You are on page 1of 2

24 de febrer

Assistents: Guillem Cassoliva, Marc Miras, Sara Lema, DATA:


de 2010
Mercé, altres components del col·lectiu “La Troca”
HORA: 13.30h – 14.30h
LLOC: Local d'Estudiants
Autor: Cristian Sánchez Mínguez

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior, si s'escau


2. Informació sobre les eleccions a representants d'estudiants a la Junta de Facultat
3. Aprovació del projecte del col·lectiu “La Troca”, si s'escau
4. Afers de tràmit
5. Torn de precs i preguntes
La sessió s'inicia a les 13.45h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar
alguna part de l'acta. No hi ha cap intervenció

Reolucions:
·A Els participants de la reunió de l'O.C.A. aproven per assentiment l'acta de la sessió del
15 de decembre.

2. Informació sobre les eleccions a representants d'estudiants a la Junta de Facultat


El secretari presenta el punt tot explicant el desenvolupament del procés electoral que recentment s’havia
engegat a la Facultat per tal de renovar la Junta de Facultat. S’expliquen els detalls de l’endarreriment de
la convocatòria dels comicis que es devia a les errades en el cens electoral que havien estat reclamandes
per docents del sector dels interfacultatius.

S’expliquen els terminis per tal de conformar una candidatura a representants dels estudiants així com
els procediments necessaris per a fer-ho. També s’explica la situació actual de la Junta i el context de les
anteriors eleccions.

Resolucions:

- S’informa a l’estudiantat de l’actualitat referent al procés electoral i s’explica tots els


requeriments per tal de presentar una candidatura per representar els estudiants a la Junta.

3. Aprovació del projecte del col·lectiu “La Troca”, si s'escau

El secretari explica les característiques del projecte enviat pel col·lectiu de “La Troca”. Descriu breument
quines són les demandes del col·lectiu i seguidament emplaça els membres de “La Troca” presents a la
reunió que expliquen més detingudament el projecte.

Marc Miras explica que el projecte consisteix en l’elaboració d’un butlletí informatiu amb una edició
impresa adreçat als estudiants de la Facultat i que abastaria la Facultat de Comunicació com a eix
informatiu. Miras explica que s’han fet les gestions necessàries per tal de poder imprimir el butlletí fora
de la UAB gràcies a que el seu distribuïdor ha fet els tràmits necessaris per a convertir-se en distribuïdor
oficial de la UAB. Explica que en cada edició es farien 1.000 impressions en B/N a doble cara i que els
exemplars es repartirien a la mateixa Facultat. “La Troca” sol·licita el finançament de tots els números
corresponents per al que queda de curs i demana que es faja en un sol pagament per facilitar la gestió de
cara al distribuïdor.
Els assistens a la reunió de l’OCA convenen que es tracta d’un projecte beneficios per a la Facultat al qual
se li ha de donar recolçament, però discrepen de la forma de pagament que sol·licita el col·lectiu.

Resolucions:

- S’aprova el projecte i es resol que es farà el pagament de la primera edició per avançat i
s’esperarà a veure el resultat i la resposta dels estudiants per finançar les properes edicions
segons vagen elaborant-se.

4. Afers de tràmit

Resolucions:

- S’acorda que el secretari de l’OCA convocarà la propera reunió per tal que els seus
membres puguen valorar l’evolució del projecte a demanda del col·lectiu de “La Troca” o
que es convocarà la reunió en les properes setmanes per tal de tractar els temes
d’actualitat de la Facultat i gestionar les demandes dels col·lectius en les properes
setmanes.

5. Torn de precs i preguntes


No n'hi consten.