You are on page 1of 1

Djordjevic Nevena 45/2004

Prognoza mraza pomoću automatske meteorološke stanice

Jedini način za efikasnu zaštitu biljaka od mraza jeste da se prognoza mraza


obavlja posebno za svaku lokaciju, a da se zatim na tim lokacijama primeni neka od
brojnih metoda za zaštitu od mraza. Da bi mogla da se obavi prognoza pojave
mraza u nastupajućoj noći neophodno je da se na izabranoj lokaciji, tokom dana,
izmere vrednosti temperature i relativne vlažnosti vazduha. Veoma pouzdan način
da se ovo obavi je korišćenje automatske meteorološke stanice ADAS koja je
rezultat saradnje stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta i Centra za meteorologiju i
modeliranje životne sredine, Univerziteta u Novom Sadu i firme EL MAX iz Novog
Sada. ADAS je dizajniran tako da meri, i u internoj memoriji beleži izmerene
vrednosti količine padavina, temperature i relativne vlažnosti vazduha na jednom
nivou, temperature zemljišta na jednoj dubini i trajanja vlaženja lista. Izmereni
podaci se po potrebi prelistavaju na LCD-u (Liquid Crystal Display) uređaja, na
kome takođe može da se očita prognozirana minimalna temperatura vazduha tokom
noći. Sastavni deo sistema za prognozu mraza je softver MRAZ koji se instalira na
računar na kome se čuvaju izmereni podaci i koji daje informaciju o tome da li će
biti mraza, kao i vremenu početka i završetka perioda sa temperaturom vazduha
ispod 0°C i ispod kritične vrednosti za datu biljku.

http://www.poljoprivreda.info/?oid=23&id=132