You are on page 1of 2

Assistents: Guillem Cassoliva, Sara Lema, Paula Riau, Laia Nonell, Gemma DATA: 28

Dominguez, Ruben Mato. altres components del col·lectiu “La Troca” d’abril
de 2010
HORA:13.30h –
14.30h
LLOC: Local
d'Estudi
ants
Autor: Cristian Sánchez Mínguez

Ordre del dia:

Aprovació de l'acta de la reunió anterior, si s'escau


 Informació sobre les eleccions a representants d'estudiants a la Junta de Facultat
• Informacio el colloqui sobre els plans d’estudi
 Informació sobre les jornades sobre la llibertat d'expressió
• Projecte del col·lectiu Junts
 Torn de precs i preguntes
 Afers de tràmit

La sessió s'inicia a les 13.45h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar alguna part de l'acta. No hi ha cap
intervenció

Reolucions:
·A Els participants de la reunió de l'O.C.A. aproven per assentiment l'acta de la sessió anterior

2. Informació sobre les eleccions a representants d'estudiants a la Junta de Facultat


El secretari presenta el punt tot explicant el desenvolupament del procés electoral que recentment s’havia engegat a la Facultat per tal de renovar la
Junta de Facultat. S’expliquen els detalls de l’endarreriment de la convocatòria dels comicis que es devia a les errades en el cens electoral que havien
estat reclamandes per docents del sector dels interfacultatius.

S’expliquen els terminis per tal de conformar una candidatura a representants dels estudiants així com els procediments necessaris per a fer-ho.
També s’explica la situació actual de la Junta i el context de les anteriors eleccions.

Resolucions:

- S’informa a l’estudiantat de l’actualitat referent al procés electoral i s’explica tots els requeriments per tal de presentar una candidatura
per representar els estudiants a la Junta.

3. Informació sobre el col·loqui en relació als plans d’estudi

El secretari explica com es va dur a terme el procés d’elaboració del col·loqui. Alguns assistents a la reunió que van participar en l’organització
expliquen en detall com es va dur a terme.

Resolucions:

- S’informa sobre el col·loqui dels plans d’estudi

4. Informació sobre les jornades del dia de la llibertat d’expressió

S’explica quin serà el programa preparat pel col·lectiu Junts.


5. Aprovació del projecte del col·lectiu Junts sobre les eleccions a la Junta de Facultat

El col·lectiu Junts explica el projecte presentat a l’ETC en el que es detallen els actes informatius per a explicar als estudiants les eleccions. El seu
projecte necessita una subvenció de 28,9€ per part de l’OCA.

Resolucions:
– S’aprova el projecte presentat per Junts

4. Afers de tràmit

Resolucions:

5. Torn de precs i preguntes


No n'hi consten.