΢ύγθξηζε θαη αληίζεζε:


«Ό,ηη αλ γηλόηαλ κε ην ρέξη θαη κε ηα αηειή εξγαιεία πεξαζκέλσλ
επνρώλ, … ζήκεξα … από πξηλ».

β) Παξαδείγκαηα:
π.ρ. κηα δαληέια ή κηα ραιθνγξαθία

Β3. α) ΢πλώλπκα:
θαληαζηνύκε: ππνζέζνπκε

1
γλώκε: άπνςε
δνπιεύεη: εξγάδεηαη
επαξθεί: αξθεί
ζεκεξηλνύ: ζύγρξνλνπ

β) Αληώλπκα:
γξήγνξα: αξγά
επηηαρύλνπλ: επηβξαδύλνπλ
ινγηθή: άινγε
έμνδα: έζνδα
πινύζην: θησρό

Β4. «Γηα απηό ην ιόγν …»: δειώλεη αίηην – απνηέιεζκα.


«Ωζηόζν, …»: δειώλεη αληίζεζε – ελαληίσζε.

Γ. (Σίηινο) Αγρώδεηο λένη

ΠΡΟΛΟΓΟ΢ Θέκα : Σν άγρνο


Θέζε: Σν άγρνο έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο
. ζηε δσή ησλ λέσλ
Τπάξρνπλ ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηνπ

ΚΤΡΙΟ ΘΔΜΑ Ι. Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ άγρνπο ζηνπο λένπο

 νδεγεί ζηελ εκθάληζε κηαο ζεηξάο


ςπρνζσκαηηθώλ δηαηαξαρώλ
 ζπλδέεηαη κε πξνβιήκαηα πγείαο πνπ
ζπλνδεύνληαη από αιιεξγίεο, αίζζεκα
θόπσζεο, μαθληθέο θαη απόηνκεο
απμνκεηώζεηο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο
 θαζηζηά ηνπο λένπο ςπρηθά
θαηαβεβιεκέλνπο θαη απνγνεηεπκέλνπο,
αθνύ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο, από ηηο
θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, από ηνλ
ηξόπν δσήο ηνπο γεληθόηεξα
 δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αθνύ νη
ηδηνηξνπίεο θαη νη ςπρηθέο δηαθπκάλζεηο
ελόο αλζξώπνπ πνπ αγσληά δηαξθώο γηα
όια δε γίλνληαη αλεθηέο από ηνλ θνηλσληθό
ηνπ πεξίγπξν

2
 απνηειεί θύξην αίηην ηεο εκθάληζεο
πξνβιεκάησλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο,
θαζώο δελ είλαη ιίγνη νη λένη πνπ
θαηαθεύγνπλ ζην αιθνόι, ζηα εξεκηζηηθά
θαη ζηα λαξθσηηθά, αλαδεηώληαο δηέμνδν
ζηελ ςπρηθή ηνπο έληαζε

ΙΙ. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο


Α. Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο δσήο
- αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο
- θίλεηξα γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε
-πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ηεο νηθνινγηθήο
θαηαζηξνθήο
-ζηήξημε, νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή ησλ
θνηλσληθά αδύλακσλ νκάδσλ
-πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ηεο βίαο θαη ηεο
εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
- έιεγρνο ησλ εθαξκνγώλ ηεο επηζηεκνληθήο θαη
ηερληθήο πξνόδνπ
- νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ

Β. Οινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ


- πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα, ηζρπξόο
δηαλνεηηθόο θαη ζπλαηζζεκαηηθόο θόζκνο

- απόθηεζε πξνζσπηθήο ηζνξξνπίαο,


πηνζέηεζε αμηώλ, ζηόρσλ θαη ηδαληθώλ

ΔΠΙΛΟΓΟ΢ Σν άγρνο είλαη έλλνηα αξλεηηθή πνπ δελ πξέπεη


λα ζπγρέεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή αγσλία ή κε ην
νπζηαζηηθό ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ν άλζξσπνο
ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ.
Κξίλεηαη , ινηπόλ, αλαγθαίν ν άλζξσπνο λα κάζεη λα
δηαρεηξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ ζηε
δσή ηνπ θαη λα κελ θαηαβάιιεηαη από απηά.

(Τπνγξαθή αξζξνγξάθνπ)

Οη απαληήζεηο ζηα ζέκαηα είλαη ελδεηθηηθέο θαη βεβαίσο κπνξνύλ


λα πιαηζησζνύλ από πνιιέο άιιεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο.

3
Τιηθό γηα ην ζέκα ηνπ άγσοςρ κπνξείηε λα αληιήζεηε
από ην βιβλίο πος διδάζκεηαι ζην θξνληηζηήξηό καο :
« Σα θέμαηα ηηρ Έκθεζηρ ζηιρ Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ »
Δκδόζειρ Έναζηπον ( ζει. 37 - 39 )
Θέκα 3 Άγσορ