You are on page 1of 2

OBJECTIUS DE L’OPTATIVA DE SEGON D’ESO TERCER TRIMESTRE

Utilitzar amb autonomia i amb esperit crític els mitjans de comunicació social i les
tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos
tipus i opinions diferents.

Fer servir les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per a la gestió i


l’anàlisi de dades, la presentació de treballs.

Desenvolupar la sensibilitat estètica a fi de poder valorar manifestacions artístiques del


patrimoni cultural i gaudir-ne, i també de la producció d’obres pròpies.

Saber interpretar i produir missatges que utilitzin codis artístics, científics i tècnics a fi
d’enriquir les possibilitats de comunicació.

Entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus.

Concreció de les competències bàsiques a l’optativa de segon d’ESO

1. Competència en comunicació lingüística


 Conèixer els diferents tipus de comunicació i la importància que hi té el
llenguatge.
 Millorar la capacitat d’emetre missatges , d’expressar opinions i estats d’ànims.
 Millorar el seu coneixement d’un vocabulari temàtic en relació a la música i a
les noves tecnologies.
.

2. Competència per aprendre a aprendre


 Buscar determinats elements, característiques o informacions en un text.
 Extreure dels textos la informació que contenen .
 Reconèixer els tipus d’informació que ens transmeten determinats mitjans i
saber-los interpretar.

3. Autonomia i iniciativa personal


 Saber treballar autònomament i en grup.
 Reflexionar sobre experiències personals i expressar-les lingüísticament.
 Conèixer-se millor expressant amb la llengua les nostres capacitats i limitacions.
 Reflexionar sobre les nostres reaccions davant de possibles situacions
quotidianes.
 Ser conscients de l'evolució personal i dels coneixements que anem adquirint.
4. Tractament de la informació i competència digital
 Adquirir habilitats per a la reutilització de la informació en la producció de
textos orals i escrits propis.
 Descobrir la informació gràfica que presenten les pàgines web.
 Recórrer a suports electrònics en el procés d'escriptura.
 Saber penjar una fotogràfia, un video , arxiu de so…
5. Competència social i ciutadana
 Reconèixer l’adaptació de la llengua a les societats en què es parla, i la seva
evolució.
 Comprendre els altres i aproximar-se a altres realitats lingüístiques i culturals.
 Eradicar els usos discriminatoris del llenguatge, detectant prejudicis i imatges
estereotipades del món.
 Tenir present la importància de l’argumentació en les nostres relacions amb els
altres.
 Conèixer els elements que intervenen en qualsevol procés de comunicació
humana.
 Dur a terme activitats en grup arribant a conclusions que puguin ser acceptades
per tothom.
 Conèixer músiques, instruments , estils musicals .

6. Competència artística i cultural

 Reconèixer la interrelació que tenen les llengües entre elles.


 Emprar la llengua d’una manera artística i creativa, amb gust estètic.
 Conèixer les músiques del nostre pais , respectant-les i conèixer les diferents
músiques dels països de procedència.
 Gaudir de les músiques d’altres països, tot respectant i valorant les diferències
culturals.