70----70

ெப

ைர

1. ஷி
...எவ

பாவ

(அ

லா
இைணைவ த )
லா
இைணைவ கிறாேனா அவ
நி சயமாக அ லா
வனபதிைய த
வ கி றா . அவ

மிட
நரக தா . (இ தைகய) அ கிரம காரா;க;
(ம ைமய ) உதவ
ெச ேவாh; ஒ வ மி ைல. (5:72)
எவ
ப றாp
பாரா
காக ந ெசய
hpகிறாேனா அவைன அ லா
அ வாேற ஆ கிவ கிறா . (அ த
ந ெசய க
அ லா
வட
ந ைம கிைடயா ) என நப (ஸ ) அவ ;க
றினாh;க . ( காhp,
லி , திh;மித)
2. ெகாைல
எவ ஒ
வ வாசிைய (அவா; வ வாசி எ
ந கறி தி
நிைலய ) ேவ
ெம ேற ெகாைல
ெச தா
அவ
hpய த டைன நரக தா . அதி அவ (எ ெற
) த கி
வ வா . அவ

அ லா
ேகாப ெகா
அவைன சப
வ வா
(இதைன) அ றி மக தான ேவதைனைய
அவ
தயாரா கி ைவ தி
கி றா . (4:93)

வ வாசிைய ெகாைல ெச வ

லக
அழிவைத வ ட அ லா
வட
பய கரமானதா
என
நப (ஸ ) அவ ;க
றி
ளாh;க . (
லி , திh;மிதி, நஸய, ைபஹகீ , இ
பான, இ
மாஜா)
3. ன ய
அழிவ பா
உ கைள இ
ெச ல
ய ஏ
ெப
பாவ கைள தவ h;
ெகா

எ ற
நப ெமாழிய
இர
டாவ
இட ைத ெப வ
ன யமா
. ( காhp,
ல , அ தா
, நஸய)
வா;
வா; க
ைழயமா டாh;க : ம வ
கிய
பவ , உறவ னைர ெவ
பவ , ன ய ைத

ைம ப
பவ
என நப (ஸ ) அவ ;க
றி
ளாh;க . (அ
ம , ஹாகீ , இ
ஹி பா ,
அ ய
லா)
ம திhp த
, தாய


,


ஷிh; கா
என நப அவ க
றினா க .
(அ ம , அ தா
, இ
ஹி பா , ஹாகி )
4. ெதா ைகைய வ ணா கி வ த
‘த க ெதா ைகய பாரா கமாய
(நயவ சகமான) ெதா ைகயாள க
ேக தா .(107:4,5)
ம ைமய
தலாவதாக மன தன ட
ெதா ைகைய ப றி தா
ேக வ ேக க ப
ெதா ைக

காக நிைறேவ ற ப
தா
ெவ றியைட த ந பா கியவானாவா . ெதா ைகய
ைறபா
ளவ
ந டமைட த
h; பா கியவானாவா என நப (ஸ ) அவ ;க
றி
ளாh;க .
(அ தா
, திhமித, இ
மாஜா, அ
ம )
5. ஸ கா ைத ெகா க ம த
அ லா

அ ைள ெகா
அவ க
அள த ெபா
கள
எவ க
உேலாப தன
ெச கி றா கேளா அவ க

த க
ந லெத

ண வ டேவ
டா . அ
அவ க
த காகேவ
. எைத அவ க உேலாப தன ெச தா கேளா அைத ெகா
ம ைம நாள
அவ க

தி
மாைலயாக மா ட ப வா க . (3:180)
ெகா ைம hp
தைலவ , ஸ கா
ெகா
காதவ , ெப ைமய
ஏைழ ஆகிய

தா
நரகி
தலாவதாக
ைழவா க
என நப அவ க
றி
ளா க . (இ
ைஸமா, இ
ஹி பா )
6. ேநா ைப வ த
வ வாசிகேள! உ க

தவ க

வ தியா க ப
த ப ரகாரேம உ க

ேநா
ேநா ப
வ தியா க ப
கி ற
(அதனா ) ந க பாp தவா களாகலா . இ வ த
வ தி க ப ட ேநா
சில
றி ப ட நா கள
(ேநா ப கடைமயா ).. (2:183,184)
எவ
ஒ வ
எ வ த காரண மி றி ரமழா
மாத தி
ேநா ைப வ கிறாேனா அவ , ஏைனய நா க
எ லா
ேநா
ைவ தா
அத
சமமாகா
என நப அவ க
றி
ளா க . (தி மித, நஸய,

மாஜா, இ
ைஸமா)
7. ஹ ஜு ெச யாைம
.....எவ க அ
யா திைர ெச ல, ச தி ைடயவ களாக இ
கி றா கேளா அ தைகய மன த க

அ லா
காக (அ
ெச
) அ வாலய ைத ஹ ஜு ெச வ கடைமயா ... (3:97)
8. ெப ேறாைர

...... (மன தேன!) ந என

ைடய தா , த ைத
ந றி ெச
வாயாக! (

ந)
எ ன டேம வ
ேசர ேவ
யதாய
கிற . (31:14)
ெபா ேறாhp
தி
தி அ லா

தி
தியா
. ெப ேறாhp ெவ
அ லா

ெவ
பா
(தி மித, இ
ஹி பா , ஹாகி )
தாய
கால ய
வா; கமி
கிற
என நப அவ க
றி
ளா க
(நஸய, இ
மாஜா)
9. உறவ ன கைள ெவ த
உறவ ன கைள ெவ
பவ
வன
க மா டா
( காhp,
லி )
எவ
அ லா
ைவ
, ம ைம நாைள
வ வாச
ெகா
டாேனா அவ , த
உறவ ன கைள
இைண
நட பானாக! ( காhp, அ +தா + , திh;மித)
10. வ ப சார
(வ வாசிகேள!) ந க வ ப சார தி அ ேக ட ெந
க ேவ
டா . ஏென றா

மான
ேகடானதாக
தய வழியாக மி
கிற
(17:32)


வ ப சார
அ நிய ெப
ைண பாh; த , நாவ
வ ப சார
(அவ ட ) ேப த , ைகய
வ ப சார
(ெப ைண ) ப த , காலி வ ப சார (அவைள ேத ) நட த . மா;ம தான க
இைவகைள உ
ைம ப
கி றன அ ல
ெபா யா
கி றன என நப அவ க
றி
ளா கள.;
( காhp,
லி , அ +தா + , நஸய)
11. ஆ
ண சி
h நப ய
ட தின ெச த ெகா ய (ஆ
ணா; சி) எ
பாவ ைத ெச பவ கைள க
டா
இ வைர
ெகாைல ெச

என நப (ஸ ) அவ க
றினா க
(அ +தா + , தி மிதி, இ
மாஜா)

ைடய அ ல
ெப
ைடய ப
வார தி
ண தவைன அ லா
ம ைமய
க ைண

Page 1

70----ெகா
பா கமா டா
என
நப அவ க
றினா க . (தி மிதி, நஸய, இ
ஹி பா )
12. வ
வ வாசிகேள! (அச
அதிகமா
, வ

ேபா
) இர
ெகா
ேட அதிகாp க
ய வ
ைய (வா கி) உ
ணாத க . அ லா
பய
(இதைன தவ
ெகா
டா )
ந க
ெவ றியைடவ க . (3:130)


பாவ க
எ ப
ப hp கைள ைடயன. அதி
மிக
இேலசான
ஒ வ

தாைய
ண வ
ேபா ற பாவமா
என நப அவ க
றினாh;க . (இ
மாஜா, ைபஹகீ )
13. அனாைதகள ெசா ைத சா ப த
எவ க
அனாைதகள
ெபா
கைள அநியாயமாக வ
கிறாh;கேளா அவ க
த க
வய கள
நி சயமாக ெந
ைபேய ெகா
ெகா கிறா க . ப ன (ம ைமய ) அவ க
ெகா
வ ெடாp
ெந

ைழவா க . (4:10)
அனாைதகள
ெபா ைள அவ க
ப ராயமைட
வைரய
நியாயமான
ைறய ல றி, ெதாடாத க ...

(6:152)

அனாைதைய ெபா
ேப பவ
நா
வ க தி
இைண

ேபா
என நப அவ க
றினா க . (
லி )
14. அ லா வ ம
ர லி

ெபா
ைர த
(நப ேய!) அ லா வ ம ெபா
இவா;கள
க க
ம ைம நாள

ேபாய
பைத
ந கா
ப ... (39:60)
ெபா ெயன ெதாp


ெபா
ைர பவ
ெபா யனாவா
என நப அவ க
றினா க .
(
லி )
15.
த கள திலி

கா
ஓ த
....உ கள (ெபா ைம ) சகி
த ைம(
) உைடய இ ப ேபா;கள
தா

h ேபா;கைள
ெவ றி ெகா
வ வா க . (8:65)
16. தைலவ அநதி ெச த
எ த தைலவனாவ

கீ
ளவ க
எதிராக, சதி ெச தா
அவ
நரகவாதியாவா
(த ரான )
எவ
அதிகாரமள க ப
அைத அவ
ைறயாக நிைறேவ றவ ைலேயா அவ
அ லா
வன ைத ஹராமா கிவ வா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp)
17. ெப ைம
நி சயமாக அவ
கா;வ ெகா
டவ கைள வ
பமா டா . (16:23)
ெப ைம
hpயவ அ லா
ஒ வேன, மன த க

எ வைகய
ெபா
தா . க
ணய
என
ஆைட, ெப ைம என
ேபா ைவ என அ லா
கிறா

நப அவ க
றினா க .
(
லி )
18. ெபா சா சி ற
ெபா
சா சிய
பவன
பாதமிர
ம ைமய
அவ
நரக
ேபா
வைர அைசயாமலி
என நப அவ க
றினா க . (இ
மாஜா, ஹாகி )
19. ம அ

எவ

லகி


கிறாேனா அவ
ம ைமய
நரகவாதிகள
ஊைண (சீைழ)
பா
என நப அவ க
றினா க . (
லி , நஸய)
அ லா

ைடய உ ம தி
ம ைவ ம
தாக ஆ கவ ைல. (ம
ேசா; த ம

ஹரா ) என நப அவ க
றி
ளா க . (ைபஹகீ , அ
ம , ஹாகி )

20.

வ வாசிகேள! நி சயமாக ம பான
, தா ட
, வ கிரக ஆராதைன
, அ ெபறி
றிேக ப
ைஷ தா
ைடய அ வ
க த க ெசய கள
ளைவயா
. ஆகேவ இைவகள லி
ந க
வ லகி
ெகா
க .
21. க ைடய ெப க ம அவ
ெசா ல
எவா;க

ைடய ெப


அவ h
றி (அதைன நி ப க) நா
சா சிகைள ெகா
வரவ ைலேயா அவ கைள ந க


கைசய அ
க . ப ன அ( தையக)வ க
சா சிய ைத எ கால தி

ெகா ளாத க
(ஏென றா ) நி சயமாக அவா;க (வர
மறிய)
தயவ க . (24:4)
22. ேமாச ெச த
''ேமாச ”” ெச வ எ த நப
த திய
. எவேர
ேமாச ெச தா
அவ அ த ேமாச ெச த
ெபா ைள
ம ைம நாள
(த
ட ) ெகா
வரேவ

... (3:161)
23. கள
ஆேணா, ெப
ேணா எவ தி
னா
இ( த) ெசய
அ லா
வ டமி
உ ள த
டைனயாக
அவ கள
ைககைள

க . அ லா
மிைக ேதா
ஞான ைடேயா
மாகிய
கிறா . (5:38)
24. வழி பறி
ஒ வ
தி
னா
ைகைய ெவ
க , ம
அேத
ற ைத ெச தா
காைல ெவ
க ,

ெச தா
ம ற ைகைய ெவ
க , ம
ெச தா
ம ற காைல ெவ

என நப
அவ க
றி
ளா க
(அ +தா + , நஸய)
25. ெபா
ச திய
ம ையமி
அ லா
வாp
பாவ ைத ம ன கமா டா , அவ கேளா
ேபச
மா டா
அவ க
க ைமயான ேவதைன
அவா;க
யாவெரன
1. தைரய ப ப உைட உ பவ ,
2. ெகா தைத ெசா லி கா பவ ,
3. ெபா ச திய ெச

ெபா ைள வ பவ
என நப அவ க
றினா க . (
லி ,
அ +தா + , தி மிதி, நஸய, இ
மாஜா)
26. அநதி இைழ த
அ யா கேள! என
நாேன அநத ைத ஹராமா கி
ேள . அைத உ க
கிைடய

Page 2

70----ஹராமா கி
ேள . ஒ வ
ெகா வ அநதமிைழ
ெகா ளாத க ! என அ லா
கிறா

நப அவ க
றினா க . (
லி , தி மித)
27. க ப ெபற
( ற
ம த) வழி ஏ ப வெத லா
மன த க
அநியாய
ெச
நியாயமி றி,
+மிய ெகா ைம
ெச கிறா கேள, அவ க
ம தா , அ தைகேயா க
மிக
ேவதைன
. (42:42)
28. தகாத உண
ந க
உ க
கிைடய
ஒ வா; ம றவாp
ெபா ைள தவறான
ைறய

ணேவ
டா
(2:188)
அன
! உ உைழ ைப
தமானதா கி ெகா ! தகாத உைழ ப லி
ஒேர ஒ
கவள
உடலி
ெச றா
நா ப
நா க
ப ராh; தைனக

ெகா ள படமா டா
(த ரான)
29. த ெகாைல
எவ

ஆ த தா
த ெகாைல ெச
ெகா வாேனா அவ
அேத ஆ த தா
நரகி
பம
பவ பா . வ ஷம
தி உய ைர ேபா கியவ

ைகய
வ ஷ ைத ைவ
ெகா
ேட
நரகி
ப ப வா . மைலய லி
தி
த ெகாைல ெச தவ
நரக
ழிய
தி
ெகா
ேடய
பா . எ ெபா
ம சிைய காணேவ மா டா
என நப அவ க
றி
ளா க .
( காhp,
லி , தி மிதி, நஸய)
30. ெபா
... யா வர
ம வ ட
ெபா யராக

கிறாேரா அவைர நி சயமாக அ லா
ேநரான வழிய
ெச
தமா டா . (40:28)
மாெப
சதியாெதன
ம றவ

ைமெயன ந ப
யவா
ெபா
ேப வதா
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம )
31. ெக ட நதிபதி
... எவா;க அ லா
அ ள யவ ைற ெகா
தh; பள கவ ைலேயா அவ க
நி சயமாக
நிராகாp பவ கேள (5:44)
32. அதிகாhpய இல ச
இல ச
வா
பவைன
, ெகா பவைன
அ லா
சப பானாக என நப அவ க
றினா க .
(தி மித, ஹாகி )
33. ஆ
ெப
ணாக
, ெப
ஆணாக
ேவஷமி த

ெகா பா
ெப
ைண
, ெப
ெகா பா
ஆைண
அ லா
சப பானாக! என நப
அவ க
றினா க . ( காhp, அ +தா + , தி மித, இ
மாஜா)
34.
ெகா

(ேகவலமான) ஒ வ ப சார (த ைன ேபா ற) ஒ வ ப சாhpைய அ ல இைண ைவ
வண
பவைள அ றி (ேவ

திைய
) மண
ெகா ள மா டா . ஒ
வ ப சாhp ஒ
வ ப சாரைனேயா அ ல
இைண ைவ
வண
பவைனேயா அ றி ேவ
எவைர
மண
ெகா ள
மா டா . இ தைகய தி மண
வ வாசிக

க ப
கிற . (24:3)
35. ஆகாதைத ஆ மா பவ
36. சி ந கழி தப

ெச யாைம
(நப ேய!) உம ஆைடகைள
h ைமயாக ைவ
ெகா
: அ த கைள ெவ

(74:4,5)
37.

தி
சிறிதளவாவ

தி ேசா; தா
அ ெசய
ஷி ைக ஒ ததா
. அ பாவ மா
என நப
அவ க
றினா க . (ஹாகி , த ரான )
38. க ற க வ ைய மைற த
'அறிஞ கள ட வாதி
ெவ வத
”, பாமரம கள ட 'அறிவாள ” என ெபய எ பத
, 'ம கைள
த ப க
தி
வத
க வ க பவைன” அ லா
நரகி
ைழயைவ பா
என நப அவ க
றினா க . (தி மிதி)
39. சதி ெச த
நி சயமாக அ லா
ேராகிகள
சதிைய நைடெபறவ ட மா டா
(12:52)
சதி
, ெபா
இ லாத எ லா வ ஷய கைள
அ லா
பதி
ெகா கிறா
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம )
40. ெச த ந ைமகைள ெசா லி கா த
''சதி ெச பவ
, உேலாப
, ெச த தா;ம கைள ெசா லி கா பவ
”” வ க
ைழயமா டா க
என நப அவ க
றினா க . (நஸாய , தி மிதி)
41. வ திைய ெபா ப

எ லா ச க தவ கள
மஜுஸிக
(ெந ைப வண
மிக ெக டவ க ) உ ளன . எ
உ ம தி
மஜுஸிக
வ திைய ெபா யா
பவ களாவ என நப அவ க
றினா க . (அ
ம )
42. ம றவ கள இரகசிய ைத ஒ
(ஒ
) ேக ட
43. ேகா ைர த
இழி தவனான, அதிக
ச திய
ெச ய
ய ஒ ெவா வ
ந கீ ப யாத . (அவ
மன த கள
த மான கள )
ைறேபசி திhpபவ , ேகா
ெசா லி ெகா
நட பவ . (68:10,11)
44. தி த (சப த )

லிைம தி

ெக டதா
. அவைன ெகாைல ெச வ
ஃ ரா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி , தி மிதி, நஸாய )
45. வா
மா த
வ வாசிகேள! ந க
(உ க ) உட ப ைககைள +ரணமாக நிைறேவ

(5:1)
நயவ சகன
அைடயாள
: அவ ெதா தா
, ேநா

தா
தா , ஒ
லி
என


ெகா
டா
சாpேய (நயவ சகேனயாவா )
1. ேபசினா ெபா
ைர பா
2. வா கள தா மா ெச வா
3. ந ப னா ேமாச ெச வா என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )

Page 3

70----46.

ேஜாதிடைன உ
ைம ப

எவெரா வ ேஜாதிடைன அ
கி, எைத ப றியாவ
ேக
அவ
றியைத உ
ைம என ந ப ைக
ெகா வாராய
அவர
நா ப
நா கள
ெதா ைக ஏ க படா
என நப அவ க
றினா க .
(
லி )
47. கணவ
மா
ெச த
... எவ
(கணவ
) மா ெச வாெள
ந க
அ சினா
அவ

பேதச
ெச

(அவ தி தாவ
) ப ைகய லி
அவைள அ ற ப
தி ைவ
க , (அதி
சீ தி
தாவ
அவைள (இேலசாக) அ
க . அதனா
அவ
உ க
வழி ப
வ டா
அவ

(ேவ
ற கைள
ம த) யாெதா
வழிைய
ேதடாத க . நி சயமாக அ லா
மிக ேம ைமயானவ
மிக ெபாpயவ
மாக இ
கிறா . (4:34)
48. உ வ பட வைரத
நா
, உ வ பட க
ள வ
மல

ைழயமா டா க
என நப அவ க
றினா க .
( காhp,
லி )
49. ஒ பாhp ைவ
அ த
ஓலமி
அ பவ
மரண தி
ெதௗபா ெச யவ ைலயானா
தாhpனா
ஆன ச ைட ேபாட ப
நரகி
ேவதைன ெச ய ப வா
என நப அவ க
றினா க . (
லி , இ
மாஜா)
50. ெகா ைம ெச த
(அள மறி) மன த க ம அ கிரம க ெச
நியாயமி றி +மிய
ெகா ைம ெச ேவா
எதிராக தா
( ற சா ட) வழி இ கிற . இ தைகேயா
மிக
ேவதைன
.

(42:42)
51. வர

.
)
,

ம த
எவ
ெப ைம காக ஆைடைய +மிய

ப (உ
தி) இ
(நட கி றாேனா) அவைன
ம ைமய
அ லா
க ைண க
ெகா
பா கமா டா
என நப அவ க
றி
ளா க .
( காhp,
லி , அ +தா + , நஸாய )
52. அய வ டாைர

அ +தா;ேர! ந கறி சைம தா
ப க

கார
ெகா
பத காக அதி
சிறி

ண ைர
அதிக ப
தி ெகா வ ராக என நப அவ க
றினா க . (
லி )

ைட வ டா பசி தி
ேபா
வய றாற உ
பவ
ஃமின ல
என நப அவ க
றினா க .
(ஹாகி , ைபஹகீ )
53.
லி கைள


லி
இ ெனா
லி
சேகாதரராவாh; சேகாரத
லி
அநதமிைழ பேதா அவைர
அவமான ப
வேதா பழி பேதா
டா
என நப அவ க
றினா க . (
லி , திh;மித)
54. றவ கைள

எவ

ேநச கைள
கிறாேனா அவேனா
நா

ைடய ேவ
என அ லா
றியதாக
நப அவ க
றினா க . ( காhp)
55. மமைத , த ெப ைம
... +மிய ெப ைமய
ெகா
நட காேத! கா;வ ெகா
ெப ைமய
எவைர
நி சயமாக
அ லா
ேநசி பேதய ைல. (31:18)
56. ஆ க ப
, த க
அண த
த க , ெவௗ;ள
பா திர கள

பைத
,
பைத
ப டாைடகைள அண வைத
, அதி
உ கா வைத
நப அவ க

ளா க
என அ +ஹுைதபா ரலிய லாஹு தஆலா அ ஹு
அவ க
அறிவ கிறா க . ( காhp)

மன தாp
ைகய
த க தினாலான ேமாதிர

பைத நப யவ க

அதைன கழ றிவ
,
யா
நரக
ெந
லி

ைட அண
ெகா வா களா? என ேக டாh;க .
(
லி )

ைகய
த க ைத
, ம ெறா ைகய ப டாைடைய

கா

, இைவய ர

உ ம தி
ள ஆ

ஹராமானதா
(வ ல க ப டதா ) என நப அவ க
றினா க .
(அ +தா + , நஸாய )
57. அ ைம ஒள ேதாட
நப அவ க
கால தி
இ த அ ைம ப ர சிைன இ
த . அவ க
ெக
சில ச ட க

தன. இ ேபா
உலகி

ேம அ ைமக
இ ைலயாைகயா
இ ப றிய வ ள க
ேதைவய ைல எ ேற எ
கிேறா .
58. அ லா
க றி ப ற
ெகன அ

(பலிய த )
அ லா
அ லாதவ
யா அ
பலிய கி றாேரா அவ
அ லா

சாப

டாக
என நப அவ க
றினா க . (
லி )
அ லா
அ லாதவ
ேந ைச ெச ய
டா . அ
பலிய வ
டா . இ ப
ப ட
இைற சிைய உ


லா தி

க ப டதா
.
59. அ நியைன தக பனாக ஏ ற

ெசா த, தக பைன
ற கண

ேவெறா வைன தக பனாக ஏ
ெகா பவ

அ லா

சாப

டாவதாக! என நப அவ க
றினா க . ( காhp)
60. ேமலதிக நைர த த
'ம றவ ைடய பய ெசழி பாக வளர
டா ' எ பத காக ேமலதிக நைர த
வ டாத க
என நப
அவ க
றினா க . ( காhp,
லி ) என
,
61. அளைவ, நி ைவகள ேமாச ெச த
ந க
அள தா
+ரணமாக அள

நி
தா
சாpயான எைடைய ெகா
நி
க . இ
(உ க
) ந ைமைய
மி க அழகான பலைன

. (17:35)
62. வா
வாத
hpத , மய
ேப

அ லா
வ ட தி
மிக ேகாபமான மன த க

வத
டாவாத

பவ க
என நப அவ க
றினா க . ( காhp)

Page 4

70----63. அ
(ெசா

லா

ேசாதைனய
அவந ப ைக ைவ த

நப ேய!) அ லா
எ க
வ தி
ளைத தவ ர (ேவெறா
) நி சயமாக
எ கைள அ
கேவ அ
கா
(9:51)
64. அ லா வ ேநச கைள

யா எ
ேநசைர பைக கி றாேரா அவேரா
நா
'' த ப ரகடன ”” ெச ேவ என அ லா
றியதாக நப அவ க
றினா க . ( காhp)
65. தன
ெதா த
ஜமாஅ ேதா
ெதா
ெதா ைக, தன ைமய
ெதா
ெதா ைகைய வ ட இ ப தி ஏ
மட
சிற த
என நப É அவா;க
றினாh;க . ( காhp,
லி )
66. ஜு ஆைவ தவற வ ட
எவ
அல சியமாக
ஜு ஆ கைள தவற வ கிறாேனா (ேநா;வழிைய தவறவ டவ
எ பதாக)
''அவன உ ள தி
திைரய ட ப

”” என நப அவ க
றினா க . (அ +தா + )
67. மரண சாசன தி

த கிைழ த
...(மரண சாசன ைத ெகா
வாhp கள
எவ
) ந ட ைத உ

ணாதவனாக இ

ேவ
. (இ ) அ லா
ைடய க டைளயா
. அ லா
ந கறி ேதா
, மிக ெபா ைம
உைடேயா
மாக இ
கிறா . (4:12-14)
68.
சி ெச த , வ சி த
நி சயமாக இ நயவ சக க
அ லா
ைவ வ சி க நிைன கி றன . ஆனா
அவ
அவ கைள
வ சி
வ வா . (4:142)
69. உள பாh; த
,
ெகா

த கால கள
எதிhpய
நிைலகைள அறிவத காக ம
உள
பா க அ மதி
. ஒ தளபதி
இத காக சிலைர உளவாள களாக ஊதிய ெகா
ைவ
ெகா ள
. நப É அவ க
உள
பா க சில ேதாழா;கைள
த கால கள


ளா க .
70. நப ேதாழ கைள
ஷி த
ஹாஜி கள
, அ ஸாh;கள
எவ க
(இ லா தி )
தலாவதாக
தி (ெகா
வ வாச )
ெகா
டாh;கேளா அவ கைள
, ந க ம கள அவ கைள ப ப றியவ கைள
ப றி அ லா
தி
தியைடகிறா . அவா;க
அ லா
ைவ ப றி தி
தியைடகி றன . (9:100)
ைர

ஸலா
அைல
(வர )

ள சேகாதரா;கேள!
எ ேலா
நப (ஸ ) அவ ;கள ட
ந ல வ ஷய ைத ப றி ேக பாh;க , தவறிலி
த ப
ெகா வத காக நா
ெக ட வ ஷய ைத ப றி ேக ேப

ஹுைதபா அவா;க
கி றாh;க .
( காhp,
லி )

லி
அ லா
றி
அ பண ய
யவனாக இ
க ேவ
. அ லா
றி
அ பண த
எ ப
அ லா
அவன
தா;
ஹ ம (ஸ ) அவா;க
ஏவ யதி
மானைவகைள ெச யேவ
. அ வ வ

தைவகைள
றாக த
ெகா ள
ேவ
.
நா
ஏதாவ
ஒ ைற ஏவ னா
அதி
மானைவகைள எ
ெசய ப
க , நா
ஏதாவ
ஒ ைற த
தா
அைத
றாக தவ h;
ெகா

என நப (ஸ ) அவ ;க
றினாh;க .
நா
அ லா
றி

ப டவா;களாக ஆக ேவ
மானா
ஏவ கைள எ
வ ல க கைள
றி மாக தவ h;
ெகா ள ேவ
.

லி கள
பலா; கடைமகைள நிைறேவ
வ ட
பல ெப
பாவ கைள சாதாரணமாக ெச
ெகா

கி றாh;க , இ
அ லா
க அ பண
அ யான
அடயாளம ல.
கடைமகைள ெச வ ட
பாவ கைள
றாக தவ h;
ெகா ள ேவ
, அதி
ெப
பாவ கைள அறேவ ெச ய
டா .
அழி
வட
ய ஏ
பாவ கைள தவ h;
ெகா
க , அ லா
இைணைவ ப ,
னய ,
அநியாயமாக ஒ
உய ைர ெகாைல ெச வ , வ
சா ப வ , எ தி கள
ெபா ைள உ
ப ,

கள திலி

கா
ஓ வ , ப தின
ெப
ைண அவ h

என நப (ஸ ) அவ ;க
றினாh;க . ( காhp,
லி )
ேமேல உ ள ஹததி
ற ப டைவக
மா திர
ெப
பாவ க
அ ல, இ
பல ெப
பாவ க

கி றன. எ த பாவ ைத ெச தா
அ லா

லஃன உ
டா
அ ல
நரக தி
ேவதைன ெச ய ப
அ ல

ஹரா

ெசா ல ப கி றேதா அைவக
எ லா
ெப
பாவ க தா . இைவக
அைன திலி
நா
ந ைம பா கா
ெகா ள ேவ
.

றி ப
ெப
பாவ கள


ஆதார

கமாக
ற ப
கி ற , இைத

உ கள
வா
ைகய
இ ப
ப ட தவ கைள தவ h;
ெகா வ ட
ம றவா;கைள
இ ப
ப ட தவ கள லி
தவ h; பத
hpய ய சி ெச

அ லா

அைனவ
இ வா
ப ைன த த
வானாக!.
1. ஷி (அ லா
இைணைவ த )
ஷி
இர
வைக ப
1. ெபாpய ஷி
2. சி ன ஷி
ெபாpய ஷி
எ றா :- அ லா

பைட ப ன கைள அ லா
சமமா
த .
உதாரணமாக:- க , மர ,
hpய , ந ச திர , மல மா க , நப மா க , வலிமா க இ
அவ கள


ேபா றைவகைள வழிப வ
, அ லா
ெச ய ேவ
யைவகைள
இைவக
ெச வ மா
.
நி சயமாக அ லா
தன
இைணைவ பைத ம ன கேவமா டா . இதைன தவ ர (ம ற) எதைன
தா
நா ேயா
ம ன பா . எவா;க
அ லா
இைணைவ கிறாh;கேளா அவா;க
நி சயமாக
மிக ெப
பாவ ைதேய க பைன ெச கிறாh;க . (4:48)
நி சயமாக இைணைவ ப
மக தான ஓh; அ கிரமமா
. (31:13)

Page 5

70----...எவ

லா
இைணைவ கிறாேனா அவ
நி சயமாக அ லா
வனபதிைய த
வ கி றா . அவ

மிட
நரக தா . (இ தைகய) அ கிரம காரா;க;
(ம ைமய ) உதவ
ெச ேவாh; ஒ வ மி ைல. (5:72)
என அ லா
கிறா . இ
ேபா ற வசன க

ஏராளமாக இ
கி றன.
அ லா
இைணைவ கா
அ லா


வ வாச

இற தவ , அவ
ெச த
தவ க
காக நரக தி

டைன அ பவ தா
இ திய
'' வா; கவாதியாவா ”” ஆனா
இைணைவ தவேனா இற தப
ம சிய ற நரகவாதியாகேவ இ
பா .
ெப
பாவ கள
மிக ெபாpயைவகைள நா
உ க
அறிவ க
மா? என நப (ஸ ) அவா;க
ைற ேக டாh;க . ஆ , அ லா

hதேர அறிவ
க ! என ேதாழா;க
றினாh;க .
அ லா
இைணைவ த , ெப ேறாைர நி தி த , (இைவகைள
ேபா
சா
ெகா
த நப யவா;க
ேநராக நிமிh;
) ெபா சா சிய


இைத தி
ப தி

றி ெகா
ேடய
தாh;க . நப (ஸ ) அவா;க
ெமௗனமாக இ
தா
ந லேத என நா க
ெசா லி ெகா
வைர
றி ெகா
ேடய
தாh;க . ( காhp,
ல )
எவ

மாh; க ைத (இ
லா ைத)
ற தாேனா அவைன ெகா

என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க
( காhp, அ ம )
சி ன ஷி
இைணைவ தலி
இர
டாவ
வைக சி ன ஷி

'' க
தியா
””. அதாவ த ெசயைல
ம றவ க
பாh;
, கழ ேவ
எ பத காக வண க க
hpவதா .
...எவ த இர சகைன ச தி க வ
கிறாேனா அவ
ந க ம கைள ெச
, த இர சக
ஒ வைர
இைணயா கா , அவைனேய உ ள ச

வண கி வ வானாக!. (18:110)
இத

:- ''தன ந ெசய கைள, ப றா; பாh;
வ ய க ேவ
எ ற எ


ெசய
hpய ேவ டா ”” எ பதா .
''எ ன ட , த ஜாைல வ ட
(அவனா உ க
ஏ ப
தைமைய வ ட
) உ க ம அதிக
பய பட த க ஒ ைற உ க
நா
அறிவ க
மா?”” என அ லா

hத É அவா;க
வ னவ னா க . ஆ ! ெதாpவ

என (ேதாழா;களான) அவா;க
றினாh;க . அ(த
நப ய)வா;க

(நா

ெபாp
உ க

பய ப

) மைற க ஷிh; கா
(அ யாெதன ) ஒ வா;
ெதா ைகைய நிைறேவ ற நி கி றாh;. த ைன ம றவா; பாh; பைத க
தன
ெதா ைகைய (ந
நி
தி) அழ ப
கிறாh;. ( க
தியான இ ேவ மைற க ஷிh; கா
) என
றினாh;க .
(
லி )
சி ன ஷி கிலி
எ சாp ைகயா

க ! என நப (ஸ ) அவா;க
றிய
, சி ன ஷி
எ றா
எ ன? எ
நப ேதாழா;க
ேக டனா;. ''ப ற
காக ெச
ெசய களா
”” என நப (ஸ
அவா;க
றிவ
ம ைமய
அ யாh;கள
ெசய க
, தh; பள
ேவைளய , உலக தி
ந க
யா
காக, யாh; பாh;
ெம ச ேவ
என நிைன
ெசய ப
h;கேளா அவா;கள ட
லி
கிைட
மா? எ
பாh;
ெகா

என அ லா
வா
எ பதாக நப (ஸ ) அவா;க
றினாh;க . (அ
ம , ைபஹகீ , அப
யா)
எவ , எ ைன தவ h;
ேவெறா வ
காக (அவ
பாரா
வத காக) ந ெசய
hpகிறாேனா அவ ,
என
இைணைவ தவனாகிறா . நா
அவைன வ
ந கி வ கிேற
என அ லா
றியதாக
நப (ஸ ) அவா;க
றினாh;க . (
லி , இ
மாஜா)
எவ
ப றாp
பாரா
காக ந ெசய
hpகிறாேனா அவைன அ லா
அ வாேற ஆ கிவ கிறா . (அ த
ந ெசய க
அ லா
வட
ந ைம கிைடயா ) என நப (ஸ ) அவா;க
றினாh;க . ( காhp,
லி , திh;மித)
நாைள ம ைமய

ட தினைர வன
ெச
ப உ தரவ ட ப
. அவா;க
வன ைத
ெந
கி அ
ள மாள ைககைள க
அ கி
ெவள வ
வாசைனகைள
கா; த ப
அவா;கைள
வா; க தி
ைழய வ டா
தி
ப வ
ப உ தர

. யாஅ லா ! வா; க தி
வாசைனைய
, அத அல கார கைள
கா
வத
ேப இ ப உ தர
ெகா
தி
கலாேம
என கவைல ட
, அ கிைட காம தவறிய ேவதைன ட
வாh;க . இைத தா
நா

ப ேன . ந க
தன தி
ேபா
பாவ தி
கிய
தh;க ,

டன
ேபா
ந லவா;களாக இ
தh;க ! மன தா;க
அ சின க ! என
அ சிய மன தா;கைள,

ணய
தினh;க ! எ ைன, க
ணய ப
தவ ைல. எனேவ இ ெபா

ெகா ய ேவதைனைய
உ க
த கிேற

அ லா
வாெனன நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . (ைபஹகீ ,
அ நய , த ரான, இ
அஸாகிh;, இ
ந ஜாh;)
hய எ ண ட வண

எ ப ? என ஒh; அறிஞாpட
ேக க ப ட
பாவ கைள எ வா
ம றவ க
ெதாpயா
ெச கிறாேனா அேத ேபா
ம றவா;க
ெதாpயாம
ந ைமகைள ெச வதா
என பதி ைர தாh;க . யா அ லா
! ப ற காக ந ெசய
hpவைத வ
ெபாpய, சிறிய ஷிh;
கைள வ
எ கைள கா பா
வாயாக!

2.

ெகாைல
எவ ஒ
வ வாசிைய (அவா; வ வாசி எ
ந கறி தி
நிைலய ) ேவ
ெம ேற ெகாைல
ெச தா
அவ
hpய த டைன நரக தா . அதி அவ (எ ெற
) த கி
வ வா . அவ

அ லா
ேகாப ெகா
அவைன சப
வ வா
(இதைன) அ றி மக தான ேவதைனைய
அவ
தயாரா கி ைவ தி
கி றா . (4:93)
அவா;க
அ லா

ேவெறா வைர
நாய

அைழ கமா டாh;க
அ லா
(ெகாைல
ெச ய
டாெத
) த தி
எ மன தைன
அவா;க
நியாயமி றி, ெகாைல ெச யமா டாh;க
வ ப சார
ெச யமா டாh;க
ஆகேவ எவேர
இைவகைள ெச ய
ப டா
அவ (அ த
பாவ தி
hpய) த டைனைய ச தி பா . ம ைம நாள ேலா அவ ைடய ேவதைன இர
பா க ப
.
ேம
இழி ப டவராக அதி
எ ெற
த கிவ வார;. (25:68,69)
ஆய
(அவா;கள ) எவா;க பாவ திலி
வ லகி (ம ன
ேகாhp) வ வாச ெகா

Page 6

.

)

,

70----ந க ம கைள
ெச கி றாh;கேளா அ தைகேயா ைடய பாவ கைள அ லா
(ம ன ப ம ம ல
அதைன) ந ைமயாக
மா றிவ கிறா . அ லா
மி க ம ன ேபா
கி ைப உைடேயா
மாக

கிறா . (25:68..70)
.....எவெனா வ ெகாைல
ப ரதியாகேவா, அ ல
மிய
ழ ப ைத தைடெச வத காகேவா
அ றி, ம ேறாh; ஆ மாைவ (அநியாயமாக ) ெகாைல ெச கி றாேனா அவ
மன தா;க
யாவைர ேம
ெகாைல ெச தவ
ேபாலாவா . அ றி எவ
ஓh; ஆ மாைவ வாழ ைவ கிறாேனா அவ
மன தா;க
யாவைர ேம வாழைவ தவ
ேபாலாவா . (5:32)
உய ட
ைத க ப ட ெப
ழ ைதகைள ேநா கி எ
ற தி காக ந க
(உய ட
ைத க ப
) ெகாைல ெச ய ப h;க ? எ
ேக க ப
.(81:8:9)
அழிவ பா
உ கைள இ
ெச ல
ய ஏ
ெப
பாவ கைள, தவ h;
ெகா

எ ற
நப ெமாழிய
றாவதாக இட ெப வ
நியாயமி றி ஒ வைன ெகாைல ெச வ
எ பதா
. ( காhp
,
லி , அ தா
, நஸய)
ஒ வா; நப (ஸ ) அவா;கள ட


ெபாpய பாவ ? என ேக டாh;. உ ைன பைட த
அ லா
இைணைவ பதா
என நப (ஸ ) அவா;க
றினாh;க . அத க

எ ? என
ேக டாh;. உண
ெகா
க பய

ழ ைதைய ெகா வதா
என நப (ஸ ) அவா;க
றினாh;க . அத க

எ ? என ேக டாh;. உ
அய

ெப
ட வ ப சார
hpவதா
என
றிவ
,
அவா;க
அ லா

ேவெறா வைர
''நாய ”” எ
அைழ கமா டாh;க ..........(25:68)
எ ற
h;ஆ வசன ைத நப யவா;க ஓதி கா னாh;க . (திh;மித)
இர
லி க
ஒ வ
ெகா வா; வா ட

ைட ெச தா , ெகா பவ
, ெகா ல ப பவ
நரக திேலேய இ
பாh;கெளன நப (ஸ ) அவா;க
றியைத ேக ட ட
அ லா

hதேர!
‘ெகா பவ நரக தி
ேபாவ
ைறதா : ெகா ல ப பவ

நரக தி
ேபாக ேவ
?
என ேக க ப ட . ெகா ல ப டவ

சேகாதரைன ெகா


ட தாேன

ைடய டா ? என நப (ஸ ) அவா;க
வ ைடயள தாh;க . ( காhp,
லி , அ
ம )
த க
கிைடய
ஏ ப
ள பைகைம, உலக வ வகார , தைலைம

இைவக
ேபா றைவக
காக, ச
ைடய
லி க
தா
இ த நப ெமாழி எ சாp ைகயள கிற .
த கா
காக, அ ல

ப தி
மான ைத கா பத காக, அ ல
தி டைன
தா
வத காக வாைள ஏ
ேபா

லி
நரகவாதியாகமா டா
என இமா

ைலமா
(ர ) அவ க வ ள கிறாh;க .
சிலாp

ைத சிலா; ெவ
ெகா
காஃபh;களாக என
ப னா
ந க
மாறிவ டாதh;க !
என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . ( காhp,
ல )
வ ல க ப ட, இர த ைத சி தாமலி
வைர (அநியாயமாக, ெகாைல ெச யாமலி
வைர)

லி

மாh; க தி
வ சாலமாக (மகி
ட ) இ
பாh; எ
நப (ஸ ) É அவா;க
றி
ளாh;க . ( கா ,
ல , திh;மித, நஸய, இ
மாஜா)

வ வாசிைய ெகாைல ெச வ

லக
அழிவைத வ ட அ லா
வட
பய கரமானதா
என
நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . (
லி , திh;மிதி, நஸய, ைபஹகீ , இ
பான, இ
மாஜா)
அ லா
இைணைவ ப
, ெகாைல ெச வ , ெபா ச திய ெச வ
ெப
பாவ கள
உ ளைவயா
என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . ( காhp,
ல , நஸய)
ெகாைலைய ( தலி ) ெச த ஆத
(அைல) அவா;கள மக
பாவ தி


என
நப (ஸ ) அவா;க
றினா க . ( காhp,
லி )
எவ
பா கா பள க ப டவைன (காப ைர) ெகா றாேனா அவ
வா; க தி
வாைடைய

ெப
ெகா ளமா டா :
வா; க தி
ந மண
நா ப
வ ட ெதாைல
வ சி ெகா
என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . ( காhp)
எவ
பா கா பள க ப டவைன (காப ைர) ெகா றாேனா அவ
அ லா

பா கா ைப
மறியவனாகிறா ,
வா; க தி
வாைடைய
ட அவ
ெப
ெகா ளமா டா :
வா; க தி
ந மண
ஐ ப
(வ ட)கால ர வைர வ சி ெகா
என
நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . (திh;மித)
பா கா பள க ப டவ

ேமேல
றி ப ட
யாெரன , தா
லிம ஆ சிய
கீ இ
ெகா

லாமிய ச ட க
கீ ப
நட
லி
அ லாதவ கைள தா .
இ வாறானவ கைள ெகாைல ெச பவ
ேக வா; க தி
வாைட ட கிைடயா
எ றி
தா

லைம ெகாைல ெச வ

ைண பய கரமான
எ பைத சி தி
க .
மன ர
டாக ஒ வ வாசிைய, ெகாைல ெச த
ற ைத
, '' h;த தாக”” (மத மாறி) இற த
ற ைத
தவ ர, ஏைனய
ற கைள அ லா
ம ன க
என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . (அ தா
, நஸய, ஹாகி , இ
ஹி பா )
இ ெகா ய பாவ
ஏ படாம
அ லா

அைனவைர
கா பா
வானாக!

3. ன ய
........அ

த ைஷ தா க தா
ெம யாகேவ காபh;களாக இ
தாh;க . மன தா;க
ன ய ைத

ெகா
வ தாh;க
(இைவ) பாப ேலான உ ள ஹா
, மா


மல

இற கப
தன எ
பலவ ைற

ெகா
தாh;க ) அ வ வ
( ன ய ைத க க
ெச ற) மன தா;கைள ேநா கி நா க
ேசாதைனயாக இ
கிேறா
(இைத க றா ந க
காபh;களாகி வ வh;க . ஆதலா
இைத க
) ந க காபh;களாகி வ டேவ டா எ
வைரய
அவா;க
அதைன ஒ வ

ெகா
பேதய ைல (எ
இ வத
றிய ப ன
இதைன க க வ
ப யவா;க ) கணவ
, மைனவ
மிைடய
ப hpவ ைன உஉபாய ைத அ வ வாpடமி

ெகா வாh;க
(எ
றி ெகா
தாh;க )
அ லா

க டைள இ றி அைத ெகா
அவா;க
ஒ வ
ேம த கிைழ
வட
யா .
ேம
அவா;க
யாெதா
பல மள காம
த கிைழ க

எ ேவா அைத தா
அவா;க

Page 7

70----க
ெகா கிறாh;க . தவ ர (வ வாச தி
பதிலாக)அ(
ன ய )ைத எவ
வ ைல
வா கி
ெகா
டாேனா அவ
ம ைமய
யாெதா
பா கிய மி ைல எ பைத ெதள வாக ச ேதகமற
அவா;க
அறி தி
கிறாh;க . (2:102)
என அ லா
ன ய ைத
, அைத க பவா;கைள

கா
ளா .
வழிேகடா;க
ன ய தி
ஈ ப
ெகா
பைத காண
யதாக இ
கிற .
அவா;க
அ த ேவைலைய ''ஹரா ”” எ ற அளேவா
தா
பாh; கிறாh;க . அ
'' ஃ
hpய ””
எ பைத வ ள கவ ைல. வசிய
ெச
கைலைய க கிறாh;க . கணவ
மைனவ கிைடய
ப hpவ ைன உ
டா
வத
, ெப ைண மய கி த க ெக ட எ ண ைத
h; தி ெச வத
பய ப
கிறாh;க . இைவக
காக உ சாp க ப
வசன கள
அேனகமானைவ ஷிh; ைகயனவாக உ ளன.
ன ய கார
hpய த டைன அவைன ெகா வதா
.
ஏெனன
அவ
அ லா
மா ெச
காஃப ராகிவ டா . எனேவதா

லா
அவ
இ ச ட ைத வழ கி
ள .
அழிவ பா
உ கைள இ
ெச ல
ய ஏ
ெப
பாவ கைள தவ h;
ெகா

எ ற
நப ெமாழிய
இர
டாவ
இட ைத ெப வ
ன யமா
. ( காhp,
ல , அ தா
, நஸய)
வா;
வா; க
ைழயமா டாh;க : ம வ
கிய
பவ , உறவ னைர ெவ
பவ ,
ன ய ைத

ைம ப
பவ
என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . (அ
ம , ஹாகீ , இ
ஹி பா ,
அ ய
லா)
உமா; Ë அவா;க

வஃபா தி
ஒ வ ட தி
,
லி
ஆ சிய
ள கவா;னா;க
ன ய காரைன
, ன ய காhpைய
ெகா
ப உ தரவ டாh;க
என பஜாலதி
அ தா Ë
அவ க
அறிவ கிறாh;க . ( காhp)
ன ய கார
hpய த டைன அவைன வாள னா ெவ வதா
என ஜூ
Ë அவா;க
கிறாh;க . (திh;மிதி)
ம திhp த
, தாய


,


ஷிh; கா
என நப (ஸ ) அவ க
றினா க .
(அ ம , அ தா
, இ
ஹி பா , ஹாகி )
லி கள
சில ம திhp
ெகா
, தாய

ெகா
திhpகிறாh;க . ''தாய
””
த க
ஏ ப

கைள வ ல
என

கிறாh;க .
ழ ைதக
அைத க

தி
ஏ படா


கிறாh;க . அ லா
நா யேத நட
எ ற ந ப ைக
இ ெசய க
மாறானதா
. அ லா வ வ திைய ந பாதவா; வ வாச ெகா டவராக
யா .
அ லா

வ வாச தி
தவேற
ஏ படா
பா கா பானாக!
4. ெதா ைகைய வ ணா கி வ த
இவா;க
ப னா; (இவா;க ைடய ச ததிய ) இவா;க ைடய
தான ைத அைட தவா;கேளா சாPர
இ ைசகைள ப ப றி ெதா ைகைய( ெதாழா ) வ ணா கி வ டனா;. இவா;க
(ம ைமய )
தைமையேய(நரக ைதேய) ச தி பாh;க
(19:59)
இ வசன தி
''வ ணா கிவ டன ”” எ ற வசன தி க
ெதாழாமேல இ
தவா;க
எ பத ல.
''ெதா ைகைய அத ேநர தி ெதாழாதவா;க ”” எ பதா . என இ
அ பா
Ë அவா;க
வ ள கமள
ளாh;க .
தாப ய கள
இமாமாகிய ஸய இ
ைஸய
(ர ) அவா;க ''வ ணா கிவ டனா;”” எ பத

, அஸா; ேநர வைர ஹா; ெதாழாமலி ப , மஃhp ேநர வைர அஸா; ெதாழாமலி ப ,
இ ப ேய அ
த ேநர

வைர ப ப
வதா
என வ ள
கிறாh;க .
த க
ெதா ைகய
பாரா கமாய
(நயவ சகமான) ெதா ைகயாள க
ேக தா .(107:4,5)
''ெதா ைகய பாரா கமாய
”” எ பத ெபா ெள ன? எ
நா
நப (ஸ ) அவா;கள ட
ேக ேட . அத
, உhpய ேநர தி ெதாழா ப ப
வதா
., இவா;க
ெகா ய ேவதைனத
''ைவ ”” எ
நரக தா
கிைட
என நப (ஸ ) அவா;க
றினாh;க

ஸஅதி
அபவ கா
Ë அவா;க
கிறாh;க . (ப
ஸாh;)
''ைவ ”” எ ப நரக தி
ள ஓ ஓைடயா
. இ
லக தி
உ ள மைலகைளேய அதி
ேபா டா
ட அைவக
உ கிவ ட
ய அள
உ ண ைத உைடய
அ .
ெதா ைகைய உhpய ேநர தி
ெதாழாம
பாரா கமாக இ
பவ
இ த ''ைவ ”” எ
ஓைடய
ைழ

டைன

ற ப கிற .
வ வாசிகேள! உ க ைடய ெபா

, ச ததிக
அ லா
ைடய நிைனவ லி
உ கைள தி
ப வ டேவ
டா . எவேர
இ வா
ெச தா
அ தைகேயாh; நி சயமாக
ந டமைட தவா; தா . (63:9)
இ வசன தி
''அ லா
ைடய நிைனவ லி
”” எ
ற ப

''ெதா ைகைய”” யா
என,
h;ஆ வ hp ைரயாளா;க
கிறாh;க . எவ ைடய ெபா
,
ப , ெதாழி
ஆகியைவ
ெதா ைகைய நிைறேவ ற
யாதவா
அவைர த
கி றனேவா, அவா; ந டமைட தவராகிறாh;. ந ட
எ ப
ம ைமய
ந பா கிய
கிைட காம
ேபாவதா
.
ம ைமய
தலாவதாக மன தன ட
ெதா ைகைய ப றி தா
ேக வ ேக க ப
ெதா ைக

காக நிைறேவ ற ப
தா
ெவ றியைட த ந பா கியவானாவா . ெதா ைகய
ைறபா
ளவ
ந டமைட த
h; பா கியவானாவா என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க .
(அ தா
, திhமித, இ
மாஜா, அ
ம )
ெதா ைகய
கிய

1. (நப ேய!

ைனய ) ந
அவ க ட

அவ க
ந ெதாழைவ க (இமாமாக
) நி றா , அவ கள ஒ ப hpவ ன (ெதாழ) நி க
, ேம
த க ைடய ஆ த கைள அவ க

ெகா ள
. உ

இவ க
ஸ தா ெச
வ டா
அவ க
(அண ய லி
வ லகி) உ க


(உ கைள கா ) நி க
, (அ சமய ) ெதாழாமலி த ம ெறா
ட தின வ


(ேச
) ெதாழ
, (ஏென றா ) ந க உ க
ெபா
கள லி
, உ க ஆ த கள லி
கவன
ைறவாக இ
வ டா , உ க

ஒேரய யாக சா
தா க ேவ
ெம
அ நிராகாp ேபா வ
கி றன . (4:102)
2. இ லா தி கடைமக ஐ , அ லா ைவ தவ ர வண க ப வத
ேவ
இைறவ
இ ைலெய
,
ஹ ம (ஸ ) É அவ க
அ லா

த எ
சா சி
வ .,

Page 8

70----ெதா ைகைய நிைறேவ
வ , ேநா
ேநா ப . ஸ கா ெகா
ப , ஹஐ; ெச வ
என நப (ஸ )
அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
3. நாைள ம ைமய ெதா ைகைய ப றி தா ஓ அ யான ட தி
தலி
வ சாhp க ப
, அ
சாpயாக இ
தா
ம ற எ லா வண க க
சாpயாக இ
, அ தவறாக இ தா ம ற எ லா
வண க க
தவறாக இ

நப (ஸ ) அவ க
றினாh;க . (த ரான )
ெதா ைகைய வ வ
''நரக ெச வத
கிய காரணமா
””
1. வனவாசிக
றவாள கள ட
ேக பாh;க
உ கைள ''ஸகா;”” எ ற நரக தி
ைழயைவ த
எ ? (எ
) அத கவா;க , ''ெதா பவா;கள நி
நா க

கவ ைல”” எ
வா க

.

(74:40-43)
2. இவ க
ப ன (வழிெக ட) தய ப
ேதா ற க
இவ க ைடய இட ைத அைட தா க ,
ெதா ைகைய( ெதாழா ) வ ணா கினாh;க , மேனா இ ைசகைள
ப ப றினா க , ஆகேவ அவ க
(ம ைமய ) ெப
தைமைய ச தி பாh;க . (19:59)
3. யா ெதா ைகைய, பா கா
(ெதா கி றாேரா) அ அவ
ம ைமய
ஒள யாக
,
அ தா சியாக
, பா கா பாக
ஆகிவ
. யா ெதா ைகைய ேபண (ெதாழ வ ைலேயா) அ
அவ
ஒள யாகேவா, அ தா சியாகேவா, பா கா பாகேவா இ
கா . இ
அவ ம ைமய
கா
, ஃப அ
, ஹாமா , உைப இ
கலஃ ேபா றவ கேளா

ப ப வா என நப (ஸ )
அவா;க
றினாh;க . (அ
ம , த ரான )
4. எ க
, அவா;க
(காஃப h;க
) இைடய உ ள உட ப ைக ெதா ைகயா ,
எவ
ெதா ைகைய வ டாேனா அவ
காஃப ராகிவ டா
என நப (ஸ ) அவ க
றினா க .
(அ ம ,
லி ,அ தா
, திh;மித, நஸய, இ
மாஜா, இ
ஹி பா , ஹாகி )
5. இ லா
, ஃ
(ஓ இைறவ வாசி
, நிராகாp பாள
) இைடய

வ தியாச
ெதா ைகைய வ வதா
(ெதா ைகைய வ டவ
ஃ hp
இைண தவனாகிறா ) என
நப (ஸ ) அவ க
றினா க . (அ
ம ,
லி , அ தா
, திh;மித, நஸய, இ
மாஜா,

ஹி பா , ஹாகி , த ரான)
6. ''ெதா ைகைய தவ ர”” மா க வ ஷய தி எைத வ வதினா
ஒ வ
காஃப ராகிவ வா

நப ேதாழ க
ஏேகாப த
ெவ
கேவ இ ைல. (தி மிதி)
7. எவன அஸ ெதா ைக தவறி வ கிறேதா அவன ந ெசய க யா
அழி

என
நப (ஸ ) அவ க
றினா க . ( காhp)
8. மன ர டாக எவ ெதா ைகைய வ கிறாேனா அவ அ லா வ பா கா ப லி
ந கியவனாகிறா
என நப (ஸ ) அவ க
றினா க . (அ
ம , ைபஹகீ , இ
மாஜா, த ரான)
9. அ லா
ஒ வைன தவ ர ேவ
நாய
இ ைல எ
,
ஹ ம (ஸ ) É அவா;க
அ லா

தா; எ
உ தி
வைரய
, ெதா ைகைய நிைல நா
ஸ கா
ெகா
வைரய
, நா மன தா;க ட ேபாரா ப க டைளய ட ப
ேள . இைவகைள
நிைறேவ
பவா;க

லா தி
ச ட ப த
டைன
hpய ெசய கைள ெச யாதவைர, அவா;க
த கள
உய h;, உடைம ஆகியைவக
எ னட
பா கா
ெப வாh;க
அவா;கைள ப றிய
கண
(த
) எ லா வ ல அ லா
இட திேல இ
கி ற
என நப (ஸ ) அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
10. நப (ஸ ) அவ க இ நா வாp ெபயா;கைள
றி ப
றியத
காரண
எ னெவன ,
ெபா ள ட , அதிகார
ெச
த , அர ஊழிய
ெச த , வ யாபார
ெச த
ஆகியைவகள னா
யாராவ
ெதா ைகைய வ
தா , ெபா ள
வதிேலேய கால ைத கழி பவ
கா

,
அதிகார
ெச
பவ
ஃப அ

, அர ஊழிய ஹாமா ட
, வ யாபாhp உைபய
கல ட

பா; என
கா
வத ேகயா

சில அறிஞா;க
வள க
அள கி றா க .
கலஃபா உம Ê அவா;க
வ ேராதிய னா
த ப

ைகய லி
ேபா
'அம
மின
அவ கேள! ெதா ைகைய கவன
க ” எ
ற ப ட . ஆ ! ெதா ைக இ லாதவ

லா தி
உhpைமய ைல என
றிவ
''இர த ஓ
ெகா
த நிைலய
”” ெதா ைகைய
நிைறேவ றினா க .
வ ைடய ெதா ைகைய அ லா
அ கீ காp கமா டா
1. ஜமாஅ தினாp ெவ
hpய இமாமி ெதா ைக.
2. த திரமானவைன அ ைமயா கி ெகா டவாp ெதா ைக.
3. ேநர தவறி ெதா பவாp ெதா ைக என நப (ஸ ) அவா;க
றி
ளாh;க . (அ தா
,

மாஜா)
எவ
காரணமி றி இர
ெதா ைகைய ேசா;
, ெதா தாேனா அவ ெப
பாவ கள
வாச
வ தவனாவா
என நப (ஸ ) அவ க
றி
ளா க . (ஹாகி )
'' ழ ைதகைள ெதா
ப ஏ வ ”” எ ேபா ?

வயதான ட
உ க
ழ ைதகைள ெதா
ப ஏ
க , ப
வயதானா

ெதாழ
ைவ
க . ஆ
, ெப
ழ ைதகைள ப
ைகய
ப hp


என நப (ஸ ) அவ க
றி
ளா க . (அ தா + , இ
மாஜா)
அவசர அவசரமாக ெதா த
ெதா ைகய
உ,
ஜூ கள
ேபா மான அள
தாமத
ெச யா
(நிதானமி றி) அவசரமாக
ெதா பவாp
ெதா ைக ேசரா .

தடைவ நப (ஸ ) அவ க
ப ள வாசலி

ேபா

மன த அ

ெதா

நப (ஸ ) அவ க
சலா
றினா . நப (ஸ ) அவ க
அத
பதி
றிவ

ெதா
-ராக! எ றாh;க . அ மன த இர டாவ
ைற
ெதா

நப (ஸ ) அவ க
சலா
றினா . நப அவ க
சலா
பதிலள


ெதா வ ராக! எ றா க . அ லா

hதேர! இைதவ ட சிற பாக ெதா வ எ ப ெய
என
ெதாpயா . என
ெசா லி (க
)
தா
க ! எ றா . ந ெதா ைக காக நி
த ப க
ய ட
ஆன
உம
ெதாp த
இேலசான வசன கைள ஓதி ெகா
, ப
உ ெச
அதி
தாமத
ெச வ ராக, ப ற
ேநராக
நி
மளவ
நிைல

அதி
தாமதி பராக, ப னா;
ஜூ
ெச
அதி
தாமதி பராக,
அதஅதி
தாமதி பராக, இர
டாவ
ஜூ
ெச
அதி
தாமதி

Page 9

வ----

70----வ ராக. இ வாேற எ லா ெதா ைககைள
, நிதானமாக நிைறேவ
வ ராக! என நப அவ க
ெகா
தா க . ( காhp,
லி )
உ,
ஜூ கள

(
) ேநராக அைம வைர ஒ வாp ெதா ைக டா எ
நப
அவ க
றி
ளா க . (அ
ம , அ +தா + , தி மிதி)
ப ளான ெதா ைகைய ஜமாஅ

ெதா வதி
அவசிய
அத
சிற
1. நப (ஸ ) அவ ;கள ட க ெதாpயாத ஒ மன தா; (நப ேதாழ ) வ
அ லா

தேர!
''எ ைன ப ள
அைழ
வ வத
யா மி ைல”” (எ
ெசா லி) வ
(தன ைமய )
ெதா வத
அ மதி ேக டாh;க , நப யவா;க
அ மதி ெகா
வ டாh;க . அ த மன தா; (நப
ேதாழ ) தி
ப ெச
ேபா
அவைர அைழ
பா
ச த
ேக கி றதா? என வ னவ னாh;க ,
அத
அவா; ஆ
எ றாh;. அ ப யானா
ெதா ைக
(ப ள
) க
பாக வரேவ
எ றாh;க . (
லி )
2. ெதா ைக காக இகாம ெசா ல ப
''ெதா ைகைய ெதாழைவ பத காக ஒ வைர ஏ ப திவ
””
ெதா ைக
வராதவ கள


ெச
அவ கள
வ கைள எhp
வ டலாெமன நா
ெச ேத
என நப (ஸ ) அவ க
றினா க . (அ
ம )
3. தன
ெதா வைத வ ட
டமாக (ஜமாஅ தாக ெதா
) ெதா ைக 27 மட
தர தி
சிற ததா
, என அ லா வ
த நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
4. உ கள ஒ வ தன
ெதா வைத வ ட,
டாக ெதா வ
25 மட
சிற ததா
என
அ லா

த நப அவ க
றினா க . (ஸஹ
நஸாய )
வ ள க :- 27 மட

25 மட
என இர
வ தமான அறிவ

ஹதஸி
வ தி
கி றன.
இத
வ ள கமள
ேபா
ஹாப

ஹஜ ர

லாஹி அைலஹி அவ க
பல
வ ள க கைள அள
ளா க . அைவகள
சிலவ ைற இ
த கி ேற .
- ப ள
ரமாக இ
தா
27 மட
ந ைம
, அ கி இ தா 25 மட
ந ைம
.
- ஜமாஅ நட
ப ளய
27 மட
ந ைம
தன இட தி
ெதா தா
25 மட
ந ைம
.
- ெதா ைகைய நிைறேவ றி வ

த ெதா ைகைய எதி பா தி
பவ
27 மட
சிற
எதி பா திரா
தி ெரன வ
ெதா
ெச பவ
25 மட
சிற
.
- ஜமாஅ தி ெதாட க திேலேய இ தவ
27 மட
சிற
ப தி வ தவ
25 மட
சிற
.
- ச தமி

ெதா ைகய
ெதா பவ
27 மட
சிற
அைமதியாக ெதா
ெதா ைகய
ெதா பவ
25 மட
சிற
என ப ேவ
வ ள க கைள அள
ளா க . இைவக
அைன
வ ள க க தா . நப அவ க
இ வா
வ தியாச ப
தி
றவ ைல எ பைத
கவன தி
ெகா க.
எனேவ ப ளான ெதா ைககைள ப ள
ெச
ஜமாஅ

ெதா வதா
27 அ ல 25 மட
ந ைமக

எ பைத அறியலா . அதிகமாக கிைட
ந ைமகைள ெப றிட பா
ெசா ல ப ட
ப ள
ெச

நைடெப
ஜமாஅ தி
கல
, ெதா ைகைய நிைறேவ றி,
அதிக ந ைமகைள ெபற பழகி ெகா ள ேவ
.
கடைமயான ஒ ெவா
ெதா ைககைளய
உhpய ேநர கள
ெதா வ
மிக அவசியமா
1. நி சயமாக ெதா ைக வ வாசிகள ம ேநர
றி க ப ட கடைமயாக இ
கி ற . (4:103)
2. அ லா வ ட தி மிக வ
பமான அம


நா
நப (ஸ ) அவ கள ட
ேக ேட ,
ெதா ைகைய அத
ஆர ப ேநர தி
ெதா வ
என நப (ஸ ) அவ க
றினா க . அறிவ பவ அ
லாÊ ( காhp)
ெகா

5.

ஸ கா ைத ெகா
க ம

அ லா

அ ைள ெகா
அவ க
அள த ெபா
கள
எவ க
உேலாப தன
ெச கி றா கேளா அவ க

த க
ந லெத

ண வ டேவ
டா . அ
அவ க
த காகேவ
. எைத அவ க உேலாப தன ெச தா கேளா அைத ெகா
ம ைம நாள
அவ க

தி
மாைலயாக மா ட ப வா க . (3:180)
....எவ க ெபா ைன , ெவௗ;ள ைய
ேசா;
ைவ
ெகா
அதைன அ லா
ைடய
பாைதய
ெசல
ெச யாதி
கி றாh;கேளா அவ க
(நப ேய) நh;
ேவதைனைய
ந மாராய
வ ராக! (ெபான,; ெவௗ;ள யாகிய) அவ ைற ெந


க கா
சி அவ ைற
ெகா
அவ க ைடய ெந றிகள
, வ லா கள
, அவா;க ைடய
கள
,
உ க
காக ந க
ேசகாp
ைவ தி
தைவ இைவதா . ஆகேவ, ந க
ேசகாp
ைவ தி

இவ ைற (சிறி )
ைவ
பா


ற ப
நாைள (நப ேய ந ) அவா;க
ஞாபக
(9:34,35)
''.....இைண ைவ ேபா
ேக தா . அவ க
ஸ கா
ெகா
கமா டா க
ம ைமைய
நிராகாp பவா;க
அவ கேள! என அ லா
ஆன
றி
ளா . (41:6,7)

ஸ கா ெகா
காதவ க
இைண ைவ ேபா (
hpகீ க ) என
றிய
பைத
கவன
க .
ெபா , ெவௗ;ள ைடயவ
அத
அள
ஸ கா ெகா
காவ டா
ம ைமய
அைவ உ
க ப
அவ
ெந றிய
, வ லா கள
,
கி
ேபாட ப
. ஒ ெவா நா
இ வா
ெச ய ப
ம ைமய

நா
எ ப
ஐ ப னாய ர
வ ட களா
. ேக வ கண
ேக க ப
மன த க
வ சா
க ப
வைர. இவ
நரக தி ேகா,
வ க தி ேகா ேபா
வைர இ
நட
ெகா
ேடய
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி , நஸய)
அ ேபா
ஒ வ , அ லா

hதேர! ஒ டைக
ளவ
நிைலெய ன? என ேக டா . ஒ டைக
உ ளவ
அத
ஸ கா ைத நிைறேவ றாவ டா , பாைற ேபா ற தைரய
அவைன ப
க ைவ
,
ஒ டக
ட தி
ஒ ெவா
ஒ டைக
அவைன மிதி
ெச
ெகா
ேடய
. கைடசி
ஒ டக
ெச ற ட

அைவ தி
ப மிதி கவ ட ப
. இ வாேற அவ
ம ைமய

ெசா ல ப
வைர நைடெப
ெகா
என நப அவ க
றினாh;க . ஆ , மா கள
நிைலெய ன எ
இ ெனா வ ேக டா . அவ க
அைவக
hpய ஸ கா ைத

Page 10

70----நிைறேவ றாவ டா
ஒ டைகய
ஸ கா ைத ெகா
காதவ
ேபா ேற ேவதைன ெச ய ப வா
என
நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி , நஸய)
ெகா ைம hp
தைலவ , ஸ கா
ெகா
காதவ , ெப ைமய
ஏைழ ஆகிய

தா
நரகி
தலாவதாக
ைழவா க
என நப அவ க
றி
ளா க . (இ
ைஸமா, இ
ஹி பா )

6.

ேநா ைப வ த
வ வாசிகேள! உ க

தவ க

வ தியா க ப
த ப ரகாரேம உ க

ேநா
ேநா ப
வ தியா க ப
கி ற
(அதனா ) ந க பாp தவா களாகலா . இ வ த
வ தி க ப ட ேநா
சில
றி ப ட நா கள
தா
(ேநா ப கடைமயா ) (2:183,184)

லா தி
கடைமக

. அைவ கலிமா, ெதா ைக, ஸ கா , ஹ ஜு, ேநா
என நப
அவ க
றி
ளா க . ( காhp,
லி )
எவ
ஒ வ
எ வ த காரண மி றி ரமழா
மாத தி
ேநா ைப வ கிறாேனா அவ , ஏைனய நா க
எ லா
ேநா
ைவ தா
அத
சமமாகா
என நப அவ க
றி
ளா க . (தி மித, நஸய,

மாஜா, இ
ைஸமா)
ேநா ைப வ
ெப
பாவ திலி
அ லா

அைனவைர
கா பா
வானாக!

7. ஹ ஜு ெச யாைம
.....எவ க அ
யா திைர ெச ல, ச தி ைடயவ களாக இ
கி றா கேளா அ தைகய மன த க

அ லா
காக (அ
ெச
) அ வாலய ைத ஹ ஜு ெச வ கடைமயா ... (3:97)
என அ லா
ஆன
கிறா . வசதிபைட தவ க
ஹ ஜு ெச ய ேவ
எ பைத
இ வசன
வலி
கிற . அ லா
கடைமயா கிய ஒ ைற ெச யாம
வ வ
ெப
பாவ கைள ேச
. ஆகேவ வசதி
ளவ க
ஹ ஜு ெச யாம
வ வ
ெப
பாவமா
.
ஹ ஜு ெச வத
, த தி ைடயவனாக இ
ஹ ஜு, ெச யாமலி
பவ
தனாகேவா,
கிறி
தவனாகேவா மரண பா . ஏெனன ,
லிமாக மரண பவனாக இ
தா
ற ப ட

வசன ப ஹ ைஜ நிைறேவ றிய
பா
என நப அவ க
றி
ளா க .

ஆ சிய
கீ
ள நகர கள
வசி
ெகா
, ஹ ஜூ ெச ய வசதிய
அைத
நிைறேவ றாத
லி க
ம , ''
லி
அ லாதவ க

வ தி
ஜி
யா”” எ
(ப ற
மத தவா;க
ஏ ப
த ப ட தைலவாp)ைய வ தி க, க டைள ப ற ப க நிைன கிேற . ஏெனன ,
அவ க
லி கள ல என உமா; Ê அவ க
கிறா க .

அய
வ டானாய
, வசதிபைட த ப ஹ ஜு ெச யாம இற தவ
காக நட த ப
ெதா ைகய
நா
கல
ெகா ளமா ேட
என சய இ
ஜுைப Ê அவ க
கிறா க .
ஹ ஜு கடைமைய நிைறேவ றாதவ

இைவேபா ற அேனக எ சாp ைகக

ளன. ஹ ைஜ
ைறயாக நிைறேவ
ட தி
அ லா

அைனவைர
ேசா; த
வானாக!
8. ெப ேறாைர
(நப ேய!) உம
(க டைளய

த .
இர சக
த ைன தவ ர (ம ெறவைர
) வண க
டாெத
ப ட ) தா , த ைத
ந றி ெச
ப யாக
க டைளய
கிறா . அவ கள
ஒ வேரா அ ல
இ வ ேமா
ைமைய அைட
வ ட ேபாதி
உ மிடமி
அவ கைள வ ர ட
ேவ
டா
அவ கைள (நி தைனயாக) 'சீ” எ
ெசா ல
ேவ
டா . அவா;கள ட
(எைத
றியேபாதி

தா
தி) மி க மாpயாைதயாக(
அ பாக) ேம ேபச
. அவ கள ட தி மி க


பண
நட பராக! ேம
, எ இைறவேன! ''நா
ழ ைதயாக இ
தெபா
(மி க
அ பாக) எ ைன அவ க
வள த ப ரகாரேம ந
அ வ வ ம

, அ
ெபாழிவாயாக!””

ந ப ரா தி பராக! (17:23,24)
...... (மன தேன!) ந என

ைடய தா , த ைத
ந றி ெச
வாயாக! (

ந)
எ ன டேம வ
ேசர ேவ
யதாய
கிற . (31:14)
எ ெபா ைள
அவ
இைணயா காத க
ெப ேறா
ந றி ெச

(6:151)
என
, அ லா
ஆன
கிறா . இ த வசன தி , தன
ந றி ெச

றியப
ெப ேறா
ந றி ெச
ப இைண
றி
ளைத ந
கவன
க .

வசன க , ஒ

இ ெனா ைற இைண

ளன. ஒ ைற வ
ம ெறா ைற ெச தா
அைத அ லா
ஏ கமா டா .
அ லா
வழி ப

அவ
hத
வழி ப
க . (3:32)
அ லா
வழி ப டவ
அவ
hத
வழி படாவ டா
அவைன அ லா
ஏ கமா டா .
ெதா ைகைய நிைல நி

ஸ கா ைத
ெகா

(2:43)
ெதா

ெச வ த
ஸ கா ைத நிைறேவ றாவ டா
அதைன
அ லா
ஏ கமா டா .
என

ைடய தா
த ைத
ந றி ெச
தி வ வாயாக (31:14)
அ லா
ந றி ெச
தியவ
தா , த ைத
ந றி ெச
தாவ டா
அைத
அ லா
ஏ க
மா டா
என

வ ள க தி
தைலவராகிய இ
அ பா
Ê அவா;க
கிறா க .
ெபா ேறாhp
தி
தி அ லா

தி
தியா
. ெப ேறாhp ெவ
அ லா

ெவ
பா
(தி மித, இ
ஹி பா , ஹாகி )
தாய
கால ய
வா; கமி
கிற
என நப அவ க
றி
ளா க
(நஸய, இ
மாஜா)
எ வ த ச ேதக மி றி
வாp
ப ராh; தைனக
அ லா
வ னா

ெகா ள ப
.
1. அநதி இைழ க ப டவ ப ராh; தைன
2. ப ரயாண ய ப ராh; தைன
3. ெப ேறா த ம க
காக ெச
ப ராh; தைன என நப அவ க
றி
ளா க . (அ +தா + ,
தி மித, த ரான)
தாய
மக

மிக ெபாpய . க ப
தாp த

ப ரசவ
வைர எ தைனேயா
ப கைள

Page 11

70----அ பவ கிறா . ப ரசவ தி
ேபா
ஜவமரண ேபாரா ட
நட
கிறா . அத

இர
பகலாக
வ ழி தி
ஓ ''ஈ””

ழ ைதய

ெமா
கவ டாம
ேபண
கா கிறா .
ழ ைதய
கழி கைள த
ைகய னா

ெச கிறா .
ழ ைத அ தா
h க கைல
எ கிறா .
ழ ைதய
கேம த

என எ
கிறா .
ழ ைத வ
வைத ெகா
கிறா .
ழ ைத
உட
ஊன

தா
இர
அ ைப ெசாhpகிறா . இ த உலக தி

ழ ைததா
உயா; த
என ஒ ெவா
தா

கிறா . த தி த ளா
தள நைடேபா
ேபா
எ ேக
ழ ைத வ
வ ேமா என பத
தா , ெபாpயவனான

ெப
சாதைனக
hpயமா டானா,
நிைல நி
தமா டானா என ஏ
கிறா .
இ வா
தாய
மக
வ ைத அ
கி ெகா
ேட ேபாகலா . ''இ தைகய தா
வேயாதிகமைட த
உதாசீன
ெச
ம க
எ தைகய
ப க
காளாவா க ”” எ பைத நா

கா டேவ
யதி ைல.
எ லா
வ ல அ லா
ெப ேறா
கீ

வா
ந ல
ெபற உதவ ெச வானாக!.

9. உறவ ன கைள ெவ த
..... அ லா
ந க
பய
(நட ) ெகா
க .
உ க
) ஒ வ ெகா வ (ேவ
யவ ைற ) ேக
(அ லா
பய
) இர த கல ைடய உறவ ன க
அ லா
உ கைள கவன தவனாகேவ இ
கிறா . (4:1)
(நயவ சக கேள!) ந க ( த தி
வரா ) வ லகி ெகா

அவைன ெகா
ேட (ந க
ெகா கி ற க . இ
(மதி பள
க ) நி சயமாக

டத
ப ன ந க
+மிய ெச
வ ஷம
ெச
உ க
ற தாைர
வ ட பா கி ற களா? (47:22)
அவ க
(எ தைகேயாெர றா ) அ லா வ ட ெச த வா
திைய
+ரணமாக
நிைறேவ
வா கேளய றி (தா க
ெச த) உட ப
ைகைய
றி
வ டமா டா க . ேம
அவ க
அ லா
ேச
ைவ
ப க டைளய டைத ேச
ைவ பா க . த க
இர சக
பய
நட பா க
ேம
(ம ைமய ேக க ப ) ெகா ய ேக வ கைள ப றி (எ ேநர
) பய
ெகா
பா க
(13:20,21)
எவ க
அ லா
வட
ெச த வா
திைய அதைன உ தி ப
திய ப ன
றி
வ கிறா கேளா
அவா;க
, அ லா
ேசா;
ைவ க ேவ
ெமன ஏவ யைத ப hp
வ கிறா கேளா
அவ க
, எவ க
+மிய வ ஷம ெச
ெகா
அைலகிறா கேளா அவ க
(அ லா வ ) சாப தா கிைட
. அ றி அவ க
மிக ெக ட வ
(சி த ப த ப )

கிற
(13:25) என
அ லா
ஆன
கிறா . ப திய இர
வசன கள
'ேச
ைவ
ப ” எ றி

உறவ ன கைள ேசா;
ெகா வதா
எ ற க
திைன

வ hp ைரயாள க
கிறாh;க .
உறவ ன கைள ெவ
பவ
வன
க மா டா
( காhp,
லி )
எவ
அ லா
ைவ
, ம ைம நாைள
வ வாச
ெகா
டாேனா அவ , த
உறவ ன கைள
இைண
நட பானாக! ( காhp, அ +தா + , திh;மித)
அ லா
அவ
வழி ப
நட த
ட தி

அைனவைர
ேசா; த
வானாக!

10.
(வ

வ ப சார
வாசிகேள!) ந க
வ ப சார தி
அ ேக ட ெந
க ேவ
டா . ஏென றா

மான
ேகடானதாக
தய வழியாக மி
கிற
(17:32)
அவா;க
அ லா

ேவெறா வைர
''ஆ டவ ”” எ
அைழ கமா டா க . அ லா
(ெகாைல ெச ய
டாெத
) த தி
எ மன தைன
அவ க
நியாயமி றி, ெகாைல ெச
வ டமா டா க . வ ப சார
ெச ய மா டா க . எவேன
இைவகைள ெச ய
ப டா
அவ
(அ த பாவ தி hpய) த டைனைய அைடயேநாp . ம ைம நாள அவ ைடய ேவதைன
இர
பா க ப
ேம
இழி ப டவனாக அதி
எ ெற
த கிவ வா . (25:68,69)
வ ப சார
ெச த ெப
, வ ப சார ெச த ஆ
இவ க
ஒ ெவா வைர
h கைச அ

க . ெம யாகேவ ந க
அ லா
ைவ
இ தி நாைள
வ வாச ெகா
டவ களாக

தா
அ லா
வ தி த இ க டைளைய நிைறேவ
வதி
அ வ வ ம
உ க
இர க
ஏ பட
டா . அ வ வ
( த டைனயாக) ேவதைன ெகா
சமய தி
வ வாசிகள

வ ன (அத
) சா சியாக அ


. (24:2) என
அ லா
அன
கிறா .

உலக திலள க ப

டைனயா
. இ த, த டைன வ வாகமாகாத ஆ ,
ெப
hpயதா . வ வாக ெச தவ களாய

அ வ வ ம
சா
வைர க ெலறிய ப
இ வா

லகி

டைன ெபறா
அ லா
வட
ம ன
ேக காம
இற தா
ம ைமய
அத காக அவா;க

டைன உ
.
வ ப சார
ெச
கிழவ , ெபா
ைர
ம ன , ெப ைமய
ப ைச கார
ஆகிய
வாpட
ம ைமய
அ லா
ேபசமா டா , அவா;கள
பாவ கைள ம ன க மா டா , அவா;க
,
க ைமயான ேவதைன
என நப (ஸ ) அவ ;க
றினாh;க . (
லி , நஸய)


வ ப சார
அ நிய ெப
ைண பாh; த , நாவ
வ ப சார
(அவ ட ) ேப த , ைகய
வ ப சார
(ெப ைண ) ப த , காலி வ ப சார (அவைள ேத ) நட த . மா;ம தான க
இைவகைள உ
ைம ப
கி றன அ ல
ெபா யா
கி றன என நப அவ க
றி
ளா கள.;
( காhp,
லி , அ +தா + , நஸய)
எவ


திய நிைலய
மரண தாேனா அவ
நரக தி

ெகா
'
தா”


க ட ப
. அ த ந , வ ப சார
hp த ெப கள ம ம தான திலி

சீ


. இைதேய, ம வ ஊ றி இற தவ
ெகா
க ப
என நப அவ க
றி
ளா க
(அஹம , அ +ய லா, இ
ஹி பா , ஹாகி )
க ைண
ள அ லா
இ ெகா ய பாவ தி
ஈ படாதி
க உதவ ெச வானாக!.

Page 12

.

70----11.


ண சிஇ ப
அ பவ பைதேய ''ஆ
ணா; சி”” எ
ற ப
. இ

ெகா ய
பாவமா
. இ தைகய பாவ
hp
ெகா
த ச க தி

ப ப ட நப ய
ெபய
h
(அைல) அவ க . இவா;க இ ராஹி (அைல) அவ கள கால தவ ஆவா க .
h (அைல) அவ கள
ட தின ெப
ைண வ வாக
ெச
இ ப
அ பவ பைத ெவ


இ ப
அ பவ பைதேய வ
பன . இ
இய ைக
வ ேராதமான , ெகா ய
பாவ தி
hpய . எனேவ இ வா ெச யாத க ! என h (அைல) அவ க அ ம க
உபேதச
ெச தா க
அைத அ ம க
உதாசீன
ெச தன . அ லா


டைன இ
லகிேலேய
அவ க
கிைட த . இைத அ லா
நம

கா
ந க
அவ கைள ேபா
''ஆ
ண சி”” ெச

ேகாப தி
ளாக ேவ
டா ! என அறி
தி
ளா . (15:72-77)

ைடய க டைள(ய
ேநர ) வ த
அவ க ைடய ஊைர ேம
கீ ழாக கவ
வ ேடா .
(அத
ன ) அவ க

ட ப ட ெச க கைள (மைழைய ேபா ) ெபாழிய ெச ேதா .
(எறிய ப ட ெச க ஒ ெவா றி
) உ இைறவனா அைடயாள இட ப
த . ( ர ட ப ட)

+ (ம காவ வா
) இ த அ கிரம கார க
ெவ
hர ம ல (வ
ப னா
அதைன
அவ க
ேநாp
பா
ெகா ளலா ). (11:82,83)
(தய காhpய தி காக) அகில தாhp ஆடவ கள ட வ கி ற களா? உ க இர சக உ கள
மைனவ கள லி
உ க
ெகன பைட தைத
ந க

வ கிற க . இ ைல! ந க
(அ லா வ ) வர ைப கட த ச க தவ க (எ
றினா ) (26:165,166)
h ைத
(நப யா கி) அவ
ஞான ைத
, க வ ைய
ெகா
, தயகாhpய கைள ெச
ெகா
த ஊhpலி
நா
அவைர இர சி
ெகா
ேடா . நி சயமாக அ
+ரா (மன த கள )
மிக ெக ட ஜன களாக
, ெப
பாவ களாக

தன . (21:74)
h நப ய
ட தின ெச த ெகா ய (ஆ
ணா; சி) எ
பாவ ைத ெச பவ கைள க
டா
இ வைர
ெகாைல ெச

என நப (ஸ ) அவ க
றினா க
(அ +தா + , தி மிதி, இ
மாஜா)

ைடய அ ல
ெப
ைடய ப
வார தி
ண தவைன அ லா
ம ைமய
க ைண

ெகா
பா கமா டா
என
நப அவ க
றினா க . (தி மிதி, நஸய, இ
ஹி பா )
இ ெகா ய ெப
பாவ திலி
அ லா

அைனவைர
கா பா
வானாக!

12.


வாசிகேள! (அச
அதிகமா
, வ

ேபா
) இர
ெகா
ேட அதிகாp க
ய வ
ைய (வா கி) உ
ணாத க . அ லா
பய
(இதைன தவ
ெகா
டா )
ந க
ெவ றியைடவ க . (3:130)

ைய (வா கி) உ
கிறவ க
ைஷ தா

ப த
ெகா
டவ க


ேபால றி
(ேவ வ தமாக ம ைமய ) எ ப படமா டா க . ஏென றா வண க

ைய ேபா ற தா
(எனேவ வ
வா
வதி
தவறி ைல) என இவ க
கிறா க . ஆனா
அ லா
வண க ைத
ஆ மா கிைவ

ைய த
வ டா ... (2:275)
இர த ஆ
ஒ றி
ெந
க கைள வ
கி ெகா
அைதவ
ெவள ேயற
யாம
த தள
அவதி ப
ெகா
சிலைர க
ஜி hP
(அைல) அவ கள ட இவ க யா ?
என ேக ேட . இவ க
தா

சா ப டவ க . ம ைமய
வ சாரைண நைடெப
வைர
இவ க
இ த ேவதைன ெகா
க ப கிற
என ஜி hP
(அைல) அவ க பதிலள ததாக நப (ஸ )
அவ க
றினா க . ( காhp)
எ த
ட தி

அதிகாp கிறேதா அ
மனேநா
அதிகாp
. எ
வ ப சார
அதிகாp கிறேதா அ
மரண க
அதிகாp
. எ
அளைவ நி ைவகள
ேமாச நைடெப கிறேதா

அ லா
மைழைய
ைற
வ வா
என நப அவ க
றினா க . (இ
மாஜா, ைபஹகீ ,

ஸா )


பாவ க
எ ப
ப hp கைள ைடயன. அதி
மிக
இேலசான
ஒ வ

தாைய
ண வ
ேபா ற பாவமா
என நப அவ க
றினாh;க . (இ
மாஜா, ைபஹகீ )ச பாதி

தி ஹ
ப தா
தடைவ வ ப சார
ெச
பாவ தி
சமமா
என நப அவ க
றினா க . (ைபஹகீ , இ
அப
யா)

13.

அனாைதகள
ெசா ைத சா ப த
எவ க
அனாைதகள
ெபா
கைள அநியாயமாக வ
கிறாh;கேளா அவ க
த க
வய கள
நி சயமாக ெந
ைபேய ெகா
ெகா கிறா க . ப ன (ம ைமய ) அவ க
ெகா
வ ெடாp
ெந

ைழவா க . (4:10)
அனாைதகள
ெபா ைள அவ க
ப ராயமைட
வைரய
நியாயமான
ைறய ல றி, ெதாடாத க ...

(6:152)

நா
அனாைதைய ெபா
ேப றவ
அவ க
வ ரைல
, ந வ ரைல
அனாைதைய ெபா
ேப பவ
நா
றினா க . (
லி )

14.

அ லா


ர லி

அ லா
ெசா லாதவ ைற அ லா
ெசா னா க


ெப
(நப ேய!) அ லா வ ம ெபா
ந கா
ப ... (39:60)

வ க தி
இைண
வ க தி

இ வா
இைண தி
ேபா
என
றி நப
கா
னா க . ( காhp, அ +தா + , தி மிதி)
இைண

ேபா
என நப அவ க

ெபா
ைர த
ெசா னா

பாவ கள ெலா றா
இவா;கள

,

லா

.

Page 13

ெசா

ைம நாள

லாதவ ைற ர

ேபாய

லா
பைத

70----ம ைமய


தி
பவ
நரகவாதியாவா . அ லா


ெபா
பவ
நரகவாதி
எ பதி
ச ேதகமி ைல. இ த

வசன
இதைன உ தி ப
கிற .
மன ர
டாக எ

ெபா
ைர தவன

மிட
நரகமா
என நப அவ க
றினா க .
( காhp,
லி
உ பட ம ெற லா கிர த க
)
ெபா ெயன ெதாp


ெபா
ைர பவ
ெபா யனாவா
என நப அவ க
றினா க .
(
லி )


ெபா
ைர பவ
உ க
ம திய

ேதைவ காக ெபா
ைர பவைன
ேபா றவன ல


ெபா
ைர பவன

மிட
நரகமா
. என நப அவ க
றினா க
(
லி )

.

15.

த கள திலி

கா
ஓ த
வ வாசிகேள! ேபாhpட அண வ

நிராகாp ேபாைர ச தி தா
ந க
அவ க
ற கா
ஓ வ டாத க . (ப ெச
எதிhpைய) ெவ
வத காகேவா அ ல
(த )


ேசா;
ெகா வத காகேவா அ றி எவேன

சமய
ற கா (
ஓ) னா
நி சயமாக அவ
அ லா
ைடய ேகாப தி
ளாகி வ வா . அவ

மிட
நரக தா . இ
ெச றைட
இட திெல லா

மிக ெக ட . (8:15,16)
....உ கள (ெபா ைம ) சகி
த ைம(
) உைடய இ ப ேபா;கள
தா

h ேபா;கைள
ெவ றி ெகா
வ வா க . (8:65)
இ த

வசன
இற கிய

லி
இ ப
வ ேராதிகைள ெகா ல ச தி ெப றி

ேவ
ெம பைத கா
வத கா
.
என
நி சயமாக உ கள
பலவ ன இ
கி ற
எ பைத அ லா
ந கறி
ெகா
த சமய
(அதைன) உ க
இல வா கி வ டா . ஆகேவ உ கள
(ெபா ைம ) சகி
த ைம(
)
உைடய
h ேபா;கள
தா
(ம ற) இ
h ேபா;கைள ெவ றி ெகா
வ வா க
(இ தைகய)
ஆய ர
ேபா;க
உ கள லி
தா
அ லா

உதவ ெகா
(ம ற) இர டாய ர ேபா;கைள ெவ றி
ெகா
வ வா க . அ லா
ெபா ைம ைடேயா க ட

கி றா . (8:66)
இ த

வசன
இற கியதா
ைற தப ச

வ ேராதிகைளயாவ
ெகா ல, ச தி ெப றி

ேவ

ச ைக கிைட த
என இ
அ பா
Ê அவ க வ ள கமள
ளா க . ( காhp)
ேம
த கள தி

லி
ைற தப ச
இர
வ ேராதிகைளயாவ
ெகா ல ேவ
ேமய றி

கா
ஓ வட
டா . அ வா
ஓ வ
ெப
பாவ கள ெலா றா
.
அழிவ பா
உ கைள ெகா
ெச ல
ய ஏ
ெப
பாவ கைள தவ
ெகா
க .
1. அ லா
இைண ைவ ப , 2.
னய ,
3. அனாைதகள ெசா ைத சா ப வ , 4. த டைன காகேவய றி ெகாைல ெச வ ,
5.
த கள திலி
மரண தி
பய
ஓ வ , 6. வ
சா ப த ,
7. ெக ட நிைன கள ற ப தின ெப கைள ப றி அவ h ெசா

(ஆகியைவகளா
) என நப
அவ க
றி
ளா க . ( காhp,
லி )

16. தைலவ அநதி ெச த
(அள
மறி) மன த க

அ கிர
எதிராக தா
( ற சா ட) வழி இ
(42:42)
(நப ேய!) ''இ த அ கிரம காரா;கள
ேவ
டா . அவ கைள (ேவதைனைய

ெச
கிற

.

நியாயமி றி,
இ தைகேயா

+மிய

மிக

ெகா

ைம ெச ேவா
ேவதைன

.

ெசயைல ப றி அ லா
பாரா கமாய
கிறா ”” என ந எ
ெகா
உட


கா ) தாமத ப
தி வ வெத லா
திற த க
திற தவாேற இ
வட
ய (ெகா யெதா
ம ைம) நா

வைரய தா .
(அ நாள ) இவ க ைடய நிமி ததைல ன ய
யா
(த
ெக
, பல ேகாண கள
)
வ ைர ேதா வா க . (தி
கி
ச பவ கைள க
ட) இவ க ைடய பா ைவ மாறா
(அதைனேய
ேநா கி ெகா
) இவ க ைடய இதய தி ப ரைம ெகா

. (14:42,43)
அவ க
ெச
வ த எ த வ ல க ப ட காhpய ைத
ஒ வ
ெகா வா; தைட ெச ய மி ைல.
அவ க
ெச
ெகா
தைவ யா
நி சயமாக மிக தயைவ. (5:79)
எவ
''சதி”” ெச கிறாேனா அவ எ ைம ேசா; தவன ல என
, ந க ஒ ெவா வ
ேம
பாள கேள! உ க
பாpபாலன ைத (ெபா
கைள ) ப றி ேக க ப வ க என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
எ த தைலவனாவ

கீ
ளவ க
எதிராக, சதி ெச தா
அவ
நரகவாதியாவா
(த ரான )
எவ
அதிகாரமள க ப
அைத அவ
ைறயாக நிைறேவ றவ ைலேயா அவ
அ லா
வன ைத ஹராமா கிவ வா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp)

17.

ெப ைம
ெப ைம, அக ைத, மமைத, த

சி, க வ
இைவயா
ஒேர இன ைத ேசா; தைவயா
.
ஸா (அைல) அவ க
றினா க : (ேக வ ) கண
(ேக க ப ) நாைள ந பாத க வ ெகா ட
(தயவ களாகிய உ க ) யாவைர வ

இைறவ
உ க
இைறவ
மாகிய அவன டேம
நி சயமாக நா
பா காவ
ேத கிேற . (40:27)
நி சயமாக அவ
கா;வ ெகா
டவ கைள வ
பமா டா . (16:23)
(ெப ைம ெகா
) உ
க ைத மன த கைள வ
, தி ப ெகா ளாேத! +மிய
ெப ைமய
ெகா
நட காேத! க வ
ெகா
ெப ைமய
யாவைர
நி சயமாக
அ லா
ேநசி பேதய ைல. (31:18)
இ வசன க

ெப ைம ேப வ , அக ைத ெகா வ
யா
வல க ப
ளன.
ெப ைம
hpயவ அ லா
ஒ வேன, மன த க

எ வைகய
ெபா
தா . க
ணய

Page 14

70----ஆைட, ெப ைம என
ேபா ைவ என அ லா
கிறா

நப அவ க
றினா க .
(
லி )
தலாவதாக ஏ ப ட பாவ
ெப ைமய னா

டானதா
. ஆத
சிர பண மா
அ லா
மல

க டைளய டேபா
ெப ைம ெகா
ட இ லைச தவ ர ஏைனய எ லா மல

சிர பண தன . ெப ைமய னா
சிர பண யாத இ ல
ப ன நிராகப பவனாக (காஃப ராக)
ஆகிவ டா . அதனா
அ லா
வ னா
சப க ப
சி ைம ப
த ப டா .
நா
மல
கைள ேநா கி ஆத
ந க
பண (
ஜு
ெச )

என
றிய ேபா
அவ க
பண தா ( ஜு
ெச தா )க , இ லைஸ தவ ர. அவேனா ெப ைம ெகா
வ லகி (ந
ைடய
க டைளைய) நிராகாp பவனாகி வ டா . (2:34) என அ லா
றிய

இத
ஆதாரமாக
அைமகிற .
எவ
ைடய உ ள தி
க கள
ெப ைம உ
ேடா அவ
வன
கமா டா
என நப அவ க
றினா க . (
லி )
நரகவாதிகைள ப றி உ க
அறிவ க
மா? மமைத ெகா
டவ , ஏ
மமைத
ள யாவ ேம
நரகவாதிக தா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
என

18.

ெபா
சா சி

வ கிரக ஆராதைனய

த திலி
ந க
த ப
ெகா
க . ெபா யான
வா ைதய லி
த ப
ெகா
க . (22:30)
அவ க
ெபா
சா சி ெசா லமா டா க . (25:72) என அ லா
ஆன
றி
ளா .
ெபா
சா சிய
பவன
பாதமிர
ம ைமய
அவ
நரக
ேபா
வைர அைசயாமலி
என நப அவ க
றினா க . (இ
மாஜா, ஹாகி )
19. ம அ

வ வாசிகேள! நி சயமாக ம பான
, தா ட
, வ கிரக ஆராதைன
, அ ெபறி
றிேக ப
ைஷ தா
ைடய அ வ
க த க காhpய கள
(ெசய கள ) உ ளைவயா
. ஆகேவ
இைவகள லி
ந க
வ லகி ெகா
க . (அதனா ) ந க
ெவ றி ெப வ க .
ம பான ைத ெகா
, தா ட ைத ெகா
உ க
கிைடய
பைகைமைய
, ெவ ைப, அ லா வ ஞாபக திலி
, ெதா ைகய லி
உ கைள த
வ ட ேம
நி சயமாக ைஷ தா

கிறா . (ஆகேவ அைவகள லி
) ந க வ லகி ெகா ளமா
களா?

(5:90,91)
ம வல
, ச ப தமான

வசன
ஒ பான ெபாpய பாவ ” என ெத
ெத
கிறா க . (த ரான, ஹாகி )
எவ

லகி


என நப அவ க
றினா க
ம வ
கிய
பவ
,

பவ
வன
கமா
அ லா

ைடய உ ம
ஹரா ) என நப அவ க
எ லா
வ ல அ லா

வ த
வாக

நப
றி

ேதாழ க
ெகா

'ம அ
ேபானா க


ஷி
என இ

அ பா

Ê

கிறாேனா அவ
ம ைமய
நரகவாதிகள
ஊைண (சீைழ)
பா
லி , நஸய)
ெப ேறாைர
பவ
, த மைனவ ய ம வ பழி
டா
என நப அவ க
றினா க . (ப
ஸா , ஹாகி )
தி
ம ைவ ம
தாக ஆ கவ ைல. (ம
ேசா; த ம

றி
ளா க . (ைபஹகீ , அ
ம , ஹாகி )
ெகா ய பாவ திலி

அைனவைர
கா பா
வானாக!.

. (

20.
வ வாசிகேள! நி சயமாக ம பான
, தா ட
, வ கிரக ஆராதைன
, அ ெபறி
றிேக ப
ைஷ தா
ைடய அ வ
க த க ெசய கள
ளைவயா
. ஆகேவ இைவகள லி
ந க
வ லகி
ெகா
க . (அதனா ) ந க
ெவ றிெப வ க . ம பான ைத ெகா
, தா ட ைத
ெகா
உ க
கிைடய
வ ேராத ைத
, ேகாப ைதஅ லா

ஞாபக திலி
, ெதா ைகய லி
உ கைள த
வ ட ேம நி சயமாக ைஷ தா

கிறா . (ஆகேவ அைவகள லி
) ந க வ லகி ெகா ள மா
களா? (5:90,91)
இ ேக
றி ப ட ப
தா ட
இ ேபா
நைட ைறய
ள ப வ பைவகளா
. பண ைவ
தா ட , கா
வ ைளயா
, ப தய க த , ேவ வ ைளயா
கள
ஏ ப
எ லாேம
இதி
அட
.
ச ர க பலைக (ெச
) வ ைளயா வ
டா . இ
ேசா ேபறிகள
வ ைளயா டா
. வ
ெபா
ேபா
மா
. ச ர க பலைக வ ைளயா வ
றி
உ க
அப ப ராயெம ன? எ

உம Ê அவா;கள ட
ேக க ப டத
, அ ''சப க ப ட””தா
என வ ைடயள தா க . அ
சி வ க
''மா ப ”” வ ைளயா வைத வ ட
ெக டதா
என
றினா க . இேத க
ைத தா

அ பா
Ê அவ க
இரா கி
மா கேமைத இ ராஹி
ந ய அவா;க
றி
ளா க .
திைர ப தய , ஒ
பா
ெகா
சீ
வா கி ஒ
இல ச
பா
ெப
லா டாp ஆகியைவ
தி
வைகைய சா ததா
. இ
ெப
பாவ கள ெலா
என எ
ண , தவ
ெகா ள
ேவ
.
ெச
வ ைளயா த
தா ட ைத ேச த
என அலி Ë அவ க
றினா க .
யா க ட
ேபா
( டா) வ ைளயா கி றாேரா அவ அ லா
அவன

மா
ெச
வ டா என நப அவ க
றி
ளா க . (அ +தா + , இ
மாஜா)
இ தைகய வ
வ ைளயா
கள
ஈ படாதி
க அ லா

அைனவ
உதவ ெச வானாக!.

21.


ைடய ெப


அவ
ெசா ல
எவா;க

ைடய ெப


அவ h
றி (அதைன நி
வரவ ைலேயா அவ கைள ந க


கைசய அ

.
Page 15

க) நா
சா சிகைள ெகா
ன அ( தையக)வ க

70----சா சிய ைத எ கால தி

ெகா ளாத க
(ஏென றா ) நி சயமாக அவா;க (வர
மறிய)
தயவ க . (24:4)
எவ க
வ வாசியான க
ைடய அ பாவ
ெப


அவ h
கிறா கேளா அவ க , நி சயமாக
இ ைமய
, ம ைமய
(அ லா
ைடய) சாப
ளாவா க . (ம ைமய
) அவ க
மக தான ேவதைன
. (நப ேய! ஒ நாைள அவ க
ஞாபக
) அ நாள அவா;க ைடய
நா க
, அவ க ைடய கா க
( ட) அவ க
வ ேராதமாக அவ க
ெச தைவகைள ப றி
சா சிய
. (24:23,24)
கள கம ற க
ைடய ெப


பழி ம
பவ
அ லா

சாப தி
உ ளாகிறா .
அ லா

சாப
ப டவ
''ம சிேய”” கிைடயா . ஆகேவதா ம ைமய அவ
மக தான ேவதைன கிைட கிற . இ ைமய
இ வா
அவ h
ெசா பவ
hpய த டைன எ ப
கைசய களா
. இ
லக நதிபதி எ

கைசய ெகா
கா

லக நதிபதிய ட

ப னா ,
அ த நதிபதி மக தான நரகேவதைனைய ெகா
பா .

22. ேமாச
''ேமாச ””

ெச த
ெச வ
எ த நப
த திய
. எவேர
ேமாச ெச தா
அவ அ த ேமாச ெச த
ெபா ைள
ம ைம நாள
(த
ட ) ெகா
வரேவ

... (3:161)
... நி சயமாக அ லா
ேமாச
ெச பவ கைள ேநசி பதி ைல (8:58)
ேமாச ெச தவ , த ெகாைல ெச தவ
ஆகிேயா க
காக நப அவ க
''ைமய
ெதா ைக
நட த
வரவ ைல”” என இமா


(ர ) அவ க
றினா க .
தைலவ
ேவைலயா க

ந ெகாைடக
''அபகாp க ப ட ெபா ைள ேபா ற ”” தா
என நப அவ க
றி
ளா க . (அ
ம , இ
மாஜா)

23.

கள
ஆேணா, ெப
ேணா எவ தி
னா
இ( த) ெசய
அ லா
வ டமி
உ ள த
டைனயாக
அவ கள
ைககைள

க . அ லா
மிைக ேதா
ஞான ைடேயா
மாகிய
கிறா . (5:38)
தி ஹ க
மதி
ள ஒ
ெபா ைள தி
யவன
ைகைய நப யவ க
ளா க
என

உம அவ க
கிறா க
( காhp,
லி )
கா தனா
அத
ேம ப ட ெதாைக
மதி
ள ெபா ைள தி
யவன
ைகைய நப யவ க
ளா க

அ ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க
அறிவ கிறா க . ( காhp,
லி )
கா தனா மதி
ள ெபா ைள தி
யவன
ைகைய ெவ
க . அத
ைற த மதி
ளைத
தி
னா
ெவ டாத க ! என நப அவ க
றி
ளா க . (அ
ம )

24.

வழி பறி
அ லா

, அவ ைடய hத ட

ெதா
, +மிய வ ஷம ெச
ெகா
திhpகி றவ க
hpய த டைன இ தா . அவ க ெவ ட பட ேவ
அ ல
h கிலிட பட
ேவ
அ ல
மா
ைக, (மா ) கா
க பட ேவ
அ ல
நா
கட த
ெச ய பட
ேவ
. இ இ ைமய அவ க
இழி
(த

டைன) ஆ
. ேம
ம ைமய
மக தான
ேவதைன
அவ க

. (5:33)
ஒ வ
தி
னா
ைகைய ெவ
க , ம
அேத
ற ைத ெச தா
காைல ெவ
க ,

ெச தா
ம ற ைகைய ெவ
க , ம
ெச தா
ம ற காைல ெவ

என நப
அவ க
றி
ளா க
(அ +தா + , நஸய)

25.

ெபா
ச திய
எவ க
அ லா
வ ட தி
ெச த வா
திைய
, த க ைடய ச திய கைள
ெசா ப, கிரய தி

வ கிறா கேளா அவ க
ம ைமய
நி சயமாக யாெதா
(ந )பா கிய மி ைல. ேம
அ லா
(ம ைம நாள ) அவ க ட (வ
ப ) ேபசேவமா டா
(அ ட ) அவ கைள (தி

பா க
மா டா
அவ கைள
னத ப

மா டா
ேம
அவ க
ேவதைன
(3:77)
எவ
ப றா;ெபா ைள அபகாp பத காக, ச திய
ெச கிறாேனா அவைன ம ைமய
அ லா
ேகாப

ச தி பா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )

லிமி
உhpைமைய, ச திய
ெச
பறி பவ
அ லா
வன ைத ஹராமா கி நரக ைத
கடைமயா
கிறா . அ

த யள
மதி
ைற ததாய

சாpேய! என நப அவ க
றினா க . (
லி , நஸய, இ
மாஜா, மாலி )
ம ையமி
அ லா
வாp
பாவ ைத ம ன கமா டா , அவ கேளா
ேபச
மா டா
அவ க
க ைமயான ேவதைன
அவா;க
யாவெரன
1. தைரய ப ப உைட உ பவ ,
2. ெகா தைத ெசா லி கா பவ ,
3. ெபா ச திய ெச

ெபா ைள வ பவ
என நப அவ க
றினா க . (
லி ,
அ +தா + , தி மிதி, நஸய, இ
மாஜா)

26. அநதி
(நப ேய!)

இைழ த
இ த அ கிரம காரா;கள
ெசயைல ப றி அ
ணேவ ேவ
டா . அவ கைள (ேவதைனைய ெகா

லா
உட

Page 16

பரா

கமாய
கி றா
என ந

கா ) தாமத ப
தி

)

70----வ வெத லா
திற த க
திற தவாேற இ
வட
ய (ெகா யெதா
ம ைம) நா

வைரய
தா . (அ நாள ) இவ க ைடய நிமிh; த தைல
னய
யா
(த
ெக
பல
ேகாண கள
) வ ைர ேதா வா க . (தி கி
ச பவ கைள க
ட) இவ க ைடய பாh;ைவ
மாறா
(அதைனேய ேநா கி ெகா
) இவ க ைடய இ தய ''தி ப ரைம”” ெகா

.
ஆகேவ (நப ேய!) இ தைகய ேவதைன நா
அவ க
வ வைத ப றி ந மன த க
அ ச
எ சாp ைக ெச
. வர
மறியவ க
(அ நாள த க இைறவைன ேநா கி) எ க இைறவேன! ந
எ க

ெசா ப தவைணயள ! நா க

அைழ
(இன ) ெசவ சா
(உ )
hதா;கைள ப ப றி நட ேபா எ
வா க . (அத
இைறவ
அவ கைள ேநா கி) இத
ன ந க
உ க (ைடய இ
லக வா
ைக)
அழிேவய ைல எ
ச திய
ெச
றி
ெகா
கவ ைலயா? (எ
ேக பா ) (14:42-44)
(அள மறி) மன த க ம அ கிர ெச
நியாமி றி
+மிய ெகா ைம ெச ேவா
எதிராக தா
( ற சா ட) வழிய
கிற
இ தைகேயா
மிக
ேவதைன உ
. (42:42)
... ப றைர நி தைன ெச
திய இ த அ கிரம
ெச தவ க
தா க

தி
ப ெச ல
ேவ
ெம பைத அதி சீ கிர தி
அறி
ெகா வா க . (26:227)
அநியாய
ெச
ஊராைர (அவ கள
அநியாய தி
காரணமாக) உ
இைறவ

க க தினா
இ வாேற அவ

ெகா கிறா . ஏென றா
நி சயமாக அவ
ைடய ப
மி க
க னமானதாக
,

யதாக

கிற ? (11:102)
அ யா கேள! என
நாேன அநத ைத ஹராமா கி
ேள . அைத உ க
கிைடய
ஹராமா கி
ேள . ஒ வ
ெகா வ அநதமிைழ
ெகா ளாத க ! என அ லா
கிறா

நப அவ க
றினா க . (
லி , தி மித)

27.

க ப
ெபற
ெகா ைளய
த , வழி பறி ெச த
ேபா ற தி
ெதாழி தா

. வ தியாச
எ னெவ றா
தி ட

கார
த ைன அைடயாள
கா
ெகா ளாம
அவர
ெபா ைள அபகாp பா . க ப
ேக பவ
ேநர யாக ெச
அபகாp பா

ைறேகடான ச பா தியமா
. அ லா
இதைன
வ ல கி
ளா .
( ற
ம த) வழி ஏ ப வெத லா
மன த க
அநியாய
ெச
நியாயமி றி,
+மிய
ெச கிறா கேள, அவ க
ம தா , அ தைகேயா க
மிக
ேவதைன
.

ெகா

ைம

(42:42)

28.

தகாத உண
ந க
உ க
கிைடய
ஒ வா; ம றவாp
ெபா ைள தவறான
ைறய

ணேவ
டா
(2:188)
உhpைமய லாம
ப றாp
ெபா
கள
கிய
பவ க
ம ைமய
நரகேம கதி என நப அவ க
றி
ளா க
( காhp)
அன
! உ உைழ ைப
தமானதா கி ெகா ! தகாத உைழ ப லி
ஒேர ஒ
கவள
உடலி
ெச றா
நா ப
நா க
ப ராh; தைனக

ெகா ள படமா டா
(த ரான)
அ லா
ைமயானவ ,
ைமைய தவ ர (ேவ
எைத
) ஏ
ெகா ளமா டா . த
த க
எைத ஏவ னாேனா அைவகைளேய ந ல யா க
ஏவ ய
கி றா . அ லா
கி றா . (எ
ைடய)
த கேள! ந க
ந லவ றிலி

க , ந லகாhpய ைத
ெச
க , நி சயமாக நா
ந க
ெச பைவகைள ந கறிகிறவ
(23:51)
வ வாச ெகா
ேடாேர! நா
உ க
அள
உ ளவ றி
h ைமயானவ ைறேய உ
க .

(2:172)

பர ைட தைல ட
தி ப
த நிைலய

ட ப ரயாண
ெச ய
ய ஒ
மன த த

ைககைள
வான தி
ப க
உய தி எ
இைறவேன! எ
இைறவேன! (எ
ப ரா தைன
ெச கி றா , ஆனா ) அவ ைடய உண
ஹரா , இ
அவ ைடய
பான
ஹரா , இ
அவ ைடய உைட ஹரா , இ
ஹராமானவ ைற ெகா
ேட வள க ப
கி றா , அவ ைடய
ஆ எ ப ஏ
ெகா ள ப
என நப அவ க
றினா க . (
லி )
தகாத உணைவ வாய
ைவ பைதவ ட ம
ைண ெகா
அவ
வாைய நிர வ
ேமலா
என நப
அவ க
றினா க . (அ
ம )

29.
...

த ெகாைல
உ க
ஆ மா கைள ெகா
வ டாத க ! (ந க
உ கைளேய ெகாைல ெச
ெகா ளாத க ) அ லா
உ க


ைடேயானாக இ
கிறா . எவேன
(அ லா வ )
வர ைப மறி அ கிரமாக இ வா
ெச தா
நா
அவைன (ம ைமய ) நரக தி
ேசா;
வ ேவா .
இ வா
ெச வ
அ லா
மி க லபமானேத! (4:29,30)
அவமான
தா க
யாம , ேநா

ெபா

யாம , கடைன அைட க
யாம , காத
ேதா வ ைய சகி க
யாம
த ெகாைல ெச
ெகா வைத இ ேபாெத லா
வழ கமாக
ெகா
கிறா க . தா
திமதி ெசா னா
த ெகாைல ெச கிறா க . காத
ேதா வ
த ெகாைலய
கிற .
இைத ெப
பாவ கள ெலா றாக இ
லா

கிற .
எவ

ஆ த தா
த ெகாைல ெச
ெகா வாேனா அவ
அேத ஆ த தா
நரகி
பம
பவ பா . வ ஷம
தி உய ைர ேபா கியவ

ைகய
வ ஷ ைத ைவ
ெகா
ேட
நரகி
ப ப வா . மைலய லி
தி
த ெகாைல ெச தவ
நரக
ழிய
தி
ெகா
ேடய
பா . எ ெபா
ம சிைய காணேவ மா டா
என நப அவ க
றி
ளா க .
( காhp,
லி , தி மிதி, நஸய)
உ க
வா
த ஒ வ
ைகய


டாகி ெப
ேவதைன
ளாகேவ அவ
க திைய எ
அ க
ைய அ
வ டா . அத
பலனாக இர த

ெகா
ேடய
இற

Page 17

70----வ டா . இ ப றி அ லா
ஹராமா கி வ ேட ” எ

'எ

அ யா
தி
றியதாக நப அவ க

ெகா
றி

டா , நா
அவ
ளா க
( காhp,

வன ைத
லி )

30.
...

ெபா
யா வர
ம வ ட
ெபா யராக

கிறாேரா அவைர நி சயமாக அ லா
ேநரான வழிய
ெச
தமா டா . (40:28)
ெபா
ெசா ேவா அழி ேத ேபாவ (23:48, 26:139)
எவன ட
நா
வ ஷய க

கி றனேவா அவ
நயவ சகனாவா . நா கி
ஒ றி
தா
அைத வ
வைர நயவ சக திலி

ளவனாவா .
1. ேபசினா ெபா
ைர பவ
2. வா கள தா மா ெச பவ
3. அமான த தி ேமாச ெச வாh;.
4. (ப ற ட ) ச ைடய டா வாய வ தவாெற லா ஏ வாh; ேக வ ப டைத ஆராயாம
ம கள ட தி
ெவள ப
வாh; என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
இ ெனா
hpவாய தி நயவ சகன அைடயாள க
: ெதா தா
, ேநா

தா
தா

லி
என எ

ெகா
டா
சாpேய (அவ
நயவ சகனாவா ).
1. ேபசினா ெபா
ைர பா
2. வா கள தா மா ெச வா
3. ந ப னா ேமாச ெச வா என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
ம றவ க
சிhp க ேவ
எ பத காக, ெபா
பவ
ேக

டாவதாக! அவ
ேக ,
அவ
ேக
என நப அவ க
ைற
றினா க . (
லி )
மாெப
சதியாெதன
ம றவ

ைமெயன ந ப
யவா
ெபா
ேப வதா
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம )

31.
...

ெக ட நதிபதி
எவா;க
அ லா
அ ள யவ ைற ெகா
தh; பள கவ ைலேயா அவ க
நி சயமாக
நிராகாp பவ கேள (5:44)
... எவா;க அ லா
அ ள ய (ேவத க டைள ) ப ரகார
த பள கவ ைலேயா அவ க
நி சயமாக
அ கிரம கார க
தா
(95:45)
... எவ க அ லா
அ ள ய (க டைளகள ) ப ரகார
த பள கவ ைலேயா அவ க தா
பாவ களாவ ! (5:47, 7:102)
நதிபதிக
வைகய ன . ஒ வ
வ கவாசி, இ வ நரகவாசிகளாவ . உ
ைமைய அறி
அநதியாக த
ெச பவ
, அறிேவய லாத நதிபதி
நரக தி
உhpயவ களாவ என நப அவ க
றினா க . (அ +தா + , தி மித, இ
மாஜா, ஹாகி )
எவா; நதிபதியாக இ
கி றாேரா அவா; க திய றி அ
க ப டவராகிறாh;. (அ

ைண க டமான
ெதாழி ) என நப (ஸ ) அவ ;க
றினாh;க . (அ +தா + , தி மித)

32.

அதிகாhpய
இல ச

உ க
கிைடய
ஒ வ ம றவாp
ெபா
கைள தவறான
ைறய

ணாத க .
(உ க க சி ெபா யானெதன) ந களறி தி
(இதர) மன த கள ெபா
கள
எதைன
பாவமான வழிய

கிவ
ெபா
(இல ச ெகா க) அதிகாhpகள ட ெச லாத க . (2:188)
இல ச
வா
பவைன
, ெகா பவைன
அ லா
சப பானாக என நப அவ க
றினா க .
(தி மித, ஹாகி )
ஒ வ

சேகாதர
காக ஒ
வ ஷய தி
இ ெனா வாpட
சிபாhp ெச

நிைறேவறிய ப ,
சிபாhp ெச ய ப டவன டமி
ஏதாவ
அ பள
ெப
ெகா
டா
''அ
இல ச
தா ””
என
நப அவ க
றினா க . (அ +தா + )

33. ஆ
ெப
ணாக
, ெப
ஆணாக
ேவஷமி த
ெபாpய பாவ கள

ெப
ணாக
, ெப
ஆணாக
ேவஷமி த

. ெப
அவ
ேகால

, ஆ
அவ
hpய ேகால ட
தா
வாழ ேவ
. இ லா

இ தா . இதைன உதறிவ
, சில ஆ க ெப கைள ேபா
நைக அண
,
க ைத
சிைர
, ப ட ேபா
ெகா வ
ேபா றைவகைள ெச த
டா .
ெப


கைள ேபா
கா ச ைட அண
ெந சி
பாpமாண க
ெதாp மள
(ெதாp ப ) ' ஷ ” அண
ெகா வ
டா .

ெகா பா
ெப
ைண
, ெப
ெகா பா
ஆைண
அ லா
சப பானாக! என
அவ க
றினா க . ( காhp, அ +தா + , தி மித, இ
மாஜா)

hpய

டைள

நப

34.
ெகா
(ேகவலமான) ஒ


வ ப சார
(த ைன ேபா ற) ஒ வ ப சாhpைய அ ல இைண ைவ
வண
பவைள அ றி (ேவ

திைய
) மண
ெகா ள மா டா . ஒ
வ ப சாhp ஒ
வ ப சாரைனேயா அ ல
இைண ைவ
வண
பவைனேயா அ றி ேவ
எவைர
மண
ெகா
மா டா . இ தைகய தி மண
வ வாசிக

க ப
கிற . (24:3)
ட தின
வ க
ஹராமா க ப
ள .
1. ம வ
கிய
பவ ,

Page 18

70----2.
3.

ெப ேறாைர
பவ ,

மைனவ ைய
ெகா
அ ன ய ெப
ஆடவ கைள
h
வ வ
, அத காக ெப
இ தைகய இழி (ஈன ) ெசயலி

பவ
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம , ப
ஸா , ஹாகி

ெகா
பவாp
நிைல
இ தா . வ ப சார
பண
அவ
(இைறவ வாசி ) வ ல க ப டைவகளா
.
வ லகி ெகா ேவாமாக!.

)

35.

ஆகாதைத ஆ மா
பவ
கணவ , மைனவ கிைடய

ைட ஏ ப
கணவ
தலா
றிவ டா
அவ க ைடய
வ வாக ப த
ந கிவ கி ற . அத

அவ
ேவ
ஆடவைன
, அவ ேவ ெப ைண
வ வாக
ெச
ெகா ளலா .
தலா
ெசா லிவ ேடாேம என வ
கணவ

அவ ட
இ லற
நட த

ப னா
அவைள ஓ அ ன ய
வ வாக
ெச
ெகா
க ேவ
. அவ ட அவ
இ லற தி
ஈ ப
வா
ைக நட திய ப
அவனாக வ
ப அ ெப
ைண தலா
றிய ப னேர,

கணவ
அ ெப
ைண ம
தி மண
ெச
வா
ைக நட தலா . இ வா
இைடய
வ வாக
ெச
ஆ மா
வதி
பல தி
கைள இைறய சமி றி, ெச
ெகா
ேட சில
வா கிறாh;க . அத காக,
லி
ெப கிறா க . எ ப ெயன , ஒ
கணவ
ஒ வன ட

நா
ேகாப மி தியா
அறிவ ழ
எ மைனவ
தலா
றிவ ேட

நா
அவ ட
வாழ வ
வதா , ஒ
நாைள

ந தி மண
ெச
ெதா
பாh; காம
தலா
ெசா லிவ . அத

நா


மைனய ட
ேசா;
ெகா ேவ
என
றி பண
ெகா
பா . இ ப
பண
வா கி ெகா
பைழய மைனவ ைய கணவ
ஆ மா கி ைவ
ெதாழி
ேகவலமானதா
. இ ெப
பாவமா
, அ வா ஆ மா பவைன நப அவ க
சப
ளா க .
ஆ மா கியவைன
அ ப
ெச

ப ேக டவைன
நப அவ க
சப
ளா க . (தி மிதி ,
நஸாய )

நாைள ேகா, சில நா க
ேகா ஒ
ெப

இ ப
அ பவ
ெகா ளலா
எ பத காக
சில பண
வா காமேலேய இ ெதாழிலி
ஈ ப கி றன . இ
வ ப சார
தா

றி நப அவ க
இதைன
சப
ளா க .

36. சி ந கழி
(நப ேய!) உம
(74:4,5)

தப

ெச யாைம
ஆைடகைள
h ைமயாக ைவ

ெகா

:

கைள ெவ

ைமய
நரகி
ேவதைன அ பவ
ெகா
நரகவாதிக , ப வ
நா
ட தினரா
ேம
ப தி
ளா க ப
அ நா
ட தினைர
ேவறிட தி

மா
ரலி வா க .
ர த ப
அ நா
நரகவாதிகள
ட தின
ைறேய...
1. ெந
எhpகி ற ஒ
ெப

தி
க ட ப
நரக தி
ேள அைத

ெகா

தி

ட . இ த
டைனைய ெப றவ க
ப ற ைடய ெபா ைள அநதியாக
சா ப டவ க . (ெபா
ெசா ைத தி

டவ க )
2. ட ெவள ேய வ
ெகா
க அைத இ
ெகா
நரகெம லா

திhpேவா
இ த
டைனைய ெப றவ சி நh; கழி தப
உட ைபேயா, ஆைடையேயா

ெச யாதவ ;.
3. வாய லி
சீ
, இர த


ட . இத
நா ற தா
ஏைனய நரகவாதிக
இவ கைள

வா க . இவ க
தா
ெபா
ேபசி ெகா
அதனா
இ ப
அைட
ெகா

ேதாh;.
4. சில ம றவ கள சைதைய கிழி
தி
ெகா
ப . இவ க
உலகி
ற ேபசி
திhp தவராவ என நப அவ க
றினா க .(ஆ + அ
, இ
அப
யா)
இ தைகய க

டைனகள லி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

37.

(...நயவ

)கி

தி
சக க
ெதா ைகய
நி றா
ேசா ேபறிகளாக நி
மன த க
கா
ப (க
றவ க . அவ க
ெவ
ெசா பமாகேவ அ றி அ லா
ைவ நிைன
வதி ைல. (4:142)
வ வாசிகேள! அ லா
ைவ
, இ தி நாைள
வ வாச
ெகா ளா
(தா த மவா எ பைத
ப ற) மன த க
அறிவ
ெபா

ெபா ைள ெசல
ெச
(வ ணா கி) வ டவைன
ேபால, ந க
உ க ைடய தான கைள( ெப றவ
) ெகா தைத ெசா லி கா ப ப

இக
சிைய
,
ப ைத
(ெச வ ) ெகா
(அத பலைன) வ ணா கி வ டாத க ...

(2:264);

த க
ெதா ைகய
பரா கமாய

(நயவ சகமான) ெதா ைகயாள க
ேக தா . அவ க
(ெதா த ேபாதி
ம க
) கா ப கேவ ெதா வா க . (ஊசி ேபா ற) அ ப ெபா
கைள
(இரவ ெகா கா ) த
ெகா வா க . (107:4-7)
சிறிதளவாவ

தி ேசா; தா
அ ெசய
ஷி ைக ஒ ததா
. அ பாவ மா
என நப
அவ க
றினா க . (ஹாகி , த ரான )
உ க
கிைடேய நா
''அ சமைடவ சிறிய ஷி ைக ”” ப றிதா என நப அவ க
றிய
சிறிய
ஷி
எ றா
எ ன? என ேதாழ க
ேக டனா;. அ
''ப ற கழ ேவ
எ பத காக ெச
வண கமா
””. ம ைமய அ வா ெச தவ கைள அ லா
அைழ
ந க
எவ
காக வண க
ெச த கேளா அவ கள ட
ெச
லிைய ெப
ெகா
க : எ னட
கிைடயா
என ெசா லி
வ வா

நப அவ க
றினா க . (அ
ம , ைபஹகீ , த ரான)

Page 19

70----38.

க ற க வ ைய மைற த
ேந வழிைய
, ெதள வான அ தா சிகைள
நா
அ ள அவ ைற மன த க
காக ேவத தி
ெதள ப
தி(
றி) ப
எவ க
(அவ ைற) மைற கிறா கேளா, அவ கைள நி சயமாக
அ லா
சப கி றா : (ம
) சப ேபா
அவ கைள சப கி றன ; (2:159)
ேவத ெகா
க ெப றவ கள ட
(உ க
ெகா
க ெப ற) ேவத ைத மைற
வ டா
ஜன க
ெதள வாக எ
ைர க ேவ

அ லா
உ திெமாழி வா கியைத (நப ேய!
ந அவ க
) ஞாபக
. என
அவ க
(த கள ) இ
தி ெமாழிைய, த கள
றமாக எறி

, இத
ப ரதியாக ெசா ப கிரய ைத ெப
ெகா

மிக
ெக ட . (3:187)
எவ
அ லா
காக அ றி உலக ஆதாய தி காக க வ க கிறாேனா அவ
வன தி
வாைடைய
ட ெபறமா டா
என நப அவ க
றினா க . (அ +தா + )
'அறிஞ கள ட வாதி
ெவ வத
”, பாமரம கள ட 'அறிவாள ” என ெபய எ பத
, 'ம கைள
த ப க
தி
வத
க வ க பவைன” அ லா
நரகி
ைழயைவ பா
என நப அவ க
றினா க . (தி மிதி)
யா அ லா
! ''பயன ற க வ ைய வ
உ னட
பா காவ
ேத கிேற ”” எ
நப அவ கள
ப ராh; தைன இ

(
லி , தி மிதி, நஸய)

39.

சதி ெச த
வ வாசிகேள! ந க
அ லா
, (அவ ைடய) hத
''ேமாச ”” ெச யாத க . தவ ர
ந க
(ெச வ அ கிரம என) அறி
ெகா
ேட, உ கள ட
உ ள அமான த ெபா
கள
ேமாச
ெச யாத க
(8:27)
நி சயமாக அ லா
ேராகிகள
சதிைய நைடெபறவ ட மா டா
(12:52)
நயவ சகன
அைடயாள க
:
1. ேபசினா ெபா
ைர பா ,
2. வா கள தா மா ெச வா ,
3. ந ப னா சதி ெச வா என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
சதி
, ெபா
இ லாத எ லா வ ஷய கைள
அ லா
பதி
ெகா கிறா
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம )

40.

ெச த ந ைமகைள ெசா லி கா

வ வாசிகேள! அ லா


, இ தி நாள ம
ந ப ைக ெகா ளாம , மன த க
கா
வத காகேவ த
ெபா ைள ெசலவழி பவைன ேபால, ெகா
தைத ெசா லி கா

,
ேநாவ ைன ெச
உ க
ஸதகாைவ (தான த ம கைள ) பாழா கி வ டாத க . (2:264)
''நா இர தஹ ஜ ெதா ேத , இ
ேநா
ைவ ேத ,
ைற ஹ ஜு
ேபாய
கிேற ”” எ

ெசய கைள ெசா லி கா
வத

ந ைமக
பாழாகி றன.
ட தின
வன
ைழய மா டா க .
1. ெப ேறாைர நி தி பவ
,
2. ம வ
கிய
பவ
,
3. ெச த ந ைமகைள ெசா லி கா பவ
என நப அவ க
றினா க . (நஸாய , ஹாகி

ஸா )
''சதி ெச பவ
, உேலாப
, ெச த தா;ம கைள ெசா லி கா பவ
”” வ க
ைழயமா டா க
என நப அவ க
றினா க . (நஸாய , தி மிதி)

,

41.

வ திைய ெபா


லி க

காhpய கைள ந ப ேவ
. அதி கைடசியான ந
அ லா
வட
ளன என ந ப ைக ெகா வதா
.
நி சயமாக நா
ஒ ெவா
ெபா ைள
( றி பான) அளவ
(வ திய

(54:49)

ைம, தைமக

)

ப ேய சி

யா
தி

கிேறா

இ த

வசன தி

ஜ ஸ (ர
) அவ க இர
காரண க
கிறா க .
1. ம கா
hpகீ க வ தி ப றி நப அவ க ட ச ைடய டன அத காக இ வசன இற கிய
2. ந ரா ேதச
ட தின நப அவ கள ட

,
ஹ மேத! பாவ க
அ லா

க டைள ப தா
நட கி றன எ
கிற ! இைத நா க

கிேறா
எ றா க . ந க
அ லா

எதிhpக
என நப அவ க
பதிலள தா க . அ ேபா
நி சயமாக இ
றவாள க
வழிேக
சி தமிழ

கி றன . இவ க
நரக தி

ற இ
ெச ல ப
நாள , இவ கைள ேநா கி, (உ கைள) நரக ெந
ெபா
வைத
கி
பா

(எ
ற ப
) நி சயமாக நா ஒ ெவா ெபா ைள
( றி பான)
அளவ ப ேய சி
தி
கி ேறா . (54:47-49)
ெச றவ க , ப
ெச றவ க
யாவைர

ேசா;
ைவ
ம ைம நாள
எ ேலா
ேக க
யதாக 'அ லா

எதிhpக
எ ேக?” எ ெறா
ச த
ேக
.
அ ேபா
'க hp யா ” (வ திைய ெபா யா கியவ )க தன
ேசா;வா க . அவ க
யாவைர
நரக தி

ெச ல ப
என நப அவ க
றினா க . ( h;

h )
எ லா ச க தவ கள
மஜுஸிக
(ெந ைப வண
மிக ெக டவ க ) உ ளன . எ
உ ம தி
மஜுஸிக
வ திைய ெபா யா
பவ களாவ என நப அவ க
றினா க . (அ
ம )

42.

ம றவ கள

இரகசிய ைத ஒ

(ஒ

)

ேக ட

Page 20

.

70----ஒ
லிைம ப றி

வ ஆரா வ
, அவ ம வ பழி ம வ
ெப
பாவமா
.
ஒ ெவா வ
த க
ஆ மா கைள
ைமயாக ைவ தி
பத ேக ஒ
நாள
24 மண ேநர க
ேபாதா . இ

பற
லிமி
அ தர க கைள ப றி
ஆரா வத
நம
எ ேக
ேநரமி
கிற ? என
சில ப றைர ப றி ஆரா வதி
, அவ கள
ைறபா கைள ப றி ேப வதி
கால ைத கழி கிறா க . அவ
எ ேக ேபாகிறா ? யா ட
ேப கிறா ? எ ன ெச கிறா ?
எ ெற லா
பறிவ
, பல அவ ெசா கைள வ வ
சிலாp
வழ கமாக இ
ெகா
கிற . இைத இ
லா

கிற . ந க
பறிய ேவ
டா
என

49:12
அ தியாய தி
க டைளய கிற .

லா


ஊ Ê அவ கள ட
ஒ வ வ
, வல இ
உ பா
தா ய லி

ள வ கிறேத! (அவ ம

வைத ந க

கவ ைலயா?!) எ
ேக டா . ஒ வைர
ப றி ஆரா வ
எ க
ேவைலய ல. அவ


ைமெய
ெவள வ தா

ேபா
என
பதிலள தா க .
ப றாp
அ தர க கைள ஆரா வைத வ
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

43.

ேகா ைர த
இழி தவனான, அதிக
ச திய
ெச ய
ய ஒ ெவா வ
ந கீ ப யாத . (அவ
மன த கள
த மான கள )
ைறேபசி திhpபவ , ேகா
ெசா லி ெகா
நட பவ . (68:10,11)
நப அவ க
இர


அ காைமய
நட
ெச
ேபா , இவ க
இ வ
இ ேபா
ேவதைனயள க ப
ெகா
கிறா க . (அவ க

ண ப ) அவ க
ெப
பாவ க
ெச யவ ைல. ஒ வ சி ந கழி தா

ெச யமா டா ம றவ ம க
கிைடய
ேகா
ெசா லி ெகா
தாh; என
றிவ
, ஒ ப ைச ஈ தம ைடைய இர டாக கிழி
ஒ ெவா
க hp
நா
னா க . இைவய ர
காயாம

வைர ேவதைன
ைறய
என நப
அவ க
றியதாக ஹுைதபா Ê அவா;க
அறிவ கிறா க . ( காhp,
லி , அ +தா + , தி மிதி)

44.

தி

(சப த )

லகி
அ ப ேதைவக
காக ஒ வ
ெகா வ தி
ெகா
, சப
ெகா
வா வைத
கா
கிேறா . சா
வைர பைகைம பாரா
ெகா
பைத
கா
கிேறா . இ
ெப
பாவ கள ெலா றா
.
லி க
இ ெப
பாவ கள லி
வ லகி ெகா ள ேவ
.

லிைம தி

ெக டதா
. அவைன ெகாைல ெச வ
ஃ ரா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி , தி மிதி, நஸாய )
''சப
ெகா
ேடய
பவ க ”” ம ைமய
சிபாhp ெச ய
யாதவ களாக
, சா சியள க
யாதவ களாக

ப என நப அவ க
றினா க . (
லி , அ +தா + )

வ வாசிைய, சப ப
அவைன ெகாைல ெச வ
ேபா றதா
என நப அவ க
றினா க .
( காhp,
லி )
ெக ட வா ைத ேப பவ
, ப றைர தி பவ
, ப றைர
ைற
பவ
வ வாசியாக மா டா
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம , ஹாகி )
தன ப ட ஒ வைர சப பைத தைட ெச

லா , ெபா வாக பாவ கைள சப பத
அ மதியள
ள . ''அநதமிைழ பவ க

அ லா

சாப

டாவதாக! எ
ெபா ய க

அ லா

சாப

டாவதாக!”” (3:61, 24:7) எ
ஆன
ற ப
ளன.
இேத ேபா
நப அவ க
பலைர சப
ளா க . வ
வா
பவைர
, ெகா பவைர ,
(அத ) கண

பவைர
, சா சிகைள , ெபா
கைள ேசா; பவைள
, க

மய கைள ந கிவ
அழகிய வா;ண
+ பவைள , +ச ப பவைள ,
ப தி
ேபா
ஓலமி
அ பவைள
, க ன தி அைற , ஆைடைய கிழி
ெகா
அ பவைள
, கணவேனா


பவைள
, ஆைண ேபா
ஆைடயண
ெப
ைண
, ெப ைண ேபா
ஆைடயண
ஆைண
, உ வ பட க த பவ கைள , ஓhpன ேச ைக ெச பவ கைள , ெப ேறாைர
நி தி பவைர
, ெபா
பாைதகைள அ
த ப
பவ கைள
, ''ெதா ைக
வ ைர
வா
க ””

பா ேகாைச ேக
ெதா ைக
வராதவ கைள
, அ லா
அ லாதவ றி

பவ கைள
, ப ற +மிைய த
+மி ட ேசா;
ெகா பவ கைள
, இ
சில பாவ கைள
நப யவ க
சப
ளா க .

45.

வா
மா த
வ வாசிகேள! ந க
(உ க ) உட ப ைககைள +ரணமாக நிைறேவ

(5:1)
ம ைமய
வ ட
தா
வழ கா வதாக அ லா
கிறா . என காக (உட ப
ைக) ெகா
அைத ம பவ , ஒ
த திரமானவைன வ
அ பண தா
பசி தh; தவ , ஒ வைன ேவைல
அம தி ேவைல
த ட
லி ெகா
கா

தவ
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,

மாஜா)
நயவ சகன
அைடயாள
: அவ ெதா தா
, ேநா

தா
தா , ஒ
லி
என


ெகா
டா
சாpேய (நயவ சகேனயாவா )
1. ேபசினா ெபா
ைர பா
2. வா கள தா மா ெச வா
3. ந ப னா ேமாச ெச வா என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )

46. ேஜாதிடைன உ ைம ப
(நப ேய!) ந அறியாத யாெதா


வ ஷய ைத

ெதாடராத

Page 21

!

ஏென

றா

நி சயமாக கா

,

,

70----இ

தய

ஆகிய இைவ ஒ

(17:36)

ெவா

ேம

(அதனத

ெசய

கைள

ப றி ம

ைமய

)

ேக

வ ேக க ப

.

ைஸ இ
காலி ஜு
ன அவ க
அறிவ கிறா க . ஒ
தின
நப அவ க
எ க
காக
ஹு ெதா ைகைய ெதாழ ைவ தா க . சலா
ெகா
தப
எ கைள
ேனா கி ''உ க
நாய
எ ன ெசா கிறா
ெதாp மா?”” என ேக டா க . அ லா
, அவன
த ேம அறிவா க
என நா க
றிேனா . எ
ைடய அ யா கள
சில காப களாக
, சில
மி களாக
இ ைறய
ெபா ைத ெதாட கி
ளா க . எவ ''அ லா

ந ல ள னா
மைழ ெப த ”” என
றினாேரா
அவ எ ைன வ வாசி தவராகிறா . எவா; ''இ த ந ச திர மா ற தா
மைழ ெப த ”” என
றினாேரா அவ காப ராகி (எ ைன நிராகாp தவராகி) வ டா எ
அ லா
கிறா
என
வ ள கமள தாh;க . ( காhp,
லி )
எவெரா வ ேஜாதிடைன அ
கி, எைத ப றியாவ
ேக
அவ
றியைத உ
ைம என ந ப ைக
ெகா வாராய
அவர
நா ப
நா கள
ெதா ைக ஏ க படா
என நப அவ க
றினா க .
(
லி )
எவா; ேஜாதிடன ட

, அவ
பவ ைற உ
ைம ப
கிறாேரா, அவ
ஹ ம (ஸ ) அவ க

இற கிைவ க ப ட (ேவத )ைத நிராகாp
வ டா என நப அவ க
றினா க . (அ +தா + )

47. கணவ
மா
ெச த
... எவ
(கணவ
) மா ெச வாெள
ந க
அ சினா
அவ

பேதச
ெச
க .
(அவ தி தாவ
) ப ைகய லி
அவைள அ ற ப
தி ைவ
க , (அதி
சீ தி
தாவ
)
அவைள (இேலசாக) அ
க . அதனா
அவ
உ க
வழி ப
வ டா
அவ

(ேவ
ற கைள
ம த) யாெதா
வழிைய
ேதடாத க . நி சயமாக அ லா
மிக ேம ைமயானவ
,
மிக ெபாpயவ
மாக இ
கிறா . (4:34)
இ த வசன தி
ல , தவ
ெச
ெப
கைள எ வா
தி
தி, அவ கேளா
இ பமாக
(இண கமாக) வாழேவ
எ பைத ஆடவ க
அழகாக அ லா
வ ள கி
ளா .
இன கணவைன அல சிய ப
ெப

, கிைட

டைனகைள பா ேபா .
கணவ

ைக
அைழ
ேபா
மைனவ ம
தா
ெபா

வைர மல

அவைள
சப
ெகா
ேடய
பா க
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி , அ +தா + )
வ ைடய ெதா ைக
ேவ
ந ெசய க
அ லா
வ னா

ெகா ள படமா டா .
(அ) எஜமாைனவ
ஒள ேதா ய அ ைம, அவ
தி
ப வ
எஜமாைன தி
தி ப
வைர.
(ஆ) கணவைன ேகாப ற ெச த மைனவ , கணவ தி தியைட
வைர.
(இ) ம ேபாைதய லி பவ , அவ தி
வைர என நப அவ க
றினா க . (த ரான,

ைஸமா, இ
ஹி பா )
ம ைமய

ெப
ணட
தலி
ேக க ப
ேக வ ெதா ைகைய ப றி
, கணவேனா எ ப
வா
தா ? எ ப
ப றி மா
என நப அவ க
றினா க . (க
உ மா )
அ லா
ைவ ெகா
, ம ைம நாைள ெகா
வ வாச ெகா
ட ெப
, கணவ

லி
ேபா
ன தான ேநா
ைவ ப
, அவ உ தரவ றி ப ற ஆடவைர வ
ைழய அ மதி ப
டா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
எ த ெப
ணாவ
கணவ
தி
தி
ற நிைலய
இற பாேளயானா
வன
வா
என நப
அவ க
றினா க . (தி மிதி, இ
மாஜா, ஹாகி )

48.

உ வ பட
வைரத
எவ க
அ லா
ைவ
அவ
ைடய
hதைர
ெதா ைல ப
கிறா கேளா அவ கைள நி சயமாக
அ லா
இ ைமய
, ம ைமய
சப கிறா , ேம
இழி

ேவதைனைய
அவ க
சி த ப
தி ைவ தி
கி றா . (33:57)
உ வ கைள (வைரபவ கைள) ெச பவா;கைள, ம ைமய
அைவக
உய ெகா

(வ
தி)
றி ேவதைனயள க ப
( காhp,
லி )
உ வ

பவ க , அைம பவ க
யாவ
நரக தி
hpயவ கேளயாவ . அவ க அைம த
உ வ கைள ெகா
ேட ேவதைன ெச ய ப வா க
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி
நா
, உ வ பட க
ள வ
மல

ைழயமா டா க
என நப அவ க
றினா க .
( காhp,
லி )

49.
(வ

ஒ பாhp ைவ
அ த
வாகிகேள!) ஓரள
பய தா
இ பசியா
, ெபா
க , உய க , வ ைள ச க
ஆகியவ றி
ந ட தா
. நி சயமாக நா உ கைள ேசாதி ேபா . எ றா
(நப ேய) இ ேசாதைனகளா
ஏ ப
க ட கைள சகி
ெகா
ேபா
ந ந மாராய
வ ராக!(ேசாதைன
ளா
) அவா;க த க
எ தைகய க ட
ஏ ப ட ேபாதி
, இ னா
லி லாஹி வஇ னா இைலஹி ராஜிஊ
(நி சயமாக நா அ லா வ ேக உhpயவ க நி சயமாக நா
அவன டேம தி

ெச ேவா ) என
வா க . இ தைகேயா ம தா
அவ க ைடய இர சகன
ஆசீ வாத க
, கி ைப
ஏ ப கி றன. ேம
அவ க தா
ேநரான வழிைய அைட தவ க .

(2:155,156,157)


லா தி
இைண த ட
ஒ பாhp ைவ
அ வதி ைலெய
நா க
நப யவ கள ட
வா
தி
ெச ேதா
என உ
அதி யா Ë அவ க
கிறா க . ( காhp)
ஓலமி
அ பவ
மரண தி
ெதௗபா ெச யவ ைலயானா
தாhpனா
ஆன ச ைட ேபாட ப
நரகி
ேவதைன ெச ய ப வா
என நப அவ க
றினா க . (
லி , இ
மாஜா)

Page 22

)

70----50. ெகா ைம ெச த
(அள மறி) மன த க ம அ கிரம க ெச
நியாயமி றி +மிய
ெகா ைம ெச ேவா
எதிராக தா
( ற சா ட) வழி இ கிற . இ தைகேயா
மிக
ேவதைன
.
(42:42)
கா
(எ பவ )
ஸா ைடய ஜன கள
உ ளவ
என
அவ க

அவ
அ கிரம க
ெச ய தைல ப டா ... (28:76)
ப h இ
ராய க
ெகா ைம ெச
ெகா
த கா
, அ லா வ ேகாப தி
இல காகி,
உய டன
ேபாேத அவைன +மி வ
கிவ ட . அவ

ம ல, அவ
ைடய மாட மாள ைக,
ெச வ
யா
+மிய ெச க ப வ ட . ெகா ைம hpேவாhp
இ தா
எ பைத
,
ம ைமய
இ தைகேயா
மிக
ேவதைன
(28:81) எ பைத

மிக
ெதள வாக எ
கா
கிற .
51.

வர
ம த
ேம
, (உேலாப ைய ேபா
, ெசல ெச யா ) உ
ைடய ைகைய உ
ைடய க
தி
க ட ப டதாக ஆ கி ெகா ளாத ! அ றி
(உ மிட இ பைத எ லா ெசலவழி

)
அ( ைகயான)ைத ஒேர வ hp பாக வ hp
வ டாத ! அதனா
ந நி தி க -ப டவராக
,
ைட ப டவராக
உ கா
வ வ . (17:29)
''அள
மி சினா
அமி த

”” எ
தமிழி

பழெமாழி
. எ த ேவைலயானா
அளேவா

க ேவ
. வர
மறாம

க ேவ
. தா;ம ெச யேவ
ெம பத காக

பைதெய லா
ெகா


ேதைவ
ப றாpட
ெக ச
டா . அறேவ ெகா
கா
க ச தன
ெச ய
டா .
சா ப ட ேவ
, உ க ேவ
, வ க டேவ
, எ லா அளேவா இ க ேவ
.
கட பாைறைய வ
கிவ
கசாய

ேபா , வய
ைட க சா ப

ப னா
ஜரண க ம
சா ப வ
திசாலிய
அைடயாளம ல. நிமிh;
நி
வண
வத
, தன

ப தி
உhpய கடைமகைள நிைறேவ
வத
, ஆேரா கியமான வா ைக வா வத
பல
ேதைவ. அத
hpய அள ேக உ ணேவ
.
உைட வ ஷய
இ ப
தா . மான ைத மைற பத
hpய ஆைட அண ய ேவ
. ஆனா
ெப ைம காக அண வ
ம றவ க
ேபா ற ேவ
எ பத காக அண வ
வர
மறிய ெசயலா
.
ம ற ஆடவ க


கைள பா
அள
, ெப க ஆைட அண வ
ஹராமா
.
கர
ைட கா
கீ
+மிய ப ப உைட உ பைத இ லா த
ள . இ
வர
மறிய ெசயலா
.
எவ
ெப ைம காக ஆைடைய +மிய

ப (உ
தி) இ
(நட கி றாேனா) அவைன
ம ைமய
அ லா
க ைண க
ெகா
பா கமா டா
என நப (ஸ ) அவ க
றி
ளா க
( காhp,
லி , அ +தா + , நஸாய )

.

52.

அய
வ டாைர

அ லா
ைவேய வண
க , அவ
யாெதா ைற
இைண ைவ காத க , ெப ேறா
ந றி
ெச
க , (அ வாேற) உறவ ன
, அனாைதக
, ஏைழக
, அ ைட வ
னரான
அ நிய
, (எ ெபா
) உ க ட இ க
ய ந
ப க
, வழி ேபா க க
,
உ க
ஆதி க திலி
ேபா
(அ ட ந றி ெச
க ) எவ
க வ ெகா
ெப ைமயாக
நட கிறாேனா அவைன நி சயமாக அ லா
ேநசி பதி ைல. (4:36)
இ த வசன தி , அ
ைட வ
ள உறவ ன
, அ நிய


ந றி ெச

க டைளப ட ப
ள . அ
ைட வ
ளவ ெசா த காரராக இ

,
லிமாக இ

,
லிம லாதவராக இ

, அவ ட அ
ெச
தி வாழ ேவ
ெம பேத அ லா

க டைளயா
. இத
மாறாக அ
ைட வ டா ட ச
ைடய வ
, ெவ தி ப
''ெப
பாவமா
””. அ ைட வ
கார அனா தர காரராக (ெசா த காரராக) ஆகிவ வாேரா எ
அள
ஜி hP
(அைல) அவ க அ ைட வ
காராp
வ ஷய தி
என
வஹ அறிவ
ெகா
ேட இ
தா க
என நப அவ க
றி
ளா க . ( காhp,
லி )
''அ லா வ ம ஆைணயாக ஒ வ பாp +ரண ஃமினாக
யா ””, அ லா


ஆைணயாக
ஒ வ
பாp +ரண
ஃமினாக
யா , அ லா


ஆைணயாக ஒ வ
பாp +ரண
ஃமினாக
யா . அ லா

த அவ கள ட
அவ
யா ? என ேக க ப ட . எவ ைடய அ
ைட
வ டா அவ ைடய த ைக வ
அைமதி ெபறவ ைலேயா அவ என என நப அவ க
றி
ளா க . ( காhp,
லி )
அ +தா;ேர! ந கறி சைம தா
ப க

கார
ெகா
பத காக அதி
சிறி

ண ைர
அதிக ப
தி ெகா வ ராக என நப அவ க
றினா க . (
லி )
எவ ைடய அ
ைட வ டா அவ ைடய த ைக வ
அைமதி ெபறவ ைலேயா அவ
வன
ெச லமா டா என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )

ைட வ டா பசி தி
ேபா
வய றாற உ
பவ
ஃமின ல
என நப அவ க
றினா க .
(ஹாகி , ைபஹகீ )

53.

லி கைள

வ வாசிகேள! எ த ஆ

ம ெற த ஆ
கைள
பாpகாச
ெச ய ேவ
டா . அவ க
(அ லா வ ட தி , பாpகாச ெச
) இவா;கைள வ ட ேமலானவ களாக இ கலா . (அ வாேற)
எ த ெப

ம ெற த ெப
கைள
(பாpகாச ெச ய ேவ டா ) அவ க , (பாpகாச ெச
)
உ கைள வ ட ேமலானவ களாக இ
கலா . உ கள
ஒ வ ம றவைர இழிவாக (க தி

ைற)
றேவ
டா . உ கள
ஒ வ ம றவ
( தய) ப ட ெபய
ட ேவ
டா .

Page 23

70----ஈமா
ெகா
ட ப
(இ வா )

மிக ெப
பாவமா
. எவ க (இைவகள லி
வ லகி
ெகா ளவ ைலேயா அவ கேள (வர
மறிய) அ கிரம கார களாவ . (49:12)
... (எவ ைடய
ற ைத
) ந க

வ வ சாhp
ெகா
க ேவ
டா . உ கள
ஒ வ ம ெறவைர ப றி

ேபச ேவ
டா ... (49:12)
எவ க
வ வாச
ெகா
ட ஆ
கைள
, ெப கைள
அவ க
ெச யாத (
ற ) ைத
(ெச ததாக)
றி ெதா ைல ப
கிறா கேளா, அவ க
நி சயமாக( ெப
) அவ hைற ,
பகிர கமான பாவ ைத ேம ம
ெகா கி றன . (33:58)

லி
இ ெனா
லி
சேகாதரராவாh; சேகாரத
லி
அநதமிைழ பேதா அவைர
அவமான ப
வேதா பழி பேதா
டா
என நப அவ க
றினா க . (
லி , திh;மித)

லி ைடய உய
, உடைம , மான
ம ற
லி
ஹராமானதா
(வ ல க ப டதா ) என நப அவ க
றினா க . (
லி )
இட கள
ேபச ப
ேப


ைமயா? ெபா யா? எ
ெபா

த படமா டா .
1.
த கள தி
2. மன த கள ைடய ஒ
ைம ஏ ப
வதி
3. கணவ மைனவ கிைடய லான ஊடலி என நப அவ க
றினா க . (
லி )
த தி
ெவ றி ெப வத காக
, மன த க
கிைடய
ஐ கிய ைத ஏ ப
வத காக
,
மைனவ ைய தி
பதி ப
த கணவ
, கணவைன தி பதி ப த மைனவ
ேப
ேப

காக அ லா


க மா டா
எ ப
இத

தா
.
மன த க
ம திய
நலைவ ஏ ப
த ேவ
எ பத காக ேப பவ
ெபா ய
அ ல
என நப
அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )

54.

றவ கைள

எவ க
வ வாச
ெகா
ட ஆ
கைள
, ெப கைள
அவ க
ெச யாத (
ற ) ைத
(ெச ததாக)
றி ெதா ைல ப
கிறா கேளா, அவ க
நி சயமாக( ெப
) அவ ைற ,
பகிர கமான பாவ ைத ேம ம
ெகா கி றன . (33:58)
(நப ேய!) எவ க த க இைறவன ெபா த ைத நா , அவைனேய காைலய
, மாைலய
(ப ராh; தைன ெச
) அைழ
ெகா
கிறா கேளா, அவ க ட

(உ க ட கைள
சகி
) ெபா தி பராக! (18:28)
உ ைம ப ப றிய வ வாசிகள ட

தா
தி, (பண வாக) நட
ெகா வ ராக! (26:215)
எவ

ேநச கைள
கிறாேனா அவேனா
நா

ைடய ேவ
என அ லா
றியதாக
நப அவ க
றினா க . ( காhp)

55. மமைத , த
+மிய (ெப ைம

ெப ைம
ட ) கா;வ ெகா
ந க
நட க ேவ
டா . (ஏென றா ) நி சயமாக
+மிைய
பள
வ டேவா அ ல
மைல உ சி
உயா;
வ டேவா உ களா
யா . (17:37)
... +மிய ெப ைமய
ெகா
நட காேத! கா;வ ெகா
ெப ைமய
எவைர
நி சயமாக
அ லா
ேநசி பேதய ைல. (31:18)
கர
ைட கா
கீ ஆைட அண த இட
நரக தி
ேவதைன ெச ய ப
என நப அவ க
றினா க . ( காhp)
வ ட
ம ைமய
அ லா
ேபச
மா டா , அவ கைள க ைண க
ெகா
பா க
மா டா , அவ கள
பாவ கைள ம ன க
மா டா

அவ க
, க ைமயான
ேவதைன
என நப அவ க
றினா க .
1. கர ைட கா
கீ ஆைடைய இற கி உ
பவ .
2. ெச த உதவ ைய ெசா லி கா பவ
3. ெபா
ச திய
றி வ பைன ெச பவ . (
லி , அ +தா + )

வ வாசிய
ஆைட
ன கா ட
நி
வ ட ேவ
. கர ைட கா வைர இ ப
றம ல. அத
கீ வ தா

நரக தி
hpயதா
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம ,
நஸாய )
ெப ைம காக ஆைடயண
ெப
பாவ திலி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

56.
, த க
அண த

ெப
பாவ தி
உ ளேதயா
. எ வள ெச வ வ தா


த க ைத
,
ப டாைடகைள
உபேயாகி த
டா . ெச வ
வ தா
சில ஆ

ெப ைம காக
த கேமாதிர , த க ெசய
அண
ெகா வைத பா க
கிற . இ

லா தி
வ ல க ப டதா
. ப
ண கைள அண வ
, அதி அம வ
டா . த க ,
ெவௗ;ள பா திர கைள உபேயாகி ப

-ெப
இ வ
ேம ஹராமா
.
எவ

லகி
ப டாைடைய அண தாேனா ம ைமய
அவ
அைத அண
பா கிய ைத
ெபறமா டா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
த க , ெவௗ;ள
பா திர கள

பைத
,
பைத
ப டாைடகைள அண வைத
, அதி
உ கா வைத
நப அவ க

ளா க
என அ +ஹுைதபா ரலிய லாஹு தஆலா அ ஹு
அவ க
அறிவ கிறா க . ( காhp)

மன தாp
ைகய
த க தினாலான ேமாதிர

பைத நப யவ க

அதைன கழ றிவ
யா
நரக
ெந
லி

ைட அண
ெகா வா களா? என ேக டாh;க .
(
லி )

ைகய
த க ைத
, ம ெறா ைகய ப டாைடைய

கா

, இைவய ர
உ ம தி
ள ஆ

ஹராமானதா
(வ ல க ப டதா ) என நப அவ க
றினா க .

Page 24

,

70----(அ +தா + ,

நஸாய )
சில ெப ேறா க
சி

ழ ைதக
த க நைகயண வ
வ கிறா க . இ
ேவ
. ஏெனன , சி
ழ ைதக
அண வ கலா

எ த நப ெமாழி
எ பைத க
தி
ெகா ளேவ
.
இ ெப
பாவ திலி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

தவ
க பட
கிைடயா

57.

அ ைம ஒள ேதாட
நப அவ க
கால தி
இ த அ ைம ப ர சிைன இ

தன. இ ேபா
உலகி

ேம அ ைமக

ேதைவய ைல எ ேற எ
கிேறா .

த . அவ க
ைலயாைகயா

ெக
சில ச ட க
இ ப றிய வ ள க

58.
(வ

அ லா
க றி ப ற
ெகன அ

(பலிய த )
வாசிகேள!) அ
ெபா
அ லா
ைடய ெபய
ற படாதவ ைற ந க
சி காத க .
நி சயமாக அ
ெப
பாவமா
. (இதி ) உ க ட த கி மா நி சயமாக ைஷ தா க
த க ைடய ந
ப கைள
கி றன . ந க
அவ க
வழி ப டா
நி சயமாக ந க
(அவ கைள ேபா ) இைண ைவ
வண
ேவா தா . (6:121)
அ லா

ெபய
றி அ
க படாதவ ைற சா ப ட ேவ
டா

அ லா

ளா .
அ வா
சா ப வ
ெப
பாவமா

றி ப
ளா .
லி
ஒ வேர அ
தா
அ லா

ெபய (ப
மி லா
)
ற படாவ டா
அைத உ

டேவ
டா
எ பேத இத

தா


உம Ê, நாப ஃ Ê ஷஅப , இ
ஸhp , இமா
மாலி , இமா
ஹ ப
ஆகிேயா
கிறா க .

ேபா ேற, ஒ
லி

மி லா
றி அ லியா க
காக அ
பைத உ

டா . ஒ
ெபாpயாhp
ெபயரா

hhp ெகா பத காக அ க ப வ , சிைலக
காக அ
க ப வ
ேபா றேதயா
. உதாரணமாக, ஓh; ஊhp
ய த

hhp ெகா க ப வதா இ தா ஒ
றி ப ட ேததிய
அ க
hhp நைடெப
. அத
சில நா க
ேப அ க
hhp காக, ஆ
மா , ேகாழி ேந ைச ெச ய ப
ஒ வ க ப
. இ ேபா இ ப ராண க
ய த
வலி
லா
ேக அ
க ப கி றன. அ லா
அ லாதவ
ேந ைச ெச ய
டா .

பலிய வ
டா . இ ப
ப ட இைற சிைய உ


லா தி

க ப டதா
.
ப வ
ஆய
இத
ஆதாரமாக இ
கி ற .
உ கள

(அ லா வாகிய) அவ ஹரா (எ
தைட) ஆ கிய
பெத லா
(தானாக )
ெச தைத
, இர த ைத , ப றிய மாமிச ைத , அ லா
அ லாதவ
காக
(அ
ப ராண கள ) எத
ெபய
ற( ப
வ ட) ப டேதா அைத
தா . (2:173)
அ லா
அ லாதவ
யா அ
பலிய கி றாேரா அவ
அ லா

சாப

டாக
என நப அவ க
றினா க . (
லி )
இ தைகய ெப
பாவ திலி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

59.

,

அ நியைன தக பனாக ஏ ற
அறியாைம கால தி

த அறிவ ன ெசய கள

ெமா
. ல ெப ைம காக, பதவ
ெப ைம காக ெசா த தக பைன ம

, ெப
ல தவ
ஒ வைன ''த
தக ப ”” எ
பகிர கமாக
வா க . இ வா

ெப
பாவமா
.
''த தக ப இவன ல என அறி தி
”” அ நியைன தக ப என
பவ
வன
ஹராமாகிவ
என நப அவ க
றினா க . ( காhp)

ெசா த, தக பைன
ற கண

ேவெறா வைன தக பனாக ஏ
ெகா பவ

அ லா

சாப

டாவதாக! என நப அவ க
றினா க . ( காhp)

ெசா த தக பைன
ற கண காத க ! அ வா
ெச பவ
காஃப ராவா
என நப அவ க
றினா க . ( காhp)
ைஸ இ
ஹாhpதா Ê அவ க
சி வராக இ
ேபாேத நப அவ கள ட
வளா; தாh;க . இத காக,
'ைஸ இ
ஹ ம ”
ஹ ம ைடய மக
என ம களா
அைழ க ப டா க . இ வா
அைழ பைத அ லா

,
ந க
வள த அவ கைள அவ க ைடய (உ
ைமயான) த ைதய
ெபய கைள
றி அைழ
க .

தா
அ லா
வ ட தி
மிக நதமாக இ
கிற . (33:5)
எ ற வசன ைத இற கி ைவ தா . ''எனேவ அ லா

வ ல கியைத ெச வ
ெப
பாவமா
””.
இ தைகய ெப
பாவ திலி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

60.

ேமலதிக நைர த

வ ைல மதி க
யாத ஒ

லகி

கிறெத றா , அ

ண ேரயா
. உய ப ராண க
அைன தி

ண இ றியைமயாததா
. த ண இ லாவ டா பய க , தான ய க வளரா
கா நைடக
ஜவ க
யா . மன தா;க
தாக
தh; ப


ெச வ
வைர த

அவசியமாகிற . இ தைகய த
ண ைர ப ற
ெகா
கா
இ ைலெய ப
மாெப
பாவமா
.
தன
hpய ேதைவக நிைறேவ ற ப டப எ சிய
நைர ேதைவ ப ேடா
ெகா
வட
ேவ
. அைத ெகா க ம ப ெப
பாவமா
.
'ம றவ ைடய பய ெசழி பாக வளர
டா ' எ பத காக ேமலதிக நைர த
வ டாத க
என நப
அவ க
றினா க . ( காhp,
லி ) என
,
எவ
ேமலதிக நைர, ப ற
ெகா
கா

கி றாேனா அவ
ம ைமய
அ லா

Page 25

,

70----அ
ெகாைடைய த
வ வா
என நப அவ க
றினா க . (அ
ம )
ம ைம நாள
வ ட
அ லா
ேபச
மா டா , அவ கள
பாவ ைத ம ன க
மா டா ,
அவ க
க ைமயான ேவதைன
1. தாகி தவ
ேமலதிக நைர ெகா
கா

தவ .
2. உலக ந ைமைய எதிh;பாh;

தைலவ
வா கள தவ .
3. ெபா ச திய
றி (ெபா ைள) வ பைன ெச பவ . என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
(நப ேய!) ந
: உ க ைடய த ண (தி ெர

நா ) காைலய
+மிய
உைற
வ டா , ப ற

ணhp
(ேவேறா ) ஊ ைற உ க
ெகா
வ பவ
யாெர
கவன த களா? (67:30)
ந க
கி ற நைர கவன த களா? ேமக திலி
ந க
அதைன ெபாழிவ கி ற களா?
அ ல
நா
ெபாழிவ கி ேறாமா? நா

ப னா
அதைன (ந க

யாத) உ
நரா கி

ேபா . (இத
) ந க ந றி ெச
த ேவ
டாமா? (56:68-70)
ேம
றிய ெப
பாவ கள லி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

61. அளைவ, நி ைவகள ேமாச ெச த
(அளைவய
, எைடய
ேமாச
ெச
) ைற க
யவ க
ேக

டாவதாக! அவ க
எ தைகேயாெர றா , (த க
காக) மன த கள டமி
அள
வா கினா , நிைறவாக (அள
வா கி ெகா கி றன . (ஆனா ) தா க
அவ க
(ம ற மன த க
) அள
ெகா
தாேலா, அ ல
அவ க
நி
ெகா
தாேலா ( ைற
ேமாச ெச
அவ கைள)
ந ட ப
தி வ கி றன . அ தைகேயா நி சயமாக, தா
(ம ைமய உய ெகா

ப ப வா க
எ பைத எ

பா கவ ைலயா? (83:1-4)
ந க
அள தா
+ரணமாக அள

நி
தா
சாpயான எைடைய ெகா
நி
க . இ
(உ க
) ந ைமைய
மி க அழகான பலைன

. (17:35)
அனாைதகள
ெபா ைள அவ க
ப ராயமைட
வைரய
நியாயமான
ைறய ல றி ெதாடாத க .
அளைவ (சாpயான அள
ெகா
) +ரணமாக அள

எைடைய நதமாக நி
க . (6:152)
(வ யாபாhpகேள!) ந க இ ெப
ெபா
கைள

ள க ! அளைவய
, நி ைவய
(ேமாச ெச யா ) கவனமாக இ
க . ஏெனன , இைவக
காகேவ உ க
ெச ற
ட தின அழி க ப டன என நப அவ க
றினா க . (தி மிதி)
62. வா
(நப ேய!

வாத
hpத , மய
ேப

உ மிட ) இ
லக வா
ைக ப றி( ேப
ெபா
) த
ைடய (சா
யமான)
வா ைதைய ெகா
, உ ைம ஆ சாpய
உ ளா க
ய (அகன

ஷாP ேபா ற)
ஒ வ
அ மன த கள
உ ளா . (அவ
உ ம

ெகா
பதாக
றி ) த
மன தி
ளவ றி
(ச திய ெச
) அ லா ைவ சா சியா வா . (உ ைமய ) அவ தா
(உம ) ெகா ய வ ேராதி. (2:204)
தவ

ெதாp த ப
அத ம
வாதா பவ
அைத வ
வைர அ லா

ேகாப தி

ெகா
பா
என நப அவ க
றினா க . (அ +தா + )
அ லா
வ ட தி
மிக ேகாபமான மன த க

வத
டாவாத

பவ க
என நப அவ க
றினா க . ( காhp)

ைமைய நிைலநி
த வாதா வ

வாத தி
அைழ ப

. ஐ
ேநர
ெதாழ
ேவ
எ ப
மா க
கா
ய வழி. ஒ வ
ெதாழ ேதைவய ைல எ
றினா
அ ல
ேநர
ெதா தா
ேபா

றினா
அவைன வாத தி
அைழ கலா . ஆதார கைள கா
த க
hpயலா . இ ''க டாய ெச யேவ
ய பண ””யா
.
இத
எதிராக வாதா வ
, த ேப
திறனா
ம கைள உ
ைமயான வழிய லி
தி

நிைன ப
மாெப
றமா
.
இ தைகய
ற கள லி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!.

63.

அ லா

ேசாதைனய
அவந ப ைக ைவ த
அவ க
நிைன + ட ப ட (ந
பேதச )ைத அவ க
மற
வ டேவ, (அவ கைள ேசாதி
ெபா
) ஒ ெவா ெபா ள வாய கைள
நா
அவ க
திற
வ ேடா , (அவ க
ேதைவயானைவ அைன
தாராளமாக கிைட
ெகா
தன.)
வாக அவ க
ெகா
க ப டைவகைள ெகா
அவ க
ஆன தமைட
ெகா
த சமய தி
(ந
ேவதைனைய ெகா
) நா அவ கைள தி ெரன ப
வ ேடா . அ ேநர தி
அவ க
ந ப ைக
இழ தவ களாகிவ டன . (6:44)
அ லா

சிைய அவ க
அ சம றி
கி றனரா? (
றி
) ந டமைடய

ச க ைத தவ ர (ேவ
எவ
) அ லா வ
சிைய ப றி அ சம றி
கமா டா க . (7:99)
அ லா

ேசாதைனய
யா
அவந ப ைக ெகா ள
டா . அ லா

ேசாதைன

ைமெய
ந ப ேவ
. ஆேரா கியமாக இ பவ நிர தர ேநாயாள யாகிறா . அ த நிமிட
இற
வ வா
என ந
ேநாயாள எ
நடமா கிறா . வாய
ைவ த உண
ெதா
ைட
ழிய
இற
உய h;ப hpகிற . இ
ைற மக தான வ ைள ச

என எதி பா பவ
ஏமா
ேபாகிறா .
(ெசா

நப ேய!) அ லா
எ க
வ தி
ளைத தவ ர (ேவெறா
) நி சயமாக
எ கைள அ
கேவ அ
கா
(9:51)
இைவெய லா
அ லா

ேசாதைனகளா
. இ வா அ லா
ெசய ப
வைத ந பாதி

ெப
பாவமா
. இ
லி கள
பலா; அவ க
பண
பதவ க
கிைட
வ டா
ேபா

Page 26

.

70----அ லா
மா
ெச ய ஆர
நா
எத
அ லா

பய
பதவ கைள
, ெபா
கைள
ச திெப றவ ”” (28:81) எ


வ வா க . அவ க
நிைன பெத லா . என
எ ன
ைற
பட ேவ
? ''அ லா
நா னா
ஒேர வ னா ய
அவ கள
அவ கள டமி

கி எ

அவ கைள
அழி
வட
பைத

வரலா கள லி

ப ைனயாக ெபற
.

!

64.

அ லா

ேநச கைள

வ வாசிகேள! உ கள
எவேர
த க
மா க திலி
மாறிவ டா
(அதனா அ லா
ந டெமா
மி ைல. உ கைள ேபா கிவ
) ேவ ம கைள அ லா
ெகா
வ வா . அவ
அவ கைள ேநசி பா
அவ க
அவைன ேநசி பா க . அவ க
வ வாச
ெகா
டவ கள ட
பண வாக நட
ெகா வா க . நிராகாp பவ கள ட
க ைமயாக இ
பா க . அ லா

பாைதய

hpவா க இழி ப
எவ க ைடய இழிவ
அ சமா டா க . இ
அ லா

அ ளா
. அவ வ
ப யவ க
தா
இதைன அள கிறா . அ லா
மிக வ சாலமானவ
(யாவைர ) ந கறி ேதா மாக இ கிறா . (5:54)
யா எ
ேநசைர பைக கி றாேரா அவேரா
நா
'' த ப ரகடன ”” ெச ேவ என அ லா
றியதாக நப அவ க
றினா க . ( காhp)
இ த

வசன
ந லேதா ப
ப ைனைய த கிற . அ லா
ஓ அ யாைன ேநசி பதாய
அைதவ ட பா கிய
ேவ

ேம கிைடயா . அ லா
ஓ அ யாைன ேநசி பதாய
தா
அ த
அ யா
அ லா

க டைளகைள தவறா
ைற
ஏ படாம
நிைறேவ ற ேவ
. கடைமகைள
நிைறேவ
ேபா
மிக
ேப
தலாக இ
க ேவ
. ப ற பா பத காக ஒ ெசய
,
தன ைமய
ேவெறா
ெசய மாக இ

டா . இ வாேற, ஒ
காக ெச த ெசயைல ப ற
பா கிறா கேள எ பத காக வ
வட
டா . ப றாp
பழி ப
, ஏளன தி
அ சா ,
எ ேநர
அ லா
வ காக வா
அ யாைனேய அ லா

கிறா .

ைடய வலிைய(ேநசைர) யா பைக கி றாேரா, நா
அவேரா
'' த ப ரகடன ””
ெச
வ ேவ . நா
கடைமயா கியைதவ ட சிற பான ஒ ைற ெகா
ஓ அ யா
எ ைன
ெந

யா . நா

ைடய அ யாைன ேநசி
வைர
ன தான வண க கைள
ெச
ெகா
எ ைன ெந
கி ெகா
ேட இ
பா . நா
அவைன ேநசி
வ டா
அவ
ேக
ேக வ யாக, இ
அவ
பா
பா ைவயாக, இ
அவ

கரமாக, இ
நட
காலாக, நா
ஆகிவ கி ேற . அவ
எ ன ட தி
(எைதயாவ ) ேக டா நி சயமாக நா
அவ
அைத ெகா
ேப , அவ
எ ன ட தி
பா கா
ேத னா
நி சய
நா
அவ
பா கா
ெகா
ேப

அ லா
றியதாக நப அவ க
றினா க . ( காhp)
இைவக தா
அ லா

ேநச கள

களா
.

65. தன
''பா
””

ெதா த
ச த
ேக டப
ஜமாஅ ெதா ைக
ெச லா
தன
ெதா வ
ெப
பாவமா
.
வ ேராதிய
பய , ேநா
ேபா ற காரண கைள தவ h;
, ேவ எ காரண க
காக
ஜமாஅ
ெதா ைகைய தவற வ வத
அ மதி கிைடயா . தன
ெதாழ
யா , ''பா
”” ச த
ேக
, த ககாரணமி றி ஜமாஅ ெதா ைக
யா ெச லவ ைலேயா அவர
ெதா ைக
நிைறேவறா . (தன
ெதா தா
ெதா ைக நிைறேவறா ) எ
நப அவ க
றிய
,
வ வத
hpய காரண எ ? என ேதாழ க ேக டன . வ ேராதிகள பய அ ல ேநா என நப
அவ க
வ ைடயள தா க . (ஹாகி )
எவ
வச

ஆ மா இ
கி றேதா அவ

ஆைணயாக! ெதா ைக காக பா
ற ப ட
,
ஒ வைர இமாம ெச ய ெசா லிவ
, (ஊ
ெச
) ஜமாஅ தி
ெச லாதவ கள
வ ைட
ெந
ைவ
ெகா
தி வ ட எ
கிேற
என நப அவ க
றினா க . ( காhp,
லி )
நப (ஸ ) அவ ;கள ட

ெதாpயாத ஒ
மன தா; வ
, அ லாஹுவ
தேர! எ ைன, ப ள
அைழ
வ வத
யா மி ைல (எ
ெசா லி) வ
(தன ைமய ) ெதா வத
அ மதி
ேக டாh;க , நப யவா;க
அ மதி ெகா
வ டாh;க . அ த மன தா; தி
ப ெச
ேபா
அவைர
அைழ
''பா
ச த
ேக கி றதா””? என வ னவ னாh;க , அத
அவா; ''ஆ ”” எ றாh;.
அ ப யானா
''ெதா ைக
(ப ள
) வ ேதயாகேவ
ெம றாh;க ””. (
லி )
ஜமாஅ ேதா
ெதா
ெதா ைக, தன ைமய
ெதா
ெதா ைகைய வ ட இ ப தி ஏ
மட
சிற த
என நப É அவா;க
றினாh;க . ( காhp,
லி )

66.

ஜு ஆைவ தவற வ ட
வ வாசிகேள! (ெவௗ;ள கிழைம) ''ஜு ஆ”” தின த
ெதா ைக காக (பா
ெசா லி ந க )
அைழ க ப டா , வ தக ைத வ

அ லா
ைவ தியான க ந க
வ ைர
ெச
க .
ந க
அறி ைடேயாராக இ
தா
இ ேவ உ க
மி க ந
(இதைன ந க அறி
ெகா வ களாக!) (62:9)
அ லா

இ த க டைள

ஒ ெவா
லி
ஜு ஆ
ெச வ
க டாய
கடைமயா
. தவறவ வ ெப
பாவமா
என அறி
ெகா ளலா .
எவ
காரணமி றி ஜு ஆைவ தவற வ கிறாேனா அவைன
னாப
(நயவ சக ) என பதிய ப

நப அவ க
றினா க . (நஸாய )
எவ
அல சியமாக
ஜு ஆ கைள தவற வ கிறாேனா (ேநா;வழிைய தவறவ டவ
எ பதாக)
''அவன உ ள தி
திைரய ட ப

”” என நப அவ க
றினா க . (அ +தா + )
வய
வ த எ ேலா
''ஜு ஆ”” க டாயமா
என நப அவ க
றினா க .(நஸாய )
யாராவ
ஒ வ
ெவௗ;ள கிழைமய

, ேநரகால ட ப ள வாச
ெச றா

ஒ டைக
பா
ெகா
த ந ைமைய ெப கிறா . இர
டா
ேநர தி
ெச றவ
ஓ மா ைட
பா
ெச த ந ைமைய
,
றா
ேநர தி
ெச றவ
ஓ ஆ ைட
பா
ெச த

Page 27

70----ந ைமைய
, நாலா ேநர தி ெச றவ ஒ ேகாழிைய
பா
ெச த ந ைமைய
, ஐ தா
ேநர தி
ெச றவ

ைடைய
பா
ெச த ந ைமைய
ெப கிறா . இமா
பா ஓத
ஆர ப த
அைத ேக பத
மல

யாவ

வ வா க
என நப அவ க
றினா க .
( காhp,
லி , அ +தா + , தி மிதி)
ெப
பாவ ைய தவ ர ேவெறவ
இ தைகய வ ேசஷ கைள தவறவ டமா டா . எனேவ ஜு ஆைவ
தவறவ
ெப
பாவ திலி
அ லா
ந ைம கா பா
வானாக!

67.

மரண சாசன தி

த கிைழ த
ெச வ த
மரணமைட தா , அவ
ெச வ கைள அவன
மைனவ , ம க

ப தி
ள சில
அவ க
ஒ ெவா வ

லா
அ மதி த அள

ேபா
அ பவ பத
இைறமா க
அ மதி அள
ள .
ஆ , இ னா
இ வள


ெதள வாக க டைளய
ள . இத
மாறாக நட ப
ெப
பாவமா
. சிலா; இ த க டைளைய
ற கண

மரண சாசன
எ ற ெபயாp
சில
அதிகமாக ப
எ தி வ கிறா க . இ
தவ
எ பைத கீ கா

வசன

கா
கிற .
...(மரண சாசன ைத ெகா
வாhp கள
எவ
) ந ட ைத உ

ணாதவனாக இ

ேவ
. (இ ) அ லா
ைடய க டைளயா
. அ லா
ந கறி ேதா
, மிக ெபா ைம
உைடேயா
மாக இ
கிறா . இைவ அ லா

வர
களா
. எவ க (இ வ ஷய கள )
அ லா
, அவ
hத
வழி ப
நட கி றா கேளா, அவ கைள நர வ க
சதா

ெகா
வனபதிகள
அவ
ேசா; கி றா . அவ றிேலேய அவ க
எ ெற
த கிவ வா க . இ
''மக தான ெப
பா கியமா
””. எவ (இ வ ஷய கள ) அ லா
அவ
ைடய
hத
மா
ெச
, அவ (ஏ ப திய) வர கைள கட கி றாேனா
(ம கி றாேனா), அவைன (அ லா வாகிய) அவ நரக தி
திவ வா . அ றி இழி ப
ேவதைன
(அதி ) அவ

. (4:12-14)

68.
சி ெச த , வ
(அவா;க ) கா;வ ெகா

,

சி த

+மிய தய காhpய கைள ெச ய
சி ெச தாh;க . தயவா;கள
சி அ
சி காரைர தவ ர (ம ெறவைர
)
ெகா ளா . (35:43)
சி ெச வ
, வ சி ப
ெப
பாவ கைள ேசா; ததா
. ப றைர வ சி பவ அ ல
பற
சி ெச பவ
த ைனேய வ சி
ெகா கிறா . அவ
பற
ெச
சி
அவைனேய தா கிவ
. இ ேவ இ த

வசன தி

தா
.
நி சயமாக இ நயவ சக க
அ லா
ைவ வ சி க நிைன கி றன . ஆனா
அவ
அவ கைள
வ சி
வ வா . (4:142)
இ த

வசன தி
,

வ hp ைரயாள கள
ஒ வராகிய ''வாஹித”” எ பவா;, ப வ
வ ள க ைத
கிறா க . ம ைமய
வ வாசிக
ஸிரா த
தகீ
பால தி
நட பத
ஒள
ெகா
வழி கா ட ப
. அ ேவைளய ப றைர வ சி தவ க
அ ெவாள ய
உதவ யா
அ பால ைத கட க
ய சி ப உடேன ஒள மைற


. பால ைத கட க
யாம
நரகி

வ வா க . இ தா
அ லா
அவ கைள வ சி பத
ெபா
.
69.

உள
பாh; த
,
ெகா


லி
சேகாதர
ைடய வ ஷய கைள

வ ஆரா வ
, அைத ப ற
ெதாpய ப
தி
ெகா

ெகா ய பாவமா
. இதனா நம கிைடேய ெவ
, பைகைம
அதிகாp
. ஒ
ைம எ

ேகா
ைல

.
(எவ ைடய
ற ைத
) ந க

வ வ சாhp
ெகா
க ேவ
டா . (49:12)
த கால கள
எதிhpய
நிைலகைள அறிவத காக ம
உள
பா க அ மதி
. ஒ தளபதி
இத காக சிலைர உளவாள களாக ஊதிய ெகா
ைவ
ெகா ள
. நப É அவ க
உள
பா க சில ேதாழா;கைள
த கால கள


ளா க .
இ வாறான நிைல தவ h;
ஏைனய ேநர கள

லிைம உள
பா ப
, அைத ப றாpட

ெகா ய பாவ களா
. (இ த வ ஷய தி ெப க
தலிட
வகி கிறா க . இர
ெப

ேசா;
ெகா
டா
ேபா

ப தாக ம றவ கைள ப றிேய ேதைவய றி
வ பள
ெகா
பா க )
இ தைகய ெகா ய பாவ கள
ஈ படாமலி
க அ லா
உதவ ெச வானாக!

70.

நப
ேதாழ கைள
ஷி த
ஹாஜி கள
, அ ஸாh;கள
எவ க
(இ லா தி )
தலாவதாக
தி (ெகா
வ வாச
ெகா
டாh;கேளா அவ கைள
, ந க ம கள அவ கைள ப ப றியவ கைள
ப றி அ லா
தி
தியைடகிறா . அவா;க
அ லா
ைவ ப றி தி
தியைடகி றன . (9:100)
நப ய

, க டகால தி அவைர ப ப றிய ஹாஜி க ம , அ ஸாhpக ம
நி சயமாக
அ லா

hp தா . (அ வாேற) அவ கள ஒ ப hpவ ன ைடய இ தய க த மாறி
ெகா
த ப ன
அவ கைள ம ன (
அவ க


hp )தா . நி சயமாக, அ லா
அவ க


கி ைப
உைடேயானாக இ
கி றா . (9:117)
அ த மர தின ய
உ மிட
(ைக ெகா
) வா
தி ெச த வ வாசிகைள ப றி நி சயமாக
அ லா
தி
தியைட தா . (48:18)
நி சயமாக எவ க
வ வாச
ெகா
, (த க ) ஊைர வ
ற ப
, அ லா
ைடய பாைதய
த க
உய கைள
, ெபா
கைள
தா;ம
ெச

hp தா கேளா அவ க
, எவ க
அவ க
( த க இ ல கள ) இடமள
ைவ
ெகா
உதவ
hp தாh;கேளா அவ க
,

Page 28

)

70----ஆகிய இ தைகேயா ஒ வ
ெகா வ ந ப
மிக ெந
கியவ களாவ (8:72)
அ லா

hத
வானவ ஜி hP
(அைல) அவ க

ெவள ப
திய இைற அ தா சிகள
ெதா
ேப அ
ஆனா
. அ லா வ
hத É அவ க ெசா னைவ, ெச தைவ,
அ கீ காp தைவயாகிய அ
ஹத
கைள ஒ
வ டாம
ந மிட தி
ஒ ப தவ க
அ த உ தம
நப ேதாழ களாவ .
என
ேதாழ கைள
hஷி காத க ! உ கள ஒ வ ''உஹ ”” மைலயள த க ைத
(இ லா தி காக) ெசல ெச தா
அவ கள
இட ைத (அ த
ைத) ப
கேவ
யா
என
நப (ஸ ) அவ க
றி
ளா க . ( காhp,
லி )
உ தம, ேதாழ கள
தலிட
வகி பவ க
லபா உh;ராஷித காளாகிய அ +ப கா; Ë உம Ë
உ மா
Ë அலி Ë ஆகிேயா களாவ .

Page 29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful