You are on page 1of 2

Assistents: Guillem Cassoliva, Sara DATA: 20 de Maig

Lema, Paula Riau, Miranda Duran, Laia de 2010


Nonell, Gemma Dominguez, Adrià
Padilla, Martí Juan, Marta Salmeron,
Esther Herrera, Carlota Perea.
HORA: 15.00h – 16.30h
LLOC: Local d'Estudiants
Autor: Cristian Sánchez Mínguez

Ordre del dia:

- Aprovació de l'acta de la reunió anterior, si s'escau


- Avaluació del semestre
- Informació sobre les eleccions a Deganat
- Avaluació del progrés dels projectes dels col·lectius de la Facultat pendents
- Afers de tràmit
- Torn de precs i preguntes
- Afers de tràmit

La sessió s'inicia a les 15.15h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar
alguna part de l'acta. No hi ha cap intervenció

Reolucions:
·A Els participants de la reunió de l'O.C.A. aproven per assentiment l'acta de la sessió
anterior

2. Avaluació del semestre

El secretari de l'OCA quins han estat els principals temes que s'han desenvolupat durant el semestre i
demana els assistents que exposen tot allò que volen valorar del semestre. Un grup d'estudiants de
primer de periodisme expliquen la seua preocupació per la qualitat de la docència que han rebut. Exposen
la seua voluntat d'organitzar-se per reivindicar aquesta problemàtica i plantejen la possibilitat de
constituir-se com a col·lectiu per tal d'iniciar una tasca informativa i proactiva per tal d'engegar accions
en favor d'una docència de qualitat.

Els assistents exposen les experiències amb la docència i les reclamacions que s'han fet. També s'explica
com dur a terme els tramits per tal de constituir-se com a col·lectiu i s'exposa les experiències que s'han
tingut pel que fa a membres de col·lectius existents a la facultat.

Resolucions:

– S’informa a l’estudiantat de l’actualitat referent darrer semestre. Estudiants de primer


de periodisme exposen la seua preocupació per la manca de qualitat de la docència
d'alguns professors. Els assistents exposen el seu punt de vista sobre les iniciatives
que proposen.
3. Informació sobre les eleccions a Deganat a la Facultat

El secretari explica com s'està duent a terme el procés electoral per a elegir el proper degà de la
facultat.En el moment de la reunió només hi ha una candidatura encapçalada per Josep Maria Català.
Exposa quin és el programa electoral que han facilitat els membres de la candidatura. També s'exposa
quin serà l'equip.

Resolucions:

- S’informa sobre la candidatura a Deganat de la facultat.

4. Avaluació del progrés dels projectes dels col·lectius de la Facultat pendents

El secretari de l'OCA explica el procés pel qual els col·lectius de la Facultat poden presentar projectes per
tal de demanar ajuts econòmics del fons que tenen els estudiants. Explica que hi ha un projecte pendent
d'execució i que s'ha demanat als seus membres que vinguen a exposar la situació en la que es troba. El
projecte pendent presentat pel col·lectiu La Troca consisteix en un butlletí informatiu sobre la Facultat. En
el moment de la reunió no s'ha dut a terme el projecte. Cap dels membres del col·lectiu acudeixen a la
reunió.

Resolucions:

Els membres presents a la reunió decideixen donar el punt per tancat. També s'acorda
convocar de nou els membres del col·lectiu per tal de que puguen explicar en qui estat es
troba el projecte finançat amb diners del fons dels estudiants.

4. Afers de tràmit
No n'hi consten.

5. Torn de precs i preguntes


No n'hi consten.