You are on page 1of 2

Assistents: Mario López, Miriam Calderón, Mireia

Gutierrez, Gemma Domínguez, Sara Lema, Laia Nonell, DATA: 15 de Decembre de


David Palacios, Rubén Mato, Sílvia Zambrana, Cristian 2009
Sànchez, Pere Monguió, Míriam Calderón, Iris Olivet, Paula
Rubio, Carlota Perea, Eduard Lladó HORA: 14h - 16'30h
LLOC: Local d'Estudiants
Autor: Cristian Sánchez Mínguez

Ordre del dia:

− Aprovació acta reunió anterior, si s'escau

− Informació i avaluació del procés de reforma del reglament de la

facultat

− Informació i avaluació de la última fase de l’elaboració dels plans

d’estudi

− Projecte Comunicació i Independència: “Catalunya-Espanya”

− Afers de tràmit

− Torn de precs i preguntes

La sessió s'inicia a les 14.15h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar
alguna part de l'acta. No hi ha cap intervenció

Reolucions:
·A Els participants de la reunió de l'O.C.A. aproven per assentiment l'acta de la sessió del 7
d'Octubre

2. Informació i avaluació del procés de reforma del reglament de la facultat

Gemma Dominguez i Laia Nonell expliquen com es va dur a terme el procés de reforma de reglament des
de l'inicia a la comissió de reforma oficial, passant per la comissió alternativa organitzada per la
plataforma Per un reglament digne i finalment expliquen el resultat a la votació a la Junta de Facultat on
va guanyar la votació l'esmena a la totalitat presentada pels estudiants.

Resolucions:
− S'ha aprovat l'esmena a la totalitat presentada pels estudiants.
− Actualment el reglament ha de passar el filtre tècnic abans de retificar-se al Consell de
govern

2.
Informació i avaluació de la última fase de l'elaboració dels plans d'estudi.

Pere Monguió explica que els plans d'estudis ja es van aprobar, però que estan
passant els tràmits necessaris per a adequar-los tècnicament als requeriments
especifics. Monguió expressa la seua preocupació per que aquets canvis que
teòricament són canvis tècnics també puguen incloure decissions polítiques. També fa
palés que s'eliminaran assignatures optatives que s'havien inclós en el pla d'estudis i
això s'està fent de forma poc transparent i té dubtes sobre com es faran aquests
canvis que s'estan fent.

2.
Projecte Comunicació i Independència: “Catalunya – Espanya”.

El secretari de l'OCA exposa la petició de l'estudiant Eduard Lladó d'una ajuda econòmica per a
finançar el projecte del col·lectiu Comunicació i Independència que consisteix en el passe de la
pel·lícula “Catalunya – España” a la Facultat de Comunicació. Lladó explica en que consisteix el
projecte. Els assistents a la reunió aproben per assentiment la proposta del projecte presentat.

Resolucions:
- S'aprova el projecte del col·lectiu Comunicació i Independència per una quantitat
de 52'2€.

3. Afers de tràmit

No hi consten.

4. Torn de precs i preguntes

No n'hi consten.