You are on page 1of 20

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KAJIAN
TEMPATAN
TAHUN 6

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KAJIAN TEMPATAN

TAHUN 6

Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
2005
ISBN
KANDUNGAN

RUKUN NEGARA v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii
KATA PENGANTAR ix

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN

Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif 2
Organisasi Kandungan 3
Kurikulum Kajian Tempatan Tahun 6 12

Tema 5 : EKONOMI NEGARA 13
Tema 6 : KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
P
endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara.

vii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

KATA PENGANTAR
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang Kajian Tempatan merupakan mata pelajaran yang memberikan
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat penekanan kepada nilai murni dan semangat patriotik yang mengkaji
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid keistimewaan kawasan setempat, perihal sejarah, keadaan geografi dan
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan kejayaan negara. Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran,
pengetahuan pada abad 21. guru perlu menyepadukan pelbagai pendekatan disiplin dan
pengetahuan, kemahiran berfikir, nilai serta aktiviti di dalam dan di luar
bilik darjah. Dengan itu, pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan adalah lebih bermakna serta murid lebih peka kepada keharmonian
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan hidup bersama.
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak yang
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan dapat terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan universiti serta
membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran pegawai Kementerian Pelajaran, dan individu yang mewakili badan-
dan pembelajaran secara berkesan. badan tertentu.

Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran,
guru diharap dapat memberikan penekanan kepada unsur masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar Kementerian Pelajaran merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan ucapan terima kasih.
komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri,
pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara
konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di
samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini
diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN)
diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENDAHULUAN
viii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Mata Pelajaran Kajian Tempatan bertujuan melahirkan Pertama : Memahami rumah sebagai keperluan asas
murid yang berpengetahuan tentang peranan mereka manusia serta kawasan persekitarannya
dalam masyarakat dan persekitarannya. Mata
pelajaran ini juga dapat memupuk apresiasi murid Kedua : Mengenali negara kita dan sejarahnya.
terhadap warisan sejarah negara, alam sekeliling serta
kejayaan yang dicapai oleh negara. Ketiga : Ekonomi dan kejayaan negara.

Selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Mata Pelajaran Kajian Tempatan ini Kajian mudah yang akan dijalankan oleh murid menerusi skop
dapat melahirkan insan yang berilmu dan beramal, kandungan tersebut akan dapat memberikan pengetahuan dan
harmonis serta berketerampilan. pemahaman kepada murid tentang persekitarannya yang dekat
sebelum menjangkau ke kawasan yang lebih jauh.
Mata Pelajaran Kajian Tempatan diajar pada Tahap II
mulai Tahun 4 hingga Tahun 6. Mata pelajaran ini Setiap skop kandungan terdiri daripada beberapa tema untuk
dirancang untuk menjadi saluran utama bagi murid memberikan tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dipelajari
memperoleh pengetahuan, pemahaman asas serta murid. Setiap tema mengandungi topik-topik yang menentukan
pengalaman hidup yang seimbang dan harmonis skop kajian. Tema-tema dibahagikan kepada Tahun 4, 5 dan 6
sesama manusia dan antara manusia dengan alam seperti berikut:
persekitarannya. Interaksi ini dapat mewujudkan
amalan hidup yang harmoni dalam masyarakat
Malaysia dan berusaha untuk mencapai kesejahteraan Tahun 4 - Tema 1 dan 2
hidup. Mata pelajaran ini juga menekankan
pemupukan semangat patriotik dalam kalangan murid. Tahun 5 - Tema 3 dan 4

Kandungan mata pelajaran ini disusun mengikut skop Tahun 6 - Tema 5 dan 6
kandungan seperti berikut:

MATLAMAT

ix
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Kajian Tempatan bertujuan melahirkan murid yang 4. memahami keadaan fizikal setempat dan negara
berpengetahuan tentang peranan mereka dalam
masyarakat, mengapresiasi warisan sejarah negara, 5. memahami cuaca dan iklim negara dan dunia
alam sekeliling serta kejayaan yang dicapai oleh
negara ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia 6. memahami kepentingan menjaga alam sekitar dan warisan
yang harmonis, penyayang dan sentiasa mensyukuri negara
nikmat Tuhan.
7. menghargai sejarah negara

OBJEKTIF 8. memahami sumber, kegiatan dan sumbangan ekonomi
kepada kemakmuran negara
Kurikulum Kajian Tempatan Sekolah Rendah
9. menghargai kejayaan yang telah dicapai oleh negara
membolehkan murid:
1. mengetahui dan memahami tempat kediaman
sebagai keperluan asas manusia

2. memahami latar belakang dan identiti kawasan
setempat

3. mengenal pasti ciri-ciri masyarakat setempat dan
perkembangannya

ORGANISASI KANDUNGAN
Kandungan Kajian Tempatan ini mengandungi program
pembelajaran untuk tiga tahun mulai Tahun 4 hingga Tahun 6.

x
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Kandungan mata pelajaran ini disusun mengikut tiga persekitarannya menekankan interaksi murid dan masyarakat
skop kandungan seperti berikut : serta mengamalkan nilai-nilai hidup murni.

SKOP KANDUNGAN KANDUNGAN
Skop kandungan kedua pula mengenali negara kita dan
Pertama Memahami rumah sebagai sejarahnya supaya murid akan cinta dan bangga dengan
keperluan asas manusia serta persekitaran dan warisan sejarah mereka.
kawasan persekitarannya
Kedua Mengenali negara kita dan
sejarahnya Sementara skop kandungan ketiga pula memberi pendedahan
kepada murid tentang ekonomi dan kejayaan negara. Hal ini
Ketiga Ekonomi dan kejayaan negara akan menimbulkan kesedaran kepada murid tentang usaha
pembinaan bangsa dan negara Malaysia serta pembangunan
negara. Pengalaman pembelajaran yang diperoleh melalui skop
Kajian menerusi skop kandungan ini dapat memberi-- kandungan tersebut dapat membentuk warganegara yang
kan pengetahuan dan pemahaman kepada murid bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.
tentang persekitarannya yang dekat sebelum
menjangkau ke kawasan yang lebih jauh.

Setiap skop kandungan dibahagikan kepada beberapa tema
atau bidang pembelajaran untuk memberikan tumpuan kepada
aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid. Setiap tema
mengandungi topik-topik yang menentukan skop kajian. Tema-
Skop kandungan pertama iaitu memahami rumah tema dibahagikan mengikut tahun seperti berikut :
sebagai keperluan asas manusia serta kawasan

xi
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Tahun 4 - Tema 1 dan 2
Tahun 5 - Tema 3 dan 4
Tahun 6 - Tema 5 dan 6

Tema 1 dan 2 untuk Tahun 4 bertujuan mengukuhkan
pengetahuan dan kemahiran murid bagi memahami
dan menghargai rumah sebagai keperluan asas
manusia dan kawasan persekitarannya. Melalui Tema
3 dan 4, murid Tahun 5 diperkenalkan pula tentang
geografi dan sejarah negaranya supaya mereka cinta
dan bangga kepada negara Malaysia.

Seterusnya melalui Tema 5 dan 6, murid Tahun 6
dapat menghargai keperibadian bangsa dan
mempunyai semangat patriotik ke arah pembinaan
bangsa dan negara.

xii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

BIDANG PEMBELAJARAN

TAHUN TEMA TEMA

TAHUN RUMAH SEBAGAI PERIHAL KAWASAN
6. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
4 KEPERLUAN ASAS SETEMPAT

6
MANUSIA
5. EKONOMI NEGARA

TAHUN MENGENALI SEJARAH NEGARA
5 NEGARA KITA KITA
T
4. SEJARAH NEGARA KITA
KAJIAN A
5

TEMPATANTAHUNH EKONOMI NEGARA
3. MENGENALI KEJAYAAN
NEGARA KITA DAN
6 U KEBANGGAAN
N
NEGARA

URUTAN BIDANG PEMBELAJARAN
2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT
4

5
RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Bagi merancang dan melaksanakan mata pelajaran ini Huraian Sukatan Pelajaran dipersembahkan dalam
dengan berkesan di sekolah, guru perlulah mengetahui empat lajur iaitu Tema/Topik, Hasil Pembelajaran,
dan memahami matlamat, objektif, organisasi Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. Setiap lajur
kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut mengandungi maklumat yang perlu diaplikasikan
yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Kajian dalam pengajaran dan pembelajaran.
Tempatan Sekolah Rendah. Huraian Sukatan Pelajaran
Kajian Tempatan Tahun 4, 5 dan 6 disediakan Untuk Dalam lajur Tema/Topik, disenaraikan topik utama
meningkatkan pemahaman guru dan pihak-pihak yang dan subtopik-subtopik kepada topik utama tersebut.
mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran Bagi setiap subtopik, disenaraikan tajuk-tajuk kecil.
maklumat tentang kandungan sukatan pelajaran Tema, topik dan subtopik ialah kandungan Sukatan
tersebut, Pelajaran. Bagi setiap subtajuk pula tercatat perincian
huraian. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu tema
Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan itu ditentukan oleh topik dan subtopik, tajuk serta
adalah untuk membantu guru: perincian huraian.

i. mentafsir Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Dalam persediaan pengajaran dan pembelajaran mingguan
Sekolah Rendah dengan tepat; dan harian, guru bolehlah memilih satu subtajuk atau
rangkuman beberapa subtajuk sebagai isi pelajaran
ii. mengetahui skop kandungan dan bidang kajian mengikut kesesuaian, kesediaan dan keupayaan murid.
mata pelajaran ini;
Dalam lajur Hasil Pembelajaran, segala kemahiran
iii. menentukan objektif dan hasil pembelajaran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai
untuk merancang pelajaran; murid disenaraikan. Penyataan hasil pembelajaran
disusun secara khusus supaya mudah diukur dengan
iv. menyediakan rancangan pelajaran yang tepat tentang aspek yang boleh dimanifestasikan murid
sistematis; dan berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman
pembelajaran mereka.
v. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
dengan berkesan

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Hasil pembelajaran disenaraikan mengikut urutan Selain aktiviti yang dicadangkan, guru bolehlah
kesukaran dan merangkumi bidang kognitif, afektif dan menjalankan aktiviti pembelajaran lain yang sesuai
psikomotor. dengan murid. Aktiviti yang dirancang perlu mengambil
kira perkara-perkara yang berikut:
Dalam lajur Unsur Patriotisme pula, disenaraikan nilai
murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin i. Menepati objektif dan isi pelajaran.
dipupuk. Aspek ini amat penting disepadukan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya murid ii. Mengikut kebolehan mental dan fizikal murid.
akan dapat menghayati mesej yang disampaikan.
Pemupukan unsur patriotisme ini boleh dilakukan dalam iii. Bersesuaian dengan bakat, minat dan emosi
aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara terancang. murid.
Penyataan semangat patriotik ini disenaraikan selaras
dengan isi kandungan dalam lajur Tema / Topik dan iv. Menggalakkan mereka berfikir, membuat kajian,
Hasil Pembelajaran. mencatat atau merekod, berbincang dan
membuat rumusan.
Untuk memastikan murid mengetahui, memahami dan
menguasai pelbagai kemahiran, lajur Contoh Aktiviti v. Menggalakkan murid berusaha belajar sendiri
disediakan. Berpandukan contoh aktiviti tersebut, guru dengan arahan dan panduan guru yang
dapat mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. minimum.

Contoh yang disediakan adalah berbentuk kemahiran yang vi. Menggalakkan interaksi sesama murid dan murid
perlu dikuasai oleh murid. dengan persekitarannya.

Contoh : vii. Menggalakkan murid menghasilkan tugasan
i. Murid menyenaraikan………………………… dalam pelbagai bentuk.
ii. Murid melakarkan peta………………………
iii. Murid mencatat……………………………… viii. Menggalakkan murid bekerja secara kumpulan.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu topik, hidup seharian murid perlu dihubungkaitkan dalam
guru perlulah merujuk kepada setiap ruang dalam pengajaran dan pembelajaran.
Huraian Sukatan Pelajaran untuk memahami tumpuan,
kedalaman dan keluasan sesuatu tema dan topik serta ii. Pemahaman Idea dan Konsep
kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru
bolehlah menambah maklumat lain yang dirasakan Mata Pelajaran Kajian Tempatan mempunyai idea
perlu bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan dan konsep yang khusus. Pemahaman dan
pembelajaran. Dalam usaha ke arah mencapai penghayatan idea dan konsep amat penting
matlamat Mata Pelajaran Kajian Tempatan, perkara supaya pengetahuan yang diperoleh berguna dalam
yang berikut perlu diberikan perhatian dalam proses kehidupan seharian.
pengajaran dan pembelajaran.
iii. Pemupukan Patriotisme
i. Pendekatan Bersepadu
Mata Pelajaran Kajian Tempatan merupakan salah
Pendekatan bersepadu ialah satu strategi yang satu mata pelajaran yang memupuk semangat
berkesan untuk menjalinkan dan menyepadukan patriotik di peringkat sekolah rendah. Dalam
unsur pengetahuan, kemahiran dan pemupukan pengajaran dan pembelajaran, penekanan perlu
patriotisme. Oleh itu, dalam pengajaran dan dibuat supaya murid dapat menyayangi keluarga ,
pembelajaran Kajian Tempatan yang jiran dan persekitaran serta menghormati masyarakat,
membicarakan interaksi murid dan patuh kepada pemimpin dan taat kepada raja; dan
persekitarannya, penekanan perlu diberikan seterusnya sentiasa mendaulatkan undang-undang.
terhadap pemerolehan pengetahuan, Pengalaman pembelajaran ini akan membentuk murid
perkembangan kemahiran dan pemupukan yang setia kepada negara dan bangga sebagai rakyat
semangat patriotik. Malaysia.

Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga
perlu diberikan terhadap penggunaan bahasa
sebagai alat komunikasi dan bahasa ilmu.
Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran
daripada mata pelajaran lain serta pengalaman

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

iv. Peningkatan Kemahiran Belajar, Kemahiran perlulah melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti
Sosial dan Kemahiran Berfikir. pengajaran dan pembelajaran.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan, pelbagai
penekanan perlu diberikan kepada perkembangan kaedah boleh digunakan. Salah satu daripada
kemahiran belajar, kemahiran sosial dan kemahiran kaedah yang boleh digunakan ialah kaedah inkuiri
berfikir. Dalam kemahiran belajar, beberapa proses penemuan.
perlu dilalui oleh murid iaitu mengumpul dan
mengelas maklumat, mentafsir, menganalisis, Kaedah inkuiri penemuan digalakkan dalam pengajaran
mensintesis dan mengaplikasi. Penguasaan dan pembelajaran Kajian Tempatan. Melalui kaedah ini,
kemahiran sosial seperti kemahiran berinteraksi murid memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran
dalam kelas, dalam kumpulan dan dalam dengan daya usaha mereka sendiri. Murid mencari dan
masyarakat juga diutamakan. Kemahiran belajar, mengumpul maklumat melalui berbagai-bagai aktiviti.
kemahiran sosial dan kemahiran berfikir sentiasa Dengan itu, pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh
berkait rapat dalam melaksanakan sesuatu tugasan. adalah lebih bermakna dan berkesan.
Kemantapan murid membuat rumusan dan usaha
mengatasi sesuatu masalah banyak bergantung Kaedah ini juga dapat mengembangkan kemahiran
kepada keupayaan dan cara mereka berfikir. Oleh berfikir dan naluri ingin tahu dalam kalangan murid. Dalam
itu, murid perlu dibimbing dan digalakkan berfikir menjalankan proses inkuiri penemuan, murid akan lebih
secara kritis, kreatif dan inovatif. peka kepada keadaan masyarakat dan persekitarannya.

v. Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan Dalam Kaedah inkuiri penemuan merupakan satu kaedah
Mata Pelajaran Kajian Tempatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusat
kepada murid. Murid memainkan peranan penting
Untuk mengembangkan lagi potensi serta dalam merancang dan menjalankan aktiviti
meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid pembelajarannya. Mereka melibatkan diri secara aktif
secara menyeluruh dan seimbang, murid dalam mencari dan mengumpulkan maklumat melalui
berbagai-bagai aktiviti seperti memerhati, mendengar,
menyoal, berbincang, membuat rujukan, membuat

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

ulang kaji dan membuat kaji selidik. Aktiviti ini boleh d. mengkaji maklumat yang telah dikumpulkan dengan
dijalankan secara bersendirian atau kumpulan. Aktiviti cara mengelas, membanding dan menganalisis
tersebut merupakan kemahiran penting dalam tugasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi;
yang lebih menyeluruh seperti kerja projek, kajian kes, dan
simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.
e. membuat rumusan dalam bentuk generalisasi
berdasarkan maklumat yang telah dikumpul dan
Mengikut kaedah ini, guru bertindak sebagai dianalisis.
pembimbing dan penggalak untuk merangsang murid
menjadi lebih yakin dan berminat dalam menjalankan Oleh sebab inkuiri penemuan ini kaedah yang
aktiviti pembelajarannya. berpusatkan murid, guru perlu membimbing dan
menggalakkan murid dalam mengenal pasti
Pada amnya, kaedah inkuiri penemuan dalam proses masalah yang dihadapi. Dalam menjalankan
pengajaran dan pembelajaran ada lima peringkat. aktiviti untuk mendapatkan rumusan, guru tidak
Pada setiap peringkat, murid terlibat secara aktif memberikan jawapan sebelum murid terlibat dalam
dalam: proses inkuiri penemuan. Guru hendaklah
sentiasa mengemukakan soalan yang merangsang
a. mengenal pasti perkara yang hendak dikaji melalui murid ke arah menemukan jawapan yang dicari.
soal jawab dan perbincangan; Guru perlu sabar dan memberikan masa yang
cukup kepada murid bagi menjalankan aktiviti
b. menentukan cara untuk mengatasi masalah yang pembelajaran yang berkaitan.
dikenal pasti dengan bersoal jawab dan berbincang;
Walaupun kaedah inkuiri penemuan diberi-
c. mengumpulkan maklumat melalui berbagai-bagai kan penekanan, guru boleh menggunakan kaedah
cara seperti bersoal jawab, mencerap, membuat uji lain yang difikirkan sesuai bagi menyampaikan
kaji dan kaji siasat tentang masalah yang hendak sesuatu maklumat atau idea kepada murid.
diselesaikan; Walau bagaimanapun, dalam melaksanakan
kaedah lain, guru hendaklah sentiasa
melibatkan murid secara aktif dalam proses

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

pembelajaran. Kepelbagaian kecerdasan murid potensi komuniti setempat sebagai sumber
perlu diambil kira bagi memperkukuh dan maklumat dalam proses pembelajaran. Untuk
memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. mendapatkan maklumat, murid perlu menguasai
kemahiran memerhati, mengumpul serta
vii. Komuniti Sebagai Sumber mengkaji bahan dan menemu bual.

Dalam pengajaran dan pembelajaran melalui
kaedah inkuiri penemuan, murid memainkan
peranan penting dalam mencari maklumat untuk
menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.

Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan, komuniti
setempat merupakan sumber utama untuk
mendapatkan maklumat yang diperlukan. Dalam
usaha untuk mendapatkan maklumat, murid
boleh berinteraksi dengan komuniti.

Daripada komuniti, murid dapat mengumpulkan
berbagai-bagai bahan dan peralatan budaya
yang mempunyai nilai-nilai pendidikan yang
tertentu.

Murid juga boleh memerhati atau menyertai
sendiri berbagai-bagai kegiatan yang dijalankan
dalam komunitinya. Dengan ini, murid mendapat
pengalaman pembelajaran yang berguna. Selain
itu, anggota komuniti itu sendiri dapat digunakan
sebagai sumber rujukan untuk mendapatkan
maklumat. Mereka ini boleh dikunjungi atau
dijemput untuk memberikan ceramah. Guru
perlu menyedarkan murid betapa besarnya

12