You are on page 1of 4

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VIETTEL - MAI LINH
PHÒNG KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH
V/v bố trí nhân lực đấu mối thục hiện
Dự án ứng dụng tin học của sở Nông nghiệp PTNT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc công ty về việc xây dựng kế hoạch
nhân lực đấu mối thực hiện dự án ứng dụng CNTT năm 2008 tại sở Nông
nghiệp PTNT Thanh Hóa, phòng Kế hoạch xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
1. Nội dung công việc:
Căn cứ kế hoạch, nội dung và dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện dự án của Sở
Nông nghiệp và PTNT , nội dung công việc thực hiện dự án trên gồm:
1. Nâng cấp và cập nhật CSDL cho Website Trang thông tin điện tử phục vụ
khuyến nông khuyến lâm thành trang thông tin điện tử của ngành Nông nghioệp
và phát triển nông thôn Thanh Hóa.
2. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp
và PTNT (trên cơ sở tháp nhập hạ tầng kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và PTNT
với Sở Thuỷ sản).
2.Yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư:
- Khảo sát thực trạng hiện tại của trang Web, tư vấn nâng cấp trang Web theo
yêu cầu của đơn vị sử dụng.
- Lập bảng dự toán về kinh phí nâng cấp trang Web và cập nhật CSDL cho
trang Web.
- Lập kế hoạch cập nhật CSDL và tư vấn giải pháp cập nhật CSDL.
- Khảo sát lại hạ tầng, trang thiết bị của hệ thống mạng LAN tại Sở.
- Khảo sát lại thiết bị CNTT của Sở tư vấn nâng cấp thay thế.
- Tư vấn lắp đặt bảng thông báo điện tử.
- Lập bảng dự toán về kinh phí nâng cấp hệ thống nạng LAN, trang thiết bị
thay thế, phần mềm ứng dụng và hệ điều hành.
3. Kế hoạch và tổ chức thực hiện của Công ty:
3.1. Công tác chuẩn bị.
Ban giám đốc bố trí cán bộ liên hệ làm việc với Sở Nông nghiệp thống nhất
các biện pháp phối hợp về cách thức làm việc để thực hiện tốt dự án.
Cán bộ thực hiện; Đại diện lãnh đạo Công ty và 01 cán bộ Phòng Kế hoạch;
Cán bộ Phòng kế hoạch chuẩn bị dự thảo các nội dung làm việc.

1
3.2. Tổ chức thực hiện công việc cụ thể:
a. Phòng kế hoạch:
- Tham mưu cho Giám đốc Công ty thành lập tổ thực hiện dự án (cán bộ của
Phòng Kế hoạch, Trung tâm Phần mềm, Phòng Kinh doanh). Chủ trì tổ chức đấu
mối xây dựng báo cáo KTKT của dự án; tổ chức quản lý cán bộ triển khai theo
qui định (nhật ký công việc, phiếu giao việc, đánh giá nhận xét,...).
- Tổng hợp, báo cáo tiến độ công việc theo định kỳ và theo yêu cầu của Giám
đốc về tình hình thực hiện dự án.
- Chủ trì đấu mới với Chủ đầu tư trong việc tổ chức thẩm định dự án.
Chi tiết nội dung công việc và thời gian triển khai cụ thể như sau:

TT Nội dung công việc Số ngày Số người Thời gian


triển khai triển khai hoàn thành
1 Cập nhật các văn bản liên quan 01 01
Chủ trì lập hồ sơ khảo sát
- Thực trạng trang mạng LAN.
- Hiện trạng trang thiết bị CNTT; Phần mềm
2 ứng dụng và hệ điều hành. 02 01
- Nhu cầu ứng dụng CNTT của đơn vị.
- Cơ cấu tổ chức và công việc của từng
phòng ban, nhân lực CNTT của đơn vị,.....
Tư vấn viết Báo cáo TKKT:
- Thông tin chung, sự cần thiết phải đầu tư
3 - Tư vấn công nghệ, giải pháp cho mạng LAN. 2.5 02
- Lập và tổng hợp dự toán kinh phí theo đơn
giá của nhà nước.
Tư vấn, làm giúp chủ đầu tư các văn bản liên
4 quan, thủ tục đến quy trình xin cấp có thẩm 04 01
quyền phê duyệt Dự án
Tổng cộng: 12 05

Ghi chú: Thời gian trên là số thời gian thực để thực hiện công việc theo
danh mục trên. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi, tổ trưởng tổ dự án
có trách nhiệm tổng hợp, nhật ký công việc báo cáo Giám đốc để điều chỉnh.

2
b. Phòng Phần mềm:
Bố trí cán bộ tham giá nhóm thực hiện dự án do Phòng Kế hoạch chủ trì; đấu
mối với phòng Kế hoạch để phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ tham
gia.
Chi tiết nội dung công việc và thời gian triển khai cụ thể như sau:

Số ngày
Số người Thời gian
TT Nội dung công việc triển
triển khai hoàn thành
khai
Lập hồ sơ khảo sát phần nâng cấp Website:
- Thực trạng trang Web.
- Yêu cầu nâng cấp.
- Cách thức cập nhật CSDL.
1 03 01
- Nhu cầu sử dụng trang Web.
- Nhu cầu ứng dụng phần vào công tác điều
hành của đơn vị.
- Khảo sát cập nhật CSDL của đơn vị.
Tư vấn viết Báo cáo TKKT phần nâng cấp
Webite
- Phân tích thực trạng của trang web.
- Tư vấn nâng cấp trang Web, xây dựng quy
2 trình cập nhật CSDL cho trang Web. 2.5 02
- Lập bảng dự toán kinh phí theo đơn giá của
nhà nước.
- Viết phần tổ chức thực hiện, dự kiến hiệu quả
phần nâng cấp Webiste
Tổng cộng 08 03

c. Phòng Kinh doanh:


- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chinh Kế toán:
+. Dự thảo các hợp đồng liên quan đến dự án.
+ Thẩm định dự toán theo đề nghị của Phòng Kế hoạch.
- Phối hợp với phòng kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
d. Phòng Tài chính kế toán.
- Phối hợp với phòng Kinh doanh, dự thảo các hợp đồng liên quan đến dự án.
- Lập phương án chi, thực hiện việc cấp phát kinh phí theo chỉ đạo của Giám
đốc Công ty: Hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thanh quyết
toán của dự án theo đúng qui định.

3
2.3. Kết quả, sản phẩm:
Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và các hồ sơ liên quan đảm bảo đầy đủ các
yêu cầu theo qui định của Nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho
thực hiện.
2.4. Tiến độ thực hiện:
- Đầu mối thống nhất kế hoạch với Chủ đầu tư: Ngày N (dự kiến ngày
05/6/2008)
- Hoàn thành việc khảo sát: Ngày thứ N+3 (trước ngày 11/6/2008)
- Hoàn thành việc viết Báo cáo KTKT: Ngày thứ (N+3) +2.5 (trước ngày
14/6/2008).
- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ (Phòng Kinh doanh, Tài chính-Kế toán) hoàn
thành trước ngày: 19/6/2008.
- Nộp hồ sơ cho Chủ đầu tư: Ngày 20/6/2008.
Ghi chú: Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có thay đổi về công việc
phải báo lại cho cán bộ phụ trách bộ phận để giải quyết.

Thanh hóa, ngày 01 tháng 06 năm 2008


BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT PHÒNG KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KH

Đào Hồng Ánh Nguyễn Xuân Quảng