You are on page 1of 4

Domaci zadatak br.

2 Slovic Novica 7/2004

Izolacija toplotnih mostova, fasadnih zidova SHAPEMATE GREC-A

Delove zgrade koji imaju povećan transport toplote jednostavno nazivamo toplotnim mostovima. Temperatura unutrašnje
površine takvih delova je značajno niža od temperature okoline. Toplotni mostovi su najčešće sokle, serklaži, nadprozorne i
nadvratne grede, parapeti, armirano-betonski stubovi itd.

Odsustvo propisne zaštite toplotnih mostova može izazvati značajan gubitak toplote. Vlaga koja se stvara usled površinske
kondenzacije stvara suprotan efekat komfora prostorije. Niska temperatura unutrašnjih površina uzrokuje visoku relativnu
vlažnost.

To je često plodno tle za razvoj buđi, oštećenje površine i samim tim estetske probleme. Još u fazi projektovanja pažnju treba
posvetiti sprečavanju razvoja toplotnih mostova.

To može rezultirati značajnim prednostima:

• Smanjenje toplotnih gubitaka -ušteda energije (toplotni gubici se mogu smanjiti za cca. 10%),
• Poboljšanje komfora življenja
• Izbegavanje pojave buđi
• Sprečavanje konstrukcionih problema: - površinske kondenzacije, - estetskih problema, - formiranja pukotina.

STYROFOAM™ rešenja za izolovanje toplotnoh mostova, fasadnih zidova sa malterom ili pločicama:

• SHAPEMATE™ GREC-A
Izoterme kod postojeće neizolovane
protok toplote kroz spoljni nadprozorne grede, opasnost od
neizolovani zid – izoterme kondenzacije i plesni
1. zid, debljine 300 mm
2. cementni estrih (košuljica) Slika 2
3. podna izolacija od zvuka udara
(QUASH™ EF)
4. betonska podna ploča
5. termoizolacija termičkog mosta
6. zid debljine 180 mm
7. AB nadprozorna greda

Slika 1

1. spoljna fasada (‘’DEMIT’’ fasada) Izoterme kod izolovane nadprozorne


2. termoizolacija prozorske špaletne grede, nema opasnosti od
sa SHAPEMATE GREC-A kondenzacije i plesni
Slika 3 Slika 4
Izolacija fasadnog zida
Slika 5
Izolacija toplotnih mostova
Slika 6

Ugradnja bez oplate


Slika 7

Izolacija sokle
Slika 8

Hrapava i kanalisana površina SHAPEMATE GREC-A tabli omogućava veliku silu adhezije za beton, gips, malter i
lepkove bez rastvarača.

SHAPEMATE GREC-A izolacione table su:

• neosetljive na vlagu,
• otporne na mraz,
• otporne na mehaničke udare,i zato zadržavaju izolacione osobine i čvrstoću i u toku eksploatacije.
Kada su table smeštene sa unutrašnje strane nije potrebno ugrađivati parnu branu. Precizno projektovanje konstrukcionih
detalja kod izbegavanja pojave toplotnih mostova ima odlučujući značaj.

Preporučljivo je da izolaciona vrednost toplotnih mostovai sokli bude makar ista sa karakteristikama pripadajućih zidova, krova ili
poda.

Visoka čvrstoća i neupijanje vlage omogućavaju ugradnju SHAPEMATE GREC-A tabli bez upotrebe oplate (’’izgubljena’’ oplata).
Hrapava i kanalisana površina ovih tabli prijanja za beton sa velikom silom adhezije. Ipak je preporučljivo upotrebljavati plastične
tiplove za dodatno učvršćivanje tabli, posebno iznad otvora za prozore, na uglovima zidova itd.

Ukoliko se izolacija ugrađuje na gotov zid, table treba lepiti i dodatno učvršćivati mehaničkim putem sa tiplovima, posebno kod
velikih površina ili ako omalterisani zid ima loš kvalitet površine. Kod ugradnje na neravnu površinu lepak koji je na bazi
cementa, postavlja se u obliku tankih linija oko ivica sa dve do tri tačke po srednjoj osi table. Ako je površina zida ravna, lepak se
može stavljati preko cele površine table sa nazubljenom gletaricom. Na većim površinama table bi trebalo ugrađivati u rasporedu
poput opeke sa tesnim spajanjem i upotrebom tiplova obraćajaući pažnju na ravninu površine. Najekonomičniji raspored tiplova
(4 po tabli) prikazan je na skici ispod:

Hrapava i kanalisana površina SHAPEMATE GREC-A tabli može se završno obrađivati sa malterom ili lepljenjem pločica. U
upotrebi su oba sistema: armiranje staklenom mrežicom sa građevinskim lepkom kao i deblji sistem sa malterom i armiranjem
armaturnom mrežom. Završne materijale treba upotrebljavati prema uputstvu proizvođača sledeći pravila koja se odnose na
malterisanje površine koja nema upijanje vode. Na površini izolacionih tabli nakon dužeg izlaganja sunčevoj svetlosti (UV
zracima) može doći do pojave menjanja boje kao i do stvaranja prašine koju treba ukloniti pre malterisanja.

Posebnu pažnju kod izolovanja zgrade treba posvetiti izolaciji sokle: bez njene propisne izolacije, efikasnost izolovanja fasadnog
zida, podrumskog zida ili prizemlja je značajno smanjena. Izolacioni sloj u delu sokle izložen je posebnim uticajima: vlagi iz tla,
kiši i vodi od prskanja, mehaničkom pritisku i udarima, kiselinama iz tla itd.SHAPEMATE GREC-A table nude efikasno i
dugotrajno rešenje, zbog njihove otpornosti na vlagu, cikluse smrzavanja i odmrzavanja i mehaničke udare. Plave table
ekstrudiranog polistirena mogu upotpuniti mnoge sisteme izolacije fasada.

Izolacija spoljnih zidova

Crtež rasporeda tiplova

Slika 9 Slika 10

Preuzeto sa sajta:
http://www.dow.com/styrofoam/europe/rs/images/bridge-walls2.jpg
dana 2.6.2008. u 11:05h