You are on page 1of 1

Na osnovu odredaba lana 5.

Pravilnika o sadržini i na inu izveštavanja javnih društava i


obaveštenju o poslovanju akcija sa pravom glasa ( „ Službeni glasnik RS“, br.100/2006 i 116/2006),

Uprava Akcionarskog društva


ŽITKO a.d. Ba ka Topola

objavljuje

IZJAVU

O ŠESTOMESE NOM PLANU


POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008. GODINE

1. Poslovno ime : ŽITKO a.d. za proizvodnju preradu i promet


Sedište i adresa : Ba ka Topola, ulica Glavna br.90.
Mati ni broj : 08071128
PIB : 101443987

2. Web site i e-mail adresa : www.zitko.co.yu ; zitko@eunet.yu

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:


BD193538/2006 od 27.11.2006.

4. Delatnost (šifra i opis) : 015610 – proizvodnja mlinskih proizvoda

5. Podaci o predsedniku i lanovima Upravnog odbora:


• Radomir Živani , predsednik
• Krsta Sandi – lan
• Jovan Šijan – lan
• Velibor Savi – lan
• Milena Brklja – lan

6. Planom poslovanja za prvo polugodište 2008. predvi ena je proizvodnja od:


• 33.770 tona mlinskih proizvoda u ukupnoj vrednosti od 826.455.480 din.
• 1.297 tona testeni arskih proizvoda u ukupnoj vrednosti od 74.408.890 din.
• 2.400 tona silosnih proizvoda u ukupnoj vrednosti od 27.081.600 din.
• 2.400 tona pot.i dopunskih smeša u ukupnoj vrednosti od 48.180.000 din
• Planirani prihodi od usluga u ukupnoj vrednosti od 11.400.000 dinara

Za prvih šest meseci 2008. godine planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.013.644.190 din., dok
su ukupni rashodi u istom periodu planirani na nivou od 975.357.432 dinara, odnosno o ekivana
neto dobit po planu iznosi 38.286.758 dinara.

Primerak ove izjave akcionarsko društvo istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i
organizovanom tržištu , i objavljuje na svom web site.

U Ba koj Topoli , 17.04.2008. Pred. Upravnog odbora


Radomir Živani