تبون ناتسچولب و ناتسدرک زا دعب

اجک تسا ؟

رب نیسح اضر
.دندرک مادع ا شی !ت"# !س ار $را% &' و درک را(چ .تسا ناتسچولب تبون ناتسدرک زا دعب
)ار و ا# نابای* رد ار +ولب ر"ن د,چ -نا.ز نی/# رد .د,ت0'و1 رادب ار 23'ر دی/ح زور'د 5ا#
داج'ا و نازر6 7'8ر تی9:; ا# مادع ا ن'ا <د# .دندناسر =ت> !ب ?وا"ت. 5ا(;رو@ !ب ناتسچولب
.تسا مدر. نای. رد $ر;

!A,'ا ر3. -دیسر د#او* 7# نار3'د تبون و ت%ا' د#او* !.ادا تAل/. رسا;رس رد ا# مادع ا ن'ا
ا نار'ا رسا;رس رد ناو; ما/; اب و دنادب دو* )داونا* وBع &' =ت> ار 2نار'ا ر# =ت> -2نار'ا ر#
ارتع C !ج,AD و نتEک رد 2.Fسا 5رو(/G .د,ک =.اوع دو* 7# 5د'در; ?ار#اH; نا.ز رد
دو0ب تینوI. !ک د,ک Jای* د'ا9ن Kک Lی# ن'ا رب ا,ب .درک د#او0ن 7حر 7# )د,'1 رد و دادن )ار
رد ت.واM. ار'ز Nتسا ناتسزو* و -ناتسچولب -ناتسدرک -نار(; !Gوت. رتEیب رO* ن'ا .دراد
.دراد دوGو ماHن PوMس رO* -7# نار(; رد .تسا رتEیب QRا,. ن'ا

د9ع ردارب 23'ر دی/ح ا وا ناتسکا ت6ود .دوب !ل6د,G وBع 2#ا;وک ?د. رد 26و دوب 23'ر &6ا/6
مادع ا و !ج,AD وا !ک تسنادی. !چ رS -داد ='وT; 2.Fسا 5رو(/G !ب و درک ری3تسد ار
مدادع ا و !ج,AD وا روBح رد ار وا =ی.ا% 5ا# وBع زا 5رایسب - نادنز ?د. رد .ددر3ی.
2.Fسا 5رو(/G !ک د,Aب ار 2;ا%ارتع ا !ک درک رو9ج. ار وا -)داونا* 5اBع ا !ج,AD .دندو/ن
د9ع اب ار ا#راک نا/# نو,کا .تساو0ی. ا .د,,Aی. &6ا/6

نار'ا مدر. 5داز1 ندروا تسدب 5ارب ار 2نارS ت/ی> 23'ر &6ا/6د9ع )داونا* !ک تسین 2AD
زا !ک 2سAع ن'ر*1 رد .دنزادرUب ار ت/ی> ن'ا دنرضاح ا(نا !ک تسین 2AD Lی# 26و NدنزادرUی.
رد .دی,ی9ی. ار 2کا,تEحو 5ا# 7*ز راV1 .دی,ک )ا3ن وا تسار تسد !ب -)دD رEت,. &6ا/6اد9ع
2بو* !ب ار 7ل> دناوتی/ن !ک د'وEی. !Gوت. -دی,ی9ب ت>د اب ار وا نت%رS 7ل> )وTن رSا -ن/ض
.درادن 2عی9R ت6اح 7# شنا/Eچ .تسا W0E. F.اک وا 5ا# تسد رب !ج,AD راV1 .دری3ب
-!ل6د,G ر9#ر اب -+ولب &' اب !ک تسا مولع. -د,Aی. زواج; !ب د'د(; ار 2بورک رس !ک 2/'8ر
.د,Aی. !چ -دو* ن/Dد ن'رتSرXب
زور.ا &' رس رب -د'ایب +ولب &' رس رب !ک 2'Fب ر# .تس 2A' نار'ا مدر. !/# تDونرس
شتبون ادر% د#او0ی/ن !ک 2سک .تسا ت'اضر 5ا,ع. !ب نو,کا ?وAس .د.ا د#او* 7# 2نار(;
?ار#اH; رد -دس'و,ب !6اM. -د,Aب 5رSاE%ا -دری3ب ار نار3'د مادع ا ولG زور.ا د'اب -دسرب
ارتع ا دناوتی. !ک =AD ر(ب و د'ا/ن تکرD C .د,ک

ا%د زور.ا ا !/# زا Yا%د +ولب &' زا Y ' .تسا ناینار

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful