Dr.

Eugenia HARJA

S TAT I S T I C Ă şi ECONOMETRIE

Editura Alma Mater a Universităţii din Bacău, 2009

Editura Alma Mater a Universităţii din Bacău este acreditată de CONSILIUL NAŢIONAL AL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.dr. Elena Maria BIJI Prof.univ.dr. Elisabeta JABA Prof.univ.dr. Vergil VOINEAGU Prof.univ.dr. Pavel WAGNER

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
HARJA, EUGENIA

Statistică şi Econometrie / Eugenia Harja
Bacău, Alma Mater, 2009 ISBN 978 - 606 - 527 - 031 - 2

Coperta şi grafica: ing. Aurel TURCU Tehnoredactare computerizată: ec. Lucia-Gabi BEJAN-FALĂ

Cuvânt înainte
Complexitatea cu care se desfăşoară procesele economice şi sociale, la nivel micro şi macroeconomic, impune în mod necesar folosirea combinată a tuturor ştiintelor, printre care si statistica. Statistica şi econometria este indispensabilă pentru cunoaşterea complexă a fenomenelor din natură şi societate, conceptele sale fiind din ce în ce mai curente limbajului omului modern. Se poate spune că în prezent, nu există domeniu în care să nu se afirme: "statisticile de care dispunem demonstrează că .........." . Cartea, prin problematica abordată, aduce informaţii deosebit de utile atât studenţilor, cât şi practicienilor, cu privire la studierea fenomenelor sociale, a regularităţilor cu care acestea se produc, a evidenţierii gradului de influenţă al diferiţilor factori, în studiul dinamicii şi mutaţiilor structurale, în analizele complexe privind realizarea diferitelor programe de dezvoltare economicosocială, în fundamentarea deciziilor financiare şi bancare. Obiectivele cursului vizează însusirea principalelor procedee si tehnici de culegere şi prelucrare a datelor în vederea obţinerii indicatorilor statistici, interpretarea lor şi, eventual extrapolarea lor în conditii de incertitudine. De asemenea, se urmăreşte formarea deprinderilor de înţelegere a procedeelor statistico-econometrice aplicate, atunci când calculele laborioase pot fi executate de calculator şi rezultatele pe care le furnizează trebuiesc interpretate. Teoria prezentată sintetic este completată de aplicaţiile practice, cu aspecte reale din viaţa economico-socială a judeţului Bacău şi a ţării, urmărind să atragă tinerii studenţi asupra studierii mecanismelor economice şi a înţelegerii acestor fenomene. Aplicaţiile bazate pe cazuri reale sporesc valoarea practică a lucrării şi permit o înţelegere mai bună a teoriei, lăsând la o parte teoria seacă. În pregatirea viitorilor economişti, indiferent de specialitatea lor, statistica şi econometria ocupă un loc esenţial; cunoaşterea empirică în orice domeniu de activitate impune să se pornească de la date, informaţii individuale, să se 5

desprindă din ansamblul datelor individuale câteva date semnificative, cu mare putere de informare, să se analizeze şi interpreteze rezultatele întregii cercetari. Regulile metodele şi procedeele de obţinere a datelor empirice, de sistematizare, prelucrare şi interpretare a rezultatelor sunt indispensabile în efectuarea analizelor economico-financiare, urmărind cuantificarea pe cât posibil a tuturor fenomenelor din economie şi societate cu ajutorul metodelor cantitative, iar acolo unde nu este posibil acest lucru, o ierarhizare a aspectelor calitative după criterii bine definite, element esenţial în elaborarea unor decizii pertinente. Cartea se adresează în primul rând studenţilor, dar şi celor care lucrează în domeniul statistic şi doresc să-şi îmbunătăţească formarea profesională, precum şi tuturor celor care doresc să efectueze analize economico-sociale. Cartea vine să completeze şi îmbogăţească conţinutul lucrării anterioare “Statistică aplicată în economie”, păstrând totodată exemplele originale bazate pe cazuri reale, care îşi menţin valoarea în timp tocmai datorită autenticităţii lor. Aduc pe această cale mii de mulţumiri doamnei profesor universitar dr. Elisabeta JABA şi domnului profesor universitar dr. Vergil VOINEAGU pentru sfaturile primite şi amabilitatea de a efectua recenzia acestei cărţi, precum şi doamnei profesor universitar dr. Elena Maria BIJI, decan de vârstă al statisticii româneşti şi domnului profesor universitar dr. Pavel WAGNER, care mi-au stat întotdeauna aproape de realizările profesionale. Totodată, mii de mulţumiri foştilor mei profesori de statistică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, corp profesional de o mare valoare. Sfaturile domniilor lor m-au urmărit atât în cei peste 27 ani de experienţă practică din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău cât şi în cei 17 ani la catedră, la început ca asociat, iar din 2005 în calitatea de cadru didactic titular al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Bacău.

Aprilie 2009

Autorul

6

CUPRINS
Cuvânt înainte................................................................................... 5 Cuprins ............................................................................................. 7 Capitolul I STATISTICA - INSTRUMENT DE CUNOAŞTERE A FENOMENELOR ŞI PROCESELOR ECONOMICE.......................... 15
1.1. GÂNDIREA STATISTICĂ – INSTRUMENT DE CUNOAŞTERE A VIITORULUI. SCURT ISTORIC AL STATISTICII.................................................... 15 1.2. FALSE PĂRERI ASUPRA STATISTICII........................................... 19 1.3. OBIECTUL ŞI METODA STATISTICII.............................................. 20

1.3.1. Particularităţi de studiu ale statisticii........................... 21 1.3.2. Metodologia Statistică................................................ 22
1.4. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE STATISTICĂ ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL..................................... 23

1.4.1. Instituţionalizarea statisticii......................................... 1.4.2. Organizarea statisticii oficiale în România................. 1.4.3. Organizarea activităţii de statistică în plan internaţional............................................................... Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. Capitolul II

23 24 27 28

CERCETAREA STATISTICĂ............................................................. 29
2.1. ETAPELE CERCETĂRII STATISTICE............................................. 29 2.2. METODE DE OBSERVARE STATISTICĂ....................................... 30 2.3. ELABORAREA PROGRAMULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A UNEI CERCETĂRI STATISTICE.................... 2.4. CONCEPTUL DE EROARE ÎN STATISTICĂ................................. 2.6. CONCEPTE DE BAZA FOLOSITE ÎN STATISTICĂ...................... 34 36 38

2.5. CONTROLUL DATELOR STATISTICE.......................................... 37

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual........................... 40 7

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul III SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE... 41
3.1. PRELUCRAREA PRIMARĂ A DATELOR....................................... 41 3.2. CLASIFICĂRI ŞI NOMENCLATOARE DE INTERES GENERAL......................................................................................... 43

3.2.1. Clasificările şi nomenclatoarele registrului REGIS..... 44
3.3. GRUPAREA DATELOR OBŢINUTE DIN OBSERVARE.................. 45

3.3.1. Alegerea numărului de grupe şi stabilirea mărimii intervalului de grupare pentru caracteristicile exprimate numeric...................................................... 45 3.3.2. Funcţiile grupării statistice.......................................... 47 Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 48 Capitolul IV PREZENTAREA DATELOR STATISTICE........................................ 49
4.1. TABELE STATISTICE...................................................................... 53

4.1.1. Reguli de întocmire a tabelelor statistice.................... 53
4.2. SERIILE STATISTICE....................................................................... 53

4.2.1. Clasificarea seriilor statistice...................................... 53 4.2.2 Reprezentarea grafică a datelor statistice................... 56 4.2.3. Elementele de bază ale unui grafic............................ 57 4.2.4. Tipuri de grafice.......................................................... 60 Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 86 Capitolul V INDICATORI STATISTICI................................................................. 87
5.1. FUNCŢIILE INDICATORILOR STATISTICI..................................... 89 5.2. CLASIFICAREA INDICATORILOR STATISTICI............................. 89

5.2.1. Indicatorii primari....................................................... 89 5.2.2 Indicatorii derivaţi........................................................ 90
5.3. INDICATORI STATISTICI CALCULAŢI SUB FORMĂ DE MĂRIMI RELATIVE.......................................................................... 91

5.3.1. Mărimi relative de structură........................................ 95 5.3.2. Mărimi relative de coordonare.................................... 96 8

5.3.3. Mărimi relative ale dinamicii....................................... 97 5.3.4. Mărimi relative ale planului......................................... 97 5.3.5. Mărimi relative de intensitate...................................... 98 5.4. APLICAŢIE.............................................................................. 102 Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 110 Capitolul VI MĂRIMI MEDII.................................................................................... 111
6.1. CARACTERISTICILE ŞI CLASIFICAREA MEDIILOR..................... 111

6.1.1. Mărimile medii de calcul............................................. 113 6.1.2. MEDIA ARITMETICĂ................................................. 114 6.1.3. MEDIA ARMONICĂ SIMPLĂ ŞI PONDERATĂ.......... 117 6.1.4. MEDIA PĂTRATICĂ................................................... 120 6.1.5. MEDIA GEOMETRICĂ............................................... 121
6.2. MEDIA CARACTERISTICII ALTERNATIVE.................................... 125

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 126 Capitolul VII INDICATORII VARIAŢIEI................................................................... 127
7.1. INDICATORII SIMPLI AI VARIAŢIEI................................................ 128 7.2. INDICATORII SINTETICI AI VARIAŢIEI........................................... 129

7.2.1 Abaterea medie liniară................................................ 134 7.2.2. Proprietaţile dispersiei................................................ 135 7.2.3. Indicatorii variaţiei într-o colectivitate împărţită în grupe. Regula adunării dispersiilor
ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)............................................ 137

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 142 Capitolul VIII INDICATORII MEDII DE POZIŢIE...................................................... 143
8.1. MODUL (Mo) sau dominanta (Do).................................................... 143 8.2. CUANTILE........................................................................................ 146 8.3. MEDIANA - Me.................................................................................. 146 8.4. CUARTILELE (Qi)............................................................................. 149

9

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

8.5. DECILELE (Di).................................................................................. 151 8.6. CENTILELE (Ci)................................................................................ 152 8.7. RELAŢIA DINTRE Me, Mo şi x ......................................................... 152 8.8. ASIMETRIA....................................................................................... 154

8.8.1. Variaţia intercuartilică şi interdecilică......................... 156 8.8.1.1. Abaterea intercuartilică.................................... 157 8.8.1.2. Abaterea interdecilică...................................... 157

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 158
Capitolul IX INDICATORII CONCENTRĂRII ŞI DIVERSIFICĂRII........................ 161
9.1. DETERMINAREA GRAFICĂ A CONCENTRĂRII............................ 161 9.2. PROCEDEE NUMERICE DE DETERMINARE A CONCENTRĂRII........................................................................... 164

9.2.1. Abaterea medială-mediană........................................ 164 9.2.2. Coeficientul abaterii Me - Ml....................................... 165 9.3. ALTE APLICAŢII ALE CURBEI DE CONCENTRARE........... 166 9.4. INDICATORI AI CONCENTRĂRII SERIILOR CALITATIV ATRIBUTIVE........................................................ 168 Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 170 Capitolul X STATISTICA - PROBLEME REZOLVATE ŞI PROPUSE................. 171
10.1. SERII DE DISTRIBUŢIE UNIDIMENSIONALE............................... 171 10.2. PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE............................... 206

Capitolul XI INTRODUCERE ÎN ECONOMETRIE................................................. 209 DEFINIŢII ŞI OBIECTIVE................................................................... 209 Capitolul XII ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE............................................. 211
12.1. PARTICULARITĂŢILE UNEI SERII CRONOLOGICE ŞI CLASIFICAREA LOR..................................................................... 212

10

12.2. ANALIZA PREALABILĂ A SCR ŞI PRINCIPALII INDICATORI CALCULAŢI................................... 215 12.3. PRELUCRAREA STATISTICĂ A SERIILOR CRONOLOGICE DE INTERVALE................................ 217

12.3.1. Indicatorii absoluti ai SCR........................................ 217 12.3.2. Indicatorii relativi ai SCR.......................................... 220 12.3.3. Indicatorii medii ai unei serii cronologice de intervale............................................................... 225
12.4. PRELUCRAREA SERIILOR CRONOLOGICE DE MOMENTE..... 228 12.5. DESCOMPUNEREA UNEI SERII CRONOLOGICE....................... 231

12.5.1. Ajustarea SCR.......................................................... 232 12.5.1.1. Ajustarea prin metoda mediilor mobile.......... 233 12.5.1.2. Ajustarea prin metoda grafică........................ 236 12.5.1.3. Ajustarea pe baza sporului mediu de creştere........................................................... 236 12.5.1.4. Ajustarea pe baza indicelui mediu de creştere........................................................... 239 12.5.1.5. Ajustarea pe baza metodelor analitice........... 240 12.5.2. Criterii de alegere a celui mai bun procedeu de ajustare................................................ 244 12.5.3. Măsurarea oscilaţiei sezoniere în cazul SCR........... 245
12.6. APLICAŢIE...................................................................................... 250 12.7. ANALIZA SERIILOR DE TIMP FOLOSIND MEDIUL STATISTIC R.............................................................. 256

12.7.1. Analiza statistică a seriei de timp „cantitate de produse petroliere produsă în judeţul Bacău (1998-2006)” (exemplu)........................................... 12.7.2. Descompunerea seriei de timp după componente temporale (tendinţa, componenta periodică, componente neregulate).......................... 12.7.3. Testarea sezonieră a seriei de timp, folosind metodele şi reprezentările grafice din pachetul „uroot” din R .............................................. 12.7.4. Componentele structurale calculate ale seriei de timp. Modele structurale nestaţionare „StructTS()” pentru seriile de timp............................ Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 11

257

260

261

263 265

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XIII ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE (Regresie şi Corelaţie)..................................................................... 270
13.1. TIPURI DE LEGĂTURI.................................................................... 270

13.1.1. Probleme ce trebuiesc avute în vedere la cercetarea bazată pe regresie şi corelaţie............... 272
13.2. METODE DE STUDIERE A LEGĂTURILOR STATISTICE........... 273

13.2.1. Metode elementare.................................................. 276 13.2.2. Metode analitice de studiere a legaturilor statistice................................................................... 276 13.2.3. Exemplu................................................................... 283
13.3. METODA CORELAŢIEI.................................................................. 287 13.4. EXEMPLU DE CALCUL PENTRU 2 SERII DE DISTRIBUŢIE CORELATE............................................................. 292 13.5. MODELE DE REGRESIE MULTIPLĂ............................................ 294

13.5.1. Regresia multiplă liniară........................................... 295 13.5.2. Regresia multiplă neliniară....................................... 295
13.6. DETERMINAREA INTENSITĂŢII CORELAŢIEI MULTIPLE.......... 296

13.6.1. Coeficientul de corelaţie multiplă liniară................... 296
13.7. CORELAŢIA PARŢIALĂ................................................................. 298 13.8. METODE NEPARAMETRICE DE MĂSURARE A LEGĂTURILOR DINTRE FENOMENE........................................... 299

13.8.1. Tabelul de asociere şi coeficientul de asociere........ 299 13.8.2. Coeficientul de corelaţie a rangurilor........................ 301 13.8.3. Coeficientul de elasticitate........................................ 303

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 307
Capitolul XIV INDICI STATISTICI............................................................................ 310
14.1. BAZA METODOLOGICĂ COMUNĂ DE ALCĂTUIRE A INDICILOR............................................................. 310

14.1.1. Indicii individuali....................................................... 14.1.2. Indicii de grup.......................................................... 14.1.2.1. Alegerea şi folosirea indicilor de grupă.......... 14.1.2.2. Modalităţi de ponderare a indicilor de grup.... 12

311 312 313 314

14.2. CONSTRUIREA INDICILOR DE GRUP......................................... 315

14.2.1. Indicii agregaţi....................................................... 14.2.2. Indici calculaţi ca medie a indicilor individuali........ 14.2.3. Sistemul indicilor calculaţi ca raport de medii........

315 318 320

14.3. DESCOMPUNEREA FACTORIALĂ PRIN SISTEMUL INDICILOR...................................................................................... 320

14.3.1. Metoda substituirii în lanţ......................................... 325 14.3.2. Metoda restului nedescompus................................. 328
14.4. SERII DE INDICI STATISTICI......................................................... 330 14.5. APLICAŢII....................................................................................... 332

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 357
Capitolul XV INDICII PREŢURILOR DE CONSUM................................................. 361
15.1. Ce este IPC ?.................................................................................. 362 15.2. La ce serve şte el ?........................................................................ 362 15.3. Care este populaţia de referinţă ?............................................... 364 15.4. Care este tipul de consum acoperit ?......................................... 364 15.5. Care este sfera teritorială de cuprindere ?................................. 364 15.6. Sistemul de ponderare folosit ?................................................... 364 15.7. Care este metoda de calcul a IPC ?............................................. 364 15.8. Indicatori uzuali. Exemple de calcul............................................ 371

15.8.1. Exemplu de calcul.................................................... 374
15.9. Cum putem recalcula anumite sume cu ajutorul IPC ?............. 377 15.10. Cum calculăm dinamica indicatorilor valorici ?....................... 380 15.11. De unde se poate afla IPC ?....................................................... 386

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 386
Capitolul XVI SERII TERITORIALE (de spaţiu)...................................................... 389
16.1. DEFINIŢIE ŞI PARTICULARITĂŢI.................................................. 389 16.2. CLASIFICAREA SERIILOR TERITORIALE ŞI FORMA GRAFICĂ DE PREZENTARE......................................................... 393 16.3. INDICATORII SERIILOR TERITORIALE........................................ 395

13

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

16.4. IERARHIZAREA MULTICRITERIALĂ A UNITĂŢILOR DE SPAŢIU............................................................... 399

16.4.1. Exemplu practic........................................................ 402
16.5. EXTRAPOLAREA ÎN PROFIL TERITORIAL.................................. 406 16.6. IERARHIZAREA MULTICRITERIALĂ ŞI ANALIZA PRIN SIMILARITATE A UNUI GRUP DE ŢĂRI, UTILIZÂND METODA “CLUSTERE-LOR”........................................................ 409

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual............................. 411
Capitolul XVII TEMĂ PROPUSĂ............................................................................... 413 Bibliografie........................................................................................ 415

14

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul I STATISTICA - INSTRUMENT DE CUNOAŞTERE A FENOMENELOR ŞI PROCESELOR ECONOMICE

OBIECTIVE Primul capitol urmăreşte familiarizarea cu semnificaţia statisticii ca disciplină ştiinţifică, rolul acesteia în economie şi societate, precum şi cu organizarea instituţională în România şi pe plan internaţional. Viitorii economişti îşi însuşesc primele informaţii despre legislaţia în vigoare cu privire la obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în privinţa furnizării datelor statistice, precum şi despre dreptul lor la informare. Cuvinte cheie
Statistică – în sensul de ştiinţă şi nu de simplă enumerare sau însumare de cifre I.N.S. – Institutul Naţional de Statistică EUROSTAT – Oficiul de Statistică al Uniunii Europene

1.1. GÂNDIREA STATISTICĂ – INSTRUMENT DE CUNOAŞTERE A VIITORULUI. SCURT ISTORIC AL STATISTICII Imaginea populară asupra statisticii nu este greu de ghicit: ceva care se ocupă cu studiul numerelor, cu aşezarea lor în tabele, cu însumări pe linii şi coloane. Această concepţie nu este falsă: ea este însă profund incompletă şi simplistă, iar apariţia ei se poate explica destul de uşor. Într-adevăr, “materia primă” a statisticii sunt numerele, iar obiceiul de a înregistra numere – de a colecta date statistice, cum spunem astăzi – datează cu apariţia societăţii omeneşti. 15

Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor economice

Administraţiile de stat s-au dovedit de-a lungul timpului, cei mai mari “colecţionari” de date statistice asupra populaţiei (recensământul), asupra comerţului (înregistrarea importului şi exportului era facută în Anglia, spre exemplu, încă din secolul al XIII-lea), starea aprovizionării tehnico-materiale a armatei (în Roma antică se înregistrau soldaţii pe categorii, precum şi armamentul, uniformele...) şi alte aspecte legate de societate în general. Statistica, în sensul larg de evidenţă a fenomenelor şi proceselor socioeconomice, a apărut cu mult înaintea utilizării termenului. Termenul de statistică apare în secolul al XVIII-lea şi îşi are originea în latinescul “STATUS” cu sensul de situaţie, sau în cuvântul italian “STATE” care are aceeaşi rădăcină şi are înţelesul de stat; deci, iniţial, noţiunea nu îmbracă decât în linii foarte largi ceea ce se înţelege azi prin statistică, atât ca disciplină statistică, cât şi ca activitate practică. Din cercetările istorice rezultă că primele forme de evidenţă au apărut la cele mai vechi colectivităţi omeneşti, fiind folosite mai ales în perioada de descompunere a comunei primitive şi apariţia statului sclavagist, când s-a impus cunoaşterea amănunţită a numărului de sclavi, a numărului de persoane capabile să poarte arme, precum şi a mărimii averilor şi a persoanelor impozabile. Încă din antichitate se întâlnesc forme de evidenţă ce pot fi asimilate înţelesului modern de recensăminte statistice, în special în China, Egipt, Grecia şi Imperiul Roman. Chinezii dispuneau încă din mileniul al IV-lea î.e.n. de date statistice cu privire la numărul populaţiei, structura terenurilor şi utilizau diferite tabele statistice cu privire la unele aspecte ale activităţii agricole. Recensământul (censul) populaţiei la romani avea un caracter periodic, efectuându-se din 5 în 5 ani, iar mai apoi din 10 în 10 ani. Din documentele descoperite, rezultă că lucrări asemănătoare de evidenţă erau folosite şi de către popoarele vechi ce locuiau pe teritoriul de azi al ţării noastre. Administraţia romană în Dacia a introdus şi aici lucrări asemănătoare de evidenţă a populaţiei, producţiei şi consumului, organizând servicii speciale de evidenţă (tabularium). Această lungă perioada istorică care corespunde primei etape a apariţiei şi dezvoltării statistice se poate caracteriza prin faptul că se cunosc numai forme generale de evidenţă, în majoritatea lor cu caracter statistic. 16

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

O a doua etapă este cea a apariţiei atelierelor, breslelor, oraşelor, comerţului intern şi extern, odată cu dezvoltarea forţei de producţie, când se fac încercări de organizare a unei evidenţe în interesul întregului stat. În acelaşi timp, dezvoltarea comerţului imprimă un caracter nou evidenţei, sub forma evidenţei contabile. Se dezvoltă de asemenea, evidenţa cu caracter demografic ţinută de preoţi, care aveau sarcina de a culege informaţii despre căsătorii, naşteri, decese. În aceste condiţii are loc o primă diferenţiere a formelor generale de evidenţă: contabilitatea, cu tendinţa de a ţine gestiunea în interesul proprietarilor particulari şi statistica, cu tendinţa de a servi prin culegerea de date şi informaţii conducerea de stat. Aceasta reprezintă a II-a fază a dezvoltării statistice şi se caracterizează prin apariţia statisticii descriptive şi trecerea la aritmetica politică. În secolul al XV-lea şi al XVI-lea abundă lucrări în care se folosesc numeroase date statistice pentru descrierea amănunţită a situaţiei socialeconomice a diferitelor state. Astfel de lucrări se găsesc aproape în toate statele europene şi sunt cunoscute sub denumirea generică de statistică descriptivă. Dezvoltarea modului de producţie capitalist a impus o nouă organizare a formelor de evidenţă statistica, care trebuiau să caracterizeze numeric forţa de muncă, mărimea duratei zilei de muncă, suma salariilor plătite muncitorilor salariaţi, mărimea şi structura preţului de cost al producţiei, calculul amortizării fondurilor fixe şi altele. În această perioadă apare un nou mod de a concepe statistica datorită “şcolii aritmeticii politice” reprezentată prin W.Petty (1623-1687). W. Petty a pus bazele statisticii ca ştiinţă. El foloseşte pentru prima dată noţiunea de mărime medie şi nu de muncă cheltuită în fiecare caz individual. Pentru statisticienii din mijlocul secolului al XVIII-lea este specifică folosirea tot mai frecventă a metodelor matematice şi în special al calculului probabilităţilor în investigarea şi interpretarea rezultatelor privind fenomenele din societate.

17

Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor economice

Combinând metoda inductivă şi deductivă, folosind din ce în ce mai frecvent rezultatele bazate pe experimentări succesive, s-au formulat principiile teoriei selecţiei şi a extinderii rezultatelor acesteia pentru caracterizarea întregului ansamblu. Ia naştere astfel statistica inductivă, la care şi-au adus contribuţia mari statisticieni: Fisher, Pearson, Cebîşev, Marcov ş.a. Aceştia, au îmbinat în activitatea lor munca de cercetare cu activitatea practică, fapt care arată încă o dată că ideile mari, cu adevărat importante nu se pot făuri decât în contact cu problemele reale, concrete. Astfel, la începutul secolului XX, statisticianul englez Gosset (cunoscut sub pseudonimul “STUDENT”) a lucrat într-o fabrică de bere; acolo, punându-se problema comparării calităţii diferitelor tipuri de bere, el a ajuns la formularea cunoscutei sale metode (testul Student) prin care se evaluează statistic omogenitatea calităţii medii a două sortimente de produse. După cel de-al doilea război mondial, statistica ia o amploare deosebită tocmai datorită complexităţii problemelor lumii moderne. “Invazia” de statistică nu este întâmplătoare în ultimele decenii, problemele lumii de azi fiind diferite de acum 50 de ani. Metodele statisticii matematice fac parte integrantă din metodologia de conducere a economiei. Spre exemplu, încă de la începutul secolului nostru problema “cheie” care începuse să se pună era aceea a controlului calităţii produselor. Metodele probabilistico-statistice erau singurele chemate să rezolve această problemă, deoarece practica dovedise că aşa-numitul control 100% - pe lângă faptul că devenise foarte costisitor, în multe situaţii el nu se putea aplica datorită naturii distructive a controlului. În epoci mai recente, odată cu apariţia presei, deci şi cu posibilitatea raspândirii rapide a informaţiei, datele statistice au început să joace un rol important în ansamblul global al informaţiilor oferite publicului larg. “Explozia informaţională” din zilele noastre este însoţită inevitabil de date statistice asupra fenomenelor respective. Astăzi, în majoritatea ţărilor lumii există organisme specializate în strângerea datelor statistice din toate domeniile de activitate care publică diferite materiale ca: Anuarul statistic, Buletinul informativ al opiniei publice, etc. 18

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Organizaţii internaţionale ca F.A.O., UNESCO, etc., editează la rândul lor, publicaţii statistice în domeniul în care activează. În acelaşi timp, au aparut diferite discipline care aplică statistici în mod sistematic (psihometrie, biometrie, sociometrie). Toate acestea au o serie de puncte comune cu statistica în ceea ce priveşte obiectul şi metodele lor de cercetare, dar nici una nu este în măsură să o suplinească pe cealaltă. De aceea trebuie precizată şi delimitată statistica ca ştiinţă.

1.2.

FALSE PĂRERI ASUPRA STATISTICII

Ca în multe domenii, părerile false asupra unei situaţii pot proveni din mai multe cauze: În primul rând, un factor universal este necunoaşterea problemei. Nu mă refer aici la marele public neavizat, căruia nu i se poate pretinde în mod normal, să fie expert în statistica matematică. Îi am în vedere pe specialiştii din alte domenii precum şi chiar pe cei din domeniul matematicii. Imaginea adunării unor numere pe linii sau coloane, ca trăsătură esenţială a muncii statisticianului, persistă nu numai la cel “profan”, care nu este vinovat de o asemenea părere, ci şi în cercuri de specialişti din alte domenii. Este interesant de urmărit şi sensul care se acordă denumirii de “statistician”. În mod uzual este considerat acel individ care se ocupă cu calcule. Până nu demult, în nomenclatorul profesiilor din multe ţări, aceasta se înţelegea prin statistician. Azi, statisticianul este persoana cu studii superioare, ca şi ciberneticianul, analistul de sisteme, informaticianul. Statistica matematică constituie baza teoretică a profesiei de statistician. Încă din secolul trecut, agronomul Ion Ionescu de la Brad – printre alţii, unul din pionerii învăţământului statistic din ţara noastră scria: “Acei ce sunt numai matematicieni, din lipsă de cunoştinte economice nu au dat lucrurilor toată însemnătatea socială ce le trebuia acordată”.

19

Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor economice

El a sesizat pericolul la care sunt supuşi matematicienii care se menţin în sfera teoriei pure, refuzând contactul cu problemele lumii înconjuratoare. Acest pericol este dublu: pe de-o parte pentru însuşi matematicianul în cauză, pe de altă parte pentru deserviciul pe care aceştia îl pot aduce prin desconsiderarea părţii aplicate a propriei ramuri de matematică. Un alt factor generator de păreri false asupra statisticii este supraestimarea ei. Această supraestimare a alimentat fantezia umoriştilor care l-au imaginat pe statistician drept “omul care poate demonstra orice din nimic”. S-a ajuns la un moment dat să se spună că statistica poate substitui metodele specifice domeniului în care aceasta este aplicată. Dacă vom aplica statistica în biologie şi medicină, nu înseamnă că vom vindeca pacienţii cu ajutorul statisticii. La fel şi în industrie, statistica nu va produce niciodată. Ea devine însă o forţă de producţie doar atunci când este folosită să producem mai bine. Din această cauză, statisticianul nu-l va putea înlocui niciodată pe inginer, pe maistru sau pe muncitor. El trebuie însă să se alăture acestei grupe şi împreuna să conlucreze la diagnosticarea proceselor de producţie “bolnave”. Statistica este o disciplină a cărei aplicare utilă cere competenţă. Nu cu ajutorul statisticii se poate demonstra orice, ci cu ajutorul unor procedee greşite sau interpretări eronate, în care statistica este luată drept paravan. În astfel de cazuri nu este vorba de statistică ci de cu totul altceva.

1.3.

OBIECTUL ŞI METODA STATISTICII

În general, obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele şi procesele în cadrul cărora este prezentă acţiunea legităţilor statistice, legităţi care se manifestă sub formă de tendinţă într-un mare număr de cazuri individuale diferite ca formă de manifestare, dar aparţinând aceleiaşi esenţe. Astfel de fenomene se întâlnesc atât în natură cât şi în societate şi exprimă rezultatul combinării mai multor factori determinanţi. Examinarea fenomenelor şi proceselor sociale şi economice duce la concluzia că ea studiază o sferă foarte largă şi variată de fenomene ale vieţii sociale care se referă la forţele şi relaţiile de producţie ale societăţii cât şi fenomene din viaţa politică şi culturală a societăţii. 20

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Astfel, statistica studiază: • mărimea şi structura avuţiei naţionale a unei ţări: - mărimea şi structura fondurilor fixe; - mărimea şi structura mijloacelor circulante; - mărimea şi structura pe forme de proprietate; - acumulările de bunuri materiale ale populaţiei; - resursele naturale. • mărimea, structura, dinamica şi factorii de creştere ai Produsului Intern Brut (PIB), respectiv ai Produsului Naţional Brut (PNB); • raporturile cantitative corespunzătoare unor relaţii calitative intervenite în variaţia productivităţii, salariului, a preţului de cost şi a rentabilităţii; • studiază fenomenele demografice şi alte aspecte referitoare la populaţie: - miscarea naturală şi migratorie; - nivelul ei de trai material şi cultural, salariul şi venitul real, etc. • fenomenele din cadrul relaţiilor social-politice şi juridice ale societăţii.

1.3.1. Particularităţi de studiu ale statisticii 1. Statistica studiază fenomene sociale şi economice de masă. Fenomenele de masă sunt fenomene asemănătoare, a căror lege de apariţie nu poate fi cunoscută şi verificată decât la nivelul întregului ansamblu. În literatura de specialitate, fenomenele de masă se mai numesc şi fenomene atipice. Observând această particularitate a obiectului statisticii s-a abordat de fapt problema legii statisticii, lege care se manifestă sub formă de tendinţă şi este valabilă numai pentru un ansamblu de fenomene. Legea statisticii poate fi descoperită numai prin cercetarea unui număr foarte mare de cazuri individuale întâmplătoare legate între ele prin acţiunea comună a aceloraşi cauze obiective. 2. Statistica studiază aspectul cantitativ concret al fenomenului social economic de masă, în condiţii specifice de timp şi loc. 21

Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor economice

1.3.2. Metodologia Statistică Totalitatea operaţiilor, tehnicilor, procedeelor şi metodelor de investigare statistică a fenomenelor ce aparţin unor procese de tip stochastic (întâmplătoare) formează metodologia statistică. Procedeele de observare statistică creează posibilitatea cunoaşterii manifestărilor individuale multiple şi variate ale fenomenelor studiate. Ea se realizează prin dări de seamă, recensăminte, anchete, observări selective, monografii. Materialul obţinut prin observare este supus, cu ajutorul unor procedee specifice statistice, unor prelucrări succesive, când ceea ce este întâmplător în manifestările individuale se elimină şi se păstrează ceea ce este comun şi esenţial. În cadrul acestei etape îşi găsesc aplicabilitate: metoda grupării, metoda mediilor, metoda dispersională, a corelaţiei, metoda indiciilor ş.a. Aplicarea acestor metode are ca rezultat obţinerea sistemului de indicatori format din mărimi: absolute, relative, medii, etc. În sfarşit, procedeele de interpretare şi analiză a rezultatelor cercetării permit închegarea procesului de cunoaştere statistică, prin examinarea expresiilor numerice statistice generalizatoare. Procedeele de observare, prelucrare, analiză şi interpretare a datelor statistice formează conţinutul cursului de statistică teoretică. Indicatorul statistic exprimă de regulă o categorie economică. Exprimarea numerică a unei categorii economice presupune folosirea mai multor indicatori, fiecare punând în evidenţă anumite aspecte esenţiale ale acesteia. Complexitatea realităţii impune folosirea unui sistem de indicatori, fapt ce rezultă şi din sistemul categoriilor economice ce urmează să fie caracterizate numeric. Elaborarea indicatorilor statistici se realizează sub îndrumarea şi controlul organului oficial de statistică din ţara respectivă.

22

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

1.4.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE STATISTICĂ ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

1.4.1. Instituţionalizarea statisticii Primele organisme naţionale centrale de statistică au fost înfiinţate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza: - Biroul de Statistică al Ţării Româneşti (28 aprilie 1859) sub conducerea lui Dionisie Pop Marţian; - Direcţia de Statistică din Moldova (1 iulie 1859) sub conducerea lui Ion Ionescu de la Brad. Începând cu 1880 s-a dezvoltat în întreaga Europă o puternică mişcare de inovare şi de instituţionalizare a statisticii. Primul Congres Internaţional de Statistică organizat în 1853 la Bruxelles marchează debutul apariţiei şi unificării relative a profesiei de “statistician”. În 1885 se creează Institutul Internaţional de Statistică (IIS) care reuneşte oficiali şi reformatori importanţi care treptat, (din 1909) devine un forum de dezbateri savante şi nu doar o conferinţă a membrilor administraţiilor statistice. A avut loc crearea unor organizaţii mondiale: Societatea Naţiunilor, Biroul Internaţional al Muncii, Organismul pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Comunitatea Europeană, care vor deveni locuri obişnuite de analiză, definire şi armonizare a conceptelor statistice. În Franţa se înfiinţează în 1941 Serviciul Naţional al Statisticii, care în 1946 devine Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice INSEE. În Marea Britanie s-a creat în 1941 la initiativa lui Churchill, Oficiul Central de Statistică (CSO). În SUA criza din 1929 şi noua politică impulsionată de Roosvelt începând cu 1933 se află la originea a ceea ce experţii au calificat drept “revoluţie a statisticilor oficiale americane”. (Cele 4 elemente majore ale acestei revoluţii sunt: anchetele prin sondaj, contabilitatea naţională, coordonare statistică şi calculatoarele electronice). De aproximativ două decenii, ideea de coordonare generală a sistemului statistic prin standardizare (susţinută de statisticienii americani) a prins contur. Concepţia europeană oferă un exemplu. 23

Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor economice

Armonizarea este o necesitate evidentă. EUROSTAT ca şi celelalte organizaţii economice de cooperare europeană şi Oficiile de statistică din ţări membre sau nu ale Uniunii Europene au depus mari eforturi pentru a-şi armoniza producţiile statistice.

1.4.2. Organizarea statisticii oficiale în România Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.) – este gestionarul întregii informaţii statistice în ţara noastra. România, ca şi alte ţări din Europa Centrala şi de Est, a fost angajată într-un proces deosebit de important, de pregătiri pentru îndeplinirea condiţiilor care au permis ţării noastre integrarea în Uniunea Europeana. În acest sens, în cazul exerciţiului de screening pentru aderarea la Uniunea Europeană, capitolul 12 a fost destinat tocmai statisticii oficiale, iar unul din punctele înscrise în program a condiţionat armonizarea legii statistice româneşti cu legislaţia europeană. Regulamentele comunitare cer să se asigure fezabilitatea, coerenţa şi compatibilitatea datelor statistice din statele membre ale UE şi în acelaşi timp colaborarea şi coordonarea dintre organismele naţionale şi comunitare existente în activitatea de statistică. Tocmai aceste obiective s-au avut în vedere în O.G. nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale în Romania, republicată, modificată şi completată prin Legea 311/2002, precum şi prin H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea I.N.S.. Legislaţia în vigoare îmbunătăţeşte cadrul legal existent şi are în vedere stimularea dezvoltării şi diversificării serviciilor statistice în România precum şi formarea unei culturi statistice, atât de necesară în conjunctura actuală. Din textul ordonanţei am selectat câteva aspecte importante pe care le redau în continuare: • ordonanţa privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; • statistica oficială în România este organizată şi coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului ministru, finanţat de la bugetul de stat (este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretari de stat). 24

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În subordinea I.N.S. funcţionează: 8 direcţii regionale de statistică organizate la nivelul judeţelor - centre de regiuni de dezvoltare stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, şi 34 de direcţii judeţene de statistică la nivelul celorlalte judeţe, cu personalitate juridică, precum şi editura “Revista Română de Statistică” şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, ultimele două fiind finanţate integral din venituri proprii. • Prin servicii de statistica oficială se înţelege I.N.S. şi Direcţiile regionale/judeţene de statistică, precum şi compartimentele de statistică din cadrul organelor de specialitate ale administraţiei publice, coordonate metodologic de I.N.S.; • Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe urmatoarele principii: 1. Principiul autonomiei, potrivit caruia “I.N.S. este autorizat să stabilească în mod imparţial şi independent, fără ingerinţe de pe poziţii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, să publice şi să difuzeze datele şi informaţiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea difuzării statisticilor oficiale (date şi informaţii) tuturor categoriilor de utilizatori, fără nici o restricţie şi în condiţii de egalitate, simultaneitate şi nediscriminare în privinţa calităţii şi a termenelor de difuzare. 2. Potrivit principiului confidentialităţii, serviciile de statistica oficială şi personalul statistic au obligaţia să adopte şi să asigure pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice – de la înregistrare până la publicare – măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecţii statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obţinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative ori ale surse. 3. Potrivit principiului transparenţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte şi să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor şi al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal şi la scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite la elaborarea informaţiilor statistice, la măsurile adoptate de protecţie a datelor şi la modul şi termenele de difuzare a datelor şi informaţiilor statistice. 25

Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor economice

4. Potrivit principiului relevanţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date şi informaţii statistice, conform domeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice, stabilite în funcţie de evoluţia continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale şi de mediu. 5. Potrivit principiului proporţionalităţii, serviciile de statistica oficială au obligaţia să asigure corelarea dintre cantitatea de informaţii individuale ce se solicită şi cantitatea de informaţii prelucrate ce se ofera utilizatorilor. 6. Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistica oficiala sunt obligate să instituie şi să aplice criterii şţiintifice la selectarea surselor, a metodelor şi procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice şi să faca cunoscute, într-o forma larg accesibila, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul şi gradul de exactitate ale rezultatelor. 7. Potrivit principiului raportului cost/eficienţă, serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiecţii statistici la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor disponibile”. • pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent şi ştiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi al clasificarilor utilizate în activitatea de statistica, se înfiintează Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza şi avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional, a rapoartelor de activitate ale I.N.S. şi a Programului anual de cercetări statistice. (35 membri în componenţă: 3 reprezentanţi ai Academiei Romane, 6 reprezentanţi ai învaţămantului superior de specialitate, 6 reprezentanti ai institutelor de cercetare, 6 reprezentanţi ai ministerelor şi/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului, 1 reprezentant al Băncii Naţionale a României, 3 reprezentanţi ai organismelor sindicale, 3 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale, 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă, 3 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi preşedintele I.N.S. care este membru de drept). 26

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

• Cercetările statistice efectuate de compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administraţiei publice se avizează de către I.N.S.. • “datele şi informaţiile statistice utilizate de serviciile de statistică oficială sunt considerate confidenţiale dacă permit identificarea subiecţilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informaţii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o terţă parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv. Datele şi informaţiile statistice confidenţiale nu pot servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepuri sau obligaţii pentru subiecţii statistici la care se referă.” • Datele şi informaţiile statistice reprezintă un bun naţional, accesibil oricărei persoane fizice sau juridice, cu respectarea confidenţialităţii acestora. Acestea sunt doar câteva aspecte privitoare la organizarea statisticii oficiale în ţara noastra, care vor putea răspunde necesităţilor naţionale precum şi unui sistem statistic modern, aşa cum o cer reglementările europene. Nu ne rămâne decât să avem încrederea că această legislaţie, care va deveni o “lege a statisticii” în Romania, va crea premisele pentru o schimbare în bine în ceea ce priveşte adevaratul rol al statisticii oficiale şi, că “într-o zi – aşa cum intuia H.G.WELLS – gândirea statistică va fi la fel de necesară, oricărui cetăţean folositor societăţii, ca scrisul şi cititul”.

1.4.3. Organizarea activităţii de statistică în plan internaţional Sistemul Naţiunilor Unite – care prin secretariatul sau, prin instituţiile specializate şi agenţiile sale, prin conferinţele regionale contribuie la folosirea statisticii ca instrument de cunoaştere şi înţelegere a fenomenelor şi problemelor economico-sociale. Activitatea statistică a Naţiunilor Unite este înfăptuită sub îndrumarea Comisiei de Statistică înfiinţată în 1946 ca organ subsidiar al Consiliului Economic şi Social (ECOSOC). 27

Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor economice

Cei 24 de membri ai comisiei se aleg pe 4 ani din rândul ţărilor membre. Odată cu constituirea Comisiei de Statistică în cadrul secretariatului Natiunilor Unite a luat fiinţă Biroul Statistic care treptat şi-a facut unităţi corespondente ce funcţionează pe lângă cele 4 comisii economice regionale: Europa, Asia şi Pacific, America Latină şi Africa. Acest birou se ocupă de: colectarea, analiza şi evaluarea statisticii oficiale comunicate de guvernele ţărilor membre ale ONU, de instituţiile şi agenţiile internaţionale specializate şi cele provenind din alte surse; publicarea de date specializate; întreţinerea unui contact strans şi coordonarea internaţionala a programelor guvernamentale care vizează statistica. Preocuparea pentru armonizarea şi unificarea tuturor clasificărilor şi nomenclatoarelor. Alături de instituţiile specializate ale ONU care publică ele însăşi buletine, anuare, etc., unele organisme regionale colectează, prelucrează şi publică materiale statistice pe baza unei metodologii proprii: 1. Comisia de Statistica a CAER; 2. Departamentul Economic şi Statistic înfiinţat în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE); 3. Oficiul de Statistică al Comunităţii Europene (EUROSTAT), şi altele.

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Etape în evoluţia statisticii. Sistemul informaţional statistic. Organizarea activităţii de statistică. Publicaţii statistice.

28

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul II CERCETAREA STATISTICĂ

OBIECTIVE Capitolul al doilea urmăreşte însuşirea principalelor noţiuni necesare organizării unei cercetări statistice, precum şi cunoaşterea metodelor de culegere a datelor. Cuvinte cheie din statistică întâlnite în acest curs sunt explicate de la început pentru a fi folosite cu bună ştiinţă. Cuvinte cheie
Cercetare statistică Observare statistică Eroare statistică Moment de referinţă a datelor / perioadă de referinţă Populaţie statistică Variabilă statistică Variabile discrete şi variabile continui Indicator statistic

2.1. ETAPELE CERCETĂRII STATISTICE Etapele unei cercetări statistice sunt: - observarea - prelucrarea - analiza şi difuzarea (diseminarea) Observarea statistică, prima fază a oricărei cercetări statistice, este înregistrarea după o metodologie unitară pentru toate unităţile populaţiei cercetate, a valorilor caracteristicilor incluse în programul cercetării. 29

Cercetarea statistică

Observarea statistică se poate realiza prin: - înregistrarea directa a faptelor observate; - interogarea (înregistrarea răspunsurilor la întrebările din chestionar); - înregistrarea pe bază de documente existente în sistemul informaţional.

Observarea statistica

Culegerea datelor individuale de masa Sistematizarea datelor individuale; Calculul indicatorilor statistici; Prezentarea datelor sub forma de tabele, serii, grafice. Confruntarea si compararea datelor; Verificarea ipotezelor; Formularea concluziilor asupra cercetarii; Fundamentarea calculelor de prognoza.

Etapele cercetarii statistice

Prelucrarea statistica

Analiza si interpretarea statistica

2.2. METODE DE OBSERVARE STATISTICĂ Dările de seamă statistice reprezintă un document oficial prin care fiecare agent economic este obligat să raporteze periodic forurilor în drept rezultatele obţinute în activitatea sa, într-o anumită perioadă de timp. - Ele se caracterizează prin obligativitatea întocmirii şi înaintării în forma şi la termenele stabilite, folosind o metodologie unitară de calcul al indicatorilor raportaţi. Toate darile de seama pe care le alcătuieşte un agent economic formează nomenclatorul dărilor de seamă. - Este considerată o metoda de înregistrare totală realizată pe bază de documente, care surprinde fenomenul în continua sa desfăşurare, cu o periodicitate bine precizată, cu responsabilitate stipulată prin lege pentru cei care semnează asupra autenticităţii datelor.

30

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Acest tip de observare s-a folosit în ţara noastră până în anul 1990, când economia naţională era de tip centralizat. În prezent, observarea statistică prin dări de seamă s-a înlocuit cu cea prin rapoarte sau chestionare statistice, care de asemenea au un caracter obligatoriu şi o metodologie unitară pentru toţi raportorii de date, dar cu deosebirea că acestea se completează doar de o parte din agenţii economici, fiind o observare selectivă şi nu exhaustiva (totală) asupra fenomenelor studiate. Recensământul reprezintă cea mai veche metoda de observare statistică. Iniţial a fost folosit doar la studiul populaţiei, acum există recensăminte industriale, agricole, etc. Recensământul constituie una din principalele forme de observare în statistica demografică şi asigură în primul rând informaţii cu privire la numărul şi structura populaţiei ţării la un moment dat (“momentul critic” al recensământului), fiind de fapt o “fotografiere” a populaţiei la acel moment. Recensământul este deci o fotografiere a fenomenului la un moment dat, prin care se realizează culegerea datelor după criterii unitare şi simultan de la toate unităţile populaţiei cercetate. În perioada de pregatire a recensământului se realizează şi un recensământ de probă, efectuat de organele de specialitate. Documentele consemnează efectuarea de astfel de înregistrări cu aproximativ 3000 ani i.e.n. în China, dar se consideră ca fiind primul recensământ “modern” cel efectuat în Belgia în anul 1846, sub conducerea statisticianului A. Quetelet. Primul recensământ modern al populaţiei din România este considerat cel efectuat în anul 1838. De atunci, în România s-au mai efectuat 11 recensăminte în anii: 1859, 1899, 1912, 1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 şi 2002. Următorul reensământ al populaţiei şi locuinţelor se va efectua în martie 2011.

31

Cercetarea statistică

Dintre principiile metodologice recensămintelor, amintesc:

ce

stau

la

baza

organizării

- este o lucrare statistică iniţiată de stat, prin urmare el se efectuează pe baza unui act normativ; - este o înregistrare totală; - este obligatoriu, deci se vor înregistra toate persoanele aflate sub jurisdicţia statului, indiferent dacă se află în ţară sau străinătate; - înregistrările trebuie să respecte principiul simultaneităţii, astfel încât informaţile ce vor fi culese să facă referire la acelaşi moment; - indiferent de unitatea de observare (gospodaria sau familia), unitatea de înregistrare este persoana; - datele obţinute trebuie prelucrate detaliat, pentru a servi organizarii şi conducerii economiei sau altor scopuri. Nu voi mai insista asupra modului de realizare şi a importanţei recensământului, dar precizez ca metodologia Organizaţiei Naţiunilor Unite precizează câteva caracteristici de bază ce trebuiesc înregistrate cu ocazia efectuării acestuia: - caracteristici geografice (domiciliul); - caracteristici privind familia sau gospodaria (legatura cu capul familiei); - caracteristici personale (sex, vârsta, stare civilă); - caracteristici economice (limba maternă, religia, naţionalitatea); - caracteristici privind nivelul de instruire (studii); - caracteristici privind fertilitatea (numărul copiilor, a născuţilor vii). Trebuie precizat că recensământul organizat în România în 18 martie 2002 a aliniat indicatorii calculaţi la nivel mondial, respectând principalele definiţii, clasificări şi nomenclatoare ale ONU şi ale Biroului Internaţional al Muncii (BIM). Astfel, în urma acestui recensamânt s-au obţinut printre alţi indicatori cum ar fi: populaţia curent/obişnuit ocupată, populaţia neocupată, respectiv populaţia activă, populaţia inactivă, populaţia ocupată fiind defalcată pe sexe, medii, localităţi, activitaţi ale economiei naţionale, pregătire şcolară. În general, recensămintele sunt acţiuni de mare amploare, care necesită mari resurse umane şi materiale, dar în urma acestuia se obţin indicatori deosebit de importanţi. Spre exemplu, caracterizarea forţei de muncă la nivel de localitate nu se poate estima deocamdată, necesitând eşantioane mult prea mari, costuri prea ridicate, ceea ce ar conduce din nou la o înregistrare totală.

32

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Astfel, anumite informaţii cu privire la resursele umane, resursele de munca, forţa de muncă şi utilizarea acesteia la nivel de localitate nu sunt înregistrate decât cu ocazia recensămintelor populaţiei. Pe de alta parte, recensămintele furnizează o bază pertinentă de sondaj pentru anchetele efectuate în gospodariile populaţiei, spre exemplu pentru Ancheta Forţei de Muncă în Gospodariile Populaţiei (AMIGO) şi Ancheta Bugetelor de Familie (ABF). Sondajul este folosit în statistică atunci când, din diferite motive, trebuie să se înlocuiască observarea totala de mare amploare printr-o observare parţiala. Rezulta ca eşantionul (partea supusă observarii) trebuie să îndeplinească condiţia de reprezentativitate. Între rezultatele unui sondaj şi rezultatele obţinute dacă s-ar fi facut o observare totala apar unele abateri, numite ERORI DE SONDAJ (de reprezentativitate). Metoda selectiva se utilizeaza cu eficienta buna la cercetarea bugetelor de familie, la înregistrarea preturilor pe piata libera, la controlul statistic al calitaţii marfurilor, etc. Ancheta statistică se caracterizează prin culegerea unor informaţii, îndeosebi de la populaţie, prin chestionare speciale de observare. Prin prelucrarea datelor culese prin anchetele statistice se obţin informaţii orientative asupra fenomenelor, spre deosebire de sondajul statistic la care extinderea asupra întregului ansamblu este suficient de riguroasă. Monografia este o metodă prin care se studiază aprofundat o unitate economică sau sociala în cadrul căreia au apărut elemente noi în modul de organizare a producţiei şi a muncii. De regulă, monografiile sunt realizate de echipe de cercetători capabile să sesizeze elementele nou apărute într-un domeniu sau altul. Observarea părţii principale se foloseşte atunci când se studiază o colectivitate care prezintă variaţii calitative substanţiale de la o grupă de observare la alta. Exemplu: -volumul producţiei industriale la nivelul judeţului. Ponderea mare este în anumite ramuri, deci în cazul unei analize rapide este suficient să analizăm aceste ramuri şi să tragem concluzii pentru tot judetul; -estimarea preliminară a rezultatelor economice anuale se poate face neglijând întreprinderea de mai mică importanţă pentru economia naţională. 33

Cercetarea statistică

2.3. ELABORAREA PROGRAMULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A UNEI CERCETĂRI STATISTICE Deoarece cercetările statistice sunt operaţii de mare amploare, necesită forţe umane, apreciabile cheltuieli băneşti şi materiale, organizarea în cele mai bune condiţii, cu cheltuieli minime, impune o pregătire riguroasă, toate aceste acţiuni se prevăd şi se coordonează în programul de organizare şi desfăşurare a cercetărilor. Punctul de pornire în elaborarea programului îl constituie obiectivele care au fost stabilite pentru a fi atinse prin cercetare. Obiectivele fixeaza scopul cercetarii ! Deci, principalele probleme de rezolvat sunt: Scopul observarii – definirea clară, selectarea caracteristicilor care sunt necesare precum şi alegerea celor mai bune procedee de culegere a datelor. Obiectul observării – este format din mulţimea unităţilor care se vor înregistra împreună cu caracteristicile selectate. Delimitarea populaţiei studiate – se rezolvă cu ajutorul nomenclatoarelor şi clasificărilor existente. Unitatea de observare (de înregistrare) – element component al populaţiei statistice care se înregistrează. Unitaţile de observare pot fi de două tipuri: - unitate simplă (ex.: salariatul în cazul înregistrării forţei de muncă); - unitate complexă (ex.: echipa) Dacă se cercetează fenomene din cadrul unităţii economico-sociale, atunci unităţi raportoare devin întreprinderi sau instituţiile respective. Programul înregistrării este o listă în care se enumeră toate caracteristicile pentru care se vor înregistra date, separat pentru fiecare unitate de observare. Programul înregistrării în sistemul dărilor de seamă statistice şi al anchetelor statistice se concretizează în sistemul indicatorilor urmăriţi, iar în celelalte tipuri de observări – sub formă de chestionar. Se pot întâlni întrebări cu raspunsuri deschise (orice variantă de răspuns posibil) sau închise (cu variante de răspunsuri listate). În funcţie de particularităţile concrete ale cercetării se alege metoda de observare cea mai adecvata. 34

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Datele necesare se pot extrage din documentele existente, se pot stabili prin observare directă asupra fenomenelor sau prin interogarea persoanelor, care poate fi facută direct prin recenzări sau prin formulare expediate prin corespondenţă. Formularele de înregistrare pot fi sub formă de fişă sau listă. Fişa este un tip de formular individual care se completează pentru o singură unitate de observare şi se foloseşte când programul de observare este mai bogat, sau când unităţile de înregistrare sunt răspândite pe teritoriu. Lista este un formular colectiv, în care se înregistrează răspunsurile la caracteristicile din program pentru mai multe unităţi, concentrate în spaţiu. Exemplu: la recensământul populaţiei din 2002, fiecare familie a fost înregistrată într-o fişă, iar într-un cămin de locuit în comun persoanele prezente au fost înscrise într-o listă. Formularele sunt însoţite de norme metodologice şi tehnice privind completarea formularelor. Acestea sunt imprimate direct pe formular ori se dau ca o anexă. Timpul observarii vizeaza 2 probleme: 1. Stabilirea timpului la care se referă datele înregistrate; 2. Stabilirea timpului când se efectuează înregistrarea lor. 1. Stabilirea timpului la care se refera datele înregistrate este un moment critic (moment de referinta) pentru înregistrarile care surprind fenomenul în mod static (începutul sau sfarşitul unei perioada de timp) sau o întreaga perioada de timp (luna, trimestru, semestru, an) pentru fenomenele ce se înregistreaza în mod continuu. 2. Alegerea timpului de observare depinde de momentul sau perioada când fenomenul poate fi înregistrat în cele mai bune condiţii. Ex.: recensământul populaţiei se înregistreaza de obicei iarna, când deplasările populaţiei sunt mai reduse. Locul observarii în general coincide cu locul unde există fenomenul de înregistrat.

35

Cercetarea statistică

Măsurile organizatorice preconizate au drept scop asigurarea unor condiţii cât mai bune pentru desfăşurarea observărilor statistice. În acest scop se studiază materialele rezultate din cercetarile similare anterioare, pentru valorificarea experienţelor acumulate; se întocmesc liste ale unităţilor de observare, se organizează sectorizarea teritoriului ce trebuie cuprins, în vederea repartizarii lui pe recenzori care efectuează înregistrări; se recrutează şi se instruieşte personalul; se stabilesc măsuri de îndrumare şi control, precum şi măsuri de centralizare a datelor culese. Când datele se culeg de la populaţie, acţiunea se popularizează obligatoriu prin mijloacele de mass media.

2.4. CONCEPTUL DE EROARE ÎN STATISTICĂ Datele de masă, după ce au fost observate sau culese şi înainte de a fi prelucrate, se supun unui control riguros spre a depista şi elimina datele eronate şi a prelucra numai date autentice. Calitatea datelor de intrare determină calitatea datelor de ieşire ! Controlul datelor statistice observate se efectueaza în 2 direcţii: • se verifică dacă s-a cules volumul complet al datelor; • se verifică calitatea datelor (autenticitatea lor). Practica statistică a dovedit că în mod curent se pot produce erori de înregistrare, care pot fi cu atat mai numeroase cu cât cercetarea este de o amploare mai mare. Erorile de observare reprezinta abateri între datele înregistrate şi mărimea concretă, reala, a caracteristicilor. Aceste erori pot avea un caracter : a) întâmplator b) sistematic (ex.: erori de metodologie) a) Erorile ce au un caracter întâmplator se produc de regula în ambele sensuri şi sunt făcute nepremeditat, fie din neînţelegerea corectă a întrebării, fie din lipsă de memorie. Cu cât observarea se referă la un număr mai mare de unităţi, cu atât posibilitaţile de compensare sunt mai mari şi ca atare ele vor influenţa în mai mică măsura rezultatele.

36

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

b) Erorile ce au un caracter sistematic se produc de regulă într-un singur sens şi influenţează asupra indicatorilor. Acest tip de erori este periculos, deoarece nu există posibilitate de compensare şi denaturează sensul indicatorilor. Spre exemplu, datorită neînţelegerii corecte a metodologiei de către un recenzor, acesta va înregistra greşit un anumit fenomen în tot sectorul său de recensământ, influentând astfel într-un singur sens fenomenul observat.

2.5. CONTROLUL DATELOR STATISTICE În prezent, datorită volumului mare de date care circula şi a costurilor mari pe care le implică, metoda manuală nu este aplicabilă şi se practică tot mai mult controlul automat al datelor şi corectarea centrală a datelor statistice, pe baza algoritmilor desprinşi din practică controlului manual. e = eroare absolută x 0 = valoare reală x = valoare determinată statistic

e = x – x0

unde

e= ---- × 100 x0

sau în procente:

∑%

e= ---- × 100 x0

În practică, de regulă, nu se cunoaşte valoarea adevarata x0 şi deci nici eroarea efectivă nu poate fi calculată. De aceea, se fixează o eroare maximă admisibila e , numită şi eroare absoluta limita, pe care eroarea ˆ efectiva e nu o poate depaşi:

ˆ e = x - xo ≤ e

37

Cercetarea statistică

2.6. CONCEPTE DE BAZA FOLOSITE ÎN STATISTICĂ Colectivitate statistică (sau populaţie statistică) – totalitatea fenomenelor de aceeaşi natură supuse unui studiu statistic (reprezintă o mulţime de elemente care formează o colectivitate statistică numai dacă au aceeaşi natură, sunt asemănatoare sau omogene din punct de vedere al anumitor criterii). Colectivitatea statistică se prezinta într-o varietate de forme, de aceea trebuie delimitată în timp şi spaţiu, precum şi din punct de vedere al conţinutului şi formei de organizare. In funcţie de natura unităţilor, colectivitaţile statistice sunt alcătuite dintr-un ansamblu de persoane (ex. populaţia României), obiecte (ex. parcul de maşini), evenimente (ex. căsătoriile, …), agenţi economici (ex. unităţi economice de turism), idei sau opinii (ex. opiniile consumatorilor despre calitate…). Rezultă că în statistică colectivitaţile pot fi privite: - static (când exprimă o stare – persoane, etc.) sau - dinamic (când exprimă un proces sau o devenire). Unităţile colectivităţii – reprezintă elemente constitutive ale colectivităţii. Acestea pot fi: - simple (ex. persoana fizică, angajatul, produsul, etc.) sau - complexe (ex. familia, gospodaria, grupa de studiu, unitatea economică, etc.) Caracteristici statistice (variabile statistice sau variabile aleatoare) reprezintă criteriile pe baza cărora se caracterizează unităţile colectivităţii. Exemplu: vârsta, greutatea, sexul, naţionalitatea, ocupaţia, cifra de afaceri, etc.). Valorile înregistrate de aceeaşi caracteristică la unitaţile colectivitaţii statistice se numesc variante (valori).

38

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Caracteristicile statistice pot fi clasificate după mai multe criterii: • după modul de obţinere - primare - derivate • după conţinutul lor, putem avea: - variabile - de timp (arata apartenenta unitaţilor la un moment sau o perioadă de timp); - de spaţiu (arata situarea în spaţiu a unităţii); - atributive (sunt toate celelalte însuşiri ale unitaţilor statistice şi servesc pentru definirea fenomenelor studiate). • după modul de exprimare putem avea caracteristici: - nenumerice (calitative) - cele exprimate prin cuvinte (ex. activitatea economcă; profesia,...) - cantitative (numerice). Caracteristicile cantitative (numerice) la rândul lor, pot fi după natura variaţiei de două tipuri: a) cu variaţie discretă (nu pot lua decât valori strict determinate într-un interval dat de valori înregistrate la un moment dat); b) cu variaţie continuă (poate lua orice valoare într-un interval finit sau infinit; ex.: profitul unui agent); • după modul de manifestare la nivelul unităţilor simple se pot întalni şi caracteristici alternative, de tipul “da sau nu”, în care fie întâlnim forma directă de manifestare, fie opusul acesteia (ex. urban sau rural). Variabila aleatoare – variabilă ale cărei valori aprioric necunoscute apar în împrejurari întâmplătoare cu probabilităţi determinate Date statistice – sunt mărimi concrete obţinute din experimente, observaţii, numărare, măsurare sau din calcule. Fiecare dată statistică are o parte noţională care permite identificarea fenomenului în timp, spaţiu şi formă de organizare, precum şi o parte numerică .

39

Cercetarea statistică

Datele statistice sunt purtătoare de informaţii şi nu trebuiesc confundate între ele. Practic, informaţia statistică redă mesajul datelor statistice, semnificaţia lor. Inferenţă statistică – obţinerea de concluzii asupra unei populaţii statistice, bazate pe informaţii obţinute din cercetarea unui eşantion. Confidenţă – intervalul de încredere, valabil pentru rezultatul unei analize statistice realizate pe bază de eşantion şi extins asupra întregii populaţii. Indicator statistic – expresia numerică a unei determinări calitative obiective obţinută în urma efectuării unei cercetări statistice raportată la condiţii specifice de timp, spaţiu şi organizare. Indicatorii statistici reprezintă datele statistice cu ajutorul cărora se analizează un fenomen/proces economic sau social, sub toate aspectele.

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Care sunt metodele de observare exhaustivă ? Dar selective ? Plecând de la un obiectiv ce vi-l propuneţi, efectuaţi un program de cercetare statistică în aşa fel încât să obţineţi informaţiile de care aveţi nevoie pentru realizarea obiectivului propus. Cum puteţi efectua un control riguros al datelor statistice în exemplul de cercetare statistică ales ?

40

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul III SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE

OBIECTIVE Capitolul urmăreşte însuşirea principalelor cerinţe ale unei clasificări şi grupări statistice, modalitatea de ordonare şi grupare a datelor obţinute din observare, ca un principal pas în prelucrarea acestora. Totodată, aceştia iau cunoştinţă cu principalele clasificări şi nomenclatoare de interes naţional utilizate în economie. Cuvinte cheie
Completitudine Unicitate CAEN COR SIRUTA REGIS Variaţie continuă şi discontinuă

3.1. PRELUCRAREA PRIMARĂ A DATELOR Complexul de operaţii prin care se obţin informaţiile necesare alcatuieste prelucrarea statistica in sens larg. Operaţiile de calcul ale caracteristicilor secundare derivate operaţii de grupare a datelor individuale, de centralizare/agregare a lor pe întreaga populaţie, prezentarea datelor sub formă de tabele/serii statistice şi reprezentarea lor grafică, determinarea indicatorilor sintetici absoluţi şi derivaţi sunt metode de prelucrare primară. 41

Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice

Operaţiile de transformare pe mai departe cu ajutorul metodelor mai evoluate ca: metoda de repartiţie uni – bi şi multidimensionala, etc., împreuna cu metodele de prelucrare primara, formează prelucrarea în sens larg. Clasificarea şi gruparea statistică – este sistematizarea populaţiei pe părţi statistic omogene, în funcţie de variaţia unei caracteristici sau, simultan, a mai multor caracteristici. Gruparea/clasificarea se declanşează cu analiza teoretică a populaţiei studiate în vederea stabilirii grupelor/claselor calitativ distincte şi omogene statistic. În continuare, se stabileşte sistemul de caracteristici care permite delimitarea grupelor, deci se alege caracteristica de grupare. Când numarul de valori/variante este mare, gruparea se face pe intervale de valori sau pe grupe de variante, fiind necesara stabilirea intervalelor de grupare. Clasificarea statistică este deci o operaţie de sistematizare a unui ansamblu de elemente, obiecte, activităţi, pe baza atributelor comune, în clase, a claselor în “clase de clase” şi aşa mai departe, astfel că fiecare clasă obţinută să ocupe un loc precis, iar elementele încadrate în ea să fie cat mai omogene. Cerinte ale unei clasificări:

• completitudine (fiecare element trebuie să aparţina unei clase); • unicitate (fiecare element aparţine numai unei singure clase); • omogenitate (elementele asemanatoare aparţin aceleaşi clase,
iar elemente diferite – claselor diferite). În practica statistică se utilizează sisteme standardizate de clasificări care constituie componente de bază ale Sistemului Informaţional Economic şi sunt instrumente indispensabile pentru organizarea culegerii, stocării, prelucrării şi analiza datelor statistice. Ansamblul acestora este sistemul unitar de clasificări şi nomenclatoare social-economice ce funcţionează la nivel macroeconomic.

42

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

3.2. CLASIFICĂRI ŞI NOMENCLATOARE DE INTERES GENERAL Registrul statistic al întreprinderilor – REGIS – baza legală. Sunt perfectate protocoale de colaborare cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerul Finanţelor. REGIS - asigură cunoaşterea populaţiei statistice prin identificarea unităţilor, furnizarea de informaţii de stratificare (activitatea, talia unităţii, localizarea ei). - din acesta se extrage baza de sondaj; - sunt intercalate şi informaţiile externe provenite din surse administrative: REGISTRUL FISCAL şi RECOM - rezultatul anchetelor statistice trebuie să constituie sursa principală de ameliorare a calităţii datelor din registrul statistic; - în timp ce baza de sondaj reflectă situaţia unităţii la un moment dat, registrul statistic este un instrument dinamic, care trebuie să înregistreze orice mişcare. Componentele Registrului: - identificare (număr, nume, stare, forma juridică, adresa completă) - indicatori de stratificare (forma de proprietate, clasa de activitate, mărimea unităţii) - stare civilă – date demografice (data creării; a înscrierii în Registrul Statistic; modificări intervenite, data desfiinţării) - informaţii de legatură (dependenţă; apartenenţă; istoric). Registrul trebuie să fie de bună calitate (relevant, precis, actualizat). O cerinţă comunitară - sistemele naţionale de registre statistice să fie armonizate şi să garanteze comparabilitatea internaţională.

43

Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice

3.2.1. Clasificările şi nomenclatoarele registrului REGIS Conform Legii Statisticii, I.N.S. coordonează elaborarea clasificărilor şi nomenclatoarele unitare, de interes naţional, obligatorii în toate formele de evidenţă şi în prelucrarea automată a datelor. Clasificarea Activitaţilor din Economia Naţionala (CAEN) armonizată cu cea a Uniunii Europene şi pe plan internaţional, activităţile fiind clasificate după principiul omogenitaţii, pe secţiuni, diviziuni, grupe şi clase. Avantajul ei constă în asigurarea unei bune corespondenţe cu nomenclatoarele de produse. Acest lucru permite utilizarea unui criteriu suficient de obiectiv pentru determinarea activităţilor principale, mai ales în industrie. Regulile de determinare a activităţii principale pot fi corect aplicate doar în cazul ASA (Anchetelor structurale anuale). Din acest motiv, în REGIS, unităţile se consideră cu CAEN principal în urma unei astfel de anchete şi nu poate fi modificată. De regulă, dacă în 2-3 ani succesivi se menţine un nou cod, se schimbă şi codul din REGIS. SIRUTA este un nomenclator de identificare a unităţilor teritoriale administrative (Sistemul Informaţional al Registrului Unitaţilor Teritorial Administrative). Fiecare unitate teritorial-administrativă a primit un cod de identificare format dintr-un număr nesemnificativ de la 1 la n şi o cifra de control. Conţine: toate unităţile administrativ teritoriale, indiferent de nivel + nomenclatorul judeţelor. Modulul SIRPRIV – cuprinde toate unităţile active cu cod SIRUES completat, existente în modulul fiscal şi care are forma de proprietate privată. Modulul NOMREGIS – conţine nomenclatoarele şi clasificările atât ale registrului REGIS cât şi a sistemului statistic. COR – Clasificarea Ocupaţiilor din România.

44

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

CPSA – Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor reprezintă o detaliere a CAEN, prin ordonarea după principiul omogenităţii a tuturor familiilor de produse şi servicii pe nivele ierarhice succesive. Formele de proprietate care se utilizează pentru structurarea datelor sunt detaliate pe 8 tipuri specifice perioadei actuale: perioada integrală de stat; perioada majoritara de stat; majoritar privată; integral privată; cooperatista; obştească; integral străină; publică de interes naţional şi local.

3.3. GRUPAREA DATELOR OBŢINUTE DIN OBSERVARE Gruparea datelor după modul de variaţie pentru caracteristicile exprimate numeric: - grupări pe variante (se foloseşte când numărul variantelor este redus şi centralizarea datelor se poate face pentru fiecare variantă în parte); ex: locuinţele se pot grupa dupa nr. de camere; - grupări pe intervale egale de variaţie (se foloseşte când gradul de variaţie al caracteristicilor permite alegerea unei mărimi egale a intervalelor astfel încât numărul grupelor să nu modifice forma ei de variaţie); - grupări pe intervale neegale (pentru cazul unui grad foarte mare de variaţie). 3.3.1. Alegerea numărului de grupe şi stabilirea mărimii intervalului de grupare pentru caracteristicile exprimate numeric Alegerea numărului de grupe se face ţinând seama de scopul pentru care se foloseşte metoda grupării. Exemplu: Într-o echipă de muncitori s-au înregistrat urmatoarele valori ale producţiei individuale (număr piese realizate de fiecare muncitor): 125; 128; 130; 131; 142; 135; 136; 142; 136; 143; 125; 123; 135; 123; 132; 143; 133; 132; 122; 135; 128; 135; 124; 131; 134; 125. Mai întâi trebuiesc ordonate datele pentru a obţine frecventele de apariţie a diferitelor variante. În acest scop se porneşte de la amplitudinea variaţiei şi de la numărul unităţilor observate.

45

Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice

Dacă se notează caracteristica statistică după care se grupează cu “xi”, ea poate lua valori între limita minima xmin şi cea maxima xmax. Amplitudinea variaţiei (A) = xmax - xmin Unde: xmin = 122 A =143 - 122 = 21 Numărul de grupe (r) marimea intervalului de grupare (k) se aleg în aşa fel încât să se cuprindă toate valorile individuale. Se rotunjeste întotdeauna în plus, pentru a nu rămâne unităţi ale populaţiei observate pe dinafară. Dacă spre exemplu dorim să efectuăm gruparea celor 26 de muncitori pe 5 intervale de grupare egale, mărimea intervalului va fi: A max 21 k = ----------- = ----- = 4 ,2 rotunjit în plus = 5 . r 5 Putem efectua urmatoarele 4 variante de grupare pentru 5 intervale egale:
Varianta I
Grupe după mărimea produselor obţinute Nr. muncitori

şi

x max = 143

Varianta II
Grupe după mărimea produselor obţinute Nr. muncitori

120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 TOTAL

4 5 8 5 4 26

120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 TOTAL

7 3 10 2 4 26

Nota: limita inferioară inclusă în interval

Nota: limita superioară inclusă în interval

Comparând frecvenţele se observă că ele diferă tocmai datorita faptului că au fost suficiente valori ale caracteristicii egale cu una din limitele intervalelor de grupare. Acestea se numesc grupări pe intervale cu variaţie continuă şi întotdeauna trebuie precizat într-o notă care limita (inferioara sau superioara) se include în interval.

46

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Pentru a elimina această dificultate se fac grupări cu variaţia discontinuă în care limita inferioara a intervalului următor este deplasată cu o unitate de măsura faţă de limita superioară a intervalului precedent.
Varianta I
Grupe după mărimea produselor obţinute Nr. muncitori

Varianta II
Grupe după mărimea produselor obţinute Nr. muncitori

120-124 125-129 130-134 135-139 140-144 TOTAL

4 5 8 5 4 26

121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 TOTAL

7 3 10 2 4 26

La determinarea mărimii intervalului de grupare, în special pentru caracteristicile statistice cu tendinţe de variaţie sistematică şi cu un numar mare de observaţii se poate folosi formula lui Sturges: X max – X min k = ---------------------------------1 + 3 ,322 lg N În exemplul luat avem: 21 k = ------------------------------------ = 3 ,68 1 + 3 ,322 lg 26
unde

N = numărul total al observaţiilor k = mărimea intervalului de grupare

3.3.2. Funcţiile grupării statistice - determinarea structurii colectivităţii cercetate pe tipuri calitative diferenţiate în cadrul aceleiaşi colectivitaţi; - sesizarea mutaţiilor produse în structura colectivităţii statistice, pe plan teritorial şi în dinamică; - surprinderea tendinţelor de manifestare a variaţiei fenomenului studiat; - stabilirea şi interpretarea legăturilor dintre fenomene şi a factorilor care le influenţează.

47

Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Cum se încadrează un agent economic într-o activitate a economiei naţionale ? Exemplificaţi încadrarea unor agenţi economici după CAEN. Efectuaţi o observare statistică a unui grup de studenţi după o caracteristică aleasă şi efectuaţi o grupare pe 4 intervale de variaţie egale şi discontinui.

48

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul IV PREZENTAREA DATELOR STATISTICE

OBIECTIVE Capitolul are drept scop învăţarea corectă a principalelor metode de prezentare a datelor statistice sistematizate. Astfel, fie că este vorba de prezentarea datelor în tabele sau în grafice statistice, acestea trebuie să respecte nişte reguli clare, să nu fie folosite la întâmplare şi, să-şi atingă scopul pentru care acestea au fost construite. O diversitate de grafice statistice stau ca exemple în înţelegerea corectă a prezentării datelor. Cuvinte cheie
Tabel, serie şi grafic statistic Mărimi de flux şi mărimi de stoc Scară de reprezentare

Prezentarea datelor statistice se poate face sub următoarele forme: Tabele statistice Serii statistice Prezentarea grafică a datelor statistice

4.1. TABELE STATISTICE I. Tabele statistice – este forma de bază a oricărei prezentări, a rezultatelor prelucrării datelor de evidenţă, reprezentând un ansamblu de judecăti despre colectivitatea studiată şi orânduite în aşa fel încât cuvintele scrise să servească drept titluri comune pentru înţelegerea conţinutului expresiilor numerice. 49

Prezentarea datelor statistice

Subiectul tabelului este constituit din colectivitatea la care se referă datele şi se regăseşte de obicei în titlul general al tabelului. Predicatul tabelului se referă la sistemul de indicatori ce caracterizează colectivitatea prezentată în tabel. Felurile tabelelor statistice sunt extrem de variate, în funcţie de scopul prelucrării sau al analizei statistice. Cele mai des întâlnite sunt: Tabele simple sunt cele în care se prezintă indicatorii statistici ai unitatilor statistice la care se referă datele, ordonate după urmatoarele criterii: cronologic, teritorial sau organizatoric. Întocmirea acestui fel de tabele nu ridică probleme deosebite, ordonarea indicatorilor făcându-se în funcţie de scop. Tabelul pe grupe se foloseşte când se aplică gruparea simplă şi se centralizează frecvenţele şi valorile caracteristicilor care se găsesc într-o relaţie de dependenţă faţă de variaţia caracteristicii de grupare.
Grupe de unităţi după variaţia caracteristicii Nr. unităţilor (f) 1 Valorile centralizate ale caracteristicilor din predicat

" x"
A

y
2

z
3

v
4

x1 x2
: :

f1 f2 fi

: :

y x1 y x2
: :

z x1 z x2
: :

v x1 v x2
: :

xi xm
Total
m

y xi y xm

z xi

v xi

fm

z xm

v xm

∑ fi
i =1

i =1

∑y

m

xi

i =1

∑z

m

xi

i =1

∑v

m

xi

În acest tabel subiectul este reprezentat prin grupele formate pe baza caracteristicii de grupare “x”, iar predicatul din frecvenţele de apariţie ale diferitelor variante (x1, x2, … xm) şi din sumele parţiale ale valorilor înregistrate pentru caracteristicile y, z, v, condiţionate de variaţia valorilor variabilei x. Tabelul pe grupe poate fi folosit pentru: • caracterizarea independentă a gradului şi formei de variaţie a caracteristicii x; • interpretarea legăturilor dintre variaţia caracteristicii de grupare şi variaţia caracteristicilor care formează predicatul tabelului; • pentru aplicarea metodelor de calcul ale corelaţiei statistice. 50

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Tabelul combinat se foloseşte când subiectul se prezintă prelucrat după variaţia a cel puţin 2 caracteristici de grupare (x, y) şi predicatul este format din valorile centralizate ale variabilelor dependente (z, v) de factorii de grupare.
Caracteristica Caracteristica Frecvenţele primară de secundară de corespunzătoare grupare grupare valorilor Valorile centralizate ale caracteristicilor

x

y

xy

z

v

x1 x2
. . . . .

y i1 . . yj . yp
T otal
grupa 1

fi 1 . . fij . fip

z x1 y 1 . . z x1 y j . z x1 y p
i =1

v x1 y1 . . v x1 y j . v x1 y p
i =1

.
. . . .

i =1

∑ f ij
f i1 f ij . . y ip

p

∑z

p

xi y j

∑v

p

xi y j

xi
. . .

yi1 . . y ij . y ip
T otal
grupa i

z x i y1 . z xi y j . . z xi y p

v xi y1 . v xi y
j

xm

. . v xi y p

∑ f ij
j =1

p

i =1

∑ z xi y j
z xm y1 . z xm y j . . z xm y p

p

i =1

∑v

p

xi y j

yi1 . . y ij . y ip
T otal
grupa m

f i1 f ij . . y ip

v xm y1 . v xm y
j

. . v xm y p

m =1 m

∑ f mj
i =1

p

i =1

∑z
m i =1

p

xi y j

i =1

∑v
m i =1

p

xi y j xi

T otal ge neral

∑ fi

∑ z xi

∑v

51

Prezentarea datelor statistice

3. Tabelul cu dublă intrare se foloseşte atunci când colectivitatea a fost împărţită în grupe dupa variaţia a două caracteristici (x, y) şi au fost centralizate numai frecvenţele de apariţie ale valorilor x, y. Într-un tabel cu dublă intrare grupele formate dupa variaţia caracteristicii x reprezintă elementele componente ale subiectului, iar grupele formate după variaţia caracteristicii y elementele componente ale predicatului. În rubricile tabelului se trec frecvenţele valorilor x, y. Rezultă că unităţile la care s-a facut înregistrarea datelor se distribuie atât după variaţia lui x cât şi a lui y, pentru care deci numărul total al unităţilor observate (N) este egal cu suma frecventelor după x, cât şi cu cele după y.
Grupare după Grupare după caracteristica y caracteristica x y1 ...y2... ...yj.... ...yp...

Frecvenţa după variabila x

x1 x2 . . xi . . . xm
Frecvenţa după variabila y

f 11 f 21 . . f i1 . . . f m1 fy 1

f 12 f 22 . . f i2 . . . f m2

f 1j f 2j . . f ij . . . f mj

f 1p f 2p . . f ip . . . f mp
m i =1

fx 1 fx 1 . . fx 1 . . . fx m
p

...fy i .. ...fy p .. fy 2 ... . .

∑ f x = ∑ f yj
j =1

=N

4. Tabelul de asociaţie se foloseşte pentru a putea prezenta într-un tabel statistic legatura dintre două caracteristici alternative. Şi pentru subiect şi pentru predicat nu sunt decât doua variante x1, x2 pentru grupele formate pe baza variaţiei subiectului şi y1, y2 pentru grupele formate pe baza variaţiei predicatului.

52

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Variantele lui x x1 x2 Total

Variantele lui y y1 a c a+c y2 b d b+d

Total a+b c+d N = (a+c) + (b+d) + +(a+b) + (c + d)

4.1.1. Reguli de întocmire a tabelelor statistice • stabilirea subiectului şi predicatului tabelului în funcţie de scopul sistematizării datelor statistice; • alegerea unităţilor de măsură în care se exprima indicatorii statistici; • completarea tuturor rubricilor tabelului; • evitarea unor tabele prea încărcate;precizarea surselor de informaţie şi redactarea notelor explicative.

4.2. SERIILE STATISTICE Seriile statistice sunt o corespondenţa între 2 şiruri de date statistice în care primul şir reprezinta variaţia caracteristicii de grupare, iar cel de-al doilea şir rezultatul centralizării frecvenţelor de apariţie sau ale valorilor unei alte caracteristici cu care se corelează. Seria statistică poate fi considerată astfel ca o funcţie matematică în care valorile centralizate ale frecvenţelor sau ale caracteristicilor sunt valori dependente (y) în funcţie de valorile caracteristice de grupare (x). 4.2.1. Clasificarea seriilor statistice a. După posibilităţile de caracterizare a fenomenelor, seriile statistice pot fi: - serii statistice independente (unidimensionale), (acelea care rezultă dintr-o grupare simpla);

53

Prezentarea datelor statistice

Exemple: Notele obţinute de 10 studenţi la examen:
Studentul Nota 1 9 2 10 3 4 5

6

4

8

- serii statistice condiţionate (multidimensionale), sunt obţinute dintr-o grupare combinată. b. După conţinutul caracteristicii de grupare: - serii statistice de timp (dinamice sau cronologice) – acelea în care se prezintă variaţia unei caracteristici în funcţie de timp: yi = f (ti) unde yi = valorile caracteristicii care se studiază ti = variabila de timp

c. După timpul la care se referă datele, acestea pot fi la rândul lor: - serii dinamice de intervale Exemplu: Producţia de carne în România între anii 2000 - 2008
Anii Mii tone 2000 5600 2001 5900 .....

- serii statistice de momente ce se obţin pentru variabile statistice cantitative care se pot măsură în orice moment, ca de ex.: nr. de muncitori, volumul fondurilor fixe, etc.
A În unităţi fizice 2000 125630 2001 129700 .....

Caracteristic seriei dinamice de momente este faptul că termenii ei nu se pot cumula deoarece pot exista înregistrări repetate şi valoarea obţinută nu ar avea sens economic. - serii statistice de spaţiu sunt cele în care centralizarea frecventelor sau a valorilor individuale ale caracteristicii studiate se face în funcţie de variaţia teritorial-administrativă. De regulă ele sunt folosite pentru sistematizarea informaţiei statatistice pe judeţe. Se pot întocmi serii teritoriale în care indicatorii pot fi absoluţi, relativi şi medii.

54

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

- serii statistice de distribuţie (de repartiţie) sunt acelea în care se foloseşte pentru gruparea datelor o caracteristică atributivă (calitativă sau numerică) iar centralizarea se face pentru frecvenţele la care se înregistreaza aceeaşi variantă sau pentru o altă caracteristică statistică.
Dis tributia populatiei curent active a judetului Bacau la recens am antul din 2002, dupa s tatutul profes ional (pers oane)

Statutul profesional
Salariati Patroni, intreprinzatori privati Lucratori pe cont propriu Mem bri ai s ocietatilor agricole Lucrator fam ilial in propria gos podarie Alte s ituatii Total judet Bacau

Numar persoane 185972 5476 54543 125 77818 12083 336017

În cazul unei amplitudini mari a variaţiei se folosesc serii statistice pe intervale de grupare (egale sau neegale).
Populatia stabila a judetului Bacau la recensamantul din 18 martie 2002, pe grupe mari de varsta Total judet (persoane) Total 706623 0-14 ani 143426 15-59 ani 433067 60 ani si peste 130130 Sursa datelor: "InfoSTAT" nr. 5/2003 - Directia Judeteana de Statistica Bacau Grupa mare de varsta

Structura populatiei stabile a judetului Bacau la recensamantul din 18 martie 2002, pe grupe mari de varsta Grupa mare de varsta Total 0-14 ani 15-59 ani 60 ani si peste Ponderea populatiei in total (%) 100,0 20,3 61,3 18,4

Aceasta este o serie de distribuţie cu frecvente relative. 55

Prezentarea datelor statistice

Serii statistice descriptive (Ex. Lista candidaţilor admişi la facultate cu toate datele esenţiale). Serii de distribuţie condiţionate se obţin folosind o grupare combinată după 2 sau mai multe caracteristici statistice care se găsesc într-o strânsă interdependenţă. Ex.: Distribuţia întreprinderilor din agricultura dupa nr. mediu de muncitori din activitatea de baza şi productivitatea pe un muncitor
Grupe de întreprinderi după nivelul producţiei - mii piese Grupe de întreprinderi după nr. muncitorilor din activitatea de baza Sub 80 81100 101120 121140 141160 161180 181200 Peste 200 Nr. de întreprineri în funcţie de nr. pieselor produse

Peste 450 401-450 351-400 301-350 251-300 201-250 151-200 Pana la 150
Nr. întreprinderi în funcţie de nr. muncitori

1 1 1 5 7 15

1 1 4 9 16 13 44

1 9 4 14 16 8 2 54

6 8 10 6 10 4 44

2 6 8 13 3 2 1 35

3 8 8 5 3 3 1 31

3 2 3 2 1 1 12

3 1 2 1 7

10 27 38 40 37 54 34 2 242

Se poate observă că între cele 2 variabile există o anumită legatură, adică pe măsură ce creşte nr. muncitorilor, creşte şi cantitatea producţiei obţinute de aceştia. 4.2.2 Reprezentarea grafică a datelor statistice Metoda grafică este folosită în teoria şi practica statistică atât pentru prezentarea unor date statistice cât şi ca instrument de analiza şi interpretare a fenomenelor studiate. Graficele constau în exprimarea datelor statistice din tabele prin linii sau puncte, figuri geometrice, harţi, simboluri şi alte mijloace specifice. Ele se întâlnesc în aproape toate sectoarele de activitate deoarece ele au calitatea de a prezenta într-o forma simpla, sugestivă şi atrăgatoare trăsăturile esenţiale ale fenomenelor în condiţii determinate de timp şi spaţiu. 56

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În statistica social-economică graficele au urmatoarele scopuri: - interpretarea vizuala a raportului de mărime dintre doi sau mai mulţi indicatori statistici; - interpretarea structurii şi a mutaţiilor de structură, privite în dinamică sau pe plan teritorial; - interpretarea densităţilor de repartiţie a frecventelor fenomenelor înregistrate într-o cercetare statistică concretă; - interpretarea tendintelor de dezvoltare a fenomenelor studiate în dinamică pentru etapa dată; - popularizarea datelor statistice cu privire la gradul de dezvoltare a fenomenelor considerate în dinamică sau pe plan teritorial. Reprezentările grafice sunt folosite fie ca o metoda de prezentare a rezultatelor cercetărilor statistice, fie ca mijloc de alegere a metodelor şi procedeelor de calcul. 4.2.3. Elementele de bază ale unui grafic Titlul graficului – în el se sugereaza ce relaţii trebuie interpretate vizual pe baza graficului. - este indicat să fie scurt, clar, precis şi complet şi pe cât posibil să corespundă cu titlul tabelului statistic ale cărui date le reprezintă; - el cuprinde indicaţii cu privire la obiectul reprezentat, timpul şi spaţiul la care se referă datele reprezentate şi unitatea de măsură; - de regula, se trece deasupra figurii graficului, dar dacă graficul face parte dintr-un text, atunci poate fi inclus în fraza pe care-l precede. Reţeaua graficului are ca scop să usureze identificarea în plan a punctelor care reprezintă mărimile variabilelor reprezentate grafic. Ea poate fi formată din linii paralelel orizontale, verticale, oblice, cercuri concentrice, sectoare de cerc care servesc pentru plasarea corectă a punctelor pe grafic. În reprezentarea grafică a fenomenelor social-economice se folosesc: reţele rectangulare, reţele curbilinii şi reţele suplimentare. În majoritatea cazurilor se apelează la reţelele folosite pentru construirea graficului în sistemul coordonatelor rectangulare.

57

Prezentarea datelor statistice

y Cadranul II

+ Cadranul I

x Cadranul III y
-

x + Cadranul IV

În mod obişnuit, la construirea graficului se foloseşte numai cadranul I şi uneori I şi IV împreună.În sistemul axelor rectangulare se construiesc şi reţele logaritmice, semilogaritmice, dar ele sunt neuniforme. Reţeaua curbilinie se foloseşte spre exemplu pentru construirea graficului după metoda coordonatelor polare. Dintre reţelele curbilinii: - reţeaua polară (radiala) este formată din cercuri concentrice. Sunt folosite în special pentru reprezentarea sezonalităţii unui fenomen social-economic. Scara de reprezentare se alege ţinând seama de ordinul de mărime al indicatorilor de reprezentat, de gradul şi forma de variaţie dintre ei şi de scopul urmărit. Ea se compune dintr-o linie care se numeşte suportul scării şi dintr-un şir de puncte nenumerotate cu ajutorul cărora se realizeaza divizarea liniei. Lungimea scări este întreaga distanţă dintre punctele extreme ale scării. Ex.: ——— 1 cm = 400 kg 0 400 800 1200 1600

Deci pe suportul scării apar doar intervale. 58

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Alegerea variaţiei de lungime a scării se face în funcţie de spaţiul destinat figurii graficului.Cel mai adesea în practică se foloseşte scara uniforma, care trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: - unitatea de lungime aleasă trebuie să fie aceeaşi pentru toţi indicatorii pe care îi cuprinde graficul; - atât scările verticale cât şi cele orizontale trebuie dispuse în aşa fel încât să permită citirea uşoară a graficului; - scara aleasă trebuie să permită folosirea completă şi raţională a spaţiului respectiv; - deasupra notaţiilor numerice ale scării trebuie să se arăte întotdeauna denumirea U.M. Notele explicative şi legendele se folosesc pentru a putea interpreta corect graficul. Ele apar atunci când este necesar să se atraga atenţia asupra aspectelor metodologice ale calcularii indicatorilor reprezentaţi sau asupra modului de prezentare a lor în grafic. Notele pot fi de 2 feluri: - note generale care se referă la toate datele sau la întreaga diagrama. Dacă ea este scurtă, poate fi aşezată chiar sub titlul graficului; - note speciale, care se referă numai la o anumită parte a datelor sau a diagramei. De regula ele sunt trecute sub figura graficului. Legendele reprezintă explicarea concisă a semnelor convenţionale, hasurilor şi culorilor folosite. Semnele convenţionale pot fi facute sub 2 forme: -sub forma de inscripţii în chenar, chiar pe grafic; -sub forma legendei. Inscripţia în interiorul graficului trebuie să fie scurtă, clară şi plasată deasupra curbei, fiind legată de aceasta printr-o săgeată. În general, legenda se plaseaza în afara cadrului construcţiei graficului, fie în dreapta retelei, fie sub retea. Sursa de informaţie a datelor din grafic este obligatorie în toate cazurile când se folosesc date reale. Când graficele sunt încadrate într-un raport de analiza sau lucrare de cercetare statistica, la fel ca şi titlurile, sursele de informare pot să nu apară în mod expres dacă din textul respectiv rezultă aceste elemente.

59

Prezentarea datelor statistice

4.2.4. Tipuri de grafice - grafice prin coloane şi benzi; - grafice prin figuri geometrice de suprafaţă sau volum, cronograme; - diagrame radiale (polare); -diagrame de distribuţie (histograma, poligon de frecvenţă, curba cumulativă a frecventei, curba de concentrare; - cartograme şi cartodiagrame; - grafice prin figuri naturale şi simbolice. Ele se mai pot grupa şi în funcţie de felul datelor utilizate sau domeniul de folosire: - diagrame ale unor date parţiale sau independente între ele; - diagrame de structura; - grafice ale seriilor cronologice (SCR); - graficele seriilor de distribuţie; - graficele seriilor teritoriale; - graficele de analiza a corelaţiei. Graficele prin coloane – sunt cele mai frecvent întâlnite. Se folosesc în special pentru: - popularizarea datelor statistice sau a indicatorilor incluşi în programele de activitate elaborate la diferite nivele; - pentru SCR. Se recomandă mai ales când numărul datelor reprezentate nu este prea mare şi graficul este sugestiv. Reprezentarea graficului prin coloane presupune folosirea cadranului I din sistemul axelor rectangulare, unde scara de reprezentare se fixeaza pe axa Oy, iar pe Ox se construiesc atâtea coloane cu bazele egale caţi indicatori sunt de reprezentat. Între coloane se lasă un spaţiu liber egal cu aproximativ ˝din baza coloanelor. Înălţimea coloanei este proporţionala cu valoarea indicatorilor de reprezentat. Diagrama prin coloane simple specific este faptul că aranjarea coloanelor poate fi facută după diferite criterii: dupa mărime (în ordine crescătoare sau descrescătoare), în ordine alfabetică sau alte criterii logice. Exemplu: La o întreprindere cu 3 secţii s-au înregistrat urmatorii indicatori de îndeplinire a producţiei în septembrie 1999 (%): 60

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

G ra d u l d e in d e p lin ire a n o rme lo r la in tre p rin d e re a "X" p e se ctii (% )

110 105 100 95 90 85 80 S ec tia A S ec tia B S ec tia C

Se ctia A Se ctia B Se ctia C

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

Castigul salarial nominal mediu net lunar (lei) pe judete si in Romania, in anul 2007
Judete Romania

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

Diagrama cu coloane grupate în practica statistică se folosesc aşa numitele coloane în aflux. Ele se întâlnesc atunci când pentru fiecare grupa se foloseste un “set” format din 2 sau mai multe coloane care se deplaseaza pe grafic astfel încât să se observe diferentele cantitative dintre subgrupe. Cel mai frecvent sunt utilizate pentru producţia sau stocurile de produse asemănatoare, grupate pe sortimente. 61

Covasna Bihor Harghita Vaslui Teleorman Maramureş Călăraşi Caraş-Severin Vrancea Buzău Neamţ Botoşani Suceava Ialomiţa Satu Mare Bistriţa-Năsăud Brăila Sălaj Vâlcea Giurgiu Alba Tulcea Hunedoara Mureş Arad Olt Braşov Sibiu Dolj Dâmboviţa Galaţi Iaşi Argeş Bacău Mehedinţi Prahova Timiş Constanţa Cluj Gorj Ilfov Municipiul Bucureşti

0

0

Prezentarea datelor statistice

2000

Dinamica productiei in anii 2008 si 2000 fata de 1990 (%)

%
1500 energie 1000 petrol carbune 500

0

ani 2000 2008

Dinamica populatiei active urbane a judetului Bacau, pe grupe mari de varsta, la recensamantul din 2002 fata de 1992 (%) 245,0 Masculin 200 2000 masculin Feminin 2000 200 feminin 1000 100 100 0 30-59 ani 60 ani si peste

1077,0 79,9 84,3 68,2

1000 100

81,8 0 Total populatie activă

58,6 sub 30 ani

93,7

62

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Balanţa comercială a unui magazin la sfârşitul unei luni
3500000 mii lei

3000000

2750000

500000

750000

0
S toc initial Intrari Ies iri S toc final

Vârsta medie a populaţiei (ambele sexe) şi a forţei de muncă a judeţului Bacău pe medii, la recensământul din 2002 (ani)
50

Populatie s tabila Populatie activa Populatie ocupata Som eri

ani
40

39.8 40.4 36.5 33.1 35.8 37.6

38.2 37.1 33.8

41.5 41.9

31.3
30

20

10

0

Total judet

Urban

Rural

63

Prezentarea datelor statistice

Diagrama prin coloane lipite se deosebeşte de cea simplă prin faptul că nu se mai lasă nici un spaţiu între coloane. Ele se folosesc atunci când se poate stabili o anumită continuitate între indicatorii prezentaţi.
D is tributia m uncitorilor dupa gradul de indeplinire a norm ei (% )

200
Gradul de indeplinire %

150 130 100
100-150

78

75

150-200 200-250 250-300

0
100 150 200 250 300

Tim pul

Diagrama prin coloane cu subdiviziuni se foloseşte pentru reprezentarea mărimilor subdivizate în parţile lor componente. Pentru a distinge usor aceste subdiviziunii se folosesc diferite hasuri sau culori. Scara acestor diagrame se exprima întotdeauna în mărimi absolute.
comert constructii industrie

Cifra de afaceri
milioane lei 100 33 65 50 10 17 2000 25 2008

0

ani

64

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Diagrama prin coloane a abaterilor se foloseşte pentru reprezentarea grafică a indicatorilor care pot fi mărimi pozitive sau negative, de tipul beneficiilor sau pierderilor spre exemplu. Specific este faptul că fiecare coloana este orientată fie în sus, fie în jos de linia de baza.
Sporul natural al populatiei (la mia de locuitori)
1,6

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

0,8 0,4

0,7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-0,5 -1,0 -1,5 -2,0

-0,7 -1,0

-0,2

la mie

-1,5

Gradul de îm plinire a planului producţiei la întreprinderea "x" în anul 2008, pe secţii 200 155% 150 120% 100 75% 50

0 s1 s2 s3

65

2007

Prezentarea datelor statistice

Diagrama prin benzi – lungimea benzilor este direct proporţională cu mărimea indicatorilor reprezentaţi, lăţimile fiind egale. Se foloseşte când: - indicatorii seriei exprimă lungimi - indicatorii sunt diferiţi (ex.: diferite tipuri de aparate) - când avem serii dinamice în care intervalele dintre momente sunt mari (1945, 1955, 1965) sau când distanţele dintre momentele intervalelor sunt neegale (1950, 1958, 1964); - când avem de reprezentat serii cu caracteristici combinate: datele unei balanţe, bilanţul (activ, pasiv).

Costul orar al forţei de muncă în industrie şi servicii în ţarile UE şi candidate (euro/ora)
28,56 SE 27,10 DK 26,34 DE 24,39 FR LU 24,23 23,85 UK AT 23,60 22,99 NL 22,19 UE 22,13 FI 18,99 IT 17,31 IE 14,22 ES CY 10,74 GR 10,40 SI 8,98 PT 8,13 PL 4,48 CZ 3,90 HU 3,83 3,47 CC SK 3,06 3,03 EE LT 2,71 LV 2,42 RO 1,51 Euro/oră BG 1,35
0 5 10 15 20

Candidate UE Media candidate Media UE

25

30

66

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Plata taxei din PIB in tarile UE (%) Grecia Italia Franta Finlanda Belgia Danemarca Suedia
0 3 6 9 12 15 0,5 2,1 4,7 10,8 12,9 16,2 16,4 18

Diagrama prin benzi poate fi folosită şi la reprezentări grafice mai complexe, folosind două caracteristici combinate (ex.: activ/pasiv; import/ export). O astfel de reprezentare grafică este şi piramida vârstelor, grafic reprezentativ în demografie. Pe acelaşi grafic, se reprezintă în acest caz populaţia unei colectivităţi, folosind în acelaşi timp două caracteristici: sexul persoanei şi grupa de vârsta din care face parte persoana. Piramida vârstelor poate fi realizată fie pentru fiecare vârstă aniversară în parte, fie pe grupe de vârste cincinale. Forma piramidei oferă o imagine reprezentativă a populaţiei acelei zone, graficul oferind multiple informaţii: disproporţii existente între diferite grupe de vârste/sexe, dacă acel spaţiu teritorial are o populaţie tânără sau dimpotrivă îmbătrănită demografic, disproporţii existente între diferitele categorii de vârstă (populaţia activa, populaţia şcolară/preşcolară, populaţia vârstnică-întreţinuţii). Orice strangulare bruscă a unei/unor benzi (pentru anumite vârste) reprezintă anumite evenimente (factori) care au influenţat evoluţia într-un anumit sens (pozitiv sau negativ) a acelei generaţii (ex.: calamităţi naturale, războaie, factori de natură politică,/legislativă care au favorizat sau dimpotrivă au condus la diminuarea natalităţii). Este interesant de urmărit şi analizat comparativ şi cele doua piramide pe medii de viaţă socială (urban/ rural), existând diferenţe considerabile între acestea. 67

Prezentarea datelor statistice

Piramida vârstelor judeţului Bacău la 18 martie 2002 (ambele medii)
100 şi peste

95

FEMININ

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

MASCULIN

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

68

8000

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Piramida vârstelor judeţului Bacău la 18 martie 2002 (Mediul urban)
100 şi peste 95

FEMININ

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

MASCULIN

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

Piramida vârstelor judeţului Bacău la 18 martie 2002 (Mediul rural)
100 şi peste 95

FEMININ

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

MASCULIN

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

69

6000

6000

Prezentarea datelor statistice

Se pot realiza şi mai în detaliu piramide ale vârstelor folosind şi alte caracteristici asociate vârstei şi sexului, cum ar fi: starea civilă sau ocuparea persoanelor. Un astfel de exemplu este “Piramida vârstelor populaţiei pe grupe de vârsta, sexe şi dupa participarea la activitatea economica”.
Distributia populatiei dupa participarea la situatia economica pe grupe de varsta si sexe - judetul Bacau - ambele medii
75 ani si peste 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 9668 15248 Persoane ocupate 2704 8886 3626 11117 Someri 4836 5547 11481 13656 Persoane inactive 11322 5652 6125 13973 6455 6475 8419 10447 13705 12561 9675 5899 3257 19029 16674 7239 2224 19491 16531 5593 16906 13565 4466 1541 2335 25904 21183 7374 21732 17083 7198 2629 18786 5428 14469 9202 7204 5643 18596 20307 29557 28340 22246 21362 M ASCULIN FEM ININ 21302 20619
38000 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000

Grupe de vârstă

Persoane

Distributia populatiei dupa participarea la situatia economica pe grupe de varsta si sexe - judetul Bacau - mediul urban
Grupe de vârstă 75 ani si peste 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 M ASCULIN 1485 1778 4105 12221 14014 8532 7423 8176 7133 2131 1416 898 3331 3989 5734 6085 4870 3712 6304 10657 10149 7549 10997 8077 6225 1172 5693 13431 FEM ININ 1661 5437 4916 6806 7636 6155 4857 9289 10337 7999 11398 7815 2956 5159 13146 2403 3602 6039 4507 3381 Persoane ocupate Someri Persoane inactive

17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 Persoane

70

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Distributia populatiei dupa participarea la situatia economica pe grupe de varsta si sexe - judetul Bacau -mediul rural
75 ani si peste 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 850 851 1323 6375 15543 13714 13879 808 643 14907 13655 12561 6032 4750 1126 2187 M ASCULIN 6337 4897 5747 3549 2618 2694 3460 4530 4794 7401 8372 9342 9357 3383 5362 5839 5554 7704 7385 6194 5566 9785 9268 8776 7161 14909 13186 13486 9811 6201 6850 6337 4292 3636 2732 2212 2063 Persoane ocupate Someri Persoane inactive 3772 4242 4043 FEM ININ

5237 5028

Distributia populatiei curent ocupate a judetului Bacau pe grupe majore de ocupatii si medii, la recensamantul din 2002 (persoane)
Grupa m ajora de ocupatie

Operatori la masini, utilaje si asamblori de masini, echipamente si altele Mestesugari si lucratori calificati Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura, pescuit Lucratori operativi in sevicii, comert si asimilati Functionari administrativi Tehnicieni, maistri si asimilati Specialisti cu ocupatii intelectuale Personal legislativ si de conducere 0

20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000

Persoane

Fortele armate Muncitori necalificati

876 500 12566 9572 11464 17496 17962 28859 3386 6041 14807 2054 7223 4937 18284 2097 15480 1788 8223 25000 50000 75000

124532

Total rural Total urban

100000

125000

71

Prezentarea datelor statistice

Deferenţe relative (+/-%) ale salariului mediu net pe judeţe faţă de media ţării în anul 2007
-19,4% Botosani -19,1% Harghita -18,5% Satu - Mare -18,3% Calarasi -17,9% Vaslui -17,9% Neamt -17,5% Covasna -17,0% Maramures -16,5% Suceava -15,5% Bihor -15,4% Vrancea -13,6% Braila -13,2% Caras Severin -13,2% Ialomita -12,7% Buzau -12,4% Arad -11,7% Bistrita Nasaud -11,6% Tulcea -11,4% Alba -11,3% Sibiu -11,1% Iasi -9,5% Mures -9,0% Giurgiu -8,6% Salaj -6,2% Timis -3,7% Teleorman -3,4% Valcea -3,1% Bacau -2,4% Cluj -2,0% Dolj -0,8% Brasov -0,7% Arges -0,1% Dambovita 0,8% Mehedinti 1,2% Olt 4,9% Prahova 10,4% Constanta 12,7% Ilfov 13,5% Galati 18,3% Hunedoara 28,0% Gorj 30,4% mun.Bucuresti -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

+/-%

72

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Graficele prin figuri geometrice (Diagrama prin suprafete sau volum) se folosesc fie pentru reprezentările variaţiei unor indicatori de volum, fie pentru reprezentarea structurii colectivităţii. Este un grafic în care datele statistice sunt reprezentate prin figuri geometrice ca dreptunghiul, cercul, pătratul, etc. ale căror arii sunt direct proporţionale cu mărimile indicatorilor respectivi. Spre exemplu: Diagrama prin pătrate – când se reprezintă grafic datele statistice centralizate la nivelul unei unităţi complexe al unei grupe sau pe întreaga colectivitate. În acest caz, indicatorii sunt reprezentaţi prin pătrate ale căror suprafeţe sunt direct proporţionale cu mărimea indicatorilor, reprezentând lungimea laturilor pătratului care va trebui să fie proporţionala cu rădăcinile pătrate extrase din indicatorii pe care îi reprezintă. Latura pătratului se obţine ca raport între rădăcina pătrată a valorii indicatorului şi unitatea de lungime a scării de reprezentare a acestuia. Exemplu: Producţia de fructe din România (mii tone) în anul 2007.

Mere = 461,8 mii tone Prune = 370,3 mii tone Cireşe şi vişine = 64,5 mii tone

Mere: L =

461 ,8 = 21 ,5 considerăm 1 cm = 5 mii tone; 21 ,5 L = ---------- = 4 ,3 cm 5 19 ,2 370 ,3 = 19 ,2 → L = ---------- = 3 ,8 cm 5 8, 03 64 ,5 = 8 ,03 → L = ----------- = 1 ,6 cm 5 73

Prune: L =

Cireşe şi vişine: L =

Prezentarea datelor statistice

Diagrama prin cercuri – se calculeaza raza cercului.

461,8 mii tone

370,3 mii tone

Mere Prune 64,5 mii tone Cireşe şi vişine

Se folosesc pentru aceleaşi cazuri ca şi diagrama prin patrate. Unitatea de lungime a scării de reprezentare se fixeaza pe raza cercului. Mere: R 1 = 461 ,8 = 12 ,1 1 cm = 4 mii tone ------------3 ,14 370 ,3 ≅ 10 ,8 1 cm = 4 mii tone ------------3 ,14 12 ,1 → R 1 = ---------- = 3 cm 4 10 ,8 → R 2 = ---------- = 2 ,7 cm 4 4, 5 → R 3 = -------- = 1 ,12 cm 4

Prune: R 2 =

Cireşe şi vişine: R 3 =

64 ,5 ≅ 4 ,5 1 cm = 4 mii tone ---------3 ,14

Diagrama prin dreptunghi se folosesc la reprezentarile nivelului totalizat al unei caracteristici complexe care se poate descompune în produsul a 2 factori: Exemplu: - prezentarea variaţiei fondului de salarii în funcţie de salariul mediu şi nr. muncitori; - a volumului producţiei în funcţie de nivelul W şi a numărului de muncitori. Folosind dreptunghiul, înseamna că se pot reprezenta în acelaşi timp cele 3 variabile statistice: cei 2 factori pe cele 2 laturi, iar variabila complexa prin suprafaţa dreptunghiului. 74

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Se stabilesc deci scările de reprezentare doar pentru cei 2 factori. Exemplu: Producţia totala, producţia medie la hectar şi suprafaţa însămânţată în România în anul 2007: Producţia totala = 655,8 mii tone Producţia medie = 1512 kg/ha Suprafaţa cultivată = 433,7 mii ha Se calculeaza mai întâi mărimea bazei dreptunghiului. Pe această latură vom plasa producţia medie: 1 cm = 500 kg pe bază Lungimea dreptunghiului va reproduce suprafaţa cultivată: 1 cm = 100 mii ha pe înălţime Din produsul celor doi indicatori (suprafaţa cultivată şi producţia medie la hectar, rezultă cel de-al treilea indicator: producţia totala), care va fi dată de suprafaţa dreptunghiului. Alte exemple de acest gen pot fi: - Fondul de salarii, care rezultă din produsul salariului mediu cu numărul mediu de salariaţi; sau a producţiei, care poate fi calculată şi ca produs dintre productivitatea medie a muncii şi numărul mediu de salariaţi. Diagramele de structură – sunt folosite frecvent în interpretarea mutaţiilor interGrafic în care este reprezentată structura unei colectivităţi, scotând în evidenţă raportul ce există între parţile componente ale colectivităţii şi colectivitatea luată ca întreg. Suprafetele sunt direct proporţionale cu volumul colectivităţii, iar parţile acesteia sunt reprezentate prin porţiuni de suprafaţa. Astfel putem folosi spre exemplu cercul de structura, considerând suprafaţa cercului, exprimată prin 360 ° direct proporţionala cu volumul colectivităţii. Numărul de grade corespunzator sectoarelor de cerc se determina pe baza regulii de 3 simple. Se hasureaza diferit fiecare pe cerc fiecare grupa din cadrul colectivităţii totale. 360 ° …………………………. 100% x ………………………………. y cunoscut

75

Prezentarea datelor statistice

Pe aceeaşi regula se bazeaza şi celelalte reprezentări grafice de structură. Dacă avem un dreptunghi, a cărei înalţime este proporţionala cu 100%, se hasureaza (coloreaza) diferit pentru fiecare grupa, corespunzator procentului respectiv, marcat pe ordonaţa graficului.
Structura pe sexe a populatiei
%

100 49,3 Masculin 50 50,7 Feminin 0 1

Pe aceeaşi regula se bazeaza şi celelalte reprezentări grafice de structură. Dacă avem un dreptunghi, a cărei înalţime este proporţionala cu 100%, se hasureaza (coloreaza) diferit pentru fiecare grupa, corespunzator procentului respectiv, marcat pe ordonaţa graficului.
120 % 100 80 60 40 57,1 20 0 1 11,0 19,2 12,7

constructii comert agricultura industrie

76

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Alte exemple de grafice de structură:

Structura populatiei active din mediul rural dupa statutul profesional, la recensamantul din 2002 (%)
Patroni 0,7% Som eri in cautarea prim ului loc de m unca 1,7% Lucratori pe cont propriu 26,2%

Salariati 30,1%

Alte s ituatii 1,7%

Lucratori fam iliali nerem unerati 39,5%

Mem bri ai as ociatiilor cooperatis te 0,1%

Structura populatiei curent active din mediul urban, pe grupe majore de ocupatii la recensamantul din 2002 (%)
Fortele armate Someri in cautarea primului loc de Personal legislativ 0,3% munca si de conducere 3,6% 5,8% Specialisti cu Operatori la masini, ocupatii intelectuale utilaje si asamblori 11,1% de masini, Tehnicieni, maistri echipamente si si asimilati altele 13,4% 13,7% Functionari administrativi Mestesugari si 5,4% lucratori calificati Agricultori si Lucratori operativi 24,7% lucratori calificati in in sevicii, comert si agricultura, asimilati silvicultura, pescuit 11,6% 2,4% Muncitori necalificati 7,9%

77

Prezentarea datelor statistice

Ponderea femeilor în populaţtia curent ocupată, pe grupe majore de ocupatii (%)
Grupa m ajoră de ocupaţie Total Judet Bacau

Personal legislativ si de conducere specialisti cu ocupatii intelectuale Tehnicieni, maistri si asimilati Functionari administrativi Lucratori operativi in sevicii, comert si asimilati Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura, pescuit Mestesugari si lucratori calificati Operatori la masini, utilaje si asamblori de masini, echipamente si altele Muncitori necalificati Femei Barbati 0 20 40 60 80 % 100

Structura populatiei curent ocupate, pe grupe m ajore de ocupatii, la recens am antul din 2002 (% ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Total judet Bacau Total urban Total rural
A gricultori si lucratori calif icati in agricultura, silvicultura, pescuit Mestesugari si lucratori calif icati Operatori la masini, utilaje si asamblori de masini, echipamente si altele Tehnicieni, maistri si asimilati Muncitori necalif icati Lucratori operativi in sevicii, comert si asimilati Specialisti cu ocupatii intelectuale Personal legislativ si de conducere Functionari administrativi Fortele armate

78

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Ocupata Someri Inactiva

Structura pe localitati a populatiei stabile, dupa participarea la activitatea economica (%), la recensamantul din 2002

BACAU MOINESTI ONESTI BUHUSI COMANESTI DARMANESTI SLANIC MOLDOVA TARGU OCNA AGAS ARDEOANI ASAU BALCANI BARSANESTI BERESTI-BISTRITA BERESTI-TAZLAU BERZUNTI BLAGESTI BOGDANESTI BRUSTUROASA BUHOCI CAIUTI CASIN CLEJA COLONESTI CORBASCA COTOFANESTI DAMIENESTI DEALU MORII DOFTEANA FARAOANI FILIPENI FILIPESTI GAICEANA GARLENI GHIMES-FAGET GLAVANESTI GURA VAII HELEGIU HEMEIUS HORGESTI HURUIESTI IZVORU LETEA VECHE LIPOVA LIVEZI LUIZI-CALUGARA MAGIRESTI MAGURA MANASTIREA CASIN MARGINENI MOTOSENI NEGRI NICOLAE BALCESCU OITUZ ONCESTI ORBENI PALANCA PANCESTI PARAVA PARGARESTI PARINCEA PARJOL PLOPANA PODU TURCULUI PODURI RACACIUNI RACHITOASA RACOVA ROSIORI SANDULENI SASCUT SAUCESTI SCORTENI SECUIENI SOLONT STANISESTI STEFAN CEL MARE STRUGARI TAMASI TARGU TROTUS TATARASTI TRAIAN UNGURENI URECHESTI VALEA SEACA VULTURENI ZEMES

0

20

40

60

80

% 100

79

Prezentarea datelor statistice

Histograma – grafic al seriilor de repartiţie cu intervale (variaţie continua). Pe axa abciselor este reprezentat prin segmente de dreaptă mărimea intervalelor de grupare, iar pe axa ortodanatelor se reprezintă frecventele. Pe axa abciselor se construiesc dreptunghiuri ale căror suprafete sunt direct proporţionale cu volumul grupelor.
Distributia muncitorilor dupa nr. piese realizate
40 35 Frecvente reduse 30 25 20 15 10 5 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

38 32

19

22 18

Num ar piese realizate (bucati)

80

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Dacă graficele se realizeaza cu ajutorul programelor informatice specializate în statistică (SPSS sau STATISTICA spre exemplu), se traseaza automat şi curba distribuţiei normale G. Laplace pentru comparabilitate a se vedea în exemplu graficul de mai sus. La seriile de repartiţie cu intervale egale, bazele dreptunghiurilor sunt egale între ele, iar suprafetele lor sunt determinate de înalţimi care sunt proporţionale cu frecventele absolute.
f i 16
14

14 12

12

10
10 8 6 4 2 0

7

xi
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

La seriile de repartiţie cu intervale neegale laţimea bazei coloanei se construieşte egala cu mărimea intervalelor de grupare, iar înalţimea proporţionala cu frecventele reduse în funcţie de mărimea intervalelor de grupare. Pentru a calcula frecventele reduse, se calculeaza mai întâi marimea fiecărui interval, dupa care se calculeaza raportul dintre mărimea fiecărui interval şi mărimea celui mai mic interval (în cazul nostru 5), determinânduse astfel un coeficient ki , cu care vom reduce frecventele absolute. În final se calculeaza frecventele reduse împarţind fiecare frecvenţa absolută la coeficientul Ki, corespunzător fiecărui interval. Astfel, baza fiecărui interval va fi proporţională cu mărimea intervalului de grupare, în timp ce înalţimea coloanelor va fi proporţională cu frecvenţa redusă, în felul acesta suprafaţa dreptunghiului fiind şi ea proporţionala cu indicatorii reprezentaţi. 81

Prezentarea datelor statistice

Grupe

Mărimea Raportul dintre Frecvenţa intervalului de mărimea fiecărui grupare interval si mărimea celui mai mic interval

Frecvenţa redusă f i'

xi
10-15 15-25 25-35 35-50

fi
10 24 28 21

di
5 10 10 15

ki
1 2 2 3

fi k i
10 12 14 7

fi'

16 14 24 12 f i =10 10 8 6 4 2 0 21 28

xi
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Poligonul frecventelor se poate obţine dintr-o histograma dacă se unesc succesiv printr-o curba mijloacele laturilor superioare ale dreptunghiurilor histogramei. Curba cumulativă a frecventelor (ogiva) se foloseşte atunci când se determina pe grafic valorile mediilor de poziţie (mediana, cvartilele, decilele, procentilele). Se reprezintă pe acelaşi grafic atât frecventele cumulate crescător cât şi cele cumulate descrescător. Dacă coborăm o perpendiculara de la intersecţia celor doua curbe pe abscisă, vom obţine valoarea medianei, indicator mediu al tendintei centrale care imparte seria în doua parţi egale.

82

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Historiograma (cronograma) - reprezentarea grafică a seriilor dinamice. Pe axa abciselor se reprezintă timpul, iar pe axa ordonatelor indicatorii seriei dinamice. Se pot reprezenta pe acelaşi grafic evoluţia în timp a mai multor indicatori, dacă au legatură între ei şi dacă au aceeaşi unitate de măsură.
Evoluţia ratei medii anuale a inflaţiei în perioada 1990 - 2004 (%)
256,1 210,4

300 250 200 150 100

rata medie anuală

170,2 136,7

154,8

45,8

50 0

34,5 45,7 22,5 2001 2002

5,1 1990 1991 1992 1993

32,3 1994 1995

59,1 38,8 1996 1997 1998 1999

15,3

11,9 2004

9,0 6,56 2005 2006

4,84 2007
2006/2007

7,85 2008

2000

Evoluţia numărului de elevi şi studenţi la 10.000 de locuitori
2000 1800 Numar de persoane 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996

1776 1660

1614

1594

1625

1599

1525

1501

2003

1438 1388

1585

1618

1623 1563

1350 1322

1498

1479

Elevi la 10000 locuitori Studenti la 10000 locuitori

83

93

103110 112 148

160 157
1996/1997 1997/1998

202 181
1998/1999 1999/2000

260 238
2000/2001 2001/2002

286 274
2002/2003 2003/2004

332 300
2004/2005 2005/2006

421 364

Anii universitari

Cartogramele sunt grafice care se folosesc pentru prezentarea densităţii de repartiţie teritoriala a fenomenelor cu ajutorul harţilor. 83

2007/2008

Prezentarea datelor statistice

Repartizarea judeţelor pe regiuni statistice

Rata generală de activitate pe localităţi, la recensământul din 2002 (%)
Botosani Satu Mare
40,5

Maramures
40,7

47,2

Suceava
39,3

Salaj Bihor
38,8

Bistrita Nasaud
50,4

Iasi Neamt
41,0

39,0

41,8

Cluj

39,9

Mures

35,9

Harghita
40,8

Arad

Bacau

Vaslui

41,3

36,2

47,6

Alba Hunedoara
40,5

42,7

Timis

Sibiu

Covasna Brasov
42,9 39,4

46,5

39,1

Vrancea
43,0

Galati

42,6

Caras Severin
36,4

Buzau Gorj Valcea
38,2 36,0

Arges

Prahova
38,0

35,8

Braila

43,4

41,8

Tulcea

36,1

Dambovita
46,8

Mehedinti

Ialomita Ilfov
32,8 35,6

67,3 57,0 46,8 36,5 26,2

-

77,6 67,2 56,9 46,7 36,4

36,7

Olt Dolj
42,4

Calarasi
39,6

40,9

Constanta
39,4

Teleorman
38,6

Giurgiu
34,7

84

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Rata şomajului pe judeţe, la recensământul din 2002 (%)

Rata şomajului pentru 15 ani şi peste 15 ani (%)

Sursa: Eurostat

85

Prezentarea datelor statistice

În concluzie, formele de reprezentare grafică în statistica social-economică sunt extrem de numeroase, ceea ce impune alegerea cu discernamânt a acelora care sunt mai adecvate conţinutului indicatorilor şi pot sugera cu usurinţă tendintele de manifestare ale fenomenelor studiate.

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Alcătuiţi un tabel statistic cu dublă intrare, în care o colectivitate să fie repartizată după două caracteristici alease, în strânsă legătură. Transformaţi tabelul iniţial într-un tabel de asociere. Reprezentaţi grafic structura populaţiei după fiecare criteriu ales, individual. Daţi câte cinci exemple din fiecare tip de serie statistică.

86

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul V INDICATORI STATISTICI

OBIECTIVE Familiarizarea cu noţiunea generală de indicator statistic, cu principalele reguli de construire a indicatorilor absoluţi şi relativi, precum şi exprimarea corectă a acestora în unitatea de măsură adecvată, sunt principalele obiective ale acestui capitol. Sunt detaliaţi indicatorii calculaţi sub formă de mărimi relative şi exemplificate diferitele modalităţi de exprimare ale acestora. Cuvinte cheie
Mărime absolută Mărime relativă

În sensul cel mai larg, indicatorul statistic este expresia numerica a unor fenomene, procese, activităţi sau categorii economice şi sociale, definite în timp, spaţiu şi structura organizatorică. Indicatorii statistici pot fi utilizaţi unilateral sau în interdependenţă reciprocă. Indicatorul statistic cuprinde doua parţi: • determinarea noţiunii • expresia numerică ataşată acesteia

5.1. FUNCŢIILE INDICATORILOR STATISTICI 1. Funcţia de măsurare se poate face prin observare directă la nivelul fiecărei unităţi sau printr-o operaţie de agregare sau dezagregare a datelor statistice în structura orizontală sau verticală a sistemului.

87

Indicatori statistici

În urma acestei operaţii se obţin indicatori absoluţi, exprimaţi în numere, cantităţi, valori, etc., care dimensioneaza o unitate, o grupă de unităţi, strict determinate în timp, spaţiu şi organizatoric. 2. Funcţia de comparare provine din faptul că statistica operează cu fenomene variabile, ceea ce necesită cunoaşterea modificărilor intervenite ca nivel de dezvoltare sau structură. Compararea se face fie ca diferenţă, fie sub forma de raport. Ca diferenţă se pot compara numai indicatori absoluţi care au acelaşi conţinut şi sunt exprimaţi în aceleaşi unităţi de măsura. Ca raport se pot compara fie aceiaşi indicatori, fie indicatori diferiţi dar care se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. 3. Funcţia de analiza provine din faptul că în mod frecvent statistica operează cu diferite variabile complexe care se pot descompune fie printr-un produs de mai mulţi factori, fie într-o sumă de mai multe elemente componente. În ambele cazuri este necesar să se analizeze relaţiile care există între fiecare parte şi întreg, între fiecare factor şi rezultat. 4. Funcţia de sinteză este specifică fenomenelor care se manifestă diferit de la o unitate la alta. Valorile individuale diferite trebuie să fie sintetizate într-o singura expresie numerică, care devine ceea ce este esenţial, tipic pentru întreaga masă de fenomene de aceeaşi speţă. De regula acesti indicatori se calculează sub forma de valori medii, care au sens statistic numai dacă indeplinesc condiţia de omogenitate. 5. Funcţia de estimare poate fi folosită pentru măsurarea tendintei de dezvoltare a fenomenelor în aceeaşi perioada de timp, variabilă ca spaţiu şi organizatoric sau în aceleaşi condiţii de spaţiu şi organizatorice dar variabile în timp. Se foloseşte şi atunci când datele care au stat la baza calculelor statistice provin dintr-un sondaj cu caracter reprezentativ. 6. Funcţia de verificare a ipotezelor şi de testare a semnificaţiei unor indicatori statistici calculaţi. Se bazează pe interpretarea probabilistică a fenomenelor şi are ca scop reţinerea celui mai adecvat model de calcul al indicatorilor. Exemplu: Dacă observarile sunt date de sondaje se impune verificarea semnificaţiei lor pentru estimarea parametrilor pentru întreaga colectivitate. 88

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

5.2. CLASIFICAREA INDICATORILOR STATISTICI După etapa în care apar în procesul de cercetare statistică, indicatorii pot fi: Indicatori primari Indicatori derivaţi 5.2.1. Indicatorii primari Indicatorii primari se obţin în cadrul prelucrării primare a datelor statistice, ca urmare a unui proces de centralizare a datelor unei observări statistice. Aceştia au un conţinut concret şi o formă concretă de exprimare. Exemplu: volumul producţiei industriale se exprimă la nivelul agentului economic în: unităţi naturale (tone, bucaţi, kg, …) sau în unităţi naturalconvenţionale; în unităţi de timp de muncă sau valorice. Din acest motiv, indicatorii primari se numesc şi indicatori absoluţi. În practica, putem întâlni: indicatori primari: • obţinuţi de regula la nivelul unităţilor complexe, ca suma a unor componente. Exemplu: valoarea producţiei marfă = valoarea produselor finite + valoarea semifabricatelor livrate + valoarea lucrărilor cu caracter industrial efectuate către terţi sau ca diferenţă spre exemplu: valoarea adăugată = valoarea producţiei brute – valoarea consumului intermediar. • obţinuţi prin agregarea unor valori individuale cu acelaşi conţinut, dar calculat la trepte ierarhice inferioare. Exemplu: PIB, care deşi este un indicator sintetic, poate fi considerat şi ca indicator agregat obţinut ca sumă a valorilor adăugate brute ale agenţilor economici. • obţinuţi direct din observare atunci când se face un studiu monografic a unei unităţi statistice. Exemplu: pentru o întreprindere industrială, indicatorii valorici ai producţiei sunt în acelaşi timp şi indicatori absoluţi primari şi înregistraţi direct la nivelul unităţii.

89

Indicatori statistici

La determinarea indicatorilor primari se pot întâlni în practică caracteristici însumabile direct sau nu. Putem avea urmatoarele cazuri: - când xi este însumabil direct, indicatorul absolut totalizator ( X ) se va obţine ca:
n

x =

∑ xi
i=1

- cazul în care datele individuale nu sunt însumabile direct şi trebuie găsit un coeficient de echivalenţă ( k ), iar indicatorul absolut totalizator se va obţine ca:
n

x =

∑ xi ⋅ k
i=1

Exemplu: valoarea desfacerilor unui magazin = suma produselor dintre cantitatea desfăcută din fiecare produs multiplicată cu preţul unitar al acesteia; - cazul în care însumarea directă nu are sens economic, deoarece valorile individuale înregistrate nu au conţinut de mărime absolută, ci ele provin dintr-un calcul statistic. Exemplu: productivitatea muncii ( W ), salariul mediu, etc. În sens statistic, aceste valori au conţinut de indicatori derivaţi şi ca indicatori sintetici nu pot fi obţinuţi prin agregare.Indicatorii absoluţi exprimă volumul grupelor şi al întregii colectivităţi. Descrierea cantitativă a fenomenelor cu ajutorul nivelului absolut al diverselor sale caracteristici are o capacitate limitată de caracterizare şi nu permite aprecieri calitative asupra fenomenului cercetat. Pentru aceasta, fiecare indicator absolut trebuie confruntat (comparat) cu alţi indicatori sau completat cu informaţii superioare, de natură calitativă. Cu toate acestea, mărimile absolute constituie punctul de plecare al analizei statistice. 5.2.2. Indicatorii derivaţi Indicatorii derivaţi se obţin în faza de prelucrare statistică a mărimilor absolute prin aplicarea unor metode şi procedee de calcul statistic (comparaţii, abstractizări, generalităţi). 90

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Indicatorii utilizaţi în statistică sunt extrem de numeroşi şi cu metodologii variate de calcul sub formă de: mărimi relative, mărimi medii, indicatori ai variaţiei (absoluţi, relativi şi medii), indici, indicatori ce caracterizează corelaţia, etc. Indicatorii derivaţi au caracter abstract, chiar dacă uneori (în cazul mediilor spre exemplu) se exprimă în unităţi concrete de măsură. Ei au drept scop analiza calitativa a fenomenelor şi proceselor cercetate. De regulă ei se obţin prin aplicarea unui model de calcul statistic de comparare sau estimare, comparare care se face fie sub formă de diferenţă, fie de raport. Compararea pe bază de diferenţă trebuie să îndeplinească condiţia de comprasibilitate din punct de vedere al conţinutului şi al unităţii de măsură. Exemplu: Sporul de venit net Compararea pe baza de raport se poate face atât pentru indicatorii cu acelaşi conţinut cât şi pentru cei cu conţinut diferit dar interdependenţi între ei. Astfel apar în statisticile economico-sociale mărimile relative şi indicii. Metoda de calcul a indicatorilor derivaţi este diferită şi va fi prezentată separat.

5.3. INDICATORI STATISTICI CALCULAŢI SUB FORMĂ DE MĂRIMI RELATIVE Mărimile relative - cea mai simplă categorie de indicatori derivaţi Un prin pas de la trecerea de la concret la abstract, de la mărimi absolute la mărimi derivate îl reprezintă compararea datelor prin raportare, obţinânduse marimi relative. Mărimile relative sunt folosite în toate documentele în care se utilizează metodele statistice. Indicatorii relativi se obţin prin aplicarea unui model de comparaţie sub formă de raport. În statistica economică, prin mărime relativă înţelegem rezultatul raportării a doi indicatori statistici absoluţi. Indicatorul de la numărator se numeşte indicator raportat, iar cel de la numitor indicator bază de raportare.

91

Indicatori statistici

Pentru a calcula o mărime relativă trebuiesc respectate următoarele condiţii: - între termenii comparaţii să existe o legatură firească de condiţionare sau dacă este posibil chiar de cauzalitate; - termenii comparaţi să fie cu adevărat comparabili din punct de vedere al sferei de cuprindere, ca metodologie de calcul, etc. - baza de comparaţie să aibă o anumită semnificaţie în evoluţia fenomenului studiat. Cele mai multe dificultăţi apar în comparaţiile teritoriale unde indicatorii provin din surse diferite şi uneori sunt calculaţi după metodologii diferite. De asemenea, comparabilitatea trebuie să aiba în vedere şi timpul la care se referă datele. Spre exemplu, W se determina frecvent ca raport între producţie şi numărul de salariaţi. Dar, producţia este calculată la nivelul unei perioade (luna, trimestru, semestru, an), în timp ce numărul de muncitori poate fi determinat la un moment şi atunci, pentru a fi comparabile datele raportului se va lua în calcul nr. mediu al muncitorilor. Alegerea bazei de raportare se va face în funcţie de scopul comparării. Spre exemplu, dacă se face comparaţia în timp (în dinamică), putem alege o bază fixă, respectiv un an reprezentativ în evoluţia fenomenului studiat. Alegerea formei de exprimare Rezultatul raportării poate fi un număr întreg sau o fracţie. Deseori pentru a fi mai expresiv rezultatul, el se înmulţeşte cu 100, 1000 sau 10000, deci se exprimă în procente, promile, prodecimile, procentimile, etc. Forma cea mai simplă de exprimare a mărimii relative este în unităţi sau coeficienţi, rezultatul raportului arătând în acest caz câte unităţi din indicatorul raportat revin la o singura unitate a indicatorului bază de raportare. Exemplu: Indicatorul eficienţei economice Forma cea mai obişnuită şi sugestivă de exprimare a mărimii relative este cea de procent - %, care arată câte unităţi din indicatorul raportat revin la 100 unităţi ale indicatorului bază de raportare. Promilele se folosesc când indicatorul comparat este mult prea mic faţă de indicatorii bază de comparare şi exprimarea în coeficienţi sau chiar în % ar duce la stabilirea unor mărimi relative dificil de interpretat. 92

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Exemple: Eficienţa fondurilor fixe, care arată valoarea producţiei nete la 1000 lei fonduri fixe; Indicatorii miscarilor naturale şi migratorii a populaţiei: nascuţi vii la 1000 de locuitori, etc. Dacă şi în acest caz rezultatul raportului dintre cele 2 mărimi comparate are o valoare foarte mică, se utilizeaza prodecimilele sau procentimilele, etc. Exemple: Numărul studenţilor ce revin la 10000 de locuitori Numărul medicilor ce revin la 10000 de locuitori Numărul de magazine ce revin la 100000 locuitori în rural. Atenţie ! Se alege forma cea mai sugestivă.

Sensul interpretării: cu cat revin mai puţini locuitori la un medic, situaţia este mai buna.Folosirea coeficienţilor se face atunci când numaratorul este mai mare decat numitorul. Exemplu: Avem o unitate care are două magazine: A şi B. Magazinul A a vândut într-o luna de 3 milioane lei, iar magazinul B a vândut de 6 milioane lei. Comparaţia se poate face luând pe rând ca bază fiecare din cele două magazine: xA 3 k A ⁄ B = ---- = -- = 0, 5 6 xB xB 6 k B ⁄ A = ---- = -- = 2 3 xA

În primul caz, pentru a fi sugestiv rezultatul îl exprimăm procentual: 0,5 x 100 = 50%, iar ca interpretare, putem spune că magazinul A a vândut marfa valorând 50% din valoarea vânzarilor magazinului B. În cel de-al doilea caz, evident magazinul B a vândut de 2 ori mai mult decât magazinul A. În cazul în care indicatorul de la număratorul raportului este cu mult mai mic decât cel de la numitor, mărimea relativă se exprimă în promile, prin înmulţire cu 1000. Comparaţiile pot fi făcute între acelaşi tip de variabile (dar din perioade de timp sau spaţii diferite) sau între două variabile interdependente. În general o mărime relativă se calculează astfel:
k Termen de comparat ------------------------------------------------------------- × 10 Termen de comparaţie

93

Indicatori statistici

Atunci când: • k = 0 ⇒ mărimea relativă se exprimă în coeficient, semnificând de câte ori este mai mare termenul de comparat faţă de cel cu care se compară; • k = 2 ⇒ forma de exprimare în procente (%):
336017 (populaţia activă) Exemplu: -------------------------------------------------------------------- ⋅ 100 = 47 ,6 % 706623 (populaţia totală) Rezultă că în medie, din fiecare 100 persoane aproape 48 sunt active. Acest indicator se numeşte rata generală de activitate.

• k = 3 ⇒ forma de exprimare în promile ( ‰):
8500 născuţi vii Exemplu: ------------------------------------------- ⋅ 1000 = 11 ‰ 750000 locuitori

În medie, la fiecare o mie de locuitori, s-au născut încă 11. • k = 4 ⇒ forma de exprimare în prodecimile: 4700 stomatologi Exemplu: ----------------------------------------- ⋅ 10000 ≅ 63 stomatologi revin în medie la
750000 locuitori

10 mii locuitori. Dacă raportul se face invers, ar rezulta că fiecărui stomatolog îi revin în medie aproape 160 locuitori. • k = 5 ⇒ forma de exprimare în procentimile: 305 salariaţi în activitatea de cercetare Exemplu: --------------------------------------------------------------------------------------------- ⋅ 100000 ≅ 238 ⇒
128000 salariaţi total

în

medie, la 100 mii salariaţi revin 238 care lucrează în activitatea de cercetare. După cum am mai precizat, se alege cea mai sugestivă formă de exprimare. Dacă dorim să calculăm de exemplu creşterea relativă a numărului de studenţi în două perioade de timp: - Nr. studenţi în octombrie 2008 = 7500 - Nr. studenţi în octombrie 2005 = 6200 7500 Rezultă: ------------ = 1 ,209 6200 sau 7500 ------------ ⋅ 100 = 120 ,9 % 6200

94

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Interpretare corectă Interpretare incorectă - a crescut de 120,9 ori; - nr. de studenţi a crescut în - a crescut cu 120 %; perioada analizată de 1,2 ori; - nr. de studenţi din octombrie 2008 - a crescut cu 1,25 %. reprezenta 120,9% din cel existent în octombrie 2005; - nr. de studenţi a crescut la 120,9% faţă de octombrie 2005; - nr. de studenţi a crescut cu 20,9% faţă de octombrie 2005.

În statistica relative: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

social-economică se calculeaza urmatoarele tipuri de mărimi Mărimi relative de structura. Mărimi relative de coordonare (corespondenţă). Mărimi relative ale dinamicii. Mărimi relative ale planului (programului). Mărimi relative de intensitate.

5.3.1. Mărimi relative de structură Dacă o colectivitate este împărţită în k grupe, iar nivelul absolut al grupelor este: x1, x2, … xk, putem obţine următoarele mărimi relative cu sensul de ponderi sau greutăţi specifice: x2 xk x1 * * * f 1 = ------------ ; f 2 = ------------ ; . . . f k = ------------

∑ xi

k

k

xi

∑ xi

k

În cazul unei serii de distribuţie de frecvenţe, fiecare mărime relativă de structură exprimă ponderea grupului de elemente (xi) în total, grupul obţinându-se fie prin centralizare, fie prin produsele de frecvenţă (x; n). Notând cu ni frecvenţa de înregistrare a elementelor de acelaşi fel: xi ⋅ ni g i = --------------------- × 100 m

i=1

i=1

i=1

∑ xi ⋅ ni

i=1

95

Indicatori statistici

Specific mărimilor relative de structură este proprietatea de aditivitate mărimile relative de structura pentru aceeaşi colectivitate având aceeaşi baza de raportare admit proprietatea de aditiune (adunare) respectiv de scădere. Exemplu: creşterea greutăţii specifice a populaţiei urbane de la un an la altul nu se face prin scădere, pentru că şi nr. total al populaţiei s-a modificat. Deci, se spune fie că a crescut de la x% la y%, fie se face un nou raport x/y care se exprimă procetual şi ceea ce depăşeşte 100% reprezintă creşterea relativă a populaţiei urbane. Fiind calculate faţă de aceeaşi bază cu greutăţi specifice corespunzătoare se pot efectua operaţii de adunare şi scadere. Suma mărimilor relative de structură este egală cu 1 sau cu 100 dacă acestea au fost exprimate în procente. Această proprietate se foloseşte frecvent în statistica social-economică deoarece frecvenţele absolute referindu-se la fenomene concrete sunt exprimate în unităţi concrete de măsură, deci necomparabile pentru 2 sau mai multe variabile interdependente. Eliberându-se de aspectul concret, ele pot fi comparate cu probabilitatea de apariţie a diferitelor evenimente, iar seria de date poate fi analizată. 5.3.2. Mărimi relative de coordonare Mărimile relative de coordonare se folosesc pentru a compara 2 grupe ale aceleiaşi colectivităţi sau două colectivităţi situate în spaţii diferite, dar coexistente în timp. Ori de câte ori este posibil calculul mărimillor relative de structură este posibil şi calculul mărimilor relative de coordonare. Dacă o colectivitate este împărţită în 2 grupe, iar nivelul variabilei studiate este xA şi xB, atunci putem calcula următoarele mărimi relative de coordonare: xA xB k A ⁄ B = ---- şi k B ⁄ A = ---xB xA Acestea se folosesc în special în studiul variaţiei teritoriale, prin urmare au caracter de indici teritoriali.

96

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

5.3.3. Mărimi relative ale dinamicii Mărimile relative ale dinamicii se folosesc în scopul caracterizării statistice a evoluţiei în timp a fenomenului analizat. Acestea se calculează când dispunem de cel puţin două valori ale aceluiaşi indicator înregistrate în unităţi diferite de timp. În funcţie de baza de comparaţie aleasă putem calcula: a) Mărimi relative ale dinamicii cu bază fixă: xi i i ⁄ 0 = ---- ⋅ 100 x0 b) Mărimi relative ale dinamicii cu bază mobilă (în lant): xi i i ⁄ i – 1 = ---------xi – 1 În primul caz putem stabili modificarea faţă de o bază de referinţă semnificativă, iar în cel de-al doilea caz, ritmicitatea cu care se modifică fenomenul studiat. În practică, această mărime relativa se numeşte indice. Întotdeauna la numărătorul indicelui va figura mărimea fenomenului pentru perioada de timp prezentă sau mai aproape de prezent, iar la numitor mărimea aceluiaşi fenomen dar pentru o perioadă de timp mai veche. 5.3.4. Mărimi relative ale planului Mărimile relative ale planului se calculează în economia de piaţă la nivelul unităţilor economice. Calculul presupune prelucrarea din evidenţele unităţii economice analizate a informaţiilor referitoare la: - nivelul fenomenului analizat într-o perioada de baza ( x0 ); - nivelul planificat (programat) al aceluiaşi fenomen pentru perioada curentă ( xpl ); - nivelul realizat al acestuia în perioada curentă ( x1 ). Din compararea sub formă de raport a celor 3 indicatori rezultă: - o mărime relativă a sarcinii de plan: x pl k pl ⁄ 0 = ----- ⋅ 100 x0 97

Indicatori statistici

- o mărime relativă a îndeplinirii planului: x1 k 1 ⁄ pl = ----- ⋅ 100 x pl - o mărime relativă a dinamicii: x1 k 1 ⁄ 0 = ---- ⋅ 100 x0 Între cei trei coeficienţi se poate stabili relaţia: k 1 ⁄ 0 = k pl ⁄ 0 ⋅ k 1 ⁄ pl x1 x pl x 1 ---- = ----- ⋅ ----x0 x 0 x pl De cele mai multe ori mărimile relative ale planului se exprimă procentual, adesea reţinând doar valoarea ce depaşeşte 100, aratând procentul de depăşire a planului sau dimpotrivă dacă coeficientul este subunitar, aratând cu câte procente nu s-a realizat programul stabilit. 5.3.5. Mărimi relative de intensitate Mărimile relative de intensitate se calculează între doi indicatori absoluţi de natură diferită între care există o relaţie de interdependenţă. Un exemplu de mărime relativă de intensitate este nivelul productivităţii muncii ( W ), calculat între nivelul producţiei ( Q ) şi numărul mediu de muncitori ( T ).
xi = yi zi

Semnificaţia lui xi: câte unităţi din valoarea caracteristicii y revin la o unitate a caracteristicii z. Rezultă că y depinde de doi factori: unul de natură extensivă (cantitativă), zi care este însumabil direct şi altul de natură intensiva (calitativă), xi care nu poate fi însumabil direct. Pentru a calcula nivelul lui xi pe total colectivitate se raportează nivelul totalizat al caracteristicii y la nivelul totalizat al caracteristicii z.
X=

∑y ∑z

i i

Mărimile relative de intensitate au largi aplicaţii în statistica socialeconomică. 98

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Exemplu, cazul productivităţii muncii:
Productia W = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Numarul mediu al personalului muncitor

Exemplu: Eficienţa fondurilor fixe, recolta la hectar, volumul pe localitate, etc yi x i = --- ⇒ y i = z i ⋅ x i zi
variabila rezultativa factor calitativ

factor cantitativ

Mărimile relative de intensitate calculându-se sub formă de rapoarte cu baze diferite de raportare şi având conţinut de medie – nu admit operaţia de adiţiune. Deci, mărimea relativă la nivelul ansamblului x nu este o sumă a mărimilor relative parţiale, calculate la nivelul grupelor ci o medie a acestora şi poate fi calculat agregând separat variabilele din numitor şi numărator. Exemple de mărimi relative de intensitate - în demografie - pentru caracterizarea miscarii populaţiei (nasteri, decese, spor migratoriu); - în economie - pentru caracterizarea gradului de dotare, a nivelului productivităţii, a salariului pe un muncitor;
indicatori ai nivelului de trai - social-cultural = -------------------------------------------------------------------------numarul mediu al populatiei

numar nascuti vii - coeficient de natalitate = -------------------------------------------------------------------------------------------------- ⋅ 1000 numar locuitori la data de 01.07. a.c.

numar nascuti vii in luna × 12 luni - rata natalitatii lunare = -------------------------------------------------------------------------------------------------- ⋅ 1000 numar locuitori la data de 01.07. a.c.

99

Indicatori statistici

numar decedati - coeficient de mortalitate = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⋅ 1000 numarul populatiei la data de 01.07. a.c.

numar nascuti morti sub 1 an - coeficient de mortalitate infantila = ------------------------------------------------------------------------------ ⋅ 1000 numar nascuti vii

2 populatia (locuitori) - densitatea populatiei = --------------------------------------------------- = populatia / km 2 suprafata ( km )

-

gradul de inzestrare tehnică a muncii

valoarea fondurilor fixe = ------------------------------------------------------------------------ = mii lei / persoana numarul populatiei ocupate

numarul populatiei active - rata globala de activitate = ------------------------------------------------------------------- ⋅ 100 numarul populatiei totale

-

W (productivitatea) neta / venitul net = -------------------------------------------------------------------------- = mii lei / persoana numarul populatiei ocupate netă / persoana ocupată

volumul de vanzari - coeficientul de consum = --------------------------------------------------- = mii lei / persoana numarul populatiei

Atenţie ! La construirea mărimilor relative trebuie să se ţină cont şi de comparabilitatatea perioadelor la care se referă datele de la numărător şi numitor. Spre exemplu, în luna mai s-au născut 550 copii într-un judeţ a cărui populaţie legală era de 720 mii locuitori.

100

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Pentru a calcula rata lunară a natalităţii:
a) INCORECT b) INCORECT c) CORECT

550 -------720
Numărătorul nu este comparabil cu numitorul ca unitate de măsură, unul este în persoane şi altul este în mii persoane.

550 ----------------720000
Numărătorul nu este comparabil cu numitorul din punct de vedere al perioadelor la care se referă. Astfel, numărătorul se referă la o lună de zile, reprezentând un indicator de interval, în timp ce numitorul este un indicator de stoc, valabil doar la momentul observării, motiv pentru care se va lua media anuală, asimilată cu populaţia de la 1 iulie (mijlocul anului). A doua problemă este dată de numărător, care se referă la o lună, în timp ce la numitor avem o medie valabilă pe un an întreg.

550 × 12 -------------------- ⋅ 1000 = 9 ,2 ‰ 720000
Pentru a le face comparabile datorită problemelor sesizate la cazul b), indicatorul de la numărător se va înmulţi cu 12 luni cât are un an, iar datele vor fi comparabile cu numitorul la care s-a înregistrat media anuală. Transformat în promile, rezultatul semnifică: în medie, la fiecare o mie de locuitori s-au mai născut alţi 9 în luna mai. Similar, dacă datele sunt pe trimestru se înmulţeşte cu 4, pe semestru cu 2, ş.ş.m.d.

101

Indicatori statistici

5.4. APLICAŢIE Cunoaştem următoarele date statistice:

Indicatori statistici la nivelul României la 1 iulie la 1 iulie Luna iule Indicatorul statistic Anul 2007 2000 2007 2007 Populaţia României (mii persoane) 22435,2 21537,5 - mediul urban 12244,6 11877,6 - mediul rural 10190,6 9659,9 Nascuţi vii (persoane) 214728 Decese (persoane) 251965 Decese la o vârstă sub 1 an (număr) 2574 Decese (persoane) 18200 Femei (mii persoane) 11466,3 11040,8 Populaţia activă (mii persoane) 9994 Şomeri B.I.M. 641 Număr mediu de salariaţi (mii persoane) 4885,3 Număr mediu de pensionari (mii persoane) 5745 Câştigul mediu net lunar salarial (lei) 1042 Pensia medie lunară (lei) 389 Număr de studenţi (2007/2008) 907353 Număr de medici 48199

Să se analizeze datele din tabel cu ajutorul mărimilor relative de calcul. Rezolvare: Putem calcula structura populaţiei pe medii, la cele două momente de timp, ca pondere a fiecărei grupe în total.
Populaţia din urban Populaţia din urban (%) = ------------------------------------------------- ⋅ 100 Populaţia totală

Pu

2000

12244 ,6 = ------------------- ⋅ 100 = 54, 6 % 22435 ,2 10190 ,6 = ------------------- ⋅ 100, sau 22435 ,2 100 – 54 ,6 = 45 ,4 %

Pr

2000

Idem şi pentru 1 iulie 2007. Calculele sunt prezentate în tabelul al doilea. 102

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Interpretare: Populaţia din mediu urban reprezenta 54,6 % în anul 2000 şi 55,1% în anul 2007. Sau, altfel spus, în anul 2000, în medie, din 100 persoane, aproape 55 locuiau în mediul urban şi peste 45 locuiau în mediul rural. Ponderea populaţiei urbane în total populaţie a crescut uşor, de la 54,6% în anul 2000, la 55,1% în anul 2007.
Indicatori statistici la nivelul Rom âniei Structura la 1 iulie la 1 iulie populaţiei pe Indicatorul statistic 2000 2007 medii (% ) 2000 Populaţia României (mii persoane) - mediul urban - mediul rural 2007 96,0 0,9 -1,1 97,0 94,8 -4,0 -3,0 -5,2 Modificarea Dinami Creşterea relativă a ca relativă a structurii populaţ populaţiei pe medii iei (% ) (+/-% ) (+/- % )

22435,2 21537,5 100,0 100,0 12244,6 11877,6 10190,6 9659,9 54,6 45,4 55,1 44,9

Putem analiza modificări relative ale structurii pe medii a populaţiei României în anul 2007 faţă de anul 2000: Este greşit a calcula prin diferenţă: - spre exemplu: la urban 55,1% - 54,6% = + 0,5% Corect: - se va calcula o nouă mărime relativă a dinamicii, din cele două mărimi relative de structură: 55 ,1 ---------- ⋅ 100 = 100 ,9 % , de unde rezultă că ponderea populaţiei 54 ,6 urbane în total a crescut în cei 7 ani cu 0,9 %. Calculele sunt prezentate în tabelul al doilea, împreună cu dinamica (indicii) populaţiei. Ponderea populaţiei rurale în total a scăzut cu 1,1% în cei 7 ani.

103

Indicatori statistici

Pentru analiza dinamicii populaţiei în cei 7 ani putem calcula indicii şi ratele de creştere. Astfel, pe total: 21537 ,5 i 2007 ⁄ 2000 = ------------------- ⋅ 100 = 96 % 22435 ,2 ( sau - 4% )

Putem spune că populaţia din 2007 reprezenta 96% din cât era aceasta în 2000. Altfel spus, populaţia în anul 2007 a scăzut cu 4% faţă de cea existentă în anul 2000. Din aceleaşi date putem calcula şi mărimi relative de coordonare: Spre exemplu, în anul 2007:
Populaţia urban

11877 ,6 ---------------------------------- = --------------------- = 1 ,23 Populaţia rural 9659 ,9

sau

123 %

Putem afirma că în medie, populaţia din urban era la 1 iulie 2007 de 1,23 ori mai mare decât populaţia din rural (sau altfel spus, cu 23% mai mare). O altă formulare corectă ar fi: în medie, la fiecare 100 persoane din rural reveneau 123 persoane din urban. Se alege una din aceste variante ca mod de interpretare. La fel, raportul de coordonare poate fi calculat şi invers:
Populaţia rural 9659 ,9 ---------------------------------- = --------------------- = 0 ,81 Populaţia urban 11877 ,6

sau

81 %

în medie, la 100 persoane care locuiau în urban, reveneau 81 persoane care locuiau în rural (sau cu 19% mai puţin). Alte mărimi relative care pot fi calculate mai departe, sunt cele de intensitate, care presupun raportarea unui indicator la un alt indicator, cu condiţia ca aceştia să se afle într-o strânsă legătură. Spre exemplu, putem calcula rata natalităţii în anul 2007: Născuţi vii an 2007 Rata natalităţii 2007 = --------------------------------------------------------------- ⋅ 1000 = Populaţia la 01.07.2007 214728 = ----------------------- ⋅ 1000 = 9 ,97 ‰ ≅ 10 ‰ 21537500 104

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Putem spune că în anul 2007, la fiecare 1000 persoane s-au mai născut în medie 10. În acelaşi mod putem calcula rata mortalităţii: Decese an 2007 Rata mortalităţii 2007 = --------------------------------------------------------------- ⋅ 1000 = Populaţia la 01.07.2007 251965 = ----------------------------------- ⋅ 1000 = 11 ,7 ‰ 3 21537 ,5 ⋅ 10 În medie, din fiecare 1000 locuitori ai României au decedat aproape 12 în anul 2007. Cunoscând atât numărul de născuţi cât şi numărul de decese din anul 2007, putem calcula sporul natural al populaţiei şi respectiv rata sporului natural: Spor natural 2007 = Născuţi vii 2007 – Decese 2007 = = 214728 – 251965 = – 37237 persoane Rezultă că în anul 2007, populaţia României a scăzut pe cale naturală cu 37237 persoane. Sporul natural în 2007 Rata sporului natural în 2007 = --------------------------------------------------------------- ⋅ 1000 = Populaţia la 01.07.2007 – 37237 = ------------------------- ⋅ 1000 = – 1 ,7 ‰ 21537500 Acelaşi rezultat s-ar fi obţinut dacă calculam ca diferenţă între cele 2 rate: Rata sporului natural = Rata natalităţii - Rata mortalităţii = 9,97 ‰ - 11,7 ‰ = - 1,7 ‰ Semnificaţie: În anul 2007, în România, la fiecare o mie de persoane, populaţia a scăzut pe cale naturală cu aproape 2 persoane.

105

Indicatori statistici

Pentru a nu efectua rotunjiri datorită zecimalelor, putem transforma şi în prodecimile înmulţind rezultatul cu 10.000 în loc de 1000. În acest caz, putem interpreta astfel: în medie, la fiecare 10 mii de persoane, populaţia a scăzut pe cale naturală cu 17 locuitori. Un alt indicator relativ de intensitate ce poate fi calculat pe baza datelor din tabel este rata mortalităţii infantile: Decese sub 1 an, 2007 Rata mortalităţii infantile în 2007 = -------------------------------------------------------------- ⋅ 1000 = Născuţi vii an 2007 2574 = ------------------- ⋅ 1000 = 11 ,98 ‰ ≅ 12 ‰ 214728 Cum decesele ce pot surveni până la împlinirea vârstei de un an pot surveni din rândul celor născuţi vii în cursul ultimului an, rata se calculează raportând decesele respective la numărul de născuţi vii ai perioadei şi nu la populaţia totală (cu care nu are legătură). Interpretare: în medie, la fiecare 1000 de născuţi vii în România în anul 2007 au decedat 12. Putem calcula de asemenea rata mortalităţii din luna iulie a anului 2007: 18200 × 12 luni Rata mortalităţii 07.2007 = ------------------------------------------ ⋅ 1000 = 10 ,1 ‰ 21537500 În medie, în luna iulie din 2007, la fiecare 1000 locuitori s-au născut un număr de 10 copii. Cunoaştem mai departe numărul de femei din cei doi ani, iar prin diferenţă putem calcula numărul de bărbaţi. Nr. bărbaţi 2000 = 22435,2 - 11466,3 = 10968,9 mii persoane Nr. bărbaţi 2007 = 21537,5 - 11040,8 = 10496,7 mii persoane Putem calcula în continuare atât structura populaţiei pe sexe ca şi în cazul structurii populaţiei pe medii, respectiv raportul de coordonare între bărbaţi şi femei (sau invers), precum şi mărimile relative de dinamică a populaţiei pe sexe în cei 7 ani.

106

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Spre exemplu, în 2007, ponderea femeilor în total era de 11040,8 ---------------------- ⋅ 100 = 51,3 % , iar a bărbaţilor de 48,7 % (100 - 51,3). 21537,5 Femei 11040,8 ------------------- ⋅ 100 = ---------------------- ⋅ 100 = 105 % ⇒ Bărbaţi 10496,7 ⇒ în anul 2007, numărul de femei era cu 5 % mai mare decât al bărbaţilor, sau altfel spus, în medie la fiecare 100 de bărbaţi reveneau 105 femei. Bărbaţi 10496,7 Invers, ------------------ ⋅ 100 = ---------------------- ⋅ 100 = 95 % ⇒ Femei 11040,8 ⇒ ceea ce înseamnă că numărul bărbaţilor era cu 5 % mai mic decât al femeilor, sau altfel spus, în medie la fiecare 100 de femei reveneau 95 de bărbaţi. În dinamică, i
femei 2007 /2000

11040,8 = ---------------------- ⋅ 100 = 96,3 % ⇒ 11466,3

⇒ numărul de femei a scăzut în anul 2007 faţă de anul 2000 cu 3,7 %. i
bărbaţi 2007 /2000

10496,7 = ---------------------- ⋅ 100 = 95,7 % ⇒ 10968,9

⇒ numărul de bărbaţi din România în anul 2007 reprezentau 95,7 % din cel existent în 2000, sau altfel spus, acesta a scăzut cu 4,3 % în cei 7 ani. Cunoaştem mai departe date cu privire la ocuparea forţei de muncă. Forţa de muncă este dată de populaţia activă (PA) care este alcătuită din populaţia ocupată (PO) şi şomeri (Ş). PO = PA - Ş = 9994 - 641 = 9353 mii persoane. În continuare putem calcula alţi indicatori relativi de intensitate cunoscuţi: 107

Indicatori statistici

PA Rata generală de activitate = ------------------------------------------ ⋅ 100 = Populaţia totală 9994 = ---------------------- ⋅ 100 = 46,4 % 21537, 5 ⇒ în anul 2007, în medie, din fiecare 100 persoane 46 erau active şi aproape 54 persoane erau inactive. PO Rata generală de ocupare = ------------------------------------------ ⋅ 100 = Populaţia totală 9353 = ---------------------- ⋅ 100 = 43,4 % 21537, 5 ⇒ în medie, la fiecare 100 persoane reveneau 43 persoane ocupate (care lucrau pentru a obţine venituri în bani sau în natură). Şomeri 641 Rata şomajului = ------------------------------------------- ⋅ 100 = -------------- ⋅ 100 = 6,4 % Populaţia activă 9994 Rezultă că în anul 2007, în România, la fiecare 100 persoane active reveneau în medie peste 6 şomeri. Alte mărimi relative de intensitate: Nr. salariaţi 4885,3 ---------------------------------------------------------- ⋅ 100 = ------------------- ⋅ 100 = 48,9 ≅ 49 % Nr. persoane ocupate 9994 Rezultă că aproape jumătate din populaţia ocupată avea statutul de salariat. Altfel spus, în medie la fiecare 100 persoane ocupate reveneau 49 salariaţi. Putem calcula în continuare alte mărimi relative de coordonare: Număr mediu salariaţi 4885,3 ------------------------------------------------------------------ ⋅ 100 = ------------------- ⋅ 100 = 85 % ⇒ Număr mediu pensionari 5745 Numărul mediu de salariaţi era în anul 2007 cu 15% mai mic decât cel de pensionari.

108

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Altă interpretare corectă: în medie, la fiecare 100 de pensionari reveneau 85 salariaţi. Raportul poate fi calculat şi invers: Pensionari 5745 ----------------------------- ⋅ 100 = ------------------- ⋅ 100 = 117,6 % Salariaţi 4885,3 Numărul pensionarilor era în anul 2007 de 1,17 ori mai mare ca cel al salariaţilor (cu 17,6%). Idem pentru raportul dintre “Pensia medie” şi “Salariul mediu net din anul 2007”: Salariul mediu 1042 -------------------------------------- ⋅ 100 = ------------ ⋅ 100 = 267,9 % ⇒ Pensia medie 389 ⇒ salariul mediu a fost în anul 2007 de 2,68 ori mai mare decât pensia medie (+ 167,9 %). Pensia medie 389 ------------------------------------- ⋅ 100 = ------------ ⋅ 100 = 37,3 % ⇒ Salariul mediu 1042 ⇒ pensia medie reprezenta 37,3 % din salariul mediu în anul 2007, sau altfel spus, aceasta era cu 62,7 % mai mică decât salariul. Cu ajutorul ultimilor 2 indicatori furnizaţi în tabelul iniţial, putem calcula alte 2 mărimi relative de intensitate, comparând cu populaţia medie din acel an (media fiind asimilată cu populaţia la 1 iulie a anului ). Numărul de studenţi care reveneau la 1000 locuitori în anul 2007 era de 42 ‰. 907353 ------------------------ ⋅ 1000 = 42,1 ‰ 21537500 Numărul de medici care reveneau la 1000 locuitori era în anul 2007 de 2 persoane: 48199 ------------------------- ⋅ 1000 = 2,2 ‰ 21537500

109

Indicatori statistici

Indicatorul poate fi calculat şi invers: 21537500 ------------------------- = 446,8 ‰ ≅ 447 persoane / un medic ⇒ 48199 În medie, în anul 2007, în România la fiecare medic reveneau 447 pacienţi (locuitori).

Atenţie la sensul interpretării !
La primul indicator calculat, cu cât este mai mare avem o situaţie mai bună, în timp ce la cel de-al doilea (opusul său), cu cât mărimea este mai mare, situaţia este mai defavorabilă.

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Daţi câte 10 exemple de mărimi absolute şi tot atâtea de mărimi relative. Care este cea mai bună formă de exprimare a mărimilor relative ? Alegeţi din “Anuarul Statistic al României” indicatori statistici, în aşa fel încât să puteţi realiza şi interpreta toate tipurile de mărimi relative învăţate. Puteţi selecta date statistice şi din baza de date Tempo OnLine de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică: http://statistici.insse.ro/shop/.

110

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul VI MĂRIMI MEDII

OBIECTIVE Dat fiind faptul că în general statistica operează cu noţiuni şi mărimi medii, este deosebit de importantă înţelegerea corectă a acestora şi folosirea autorizată, fără a face excese matematice de formule, acestea trebuiesc folosite doar în condiţii de reprezentativitate. Utilizatorii trebuie să-şi însuşească principalele tipuri de medii întâlnite în practică, precum şi folosirea tipului de medie adecvat, nu la întâmplare. Cuvinte cheie
Medii simple şi medii ponderate Medii de poziţie

6.1. CARACTERISTICILE ŞI CLASIFICAREA MEDIILOR Mediile sunt mărimi statistice care exprimă în mod sintetic şi generalizat, ceea ce este normal, legic, esenţial, tipic, pentru toate unităţile colectivităţii distribuite după o caracteristică. Caracteristicile mediei: • se exprimă în mod sintetic (printr-o singură valoare) • are un caracter abstract (chiar dacă se măsoara în unitaţi de măsura concrete) • este o mărime generalizată, dacă înlocuim fiecare termen cu x . . . ∑ x i este aceeaşi; • sintetizează normalul (exprimă nivelul purtat de majoritatea unităţilor colectivităţii). 111

Mărimi medii

Într-o distribuţie normală, x ocupă o poziţie centrală spre care tinde majoritatea unităţilor colectivităţii. Rezultă că x este considerată speranţa matematică a acestora. Mărimile medii mai sunt cunoscute şi ca indicatori ai tendinţei centrale. Condiţiile de calitate (de reprezentativitate) a unei medii Aceste condiţii au fost stabilite de Yulé (1945): 1. x trebuie să fie definită precis, printr-o definiţie sau printr-o formulă. Oricine ar face calcule asupra aceleiaşi serii trebuie să ajungă la acelaşi rezultat. 2. x trebuie să fie reprezentativă, adică să reprezinte toţi termenii seriei, ceea ce înseamnă că seria trebuie să fie omogenă. 3. x trebuie să aibă o semnificaţie concretă, uşor de sesizat chiar şi de nespecialişti. 4. x trebuie să fie simplă de calculat şi să se preteze la calcule algebrice ulterioare. 5. trebuie să fie puţin sensibilă la fluctuaţiile de eşantionare. Reprezentativitatea mediei Pentru ca o medie să fie reprezentativă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: ◊ Să fie calculată dintr-un număr suficient de mare de cazuri individuale. (Nu putem afirma că în medie fiecare persoană a consumat un pui, dacă

acel calcul s-a efectuat pe baza datelor de la doar 2 persoane: ----------- = 1 .
Pentru a face un astfel de calcul mediu trebuie să analizăm un eşantion reprezentativ de persoane, iar volumul eşantionului să fie stabilit corespunzător cu dimensiunea populaţiei la care se referă). Valorile din care se calculează media trebuie să fie omogene (asemănătoare). Dacă există diferenţe foarte mari între valori, media poate deveni fără sens; Spre exemplu, salarii cuprinse între 100 Euro/lună şi 4000 Euro/lună şi o medie calculată de 2000 Euro/lună. Media calculată ar reprezenta doar o mică parte din colectivitatea analizată. Din acest motiv, calculul mediei trebuie completat cu studiul indicatorilor variaţiei care vor confirma sau dimpotrivă vor infirma reprezentativitatea mediei; 112

0+2 2

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

◊ Trebuie ales tipul de medie semnificativ pentru datele existente.
Clasificarea mediilor Dupa rolul lor in analiza statistica Marimi medii fundamentale x
Mo Me

Media aritmetica Modul Mediana media geometrica media armonica media patratica Media progresiva Mediala Media cronologica Medii mobile

xg
Marimi medii cu aplicatii speciale

xh
xp

x cr
Marimi medii de calcul Dupa modul de obtinere

xg

xh

xp

Marimi medii de pozitie: Modul, Mediana, Mediala

6.1.1. Mărimile medii de calcul Obţinerea lor se face prin două operaţii: • acumularea termenilor seriei fie prin

fie prin

• apoi revenirea (prin împărţire sau radical) la un nivel reprezentativ
pentru toţi termenii incluşi în calcul. Mărimi medii de poziţie se află prin depistarea termenului ce ocupă poziţia centrală în distribuţia statistică. Mărimi medii simple se calculează în cazul seriilor statistice simple (fără frecvenţă), adică pentru seriile în care variantele caracteristicii de distribuţie sunt purtate de câte o singură unitate statistică sau când frecvenţele de apariţie sunt egale între ele. Mărimi medii ponderate se calculează când variantele caracteristicii au frecvenţe diferite (serii cu frecvenţă).

113

Mărimi medii

6.1.2. MEDIA ARITMETICĂ Este cea mai cunoscuta medie şi se mai numeste simplu: medie. Este principalul indicator mediu al tendintei centrale. Definiţie Media este rezultatul sintetizării într-o singură expresie numerică a tuturor nivelurilor individuale observate, obţinută prin raportarea valorii totalizate a caracteristicii la numărul total al unităţilor. Astfel, media este valoarea pe care ar purta-o fiecare unitate statistică dacă distribuţia ar fi omogenă.

• medie simplă se calculează când distribuţia este realizată pe variante şi:

∑ xi
f1 = f2 = . . . = fn
unde:
i=1 x = ------------n

n

∑ xi

= x1 + x2 + . . . + xn

iar

n = volumul colectivitatii f i = frecvenţele de apariţie ale fiecărei variante

∑ x i ⋅ fi
• medie ponderată când: f 1 ≠ f 2 ≠ . . . ≠ f n
i=1 x = -------------------fi ∑

n

Dacă înlocuim frecvenţele absolute cu frecvenţele relative, media este dată de relaţia:

- frecvenţa relativă:

fi * f i = -------- ; ∑ fi

fi ∑ xi --------∑ f-i x = -------------------- = * fi ∑ --------∑ fi

*

∑ xi ⋅ fi

*

∑ fi

*

= 1

114

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Dacă frecvenţele relative sunt exprimate în procente:

fi * f i (%) = -------- ⋅ 100 , fi ∑
*

atunci

* fi

(%) = 100 , iar media devine: x =

∑ xi ⋅ fi (%) ------------------------------ . 100

Indiferent ce formulă de calcul aplicăm, rezultatul va fi acelaşi. În cazul seriilor în care avem intervale de variaţie, valorile lui xi sunt date de centrele de interval, calculate ca medii aritmetice simple ale celor două limite. Media se exprimă în aceeaşi unitate de măsură ca şi valorile caracteristicii statistice studiate. Pentru seriile cu intervale egale se observă că centrele de interval formează o progresie aritmetică cu raţia = mărimea intervalului. Rezultatul ne sugerează că toţi termenii în acest caz se pot simplifica cu mărimea intervalului = k. De asemenea, se observa că x se află aproape de centrul de interval cu frecvenţa cea mai mare, deci valoarea respectivă poate fi substituită cel mai bine prin valoarea medie. Rezultă că putem simplifica calculul mediei folosind procedeul “originii arbitrare” a variabilei x în dreptul centrului cu frecvenţa cea mai mare.
x=

∑⎜ ⎝

⎛ xi − a ⎞ ⎟ ⋅ fi k ⎠ ⋅k + a ∑ fi

Acest procedeu se bazează pe 2 din proprietăţi ale mediei aritmetice. 1. Dacă toţi termenii seriei s-ar micşora sau s-ar amplifica cu o constanta “a”, media noii serii se va micşora sau se va amplifica cu acea constanta “a” (media este deci o mărime translativa). 2. Dacă toţi termenii seriei s-ar împarţi sau s-ar înmulţi cu un coeficient “k”, atunci media noii serii ar fi de “k” ori mai mică sau mai mare decât media iniţială. În cazul seriei cu intervale neegale nu se mai ajunge la aceeaşi forma de variaţie uniformă pozitivă şi negativă. Rezultă că în acest caz este absolut necesar să se calculeze toate centrele de interval şi apoi să se aleagă cele mai potrivite valori pentru a şi k încât să se obţină o maximă simplificare a calculului mediei. 115

Mărimi medii

Alte proprietăţi ale mediei: 3. Media aritmetică este cuprinsă obligatoriu între xmin şi xmax ;
x min ≤ x ≤ x max

4. Suma abaterilor nivelurilor individuale ale variabilei de la media lor este egala cu 0.

∑ ( xi – x )

= 0 = 0

pentru serii simple pentru serii de frecvenţe

∑ ( xi – x ) ⋅ fi

5. Dacă într-o serie de distribuţie se reduc proporţional toate frecvenţele cu o constanta “c”, media lor calculată pe baza noilor frecvenţe rămâne neschimbată. Această proprietate este folosită la calculul x pe baza frecvenţelor relative (fi*), aici constanta.

c =

∑ fi

6. Suma pătratelor abaterilor individuale de la o valoare reală oarecare este minimă când acea valoare este egala cu x .

• pentru a = x rezultă:

∑ ( xi – a ) ∑ ( xi – a )
S =

2 2

= minim pentru serii simple

⋅ f i = minim pentru serii cu frecvenţe
2

∑ ( xi – a )

∂S = minim ⇒ ----- = – 2 ∑ ( x i – a ) = 0 ⇒ ∂a

1 ⇒ a = -- ∑ x i = x n
Deci minimul expresiei S se atinge când valoarea lui “a” este egală cu media aritmetică. 7. Media aritmetică a sumei a 2 variabile aleatoare independente = suma mediilor celor 2 variabile: x + y = x + y 8. Media produsului a 2 variabile aleatoare = produsul mediilor celor 2 variabile:

x⋅y = x⋅y

116

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Principalul dezavantaj al folosirii mediei aritmetice constă în sensibilitatea să faţă de valorile extreme. Ea devine nereprezentativă dacă termenii seriei sunt prea împrăştiaţi, iar dacă în colectivitatea statistică se observă manifestari distincte din punct de vedere calitativ, media tinde să devină lipsită de conţinut. În acest caz, este indicat să se calculeze medii parţiale pentru fiecare tip calitativ al colectivitaţii şi în final să se determine media generală. Omogenitatea colectivitaţii este de fapt o condiţie a reprezentativitaţii pentru orice tip de medie. 6.1.3. MEDIA ARMONICĂ SIMPLĂ ŞI PONDERATĂ Media armonică a termenilor unei serii se defineşte ca acea valoare a cărei mărime inversă este media aritmetică calculată din valorile inverse ale termenilor aceleiaşi serii. Avem seria: x1, x2, … xn, valorile lor inverse vor fi:

1- 11---- , ---- , …, ---x1 x2 xn
Media armonică se notează cu x h
n

1 1 ---- = -- xh n

i=1

∑ ---i x

1

n ⇒ x h = ---------------n 1 ∑ ---i x
i=1

analog se deduce şi media armonică ponderată
n

∑ fi
i=1 x h = -----------------------n 1 --∑ x-i ⋅ fi i=1

Comparând formula mediei armonice cu cea a mediei aritmetice se pot stabili anumite relaţii utile pentru folosirea în practică a celor doua valori medii. 1. Dacă toate caracteristicile sunt pozitive, atunci media aritmetică este mai mare decât media armonică a aceloraşi valori. x a > x h sau x h < x 117

Mărimi medii

2. Dacă se consideră 2 variabile dependente funcţional, de tipul

1 y = -x

şi pentru o variabilă se foloseşte media aritmetică, atunci pentru cealaltă variabilă este obligatoriu să se utilizeze media armonică, deoarece raportul de inversă proporţionalitate se realizează şi între cele două valori medii.

recolta totală ( x i ⋅ f i ) recolta la ha ( x i ) = --------------------------------------------------------------------suprafaţa însămânţată ( f i )
Exemplu: Nivelul productivităţii muncii (W) se poate exprima, în mod direct, prin cantitatea de produse ce revine pe o unitate de timp şi, indirect prin cantitatea de timp ce revine pe o unitate de produs, deci cele doua valori individuale sunt într-un raport de inversă proporţionalitate. t Q sau W = W = q T 3. Media armonică poate fi egală cu media aritmetică calculată din aceleaşi valori ale caracteristicii dar folosindu-se sisteme de ponderare diferite. Astfel la x folosim ponderile reale ale valorilor individuale, iar pentru ponderile compuse luate sub forma produselor, adică:

x=

∑ xi f i ; ∑ fi

xh =

xh =

∑ xi f i = ∑ xi f i = x 1 ∑ xi (xi f i ) ∑ f i

∑ xi f i 1 ∑ xi (xi f i )

Rezultă că există un caz particular în care media armonică apare ca formă transformată a mediei aritmetice. Media armonică este egală cu cea aritmetică numai în cazul în care media armonică are ca ponderi produsele de frecvenţa ( x i ⋅ f i )(dacă variabila s-a notat cu x i ). Această formulă are o mare importanţă practică deoarece există frecvente cazuri când se dispune de aceste produse de frecvenţă şi nu de ponderile reale ( f i ). Dacă se cunosc recoltele la hectar parţiale ( x i ) şi suprafeţele însămânţate corespunzătoare ( f i ), se foloseşte media aritmetică ponderată. Dacă însă se cunosc recoltele parţiale la hectar (xi) şi recoltele corespunzătoare totale ( x i ⋅ f i ) se foloseşte media armonică ponderată. 118

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Exemplu de folosire a mediei armonice: Cunoaştem următoarele date referitoare la timpul necesar pentru rezolvarea unei probleme de statistică de către trei studenţi: primului student îi sunt necesare 20 minute, celui de-al doilea 30 de minute, iar celui de-al treilea 60 de minute. Care este timpul mediu pentru rezolvarea unei probleme de statistică: Rezolvare: Dacă aplicăm media aritmetică simplă vom avea:

∑ x-i 20 + 30 + 60 x = --------- = ----------------------------- = 36, 7 minute n 3

⎧ x 1 = 20 ⎪ ⎨ x 2 = 30 ⎪ ⎩ x 3 = 60

Pentru a vedea dacă am aplicat corect tipul de medie, vom face verificarea astfel: Într-o oră,

60 ----- = 3 probleme 20 60 - al doilea student rezolvă: ----- = 2 probleme 30 60 - al treilea student rezolvă: ----- = o problemã 60
- primul student rezolvă: În total, cei trei studenţi rezolvă într-o oră un număr de 6 probleme (3 + 2 + 1). Din calculul mediei aritmetice va rezulta că cei 3 studenţi au rezolvat într-o într-o oră:

60 × 3 180-------------- = ----------- = 4, 9 probleme, ceea ce nu reflectă realitatea, ştiind 36, 7 36, 7
că în total ei au rezolvat 6 probleme într-o oră. Rezultă că media aritmetică în acest caz nu reflectă realitatea, denaturând rezultatele. Vom aplica în acelaşi caz un alt tip de medie, respectiv media armonică:

n 3 x h = ---------- = ------------------------------ = 30 minute 1 1 1 1 ∑ --- ----- + ----- + ----xi 20 30 60
119

Mărimi medii

Verificare: În intervalul de o oră, folosind media armonică calculată, cei 3 studenţi pot rezolva:

3 studenţi × 60 minute fiecare 3 × 60 -------------------------------------------------------------------------------- = -------------- = 6 probleme media armonică 30
Acest calcul a coincis cu cel iniţial, în concluzie pentru a calcula media timpului necesar rezolvării unei probleme va trebui să aplicăm media armonică şi nu media aritmetică. 6.1.4. MEDIA PĂTRATICĂ Media pătratică este acea valoare care înlocuind termenii seriei ridicaţi la pătrat nu modifică suma pătratelor lor ( x p ). Media pătratică corespunde relaţiei:
2 2 2 x1 + x 2 + ... + x n =

∑ x i2 ;
i =1

n

înlocuind fiecare termen cu media pătratică obţinem:
2 2 2 x p + x p + ... + x p

2 n ⋅ xp =

∑ x i2
x i2

xp =

2

∑ x i2
⇒ xp =
i =1

n

n

n

În cazul unei distribuţii de frecvenţă, media pătratică ponderată este:

xp =

∑ x i2 ⋅ fi i =1 ∑ fi
120

n

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Media pătratică se foloseşte în special atunci când se dă o mai mare importanţă nivelurilor mai mari din cadrul seriei respective. Ea se foloseşte în special în demografie, în statistica industriei la calculul unor indicatori medii privind diferitele mijloace de producţie şi cel mai frecvent, la calculul unor indicatori de variaţie (abaterea medie pătratică). Proprietăţi: xp este întotdeauna > decât media aritmetică a aceloraşi termeni, indiferent de semnul pe care îl are, deoarece prin ridicarea la pătrat toţi termenii devin pozitivi. Cu cât termenii au o valoare individuală mai ridicată, cu atât termenii respectivi vor influenţa în mai mare măsură asupra formării nivelului mediu. De aceea mp se va folosi atunci când trebuie să se acorde o importanţă mai mare nivelurilor mai ridicate din cadrul seriei pentru care se calculeaza media. 6.1.5. MEDIA GEOMETRICĂ Spre deosebire de celelalte medii prezentate, care se bazează pe relaţii de însumare directă între termenii seriei, media geometrică se bazează pe relaţia de produs dintre ei. Media geometrică reprezintă acea valoare cu care, dacă se înlocuiesc toţi termenii seriei şi se face produsul lor, valoarea la care se ajunge este egală cu produsul termenilor reali, adică:
n

x1 ⋅ x2 ⋅ … ⋅ xn =

∏ xi
i=1 n

xg ⋅ xg ⋅ … ⋅ xg =
n

∏ xi
i=1

xg =

n

∏ xi
i=1

În cazul unei serii de distribuţie de frecvenţă, fiecare termen trebuie să fie luat în funcţie de frecvenţa sa. Aceasta înseamnă că, în cazul mediei geometrice, fiecare termen se înmulţeşte de un număr egal cu frecvenţa lui în cadrul seriei, deci frecvenţele devin puterile la care se ridică fiecare termen: 121

Mărimi medii

m f f x 11 x 22

⋅…⋅

fm xm

=

∏ xi
i=1 m

fi

x g1 ⋅ x g2 ⋅ … ⋅ x gm =
m

f

f

f

∏ xi
i=1

fi

( xg )

∏f
i=1

i

m

m

=


i=1

f xii

⇒ xg =


i=1

m fi

∏ xi
i=1

fi

Proprietăţi: - în cazul mediei geometrice este suficient ca un singur termen al seriei să fie egal cu zero pentru că media geometrică să nu se poata calcula, iar în cazul când unul din termenii seriei este negativ media să devină imaginară (cazuri fără sens); - în cazul mediei geometrice, abaterile termenilor seriei faţă de medie nu se mai calculează sub formă de diferenţe ci sub formă de rapoarte produsul acestora este egal cu 1.

xi ---xg

, iar

∏ ⎜ x gi ⎟ = 1 ⎜ ⎟ ⎝ ⎠
i =1

n

⎛x ⎞

x1 xg

x2 xg

⋅K ⋅

xn xg

∏ = i =1 n (x g )
xi

n

=


i =1 n

n

xi
n

⎛ ⎜n ⎜ ⎝

⎞ xi ⎟ ⎟ i =1 ⎠

=

∏ xi ∏ xi
i =1 i =1 n

n

=1

Pentru a putea fi calculată atât media geometrică simplă cât şi cea ponderată trebuie să se logaritmeze.

122

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

• pentru media geometrică simplă obţinem:

log x g =
deoarece

∑log xi
i =1

n

n

log (a ⋅ b ⋅ c ) = log a ⋅ log b ⋅ log c xg =

log x g = log

∏ xi 1 n ⋅ log x g = ∑ log xi ⇒ log x g = ∑ log xi n

∏x

• pentru media geometrică ponderată:

log x g =

∑ ( f i ⋅ log xi )
i =1

n

∑ fi
i =1

n

Deci prin aplicarea logaritmilor media geometrică se transformă într-o medie aritmetică a logaritmilor factorilor iar antilogaritmul ei este o valoare mai mică decât media aritmetică calculata din valorile reale ale termenilor seriei. Media geometrică se foloseşte cel mai frecvent în cazul seriilor dinamice, la calculul mediilor din mărimile relative ale dinamicii, între care exista o relaţie de produs. În cazul seriilor de distribuţie de frecvenţe, media geometrică se foloseşte mai rar. Ea este indicat să se folosească atunci când seria prezintă variaţii foarte mari între termenii săi sau prezintă un pronunţat caracter de asimetrie. Date fiind însă dificultaţile de calcul ale ei, media geometrică se foloseşte rar în analiza seriilor de distribuţie. Relaţii ce exista între mediile prezentate: date.
x h < x g < x < x p pentru aceleaşi

123

Mărimi medii

Exemplu de aplicare a mediei geometrice Cunoaştem următoarele date cu privire la evoluţia numărului mediu de slariaţi la o întreprindere: în anul 2006 au fost 50 salariaţi, în 2007 au fost 500 salariaţi şi în 2008 au fost 750 de salariaţi.De câte ori a crescut în medie numărul de salariaţi în perioada 2006-2008 ? Rezolvare: Pentru a răspunde la întrebare, va trebui să calculăm indicii de creştere cu baza în lanţ, după care să calculăm media acestor indici.
Anul 2006 2007 2008 Nr. mediu salariaţi 50 500 750 Indici lanţ 10 1,5

Dacă aplicăm media aritmetică simplă în calculul indicelui mediu de

creştere, vom obţine: I = -------------------- = 5, 75 ori , ceea ce semnifică că în
fiecare an numărul mediu de salariaţi ar fi crescut de 5,75 ori faţă de anul anterior. Pentru a constata dacă am aplicat corect tipul de medie, vom face următoarea verificare: - în anul 2007, numărul mediu de salariaţi va fi egal cu cel existent în anul 2006, înmulţit cu indicele mediu de creştere, respectiv:

10 + 1, 5 2

50 × 5, 75 = 287, 5 salariaţi
- în anul 2008:

287, 5 × 5, 75 = 1653 salariaţi
Ceea ce nu este conform realităţii, ştiind din datele existente că în anul 2008, numărul mediu de salariaţi a fost de 750 şi nu de 1653. Cu alte cuvinte, în acest caz, media aritmetică deformează cu mult rezultatul. Aplicăm media geometrică: I = 2 10 × 1, 5 = 3, 873 ori Facem aceeaşi verificare şi pentru media geometrică calculată: - în 2007: 50 x 3,873 = 193,65 salariaţi - în 2008: 193,65 x 3,873 = 750 salariaţi exact conform datelor cunoscute. Rezultă că în acest caz, pentru calcularea indicelui mediu de creştere, va trebui să aplicăm media geometrică, ca dealtfel şi în cazul altor mărimi relative. 124

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

6.2. MEDIA CARACTERISTICII ALTERNATIVE Caracteristicile alternative sunt acelea la care pentru fiecare unitate admit fie forma sa directa de manifestare, fie opusul ei. Exemplu: Un produs poate fi acceptat ca bun sau el este declarat rebut. Caracteristicile alternative apar de tipul “da” – “nu” şi sunt destul de frecvent întalnite în pracţică statistică. Pentru a le exprima numeric se vor considera convenţional variantele cu raspuns afirmativ ca avand valoarea 1, iar cele cu raspuns negativ ca avand valoarea 0. Notam cu N numărul total al unitaţilor observate, frecventa unitaţilor care poseda caracteristica cu M şi frecventa unitaţilor care nu poseda caracteristica cu N – M.
Răspunsul înregistrat (variantele înregistrate)
Unitaţile care posedă caracteristica Unitaţile care nu posedă caracteristica

Valoarea caracteristicii - xi -

Frecvenţa - fi -

da nu -

x1 = 1 x2 = 0 -

f1 = M f2 = N – M

∑f
i =1

2

i

=N

Fiind o distribuţie de frecvente, media se va calcula aplicând formula mediei aritmetice ponderate:
2

x=

∑ xi ⋅ f i
i =1 2


i =1

=

(1× M ) + (N − M ) = M
M +N −M N

fi

Rezultă că media caracteristicii alternative se obţine raportând nr. unitătilor la care s-a înregistrat caracteristica cu raspuns afirmativ la numărul total al unitaţilor.

125

Mărimi medii

Pentru a se deosebi de celelalte medii ale caracteristicii alternative, se notează cu p media caracteristicii alternative:

M p = ---N
Fiind o mărime medie cu caracter de mărime relativă de structura ea se exprimă de regulă sub formă de procente. Exemplu: Presupunem că într-un lot de 10.000 de produse s-au înregistrat 200 de rebuturi şi se cere să se afle care este media rebuturilor pe întregul lot.

N = 10.000 ; M = 200: M 200 p = ---- = -------------- = 0,02 sau N 10000 2 %

Rezulta că în medie, la fiecare 100 de produse recepţionate pot să apara câte 2 rebuturi.

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual: Când se aplică un tip de medie ponderată ? Când se aplică media geometrică la o serie de date din observare ? Dar media armonică ? Daţi exemple de folosire a mediei armonice şi a celei geometrice, pe date alese de dumneavoastră.

126

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul VII INDICATORII VARIAŢIEI

OBIECTIVE Capitolul urmăreşte însuşirea aplicării corecte a unor formule învăţate anterior la matematici speciale în economie, importanţa cunoaşterii gradului de împrăştiere a elementelor unei populaţii, iar în final demonstrarea reprezentativităţii unei mărimi medii calculate anterior. Utilizatorii trebuie să conştientizeze că nu orice medie calculată matematic (chiar corect), poate fi aplicată în practică, în economie şi societate. Cuvinte cheie
Varianţă / Dispersie Omogenitate statistică

Din practica statistică apare evident faptul că, cu cât colectivitatea este mai puţin omogenă, cu atât caracterizarea ei sub raport statistic trebuie să se bazeze pe un sistem mai complex de relaţii în care sunt folosiţi indicatorii totalizatori şi indicatorii derivaţi. Cu cât fenomenele sunt mai complexe, deci dependente de mai mulţi factori, cu atât variaţia este mai mare şi folosirea corectă a valorilor medii implică verificări riguroase cu privire la stabilitatea şi reprezentativitatea ei. După cum am mai spus, media nu este o valoare reprezentativă decât pentru cazul în care ea este calculată din mărimi omogene între ele. Pentru a verifica gradul de omogenitate al caracteristicilor pentru care se determină media este necesar să se calculeze indicatorii de variaţie, de asimetrie şi exces. Aceşti indicatori trebuie să servească la: - verificarea reprezentativităţii mediei ca valoare tipică a unei serii de date statistice; - verificarea gradului de omogenitate a seriei; 127

Indicatorii variaţiei

- caracterizarea statistică a formei şi gradului de variaţie a unei caracteristici; - compararea în timp şi spaţiu a mai multor serii statistice de distribuţie pentru aceeaşi caracteristică sau pentru caracteristici independente; - cunoasterea gradului de influenţă a factorilor după care s-a facut gruparea unitaţilor observate. Indicatorii variaţiei şi asimetriei pot fi folosiţi la caracterizarea independentă a fenomenelor, la estimarea erorilor de selecţie, în analiza corelaţiei statistice şi în general, în toate cazurile când se folosesc mărimi medii şi trebuie să se interpreteze măsura în care ele sunt reprezentative pentru toţi termenii individuali din care au fost calculate. Indicatorii variaţiei pot fi calculaţi ca indicatori simpli şi ca indicatori sintetici.

7.1. INDICATORII SIMPLI AI VARIAŢIEI Indicatorii simpli ai variaţiei servesc pentru a caracteriza gradul de împrăştiere a unităţilor purtătoare ale caracteristicilor înregistrate. Ei se calculează pentru a măsura amplitudinea variaţiilor şi abaterilor valorilor individuale de la media lor. Aceşti indicatori se pot exprima atât în mărimi absolute, folosind aceleaşi mărimi ca şi pentru caracteristica studiata, cât şi în mărimi relative, calculate în raport cu valoarea mediei. Amplitudinea absolută a variaţiei (A) se calculează ca diferenţă între nivelul maxim (xmax) şi nivelul minim (xmin) al caracteristicii: A = xmax – xmin În cazul unei serii de distribuţie de frecvenţe, A se calculează ca diferenţă între limita maxima a intervalului superior şi limita inferioară a intervalului inferior. Dacă intervalele sunt deschise, atunci A se determină după ce s-au închis, în mod convenţional intervalele extreme. Amplitudinea relativă a variaţiei (A%) se exprimă de regulă în procente şi se calculează ca raport între amplitudinea absolută a variaţiei şi nivelul mediu al caracteristicii:
A% = A x ⋅ 100

128

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

“A” nu este un indicator suficient de semnificativ deoarece nu ţine seama decât de valorile extreme ale caracteristicii ori asupra variaţiei unui fenomen influenţeaza toate valorile individuale şi frecvenţele lor de apariţie. “A” se foloseşte în prelucrarea statistică la alegerea nr. de grupe şi a mărimii intervalului de grupare. Abaterile individuale absolute (di) se calculează ca diferenţe între fiecare variantă înregistrată şi media aritmetică a acestora: di = xi – x iar abaterile individuale relative ( d i % ) di xi – x d i % = --- × 100 = ------------ × 100 x x În analiza varianţei interesează, în special, abaterile maxime într-un sens sau altul: d max.negativa = x min – x ; d max.pozitiva = x max – x

x min – x x max – x d max.negativa % = -------------------- × 100 ; d max.pozitiva % = --------------------- × 100 ; x x Numai în cazul distribuţiei perfect simetrice dmax.negativ = dmax.pozitiv. Indicatorii simpli ai variaţiei fiind calculaţi pe baza relaţiilor dintre doi termeni ai seriei sau între fiecare termen şi media lor, nu pot exprima întreaga variaţie a unei caracteristici înregistrate. De aceea este necesar să se calculeze şi indicatorii sintetici ai variaţiei care iau în consideraţie toate abaterile caracteristicii.

7.2. INDICATORII SINTETICI AI VARIAŢIEI Pentru a sintetiza într-o singura expresie numerică întreaga variaţie a unei caracteristici trebuie să se recurgă tot la o valoare medie calculată din abaterile individuale ale variantelor de la media lor. Indicatorii sintetici ai variaţiei sunt: abaterea medie liniară, abaterea medie pătratică, dispersia şi coeficientul de variaţie.

129

Indicatorii variaţiei

Abaterea medie liniară ( d ) se calculeaza ca o medie aritmetică simplă sau ponderată din abaterile termenilor seriei de la media lor, luate în valoare absoluta; - pentru o serie simplă:
d=


i =1

n

xi − x n

=

1 n ∑ xi − x n i =1

- pentru o serie de frecvenţe absolute:
d=


i =1

n

x i − x fi

∑f

=

i

∑f

1

i i =1

n

x i − x fi

- pentru o serie cu frecvenţe relative, exprimate în procente:

d=


i=1

n

x i − x fi % 100

*

=

1 n * ∑ x i − x fi % 100 i=1

Abaterea medie liniară prezintă dezavantajul că nu ţine seama de faptul că abaterile mai mari în valoare absolută influenţează în mai mare măsură gradul de variaţie a unei caracteristici, în comparaţie cu abaterile mai mici. Abaterea medie pătratică sau abaterea standard ( σ ) Se calculează ca o medie pătratică din abaterile individuale ale termenilor seriei de la media lor. - pentru o serie simplă:
σ=

∑ (x

i

−x

)

2

n

=

2 1 ∑ xi − x n

(

)

- pentru o serie cu frecvenţe absolute:
σ=

∑ (x − x ) f ∑f
2 i i

i

- pentru o serie cu frecvenţe relative exprimate în procente:
σ=

∑ (x

i

− x fi* %

)

2

100

=

1 100

∑ (x

i

− x fi* %

)

2

130

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

• σ va fi întotdeauna d a aceleiaşi serii de date. În literatura de specialitate se apreciază că pentru o serie de distribuţie cu tendinţa clară de normalitate, abaterea medie liniară = 4/5 din valoarea abaterii medii pătratice. • σ este un indicator de bază, care se foloseşte în analiza variaţiei, la estimarea erorilor de selecţie, în calculele de corelaţie. Atât σ cât şi d se exprimă în aceleaşi unitaţi de măsură ca şi cele ale caracteristicii a cărei variaţie o studiază. Pentru o distribuţie normală, intervalul mediu de variaţie este ( x ± σ ), în acest interval regăsind aproximativ 68,28% din termenii seriei. În intervalul ( x ± 2σ ) se vor afla 95,45% din termenii seriei, iar în intervalul ( x ± 3σ ) se vor afla 99,97% din termeni. Pentru compararea gradului de variaţie a două sau mai multe caracteristici statistice se foloseşte coeficientul de variaţie. Coeficientul de variaţie ( v ) se calculează ca raport între abaterea medie pătratică şi nivelul mediu al seriei. De obicei se exprimă sub forma de procente.
σ × 100 x Dacă se cunoaşte numai abaterea medie liniară se poate calcula şi astfel:
v=

vd =

d x

× 100

Se apreciaza pentru interpretare următoarele limite ale coeficientului de variaţie: v ∈ ( 0 ; 17 % ) media este strict reprezentativă; v ∈ ( 17% ; 35 % ) media este moderat reprezentativă; v ∈ ( 35 %; 50 % ) media este reprezentativă în sens larg; v > 50 % media nu este reprezentativă şi seria este eterogenă. Coeficientul de variaţie - v - poate lua valori între 0 şi 100. Cu cât are o valoare mai mică, cu atât seria statistică este mai omogenă şi deci media este mai reprezentativă.

131

Indicatorii variaţiei

Se apreciaza că, în cazul unui coeficient de peste 35 - 40% media nu este reprezentativă şi datele trebuie să fie separate în serii componente, pe grupe, în funcţie de variaţia unei alte caracteristici de grupare. Deci, v poate fi folosit ca un test de verificare în aplicarea metodei gruparilor. Dispersia unei caracteristici se noteaza cu σ şi se calculeaza ca o medie aritmetică simplă sau ponderată a pătratelor abaterilor termenilor faţă de media lor. Deci se mai poate numi şi pătratul mediu al abaterilor termenilor faţă de media lor: -pentru o serie simplă:
2

σ

2

∑ (x − x ) =
i

2

n

=

1 ∑ xi − x n

(

)

2

-pentru o serie cu frecvenţe absolute:
2

σ

2

∑ (x − x ) f = 1 ∑ (x − x ) = ∑f ∑f
i i i i i

2

⋅ fi

-pentru o serie cu frecvenţe relative exprimate în procente:
σ
2

∑ (x =

i

−x

)

2

⋅ fi * %

100

1 m = ∑ x i − x ⋅ fi * % 100 i=1

(

)

2

Comparând formulele de calcul ale abaterii medii pătratice şi ale dispersiei se observă că abaterea medie pătratică implică calcularea dispersiei, din care se extrage apoi rădacina pătratică, pentru a ajunge la acelaşi grad cu caracteristica a carei variaţie se studiază. Dispersia se poate calcula în acelaşi timp şi fără să se calculeze în prealabil abaterile individuale ale variantelor de la media lor. Astfel, dacă în formula dispersiei se dezvoltă binomul şi ţinem seama că x este o mărime constantă, avem:
⎛ 2 ∑ (x i − x ) 2 = ∑ ⎜ x i − 2 x i x + x ⎝ σ2 = n n
2

⎞ ⎟ ⎠=
2

∑ x i2 − 2 x ∑ x i
n n
2

n⋅x + n

2

=

∑ x 2 − 2x 2 + x 2 = ∑ x 2 − x 2 =
n n

⇒ σ

∑ x i2 − ⎛ ∑ x i ⎞ ⎜ ⎟ =
n ⎜ ⎝ n ⎟ ⎠

132

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

- pentru o serie de frecvenţă avem:
σ
2

∑x f = ∑f
i

2 i i

⎛ ∑ x i fi ⎞ ⎟ −⎜ ⎜ ∑f ⎟ i ⎠ ⎝

2

Exemplu de calcul al variaţiei:
Grupe de muncitori după numărul de piese realizate Nr. muncitori Centrul intervalului

( xi )
0

fi
1

xi
2

xi ⋅ f
3

i

xi – x
4

( xi – x ) ⋅ fi
5

80 - 90 90 -100 100 -110 110 -120 120 -130 130 -140 TOTAL
- continuarea tabelului ( xi – x )
6

15 30 70 60 15 10

85 95 105 115 125 135

1275 2850 7350 6900 1875 1350

-23 -13 -3 7 17 27

-345 -390 -210 420 255 270 -945 +945 1890


2

200

∑ xi ⋅ fi =
21600

2

( xi – x ) ⋅ fi

a = 105 k = 10

xi – a -----------k
8

xi – a ⎛ ------------ ⎞ ⋅ f ⎝ k ⎠ i
9

xi – a 2 ⎛ ------------ ⎞ ⋅ f i ⎝ k ⎠
10

7

529 169 9 49 289 729

7935 5070 630 2940 4335 7290 28200

-2 -1 0 1 2 3

-30 -30 0 60 30 30 60

-450 -900 0 3600 450 300 300

xi ⋅ fi 21600 x (nr. mediu de piese realizate) = ------------------- = --------------- = 108 piese/muncitor 200 fi

∑ ∑

Prin formula simplificată obţinem acelaşi rezultat:

133

Indicatorii variaţiei

60 x = --------- ⋅ 10 + 105 = 108 piese/muncitor 200

Dacă am fi aplicat calculul mediei cu ajutorul mediei cu frecvenţe relative, am fi obţinut acelaşi rezultat:

xi
1

fi
2

fi * f i = --------∑ fi
3

xi ⋅ fi
4

*

85 95 105 115 125 135 Total

15 30 70 60 15 10 200

0,075 0,150 0,350 0,300 0,075 0,050 1,000

6,375 14,250 36,750 34,500 9,375 6,750 108,0

Ţinând cont că

∑ fi
x =

*

= 1 , media aritmetică se va calcula ca * = 108 piese .

∑ xi ⋅ fi

Rezultatul este identic cu celelelalte două metode. 7.2.1 Abaterea medie liniară Astfel, intervalul mediu de variaţie stabilit cu ajutorul acestui indicator, ne arată că majoritatea muncitorilor se situeaza între 98,55piese şi 117,45 piese realizate. Intervalul de variaţie va fi: x – d = 108 – 9, 45 = 98, 55 ≅ 99 piese x – d = 108 + 9, 45 = 117, 45 ≅ 117 piese Dispersia:

σ =

2

∑ ( xi – x ) ⋅ fi ---------------------------------∑ fi
2

28000 = ---------------- = 141 200

Atenţie !

134

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Dispersia nu are o unitate de măsură şi o semnificaţie concretă, ea foloseşte la calculul abaterii medii pătratice. Abaterea medie pătratică:

σ =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi ---------------------------------∑ fi
2

=

141 = 11, 87 piese

σ se exprimă în aceeaşi unitate de măsură ca a caracteristicii studiate şi arată că oricare din cei 200 muncitori se abate în medie faţă de numărul mediu de piese realizate cu cu ±11,87 piese.
În acest caz, intervalul mediu de variaţie va fi: x – σ = 108 – 11,87 = 96,13 ≅ 96 piese x + σ = 108 + 11,87 = 119,87 ≅ 120 piese Prin urmare, în intervalul (96 ; 120) se află majoritatea muncitorilor (68,28% din aceştia), din punct de vedere al numărului de piese realizate. Coeficient de variaţie: 11,87 σ v = -- ⋅ 100 = --------------- ⋅ 100 = 10,99 ≅ 11% 108 x Se poate afirma că media este reprezentativă pentru seria respectivă, deoarece s-a obţinut un coeficient mic de variaţie. Tendinţa de normalitate a distribuţiei se poate constata şi pe baza relaţiei dintre σ şi d ; faţă de d . 7.2.2. Proprietaţile dispersiei. Calculul simplificat al dispersiei şi abaterii medii pătratice Calculul σ 2 pe baza abaterilor variantelor înregistrate de la media lor presupune efectuarea unor calcule mai dificile, în special când se lucrează cu valori mari ale caracteristicii. 4/5 din σ =9,48, care reprezintă o diferenţă minima (0,03)

135

Indicatorii variaţiei

Ca şi în cazul mediei se folosesc unele proprietaţi ale σ care permit o analogie între calculul simplificat al mediei şi cel al dispersiei. Principalele proprietaţi ale dispersiei: 1. σ 2 calculată pentru un şir de valori egale între ele este egala cu zero, deoarece media este egala cu fiecare din variantele înregistrate; 2. Dacă fiecare termen al unei serii statistice se modifică într-un sens sau altul cu o mărime constantă (a) şi se calculeaza dispersia noii serii, atunci ea este egala cu dispersia seriei iniţiale. Deci, aplicând această proprietate, media se modifică, în timp ce dispersia ramane neschimbata, deoarece nu s-a produs decât o translaţie a valorilor într-un sens sau altul, dupa cum s-au micsorat sau s-au mărit valorile seriei cu constanta “a”. Această proprietate se poate folosi ca un procedeu de calcul simplificat, în special pentru seriile care au valori mari ale caracteristicii şi, alegând o noua origine a variaţiei să se obţina valori mai mici pentru care este mai usor de calculat media. 3. Într-o serie de variaţie, dacă se împart sau se înmultesc toţi termenii cu un coeficient (k > 1) dispersia noii serii este de k2 ori mai mică sau mai mare decât dispersia seriei iniţiale. Aplicând această proprietate, se modifică în proporţii diferite atât media cât şi dispersia. Această proprietate se aplică când este convenabil să se reducă din volumul calculelor, alegând o valoare arbitrara, care este divizor comun pentru toţi termenii. Dispersia calculată faţă de o constantă a este > decât σ seriei iniţiale cu pătratul diferenţei dintre medie şi constanta a:
2

2

σx – a = σx + ( x – a )

2

2

2

În cazul folosirii acestei proprietaţi, abaterile se calculeaza nu faţă medie, ci faţă de o valoare aleasă arbitrar, notată cu a.

de

De regulă, aceste ultime proprietăţi se combină şi se folosesc în aceleaşi condiţii ca şi la calculul simplificat al mediei.

136

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Dacă intervalele sunt egale, atunci se ia a = centrul intervalului cu frecvenţa cea mai mare, iar k = mărimea intervalului de grupare. Astfel, formula de calcul simplificată a dispersiei este:

σ2 = x

∑⎜ ⎝

⎛ xi − a ⎞ 2 ⎟ ⋅ fi k ⎠ i =1
m

∑f
i =1

m

⋅ k2 − x − a

(

)

2

i

iar abaterea medie pătratică va fi:
σ x = σ2 x

În exemplul precedent se obţine: A = 105 ; k = 10 Calculele ajutătoare au fost prezentate în tabelul anterior.
2 2 2 300 σ x = --------- ⋅ 10 – ( 100 – 105 ) = 150 – 8 = 141

200

În cazul când colectivitatea este împărţită în grupe, distribuţia pe întreaga colectivitate este formată din distribuţiile stabilite pentru fiecare grupa în parte. Dispersia seriei pe întreaga colectivitate este egala cu media dispersiilor componente, plus dispersia dintre mediile parţiale ale tuturor grupelor şi media colectivitaţii totale. 7.2.3. Indicatorii variaţiei într-o colectivitate împărţită în grupe Regula adunării dispersiilor ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) Cu cât fenomenele sunt mai complexe, cu atât gradul de variaţie este mai mare. Din această cauză unitaţile la care s-a facut observarea trebuie împărţite în grupe, în funcţie de variaţia factorilor determinanţi. Dacă s-a aplicat în prealabil metoda gruparii, atunci se pot calcula atât medii pe grupe, cât şi o medie a colectivitaţii totale şi, corespunzator se vor calcula indicatorii de variaţie pentru fiecare grupa cât şi pe întreaga colectivitate.

137

Indicatorii variaţiei

Indicatorii de variaţie pe întreaga colectivitate se pot calcula fie facând abstracţie de faptul că ea este compusă din mai multe grupe, fie luând în calcul variaţia din interiorul grupelor şi între grupe. Între indicatorii de variaţie calculaţi la nivelul fiecărei grupe şi cei pe întreaga colectivitate există anumite relaţii, bazate pe regula adunarii dispersiilor. Presupunând că s-au înregistrat datele pentru o caracteristică x şi unităţile au fost împărţite în “r” grupe, s-au obţinut urmatoarele distribuţii condiţionate de factorul de grupare: Putem calcula 3 feluri de indicatori care să caracterizeze: - variaţia valorilor în jurul mediei lor de grupa - variaţia valorilor mediilor de grupa în jurul mediei colectivităţii totale: - variaţia valorilor în jurul mediei totale: Pentru a măsura gradul de variaţie provocat de acţiunea combinată a celor 2 categorii de factori variabili se foloseste metoda analizei dispersiei bazată pe descompunerea dispersiei. Dispersia totală:

2 σ0

∑ (x − x = ∑f
i i

0

) ⋅f
2

i

Dispersia de grupă (parţială):

σ

2 i

∑ (x − x ) = ∑f
i i i

2

⋅ fi

Pentru a sintetiza într-o singură valoare variaţia întregii colectivitaţi se calculează media dispersiei parţiale ( σ ):
2

σ

2

∑σ ⋅f = ∑f
2 i i

i

138

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Dispersia dintre grupe δ2 se calculează pe baza abaterilor mediilor de grupă de la media colectivităţii totale şi măsoară gradul de influenţă a factorului de grupare asupra variaţiei caracteristicii studiate.

δ2

∑ (x − x = ∑f
i i

0

) ⋅f
2

i

Între cei 3 indicatori există relaţia cunoscută şi sub numele de regula de adunare a dispersiilor: Dispersia colectivitaţii totale = media dispersiei parţiale + dispersia dintre grupe

σ0 = σ + δ
media abaterilor totale

2

2

2

media abaterilor întâmplătoare

+

media abaterilor sistematice
2

Se mai poate calcula coeficientul de determinatie R nedeterminaţie: 1 – R2
2

şi coeficientul de

:

δ2 R = 2 ⋅ 100 σ0
şi arată care este ponderea factorului principal de grupare în variaţia totala a caracteristicii. Coeficientul de nedeterminaţie:
2

σi 1 − R = 2 ⋅ 100 σ0
2

arată care este ponderea factorilor întâmplatori (neînregistraţi) în variaţia totală a caracteristicii.

139

Indicatorii variaţiei

Dacă R 2 > 1 - R 2 înseamnă că factorul de grupare acţioneaza în mod hotarator asupra variaţiei caracteristicii respective şi invers. Prin urmare, cu ajutorul ANOVA putem cuantifica impactul unuia sau mai multor factori de influenţă asupra unei alte variabile de interes. Exemplu de calcul pentru regula adunarii dispersiilor:
Grupe de muncitori dupa nr. maşinilor la care lucreaza deodata Lucreaza cu 1 maşina Lucreaza cu 2 maşini deodata TOTAL
Subgrupe de muncitori dupa nr. pieselor, produse într-o zi 4 bucăţi 6 bucăţi 8 bucăţi 3–5 5–7 7–9 2 6 -

TOTAL

8 fi 5 fi 13 fi

2

1 7

4 4

Dacă se examinează relaţiile dintre cele 2 caracteristici se poate constata că “nr. maşinilor la care se lucrează deodată” constituie un factor determinant pentru dezvoltarea nivelului caracteristicii “nr. pieselor produse într-o zi”. Se cere: să se calculeze toate felurile dispersiei caracteristicii “piese produse într-o zi”. Rezolvare: Dacă se folosesc variantele 4, 6 şi 8 piese notate cu x şi nr. muncitorilor de pe rândul total de jos ( fi ) se poate calcula dispersia caracteristicii pe întreaga colectivitate:

∑ (x − x ) f = ( 4 − 6,3) ⋅ 2 + (6 − 6,3) ⋅ 7 + (8 − 6,3) ⋅ 4 = 22,77 = 1,752 σ = 2+7+4 13 ∑f ∑ x f = ( 4 ⋅ 2) + (6 ⋅ 7) + (8 ⋅ 4) = 82 = 6,31 piese unde x = 2+7+4 13 ∑f
2 2 0 i 0 i 2 2 2 i 0 j i i

Având 2 grupe de muncitori dupa nr. maşinilor la care se lucrează se poate calcula dispersia pe fiecare din aceste grupe.

140

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Avem nevoie de media fiecărei grupe:

x1 = ⇒ σ2 2

∑ x f = ( 4 ⋅ 2) + (6 ⋅ 6) = 5,5 ; x = (6 ⋅ 1) + (8 ⋅ 4) = 7,6 2+6 5 ∑f ∑ ( x − x ) ⋅ f = ( 4 − 5,5) ⋅ 2 + (6 − 5,5) ⋅ 6 = 6 = 0,75 σ = 2+6 8 ∑f ∑ ( x − x ) ⋅ f = (6 − 7,6 ) ⋅ 1 + (8 − 7,6) ⋅ 4 = 32 = 0,64 = 1+ 4 5 ∑f
i i i 2 2 1 i i 2 i 2 2 i i i 2 i 2 2 i

Dintre cele două dispersii de grupă se poate calcula o medie aritmetică ponderată obţinându-se media dispersiilor parţiale dupa formula:

σ

2

∑σ ⋅f = ∑f
2 i i

i

=

0,75 ⋅ 8 + 0,64 ⋅ 5 9,20 = = 0,7077 8+5 13

Putem calcula dispersia caracteristicii între grupe:

δ i2 =

∑ (x − x ∑f
i i

0

) 2 fi

=

(5,5 − 6,31) 2 ⋅ 8 + (7,6 − 6,31) ⋅ 5 13,75 = = 1,044 8+5 13

Grupând toţi indicatorii dispersiei la un loc se obţine: - dispersia grupei I-a: σ1 = 0 ,75 cu frecvenţa de 8. - dispersia grupei a II-a: σ 2 = 0 ,64 cu frecvenţa de 5 - media dispersiilor de grupă: σ = 0 ,7077 - dispersia dintre grupe: δ = 1 ,0440 - dispersia generală: σ 0 = 0 ,7077 + 1, 0440 = 1 ,7517
2 2 2

2

2

141

Indicatorii variaţiei

R2 =

1,044 ⋅ 100 = 67,8% 1752 ,

1 − R2 = 100 − 67,8 = 32,2%

Factorii neînregistraţi sau neesenţiali influenţează în proporţie de 32,2% numărul de piese produse într-o zi.

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Când este o medie reprezentativă ? Dar o serie omogenă ? Alcătuiţi o serie de distribuţie (pe 3 intervale), a studenţilor din grupă după notele obţinute la examenul de matematică. Calculaţi nota medie a grupei şi demonstraţi reprezentativitatea acesteia.

142

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul VIII INDICATORII MEDII DE POZIŢIE

OBIECTIVE Capitolul are drept obiectiv principal cunoaşterea şi înţelegerea atât pe cale grafică cât şi pe cale matematică a unor mărimi medii ce indică poziţii speciale într-o serie statistică de date. Finalul capitolului urmăreşte confruntarea atât pe cale grafică cât şi prin calcule matematice, a unei distribuţii date din observare cu distribuţia normală Gauss-Laplace şi caracterzarea normalităţii. Cuvinte cheie
Cuantile Mod / dominantă Simetrie / asimetrie

8.1. MODUL (Mo) sau dominanta (Do) Modulul ( Mo) sau dominanta reprezintă valoarea caracteristicii cu frecvenţa cea mai mare. Deci este valoarea cea mai frecvent întâlnită. În cazul unei serii simple, modulul este varianta care se regăseşte de cele mai multe ori. Spre exemplu, într-o grupă de studenţi s-au obţinut următoarele note la statistică: 5; 8; 9; 5; 6; 10; 4; 3; 8; 6; 7; 6. Modulul va fi nota 6, deoarece apare de cele mai multe ori. Ca interpretare, putem afirma că cei mai mulţi studenţi au obţinut nota 6.

143

Indicatorii medii de poziţie

În următorul caz: 5; 8; 9; 5; 6; 10; 4; 3; 8; 6; 5; 6. Avem o serie plurimodală, atât valoarea 5, cât şi valoarea 6 apar de cele mai multe ori. Mo 1 = 5 şi Mo 2 = 6 Putem afirma că în acest caz, cei mai mulţi studenţi au obţinut nota 5 şi 6. În cazul unei serii de repartiţie pe intervale egale, valoarea Mo se determină: • se identifică intervalul modal (cel cu fi cea mai mare, sau în cazul seriilor de distribuţie cu intervale inegale, intervalul cu frecvenţa redusă cea mai mare); • estimarea valorii modale: ∆ 1 = f Mo – f Mo – 1 ∆1 Mo = x 0 + d ------------------ unde ∆1 + ∆2 ∆ 2 = f Mo – f Mo + 1 unde x 0 = limita inferioară a intervalului modal (în cazul seriilor cu intervale, ∆ 1 si ∆ 2 se calculează folosind frecvenţele reduse). Pe grafic, valoarea modală corespunde punctului de pe abcisă, în care graficul atinge valoarea maxima:
70 60 50 40 30 20 10 0
80 - 90

90 -100 100 - 110 110 - 120 120 - 130 130 - 140

Mo

144

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

M0 = x 0 + d

∆1 40 = 100 + 10 = 100 + 8 = 108 piese ∆1 + ∆ 2 40 + 10

∆1 = fm − fm −1 = 70 − 30 = 40 ∆ 2 = fm − fm +1 = 70 − 60 = 10
În exemplul luat: Mo = 108 piese realizate. Cei mai mulţi muncitori au realizat 108 piese. Mo se exprimă în unitatea de măsură a caracteristicii studiate. - Asemănător se poate determina valoarea antimodală (cu cea mai mica frecvenţa sau cel mai puţin probabilă); - Modul satisface condiţiile lui Yule nr. 1, 3 şi 4 (este definită obiectiv; are o semnificaţie concretă uşor de înţeles chiar şi de nespecialişti; este simplu de calculat) dar nu şi pe celelalte. El are avantajul în principal faţă de medie că se determină rapid şi are o semnificaţie simplă. - Există în practică şi serii de distribuţie multimodale. În astfel de cazuri se determină mai multe valori modale, dar ele nu pot fi sintetizate pentru a se obţine o singură valoare modală pentru întreaga colectivitate. - Metodologia de calcul a Mo pentru seriile de repartiţie cu fi* este similară. - În cazul seriilor repartiţie cu intervale neegale, modulul se determină analog cu cel al seriei cu intervale egale, dar se consideră frecvenţele reduse, aşa cum şi graficul seriei (histograma) se realizează cu ajutorul frecvenţelor reduse. Aflarea modului în acest caz necesită parcurgerea urmatoarelor etape: 1. Calculul mărimii fiecarui interval. di 2. Efectuarea raportului: k i = ---------- . d min 3. Corectarea efectivului “ f i ” prin raportul k i , obţinându-se frecvenţele reduse f i' ; 4. Determinarea intervalului modal în dreptul celei mai mari frecvenţe reduse f i' ; 5. Calculul valorii modale prin interpolare, la fel ca în cazul prim. ∆ 1 = f Mo – f ′ – 1 ′ ∆1 Mo valoarea Mo = x 0 + d ------------------ unde ∆1 + ∆2 ∆ 2 = f Mo – f ′ Mo + 1 ′ 145

Indicatorii medii de poziţie

8.2. CUANTILE Cuantilele sunt indicatori care descriu anumite poziţii particulare din cazul seriilor de distribuţie. Conceptul de “cuantila” indică o divizare a distribuţiei observaţiilor într-un număr oarecare de părţi. Prin urmare, cuantilele de ordin “r” ( Cr ) sunt valori ale caracteristicilor urmărite care împart distribuţia observaţiilor în “r” părţi egale şi au acelaşi efectiv 1 din numărul total al r unităţilor. Frecvent se utilizează urmatoarele cuantile: - mediana sau cuantila de ordin 2 ( r = 2 ); - cuartilele sau cuantilele de ordin 4 ( r = 4 ); - decilele sau cuantilele de ordin 10 ( r = 10 ); - centilele sau cuantilele de ordinul 100 ( r = 100 ). Cuantile de ordin superior r = 4 se calculează în cazul distribuţiilor cu număr mare de grupe sau clase de valori individuale. 8.3. MEDIANA - Me Este acea valoare a caracteristicii unei serii ordonate crescător sau descrescător care împarte seria în 2 părţi egale: 1/2 din unitaţi < Me , cealaltă 1/2 > Me . Din această cauza, mediana se mai numeste valoarea echiprobabilă a caracteristicii. 1. În cazul unei serii simple: se ordoneaza crescător sau descrescător termenii: a) Dacă seria are un număr impar, atunci termenul de la mijloc, având rangul va fi valoarea Me. b) Dacă seria are un nr. par de termeni, Me se determina în mod convenţional, ca medie aritmetica între valoarea individuala de rang aceea de rang (deci x între cei 2 termeni centrali).
n şi 2

146

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Se observă că în cazul a) se respectă definiţia Me, în timp ce la cazul b) valoarea Me se determina convenţional şi nu conform definiţiei. Spre exemplu, dacă o grupă de studenţi a obţinut la statistică următoarele note: a) 8; 7; 6; 3; 8; 4; 5; 9; 10; 6; 5. Ordonăm crescător notele: 3; 4; 5; 5; 6; 6; 7; 8, 8; 9; 10 Me = 6 , deoarece împarte seria exact în 2 părţi egale. Putem afirma că 1/2 din studenţi au obţinut o notă până la 6 şi cealaltă jumătate din studenţi au obţinut o notă peste 6. b) Avem notele: 5; 3; 8; 9; 4; 6; 10; 8; 4; 6. Ordonăm crescător notele: 3; 4; 4; 5; 6; 6; 8; 8; 9; 10. Fiind o serie cu număr par de termeni, mediana va fi media aritmetică simplă a celor doi termeni centrali: 6+6 Me = ------------ = 6 ⇒ jumătate din studenţii grupei au obţinut o notă mai mică 2 de 6 şi o altă jumătate din studenţi o notă peste 6. 2. În cazul seriilor de distribuţie cu frecvenţe:

Calculul locului U

∑ fi + 1 = ------------------ . 2 (unitatea mediana)
Me Me

Dacă

∑ fi > 500 ⇒ U

∑ fi = --------2

Intervalul median va fi considerat intervalul în care frecvenţele cumulate depăşesc locul Me în serie.

147

Indicatorii medii de poziţie

În exemplul considerat: U
Me

200 + 1 201 = ------------------- = --------- = 100 ,5 ⇒ M e ∈ ( 100 ; 110 ) 2 2

valoarea Me = x o + d ⋅

∑ fi+1 −
2 fMe

∑ fp

100 ,5 – 45 M e = 100 + 101 --------------------------- = 107 ,93 ≅ 108 piese 70 Mediana se exprimă în unitatea de măsură a caracteristicii studiate. Rezultă că jumătate din muncitori au realizat mai puţin de 108 piese, iar cealaltă jumătate, respectiv 100 muncitori, au obţinut peste 108 piese. Pe cale grafică mediana se află construind ogiva (curba frecvenţelor cumulate). xi
80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120 120 - 130 130 - 140 Total

fi
15 30 70 60 15 10 200

fi
15 45 115 175 190 200

fi
200 185 155 85 25 10

⎧ fi unde ⎨ ⎩ fi

= frecvenţe cumulate în sens crescător = frecvenţe cumulate în sens descrescător

Pe acelaşi grafic se vor reprezenta ambele curbe, iar dacă ducem o perpendiculară pe abcisă de la intersecţia celor 2 curbe vom afla valoarea medianei.

148

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

200

150

frecvente cumulate

100

50

Me
0

1

2

frecvente cumulate crescator

frecvente cumulate descrescator

3

4

5

6

8.4. CUARTILELE (Qi) Pentru seriile de distribuţie cu tendinţa pronunţată de asimetrie, caracterizate printr-o amplitudine mare a variaţiei, se calculeaza şi alţi indicatori de poziţie. Cuartilele sunt acele valori ale caracteristicii, care separă seria în 4 părţi egale. - Cuartila inferioara, notată cu Q1 este > 25% din termenii seriei şi < 75% dintre ei. - Cuartila a 2-a = mediana - Cuartila a 3-a (superioara) > 75% din nr. termenilor şi < 25% din ei. Locul cuartilelor într-o distribuţie statistică normală:

149

Indicatorii medii de poziţie

1,2

fi

25% 0 0 Q1

25% M3 2 Q2

25%

25% 6 xi

Q3

Locul Q 1 : U

Q1

∑ fi + 1 = -----------------4
fi + 1

Q 1 = x 0 – d -----------------------------------fQ
1

∑ ------------ – ∑ fp 4

Q2 = Me Locul Q 3 : U
Q3

3 = -- ∑ f i + 1 4

3 -- ∑ f i + 1 – ∑ f p 4 Q 3 = x 0 – d ⋅ ---------------------------------------f Q3

∑ f1 + 1 201 Locul Q 1 = -------------------- = --------- = 50,25 ≅ 100 < Q 1 < 110 4 4
50,25 – 45 ⇒ Q 1 = 100 + 10 -------------------------- = 100 + 0,75 = 100,75 ⇒ 101 piese 70 Q 2 = Me = 107,93 ≅ 108 piese

150

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

3 Locul Q 4 = -- ∑ f i + 1 = 150 ≅ 110 < Q 4 < 120 4 150 – 115 ⇒ Q 3 = 110 + 10 ------------------------- = 110 + 5,83 = 115,83 ≅ 116 piese 60 Din cei 200 muncitori, 50 (25%) au realizat un număr de piese cuprins între (80; 101), alţi 50 muncitori au realizat un număr de piese cuprins între (101; 108), alţi 50 muncitori au realizat un număr de piese cuprins între (108; 116), iar ultimii 50 muncitori, între (116; 140). Din cele 50 persoane 25% realizeaza vanzari medii lunare de pana la 31,09 milioane lei, iar restul de 75% vanzari peste 31,09 milioane lei.

8.5. DECILELE (Di) Decilele divid seria în 10 părţi egale => 9 decile.
D1

Locul D 1: U

∑ fi + 1 = ------------------ = 5 ,1 10

∑ fi + 1 ------------------ – ∑ f p 10 D 1 = x 0 + d ---------------------------------fD1
Similar se calculeaza toate celor 9 decile. D 5 = Me … U
D9

9 ( ∑ fi + 1 ) --------------------------= 10

… 9 ( ∑ fi + 1 ) --------------------------- – ∑ f p 10 D 9 = x 0 + d -----------------------------------------fD9

151

Indicatorii medii de poziţie

8.6. CENTILELE (Ci) Centilele separă seria în 100 părţi egale => 99 centile.

8.7. RELAŢIA DINTRE Me, Mo şi x Localizarea în cadrul unei serii a acestor indicatori medii ai poziţiei centrale, ne aduc informaţii despre forma de distribuţie a unităţilor colectivitaţii, după caracteristica urmărită. Astfel: - Dacă x = Mo = Me , s-ar observa şi din grafic distribuţia frecventelor este simetrica. - În cazul distribuţiilor asimetrice unimodale, cele 3 valori centrale ocupa locuri diferite: cand distribuţia se întinde spre valorile cele mai mici, curba se alungeste spre stanga, x este valoarea centrală cea mai mică şi Mo cea mai mare:
1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 3 6 9
fi

X

Me

12

Mo

15

18

xi

Relaţiile dintre x , Me şi Mo pot fi exprimate prin una din următoarele formule echivalente: x – Mo = 3 ( x – Me ) Mo = 3Me – 2x 152

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Când distribuţia se întinde spre valorile cele mai mari, curba se alungeşte spre dreapta, x este valoarea cea mai mare şi Mo cea mai mică.
fi

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0

3

Mo

6

Me

9

X

12

15

18

xi

Asimetrie pozitiva, etalarea frecvenţelor spre dreapta. Sunt cazuri când unul dintre cei 3 indicatori ai tendinţei centrale are o semnificaţie mai puternică. Exemplu: - fie seria { 2, 4, 4, 7, 8, 1000}, situaţie în care Me ca valoare centrală este mai semnificativă decât x , care este afectată de valoarea extremă, respectiv 1000. Sindicatele estimează că societatea comercială “X” îşi remunerează mai puţin angajaţii. Pentru a demonstra, ei calculează salariul cel mai frecvent obţinut (Mo) şi declară că este mai mic decât în alte societaţi comerciale. Patronatul în schimb, dă replica prin calcularea salariului mediu ( x ) şi gaseşte că acesta este superior salariilor medii din alte societaţi comerciale. Ambele calcule efectuate sunt corecte, dar comparaţia suferă; se compara un salariu modal cu un salariu mediu. Rezultă ca după ce calculăm indicatorii tendinţei centrale, o atenţie deosebită trebuie să o acordăm analizei în concordanţă cu natura fenomenului studiat, cu gradul de împrăştiere (variaţie) a valorilor individuale. Aceasta este cu atât mai important cu cât în elaborarea deciziilor se ţine seama de valoarea tipică calculată, cea mai reprezentativă, cu cea mai mare încărcătura informaţională despre tendinţa centrală. 153

Indicatorii medii de poziţie

8.8. ASIMETRIA În practica statisticii social-economice se pot întâlni serii de distribuţie de frecvenţe simetrice, uşor asimetrice sau cu tendinţa pronunţată de asimetrie. La interpretarea gradului de asimetrie se porneşte de la poziţia şi valorile pe care le au cei trei indicatori ai tendinţei centrale: Media, Me şi M0. În special calculul asimetriei se bazează pe relaţia dintre Me şi M0. Astfel, o serie poate fi în una din cele 3 situaţii:
1,2 fi
fi

1 0,8 0,6 0,4 0,2
25% 25% 25% M2 3 Q2 25%

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
12 15 18
xi

fi

0 0 Q1 Q3 6 xi

0 0 3

Mo

6

Me

9

X

0

3

6

9

X

Me

12

Mo

15

18

xi

a) Serie simetrica

b) Serie cu asimetrie pozitiva

c) Serie cu asimetrie negativa

x = Me = Mo

Gradul de reprezentativitate al mediei creşte pe măsură ce seria se apropie mai mult de distribuţia simetrică şi are un câmp mai redus de variaţie a caracteristicii. De aceea este necesar ca pe lângă indicatorii variaţiei să se calculeze şi indicatorii de asimetrie. Reprezentarea grafică a seriei (prin poligonul frecvenţelor sau prin curba cumulativă a frecvenţelor) ne oferă o imagine sugestivă asupra gradului de asimetrie fără însă a-l putea măsura printr-o valoare numerică. Densitatea de repartiţie a frecventelor se calculează între fiecare frecvenţa şi mărimea intervalului respectiv. Dacă frecvenţa este măsurată în marimi absolute se obţine densitatea absolută de repartiţie şi, dacă frecvenţa este exprimată în marimi relative se obţine densitatea relativa a frecventelor. fi Densitatea absolută de repartiţie a frecventelor d a = --- unde k i este ki fi mărimea intervalului, iar f i reprezintă frecventele absolute d r = --- . ki 154

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Dacă valorile acestor indicatori arată tendinţa de crestere în valoare către valoarea centrală a caracteristicii, înseamnă că seria este cu tendinţa de normalitate şi că media este reprezentativă pentru cele mai multe valori ale caracteristicii. Necesitatea calculării acestor indicatori apare, în special, pentru seriile cu intervale de grupare mari sau neegale. Cel mai frecvent însă pentru interpretarea asimetriei se foloseşte coeficientul de asimetrie ( Cas ) propus de Pearson, care se calculează ca raport între asimetria absolută şi abaterea medie pătratică.
x − M0 σ -1 < Cas < +1 Cas =

Cu cât Cas este mai mic în valoare absolută, cu atât asimetria este mai mică. Într-o serie perfect simetrica, Cas = zero, deoarece Me coincide în valoare cu M0 seriei. • Dacă Me > M0 seriei, atunci Cas este cuprins între 0 şi 1, deci există o asimetrie pozitiva; • Dacă M0 > Me, Cas este cuprins între –1 şi 0, deci există o asimetrie negativă. Dacă se cunoaşte Me seriei, C’as se poate calcula raportând abaterea dintre medie şi mediana luată de 3 ori, la abaterea medie pătratică:
C'as = 3 ( x − Me ) σ

Acest coeficient poate să ia valori între –3 şi +3 şi va arată un grad mai mare de simetrie cu cât se va apropia mai mult de zero.

155

Indicatorii medii de poziţie

8.8.1. Variaţia intercuartilică şi interdecilică Calculând abaterile dintre valorile mediilor de poziţii şi valoarea mediană se poate interpreta tendinţa de distribuţie a frecvenţelor de apariţie ale variantelor caracteristicii. În aceste serii, abaterea dintre cuartila inferioară şi mediană este egală cu abaterea dintre cuartila superioară şi mediană, iar în interiorul lor se găsesc 50% din numărul cazurilor înregistrate. Ţinand cont de ordinea de creştere a valorilor celor 3 cuartile pentru o serie perfect simetrică, această egalitate va fi: Me – Q1 = Q3 – Me În acest caz: media aritmetică a celor 2 cuartile extreme = valoarea cuartilei a doua = Me seriei:
Q= Q1 + Q3 = Q 2 = Me 2

Dacă cele 2 relaţii nu se verifică, adică:
Q3 – Q1 115, 83 – 100, 75 ---------------------------------------------------------------2 2 V q = --------------------- = -------------------------------------------- = 0, 06 ⇒ 107, 93 Me

⇒ variaţia intercuartilică este nesemnificativă

Me – Q1 este diferită de Q3 – Me şi respectiv: Q ≠ M e , înseamnă că seria prezintă un anumit grad de variaţie intercuartilică care trebuie să fie măsurat statistic. I ndicatorii de variaţie intercuartilică şi interdecilică se calculează în marimi absolute şi în mărimi relative.

156

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

8.8.1.1. Abaterea intercuartilică Abaterea intercuartilică ( Qd ) - (Amplitudinea semiintercuartilica) se calculează ca o medie a celor 2 abateri ale quartilelor extreme faţă de cuartila centrală:
Qd = (Me − Q1 ) + (Q 3 − Me ) Q 3 − Q1 = 2 2

1. Coeficientul de variaţie intercuartilica (Vq) se calculează ca un raport între abaterea intercuartilică şi valoarea mediană:
Q3 − Q1 Q 2 Vq = d = Me Me

Acest coeficient poate să ia numai valori subunitare pozitive şi se apreciază ca Vq este cu atât mai nesemnificativă cu cât acest coeficient are o valoare mai mică. Dacă seria prezintă un grad mare de asimetrie, este necesar să se calculeze variaţia interdecilică care se bazează pe aceleaşi considerente, ca într-o serie perfect simetrică distanţele dintre decilele extreme şi Me sunt egale: Me – D1 = D9 - Me 8.8.1.2. Abaterea interdecilică
(Me − D1 ) + (D9 − Me ) D9 − D1 = 2 2 valoarea acestui coeficient se interpretează în acelaşi sens ca şi variaţia intercuartilică vq Dd =

2. Coeficientul de variaţie interdecilica:
D9 − D1 D 2 Vd = d = Me Me

157

Indicatorii medii de poziţie

Pentru exemplul luat avem: Coeficientul de variaţie intercuartilică
Q3 − Q1 115,83 − 100,75 2 2 = = 0,06 ⇒ variatie intercuart ilica este nesemnific ativa Vq = Me 107,93

C as = C 'as =

x − Mo 108 − 108 = = 0 ⇒ simetrie σ 11,87 3 ⋅ x − Me 3 ⋅ (108 − 107 ,93 ) = = 0,01 σ 11,87

perfecta

(

)

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Alcătuiţi o serie de repartiţie cu 5 intervale egale şi variaţie discontinuă. Calculaţi indicatorii medii ai tendinţei centrale şi explicaţi diferenţele dintre aceştia. Care din indicatorii calculaţi mai înainte sunt reprezentativi ? Este seria aleasă o distribuţie simetrică ?

158

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul IX INDICATORII CONCENTRĂRII ŞI DIVERSIFICĂRII

OBIECTIVE Un subiect aparte în statistică îl reprezintă studiul concentrării şi diversificării fenomenelor în economie. Principalele metode urmează a fi însuşite de către studenţi prin cunoaşterea reprezentărilor grafice specifice precum şi prin calculul unor indicatori adecvaţi. Cuvinte cheie
Concentrare / diversificare Medială / mediană

Concentrarea valorilor individuale ale unei caracteristici studiate într-o colectivitate este o consecinţă a dispersiei, a împrăştierii acestora. Concentrarea salariilor, a veniturilor, a întreprinderilor, etc. sunt exemple care evidenţiază faptul că analiza acestui fenomen este necesară pentru fundamentarea unor decizii de politică economico-financiară. De asemenea, măsurarea concentrării este aplicată pentru caracterizarea structurii pieţei, în acest caz, studiul concentrării completându-se cu măsurarea diversificării. Analiza statistică a concentrării a fost dezvoltata de italianul CORRADO GINI în lucrările sale referitoare la diferenţierea veniturilor. În acest sens el a construit un grafic (o curbă) de concentrare şi a determinat o măsură a concentrării: indicele lui Gini.

159

Indicatorii concentrării şi diversificării

Prin concentrare se exprimă aglomerarea unităţilor unei colectivităţi sau a valorilor globale ale unei distribuţii în jurul unei valori a caracteristicii de grupare, de exemplu, a valorii centrale. Cu acest sens apare ca o noţiune conexă celei de dispersie. Studierea concentrării este aplicabilă numai variabilelor continue cu valori pozitive. Concentrarea este aplicabilă în general oricărui fenomen care posedă caracteristici ce pot fi însumate. Rezultă că analiza distribuţiilor statistice cu ajutorul concentrării cere îndeplinirea a 2 condiţii: - să aibă sens însumarea variabilei de distribuţie; - să fie posibila împărţirea valorii globale a variabilei între unităţile colectivităţii. Cele 2 condiţii sunt îndeplinite de distribuţii cum ar fi: - distribuţia populaţiei pe clase de venituri sau a întreprinderilor după cifra de afaceri - cazuri în care valorile globale cumulate ar evidenţa disparităţile existente în repartiţia veniturilor colectivităţii analizate dar nu ar fi posibile în cazul, de exemplu, al distribuţiei pe vârste a populaţiei deoarece atât însumarea cât şi împărţirea vârstei indivizilor unei populaţii ar fi operaţii absurde. Caracterizarea statistică a concentrării se poate efectua prin 2 categorii de procedee: 1. procedee numerice (prin calcul) 2. procedee grafice 1. Măsurarea gradului de concentrare prin procedee numerice consta în calculul unor indicatori ai concentrării, cum ar fi: - abaterea medială-mediană - coeficienţi ai gradului de concentrare 2. Construirea curbei de concentrare şi pe baza ei, aflarea gradului de concentrare, prin determinarea unui coeficient – Indicele Gini.

160

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

9.1. DETERMINAREA GRAFICĂ A CONCENTRĂRII Curba de concentrare este reprezentarea grafică a variabilei “q” în funcţie de variabila “p”. Valorile celor două variabile sunt date de relaţiile: Ni p i = --------- , cu i = 1 ,n , unde N i = N i – 1 + f i ∑ fi Li q i = ----------------- , cu i = 1 ,n , unde L i = L i – 1 + f i ∑ xi ⋅ fi

Valorile pi reprezintă efectivele relative cumulate până la nivelul “i” al caracteristicii de grupare, iar qi valorile globale relative cumulate până la acelaşi nivel “i” al caracteristicii de grupare. Punctele de coordonate (pi ; qi) sunt transpuse într-un sistem de două axe rectangulare, pe abcisă valorile pi , iar pe ordonată valorile qi . Dacă valorile pi şi qi se exprimă în procente - %, valoarea acestora variază între 0 şi 100%. Prin urmare, curba de concentrare, construita prin unirea punctelor de coordonate (pi ; qi) apare înscrisă într-un pătrat ABCD, cu latura egală cu 100%. Acesta este cunoscut sub denumirea de pătratutul lui Gini, iar suprafaţa delimitată de curba de concentrare şi diagonala pătratului se numeşte suprafaţă de concentrare. Curba se situează sub diagonala pătratului deoarece pi > qi sau se suprapune cu aceasta când pi = qi, în cazul echirepartiţiei.
D C
100

100

100

50

50

50

A
0 0 50 100
0 0 50

B
100

0 0 50 100

a) Echirepartiţie (lipsa concentrării)

b) Concentrare slabă

c) Concentrare puternică

Bisectoarea AC corespunde liniei de echirepartiţie şi de concentrare nulă. 161

Indicatorii concentrării şi diversificării

Cu cât curba este mai îndepărtată de diagonala AC, cu atât concentrarea este mai puternică. Pe baza figurii se determină indicele lui Gini, ca măsură a concentrării. El se determina ca raport între aria suprafetei de concentrare (haşurată) şi aria triunghiului ABC. Deci:

IG =

aria suprafetei de concentrar e ; aria triunghiul ui ABC

IG ∈ ( 0 ; 1 ) → de la concentrar ea nula, la concentrar ea maxima IG = Suprafata de concentrar e = 2 ⋅ Suprafata de concentrar e Aria patratului 2 Cum aria patratului = 1 0 < IG < 1 respectiv 0 < IG < 100 %

Exemplu: Cunoaştem distribuţia numărului de salariaţi ale unei societăţi de comerţ, pe magazine. Dorim să studiem concentrarea salariaţilor pe magazine.

Număr salariaţi

Număr de magazine

xi−1 , x i
1 -14 14-16 16-18 18-20 20-22 22Total

fi
2 1 5 3 3 2 2 16

Ni
3 1 6 9 12 14 16 x

pi =

∑f

Ni

Mijlocul intervalului

xi f i
6 13 75 51 57 42 46 284

Li
Cumularea lui

i

xi
5 13 15 17 19 21 23 x

qi =

xifi
7 13 88 139 196 238 284 x

Li ∑ x i fi 8 0,0458 0,3099 0,4894 0,6901 0,8380 1,0000 x

4 0,06250 0,37500 0,56250 0,75000 0,87500 1,00000 x

Exprimându-se procentual, indicele de concentrare este adimensional (independent de unităţile de mărime (U.M.) ale variabilelor studiate), deci permite efectuarea de comparaţii în timp sau spaţiu.

162

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

1

0.8

0.6 qi 0.4 0.2 0 0 0.2 0.4 pi 0.6 0.8 1

În acest caz, graficul ne indică un grad foarte mic de concentrare a salariaţilor pe magazine, sau altfel spus, o repartiţie relativ uniformă a acestora. - Când valorile celor 2 variabile sunt egale ( pi = qi ) curba de concentrare se suprapune cu diagonala pătratului, având cazul unei echirepartiţii: adica, până la 10% din efectiv deţin până la 10% din valoarea globală; 20% deţin 20% …. - Când întreaga valoare globală este concentrata la o singura unitate a colectivităţii, curba de concentrare coincide cu laturile pătratului. În acest caz concentrarea este maxima, adică o singură unitate din colectivitate deţine întreaga valoare globala a caracteristicii (situaţia de monopol). În practică se întâlnesc situaţii cuprinse între cele două extreme. În exemplul considerat se observă că nu sunt disparităţi accentuate între cele 2 repartiţii de structură. Astfel, corespondenţa qi ; pi arată că 4,57% din salariaţi se regăsesc în 6,25% din magazine; 31% din aceştia se regăsesc în 37,5% din magazine, s.a.m.d. Curba fiind foarte apropiată de diagonala pătratului, disparităţile sunt foarte mici, ceea ce reflectă o concentrare slabă a salariaţilor pe cele 16 magazine. 163

Indicatorii concentrării şi diversificării

9.2. PROCEDEE NUMERICE DE DETERMINARE A CONCENTRĂRII 9.2.1. Abaterea medială-mediană Abaterea medială-mediană, simbolizata prin ∆M se afla după relaţia:
∆M = Ml - Me

şi presupune urmatoarele etape: 1. Calculul Ml (Medialei); 2. Calculul Me (Medianei) 3. Calculul ∆M (Abaterii )

Concentrarea poate fi apreciată astfel: cu cât valoarea ∆M este mai mare, cu atât concentrarea este mai puternică şi invers. Dacă ∆M = 0, adică Me = Ml, nu există concentrare, distribuţia prezentând o echirepartiţie (distribuţie egalitara). Atât Me cât şi Ml sunt indicatori ai valorii centrale a unei distribuţii. Me este valoarea xi a variabilei X până la care, şi peste se găsesc 50% din unităţile colectivităţii, iar Ml este valoarea xi până la care şi peste se află 50% din valoarea globală, respectiv din valoarea termenilor seriei

∑ xi ⋅ fi .

În exemplu considerat, unităţile colectivităţii ( fi ) sunt magazinele grupate pe intervale de valori după numărul de salariaţi ( x i = mijlocul intervalului), produsul ( x i' ⋅ f i ) exprimă valoarea globală, respectiv numărul de salariaţi aflaţi în ( f i ) magazine. Mediala unei distribuţii este superioară sau cel mult egală cu mediana. Me şi Ml sunt egale în cazul când toate salariile sunt egale, distribuţie egalitara.
16 + 1 Locul M e = --------------- = 8,5 ⇒ Me ∈ 16; 18 ⇒ 2 ⇒ M e = 16 + 2 ------------------ = 17,666 salariaţi 3 8,5 – 6

Locul

i i 284 M l = ------------------- = --------- = 142 2 2

∑x

⋅f

164

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

locul Ml – L i – 1 18 < M l < 20 ⇒ Ml = x 0 + d ------------------------------------------- = xi ⋅ fi = 18 + 2 ------------------------- = 18,105 salariaţi 142 – 139 57

∆M = 18,105 – 17,666 = 0,439 salariaţi

9.2.2. Coeficientul abaterii Me - Ml Coeficientul abaterii constă în compararea sub formă de raport a mărimii ∆M cu amplitudinea de variaţie a caracteristicii de grupare Amax = xmax - xmin.
∆M % = ∆M ⋅ 100 A max

raportul poate lua valori în intervalul [0 , 100] cu cât tinde spre zero cu atât concentrarea este mai slabă, adică nu există mari disparităţi şi invers. Dacă valoarea raportului tinde spre 100, există mari disparităţi între valorile globale pe clase de variaţie. Coeficientul de concentrare, comparativ cu abaterea Me – Ml are avantajul expresiei relative, dând posibilitatea comparării gradului de concentrare a diferitelor distribuţii statistice, indiferent de unitatea de măsură folosită pentru exprimarea variabilelor de grupare. Cele 2 mărimi ale concentrării ( ∆M şi ∆M % ) prezintă avantajul facilităţii calculelor, dar au dezavantajul unor mărimi aproximative (deoarece Ml şi Me nu exprimă toţi termenii seriei, ci doar valorile ce ocupă o poziţie centrală într-o distribuţie). În exemplul considerat
∆M % = 0,439 = 0,0365 (3,65% ) 24 − 12

3,65% arată o concentrare slabă a salariaţilor pe magazine, şi anume 3,65% din mărimea acesteia. Valoarea acestui indicator creşte dacă sunt urmăriţi, comparativ, în timp şi spaţiu.

165

Indicatorii concentrării şi diversificării

9.3. ALTE APLICAŢII ALE CURBEI DE CONCENTRARE Curba de concentrare – metodă de depistare a tipurilor calitative dintr-o distribuţie. În literatura de specialitate este cunoscută sub denumirea: “metoda A, B,C”. Tipurile dintr-o colectivitate, diferenţiate calitativ după valoarea caracteristicii de grupare, pot fi evidenţiate grafic prin găsirea punctelor de corespondenta a ponderilor cumulate ale efectivului cu ponderile cumulate ale valorii globale şi depistarea punctelor principale de inflexiune ale curbei de concentrare.
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

qi (%)

A

B C

0

20

40 pi (%) 60

80

100

Dacă considerăm curba de concentrare din graficul de mai sus ca reprezentând gradul de concentrare al societăţilor după cifra de afaceri realizată, se pot desprinde 3 tipuri calitative, spre exemplu, a numărului tranzacţiilor comerciale după valoarea cifrei de afaceri: • tipul A, al celor puţini numeroşi (20%) care realizează mult (75%, grupa celor favorizaţi); • tipul B, al celor puţini numeroşi (20%) care realizează puţin (10%, grupa echilibrată); • tipul C, al celor numeroşi (60%) care realizează foarte puţin (15%, grupa celor defavorizaţi). 166

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Metoda este folosită, în special, în marketing, ca metodă de gestionare a stocurilor şi permite controlul stocurilor şi diferenţierea politicii de reînnoire a stocurilor. Curba de concentrare – mijloc de comparare a gradului de concentrare (în timp, în spaţiu şi din punct de vedere calitativ).
100

50

qi (%)

a b

p i (% )
0 0 50 100

Metoda constă în compararea vizuală a concentrării a 2 sau mai multe colectivităţi distribuite după o caracteristică considerată, diferenţiate în timp, în spaţiu sau din punct de vedere calitativ. Se foloseşte pentru evidenţierea inegalităţilor existente în repartiţia pe grupe, după o caracteristică de grupare, a valorilor globale ale unei colectivităţi comparativ cu cele ale altei colectivităţi. Aplicarea metodei presupune construirea, în acelaşi sistem de axe rectangulare a 2 sau mai multe curbe de concentrare corespunzătoare colectivităţilor comparate din punct de vedere al aceleiaşi caracteristici de distribuţie. Dacă comparăm repartizarea masei cifrei de afaceri realizate de societăţile comerciale din 2 ramuri diferite a şi b, se constată că în ramura a) se află o mai slabă disparitate a masei cifrei de afaceri faţă de ramura b). Analog s-ar interpreta disparităţile din ţări diferite sau în momente de timp diferite. 167

Indicatorii concentrării şi diversificării

9.4. INDICATORI AI CONCENTRĂRII SERIILOR CALITATIV ATRIBUTIVE 1. Raportul de concentrare Cn este folosit, în mod deosebit, în studiile de marketing şi exprimă ponderea deţinută de primele “n” cele mai mari unităţi dintr-o colectivitate observată după o caracteristică ce defineşte talia lor, “n” fiind un număr ales arbitrar din numărul total al unităţilor unei colectivităţi (N).
n

Cn =


i=1

g i unde,

xi g i = ---------xi ∑

g i este partea dintr-o piaţă, de exemplu, deţinută de firma “i”.

∑ xi

reprezintă producţia totală a celor N firme.

Exemplu: din ancheta AMIGO – Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2007:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Activităţi ale economiei naţionale
Populaţia ocupată - mii persoane-

gi
(%) 29,5 24,1 12,3 7,3 5,2 5,0 4,3 4,0 8,3 100,0

xi

gi

2

Agricultura, vânătoare şi silvicultură 2757 Industrie 2259 Comerţ 1151 Construcţii 679 Transport, depozitare şi comunicaţii 489 Administraţie publică şi apărare 468 Învatamant 400 Sănătate + asistenţă socială 375 Alte activităţi 775 TOTAL 9353 Sursa datelor: “Anuarul Statistic al României” - ed. 2008, p.122

0,0869 0,0583 0,0151 0,0053 0,0027 0,0025 0,0018 0,0016 0,0069 0,1812

Exemplu: Dacă primele 2 activităţi ale economiei naţionale deţin 29,5% şi 24,1%, atunci indicele de concentrare al activităţilor economiei naţionale după numărul populaţiei ocupate în acel moment era de 53,6% (29,5 + 24,1). Raportul de concentrare Cn are pe lângă avantajul calcularii rapide, un mare dezavantaj: nu ţine cont decât de informaţia referitoare la primele “n” cele mai mari unităţi, restul de N – n unităţi nefiind considerate.

168

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

2. Energia informaţionala Onicescu ( E ) a fost definită plecând de la considerarea întregii colectivităţi ( N ) ca un sistem şi a părţilor componente ( fi ) ca stări ale sistemului. Se calculează ca sumă a pătratelor ponderilor gi a tuturor părţilor unei colectivităţi:
N

E =

∑gi
i=1

2

∑ gi

2

=1

În exemplu luat :

E =

∑ gi

2

= 0,1812

Valoarea energiei informaţionale a unei distribuţii poate fi cuprinsă în intervalul. E = 1 când distribuţia prezintă o concentrare maximă (monopol); 1 E = --- când se prezinta o echirepartiţie. N În exemplul luat, fiind considerate 9 grupe de activitate, pentru care minimul valorii E este
1 -- = 0 ,111 9

valoarea calculata E = 0,1812 arată o economie

naţionala relativ concentrată, valoarea lui E aflându-se mai aproape de valoarea minimă posibilă si mai departe de valoarea maximă (E = 1).
1 Pentru a elimina inconvenientul variabilităţii valorii minime posibile --- se N

calculează o formă corectata: 1 1 – --0,1812 – -N 9 ′ E = ---------------------- = ------------------------ = 0,079 , al cărui interval de variaţie devine: 1 1 1 – -1 – --N 9

∑ gi

2

[0 , 1] şi indică acelaşi grad redus de concentrare a populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale.

169

Indicatorii concentrării şi diversificării

3. Coeficientul de concentrare Corrado Gini ( CG )
CG =

∑g

2 i

;

⎡ 1 ⎤ CG ∈ ⎢ ; 1⎥ ⎢ n ⎥ ⎣ ⎦ are acelaşi dezavantaj, respectiv valoarea

1 minimă -- este variabilă în funcţie de numărul “n” al categoriilor. n

4. Coeficientul de concentraţie Strück ( Cs ) corectează CG pentru a corespunde formei corecte a energiei informaţionale Onicescu ( E ) şi pentru a fi independent de numărul de categorii considerate.
n∑ gi2 − 1 n −1

CS =

;

CS ∈ [ 0 ; 1 ].

Teme şi întrebări propuse pentru studiu individual Daţi exemple de distribuţii la care este posibil studiul concentrării. Alcătuiţi o serie de repartiţie cu 5 intervale egale, după o caracteristică continuă şi însumabilă direct şi, analizaţi atât grafic cât şi prin indicatorii cunoscuţi gradul de concentrare. Alcătuiţi o distribuţie a studenţilor din grupă după studiile anterioare absolvite şi studiaţi fenomenul de concentrare.

170

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul X STATISTICA - PROBLEME REZOLVATE ŞI PROPUSE

OBIECTIVE Capitolul propune o diversitate de aplicaţii practice recapitulative, cu scopul unei mai bune înţelegeri a aplicării corecte a metodelor statistice învăţate şi mai ales a interpretării corecte a indicatorilor calculaţi. Sunt propuse de asemenea probleme pentru rezolvare, iar în final este prezentată cerinţa unui proiect individual ce poate fi realizat pentru o înţelegere mai bună a modului de lucru.

10.1. SERII DE DISTRIBUŢIE UNIDIMENSIONALE

Problema nr. 1 Societatea comerciala "X" înfiinţată în anul 2005, cu sediul în Bacău, este specializată în distribuţia de produse cosmetice. Distribuţia se realizează printr-un număr de 50 agenţi comerciali. Pentru a studia distribuţia celor 50 agenţi comerciali după vânzarile realizate la sfărşitul unei luni, considerata ca relevantă pentru vânzarile medii lunare ale S.C. "X" s-a înregistrat valoarea vânzarilor realizate de fiecare agent, după cum urmează:

171

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Tabel 1

Vânzarile realizate de fiecare din cei 50 agenţi comerciali ai societăţii "X".
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vânzãri lunare (mii. lei) 18 54 33 37 39 52 54 52 33 30 39 27 17 46 33 69 14 46 58 69 24 69 38 36 36 Nr. Crt. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Vânzãri lunare (mii. lei) 60 35 40 48 59 45 69 47 37 36 46 48 17 24 39 48 46 47 40 28 28 26 39 48 14

Se cere: 1) să se sistematizeze datele prin centralizare şi grupare pe intervale egale, neegale, continue şi discontinue (discrete); 2) să se reprezinte grafic una din seriile rezultate din gruparea pe intervale egale de variaţie de la punctul anterior; 3) să se analizeze indicatorii tendinţei centrale; 4) să se analizeze variaţia seriei 5) să se studieze concentrarea; 6) să se studieze forma repartiţiei (asimetria şi boltirea seriei).

172

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

1) SISTEMATIZAREA DATELOR (centralizarea şi gruparea datelor pe variante şi intervale de variaţie): a) pe variante de variaţie:
Vânzari realizate (mii lei) Frecvenţa de apariţie

( xi )

( fi )
2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 4 2 1 4 2 4 2 2 1 1 1 4 50

14 17 18 24 26 27 28 30 33 35 36 37 38 39 40 45 46 47 48 52 54 58 59 60 69 Total

b) pe intervale de variaţie: - intervale egale de variaţie: • Intervale continue: Alegem numărul de intervale: k=6.

173

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Calculăm mărimea intervalului de grupare l: x max – x min A 69 – 14 I = --- = ---------------------------- = ------------------ = 9 ,17 ≅ 10 k k 6
Grupe de agenţi comerciali după valoarea vânzarilor realizate (mii lei) - xi Numărul agenţilor comerciali fi 5 6 15 13 6 5 50

10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 Total Notă: Limita inferioară este inclusă în interval Grupe de agenţi comerciali după valoarea vânzarilor realizate (mii lei) - xi 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 Total

Numărul agenţilor comerciali fi 5 7 16 11 7 4 50

Notă: Limita superioară este inclusă în interval

• Intervale cu variaţie discontinuă
Grupe de agenţi comerciali după valoarea vânzarilor realizate (mii lei) - xi 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 Total Numărul agenţilor comerciali fi 5 6 15 13 6 5 50

174

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Grupe de agenţi comerciali după valoarea vânzarilor realizate (mii lei) - xi 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 Total

Numărul agenţilor comerciali fi 5 7 16 11 7 4 50

• Intervale neegale de variaţie

Grupe de agenţi comerciali după valoarea vânzarilor realizate (mii lei) - xi 10 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 70 Total

Numărul agenţilor comerciali fi 5 21 19 5 50

Notă: Limita inferioară este inclusă în interval

2) REPREZENTAREA GRAFICĂ A SERIILOR DE DISTRIBUŢIE DE LA PUNCTUL 2: Considerăm următoarea distribuţie de la punctul anterior:
Tabel 2

Gruparea agenţilor comerciali pe intervale de variaţie după valoarea vânzarilor realizate într-o lună
Grupe de agenţi comerciali după valoarea vânzarilor realizate (mii lei) - xi 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 Total Numărul agenţilor comerciali fi 5 6 15 13 6 5 50

175

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Histograma
20 fi
20

Poligonul frecvenţelor fi
15

15

10

10

5

5

0
0 - 10 10 - 20 20 - 30

Mo=38,18

30 - 40 40 - 50

50 - 60

60 - 70

xi

0
0 - 10 10 - 20 20 - 30

Mo=38,18
30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Din grafice se observă existenţa unui anumit grad de asimetrie la nivelul distribuţiei. Intervalul cu frecvenţa cea mai mare este 30 - 40.

3) ANALIZA INDICATORILOR TENDINŢEI CENTRALE Notă: Toate calculele sunt prezentate în tabelul nr. 2. Calculul indicatorilor medii de calcul:

∑ xi ⋅ f-i 1990 Media aritmetica: x = ----------------- = ------------ = 39 ,8 mii lei 50 ∑ fi
În medie fiecare din cele 50 persoane realizeaza vânzari medii lunare de 39,8 mii lei. Calculul simplificat al mediei aritmetice: ⎛ x i – a⎞ ⋅ f ∑ ⎝ ------------⎠ i k -------------------------------- ⋅ k + a = 24 10 + 35 = 39 ,8 mii lei ----x = 50 f

∑i

unde: k = 10 (mărimea intervalului de grupare); a = 35 (centrul intervalului cu frecvenţa cea mai mare).

176

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Media armonică:

∑ fi 50 x h = ------------------ = ------------------- = 33 ,86 mii lei 1 1 ,47681 ∑ ---i ⋅ fi x
xp =

Media pătratică:

∑ xi ⋅ fi ------------------∑ fi
2

=

88850 = 42 ,15 mii lei -------------50

Media geometrică:

∑f
xg =

i

∏x fi ⇔ lgxg
i

=

lg ∑ fi

∏x f i
i

1= --------- ∑ lg ( x i ⋅ f i ) ∑ fi

1x g = ----- 78 ,42762 = 1 ,5685524 50 x g = 10
1 ,5685524

= 37 ,03 mii lei

Comparând valorile obţinute pentru toate cele patru medii se observă că se verifică relaţia: xh < xg < x < xp Calculul indicatorilor medii de poziţie: Modul sau dominanta seriei - Mo ∆1 15 – 6 Mo = x 0 + d ----------------- = 30 + 10 ------------------------------------------------ = 38 ,18 mii lei ∆1 + ∆2 ( 15 – 6 ) + ( 15 – 13 ) ∆ 1 = f Mo – f Mo – 1 ∆ 2 = f Mo – f Mo + 1 Valoarea medie a vânzarilor cel mai frecvent întâlnite la nivelul celor 50 agenţi comerciali este de 38,18 mii lei.

177

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Cuantile • Mediana Pentru a stabili intervalul în care se afla mediana, calculăm locul (unitatea) medianei: U
Me

50 + 1 = -------------- = 25 ,5 2

Intervalul median va fi acela în care frecvenţele cumulate în sens crescător depaşeste U e calculată. În acest caz prima frecvenţă cumulată mai mare decât 25,5 este 26, aceasta aflandu-se în intervalul (30 - 40). U – ∑ fp 25 ,5 – 11 M e = x 0 + d -------------------------- = 30 + 10 ---------------------- = 39 ,06 mii lei fMe 16 Din cele 50 persoane 50% (respectiv 25 persoane) realizează vânzari medii lunare de până la 39,06 mii lei, iar restul de 50% vânzări de peste 39,06 mii lei. Determinarea grafica a medianei: Ogiva (Curba frecvenţelor cumulate)
Me M

Me=39,06

178

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

• Quartilele: Q 50 + 1 U 1 = -------------- = 12 ,75 4 U 1 – ∑ fp 12 ,75 – 11 Q 1 = x 0 + d ------------------------- = 30 + 10 ------------------------- = 31 ,09 mii lei fQ 16
Q
1

Din cele 50 persoane 25% realizeaza vânzări medii lunare de până la 31,09 mii lei, iar restul de 75% vânzări peste 31,09 mii lei. Q2 = Me U
Q3

3 ( 50 + 1 ) = ---------------------- = 38 ,25 4
Q

U 3 – ∑ fp 38 ,25 – 26 Q 3 = x 0 + d ------------------------- = 40 + 10 ------------------------- = 49 ,42 mii lei 13 fQ3 Din cele 50 persoane 75% realizeaza vânzări medii lunare de până la 49,42 mii lei, iar restul de 25% vânzări peste 49,42 mii lei. • Decilele: 50 + 1 D U 1 = -------------- = 5 ,1 10 U D1 – ∑ f p 5 ,1 – 5 D 1 = x 0 + d ----------------------- = 20 + 10 ---------------- = 20 ,17 mii lei fD1 6 Din cele 50 persoane 10% realizeaza vânzări medii lunare de până la 20,17 mii lei, iar restul de 90% vânzări de peste 20,17 mii lei. D 5 = Me … U
D9

9 ( 50 + 1 ) = ---------------------- = 45 ,9 10

… U D9 – ∑ f p 45 ,9 – 45 D 9 = x 0 + k ----------------------- = 60 + 10 ---------------------- = 61 ,8 mii lei fD3 5 Similar se calculeaza toate celor 9 decile. 179

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Din cele 50 persoane 90% realizează vânzări medii lunare de până la 61,8 mii lei, iar restul de 10% vânzări peste 61,8 mii lei. • Mediala (indicator ce împarte valorile centralizate ale caracteristicii în două parţi egale).

U

Ml

∑ xi ⋅ fi 1990 = ------------------ = ----------- = 995 ⇒ 2 2 ∑ xi ⋅ fi – ------------------

M l se afla în intervalul (40 ; 50)

∑ xi ⋅ fip 2 995 – 750 M l = x 0 + d ------------------------------------------- = 40 + 10 ----------------------- = 44 ,19 mii lei xf M l 585
Tabelul nr. 2

xi
(mii.lei)
A 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Total

mijlocul intervalului

xi
1 15 25 35 45 55 65

fi
2 5 6 15 13 6 5 50

xi fi
3 75 150 525 585 330 325 1990

xi – a -----------k
4 -2 -1 0 1 2 3

xi – a ------------ f i k
5 -10 -6 0 13 12 15 24

1 -- f i x
6 0,33333 0,24000 0,42857 0,28889 0,10909 0,07692 1,47681

- continuarea tabelului xi lgx i x2 fi i
(mii.lei)
A 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Total 7 1125 3750 18375 26325 18150 21125 88850 8 1,17609 1,39794 1,54407 1,65321 1,74036 1,81291

lgx i f i
9 5,88046 8,38764 23,16102 21,49176 10,44218 9,06457 78,42762

f
10 5 11 26 39 45 50

f
11 50 45 39 24 11 5

( xi fi )
12 75 225 750 1335 1665 1990

180

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

4) ANALIZA INDICATORILOR VARIAŢIEI Notă:Toate calculele sunt prezentate în tabelul nr. 3 Indicatorii individuali ai variaţiei Indicatorii absoluţi Amplitudinea variaţiei: Abaterea individuală: Indicatorii relativi Amplitudinea relativă a variaţiei: Abaterea individuală relativă: Indicatori sintetici ai variaţiei Abaterea medie liniară: d =
2

A = x max – x min = 70 – 10 = 60 mii lei di = xi – x

A 60 A % = -- × 100 = ---------- × 100 = 150 ,75 % x 39 ,8 di d i % = --- ⋅ 100 x

∑ xi – x ⋅ f-i ----------------------------∑ fi

569 ,6 = ------------- = 11 ,39 mii lei 50

Dispersia: σ =
2

∑ ( xi – x ) ⋅ fi ---------------------------------∑ fi
2

9648 = ----------- = 192 ,96 50

Abaterea medie pătratică: σ =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi ---------------------------------∑ fi

=

9648 ----------- = 50

192 ,96 = 13 ,89 mii lei

σ 13 ,89 Coeficientul de variaţie: V = -- ⋅ 100 = ------------- ⋅ 100 = 34 ,9 % x 39 ,8 Fiind cuprins în intervalul 17% - 35% coeficientului de variaţie atestă faptul că media este moderat reprezentativ pentru seria de distribuţie.

181

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Intervalul mediu de variaţie calculat ca diferenţă între media seriei şi abaterea medie liniara, respectiv abaterea medie pătratică este: • (28,41; 51,19), calculat cu ajutorul abaterii medii liniare; • (25,91; 53,69), calculat cu ajutorul abaterii medii pătratice.
Tabelul nr. 3

xi
A

xi
1

fi
2

di = xi – x
3
5 6 15 13 6 5 50 -24,8 -14,8 -4,8 5,2 15,2 25,2

di %
4
-64,6 -38,5 -12,5 13,5 39,6 65,6

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Total

15 25 35 45 55 65

- continuarea tabelului xi xi – x ⋅ fi xi – x
A

( xi – x ) ⋅ fi
7

2

5
24,8 14,8 4,8 5,2 15,2 25,2

6
124,0 88,8 72,0 67,6 91,2 126,0 569,6

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Total

3075,2 1314,2 345,6 351,5 1386,2 3175,2 9648,0

5) STUDIUL CONCENTRARII Analiza concentrarii veniturilor pe grupe de agenţi comerciali după valoarea vânzărilor medii realizate: • Determinarea concentrării cu ajutorul indicatorului abaterea medialamediana în mărime absolută şi relativă: A = M l – M e = 44 ,19 – 39 ,06 = 5 ,13 mii lei A 5 ,13 A % = ----------- ⋅ 100 = ---------- ⋅ 100 = 8 ,55 % A max 60 Abaterea medială - mediană calculată în mărime relativă, fiind un coeficient ce poate lua valori în intervalul (0 - 100%), atestă existenţa unui grad redus de concentrare a vânzarilor la nivelul grupelor de persoane după mărimea vânzărilor realizate. 182

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

• Determinarea grafică a concentrării cu ajutorul curbei de concentrare Gini: fi q i = --------∑ fi xi fi q i = ------------∑ xi fi
Gradul de concentrare a vanzarilor pe grupe de agenti comerciali dupa vanzarile realizate

100 qi 80

60

40

20

0 0 20 40 60 80

pi

%

100

Analizând graficul de concentrare se observă că s-a înregistrat un grad redus de concentrare a vânzărilor pe grupe de agenţi comerciali după mărimea vânzarilor, curba de concentrare apropiindu-se de diagonala pătratului.

6) ANALIZA FORMEI DISTRIBUŢIEI (ASIMETRIE ŞI BOLTIRE) Indicatorii absoluţi ai asimetriei: A s = x – M o = 39 ,8 – 38 ,18 = 1 ,62 mii lei A s = 3 ( x – M e ) = 3 ( 39 ,8 – 38 ,18 ) = 4 ,86 mii lei Valorile pozitive ale acestor indicatori atestă o asimetrie pozitivă.

183

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Mult mai relevanţi în studiul asimetriei sunt indicatorii relativi: Coeficientul Yule q2 – q1 ( Q 3 – M 6 ) – ( Me – Q 1 ) C ay = ---------------- = -------------------------------------------------------- = 0 ,0938 q2 + q1 ( Q3 – Me ) + ( Me – Q1 ) Coeficientul empiric de asimetrie Pearson As 1 ,62 C as = ---- = ------------- = 0 ,348 σ 13 ,96 Acest coeficient va lua valori în intervalul ( 0 ; ± 1 ) sau A′ s 4 ,86 C′ as = ------ = ------------- = 0 ,348 şi va lua valori în intervalul ( 0 ; ± 3 ) σ 13 ,96 Coeficientul de asimetrie Pearson calculat pe baza momentelor centrate de ordin trei şi respectiv doi:
2 µ3 110 ,784 β 1 = ----- = --------------------- = 0 ,0017 , unde 3 3 µ2 192 ,6 2

µ3 =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi ---------------------------------∑ fi
3 2

5539 ,2 = ---------------- = 110 ,784 (vezi Tabelul nr. 4). 50

µ 2 = σ = 192 ,96 Coeficientul de asimetrie Fisher γ1 = β 1 = 0 ,041

Coeficienţii de asimetrie exprimaţi în mărime absolută atestă existenţa unei asimetrii pozitive, iar coeficienţii exprimaţi în mărime relativă atestă existenţa unei asimetrii pozitive slabe, valorile acestora tinzând către valoarea zero. 184

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Tabel nr. 4

xi
10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Total

xi
15 25 35 45 55 65

fi
5 6 15 13 6 5 50

( xi – x ) ⋅ fi
-76265,0 -19450,8 -1658,9 1827,9 21070,8 80015,0 5539,2

3

( xi – x ) ⋅ fi
1891371,0 287871,1 7962,6 9505,1 320276,9 2016379,0 4533365,8

4

Caracterizarea boltirii seriei Coeficientul de boltire Pearson: µ4 90667 ,316 β 2 = ----- = ------------------------- = 2 ,435 2 2 192 ,6 µ2

µ4 =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi ---------------------------------∑ ni
4

4533365 ,8 = ------------------------- = 90667 ,316 (vezi Tabelul nr. 4) 50

Coeficientul de boltire Fisher γ 2 = β 2 – 3 = – 0 ,565 Valoarea coeficientului Pearson mai mică decât 3, iar a coeficientului Fisher negativă evidenţiază o distribuţie platicurtică.

185

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Problema nr. 2 Distribuţia a 250 unităţi de învăţământ după numărul de elevi înscrişi se prezintă astfel:
Grupe de unităţi de învăţământ după numărul de elevi înscrişi 300 - 499 500-799 800-1199 1200-1499 1500 si peste Nr. unităţi de învăţământ 19 33 64 57 27

Se cere: a) să se reprezinte grafic seria; b) să se determine principalii indicatori ai tendinţei centrale şi să se interpreteze valorile obţinute; c) să se determine între ce limite se situeaza cele 50% unităţi situate în centrul distribuţiei; d) este media reprezentativa pentru seria dată? e) să se studieze asimetria seriei. Observaţii: -fiind o serie cu intervale neegale, la reprezentarea grafică cu ajutorul histogramei şi în calculul valorii modale se vor utiliza frecvenţele reduse; -ultimul interval fiind deschis la capăt, se va închide convenţional cu mărimea intervalului precedent; - intervalele fiind discrete (discontinue), mărimea intrervalului se va calcula ca diferenţa dintre limita inferioară a intrevalului ulterior şi limita inferioară a intervalului pentru care se face calculul . a) Histograma: Fiind o serie cu intervale inegale, înălţimea coloanelor va fi dată de frecvenţa redusă calculată în tabelul ajutător.

186

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

40

38

35

32

30 frecvente reduse

25

22 19 18

20

15

10

5

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

b) Media aritmetică:

∑ xi ⋅ fi 214550 x = ------------------ = ----------------- = 1073 persoane 200 fi ∑
În medie fiecare din cele 200 unităţi de învăţământ au înregistrat 1089 elevi înscrişi. Modul (Dominanta) ∆′ 1 6 Mo = x 0 + d --------------------- = 1200 + 300 -------------- = 1269 elevi ∆′ 1 + ∆′ 2 6 + 20 Frecvenţa redusă cea mai mare este 38, iar intervalul modal va fi (1200 ; 1499). ′ ′ ∆′ 1 = f m – f m – 1 = 38 – 32 = 6 ′ ′ ∆′ 2 = f m – f m + 1 = 38 – 18 = 20

187

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Cel mai frecvent număr de elevi înscrişi întâlnit la nivelul celor 200 unităţi de învăţământ este de 1269 elevi. Mediana

∑ fi + 1 U Me = ------------------ = 100 ,5 2
U Me – ∑ f p 100 ,5 – 52 M e = x 0 + d -------------------------- = 800 + 400 ------------------------- = 1103 elevi fMe 64 Prima frecvenţă cumulată care depăşeşte valoarea locului medianei este 116, iar intervalul median va fi (800 ; 1199). Primele 50% din unităţile de învăţământ au până la 1103 elevi înscrişi, restul de 50% peste aceasta valoare. Q 200 + 1 Locul Q 1 : U 1 = ----------------- = 50 ,25 deci Q 1 se va situa în intervalul 4 (500, 799); U 1 – ∑ fp 50 ,25 – 19 Q 1 = x 0 + d ------------------------- = 500 + 300 ------------------------- = 785 elevi 13 fQ
Q
1

Locul Q 3 : U (1200, 1499);

Q3

3 ( 200 + 1 ) = ------------------------- = 150 ,75 , deci Q 3 se va situa în intervalul 4

U 3 – ∑ fp 150 ,75 – 116 Q 3 = x 0 + d ------------------------- = 1200 + 300 ------------------------------- = 1383 elevi fQ 57
Q
3

Cele 50 % dintre şcoli situate în centrul distribuţiei înregistrează un număr de elevi înscrişi cuprins în limitele 785 şi respectiv 1383 elevi. d) Coeficientul de variaţie: σ =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi ---------------------------------∑ fi
2

=

28214000 = 376 elevi ----------------------200

188

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

σ 376v = -- ⋅ 100 = ----------- ⋅ 100 = 35 ,04 % x 1073 Fiind cuprins în intervalul 35%-45%, coeficientului de variaţie atestă faptul ca media este reprezentativă în sens larg pentru seria de distribuţie. e) Coeficientul empiric de asimetrie Pearson; x – Mo 1073 – 1269 C as = --------------- = ----------------------------- = – 0 ,521 σ 376 3 ( x – Me ) 3 ( 1073 – 1103 ) C as = ----------------------- = ------------------------------------- = – 0 ,239 σ 376 Valorile coeficienţilor Pearson atestă o asimetrie pronunţată negativa.
Mijlocul intervalului Mărimea intervalului Coeficienţi de reducere a frecvenţelor

fi

fi f i ′ = ---Ki
frecvenţe reduse

xi ⋅ fi

fi

( xi – x ) ⋅ fi

2

xi
400 650 1000 1350 1650 Total 19 33 64 57 27 200

di
200 300 400 300 300

di K i = --------d min
1,0 1.5 2,0 1.5 1.5

19 22 32 38 18

7600 21450 64000 76950 44550 214550

19 52 116 173 200

8605651,0 5904657,0 341056,0 4373553,0 8989083,0 28214000,0

Problema nr. 3 Cunoscând exporturile realizate de 10 societăţi comerciale realizate în decursul anului 2008:
Societatea comerciala Exporturi realizate (mii Euro) I 57 II 24 III 48 IV 101 V 25 VI 44 VII 22 VIII 12 IX 48 X 17

Să se determine: a) indicatorii tendinţei centrale; b) dacă media este reprezentativă pentru seria dată: 189

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Observaţii: - deteminarea medianei presupune o ordonare crescătoare a termenilor seriei; - fiind o serie de distribuţie simplă cu număr par de termeni mediana se calculează ca medie aritmetică a celor doi termeni centrali. a) Media aritmetica:

∑ x-i 398 x = ---------- = -------- = 39 ,8 mii Euro n 10 În medie fiecare din cele 10 societăţi comerciale au realizat în anul 2008 exporturi de 39,8 mii Euro.
Mediana: Seria ordonată crescător va fi: 12, 17, 22, 24, 25, 44, 48, 48, 57, 101. Termenul de ordin n/2 este termenul al cinci-lea - 25 Termenul de ordin n/2+1 este termenul al şase-lea - 44 Valoarea medianei este: (25+44)/2 = 34,5 mii Euro Primele cinci societăţi comerciale au realizat exporturi până la valoarea de 34,5 mii Euro, restul peste această valoare. Modul (Dominanta): Valoarea cea mai frecvent întâlnită în distribuţie (în cazul nostru, se repetă de doua ori) este 48 mii Euro. σ =

∑ ( xi – x ) -------------------------n

2

=

6272 = 25 ,04 Euro ----------10

σ 25 ,04 V = -- ⋅ 100 = ------------- ⋅ 100 = 62 ,91 % x 39 ,8 Fiind mai mare de 45%, coeficientului de variaţie atestă faptul ca seria nu este omogenă şi respectiv, media nu este reprezentativă pentru seria de distribuţie.
Nr. crt. I 12
2

II 17

III 22

IV 24

V 25 219

VI 44

VII 48

VIII 48

IX 57

X 101

Total 398

xi ( xi – x )

772,8 519,8 317 249,64

17,6 67,24 67,24

296 3745 6272

190

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Problema nr. 3 Distribuţia a 300 de întreprinderi după numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel:
Grupe de întreprinderi după numărul mediu de salariaţi (persoane) Structura întreprinderilor după numărul mediu de salariaţi (%)

Pânã la 199 200 - 299 300 - 399 400 - 499 500 şi peste

15 21 36 16 12

Se cere: a) să se reprezinte grafic seria; b) să se determine media şi dispersia prin calcul simplificat: În prealabil se vor închide convenţional intervalele deschise la ambele capete, cu mărimea celorlalte intervale, respectiv 100 persoane.
Grupe de întreprinderi după numărul mediu de salariaţi (persoane) Structura întreprinderilor după numărul mediu de salariaţi (%)

100 - 199 200 - 299 300 - 399 400 - 499 500 - 599
Histograma
40

15 21 36 16 12

fi
35 30 25 20 15 10 5 0 0-100 100-200

200-300 300-400 400-500

Mo

xi
500-600 600-700

191

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

– 11 x = -------------------------------- ⋅ k + a = -------- ⋅ 100 + 350 = 339 persoane 100 fi ∑ a = mijlocul intervalului cu frecvenţa cea mai mare = 350 k = marimea intervalului de grupare = 100
2 ⎛ x i – a⎞ ⋅ f -----------∑⎝ k ⎠ i 145 2 2 2 σ = ----------------------------------- ⋅ k – ( x – a ) = -------- ⋅ 100 – ( 339 – 350 ) = 14379 100 ∑ fi

∑ ⎛ ------------⎞ ⋅ fi ⎝ k ⎠

xi – a

xi
mijlocul intervalului

fi

*

(%)
15 21 36 16 12 100

xi – a -----------k
-2 -1 0 1 2

xi – a ------------ ⋅ f i k
-30 -21 0 16 24 -11

2 ⎛ x i – a⎞ ⋅ f -----------i ⎝ k ⎠

150 250 350 450 550 Total

60 21 0 16 48 145

Problema nr. 4 Distribuţia salariaţilor unei intreprinderi după producţia realizată într-o lună se prezintă astfel:
Grupe de salariaţi după producţia realizată (bucăţi) Structura nr. de salariaţi după producţia realizată (%)

Pânã la 50 50-100 100-150 150-200 peste 200

5 20 60 10 5

Se cere: a) să se determine intervalul mediu de variaţie al mediei; b) să se studieze forma repartiţiei salariaţilor după producţia realizată; c) să se studieze gradul de concentrare a producţiei pe grupe de salariaţi după producţia realizată: 192

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Observaţii: - toţi indicatorii sintetici la nivelul unei serii de distribuţie în care nu se cunosc efectivele absolute (frecvenţele absolute) ale fiecarei grupe se pot determina cu ajutorul frecvenţelor relative. Datele folosite în calculul indicatorilor sunt prezentate în tabelul ajutător de la sfârşitul problemei.

a) x =

∑ xi ⋅ fi * ---------------------100
2

12000 = -------------- = 120 bucăţi 100

σ =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi * -------------------------------------100

=

172500 = 41 ,53 bucăţi ----------------100

Intervalul mediu de variaţie calculat ca diferenţa între media seriei şi abaterea medie pătratica este (120 - 41,53 ; 120 + 41,53), respectiv (78,47 ; 161,53). b) Indicatorii absoluţi ai asimetriei: A s = x – M o = 120 – 122 ,2 = – 2 ,2 bucăţi A s = 3 ( x – M e ) = 3 ( 120 – 121 ,3 ) = – 3 ,9 bucăţi Valorile negative ale acestor indicatori atestă o asimetrie negativă. M o ∈ ( 100 ; 150 )

Locul medianei: U

Me

=

∑ fi + 1 -------------------*

2

= 50 ,5 rezultă M e ∈ ( 100 ; 150 )

∆′ 1 60 – 20 Mo = x 0 + d --------------------- = 100 + 50 --------------------------------------------------- = 122 ,2 bucăţi ∆′ 1 + ∆′ 2 ( 60 – 20 ) + ( 60 – 10 ) U e – ∑ fp 50 ,5 – 25 M e = x 0 + d --------------------------- = 100 + 50 ---------------------- = 121 ,3 bucăţi * 60 fMe
* M

193

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Indicatorii relativi q2 – q1 ( Q 3 – M e ) – ( Me – Q 1 ) Coeficientul Yule: C ay = ---------------- = ------------------------------------------------------- = – 0 ,0024 q2 + q1 ( Q3 – Me ) + ( Me – Q1 )

Locul Q 1 : U

Q1

=

∑ fi + 1 -------------------*

4

= 25 ,25

U 1 – ∑ fp 25 ,25 – 25 Q 1 = x 0 + d -------------------------- = 100 + 50 ------------------------- = 100 ,2 bucăţi * 60 fQ1
Q *

Locul Q 3 : U

Q3

=

∑ fi + 1 3 -------------------*

4

= 75 ,75

U 3 – ∑ fp 75 ,75 – 25 Q 3 = x 0 + d -------------------------- = 100 + 50 ------------------------- = 142 ,3 bucăţi * 60 fQ3
*

Q

Coeficientul empiric de asimetrie Pearson: As – 2 ,2 – 3 ,9 C as = ---- = ------------- = – 0 ,053 sau C as = ------------- = – 0 ,094 σ 41 ,53 41 ,53 Coeficientul de asimetrie Pearson:
2 µ3 13500 β 1 = ----- = ---------------- = 0 ,036 , unde: 3 3 µ2 1725 2

µ3 =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi -----------------------------------3

*

100

1350000 = -------------------- = 13500 100

µ 2 = σ = 1725 Coeficientul de asimetrie Fisher: γ 1 = 194 β 1 = 0 ,188

2

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Coeficienţii de asimetrie exprimaţi în mărime absolută atestă existenţa unei asimetrii negative, iar coeficienţii exprimaţi în mărime relativă atestă existenţa unei asimetrii negative foarte slabe, valorile acestora tinzând către valoarea zero. Indicatorii boltirii: Coeficientul de boltire Pearson: µ4 11885625 β 2 = ----- = ----------------------- = 3 ,997 , unde: 2 2 1725 µ2 µ4 =

∑ ( xi – x ) ⋅ fi -----------------------------------4

*

100

11885625 = ----------------------- = 11885625 100

Coeficientul de boltire Fisher: γ 2 = β 2 – 3 = 0 ,997 Valoarea coeficientului Pearson mai mare decât 3, iar a coeficientului Fisher pozitivă evidenţiază o distribuţie leptocurtică. c) Abaterea mediala-mediana absolută şi relativă: A = M l – M e = 129 ,2 – 121 ,3 = 7 ,9 A 7 ,9 A % = ----------- 100 = -------- 100 = 3 ,16 % A max 250
Ml

Locul medialei:

U

∑ xi fi = ------------------- = 6000
2

*

∑ x i fip 2 6000 – 1625 M l = x 0 + d ------------------------------------ = 100 + 50 ----------------------------- = 129 ,2 bucăţi x ⋅ f Ml 7500
Reprezentarea grafică concentrarii producţiei pe grupe de salariaţi după producţia realizată (Curba de concentrare Gini):

∑ xi f-i – -------------

195

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Gradul de conce ntrare a productie i pe grupe de s alariati dupa productia re alizata

% 100
qi
80 60 40 20 0 0 20 40 60 80

pi

%100

Valoarea redusă a abaterii medială-mediană precum şi suprafaţa de concentrare atestă o concentrare redusă a producţiei pe grupe de salariaţi după mărimea producţiei. fi
*

xi
A 25 75 125 175 225
Total

xi fi
2 5 20 60 10 5
100

*

( xi – x ) ⋅ fi *
3 45125 40500 1500 30250 55125
172500

2

fi * ( pi )
4 5 25 85 95 100

xi fi * )
5 125 1625 9125 10875 12000

(%) 1 125 1500 7500 1750 1125
12000

- continuarea tabelului -

xi
A 25 75 125 175 225
Total

( xi – x ) ⋅ fi *
6 -4286875 -1822500 7500 1663750 5788125
1350000

3

xi fi x i – x ) ⋅ f i * ---------------- 100 * ∑ xi fi
4

*

( qi )

7 407253125 82012500 37500 91506250 607753125
1188562500

8 1,0 13,5 76,0 90,6 100,0

196

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Problema nr. 5 Distribuţia a 150 de întreprinderi după numărul de muncitori se prezintă astfel:
Grupe de întreprinderi după numărul de muncitori (persoane) Pânã 200 200-400 400-600 600-800 800 si peste Frecvenţe cumulate 10 35 100 135 150

Se cere: a) să se reprezinte grafic structura colectivităţii b) să se determine până la ce limite se situează primele 40% unităţi din distribuţie. a) Mai întâi trebuiesc deduse frecvenţele absolute din frecvenţele cumulate, după care se vor calcula frecenţele relative care se vor reprezenta cu ajutorul unui grafic de structură.
Grupe de întreprinderi după numărul de muncitori (persoane) 0 - 200 200 - 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000 Total Nr. de întreprinderi

fi
10 25 65 35 15 150

fi * %
6,7 16,7 43,3 23,3 10,0 100,0

197

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

100
%

10,0 23,3
800-1000 muncitori 600-800 muncitori 400-600 muncitori 200-400 muncitori 0-200 muncitori

80 60 40 20 0

43,3

16,7 6,7 1

b)
xmin D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 xmax

10% 40%

Între fiecare două decile sunt situaţi 10% din termenii seriei. Prin urmare, pentru a stabili limitele în care se află primele 40% de unităţi trebuie calculate valoarea decilei a 4-a. U
D4

150 + 1 = 4 ----------------- = 60 ,4 ⇒ D 4 ∈ ( 400 ; 600 ) 10
D

U 4 – ∑ fp 60 ,4 – 35 D 4 = x 0 + d ------------------------- = 400 + 200 ---------------------- = 478 ,15 persoane fD4 65 Din cele 150 societăţi comerciale primele 40% au un număr de muncitori cuprins între 0 şi 478 persoane.

198

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Problema nr. 6 Investiţiile realizate de 10 unităţi comerciale au fost într-un an de 350 milioane lei, iar abaterile relative înregistrate de fiecare unitate faţă de media lor, se prezintă astfel:
Unitatea Abateri faţă de medie (%) I +14 II +7 III -17 IV +5 V -6 VI 4 VII -15 VIII -5 IX +8 X +5

a) Determinaţi valorile absolute ale seriei. b) Este această serie omogena?

∑ x-i 350 a) Media aritmetica: x = ---------- = -------- = 35 milioane lei n 10
Se deduc mai întâi valorile absolute ale seriei: Exemplu: Unitatea I x1 – x ------------- ⋅ 100 = 14 x Ştim că ( x 1 – x ) ⋅ 100 = 14 ⋅ x x ⋅ ( 14 + 100 ) x 1 = -------------------------------100 Unitatea II x 2 = 35 × 1 ,07 = 37 ,5 milioane lei Unitatea III x 3 = 35 × 0 ,83 = 29 ,1 milioane lei Calculele au fost trecute în tabel.

x 1 = 35 × 1 ,14 = 39 ,9 milioane lei

b)

σ =

∑ ( xi – x ) -------------------------n

2

=

115, 69 = ----------------10

11, 569 = 3 ,4 milioane lei

σ 3,4 v = -- ⋅ 100 = ------ ⋅ 100 = 9,7 % x 35

199

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Valoarea mica a coeficientului de variaţie ne confirmă omogenitatea seriei.
I II
14 39,9 4,9 24,01 7 37,5 2,5

III
-17 29,1 -5,9

IV
5 36,8 1,8 3,24

V
-6 32,9 -2,1 4,41

VI
4 36,4 1,4

VII
-15 29,8 -5,2

VIII
-5 33,3 -1,7 2,89

IX
8 37,8 2,8 7,84

X
5 36,8 1,8

Total

xi – x ------------ ⋅ 100 x xi ( xi – x ) ( xi – x )
2

350

6,25 34,81

1,96 27,04

3,24 115,69

Problema nr. 7 Investiile medii realizate de 10 unităţi comerciale au fost într-un an de 20 mii lei/întreprindere, iar ponderea cu care fiecare întreprindere a contribuit la realizarea investiţiilor totale, se prezintă astfel:
Unitatea Ponderea deţinută de fiecare întreprindere în realizarea investiţiilor (%) I II III IV V VI VII VIII IX X

7

8

12

6

11

21

13

8

10

….

a) Determinaţi valorile absolute ale seriei. b) Caracterizaţi asimetria seriei. Observaţii: - suma ponderilor deţinută de fiecare grupă a unei coletivităţi va fi egală cu 100% sau după caz cu 1 (când ponderile sunt exprimate în coeficienţi). În problema dată ponderile sunt exprimate în %, fapt evidenţiat prin valorile înregistrate supraunitare; - calculul indicatorilor tendinţei centrale în seriile de distribuţie simplă au fost prezentate într-o problemă anterioară. Ponderea deţinută de întreprinderea numărul zece: 100 - 7 - 8 - 12 - 6 - 11 - 21 - 13 - 8 - 10 = 4% a) x = 20 mii lei ⇒ valoarea totală a investiţiilor este:

∑ xi

= x ⋅ n = 20 ⋅ 10 = 200 mii lei 200

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

xi g i = ---------- 100 ⇒ x i = xi ∑

gi x i ⋅ -------∑ 100

Valorile seriei au fost calculate şi prezentate în tabel. b)
x = 20 mii lei

M o = 16 mii lei (este valoarea care se repetă de cele mai multe ori în serie). Seria ordonată crescător: 8; 12; 14; 16; 16; 20; 22; 24; 26; 42. 16 + 20 M o = ----------------- = 18 mii lei 2

σ =

∑ ( xi – x ) -------------------------n

2

=

816 -------- = 9 ,03 mii lei 10

Indicatorii absoluţi ai asimetriei: A s = x – M o = 20 – 16 = 4 mii lei A′ s = 3 ( x – M e ) = 3 ( 20 – 18 ) = 6 mii lei Valorile pozitive ale acestor indicatori atestă o asimetrie pozitivă. Indicatorii relativi: Coeficientul empiric de asimetrie Pearson: As 4 6 C as = ---- = ---------- = 0 ,443 sau C′ as = ---------- = +0 ,664 σ 9 ,03 9 ,03 Ambii coeficienţi indica un grad mediu de asimetrie pozitivă. I gi
(%)

II
7 14 8 16
16

III
12 24
16

IV
6 12
64

V
11 22
4

VI
21 42
484

VII
13 26
36

VIII
8 16
16

IX
10 20
0

X
4 8
144

Total
100 200 816

xi ( xi – x )
2

36

201

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Problema nr. 8 Societatea comerciala "X" a realizat în anul 2008 o producţie industrială de 120 autoturisme. Considerând această societate baza de comparaţie, realizările (exprimate în %) ale altor 10 unităţi concurente se prezintă astfel:
Unitatea Realizat faţă de societatea comerciala “X” -%I 110 II 170 III 85 IV 96 V 85 VI 41 VII 122 VIII 54 IX 85 X 123

Să se determine producţia industrială realizată de fiecare din cele 10 unităţi comerciale şi să se determine gradul de concentrare a producţiei la nivelul celor 11 întreprinderi studiate, utilizând indicele Struck şi Onicescu corectat. Plecăm de la mărimea relativă de coordonare: Ki ⁄ 0 xi K i ⁄ 0 = ---- 100 ⇒ x i = --------- ⋅ 120 x0 100 În felul acesta vom calcula producţia fiecărrei întreprinderi ( x i ). Calculele sunt prezentate în tabelul de la finalul problemei. Indicele de concentrare Struck: n ⋅ ∑ gi – 1 ---------------------------- = n–1
2

iS =

11 ⋅ 0 ,102 – 1 -------------------------------- = 0 ,110 11 – 1

Energia informaţională Onicescu corectată: 10 ,102 – ----11 E ″ = -------------------- = ------------------------- = 0 ,012 1 11 – -1 – ----n 11 ∑ gi – -n
2

1

Valorile coeficienţilor de concentrare calculaţi atestă o concentrare redusă a producţiei de autoturisme la nivelul celor 11 societăţi.

202

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

I

II 170 204

III 85 102

IV 96 115

V 85 102

VI 41 49

VII 122 146

VIII 54 65

IX 85 102

X 123 148

0 100 120

Total

Ki ⁄ 0
%

110 132

xi gi
2 gi

1285 1,000 0,102

0,103 0,159 0,079 0,090 0,079 0,038 0,114 0,050 0,079 0,115 0,093 0,011 0,025 0,006 0,008 0,006 0,001 0,013 0,003 0,006 0,013 0,009

Problema nr. 9 Pentru 200 salariaţi ai unei S.C. fondul de salarii într-o luna a fost de 350 mii lei; cei mai mulţi dintre salariaţi având un salariu de 1820 lei. Coeficientul de asimetrie Pearson al repartiţie după salariu a fost de -0,35. Să se arate dacă acestă colectivitate este omogenă, din punct de vedere al salariului. Plecăm în rezolvare de la recunoaşterea indicatorilor daţi în problemă:
M o = 1820 lei

∑ fi

= 200 salariaţi

C as = – 0,35 xi ⋅ fi 350000 x i ⋅ f i = 350 mii lei ⇒ x = ------------------- = ----------------- = 1750 lei

∑ ∑ fi

200

x – Mo 1750 – 1820 C as = --------------- = – 0 ,35 ⇒ σ = ----------------------------- = 200 σ – 0 ,35 σ 200V = -- 100 = ----------- 100 = 11 ,4 % < 15 % ⇒ x 1750 salariul mediu este strict reprezentativ pentru colectivitatea cercetată, iar seria de salariaţi este omogenă din punct de vedere al salariilor obţinute.

203

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Problema nr. 10 Considerând următoarele serii : a) 15, 26, 31, 1072, 22, 23, 33, 18, 26, 24, 27, 3; 26; b) 110, 120, 128, 130, 110, 1300, 125, 110, 112, 131, 122; c) 56, 42, 56, 55, 48, 46, 56, 51, 43, 61, 58, 42. Precizaţi care din cei trei indicatori medii ai tendinţei centrale este reprezentativ pentru fiecare serie în parte şi de ce. Observaţii: Pentru a identifica care dintre principalii indicatori ai tendinţei centrale sunt reprezentativi pentru seria dată vom ordona crescător termenii seriei: a) 3, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 26, 26, 27, 31, 33, 1072; Media aritmetică nu este reprezentativă, pentru că seria este neomogenă datorită ultimei valori foarte mari faţă de toate celelalte. Sunt reprezentativi pentru seria dată modul şi mediana, ambele luand valoarea de 26. b) 110, 110, 110, 112, 120, 122, 125, 128, 130, 131, 1300 Media aritmetică nu este reprezentativă, pentru că seria este neomogenă (acelaşi aspect ca la punctul a). Modul = 110, nu este reprezentativ, corespunzând nivelului minim al valorilor înregistrate în seria dată. Indicatorul mediu al tendinţei centrale reprezentativ pentru seria dată este n+1 11 + 1 mediana ce corespunde termenului de ordin ----------- = -------------- = 6 , respectiv 2 2 122. c) 42,42, 43, 46, 48, 51,55, 56, 56, 56, 58, 61 Indicatorii reprezentativi ai tendinţei centrale sunt: - media x = 51 ,17 ; 51 + 55 - mediana M e = ----------------- = 53 2 - modul nu este reprezentativ tinzand spre valorile extreme ale seriei. 204

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Problema nr. 11 Despre 20 întreprinderi se cunoaşte că au realizat în total o producţie de 500 mil. lei; jumătate din numărul de întreprinderi au realizat o producţie de până la 26 mil. lei. Cunoscând coeficientul de variaţie de 22%, să se studieze asimetria seriei. Me = 26 milioane lei

∑ x-i 500 x i = 500 milioane lei ⇒ x = ---------- = -------- = 25 milioane lei ∑ n 20
σσ V = -- 100 = ----- 100 = 22 % ⇒ σ = 0 ,22 ⋅ 25 = 5 ,5 milioane x 25 3 ( x – Me ) 3 ( 25 – 26 ) C as = ------------------------ = ------------------------- = – 0 ,545 ⇒ σ 5 ,5 înregistrează o asimetrie uşoară negativă.

205

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

10.2. PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE

Problema nr. 1 Societatea comerciala "X" a realizat în anul 2008 o cifra de afaceri de 20 milioane lei. Considerand această societate baza de comparaţie, abaterile (exprimate în %) ale altor 10 unităţi concurente se prezintă astfel:

Unitatea Abateri faţă de societatea comerciala “X” - %-

I +10

II +70

III -35

IV +25

V -15

VI -41

VII 22

VIII +54

IX -5

X +23

Să se determine cifra de afaceri realizată de fiecare din cele 10 unităţi comerciale şi să se determine valoarea care împarte seria în doua parţi egale. Problema nr. 2 Dintre 20 întreprinderi pentru care s-a înregistrat numărul salariaţilor, cele mai multe au un efectiv al personalului de 265 persoane. Numărul total al salariaţilor la nivelul celor 20 întreprinderi este de 5500, iar coeficientul de variaţie este de 16%. Să se studieze asimetria seriei. Problema nr. 3 Despre jumătate din salariaţii unei înterprinderi se cunoaste ca au realizat o producţie de până la 23 mii lei fiecare. 25% au realizat o producţie de până la 16 mii lei, iar 75% au realizat o producţie de până la 31 mii lei. Să se studieze asimetria seriei.

206

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Problema nr. 4 Distribuţia a 250 unităţi de învăţământ după numărul de elevi înscrişi se prezintă astfel:
Grupe de unităţi după numărul de elevi înscrişi (elevi) 300 – 500 500 – 800 800 – 1200 1200 – 1500 1500 si peste Nr. unităţi de învăţământ 25 40 105 45 35

Se cere: a) să se determine valoarea care împarte numărul unităţilor de învăţământ în două parţi egale şi să se reprezinte grafic locul acesteia; b) să se studieze asimetria seriei cu ajutorul coeficienţilor Pearson. Problema nr. 5 Se cunoaşte că cifra de afaceri realizată de 10 unităţi comerciale a fost întro lună 250 mii lei/întreprindere. Cunoscând abaterile în mărime absolută de la valoarea medie pentru fiecare din cele 10 unităţi:
Unitatea Abateri (mii lei) I + 14 II -7 III -5 IV -5 V + 16 VI -4 VII +3 VIII +5 IX -8 X -9

Determinaţi valorile absolute ale seriei. Să se determine intervalul mediu de variaţie al mediei. Problema nr. 6 Dintre 20 întreprinderi pentru care s-a înregistrat numărul salariaţilor, jumătate au un efectiv al personalului de până la 265 persoane. Numărul total al salariaţilor la nivelul celor 20 întreprinderi este de 5500, iar asimetria serie este de 0,32. Să se determine dacă seria este omogenă. 207

Statistică - probleme rezolvate şi propuse

Problema nr. 7 Investiţiile realizate de 10 unităţi comerciale au fost într-un an de 350 milioane lei, iar ponderea deţinută de fiecare unitate în total investiţii se prezintă astfel:
Unitatea Ponderea fiecarei unităţi în total (%) I 14 II 7 III 27 IV 5 V 6 VI 4 VII 23 VIII 5 IX 8 X …….

Determinaţi valorile absolute ale seriei. Să se determine indicatorii medii ai tendinţei centrale.

Problema nr. 8 Cunoscând:
Ramura Numărul salariaţilor pe ramuri în anul 2000 în judetul “X” 85750 24200 33500 256300 Modificarea relativă a numărului de salariaţi în anul 2008 comparativ cu anul 2000 (%) +10 -12 +7 +8

Industrie Agricutura Construcţii Total

Să se reprezinte grafic structura pe ramuri a salariaţilor în anul 2008.

208

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XI INTRODUCERE ÎN ECONOMETRIE

DEFINIŢII ŞI OBIECTIVE Definirea econometriei ca ştiinţă a cunoscut în timp diverse nuanţe, toate conducând de fapt la aceeaşi esenţă: o măsurare cantitativă a economiei în vederea analizării ştiinţifice a corelaţiilor ce se manifestă în cadrul complex al funcţionării acesteia, în vederea formulării ipotezelor ce stau la baza construirii de modele economice şi estimări. Modelul teoretic este confruntat cu realitatea economică reflectată prin date şi este analizat de econometrie prin intermediul metodelor statistice. Ştiinţa economică modernă este practic o ştiinţă a analizei cantitative. Statistica şi econometria ajută economistul în înţelegerea fenomenelor economice, fiind de altfel foarte greu să se facă o separaţie clară între cele două aspecte ale ştiinţei. Conform “Dicţionarului MacMillan de Economie Modernă”, econometria este numită “o ramură a statisticii care se ocupă cu testarea ipotezelor economice şi estimarea parametrilor prin utilizarea, în principal a tehnicilor de regresie multiplă, dar uneori şi prin folosirea unor metodologii mai sofisticate”. Ceea ce este sigur însă, econometria nu numai că se bazează pe metodele statistice de calcul, dar coexistă alături de statistică, având obiective comune. Noţiunea de econometrie provine din limba greacă, fiind o reuniune a cuvintelor: “eikonomia” (economie) şi “metron” (măsură). Noţiunea a început să circule în urmă cu aproximativ 70 de ani, odată cu înfiinţarea societăţii de econometrie de către Rognar Frisch, profesor de economie la Oslo, laureat al premiului “Nobel” pentru economie în anul 1928. Acesta, ajutat de statisticianul I. Fisher au înfiinţat în 1930 “Econometric Society”, care a reunit la nivel internaţional pe toţi specialiştii interesaţi în dezvoltarea teoriei economice pe baza statisticii şi matematicii. 209

Introducere în econometrie

Amintesc doar câţiva precursori ai econometriei, cu importante contribuţii la dezvoltarea teoriei şi analizei economice: Francisc Quesnay (1694-1774) remarcat îndeosebi prin construirea şi analiza “tabloului economic”; William Petty (1623-1687) cu contribuţia sa remarcabilă în găsirea unei “legi matematice a mortalităţii”; Antoine Cournot (1801-1877) care a introdus conceptul de funcţie în cercetarea relaţiilor cauză-efect şi a formulat matematic legea cererii şi ofertei; Ernst Engel (1821-1896), statistician şi economist german care, utilizând bugetele de familie a exprimat matematic legităţi ale cererii de mărfuri; Bowley sir A.L. (1869-1957), statistician, matematician, economist şi demograf englez cu contribuţii însemnate asupra dinamicii preţurilor şi salariilor, a estimării venitului naţional; Marshall Alfred (1842-1924), economist englez remarcat prin contribuţii asupra elasticităţii cererii de mărfuri; R.A. Fisher, J. Tinbergen, W. Leontief şi alţii. Econometricianul R. Frisch spunea: “experienţa a arătat că fiecare din următoarele 3 puncte de vedere: al statisticii, al teoriei economice şi al matematicii, este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru o înţelegere efectivă a relaţiilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare”. Obiectivul principal al econometriei îl constituie studiul relaţiilor dintre variabilele economice, pentru aceasta folosind frecvent funcţiile matematice, regresia, estimarea şi metoda celor mai mici pătrate (MCMMP). Informaţiile privind realitatea economică, exprimate prin date statistice, sunt considerate influenţate într-o anumită măsură de diferite cauze esenţiale, dar şi accidentale. Cu ajutorul econometriei şi a metodelor statistice se pot izola toate aceste influenţe cauzale, se poate găsi un model matematic care să exprime tendinţa fenomenului şi să se producă estimaţii. Scopul estimării pe baza modelului econometric constă în analiza practică a rolului factorilor asupra evoluţiei fenomenelor economice, pe baza acestora obţinându-se predicţii în funcţie de evoluţia factorilor esenţiali. Din acest motiv, econometria în sens larg trebuie înţeleasă nelimitată în ceea ce priveşte aria metodelor statistico-matematice utilizate, de la metode simple, până la modele sofisticate ce nu pot fi construite fără soft informatic specializat (instrumente informatice). Datele statistice sunt ordonate de regulă în serii de timp privind evoluţiile în paralel a diferitelor variabile, acestea fiind analizate prin metode specifice analizei seriilor cronologice, analizei de regresie şi corelaţie, dar şi analizei factoriale prin intermediul sistemului de indici. Dat fiind faptul că cele enumerate mai înainte sunt metode mai la îndemâna economiştilor, mai uşor de folosit şi aplicate în viaţa practică economică de toate zilele, mă voi referi în special la aceste metode în conţinutul acestei ediţii a cărţii. 210

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XII ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE

OBIECTIVE În general, fenomenele din natură şi societate sunt influenţate în evoluţia lor de factori esenţiali, care le imprimă direcţia de dezvoltare şi care este foarte bine să poată fi cunoscuţi, măsuraţi şi urmăriţi. Un manager poate avea succes în afacere dacă-şi urmăreşte în timp evoluţia activităţii sale, identifică perioadele slabe sau de vârf şi analizează în profunzime cauzele care au condus la succes sau dimpotrivă la eşec. În prezentul capitol vom studia modalitatea corectă de constituire a unei serii de timp, analiza acesteia cu ajutorul indicatorul specifici, precum şi descompunerea acesteia în principalele componente. Pentru că factorii esenţiali imprimă direcţia de dezvoltare a unui fenomen, vom învăţa cum poate fi calculată tendinţa, iar în final, pe baza acesteia să putem emite proiecţii ale viitorului. Cuvinte cheie:
Serie cronologică Mărimi de flux Mărimi de stoc Spor absolut Indice de creştere Ritm de creştere al sporului Valoarea absolută a unui procent de creştere Spor mediu absolut Indice mediu de creştere Ritm mediu de creştere al sporului Medie cronologică Medii mobile Ajustare Metode mecanice de ajustare Metoda celor mai mici pătrate Sezonalitate Componentă ciclică Componentă aleatoare Trend Extrapolare.

211

Analiza seriilor cronologice

12.1. PARTICULARITĂŢILE UNEI SERII CRONOLOGICE ŞI CLASIFICAREA LOR Alături de seriile de repartiţie şi teritoriale, seriile cronologice (SCR) reprezintă o modalitate frecvent utilizată de observare, prezentare şi analiză a proceselor social-economice. SCR se mai numesc şi serii dinamice sau serii de timp. Ele descriu statistic evoluţia în timp a unui fenomen sau proces economic. Observarea statistică a unui proces se poate face ori în mod continuu, în decurs de un interval, ori la un moment dat. Spre exemplu, volumul vânzărilor de mărfuri se înregistrează fie în fiecare zi, săptamânal, decadal, lunar (dupa nevoi), deci sub forma de mărimi de flux, în timp ce disponibilul din marfa respectivă la anumite momente de timp - ca mărimi de stoc. Mărimile de stoc redau “fotografia” fenomenului studiat la momentele respective de timp, iar fluxul la o perioadă de timp. Seria cronologică alcătuită din mărimi de flux se numeşte serie cronologica de intervale, iar cea din mărimi de stoc - serie cronologică de momente. Această deosebire este importantă la calculul unor indicatori. Spre exemplu, termenii seriei de interval se pot cumula, obţinându-se astfel mărimi de flux cumulate pe intervale tot mai lungi, în timp ce mărimile de stoc nu au semnificaţie concretă economico-socială. Spre exemplu, dacă am avea o serie care prezintă evoluţia efectivului populaţiei dintr-un spaţiu teritorial administrativ, nu ar avea nici un sens cumularea datelor.
Anii
Evolutia efectivului populatiei stabile a judetului Bacau (mii persoane)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

735,2 743,3 737,5 741,1 742,9 744,2 745,5 746,1 748,9 750,8 752,8

Dacă am efectua totalul datelor din această serie, respectiv suma de 8188,3, interpretarea ar trebui să fie: în intervalul 1990 - 2000, populaţia stabila a judetului Bacău a fost de 8188,3 mii persoane. Total incorect !

212

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În acest caz, însumarea datelor conţine înregistrări repetate, fiecare persoană care a locuit în toţi aceşti ani în judetul Bacău fiind multiplicată de 11 ori, câti ani are seria de date. Din acest motiv s-a precizat că însumarea datelor seriei în astfel de cazuri nu are o semnificaţie economica sau sociala, aceasta fiind o SCR de momente şi pentru ca prezentarea seriei să fie corectă, în cazul de tabel trebuie precizat clar şi momentul la care s-au înregistrat datele. În exemplul de mai sus, corect este să scriem: “Evoluţia efectivului populaţiei stabile a judetului Bacău la dată de 1 iulie a fiecărui an (mii persoane)”. Cu alte cuvinte, în cazul SCR de momente, trebuie precizat în plus şi momentul la care au fost observate datele. La analiza seriilor cronologice trebuie avute în vedere unele proprietăţi ale acestora: • variabilitatea termenilor unor SCR (ca urmare a faptului că fiecare termen se obţine prin centralizarea unor date individuale diferite ca nivel de dezvoltare. Cu cât acţiunea factorilor întămplători este mai mare, cu atât variaţia în cadrul colectivităţilor este mai mare. Rezultă că la SCR trebuiesc măsurate şi gradul şi forma de influenţă a factorilor esenţiali, dar şi gradul de abatere de la tendinţa generala rezultată din influenţa factorilor neesenţiali. • omogenitatea termenilor, adică în aceeaşi serie nu pot fi înscrise decât fenomene de acelaşi gen, care sunt rezultatul acţiunii aceloraşi legi. Rezultă că indicatorii cuprinşi în aceeaşi serie cronologica trebuie să fie exprimati în aceeaşi unitate de măsura (UM), iar pentru indicatorii valorici să se ţina seama şi de modificările de pret intervenite de la o perioada la alta. • periodicitatea termenilor din care este formată seria. Fiecare fenomen este legat în mod obiectiv de conditiile de timp şi spaţiu. Alegerea unităţii de timp la care se refera datele este facută în funcţie de scopul cercetarii. Exemplu: producţia industrială se poate urmări în unităţi de timp mai mici (ziuă, decadă, lună), cât şi în unităţi mai mari (trimestru, semestru, an), în timp ce producţia agricolă totală nu se poate urmări decât pe ani întregi (agricoli sau calendaristici). 213

Analiza seriilor cronologice

Se pune problema şi alegerii întregii etape la care se referă datele. Rezultă că înainte de a trece la întocmirea seriei trebuie să se facă o analiza a conditiilor în care s-a dezvoltat fenomenul respectiv. Deosebit de importantă este alegerea primului an - anul de bază - deoarece mărimea indicatorilor obţinuti din prelucrare va depinde tocmai de nivelul acestui an. Exemplu: - în trecut anii reprezentativi se considerau: 1938, 1950, 1960, 1965, 1970, 1975, ..., ani care marcau anumite etape în dezvoltarea economică; - acum se compară cu anul 1989, ultimul an al socialismului sau cu anul 1990, primul an de tranziţie; - populaţia se compară cu populaţia existentă la recensămintele populaţiei. • interdependenţa termenilor şi anume: indicatorii prezentaţi sunt valori succesive ale aceloraşi fenomene înregistrate la nivelul aceleiaşi unităţi teritoriale sau administrative. Rezultă că valoarea fiecărui indicator va depinde într-o anumită măsură de valoarea indicatorului precedent, reflectând faptul că fenomenele socialeconomice sunt rezultatul unor legi obiective care se manifestă sub formă de tendinţă. De aceea, în cazul SCR, dată fiind interdependenţa dintre termeni se pune problema cunoaşterii liniei (curbei) de tendinţă specifică fiecărei etape de dezvoltare şi care, în sens statistic, exprimă într-o forma cantitativă însăşi acţiunea legii care le determină. Seriile cronologice pot fi clasificate după următoarele criterii: a) În funcţie de modul de exprimare a indicatorilor din care este formată seria: - SCR formate din indicatori absoluţi; - SCR formate din indicatori relativi; - SCR formate din indicatori medii. b) În funcţie de timpul la care se referă datele: - SCR de intervale (perioade) de timp; - SCR de momente.

214

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

12.2. ANALIZA PREALABILĂ A SCR ŞI PRINCIPALII INDICATORI CALCULAŢI Cea mai simplă metodă de analiză prealabilă a SCR este reprezentarea grafică a seriei. Cronograma (histriograma) este reprezentarea grafică tipică a SCR. Pe abcisă se reprezintă timpul prin marcarea momentelor (pentru serii de momente) sau a intervalelor (în cazul SCR de intervale) iar pe axa ordonatelor termenii SCR. Se pot reprezenta pe acelaşi grafic mai multe curbe. Când UM a termenilor tuturor seriilor este aceeaşi pe ordonată se dispune o singură scara de reprezentare, iar dacă termenii seriilor sunt exprimati în UM diferite, pentru fiecare serie se stabileşte o scară de reprezentare şi se apreciază în legendă prin culori sau linii trase diferit. Cronogramele se pot construi şi cu ajutorul graficului prin coloane. În cazul SCR de momente, din fiecare moment de timp pe axa abciselor se ridică câte o coloană, iar în cazul seriilor de intervale, coloanele se centrează pe mijlocul intervalului. Se recomandă ca baza coloanelor să aiba aceeaşi lungime, iar distanţa dintre coloane să fie proportională cu distanţa dintre momente. În unele cazuri, SCR se reprezintă cu ajutorul diagramelor prin benzi. Aceasta se recomandă atunci când se urmăreşte simultan dinamica a 2 indicatori strans legaţi între ei, ca exportul şi importul. În acest caz, axele de coordonate îşi schimba locul: pe verticală se dispune timpul, iar pe orizontală termenii SCR. Pentru a putea caracteriza statistic modul de dezvoltare a fenomenului este necesar ca datele prezentate în funcţie de timp să fie supuse prelucrării. În urma prelucrării SCR se obţin: 1. Indicatori absoluţi. 2. Indicatori relativi. 3. Indicatori medii.

215

Analiza seriilor cronologice

1. Indicatorii absoluţi y i = nivelurile absolute ale termenilor seriei; ∆ i ⁄ 0 = modificarea absolută (spor sau scădere absolută) calculată cu baza fixă; ∆ i ⁄ i – 1 = modificarea absolută calculată cu bază în lanţ. 2. Indicatorii relativi I i ⁄ 0 = indicele de dinamică calculat cu baza fixă; I i ⁄ i – 1 = indicele de dinamică calculat cu baza în lanţ; R i ⁄ 0 = ritmul sporului cu bază fixă; R i ⁄ i – 1 = ritmul sporului cu bază în lanţ; A i ⁄ 0 = valoarea absolută a unui procent de creştere (scădere) cu bază fixă; A i ⁄ i – 1 =valoarea absolută a unui procent de creştere (scădere) cu bază în lanţ. 3. Indicatorii medii y = nivelul mediu al unui SCR de intervale;

∆ = nivelul mediu al sporului (scăderii) absolute;
I = indicele mediu al dinamicii; R = ritmul mediu al sporului. Calculul sistemului de indicatori se face diferenţiat pentru o serie de intervale şi pentru o serie de momente. La seria de momente nivelul mediu se calculează prin media cronologică ( y cr ).

216

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

12.3. PRELUCRAREA STATISTICĂ A SERIILOR CRONOLOGICE DE INTERVALE 12.3.1. Indicatorii absoluti ai SCR Exemplu: Cunoaştem urmatoarea serie de date pentru perioada 1995 2000:
Anii 1995 1996 1997 1998 Locuinte terminate în 2031 1625 1571 1395 judetul Bacãu Sursa datelor: “infoSTAT“ (colecţie) - INS - D.J. Statistică Bacău 1999 1286 2000 1137

Aceasta este o serie cronologică de intervale, întrucât termenii seriei se pot însuma, totalul însumării fiind 9045. Aşadar, putem afirma că în perioada 1995-2000 s-au finalizat în judetul Bacău în număr de 9045 de locuinţe. Dacă notăm cu “t“ variabila de timp şi cu “y“ numărul de locuinte terminate din fiecare an, seria va lua valori de la y 0 (anul 1995, care va fi considerat şi an de baza a seriei), până la y n (anul 2000, ultimul termen al seriei). Deoarece am notat primul termen din serie cu y 0 şi ultimul termen cu y n , seria va avea n+1 termeni. a) Termenii acestei serii sunt exprimaţi în valoare absolută. b) Modificările absolute pot fi interpretate ca sporuri (sau scăderi) absolute de la o unitate de timp la alta. În practica statistică sporul absolut se mai numeşte şi creştere absolută (sau excedent), iar scăderea absolută poate avea uneori sens de deficit (sau economie absolută). Deci, interpretarea se face în funcţie de conţinut şi de tendinţă obiectivă de creştere sau micşorare a fenomenului cercetat şi nu de semnul scăderii matematice efectuate. Aşa spre exemplu, dacă studiem cheltuielile materiale efectuate pe o unitate de produs obţinută, scăderea acestora are sens pozitiv, de economie realizată. Sporul sau scăderea absolută poate fi calculată fie faţă de nivelul unei singure perioade considerată baza de referinţă, fie de la o perioada la alta. În primul caz se obţine sporul (scăderea) cu baza fixa, iar în cel de-al doilea, sporul (scăderea) cu baza în lanţ. 217

Analiza seriilor cronologice

Sporul cu bază fixă (notat cu ∆ i ⁄ 0 ) se obţine ca diferenţă între nivelul fiecărei perioade y i şi nivelul perioadei de referinţă y 0 . Rezultatul se exprimă în aceeaşi unitate de măsura cu al caracteristicii studiate: ∆i ⁄ 0 = yi – y0 Pentru exemplu luat:

∆ 1 ⁄ 0 = y 1 – y 0 = 1625 - 2031 = -406 locuinţe

∆ 2 ⁄ 0 = y 2 – y 0 = 1571 - 2031 = -460 locuinţe . . . ∆ 5 ⁄ 0 = y 5 – y 0 = 1137 - 2031 = -894 locuinţe Rezultatele calculului tuturor indicatorilor sunt prezentate în tabel, unde se pot urmări usor şi corelaţiile dintre indicatori:
Valoarea absolută a unui procent din ritmul sporului cu baza în lanţ

Locuinte terminate în judetul Bacău

Sporul absolut cu baza:

Indicele cu baza (%)

Creşterea relativa cu baza (

± %)
în lant

Anul 1995 1996 1997 1998 1999 2000

fixa

în lant

fixa

în lant

fixa

yi
2031 1625 1571 1395 1286 1137

∆i ⁄ 0
-406 -460 -636 -745 -894

∆i ⁄ i – 1
-406 -54 -176 -109 -149 -894
n

Ii ⁄ 0
100,0 80,0 77,4 68,7 63,3 56,0

Ii ⁄ i – 1
80,0 96,7 88,8 92,2 88,4 56,0
n

Ri ⁄ 0
-20,0 -22,6 -31,3 -36,7 -44,0

Ri ⁄ i – 1
-20,0 -3,3 -11,2 -7,8 -11,6

Ai ⁄ i – 1
20,31 16,25 15,71 13,95 12,86

TOTAL 9045

X

∑ ∆i ⁄ i – 1
i=0

X

∏ Ii ⁄ i – 1
i=1

X

X

X

218

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

2500

Locuinte terminate in judetul Bacau

yi
2000

1500

1000

500

0

ti
1996 1997 1998 1999 2000

1995

Sporul cu bază în lanţ ( ∆ i ⁄ i – 1 ) se obţine ca diferenţă între nivelul fiecărei perioade ( y i ) şi nivelul perioadei anterioare ( y i – 1 ): ∆i ⁄ i – 1 = yi – yi – 1 Astfel, pentru exemplul luat avem: ∆ 1 ⁄ 0 = y 1 – y 0 = 1625 - 2031 = -406 locuinţe ∆ 2 ⁄ 1 = y 2 – y 1 = 1571 - 1625 = -54 locuinţe . . ∆ 5 ⁄ 4 = y 5 – y 4 = 1137 - 1286 = -149 locuinţe Între sporurile cu baza în lanţ şi cele cu bază fixă există urmatoarea relaţie:
n

∑ ∆i ⁄ i – 1
i=1

= ∆n ⁄ 0 = yn – y0

Rezultă că, suma sporului cu baza în lanţ este egală cu ultimul spor cu baza fixă, deci cu sporul pentru întreaga perioadă luată în calcul. În exemplul luat avem: -894 = -894.

219

Analiza seriilor cronologice

Folosind această relaţie, dacă scădem din sporul cu bază fixă a unei perioade sporul cu bază fixă a perioadei precedente se obţine sporul cu bază în lanţ corespunzător: ( yi – y0 ) – ( yi – 1 – y0 ) = yi – y0 – yi – 1 + y0 = yi – yi – 1 Sintetic putem spune: ∆i ⁄ 0 – ∆i – 1 ⁄ 0 = ∆i ⁄ i – 1 În exemplul luat se pot urmări în tabel corelaţiile respective, spre exemplu: ∆2 ⁄ 0 – ∆1 ⁄ 0 = ∆2 ⁄ 1 - 460 - (- 406) = -54 . s.a.m.d. Aceste relaţii se folosesc atunci când nu dispunem de date absolute şi se cunosc fie numai sporurile cu bază fixă, fie numai cele cu bază în lanţ. De asemenea se poate verifica exactitatea calculelor. Prin urmare, putem afirma că numărul de locuinţe terminate a scăzut de la an la an, scăderea maximă producându-se în anul 1996 faţă de anul 1995, respectiv cu 406 locuinţe mai puţin. Pe întreaga perioadă a celor 6 ani (1995 - 2000) s-au terminat cu 894 locuinţe mai puţin. 12.3.2. Indicatorii relativi ai SCR Mărimea relativă care arată de câte ori s-a modificat un fenomen în timp se numeşte indice de dinamică şi se poate calcula cu baza fixa şi cu baza în lanţ. a) Indicele cu baza fixă ( I i ⁄ 0 ) se calculează ca raport între nivelul fiecărei perioade şi nivelul ales ca bază de comparaţie. De regulă, rezultatul se înmulţeşte cu 100 şi se exprimă în procente. I i ⁄ 0 se mai numeşte şi ritm al creşterii (al descreşterii). yi yi I i ⁄ 0 = ---- sau I i ⁄ 0 (%)= ---- × 100 y0 y0 220

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În exemplul luat: y1 1625 I 1 ⁄ 0 = ---- × 100 = ------------ × 100 = 80,0% 2031 y0 y2 1571 I 2 ⁄ 0 = ---- × 100 = ------------ × 100 = 77,4% 2031 y0 . . y5 1137 I 5 ⁄ 0 = ---- × 100 = ------------ × 100 = 56,0% 2031 y0 b) Indicele de creştere cu baza în lanţ ( I i ⁄ i – 1 )se calculează ca raport între nivelul fiecărei perioade şi nivelul perioadei precedente: yi yi I i ⁄ i – 1 = ---------- sau I i ⁄ i – 1 (%) = ---------- × 100 yi – 1 yi – 1 Relaţii între indicii cu bază fixă şi cei cu baza în lanţ: yn I 1 ⁄ 0 × I 2 ⁄ 1 × I 3 ⁄ 2 × … × I n – 1 ⁄ n – 2 × I n ⁄ n – 1 = ---y0 = In ⁄ 0 y1 y2 yn – 1 yn I n ⁄ 0 = ---- × ---- × … × ----------- × ----------- = I n ⁄ 0 y0 y1 yn – 2 yn – 1 Prin urmare, corelaţia se poate sintetiza în:
n

∏ Ii ⁄ i – 1 =
i=1

yn I n ⁄ 0 = ---y0

Deci, produsul indicilor cu bază în lanţ va fi egal cu ultimul indice cu baza fixă al perioadei luate în cercetare. Corespunzator se poate face trecerea şi de la indicii cu baza fixă la cei cu baza în lanţ: yi yi – 1 yi Ii ⁄ 0 ---- ÷ ---------- = ---------- ⇒ -------------- = I i ⁄ i – 1 y0 y0 yi – 1 Ii – 1 ⁄ 0 221

Analiza seriilor cronologice

Spre exemplu, în cazul nostru: I3 ⁄ 0 -------- = I 3 ⁄ 2 ⇒ 0, 687 = 0, 888 -------------I2 ⁄ 0 0, 774 Atenţie! Toate corelaţiile se vor efectua folosind în calcule indicii sub forma de coeficienţi, apoi dacă se doreşte, se revine la forma de procent prin înmulţire cu 100. Spre exemplu, în tabel avem calculaţi indicii sub formă de procente, iar pentru a verifica dacă produsul indicilor cu baza în lanţ este egal cu ultimul indice cu bază fixă vom transforma întâi în coeficienţi prin împărţire cu 100, vom face produsul acestor indici, apoi dacă dorim, rezultatul va fi înmulţit din nou cu 100 pentru a fi exprimat în procente. Astfel: 0,8 x 0,967 x 0,888 x 0,922 x 0,884 = 0,5599

Indicele de scădere pe întreaga perioadă (1995 - 2000) este de 0,56 sau 56,0%. c) În statistica intereseaza nu numai de câte ori a crescut fenomenul cercetat în timp ci şi cu cât nivelul comparat a depaşit în mărime relativă nivelul folosit ca bază de comparare. În acest caz se calculează: ritmul de creştere (scădere) al sporului. Ritmul de creştere (scădere) al sporului cu bază fixă ( R i ⁄ 0 ) se calculează ca raport între sporul cu bază fixă al fiecărei perioade şi nivelul anului de bază şi se exprimă în procente. ∆i ⁄ 0 yi – y0 yi y0 R i ⁄ 0 = --------- × 100 = -------------- × 100 = ⎛ ---- – ----⎞ × 100 = ( I i ⁄ 0 – 1 ) × 100 ⎝ y 0 y 0⎠ y0 y0 Prin urmare, dacă se cunoaşte indicele de creştere cu bază fixă, ritmul de creştere al sporului este usor de obţinut, scăzând din acesta 1 sau 100, după cum acesta este exprimat în coeficient sau în procent. Astfel, dacă indicele a fost exprimat în coeficient, ritmul de creştere al sporului se va obţine astfel: ( I i ⁄ 0 – 1 ) × 100 = R i ⁄ 0 Dacă indicele a fost deja exprimat în procente, atunci: 222

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

I i ⁄ 0 (%) - 100 = R i ⁄ 0 Ritmul de creştere (scădere) al sporului ne arată cu cât s-a depaşit (sau a scăzut) relativ nivelul fenomenului în perioada studiată faţă de perioada bază de comparaţie. d) Ritmul de creştere (scădere) al sporului cu bază în lanţ ( R i ⁄ i – 1 ) se calculează raportând sporul absolut cu baza în lanţ la nivelul absolut al anului anterior şi se exprima în procente: yi – yi – 1 yi yi – 1 ∆i – 1 R i ⁄ i – 1 = ----------- × 100 = -------------------- × 100 = ---------- – ---------- × 100 = yi – 1 yi – 1 yi – 1 yi – 1 = ( I i ⁄ i – 1 – 1 ) × 100
n

Atenţie !

∏ Ri ⁄ i – 1 ≠ Rn ⁄ 0
i=1

Deci, corelaţiile dintre indicii cu baza în lanţ şi cei cu baza fixă nu se verifică şi la ritmul de creştere al sporului. Dacă vrem să ne folosim de aceste corelaţii şi la ritmul de creştere al sporului, facem trecerea la indice prin adunarea lui 100, ne folosim de corelaţiile dintre indici, apoi facem din nou trecerea de la indice la ritm de creştere al sporului. Atenţie ! A nu se confunda indicele de creştere cu ritmul de creştere al sporului. Primul arată de câte ori a crescut (scăzut) fenomenul în perioada respectivă, iar al doilea cu câte procente a crescut sau a scăzut fenomenul. Spre exemplu, dacă indicele arată 0,8, respectiv 80% este de preferat să ne folosim în exprimare cu ajutorul ritmului şi să spunem că fenomenul a scăzut cu 20% (80 - 100 = - 20%). Dacă însă indicele arată 2,5, respectiv 250% este mai pe înteles pentru public de a folosi în exprimare indicele şi să spunem că fenomenul a crescut de 2 ori şi jumătate decât să folosim ritmul, care înseamnă că fenomenul a crescut cu plus 150%. Dar, ambele forme de exprimare sunt corecte, însă una poate fi mai bine recepţionată de auditoriul mai puţin specializat, faţă de cealaltă.

223

Analiza seriilor cronologice

e) Valoarea absolută a unui procent de creştere cu bază fixă ( A i ⁄ 0 ) . Calculul acestui indicator se bazează pe regula de 3 simplă: R % ............................. ∆ 1 % ............................. A ∆ ⇒ A = -R Astfel vom avea: ∆i ⁄ 0 yi – y0 y0 A i ⁄ 0 = --------- = ------------------------------ = -------Ri ⁄ 0 yi – y0 100 -------------- × 100 y0 Rezultă că valoarea absolută a unui procent de creştere cu bază fixă este aceeaşi pentru întreaga perioadă, deoarece nivelul care s-a considerat egal cu 100% este nivelul anului de baza ( y 0 ) şi exprimă câte unităţi din sporul înregistrat într-un an, revin la fiecare procent din ritmul de creştere al sporului. În exemplul luat: y 0 2031 A i ⁄ 0 = -------- = ----------- = 20, 31 locuinte 100 100 Interpretare: în perioada 1995 - 2000 în medie, fiecare procent de scădere a numărului de locuinţe echivala cu un număr de 20 locuinţe mai puţin. Verificare: pe toată perioada numărul locuintelor terminate a fost mai puţin cu 44%. Rezultă 44 x 20,31 = 893,64 ≅ -894 locuinţe în perioada 1995 - 2000). După cum s-a observat, deşi este trecut în categoria indicatorilor relativi, A i ⁄ 0 este exprimat în mărime absolută, folosind aceeaşi unitate de măsură cu cea a caracteristicii studiate. f) Valoarea absolută a unui procent de creştere cu baza în lant ( A i ⁄ i – 1 ) se calculeaza dupa aceleaşi principii ca indicatorul precedent. ∆i ⁄ i – 1 yi – yi – 1 yi – 1 A i ⁄ ( i – 1 ) = --------------- = -------------------- = ---------Ri ⁄ i – 1 yi – yi – 1 100 -------------------yi – 1 224

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Pentru exemplul luat, indicatorul s-a calculat în ultima coloana din tabel. Interpretare: spre exemplu, pentru anul 2000, reducerea cu -11,6% a numărului de locuinte terminate faţă de anul anterior a însemnat că pentru fiecare procent mai puţin, numărul de locuinţe a scăzut în valoare absolută cu aproape 13, iar pe total cu -149 locuinţe (-11,6% x 12,86 = -149 locuinte). Putem spunem că acesti indicatori A i ⁄ 0 şi A i ⁄ i – 1 fac legatura dintre indicatorii absoluţi şi cei relativi, ajutând la interpretarea corectă ai acestora. 12.3.3. Indicatorii medii ai unei serii cronologice cronologice de intervale Prin calcularea indicatorilor absoluti şi relativi s-au caracterizat relaţiile care există între termenii individuali ai unei SCR. Aceşti indicatori arată gradul de variabilitate a termenilor unei SCR, ca urmare a influenţei exercitate de toate cauzele şi condiţiile ce determină evoluţia fenomenului respectiv. Pentru a evidenţia tendinţa de dezvoltare a întregii serii ca rezultat al influenţei cauzelor esenţiale, calculăm indicatorii medii. Se pot calcula medii de nivel (nivelul mediu al termenilor unei SCR şi nivelul mediu al sporului) şi medii de ritm (indicele mediu al dinamicii şi indicele ritmului mediu de creştere al sporului). a) Nivelul mediu al unei SCR de intervale ( y )

∑ yi
-----------y = i=0 n Se calculează o medie aritmetică simplă a termenilor seriei de intervale. În exemplul luat avem: 9045 y = ----------- = 1507, 5 locuinţe. 6

n

Aceasta înseamnă că în medie, în fiecare an din perioada 1995-2000 s-au construit un număr de 1507 locuinte, ultimii trei ani din serie având valori sub valoarea medie, iar primii trei, peste medie.

225

Analiza seriilor cronologice

b) Sporul mediu anual ( ∆ ) . Se calculează media aritmetică a sporului cu baza în lanţ.

∑ ∆i ⁄ i – 1
------------------------ unde n = numărul sporurilor cu baza în lanţ ∆ = i=1 n sau

n

yn – y0 ------------------------ = --------------- unde n = numărul termenilor seriei ∆ = i=1 n–1 n–1 În exemplul luat avem: – 894 ∆ = ----------- = – 178, 8 locuinţe 5 Interpretare: în medie, dacă numărul de locuinţe terminate scădea sub formă liniară pe seama unor cauze cu influenţă constantă pe toată perioada, atunci an de an, ar fi trebuit să scădă cu aproape 179 locuinţe. Limitele acestui indicator: după cum se vede din formula de calcul, sporul mediu ia în considerare numai termenii extremi ai seriei ( y 0 şi y n ), ignorând ceilalţi termeni. Din acest motiv, sporul mediu are sens economic numai în măsura în care între sporurile cu baza în lanţ, nu există variaţie mare şi prezintă aceeaşi tendinţă (de creştere sau de scădere) pe toată perioada studiată. Altfel, prin compensarea abaterilor în plus şi minus din interiorul seriei se va estompa neomogenitatea datelor prezentate. Dacă în interiorul seriei se întâlnesc tendinţe opuse, care pe grafic corespund unei schimbări de forma unei parabole de gradul doi, cu un punct maxim sau minim, atunci seria trebuie să se dividă în 2 părţi, conform celor 2 tendinte opuse, iar indicatorii medii se vor calcula separat. c) Indicele mediu de creştere trebuie să arate de câte ori trebuie să crească an de an fenomenul cercetat, dacă el ar fi crescut de forma unei progresii geometrice a cărei raţie să exprime influenţa constantă a factorilor esenţiali pe întreaga perioadă. 226

∑ ∆i ⁄ i – 1

n

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Se calculează ca o medie geometrică simplă a indicilor cu baza în lanţ.
n

I = sau: I =

n

∏ Ii ⁄ i – 1
i=1 n

unde n = numărul indicilor cu bază în lanţ

n–1

i=1

yn ∏ ---- unde n = numărul termenilor seriei y0
5

În exemplul luat avem: I =

0, 56 = 0,8905 sau I = 89,05 %

În practică mai întâlnim situaţii în care dispunem de mai multi indici medii ce caracterizează mai multe perioade succesive de timp şi vrem să calculăm indicele general pentru întreaga perioadă de timp. În acest caz, vom calcula o medie geometrică ponderată a indicilor medii de creştere: k

∑ I
unde: = i=1

ni

I1 × I2 × I3

n1

n2

n3

×…× k

I

nk

I =indicele mediu general de creştere; I =indicii medii parţiali; n i =numărul indicilor cu baza în lanţ ce intră în componenţa fiecărui indice mediu parţial; k = numărul subperioadelor, adică al indicilor medii parţiali. d) Ritmul mediu de creştere al sporului ( R ) arată cu cât a crescut sau a scăzut fenomenul respectiv în mărime relativă, pe perioada analizată, în medie de la o unitate de timp la alta. Aceasta se calculează conform relaţiei de trecere de la indice la ritm al sporului: R = I % - 100 227

Analiza seriilor cronologice

12.4. PRELUCRAREA SERIILOR CRONOLOGICE DE MOMENTE Se pot întâlni două situatii: a) SCR cu intervale egale între momentele seriei; b) SCR cu intervale neegale între momentele seriei; a) SCR cu intervale egale între momentele seriei se prelucrează la fel ca SCR de intervale, putem deci calcula indicatorii absoluti, relativi şi medii prezentaţi anterior, cu excepţia nivelului mediu al seriei, care se calculează folosind o formă specială de medie aritmetică, cunoscută în literatura de specialitate ca medie cronologica simplă ( y cr ) : Schematic, seria ar arată: . . . . t1 t2 t3 t4

y1

y2

y3

y4

y5

unde: y i = termenii seriei cronologice care iau valori de la y 1 la y n t i = intervalele dintre momentele seriei care pot lua valori de la t 1 la t n – 1 În acest caz, t 1 = t 2 = t 3 = . . . . . = t n – 1 În fiecare SCR de momente vom avea “n“ termeni şi “n-1“ intervale. Se calculeaza medii aritmetice simple parţiale, apoi media cronologică simplă constă în calcularea mediei aritmetice generale, din mediile parţiale. Astfel: y1 + y2 y2 + y3 y3 + y4 yn – 2 + yn – 1 yn – 1 + yn --------------- + --------------- + --------------- + … + ----------------------------- + ---------------------2 2 2 2 2 y cr = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = n–1 y 1 + 2y 2 + 2y 3 + 2y 4 + … + 2y n – 2 + 2y n – 1 + y n -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = = n–1 y1 yn ---- + y 2 + y 3 + y 4 + … + y n – 1 + ---2 2= --------------------------------------------------------------------------------n–1

228

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Exemplu de calcul: La o unitate comercială s-a efectuat inventarul stocurilor la urmatoarele momente: 1.10.2008 . . . . . . . . . . . 72 mii lei 1.11.2008 . . . . . . . . . . . 85 mii lei 1.12.2008 . . . . . . . . . . . 175 mii lei 1.01.2009 . . . . . . . . . . . 27 mii leii Care a fost stocul mediu lunar la această unitate comercială ? Se observă că aceasta este o serie cronologică de momente, cu intervale egale între momentele seriei. Considerând convenţional o lună = 30 zile, t 1 = t 2 = t 3 = 30 zile. Pentru a calcula stocul mediu lunar, vom aplica direct formula de calcul a mediei cronologice simple: y1 y4 ---- + y 2 + y 3 + ---- 72 + 85 + 175 + 27 - --------2 22 2- --------------------------------------------------- = --------------------------------------------- = 309, 5 = 103, 166667 y cr = n–1 4–1 3 y cr ≅ 103,2 mii lei Dacă am fi calculat media aritmetică simplă a celor 4 valori de stoc înregistrate, rezultatul ar fi fost diferit: 359 72 + 85 + 175 + 27 y = --------------------------------------------- = -------- = 89, 75 mii lei 4 4 b) Media cronologică ponderată se aplica în cazul SCR de momente, cu intervale neegale. t1 t2 t3 t4 t5

y1

y2

y3

y4

y5

y6

t1 ≠ t2 ≠ t3 ≠ … ≠ tn – 1 În acest caz, când distanţele dintre momentele de timp la care se cunosc datele sunt diferite, se calculează o medie aritmetică ponderată, calculată din medii aritmetice parţiale. Rol de pondere joacă în acest caz “ t i “.

229

Analiza seriilor cronologice y1 + y2 y2 + y3 y3 + y4 yn – 2 + yn – 1 yn – 1 + yn ----------------- × t + ----------------- × t + ----------------- × t + … + ----------------------------------- × t -------------------------- × t 1 2 3 n–2+ n–1 2 2 2 2 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = t1 + t2 + t3 + … + tn – 1

y cr = =

y1 t1 + y2 t1 + y2 t2 + y3 t2 + y3 t3 + y4 t3 + … + yn – 2 tn – 2 + yn – 1 tn – 2 + yn – 1 tn – 1 + yn tn – 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = n–1 ti i=1

=

t t +t t +t t +t t +t t 1 1 2 2 3 3 4 n–2 n–1 n–1 y 1 ⎛ ----⎞ + y 2 ⎛ ---------------⎞ + y 3 ⎛ ---------------⎞ + y 4 ⎛ ---------------⎞ + … + y n – 1 ⎛ ---------------------------------⎞ + y n ⎛ -------------⎞ ⎝ 2⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎠ 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n–1 i=1

∑ ti

De reţinut că pentru SCR de momente cu intervale neegale, între datele înregistrate, media cronologica ponderată este singurul indicator ce caracterizeaza seria. Ceilalţi indicatori nu se pot calcula ca un sistem corelat, deoarece nu se îndeplineşte condiţia de uniformitate a periodicităţii cu care sunt prezentate datele seriei. Exemplu de calcul: Stocul de marfa existent la urmatoarele momente: 1.07.2008 . . . . . . . . . . . 1.08.2008 . . . . . . . . . . . 15.09.2008 . . . . . . . . . . . 10.11.2008 . . . . . . . . . . . 1.01.2009 . . . . . . . . . . . o unitate comerciala s-a înregistrat la 280 mii lei 180 mii lei 215 mii lei 405 mii lei 125 mii lei

Care a fost stocul mediu lunar din cel de-al doilea semestru al anului ? Fiind intervale neegale, mai întâi stabilim mărimea intervalului în zile, considerând convenţional toate lunile egale cu 30 de zile. t 1 = 30 zile
n–1

t 2 = 45 zile t 3 = 55 zile t 4 = 50 zile

∑ ti
i=1

= 180 zile

230

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

y cr =

tn – 1 tn – 2 + tn – 1 t3 + t4 t2 + t3 t1 + t2 t1 y 1 ⎛ ----⎞ + y 2 ⎛ ---------------⎞ + y 3 ⎛ ---------------⎞ + y 4 ⎛ ---------------⎞ + … + y n – 1 ⎛ ---------------------------------⎞ + y n ⎛ -------------⎞ ⎝ 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2⎠ 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n–1 ti

=

i=1

30 30 + 45 45 + 55 55 + 50 50 280 ⋅ ----- + 180 ⋅ ----------------- + 215 ⋅ ----------------- + 405 ⋅ ----------------- + 125 ⋅ ----2 2 2 2 2- 46087, 5 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = -------------------180 180 = 256 mii lei

12.5. DESCOMPUNEREA UNEI SERII CRONOLOGICE Analiza statistica a SCR nu trebuie să se limiteze doar la calcularea şi interpretarea indicatorilor care caracterizează seria. Dată fiind interdependenţa termenilor seriei cronologice, indicatorii calculaţi pot să ne folosească pentru calcule de tendinţă. Pentru aceasta se trece la extrapolarea SCR, adică la obţinerea unor valori ce prelungesc seria dincolo de limitele pentru care dispunem de date empirice (din observare). Având o SCR, se va efectua graficul, constatând astfel existenţa unor abateri de la tendinţa centrală a fenomenului studiat. Tendinţa centrală sintetizează influenţa factorilor esenţiali dar, pe lângă aceştia, fenomenele din natură şi societate mai sunt influenţate şi de factori întâmplători, ocazionali, care fac ca pe grafic să apară acele perturbaţii, abateri de la tendinţa centrală a fenomenului. Din acest motiv, când se studiază o SCR, trebuie ca aceasta să fie descompusă în principalele tipuri de mişcări care apar. O serie tipică poate fi compusă în general din: - tendinţa centrala de dezvoltare pe o durată mai lungă, care marchează direcţia fundamentală a mişcării (numită trend); - oscilaţii sezoniere (ciclice) create de factori naturali (anotimpuri) sau de factori sociali (sărbatori religioase, concedii, etc.), care sunt de scurtă durată şi crează fluctuaţii de tip sinusoidal în jurul trendului; - oscilaţii întâmplătoare (reziduale), care apar ca rezultat al unor factori întâmplători (calamităţi naturale, măsuri exceptionale cu caracter economic, politic, administrativ, etc.). 231

Analiza seriilor cronologice

12.5.1. Ajustarea SCR Statistica, prin metodele sale specifice, trebuie să studieze care este tendinţa de dezvoltare a fenomenelor, cunoscută în literatura de specialitate şi sub denumirea de trend, iar prin ajustare, să se încerce separarea influenţei factorilor esenţiali, cu acţiune sistematică, de acţiunea factorilor accidentali, care fac ca între termenii empirici şi cei teoretici să existe abateri. În sensul cel mai larg, prin ajustarea termenilor unei serii de date statistice se înţelege operaţia de înlocuire a termenilor reali cu termeni teoretici, care să exprime legitatea specifică de dezvoltare obiectivă a fenomenelor la care se referă datele. În cazul ajustarii SCR, dispersia totală ( σ y ), care sintetizează mărimea medie a variaţiei produsă de influenţa tuturor factorilor se descompune în: dispersia calculată pe baza variaţiei termenilor reali de la valorile ajustate în funcţie de timp ( σ y ⁄ z ), plus dispersia calculată pe baza variaţiei acestor valori ajustate de la media termenilor reali ai seriei cronologice ( σ y ⁄ t ). Matematic, acesta se poate scrie astfel:
2

2

2

σy
unde:

2 = 2 σy
2

σy ⁄ z + σy ⁄ t
= dispersia totală, iar
2 σy

2

2

= ----------------------n

Σ ( yi – y )2

σ y ⁄ z = dispersia termenilor seriei de la valorile ajustate, care sintetizează influenţa factorilor reziduali (toţi factorii în afară de factorul timp), iar
2 σy ⁄ z

= -------------------------- . n

Σ ( yi – Yi )2

σ y ⁄ t = dispersia valorilor ajustate de la valoarea medie, care sintetizează variaţia produsă numai ca influenţă a factorului timp, iar σ
2 y⁄t

2

= ------------------------ ; n

Σ ( Yi – y )2

232

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Notă S-a notat cu : y i = termenii empirici (din observare) ai SCR y = media termenilor SCR Y i = termenii teoretici (ajustaţi) ai SCR obţinuti în urma unui procedeu de ajustare aplicate seriei empirice n = numărul de termeni ai SCR Valorile teoretice (ajustate) în funcţie de timp se pot stabili folosind mai multe procedee de calcul. Condiţia esenţială a aplicării corecte a unui procedeu sau altul de ajustare este că numărul termenilor seriei să fie suficient de mare pentru a intra în câmpul de acţiune al legii numerelor mari, asigurând astfel o compensare reală a abaterilor întâmplătoare. Cele mai des folosite sunt urmatoarele metode de ajustare: 1. Ajustarea prin metoda mediilor mobile; 2. Ajustarea prin metoda grafica; 3. Ajustarea prin metoda sporului mediu; 4. Ajustarea prin metoda indicelui mediu de creştere; 5. Ajustarea prin metode analitice de calcul bazate pe procedeul celor mai mici pătrate. 12.5.1.1. Ajustarea prin metoda mediilor mobile Acest procedeu se foloseşte de obicei acolo unde variaţia termenilor unei serii dinamice prezintă un aspect de regularitate ciclică (oscilaţie sezonieră). Prin calcularea mediilor mobile se înlătură această variaţie ciclică şi se prezintă seria de date cu o variaţie continuă, lină. Mediile mobile sunt medii parţiale, calculate dintr-un număr prestabilit de termeni, în care se înlocuieşte pe rând primul termen cu termenul ce urmează în seria care trebuie să fie ajustată. De aici provine şi denumirea de medii glisante sau alunecoase. alunecătoare. Spre exemplu, dacă consideram teoretic o serie formată din 8 termeni notaţi cu y i , care urmează să fie ajustaţi prin procedeul mediilor mobile ( y i ) calculate din 3 termeni, vom avea:

233

Analiza seriilor cronologice

Valori empirice

yi
Valori ajustate y i

y1 –

y2 y1

y3 y2

y4 y3

y5 y4

y6 y5 y6

y7

y8 –

Mediile mobile din 3 termeni se vor calcula ca medii aritmetice simple: y1 + y2 + y3 y2 + y3 + y4 y3 + y4 + y5 y 1 = --------------------------- , y 2 = --------------------------- , y 3 = --------------------------- , . . . , s.a.m.d. 3 3 3 Prima medie mobila y 1 se va plasa pe grafic în dreptul celui de-al doilea termen real, cea de-a doua medie mobilă se va plasa în dreptul celui de-al treilea termen real, .. ş.a.m.d. Se observa că prin ajustarea acestuia s-au pierdut 2 termeni ai seriei (termenii extremi). În general, se obţin atâtea medii mobile câţi termeni are seria, mai puţin cu numărul termenilor din care s-au calculat mediile mobile, micşorat cu o unitate. Dacă notam cu: n = nr. termenilor reali (empirici) ai seriei; n’ = nr. termenilor din care s-a alcătuit media mobilă N = nr. mediilor mobile sau al termenilor teoretici obţinuţi în urma procesului de ajustare aplicat seriei de date. În acest caz, N = n - (n’ - 1). În exemplul luat, seria a avut 8 termeni reali şi 6 termeni teoretici, rezultaţi [ N = 8- (3-1) = 6] Ajustarea cu ajutorul mediilor mobile calculate dintr-un număr impar de termeni nu ridică probleme deosebite, deoarece fiecare medie mobila calculată se va plasa pe grafic în dreptul unui termen real al seriei şi care corespunde cu termenul ce are o poziţie centrală. Dacă vom calcula însă medii mobile dintr-un număr par de termeni, atunci fiecare medie mobilă se va plasa la mijlocul termenilor, deci între 2 termeni centrali. În aceste conditii, pentru a putea face ajustarea termenilor se vor calcula medii mobile iniţiale, dintr-un număr de termeni dorit (spre exemplu din 4 termeni), apoi procedeul de ajustare se mai repetă odată, calculând în continuare medii mobile din câte 2 termeni ai seriei ajustate în prima etapă. 234

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În felul acesta mediile mobile calculate în a doua etapă de ajustare se vor plasa pe grafic în dreptul unui termen real al seriei. Primele medii mobile se vor numi medii mobile provizorii ( y i ), iar cele calculate în a doua etapă se vor numi medii mobile definitive sau centrate ( y i ), datorită faptului că se centrează în dreptul unuia din termenii reali ai seriei de date. Schematic, ajustarea unei serii din 8 termeni cu ajutorul mediilor mobile calculate din 4 termeni ar arată astfel:
Valori empirice

yi

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

Mediile mobile provizorii

yi
Medii mobile centrate

y1

y2

y3

y4

y5

yi

y1

y2

y3

y4

N = 8 - (4 - 1) = 5, deci în prima etapă s-au obţinut 5 medii mobile provizorii; N = 5 - (2 - 1) = 4, iar în a doua etapă s-au obţinut 4 medii mobile definitive. Cu alte cuvinte, ajustând o serie din 8 termeni prin procedeul mediilor mobile formate din 4 termeni s-au pierdut 4 termeni ai seriei iniţiale. Stabilirea numărului de termeni din care alcătuim mediile mobile este arbitrară şi, cu cât vom alege mai mulţi termeni, cu atât vom reduce numărul valorilor ajustate pe baza cărora urmează să se traseze pe grafic linia trendului. Un inconvenient al mediilor mobile, în afară de cel al pierderii informaţiilor oferite de termenii extremi ai seriei este că ele nu se potrivesc decât pentru serii suficient de lungi. Ele însă se folosesc cu succes în special în cazul seriilor care prezintă mişcări oscilatorii cu perioade constante (oscilaţii sezoniere): spre exemplu: dacă oscilaţia (ciclul) se repetă după 4 luni, se ajustează cu ajutorul mediilor mobile calculate din 4 termeni, iar dacă oscilaţia se repetă dupa 12 luni, an de an alura graficului având aceeaşi evoluţie lunară, atunci se va folosi metoda mediilor mobile calculate din 12 termeni. Procedeul mediilor mobile este doar unul descriptiv, ajutător, dar nu duce la obţinerea de ecuaţii matematice ale trendului, deci nu se vor putea face previziuni. 235

Analiza seriilor cronologice

12.5.1.2. Ajustarea prin metoda grafică Mai întâi se construieşte graficul seriei cu ajutorul cronogramei, apoi se trasează vizual linia de tendinţă care să ţină seama cel mai bine de alura datelor empirice pe reţeaua graficului. Linia sau curba se trasează cât mai aproape de majoritatea termenilor reali, astfel încât abaterile în plus şi cele în minus de la termenii reali la cei teoretici să se compenseze reciproc. Metoda grafică reprezintă un mijloc aproximativ de ajustare, care presupune şi experienţă dar şi o percepere intuitivă a fenomenului. Ajustarea grafică ajută la alegerea procedeului analitic care trebuie ales pentru estimarea tendinţei. În general, se acceptă ca cel mai bun mijloc de ajustare, acel procedeu care, aplicat la seria de date empirice, permite obţinerea unor termeni teoretici care să dea abateri minime de la valorile reale corespunzatoare. 12.5.1.3. Ajustarea pe baza sporului mediu de creştere Această metodă se aplică atunci când, prelucrând seria de date se obţin sporuri individuale cu baza în lanţ, apropiate ca valoare unele de altele, având aceeaşi tendinţă (de creştere sau de scădere). Aceasta corespunde unei creşteri a nivelurilor caracteristicii studiate sub forma unei progresii aritmetice cu raţia egală cu sporul mediu ( ∆ ) . Ajustarea prin această metodă se bazează pe relaţia care există între primul termen, sporurile cu baza în lant şi ultimul termen: yn = y0 + ∆ 1 ⁄ 0 + ∆ 2 ⁄ 1 + ∆ 3 ⁄ 2 + ∆ 4 ⁄ 3 + … + ∆ n ⁄ n – 1 Dacă admitem că abaterile în plus şi minus ale sporurilor individuale faţă de ∆ sunt minime şi se compensează reciproc, atunci putem înlocui convenţional fiecare spor individual cu baza în lanţ cu ∆ şi vom obţine: yn = y0 + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + … + ∆ = y0 + n ⋅ ∆ S-a obţinut astfel ecuaţia de ajustare prin metoda sporului mediu: Y ti = y 0 ± t i × ∆ 236

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Pentru a afla un termen ajustat (teoretic) pe baza sporului mediu se va lua termenul de bază, la care se va adauga ∆ , luat de un număr de unităţi de timp egale cu poziţia pe care termenul respectiv o are faţă de termenul ales ca bază. De regulă, primul termen al seriei se consideră ca bază. Dar pentru a mări gradul de precizie al ajustării se recomandă ca alegerea bazei de ajustare să se facă după ajustarea vizuală, adică se va alege din grafic acel termen care, prin poziţia sa, să se apropie cel mai bine de linia dreaptă teoretică ce uneşte cele 2 puncte extreme ale seriei. Se apreciază că în punctul respectiv s-a realizat cel mai bine relaţia de progresie aritmetică dintre primul termen, sporurile anuale cu baza în lanţ şi ultimul termen. Reluând exemplul seriei dinamice privind locuintele terminate voi exemplifica ajustarea termenilor reali prin procedeul sporului mediu, precum şi prin celelalte procedee. În tabelul următor voi considera anul 1995 ca an de bază al seriei şi voi efectua calculele ajutatoare pentru metoda de ajustare cu ajutorul sporului mediu, precum şi cu ajutorul indicelui mediu de creştere.
Yt = 2031 i − 178,8 × t i

ANUL 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL

yi
2 2031 1625 1571 1395 1286 1137 9045

ti
3 0 1 2 3 4 5

y i − Yt

i

(

y i − Yt i

)

2

Yt = 2031 i × 0 , 89

( )

ti

y i − Yt

i

(

y i − Yt i

)

2

4 2031 1852 1673 1495 1316 1137 9504

5 0 -227 -102 -100 -30 0

6 0 51529 10404 10000 900 0 72833

7 2031 1808 1609 1432 1274 1134 9288

8 0 -183 -38 -37 12 3

9 0 33489 1444 1369 144 9 36455

t i se alege convenţional, ca distanţă în timp faţă de baza aleasă. Sporul mediu s-a calculat anterior, ∆ = -178,8

Ecuaţia de ajustare pe baza sporului mediu va fi în acest caz: Y t = 2031 – ( 178, 8 ) × t i i 237

Analiza seriilor cronologice

Vom obţine astfel: Y 1995 = 2031 Y 1996 = 2031 - 178,8 x 1 = 1852 Y 1997 = 2031 - 178,8 x 2 = 1673 ............................. Y 2000 = 2031 - 178,8 x 5 = 1137 Rezultatele sunt prezentate sintetic în tabel, reprezentând termenii teoretici (ajustaţi) prin metoda sporului mediu. O primă verificare pentru a vedea dacă metoda de ajustare aplicată seriei de date este cea potrivită se face comparând suma datelor reale cu suma celor teoretice, obţinute din ajustare. Cu cât cele două sume se apropie mai mult, metoda de ajustare este mai aproape de situaţia reală. Fiind valori discrete s-au rotunjit valorile obţinute din ajustare. În exemplul de faţă, există o diferenţă semnificativă, între 9045 şi 9504, ceea ce ne indică de la prima vedere că procedeul de ajustare aplicat nu se potriveşte seriei de date, prin urmare nu da rezultate bune pentru eventuale estimări. Pentru a vedea care metodă dă rezultatele cele mai bune se poate calcula coeficientul de variaţie ( v ) cu ajutorul abaterii medii patratice dintre termenii reali şi cei teoretici şi care metoda de ajustare dă cel mai mic coeficient de variaţie, pentru acea metoda se va opta. Astfel, în cazul de faţă: Σ ( y i – Y ti ) 72833 σ = -------------------------- = -------------- = 12138, 8 n 6
2 2

σ =

12138, 8 = 110, 17

σ 110, 17 v = -- × 100 = ----------------- × 100 = 7, 3 % y 1507, 5 În afară de termenii extremi ai seriei, ceilalţi termeni teoretici se îndepărtează mult de la termenii reali datorită neomogenităţii sporurilor cu baza în lanţ, care este de altfel o condiţie pentru aplicarea corectă a metodei. 238

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În cazul în care ajustarea prin această metodă ar fi dat rezultate bune, puteam face estimări pe termen scurt, dând valori în continuare lui t i . Astfel, dacă vom considera că numărul de locuinţe terminate în urmatorii 2 ani va urma aceeaşi tendinţa de scădere medie constantă în perioada 1995 - 2000, vom extrapola seria de date: Y 2001 = 2031 - 178,8 x 6 = 958 locuinte Y 2002 = 2031 - 178,8 x 7 = 779 locuinte 12.5.1.4. Ajustarea pe baza indicelui mediu de creştere Această metodă se foloseşte atunci când termenii seriei au o tendinţa de creştere sau de scădere sub forma unei progresii geometrice, în care raţia poate fi considerată ca egală cu indicele mediu ( I ). Această ajustare se bazează pe relaţia dintre primul termen, indicii cu baza în lanţ şi ultimul termen din serie. Astfel, putem scrie: yn = y0 × I1 ⁄ 0 × I2 ⁄ 1 × I3 ⁄ 2 × I4 ⁄ 3 × … × In ⁄ n – 1

Înlocuind fiecare indice cu baza în lanţ cu I , după acelaşi raţionament ca la metoda sporului mediu, vom obţine: yn = y0 × I × I × I × I × … × I = y0 × I
±ti

Astfel, ecuaţia de ajustare pe baza indicelui mediu va fi: Yt = y0 × I i
±ti

În cazul exemplului dat, rezultatele s-au prezentat în tabel. Se observa că suma termenilor teoretici obţinuti în urma aplicării acestei metode este puţin mai apropiată decât în cazul cele obţinute dupa metoda sporului mediu. Prin urmare şi coeficientul de variaţie va fi mai mic. Σ ( yi – Yti ) 36455 σ = -------------------------- = -------------- = 6075,8 n 6
2 2

239

Analiza seriilor cronologice

σ =

6075, 8 = 77, 9

σ 77, 9 v = -- × 100 = ----------------- × 100 = 5, 2 % y 1507, 5 Dacă se consideră că metoda de ajustare folosită da rezultate bune şi se poate folosi în estimări, se trece la extrapolarea tendinţei, dând valori lui t i în continuare, ca şi în cazul metodei sporului mediu. Atât ajustarea pe bază de ∆ , cât şi pe baza I se fac având la bază doar 2 termeni ai seriei cronologice, primul şi ultimul, motiv pentru care ambele au caracter mecanic, rigid şi pot oferi informatii utile numai dacă ipoteza pe care se bazează: omogenitatea modificărilor absolute, respectiv a celor relative cu baza în lanţ este îndeplinită. Cu această condiţie se pot admite calcule de interpolare, respectiv de extrapolare a termenilor seriei cu ajutorul acestor metode. 12.5.1.5. Ajustarea pe baza metodelor analitice Această metodă are la bază un model matematic iar aproximarea termenilor se face pe baza unei funcţii care corespunde tendinţei reale a fenomenelor. Spre deosebire de ajustarea mecanică, ajustarea analitică ţine seama de toţi termenii seriei. În cazul SCR, tendinţa centrală a evoluţiei se exprimă ca o funcţie de timp: y ti = f ( t i ) , unde: t i = valorile variabilei independente (timpul); y i = valorile variabilei dependente (termenii SCR). Alegerea funcţiei care corespunde cel mai bine formei reale de evoluţie a fenomenelor se face pe baza unei analize atente a graficului. Trendul, Y ti se stabileşte utilizând metoda celor mai mici patrate, care constă în aproximarea termenilor empirici ai seriei în aşa fel încât suma pătratelor abaterilor dintre termenii empirici şi valorile teoretice să fie minime. Matematic aceasta se scrie ca: S =

∑ ( yt – Yt )
i i

2

= minim 240

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În cazul tendinţei liniare vom avea ecuaţia: y t i = a + b ⋅ t i , iar condiţia va fi:

∑ [ yi – ( a + b ⋅ ti ) ]

2

= minim

Pentru aflarea celor doi parametri a şi b care definesc ecuaţia liniei drepte, se derivează această suma în raport cu derivatele parţiale ale celor 2 parametri: ∂S ----- = 2 ∑ [ y i – ( a + b ⋅ t i ) ] ⋅ ( – 1 ) ∂a ∂S ----- = 2 ∑ [ y i – ( a + b ⋅ t i ) ] ⋅ ( – t i ) ∂b Anulând derivatele parţiale şi simplificând cu 2 se obţine: ⎧n ⋅ a + b ⋅ t = ∑ i ∑ yi ⎪ ⎨ ⎪ n ⋅ ti + b ⋅ t2 = ∑ i ∑ ti yi ⎩ ∑ Sistemul de ecuaţii normale necesar rezolvării ecuaţiei se poate obţine cu usurinţă dacă se înmulteşte ecuaţia dreptei, pe rând, cu coeficientii celor 2 parametri “a“ şi “b“ şi se însumează ecuaţiile astfel obţinute pentru toate unităţile la care s-a facut observarea scoţându-se ca factori “a“ şi “b“. În exemplul pe care l-am luat (constructiile de locuinte în judetul Bacău în perioada (1995 - 2000) vom avea: Y ti = a + b ⋅ t i Prima ecuaţie o vom obţine însumând toate cele 6 ecuatii, dupa ce fiecare a fost înmulţită cu coeficientul parametrului “a“ (în acest caz, egal cu 1): y1 = a + b ⋅ t1 y2 = a + b ⋅ t2 ……………… y6 = a + b ⋅ t6
6 6

∑ yi
i=1

= 6 ⋅ a + b ∑ ti
i=1

241

Analiza seriilor cronologice

A doua ecuaţie o vom obţine însumând toate cele 6 ecuaţii, după ce în prealabil le-am înmulţit pe fiecare cu coeficientul parametrului “b“( în acest caz egal cu “ t i “). y1 ⋅ t1 = a ⋅ t1 + b ⋅ t1 y2 ⋅ t2 = a ⋅ t2 + b ⋅ t2 …………………… yn ⋅ tn = a ⋅ tn + b ⋅ tn
2 2 2

∑ yi ⋅ ti
i=1

n

= a ∑ ti + b ∑ ti
i=1 i=1

n

n

2

Obţinem astfel urmatorul sistem general:
n ⎧ n ⎪ y = n ⋅ a + b ∑ ti ⎪∑ i ⎪i = 1 i=1 ⎨ n n ⎪ n 2 ⎪ ∑ yi ⋅ ti = a ∑ ti + b ∑ ti ⎪ ⎩i = 1 i=1 i=1

Cum “ t i “se va alege arbitrar, în funcţie de distanţa în timp faţă de baza pe care o alegem, putem simplifica calculele mult dacă vom alege pe t i în aşa
n

fel încât

∑ ti = 0.
i=1

În cazul în care seria are un nr. impar de termeni vom alege ca bază ( y 0 ) termenul central al seriei, pentru ceilalţi dinainte t i luând valori cu minus (-1; -2; -3; s.a.m.d.), iar pentru termenii de după ( y 0 ) luând valori pozitive: (+1; +2; +3; s.a.m.d.). În cazul seriei cu nr. par de termeni, cei doi termeni centrali vor lua valorile 1 şi respectiv +1, urmând ca în continuare să primească valori din doi în doi. Aceasta, pentru a nu lucra cu zecimale şi a complica calculele (.. . -2,5; -1,5; -0,5; +0,5; +1,5; +2,5; . .. . ) sau ( ...-5; -3; -1; +1; +3; +5 ...). 242

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În exemplul considerat voi opta pentru alegerea lui t i în aşa fel încât
n

∑ ti = 0.
i=1

Calculele sunt prezentate în tabel.

A nul
1995 1996 1997 1998 1999 2000

yi
2031 1625 1571 1395 1286 1137

ti
-5 -3 -1 1 3 5

ti

2

y i × ti

Yt = 1507,5 i 80,9 × t i
1 9 1 2 .0 1 7 5 0 .2 1 5 8 8 .4 1 4 2 6 .6 1 2 6 4 .8 1 1 0 3 .0

y i − Yt

i

(y

i

− Yt

i

)

2

2 5 -1 0 1 5 5 9 -4 8 7 5 1 -1 5 7 1 1 1395 9 3858 25 5685

1 1 9 .0 -1 2 5 .2 -1 7 .4 -3 1 .6 2 1 .2 3 4 .0

1 4 1 6 1 .0 1 5 6 7 5 .0 3 0 2 .8 9 9 8 .6 4 4 9 .4 1 1 5 6 .0

În cazul acesta sistemul se simplifică şi devine:
n ⎧ ⎪ ∑ yi ⎪ n ⎪ ⎧ i=1 ⎪ a = -----------⎪ yi = n ⋅ a n ⎪ ⎪ ∑ n ⎪ i=1 ⎪ ⇒ ⎨ ⎨ n n ⎪ ⎪ ∑ yi ⋅ ti 2 ⎪ ⎪ y ⋅ t = b ∑ ti -------------------⎪b = i = 1 ⎪∑ i i n ⎪ ⎩i = 1 i=1 2 ⎪ ∑ ti ⎪ ⎩ i=1 Cu alte cuvinte, parametrul “a“ este însăşi media aritmetică calculată pentru termenii seriei cronologice.

Se fac în tabel toate calculele ajutatoare necesare rezolvării sistemului, care devine: ⎧ 9045 = 6 ⋅ a ⎧ a = 1507, 5 ⇒⎨ ⎨ ⎩ – 5663 = 70 ⋅ b ⎩ b = – 80, 9 Parametrul “b“ mai este numit şi coeficient de regresie, pe baza acestuia facându-se interpretarea. 243

Analiza seriilor cronologice

De asemenea, dacă semnul lui “b“ este “+“, indică o tendinţa de creştere a fenomenului, iar dacă este cu “ - “ indică o tendinţă reală de scădere a fenomenului, ceea ce se poate sesiza şi de pe grafic. În exemplul luat, atât semnul lui “b“ cât şi de pe grafic indică tendinţa de scădere. Astfel, dacă dorim să facem estimări pe termen scurt, considerând că se va merge în continuare cu aceeaşi tendinţă, vom avea: - pentru anul 2001: Y 2001 = 1507,5 - 80,9 x 7 = 941 - pentru anul 2002: Y 2001 = 1507,5 - 80,9 x 9 = 779 Deci, pe baza ecuaţiei de tendinţă gasită se va da în continuare valori lui “ t i , după aceeaşi regulă folosită pentru estimarea trendului. Verificarea calculării ecuaţiei de tendinţă se face pe baza relaţiei:

∑ Yt

i

=

∑ yi

Această modalitate de verificare se bazeaza pe faptul că prin ajustare s-au redistribuit influenţele factorilor, considerându-se că toţi au avut o influenţă constantă pe toată perioada şi variabil a fost doar timpul. În cazul exemplului, sumele s-au verificat (9045 = 9045). 12.5.2. Criterii de alegere a celui mai bun procedeu de ajustare După cum s-a observat, folosind mai multe procedee de ajustare a seriei sau obţinut mai multe valori teoretice pentru acelaşi an. Prin urmare, trebuie să alegem cel mai bun model matematic pentru estimarea trendului. Cele mai cunoscute procedee şi cele mai frecvent folosite sunt: a) Se calculează abaterile dintre termenii empirici şi cei teoretici, apoi se face suma luându-se datele in modul. Se consideră cel mai bun procedeu de ajustare acela la care ∑ y i – Y ti = minim. b) Un procedeu mai obiectiv de apreciere a modelului ales pentru ajustare este acela al calculării coeficientului de variaţie ( v ) ca raport între abaterea medie liniara sau pătratică de la valorile ajustate şi nivelul mediu al termenilor seriei empirice: d =

∑ yi – Yt ⇒ v ------------------------i

n

d = -- × 100 sau σ = y 244

∑ ( yi – Yt ) - ⇒ v ----------------------------2
i

n

σ = -- × 100 y

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Se apreciază că cel mai bun procedeu de ajustare este acela care are cel mai mic coeficient de variaţie. În exemplul cifric considerat, la metoda analitică (a dreptei), coeficientul de variaţie calculat pe baza abaterii medii patratice va fi: σ = 32742, 8 = 73, 117 -------------------6

73, 117 v = ----------------- × 100 = 4, 9 % 1507, 5

12.5.3. Măsurarea oscilaţiei sezoniere în cazul SCR În manifestarea lor concretă, unele fenomene sunt influenţate pe lângă cauze esenţiale şi întâmplătoare şi de unii factori cu caracter sezonier. Astfel de fenomene care prezintă variaţii mari cu caracter de regularitate legate în special de modificarea anotimpurilor se întâlnesc în multe activităţi ale economiei naţionale (exemplu: agricultura, transporturi maritime şi fluviale, circulaţia mărfurilor). În vederea măsurării oscilaţiilor sezoniere, statistica calculează indicatorii sezonalităţii. Cele mai des întâlnite metode sunt: a) Metoda mediei aritmetice; b) Metoda mediilor mobile. Voi prezenta cele doua metode pe urmatorul exemplu: Considerăm urmatoarele date convenţionale cu privire la vânzările fizice ale unei societăţi direct producătoare:
- mii hectolitri Medii partiale Sume pentru (trimestriale) medii Trimestrul 2006 2007 2008 yi partiale I II III IV TOTAL 35 67 70 43 215 38 75 78 48 239 53 80 81 52 266 126 222 229 143 720 42,0 74,0 76,3 47,7 60,0 Indicatorii sezonalitatii y i = i × 100 y0 70,0 123,3 127,2 79,4 400,0

245

Analiza seriilor cronologice

Caracterul sezonier al desfacerii produsului sere rezultă atât din datele exemplului cât şi din reprezentarea grafică a SCR.
90 80 Productia de bere 70 60 50 40 30 20 10 III - 1998 III - 1999 0 II - 1998 I - 1998 II - 1999 I - 1999 IV - 1998 IV - 1999 I - 2000 Trim e s tre /ani III - 2000 II - 2000 IV - 2000

mii hl.

yi - Termenii reali Y i - Termenii teoretici, ajustati cu ajutorul mediilor mobile Media lunara anuala (60 mii litri)

Se observă că perioada de vârf a desfacerii de bere se înregistreaza în toţi anii în trimestrele II şi III, iar în trimestrul IV (anotimpul rece), consumul acestui produs scăde, prin urmare şi vânzarea. Din grafic, rezultă atât oscilaţia sezonieră a desfacerilor de bere influentată de anotimp, dar şi o creştere an de an a fenomenului. a) Calculul indicilor de sezonalitate cu ajutorul metodei mediei aritmetice Aceasta presupune determinarea prealabila a mediilor parţiale pe fiecare trimestru în parte, iar apoi a mediei generale. În primul tabel au fost efectuate toate calculele pentru determinarea indicilor de sezonalitate pentru exemplul considerat, cu ajutorul acestei metode. Mediile parţiale trimestriale s-au calculat ca medii aritmetice simple din datele pentru cei 3 ani, corespunzătoare pentru fiecare trimestru în parte. Spre exemplu, pentru trimestrul I, media s-a calculat ca: 35 + 38 + 53 y I = ------------------------------ = 42, 0 mii litri bere. 3 În dreptul rândului de “Total“ al coloanei de “Medii trimestriale“ s-a calculat media anuală trimestrială (media generală). 246

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Aceasta se calculeaza fie ca sumă a termenilor seriei şi împărţind la 12, fie ca medie calculată din cele 4 medii parţiale trimestriale. y0 (media
generala)

=

35 + 67 + 70 + 43 + 38 + 75 + 78 + 48 + 53 + 80 + 81 + 52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 60 12

42 + 74 + 76, 3 + 47, 7 sau y 0 = ------------------------------------------------------ = 60 4 În final se calculează indicatorii sezonalităţii, împărţind fiecare medie trimestrială la media generală. yi i = ---- sau y0 yi i (%) = ---- × 100 y0

Suma indicatorilor sezonalităţii va fi întotdeauna egală cu produsul dintre numărul indicatorilor şi 100 dacă indicii au fost exprimaţi în procente. În exemplul nostru această sumă este 400, având 4 indici ai sezonalităţii. Indicatorul mediu general calculat pe baza indicatorilor parţiali trimestriali ai sezonalităţii este egal în procente cu 100 şi arată consumul uniform al produsului în cursul perioadei cercetate. În exemplul de faţă, consumul mediu trimestrial exprimat în cifre absolute este de 60 mii litri bere şi este trasat pe grafic ca o linie paralelă cu abcisa. Dacă consumul, respectiv desfacerea de bere nu ar fi fost influentat de factori sezonieri şi ar fi fost uniformă pe toată perioada, atunci acesta ar fi fost în fiecare trimestru egal cu 60 mii litri bere. Fiecare indice de sezonalitate semnifică faptul că întreg orizontul de timp, factorul sezonier abate valoarea reală a desfacerii de bere de la trend, de atâtea ori sau cu atâtea procente în plus sau minus. Spre exemplu, în cazul nostru, în trimestrul I consumul mediu este mai mic cu -30% faţă de trendul general, în timp ce consumul maxim se înregistrează în trimestrul III, de 1,272 ori mai mare sau cu +27,2% peste media generală trimestrială. Dacă raportăm termenii reali ai seriei la indicii sezonalităţii vom obţine SCR corectată, prin excluderea sezonalităţii. 247

Analiza seriilor cronologice

Limite ale metodei: indicatorii sezonalităţii calculaţi prin această metoda prezintă dezavantajul că reflectă pe lângă variatiile sezoniere şi tendinţa continuă de creştere a fenomenului. Pentru a elimina influenţa modificării fenomenului de la an la an şi pentru a urmări numai oscilaţiile sezoniere pure, calculăm indicatorii prin metoda mediilor mobile. b) Calcularea indicilor de sezonalitate cu ajutorul metodei mediilor mobile Se calculeaza mai întâi medii mobile dintr-un număr par de termeni, apoi se calculează mai departe medii mobile centrate, pentru a se plasa în dreptul unui termen iniţial al seriei. Mediile mobile centrate manifestă o tendinţă continuă de creştere şi ascund oscilaţiile sezoniere (a se vedea reprezentarea grafică a termenilor teoretici în cazul exemplului considerat). Pentru a releva influenţa variaţiei sezoniere şi pentru a elimina creşterea an de an a fenomenului, se face raportul dintre termenii empirici (iniţiali) ai seriei şi termenii teoretici corespunzători din yi seria ajustată, adică ---- . Yi
Desfacerea de bere (mii litri) 35 67 53,75 III IV I II 2007 III IV I II 2008 III IV 81 52 70 54,50 43 56,50 38 58,50 75 59,75 78 63,50 48 64,75 53 65,50 80 66,50 66,000 1,21212 65,125 0,81382 64,125 0,74854 61,625 1,26572 59,125 1,26850 57,500 0,66087 55,500 0,77477 54,125 1,29330 Medii mobile din 4 termeni (provizorii) Medii mobile centrate (definitive)

Anul

Trimestrul I II

yi Yi

2006

248

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Pentru exemplul considerat, raportul s-a efectuat în ultima coloană a tabelului. Acelaşi lucru se poate face şi apelând la o altă metoda analitica de ajustare. În continuare, indicatorii sezonalităţii se determina prin aceleaşi operaţii ca şi indicatorii sezonalităţii calculaţi prin metoda mediei aritmetice.
Indicatorii Sume pentru Medii partiale sezonalitatii medii partiale (trimestriale) (%) 1,474689 2,480620 2,559023 1,523313 8,037645 0,73734 1,24031 1,27951 0,76166 1,00471 73,4 123,5 127,4 75,8 400,0

Trimestrul I II III IV TOTAL

2006

2007

2008

0,660870 0,813820 1,268499 1,212121 1,293303 1,265720 0,774775 0,748538 2,068077 3,943627 2,025941

Cunoaşterea gradului de sezonalitate şi măsurarea variaţiei sezoniere prezintă o deosebită importanţă, stând la baza fundamentării planului de forţă de muncă pentru luarea unor decizii cu caracter organizatoric (asigurarea transportului, înmagazinării unor produse cu caracter sezonier).

249

Analiza seriilor cronologice

12.6. APLICAŢIE Cunoaştem evoluţia numărului de căsătorii încheiate în judetul Bacău pe fiecare lună din anii 1996 si 1997. Să se calculeze şi să se interpreteze indicatorii acestei serii.

Luna ianuarie - 1996 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie august septem brie octom brie noiem brie dec em brie ianuarie - 1997 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie august septem brie octom brie noiem brie dec em brie TOTAL

Nr.cas atorii 309 477 129 324 495 440 533 522 444 708 530 212 286 400 264 185 570 417 503 586 411 661 512 176 10094

S por absolut S por abs olut baza fixa baz a lant 0 168 168 -180 -348 15 195 186 171 131 -55 224 93 213 -11 135 -78 399 264 221 -178 -97 -318 -23 74 91 114 -45 -136 -124 -79 261 385 108 -153 194 86 277 83 102 -175 352 250 203 -149 -133 -336 -133

250

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Calculele s-au efectuat în tabele.

Luna ianuarie - 1996 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie ianuarie - 1997 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie TOTAL

Indice Indice R itm cres tere R itm cres tere cres tere cres tere a s porului a s porului baza fixa - baza lant baza fixa baza lant -% % -% -% 100,0 0,0 154,4 154,4 54,4 54,4 41,7 27,0 -58,3 -73,0 104,9 251,2 4,9 151,2 160,2 152,8 60,2 52,8 142,4 88,9 42,4 -11,1 172,5 121,1 72,5 21,1 168,9 97,9 68,9 -2,1 143,7 85,1 43,7 -14,9 229,1 159,5 129,1 59,5 171,5 74,9 71,5 -25,1 68,6 40,0 -31,4 -60,0 92,6 134,9 -7,4 34,9 129,4 139,9 29,4 39,9 85,4 66,0 -14,6 -34,0 59,9 70,1 -40,1 -29,9 184,5 308,1 84,5 208,1 135,0 73,2 35,0 -26,8 162,8 120,6 62,8 20,6 189,6 116,5 89,6 16,5 133,0 70,1 33,0 -29,9 213,9 160,8 113,9 60,8 165,7 77,5 65,7 -22,5 57,0 34,4 -43,0 -65,6 57,0

Fiind o serie cronologică de intervale, media seriei se va calcula ca o medie aritmetică simpla: ∑ Yi 10094 nr. mediu lunar de casătorii = ----------- = -------------- = 420,6 n 24 n = numărul termenilor seriei = 24

∑ ∆i ⁄ i – 1 Yn – Y0 176 – 309 sporul mediu lunar de casătorii= ---------------------- = ---------------- = ----------------------- = -5,78 n′ n–1 24 – 1
n’ = numărul sporurilor cu baza în lant = 23 251

Analiza seriilor cronologice Indicele mediu n′ de crestere = lunar

∏ ′m – 1 =

n′

Yn ----- = Y0

23

176 = -------309

23

0, 56957928802 =

= 0, 9758 = 97, 58 % Ritmul mediu lunar de scădere a sporului = indice mediu lunar - 100 = = 97,58 - 100 = -2,42% Rezultă că în perioada celor doi ani, numărul mediu lunar de casătorii a fost de aproape 421, în medie rezultând o scădere luna de luna cu aproape 6 casătorii (5,78), respectiv o reducere a numărului acestora în medie cu 2,42% lunar . Analizăm pe baza graficului cronograma: evoluţia casătoriilor pe luni în perioada celor doi ani:
Evolutia nr. de casatorii in judetul Bacau pe luni in 1996-1997
800 700 600

nr. de casatorii

500 400 300 200 100 0 decembrie septembrie septembrie ianuarie - 1996 ianuarie - 1997 decembrie martie martie octombrie octombrie aprilie aprilie iunie iunie iulie iulie noiembrie noiembrie mai mai august februarie februarie august

timpul

Din grafic se observă că cel mai mic număr de casătorii este în luna martie, cel mai ridicat fiind în octombrie. Se observă de asemenea repetarea aliurii graficului cu o anumită regularitate de la un an la altul precum şi tendinţa de reducere, chiar dacă mică, a numărului de casătorii fapt confirmat şi prin valoarea negativă a sporului mediu şi a indicelui mediu.

252

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Extrapolarea tendintei numărului de casătorii cu ajutorul sporului mediu:
Spor Spor absolut absolut baza fixa 0 168 -180 15 186 131 224 213 135 399 221 -97 -23 91 -45 -124 261 108 194 277 102 352 203 -133 baza lant 168 -348 195 171 -55 93 -11 -78 264 -178 -318 74 114 -136 -79 385 -153 86 83 -175 250 -149 -336 -133
Indice Indice crestere crestere Valoarea Ritm Ritm crestere a crestere a absoluta a 1% din sporului sporului

Luna

Nr. casatorii 309 477 129 324 495 440 533 522 444 708 530 212 286 400 264 185 570 417 503 586 411 661 512 176 10094

ianuarie -1996 februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie - 1997 februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL

baza fixa - baza lant - baza fixa baza lant %%-%-%100,0 0,0 154,4 154,4 54,4 54,4 41,7 27,0 -58,3 -73,0 104,9 251,2 4,9 151,2 160,2 152,8 60,2 52,8 142,4 88,9 42,4 -11,1 172,5 121,1 72,5 21,1 168,9 97,9 68,9 -2,1 143,7 85,1 43,7 -14,9 229,1 159,5 129,1 59,5 171,5 74,9 71,5 -25,1 68,6 40,0 -31,4 -60,0 92,6 134,9 -7,4 34,9 129,4 139,9 29,4 39,9 85,4 66,0 -14,6 -34,0 59,9 70,1 -40,1 -29,9 184,5 308,1 84,5 208,1 135,0 73,2 35,0 -26,8 162,8 120,6 62,8 20,6 189,6 116,5 89,6 16,5 133,0 70,1 33,0 -29,9 213,9 160,8 113,9 60,8 165,7 77,5 65,7 -22,5 57,0 34,4 -43,0 -65,6 57,0

R i i− 1
3,09 4,77 1,29 3,24 4,95 4,4 5,33 5,22 4,44 7,08 5,3 2,12 2,86 4 2,64 1,85 5,7 4,17 5,03 5,86 4,11 6,61 5,12

În tabelul de mai sus s-a efectuat ajustarea mai întâi prin metoda sporului mediu, folosind ca bază ianuarie 1996 apoi s-a utilizat metoda de ajustare analitică bazată pe ecuaţia dreptei alegând cei doi termeni centrali ca bază pentru a simplifica calculele respectiv pentru ca suma de t i = 0. Comparând suma din Y i = 10094 cu suma din Y t i = 5820.72, se observă o foarte mare diferenţă între valorile reale şi cele ajustate prin metoda sporului mediu, un prim indiciu că metoda de ajustare folosită nu dă rezultate bune în acest caz. De fapt acest lucru se putea observa de la început, metoda neputând fi aplicată în previziune din cauză că între sporurile cu baza în lanţ există mari

253

Analiza seriilor cronologice

diferente, acestea fiind şi cu semn “+” şi cu semn “ - “ , în concluzie, acestea nefiind omogene între ele, metoda nu poate fi folosită. Din acest motiv am efectuat tot în tabelul de mai sus ajustarea cu ajutorul ecuaţiei dreptei: Y t i = a + b ⋅ t i punând condiţia:

∑ ( Yi – Yt )
i

2

= minim

⇒ sistemul:

⎧ Y = n⋅a+b⋅ t ∑i ⎪∑ i cum în cazul nostru am ales ⎨ ⎪ Yi ti = a ⋅ ti + b ⋅ t2 ∑ ∑i ⎩∑

∑ ti = 0

∑ Yi 10094 a = media seriei = ----------- = -------------- = 420,58 n 24 ∑ Yi t-i 6254 b = -------------- = ----------- = 1,36 2 4600 ti ∑
Ajustarea pe baza dreptei ne spune că tendinţa este de creştere, deşi mică, iar valorile ajustate după această ecuaţie au fost calculate în tabelul de mai sus. Un prim indiciu că această metodă de ajustare este mai potrivită în cazul de faţă, este dat de diferenţă foarte mica dintre suma valorilor reale = 10094 şi suma valorilor ajustate (teoretice ) = 10093,92 Pentru a demonstra că metoda este mai buna decât prima am calculat şi coeficientul de variaţie cu ajutorul abaterii medii patratice, acesta având o valoare acceptată. Calculele ajutatoare au fost efectuate în ultimele doua coloane:

- abaterea medie pătratică =

∑ Yi – yt - = -----------------------2
i

n

550071 ⋅ 1136 = --------------------------------24

=

22919, 6 = 151, 39

254

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

abaterea medie patratica - coeficientul de variaţie = ------------------------------------------------------------------- x100 = media aritmetica 151, 39 = ------------------- x100 = 36% 420, 58

Datorită faptului că din grafic s-a observat repetarea cu regularitate a tendinţei din primul an şi în cel de-al doilea an şi ştiut fiind faptul că evoluţia numărului de căsătorii pe luni este un fenomen sezonier, voi calcula în continuare şi indicii de sezonalitate cu ajutorul metodei mediilor mobile:
Indici de Medii m obile Num ar Medii m obile sezonalitate partiale casatorii calculate din centrate % 4 term eni 309 477 309,75 129 356,25 333,00 38,7387 324 347,00 351,63 92,1436 495 448,00 397,50 124,5283 440 497,50 472,75 93,0724 533 484,75 491,13 108,5263 522 551,75 518,25 100,7236 444 551,00 551,38 80,5260 708 473,50 512,25 138,2138 530 434,00 453,75 116,8044 212 357,00 395,50 53,6030 286 290,50 323,75 88,3398 400 283,75 287,13 139,3121 264 354,75 319,25 82,6938 185 359,00 356,88 51,8389 570 418,75 388,88 146,5767 417 519,00 468,88 88,9363 503 479,25 499,13 100,7764 586 540,25 509,75 114,9583 411 542,50 541,38 75,9178 661 440,00 491,25 134,5547 512 176 10094

Luna ianuarie - 1996 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie ianuarie - 1997 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie TOTAL

Indicii de sezonalitate din ultima coloana au fost calculaţi raportând valorile reale din prima coloana la valorile ajustate prin metoda mediilor mobile din patru termeni, respectiv a treia coloana şi înmulţiţi cu 100. 255

Analiza seriilor cronologice

12.7. ANALIZA SERIILOR DE TIMP FOLOSIND MEDIUL STATISTIC R Faţă de alte soft-uri statistice (cum ar fi SPSS, SAS, STATISTICA), R este un mediu “din linie de comandă” (denumit de multe ori şi “non-vizual”). Microsoft Excel spre exemplu, deosebit de cunoscut şi utilizat face parte din mediul vizual (având celule, rânduri, coloane), una din problemele serioase ale acestor medii fiind aceea că nu sunt explicite (nu putem şti “dintr-o privire” ce calcule stau în spatele unui rezultat). Dimpotrivă, pentru un mediu “din linia de comandă”, modul de calcul este cuprins în câteva linii de text. R este gratuit (cu licenţă) şi poate fi descărcat de pe internet de la: http://www.r-project.org/. Există circa 500 de module utilizabile în R, acesta fiind folosit în domenii ce au de-a face cu obiecte de studiu complexe, pentru care nu există practic “formule matematice” de descriere şi evoluţie şi care pot fi înţelese rapid doar cu instrumente statistice ultra-adaptate. (Nici modelele bune în domeniile social şi economic nu sunt de loc simple.) În continuare vom folosi R pentru analiza unor serii de timp din economia reală a judeţului Bacău.

256

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

12.7.1. Analiza statistică a seriei de timp „cantitate de produse petroliere produsă în judeţul Bacău (1998-2006)” (exemplu) În cele ce urmează vom folosi şi lucrarea „Time Series Analysis with R - Part I” de Walter Zucchini, Oleg Nenadi. Această lucrare recomandă iniţial inspecţia simplă a seriei de timp (după tranformarea datelor din sursa de date în serie de timp, folosind functia ts()). Ea a fost obţinută prin însumarea cantităţilor fizice lunare produse în judeţul Bacău în intervalul 1998-2006, apoi s-a calculat media lunară pentru anul 1998. Această valoare furnizează baza pentru indicii lunari (fizici), exprimaţi în procente.

În graficul următor sunt reprezentate diferenţele aceleiaşi serii. S-a folosit functia diff(). Această funcţie calculează în expresie implicită diferenţa dintre două elemente consecutive. Pentru „aplatizarea” diferenţelor se poate logaritma seria diferenţelor relative (log()).

257

Analiza seriilor cronologice

Acest grafic al diferenţelor este sugestiv pentru aspectul „oscilant” al seriei de timp (de cele mai multe ori valorile pozitive alternează cu valorile negative). O caracterizare grafică a „normalităţii” seriei de timp se obţine din reprezentarea qqnorm(), adică qqnorm(diff(q[,1])). Interpretarea graficului se obţine comparând cuantilele teoretice cu cele practice ale seriei (normalitatea se „apreciază vizual”, comparând cu linia teoretică abscisa = ordonata, adică cuantilele seriei ar fi cele teoretice (ceea ce nu se prea întamplă decât aproximativ şi în mod asimetric):

258

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În graficul anterior cuantilele sunt practic quartile (cuantile de ordinul 4). Această “inspecţie” vizuală poate fi acompaniată de teste sintetice de normalitate. În acest caz s-au folosit doua teste: Kolmogorov-Smirnov şi Shapiro (care atestă în principiu „apropierea semnificativă” de o serie „normală” a seriei de timp „cantitate lunară de produse petroliere prelucrate în judeţul Bacău în perioada 1998-2006"):
> # Test normalitate Kolmogorov-Smirnov si Shapiro > x<-diff(q[,1]) > ks.test(x,”pnorm”,mean(x),sd(x)) One-sample Kolmogorov-Smirnov test data: x D = 0.1297, p-value = 0.07389 alternative hypothesis: two.sided > shapiro.test(x) Shapiro-Wilk normality test data: x W = 0.9601, p-value = 0.004637

În exemplul de faţă se poate observa simplitatea utilizării R. Apelurile de funcţii în R (comenzile sunt scrise dupa cursorul > ) sunt perfect similare cu cele matematice (operatorul <- este de atribuire). În situaţia seriei de timp analizate (cea a diferenţelor relative), aceasta se dovedeşte a fi destul de apropiată de distribuţia normală. Mai clar, este similară cu o secvenţă aleatoare (deci greu predictibilă). Problemele care se pot pune în legătură cu această serie de timp particulară sunt: descompunerea seriei în tendinţă (staţionară sau nu) şi componente periodice (sezoniere), precum şi prognozarea evoluţiei. În cazul de faţă, s-a atins doar prima problemă (decompunerea temporală), folosind mai multe instrumente din R. Apropierea de distribuţia normală a acestei serii de timp face prognoza dificilă - este suficientă însă identificarea tendinţei multianuale.

259

Analiza seriilor cronologice

12.7.2. Descompunerea seriei de timp după componente temporale (tendinţa, componenta periodică, componente neregulate) Tehnica de descompunere temporală folosită în ceea ce urmează este de fapt aplicarea unei tehnici de regresie neparametrică, folosind functia stl() într-un caz special de „filtrare liniară” ce permite obţinerea „tendinţei”, apoi prin diferenţa componentă periodică. Acronimul STL este derivat din: Seasonal Decomposition of Time Series by Loess şi este în principiu o tehnică de „netezire” (filtrare) a seriei de timp. O idee bună este logaritmarea seriei iniţiale. Se aplică :
b1<-ts(q[,1],start=1998,freq=12) b2<-(stl(log(b1),s.window=”periodic”, robust=TRUE)) plot(b2)

Practic, o utilizare implicită a funcţiei stl(), opţiunea s.window=”periodic” fixând modul de operare al ferestrei de comparaţie.

Este remarcabil că o utilizare atât de simplă pune în evidenţă componente altfel insesizabile în seria de timp. Fiind o tehnică de regresie, acest procedeu reliefează simplu „tendinţa” seriei (altfel greu de identificat prin încercări euristice). 260

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Aplicarea de tip „robust” a regresiei din stl() măreşte numărul de iteraţii „în cadrul ferestrei” către un rezultat mai bun. Inspectarea vizuală a zonei „trend” din graficul stl() conduce la concluzii simple (şi greu de combătut): - După un maxim de producţie în 1998, începând cu 1999 până în 2000 a existat un declin al obţinerii de produse petroliere; - În perioada 2001-2003 se relansează continuu producţia, în 2003 devenind similară cu cea din 1998; - În perioada sfârşitul 2003 – 2004 producţia scade relativ mai lent decât în perioada 1999-2000; - În perioada: sfârşitul 2004 - 2005 se relansează producţia, care se păstrează într-un regim „mic oscilant” până în 2005, când are loc la mijlocul anului o scădere a producţiei, în revenire la sfârşitul anului 2005 şi începutul lui 2006; - Componenta periodică are perioada un an, marcând o descreştere spre mijlocul fiecărui an, urmată de o revenire comparabilă spre sfârşitul anului; - Cel mai semnificativ conţinut de componente neregulate este în intervalul 2001-2002. De remarcat însă nivelul relativ mic (să ne amintim: este scara logaritmică) al componentei periodice anuale. Aceste concluzii se pot extrage însă şi din inspecţia vizuală a listei seriei de timp. Extragerea componentei periodice este mai dificil de intuit vizual. În reprezentarea grafică este utilizată regresia „robusta” (sunt delimitate componenta de tendinţă „staţionară” şi cea periodică). Este însă de remarcat că tendinţa nu este staţionară în adevăratul sens al cuvântului, deoarece reliefează comportament multianual-periodic amortizat. 12.7.3. Testarea sezonieră a seriei de timp, folosind metodel şi reprezentările grafice din pachetul „uroot” din R Anterior am aflat că seriile de timp studiate nu sunt foarte „sezoniere”, având dominanta fixată de tendinţe oscilante multianuale. Totuşi, toate seriile au componente sezoniere anuale (un rezultat probabil al fluxului practic de fabricaţie). Chiar daca sezonalitatea este anuală, iar componenta sezonieră este prin natura ei predictibilă (dacă ar fi o funcţie periodică-ar fi suficient un singur an), totuşi sezonalitate nu înseamnă periodicitate. Mai mult, reprezentările grafice sunt semnicative şi pentru componenta de tendinţă a seriei de timp. 261

Analiza seriilor cronologice

Instrumentele care pot fi folosite sunt: bbmp (reprezentare grafică lunară); bbcn (reprentare grafică de tip contur); quarterg (reprezentare grafică trimestrială); rmg (reprezentare grafică medii-domeniu de valori); filtrar (fitrarea frecvenţelor); bb3D (reprezentare 3D); CH.test (testul Canova-Hansen). Din acestea am selectat bbcn (diagrama de contururi multianuale sezoniere). Seria noastra de timp este aceeaşi: dinamica cantităţii totale lunare de produse petroliere prelucrate în anii 1998 – 1996, în judeţul Bacău). Dreptunghiurile colorate similar reprezintă nivele de producţie comparabile, iar lunile din anii adiacenţi sunt alăturate, astfel că pot fi identificate sezonalităţi anuale.

În reprezentarea alaturată, zonele mai întunecate reprezintă lunile de “declin al dinamicii” de producţie. Astfel, pot fi identificate perioadele cu producţie similară. Seria de timp din acest exemplu este destul de neregulată, fiind marcată de ani de declin (în jurul anului 2000), precum şi de variaţii anuale.

262

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

12.7.4. Componentele structurale calculate ale seriei de timp. Modele structurale nestaţionare „StructTS()” pentru seriile de timp După cum am sesizat anterior, atât în descompunerile stl() (destul de reuşite), dar şi alte metode neexpuse aici, cum ar fi: filtrarea exponenţială Holt-Winters (care produce nivele bune, dar cu predicţie vag similară ca alură), dar şi modelul ARIMA (care produce nivele bune, dar cu predicţie vag similară ca alură), seria noastră de timp se supune „parţial” acestor prelucrări. Explicaţia este că această serie de timp se apropie destul de mult de o distribuţie normală. Modelul generat cu funcţia StructTS() creează on model structural de trei componente aditive, din care prima este tendinţa (filtrată), a doua cea sezonieră şi a treia reziduurile. Se bazează pe „asemanarea logaritmică” loglik şi este un model nestaţionar care include o precedentă difuză pentru anumite observaţii (de aceea – necompatibil cu ARIMA sau alte modele structurale). Vom vedea că este mai potrivit (în special pentru tendinţa extrasă) decât alte modele pentru seria de timp „produse petroliere - total judeţul Bacău (1998-2006)”. În descompunerea nestaţionară din acest paragraf atrag atenţia vârfurile sezoniere anuale „de sfârşit de an”, cădere de producţie aparţinând tendinţei doar în 1999 şi 2000, în 2001 aceasta aparţinând componentei sezoniere. În graficele de mai sus sunt incluse şi rezultatele diagnozei cu tsdiag() a modelului rezultat din aplicare StructTS(). Modelul de descompunere StructTS, un model nestaţionar este mai potrivit pentru seria noastra de timp decât cel generat de funcţia stl().
Produse petroliere
(faţă de media totală 1998)

263

Analiza seriilor cronologice

Se pot identifica în acest model: tendinţa multianuală şi componentele periodice de tip vârf (poziţionate: sfârşit de an / început de an).

264

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Teme şi întrebări propuse pentru studiul individual 1. Cum recunoaşteţi o serie cronologică ? 2. Cum deosebiţi o serie cronologică de momente de o alta de intervale ? 3. Care sunt relaţiile dintre sporurile cu bază fixă şi cele cu bază în lanţ ? Dar invers ? 4. Cum se interpretează sporul absolut ? 5. Cum se interpretează indicele de creştere ? 6. Care sunt relaţiile de trecere de la indici cu bază în lanţ la indici cu bază fixă ? Dar invers ? 7. Cum se interpretează un indice în coeficient ? Dar unul exprimat în procente ? 8. Care este semnificaţia ritmului de creştere al sporului ? 9. Care este relaţia de legătură între un indice şi un ritm de creştere al sporului ? Dar invers ? 10. În ce condiţii putem apela la metodele mecanice de ajustare pentru găsirea trendului şi extrapolării ? 11. Cum putem afla care model matematic corespunde cel mai bine tendiţei de dezvoltare a fenomenului ? 12. Cum recunoaşteţi un fenomen sezonier ? 13. Care este semnificaţia unui indice de senzonalitate ? 14. Cunoscând că o societate comercială a realizat în anul 1995 o producţie de 12,3 mii $ şi că în anul 2008 producţia a fost cu 25% mai mică să se estimeze producţia în anul 2009, cunoscând că aceasta evoluează în progresie aritmetică.

265

Analiza seriilor cronologice

15. Se cunosc urmatoarele date referitoare la numărul de elevi dintr-o unitate de invăţământ:

Anii
Modificarea numărului de elevi faţă de anul precedent (%)

2002 -

2003 5

2004 15

2005 10

2006 4

2007 3

2008 8

Ştiind că valoarea absolută a unui procent din ritmul de creştere al numărului de elevi din anul 2008 faţă de anul 2002 a fost de 7,5 persoane, să se reconstituie seria valorilor absolute şi să se determine media termenilor.

16. Despre o societate comercială se cunosc următoarele date referitoare la producţia unui anumit produs “X” (exprimată în bucăţi):

Anii 2002 Dinamica producţiei (%) 100

2003 105

2004 111

2005 98

2006 122

2007 117

2008 118

Ştiind că în medie anual producţia a crescut cu 30 bucăţi, să se reconstituie seria valorilor absolute.

17. Se cunosc următoarele date referitoare la numărul salariaţilor dintr-o întreprindere:
Anii
Modificarea numărului de salariaţi faţă de anul 2002 (%) Modficarea nr. de salariaţi faţă de anul 2002 (persoane)

2002 -

2003 5

2004 6

2005 10 +250

2006 4

2007 3

2008 8

Să se determine numărul salariaţilor în perioada 2002 - 2008 şi să se calculeze media termenilor.

266

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

18. Valoarea fondurilor fixe ale unei societăţi comerciale în perioada 2002 – 2008 se prezintă astfel:

Anul 2002 2003 2004 2005 2008

Modificarea Modificarea relativă absolută faţă de faţă de anul anul 2001 (mil.lei) anterior (%) +15 +55 -3 -10

Dinamica faţă de anul 2001 (%) 105

98

Să se reconstituie seria valorilor absolute. Determinaţi valoarea medie a fondurilor fixe din perioada considerată. 19. Cunoscând următoarea evoluţie pe care au înregistrat-o exporturile unei societăţi comericiale între anii 1999 - 2008 să se estimeze, utilizând cea mai buna metodă, nivelul exporturilor în anii 2009-2010, considerând că se va menţine aceeaşi tendinţă de evoluţie.

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Volumul exportului 6,2 6,3 6,5 7,1 6,8 7,2 6,8 6,5 6,7 6,4 (mii $)

20. Despre o societate comercială se cunosc următoarele date:
Anul 2005 2006 2007 2008 Modificarea producţiei faţă de anul anterior ( mii $) 25 -10 +19 Dinamica producţiei faţă de anul anterior % 103.7 104.2

Reconstituiţi seria valorilor absolute din perioada 2005-2008.

267

Analiza seriilor cronologice

21. Despre vânzările (mii $) realizate de o societate comercială se cunosc următoarele:
Anul 2005 2006 2007 2008 Modificarea absolută faţă % de anul anterior de modificare în anul curent faţă (mii $) de anul 2004 -5 -5 +2 +6

Cunoscând că valoarea absolută a unui procent din ritmul de creştere al sporului din anul 2004 a fost de 0,3 mii $ să se reconstituie seria valorilor absolute.

22. Despre o societate comercială se cunosc următoarele date referitoare la stocul de marfă (exprimat in mii $ la sfârşitul anului):

Anii 2002 Dinamica stocului de marfă faţă de anul anterior (%)

2003 102

2004 89

2005 103

2006 101

2007 103

2008 99

Stiind că pe întreaga perioadă stocul de marfa a scăzut în medie anual cu 2,5 mii $ să se determine producţia realizată în perioada 2002 - 2008 şi nivelul mediu al seriei.

268

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XIII ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE (Regresie şi Corelaţie)

OBIECTIVE Capitolul de faţă are drept principal obiectiv înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a metodelor de identificare şi analiză a interdependenţelor ce se manifestă între fenomenele economice şi sociale. Acestea pot fi măsurate, regresia având rolul de a explica şi previziona un factor pe baza unuia sau a mai multor factori. Aceste aspecte sunt deosebit de utile în practică, reducând din incertitudinea manifestării fenomenelor care ne interesează, atunci când acestea se cunosc. Pe baza modelelor matematice ce exprimă legăturile statistice se pot preîntâmpina efectele nedorite. Cât de intensă se manifestă o legătură cauzală între fenomene vom studia cu ajutorul metodei corelaţiei. Cuvinte cheie
Legătură statistică Asociere Regresie Variabilă endogenă Variabilă exogenă Corelogramă Nor de puncte Regresie liniară simplă Regresie liniară multiplă Regresie neliniară (curbilinie) simplă Regresie neliniară multiplă Coeficient de corelaţie Raport de corelaţie Coeficient de determinaţie Coeficient de corelaţie a rangurilor Coeficient de elasticitate.

Asupra fenomenelor social-economice acţionează un număr diferit de factori principali şi secundari esenţiali şi neesenţiali, care se găsesc în legătură reciprocă. De asemenea, nu toate relaţiile de cauzalitate se manifestă cu aceeaşi intensitate, în acelaşi sens. Cu cât fenomenul studiat este mai 269

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

complex, cu atât numărul factorilor ce-l influenteaza este mai mare, iar relaţiile de cauzalitate mai dificil de identificat şi măsurat. De cele mai multe ori, factorii se asociază între ei şi uneori apar o serie de cauzalităţi în lanţ. Nu toţi aceşti factori se pot exprima numeric însă şi de asemenea, nu orice expresie numerică poate fi rezultatul unor relaţii de la cauză la efect. Identificarea legăturii dintre fenomene se poate realiza numai în urma unei analize calitative multilaterale, în care pe lângă statistică se folosesc şi cunoştinte din alte ştiinţe ce studiază acelaşi domeniu. Legăturile sunt specifice fenomenelor social-economice şi se manifestă în medie pentru un număr mare de cazuri şi nu pentru fiecare caz în parte. Astfel, variaţia variabilei rezultative ( Y i ) este determinată într-o anumită măsură de variaţia uneia sau a mai multor variabile factoriale ( x i ), precum şi de influenţa altor factori întâmplători. Y i = f ( x 1, x 2, …, x n ) + e unde: Y i = variabila rezultativă (numită şi variabilă dependentă sau efect sau caracteristică endogenă sau variabilă determinată); x i = variabile factoriale (numite şi variabile independente sau de cauzalitate sau variabile exogene sau variabile explicative); e = variabila eroare (reziduu), care reprezintă influenţa tuturor factorilor neincluşi în model, consideraţi ca “eroare“ de modelare.

13.1. TIPURI DE LEGĂTURI Legăturile statistice pot fi clasificate în funcţie de diferite criterii: a) După numărul caracteristicilor corelate avem: - legături simple (când o singura caracteristica factoriala esenţiala determina o caracteristica rezultativa): Yi = f ( xi ) Exemplu: Suprafaţa comerciala x i influenteaza valoarea vanzarilor y i într-un magazin 270

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

- legături multiple (când avem mai mult de 2 caracteristici factoriale). Exemplu: Se analizează volumul vânzărilor
2

y i în funcţie de suprafaţa

comercială exprimată în m ( x 1 ) şi mărimea stocurilor ( x 2 ). b) După modul de exprimare al caracteristicilor putem avea: - legături statistice exprimate cantitativ (numeric), numite şi legături de corelaţie; Exemplu: Valoarea încasărilor la un spaţiu de cazare ( y i ) în funcţie de numărul locurilor de cazare ( x i ). - legături statistice exprimate prin cuvinte (calitativ), numite şi legături de asociere; Exemplu: Legătura dintre studii şi ocupaţii. Legăturile dintre caracteristicile numerice se mai numesc şi corelaţii statistice, iar cele dintre caracteristici calitative se mai numesc asocieri statistice. c) După direcţia legăturii putem întâlni: - legături directe (când la creşterea valorii caracteristicii factoriale îi corespunde o creştere a valorii caracteristicii rezultative). Exemplu: La o creştere a salariului mediu va corespunde şi o creştere a vânzării bunurilor de uz îndelungat. - legături inverse (când la o creştere a valorii caracteristicii factoriale corespunde o scădere a valorii caracteristicii rezultative sau invers). Exemplu: O dată cu scăderea cheltuielilor materiale creşte eficienţa pe unitatea de produs. d) După forma legăturii putem avea: - legături liniare (când se exprimă sintetic prin ecuaţia dreptei). - legături curbilinii (când expresia analitică a legaturii este de alt tip decât liniar: parabola, hiperbola, exponenţiala, etc.). e) După timpul în care se realizează legăturile putem avea: - legături concomitente (sincrone); - legături cu decalaj (asincrone); 271

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Studierea legăturii dintre fenomene are la bază două metode: regresia şi corelaţia. Studiul regresiei urmăreşte a descrie modul în care o variabila dependentă evoluează în funcţie de modificarea uneia sau a mai multor variabile cauzale, deci găsirea în final a unei funcţii matematice care să descrie cel mai bine legatura dintre variabile. Metoda corelaţiei urmăreşte să stabilească gradul în care variabila cauzală influenţează modificarea variabilei efect. Termenii de regresie şi corelaţie au fost împrumutaţi din biometrie şi sunt atribuite lui Galton. Astfel, Galton a studiat legătura dintre înălţimea copiilor în funcţie de înălţimea părinţilor. Concluzia a fost că din parinţi foarte înalţi se nasc copii mai mici ca înălţime, iar din părinţi foarte mici se nasc copii mai înalţi, cu alte cuvinte are loc o regresie către valoarea medie. Dacă nu s-ar fi întâmplat aşa şi din părinţi înalţi s-ar fi ajuns la copii din ce în ce mai înalţi, iar din parinţi mici s-ar fi ajuns din generaţie în generaţie la copii mai mici, atunci lumea s-ar fi confruntat cu situaţia de gigantism, respectiv cea de piticism. 13.1.1. Probleme ce trebuiesc avute în vedere la cercetarea bazată pe regresie şi corelaţie a) Identificarea existenţei legăturii, printr-o analiză logică a posibilităţilor de existenţă a unei legături între variabilele considerate. Nu trebuie pornit la studiul statistic al regresiei şi corelaţiei decât după ce în prealabil s-a ajuns la concluzia că pot exista relaţii de la cauză la efect în domeniul studiat. Astfel, se poate ajunge la găsirea unui model matematic care să descrie o corelaţie aparentă fără un sens real, sau altfel spus, “corelaţii fără sens“ cum le-a denumit statisticianul englez Yule şi care desemnează stabilirea unui înalt coeficient de corelaţie între variabile, dar între care logic nu poate exista nici o legatură. Exemplu: Yule a gasit un coeficient de corelaţie foarte ridicat (r = 0,988) între numărul aparatelor de radio din Anglia şi numărul bolnavilor mintali din aceeaşi perioadă. S-a constatat că, cu cât a crescut numărul aparatelor de radio, cu atât a crescut mai mult şi numărul bolnavilor mintali. 272

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

b) Stabilirea sensului şi formei legaturii cu ajutorul metodelor analizei regresiei. c) Determinarea gradului de intensitate a legăturii cu ajutorul indicatorilor parametrici sau neparametrici ai intensităţii corelaţiei.

13.2. METODE DE STUDIERE A LEGĂTURILOR STATISTICE 13.2.1. Metode elementare a) Metoda seriilor statistice interdependente constă în compararea termenilor a 2 serii interdependente x i şi y i . Dacă comparam 2 serii de timp, ordonam termenii cronologic, iar când comparam 2 serii de spaţiu sau de distribuţie, termenii se ordoneaza în ordinea crescătoare sau descrescătoare a variabilei independente x i . Prin compararea celor 2 serii putem evidenţia existenta şi direcţia legaturii. Dacă ambele variabile variaza în acelaşi sens, avem o legatura directa, iar dacă variaţia lor este în sens diferit, corelaţia este inversă. Aceasta metoda se aplica în cazul seriilor cu număr mic de variante. b) Metoda gruparilor statistice se foloseste când avem un număr mare de variante. Se face gruparea valorilor variabilei x i pe intervale de variaţie şi se calculeaza valorile corespunzatoare ale variabilei y i sub forma unei mărimi derivate (de regula ca nivel mediu).
Suma valorilor lui

yj

xi x0 – x1 x1 – x2
.. ... . .

fi f1 f2

corespunzatoare fiecarui interval de variaţie a lui x i

Valoarea medie a lui y pe grupe ale lui x (coloana 2 : coloana 1)

∑ y11 ∑ y22 ∑ ∑ yij
273

y1 y2

TOTAL

y

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

c) Metoda tabelului de corelaţie presupune gruparea simultana dupa ambele variabile corelate x şi y. Se recomanda folosirea intervalelor de grupare egale şi un număr aproximativ egal de grupe pentru ambele variabile. În funcţie de modul de distribuţie a frecventelor în tabel se poate aprecia existenta, direcţia şi intensitatea legaturii. Cu cât acestea se concentreaza în jurul diagonalelor tabelului, cu atât corelaţia este mai intensă.

xi x1 x2
. .

yj y1 f 11 f 21 y2 f 12 f 22
. . . . . . . . . .

ym f 1m f 2m

fx i

. . . . .

xn fy j

f n1

f n2

. . . . .

f nm

∑ ∑ fij

d) Metoda grafică presupune reprezentarea grafică a perechilor de valori ( x i y j ). Putem stabili existenţa, sensul, forma şi intensitatea corelaţiei folosind graficul numit corelogramă. Cu ajutorul graficului se poate constata direcţia spre care se îndreapta mulţimea (norul de puncte) cât şi apropierea punctelor faţă de o linie sau de o curba ce pot fi trasate pe diagramă.

274

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În general pot exista urmatoarele situaţii:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1 şi 2 = corelaţie pozitivă, directă, valorilor crescătoare ale lui x i asociinduli-se valori crescânde ale lui y j ; 3 şi 4 = corelaţie negativă, inversă, valorilor crescătoare ale lui x i li se asociază valori descrescânde pentru y j ; 5 şi 6 = inexistenţa legaturii, punctele fiind distribuite neuniform pe grafic; 2 şi 4 = ilustreaza o relaţie strânsă între x şi y; 1 şi 3 = o legatură, dar mai slabă între cele 2 variabile corelate.

275

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

13.2.2. Metode analitice de studiere a legaturilor statistice Mai întai se construieşte corelograma şi se găseşte cel mai bun model teoretic corespunzator legăturii dintre cele 2 variabile. Apoi, se estimează parametrii ecuaţiei de regresie pe baza metodei celor mai mici patrate şi se interpretează regresia în funcţie de semnul şi valoarea lor. Exemple de legături statistice 1. Tipuri de legături simple liniare

y = a + bx
a>0 b>0

α

b = tgα

a<0 b<0

α a

276

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

y = a + bx

a>0 b<0

a

α

y = bx a=0 b>0

α
0

2. Legături de tip parabolic Parabola de gradul 2: Y = a + bx + cx prezintă un punct de maxim sau de minim în funcţie de semnul coeficientului de regresie “c“.
2

⎧ c < 0 avem un punct de maxim Dacă ⎨ ⎩ c > 0 avem un punct de minim

277

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

c>0

c<0

Parabola de gradul 3:

d<0

A

d>0

B

Y x = a + bx + cx + dx

2

3

A → cand d > 0 (punctul de maxim precede pe cel de minim ) B→ d<0

278

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

3. Legături de tip hiperbolic:

b y = a + -x a

b>0

curba este descrescãtoare

b<0

curba este crescãtoare

După ce s-a aproximat pe cale grafică funcţia care coincide cel mai bine legăturii dintre cele două fenomene corelate, urmează estimarea parametrilor modelului, testarea semnificaţiei acestora şi în final măsurarea intensităţii corelaţiei. Spre exemplu, în cazul modelului liniar cu două variabile: Y x = a + bx + e , ⎧ a = ordonata la origine şi arată valorile lui y când x = 0; ⎪ unde ⎨ b = panta dreptei, numit şi parametru de regresie; ⎪ e = variabila eroare aleatoare, neobservabilă sau reziduu. ⎩ Semnul parametrului “b” indică direcţia legăturii dintre cele 2 variabile corelate: ⎧b = 0 ⇒ semnifică inexistenţa legăturii ⎪ ⎨ b > 0 ⇒ indică o legătură directă (pozitivă) ⎪ ⎩ b < 0 ⇒ indică o legătură inversă (negativă) Valoarea parametrului “b” arată gradul de dependeţă dintre variabile, respectiv cu cât creşte sau scade “y” la o creştere sau la o scădere a variabilei “x” cu o unitate.

279

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Parametrii a şi b vor fi estimaţi prin metoda celor mai mici pătrate, al cărui principiu de bază constă în minimizarea sumei pătratelor abaterilor valorilor observate faţă de valorile calculate (teoretice). S =

∑ ( yi – Yx )
i

2

= minim

Expresia S se minimizează prin derivare, anulând derivatele parţiale ale lui S în raport cu a şi b. ⎧ ∂S = 2 ( y i – a – bx i ) ( – 1 ) = 0 ⎧n ⋅ a + b x = ----∑ ∑ i ∑ yi ⎪ ∂a ⎪ ⇒⎨ ⎨ ⎪ a xi + b x2 = ⎪ ∂S = 2 ( y – a – bx ) ( – x ) = 0 ----∑ i ∑ xi yi i i ∑ i ⎩ ∑ ⎩ ∂b

a = -------------------------------------, de unde

∑ yi ∑ xi 2 ∑ xi yi ∑ xi ∑ xi 2 ∑ xi ∑ xi
n

∑ yi ⋅ ∑ xi – ∑ xi ⋅ ∑ xi y-i a = ---------------------------------------------------------------2 2 n ⋅ ∑ xi – ( ∑ xi )
2

n ⋅ ∑ xi yi – ∑ xi ⋅ ∑ yi b = ------------------------------------, de unde b = ------------------------------------------------------2 2 n ⋅ ∑ xi – ( ∑ xi ) n x

∑ yi ∑ xi ∑ xi yi
n

∑i 2 ∑ xi ∑ xi

Se rezolvă sistemul de ecuaţii normale prin metoda determinanţilor şi se obţin cei doi parametri. În cazul când se studiază legătura între 2 variabile folosind date grupate întrun tabel de corelaţie, se ataşează şi frecvenţele corespunzătoare, sistemul de ecuaţii devenind: 280

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

⎧a ⎪ ∑ ∑ f ij + b ∑ x i f xi = ∑ y j f y ⎪ i j ⎨ ⎪ a x f + b x2 f = ∑ i xi ∑ ∑ xi yj ⋅ fxy ⎪ ∑ i xi i j ⎩ Sistemul de ecuaţii normale necesar rezolvării ecuaţiei funcţiei de regresie se poate obţine cu uşurinţă şi printr-o metodă mecanică astfel: Se înmulţeşte ecuaţia dreptei pe rând, cu coeficienţii celor 2 parametri, a şi b, apoi se însumează ecuaţiile obţinute pentru toate unităţile la care s-a făcut observarea. Astfel, în cazul ecuaţiei dreptei, Y xi = a + bx i prima ecuaţie se obţine înmulţind toate cele “n” ecuaţii cu coeficientul parametrului a (adică 1) şi în final acestea se însumează: y 1 = a + bx 1 y 2 = a + bx 2 …………… …………… y n = a + bx n ------------------------------------------------∑ yi = n ⋅ a + b ∑ x

i

A doua ecuaţie din sistem se obţine înmulţind toate cele “n” ecuaţii cu coeficientul parametrului “b” (adică x i ): y 1 x 1 = ax 1 + bx 1 y 2 x 2 = ax 2 + bx 2 …………… …………… y n x n = ax n + bx n ---------------------------------------------------------2 ∑ yi xi = a ∑ xi + b ∑ xi
2 2 2

281

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Sistemul de două ecuaţii devine: ⎧n ⋅ a + b x = ∑ i ∑ yi ⎪ ⎨ ⎪ a xi + b x2 = ∑ i ∑ xi yi ⎩ ∑

a = -------------------------------------- , iar b = ------------------------------------

∑ yi ∑ xi 2 ∑ xi y ∑ xi ∑ xi 2 ∑ xi ∑ xi
n

∑ yi ∑ xi ∑ xi yi
n

∑ xi 2 ∑ xi ∑ xi
n

Rezolvând sistemul de ecuaţii se obţin valorile parametrilor a şi b şi se calculează valoarea ecuaţiei de regresie pentru fiecare valoare a caracteristicii x. Aceste valori ale ecuaţiei de regresie se mai numesc şi valori teoretice ale caracteristicii y în funcţie de x, iar operaţia de înlocuire a termenilor reali y i cu valorile ecuaţiilor de regresie se numeşte ajustare. Cu alte cuvinte, prin ajustare se înţelege înlocuirea termenilor empirici (reali) obţinuţi din observare, cu termeni teoretici, care arată tendinţa medie de variaţie a caracteristicii rezultative, dacă aceasta ar fi depins numai de variaţia variabilei independente “x” considerate. După acelaşi raţionament se obţin şi sistemele de ecuaţii în cazul altor funcţii matematice. În cazul parabolei de gradul doi: Y = a + bx i + cx i
2

⎧ n ⋅ a + b ∑ xi + c ∑ xi = ∑ yi ⎪ ⎪ 2 3 ⎨ a ∑ xi + b ∑ x i + c ∑ xi = ∑ xi yi ⎪ 2 3 4 2 ⎪ ⎩ a ∑ xi + b ∑ x i + c ∑ xi = ∑ xi yi
2

282

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

1 În cazul modelului hiperbolic Y xi = a + --- ⋅ b sistemul de ecuaţii devine: xi ⎧ 1 ⎪ n ⋅ a + b ∑ --- = ∑ y i xi ⎪ ⎨ 11 ⎪ a ∑ --- + b ∑ ---- = ∑ 1 ⋅ y i -2 x xi ⎪ xi ⎩ În cazul modelului exponenţial cu doi parametri, logaritmare se poate transforma în model liniar de forma: log y = log a + x i log b În continuare aplicăm acelaşi procedeu al metodei celor mai mici pătrate: ⎧ n log a + log b x = ∑ i ∑ log y ⎪ ⎨ ⎪ log a x + log b x 2 = ∑ ∑ i ∑ x log y ⎩ Parametrii se determină prin utilizarea tabelului de logaritmi, iar modelul se foloseşte atunci când variabila independentă are valorile în progresie geometrică. Y xi = a ⋅ b i , prin
x

13.2.3. EXEMPLU Pentru a studia dacă există o legătură între nota la examenul de matematică şi nota obţinută la examenul de statistică, se alege un eşantion de 10 studenţi dintr-o grupă, înregistrând pentru fiecare ambele note obţinute. Se notează nota la matematică cu “ x i “, considerând această variabilă independentă, iar nota de la statistică cu “ y i “, considerând că aceasta poate fi într-o anumită măsură dependentă de prima.

283

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Nota la Nota la examenul de examenul de Nota la matematică statistică matematică

Nota la statistică

xi ⋅ yi

xi
6

2

xi
1

yi
2

xi
3

yi
4 5

6 5 4 9 7 4 7 7 5 8 TOTAL

6 6 5 10 8 4 9 7 5 9

4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 62

4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 69

16 20 25 30 36 49 56 63 72 90 457

16 16 25 25 36 49 49 49 64 81 410

- continuarea tabelului 2 yi 7

Y x = – 0, 172 +
i

+1, 14 ⋅ x i 8

y i – Y xi
9

( y i – Y xi )
10

2

yi – y
11

( yi – y )
12

2

16 25 25 36 36 49 64 81 81 100 513

4,39 4,39 5,53 5,53 6,67 7,81 7,81 7,81 8,95 10,09

-0,39 0,61 -0,53 0,47 -0,67 -0,81 0,19 1,19 0,05 -0,09

0,151 0,375 0,279 0,223 0,446 0,653 0,037 1,421 0,003 0,008 3,594

-2,9 -1,9 -1,9 -0,9 -0,9 0,1 1,1 2,1 2,1 3,1

8,41 3,61 3,61 0,81 0,81 0,01 1,21 4,41 4,41 9,61 36,9

Pentru a sesiza dacă există o legătură între nota la matematică ( x i ) şi nota la statistică ( y i ), ordonăm descrescător valorile variabilei independente ( x i ), după care ataşăm valorile corespunzătoare pentru variabila y i . Ordonarea s-a efectuat în coloanele 3 şi 4 din tabelul de mai sus. Urmărind cele 2 şiruri de valori perechi ( x i ; y i ) se constată clar că o dată cu creşterea notei la examenul de matematică, în general creşte şi nota la examenul de statistică. 284

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

De aici, concluzia că există o legătură directă între cele 2 variabile corelate, x i influenţând variaţia lui y i . Acelaşi aspect se poate sesiza şi mai clar din graficul (corelogramă) ce exprimă legătura dintre cele două variabile.
12 Note la statistica 10

yi

8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 Note la matematica

xi

Analizând evoluţia norului de puncte din grafic, concluzia este aceeaşi de legătură directă dintre cele 2 variabile, ecuaţia dreptei fiind cea care se potriveşte cel mai bine acestei legături. Tot din grafic se poate trage o primă concluzie asupra intensităţii legături. Dat fiind faptul că punctele din grafic sunt suficient de apropiate unele de altele de-o parte şi de alta a dreptei, putem afirma că există o legătură strânsă între x şi y. Alegem prin urmare ecuaţia dreptei. Y xi = a + bx i , unde x i este nota la examenul de matematică şi y i este nota la examenul de statistică. Se calculează valorile parametrilor “a” şi “b” prin metoda celor mai mici pătrate, descrisă anterior. ⎧n ⋅ a + b x = ∑ i ∑ yi ⎪ ⎧ 10 ⋅ a + 62b = 69 ⇒⎨ ⇒ ⎨ 2 ⎪a x + b x = x i y i ⎩ 62a + 410b = 457 ∑i ∑ ⎩ ∑ i 285

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

⎧ 69 62 ⎪ ⎪ 457 410 69 ⋅ 410 – 62 ⋅ 457 – 44 ⎪ a = --------------------------- = -------------------------------------------- = -------- = – 0, 172 2 256 ⎪ 10 ⋅ 410 – ( 62 ) 10 62 ⎪ ⇒⎨ 62 410 ⎪ ⎪ 10 69 ⎪ ⎪ 62 457 ⎪ b = ------------------------ = 10 ⋅ 457 – 69 ⋅ 62 = 4570 – 4278 = 292 = 1, 14 ---------------------------------------------------------------------------⎩ 256 256 256 256 Y xi = – 0, 172 + 1, 14x i ⇒ ⇒ Semnificaţia valorii parametrului “b”: la o creştere cu 1 punct a notei la matematică, nota de la statistică va creşte în medie cu 1,14 puncte. Valoarea parametrului “b” fiind pozitivă, ne confirmă direcţia legăturii identificată pe cale grafică (o legătură directă). Pentru a analiza intensitatea legăturii dintre x şi y vom calcula mai departe coeficientul de corelaţie (acesta se calculează numai în cazul legăturii de tip liniar). n ∑ xy – ∑ x ⋅ ∑ y r xy = -------------------------------------------------------------------------------------------------- = n ∑ xi – ( ∑ xi )
2 2

⋅ n ∑ yi – ( ∑ yi )
2

2

10 ⋅ 457 – 62 ⋅ 69 = ------------------------------------------------------------------------------------- = 0, 95 ⇒ 2 2 [ 10 ⋅ 410 – 62 ] ⋅ [ 10 ⋅ 513 – 69 ] ⇒ Valoarea coeficientului de corelaţie este foarte aproape de 1, semnificând o legătură foarte puternică între nota de la matematică şi nota de la statistică. Ridicând la pătrat coeficientul de corelaţie obţinem coeficientul de determinaţie ⇒ r xy = ( 0, 95 ) = 0, 9025 sau 90,25% Semnificaţie: în medie, putem spune că nota examenului de statistică este influenţată în proporţie de 90,25% de nota obţinută anterior la examenul de matematică. Diferenţa până la 100%, respectiv de 9,75% reprezintă influenţa altor factori neincluşi în model. 286
2 2

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

R xy =

∑ ( yi – Yx ) 1 – -----------------------------2 ∑ ( yi – y )
i

2

=

3, 594 1 – -------------- = 36, 9

1 – 0, 0974 =

0, 9026 = 0, 95

În cazul legăturii de tip liniar se poate calcula şi raportul de corelaţie ( R xy ) pentru aprecierea intensităţii legăturii, acesta fiind obligatoriu identic ca valoare cu cea a coeficientului de corelaţie ( r xy ). r xy = R xy = 0, 95 Metoda corelaţiei aplicată în acest exemplu va fi descrisă teoretic în continuare.

13.3.

METODA CORELAŢIEI

Prin metoda regresiei s-a găsit modelul matematic care corespunde cel mai bine legăturii dintre două sau mai multe fenomene din natură şi societate. Metoda corelaţiei vine să completeze metoda regresiei, stabilind cât de strânsă (intensă) este legătura dintre variabilele incluse în modelul de regresie. Altfel spus, cât de mult pot varia estimările făcute pe baza analizei de regresie. Intensitatea legăturii se poate măsura cu ajutorul raportului de corelaţie ( R xy ) sau a coeficientului de corelaţie ( r xy ). Contribuţii deosebite în studiul corelaţiei au fost aduse în special de Galton (coeficientul de corelaţie), Pearson (sistematizează analiza corelaţiei şi stabileşte teoria corelaţiei pentru 3 variabile), Yule (dezvoltă teoria corelaţiei multiple), Spearman (coeficientul de corelaţie a rangurilor). În cazul corelaţiei liniare simple se calculează fie raportul (indicele) de corelaţie ( R xy ), fie coeficientul de corelaţie ( r xy ), în timp ce în cazul legăturii de tip curbiliniu nu se poate aplica decât raportul de corelaţie ( R xy ).

287

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

a) Calculul raportului de corelaţie Pot fi calculate două şiruri de abateri: - între valorile empirice (reale) şi valorile teoretice rezultate din calculul ecuaţiei de regresie: ( y i – Y xi ) = σ y ⁄ r (dispersia faţă de linia de regresie) - între ecuaţiile de regresie şi media caracteristicii ( y ): ( Y xi – y ) = σ y ⁄ x (dispersia liniei de regresie faţă de valoarea medie a caracteristicii). Suma celor două tipuri de dispersii formează dispersia totală: σy = σy ⁄ r + σy ⁄ x sau altfel spus:
2 2 2 2 2

∑ ( y i – y ) - = ∑ ( y i – Yxi ) - + ∑ ( Y xi – y ) ------------------------------------------------------- ---------------------------n n n
2

2

2

⎧σ 2 → arată influenţa tuturor factorilor asupra variabilei rezultative; ⎪ y ⎪ 2 unde: ⎨σ y ⁄ r → arată influenţa factorilor consideraţi cu acţiune constantă; ⎪ ⎪σ 2 → arată influenţa factorului independent ( x ) . i ⎩ y⁄x Gradul de intensitate a legăturii dintre fenomene se obţine stabilind greutatea specifică a dispersiei formată pe baza factorului înregistrat faţă de dispersia totală. Acest indicator se numeşte raportul de determinaţie ( R xy ).
2 R xy 2

σy ⁄ x = ---------2 σy 288

2

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Raportul de nedeterminaţie:

2 k xy

σy ⁄ r = --------- . 2 σy
2 σy ⁄ r ∑ ( y i – Y xi ) = 1 – --------- = 1 – -----------------------------2 2 σy ( yi – y ) 2

2

Când se calculează pentru aceeaşi bază de date,
2 R xy

+

2 k xy

= 1⇒

2 R xy

= 1–

2 k xy

Dacă extragem rădăcina pătrată din raportul de determinaţie, obţinem raportul de corelaţie, indicator care măsoară intensitatea legăturii dintre fenomene.

R xy =

R xy =

2

∑ ( y i – Y xi ) 1 – -----------------------------2 ∑ ( yi – y )

2

R xy poate lua valori de la 0 la 1 şi se interpretează astfel: - cu cât R xy are o valoare mai apropiată de 1 cu atât legătura dintre cele două fenomene este mai strânsă; - cu cât este mai aproape de 0, legătura este mai mică sau nu există. Pot fi considerate următoarele limite orientative pentru interpretarea intensităţii legăturii dintre două fenomene: R xy ∈ [0; 0,20) ⇒ nu există nici o legătură R xy ∈ [0,20; 0,50) ⇒ există o legătură slabă R xy ∈ [0,50; 0,75) ⇒ există o legătură de o intensitate medie R xy ∈ [0,75; 0,95) ⇒ există o legătură puternică R xy ∈ [0,95; 1,00 ] ⇒ există o legătură relativ deterministă, adică
x i îl determină aproape în totalitate pe y i

289

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Dacă R xy se ridică la pătrat obţinem raportul de determinaţie R xy . Acesta din urmă transformat în procente ne poate spune în ce proporţie variabila x i influenţează (determină) variabila y i . b) Calculul coeficientului de corelaţie În cazul corelaţiei liniare, raportul de corelaţie se transformă în coeficient de corelaţie ( r xy ). Coeficientul de corelaţie propus de Pearson se notează cu “ r xy “ şi este dat de relaţia: cov ( x, y ) r xy = --------------------- , unde cov ( x, y ) este covarianţa a 2 variabile aleatoare σx ⋅ σy x şi y, fiind o măsură a variaţiei simultane a acestora.

2

∑ ( xi – x ) ⋅ ( yi – y ) cov ( x, y ) = ---------------------------------------------- , unde x i , y i , x şi y sunt variabilele n corelate şi nivelul mediu al acestora, iar “n” este numărul de perechi de valori corelate. ∑ ( xi – x ) ⋅ ( yi – y ) r xy = ---------------------------------------------nσ x ⋅ σ y
Dezvoltând relaţia obţinem coeficientul de corelaţie: n ∑ xi yi – ∑ xi ⋅ ∑ yi r xy = -------------------------------------------------------------------------------------------------n ∑ xi – ( ∑ xi )
2 2

⋅ n ∑ yi – ( ∑ yi )
2

2

Coeficientul de corelaţie poate lua valori între 0 şi ± 1 şi se interpretează astfel: - între (-1; 0) legătura dintre cele două variabile este de sens invers, iar intensitatea legături se apreciază în funcţie de mărimea coeficientului, identic cu interpretarea raportului de corelaţie; - dacă valoarea sa se aproprie de 0, fenomenele corelate sunt independente sau tind către independenţă; - dacă se apropie de -1 atunci legătura este foarte strânsă şi de sens invers. 290

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Când r xy ∈ [ 0 ; +1 ] , legătura dintre fenomenele corelate este directă şi, cu atât mai intensă cu cât se apropie de 1. Semnul lui r xy va fi acelaşi cu semnul parametrului “b” din cazul ecuaţiei de regresie simplă liniară, având aceeaşi semnificaţie, respectiv: ⎧ b > 0 ⇒ r xy > 0 (legãturã directã) ⎪ ⎨ b < 0 ⇒ r xy < 0 (legãturã inversã) ⎪ ⎩ b = 0 ⇒ r xy = 0 (nu existã nici o legãturã) Interpretarea este similară cu cea a raportului de corelaţie, iar ridicând la pătrat valoarea coeficientului de corelaţie obţinem coeficientul de determinaţie ( r xy ), care ne arată în ce proporţie variabila independentă x i o determină pe cea rezultativă y i . Dacă în cazul legăturilor curbilinii nu se poate calcula decât raportul de corelaţie, în cazul legăturilor de tip liniar pot fi calculaţi ambii indicatori pentru analiza intensităţii dintre fenomene. În acest ultim caz, R xy = r xy Pentru cazul unei serii de distribuţie de frecvenţe, datele se trec într-un tabel de corelaţie cu dublă intrare. Pentru astfel de distribuţii bidimensionale cu tendinţă liniară, în calculul coeficientului de corelaţie vor fi ataşate şi frecvenţele corespunzătoare. Astfel, coeficientul de corelaţie devine:
2

∑ fij ( ∑ xi yi ⋅ fxy ) – ( ∑ xi ⋅ fxi ) ( ∑ yi ⋅ fyi ) r xy = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------∑ fij ∑ xi ⋅ fx – ( ∑ xi ⋅ fx )
2 2

∑ fij ∑ yi ⋅ fy – ( ∑ yi ⋅ fy )
2

2

291

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

13.4. EXEMPLU DE CALCUL PENTRU 2 SERII DE DISTRIBUŢIE CORELATE Într-un sezon, un bun material care are preţul variabil, de exemplu producţia de trufandale, variază între 8 - 16 lei / kg şi este cumparata în cantitaţi variate între 0 - 100 kg zilnic. Cercetând cumpărările şi preţurile în timpul a 40 zile, au fost obţinute urmatoarele date:
Pret lei/kg xi Cantitate cumparata y i 80 - 100 60 - 80 40 - 60 20 - 40 0 - 20 TOTAL

8 - 10 1 3 2 1 0 7

10 - 12 0 5 3 1 1 10

12 - 14 0 1 6 7 3 17

14 - 16 0 0 1 2 3 6

TOTAL 1 9 12 11 7 40

Să se studieze corelaţia şi regresia dintre cele 2 variabile x şi y.
Nr. crt.

yi
0

xi

9
1

11
2

13
3

15
4

fy
5

y
6

fy

y2
7

y2
8

fy x

fx
9

x2
10

fx

xy
11

f xy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

90 70 50 30 10

1 3 2 1 0 7

0 5 3 1 1 10 110 121 1210 540

0 1 6 7 3 17 221 169 2873 610

0 0 1 2 3 6 90 225 1350 140 4600 2100

1 9 12 11 7 40 484 596 6000 1720 92800 19840

90 630 600 330 70 1720

8100 4900 2500 900 100

8100 44100 30000 9900 700 92800

9 95 144 141 95 484

81 1017 1764 1835 1303 6000

810 6650 7200 4230 950 19840

fx x fx x x y y
2
2 2

63 81

fx fy fy f xy

567 430

28700 33000 26500 3870 5940 7930

xy

292

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Exemplu de calcul: col.8, rând 2 - 4900 x 9 = 44100 col.9, rând 3 - 9 x 2 + 11 x 3 +13 x 6 + 15 x 1 = 144 col.11, rând 3 - 50 x 2 x 9 + 50 x 3 11 + 50 x 6 x 13 + 50 x 1 x 15 = 7200 rând 10, col.1 - 90 x 1 + 70 x 3 + 50 x 2 + 30 x 1 = 430 rând 12, col. 1 - 90 x 1 x 9 + 70 x 3 x 9 + 50 x 2 x 9 + 30 x 1 x 9 = 3870 ⎧n ⋅ a + b x = ∑ i ∑ yi ⎪ y = a + bx ⇒ ⎨ ⎪ a xi + b x2 = ∑ i ∑ xi yi ⎩ ∑ ⎧a ⎪ ∑ ∑ f ij + b ∑ x i f x i = ∑ y j f y ⎪ i j ⇒⎨ ⎪ a x f + b x2 f = ∑ i xi ∑ ∑ xi yj ⋅ fxy ⎪ ∑ i xi i j ⎩

∑ f = 40 ; ∑ x ⋅ fx

= 484 ;

∑x

2

⋅ f x = 6000 ;

∑ ∑ x ⋅ y ⋅ fxy

= 19840

⎧ 40 ⋅ a + 484 ⋅ b = 1720 ; ⇒⎨ ⎩ 484 ⋅ a + 6000 ⋅ b = 19840 1720 484 19840 6000 1720 ⋅ 6000 – 484 ⋅ 19840 a = -------------------------------------------- = -------------------------------------------------------------- = 40 484 40 ⋅ 6000 – 484 ⋅ 484 484 6000 10320000 – 9602560 717440 = -------------------------------------------------- = ----------------- = 124, 9 240000 – 234256 5744

293

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

40 ⋅ 19840 – 484 ⋅ 1720 793600 – 832480 – 38880 b = -------------------------------------------------------- = ----------------------------------------- = ----------------- = – 6, 77 5744 5744 5744 a = 124,9 b = - 6,77 Y x = 124, 9 – 6, 77x i Interpretarea valorii parametrului “b”: la creşterea preţului cu 1 leu/kg, cantitatea cumpărată scade în medie cu 6,77 kg. Semnul negativ al parametrului “b” ne indică o legătură inversă între cele 2 variabile.

∑ fij ( ∑ xi yi ⋅ fxy ) – ( ∑ xi ⋅ fxi ) ( ∑ yi ⋅ fyi ) r xy = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = ∑ fij ∑ xi ⋅ fx – ( ∑ xi ⋅ fx )
2 2

∑ fij ∑ yi ⋅ fy – ( ∑ yi ⋅ fy )
2

2

40 ⋅ 19840 – 484 ⋅ 1720 = --------------------------------------------------------------------------------------------- = 2 2 40 ⋅ 6000 – 484 ⋅ 40 ⋅ 92800 – 1720 793600 – 832480 – 38880 = ----------------------------------------- = ----------------- = – 0, 59 65792 5744 ⋅ 753600 Rezultă o legatură de intensitate medie. r
2

= ( 0, 59 ) = 34, 81 % ⇒ ⇒ preţul influenţează cantitatea cumpărată în proporţie de 34,81%.
xy

2

13.5. MODELE DE REGRESIE MULTIPLĂ În practică variaţia unei variabile y este dependentă de acţiunea complexă a mai multor factori: y = f ( x i, x 2 , … , x n ) + e Modelul unei astfel de legături poate fi liniar sau curbiliniu, după cum este forma legăturilor dintre fiecare pereche de variabile ( y ; x i ) . Dacă toate legăturile simple dintre y şi x sunt liniare, atunci şi regresia multiplă este liniară, iar dacă cel puţin una dintre legăturile simple este neliniară atunci regresia multiplă este curbilinie. 294

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

13.5.1. Regresia multiplă liniară Modelul de regresie va fi: Y x1, x2, …, xn = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + … + b n x n Punând condiţia de minim: S =

∑ ( y – Yx …x )
1 n

2

= minim

şi anulând

derivatele parţiale ale expresiei în raport cu parametrii a, b 1 …b n ⇒ ⎧ n ⋅ a + b1 ∑ x1 + b2 ∑ x2 + … + bn ∑ xn = ∑ y ⎪ 2 ⎪a x + b 1 ∑ x1 + b2 ∑ x1 x2 + … + bn ∑ x1 xn = ⎪ ∑ 1 ⎪ 2 ⎨a x + b ∑ 2 1 ∑ x1 x2 + b2 ∑ x2 + … + bn ∑ x2 xn = ⎪ ⎪ …………………………………………… ⎪ ⎪ 2 ⎩ a ∑ xn + b1 ∑ x1 xn + b2 ∑ x2 xn + … + bn ∑ xn = 13.5.2. Regresia multiplă neliniară Regresia multiplă neliniară de tipul putere ia forma: Y x 1, x 2, …, xn = a ⋅ x 11 ⋅ x 2 2 + … + x nn
b b b

∑ x1 y ∑ x2 y ∑ xn y

care,

pentru facilitarea calculelor se liniarizează şi ia forma: log y x1, x2, …, xn = log a + b 1 log x 1 + b 2 log x 2 + … + b n log x n , iar determinarea parametrilor se face rezolvând sistemul corespunzător de ecuaţii normale rezultate din aplicarea metodei celor mai mici pătrate. Un model de corelaţie bifactorială utilizat mult în modelarea creşterii economice este funcţia de tip COBB-DOUGLAS. Y x1 x2 = a ⋅ x 11 ⋅ x 22 care exprimă corelarea produsului final cu fondurile fixe productive ( x 1 ) şi cu forţa de muncă ( x 2 ); b 1 şi b 2 reprezintă coeficienţi de elasticitate. 295
b b

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

- în cazul unei legături multiple curbilinii de tipul parabolei de gradul doi, ecuaţia de regresie ia forma: Y x1, x2, …, x n = a + b 1 x 1 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + … + b n x n + b n x n astfel spre exemplu pentru parabola de gradul 2 cu 2 variabile factoriale: Y x1, x2 = a + b 1 x 1 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 2 x 2 ⇒
2 2 ⎧n ⋅ a + b 1 ∑ x1 + b1 ∑ x1 + b2 ∑ x2 + b2 ∑ x2 = ∑ y ⎪ ⎪ 2 3 2 ⎪ a ∑ x1 + b1 ∑ x1 + b1 ∑ x1 + b2 ∑ x1 x2 + b2 ∑ x1 x2 = ∑ x1 y ⎪ ⎪ 2 ⇒ ⎨ a ∑ x2 + b1 ∑ x3 + b1 ∑ x4 + b2 ∑ x2 x2 + b2 ∑ x2 x2 = ∑ x2 y 1 1 1 1 1 1 ⎪ 2 2 3 ⎪ ⎪ a ∑ x2 + b1 ∑ x1 x2 + b1 ∑ x1 ⋅ x2 + b2 ∑ x2 + b2 ∑ x2 = ∑ x2 y ⎪ 2 2 2 3 4 2 ⎪ a x2 + b ∑ 2 1 ∑ x1 x2 + b1 ∑ x1 x2 + b2 ∑ x2 + b2 ∑ x2 = ∑ x2 y ⎩ 2 2 2 2

13.6. DETERMINAREA INTENSITĂŢII CORELAŢIEI MULTIPLE 13.6.1. Coeficientul de corelaţie multiplă liniară Coeficientul de corelaţie multiplă liniară se determină cu ajutorul coeficienţilor de corelaţie simplă dintre variabilele perechi. Spre exemplu, în cazul corelaţiei dintre y şi x 1, x 2 coeficientul de corelaţie multiplă notat cu Ry x1, x2 = r y x1 + r y x 2 – 2ry x1 ry x2 r x 1 x 2 ------------------------------------------------------------------- , în care: 2 1 – r x1 x2
2 2

ry x1

n ⋅ ∑ x1 y – ∑ x1 ∑ y --------------------------------------------------------------------------------------------= n ∑ x1 –( ∑ x1 )
2 2

⋅ n ∑ y –( ∑ y )
2

2

296

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

n ⋅ ∑ x2 y – ∑ x2 ∑ y ry x2 = --------------------------------------------------------------------------------------------n ∑ x2 –( ∑ x2 )
2 2

⋅ n ∑ y –( ∑ y )
2

2

n ⋅ ∑ x1 x2 – ∑ x1 ∑ x2 r x1, x2 = -----------------------------------------------------------------------------------------------n ∑ x1 –( ∑ x1 )
2 2

⋅ n ∑ x2 –( ∑ x2 )
2 2 2

2

Dacă r x1, x2 = 0 ⇒ Ry x 1, x 2 =

r yx 1 + r yx 2 ,

iar când r x 1, x2 = ± 1 (x 1, x 2 sunt perfect corelate), Ry x1, x2 → ∞

13.6.2. Raportul de corelaţie multiplă σ y x1, x2 ------------------ = 2 σy
2

Ry x1, x2 =

σ y ⁄ y x1, x2 … 1 – ----------------------------- ⇒ Ry x 1, x 2 … = 2 σ y

2

∑ ( yi – Yx , x … ) 1 – ----------------------------------------2 ∑ ( yi – y )
2
1 2

pentru o corelaţie multiplă liniară dintre y şi x 1, x 2 : Y x1, x2 = a + b 1 x 1 + b 2 x 2

Ry x1, x2 =

∑ [ yi – ( a + b1 x1 + b2 x2 ) ] 1 – -----------------------------------------------------------------2 ∑ ( yi – y )

2

297

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

13.7. CORELAŢIA PARŢIALĂ Corelaţia multiplă a caracterizat legătura dintre y şi variaţia simultană a 2 sau mai multe variabile factoriale. Dar, în practică apare necesitatea studierii separate a perechilor de variabile y şi x, ceea ce se realizează cu ajutorul corelaţiei parţiale, care măsoară dependenţa dintre variabile prin excluderea succesivă a influenţei celorlalţi factori (considerând influenţa lor constantă) menţinând numai influenţa factorului măsurat. În funcţie de numărul variabilelor a căror influenţă se elimină din calcul, coeficienţii de corelaţie parţială pot fi de ordinul întâi (pentru o variabilă), de ordinul 2 (pentru două variabile), etc. Ei pot fi calculaţi fie pe baza coeficienţilor simpli, fie pe baza dispersiilor. • Coeficienţii de corelaţie parţială de ordinul întâi: - între y şi x 1 , excluzând influenţa lui x 2 : ry x1 – ry x2 ⋅ r x 1 x 2 ry x1 x2 = --------------------------------------------------------2 2 ( 1 – r y x2 ) ⋅ ( 1 – r x1 x2 ) - între y şi x 2 , excluzând influenţa lui x 1 : ry x2 – ry x1 ⋅ r x 1 x 2 ry x2 x1 = --------------------------------------------------------2 2 ( 1 – r y x1 ) ⋅ ( 1 – r x1 x2 ) • Pentru coeficienţii de corelaţie parţială de orice ordin, relaţia este: ry x1 x2 x3 …xn – ry xn x2 x3 …xn – 1 ⋅ ry x 1 x n x2 x3 …xn – 1 ry x1 x2 x3 …x n = ---------------------------------------------------------------------------------------------------2 2 ( 1 – r y xn x2 x3 …x n – 1 ) ⋅ ( 1 – r x1 xn x2 x3 …xn – 1 ) şi folosind dispersiile: - între y şi x 1 , excluzând pe x 2 ⇒ Ry x 1, x2 = σyx , x 1 ------------2 2 σ yx
2

2

- între y şi x 2 , excluzând pe x 1 ⇒ Ry x2, x1 =

σ yx , x 1 ------------2 2 σ yx
1

2

298

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

13.8. METODE NEPARAMETRICE DE MĂSURARE A LEGĂTURILOR DINTRE FENOMENE Metodele analitice (parametrice) de calcul al corelaţiilor se utilizează în cazul în care exista posibilitatea de a se determina o formă de manifestare a legăturii, verificată pentru un număr suficient de date care tind să se distribuie normal. Dar, există numeroase cazuri când distribuţia caracteristicilor nu este normală şi nici nu există informaţii despre parametrii funcţiilor studiate. În acest caz, nu se pot întrebuinţa formulele indicatorilor analitici de corelaţie, ci trebuie să se folosească alte metode pentru a putea determina existenţa, direcţia şi intensitatea anumitor legături ce se stabilesc între 2 sau mai multe caracteristici. Aceste metode trebuie să elimine ipoteza privind tipul curbei de distribuţie şi să dea posibilitatea unor estimări la cele mai variate tipuri de distribuţie. Metodele prin care se rezolvă aceste probleme sunt cunoscute sub denumirea de metode neparametrice. Metodele neparametrice, pe lângă faptul ca pot stabili intensitatea unei legături facând abstracţie de tipul de distribuţie, permit de asemenea, măsurarea intensităţii legăturilor nu numai pentru caracteristicilor cantitative, dar şi pentru caracteristici calitative deoarece în cazul metodelor neparametrice nu se lucreaza cu un număr de ordine numit rang. 13.8.1. Tabelul de asociere şi coeficientul de asociere Actuala metodă se utilizeaza în special când unităţile purtătoare ale caracteristicilor sunt separate în 2 grupe sau sunt de forma unor caracteristici alternative (de tipul ‘’da - nu’’). Tabelul de asociere este format din 2 rânduri şi 2 coloane în care: în capetele rândurilor şi coloanelor se trec variantele celor 2 caracteristici care se supun asociaţiei, iar în interiorul lui, în rubricile lui, se trec frecvenţele corespunzatoare. y1 x1 x2 Total
a c a+c

y2
b d b+d

Total
a+b c+d a+b+c+d

299

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Produsul a ⋅ d arată gradul de realizare a legăturii dintre x şi y, iar b ⋅ c lipsa legăturii dintre aceste 2 caracteristici cercetate. Pentru stabilirea coeficientului de asociere care să indice existenţa şi intensitatea legăturii, cea mai utilizată formulă este cea propusă de Yule: Coeficientul de contingenta: ad – bc Q a = ----------------ad + bc Apar urmatoarele cazuri: a) independenţa de asociere, când: a b -- = -- ⇒ a ⋅ d – b ⋅ c = 0 - c d b) asociere completă, care se poate prezenta în mai multe variante:
a 0 0 d
(1) asociaţie completă

ad – bc Q c = -----------------------------------------------------------------------(a + b)(c + d)(a + c)(b + d) Qc < Qa

a 0
(2)

b d

a c
(3)

b 0

0 c
(4)

b d

asociaţie completă

asociaţie completă

asociaţie completă

cu sens pozitiv

cu sens negativ

c as = 1

c as = 1

c as = – 1

c as = – 1

c) când gradul de asociere este cuprins între 0 şi ± 1 se obţine: a b -- ≠ -- , în care: - c d a ⋅ d – b ⋅ c ≠ 0. Ca orice coeficient de corelaţie şi acesta poate lua valori – 1 < Q < 1 , aratând nu numai gradul de intensitate al celor 2 caracteristici, dar şi sensul ei. Avantajul de a se calcula uşor şi de a se folosi şi în cazul în care datele provin de la unităţi statistice complexe, care în interiorul lor pot prezenta forme diferite de distribuţie, dar pot fi transformate în variabile alternative, spre exemplu: sub şi peste nivelul mediu. 300

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Exemplul 1: Să se stabilească legătura dintre distribuţia populaţiei pe medii şi sexe în judeţul Bacau la data de 1 iulie 2000.
Sex Mediu - Urban - Rural

M 184,8 186,2

F 193,1 182,0

TOTAL 377,9 368,2

184, 8 ⋅ 182, 0 – 193, 1 ⋅ 186, 2 33633, 6 – 35955, 2 Q = -------------------------------------------------------------------------- = ----------------------------------------------- = 184, 8 ⋅ 182, 0 + 193, 1 ⋅ 186, 2 33633, 6 + 35955, 2 – ( 2321, 6 ) = ------------------------- = – ( 0, 0334 ) 69588, 8 Rezultatul obţinut arată că între distribuţia pe sex şi distribuţia pe medii, la momentul considerat, există o asociere negativă foarte slabă. 13.8.2. Coeficientul de corelaţie a rangurilor Rangul este o anumită treaptă de ordine a variantelor variabilei în serie. Pentru stabilirea rangurilor, valorile empirice ale variabilelor corelate sunt aşezate după mărimea lor în ordinea crescătoare sau descrescătoare. De obicei, în funcţie de variabila independentă se ordonează şi variabila dependentă. Coeficienţii de corelaţie ai rangurilor prezintă avantajul că ei pot fi utilizaţi şi în cazul unor distribuţii asimetrice, în cazul unui număr restrâns de unităţi pentru care nu se poate verifica reprezentativitatea datelor parţiale sau în cazul distribuţiilor unor unităţi complexe. De asemenea se poate utiliza în cazul corelării fenomenelor şi caracteristicilor calitative, care prin natura lor nu se pot exprima numeric, dar pot fi ierarhizate pe baza unui anumit rang. Pornind de la ipoteza că între cele 2 serii de ranguri există concordanţă, seria a II-a care reprezintă rangurile caracteristicii rezultative ar trebui să se ordoneze şi ea tot crescător (în cazul legăturii directe) şi descrescător (dacă legatura este inversă). În cazul existentei legăturii dintre acelaşi număr de unităţi care au rang mai mare sau mai mic decât ele. În cazul lipsei de legatură, ordinea de distribuţie a rangurilor celor 2 caracteristici este diferită.

301

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Similar se pot cuprinde în analiză şi distribuţiile paralele ale mai multor caracteristici, cu care se pot realiza mai multe combinaţii, stabilindu-se coeficienţii de corelaţie ai rangurilor simpli, parţiali şi multipli. Coeficienţii de corelaţie ai rangului Spearman 6 ∑ di r s = 1 – --------------- unde : 3 n –n d = diferenţa de rang între caracteristicile cercetate = R x – R y
2

n = numărul de unităţi cercetate; Coeficientul de corelaţie al rangurilor al lui Kendall 2S r k = ------------- unde S = P + Q 2 n –n P = numărul de ranguri mai mari în continuarea rangului considerat; Q = numărul de ranguri mai mici în continuare, decât rangul considerat (se ia cu semn - ); S = se calculeaza pentru rangurile variabilei dependente (y), ordonate dupa rangurile variabilei factoriale (x). Ambii coeficienţi variază între [ – 1, + 1 ] , cu aceeaşi semnificaţii. Exemplul 2: Considerând datele privind ponderea personalului muncitor (x) şi a producţiei industriale (y) din primele 10 judeţe ale ţării faţă de total.

Ponderea personalului muncitor( xi ) Ponderea productiei industriale ( yi ) Denumirea judetelor

2,2

2,3

3,3

3,0

2,9

1,0

1,6

5,1

1,1

1,9

1,7

1,8

4,8

4,0

2,3

0,8

1,9

5,5

0,8

1,8

Alba

Arad

Arges

Bacau

Bihor

BistritaBraila Nasaud

Brasov Botosani Buzau

302

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Jude tul Brasov Arges Bacau Bihor Arad Alba Buzau Braila Botosani Bistrita-Nasaud TOTAL

x (%) 5,1 3,3 3 2,9 2,3 2,2 1,9 1,6 1,1 1

y (%) 5,5 4,8 4,0 2,3 1,8 1,7 1,8 1,9 0,8 0,8

Ra ngurile

Rx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ry
1,0 2,0 3,0 4,0 6,5 8,0 6,5 5,0 9,5 9,5

d = Rx − Ry d 2
0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -2,0 0,5 3,0 -0,5 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 4,00 0,25 9,00 0,25 2,25 16,00

P 9 8 7 6 3 2 2 2 0 0 39

Q 0 0 0 0 -1 -2 -1 0 0 0 -4

S = P -Q 9 8 7 6 2 0 1 2 0 0 35

16 r s = 1 – ------------------- = 0, 983 3 10 – 10

2 ⋅ 35 r k = ------------------- = 0, 777 2 10 – 10

Ambii coeficienţi arată o corelaţie pozitivă şi destul de strânsă între cele 2 variabile.De obicei, coeficientul de corelaţie al rangului dupa formula lui Kendall este mai mic decât cel al lui Spearman. 13.8.3. Coeficientul de elasticitate După calcularea funcţiei de regresie, o problemă importantă care revine statisticii este determinarea gradului în care variabila rezultativă reacţionează la modificarile factorilor incluşi în model şi care o influenţeaza într-o măsura mai mare sau mai mică. Cu alte cuvinte, vrem să determinăm sensibilitatea fenomenului efect (variabila rezultativă) la variaţia fenomenului cauza (variabila factorială). Aceasta flexibilitate este cunoscută sub denumirea de elasticitate. În activitatea de comerţ şi turism, cel mai adesea se vorbeşte de elasticitatea cererii de consum, adică acea proprietate a cererii de consum de a se modifica în funcţie de variaţia fenomenelor care o determină (venituri, preţ, sezonalitate, structurile demografice şi socio- profesionale, etc.). În acest scop s-a introdus de către A. Marshall în 1980 coeficientul de elasticitate şi a fost utilizat iniţial în studiul teoretic al cererii de consum. El a fost determinat ca un raport între modificarea relativă a cererii pentru o anumită marfă şi modificarea relativa a preţului ei, respectiv: 303

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

∆y x ∆y ∆x - E = ----- ÷ ----- = ----- ⋅ y x ∆x y unde: x = preţul unei anumite mărfi; ∆x = modificarea preţului acestei mărfi; y = cererea mărfii respective; ∆y = modificarea acestei cereri.

Asemănător se calculează coeficientul de elasticitate al cererii de consum în funcţie de venituri, în acest caz x va reprezentă venitul mediu, iar ∆x modificarea acestui venit. Generalizând, rezultă că relaţia de calcul a coeficientului de elasticitate este: ∆y x 0 - unde: E = ----- ⋅ ---∆x y 0 x 0 = nivelul înregistrat în perioada de bază de variabila explicativă; ∆x = modificarea variabilei explicative în intervalul de timp considerat; y 0 = nivelul înregistrat în perioada de baza de variabila explicată; ∆y = modificarea variabilei explicate în intervalul de timp considerat. Iată 3 situaţii limită: a, b şi c privind elasticitatea cererii unui produs în raport cu preţul:

Q

Q

E = E = 0

8

P

P

a)

b)

304

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Q

Q
ce re r e a n o r m a l a i n c a z u l p r e t u l u i n u s i a l v e n i t u l u i

E = 1

P

P

c) a) Situaţia în care la orice modificare a preţului cererea, sub raport cantitativ, rămâne aceeaşi - cerere total inelastică, insensibilă la modificarea factorului; b) Situaţia opusă, în care cererea se modifică nelimitat, indiferent de nivelul preţului - cerere perfect elastică; c) Situaţia de proporţionalitate în ceea ce priveşte reacţia efectului la modificarea factorului. Deci, în funcţie de mărimea coeficientului de elasticitate, cererea populaţiei pentru diversele produse poate fi: - elastică, când E > 1 - inelastică, când E < 1 - de elasticitate unitară sau proporţională, când E = 1 . Factorul în raport cu care se apreciază gradul de sensibilitate al cererii poate fi: venitul, preţul, oferta, cheltuiala de reclamă, desfacerile totale, mărimea populaţiei, etc. - în raport cu venitul, cererea este de regulă inelastica la produsele de uz casnic (alimentare şi nealimentare) şi se prezintă ca elastică sau chiar foarte elastica la produsele de uz indelungat, produsele de lux, servicii. - în raport cu preţul, cererea prezintă de regulă o elasticitate cu semnul minus, întrucât dependenţa este inversă (fac excepţie de la regulă produsele demodate şi plafonate pentru care scaderea preţului duce la scăderea cererii). 305

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

Cererea este elastică atunci când schimbarea relativă a venitului (preţului) generează o schimbare mai mult decât proporţională a cantitaţii sau a cheltuielii prin care se exprimă cererea. Exemplu: Dacă la o creştere a venitului cu 5% cererea de televizoare creşte 110 – 100 105 – 100 cu 10% este deci o cerere elastică: E = ----------------------- ÷ ----------------------- = 2 > 1 100 100 O cerere este inelastică dacă modificarea venitului determină o schimbare neînsemnată a volumului cererii. Exemplu: Dacă la o modificare cu 5% a venitului, cererea de paste 101 – 100 105 – 100 făinoase creşte cu 1%: E = ----------------------- ÷ ----------------------- = 0 ,2 < 1 100 100 Elasticitatea este unitară atunci când modificarea cererii este proporţională cu modificarea venitului. Exemplu: Creşte venitul cu 5%, creste şi cererea de îmbrăcăminte cu 5%: 105 – 100 105 – 100 E = ----------------------- ÷ ----------------------- = 1 100 100 În domeniul relaţiilor comerciale şi de cooperare cu străinătatea, prezintă interes elasticitatea calculata la nivel macroeconomic. Se compară variaţia relativă a exportului total sau a importului total al ţării, cu modificarea relativă a unor indicatori sintetici ai dezvoltării economiei naţionale sau cu variaţia relativă a cererii şi a ofertei mondiale. Coeficienţii de elasticitate astfel stabiliţi caracterizează în ce măsura este “sensibil“ comerţul exterior al ţării noastre la modificarea venitului net, spre exemplu sau la schimbările survenite în comerţul mondial. Analiza de elasticitate a cererii poate fi făcută pe baza datelor expuse în serii cronologice, în acest caz se pot determina elasticităţi cu bază fixă sau cu bază în lanţ. Coeficientul de elasticitate fiind o mărime comparabilă, face posibilă analiza evoluţiei sale în dinamică, precum şi pe produse sau grupe de produse. Este foarte mult folosit în analiza nivelului de trai, precum şi în prognoza cererii de consum a populaţiei.

306

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

13.9. Teme şi întrebări propuse pentru studiul individual 1. Cum identificaţi existenţa unei legături ? 2. Cum se întocmeşte o corelogramă şi cum se interpretează informaţiile oferite vizual pe diagramă ? 3. Cum se alege cel mai bun model care să exprime legătura dintre două fenomene ? 4. Cum se previzionează evoluţia unui factor în funcţie de alt factor aflat în interdependenţă ? 5. Când se calculează coeficientul de corelaţie şi cum se interpretează ? Dar raportul de corelaţie ? 6. În ce condiţii se foloseşte corelaţia neparametrică ? 7. Cum se stabileşte asocierea dintre variabile nominale ? 8. La ce foloseşte şi cum se interpretează coeficientul de elasticitate ? Daţi cel puţin 3 exemple. 9. Despre 10 unităţi comerciale se cunosc următoarele informaţii:
Nr. crt. Vânzări (bucăţi) Număr vânzători (persoane)

1 26 9

2 30 12

3 32 15

4 22 7

5 20 5

6 23 8

7 45 22

8 50 25

9 52 32

10 60 40

Estimaţi nivelul vânzărilor realizate de 50 de vânzători. 10. Cunoscând cheltuielile de publicitate şi vânzările realizate de 10 societăţi comerciale, să se estimeze valoarea vânzărilor pentru un nivel al cheltuielilor de publicitate de 10 milioane lei:
Cheltuieli publicitate (milioane lei) Vânzări (milioane lei) 3 5 5 25 7 70 6 45 6,8 60 8 90 3,5 12 4 15 4,5 27 6,5 55

307

Analiza seriilor interdependente (Regresie şi corelaţie)

11. Despre 10 salariaţi se cunosc următoarele informaţii referitoare la productivitatea muncii şi salariul mediu realizat într-o lună:
Productivitatea muncii (bucăţi/salariat) Salariul mediu lunar (lei RON)

55 470

54 430

43 380

41 390

55 450

56 470

63 520

64 510

54 460

58 470

Estimati nivelul salariului mediu pentru o productivitate de 70 bucăţi/salariat. 12. Cunoscînd veniturile medii lunare şi cheltuielile pentru achiziţionarea unui anumit produs pentru 10 salariaţi să se estimeze nivelul cheltuielilor pentru un venit mediu de 750 lei RON.
Venituri (lei RON) Cheltuieli (lei RON)

650 341

520 313

380 271

420 315

580 332

440 295

550 337

480 325

640 352

610 356

308

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XIV INDICI STATISTICI

OBIECTIVE În permanenţă se apelează în practică la exprimarea sub forma indicilor pentru a arăta evoluţia unui fenomen sau altul. De multe ori însă nu se cunoaşte în profunzime fenomenul sau, şi mai grav, se folosesc în analiză modalităţi greşite de exprimare în interpretarea datelor. Din acest motiv şi datorită deselor utilizări în practică, scopul acestui capitol este însuşirea corectă de către studenţi a modului de construire a indicilor sintetici, a folosirii sistemelor de ponderare existente, dar şi a descompunerii unui fenomen complex pe factori de influenţă. Numeroasele cazuri aplicative prezentate la finele acestui capitol vor conduce la o înţelegere mai bună a teoriei indicilor şi la rolul acesteia în analiza concretă a datelor reale. Cuvinte cheie
Indice statistic Indice al dinamicii Indici teritoriali Indici ai planului Indici ai îndeplinirii sarcinii de plan Indici individuali Indici de grup Pondere Indice agregat Indice ca medie a indicilor individuali Indici calculaţi ca raport de medii Indicele fenomenului complex Indici factoriali Metoda substituţiei în lanţ Metoda restului nedescompus Serie cronologică de indici

În cadrul indicatorilor statistici care se exprimă în procente (prin mărimi relative), indicii ocupă un loc important fiind acea categorie economică care măsoară variaţia medie a fenomenelor individuale sau colective şi care exprimă raportul dintre două mărimi omogene, de acelaşi gen, comparate în timp sau în spaţiu, a datelor absolute. 309

IndicI statistici

Cu ajutorul lor se poate determina mişcarea, evoluţia şi tendinţa relativă a fenomenului, caracterizând nivelul şi creşterea unei mărimi faţă de alta, exprimând de câte ori este mai mare prima în comparaţie cu a doua. Se poate spune că indicii sunt cartea de vizită a unei ţări, ei arată în mod sintetic dacă sunt bine calculaţi, starea naţiunii, succesul sau insuccesul, caracterizând în ansamblu nivelul dezvoltării economico-sociale, culturale şi politice şi îndeosebi gradul bunăstării populaţiei în ţara respectivă. La alcătuirea indicilor trebuie să se respecte anumite principii şi reguli, pentru ca ei să răspundă sarcinii pe care o au: de a exprima conţinutul sau sensul economic al schimbării fenomenului. Altfel spus, problema fundamentală care se pune la construirea indicilor este aceea de a desprinde în adâncime şi multilateral conţinutul economic al schimbării medii a fenomenului studiat.

14.1. BAZA METODOLOGICĂ COMUNĂ DE ALCĂTUIRE A INDICILOR La alcătuirea indicilor trebuie să se respecte anumite principii şi reguli, pentru ca ei să răspundă sarcinii pe care o au: de a exprima conţinutul sau sensul economic al schimbării fenomenului. Altfel spus, problema fundamentală care se pune la construirea indicilor este aceea de a desprinde în adâncime şi multilateral conţinutul economic al schimbării medii a fenomenului studiat. Construirea indicilor se bazează pe un raport cu ajutorul căruia anumite date luate în cercetare sunt comparate cu alte date având caracter analog, dintr-o perioadă diferită sau din aceeaşi perioadă dar dintr-un spaţiu diferit. Datele supuse studiului, numite date ce se compară apar la numărător, iar la numitor figurează datele cu care se face comparaţia (date bază de raportare). Datele supuse comparaţiei sunt expresia unor fenomene complexe, în sensul că, mărimea lor este rezultatul unui produs de doi sau mai mulţi factori simpli. Unul dintre aceşti factori simpli are caracter extensiv, de volum, numit şi factor cantitativ, simbolizat de obicei cu f (deoarece au rol de frecvenţe de multe ori), în timp ce ceilalţi factori sunt intensivi, numiţi şi factori calitativi.

310

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Din produsul celor 2 factori x ⋅ f ⇒ nivelul totalizat al fenomenului complex la nivelul grupei sau

∑x ⋅ f ⇒

la nivelul întregii colectivităţi.

Fenomenul complex va fi notat cu y y = x ⋅ f Spre exemplu, valoarea unei mărfi va fi dată de produsul dintre cantitate şi preţul unitar:

v
fenomenul complex notat teoretic cu “y”

=

p

q
factor cantitativ, notat teoretic cu “ f ”

factor calitativ, notat teoretic cu “x”

14.1.1. Indicii individuali Prin indici individuali se înţelege raportul de mărime al schimbării unui singur element, indiferent dacă este o caracteristică a unei colectivităţi omogene, volumul unei grupe sau al colectivităţii. x1 x i 1 ⁄ 0 = ---- ; x0 unde y = x⋅f f1 f i 1 ⁄ 0 = --- ; f0 i1 ⁄ 0
y( x ⋅ f)

x1 ⋅ f1 y1 = ------------ = ---x0 ⋅ f0 y0

,

Aceşti indici individuali notaţi cu 1 ⁄ 0 sunt indici ai dinamicii întrucât se compară elementele fenomenului din perioada curentă cu acelaşi fenomen din perioada bază de raportare. La fel se rezolvă şi alţi indici cu semnificaţia: - indici individuali ai sarcinilor de plan: x pl ----- ; x0 f pl ---- ; f0 x pl ⋅ f pl ---------------x0 ⋅ f0 311

IndicI statistici

- indici individuali ai îndeplinirii sarcinii de plan f1 x1 ----- ; ---- ; x pl f pl - indici teritoriali xA xB x i A ⁄ B = ---- sau dacă se doreşte comparaţia invers: ---- ; xB xA fA f i A ⁄ B = --fB fB sau invers ---- ; xA xA ⋅ fA xB ⋅ fB x⋅f i A ⁄ B = ------------- sau invers -------------xB ⋅ fB xA ⋅ fA x1 ⋅ f1 ---------------x pl ⋅ f pl

unde A şi B sunt spaţii teritoriale diferite. 14.1.2. Indicii de grup Indicii de grup se calculează la nivelul unei grupe sau pe întreaga colectivitate, sintetizând care este variaţia medie a fenomenului studiat. Deci, indicele de grup nu este o sumă a indicilor individuali ci o medie a acestora, exprimând tendinţa de modificare în timp şi spaţiu a caracteristicii la care se referă. La constituirea indicilor de grup trebuie ţinut seama de următoarele 2 cazuri: a) când elementele factorului cantitativ (f) ale fenomenului complex nu pot fi însumate direct, fiind de esenţă diferită. Spre exemplu cazul în care o unitate desface produse diferite, la care nu ar avea nici un sens economic însumarea. de regulă, în aceste cazuri, nici factorul calitativ nu poate fi însumat direct. Spre exemplu, valoarea = preţ x cantitate ( v = p × q ). Factorul cantitativ este q, care nu este însumabil direct, iar factorul calitativ este preţul unitar al mărfii (p), care de asemenea nu ar avea sens să-l însumăm.

312

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

b) când elementele factorului cantitativ (f) pot fi însumate direct, fiind de aceeaşi natură. Exemplu, în cazul productivităţii muncii, factorul cantitativ este numărul de salariaţi, care este însumabil. a) În acest caz indicele de grupă poate fi obţinut sub formă agregată, atât din mărimi absolute, cât şi din mărimi relative a indicilor individuali. b) Schimbarea medie a fenomenului complex se face cu ajutorul indicilor de grupă, ca raport de medii. O problemă deosebită la alcătuirea I 1 ⁄ 0 este alegerea şi folosirea ponderilor, întrucât aceştia sunt întotdeauna indici ponderaţi. 14.1.2.1. Alegerea şi folosirea indicilor de grupă La un indice agregat, alcătuit din mărimi absolute, ponderile sunt întotdeauna simple, în timp ce la indicii agregaţi construiţi cu ajutorul mărimilor relative a indicilor individuali, ponderile sunt compuse. Putem avea următoarele cazuri generale:

∑ x1 ⋅ -f x I 1 ⁄ 0 = ----------------∑ x0 ⋅ f

∑ f1 ⋅ x f şi I 1 ⁄ 0 = ----------------∑ f0 ⋅ x

În general, pentru a scoate în evidenţă de la o perioadă la alta variaţia medie a factorului calitativ (x), celălalt factor cu care se face ponderarea se ia la nivelul perioadei curente:

∑ x1 ⋅ f1 -------------------∑ x0 ⋅ f1
şi pentru a scoate în evidenţă modificarea medie a factorului cantitativ prin mijlocirea factorului calitativ, acesta din urmă se ia constant la nivelul perioadei de bază:

∑ f1 ⋅ x0 . -------------------∑ f0 ⋅ x0
313

IndicI statistici

14.1.2.2. Modalităţi de ponderare a indicilor de grupă Cele mai răspândite modalităţi de ponderare sunt cele propuse de: - LASPEYRES, care consideră factorul constant în perioada de bază; - PAASCHE, care consideră factorul constant în perioada curentă. De subliniat faptul că în practică, indicii factorului calitativ se calculează ca indici Paasche (cel mai adesea) sau ca indici Laspeyres. Indicele factorului cantitativ se calculează numai ca indice Laspeyres.

∑ x0 ⋅ f1 x ∑ x1 ⋅ f1 f I L = -------------------- ; I P = -------------------∑ x0 ⋅ f0 ∑ x0 ⋅ f1
Aceşti indici se pot reuni într-un sistem: I = I L ⋅I P - indicele mediu geometric Irving FISCHER: Pentru factorul calitativ spre exemplu, acesta va fi: ∑ x1 ⋅ f0 ∑ x1 ⋅ f1 x I 1 ⁄ 0 = -------------------- ⋅ -------------------∑ x0 ⋅ f0 ∑ x0 ⋅ f1 La fel se folosesc ponderile şi la indicii teritoriali. Ponderile la calculul unui indice de grupă îndeplinesc următoarele funcţii: - îndeplinesc rol de frecvenţe; - au rolul de a scoate în evidenţă schimbarea medie a elementului indexat, deci a elementului care ne interesează, prin fixarea ponderilor la un anumit nivel considerat neschimbat. Deci se face abstracţie de faptul că şi ponderile s-ar modifica în timp. Ponderile sunt considerate neschimbate, tocmai pentru a putea reliefa în timp schimbarea numai a elementelor care ne interesează. Exemplu: La indicele de grupă al preţurilor se folosesc drept ponderi neschimbate cantităţile de produse din perioada curentă, deoarece ne interesează economiile realizate ca urmare a reducerii preţului sau sumele ce trebuie să le plătească oamenii în plus ca urmare a creşterii preţurilor la produsele respective. 314
y f x

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

14.2. CONSTRUIREA INDICILOR DE GRUP Indicii de grup se pot construi sub formă de: a) Indici agregaţi b) Indici calculaţi ca medie a indicilor individuali c) indici determinaţi ca raport a două medii 14.2.1. Indicii agregaţi Indicii agregaţi se calculează ca raport între suma mărimilor absolute ale indicatorilor de la nivelul colectivităţii studiate din perioada curentă şi suma mărimilor absolute ale aceloraşi indicatori pentru perioada luată ca bază de comparare.

∑ y1 ∑ x1 ⋅ f1 y I 1 ⁄ 0 = ----------- = -------------------- , avem în vedere că f nu este însumabil direct. y0 ∑ ∑ x0 ⋅ f0
Pentru măsurarea modificării fiecărui factor vom utiliza ca punct de plecare indicele lui y, considerând constant un factor şi variabil factorul a cărui modificare ne interesează. Factorul constant este numit pondere şi poate fi considerat la nivelul perioadei de bază sau curentă. Rezultă astfel diferite sisteme de indici: - tip Laspeyres

∑ x1 ⋅ f0 x I 1 ⁄ 0 = -------------------∑ x0 ⋅ f0
x I1 ⁄ 0

- tip Paasche

=

∑ x1 ⋅ f1 -------------------∑ x0 ⋅ f1

Identic şi pentru factorul cantitativ. Aceşti indici se pot reuni într-un sistem: I1 ⁄ 0 = I1 ⁄ 0( L ) ⋅ I1 ⁄ 0( P )
y x f

sau

I1 ⁄ 0 = I1 ⁄ 0( P ) ⋅ I1 ⁄ 0( L)

y

x

f

De subliniat că în practică indicele factorului calitativ se poate calcula atât ca indice tip Paasche, cât şi ca indice tip Laspeyres, în timp ce indicele factorului cantitativ se calculează numai ca indice de tip Laspeyres. 315

IndicI statistici

Utilizând indicii din relaţiile de mai sus se pot calcula şi modificările absolute. Atunci când cei doi indici factoriali folosesc sisteme de ponderare diferite (unul de tip Laspeyres, iar cel de-al doilea de tip Paasche) este valabilă descompunerea geometrică (produsul celor 2 indici factoriali este egal cu indicele fenomenului complex). În acelaşi timp, este valabilă şi descompunerea analitică a sporurilor (sporul fenomenului complex este egal cu suma celor două sporuri datorate factorilor de influenţă). Întotdeauna sporul absolut se va calcula ca o diferenţă între numărătorul şi numitorul indicelui şi arată cu cât s-a modificat în mărime absolută fenomenul complex ca urmare a influenţei factorului respectiv. În cazul formulelor generale de mai înainte, dacă indicii factoriali s-au calculat ca un indice de tip Paasche pentru factorul calitativ şi ca un indice Laspeyres pentru factorul cantitativ, vom avea: • Sporul fenomenului complex y, sub influenţa concomitentă a factorului x şi f (1‘) ∆1 ⁄ 0 =
y

∑ x1 f1 – ∑ x0 f0

• Sporul fenomenului complex y, sub influenţa factorului cantitativ f : (2‘) ∆1 ⁄ 0 =
y(f)

• Sporul fenomenului complex y, sub influenţa factorului calitativ x : (3‘) ∆1 ⁄ 0 =
y( x)

∑ x0 f1 – ∑ x0 f0

∑ x1 f1 – ∑ x0 f1
(1‘)= (2‘) + (3‘)

În continuare, dacă dorim să analizăm în ce proporţie un factor contribuie la obţinerea sporului total al fenomenului complex, se va calcula ponderea acestuia în total spor şi se va exprima în procente: ∆1 ⁄ 0 k = ----------- ⋅ 100 y ∆1 ⁄ 0
f y(f)

• Contribuţia relativă a factorului cantitativ:

316

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

• Contribuţia relativă a factorului calitativ:

k

x

∆1 ⁄ 0 = ------------ ⋅ 100 y ∆1 ⁄ 0

y(x )

Suma celor două ponderi va fi obligatoriu egală cu 1 când acestea sunt exprimate în coeficient sau cu 100 când au fost exprimate în procente. k +k
f x

= 1 sau 100 %

Vom exemplifica în continuare folosirea formulelor teoretice asupra fenomenului (indicatorului) valorii producţiei ( v i ) care este compus dintrun factor cantitativ, cantitatea produsă din fiecare produs ( q i ) şi unul calitativ, preţul unitar al fiecărui produs ( p i ). Dacă se doreşte analiza dinamicii pe total societate, vom avea: a) Indicele total al valorii, care arată de câte ori a crescut valoarea producţiei pe total societate în perioada curentă faţă de perioada bază, sub influenţa tuturor factorilor:

∑ v1 ∑ q1 p1 v I 1 ⁄ 0 = ----------- = ----------------v0 q0 p0 ∑ ∑
Sporul total al valorii pe întreaga societate va fi diferenţa dintre numărătorul şi numitorul indicelui corespunzător: ∆1 ⁄ 0 =
v v

∑ v1 – ∑ v0

=

∑ q1 p1 – ∑ q0 p0
v(q)

Din I 1 ⁄ 0 se vor desprinde cei doi indici factoriali, I 1 ⁄ 0
q

(sau notat simplu

I 1 ⁄ 0 cunoscut în practică sub denumirea de indicele volumului fizic) şi I1 ⁄ 0
v( p)

(sau notat simplu I 1 ⁄ 0 , cunoscut în practică şi sub denumirea de

p

indicele preţurilor). Cei doi indici factoriali se calculează de regulă, primul ca un indice de tip Laspeyres, iar cel de-al doilea ca un indice de tip Paasche.

317

IndicI statistici

b) Indicele volumului fizic:

∑ q1 p0 v(q) I 1 ⁄ 0 = ----------------q0 p0 ∑
iar sporul valorii produse pe total societate numai sub influenţa sporului producţiei fizice: ∆1 ⁄ 0 =
v( q)

∑ q1 p0 – ∑ q0 p0

c) Indicele preţurilor:

∑ q1 p1 v(p) I 1 ⁄ 0 = ----------------q1 p0 ∑
iar sporul valorii produse pe total societate numai sub influenţa creşterii preţurilor: ∆1 ⁄ 0 =
v( p)

∑ q1 p1 – ∑ q1 p0
q p

Obligatoriu se va verifica relaţia: I 1 ⁄ 0 = I 1 ⁄ 0 ⋅ I 1 ⁄ 0 şi respectiv:
v

∆1 ⁄ 0 = ∆1 ⁄ 0 + ∆1 ⁄ 0

v

q

p

dat fiind faptul că la construirea celor 2 indici factoriali au fost folosite sisteme de ponderare diferite. 14.2.2. Indici calculaţi ca medie a indicilor individuali Calculul indicilor sintetici sub formă agregată necesită cunoaşterea agregatelor ∑ x 0 f 0 , ∑ x 1 f 1 , ∑ x 0 f 1 , ∑ x 1 f 0 . Agregatele ∑ x 0 f 0 = ∑ y 0 şi ∑ x 1 f 1 = ∑ y 1 pot fi obţinute direct din evidenţa agenţilor economici, exprimând nivelul fenomenului complex în cele două perioade. De foarte multe ori nu se cunosc agregatele ∑ x 0 f 1 şi ∑ x 1 f 0 şi determinarea lor ar necesita eforturi şi cheltuieli suplimentare, iar când se cunoaşte doar y şi nu separat x şi f , obţinerea lor directă este imposibilă.

318

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În acest caz, indicii sintetici sub formă agregată se înlocuiesc cu indicii sintetici calculaţi ca medie a indicilor individuali. În funcţie de datele disponibile se pot calcula:

1. Dacă cunoaştem nivelul indicatorului complex în perioada de bază x 0 f 0 şi
indicii individuali ai factorului cantitativ i sau factorul cantitativ pentru cele două perioade ( f 0 şi f 1 ), indicele sintetic al factorului cantitativ de tip Laspeyres se calculează ca medie aritmetică a indicilor individuali ( i ), folosindu-se ponderea compusă x 0 f 0 : IL =
f f f

∑ x0 f1 --------------x0 f0 ∑

=

∑ x0 f0 ⋅ i -------------------------∑ x0 f0

f

f1 f f şi i = --- ⇒ f 1 = i ⋅ f 0 f0

2. Dacă se cunoaşte nivelul indicatorului complex în perioada de bază şi
indicii individuali ai factorului calitativ i sau nivelul factorului calitativ în cele două perioade ( x 0 şi x 1 ), indicele sintetic al factorului calitativ de tip Laspeyres se calculează ca medie aritmetică a indicilor individuali i , folosindu-se ponderea compusă x 0 f 0 :
x IL x x

=

∑ x1 f0 --------------x0 f0 ∑

=

∑ i ⋅ x0 f0 -----------------------x0 f0 ∑

x

x1 x şi i 1 ⁄ 0 = ---x0

⇒ x1 = i1 ⁄ 0 ⋅ x0

x

3. Dacă se cunoaşte nivelul indicatorului complex în perioada curentă ( x 1 f 1 )
şi indicii individuali ai factorului calitativ ( i ) sau nivelul factorului calitativ în cele 2 perioade ( x 1 şi x 0 ), indicele sintetic al factorului calitativ de tip Paache se calculează ca medie armonică a indicilor individuali ( i ), folosindu-se ponderea compusă x 1 f 1 .
x x

∑ x1 f1 ∑ x1 f1 x I L = --------------- = -----------------------1 ∑ x0 f1 ∑ --- ⋅ x1 f1 x i

x1 x1 x i = ---- ⇒ x 0 = ---x x0 i

319

IndicI statistici

14.2.3. Sistemul indicilor calculaţi ca raport de medii Când elementele factorului cantitativ pot fi însumate direct, schimbarea medie a fenomenului complex se face cu ajutorul indicilor de grupă ca raport de medii. Acesta se foloseşte atunci când este necesar să se calculeze indici de grup pentru variabile calitative care au caracter de medie. Specific acestor variabile calitative este faptul că valorile individuale sunt rezultatul raportului dintre valorile a 2 caracteristici de natură diferită dar interdependente. De exemplu: Productivitatea la nivelul unei firme se poate exprima ca o medie a productivităţii la nivel de secţii componente ale firmei. Dacă la nivelul unei unităţi a colectivităţii studiate y i = x i ⋅ f i , vom avea: yi x i = --fi La nivelul întregii colectivităţi: x = fi
*

∑ y-i ---------∑ fi

=

∑ xi ⋅ fi -----------------∑ fi

=

∑ xi ⋅ fi

*

, în care

= structura factorului cantitativ;

sau altfel spus, frecvenţa relativă. • Indicele sintetic care măsoară variaţia nivelului mediu al fenomenului complex, sub influenţa concomitentă a ambilor factori, poartă denumirea de indice cu structură variabilă: (1)
x⋅f I1 ⁄ 0

x1 ∑ x1 ⋅ f1 ∑ x0 ⋅ f0 ∑ x1 ⋅ f1= ---- = -------------------- : -------------------- = ---------------------* x0 ∑ f1 ∑ x0 ∑ x1 ⋅ f0

*

• Pentru a măsura variaţia nivelului mediu al caracteristicii de indexat ca urmare a variaţiei ei în fiecare grupă se calculează indicele cu structură fixă:
x I1 ⁄ 0

(2)

=

∑ x1 ⋅ f1 : ∑ x0 ⋅ f1 -------------------- -------------------∑ f1 ∑ f1

=

∑ x1 ⋅ f1---------------------* ∑ x0 ⋅ f1
320

*

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

• Pentru a măsura nivelul mediu al caracteristicii de indexat, ca urmare a variaţiei structurii colectivităţii, se calculează indicele schimbărilor structurale: (3)
(f) I1 ⁄ 0

=

∑ x0 ⋅ f1 : ∑ x0 ⋅ f0 -------------------- -------------------∑ f1 ∑ f0

=

∑ x0 ⋅ f1---------------------* ∑ x0 ⋅ f0

*

(1) = (2) ⋅ (3) În continuare pot fi calculate şi sporurile aferente fenomenului complex şi factorilor de influenţă rezultând: ∆1 = ∆2 + ∆3 Exemplu de folosire a indicilor sintetici calculaţi ca raport a două medii: 1. Ştim că productivitatea medie a muncii W se poate calcula ca raport între valoarea producţiei ( Q ) şi numărul mediu de salariaţi ( T ). Prin urmare, W are sensul de variabilă calitativă, calculată ca o mărime relativă de intensitate (raportul dintre doi indicatori diferiţi, dar aflaţi într-o strânsă legătură) şi pe de altă parte, factorul cantitativ T poate fi însumat direct. Se îndeplinesc toate condiţiile pentru a calcula indicele sisntetic al productivităţii ca un raport a două medii. De altfel, însăşi productivitatea W este o mărime medie, rezultând din formula de calcul: • la nivelul secţiei spre exemplu, Qi W i = ----⇒ Qi = Wi ⋅ Ti Ti • la nivelul întregii societăţi:

∑ Qi ∑ Wi ⋅ Ti W i = ------------ = ---------------------- = ∑ Ti ∑T
i

∑ Wi ⋅ Ti

*

, unde

Ti

*

este structura numărului de salariaţi (care poate fi exprimată în coeficient, sau în %). 321

IndicI statistici

Cu alte cuvinte, productivitatea medie a muncii la nivelul întregii societăţi W i este o medie a productivităţilor medii a muncii a secţiilor componente W i . Vom construi mai departe sistemul de indici: • Indicele fenomenului complex, respectiv al productivităţii muncii pe total societate, sub influenţa ambilor factori (a productivităţii muncii la nivel de secţie şi a structurii numărului de salariaţi T i :
*

Wi I1 ⁄ 0

=

∑ Q1 : ∑ Q0 ------------- ------------∑ T1 ∑ T0

=

∑ W1 T1 : ∑ W0 T0 ------------------- ------------------T1 T0 ∑ ∑

=

∑ W1 T1 -----------------------* ∑ W0 T0

*

În funcţie de datele disponibile se va opta pentru una din formulele descrise mai înainte. Calculăm mai departe cei doi indici factoriali. • Indicele factorului cantitativ, respectiv structura numărului de salariaţi:
Ti W i ⎛ ------- ⎞ ⎝ ΣT i⎠ I1 ⁄ 0

=

∑ W0 T1 : ∑ W0 T0 ------------------- ------------------T1 T0 ∑ ∑

=

∑ W0 T1 -----------------------* W0 T0 ∑

*

Acesta va arăta de câte ori a crescut productivitatea muncii pe total societate, dar numai sub influenţa modificării structurii numărului de salariaţi. • Indicele factorului calitativ, respectiv productivitatea muncii la nivel de secţie:

W( W ) I1 ⁄ 0 i

=

∑ W1 T1 : ∑ W0 T1 ------------------- ------------------T1 T1 ∑ ∑

=

∑ W1 T1 -----------------------* W0 T1 ∑

*

Acesta va arăta de câte ori a crescut productivitatea muncii pe total societate, dar numai sub influenţa modificării productivităţilor medii a muncii la nivelul secţiilor.

322

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

În final trebuie să se verifice descompunerea geometrică:
Ti W i ⎛ ------- ⎞ ⎝ ΣT i⎠ I1 ⁄ 0

Wi I1 ⁄ 0

=

⋅ I1 ⁄ 0

W ( Wi )

Atunci când

W(W ) I1 ⁄ 0 i

>

Ti W i ⎛ ------- ⎞ ⎝ ΣT i⎠ I1 ⁄ 0

avem de-a face cu o dezvoltare intensivă a

fenomenului, respectiv o creştere a productivităţii muncii pe seama factorului calitativ. Ca şi în cazurile anterioare, se pot calcula şi sporurile absolute, atât ale fenomenului complex cât şi a influenţelor datorate factorilor, ca diferenţă între numărătorul şi numitorul indicilor corespunzători: • Sporul total al productivităţii muncii pe societate:

∑ W1 T1 ∑ W0 T0 W ∆ 1 ⁄ 0 = ------------------- – ------------------- = T1 T0 ∑ ∑

∑ W1 T1 – ∑ W0 T0

*

*

• Sporul total al productivităţii muncii ca urmare a influenţei modificării structurii numărului de salariaţi:
Ti W ⎛ ------- ⎞ ⎝ ΣT i⎠ ∆1 ⁄ 0

∑ W0 T1 ∑ W0 T0 = ------------------- – ------------------- = ∑ T1 ∑ T0

∑ W0 T1 – ∑ W0 T0

*

*

• Sporul total al productivităţii muncii pe societate ca urmare a influenţei productivităţilor secţiilor: ∆1 ⁄ 0
W ( Wi )

∑ W1 T1 ∑ W0 T1 = ------------------- – ------------------- = ∑ T1 ∑ T1

∑ W1 T1 – ∑ W0 T1

*

*

Relaţia dintre sporuri:
W ∆1 ⁄ 0 Ti W ⎛ ------- ⎞ ⎝ ΣT i⎠ ∆1 ⁄ 0 W ( Wi )

=

+ ∆1 ⁄ 0

323

IndicI statistici

Ca şi în exemplele anterioare, se poate calcula influenţa relativă a unui factor asupra sporului total al productivităţii muncii, ca mărimi relative de structură:
Wi

k

= ---------------- ⋅ 100 W ∆1 ⁄ 0
Ti ------ΣT i

W(W ) ∆1 ⁄ 0 i

şi k

Ti ------ΣT i

= ------------------- ⋅ 100 W ∆1 ⁄ 0

Ti W ⎛ ------- ⎞ ⎝ ΣT i⎠ ∆1 ⁄ 0

k

Wi

+k

= 100 %

14.3. DESCOMPUNEREA FACTORIALĂ PRIN SISTEMUL INDICILOR Cu ajutorul metodei indicilor studiem variaţia fenomenelor complexe în timp şi spaţiu, sub influenţa factorilor determinanţi. Se ştie că fenomenele complexe se formează ca produs a cel puţin 2 factori. Exemplu: Valoarea producţiei se poate calcula ca produs între productivitatea medie lunară şi numărul mediu de salariaţi Q = W e ⋅ T sau, valoarea producţiei este dată de cantitatea produsă înmulţită cu preţul unitar: Q = q⋅p Prin metoda indicilor separăm influenţa fiecărui factor în parte şi calculăm contribuţia absolută şi relativă a acestuia la modificarea fenomenului complex. Operaţia aceasta de separare a contribuţiei factorilor poartă denumirea de descompunere factorială. Se folosesc mai multe procedee, printre care: 1. Metoda substituirii în lanţ; 2. Metoda influenţei izolate a factorilor (metoda restului nedescompus).

324

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

14.3.1. Metoda substituirii în lanţ Metoda substituirii în lanţ constă în anihilarea unui factor şi evidenţierea rând pe rând a celorlalţi factori. În cazul în care variaţia fenomenului complex depinde doar de 2 factori, procedăm astfel: Avem fenomenul complex yi = xi ⋅ fi I1 ⁄ 0
y(x ⋅ f )

∑ x1 ⋅ f1 = -------------------∑ x0 ⋅ f0

şi prin metoda substituirii în lanţ, printr-o descompunere geometrică indicele general se separă în alţi 2 indici parţiali:

∑ x1 ⋅ f1 ∑ x0 ⋅ f1 y( x) y(f) I 1 ⁄ 0 = -------------------- şi I 1 ⁄ 0 = -------------------∑ x0 ⋅ f1 ∑ x0 ⋅ f0
I1 ⁄ 0
y( x ⋅ f)

= I1 ⁄ 0 ⋅ I1 ⁄ 0

y( x)

y( f)

Printr-o descompunere analitică, modificarea absolută totală: ∆1 ⁄ 0
y( x ⋅ f)

=

∑ x1 ⋅ f1 – ∑ x0 ⋅ f0
y( x) y( f)

se separă într-o sumă a modificării

datorată factorului calitativ şi a modificării factorului cantitativ ∆1 ⁄ 0
y(x ⋅ f )

= ∆1 ⁄ 0 + ∆1 ⁄ 0 .

În funcţie de succesiunea substituirii factorilor, pot fi 2 variante. Indiferent de varianta aplicată, substituirea în lanţ presupune aplicarea următoarelor reguli: - indicele influenţei primului factor, de regulă cel cantitativ, se construieşte folosind drept pondere cealaltă sau celelalte variabile la nivelul perioadei de bază; - un factor o dată substituit rămâne drept pondere la nivelul perioadei curente pe tot parcursul descompunerii pentru ceilalţi indici factoriali.

325

IndicI statistici

Practica demonstrează că în general există un singur factor cantitativ cu care se începe analiza factorială, iar ceilalţi sunt factori calitativi şi se ordonează în funcţie de relaţiile dintre ei. În condiţiile în care se iau în calcul mai mult de 2 factori, ordinea substituirii este mai greu de stabilit deoarece este aproape imposibil să se separe riguros factorii cantitativi de cei calitativi. Spre exemplu, dacă considerăm un fenomen complex y alcătuit din 3 factori, y = a ⋅ b ⋅ c , în care a este factor cantitativ, b şi c sunt factori calitativi, vom avea: (2)

∑ a1 b0 c0 y(a) I 1 ⁄ 0 = ----------------------∑ a0 b0 c0 ∑ a1 b1 c0 y(b) I 1 ⁄ 0 = ----------------------∑ a1 b0 c0 ∑ a1 b1 c1 y(c) I 1 ⁄ 0 = ----------------------∑ a1 b1 c0

(1)

I

y

∑ a1 b1 c1 = ----------------------∑ a0 b0 c0

(3)

(4)

În acest caz, este valabilă atât descompunerea geometrică a indicilor: (1) = (2) x (3) x (4), cât şi descompunerea analitică a sporurilor. ∆1 ⁄ 0 = ∆1 ⁄ 0 ∆1 ⁄ 0
y( a) y

∑ a1 b1 c1 – ∑ a0 b0 c0 ∑ a1 b0 c0 – ∑ a0 b0 c0 ∑ a1 b1 c0 – ∑ a1 b0 c0 ∑ a1 b1 c1 – ∑ a1 b1 c0
y(a) y( b) y( c)

= =

y( b)

∆1 ⁄ 0 =
y

y( c)

⇒ ∆1 ⁄ 0 = ∆1 ⁄ 0 + ∆1 ⁄ 0 + ∆1 ⁄ 0

326

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Evidenţierea cotei parte cu care contribuie fiecare la modificarea absolută a fenomenului complex se va face calculând ponderea sporului datorat fiecărui factor, în total spor: ∆1 ⁄ 0 k = ------------- ⋅ 100 y ∆1 ⁄ 0
a y( a)

∆1 ⁄ 0 k = ------------- ⋅ 100 y ∆1 ⁄ 0
b

y( b)

∆1 ⁄ 0 k = ------------- ⋅ 100 y ∆1 ⁄ 0
c

y( c)

k + k + k = 1 sau 100 % Un exemplu tipic pentru relaţiile de mai sus cu 3 factori îl poate oferi volumul producţiei prin influenţele: - modificării numărului mediu al muncitorilor T - modificării nr. de ore lucrate de un muncitor într-un an - modificării productivităţii medii orare W h Wl = Wz × Dl = Wh ⋅ Dz ⋅ Dl

a

b

c

productivitatea productivitatea medie zilnică medie lunară

productivitatea medie orară

durata medie a durata medie a zilei de lucru lunii de lucru

valoarea producţiei Q W = --T ⇒ Q = W ⋅ T = T × Wh ⋅ Dz ⋅ Dl

numărul mediu salariaţi 327

IndicI statistici

14.3.2. Metoda restului nedescompus În cazul în care indicii fenomenului complex se alcătuiesc în alte condiţii de ponderare şi când:

∑ x1 ⋅ f1 ≠ ∑ x1 ⋅ f0 ⋅ ∑ x0 ⋅ f1 , -------------------- -------------------- -------------------∑ x0 ⋅ f0 ∑ x0 ⋅ f0 ∑ x0 ⋅ f0

atunci nici suma creşterii absolute a

factorului cantitativ şi a celui calitativ nu va mai fi egală cu sporul total al fenomenului complex. În astfel de condiţii de ponderare, sporul total al fenomenului complex se va calcula astfel: ⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ∆
x⋅f

∑ x1 ⋅ f1 – ∑ x0 ⋅ f0

=

⎧ ⎨ ⎩
x

În legătură cu acest rest nedescompus ( ∆ ⋅ ∆ ) în literatura de specialitate s-a făcut propunerea ca el să fie atribuit în mod proporţional cu contribuţia fiecărui factor în sporul total al fenomenului complex. - Deci, întâi calculăm ponderea cu care contribuie fiecare factor în sporul total:

x

f

∑ x1 f0 – ∑ x0 f0 k x = --------------------------------------------------------------------------------------------- ; ( ∑ x1 f0 – ∑ x0 f0 ) + ( ∑ x0 f1 – ∑ x0 f0 ) ∑ x0 f1 – ∑ x0 f0 k f = ---------------------------------------------------------------------------------------------( ∑ x1 f0 – ∑ x0 f0 ) + ( ∑ x0 f1 – ∑ x0 f0 )
- Cu aceşti 2 coeficienţi vom determina cota parte din restul nedescompus care revine fiecărui factor după cum urmează: kx = kx ⋅ ∆ ⋅ ∆ kf = kf ⋅ ∆ ⋅ ∆
′ x ′ x f

f

328

⎧ ⎨ ⎩ ∆
f

= ( ∑ x1 f0 – ∑ x0 f0 ) + ( ∑ x0 f1 – ∑ x0 f0 ) + ( x1 – x0 ) ⋅ ( f1 – f0 )

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Astfel, sporul fenomenului complex va fi:
cota parte a restului nedescompus ce revine lui x influenţa directă influenţa directă a factorului f a factorului x cota parte din restul nedescompus ce revine lui f ′

∑ x1 f1 – ∑ x0 f0

= ( ∑ x1 f0 – ∑ x0 f0 ) + kx + ( ∑ x0 f1 – ∑ x0 f0 ) + kf

⎧ kx > kf ⎪ În cazul când ⎨ ⎪ ′ ′ ⎩ kx < kf

⇒ calea de dezvoltare a fenomenului
complex este cea intensivă;

⇒ complex este cea extensivă;

calea de dezvoltare a fenomenului

Adăugând aspectele de analiză statistică se poate calcula în continuare contribuţia procentuală a factorilor la modificarea fenomenului complex astfel: - ponderea influenţei factorului calitativ asupra variaţiei absolute totale: ( ∑ x1 f0 – ∑ x0 f0 ) + kx ------------------------------------------------------ ⋅ 100 x⋅f ∆

(idem pentru factorul cantitativ)

Folosirea acestei metode este mai dificilă în condiţiile în care creşte numărul factorilor de influenţă, deoarece creşte numărul sporurilor care se datorează interacţiunii factorilor şi odată cu aceasta, sporeşte caracterul convenţional privind atribuirea restului nedescompus factorilor de influenţă.

329

IndicI statistici

14.4. SERII DE INDICI STATISTICI La construirea seriilor trebuie să ţinem cont de două aspecte: a) baza de raportare - cu bază fixă; - cu baza în lanţ. b) ponderile folosite (acolo unde este cazul) Ponderile se utilizează când seriile se alcătuiesc din indici sintetici la care variabilele nu sunt însumabile direct: - ponderi constante - ponderi variabile În funcţie de a şi b există serii de indici: 1. Serii de indici de grup cu bază fixă şi ponderi constante: Luăm ca exemplu indicele de grup al factorului calitativ:

∑ xi f0x I i ⁄ 0 = --------------∑ x0 f0
2. Serii de indici de grup cu bază în lanţ şi ponderi constante, tot pe exemplul factorului calitativ x : :

∑ xi f0 x I i ⁄ i – 1 = --------------------∑ xi – 1 f0

sau

∑ xi fn x I i ⁄ i – 1 = --------------------∑ xi – 1 fn

Se verifică relaţia dintre indicii cu bază în lanţ şi cei cu bază fixă:

∑ x1 f0 ⋅ ∑ x2 f0 ⋅ ∑ x3 f0 ⋅ -- … ⋅ -- ⋅ ----------------------∑ xn f0 --------------- --------------- --------------- ∑ x0 f0 ∑ x1 f0 ∑ x2 f0 ∑ xn – 1 f0

∑ xn f0 = --------------x0 f0 ∑

Identic şi în cazul folosirii ca pondere fixă ultimul factor cantitativ ″f n ″ .

330

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

3. Serii de indici de grup cu bază în lanţ şi ponderi variabile:

∑ xi fi – 1 x I i ⁄ i – 1 = --------------------------∑ xi – 1 fi – 1 ∑ xi fi x I i ⁄ i – 1 = -------------------∑ xi – 1 fi

ponderi la nivelul perioadei de bază ″f i – 1 ″

sau ponderi la nivelul perioadei curente ″f i ″

În practică, alegerea uneia dintre aceste variante de serii de indici se va face în funcţie de conţinutul indicatorului analizat şi de datele disponibile.

331

IndicI statistici

14.5. APLICAŢII Problema 1 Se cunosc un set de date cu privire la cantităţile şi preţurile medii la unele produse vândute pe piaţa ţărănească din judetul Bacău (mediul urban), prezentate în tabelul nr.1:
Tabelul nr.1
Denumirea Produsului 0 - cartofi de toamnă - fasole uscată - mere - garoafe - lapte dulce - ouă de găină U.M. 1 Kg Kg Kg fir litru buc. Ianuarie 1999 Preţ Cantitate (lei / U.M.) 2 3 47372 3201 2355 5597 17380 5237 8030 3293 6325 3574 5225 1120 Februarie 1999 Preţ Cantitate (lei / U.M.) 4 5 64646 2897 4295 5434 25060 7253 12884 4407 10566 3771 13609 988

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău.

Se cere: 1) Să se calculeze indicii individuali ai volumului fizic, ai preţului şi ai volumului valoric; 2) Să se determine indicele agregat tip Laspeyres şi tip Paasche al preţurilor; 3) Să se determine indicele agregat tip Laspeyres şi tip Paasche al volumului fizic al produselor considerate; 4) Să se calculeze indicele agregat al volumului valoric; 5) Ce relaţie exista între indicele agregat tip Laspeyres şi tip Paasche al volumului valoric şi cei ai preţului şi volulmului fizic; 6) Să se calculeze modificarea absolută a vânzărilor la cele 6 produse şi influenţa pe factori asupra acesteia; 7) Să se calculeze indicele agregat al preţurilor folosind şi alte sisteme de ponderare cunoscute; 8) Să se verifice relaţia dintre indicele agregat al preţurilor de tip Laspeyres şi cel de tip Paasche cu ajutorul formulei lui Bortkiewicz.

332

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Rezolvare: 1) Notam cu q i 0 şi cu q i1 cantitatea vândută în ianuarie 1999, respectiv februarie 1999; cu p i0 şi p i1 preţul unitar, în ianuarie 1999 şi februarie 1999; cu v i0 şi v i1 volumul valoric din fiecare produs, în cele două perioade.
Tabelul nr.2
Ianuarie 1999 Denumirea produsului
U.M.

Februarie 1999 qi pi

Valoare vândutã - milioane lei 0 p ×q i1 i0

qi

0

pi

vi

=

vi
p i1

1

=
i1

0

1

1

×q

0 - cartofi - fasole - mere - garoafe - lapte - ouă TOTAL

1
Kg Kg Kg fir litru buc. x

2 47372 2355 17380 8030 6325 5225 x

3 3201 5597 5237 3293 3574 1120 x

4 64646 4295 25060 12884 10566 13609 x

5 2897 5434 7253 4407 3771 988 x

6 151,6 13,2 91,0 26,4 22,6 5,9 310,7

7 187,3 23,3 181,8 56,8 39,8 13,4 502,4

- continuarea tabelului Indicii individuali %

qi0pi1
mil.lei
v i1 / 0
q i0 ×p i1

qi1pi0
mil.lei
q ×p i1 i0

i1 / 0
8 136,5 182,4 144,2 160,4 167,1 260,5 x

q

i1 / 0
9 90,5 97,1 138,5 133,8 105,5 88,2 x

p

mil.lei 11 137,2 12,8 126,1 35,4 23,9 5,2 340,6

10 123,5 176,5 199,8 215,2 176,1 227,1 x

mil.lei 12 206,9 24,0 131,2 42,4 37,8 15,2 457,5

Indicii individuali ai volumului fizic se calculează după relaţia:
qi1 sau i1q/ 0 × 100 qi 0

i1q/ 0 =

333

IndicI statistici

Astfel, de exemplu pentru produsul cartofi:
i1 /i 0 =
q

64646 = 1,365 47372

sau

136 ,5%

Cantitatea desfacută la produsul ''cartofi'' a înregistrat, în luna februarie 1999, o creştere de aproape 1,4 ori (sau cu 36,5%) fata de luna anterioară. Rezultatele pentru toate produsele au fost efectuate în tabelul nr.1. Calculele referitoare la indicii individuali ai preţului unitar se efectuează după relaţiile:
p p i1 /i 0= i1 pi 0 p p i1 /i 0= i1 ×100 pi 0

sau

De exemplu, la produsul cartofi rezultatul obţinut arată că s-a înregistrat o scădere a preţului de vânzare pe kilogram cu 9,5% ( 90,5 - 100 = - 9,5 ):
i1p/i0 = 2897 = 0,905 3201

sau

90,5%

Volumul valoric se efectuează după relaţiile:
v v i1 /i 0= i1 vi0 sau v v i1 /i 0= i1 ×100 vi0

De exemplu, la produsul cartofi, volumul valoric al produsului a crescut de 1,235 ori, sau cu 23,5% :
i1 /i 0 =
v

187 ,3 = 1,235 sau 123 ,5% 151,6

Acelaşi rezultat se putea obţine şi pe baza relaţiei dintre cei trei indici. Astfel, se obţine:
i1 /i 0 = i1 /i 0×i1 /i 0
v p q

334

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

2) Indicele agregat al preţurilor se poate calcula în funcţie de sistemul de ponderare folosit în doua moduri: ca un indice tip Laspeyres şi un indice tip Paasche, după relaţiile:

I

pi 1/ 0

(Paasche)

∑q = ∑q
i i i

i1

p i1

i1 p i 0

=

502 ,4 = 1,098 457 ,5

sau

109 ,8%

I

pi 1/ 0

∑q (Laspeyres ) = ∑q
i

i0

p i1 pi0

=

i0

340 ,6 = 1,096 310 ,7

sau

109 ,6%

3) Indicele agregat al volumului fizic poate fi calculat, de asemenea, cu ambele sisteme de ponderare:

I

qi 1/ 0

(Paasche)

∑q = ∑q
i i i

i1

p i1 p i1
i1

=

i0

502 ,4 = 1,475 340 ,6

sau

147 ,5%

I

qi 1/ 0

∑q (Laspeyres ) = ∑q
i

pi0

i0 pi0

=

457 ,5 = 1,472 310 ,7

sau

147 ,2%

Se observă că nu au rezultat diferenţe substanţiale din calculul celor doi indici agregaţi, folosind sisteme de ponderare diferite. 4) Indicele agregat al volumului valoric se calculeaza după relaţia:

I

vi 1/ 0

=

∑q ∑q
i i

i1

p i1 p i0

=

i0

502 ,4 = 1 ,617 310 ,7

sau

161 ,7 %

Rezultatul obţinut arată că volumul valoric al celor şase produse desfacute pe piaţa ţărănească în luna februarie 1999 a fost de 1,6 ori mai mare fata de luna ianuarie 1999, sau se poate afirma că aceasta a crescut cu 61,7%.
I 1v/i 0 = I 1p/ i0 × I 1q/i 0

335

IndicI statistici

5) Relaţia între cei trei indici agregaţi calculaţi:
I 1v/i 0 = I 1p/ i0 (Laspeyres ) × I 1q/i 0 (Paasche),

Se verifică doar în cazul în care cei doi indici componenţi s-au calculat pe baza unor sisteme de ponderare diferite. Astfel, de exemplu: 1,617 = 1,096 x 1,475 (se verifica egalitatea) sau:
I 1v/i 0 = I 1p/ i0 ( Paasche ) × I 1q/i 0 ( Laspeyres )

De exemplu:

1,617 = 1,098 x 1,472

(se verifică egalitatea, mai puţin ultima zecimală, datorată rotunjirilor efectuate) 6) Modificarea absolută a volumului valoric se poate determina pornind de la indicele calculat la punctul 4), ca diferenţă între număratorul şi numitorul indicelului, după relaţia:
∆v1i/ 0 = ∑ q i1 p i1 − ∑ q i 0 p i 0 = 502 ,4 − 310 ,7 = 191,7
i i

milioane

lei

Rezultatul arată că valoarea desfacerilor a crescut, pe total, cu 191,7 milioane lei, ca urmare a influenţei combinate a creşterii cantităţilor vândute şi a creşterii preţurilor unitare. Descompunerea sporului volumului valoric pe factori de influenţa porneşte de la indicele agregat al preţurilor tip Paasche (calculat la punctul 2) şi de la indicele agregat al volumului fizic tip Laspeyres (calculat la punctul 3). Observaţie: Se poate porni şi de la celelalte sisteme de ponderare folosite, în funcţie de datele pe care le avem la dispoziţie dar, întrucât la nivel internaţional s-a convenit utilizarea indicelui tip Laspeyres pentru factorul cantitativ şi tip Paasche pentru cel calitativ, vom adopta acest sistem de ponderare mai departe. Influenţa modificării preţului unitar:
p ∆ 1i/ 0 = ∑ q i1 p i1 − ∑ q i1 p i 0 = 502 ,4 − 457 ,5 = 44 ,9 i i

milioane

lei

336

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Influenţa modificării volumului fizic:
∆qi/ 0 = ∑ q i1 p i 0 − ∑ q i 0 p i 0 = 457 ,5 − 310 ,7 = 146 ,8 1
i i

milioane

lei

Corelaţia dintre cele două sporuri şi sporul total al valorii:
p ∆v1i/ 0 = ∆1i/ 0 + ∆qi/ 0 1

respectiv: 191,7 = 44,9 + 146,8

Măsurarea gradului de influenţă a celor doi factori asupra dinamicii volumului valoric pe total produse vândute pe piaţa ţărănească, se poate efectua prin calcularea ponderii fiecărui spor în totalul sporului volumului valoric, exprimat în procente:
p ∆1 / 0 44,9 × 100 = × 100 = 23,4% v 191,7 ∆1 / 0

Diferenţa până la 100% fiind dată pe seama influenţei celuilalt factor: 100 - 23,4 = 76,6% respectiv: ∆q / 0 146,8 1 × 100 = × 100 = 76,6% v 191,7 ∆1 / 0 Cu alte cuvinte, vânzările pe piaţa ţărănească au crescut, pe totalul celor 6 produse, cu 61,7%, creştere echivalentă cu 191,7 milioane lei în luna februarie 1999 faţă de luna ianuarie 1999. Această creştere s-a realizat în proporţie de 76,6% ca urmare a creşterii efective a volumului fizic al vânzărilor, care a adus un plus de valoare de 146,8 milioane lei şi, în proporţie de doar 23,4% ca urmare a creşterii preţurilor unitare, care a adus un plus de valoare de 44,9 milioane lei. Pe produse, creşterea cea mai mare a avut loc la sortimentul "ouă", la care preţul unitar a înregistrat o scădere cu 11,8%, în timp ce cantitatea desfăcută a înregistrat o creştere de peste 2,6 ori.

337

IndicI statistici

7) La punctul 2) şi respectiv 3) s-a calculat indicele agregat al preţurilor folosind sistemul de ponderare Laspeyres şi Paasche. Acelaşi indice se poate calcula folosind formula propusă de Irving Fischer, care presupune calculul mediei geometrice a indicelui preţului calculat în condiţiile celor două sisteme de ponderare:

I (Fischer = )
p 1/ 0

∑p q ∑p q × ∑p q ∑p q
i1 i 0 i i i0 i0 i i

i1 i1

= 1,096×1,098 = 1,2034 = 1,09699 sau 109,7%

i 0 i1

Alte posibilităţi de calcul:

∑ pi1qi 0 ∑ pi1qi1
I1 / 0 ( Sidgwik Drobisch) =
p

∑ pi 0 qi 0 ∑ pi 0 qi1
i i

i

+

i

2

=

1,096 + 1,098 2 ,194 = = 1,097 sau 109,7% 2 2

(media aritmetica a indicelui tip Paasche şi a indicelui tip Laspeyres).
p I1 / 0 ( Edgeworth ) =

∑ pi1qi 0 + ∑ pi1qi1 ∑ pi 0 q i 0 + ∑ pi 0 q i1
i i i i

=

340 ,6 + 502 ,4 843 ,0 = = 1,097 sau 109 ,7% 310 ,7 + 457 ,5 768 ,2

Din rezultatele obţinute pentru indicele agregat al preţurilor, calculat după cele cinci relaţii diferite, se observă că valorile indicelui sunt foarte apropiate, indiferent de relaţia de calcul folosită. Numai în cazuri particulare ar putea fi identice. 8) Verificarea influenţei sistemului de ponderare asupra indicelui agregat presupune folosirea relaţiei Bortkiewicz: r
i i
q p

- coeficientul de corelaţie Paasche:
I p )( i q
i ip

∑( i p
rq
i ip

=

i

I q ) × qi 0 pi 0 =
i

σ q ×σ

× ∑qi 0 pi 0

0,984114 0,984114 = = 0,07175 0,1996249× 0,22113 × 310,7 13,71541438

338

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

σ i si σ i - abaterile medii pătratice:
q p

σi =
q

∑ (i
i

q

− I q ) 2 ⋅ qi 0 pi 0

∑q
i p

i0

pi 0

=

12,3818425 = 0,03985 = 0,1996249 310,7

σi =
p

∑ (i
i

− I p ) 2 ⋅ qi 0 pi 0

∑q
i

i0

pi 0

=

15,193128 = 0,04889967 = 0,2211327 310,7

vi q si vi p

- coeficienţii de variaţie:

vi q =

σi
I

q

q

=

0,1996249 = 0,1356147 1,472 0,2211327 = 0,2013959 1,098

vi p =

σi
I

p

p

=

I

q

∑q = ∑q
i i i

i1

pi 0 pi 0 p i1 p i1

= 1,472

(calculat

la

punctul

3)

i1

I

p

∑q = ∑q
i

i1

= 1,098

(calculat

la

punctul

2)

i0

339

IndicI statistici

Tabelul nr. 3 - Elementele de calcul pentru relaţia Bortkiewicz:
Produsul 0 Cartofi de toamna Fasole Mere Garoafe Lapte Oua TOTAL

i

p

=

pi1 pi 0

i

q

=

qi1 qi 0

(i p − I p )
3 -0,193

(i p − I p ) 2
4 0,037249

(i p − I p ) 2 ⋅ qi 0 pi 0
5 5,6469484

1 0,905

2 1,365

0,971 1,385 1,338 1,055 0,882 -

1,824 1,442 1,604 1,671 2,605 -

-0,127 0,287 0,240 -0,043 -0,216 -

0,016129 0,082369 0,057600 0,001849 0,046656 0,241852

0,2129028 7,4955790 1,5206400 0,0417874 0,2752704 15,1931280

- continuarea tabelului -

(i q − I q ) (i q − I q ) 2
6 -0,107 0,352 -0,030 0,132 0,199 1,133 7 0,011449 0,123904 0,000900 0,017424 0,039601 1,283689 -

(i q − I q )2 ⋅ qi0 pi0
8 1,7356684 1,6355328 0,0819000 0,4599936 0,8949826 7,5737651 12,3818425

(i p − I p )(i q − I q )
9 0,020651 0,044704 0,008610 0,031680 0,008557 0,244728 -

(i p − I p )(i q − I q )qi0 pi0
10 3,141355 -0,589440 -0,786490 0,841802 -0,192420 -1,430690 0,984114

Prima parte a relaţiei lui Bortkiewicz:

∑p ∑p
i i

i1 i1

q

i 0 i1

q

∑p : ∑p
i i

i1 i 0

q

i0 i0

q

=

1,098 = 1,002 1,096

Rezultatul ne arată că:

I1p/(0q1) > I1p/(0q0 )

Explicaţia este dată de relaţia lui Bortkiewicz, partea a doua a acesteia:

1 + ri q i p × vi q × v i p = 1 + 0,07175 × 0,1356147 × 0,2013959 = 1 + 0,002 = 1,002
Coeficientul de corelaţie între indicii individuali ai celor două variabile fiind pozitiv
( ri q i p = 0,072 > 0) ne arată existenţa unei legături directe, iar coeficienţii de variaţie sunt diferiţi de 0.

340

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Deci, dinamica factorului calitativ se asociază cu dinamica factorului cantitativ. În acest caz, existenţa unei legături directe a determinat ca indicele preţului să depindă de sistemul de ponderare folosit, respectiv indicele calculat cu ponderarea din perioada curentă (de tip Paasche) este mai mare decât cel calculat cu ponderarea din perioada de bază (de tip Laspeyres). Problema nr. 2
Volumul valoric miliarde lei preturi curente anul 1993 2430,9 2935,3 750,4 6116,6 anul 1994 5531,9 7830,2 2222,5 15584,6 anul 1995 8362,9 13878,9 3607,3 25849,1 anul 1996 12144,1 23172,2 5431,0 40747,3 Indicii Preturilor de Consum / anul 1990=100% anul 1993 3361,2 2907,4 2249,5 2987,0 anul 1994 7940,3 6769,8 5641,8 7071,9 anul 1995 10469,3 8775,5 8051,2 9353,4 anul 1996 14276,5 12205,9 11830,8 12983,4

Grupa de marfuri sau servicii -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale* TOTAL

*) exclusiv serviciile de transport, poştă şi telecomunicaţii.
SURSA: "Anuarul statistic al României" 1997 - Comisia Naţională pentru Statistică (paginile 402, 670, 697)

Se cere: 1) Să se calculeze indicii individuali ai preţurilor din fiecare an faţă de anul precedent. 2) Să se calculeze indicii individuali ai volumului valoric al desfacerilor şi al serviciilor în fiecare an faţă de anul precedent, în preţurile curente ale fiecărui an. 3) Să se calculeze indicii individuali ai volumului fizic al desfacerilor şi al serviciilor faţă de anul precedent şi să se calculeze sporul absolut al volumului fizic, precum şi structura acestuia pe total. 4) Să se calculeze proporţia în care a influenţat creşterea preţurilor asupra sporului total al volumului valoric al vânzărilor şi serviciilor comerciale în anii 1995 şi 1996 fata de anul anterior. 5) Să se calculeze indicii volumului valoric, volumului fizic şi ai preţurilor de consum din anul 1996 faţă de anul 1993. Rezolvare: 1) Pentru a calcula indicii individuali ai preţurilor faţă de anul precedent ne folosim de corelaţia existentă între indicii cu baza în lanţ şi cei cu baza fixă: 341

IndicI statistici

Ii

i −1

=

Ii

0 0

I i −1

Calculele sunt prezentate în următorul tabel:
Tabelul nr.1
Grupa de marfuri sau se rvicii - anul precedent=100% 0 -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL Indicii individua li a i pre turilor / a nul pre cede nt=100% anul 1994 1 236,2 232,8 250,8 236,8 anul 1995 2 131,9 129,6 142,7 132,3 anul 1996 3 136,4 139,1 146,9 138,8 Indicii individua li a i volumului va loric in pre turi curente anul 1994 4 227,6 266,8 296,2 254,8 anul 1995 5 151,2 177,2 162,3 165,9 anul 1996 6 145,2 167,0 150,6 157,6

2) Indicii individuali ai volumului valoric se calculeaza raportând datele valorice în preţuri curente ale fiecărui an la anul precedent:
i1v/i 0 = vi × 100 v0

Datele rezultate pe fiecare grupa în parte au fost prezentate în tabelul nr.1. Exemplu de calcul: - pentru grupa de mărfuri alimentare, în anul 1994 fata de anul 1993, volumul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul a crescut în preţuri curente de peste 2,2 ori (sau cu 127,6%): 5531,9 vi(alimentare) i1994 = = 2 ,276 sau 227 ,6% 2430 ,9 193 Dar, întrucât indicii au fost calculaţi folosind datele în preţuri curente ale fiecărui an şi, cum asupra creşterii volumului valoric a influenţat şi devalorizarea monedei naţionale, este necesar să calculăm acest indice în preţuri comparabile. 3) Pentru a calcula indicele volumului fizic, avem două posibilităţi: a) Potrivit relaţiei de descompunere geometrică a indicilor:
i1v/i 0 = i1p/i0 × i1q/i 0

342

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

pi vi Cum i1 / 0 si i1 / 0

sunt calculaţi în tabelul nr.1, ne folosim de aceşti indici şi

vom deduce indicele volumului fizic atat pe fiecare grupă în parte, cât şi pe total: i1q/i 0 = i1v/i 0 i1p/i0

De exemplu, pentru a calcula de câte ori a crescut volumul fizic al mărfurilor nealimentare vândute în anul 1996 faţă de anul 1995:
q i (marfuri nealimenta re ) i1996 = 1995

167 ,0 = 1,200 sau 120 ,0% 139 ,1

În felul acesta, s-a eliminat influenţa inflaţiei din perioada respectiva, lăsând curat, creşterea fizica a volumului de mărfuri nealimentare vândute în anul 1996 fata de anul 1995, deci de 1,2 ori, sau o creştere cu 20,0%. Datele calculate în acest mod pe fiecare grupă în parte sunt prezentate în tabelul nr.2.
Tabelul nr.2

Grupa de marfuri sau Indicii volumului fizic / anul precedent=100% servicii anul 1994 anul 1995 anul 1996
0 -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL 1 96,3 114,6 118,1 107,6 2 114,7 136,7 113,7 125,4 3 106,5 120,0 102,5 113,6

S-a observat, din datele calculate, că la o singură grupă creşterea preţului a fost mai mare decât creşterea volumului valoric, ceea ce a facut ca în anul 1994 faţă de 1993 volumul fizic al mărfurilor alimentare vândute să fie mai mic cu 3,7% (96,3 - 100,0 = - 3,7%). Cea mai mare creştere reală a vânzărilor s-a produs la grupa mărfurilor nealimentare în anul 1995 când, faţă de anul anterior s-au vândut de 1,367 ori mai multe produse (+36,7%). b) O altă posibilitate de calcul a creşterii reale a volumului de vânzări sau servicii prestate ar fi recalcularea datelor absolute ale fiecărui an (pe fiecare grupă în parte) în preţurile comparabile ale următorului an, apoi calculul dinamicii prin împarţirea datelor în preţuri comparabile. 343

IndicI statistici

De exemplu, aducem serviciile comerciale din anul 1993 în preţuri constante (comparabile) ale anului 1994, prin înmulţirea acestora cu indicele preţurilor corespunzator grupei şi perioadei: 750,4 x 2,508 = 1882,0 miliarde lei servicii comerciale în anul 1993 în preţurile medii ale anului 1994. Apoi, calculam indicele în preţuri comparabile, rezultând astfel indicele volumului fizic: 2222 ,5 qi (servicii comerciale) i1994 = = 1,181 sau 118 ,1% 1882 ,0 1993 Rezultatul coincide cu cel de la punctul a). Avantajul folosirii acestei metode este dat de posibilitatea de calcul al sporului absolut şi nu doar a indicatorilor relativi ai dinamicii. În exemplul considerat, scazând din numărator numitorul indicelui vom afla cu câte miliarde lei a scăzut volumul valoric al serviciilor ca urmare a scăderii volumului fizic al acestora:
∆qi(servicii comerciale) = 2222 ,5 − 1882 ,0 = +340 ,5 miliarde lei 1994
993

Calculele pe fiecare grupă în parte şi pe total sunt prezentate în tabelul nr.3.
Tabelul nr.3
Volumul valoric in Volumul valoric in Volumul valoric in Indicele Indicele Indicele Grupa de preturi constante ale volumului preturi constante ale volumului preturi constante ale volumului anului 1994 anului 1995 anului 1996 marfuri sau fizic % fizic % fizic % servicii miliarde lei miliarde lei miliarde lei anul 1993 anul 1994 1994/1993 anul 1994 anul 1995 1995/1994 anul 1995 anul 1996 1996/1995 0 -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL 1 5742,6 6834,8 1882,0 14481,4 2 5531,9 7830,2 2222,5 15584,6 3 96,3 114,6 118,1 107,6 4 7293,8 10150,1 3171,6 20612,4 5 8362,9 13878,9 3607,3 25849,1 6 114,7 136,7 113,7 125,4 7 11404,1 19304,3 5300,7 35881 8 12144,1 23172,2 5431,0 40747,3 9 106,5 120,0 102,5 113,6

Toate rezultatele obţinute la indicii individuali ai volumului fizic în tabelul nr.3 sunt comparabile cu cele din tabelul nr. 2.

344

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Observaţie: dacă se verifică manual calculele efectuate în coloanele 1, 4 şi 7, acestea diferă puţin de datele îscrise în tabel, datorită faptului că acestea au rezultat din calcule automate, luând în calcul toate zecimalele rezultate din împărţirea indicilor de preţ cu bază fixă anul 1990. Pentru a putea calcula structura sporului absolut total, ne vom folosi de calculele din tabelul nr.4.
Tabelul nr. 4
Grupa de mărfuri sau servicii 0 -mãrfuri alimentare -mãrfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL Sporul absolut 1994/1993 în preţuri comparabile 1994 miliarde lei 1 -210,7 995,4 340,5 1103,2 Sporul absolut 1995/1994 în preţuri comparabile 1995 miliarde lei 2 1069,1 3728,8 435,7 5236,7 Ponderea fiecărui spor în total (%) anul 1995 3 20,4 71,2 8,4 100,0 Sporul absolut 1996/1995 în preţuri comparabile 1996 miliarde lei 4 740,0 3867,9 130,3 4738,2 Ponderea fiecărui spor în total (%) anul 1996 5 15,6 81,6 2,7 100,0

Din datele calculate, rezultă că cel mai mare spor în mărime absolută, în fiecare an, a cunoscut grupa mărfurilor nealimentare. Astfel, în anul 1996 spre exemplu, faţă de anul 1995, volumul vânzărilor de mărfuri cu amânuntul la grupa de mărfuri nealimentare a crescut cu 3867,9 miliarde lei (preţuri comparabile), aceasta creştere reprezentând 81,6% din sporul absolut al vânzărilor şi serviciilor prestate populaţiei. Întrucât la grupa de mărfuri alimentare în anul 1994 s-a înregistrat o reducere cu 210,7 miliarde lei a vânzărilor, datorită faptului că sporurile absolute nu sunt omogene între ele, prezentând atât creşteri cât şi scaderi, nu vom mai calcula structura pe total spor. 4) Pentru a calcula influenţele absolute pe factori, plecăm de la datele iniţiale prezentate în preţuri curente şi vom calcula sporul absolut al volumului valoric al fiecărui an faţă de anul anterior. Spre exemplu, la mărfuri alimentare, în anul 1996 faţă de anul 1995, volumul vânzărilor a crescut cu 3781,2 miliarde lei, creştere datorată atat inflaţiei cât şi creşterii volumului fizic al vânzărilor.

345

IndicI statistici
i(marfuri ∆v1996 alimentare) = 12144 ,1 − 8362 ,9 = +3781,2 miliarde lei

1995

Sporul absolut al volumului fizic a fost calculat în tabelul nr. 4, deci, nu ne ramâne de făcut decât să calculăm ponderea sporului volumului fizic al vânzărilor în total spor de volum valoric: De exemplu, pentru anul 1996 / 1995 la grupa de mărfuri alimentare avem:
∆qi 1996 ∆
vi 1996

1995 1995

× 100 =

740 ,0 × 100 = 19 ,6% 3781,2

După aceasta vom calcula diferenţa faţă de 100% scăzând din 100 ponderea calculată mai sus, obţinând astfel cât % din sporul total al volumului valoric este datorat inflaţiei, respectiv creşterilor de preţ. În exemplul considerat avem: 100% - 19,6% = 80,4% Deci, în anul 1996 fata de anul 1995 volumul vânzărilor de mărfuri alimentare a crescut de 1,45 ori, ceea ce echivalează cu o creştere absolută de 3781,2 miliarde lei. Din aceasta creştere, 19,6% este urmare a creşterii efective a vânzărilor (a volumului fizic), diferenţa de 80,4% fiind urmare a inflaţiei din această perioadă. Sau, altfel spus, inflaţia a influenţat într-o proporţie de 64,6% creşterea valorică a vânzărilor de mărfuri alimentare. Aceasta ultimă analiză s-a efectuat utilizând coeficientul de determinaţie, prin ridicarea la pătrat a ponderii calculate mai înainte şi exprimarea procentuală. În exemplul de mai sus, (0,804)2 x 100 = 64,6%. Datele au fost calculate în tabelul nr. 5 pentru toate grupele:

346

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Tabelul nr.5
Ponderea sporului volumului fizic al vânzărilor şi prestarilor în total spor al volumului valoric % Ponderea sporului volumului valoric datorat creşterii preţurilor %

Grupa de mărfuri sau servicii 0 -mãrfuri alimentare -mãrfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL

Sporul absolut al volumului valoric miliarde lei preţuri curente ale fiecărui an

1994/ 1993
1 3101,0 4894,9 1472,1 9468,0

1995/ 1994
2 2831,0 6048,7 1384,8 10264,5

1996/ 1995
3 3781,2 9293,3 1823,7 14898,2

1995/ 1994
4 37,8 61,6 31,5 51,0

1996/ 1995
5 19,6 41,6 7,1 31,8

1995/ 1994
6 62,2 38,4 68,5 49,0

1996/ 1995
7 80,4 58,4 92,9 68,2

Se poate observa din datele rezultate ca în anul 1996 faţă de anul anterior a crescut şi mai mult influenţa inflaţiei asupra volumului vânzărilor şi a serviciilor, în detrimentul reducerii creşterii volumului fizic al acestora. Acest aspect se constată la fiecare grupă în parte, dar mai accentuat la serviciile comerciale prestate populaţiei, unde ponderea sporului sub influenţa preţurilor creşte de la 68,5% la 92,9%, influenţa inflaţiei asupra creşterii valorii mărindu-se de la 46,9% la 86,3%. 5) Pentru a calcula dinamica indicatorilor din anul 1996 fata de anul 1993, vom pleca de la datele iniţiale şi vom face calculul indicilor volumului valoric în preţuri curente:
vi i1996

1993

=

v1996 × 100 v1993

Spre exemplu, la mărfuri alimentare:
12144,1 × 100 = 499,6% 2430,9

Ceea ce înseamnă că în anul 1996 vânzarea de mărfuri alimentare a crescut de aproape 5 ori (+399,6%), creştere sub influenţa ambilor factori: creşterea volumului fizic precum şi creşterea preţurilor. 347

IndicI statistici

Urmează apoi să aflăm care a fost creşterea medie a preţurilor din anul 1996 faţă de anul 1993. Pentru aceasta plecăm tot de la datele iniţiale ale problemei, folosindu-ne de relaţia dintre indici: Astfel:
pi I 1996 ⁄ 1993
i I 1996 ⁄ 1990 = ---------------------- × 100 pi I 1993 ⁄ 1990

p

De exemplu, la grupa de mărfuri alimentare vom aveaun indice de preţ 14276 ,5 = × 100 = 424 , 7 % 3361 , 2 Calculele sunt prezentate în tabelul nr.6
Tabelul nr.6
Grupa de mărfuri sau servicii 0 -mãrfuri alimentare -mãrfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL Indicele volumului valoric calculat în preţuri curente % 1996/1993 1 499,6 789,4 723,7 666,2 Indicele Preţurilor de Consum % 1996/1993 2 424,7 419,8 525,9 434,7 Indicele volumului fizic % 1996/1993 3 117,6 188,0 137,6 153,3

Indicii volumului fizic s-au calculat cu ajutorul corelaţiei:
i i i I 1996 ⁄ 1993 = I 1996 ⁄ 1993 × I 1996 ⁄ 1993

v

p

q

De unde:
qi I 1996 ⁄ 1993
i I 1996 ⁄ 1993 = ---------------------- × 100 pi I 1996 ⁄ 1993

v

Se observa imediat din calcule că indicele preţurilor atât pe total cât şi pe fiecare grupă în parte este cu mult mai mare decât indicele volumului fizic, de aici putem trage concluzia că în perioada 1993 - 1996 influenţa inflaţiei asupra creşterii valorii desfacerilor de mărfuri precum şi a serviciilor comerciale prestate populaţiei a fost substanţială. Pentru a explica influenţa pe factori a dinamicii volumului valoric, se poate trece la descompunerea analitică, utilizând sporul absolut şi calculând ponderea fiecărei influenţe în total spor, exact ca la punctul 4. 348

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Problema nr.3 Se cunosc următoarele date cu privire la activitatea industrială din judetul Bacău:
Tabelul nr.1
Valoarea producţiei industriale miliarde lei anul 1998 Indicele producţiei industriale calculat în preţuri comparabile % 1998/1997 Număr mediu de personal anul 1997 anul 1998

Denumirea localităţii

qi1 = Wi1 ⋅ Ti1
1 3281,4 3559,6 145,2 197,3 222,6 123,5 696,9 952,3 9178,8

i

prod 1/ 0

Ti 0
83,0 85,4 64,7 66,1 90,5 79,1 215,2 85,7 87,5 3 28984 16692 4332 5184 2320 1273 611 4847 64243

Ti1
4 24687 13164 2529 3634 1703 1007 411 3334 50469

0 -municipiul Bacău -municipiul Oneşti -oras Buhuşi -oras Comăneşti -oras Moineşti* -oras Tg.Ocna -oras Darmăneşti -rural + pe raza altor judete TOTAL JUDET BACĂU

2

Sursa: "INFOSTAT" Nr.12 / 1998, paginile: 4,7,8; Direcţia Generală Judeţeană de Statistică Bacău.

*Nota: Producţia industriala aferentă oraşului Slanic Moldova fiind foarte mică, a fost înregistrată la orasul Moineşti (după sediul agentului economic). Se cere: 1) Să se calculeze indicii individuali ai productivităţii muncii. 2) Să se determine dinamica productivităţii medii a muncii şi să se evidenţieze influenţa factorilor asupra acesteia cu ajutorul indicilor calculaţi din mărimi medii. 3) Să se descompună analitic productivitatea medie a muncii pe factori de influenţă. 4) Să se calculeze indicele de grup al volumului producţiei şi creşterea absolută a acesteia. 5) Să se determine sporul volumului producţiei ca urmare a variaţiei productivităţii muncii şi a numărului de muncitori pe baza procedeului substituirii în lanţ, a sporului nedescompus şi a procedeului creşterilor finite (Lagrange).

349

IndicI statistici

Rezolvare: 1) Notăm volumul producţiei industriale din anul 1997 cu q0, respectiv cu q1 pentru anul 1998. Numărul salariaţilor cu T0 şi T1 corespunzător celor două perioade, iar productivitatea muncii pe salariat cu W0, respectiv cu W1.
i1prod /0 100 Pentru a calcula indicii individuali ai productivităţii muncii, mai întai trebuie să deducem pe baza datelor disponibile, care a fost valoarea producţiei industriale din anul 1997. Vom obţine aceasta valoare împărţind valoarea producţiei industriale din anul 1998 la indicele producţiei industriale sub formă de coeficient: qi 0 = qi1

Exemplu: Pentru municipiul Bacău: 3281,4 =3953,5 miliarde lei qi 0 = 0 ,83 În continuare, se va calcula: q : W = T pentru ambele perioade şi apoi indicii productivităţii muncii:
i1/ 0 =
W

W1 W0

Datele sunt prezentate în tabelul nr.2:
Tabelul nr.2
Denumirea localităţii Valoarea producţiei industriale miliarde lei anul 1997 Productivitatea Indicele muncii productivităţi milioane lei/salariat i muncii anul anul -W-% 1997 1998

W i0 ⋅ T i1 W i1 ⋅ T i0
5 3367,4 3287,2 131,0 209,2 180,6 123,5 217,8 764,3 8281,0 6 3852,6 4513,6 248,7 281,5 303,2 156,1 1036,0 1384,5 11776,2

qi 0 = Wi 0 ⋅ Ti 0
0 -municipiul Bacău -municipiul Oneşti -oras Buhuşi -oras Comăneşti -oras Moineşti -oras Tg.Ocna -oras Dărmăneşti -rural+ pe raza altor judete TOTAL JUDET BACĂU 1 3953,5 4168,1 224,4 298,5 246,0 156,1 323,8 1111,2 10481,7

Wi 0
2 136,4 249,7 51,8 57,6 106,0 122,6 530,0 229,3 163,2

Wi1
3 132,9 270,4 57,4 54,3 130,7 122,6 1695,6 285,6 181,9

i

Wi 1/ 0

4 97,4 108,3 110,8 94,3 123,3 100,0 319,9 124,6 111,5

350

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Din calcule se pot observa diferenţele existente între localităţi. Astfel, faţă de o creştere medie pe judet cu 11,5% a W, oraşul Comăneşti cunoaşte reducerea cea mai mare, cu -5,7% (94,3 - 100) faţă de anul 1997 şi cu 70,1% faţă de media pe judeţ în anul 1998.
54,3 × 100 − 100 = −70,1% 181,9

Urmează apoi municipiul Bacău, la care W scade în medie cu 2,6%, aceasta fiind cu 26,9% faţă de W medie pe judeţ în anul 1998. În acelaşi timp, la oraşul Dărmăneşti W creşte de 3,2 ori, fiind de 9,3 ori mai
------------------mare: 1695, 6 = 9, 3 181, 9

decât media pe judet, aceasta datorita în principal

Rafinăriei Dărmăneşti care şi-a reluat activitatea în anul 1998 fata de anul 1997 când a fost întreruptă o perioada mai mare de timp sau nu a lucrat la întreaga capacitate. 2) Indicele productivităţii medii a muncii se calculează după relaţia:
W = 1 = W0 =

I

W 1/ 0

∑q ∑q : ∑T ∑T
i1 i i i1 i i 9

i0

i0

∑W T ∑W T : = ∑T ∑T
i1 i1 i i i1 i0 i i 9

i0 i0

=

9178,8 ⋅ 10 10481,7 ⋅ 10 181,9 ⋅ 10 9 : = 1,115 sau 111,5% = 50469 64243 163,2 ⋅ 10 9

q ⇒ q = W ⋅T T Influenta factorilor asupra productivităţii muncii se măsoară cu ajutorul indicilor calculaţi din mărimi medii: dar cum W =

a) Influenţa ambilor factori a fost calculată mai înainte cu ajutorul indicelui cu structura variabilă şi evidenţiază o creştere a productivităţii medii a muncii cu 11,5% atat pe seama variaţiei productivităţii individuale (la nivel de localitate) cât şi a structurii numărului de salariaţi. ∑ W i1 Ti1 ∑ W i0 T i1 9 9 W1 9178, 8 ⋅ 10 - 8281 ⋅ 10 W(W) i - i I 1 ⁄ 0 = ------ = --------------------- : --------------------- = ------------------------------ : ------------------------ = 50469 50469 W0 ∑ T i1 ∑ T i1
i i

351

IndicI statistici

181, 9 ⋅ 10 = --------------------------- = 1, 10847 6 164, 1 ⋅ 10

6

sau

110, 847 %

b) Influenta productivităţii individuale asupra productivităţii medii este exprimată prin indicele cu structură fixa. Ceea ce înseamnă că productivitatea medie a muncii din industrie pe judeţ a crescut cu 10,8% ca urmare a creşterii productivităţii muncii individuale din fiecare localitate în parte. c) Influenţa structurii numărului de salariaţi este exprimată prin indicele variaţiei structurii.

I

W(T ) 1/ 0

∑W T ∑W T = : ∑T ∑T
i 0 i1 i i i1 i0 i i

i0 i0

=

8281⋅109 104817 ⋅109 164,1⋅109 , = 1,0055 sau 100,55% : = 50469 64243 163,2 ⋅109

De aici rezultă că productivitatea medie a muncii pe total judeţ a crescut cu doar 0,55% datorită influenţei modificării structurii numărului de salariaţi din localităţile componente ale judetului. Se poate verifica relaţia existentă între cei trei indici, respectiv descompunerea geometrică a lui I 1 ⁄ 0 :
i i I1 / 0 = I1 / 0 W W (Wi ) i × I1 / 0 W (Ti )

W

1,115 = 1,10847 x 1,0055 Datele sunt calculate în tabelul nr.2. 3) Pentru a descompune analitic sporul absolut al productivităţii medii a muncii şi a evidenţia influenţele datorate celor doi factori, vom porni de la calculele efectuate la punctul 2) şi vom scadea din numărătorul indicelui corespunzator numitorul acestuia.

W i(Wi ,Ti ) 1/ 0

∑W T = ∑T
i i1 i

i1 i1

∑W T − ∑T
i i0 i

i0 i0

= 181,9 ⋅ 106 − 163,2 ⋅ 106 = 18,7 milioane lei / salariat

352

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Deci, productivitatea medie a muncii a crescut pe judet cu 18,7 milioane lei/ salariat ca urmare a ambilor factori. Pentru a evidenţia creşterea absolută a productivităţii medii a muncii pe judet doar ca urmare a creşterii productivităţii medii la nivel de localitate, vom porni de la indicele cu structură fixă:

W i(Wi ) 1/ 0

∑W T = ∑T
i i1 i

i1 i1

∑W T − ∑T
i i1 i

i 0 i1

= 181,9 ⋅ 106 − 164,1 ⋅ 10 6 = +17,8 milioane lei / salariat

Pentru a evidenţia creşterea absolută a productivităţii medii pe judeţ ca urmare a modificărilor structurii numărului de salariaţi la nivel de localitate, pornim de la indicele variaţiei structurii:

W i(Ti ) 1/ 0

∑W T = ∑T
i i1 i

i 0 i1

∑W T − ∑T
i i0 i

i0 i0

= 164 ,1 − 163,2 = +0 ,9 milioane lei / salariat

Se verifica relaţia dintre cele trei sporuri:
(W ∆W/i0 i ) 1

Wi 1/ 0

× 100 =

17 ,8 × 100 = 95,2% 18,7

Pentru a calcula ponderea fiecărui spor în total:
(W (T ∆W/i0 = ∆W/i0 i ) + ∆W/i0 i ) 1 1 1

18,7

= 17 ,8 +

0,9

Putem trage concluzia ca 95,2% din sporul absolut al productivităţii medii a muncii pe judet s-a datorat creşterii productivităţii muncii la nivel de localitate, iar 4,8% s-a datorat modificării structurii numărului mediu de salariaţi. Primul factor (calitativ) a determinat în proporţie de productivităţii muncii pe judeţ (0,9522 x 100). 90,6% sporul

353

IndicI statistici

4) Indicele de grup al volumului producţiei:
I
qi 1/ 0

∑q = ∑q
i i

i1

i0

∑W T = ∑W T
i i

i1 i1

=

i0 i0

9178,8 = 0 ,875 sau 87 ,5% 10481,7

Creşterea absoluta a volumului producţiei: ∆1 ⁄ 0
q ( W i, T i )

=

∑ Wi Ti – ∑ Wi Ti
1 1 0

0

= 9178, 8 – 10481, 7 = – 1302, 9 miliarde lei.

(în preţuri medii comparabile ale anului 1998) 5) a) Descompunerea sporului volumului producţiei pe baza procedeului sbstituirii în lanţ: - creşterea volumului producţiei pe seama variaţiei productivităţii muncii:
∆qi/(Wi ) = ∑ Wi1Ti1 − ∑ Wi 0Ti1 = 9178 ,8 − 8281,0 = 897 ,8 miliarde lei 1 0
i i

i

i

Aceasta înseamnă că producţia la nivel de judeţ a crescut cu 897,8 miliarde lei ca urmare doar a creşterii productivităţii muncii la nivel de localitate. - pe seama scăderii numărului de salariaţi:
∆qi/(Ti ) = ∑ Wi 0Ti1 − ∑ Wi 0Ti 0 = 8281,0 − 10481,7 = −2200 ,7 miliarde lei 1 0
i i

- pe seama ambilor factori:
∆qi/(Wi ,Ti ) = ∆qi/(Wi ) + ∆qi/(Ti ) = 897 ,8 − 2200 ,7 = −1302 ,9 miliarde lei 1 0 1 0 1 0

confirmându-se astfel rezultatul de la punctul 4). Rezultatele ne arată că sporul de producţie, datorat influenţei pozitive a creşterii productivităţii muncii, a fost depaşit de reducerea producţiei ca urmare a scăderii cu 21,4% a numărului de salariaţi, facând ca pe total judeţ să existe un minus de 1302,9 miliarde lei producţie industrială (-12,5%).

354

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

b) Descompunerea sporului volumului producţiei pe baza procedeului sporului nedescompus: Sporul total:
q ∆ 1 /i(Wi ,Ti ) = ∑ Wi1Ti1 − ∑ Wi 0Ti 0 = 9178 ,8 − 10481,7 = −1302 ,9 miliarde lei 0 i i

Sporul producţiei pe seama creşterii productivităţii muncii:
∆qi/(Wi ) = ∑ Wi1Ti 0 − ∑ Wi 0Ti 0 = 11776 ,2 − 10481,7 = +1294 ,5 miliarde lei 1 0
i i

∆qi/(Ti ) = ∑ Wi 0Ti1 − ∑ Wi 0Ti 0 = 8281,0 − 10481,7 = −2200 ,7 miliarde lei 1 0
i i

Sporul descompus:
qi qi qi ∆ 1/0(W i ,Ti ) = ∆ 1/0(W i ) + ∆ 1/0(Ti ) = 1294,5 − 2200,7 =

- 906,2

miliarde lei

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∆qi/(Wi ,Ti ) = ∑ (Ti1 − Ti 0 )(Wi1 − Wi 0 ) = ⎜ ∑Wi1Ti1 − ∑Wi 0Ti1 ⎟ − ⎜ ∑Wi1Ti 0 − ∑Wi 0Ti 0 ⎟ = 1 0 i i i ⎝ i ⎠ ⎝ i ⎠ = (9178,8 − 8281,0) − (11776,2 − 10481,7 ) = 897,8 − 1294,5 = = -396,7

Sporul nedescompus:
∆qi/(Wi ,Ti ) = ∆1q/i(Wi ) + ∆1q/i(Ti ) 1 0 0 0 ∆qi/(Wi ,Ti ) = 1294 ,5 + ( − 2200 ,7 ) + ( − 396 ,7 ) = −1302 ,9 miliarde lei 1 0

Sporul total al volumului producţiei calculat prin procedeul sporului nedescompus va fi:
∆qi/(Wi ,Ti ) = ∑ Wi1Ti1 − ∑ Wi1Ti 0 = ∆qi/(Wi ) + ∆qi/(Ti ) 1 0 1 0 1 0
i i

c) Descompunerea sporului volumului producţiei pe baza procedeului creşterii finite (Lagrange) se efectuează după relaţie:

355

IndicI statistici

β⎞ ⎛ 0 ,2144 ⎞ ∆qi/(Wi ) = qi 0 α⎜1 + ⎟ = 10481,7 × 0 ,1146 ⋅ ⎛1 − ⎜ ⎟ = 1073,1 1 0 2⎠ 2 ⎠ ⎝ ⎝ α 0 ,1146 ⎞ ∆qi/(Ti ) = qi 0 β ⎛1 + ⎞ = 10481,7 × ( − 0 ,2144 ) ⋅ ⎛1 + ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ = −2376 ,0 1 0 2⎠ 2 ⎠ ⎝ ⎝ iar α= Wi1 181,9 −1 = − 1 = 0 ,1146 Wi 0 163,2

β=

Ti1 50469 −1 = − 1 = 0 ,7856 − 1 = −0 ,2144 Ti 0 64243

în care: Deci:
∆qi/(Wi ) =1073,1 miliarde lei 1 0 ∆qi/(Ti ) = -2376,0 miliarde lei 1 0 ∆qi/(Wi ,Ti ) = -1302,9 miliarde lei 1 0

356

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

14.6. Teme şi întrebări propuse pentru studiul individual 1. Care este diferenţa dintre un indice individual şi unul de grup ? Când se calculează primul şi când se calculează cel de-al doilea ? 2. Cum se folosesc ponderile în calculul indicilor sintetici ? 3. Cum construim un indice sintetic atunci când factorul cantitativ nu este însumabil direct ? 4. Cum construim un indice sintetic atunci când avem de-a face cu variabile calitative ? Daţi exemplu de o variabilă calitativă şi construiţi indicele acesteia. 5. Cum se poate descompune dinamica unui fenomen pe factori de influenţă ? 6. În ce situaţie folosim metoda restului nedescompus ? 7. Cum aflăm în ce măsură un factor poate influenţa dinamica fenomenului complex ? 8. Daţi cel puţin 3 exemple de fenomene complexe şi respectiv factorii de influenţă ai acestora. 9. În ce condiţii este valabilă descompunerea geometrică a indicilor ? Dar descompunerea analitică a sporurilor ? 10. Se cunosc datele:
Valoarea mărfurilor vândute în perioada de bază (mil.lei)
81,6 64,5 44,6

Marfa
A B C

% de modificare a volumului fizic din per. curentă faţă de perioada de bază
-37 -20 -2

Să se calculeze dinamica absolută şă relativă a volumului fizic al vânzărilor pe total societate.

357

IndicI statistici

11. Despre trei societăţi comerciale se cunosc următoarele date:
Productivitatea Dinamica numarului Productivitatea Numărul medie a muncii de salariaţi în medie a muncii în salariaţilor în în perioada de perioada curentă perioada curentă perioada curentă bază faţă de cea de bază (bucăţi/salariat) (persoane) (bucăţi/salariat) (%) 75 85 105 55 82 90 110 30 55 40 94 15

Societăţi comerciale A B C

Să se determine indicele de grup al producţiei la nivelul celor trei societăţi comerciale.

12. Despre trei societăţi comerciale se cunosc următoarele date:
Fondul de salarii în perioada de bază (mii lei) 120 75 45 Dinamica fondului Dinamica numărului Numărul de salarii în de salariaţi în salariatilor în perioada curentă perioada curentă perioada de faţă de perioada de faţă de cea de bază bază bază % (pers.) % 98 105 106 105 110 60 100 95 50

Societăţi comerciale

A B C

Să se determine indicele de grup al salariului mediu. 13. Despre trei societăţi comerciale se cunosc următoarele:
Productia realizata in perioada de baza (mil. lei) Productivitatea muncii in perioada curenta (mil. lei / salariat) Numãrul Structura numarului de salariatilor in salariati in perioada de perioada curenta baza (%) (pers.)

Societati comerciale

A B C

12 6,5 10

0,13 0,25 0,10

55 15 30

100 40 90

Să se descompună pe factori de influenţă dinamica productivitatii la nivelul celor 3 societati.

358

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

14. Despre trei societăţi comerciale se cunosc urmatoarele date:
Modificarea Nr. Salariatilor Salariul mediu in Salariul mediu in numarului de salariati in perioada perioada de baza perioada curenta in perioada curenta curenta (mii lei/salariat) (mii lei/salariat) fata de cea de baza (persoane) (%)

Societatea comerciala

A B C

2,3 2,5 1,8

2,5 2,1 2,0

-20 +20 +100

40 30 20

Să se determine dinamica fondului de salarii (pe total).

15. Despre trei societati comerciale se cunosc urmatoarele date:
Productivitatea Societati medie a muncii in comerciale perioada de baza (bucati/salariat) Productivitatea medie a muncii in perioada curenta ( bucati/salariat) Dinamica numarului Nr. de salariati in Salariatilor in perioada curenta perioada fata de cea de baza curenta (%) (pers.)

A B C

75 82 55

85 90 40

105 110 95

55 30 15

Să se determine indicele de grup al productivitatii muncii la nivelul celor trei societati comerciale sub influienta productivitatii muncii la nivel de societate.

16. Despre trei societati comerciale se cunosc urmatoarele:
Productia Productivitatea Societati realizata in muncii in perioada comerciale perioada de baza curenta (mil. Lei / (mil. lei) salariat) Modificarea a Numarul numarului de Salariatilor in salariati in perioada perioada curenta fata de cea curenta de baza % (pers.)

A B C

12 6,5 10

0,13 0,25 0,10

+5 +10 -5

100 40 90

Să se determine dinamica productiei sub influienta productivitatii muncii la nivelul celor 3 societati, in perioada curenta fata de perioada de baza.

359

IndicI statistici

17. Se cunosc datele:
Marfa Valoarea marfurilor vandute în perioada curenta (mil.lei) Dinamica preturilor din per. curenta fata de perioada de baza

A B C

81,6 64,5 44,6

2,7 4,2 2,5

Să se calculeze dinamica absolută şi relativă a preţurilor pe total societate.

360

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XV INDICII PREŢURILOR DE CONSUM

OBIECTIVE Indicele Preţurilor de Consum (IPC), respectiv rata inflaţiei este unul din indicatorii statistici cu cea mai largă aplicabilitate practică. Evoluţia inflaţiei într-o ţară influenţează nu doar evoluţia activităţii firmelor, ci şi viaţa de zi cu zi a oamenilor prin efectele sale negative asupra puterii de cumpărare a banilor. IPC este în acelaşi timp unul din indicatorii cei mai contestaţi, existând o oarecare suspiciune asupra mărimii sale, în funcţie de interesul celui care-l utilizează. Din acest motiv, am prezentat atât modalitatea de calcul a indicelui, care are în spate o muncă laborioasă, reunind mai multe cercetări statistice prin sondaj. Pe de altă parte, dat fiind utilizarea sa largă în practică, necesitatea identificării unui IPC pentru o anumită perioadă dorită, am insistat şi prezentat detaliat modalităţile de calcul. Prin multiplele exemple practice prezentate, se doreşte o clarificare asupra folosirii corecte a noţiunii de IPC sau rată a inflaţiei, o corectă utilizare a IPC în recalculările indicatorilor valorici în preţuri comparabile şi o corectă analiză a dinamicii reale a fenomenelor. Cuvinte cheie
IPC Rată a inflaţiei IPC lunar Rata lunară a inflaţiei IPC la sfârşitul anului Rata inflaţiei la sfârşitul anului IPC anual, rata anuală a inflaţiei Creştere nominală Creştere reală Preţuri curente Preţuri constante (comparabile) Deflatare Racordare de indici Putere de cumpărare a banilor

361

Indicele preţurilor de consum

1. Ce este IPC ? 2. La ce serveşte el ? 3. Care este populaţia de referinţă ? 4. Care este tipul de consum acoperit ? 5. Care este sfera teritorială de cuprindere ? 6. Sistemul de ponderare folosit ? 7. Care este metoda de calcul a IPC ? 8. Indicatori uzuali. Exemple de calcul. 9. Cum putem recalcula anumite sume cu ajutorul IPC ? 10. Cum calculăm dinamica indicatorilor valorici ? 11. De unde se poate afla IPC ?

15.1. Ce este IPC ? Este un instrument de măsură care permite să estimăm, între două perioade date, variaţia medie a preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de populaţie în România. 15.2. La ce serveşte IPC ? IPC este unul din indicatorii cei mai utilizaţi în practica economică. Acesta reflectă intensitatea creşterilor sau scăderilor preţurilor de consum dintr-o ţară, fiind des utilizat în comparaţiile internaţionale (sub forma mediei anuale) privind evoluţia inflaţiei. Politica fiscală şi monetară a fiecărui guvern este frecvent influenţată de nivelul IPC, în funcţie de acesta reglându-se spre exemplu, rata dobânzii. IPC se foloseşte şi în contabilitate şi în analizele economice, pentru caracterizarea evoluţiei reale a consumului, independent de modificarea preţurilor. Pentru aceasta este necesară determinarea consumului în preţuri constante (comparabile) prin raportarea consumului în preţuri curente la IPC, respectiv deflaţionarea acestuia, după cum s-a putut vedea în exemplele practice anterioare. Practic nu este posibilă analiza în dinamică a unui indicator valoric înainte de a se transforma în preţuri comparabile cu ajutorul IPC.

362

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

IPC are şi o largă utilizare socială, fiind folosit în negocierile salariale dintre guvern, patronat şi sindicate. Ţinând cont de evoluţia IPC se indexează salariile, pensiile, alocaţiile bugetare, bursele, etc. Aceste indexări asigură practic o menţinere a puterii de cumpărare a salariului, pensiilor, etc. 15.3. Care este populaţia de referinţă ? IPC se calculează pe baza cheltuielilor populaţiei care sunt legate efectiv de cumpărarea de mărfuri şi de plata contravalorii serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai, cheltuieli care se referă la nivelurile medii lunare rezultate din cercetarea privind Ancheta Bugetelor de Familie (ABF). ABF se desfăşoară în 780 centre de cercetare amplasate în 427 localităţi urbane şi 353 rurale din toate judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, eşantionul garantând estimări la nivelul ţării cu o probabilitate de 97%. Cheltuielile băneşti pentru cumpărarea produselor alimentare, nealimentare şi pentru plata serviciilor sunt calculate ca medii pe o gospodarie şi ele stau la baza sistemului de ponderare a indicilor elementari ai preţurilor de consum. Eşantionul de mărfuri şi servicii cuprinde sortimente care au o pondere semnificativă în consumul populaţiei. Nomenclatorul este structurat pe 3 nivele de agregare: grupe, posturi şi sortimente, astfel: • grupa mărfurilor alimentare cuprinde 54 posturi cu 360 sortimente; • grupa mărfurilor nealimentare cuprinde 112 posturi cu 947 sortimente; • grupa serviciilor cuprinde 50 posturi cu 423 sortimente. Sortimentele se individualizează în teren prin varietăţi de mărfuri şi servicii. 15.4. Care este tipul de consum acoperit ? IPC se calculează pe baza elementelor care intră în consumul direct al populaţiei şi exclude: consumul din resurse proprii, cheltuieli cu caracter de investiţii şi acumulare sau care se referă la dobânzi plătite la credite, rate de asigurare, amenzi, jocuri de noroc, impozite, etc. precum şi cheltuieli aferente plăţii muncii pentru producţia gospodăriei. 363

Indicele preţurilor de consum

15.5. Care este sfera teritorială de cuprindere ? Observarea şi înregistrarea preţurilor, tarifelor de consum se desfăşoară decadal, în municipiile reşedinţă de judeţ (inclusiv municipiul Bucureşti). Practic nomenclatorul localităţilor cuprinde 42 de municipii reşedinţă de judeţ unde sunt organizate 68 centre de culegere în care se face observarea preţurilor practicate în magazine, iar pentru înregistrarea preţurilor produselor agroalimentare vândute pe piaţa ţărănească se utilizează un nomenclator alcătuit din 95 localităţi. Nomenclatorul de sortimente cuprinde 1683 poziţii pentru care se culeg decadal preţuri/ tarife practicate. Nomenclatorul unităţilor de observare cuprinde aproximativ 6400 unităţi care se consideră a fi cu vad comercial ridicat în principalele aglomerări urbane (peste 86% avand forma de proprietate privată). Acestea se completează cu preţurile/tarifele unice pe ţară stabilite prin acte normative sau note de negociere (energie electrică şi termică, gaz metan, transport pe calea ferată, abonamente radio-TV, ş.a.) 15.6. Sistemul de ponderare Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preţurilor de consum sunt obţinute din Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) şi rezultă din structura cheltuielilor medii lunare efectuate de o gospodărie pentru cumpărarea bunurilor şi pentru plata serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai. Periodic se analizează structura cheltuielilor efectuate de populaţie, iar când mutaţiile intervenite sunt semnificative, ponderile se actualizează. Astfel, începând din ianuarie 2006 în calculul IPC se utilizează ponderile rezultate din structura cheltuielilor medii efectuate de o gospodărie în anul 2004. 15.7. Care este metoda de calcul al IPC ? IPC1 se calculează ca un indice de tip Laspeyres cu bază fixă. Începând din ianuarie 2006, calculul indicilor lunari cu bază fixă se face cu preţurile medii din anul 2004 (anul 2004 = 100) şi ponderile din acelaşi an determinate pe baza cheltuielilor medii din Ancheta Bugetelor de Familie.
1.

Sursa: Buletinul statistic de preţuri”, Institutul Naţional de Statistică, Nr. 1 / 2006.

364

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Formula generală de calcul a indicelui de tip Laspeyres este: 1) IPC 1 ⁄ 0 = ⎛ p0 q0 ⎞ p I i ⁄ 2004 ⋅ ⎜ ----------------- ⎟ unde: ∑ ⎝ ∑ p 0 q 0⎠

⎧ Indicele Preţurilor de Consum agregat ⎪ ⎪ IPC 1 ⁄ 0 = al lunii curente (1) din anul 2006, faţă de anul de referinţă 2004; ⎪ ⎪ ⎪ p indicii de preţ, ai lunii curente faţă de ⎪I = media anului 2004, pe trepte ierarhice ⎨ i ⁄ 2004 de agregare; ⎪ ⎪ ⎪ p0 q0 ponderile aferente diferitelor trepte de agregare ⎪ ----------------- = (importanţa relativă a cheltuielilor medii lunare ⎪ p q pe o gospodărie pentru anul 2004). ⎪∑ 0 0 ⎩ Schimbarea bazei de calcul (anului de referinţă) necesită stabilirea preţurilor medii din anul respectiv pentru toate produsele şi serviciile din nomenclatorul ce urmează a fi utilizat pentru calculul indicilor lunari ai preţurilor. Determinarea preţurilor medii din anul 2004 ( p 0i ) la nivelul varietăţilor ( v i ) s-a realizat în mod diferit pentru produsele/serviciile existente şi pentru cele nou introduse în nomenclator, astfel: Pentru sortimentele existente în nomenclator: - calculul preţului mediu efectiv aferent varietăţilor raportate în anul 2004; - imputarea preţului mediu lunar efectiv la toate varietăţile pentru care nu au existat raportări (în acest caz preţul mediu aferent sortimentului calculat din preţurile varietăţilor rămâne neschimbat); - calculul preţurilor medii anuale la nivel de varietăţi prin media aritmetică simplă a preţurilor medii lunare din anul 2004. Pentru sortimentele nou introduse în nomenclator: - înregistrarea preţurilor aferente lunii decembrie 2005; 365
v

Indicele preţurilor de consum

- asimilarea sortimentelor noi cu sortimente deja existente în nomenclator (cazul posturilor de cheltuieli cu structuri omogene) sau direct cu postul de cheltuieli (cazul posturilor neomogene); - determinarea preţului mediu în bază la nivel de varietate prin raportarea preţului observat în luna decembrie 2005 la indicele preţului asimilat la nivel de sortiment sau post faţă de anul 2004. Aceste preţuri medii pentru anul de referinţă 2004 rămân fixe până la următoarea schimbare a bazei. Calculul indicilor lunari cu bază fixă Calculul indicilor lunari cu bază fixă presupune parcurgerea următoarelor etape: - calculul indicilor de preţ la nivel de varietate: 2)
p i vi

p 1i = ------- ⋅ 100 unde: v p0 i

v

⎧ vi ⎪ p 1 = preţul varietăţii ″i″ înregistrat în luna curentă (1); ⎨ v ⎪ p i = preţul mediu din anul 2004 pentru varietatea ″i″ ; ⎩ 0 Preţul varietăţii “i” înregistrat în luna curentă p 1i se calculează ca o medie aritmetică simplă din cele trei înregistrări decadale, astfel: 3)
v p 1i
i i i p 11 + p 12 + p 13 = ----------------------------------- unde 3

v

v

v

v

⎧ p vi = preţurile nominale aferente decadei 1 din luna curentă; ⎪ 11 ⎪ preţurile nominale aferente decadei a 2-a ⎪ vi ⎨ p 11 = din luna curentă; ⎪ ⎪ vi preţurile nominale aferente decadei a 3-a ⎪ p 12 = din luna curentă; ⎩ - calculul indicilor de preţ la nivel de sortiment, ca medie geometrică a indicilor varietăţilor, conform formulei:

366

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE n
i

4)

I 1 ⁄ 2004 =

ps

n

∏ iv
i=1

p
i

, unde

⎧ psi reprezintă Indicele Preţurilor de Consum la nivel de ⎪I 1 ⁄ 2004 = sortiment, în luna curentă faţă de media anului 2004; ⎨ ⎪ n ≤ 68 = numărul centrelor de culegere a preţurilor/tarifelor; ⎩ - calculul indicilor agregaţi la nivel de post de cheltuieli, ca medie aritmetică ponderată a indicilor de preţ aferenţi sortimentelor care compun postul de cheltuieli, conform formulei: 5) I 1 ⁄ 2004
pp
i

⎛ psi qsi ⎞ 0 0 = ∑ I 1 ⁄ 2004 ⋅ ⎜ ------------------ ⎟ unde: s s⎟ ⎜ p 0i q 0i⎠ ⎝∑
ps
i

reprezintă Indicele Preţurilor de Consum ⎧ ppi ⎪I = la nivel de post de cheltuieli, în luna curentă faţă de media anului 2004; ⎪ 1 ⁄ 2004 ⎪ ⎨ si si ponderea (importanţa relativă) a sortimentului ″s i ″ ⎪ p0 q0 ⎪ ------------------ = în total cheltuieli medii de consum; si si ale postului de cheltuieli; ⎪ ∑ p0 q0 ⎩

- calculul indicilor la nivel de grupe de mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii ca medie aritmetică ponderată a indicilor de la nivel de posturi de cheltuieli cuprinse în grupă, astfel: 6) I 1 ⁄ 2004
pg
i

⎛ p pi q pi ⎞ 0 0 = ∑ I 1 ⁄ 2004 ⋅ ⎜ ------------------- ⎟ unde: p i p i⎟ ⎜ ⎝ ∑ p0 q0 ⎠
pp
i

reprezintă indicele mediu al preţurilor de Consum ⎧ pg i ⎪I = la nivel de grupă de cheltuieli, în luna curentă (1) ⎪ 1 ⁄ 2004 faţă de media anului de bază 2004; ⎪ pi pi ⎨ p q 0 0 ⎪ ------------------- = ponderea (importanţa relativă) a postului de cheltuieli ″p i ″ p p ⎪ în total grupă de cheltuieli ″g i ″ p 0i q 0i ⎪∑ ⎩

- calculul indicelui general al preţurilor de consum ca medie aritmetică ponderată a indicilor de la nivel de grupe: 367

Indicele preţurilor de consum

7)

⎛ p gi q gi ⎞ 0 0 IPC = ∑ I 1 ⁄ 2004 ⋅ ⎜ ------------------- ⎟ = g i g i⎟ ⎜ ⎝ ∑ p0 q0 ⎠
pg
i

p0i q0i ∑I 1 ⁄ 2004 ⋅ -------------------1000000
pg
i

g

g

unde: ⎧ p gi q gi 0 0 ⎨ -------------------- = în total cheltuieli medii de consum ale unei ⎩ 1000000 gospodării din România în anul de bază 2004.
reprezintă ponderea cheltuielilor medii ale grupei

Spre exemplu, ponderile calculate pentru anul 2004 din Ancheta Bugetelor de Familie şi luate în considerare în calcului IPC pentru anul 2006 sunt: Din 1.000.000 lei cheltuieli medii ale unei gospodării, 407.056 lei erau pentru mărfuri alimentare, 422.506 lei pentru mărfuri nealimentare şi 170.438 lei pentru plata serviciilor. Altfel spus, din totalul cheltuielilor medii ale unei gospodării din România în anul 2004, 40,7% erau pentru mărfuri alimentare, 42,3% pentru mărfuri nealimentare şi 17,0% pentru servicii. Ponderile detaliate la nivel de posturi de cheltuieli pentru fiecare din cele trei grupe mari, se găsesc publicate în “Buletinul statistic de preţuri” al Institutului Naţional de Statistică - Nr. 1/2006, paginile 58-61. - calculul indicilor lunii curente faţă de luna precedentă se face ca raport al indicilor cu bază fixă, pentru toate nivelele de agregare, conform formulei generale: 8) IPC i ⁄ 2004 IPC i ⁄ i – 1 = ----------------------------IPC i – 1 ⁄ 2004

Pentru asigurarea continuităţii seriilor de indici construiţi cu baze diferite s-a utilizat un “coeficient de racordare” care permite legarea (racordarea) seriei de indici lunari din anul 2006 cu bază 2004 = 100 la seria de indici cu bază 2003 = 100.

368

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Coeficientul de racordare s-a determinat ca raport între un indice de tip Laspeyres calculat pentru luna decembrie 2005 în vechea bază (2003 = 100) şi un altul de acelaşi tip şi pentru aceeaşi lună în noua bază (2004 = 100). Compararea a doi indici calculaţi în baze diferite se face raportând indicele de comparat în noua bază multiplicat cu coeficientul de racordare la indicele cu care se compară calculat în vechea bază. Metodologia de calcul a IPC în România este armonizată cu metodologia utilizată de Oficiul de Statistică a Uniunii Europene (EUROSTAT) la nivel de clasificări, nomenclatoare, metode de eşantionare şi de calcul. Clasificarea COICOP (Clasificarea Consumului Individual de Destinaţii) convenită de CEE/EUROSTAT/OECD asigură comparabilitatea indicilor la nivel european. Ultima versiune a acestei clasificări, adoptată în iulie 1999, este structurată pe 12 diviziuni detaliate în 39 grupe şi 93 clase de mărfuri şi servicii şi este utilizată din ianuarie 2000. Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupe de mărfuri şi servicii EUROSTAT rezultă din regruparea sortimentelor şi a posturilor cuprinse în nomenclatorul privind calcului indicelui preţurilor de consum la nivel naţional în structura şi la conţinutul prevăzut în COICOP.

369

Indicele preţurilor de consum

INDICII PRETURILOR DE CONSUM Ian. Evolutia lunara in anii 1990 - 2009 fata de luna anterioara Mai Iun Iul Aug Sep Feb Mar Apr luna anterioara = 100 107,0 112,5 108,2 105,9 101,4 101,9 118,8 107,2 102,9 102,2 102,3 101,2 100,8 100,6 100,6 100,24 100,04 100,70 100,88 106,6 110,0 109,2 108,3 100,9 101,7 130,7 103,8 106,4 101,8 102,0 100,4 101,1 100,5 100,3 100,21 100,07 100,67 126,5 104,7 110,0 106,1 101,6 101,9 106,9 102,7 104,8 104,8 102,7 102,0 101,1 100,6 101,8 100,42 100,52 100,52 105,1 112,1 130,4 105,0 101,1 105,3 104,3 102,3 105,3 101,8 101,7 101,9 100,5 100,3 100,3 100,60 100,64 100,49 102,0 104,3 105,5 102,6 101,3 101,0 102,3 101,3 105,1 102,8 101,6 101,2 100,9 100,6 100,3 100,15 100,14 100,28 109,5 103,2 113,2 101,6 102,6 107,5 100,7 101,3 101,7 104,3 101,3 100,5 101,2 101,3 101,0 100,11 100,29 100,69 111,2 103,4 110,8 101,8 101,0 103,8 103,5 100,6 101,2 101,8 102,2 100,8 100,3 100,5 100,1 99,93 100,86 99,91 107,3 110,1 110,9 103,9 101,6 102,4 103,3 102,7 103,2 102,8 101,9 100,6 102,1 100,9 100,6 100,05 101,08 100,40 Oct 110,4 109,6 116,3 104,4 103,5 103,4 106,5 103,9 104,2 102,8 102,4 101,6 101,5 101,2 100,9 100,21 100,97 101,06 Nov 123,4 110,9 113,5 114,2 102,8 104,1 105,8 104,3 101,9 104,0 102,8 102,7 102,6 101,4 100,6 101,2 101,09 100,93 100,32 - %Dec 111,6 113,7 113,2 107,4 102,1 103,7 110,3 104,5 102,2 102,9 102,5 102,2 101,5 101,2 100,6 100,5 100,74 100,64 100,23

Anii TOTAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

114,8 119,5 111,5 104,9 102,0 101,2 113,7 104,9 103,0 104,3 103,7 102,3 101,3 101,1 100,8 101,03 100,20 100,86 101,24

INDICII PRETURILOR DE CONSUM Evolutia lunara in anii 1991 - 2009 fata de decembrie anul precedent Anii TOTAL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ian. 114,8 119,5 111,5 104,9 102,0 101,2 113,7 104,9 103,0 104,3 103,7 102,3 101,3 101,1 100,8 101,03 100,20 100,86 101,24 Feb 122,9 134,4 120,7 111,1 103,5 103,1 135,0 112,4 106,0 106,6 106,0 103,5 102,1 101,7 101,4 101,27 100,24 101,57 102,13 Mar 131,0 147,9 131,7 120,3 104,4 104,9 176,5 116,6 112,7 108,5 108,2 103,9 103,2 102,2 101,7 101,48 100,31 102,25 Apr 165,7 157,8 144,9 127,5 106,1 106,9 188,7 119,8 118,2 113,7 111,1 106,0 104,3 102,8 103,5 101,91 100,83 102,78 Mai Iun Iul Aug Sep decembrie anul precedent = 100 174,1 177,6 194,4 216,1 232,0 173,5 180,9 186,6 192,9 212,5 189,0 199,3 225,6 250,0 277,4 133,9 137,4 139,5 142,0 147,5 107,3 108,7 111,5 112,6 114,4 112,7 113,8 122,4 127,0 130,1 196,7 201,2 202,6 209,8 216,7 122,5 124,1 125,7 126,5 130,0 124,5 130,8 133,0 134,6 138,9 115,7 119,0 124,1 126,4 129,9 113,0 114,8 116,3 118,9 121,2 108,0 109,3 109,8 110,7 111,4 104,8 105,7 107,0 107,3 109,6 103,1 103,7 105,1 105,6 106,6 103,8 104,1 105,1 105,2 105,8 102,52 102,67 102,78 102,71 102,76 101,48 101,62 101,91 102,79 103,90 103,28 103,57 104,28 104,19 104,61 Oct 256,1 232,8 322,7 154,1 118,4 134,5 230,7 135,0 144,7 133,5 124,2 113,2 111,2 107,9 106,8 102,98 104,91 105,72 Nov 284,0 264,3 368,4 158,4 123,2 142,2 240,6 137,6 150,4 137,3 127,5 116,1 112,8 108,6 108,1 104,10 105,89 106,06 - %Dec 322,8 299,2 395,5 161,7 127,8 156,9 251,4 140,6 154,8 140,7 130,3 117,8 114,1 109,3 108,6 104,87 106,57 106,30

370

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Indicii Preturilor de Consum medii anuali (%) Anul IPC Anul IPC Anul IPC 1971 1972 100,6 100,0 1984 1985 101,1 100,8 1997 1998 254,8 159,1 1973 100,7 1986 101,0 1999 145,8 1974 101,1 1987 100,9 2000 145,7 1975 100,2 1988 102,2 2001 134,5 1976 100,6 1989 101,1 2002 122,5 1977 100,6 1990 105,1 2003 115,3 1978 101,6 1991 270,2 2004 111,9 1979 102,0 1992 310,4 1980 102,1 1993 356,1 1981 103,1 1994 236,7 1982 117,8 1995 132,3 1983 104,1 1996 138,8

2005 2006 2007 2008 109,0 106,56 104,84 107,85

Indicele Preturilor de Consum fata de octombrie 1990 (%) 2004 Ian. Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 2006 2007 286982,93 287099,55 287288,17 288789,21 290636,78 291042,38 291882,25 294390,86 297561,64 300459,52 303259,43 305210,24 2008 307824,34 309991,94 312072,92 313692,53 315215,21 316091,44 318281,55 318008,17 319272,68

232592,1 234062,9 235227,7 236590,9 237267,2 238676,8 241711,6 243025,0 245324,0 248334,0 249939,7 251360,8

253388,0 254912,2 255649,3 260281,1 261019,6 261786,6 264287,8 264555,8 266061,4 268346,9 271598,1 273087,8

275913,14 276565,46 277141,04 278291,81 279963,07 280389,95 280688,49 280487,90
280635,80 281219,30 284290,90 286399,10

15.8. Indicatori uzuali. Exemple de calcul Indicele Preţurilor de Consum lunar (IPC lunar sau IPC i ⁄ i – 1 , unde ″i″ reprezintă luna curentă şi ″i – 1″ luna anterioară) ne arată creşterea medie a preţurilor de consum într-o lună faţă de luna anterioară (este un indice cu bază în lanţ). Ca orice indice, exprimat în coeficient ne arată de câte ori au crescut în medie preţurile în luna curentă faţă de luna anterioară. De regulă, indicii se publică exprimaţi în procente. Spre exemplu, IPC calculat în România pentru luna ianuarie 2006 faţă de luna anterioară (decembrie 2005) este publicat în broşura Institutului Naţional de Statistică ca 101,03% (a se urmări în tabelele cu IPC de mai înainte).

371

Indicele preţurilor de consum

Transformat în coeficient (prin împărţire la 100) ne arată că în medie, preţurile de consum din luna ianuarie 2006 au crescut de 1,0103 ori faţă de cele existente în luna anterioară. Scăzând 100 din indicele exprimat în procente obţinem din punct de vedere statistic un alt indicator, rata de creştere (sau ritmul de creştere) exprimat întotdeauna în procente. Acest ultim indicator se numeşte rata inflaţiei şi arată cu câte procente au crescut în medie preţurile într-o lună curentă faţă de o lună de bază. În exemplul de mai sus, rata inflaţiei este de 1,03% (101,03 - 100 = +1,03%), ceea ce înseamnă că în luna ianuarie 2006 preţurile de consum au crescut în medie cu 1,03% faţă de luna decembrie 2005. În felul acesta, în funcţie de modalitatea de calcul şi de exprimare, pentru fiecare indice de preţ se pot utiliza trei variante, cu semnificaţii şi exprimări diferite. a) Indicele de preţ în coeficient IPC 01.2006 ⁄ 12.2005 = 1, 0103 (preţurile au crescut în perioada calculată de 1,0103 ori) b) Indicele de preţ în procente IPC 01.2006 ⁄ 12.2005 = 101,03 % (preţurile de consum din luna ianuarie 2006 reprezintă 101,03% din preţurile medii de consum existente în luna decembrie 2005) c) Rată a inflaţiei (întotdeauna exprimată în procente) R 01.2006 ⁄ 12.2005 = +1,03 % (preţurile de consum au crescut în luna ianuarie 2006 cu 1,03% faţă de cele existente în luna decembrie 2005). Ca orice indice, dacă acesta este supraunitar (>1), rata inflaţiei va fi pozitivă, indicând o creştere medie a preţurilor de consum, iar dacă indicele preţurilor este subunitar (<1), rata corespunzătoare a inflaţiei va fi negativă, indicând o scădere medie procentuală a preţurilor de consum. Un exemplu de scădere a preţurilor medii de consum s-a produs pentru prima dată în România după liberalizarea preţurilor (din octombrie 1990), în luna august 2006. 372
inflatiei

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Astfel, IPC 08.2006 ⁄ 07.2006 = 0, 9993 , respectiv 99,93%, R 08.2006 ⁄ 07.2006 = – 0, 07 % (99,93-100 = -0,07 %), indicând o reducere medie a preţurilor de consum în luna august 2006 faţă de luna anterioară (iulie 2006) cu 0,07%. Observaţie: De reţinut că în calcule, se va utiliza întotdeauna indicele preţurilor de consum IPC exprimat în coeficient, indiferent cum a fost prezentat iniţial acesta (sub formă de IPC în % sau de rată a inflaţiei). Rata lunară a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor într-o lună faţă de luna precedentă şi se calculează scăzând 100 din IPC corespunzător exprimat în procente (după cum s-a exemplificat mai înainte). IPC mediu lunar exprimă creşterea medie lunară a preţurilor de consum pentru o anumită perioadă considerată. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum şi arată de câte ori au crescut în medie preţurile de consum de la o lună la alta în acea perioadă, dacă creşterea acestora s-ar fi făcut uniform. Ca orice indice mediu, acesta este reprezentativ pentru perioada calculată numai dacă IPC lunari sunt omogeni (asemănători).
n inflatiei

IPC =

n

∏ IPCi ⁄ i – 1 ,
i=1

unde: ⎧ IPC = indicele mediu lunar al preţurilor de consum pentru perioada calculată; ⎪ ⎪ ⎪ n = numărul lunilor (a indicilor lunari); ⎨ ⎪ indicii lunari ai preţurilor de consum ⎪ IPC = calculaţi faţă de luna anterioară i⁄i–1 ⎪ luaţi în coeficient. ⎩

373

Indicele preţurilor de consum

15.8.1. Exemplu de calcul a) Dacă vrem să calculăm indicele mediu lunar al preţurilor de consum pentru primul trimestru din anul 2006:
3

IPC trim.I 2006 = =

3

∏ IPCi ⁄ i – 1
i=1

=

3

1, 0103 ⋅ 1, 0024 ⋅ 1, 0021 =

3

1, 0148 = 1, 0049

sau

100,49 %

Cu alte cuvinte, dacă creşterea preţurilor nu ar fi variat de la o lună la alta şi acestea ar fi crescut uniform, am putea spune că în cursul primului trimestru al anului 2006, preţurile au crescut în medie de 1,0049 ori de la o lună la alta (sau cu +0,49%, semnificând rata medie lunară a inflaţiei). b) Dacă vrem să calculăm indicele mediu lunar al preţurilor de consum pentru anul 2005:
12

IPC an 2005 =
12 12

12

∏ IPCi ⁄ i – 1
i=1

=

= =

1, 008 ⋅ 1, 006 ⋅ 1, 003 ⋅ 1, 018 ⋅ … ⋅ 1, 005 = 1, 086 = 1, 0069 sau 100,69 %

(de unde rata medie lunară a inflaţiei în anul 2005 = 100,69 - 100 = +0,69 %) Interpretare: Dacă creşterea medie a preţurilor de consum în România ar fi fost constantă pe tot parcursul anului 2005, acestea ar fi crescut în medie de la o lună la alta de 1,0069 ori, sau cu 0,69 %. Notă: pentru a înţelege toate exemplele de calcul, se vor urmări datele prezentate în Tabela IPC, date care au fost preluate din publicaţia lunară I.N.S. “Buletin Statistic de Preţuri”. Rata medie lunară a inflaţiei arată cu câte procente au crescut în medie preţurile de la o lună la alta pentru o anumită perioadă. Se obţine scăzând 100 din indicele mediu lunar al preţurilor de consum, după cum s-a arătat în exemplele de mai înainte.

374

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Atenţionăm din nou asupra utilizării în calcul a acestor ultimi doi indicatori, numai dacă indicele (rata medie) calculată este reprezentativă pentru întreaga perioadă. Indicele Preţurilor de Consum la sfârşitul anului arată de câte ori au crescut în medie preţurile pe parcursul întregului an, sau altfel spus, în luna decembrie a unui an faţă de decembrie anul precedent. Spre exemplu, în publicaţia INS, la pagina în care sunt publicaţi indicii preţurilor de consum faţă de decembrie anul anterior, vom găsi: IPC 12.2005 ⁄
12.2004

= 108,6 % , ceea ce înseamnă că în medie, preţurile de

consum au crescut de 1,086 ori (sau cu 8,6 %) în luna decembrie 2005 faţă de luna decembrie 2004. Similar se poate vorbi de un Indice al Preţurilor de Consum la sfârşitul oricărei perioade. Spre exemplu, dacă dorim IPC la sfârşitul lunii august 2006, găsim în tabela cu indici din “Buletinul Statistic de Preţuri” al INS: IPC 08.2006 ⁄
12.2005

= 102,71 % ceea ce înseamnă că în medie, preţurile de

consum din luna august 2006 au crescut faţă de decembrie 2005 de 1,0271 ori (sau cu 2,71 %, semnificând rata inflaţiei la sfârşitul lunii august 2006). Toţi aceşti indici sunt cu bază fixă - decembrie anul anterior prin urmare baza de raportare este aceeaşi numai pentru indicii calculaţi pentru acelaşi an. Rata inflaţiei la sfârşitul anului reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum din luna decembrie a unui an faţă de luna decembrie a anului precedent. Se obţine scăzând 100 din IPC la sfârşitul anului, după cum s-a exemplificat mai sus. Exemple: R 12.2005 ⁄
inflatiei 12.2004

= 8,6 % , iar R 08.2006 ⁄

inflatiei

12.2005

= 2,71 %

Indicele Preţurilor de Consum anual (sau în anul ...) arată de câte ori au crescut în medie preţurile de consum într-un an faţă de anul anterior.

375

Indicele preţurilor de consum

Acesta se calculează ca un raport între media aritmetică a indicilor preţurilor de consum lunari calculaţi faţă de octombrie 1990 din cei doi ani consecutivi: IPC an 2005 ⁄
an 2004

=

253388,0+254912,2+...+273087,8 262914,6 = ---------------------------------------------------------------------------------- = ----------------------- = 1,090 sau 109,0 % 232592,1+234062,9+...+251360,8 241176,1 IPC 01.2005 ⁄ 10.1990 + IPC 02.2005 ⁄ 10.1990 + … + IPC 12.2005 ⁄ 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= IPC 01.2004 ⁄ 10.1990 + IPC 02.2004 ⁄ 10.1990 + … + IPC 12.2004 ⁄ 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Rezultă că în medie, preţurile de consum din anul 2005 au crescut de 1,09 ori în anul 2005 faţă de anul 2004 (sau acestea au crescut cu 9 %, acest ultim indicator fiind rata inflaţiei din anul 2005). Similar se calculează IPC pentru orice perioadă dorită. Spre exemplu, dacă dorim să calculăm care a fost creşterea medie a preţurilor din trimestrul I al anului 2006 faţă de trimestrul IV al anului 2005: IPC trim.I 2006 ⁄
trim.I 2005

=

IPC 01.2006 ⁄ 10.1990 + IPC 02.2006 ⁄ 10.1990 + IPC 03.2006 ⁄ 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = IPC 10.2005 ⁄ 10.1990 + IPC 11.2005 ⁄ 10.1990 + IPC 12.2005 ⁄ 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
275913,14+276565,46+277141,04 -----------------------------------------------------------------------------------3 276539, 88 = ------------------------------------------------------------------------------------ = -------------------------- = 268346,9+271598,1+273087,8 271010,93 --------------------------------------------------------------------------3
media lunară a creşterilor de preţ din trimestrul I 2006 faţă de octombrie 1990 din trimestrul IV 2005 faţă de octombrie 1990

276539,88 → = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------271010, 93 → media lunară a creşterilor de preţ

= 1,0204 sau 102,04 % 376

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Prin urmare, preţurile de consum au crescut în trimestrul I al anului 2006, în medie de 1,0204 ori (sau cu 2,04 %) faţă de trimestrul IV al anului 2005. Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent şi se calculează scăzând 100 din indicele anual al Preţurilor de Consum. În exemplul de mai înainte, R an 2005 ⁄
inflatiei an 2004

= 9%

Similar se calculează rata inflaţiei aferentă oricărei perioade. În exemplul de mai înainte, R trim.I 2006 ⁄
inflatiei trim.IV2005

= 2,04 % , ceea ce

înseamnă că în medie, preţurile de consum din trimestrul I 2006 au crecut cu 2,04 % faţă de cele existente în trimestrul IV 2005. Atenţie ! În recalculările de sume în preţuri medii comparabile se vor utiliza: • IPC lunari sau IPC la sfârşitul anului, atunci când sumele exprimate în moneda naţională provin din anumite luni ale anului; • IPC anuali, atunci când datele exprimate în moneda naţională sunt sume ce provin din ani diferiţi, fără a cunoaşte defalcarea lunară. (Identic şi în cazul altor perioade, exemplu: trimestru, semestru, ... şi când în recalculări vor fi folosiţi semestru, ... şi când în recalculări vor fi folosiţi indici medii ai preţurilor calculaţi pentru aceste perioade).

15.9. Cum putem recalcula anumite sume cu ajutorul IPC ? În toate cazurile în care utilizăm date valorice exprimate în moneda naţională, calculul dinamicii presupune în prealabil transformarea sumelor în preţuri constante (comparabile). Pentru recalcularea unei sume provenind dintr-o lună oarecare din trecut (de bază), în preţurile medii ale unei alte luni (curente), trebuie să calculăm indicele perioadei corespunzătoare. 377

Indicele preţurilor de consum

Exemple: 1. Dorim să reactualizăm suma de 5 mii lei provenind din luna mai 2000, în preţurile medii ale lunii august 2006, ultima lună pentru care avem disponibili indici ai preţurilor de consum. Pentru a calcula IPC aferent perioadei, respectiv IPC 08.2006 ⁄ aplica mai multe metode de calcul: a) Folosirea în calculul doar a IPC lunari (cu bază în lanţ): Ne folosim de corelaţia învăţată la capitolul “Serii cronologice”, respectiv produsul indicilor cu bază în lanţ, prin simplificare ne conduce la indicele cu bază fixă dorit: IPC 08.2006 ⁄
05.2000 05.2000

, putem

= IPC 06.2000 ⁄

05.2000

⋅ IPC 07.2000 ⁄
06.2006

06.2000


07.2006

⋅ IPC 08.2000 ⁄

07.2000

⋅ ………… ⋅ IPC 07.2006 ⁄

⋅ IPC 08.2006 ⁄

=

(pentru a se observa clar cum se produc simplificările, voi nota schematic preţurile medii din fiecare lună doar cu numărul lunii respective) 06.2000 07.2000 08.2000 08.2006 - 07.2006 08.2006 = -------------------- ⋅ -------------------- ⋅ -------------------- × -- ……… -- × -------------------- ⋅ -------------------- = -------------------- , 05.2000 06.2000 07.2000 06.2006 07.2006 05.2000 Cu alte cuvinte, se demonstrează că produsul tuturor celor 75 de indici lunari ai preţurilor de consum existenţi pentru perioada luată în analiză (august 2006 faţă de mai 2000), ne conduce la indicele de preţ al perioadei IPC 08.2006 ⁄ 05.2000 . Pentru a efectua calculul, se identifică indicii lunari ce trebuiesc luaţi în calcul, din tabelul cu IPC lunari (atenţie ! aceştia sunt publicaţi în procente şi în calcul se vor lua în coeficient): IPC 08.2006 ⁄
05.2000

= 1, 028 × 1, 043 × 1, 018 × 1, 028 × 1, 028 × 1, 028 × 1, 025

× 1, 037 × 1, 023 × … × 1, 0011 × 0, 9993 = 2,59789 sau 259,79 % Suma reactualizată va fi: 5000 x 2,5979 = 12989,5 lei

378

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

b) Folosirea în calcul doar a IPC cu bază fixă decembrie an anterior: Ne folosim în acest caz de corelaţia învăţată la capitolul “Serii cronologice”, respectiv împărţind un indice cu bază fixă la un indice anterior dar având aceeaşi bază fixă, obţinem indicele corespunzător cu bază în lanţ: IPC i ⁄ 0 ----------------------- = IPC i ⁄ i – 1 IPC i – 1 ⁄ 0 În exemplul luat, vom folosi pentru calculul IPC 08.2006 ⁄ bază fixă decembrie an anterior, publicat de către INS. Pentru a observa cum se produc simplificările în relaţiile matematice de calcul, mă voi folosi de aceleaşi notaţii simbolice de la punctul a). IPC 08.2006 ⁄ IPC 12.2000 ⁄ 12.1999 = -------------------------------------------- ⋅ IPC 12.2001 ⁄ IPC 05.2000 ⁄ 12.1999 ⋅ IPC 12.2003 ⁄ ⋅ IPC 08.2006 ⁄
12.2002 05.2000

doar IPC cu

05.2000

12.2000

⋅ IPC 12.2002 ⁄ ⋅ IPC 12.2005 ⁄

12.2001

⋅ IPC 12.2004 ⁄

12.2003

12.2004

12.2005

12.2000 -------------------12.1999 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 12.2001 × 12.2002 × 12.2003 × 12.2004 × 12.2005 × 08.2006 = = -------------------- × 05.2000 -------------------- 12.2000 12.2001 12.2002 12.2003 12.2004 12.2005 12.1999 08.2006 = -------------------- ⇒ succesiunea de racordări de indici prin produsul acestora, 05.2000 datorită simplificărilor ne conduce la indicele perioadei dorite. Atenţie ! Pentru a obţine un indice de preţ dintr-o lună faţă de o lună anterioară a aceluiaşi an, nu se pot împărţi decât doi indici cu bază decembrie an anterior, calculaţi pentru acelaşi an (de pe acelaşi rând din publicaţia INS), altfel nu se mai produce simplificarea bazei. 379

Indicele preţurilor de consum

Revenind la exemplul nostru şi urmărind tabela de indici: IPC 08.2006 ⁄
05.2000

1, 407 = -------------- × 1, 303 × 1, 178 × 1, 141 × 1, 093 × 1, 157 × 1, 086 × 1, 0271 = 2, 5965 sau 259,65 % 5000 x 2,5965 = 12982,5 lei

Suma reactualizată va fi:

c) Folosirea în calcul doar a IPC lunari cu bază fixă octombrie 1990 Dacă se cunosc aceşti indici, calculul IPC aferent perioadei dorite este cu mult mai rapid (datorită aceleaşi baze fixe, raportând doi indici unul la altul, se simplifică baza) şi în acelaşi timp mult mai fidel, evitând multiplele rotunjiri în calcul prin trunchierea zecimalelor. 08.2006 -------------------IPC 08.2006 ⁄ 10.1990 10.1990 -------------------------------------------- = -------------------- = IPC 08.2006 ⁄ 05.2000 = IPC 05.2000 ⁄ 10.1990 05.2000 -------------------10.1990 280487, 9 = ----------------------- = 2, 5975 sau 259,75 % 107981, 9 Indicii cu bază fixă octombrie 1990 se găsesc publicaţi în “Buletinul Statistic Lunar de Preţuri” al INS, fiind necesară întreaga colecţie, dat fiind faptul că în fiecare lună, se publică IPC aferent acelei luni (pe total şi pe grupele: alimentare, nealimentare şi servicii) faţă de momentul liberalizării preţurilor. Se observă că între cele trei metode rezultatele diferă uşor (începând cu a treia zecimală a indicelui în coeficient), datorită rotunjirilor efectuate în publicarea IPC. Este de preferat utilizarea metodei c) dacă este posibil.

15.10. Cum calculăm dinamica unor indicatori valorici ? După cum am arătat şi anterior, pentru a calcula dinamica (absolută şi relativă) a oricărui indicator valoric exprimat în moneda naţională, va trebui să transformăm datele din preţuri curente ale perioadei în preţuri comparabile.

380

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Vom exemplifica prin calculul dinamicii reale a câştigului mediu net salarial real pe economie din luna iulie 2006 faţă de iulie 2004. Ştim din “Buletinul Statistic Lunar” al INS că salariul mediu net pe economie a fost în luna iulie 2004 de 5.883.194 lei ROL, iar în luna iulie 2006 de 842 lei RON. Pentru comparabilitate a exprimării în lei vechi (ROL) sau noi (RON) vom folosi după cum este cazul în cele ce urmează, fie înmulţirea fie împărţirea cu 10.000 (1 leu nou = 10.000 lei vechi). Mai întâi se calculează IPC aferent perioadei şi dat fiind faptul că IPC cu bază fixă decembrie an anterior sunt disponibili pentru utilizatori în publicaţia INS, voi folosi pentru recalculări doar aceşti indici: IPC 07.2006 ⁄
07.2004

= × IPC 07.2006 ⁄

IPC 12.2004 ⁄ 12.2003 = -------------------------------------------- × IPC 12.2005 ⁄ IPC 07.2004 ⁄ 12.2003

12.2004

12.2005

=

1, 093 = -------------- × 1, 086 × 1, 0278 = 1, 1608 sau 116,08 % 1, 051 Prin urmare, preţurile medii de consum în luna iulie 2006 au crescut de 1,1608 ori (sau altfel spus, cu 16,08 %) faţă de luna iulie 2004. În continuare, pentru calculul dinamicii salariului real putem aplica una din următoarele metode: a) Prin transformarea (reactualizarea) sumei din perioada de bază, în preţurile medii ale perioadei curente, după care se calculează dinamica relativă (indicele) şi respectiv dinamica absolută (sporul absolut ca diferenţă între numărătorul şi numitorul indicelui). I1 ⁄ 0
sal. real

S1 sal. real = ----------------------------- , respectiv ∆ 1 ⁄ 0 = S 1 – ( S 0 × IPC 1 ⁄ 0 ) S 0 × IPC 1 ⁄ 0

⎧ ⎪ IPC 1 ⁄ 0 = Indicele Preţurilor de Consum din luna curentă faţă de luna de bază; ⎪ unde: ⎨ ⎪ S 0 = salariul din luna de bază în preţurile lunii de bază; ⎪ ⎩ S 1 = salariul lunii curente în preţurile lunii curente;

381

Indicele preţurilor de consum

În exemplul nostru: I 07.2006 ⁄
sal. real 07.2004

842 842 = ------------------------------------------ = -------------- = 1, 2329 sau 123,29 % 5883194 682,9 -------------------- ⋅ 1, 1608 10000 = 842 – 682, 9 = +159,1 lei RON

∆ 07.2006 ⁄

sal.real

07.2004

Rezultă că salariul net real a crescut în luna iulie 2006 faţă de iulie 2004 de 1,2329 ori, respectiv cu 23,29 %, ceea ce a condus la o creştere absolută a salariului cu 159,1 lei. b) Prin transformarea sumei din perioada curentă în preţurile medii ale perioadei de bază (deflatarea), după care se calculează dinamica reală. I1 ⁄ 0
sal.real

S 1 : IPC 1 ⁄ 0 = ---------------------------- , respectiv S0

∆1 ⁄ 0

sal.real

S1 = ---------------- – S 0 IPC 1 ⁄ 0

În exemplul de mai înainte:
sal.real

I 07.2006 ⁄ ∆ 07.2006 ⁄
sal.real

07.2004

842 × 10000 ----------------------------1, 1608 7253618 = ----------------------------- = -------------------- = 1, 2329 sau 123,29% 5883194 5883194 = 7253618 – 5883194 = +1370424 lei ROL

07.2004

Se observă că indicele de creştere este acelaşi, indiferent de metoda folosită. Diferă doar sporul absolut, în funcţie de preţurile în care acesta a fost exprimat. În exemplul de la punctul b) am putea interpreta astfel: dacă în perioada iulie 2004 - iulie 2006 nu ar fi avut loc nici un fel de creştere a preţurilor şi acestea ar fi rămas constante, atunci salariul net ar fi crescut cu 1370424 lei. Dar, cum la momentul iulie 2006 nici nu mai putem vorbi de lei ROL, va trebui să facem din nou transformarea în lei RON: 1370424 --------------------- = 137, 0424 lei RON, 10000 iar mai departe, pentru că între timp a intervenit fenomenul inflaţiei care a diminuat puterea reală de cumpărare a salariului exprimat în preţurile medii ale lunii iulie 2004, va trebui să reactualizăm suma cu ajutorul IPC: 137,0424 x IPC 07.2006 ⁄
07.2004

= 137,0424 x 1,1608 = 159,1 lei RON

(acelaşi rezultat ca şi în cazul metodei a) 382

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

c) Prin corectarea dinamicii nominale (în preţuri curente) a fenomenului calculat cu dinamica preţurilor de consum. S1 sal. Se calculează mai întâi indicele în preţuri curente: I 1 ⁄ 0 = ---S0 I1 ⁄ 0 = ----------------IPC 1 ⁄ 0
sal.

după care acesta se corectează cu IPC:

sal. real I1 ⁄ 0

Rezultatul dinamicii reale trebuie obligatoriu să fie acelaşi cu cel din cazul primelor două metode. În cazul în care dinamica relativă în preţuri curente depăşeşte creşterea medie a preţurilor de consum rezultă o creştere reală a fenomenului şi, dimpotrivă, în cazul în care aceasta este mai mică decât IPC rezultă o scădere reală a fenomenului în perioada de timp considerată. În exemplul nostru: I 07.2006 ⁄
sal. 07.2004

842 = ----------------------- = 1,4312 sau 143,12 % 588,3194 = 1,1608

IPC 07.2006 ⁄

07.2004

Rezultă indicele salariului real: 1,4312 = ----------------- = 1,2329 sau 123,29 % 1,1608 Se confirmă acelaşi rezultat cu primele două metode. I 07.2006 ⁄
sal. real 07.2004

Prima metodă ne oferă informaţiile cele mai complete (atât indice cât şi spor absolut) şi rapide (direct în preţurile medii ale perioadei curente, pentru o mai uşoară interpretare). În acelaşi mod se calculează dinamica reală a oricărui indicator valoric exprimat în moneda naţională. În unele cazuri, în practică este necesară calcularea unui indice al preţurilor de consum pentru perioade mai mari de timp, spre exemplu indicele corespunzător unei luni apropiate de prezent (luna curentă) faţă de media unui an dinainte de 1990 (perioada de bază este anul).

383

Indicele preţurilor de consum

Cum înainte de liberalizarea preţurilor de consum (octombrie 1990) IPC se calcula doar ca un indice mediu anual, este necesară racordarea indicilor anuali cu cei la sfârşitul anului. Astfel: - pentru perioade anuale se vor folosi indicii de preţ anuali; - pentru lunile din anul curent se vor folosi indicii lunari cu bază luna decembrie anul precedent; - înlănţuirea celor două tipuri de indici se va face utilizând indicele lunii decembrie an anterior cu bază media aceluiaşi an. Exemplu de calcul nr. 1 Dorim să calculăm creşterea medie a preţurilor de consum din iulie 2006 faţă de anul 1990. Etape de lucru: a) calculăm: IPC 2005 ⁄ 1990 = IPC 1991 ⁄ 1990 × IPC 1992 ⁄ 1991 × IPC 1993 ⁄ 1992 × × IPC 1994 ⁄ 1993 × IPC 1995 ⁄ 1994 × IPC 1996 ⁄ 1995 × IPC 1997 ⁄ 1996 × × IPC 1998 ⁄ 1997 × IPC 1999 ⁄ 1998 × IPC 2000 ⁄ 1999 × IPC 2001 ⁄ 2000 × × IPC 2002 ⁄ 2001 × IPC 2003 ⁄ 2002 × IPC 2004 ⁄ 2003 × IPC 2005 ⁄ 2004 =

= 2,702 x 3,104 x 3,561 x 2,367 x 1,323 x 1,388 x 2,548 x 1,591 x 1,458 x 1,457 x 1,345 x 1,225 x 1,153 x 1,119 x 1,09 = 2590,345 ori sau 259034,5% b) Preluăm din tabela cu IPC faţă de decembrie an anterior, IPC din luna iulie 2006 faţă de decembrie 2005: IPC 07.2006 ⁄ 12.2005 = 1, 0278 ori sau 102,78 %

384

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

c) Calculăm IPC din luna decembrie 2005 faţă de media anului 2005: IPC 12.2005 ⁄ 2005 =
= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPC 12.2005 ⁄ 10.1990 IPC 01.2005 ⁄ 10.1990 + IPC 02.2005 ⁄ 10.1990 + IPC 03.2005 ⁄ 10.1990 + … + IPC 12.2005 ⁄ 10.1990 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

273087, 8 273087, 8 = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = ----------------------- = 253388, 0 + 254912, 2 + 255649, 3 + … + 273087, 8 262914, 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

= 1,0387 ori sau 103,87 %

media lunară a anului 2005

faţă de octombrie 1990

d) Racordând indicii calculaţi la a), b) şi c) obţinem indicele dorit: IPC 07.2006 ⁄ 1990 = IPC 2005 ⁄ 1990 × IPC 12.2005 ⁄ 2005 × IPC 07.2006 ⁄
12.2005

=

= 2590, 345 × 1, 0387 × 1, 0278 = 2765,390 ori sau 276539,0 % Rezultă că preţurile medii de consum din luna iulie 2006 au înregistrat o creştere de 2765,390 ori faţă de nivelul mediu al preţurilor existente în anul 1990. Exemplul de calcul nr. 2: Dorim să reactualizăm suma de 945 lei din anul 1981 în preţurile medii ale lunii august 2006. Etape de lucru: IPC 2005 ⁄ 1981 = 1,178 x 1,041 x 1,011 x 1,008 x 1,01 x 1,009 x 1,022 x 1,011 a) x 1,051 x 2,702 x 3,104 x 3,561 x 2,367 x 1,323 x 1,388 x 2,548 x 1,591 x 1,458
x 1,457 x 1,345 x 1,225 x 1,153 x 1,119 x 1,09 = 3582,47 ori sau 358247%

b) IPC 08.2006 ⁄

12.2005

= 1,0271 sau 102,71 %

c) IPC 12.2005 ⁄ 2005 = 1,0387 sau 103,87 % (s-a calculat la exemplul nr.1)

385

Indicele preţurilor de consum

d)

d ) IPC 08.2006 ⁄ 1981 = 3582,47 x 1,0387 x 1,0271 = = 3821,954 ori sau 382195,4 %

Suma de 945 lei din anul 1981, echivalează cu 3611747 lei ROL (361,17 lei RON) în preţurile medii ale lunii august 2006 (945 x 3821,954 = 3611747).

15.11. De unde se poate afla IPC ? Principala publicaţie a Institutului National de Statistică care informează despre evoluţia IPC cât şi evoluţia preţurilor în detalii, pe produse şi grupe de produse este: "Buletinul Statistic de Preturi" - lunar. IPC este disponibil începând cu data de 11 ale lunii, pentru luna anterioară.

Teme şi întrebări propuse pentru studiul individual 1. Ce înţelegeţi prin IPC ? 2. Care este diferenţa dintre IPC şi rata inflaţiei ? 3. Care este diferenţa dintre IPC lunar şi IPC la sfârşitul perioadei ? Daţi exemple de interpretare pentru ambele situaţii. 4. Când se foloseşte IPC anual ? 5. Cum se calculează un IPC trimestrial ? 6. Care sunt posibilităţile de calcul şi analiză a dinamicii reale a unui indicator exprimat valoric ? 7. Cum se poate calcula un IPC aferent unei perioade dorite utilizând doar indicii cu bază: decembrie an anterior = 100% ? 8. Cum se poate calcula IPC care să reprezinte creşterea medie a preţurilor de consum dintr-o lună, faţă de media unui an anterior ? 386

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

9. O societate a realizat in anul 2004 o cifra de afaceri de 2,5 mld. lei, iar in anul 1998, o cifra de afaceri de 0,8 mld. lei. Sa se determine dinamica reala a cifrei de afaceri. 10. Un muncitor a realizat in luna aprilie 1998 un salariu de 856.300 lei, iar in luna martie 2003, un salariu de 3.452.000. Sa se determine care este modificarea relativa reala a salariului in martie 2003, comparativ cu aprilie 1998. 11. Daca profitul unei societati a fost in anul 1992 de 5 mii lei iar în anul 2008 de 2900 mii lei, cu cât a crescut acesta în mărime absoluta în condiţii de preţuri comparabile ? 12. Cât valoreaza suma de 7,6 milioane lei din luna martie 1994, în luna decembrie 2008 ? 13. Ştim ca volumul investitiilor la o societate au fost in anul 1992 de 35 milioane lei, iar in anul 1994 de 70 milioane lei. Care a fost dinamica reala a acestui indicator în perioada respectiva ? 14. Cat valora suma de 5.600 lei din luna februarie 1992 in preturile medii ale lunii noiembrie 2008 ? 15. Daca o societate comerciala a inregistrat o cifra de afaceri de 457 milioane lei in anul 1997 si de 478 milioane lei in anul 2000, cat a fost modificarea relativa a acesteia ? 16. Un muncitor a realizat in luna septembrie 1998 un salariu de 1.950.000 lei, iar in luna martie 2006 un salariu de 985 lei RON. Să se determine care este modificarea relativa reala a salariului din martie 2006 comparativ cu septembrie 1998, utilizand indicii preturilor de consum cu baza fixa decembrie an anterior. 17. Cât reprezinta 3,5 milioane lei din luna martie 1999 in preturile medii ale lunii februarie 2008.
(Nota: in calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).

387

Indicele preţurilor de consum

18. O societate a realizat in anul 1997 investitii de 2,1 mld. lei iar in anul 2005 investitii de 950 mii lei RON. Sa se determine modificarea relativa reala a investitiilor in perioada mentionata mai sus. 19. Cât reprezinta 8,5 milioane lei din luna iulie 2001 în preţurile medii ale lunii ianuarie 2008.
(Nota: in calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).

20. O societate a realizat în ianuarie 1999 investitii de 4 mld. lei iar in decembrie 2005 investitii de 1.500 mii lei RON. Sa se determine modificarea relativa reala a investitiilor în perioada mentionata mai sus.
(Nota: în calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).

21. Cât reprezinta 16 milioane lei din luna mai 2002 în preturile medii ale lunii ianuarie 2007.
(Nota: în calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).

22. Un muncitor a realizat in luna mai 1998 un salariu de 1.950.000 lei, iar in luna februarie 2006, un salariu de 650 lei RON. Sa se determine care este modificarea relativa reala a salariului in februarie 2006, comparativ cu mai 1998.
(Nota: în calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).

23. Cât reprezinta 30 milioane lei din luna noiembrie 2001 in preturile medii ale lunii februarie 2008.
(Nota: in calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).

24. Un muncitor a realizat în luna martie 1998 un salariu de 856.300 lei, iar in luna iulie 2005 un salariu de 850 lei RON. Să se determine care este modificarea relativa reala a salariului din iulie 2005 comparativ cu martie 1998.
(Nota: în calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).

388

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XVI SERII TERITORIALE (de spaţiu)

OBIECTIVE Prin însuşirea metodelor de analiză a seriilor de spaţiu prezentate în acest capitol, studenţii vor putea efectua analize şi comparaţii regionale, care să stea în viitor la baza unor programe de dezvoltare. O aplicare corectă a metodelor ierarhizării multicriteriale vine în sprijinul analizelor regionale, a identificării corecte a locului ocupat de o unitate teritorial-administrativă în raport cu alta/altele şi apoi reducerea decalajelor dintre acestea. Cuvinte cheie
Regiune Serie de spaţiu Cartogramă Cartodiagramă Nivelul şi decalajul absolut Indicii teritoriali Ratele de decalaj Coeficientul de concentrare Ierarhizare multicriterială Metoda rangurilor Metoda distanţelor relative Indici de devansare Extrapolare a seriilor de spaţiu

16.1. DEFINIŢIE ŞI PARTICULARITĂŢI Seria teritorială numită şi serie de spaţiu prezintă distribuţia unui indicator economic pe unităţi teritorial-administrative. Cu alte cuvinte, în cazul seriilor de spaţiu vom avea 2 şiruri, în care primul este dat de unitatea teritorială şi al doilea de mărimea indicatorului analizat. 389

Serii teritoriale (de spaţiu)

Cum fenomenele economico-sociale nu sunt uniform dezvoltate, existând uneori discrepanţe mari chiar între unităţile teritoriale ale aceluiaşi judeţ, spre exemplu, apare necesitatea analizei datelor şi în profil teritorial. Pentru ca factorii de decizie la nivelul unei regiuni geografice să poată lua măsuri eficiente în redresarea zonelor rămase în urmă şi micşorarea decalajelor existente, acestea trebuiesc mai întâi cunoscute şi analizate prin metode specifice. Seriile de timp operează cu noţiuni de spaţiu cum ar fi spre exemplu: continentul, ţara, regiunea, judeţul, oraşul, comuna, satul. Guvernele sunt în general interesate în cunoaşterea decalajelor dintre regiunile ţării respective, dar şi între ţara pe care o conduce şi ţări la care nivelul de dezvoltare se aspiră a se ajunge. Datorită diferenţelor mari de nivel de trai între diferite spaţii teritorialadministrative, apar fenomene precum migraţia forţei de muncă cu efecte atât asupra spaţiului de provenienţă cât şi a destinaţiei finale a acesteia. Datorită aceluiaşi motiv, avem de-a face pe de-o parte cu o migraţie a forţei de muncă între judeţele ţării. Este valabil şi pentru alte nivele teritoriale mai mici (localităţi) sau chiar mai mari (migraţia între continente). Când folosim noţiunea de regiune în sens statistic nu ne gândim doar la o regiune geografică anume. Aceasta se asociază nu doar spaţiului naţional care este structurat în regiuni, ci şi unui grup de ţări între care se manifestă fluxuri de natură economică, culturală, comercială,etc. Spre exemplu, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) a elaborat şi utilizează în analiza teritorială un “Nomenclator al Unităţilor Teritoriale pentru Statistică” (NUTS) în scopul omogenizării unităţilor teritoriale. Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice (NUTS) NUTS a fost stabilit de Eurostat de mai bine de 25 ani, din nevoia de a dispune de o schemă unică şi coerentă de repartiţie teritorială pentru stabilirea statisticilor regionale ale UE. Cu toate că NUTS a fost utilizat încă din 1988 în legislaţia comunitară, de abia în 2003, după trei ani de pregătire, a fost adoptat un regulament al Parlamentului european şi al Consiliului asupra acestui nomenclator. Acest regulament permite să se facă faţă într-o manieră simplă tuturor mutaţiilor ce ar interveni inevitabil în structurile administrative şi să se minimizeze incidenţa acestora asupra disponibilităţii şi comparabilităţii statisticilor regionale. În perspectiva viitoarei lărgiri a UE, acest obiectiv revine cu o importanţă crescândă. 390

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

NUTS actual divizează teritoriul UE după lărgirea din 2007 în 95 regiuni la nivel NUTS 1, în 269 regiuni la nivel NUTS 2 şi în 1.284 regiuni de nivel NUTS 3. Spre exemplu, în România nivelul NUTS 1 este formată din 4 macroregiuni, NUTS 2 din 8 regiuni şi NUTS 3 din 42 judeţe şi municipiul Bucureşti. NUTS este o delimitare geografică a teritoriului administrativ al UE pentru constituirea statisticilor regionale. Aceste delimitări în regiuni NUTS pot fi vizualizate pe hartă, ţară de ţară. Pentru a diferenţia regiunile europene care au acelaşi nume, sigla ţării corespunzătoare este adăugată pentru fiecare. Fiecare regiune NUTS apartine mai multor nivele. Spre exemplu Luxemburg este în acelaşi timp oraş, ţară şi regiune de nivele 1, 2 şi 3. În acest caz, codul se termină prin 0 pentru regiunile care au acelaşi teritoriu cu cel al nivelului inferior următor. Datele statistice regionale sunt disponibile în publicaţiile de bază şi în bazele de date la unul sau la 3 nivele NUTS. NUTS este definit doar pentru Statele membre ale UE, dar o codificare a regiunilor statistice a fost realizată şi pentru ţările candidate, precum şi pentru cele care compun Spaţiul Economic European (SEE), precum şi pentru Elveţia. La nivel local au fost definite două nivele de Unităţi Locale Administrative : de nivel superior (UL 1, altădată NUTS de nivel 4) este definit pentru majoritatea ţărilor şi de nivel inferior (UL 2, altă dată NUTS de nivel 5). Ţările sunt clasificate în ordinea oficială alfabetică, în funcţie de ortografia din limba principală a fiecărei ţări:
Nr. Crt.

Denumirea ţării Belgia Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Cipru Letonia Lituania Luxembourg

Symbol BE CY DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU

Nr. Crt.

Denumirea ţării Ungaria Malta Olanda Austria Polonia Portugalia Slovania Slovacia Finlanda Suedia Marea Britanie

Symbol HU MT NL AT PL PT Sl SK Fl SE UK EU-15 EU-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

391

Serii teritoriale (de spaţiu)

România, ca ţară candidată la Uniunea Europeană s-a aliniat la sistemul de împărţire geografică regională folosit de EUROSTAT. Astfel, spaţiul ţării este împărţit în 2 nivele NUTS: NUTS 2 constituit din 8 regiuni de dezvoltare (regiuni statistice) şi NUTS 3 reprezentat de judeţele fiecărei regiuni.
Repartizarea judeţelor pe regiuni statistice

În general, pentru majoritatea indicatorilor economico-sociali Institutul Naţional de Statistică produce estimaţii până la nivel de NUTS 2. La nivelul NUTS 3 nu se pot obţine estimaţii fiabile datorită nereprezentativităţii eşantioanelor care stau la baza colectării datelor (mai ales la anchetele prin sondaj organizate în gospodăriile populaţiei). La alcătuirea unei serii teritoriale trebuie să ţinem seama cel puţin de următoarele particularităţi: a) Independenţa relativă a termenilor, ceea ce conduce la necesitatea analizei separate a fiecărei unităţi de spaţiu. Fiecare unitate de spaţiu are un nivel specific de dezvoltare a fenomenului, fără a se condiţiona de nivelul altei unităţi de spaţiu. b) Omogenitatea termenilor seriei este obligatorie. Aceştia trebuie să fie comparabili între ei atât din punct de vedere al unităţii de măsură folosite, dar şi din punct de vedere al sferei de cuprindere şi al metodologiei folosite la construirea indicatorilor. 392

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Comparabilitatea datelor este în unele cazuri dificil de realizat la nivel mondial. EUROSTAT, prin regulamente specifice a impus alinierea metodologiilor de calcul a indicatorilor pentru toate ţările membre sau candidate, dar se încearcă prin organismele internaţionale şi o aliniere la nivel mondial. Altfel, toate comparaţiile între state suferă din start. c) Simultaneitatea termenilor seriei se referă la faptul că toate datele incluse în serie trebuie să se refere la aceeaşi perioadă (moment) de timp. d) Variabilitatea termenilor se referă la faptul că între aceştia există diferenţe, explicate prin influenţa cauzelor esenţiale şi aleatoare ce conduc la decalaje între spaţiile teritoriale.

16.2. CLASIFICAREA SERIILOR TERITORIALE ŞI FORMA GRAFICĂ DE PREZENTARE În funcţie de conţinutul termenilor, seriile teritoriale pot fi: a) Serii teritoriale alcătuite din indicatori absoluţi, cum ar fi spre exemplu: populaţia judeţului pe localităţi componente; cifra de afaceri realizată pe ţară repartizată pe judeţe, etc. b) Serii teritoriale formate din mărimi derivate (indicatori relativi, indicatori medii). Acestea se obţin în urma aplicării unor metode de calcul la nivelul fiecărei unităţi de spaţiu. Spre exemplu: Densitatea populaţiei pe judeţe în cadrul ţării; numărul mediu de salariaţi pe judeţe; ritmul de creştere al producţiei industriale pe judeţe, etc. Dat fiind faptul că între judeţe/ţări/regiuni există diferenţe semnificative atât din punct de vedere al numărului populaţiei, cât şi al suprafeţei teritoriale de care dispune, în multe cazuri se foloseşte alcătuirea seriilor teritoriale din indicatori relativi de intensitate, care sunt cu mult mai relevanţi în comparaţiile care se fac (mai ales în cazul celor internaţionale). Spre exemplu, dacă alcătuim o serie teritorială a PIB în mărime absolută, este normal ca mărimea PIB-ului să difere de la o ţară la alta în funcţie de mărimea acesteia, motiv pentru care corectă ar fi folosirea unui indicator derivat, PIB/locuitor, care poate fi comparat între ţări. 393

Serii teritoriale (de spaţiu)

Reprezentarea grafică a seriilor teritoriale are ca scop evidenţierea intensităţii fenomenelor în diferite spaţii teritoriale. Se pot observa din grafic atât aspecte statistice, cum ar fi concentrarea sau dimpotrivă, uniformitatea unor fenomene în spaţiu, precum şi nivele de dezvoltare diferită. Principalele tipuri de grafice folosite sunt: a) Cartogramele sunt hărţi, în care suprafeţele unităţilor teritoriale sunt haşurate (colorate) diferit în funcţie de mărimea indicatorului prezentat.
Rata şomajului pe judeţe, la recensământul din 2002 (%)
Botosani Satu Mare
5,9

Maramures
9,3

11,2

Suceava
12,7

5,9 - 9,2 9,3 - 11,9 12,2 - 14,8 15,0 - 18,1 19,1 - 21,6
Iasi
10,3

Salaj Bihor
7,3 13,0

Bistrita Nasaud
9,6

Neamt Cluj
11,0 15,7

Mures
10,9

Harghita
10,5

Arad
6,8

Bacau
8,3

Vaslui
13,2

Alba
15,6

Timis
7,1

Hunedoara
17,1

Sibiu
11,9

Covasna Brasov
15,6 18,1

Vrancea
6,6

Galati
14,1

Caras Severin
14,2

Buzau Gorj
13,2

Valcea
11,5

Arges
10,7

Prahova
19,1 10,6

21,2

Braila
14,8

Tulcea
17,2

Dambovita Ialomita Ilfov
21,6 12,8

Mehedinti
12,2

Olt Dolj
9,6 9,8

Calarasi
19,5

Constanta
16,3

Teleorman
10,1

Giurgiu
9,5

b) Cartodiagramele sunt combinaţii între cartograme şi diagrame prin figuri geometrice, de volum sau alte diagrame. Se înscrie practic câte o mică diagramă statistică în spaţiul aferent fiecărei zone teritoriale, care să ilustreze fenomenul analizat.

394

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

16.3. INDICATORII SERIILOR TERITORIALE Pentru a caracteriza o serie de spaţiu se pot utiliza indicatori absoluţi, relativi şi medii. a) Indicatorii absoluţi: • Indicatorii de nivel ( y i ) , care sunt însăşi termenii seriei de spaţiu atunci când aceasta este alcătuită din indicatori absoluţi. Spre exemplu, avem următoarea serie de spaţiu:
Cifra de afaceri realizata de unitatile locale active din judetele Regiunii de Nord-Est in anul 2004 Simbolul unitatii de spatiu A B C D E F Regiunea de Nord-Est Bacau Botoşani Iasi Neamţ Suceava Vaslui Cifra de afaceri (miliarde lei) 432.949 150.127 25.475 102.152 59.792 68.828 26.575

395

Serii teritoriale (de spaţiu)

Cifra de afaceri este simbolizată cu ″y i ″ şi reprezintă termenii seriei de spaţiu. • Decalajul (avansul) absolut, notat cu ∆ A ⁄ B sau cu ∆ B ⁄ A , unde cu A, B ... s-au simbolizat unităţile de spaţiu. În funcţie de nevoile analizei se va confrunta (compara) o unitate de spaţiu cu alta, rezultând un avans al unei unităţi de spaţiu faţă de alta luată ca bază de comparaţie. Spre exemplu: ∆ A ⁄ C = y A – y C = 150127 – 102152 = + 47975 miliarde lei Rezultă că în anul 2004, judeţul Bacău a înregistrat un avans de 47975 miliarde lei la cifra de afaceri realizată, faţă de judeţul Iaşi. Comparaţia se poate face şi invers: ∆ C ⁄ A = y C – y A = 102152 – 150127 = – 47975 miliarde lei Rezultă că judeţul Iaşi a realizat o cifră de afaceri mai mică cu 47975 miliarde lei decât judeţul Bacău. După cum s-a observat, decalajul (avansul absolut) se exprimă în aceeaşi unitate de măsură ca indicatorul de nivel luat în analiză şi arată cu cât este mai mare / mai mic nivelul unei unităţi de spaţiu faţă de o altă unitate de spaţiu luată ca bază de comparaţie. De multe ori ca bază de comparaţie se foloseşte nivelul mediu. Spre exemplu: ∆ A ⁄ y = y A – y
y y y y y

b) Indicatori relativi: Aceştia se calculează pe baza indicatorilor de nivel. Ei pot fi: • Indicii teritoriali care de fapt sunt mărimi relative de coordonare şi arată de câte ori este mai mare sau mai mic nivelul unei unităţi de spaţiu faţă de nivelul unei alte unităţi de spaţiu luată ca bază de comparaţie, pentru aceeaşi caracteristică. 396

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Aşa cum s-a prezentat la capitolul indici, aceştia se pot calcula fie ca indici individuali, fie ca indici sintetici (de grup). Indici teritoriali individuali sunt: yA yB y y i A ⁄ B = ---- sau i B ⁄ A = ---yB yA Ca orice indice, aceştia pot fi exprimaţi în coeficient sau în procente. În exemplul considerat, putem compara spre exemplu judeţul Bacău cu judeţul Iaşi: 150127 y i A ⁄ B = ----------------- = 1, 47 sau 147 % 102152 Rezultă că cifra de afaceri realizată în anul 2004 de judeţul Bacău este de 1,47 ori mai mare decât cea realizată de judeţul Iaşi sau: 102152 y i B ⁄ A = ----------------- = 0, 68 sau 68% 150127 Rezultă că cifra de afaceri realizată de judeţul Iaşi reprezintă 68% din cea realizată în judeţul Bacău sau, altfel spus, aceasta este cu 32% mai mică. Între cei doi indici există o relaţie de reversabilitate: i A ⁄ B ⋅ i B ⁄ A = 1 sau 100 dacă este exprimat în procente. Indicii de grup arată modificarea medie a unei caracteristici la nivelul întregului teritoriu, compus din mai multe unităţi de spaţiu. Construirea indicilor teritoriali de grup respectă aceleaşi reguli prezentate la construirea indicilor dinamicii, specific fiind faptul că se foloseşte sistemul de ponderare Fisher (media geometrică a celor 2 sisteme de ponderare: Paasche şi Laspeyres). • Ratele de decalaj R (%) , respectiv avansul relativ, reprezintă expresia relativă (procentuală) a unei unităţi de spaţiu faţă de alta din punct de vedere al unei caracteristici. Este un indicator similar ca mod de calcul şi exprimare cu cel al ritmului de creştere al sporului prezentat la capitolul serii cronologice. 397
y y y

Serii teritoriale (de spaţiu)

yA – yB ∆A ⁄ B y R A ⁄ B (%) = ----------- ⋅ 100 = ---------------- ⋅ 100 = yB yB yA yB y = ⎛ ---- – ---- ⎞ ⋅ 100 = ( i A ⁄ B – 1 ) ⋅ 100 ⎝ y B y B⎠ Pentru exemplul de calcul luat a fost deja interpretat, respectiv judeţul Iaşi a realizat o cifră de afaceri cu 32% mai mică decât cea a judeţului Bacău. Sau invers, judeţul Bacău a realizat o cifră de afaceri cu 47% mai mare decât a judeţului Iaşi. c) Indicatorii medii ai seriilor teritoriale se referă la: nivelul mediu al fenomenului ( y ) în profil teritorial; mediana ( M e ); modulul sau dominanta ( M o ) prezentaţi în capitolele anterioare ale cursului de “Statistică”. De menţionat faptul că media termenilor seriei se calculează diferit în funcţie de tipul indicatorului care este prezentat în seria teritorială: - dacă seria este alcătuită din mărimi absolute media se calculează ca o medie aritmetică simplă; - dacă seria este alcătuită din mărimi relative, cum este cazul indicilor, aceasta se calculează ca o medie geometrică. Alţi indicatori des folosiţi în caracterizarea seriilor de spaţiu sunt cei care caracterizează gradul de uniformitate sau de concentrare, indicatori prezentaţi la capitolul “Indicatori ai concentrării şi diversificării” din cursul de “Statistică”. • Energia informaţionala Onicescu ( E ) - se calculează ca sumă a pătratelor ponderilor gi a tuturor părţilor unei colectivităţi:
N

E =

∑ gi
i=1

2

∑ gi

= 1

Valoarea energiei informaţionale a unei distribuţii poate fi cuprinsă în 1 intervalul --- ; 1 . N Când E = 1 distribuţia prezintă o concentrare maximă (monopol);
1 Când E = --- se prezinta o echirepartiţie. N

398

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

1 Pentru a elimina inconvenientul variabilităţii valorii minime posibile --- se N

calculează o formă corectata: ∑ gi – --N
2

1

E′ = --------------------- al cărui interval de variaţie devine: [0 , 1]. 1 --1– N • Coeficientul de concentrare Corrado Gini ( C G )

CG =

∑ gi

2

CG ∈

1 ; 1 -n

1 are acelaşi dezavantaj, respectiv valoarea minimă --- este variabilă în

funcţie de numărul “n” al categoriilor.

n

• Coeficientul de concentraţie Strück ( C S ) corectează ( C G ) pentru a corespunde formei corecte a energiei informaţionale Onicescu ( E ) şi pentru a fi independent de numărul de categorii considerate. n ∑ gi – 1 -----------------------n–1
2

CS =

C s ∈ [ 0 ;1 ]

16.4. IERARHIZAREA MULTICRITERIALĂ A UNITĂŢILOR DE SPAŢIU În practică, apare foarte des necesitatea realizării de clasamente a unităţilor teritorial-administrative, atât în plan naţional cât şi internaţional, în vederea măsurării decalajelor şi a elaborării unor strategii optime de dezvoltare. Ierarhizările după un singur indicator, oricât ar fi acela de sintetic, nu sunt în măsură să caracterizeze complexitatea factorilor ce conduc la decalaje între regiuni. Din acest motiv apare necesitatea luării în considerare a mai multor indicatori în realizarea de clasamente, care să reprezinte pe cât posibil toate domeniile esenţiale ale vieţii economice şi sociale. 399

Serii teritoriale (de spaţiu)

Pentru a efectua o ierarhizare multicriterială trebuiesc parcurse următoarele etape: 1) Selectarea indicatorilor folosiţi în elaborarea clasamentului multicriterial în funcţie de scopul cercetării. 2) Alegerea unei metode care să conducă la un indicator unic după care se realizeză clasamentul multicriterial. 3) Elaborarea de clasamente provizorii pe baza fiecărui indicator selectat, iar în final elaborarea clasamentului final (multicriterial). 4) Valorificarea rezultatelor. Pentru asigurarea comparabilităţii datelor trebuie să se ţină cont de structura economică, socială şi geografică a unităţilor teritoriale. Modelele cel mai frecvent folosite sunt: 1. Metoda rangurilor care constă în atribuirea de ranguri (numere de ordine) fiecărei unităţi teritorial administrative în parte. Mai întâi se atribuie ranguri pentru fiecare criteriu (indicator) în parte, ordonând termenii seriei de spaţiu în funcţie de nivelul acestora (de la mare la mic, sau altfel spus de la performant la mai puţin performant). Atenţie ! Când au fost selectaţi indicatori la care nivelul cel mai mare are o semnificaţie pozitivă, alături de indicatori la care nivelul cel mai mare are o semnificaţie negativă, trebuie ţinut cont de aceste aspecte. În acest caz, la atribuirea rangului pentru indicatorul cu semnificaţie negativă se ierarhizează unităţile de spaţiu de la mic la mare. Exemplu: cu cât rata şomajului este mai mică, cu atât unitatea de spaţiu este mai performantă. La fel şi în cazul Indicelui Preţurilor de Consum sau a altor indicatori, cum ar fi rata mortalităţii, rata divorţialităţii, etc. Pentru calcule automate din punct de vedere informatic, se pot transforma aceşti indicatori în opusul lor şi în acest caz toţi indicatorii luaţi în considerare vor respecta aceeaşi regulă, rangurile acordându-se de la mare la mic.

400

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Spre exemplu, în cazul indicatorului rata şomajului de 8,2%, opusul acesteia este rata de ocupare = 100 - 8,2 = 91,8 %. Dacă avem spre exemplu indicatorul număr de locuitori ce revin la un medic, acesta este cu atât mai bun cu cât nivelul este mai mic, motiv pentru care este de preferat opusul acestuia, numărul medicilor care revin la 1000 locuitori. După ce s-au acordat ranguri individuale pentru fiecare indicator selectat se face scorul total, ca sumă a rangurilor criteriilor, iar în final se atribuie din nou un număr de ordine (rangul final) în funcţie de scorul obţinut de fiecare unitate de spaţiu. Unitatea teritorială având cel mai mic scor primeşte rangul 1 şi aşa mai departe. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că se pierde o mare parte a informaţiei, dat fiind faptul că valorile sunt de multe ori foarte diferite ca mărime, iar o simplă ordonare prin numere de ordine conduce la nivelarea fenomenului. O dată se nivelează la atribuirea de ranguri după fiecare criteriu şi a doua oară la atribuirea rangului final. Din acest motiv, în foarte multe cazuri în practică se plasează pe acelaşi loc mai multe unităţi de spaţiu, care în esenţă sunt cu mult diferite unele de altele. Metoda are avantajul unei aplicări rapide, dar după cum am spus mai înainte clasamentul suferă din punct de vedere al consistenţei ştiinţifice.

401

Serii teritoriale (de spaţiu)

16.4.1. Exemplu practic Din datele furnizate de EUROSTAT, au fost selectate 5 criterii considerate esenţiale, pentru ţările Uniunii Europene, ţările candidate, precum şi pentru marile puteri economice Japonia şi SUA. Se doreşte realizarea unui clasament multicriterial folosind metoda rangurilor.
Indicatori Rata Durata PIB/locuitor generală de medie a (SPA) UE vieţii - 2004 - activitate în 25=100% 2005 % (ani) anul 2005 Rata medie Rata anuala a şomajului inflatiei 2005 în 2005 % %

Nr. Denumirea ţării Crt.

Simbolul ţării/zonei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Belgia be Germania de Grecia gr Spania es Franţa fr Irlanda ie Italia it Luxemburg lu Olanda nl Austria at Portugalia pt Finlanda fi Danemarca dk Suedia se Regatul Unit uk Republica Cehă cz Estonia ee Cipru cy Letonia lv Lituania lt Ungaria hu Malta mt Polonia pl Slovenia si Slovacia sk Bulgaria bg România ro Turcia tr S.U.A. us Japonia jp

117,6 109,4 82,0 98,6 108,8 137,6 102,7 247,4 124,2 122,5 71,3 113,4 124,3 114,6 116,6 72,9 57,3 83,4 47,2 52,0 60,8 69,2 49,8 79,8 55,0 32,1 34,7 30,0 148,5 108,7

79 79 79 80 80 78 80 78 79 79 77 79 77 81 78 75 72 77 72 72 73 78 75 77 74 72 71 69 78 82

61,1 65,4 60,1 63,3 63,1 67,6 57,6 63,6 73,2 68,6 67,5 68,4 75,9 72,5 71,7 64,8 64,4 68,5 63,3 62,6 56,9 53,9 52,8 66,0 57,7 55,8 57,6 46,0 71,2 68,7

8,4 9,5 9,8 9,2 9,5 4,3 7,7 4,5 4,7 5,2 7,6 8,4 4,8 7,8 4,7 7,9 7,9 5,3 8,9 8,3 7,2 7,3 17,7 6,5 16,3 10,1 7,7 10,3 5,1 4,4

2,5 1,9 3,5 3,4 1,9 2,2 2,2 3,8 1,5 2,1 2,1 0,8 1,7 0,8 2,1 1,6 4,1 2,0 6,9 2,7 3,5 2,5 2,2 2,5 2,8 5,0 9,1 8,1 3,4 -0,3

Rangurile au fost atribuite în următorul tabel:

402

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Ranguri dupa: Nr. Crt. Simbolul ţării/zonei PIB/locuitor Durata Rata Rata medie Scor Rata (SPA) UE medie a generală de anuala a final şomajului 25=100% vieţii - 2004 - activitate în inflatiei în 2005 % anul 2005 (ani) 2005 % 2005 % Rang final

Denumirea ţării

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Belgia Germania Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Danemarca Suedia Regatul Unit Republica Cehă Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Malta Polonia Slovenia Slovacia Bulgaria România Turcia S.U.A. Japonia

be de gr es fr ie it lu nl at pt fi dk se uk cz ee cy lv lt hu mt pl si sk bg ro tr us jp

7 11 17 15 12 3 14 1 5 6 20 10 4 9 8 19 23 16 27 25 22 21 26 18 24 29 28 30 2 13

8,5 8,5 8,5 4 4 14 4 14 8,5 8,5 18,5 8,5 18,5 2 14 21,5 26,5 18,5 26,5 26,5 24 14 21,5 18,5 23 26,5 29 30 14 1

21 13 22 17,5 19 10 24,5 16 2 7 11 9 1 3 4 14 15 8 17,5 20 26 28 29 12 23 27 24,5 30 5 6

20,5 24,5 26 23 24,5 1 14,5 3 4,5 8 13 20,5 6 16 4,5 17,5 17,5 9 22 19 11 12 30 10 29 27 14,5 28 7 2

17 7,5 23,5 21,5 7,5 15 15 25 4 11 11 2,5 6 2,5 11 5 26 9 28 19 23,5 17 15 17 20 27 30 29 21,5 1

74 65 97 81 67 43 72 59 24 41 74 51 36 33 42 77 108 61 121 110 107 92 122 76 119 137 126 147 50 23

15,5 12 21 19 13 7 14 10 2 5 15,5 9 4 3 6 18 23 11 26 24 22 20 27 17 25 29 28 30 8 1

Se observă că în foarte multe cazuri pe acelaşi rang se plasează un grup de mai multe ţări în acest caz, la toate se va înscrie media rangurilor pe care lear fi obţinut acele ţări dacă nu ar fi avut acelaşi nivel. În felul acesta, ultimul rang coincide cu numărul ţărilor luate în clasament. Spre exemplu, în cazul ratei şomajului, atât Olanda cât şi Regatul Unit au acelaşi nivel (4,7%), ocupând locurile 4 şi 5, motiv pentru care la ambele state s-a considerat 4,5 (media aritmetică simplă a rangurilor).

403

Serii teritoriale (de spaţiu)

Vorbeam mai înainte de dezavantajul metodei, prin aceea că se nivelează nivelul fenomenului pierzând foarte mult din informaţie. Dacă se urmăreşte în tabelul cu date iniţiale pe ţări, în cazul PIB/locuitor spre exemplu, ţara cea mai performantă este Luxemburg cu 247,4 SPA, urmată de SUA cu 148,5 SPA. Luxemburg are un nivel PIB/locuitor de 1,7 ori mai mare decât cel existent în SUA, dar acest lucru nu este luat în considerare, contând doar simplul număr de ordine, nu şi decalajul relativ existent între cele două state, net în favoarea primului. Tocmai datorită acestui dezavantaj se preferă metoda următoare. 2. Metoda distanţelor relative care se bazează pe mărimile relative de coordonare, calculate faţă de unitatea teritorială cea mai performantă, pentru fiecare criteriu în parte. Etape de lucru: - se stabileşte pentru fiecare criteriu în parte unitatea cea mai performantă (cu nivelul minim sau maxim după semnificaţia indicatorului respectiv); - se calculează distanţa relativă faţă de unitatea cea mai performantă (luată etalon); - se calculează media distanţelor relative, ca medie geometrică a distanţelor relative pentru cele ″n″ criterii considerate, pentru fiecare ţară; - se atribuie rangul final astfel: unitatea teritorială cu distanţa medie relativă maximă primeşte rangul 1 şi aşa mai departe. Metoda are marele avantaj de a conserva calitatea informaţiei, furnizând clasamente pertinente. Exemplu de calcul: Se porneşte tot de la datele luate în exemplul aplicat la metoda rangurilor. În tabelul următor au fost calculate distanţele relative pentru fiecare ţară şi pentru fiecare criteriu în parte şi exprimate în %.

404

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Spre exemplu, în cazul primului criteriu (PIB/locuitor), ţara cea mai performantă este Luxemburg, iar aceasta devine bază de comparaţie (=100,0%) pentru toate celelalte ţări.

Distanta relativa Rata Rata Simbolul PIB/locuitor Durata Distanta Nr. pentru Rangul Rata generală medie Denumirea ţării ţării/ medie (SPA) UE medie a Crt. de şomajului anuala a relativa distanta final zonei 25=100% vieţii 2004 medie activitate în 2005 % inflatiei (ani) anul 2005 % în 2005 % 2005 % 1 Luxemburg 2 S.U.A. 3 Danemarca 4 Irlanda 5 Olanda 6 Austria 7 Suedia 8 Regatul Unit 9 Japonia 10 Finlanda 11 Belgia 12 Germania 13 Franţa 14 Spania 15 Italia 16 Cipru 17 Slovenia 18 Grecia 19 Portugalia 20 Republica Cehă 21 Malta 22 Estonia 23 Ungaria 24 Lituania 25 Slovacia 26 Letonia 27 Polonia 28 România 29 Bulgaria 30 Turcia lu us dk ie nl at se uk jp fi be de fr es it cy si gr pt cz mt ee hu lt sk lv pl ro bg tr 100,0 60,0 50,2 55,6 50,2 49,5 46,3 47,1 43,9 45,8 47,5 44,2 44,0 39,9 41,5 33,7 32,3 33,1 28,8 29,5 28,0 23,2 24,6 21,0 22,2 19,1 20,1 14,0 13,0 12,1 95 95 94 95 96 96 99 95 100 96 96 96 98 98 98 94 94 96 94 91 95 88 89 88 90 88 91 87 88 84 83,8 93,8 100,0 89,1 96,4 90,4 95,5 94,5 90,5 90,1 80,5 86,2 83,1 83,4 75,9 90,3 87,0 79,2 88,9 85,4 71,0 84,8 75,0 82,5 76,0 83,4 69,6 75,9 73,5 60,6 104,7 118,6 111,6 100,0 109,3 120,9 181,4 109,3 102,3 195,3 195,3 220,9 220,9 214,0 179,1 123,3 151,2 227,9 176,7 183,7 169,8 183,7 167,4 193,0 379,1 207,0 411,6 179,1 234,9 239,5 104,1 103,7 102,0 102,5 101,8 102,4 101,1 102,4 100,0 101,1 102,8 102,2 102,2 103,7 102,5 102,3 102,8 103,8 102,4 101,9 102,8 104,4 103,8 103,0 103,1 107,2 102,5 109,4 105,3 108,4 0,94731 0,87453 0,85614 0,85595 0,85472 0,83946 0,83930 0,83734 0,83142 0,82263 0,80735 0,80570 0,80109 0,78407 0,78017 0,77313 0,75794 0,74486 0,74325 0,73687 0,70801 0,69208 0,68699 0,67631 0,66420 0,65811 0,64003 0,60426 0,59492 0,55595 100,00 92,32 90,38 90,36 90,23 88,62 88,60 88,39 87,77 86,84 85,23 85,05 84,56 82,77 82,36 81,61 80,01 78,63 78,46 77,79 74,74 73,06 72,52 71,39 70,11 69,47 67,56 63,79 62,80 58,69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Distanta relativa % pentru:

Distanţa relativă faţă de aceasta în cazul SUA s-a calculat astfel: 148,5 -------------- ⋅ 100 = 60,0 % . 247,4 După ce s-au calculat toate distanţele relative, distanţa medie relativă s-a calculat ca o medie geometrică.

405

Serii teritoriale (de spaţiu)

Spre exemplu, în cazul statului Luxemburg, distanţa medie va fi:
5

1,0 x 0,95 x 0,838 x 1,047 x 1,041 = 0,94731

În final, fie se atribuie direct rangul ierarhizării multicriteriale, fie se mai aplică încă o dată distanţa relativă faţă de distanţa medie cea mai performantă şi apoi se stabileşte rangul final.

16.5. EXTRAPOLAREA ÎN PROFIL TERITORIAL De multe ori în practică se pune întrebarea: pentru a atinge nivelul de dezvoltare al regiunii ″x″ , cu ce spor (sau indice) mediu trebuie să dezvoltăm acel fenomen ? Sau, în ce perioadă de timp se va produce dublarea, triplarea indicatorului la nivelul unei unităţi teritoriale ? În acest sens se folosesc atât indicatori învăţaţi la capitolul “Serii teritoriale”, cât şi metode de ajustare (extrapolare a tendinţei) învăţate la capitolul “Serii cronologice”. Putem avea următoarele situaţii concrete: a) Vrem să stabilim care este indicele de devansare a dinamicii unui fenomen ″y″ de către dinamica unui alt fenomen ″z″ pentru un anumit judeţ şi o anumită perioadă de timp. Sau, cu cât acest judeţ a devansat dinamica unor indicatori similari pe întreaga ţară. Presupunem că ″y″ a înregistrat o dinamică mai rapidă decât ″z″ . Calculăm dinamica celor doi indicatori: ″y″ şi ″z″ , apoi se calculează indicele de devansare ca raport între indicii celor 2 variabile: y1 = ---y0 z1 = ---z0 I 1⁄0 = ---------z I 1⁄0
y

y I1 ⁄ 0

;

z I1 ⁄ 0

;

I

y⁄z

indice de raportat

indice bază de raportare 406

indice de devansare

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

b) Cunoaştem ritmul de dezvoltare a unui fenomen ″y″ într-un judeţ, calculat pentru o perioadă anterioară şi dorim să ştim după câţi ani se ajunge la dublarea mărimii lui ″y″ , dacă se merge în continuare cu acelaşi indice mediu I . I
n

= 2 , unde n = numărul de ani după care se va produce dublarea

fenomenului.

Se obţine ″n″ prin logaritmare: n log I = log 2 ⇒ log 2n = -------------n log I

Dacă se doreşte triplarea, relaţia devine: I
n

= 3 şi aşa mai departe.

c) Pentru micşorarea decalajelor existente între judeţe sau chiar pentru depăşirea unui judeţ, ca nivel de dezvoltare la un indicator ″y″ , se pune problema după câţi ani este posibil acest lucru. Presupunem că ″y″ este mai mic în judeţul A decât în judeţul B, dar indicele mediu de creştere al judeţului A este mai mare decât la judeţul B. Vrem să vedem după câţi ani judeţul A va atinge nivelul de dezvoltare a judeţului B. y A < y B , iar I
A

>I

B

Ştim că fenomenle se dezvoltă pe baza unei progresii geometrice, deci ne folosim de ecuaţia de tendinţă prin metoda indicelui mediu, învăţată la ajustarea seriilor cronologice: yn = y1 ⋅ I
n

Se egalizează cele două ecuaţii de tendinţă ale judeţelor, apoi se calculează ″n″ , numărul de ani după care judeţul A va atinge nivelul de dezvoltare al judeţului B. 407

Serii teritoriale (de spaţiu)

y 1 (A) ⋅ I

n (A)

= y 1 (B) ⋅ I

n (B)

,

unde y 1 reprezintă nivelul fenomenului la momentul efectuării prognozei (perioada curentă).

log y 1 (A) + n log I n ( log I ⇒
n (A)

n (A)

= log y 1 (B) + n log I

n (B)

– log I

n (B) )

= log y 1 (B) – log y 1 (A)

Numărul de ani după care se va produce egalizarea va fi:

log y 1 (B) – log y 1 (A) n = -------------------------------------------------n n log I ( A ) – log I ( B ) Aceeaşi modalitate de extrapolare se poate folosi şi în cazul în care fenomenul a evoluat în perioada anterioară în progresie aritmetică, deci se foloseşte ajustarea pe baza sporului mediu de creştere: Ştim că: y A < y B , iar ∆ A > ∆ B y 1 (A) + ∆ A ⋅ n = y 1 (B) + ∆ B ⋅ n ⇒ y 1 (B) – y 1 (A) n = -----------------------------∆A – ∆B

408

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

16.6. IERARHIZAREA MULTICRITERIALĂ ŞI ANALIZA PRIN SIMILARITATE A UNUI GRUP DE ŢĂRI, UTILIZÂND METODA “CLUSTERE-LOR” Mergând pe aceleaşi date luate la primele 2 procedee de ierarhizare multicriterială folosite, am încercat mai departe o utilizare a mediului de programare statistică R pentru a ierarhiza sugestiv cele 30 de state. Pentru a exista omogenitate din punct de vedere al punctării pozitive a indicatorilor, pentru rata şomajului şi rata inflaţiei s-au construit indicatori complementari, astfel încât algoritmul automat să prezinte rezultate corecte. În obţinerea ierarhiei multicriteriale a celor 30 de state, am utilizat mediul de programare statistic R. Au fost utilizate „cluster”-ele aglomerative de tip AGNES şi reprezentările grafice de tip filogenie statistică. În prima fază s-a obţinut un cluster aglomerativ şi reprezentările grafice arborescente asociate, identificându-se principalele grupe de ţări similare după cele cinci caracteristici. În a doua etapă, am obţinut o reprezentare grafică de tip filogenie statistică (arbore şi listă).

409

Serii teritoriale (de spaţiu)

Lista obţinută este de fapt o ierarhizare scalară a ţărilor. Reprezentarea grafică sugestivă a evidenţiat pe primul loc Luxemburg, singurul stat atipic şi performant, iar la polul opus, grupul România, Bulgaria, Turcia (în această ordine), ţări similare şi neperformante. În acelaşi timp s-a obţinut şi o reprezentare de tip filogenie radiară. Metodele folosite de clasificare automată, permit utilizatorilor accesul rapid la rezultate, iar prezentarea grafică este intuitivă şi uşor de interpretat. În final, pentru comparaţie, am prezentat în tabelul următor rezultatele comparative a clasamentelor multicriteriale obţinute prin cele 3 metode:
Rang final dupa metoda: Nr. Denum irea ţării Crt. Sim bolul ţării/zonei Distantei relative 11 12 18 14 13 4 15 1 5 6 19 10 3 7 8 20 22 16 26 24 23 21 27 17 25 29 28 30 2 8

Rangurilor 15,5 12 21 19 13 7 14 10 2 5 15,5 9 4 3 6 18 23 11 26 24 22 20 27 17 25 29 28 30 8 1

R 7 11 18 15 12 3 14 1 5 6 20 10 4 9 8 19 23 16 25 24 22 21 27 17 26 29 28 30 2 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Belgia Germ ania Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Luxem burg Olanda Austria Portugalia Finlanda Danem arca Suedia Regatul Unit Republica Cehă Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Malta Polonia Slovenia Slovacia Bulgaria Rom ânia Turcia S.U.A. Japonia

be de gr es fr ie it lu nl at pt fi dk se uk cz ee cy lv lt hu mt pl si sk bg ro tr us jp

410

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

După cum se poate sesiza, metoda rangurilor, datorită dezavantajelor prezentate mai înainte, este departe de celelalte două clasamente realizate. În schimb, metoda distanţei relative şi clasamentul rezultat automat pe bază de clustere nu diferă cu mult. Majoritatea ţărilor au obţinut fie acelaşi număr de ordine în clasament, fie grupuri de câte două ţări asemănătoare după prima metodă şi-au inversat între ele rangul, fiind unele după altele în clasament. Excepţie fac Belgia şi Japonia, care obţin după a doua metodă un rang de +/ - 4 faţă de prima metodă. Pentru ambele ţări, nu au fost găsite în cazul metodei automate o similitudine cu alt stat din punct de vedere al tuturor celor cinci caracteristici alese.

Teme şi întrebări propuse pentru studiul individual 1. Cum se construieşte corect o serie teritorială ? 2. Cum se construiesc indicii sintetici teritoriali ? Ce sisteme de ponderare se folosesc la construcţia acestora ? 3. Care sunt principalii indicatori ce se calculează şi caracterizează termenii unei serii teritoriale ? Cum se interpretează aceştia ? 4. Care este dezavantajul metodei rangurilor în ierarhizarea multicriterială a unităţilor de spaţiu ? 5. Cum se pot ierarhiza multicriterial unităţile de spaţiu utilizând metoda distanţei relative ? 6. Cum se poate stabili după câţi ani o unitate de spaţiu va ajunge din urmă o altă unitate de spaţiu la un indicator, cunoscând indicele mediu de creştere pentru o perioadă anterioară ? 7. Se cunosc următoarele date statistice privitoare la forţa de muncă în judeţele Regiunii Nord-Est:

411

Serii teritoriale (de spaţiu)

Forţa de munca in Regiunea de Nord-Est Populatia ocupata civila (persoane) Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui 1290,9 234,3 154,7 298,2 202,8 250,9 150,0 Numarul mediu al Rata somajului salariatilor la sfarsitul (persoane) anului % 594 132 55 159 91 99 58 9,0 7,1 9,7 9,5 8,2 8,1 12,3

Se cere: 1. Analizaţi seria teritoriala din punct de vedere al fiecărui indicator, cu ajutorul metodelor cunoscute; 2. Ierarhizaţi judeţele regiunii în funcţie de mărimea tururor celor trei indicatori cunoscuţi, folosind metoda distanţei relative.

412

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

Capitolul XVII TEMĂ PROPUSĂ

Tema propusă parcurge majoritatea metodelor învăţate în partea a doua a cărţii. 1) a) Alegeţi din Anuarul Statistic sau din baza de date Tempo-online a Institutului Naţional de Statistică două caracteristici care să se afle într-o anumită relaţie de interdependenţă, pentru care să existe minim 10 perechi de valori. Pot fi aleşi doi indicatori de acest gen pe judeţe ale ţării. Găsiţi modelul care caracterizează cel mai bine legătura dintre cele două variabile alese şi estimaţi o variabilă în funcţie de cealaltă pe baza ecuaţiei de regresie. Calculaţi şi interpretaţi intensitatea legăturii atât pe baza graficului cât şi cu ajutorul indicatorului adecvat; testaţi semnificaţia indicatorului calculat. b) Efectuaţi un tabel cu dublă intrare pentru o populaţie statistică de 40 elemente distribuite în acelaşi timp după două caracteristici între care să existe o legătură de interdependenţă. Estimaţi legătura dintre cele două caracteristici găsind ecuaţia de regresie, apoi calculaţi şi interpretaţi intensitatea legăturii atât pe cale grafică cât şi cu ajutorul indicatorului potrivit. Pot fi grupate spre exemplu judeţele României după doi indicatori interdependenţi. 2) a) Alegeţi din Anuarul Statistic sau baza de date Tempo-online a Institutului Naţional de Statistică o serie cronologică formată din cel puţin 10 termeni. Efectuaţi graficul seriei şi trasaţi vizual trendul acesteia. Precizaţi ce tip de serie este; calculaţi şi interpretaţi toţi indicatorii absoluţi, relativi şi medii ce caracterizează relaţiile existente între termenii seriei. Verificaţi relaţiile ce există între indicatorii calculaţi cu bază fixă şi cei calculaţi cu bază în lanţ, acolo unde este posibil. 413

Temă propusă

b) Estimaţi trendul seriei cronologice folosind metodele mecanice şi cel mai potrivit model analitic. Demonstraţi care este cel mai bun model de ajustare calculat şi extrapolaţi tendinţa pentru următoarea perioadă. 3) Alegeţi un fenomen complex la nivelul unei grupe compuse din 3 subgrupe, pentru două perioade de timp. Calculaţi şi interpretaţi dinamica relativă şi absolută atât la nivelul fiecărei subgrupe, cât şi la nivelul întregii grupe. Descompuneţi variaţia fenomenului complex pe factori de influienţă; verificaţi descompunerea geometrică şi cea analitică; interpretaţi rezultatele.

4) a) Alegeţi din publicaţiile statistice un indicator valoric exprimat în moneda naţională (preţuri curente) în două luni diferite (la distanţă de 4 - 14 ani). Calculaţi IPC aferent perioadei alese şi apoi dinamica reală relativă şi absolută. Interpretaţi rezultatele obţinute. b) Alegeţi din publicaţiile statistice un indicator valoric exprimat în moneda naţională (preţuri curente) în doi ani diferiţi (la distanţă de 4-14 ani). Calculaţi IPC aferent perioadei alese şi apoi dinamica reală relativă şi absolută. Interpretaţi rezultatele obţinute.

414

BIBLIOGRAFIE

1 Abraham-Frois Gilbert 2 Andrei, Tudorel; Stancu, Stelian; Pele, Daniel Traian 3 Anghelache, Constantin; Isaic-Maniu, Alexandru; Mitruţ, Constantin; Voineagu, Vergil 4 Anghelache, Constantin; Bugudui, Elena; Gresoi, Sorin; Niculescu, Emanuela 5 Anghelache, Constantin 6 Anghelache, Constantin; Capanu, Ion 7 Anghelache, Constantin; Badea, Sorin Gabriel; Capanu, Ion; Wagner, Pavel 8 Anghelache, Constantin; Niculescu, Emanuela 9 Baron, Tudor; Anghelache, Constantin; Ţiţan, Emilia 10 Băcescu Marius; Băcescu Angelica, 11 Băcescu Angelica; Ţiţianu Emilian; Ghiţă Simona

“Economia politică”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 “Statistică - teorie şi aplicaţii” , Editura Economică, Bucureşti, 2002 “Sistemul conturilor naţionale”, Editura Economică, 2005

“Statistică aplicată – indicatori, sinteze şi studii de caz”, Editura Economică, 2006

“Statistică generală – Teorie şi aplicaţii”, Editura Economică, 1999 “Statistică macroeconomică”, Editura Economică, 2004 “Bazele statisticăă teoretice şi economice”, Editura Economică, 2005

“Breviar statistic”, Editura Economică, 2000

“Statistică”, Editura Economică, 1998

“Compediu de macroeconomie”, Editura Economică, 1997 “Statistică macroeconomică”, Editura Meteora Press, Bucureşti, 2001

415

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

12 Băcescu Marius; Angelica Băcescu 13 Biji Elena; Baron, T., Tövissi, L., ş.a. 14 Biji, Elena; Baron, T. (coordonator) 15 Biji, Elena; Lilea, Eugenia, Wagner, Pavel 16 Biji, Mircea (sub redacţia) 17 Biji, Mircea; Biji, Elena 18 Biji, Elena; Baron, Tudor, Tövissi, L.; Wagner, Pavel; Isaic-Maniu, Al.; Korka,M.; Porojan, Dumitru 19 Biji, Elena; Lilea, Eugenia; Roşca, Elisabeta; Vătui 20 Biji, Elena; Lilea, Eugenia; Anghelache C. 21 Bădiţă, Maria; Baron, Tudor; Korka, M. 22 Bărbat, Al. 23 Becker, Gary 24 Biales, C. 25 Bouroche, J.M.; Saporta, G., 26 Brémond J., A. Gélédan: 27 Bucur, Ion

“Macroeconomie şi politici macroeconomice”, Editura All, Bucureşti, 1998. “Statistica teoretică şi economică”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1991 “Statistica teoretică şi economică”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1996 “Statistică”, Editura Univers Titu Maiorescu, Bucureşti, 1995 Dicţionar statistic economic, D.C.S., Bucureşti, 1962 “Statistica teoretică”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1979 “Statistică teoretică şi Economică”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996

“Statistica aplicată în economie”, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2000

“Tratat de Statistică”, Editura Economică, Bucureşti, 2002 “Statistica pentru afaceri”, Editura Eficient, Bucureşti, 1998 “Teoria statisticii sociale”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1972 “Comportamentul uman – o abordare economica”, Editura All, Bucuresti, 1998. “Analyse statistique de données”, Chotard et Associés Ed., Paris, 1987 “L'analyse des données”, PUF, Paris, 1980

“Dicţionar economic şi social”, Editura Expert, 1995. “Bazele macroeconomiei”, Editura Economică, Bucuresti, 1999

416

28 Caracota, “Strategii de dezvoltare - Previziune economică”, Dumitrache; Editura Sylvi, Bucureşti, 2001 Caracota, Răzvan 29 Calot, G. “Cours de statistique descriptive”, Dunod, Paris, 1975 30 Ciucu, G.; Craiu, Statistică matematică şi cercetări operaţionale, V., Ştefănescu, V. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1978 31 Cocriş, Vasile; “Economia afacerilor - 3”, Editura Graphix, Iaşi, Işan, V. 1995 32 Didier, Michel “Economia: Regulile jocului”, Editura Humanitas, Bucuresti, 1998. 33 Dobrota, Niţă “Economie Politica”, Editura Economica, Bucuresti, 1997. 34 Dornbusch “Macroeconomia”, Editura Sedona, 1997. Rudiger, Fischer Stanley 35 Droesbeke, J. “Eléments de statistique”, Editura Ellipse, Paris, 1992 36 Drăgan, J.C., “Practica prospectării pieţei - Colecţia Biblioteca Demetrescu, Marketing şi Managementul Afacerilor”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996 37 Ficher, Irving “Recherches Mathematiques sur la theorie de la valeur et des prix”, Libraires Editeurs, 16, rue Soufflot, Paris, 1917 38 Georgescu “Legea entropiei şi procesul economic”, Editura Roegen, N., Politică, Bucureşti, 1979 39 Georgescu “Metoda statistică - elemente de statistică Roegen, N., matematică”, I.S.C.S., Bucureşti, 1998 40 Harja, Eugenia “Statistică aplicată în economie”, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2004 41 Harja, Eugenia “Statistica resurselor de muncă”, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2004 42 Harja, Eugenia “Analiza şi prognoza statistică a numărului şi structurii forţei de muncă”, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2004 43 Harja, Eugenia “Anuarul statistic al judeţului Bacău”, Editura (coordonator) MatrixRom, Bucureşti, Ediţiile 2007, 2008 şi 2009 44 Harja, Eugenia 45 Harja, Eugenia; Ştefănescu, Daniela “Probleme actuale de statistică” - Evoluţia rangului populaţiei, Editura Junimea, Iaşi, 2000 (p. 177) “Lărgirea Uniunii Europene” - Buletin Ştiinţific Nr. 1/2000, Universitatea “G. Bacovia” (p. 281)

417

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

46 Harja, Eugenia

47 Harja, Eugenia

48 Harja, Eugenia

49 Harja, Eugenia

50 Harja, Eugenia

51 Harja, Eugenia

52 Harja, Eugenia

53 Harja, Eugenia

54 Haşigan, D.O.

55 Ignat I., Clipa N.; Pohoaţă I. 56 Ignat, Ion; “Micro şi Macroeconomie”, Editura Sedcom Libris, Luţac, Gheorghe Iaşi, 2004 “Statistică”, Editura Universitară, Bucureşti, 2004 57 Isaic-Maniu, Alexandru; Mitruţ, Constantin; Voineagu, Vergil 58 Ivan-Ungureanu, Clementina 59 Isaic-Maniu, Alexandru; Grădinaru, A.; Voineagu, Vergil; Mitruţ, Constantin

“Analiza statistică a structurii pe vârste şi sexe a populaţiei judeţului Bacău la 1 iulie 1999“ “Statistica în cercetarea economico-socială”, Editura Junimea, Iaşi, 2001 (p. 211) “Numărul de salariaţi şi cifra de afaceri în S.C.din judeţul Bacău” - infoSTAT Nr. 6-7/1999, D.J.Statistică Bacău “Oferta şi cererea forţei de muncă în Regiunea de Nord-Est în 1990 -1999” - infoSTAT Nr. 2/2000, D.J.Statistică Bacău “Variaţia câştigului mediu net salarial pe judeţe şi regiuni statistice” - infoSTAT Nr. 2/2001, D.J.Statistică Bacău “Al 12 – lea recensământ modern al populaţiei din România” - infoSTAT Nr. 6-7/2001, D.J.Statistică Bacău “Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România 18-27 martie 2002” - infoSTAT Nr. 1/2002, D.J.Statistică Bacău “Forţa de muncă în ţările candidate, comparativ cu ţările din Uniunea Europeană şi din Spaţiul Economic European - anul 2001” - infoSTAT Nr. 8/2002, D.J.Statistică Bacău “Primele estimări demografice pentru anul 2002 Uniunea Europeană” - infoSTAT Nr. 2/2003, D.J.Statistică Bacău “Metodele reprezentării grafice a datelor statistice”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958 “Economie Politica”, Editura “Gh.Zane”, Iasi, 1997

“Sistemul Conturilor Naţionale, Editura Adevărul, 1997 “Statistică teoretică şi economică”, Editura Tehnică, Chişinău, 1994

418

60 Isaic-Maniu, Alexandru; Grădinaru, A.; Voineagu, Vergil; Mitruţ, Constantin 61 Jaba, Elisabeta; 62 Jaba, Elisabeta; 63 Jaba, Elisabeta; 64 Jaba, Elisabeta; Atudorei, V. 65 Jaba, Elisabeta; Niculiciou, P.; Bilaus, M. 66 Jaba, Elisabeta 67 68 69

“Statistică teoretică şi economică”, Editura Economică, Bucureşti, 1999

“Statistica economiei naţionale”, Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi, 1982 “Statistica. Sistem metodologic. Aplicaţii”, Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi, 1986 “Statistica”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 1993 “Statistică”, Editura Graphix, Iaşi, 1993 “Cercetarea selectivă”, Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi, 1977

70 71 72 73

“Statistica”, Ediţia a III-a, Editura Economică, Bucureşti, 2002 Jaba, Elisabeta; “Statistică – teste grilă şi probleme”, Editura Pintilescu, Carmen Sedcom Libris, Iaşi, 2007 Jaba, Elisabeta; “Econometrie”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006 Jemna, Dănuţ “Statistică inferenţială. Teste grilă şi probleme”, Jaba, Elisabeta; Pintilescu, Carmen; Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002 Jemna, Dănuţ Jaba, Elisabeta; “Analiza statistică cu SPSS sub Windows”, Editura Grama Ana Polirom, Iaşi, 2004 Lange, J. “Eléments de technique statistique”, Dunod, Paris, 1968 Mallinvaud, E. “Méthodes statistiques de l'économétrie”, Dunod, Paris, 1981 Maniu, I., “Statistica pentru managementul afacerilor”, Editura Mitruţ, C.A., Economică, Bucureşti, 1995 Voineagu, Vergil “Teoria echilibrului general”, Editura Omnia, UNISAST srl, Braşov, 1995 “Tratat de statistică matematică”, Editura Academică, Bucureşti, 1976-1977 “Modele de analiză statistică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982 “Statistică microeconomică şi macroeconomică – concepte şi metode”, Editura universitară, 2006

74 Marin, Dumitru 75 Mihoc, Gh., Craiu, V. 76 Mihoc, Gh.; Urseanu, V., Ursianu, Em. 77 Neacşu, Gabriela

419

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

78 Nechita, C. Vasile “Economie politică”, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1992 79 Nenciu, E. “Probabilităţi şi statistică matematică”, Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi, 1986 80 Onicescu, O.; “Elemente de statistică informaţională cu aplicaţii”, Ştefănescu, V. Editura Tehnică, Bucureşti, 1979 81 Pareto, Vilfredo “Manuel d’economie politique”, Libraires Editeurs, 16, rue Soufflot, Paris, 1909 82 Pecican, Dumitru “Econometrie”, Editura All, Bucureşti, 1993 83 Porojan, Dumitru “Statistica şi teoria sondajului”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1993 84 Pressat, Roland “Analiza Demografică”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974 “Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale”, 85 Rotariu, T., Editura Polirom,Iaşi, 1999 Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C. 86 Rotariu, Traian, “Ancheta sociologică şi sondajul de opinie”, Editura Iluţ, P. Polirom, Bucureşti, 1999 87 Rotariu, Traian “Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale”, (coordonator) Polirom Iaşi, 1999 88 Say, Jean Baptiste “Traite d’economie politique”, 1841 89 Scarlat Emil, “Sisteme cibernetice ale economiei de piata”, Chirita Nora Editura Economica, 1997. 90 Secăreanu, “Starea Economiei Naţionale”, Editura Economică, Constantin 2000 “Demografie şi statistică socială”, Editura 91 Sora, Virgil; Economică, Bucureşti, 1996 Hristache, Ilie; Mihăescu, C. 92 Sora, V., Mihăescu, C., Colibaba, D. 93 Tabără, N. 94 Tövissi, L.; IsaicManiu, Alexandru 95 Trebici, Vladimir (coord.) 96 Trebici, Vladimir “Demografia matematică”, Editura A.S.E., Bucureşti, 1998 “Contabilitate naţională”, Editura Moldova, Iaşi, 1996 “Statistica”, A.S.E., Bucureşti, 1984 “Mica enciclopedie de statistică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 “Demografia”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979

420

97 Ţarcă, Mihai 98 Ţarcă, Mihai 99 Ţarcă, Mihai

“Statistică” - vol. I şi II, Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi, 1979 “Tratat de statistică aplicată”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998 “Introducere în prognoza demografică”, Editura Junimea, Iaşi, 1979 “Demografie”, Editura Economică, Bucureşti, 1997 “Statistică – Baze teoretice şi aplicaţii”, Editura Economică, 2007

100 Ţarcă, Mihai 101 Voineagu, Vergil; Ţiţan, Emilia; Ghiţă, Simona; Boboc, Cristina; Todose, Daniela 102 Voineagu, Vergil; “Statistică”, Editura Cison, 2004 Isaic-Maniu, Alexandru; Mitruţ, Constantin; Tudorel, Andrei; Costea, Adrian 103 Voineagu, Mariana; “Statistică aplicată”, Editura Fundaţiei “România de Ţiţan, Emilia; mâine”, 2000 Ghiţă, Simona 104 Voineagu, Vergil; “Statistica Economică”, Editura Tribuna Economică, Lilea, Eugenia; Bucureşti, 2001 Vătui, Mihaela 105 Voineagu, Vergil; “Analiza factorială a fenomenelor social-economice în profil regional”, Bucureşti, 2002 Furtună, Felix; Voineagu, Mariana; Ştefănescu, Codrin

106 Voineagu, Vergil; Mitruţ,C.; IsaicManiu, Al.; Ţiţian, E.; Baron, T.; Matache, S.; Isaic-Maniu, I.; Şerban, D.; Voineagu, Mariana 107 Wagner Pavel; Capanu Ion; Secareanu, Constantin

“Statistica Teoretică şi macroeconomică. Teste, lucrări practice, studii de caz”, Editura Economică, Bucureşti, 1998

“Statistica macroeconomica”, Editura Economica, Bucureşti, 1997.

421

STATISTICĂ şi ECONOMETRIE

108 Wagner Pavel; Capanu Ion; Mitruţ, Constantin 109 Yule, U.G.; Kendall, M.C. 110 *** 111 *** 112 *** 113 *** 114 *** 115 *** 116 ***

“Sistemul conturilor naţionale şi agregate macroeconomice”, Editura All, Bucureşti, 1994 “Introducere în teoria statisticii”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969 “Dicţionar Macmillan de Economie Moderna”, Editura Codecs, 1999. Manual “Medodologia statisticii pe termen scurt”EUROSTAT EUROSTAT - “Statistique eu Bref” - colecţie “Anuarul Statistic al Romaniei” (colecţie) – Institutul Naţional de Statistică Clasificarea activităţilor din economia naţională Institutul Naţional de Statistică Statistică Teritorială – Colecţie – Institutul Naţional de Statistică Rezultatele recensământului populaţiei şi locuinţelor în România, iulie 2003 - Institutul Naţional de Statistică Tendinţe sociale, Institutul Naţional de Statistică şi UNICEF, Bucureşti, Colecţie Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România Institutul Naţional de Statistică, colecţie Tendinţe Sociale - Institutul Naţional de Statistică 2002 Utilizarea timpului în România - Institutul Naţional de Statistică şi Phare, Bucureşti, 2001 Serii de date demografice – Institutul Naţional de Statistică – Directiile Judeţene de Statistica din cadrul Regiunii de Nord-Est “InfoSTAT” (colecţie) – Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău

117 *** 118 *** 119 *** 120 *** 121 ***

122 ***

422

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful