| ‫ | בהעלותך‬253 ‫גליון‬

‫ט"ז בסיון ה'תש"ע‬

‫קטן השבועון הדתי לצעירים‬ÌÏÂÚ
ok@olam–katan.co.il

077-6621680 ‫ טלפקס‬91074 ‫ ירושלים‬7593 .‫ד‬.‫ת‬
| ‫ | אין המערכת אחראית לתוכן המודעות‬052-6070999 ‫ מקור ראשון‬:‫הפצה‬

054-6799933 olam@spotnik.co.il ‫ איתן‬:‫לפרסומות‬

ּ

72525 ‫גרופ‬

­¹®·©®­ÃÁ½©îµµ´·µÂ¸¬®º²·³®¹²°®î²®¹·©µò·¬À©­­µµ´·­y

p¢®£¬ž 
«°§©ª
¸£¬£ª¥¢
ppp¨ª· 

òì­ò·¬À©­­µµ´·­
³®¹²°®î²®¹·©µ­¬²°²­ 
«§ª·£¶§srv«¥ª¸§Ÿ¨¶¡
rtoxyuuyxypª¦ 

¶¸žŸ«§¦¶²

www.emuna.ac.il
w

‫| מערכת‬

‫כשהציונות הדתית‬
‫תפסיק להיות אשכנזית‬

Æ˙ÂÈχ¯˘È–ÏÏÎ ˙‡Ê ÌÈÎÓ ÂÁ‡˘ ˙ÂÂȈ· ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ÁÈÏˆÓ Âȇ Èχ¯˘È‰ ÈÁ¯ÊÓ‰
˙‡ ÔÓÊÓ ¯·Î ‰˘Á ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ‰
Æ˙È˙„‰
˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ‰˘ÂÚ Ô· ‡È‰Â ‰ˆÓÁ‰‰ ÌȯÁ·‰ ˙ÂÓÎ ‡È‰ ÔÈÈÚ‰ Ï˘ ˙ÈˆÈÁ ÈΉ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
È· Ï˘ ÌÈΉ ˙ÂÂÈÒÈ‰ Û‡ ÏÚ˘ ‰‡¯ ˙‡Ê Ïη ƷˆÓ‰ ‰ÓˆÚ ˙‡ ˙‡ˆÂÓ˘ ÌÈÈÁ¯ÊÓ–ÌÈ„¯ÙÒ Ï˘ ‰¯È„‡‰
Ï˘Î ÔÈÈ„Ú ‰Ê‰ ¯Â·ÈÁ‰ ¨ÌÈÈÁ¯ÊÓÏ ¯·Á˙‰Ï ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ‰ Ò¢˘· ÌȇˆÂÓ Ì‰˘ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙È·‰ Æ„ÂÎÈÏ· ‡ Ò¢˘·
ÌÈÈÚ¯‚ ˘È˘ ÏÏ‚·˘ ·Â˘ÁÏ ÌȈ¯ „Â‡Ó ÂÁ‡ Æ·Â˘Â ·Â˘ ¨Ì‰Ï˘ ˙˜‰·ÂÓ‰ ˙ÈÂȈ‰ ‰ÈÈË‰ ÌÚ Ì‰Ï ¯„˙ÒÓ Âȇ
‰Ù˘‰˘Â ‰È¯Ùȯٷ ÌÈÈ¯Â˙
,‫הציונות הדתית‬
Ô È ·Ï Ì ‰ È  È · ˙ Ù ˙Â ˘ Ó ‰
‫על אף כוונותיה‬
¨˙ˆ˜Ó· ‰·Á¯˙‰ ÌÈÈÓ˜Ӊ
‫ומאמציה‬
‫הטובות‬
‰Ï‚Ó ‰Π˙È˙Ó‡ ‰˜È„· Ï·‡
‫נתפסת‬
,‫הכבירים‬
˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ‡ ÌȯÂÚÈ˘‰ ·Â¯˘
‫עדיין כאליטיסטית‬
ÌÈÈÚ¯‚ Ì˙‡ Ï˘ ˙ÂÈ˙¯·Á‰
‫ בעיני רוב‬,‫ומתנשאת‬
¨ÌÈÈ„¯ÙÒ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ·Â˘Á
.‫הציבור המזרחי בארץ‬
„˜ÂÓ ˙ÂÂ‰Ï ÌÈÁÈÏˆÓ ‡Ï
‫מה שמדהים הוא‬
¨ÌÈÈÓ˜Ӊ ·Â¯ ¯Â·Ú· ‰ÎÈ˘Ó
‫שהציבור הזה מאוד‬
‡Ï ¨ÔÂÎ© ÌÈÈÚ¯‚‰ ·Â¯Â
‫מעריך את "הכיפות‬
¯˙ÈÓ ÌÈ„„Â·Ó Ìȯ‡˘ ®ÌÏÂÎ
‫הסרוגות" כפי שהוא‬
ÆÌ·È·Ò˘ ‰ÈÈÒÂÏ·‰ ,‫נוהג לכנות את המגזר‬
Û‡ ÏÚ ¨˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ‰
‫אבל להתחבר אליהם‬
ÂÏÈه ˙·Âˉ ‰È˙ÂÂÂÎ ‫הוא פשוט לא מסוגל‬
¯Ù˘Ï ‰Ï˘ ÌȯȷΉ ÌȈӇӉ
˙ÈËÒÈËÈχΠÔÈÈ„Ú ˙ÒÙ˙ ¨‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ‰ÓˆÚ ˙‡ ˙¯ÎÂÓ‰ ˙ÂÈ˙¯ÂÒÓ‰ ˙·ÂËÏ ¯˙ÂÂÏ ÌȈχ ̉ ‰ÈÏÚ˘
Ìȉ„Ó˘ ‰Ó Æı¯‡· ÈÁ¯ÊÓ‰ ¯Â·Èˆ‰ ·Â¯ ÈÈÚ· ¨˙‡˘˙Ó ̉˘ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙È·‰ Ì‚ ÆÌ˘ ÌÈÏ·˜Ó ̉˘ ˙¯ÎÂÓ ‡Ï‰Â
ÈÙÎ ¢˙‚¯҉ ˙ÂÙÈΉ¢ ˙‡ ÍȯÚÓ „Â‡Ó ‰Ê‰ ¯Â·Èˆ‰˘ ‡Â‰ Ì‰Ï˘ Ôˆ¯‰ ÌÚ ÍÎ ÏÎ ¯„˙ÒÓ Âȇ „ÂÎÈÏ· ÌȇˆÂÓ
ıÈ¯Ú‰Ï ÂÏÈÙ‡ Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰ ¨¯Ê‚Ó‰ ˙‡ ˙ÂÎÏ ‚‰Â ‡Â‰˘ ÌȈχ ̉ Ï·‡ ¨ÈÂËÈ· È„ÈÏ Ì‰Ï˘ ˙¯ÂÒÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï
2 ‫ המשך בע"מ‬̉Èχ ¯·Á˙‰Ï Ï·‡ ¨ÌÈ·ÂÓ ‰·¯‰· Ì˙‡ ÈÙΠ‡ ≠ ˙ÂÈχ¯˘È ˙·ÂËÏ ˙‡Ê‰ ˙¯ÂÒÓ‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ

8
ČÂĞĥĦ ĞĘĝĚ ĥčď À ĦđĘđď ĝĤđģ V
ēđĦĠ ĦđĤėĐ ęđĕ

8.7 ĒđĚĦ đÂė ,ĐĕĤđĠ À ěđĠĢč | 21.6 ĒđĚĦ ÄĔ ,ęĕĘĥđĤĕč

V 052-8348546 ,04-6961646 :ęĕĔĤĠĘ

‫צ‬

‫צ‬

‫צ‬
‫צ‬

‫המדרשה התורנית לבנות‬

ď"ĝč

ěďĤĕĐ ğđĜ
ġĤČč ĤĦđĕč ĐĠĕĐ ğđĜč

∫‫פרטים נוספים באתר‬

‫הרב אורי סדן הכולל הקהילתי בשֹהם‬
¯Â˙ ‰Êȇ ¯¯·Ï ÂȈ¯Â Ô˙Á˙‰Ï ÌÈ„ÓÂÚ ÂÁ‡ ÆÌÂÏ˘ :‫שאלה‬
Æ·ÏÁ ¯˘· ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ˙ÈÁ·Ó ¨˙Â˜Ï ÂÏ È‡„Î
‫ סדרי עדיפויות בבחירת ציוד למטבח‬:‫תשובה‬
‡„ÂÂÓ ‰¯È„ ˙ÈÈ˜ ÈÙ· „ÓÂÚ˘ ‡ Ô˙Á˙‰Ï „ÓÂÚ˘ ‚ÂÊ ÏÎ
¯˙ÂÈ· ‰Ùȉ ¯·„‰ ‰È‰È ˘„Á‰ ˙È··Â ‰Â˙Á· ˯٠Ï΢
¨ÈÙÂÈÏ ÒÁÈ· ÌÈÂÎ Ìȯ·„‰ ̇ ƂÂʉ È· Ï˘ ÌÓÚËÏ Ìȇ˙Ó‰Â
ÂÈ‰È˘ ÔÎ˙ÈÈ ËÏÁ‰· Æ˙¯˘ÎÏ ÒÁÈ· ‰˘È‚‰ ‰È‰˙ ÂÊ˘ ÔÈ„‰ ÔÓ
„·Ï·Â ≠ ¯˙ÂÈ ¯˘Î‰ ˙‡ ÛÈ„Ú ͇ ¨Ìȯ˘Î ÌÏÂ΢ ˙Â¯˙Ù ‰ÓÎ
Æ‚Âʉ È· Ï˘ ˙ÈÏÎÏΉ ˙ÏÂÎȉ ˙ÈÁ·Ó ¯˘Ù‡˙Ó ¯·„‰˘

ěĕĕđĢĚ ĎĜĕĤĔĕĕģģ ęĎ ęĕģĠĝĚ đĜČ
ĜČČ
ĐĜĚĘ Ĭ 42

Δ

02-5901481 ĎĜĕĤĔĕĕģ 052-3003566 ęĕĞđĤĕČ

‫בס"ד‬

‫נוב‬

‫ההזדמנות שלך להצטרף‬

‫מזמינה אותך‬

‫ליום היכרות‬

‫ במושב נוב‬,‫במדרשה‬

‫הבעיה בתנור עם תא אחד‬
ȯ˘· ¯ÈÒÏ ˙Á˙Ó Ï˘·˙Ó È·ÏÁ Ï·ӢΠ¨‰Îω‰ ÈÙ ÏÚ
ÍÂ˙· Ï˘·˙Ó‰ ˙‡ ÌȯÒ‡ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÂÚ ·ÏÁ‰ Ï˘ ÌÈ„‡‰
ÔÂÈÏÚ‰ ȯ˘·‰ ‰ÒÎÓ‰Ó ¨ÏÈ·˜Ó· Æ®Á ·ˆ „¢ÂÈ Ú¢Â˘© ȯ˘·‰ ¯ÈÒ‰
È·ÏÁ‰ ¯ÈÒ· Ï˘·˙Ó˘ ‰Ó ˙‡ ÌȯÒ‡ ‰ËÓÏ ÌÈ„¯ÂÈ ÌÈ„‡‰
Ôȇ ÈÎ ‰ÎÏ‰Ï ÌȘÒÂÙ‰ ÌȘÈÒÓ ‰Ê ÈÙ ÏÚ Æ®‡ ‚ˆ ‡¢Ó¯Â ·ˆ ¯¢Ó‚„©
ÌÈÙ‡˘Î Ô΢ ¨¯Â˙· ‡˙ Â˙‡· ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ·ÏÁ ¯˘· ˙ÂÙ‡Ï
‰ÂÈÏÚ‰ ¯Â˙‰ ÔÙ„· ÌÈÚÏ· ÌÈÏÂÚ ÏÂ˘È·‰ È„‡ ¯Â˙· ¯˘·
ÔÙ„·˘ ÌÚˉ ˙‡ Ï·˜È ¯Â˙Ï ÂȯÁ‡ ÒÎÂÈ˘ È·ÏÁ Ï·ÓÂ
˘ÂÓÈ˘ ¯È˙‰˘ ˘È ÌÓ‡© Æ®Ó ‡ „¢ÂÈ ‰˘Ó ˙¯‚‡ ˙¢Â˘© Û¯Ë ‰È‰ÈÂ
ÌÈÏ·Ӊ È‚ÂÒÓ „Á‡ ¯˘‡Î ·ÏÁ ¯˘·Ï „Á‡ ‡˙ ÌÚ ¯Â˙·
¯Â˙‰ ˙¯˘Î‰Ï ÌÈ‚‡Â„ ¯˘‡Î ‡ ®Ì˘ ‰˘Ó ˙¯‚‡© ‰ÒÂÎÓ
¯Ó‡ ÚÈ·È© ˙ÂÚ˘ ≤¥ Ï˘ ‰˙Ó‰ ȯÁ‡ ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó ‰¯Â˯ÙÓË·
‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ˙Â˜Ï ÌÎÏ È‡„Î ‰Ó Ì˙χ˘ Ì˙‡ Ìχ ®Ê „¢ÂÈ ß‰
Æ®˙¯Á‡ ‰ÈˆÙ‡ Ôȇ˘Î ‚‰˙‰Ï ÌÎÈÏÚ „ˆÈÎ

,‫ביום חמישי‬
‫י"ד בסיון תש"ע‬
18:00-12:00 ‫בין השעות‬
!‫נשמח לראותך‬
8:15 ‫ מהתחנה המרכזית בירושלים בשעה‬966 ‫ אגד קו‬:‫הגעה‬
‫לבאות מהצפון ומהמרכז אפשר להצטרף‬
‫ הסעה לטבריה‬- ‫ אחרי הראיונות‬10:30-‫לאוטובוס הזה בצמח ב‬
(‫ שעות‬24 ‫ )תא קולי‬04-6762594 :‫פרטים והרשמה‬
(SMS ‫ )אפשר‬050-2007938

‫הפתרון ≠ תנור בעל שני תאים‬
Ì˙„ȯÈÓ ÏÂ˘È·‰ È„‡ ˙ÈÈÏÚÓ ˙Ú·Â ‰ÈÚ·‰ Ï΢ ÔÂÂÈÎ
Ï˘Ó ‰ÒÎÓ· ‰ÒÂÎÓ ÔÂ˙Á˙‰ ¯ÈÒ‰ ¯˘‡Î˘ ÌÈ¢‡¯‰ ·˙Î

‫שו"ת סלולרי צ‬
˘˘Á Ôȇ ̇‰ ‫צ חמאת בוטנים‬
‫ הרב‬øÌÈË· ˙‡ÓÁ· ÌÈÈ‚ ÏÂ˘È· Ï˘
‰Ê· Ôȇ :‫אליהו‬
‫ צ‬ÏÂ˘È· Â‰Ê ÈÎ ‰ÈÚ·Æ˙ÂÂÎÓ
˙ÂÚˆÓ‡·
¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‫צ גילוח לפני תפילה‬
‫צ‬

‫צ‬

‫צ‬

‫צ‬

‫צ‬

0508-111680 :ęĕĔĤĠĘ

ğđĜđ ěĎ ,ęĘđČ

‫ מחירים אטרקטיבים‬Δ ‫ חברה שומרת שבת‬Δ

‫תנור אפייה לבשר ולחלב‬

øȯÏÂÏÒ Â‡ ·˘ÁÓ ‚ˆÓ ߉ Ì˘ ˜ÂÁÓÏ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‫בשר חלק‬
‰ÈÏÚ˘ ‰·È˙Ή ‡Ï ÂÊ ÆÔÎ :‫ ·˘¯ הרב אבינר‬̉· Ï˘Â·˘ ÌÈÏη ˜ÏÁ ¯˘·
‡ „¢ÂÈ ‰˘Ó ˙¯‚‡ ˙¢Â˘© ‰¯Â˙‰ ‰¯·È„ ¯˘· Ư˙ÂÓ :‫ הרב אליהו‬ø‰ÏÈ‚¯ ˙¯˘Î·
Æ®Êϯ „ ‰ÓÏ˘ ˙Ïȇ˘ ˙¢Â˘ Æ‚Ú˜
°Û¯Ë ‡Ï ‡Â‰ ÏÈ‚¯
ÏÚ ¯Ó‡ ·¯‰ ‫להבריא חולים‬
¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‫כרטיס נסיעה‬
ÌÈ·¯ Ï·‡ ƯÂÒ‡ ‡Â‰˘ ÌÈÂÒÓ ¯·„ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ÒÈ˯ΠÌÚ ˙ÂÏÚÏ ÈÏ
:‫ הרב אבינר‬°‰ˆÂ¯ È‡ Ì‚Â ÔÎ ÌÈ˘ÂÚ ‡Ï ۘ˙ Âȇ˘ ̘ӷ ˙Â¯È˘ ˙·
ÈÙÏ ¨ÏÏÎ ‰ÚË ‰ȇ¢ ∫·˙Π̢·Ó¯‰ øÌÏ˘Ï ‡Ï È„Î ˙ÚÒÂ È‡ Ô‡Ï „È‚‰Ï
‡Ï ≠ ÌÈÏÂÁ Ì„‡ È· ‡ˆÓ ̇ ¨Â‡˘ ‡Ï ßÂÏÈÙ‡ß Æ˙ÂÓ¯Ï ¯ÂÒ‡ :‫הרב אליהו‬
ÂÈ‰È˘ È„Î ÌÏÏ‚· Ìȇȯ·‰ ˙‡ ‰ÏÁ
Æ„‚‡ ˙‡
‰ÏÂÁ ÏÎ ˙‡ÂÙ¯· Ï„˙˘ ‡Ï‡ ¨ÌÈ¢ ÈÏ ¯Ó‡ „Á‡ ·¯ ‫המשיח קרוב‬
Ʈȯ˙ ˙ÏÈ˘ ·¯‰ ˙¯Â„‰Ó ¨˙¯‚‡© ¢Â˙ÏÂÎÈ ÈÙÏ Ì‡ ˙Ú„Ï È˙Ȉ¯ ƘÂÁ¯ „ÂÚ ÁÈ˘Ó‰˘
ÏÈ·Ë‰Ï ˘È ̇‰ ‫טבילת כלים‬
ÍÏ ¯Ó‡˘ ‰Ê :‫ הרב אליהו‬ø‰¯ÈÙÎ ‡Ï ‰Ê
ø„„¯ ‡ ÔÓÚ ¨Ì˙ÏÂÒ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈÏÎ Ïη ÏÏÙ˙Ó ‡Ï ‰‡¯Î ˜ÂÁ¯ ÁÈ˘Ó‰˘
Ô‚Π¨˙·ÈÈÁ ÌÈÈ‚ ˙¯ˆÂ˙ :‫ הרב אבינר‬ÂÁ‡ ƉÂÂη ÏÏÙ˙Ó Âȇ˘ ‡ ÌÂÈ
ƉÈÈ„Â‰È ‰¯·ÁÏ ¯ÎÂÓ˘ È‚ ˙˘Â¯Á ˙È· ÂÈÂÂȘ Í˙Ú¢ÈÏ È΢ ‰ÏÈÙ˙· ÌȯÓ‡
Ì‚ ÌÈÓÚÙÏ Æ‰¯ÂËÙ ÌÈ„Â‰È Ï˘ ˙¯ˆÂ˙
ÆÌÂȉ ÏÎ ÌÂÈ ÏΠƢÌÂȉ ÏÎ
Û‡ ÏÚ È„Â‰È Âȇ ÔÎÂÒ‰ ‡ ԇ·ȉ ̇ ˙¢ÚÏ ‰Ó ‫התפילין נפלו‬
Æ®·Î Ó¯ „¢ÂÈ Ú¢Â˘© ∫ÌÂÎÈÒ Æ‰ÈÈ„Â‰È ‰¯·Á Ï˘ ‰˜·„Ó ˘È˘ ‫ הרב‬ø‰Ùˆ¯Ï „È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÈÏ ÂÏÙ
˙¯ˆÂ˙ ¨‰ÏÈ·Ë· ˙·ÈÈÁ È‚ ˙¯ˆÂ˙ Íȯˆ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÂÏ ÂÏÙ˘ ÈÓ :‫אליהו‬
ÒÂÚÏÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‫גומי לעיסה‬
‫ הרב‬ø‡¯Ó‚ „ÂÓÈÏ È„Î ÍÂ˙ ‰ÒÈÚÏ ÈÓ‚ ‰Î¯· ÈÏ· ‰ÏÈ·Ë ≠ ˜ÙÒ Æ‰¯ÂËÙ È„Â‰È ˙˙Ï ¯˘Ù‡ ≠ ÏÂÎÈ ‡Ï ̇ Æ̈Ï
ÆÌ„¯È‰Ï ‡Ï È„Î ÈÁ¯Î‰ ̇ :‫אבינר‬
ƮΘ Ò „¢ÂÈ Ú¢Â˘© ÌÂÈ ÂÓÎ ÂÏ ·‡ÂÎ ‰Ï˘ ÌÂÎÒ‰˘ ‰˜„ˆ
‰·È˘È‰ ˘‡¯ ˙‡ χ˘Ï ÔÙ‡ Ïη ‡È‰ ˙·¯Ú˙‰ ̇‰ ‫התערבות‬
Æ̈ Ï˘
ƮΠ˙Âί· ßÈÚ© ‫ הרב‬øÂÏË·Ï È„Î ‰¯˙‰ Íȯˆ˘ ¯„ È„Î ÌȯÓ‡˘ ˜ÂÒÙ‰ ‰Ó ‫אבידה‬
¯ÙÒ ßÈÚ© Ôȇ :‫ הרב אבינר‬ø‰„È·‡ ‡ÂˆÓÏ
‫שיפור בשו"ת סמס לרב שמואל על מנת לשפר את השו"ת נפתח מערך שיזרז את‬
Æ®‰¯Ú‰· „Ò˜˙ ÌÈ‚‰Ó‰ ÈÓÚË
.‫ ואחר כך השאלה‬.'‫ לפתוח במילה 'שאלה‬4664 ‫ מהיום שולחים שאלה לשו"ת במספר‬.‫מתן התשובות‬
¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‫ על צג‬ß‫שם ה‬
www.video.maale.org.il :‫בלוג ושו"ת יומיים בוידאו מאת הרב שלמה אבינר‬
˙ÏÈÁÓ ‡Ï‡ ‰ÏÈÚÂÓ ‡Ï ‰¯˙‰ :‫אבינר‬
Æ®Áί Ò „¢ÂÈ Ú¢Â˘ Ú© ¯·Á
ÒÙ· Û˜ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‫פס לבן‬
:‫ הרב אבינר‬øÔÂÓÈÒ· ÂÚˢ ‰‡¯ ̇
˙¢Â˘© ‰ÏÏΉ‰ Ô¯˜Ú ƯÂÒ‡˘ ȇ„Â
ËÙ˘Ó ˙¢Â˘ Æ„Ó Ó¢Á ‰¢Á ¯ÙÂÒ Ì˙Á
Æ®„Ó˜ Ô‰Î
˙ÈÈ˘Ú È¯Á‡ ̇‰ ‫נטילת ידיים‬
˜ÈÙÒÓ˘ ‡ ÈÏη ÏÂËÈÏ Íȯˆ ÌÈίˆ
ÈÏη ÌȯÈÓÁÓ ˘È :‫ הרב אבינר‬øÛÂˢÏ
Æ®ËÏ ˜¢Ò „ ·¢Ó© ÛÂË˘Ï È„ ͇
ıÙÁ· ·Â˙Î ‫שמירת הלשון‬
˘¯Â„˘ ·¯ ÏÚ ‚ÈÚÏ‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÌÈÈÁ
̇ ÆÔÎÂ˙ ÈÏ· ˙ÂÈÂˢ Âȯ·„˘ ¯ÓÂÏÂ
̇‰ ¨¯Á‡ ·¯ ÏÚ ÔÎ ¯Ó‡ ÈÏ˘ ·¯‰
:‫ הרב אבינר‬øÂȯ·„ Ï·˜Ï ˜Â˙˘Ï ÈÈÏÚ
ÍÎ ¯Á‡Â ¨Í˙˘Â··Â ͯڈ· ˜Â˙˘Ï
‰Ê ÏÚ ‰ÂÂÚ·Â ˙„ÈÁÈ· Â˙‡ χ˘Ï

(ĐĤĕď Ĥėĥ ČĘĘ) ęĕĘĥđĤĕč ęĕĤđĎĚĘ
23 Ħč ĐĤđēč ęĞ

∞μ≤≠≤≥∞∞≥∞∂ ∫‫לפרטים איתמר‬

www.dvashmisela.co.il

¯·Â„Ó ÌÈ˙ÚÏ˘ ȯ‰ ÌÈ„¯Ù Ìȇ˙‰˘Î Ì‚˘ ÌÈÚÂˉ ˘È
¯·ÂÚ „Á‡ ‡˙Ó ÚÏ·˘ ÌÚˉ ʇ ˙Ù˙Â˘Ó ÔÙ„ ÈÏÚ· Ìȇ˙·
˙‡ ‡ÈˆÂÓ˘ ¯ÂȈ‰˘ ȯ‰ ˙Ù˙Â˘Ó ÔÙ„ Ôȇ ̇ Ì‚ ƯÁ‡ ‡˙Ï
ÌÈÏÂÏÚ „Á‡ ‡˙Ó ÌÈ„‡Â Ìȇ˙‰ È˘Ï Û˙Â˘Ó ‰ˆÂÁ‰ ÌÈ„‡‰
ÆÌȇ˙‰ ÔÈ· ˙ËÏÁÂÓ ‰ÓÈˇ Ôȇ˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨¯Á‡ ‡˙Ï ¯Â·ÚÏ
È˘ Âχ ÂÈ‰È˘ „Ú ¯Â˙· ˘ÂÓÈ˘ ¯È˙‰Ï Ôȇ Ì˙Ú„Ï ÍÎÈÙÏ
ÌÈ„‡ ˜ÂÏÈÒÏ ˙„¯Ù ˙ÂίÚÓ Ì‰Ï˘ ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ„¯Ù Ìȇ˙
Æ®ı¢„·‰Â ‡„Ï ·¯‰ ¯˘Î‰· ÌȯÂ˙· Ï·Â˜Ó ÍΩ
‰ȇ ˙ÈÁ¯Î‰ ‰ȇ ˙ËÏÁÂÓ ‰„¯Ù‰Ï ‰˘È¯„‰ ‰‡¯‰ ÏÎÎ
ÔÎ˙ÈÈ ˙È˙Â‡ÈˆÓ ‰ÈÁ·Ó ̇ Ì‚ Ô΢ ¨˙„ÈÒÁ ˙„ÈÓ ‡Ï‡
Ôȇ ÔÈ„‰ „ˆÓ ¨‡˙Ï ‡˙Ó ‰˘ ÌÈ„‡ ˙ÂÓÎ Ï˘ ¯·ÚÓ Â˘È˘
‰Îω‰ ÌȯÈÒ· ÏÂ˘È·· ȯ‰ ÆÍÎ ÏÎ ‰ËÚÓ ÌÈ„‡ ˙ÂÓÎÏ ÌÈ˘˘ÂÁ
Û‡ ÏÚ ®Ì˘ ‡¢Ó¯© ÔÂ˙Á˙‰ ¯ÈÒ‰ È·‚ ÏÚ Á‰˘ ÈÂÒÈη ˙˜Ù˙ÒÓ
¯Â˙· ÔÂÈÏÚ‰ ‡˙Ï ¨ÌȘ„Ò‰Ó ÌÈÏÂÚ ÌÈژ· ÌÈ„‡‰˘ ¯Â¯·˘
ÆÂÊÓ ‰˙ÂÁÙ ˙ÂÓη ÌÈ„‡ ÌÈÚÈ‚Ó
Ìȇ˙ È˘ ÂÏ ˘È˘ ¯Â˙ Ïη ˜Ù˙Ò‰Ï ¯˘Ù‡ ÔÈ„‰ „ˆÓ ÔÎÏ
¯Â˙ ‡˜Â„ ˘ÙÁÏ Á¯Î‰ Ôȇ „ÁÂÈÓ ¯Â„ÈÒ ‡ÏÏ Ì‚ ÌÈ„¯Ù
¨®˙Óˆ ÔÂÎÓÓ Ôʯ χ¯˘È ·¯‰Ó È˙ÚÓ˘ ÍΩ „ÁÂÈÓ ¯˘Î‰·
ÔÂÈÏÚ‰ ‡˙‰ ˙Ï„ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ÏÂÎÈ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓÂ
Ïη˘ ÌÈ„‡Ï ¯˘Ù‡Ï ˙Ó ÏÚ ÔÂ˙Á˙‰ ‡˙· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ ‰Ú˘·
ƯÂ˙Ï ıÂÁÓ Ï‡ ˙‡ˆÏ ÂÒÎ ˙‡Ê

ĦĕĜĕĢĤ ĐĤđēč ĐĥđĤď

‫יפים‬ß‫סנפלינג אומגה טיולי ג‬
‫הפעלות בטבע לקבוצות‬
‫מחלקה מיוחדת‬
‫לטיולי קניונים בירדן‬

ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚč 17.6 ĒđĚĦ ÄĐ ,ĕĥĕĚē

‫האם צריך לחפש תנור עם הכשר‬

3

‫ספורט‬
‫אתגרי‬
‫לקבוצות‬

ĐďĕĘ ĦČĤģĘ V

‡ˆÓ˘ ¯ÈÒ‰ ˙‡ ¯ÂÒ‡Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÓÓ ÌÈÏÂÚ˘ ÌÈ„‡‰ Ôȇ ÂÓˆÚ
ÂÁ‡ ¯˘‡Î˘ ¯ÓÂÏ Íȯˆ ‰Ê ÈÙ ÏÚ Æ®Á ·ˆ ‡¢Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔΩ ÂÈÏÚÓ
¯Â˙‰ Ï˘ ‰ÂÈÏÚ‰ ÔÙ„‰ Èʇ ÔÂ˙Á˙‰ ‡˙· ¯˘· ÌÈÏ˘·Ó
ÏÎ‡Ó ˙ÂÙ‡Ï ¯˙ÂÓ ‡ÏÈÓÓ ˙ȯ˘·‰ ˙È·˙Ï ‰ÒÎÓÎ ˙·˘Á
˘Ó˙˘‰Ï Ȉ¯ ‡Ï ÈΠ̇ ¨®Ô·ÂÓÎ Íىϩ ‰ÈÏÚÓ˘ ‡˙· È·ÏÁ
ÆÏÈ·˜Ó· È·ÏÁ·Â ȯ˘··

4

5

ĦđĎđĒĘ ĐĜďĝ À ĦĕĥĠĜ ĐĜėĐ

°?˙¢Â‫מה לעש‬

ȇ ÂÏ ˙Ó È˙„Ú‰ „˘‰˘ ·Â˘ÁÏ ÌȈ¯ „Â‡Ó ÂÁ‡
ÂÁ‡˘Î ω·È‰Ï ÌÈ·‰Â‡ „Â‡Ó ÂÁ‡ ¨Ì„˜‰ ¯Â„· Ì˘
ÍÈ˘Ó‰Ï ˙˘ÈÈ·˙Ó ‡Ï ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ „ˆÈÎ Ìȇ¯
¨ÌÈ„¯Ù҉ ÌÈÊ΢‡‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰ ˙‡ ÌÂȉ „Ú ÁȈ‰Ï
¯Â·Èˆ‰ ̇‰ ≠ ߯·„ Â˙‡ ÂÏÂÎß „ÁÈ·‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙¯ÓÏÂ
„ÓÂÚ ‡Â‰ ÔÎȉ ˙Âη ÂÓˆÚ ˙‡ χ˘Ï Ï‚ÂÒÓ ÈÓ‡ϖÈ˙„‰
ø˙È˙„Ú‰ ‰È‚ÂÒ·
ÌÚÙ „ÂÚ ‡Â¯˜Ï Ô·ˆÚÓ
ÈÙÏÓ Á˜ÏÎ ‰‡¯˘ ¯Ó‡Ó
ÌÈ„¯ÙÒ ÏÚ ‰˘ Ìȯ˘Ú
¯˙ÂÈ „ÂÚ Ï·‡ ¨ÌÈÊ΢‡Â
ÌÈȘ ÔÈÈ„Ú ‰Ê˘ ˙‡¯Ï Ô·ˆÚÓ
¯·Î ¨ÔÂÎ ÆÔÈÈÚ‰Ó ÌÏÚ˙‰ÏÂ
˙ÂÁÙ˘Ó ‰‡¯ ‡Ï ËÚÓÎ
Ô˙Á˙‰Ï ˙·¯ÒÓ˘ ˙ÂÈÊ΢‡
Ù¢Ú‡© ÍÂÙ‰ ‡ ÌÈ„¯ÙÒ ÌÚ
˜ÙÒ Ôȇ ¨®ÌÈȘ ÔÈÈ„Ú ‰Ê Ì‚˘
ÂÓˆÓˈ‰ ÌÈÈ˙„Ú‰ ÌȯÚÙ‰˘
Ïη ¨ÌÈ˘‰ ͢ӷ ¯ÎÈ ÔÙ‡·
ÈΉ ÔÙ‡· ¯ÓÂÏ Íȯˆ ˙‡Ê
‡Ï ÈΉ ‰Ë· ÈΉ ¨Ô·ˆÚÓ
¨‰ÂÈ·ˆ· ¨‰˙·¯˙· ˙ÈÊ΢‡ ‡È‰ ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ‰ ∫ÌÊ‚ÂÓ
Æ‰Ï˘ ˘¯„Ó‰ ˙È·· ¯˜ÈÚ·Â ¨‰˙‚‰‰· ¨‰È˙„ÒÂÓ·
ÂÏÈÁ˙‰ ÌÈ„¯ÙÒ ËÚÓ ‡Ï˘ ÍÎÓ Ì˘¯˙‰Ï ‰Ó Ôȇ
‰ˆÂÁ‰ ˙ÂȈȈ ‡ÈˆÂ‰Ï ¨Ìȯ‰ ÈÏÚ ÏÂÚÏ ¨ÌÈÊÈÏÙ ˘Â·ÏÏ
¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙ȯ˜ÈÚ‰ ‰ÒÓ‰ ÈÎ ≠ ¯„Ò‰·Â ˙ÂÈÎÓ· „ÂÓÏÏÂ

‫סטודיו ולדמן‬

‫הכיפה של יותם‬

‫קטן‬ÌÏÂÚ

‫בס"ד‬

‫צ‬
‫צ‬

‫ הרב‬ø˙ȯÁ˘ ˙ÏÈÙ˙ ÈÙÏ ÁÏ‚˙‰Ï
ÌÚ ‰˘È‚Ù ÈÙÏ Ï·Â˜Ó ‰Ê ÈÎ ¨ÔÎ :‫אליהו‬

Ɖ·Â˘Á ˙ÂÈ˘È‡ ÏÎ ÌÚ Â‡ ÍÏÓ

‫צ‬

‰Ó ‫כוונה בברכת המזון‬
‫ הרב‬øÔÂÊÓ‰ ˙ί·· ˜ÊÁ˙‰Ï È„Î ÌÈ˘ÂÚ
È˙˘ ·Â˘ÁÏ ¨¯Â„ÈÒ ÍÂ˙Ó Í¯·Ï :‫אליהו‬
̇ ‰È‰ ‰Ó ͯ·Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ ˙˜„
ÆÌÂȉ ˘È˘ ÂÓÎ ÚÙ˘· Ï· ÍÏ ‰È‰ ‡Ï
‚‰ÓÏ ¯Â˜Ó‰ ‰Ó ‫חלאקה‬
¯Â˜Ó ̉ ˙Â¯Ú˘ :‫ הרב אליהו‬ø‰˜‡ÏÁ‰
Ï˘ ¯ÂÙÈÒ· ‡·ÂÓ˘ ÂÓÎ ˙ÂÈÂÈÁ ÁÂÎ
˙ÂÈÂÈÁ ¯˙È˘ ÌÈ„ÓÂÏ Ì˘ ÆÔ¢Ӣ
Íȯˆ ¯ÈÊ‰ ÔÎÏ Æ˙ÂÈ˙ÈÈÁÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÎÈ
‡Ï˘ ÌȯˆÈÓ ˘¯ÙÂÓ ˘Â„˜ ˙ÂȉÏ
ÌȘÈÙ‡Ï ˙‡Ê‰ ˙ÂÈ˙ÈÈÁ‰ ˙‡ ‰Ùà È
¯ÚÈ˘ Ï„‚Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˘È‡ ÔÎÏ ¨ÌÈÚ¯
ÏÈ‚ „Ú „ÏÈ ÆÌÈÈÁ ‡È·‰Ï ‰„ȘÙ˙ ≠
Ï„Ȃ ÔÓÊ ‰Ê˘ ¨¯ÚÈ˘ Ï„‚È˘ ·ÂË ¨˘ÂÏ˘
˙¯ÂÙÒ˙‰ ‰‡· ÍÎ ¯Á‡ Æ·Â˘Á ȯ˜ÈÚ
Ƈȯ· ̘ÓÏ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎ ÔÂÊȇÏ

‫צ‬

‫במלואת שלוש שנים‬
‫לפטירתו של‬
‫מו“ר הרב שג“ר זצ“ל‬

‫הציבור מוזמן‬
¨•‘™“”
‫”“ לערב לזכרו‬¢
,‫ביום ראשון‬ 
•™™—‘
(6/6) ‫אור לכ“ה בסיוון‬ 
¨¦•™
‫ביד הרב ניסים בירושלים‬ 
”§™–
(44 ‫)רח‘ ז‘בוטינסקי‬ 
œ•¢œ©
20:00 ‫בשעה‬ 
œ
:‫בתכנית‬ 
`œ¢ª
‫תפילת ערבית‬ 
š©ž™ª•
‫הרבנית מרים רוזנברג‬
‫’—¨™ היזכרות הרב יאיר דרייפוס‬
‫מתורותיו של הרב שג“ר חמש קבוצות לימוד‬ 
b•ª•ž

!‫בואו בשלום‬

\œ‚¦–¨‚’©‘¨”]

20 ‫ בבית המדרש לומדים בשנה זו‬g
.‫אברכים בהתמדה ובדיבוק חברים‬
‫ ב"ה הופך בית המדרש לאבן שואבת‬g
.‫לתורה לתושבי העיר ולכלל תושבי האיזור‬
‫ סביב בית המדרש קיימת קהילה צעירה‬g
‫ לקראת שנתינו הרבעית אנו‬.‫ודינמית‬
.‫קולטים אברכים ומשפחות‬
‫בראש בית המדרש עומד הרב יוסי שרים שליט"א‬
:‫בין הרבנים המלמדים בבית המדרש‬
‫הרב מרדכי שטרנברג שליט"א | הרב ישעיהו דורון שליט"א‬
‫הרב מאיר נאמן שליט"א | הרב קובי דנה שליט"א‬
052-7203828 ‫ משה נעמן‬052-3115485 ‫ אברהם יצחק‬:‫לפרטים‬

Æ‫עם ראש גדול ¨ מקום ליזמות אישית¨ ריכוז והדרכה בקרב פעילות ילדים ונוער‬

‫בואי לעשות שרות לאומי‬
¨‫במרכז תל אביב‬

‫חד‬
°°°‫ש‬
‫תקן גר‬

052-7204705 ‫הרב חגי שיל"ת ־‬

ĖĘĥ ěĚĒĐ ĐĒ

077-4009570 ęĕĕđĜĚ ĦĜĚĒĐĘ

‫ה‬
‫פיוטרקובסקי¨ רבנית נור‬
‫ית ג‬
‫לכ ה‬ 
‫אל‬
‫מ‬

‫תב‬

‫דור‬
‫¨ה‬
‫רב‬

‫בסיע‬
‫תא די‬ 
‫א‬
‫שמי‬

‫המ‬

‫ו ן‬
‫ס י‬

¨‫י‬

∞μ¥≠∑∑∑μ∑≤≤ ≠ ‫לפרטים∫ שני‬

‫לפרטים‬
‫לפרטים‬
052-7204705
‫הרב חגי שיל"ת ־‬

‫רכזי‬

‫ה‬

∞μ¥≠∑∑∑μ¥∑¥ ≠ ‫נדב‬

!‫תאמין‬

‫ת ונר‬

‫כ בלת ה ת‬
°‫ק של רבניוחיל‬

‫שות‬
‫ונ‬

‫נית‬
‫רב‬

±μÆ∞∏Æ≤∞±∞ Ø ‫ע‬¢‫ אלול תש‬ß‫תאריך עליה לקרקע∫ ה‬

‫ירחון נשים‬
‫לראשי חדשים‬

‫ה‬

‫חבת‬

‫תורה‬

‫שליצקי¨ הרבנית‬
‫יה וי‬
‫ח‬

∫‫מיקום‬
‫ דקות מנתיבות‬¥μ≠≥μ ‫ דקות נסיעה מבאר שבע‬¥μ
‫ומשדרות ≠ מרחק המאפשר שילוב לימודים גבוהים בסביבה‬

‫תורה‬
‫ל מתן‬
‫ע‬
‫נשית‬
‫ל בינה‬
‫ע‬
‫רקסיה‬
‫על אנו‬
‫נוקות‬
‫סוי תי‬
‫על עי‬
‫קשר‬
øÆÆÆ‫ומה היות‬
‫ת לנש‬
‫עייפו‬
‫בין‬
ß‫ביץ‬

‫בלייכר¨ אראלה יד‬
‫גר¨ נע‬
‫אורה‬
‫מי ו‬
‫תנ‬
‫ול פ‬
‫ב ני‬
¨‫סון‬
‫ר‬

‫טלי‬
‫שפי‬

∫‫בשלומית יוקמו‬
‫ס‬¢‫מרפאה מרכז מסחרי מתנ‬
‫בית ספר אזורי אזור תעשיה ומקומות תעסוקה‬

‫נפתחת ישיבה תיכונית חדשה‬
‫ הר יונה‬- ‫בנצרת עילית‬
,‫עם יחס אישי‬
‫המאפשר לימוד‬
,‫באופן המיוחד לך‬
‫שילוב תורה ועבודה‬
‫מתוך בחירה ואחריות‬
!‫ושאיפה מתמדת להתקדמות‬

‫ון נשים‬
‫ירח חודשים‬
‫לראשי‬

‫הר‬

‫גל ו‬

Æ‫באולמי שירת ירושלים תיהנו מאירוע מרגש¨ מנוף ירושלמי מרהיב ומשירות מסור מכל הלב‬
Æ‫בואו לחגוג בשירת ירושלים¨ זה מתנגן בדיוק לטעם שלכם‬

'‫בוגר כיתה ט‬
‫שינוי‬
‫המחפש‬
‫לשנת הלימודים תשע"א‬

č
Ĝ
ĕ
Ĝ
đ
ĕ
ěđēĤĖĚĞĔĘ

‫עוד‬

‫שלומית ≠ יישוב דתי חלוצי עם קהילה תוססת‬
Æ‫ועשיה חברתית¨ מוקם בנגב‬
ø‫רוצים להצטרף‬
‫ של בני עקיבא‬¢‫חלוצה‬¢ ‫ל‬¢‫צעירי גוש קטיף וגרעין הנח‬
°‫כבר מחכים לכם ≠ צעירים ומשפחות מכל חלקי הארץ‬

‫לכל‬
‫מי‬
‫שרוצה‬
‫לעוף‬
‫ולהגיע‬
...‫רחוק‬

‫ע‬¢ ‫ש‬
‫ת‬

∞μ≤≠∑∑±∞±≤≤ ‫לפרטים∫ רחל‬

‫ית‬
‫בנ‬

‫עין‬
¨‫להשתתף ולארגן במגוון פעילויות תשובה וזהות יהודית‬
‫ולהנות מקהילה תורנית תומכת ומשפחתית‬ 

!ĐėĠĐĚĘ ĕĠĤĔĢĐ

∞μ¥≠≤¥¥∏∞∑∞ ‫לפרטים∫ אחינעם‬

‫ח‬

‫גי‬ 

žª¬ £¤§¬ ­ ¢§´°­§Ÿ¢Ÿ§·§¸£®§² 
Ÿ£¶µ¸¯®©§¸Ÿ «§ªŸ©Ÿ¢§¤§££ª¦£
¸£§´µ¶¦žª¸£¥®¢ ­§¶¡¢¬ ®§¶¦§§µ

‫א‬

‫ליון‬

txsszv

‫בגרעין התורני בשכונת הדר בחיפה‬
‫לעבודה מגוונת ומאתגרת‬

‫יגעת‬
‫ומצאת‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫ ט‬Æ‫ע‬¢‫ תמוז התש‬ß‫ למזמינים עד א‬Æ‫ אורחים‬μ∞∞ ‫ מינימום‬Æ‫י התקנון‬¢‫ עפ‬Æ‫ אין כפל מבצעים‬Æ‫™עד גמר המלאי‬ 

rvox{vruwsrwtov

?‫היד ה' תקצר‬
‰ÓÎ ‰ÎÂ˙· ˙ÏÏÂÎ ‡È‰ ƉϘ ‰˘¯Ù ‰ȇ Í˙ÂÏÚ‰· ˙˘¯Ù
˙ÂÈ˘¯Ù ¨Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ ˙ÂÂÈÒÈ‰ ˙ÈÁ·Ó ˙¢˜ ˙ÂÈ˘¯Ù
‰¯Ê‚ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ „Ú ¨¯·„Ó· ÌÈ¢ ÌÈ·ÂÎÈÚ ÂÓ¯‚˘
˙ÂÎÂÙ‰‰ ÌÈ¢Â‰ Ì‚ ˙ÂÚÈÙÂÓ ‰˘¯Ù‰ ÍÂ˙· ÆÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙¯ÈÊ‚
˙Á‡ ˙ÂÚ¯ÂÙ ÔÈ· ˜ÒÙ‰ ˙ÂÏÓÒÓ Ï¢ÊÁ ÈÙÏ˘ ¨˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ‰
‡Â‰ ‰¢·˜‰ ˙‡ ÌÈÒÓ Ï‡¯˘È È·˘ ˙ÂÂÈÒÈ‰ „Á‡ ƉÈÈ˘Ï
ÔÂÈÒÈ ¨ÌÂ˜Ó ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ˘¯„‰ ÈÙÏ˘ ¨¯˘·Ï ‰Â‡˙‰ ÔÂÈÒÈ
ÂÊ ‰ÁË·‰ ÏÚ Æ¯˘· χ¯˘È ÌÚÏ ˙˙Ï ß‰ ˙ÁË·‰Ï ÏÈ·ÂÓ˘
∫‰¢·˜‰ ˙‡ Ï‡Â˘ ‡Â‰ ≠ ‰¯Â¯· ‡Ï ‰¯Âˆ· Â·¯ ‰˘Ó ·È‚Ó
¯˜·Â Ô‡ˆ‰ ÆÆÆ·¯˜· ÈÎ‡ ¯˘‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ Ûχ ˙Â‡Ó ˘˘¢
ÂÊ ‰Ï‡˘ ÏÚ Æ¢ÆÆÆÌȉ È‚„ ÏÎ ˙‡ ̇ Ì‰Ï ‡ˆÓÂ Ì‰Ï ËÁ˘È
‡Ï ˙ȇ¯ ‰˘Ó Ï˘ Â˙χ˘ ¢ø¯ˆ˜˙ ߉ „ȉ¢ ∫‰¢·˜‰ ‰ÂÚ
˙˙Ï Ï‚ÂÒÓ ‰¢·˜‰˘ ÔÈÓ‡‰ ‡Ï Â·¯ ‰˘Ó ÌÓ‡‰ ¨˙·ÂÓ
‰Ó Â˙χ˘ Ï˘ ‰˘Â¯ÈÙ ‰Ó ¨ÔÈÓ‡‰ ‡Â‰ ̇ øÌÚ‰ ÏÎÏ ¯˘·
ø‰·Â˘˙‰ ¯˘Ù
·Ï ÂÓÈ˘ ¨Ï¢ÊÁ Ï˘ ÌÓ˘· ˙ÂË·Ï˙‰‰ È„„ˆ È˘ ˙‡ ‡È·Ó È¢˘¯
Íȯ‡‰ È¢˘¯˘ ‡ÏÙ ‡Ï Æ̉ÈÈ· ‰¯ÂÚÙ‰ ̉˙Ï ˙ÂÚ„‰ È˙˘Ï
˙‡ ‡È·Ó ‡¯ÊÚ Ô·‡ ÆÂί„Ï „‚È· ¨‰Ê‰ ˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙ· ÍÎ ÏÎ
∫Â¢ÏÏ ·Ï ÂÓÈ˘© È˘Â˜‰ ˙‡ ÔÈ·Ó ‡Ï ‡Â‰˘ ÔÈÈˆÓ ¨È˘Â˜‰
‡È·Ó ‡Â‰˘ ˘Â¯ÈÙ‰ Ìχ ¨®¢ÆÆÆ˙‡Ê‰ ‰¯ˆ‰ ‰ÓÏ Ú„‡ ‡Ï¢
Ì¢·˘¯ Ì‚ ÆÂȯ·„· ÂÈÈÚ Æ¯ÂÓ‚ ˢÙÎ ‰‡¯ ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·
˘¯ÙÏ ÂÈÏÚ ‰·Â‰‡‰ Ë˘Ù‰ ͯ„ ˙‡ ˘ÂËÏ ¨‰Ó„ ÍÎ ¨ıχ
Ï˘ ¢˘Á˘ ¯È·ÒÓ ‡Â‰˘ ÍÂ˙ ¨ËÚÓ È˘¯„ ÔÂ‚Ò· ˜ÂÒÙ‰ ˙‡
Â¯ÂÙÒ ÆÔ¢‡¯ Ë·Ó· ÂÈÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ‰ÓÓ ‰¢ ‰˘Ó
¯Â‡‰ Ìχ ¨ÛÒÂ È˘¯Ù ÔÂÂÈη ÌÈÎω ˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰Â
‰Â¢˘ ¨˙·˜Â ‰¯È˘Ú ÍÎ ÏÎ ÔÂ˘Ï· ˙Âχ˘‰ ˙‡ ÁÒÓ ÌÈÈÁ
ÆÂ¯ÂÙÒ‰ Ï˘ ˙ˆÓ˙Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÚÈ‚‰Ï Âȯ·„Ó ÏÈÁ˙‰Ï
Ï·˜Ï È˘Â˜‰ ÏÏ‚· È¢˘¯ ȯ·„ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ ˙‡ ‡È·Ó ¯˜È ÈÏΉ
„ÂÚ ˘È ÈΠ̇© ÌÂÎÈÒÏ ÆÔÈÈÚ· ‰˘Ó Ï˘ ˜ÙÒ‰ ˙„·ÂÚ ˙‡
˘¯ÙÓ˘ Ô¢·Ó¯ ȯ·„· ÂÈÈÚ ®Âˆ¯˙˘ Ô˘¯Ù Ïη ¨˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰
¨ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ˙ȘÂχ ‰‚‰‰Â ÌÈÒ ÔÈÈÚ· „Â‡Ó È¯˜Ú ‡˘Â
Ɖ˘Ó ȯ·„Ï ¨Â˘Â¯ÈÙÏ ¨‰Ïȷ‰˘ ÂÊ ‡È‰˘

‫לתקני גרעין ¨ תקני חינוך וחינוך מיוחד‬

‫בס"ד‬

∞μ∞≠¥±¥∞¥≥∞ ∞≤≠μ∞∞≤≥≤¥ ‫∂ ירושלים‬¥ ‫אולמי שירת ירושלים¨ רח‘ כנפי נשרים‬

¨·³
ª¦¤·¨Ÿ
£ ¯¤ ­ ¸ ¹ ¨¨ ·¶  

‫עיונים ודיונים לשולחן שבת‬

‫דרושות בנות שרות‬

‫יישוב הדגל החדש של חולות חלוצה‬

‫לירושלים‬
‫רושללי‬
‫ולכנסים עד ∞∞∂ מוזמנים מיקום בכניסה ללי ש‬
‫ירועים וללכנסים‬
‫לאירועים‬
‫ולם מעוצב ללא‬
‫אולם‬
‫אל‬
‫אול‬
‫אפשרות לחופה תחת כיפת השמים שתי כניסות נפרדות מבחר אפשרויות קייטרינג חניה צמודה‬

ÈœzŸÏœ·ŸÏ Úà ¯Àbœ ‰ÀnÀÏ¢ - ‫ פסח שני‬- ‫הזדמנות שנייה‬
Âȉ˙ ̇‰ ≠ ®Ê¨Ë© ¢ÏÕ‡À¯◊
Ÿ œ È ÈÕ Ÿ a _«˙Ÿ a «„⁄Ú›ÓŸa ߉ Ôà aŸ¯À˜ ˙Œ‡ ·Èœ¯Ÿ˜Ã‰
„·ÂÚÏ øÌÎÂÓ‡· „‚·˘ ·ÂË ¯·ÁÏ ‰ÈÈ˘ ˙Âӄʉ ˙˙Ï ÌÈÎÂÓ
ÌÈ˘Ï ÂÒ ø˙˜ÂÓÚ ÌÎ˙‡ ·Ê·˘ ‚ÂÊ ˙·ØÔ·Ï ø„ȘÙ˙· ÏÚÓ˘
øÒ‡ßˆ „ÂÚ ˘˜·Ï ÂÊÚ˙ ̇‰ ≠ Ú‚Ù˘ „ˆ· Ú‚¯Ï ÌÎÓˆÚ ˙‡
ÌÈ˘‡ ‰ÓÏ ≠ ®‡¨‡È© ¢ÌÈœ ⁄›‡˙Ÿ Óœ Ÿ k ÌÀÚÀ‰ Èœ‰ŸÈà ¢ ≠ ‫קיטורים‬
øÌÚÙÓ ¯˙ÂÈ ÌȘÂÙÓ ÌÈ˘‡ ÌÂȉ ̇‰ ø¯Ë˜Ï ÍÎ ÏÎ ÌÈ·‰Â‡
ÔÂÏ˙Ó گ· „˜Ó˙Ó ÔÓʉ Ï΢ Ì„‡ Ô· ÌÚ ˙¢ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰Ó
ø·Âˉ ˙‡ ˙‡¯Ï Ï‚ÂÒÓ ‡Ï ÂÈÏÚ
ÆÆÆÏÕ‡À¯◊
Ÿ œ È ÈÕ Ÿ˜œfÓœ ÷Èœ‡ ÌȜڟ·÷œ Èœl ‰À ÙÒŸ Œ‡¢ ≠ ‫פוליטיקאים‬
‡ÀrÃÓŸa ^Ÿz‡œ »‡Ÿ◊ÀŸ  ̌‰ÈÕ Ï⁄Ú ÈœzŸÓ◊
à Ÿ  ^ÈŒ ÏÀÚ ¯Œ÷⁄‡ Áà »¯À‰ ÔœÓ ÈœzŸÏÈÀ‡ŸÂ
øÌȇ˜ÈËÈÏÂÙÏ ÌÂȉ ÒÁÈÈ˙Ó ¯Â·Èˆ‰ Íȇ ≠ ®ÊÈ–ÊË ¨‡È© ¢ÌÀÚÀ‰
˙Ó‡· ̇‰ ¨Ìȇ˜ÈËÈÏÂÙ Ï˘ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰·¯Ó ˙ÂÂ˙ÈÚ‰
ÍÓˆÚ ˙‡ ÔÈÈÓ„Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ ̇‰ øÌȯÁ‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÏ˘Î ̉
øÈËÈÏÂÙ‰ ÌÂÁ˙· χ¯˘È ÌÚ ˙‡ ˙¯˘Ó
¢ÌÕ‡ÀÏŸk ‰Œ÷Ó Èœ ›„⁄‡ ¯ÃÓ‡›iâ ≠ ‫כלא ועונשים אחרים‬
ÏÚ ¯Ò‡Ó‰ ˘ÂÚ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰·¯Ó χ¯˘È ˙È„Ó ≠ ®ÁΨ‡È©
˙‡ÈÏη ‚È˘‰Ï ÌȈ¯˘ ˙¯ËÓ‰ ‰Ó ÆÌÈ¢ ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈÚ˘ÂÙ
‚‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ ˙¯Á‡ ÌÈί„ ÂÏȇ· øÁȯ·Â ‚¯ÂÒ È¯ÂÁ‡Ó Ì„‡
χ ¯ÊÁ ÌȯÈÒ‡‰Ó „Â‡Ó ÌÈ·¯˘ Ìȇ¯Ó ÌÈÂ˙‰ øÌÈÈȯ·Ú ÌÚ
̇‰ øÌÎ˙Ú„Ï Ú·Â ‰Ê ‰ÓÓ ÆÂ˙‡ ·ÊÚ˘ ¯Á‡Ï ·¯ ‡Ï ÔÓÊ ‡ÏΉ
øÌÈÓÈÈÂÒÓ Ìȯ˜Ó· ˙ÂÂÓ ˘ÂÚ „Ú· Ì˙‡

‫פ‬

‫ותחים שולחן‬
‫הרב יניב חניא¨ שורש‬

‫שעלי תורה ≠ מחוללים קהילות בערים‬

˙ÈÓÂÏ˘

‫ס מפואר לחתן‬¢‫ובנוסף∫ ש‬
‫ארבעה טורים השלם ≠ שירת דבורה‬
‫ע הבהיר¨ בינוני ≠ הוצאת לשם‬¢‫שו‬

‫ חברים מקשיבים‬,‫יוני לביא‬

­˜š§¬¡˜­˜•˜™Ÿ œ“­¡

°‫בואו לעשות היסטוריה‬

‫מגוון מוצרי נדוניה יוקרתיים‬
‫מבית רשת פריד‬

‫ה‬

‫ביעו‬
‫עמדתכם‬

≤±
ß‫מ ס‬

Ï

‫שאלות לדיון‬
‫על פרשת השבוע‬

‫ב‬

‫עמי‬
‫תנ‬
‫ני‬

Ï˘ ‰˘È·Ó‰ ˙ÂÓΉ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï Ìȉ„Ó Æ‡ÂÏÓ· ËÚÓÎ ÈÊ΢‡ ˘ÓÓ ˘È‚¯Ó ÌÈÓÚÙÏ ‡Â‰˘ ·‡ÂÎ ÈΉ ÆÏ‚ÂÒÓ ‡Ï ËÂ˘Ù ‡Â‰
·Â¯· ¨Ô· Æ˙ÂÈÂȈ‰ ˙Â·È˘È‰ ·¯˜· ÌÈ„¯ÙÒ ˙Â·È˘È È˘‡¯
Æȇ¯ ‡Ï
Ìȇ„ÂÂÓ˘ ÈÙÏ ‡Ï ¨‰‡ÂÙ¯Ï ÌÈÈ˘ ‡ ÈÁ¯ÊÓ Ó¢¯ ˘È Ìȯ˜Ó‰
‡Ï ‰Ê Æ˙ÈÊ΢‡‰ ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ· ˜ÂÓÚ ˜ÂÓÚ ÂÎÂÁ ̉ Ì‚˘
‫הטשטוש המזייף‬
ÌÈȘ˘ È˙Ó‡‰ È˘Â˜‰ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡ ¨‰ÏÈÏÁ ‰Ú¯ ‰ÂÂÎ ÍÂ˙Ó ¯ÒÂÁÏ ˙ȯ˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰˘ ‰‡¯ ÈχҘ„¯Ù ‰¯Â‡ÎÏ ÔÙ‡·
ÔÈÓ‡‰Ï ÌÈÈÓ‡ϖÌÈÈ˙„‰ ‰¯Â˙‰ È˘‡Ó Ï„‚ ˜ÏÁ ·¯˜· ÔÈÈ„Ú Æ߯·„ Â˙‡ ÂÏÂÎß ¯ÓÂÏ ÔÂÈÒÈ‰ ‡˜Â„ ‡È‰ ¨¯Â·ÈÁÏ ˙ÏÂÎȉ
‰˘Ó ¯È·Ú‰Ï ÁÈÏˆÈ ¨¯Ê‚Ó‰ ˙Â·È˘È· ÍÂÁ ‡Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ ·¯˘ ÍȯˆÂ ÏÂÎÈ Ô· ÂÒÈÒ· ÏÚ ¨Û˙Â˘Ó „Â‡Ó ‰·¯‰ ÂÏ ˘È˘ ÔÂÎ
Ɖ˙‡ ÌÈÈ·Ó Ì‰˘ ÈÙÎ ˙ÈÂȈ ˙ÈÎÂÈÁ ¨·Ï‰ ˙ÂÈË ˙‡ Æ˘Ë˘ËÏ Ôȇ ‰¢‰ ˙‡ Ï·‡ ¨¯Â·ÈÁ ˙ÂȉÏ
≠ ÌȘÂÒÈÚ‰ ˙ÂÈË ˙‡ ÂÏÈÙ‡ ¨‰ÏÈÙ˙‰ ¨„ÂÓÈω ÔÙ‡ ¨‰Ù˘‰
ÌÈÂÎÈ˙· ¯ÚÂ‰ È·Ï ‰ÂÙ‰ ßÌÈÏ‚ÚÓß ˙ÚÂ˙ ‰·ÂËÏ ÔȈ˙
˙ÂÈÎÂÈÁ ˙¯‚ÒÓ Ì‰Ï ¯ÂˆÈÏ ‰¢‡¯Ï ‰ÒÓ ÌÈÈÓÓÚ‰ ÌÈÈ˙„‰ ˙ÂÈχËÓ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÂÈχËÓ ‰ÊÎ ¯·„ ˘È Æ˘Ë˘ËÏ Íȯˆ ‡Ï
˙È„ÂÁÈȉ ˙ÂÈχËÓÏ ‰Ù˘Ï ˙Ó‡· ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ˙ÂÈ˙„–˙ÂÈÂȈ ·Ï ˙ÈÈË Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÈÁ¯ÊÓ ˘È ̇ Ì‚ ˙ÓÈȘ ‡È‰Â Æ˙ÈÊ΢‡
ÆÍÂى ˙ÈÊ΢‡‰ ˙ÂÈχËÓÏ
‡Ï Ì‚ ˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘· ˙ÂÓ˜ ÍÎÏ Í˘Ó‰Î ÆÌȇ· ̉ ‰ÓÓ˘
‰Ï‡ ÏÎ ÆÂÏω ÌÈ„¯ÙÒ‰ Ìȯ‚Â·Ï ˙ÂÂÙ‰ ˙ÂÈÎÓ ˙Â·È˘È ËÚÓ ˙·¯˙‰ Ï˘ ̘ÓÏ È˙Ó‡ „·ΠÍÂ˙Ó ÌÈÏ„·‰· ÌȯÈÎÓ˘Î
߯ÈÈ‚Ïß ÂÒÈ ‡Ï ̇ ˜¯ ¨Ì‰˘ ÈÙÎ ¯‡˘È‰Ï ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÂÁÈÏˆÈ ‡Ï‡ ¨‰Ï‡‰ ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡ ÌÈÁȈÓ ‡Ï ≠ ¯Á‡‰ Ï˘ ÔÂ‚Ò‰Â
˙„ÒÂÓ Æ˙ÈÊ΢‡‰ ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ‰ χ Ì˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ„¯ÙÒ Ì‚Â ˙È„„‰ ‰È¯Ù‰Ï Ì‚ ÌÂ˜Ó ˘È ʇ ÆÌÏÂÎÏ ÌÂ˜Ó ÌÈ˙Â
Æ˙È˘È‡‰ ˙‰ʉ ¯ÂÓÈ˘Ï
Ìȯ‚· ȯÂÊÁÓ ‰ÓÎ ßÊ΢Ïß ÂÁÈÏˆÈ˘
‫אופן לכאורה פרדוקסאלי נראה‬
Ư„‰ ‰Ê ≠ ˙ÂÈ„„‰ ˙ÂÚÙ˘‰
˙·Â˙Î ˙ÂÂ‰Ï Â˜ÈÒÙÈ ÌÈ˘‰ ÌÚ
‫שהסיבה העיקרית לחוסר‬
ÁÂ˙ÓÏ Íȯˆ ÂÏÈه ¯˘Ù‡
È· Ï˘ ‡·‰ ¯Â„Ï ˙È·È˘¯Ë‡Â ‰È‡¯
‫הניסיון‬
‫ היא דווקא‬,‫ היכולת לחיבור‬ÏÎ ÈÏ· Ï·‡ ¨‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙¯Â˜È·
ÆÁ¯ÊÓ‰ ˙„Ú
'‫ לומר 'כולנו אותו דבר‬ÈÏ· Ɖ‡È¯˜ ÈÓÈÒ ‰·¯‰ ÍÎ
ÁË˙˘‰Ï Ï˘ ÔÈÈÚ· ‡Ï ‰˙‡ ÆÔÂÁËÈ· ‰Êη ¯·„ ÏÎ ˙Ú„Ï
‫האם החברה החילונית שונה‬
ÏÎ ˙‡ ‰˘˜·· Â˙‡Ó ÍÂÒÁ˙ Ï·‡ ¨‰ÏÁ‡ øÌȘȄˆ ȯ·˜ ÏÚ
ÌȯÚÙ‰ ˙ÈÂÏÈÁ‰ ‰¯·Á·˘ Íη ¯„‰˙‰Ï ÌÈ·‰Â‡ „ÈÓ˙
‰¯Â˜˘ ‰Ó ˜ÂÈ„· ‰¯Â˜ Ì˘˘ ‡È‰ ˙Ó‡‰ Ï·‡ ¨ÌÈÓˆÓËˆÓ „˜¯Ï˘ ÚÎÂ˘Ó ‰˙‡ ÆÍÂÁÈ‚‰ ÈË·Ó ߉¯Ê ‰„·Ú߉ ˙‡ȯ˜
¯·Î ˙È˙¯ÂÒÓ‰ ˙È„¯ÙÒ‰ ˙‰ÊÏ ≠ ˙ÈÓ‡ϖ˙È˙„‰ ‰¯·Á· ÈΉ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰ÁÓ˘‰ ÂÊ ˙ÂÂ˙Á· È„ÈÏÂÒ ÔÙ‡· ÌÈÏ‚ÚÓ·
ÌÈÒ¯Ú Ï˘ ˙‡˂ ÌȯˆÂ Ì˘ Ì‚ ÛÂÒ·Ï ÌÂ˜Ó Ôȇ ËÚÓÎ Ì‚˘ ÔÈÓ‡‰Ï ‰Ò ‰˘˜·· Ï·‡ ¨„·Ή ÏÎ ˙Ó‡· ≠ ˙È˙Ó‡
Âȇ ÈÂÏÈÁ‰ ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ÔÂÈÒÈ ÆÌÈÊ΢‡ ÌÈÙ‡È ÏÂÓ ÌÈÈÁ¯ÊÓ ÈÓß· ÔÏ‚ ÏÈȇ Ï˘ ÌÈÓÚ¯ ÌÈÒ‡· ˙ÂÏÂ˜Ï ÌȈÙ˜˘ ‰Ï‡
‡Ï ‰Ê ¨ß„ÁÙÓ ‡Ï ÔÈÓ‡Ó˘
ÍÂ˙Ó ‡Ï‡ È„„‰ „·ΠÍÂ˙Ó ÚÈ‚Ó
‫תה משוכנע שלרקוד במעגלים‬
Ɖ‡ÓÂË È¯Ó‚Ï
Æ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ˙‰ʉ ˙˜ÈÁÓ ÔÂÈÒÈ
‫באופן סולידי בחתונות זו השמחה‬
ÍÏ ‰˘˜ ≠ ‰Ó Ú„ÂÈ ‰˙‡Â
˙Âӄʉ ˘È ÈÓ‡ϖÈ˙„‰ ¯Â·ÈˆÏ
Ï·‡ ÌÈÏ„·‰· ¯ÈÎÓ˘ Ï„ÂÓ ˙ÂȉÏ
‫ הפנימית הכי אמתית – באמת כל‬‰¯Ú˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Íȇ ÏÈΉÏ
˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆÏ ÆÌ˙‡ „·ÎÓ ¯˜ÈÚ·
‫ אבל בבקשה נסה להאמין‬,‫˙ הכבוד‬¯ ‰˜ÈÏ„Ó ‰ÈÈÙ‚· ‰˘Â·Ï
˙ÂÂȈ Ì‚ È„¯ÙÒÏ ˙˙Ï ˙È˙˘˙ ˘È
‫ שגם אלה שקופצים לקולות באסים‬‰˙‡˘ ÈÙÏ ø˙˜·„· ˙ÏÏÙ˙ÓÂ
ÌÈÈ˙È· ÈÁ¯ÊÓ‰ Ï·‡ ¨˙ÂÈχ¯˘È Ì‚Â ‫ רועמים של אייל גולן ב'מי שמאמין לא‬‡ ‰Ú·ˆ Ï˘ ¯‡Â˙ ‰Ï Ô˙Â
˙‡ ‡Ï ‰Ê ˙‡ ‡Ï ‰ÓÓ Á˜ÂÏ ‡Ï
‫ זה לא לגמרי טומאה‬,'‫˙ מפחד‬ÂÈÁÂ¯ß ‰È˘ÚÓ ˙‡ ‰ÎÓ
Èχ˘ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ ¨ß˘Â¯‚·
ÂÏ˘ ÈÒÈÒ· ÈΉ ¯·„‰ ˙‡˘ ÏÏ‚· ¨‰Ê
ÆÂÏ˘ ˙ÂÈχËÓ‰ ˙‡ ≠ ÌÈ„·ÎÓ ‡Ï Í˙ÂÓ‡· Ì‚Ù ‡È‰ ≠ ÂÊÎ ‰ÂÓ˙ ÏÈÎ‰Ï ÍÏ˘ ˙ÏÂÎȉ ¯ÒÂÁ
øÈχ øÍÏ˘
¢˙È„¯ÙÒ‰ ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ¢Ï Ư˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Ê· ˘È Ï·‡
‫כוחות נפש שונים‬
¨‡ÏÙÂÓ‰ ‰¯Â˙‰ ÌÏÂÚÓ ÏÁ‰ ÆÂÏÂÎ ˙‡ „ÓÏÏ ‰Ó ‰·¯‰ ˘È
Ô·ÂÓ· ˙È˙„ ˙ÂÂȈ ˘È ÆÚ¯ Á¯Î‰· ‡Ï ‰Ê ˙¯Á‡ ‰Ù˘
ÆÏ¢ˆÊ ˜Â˜ ·¯‰ ȯÙÒÏ ıÂÁÓ Ì‚ ¨‰ÏÈÓ‰ Ï˘ ¯Â‰Ë‰ ‰Îω‰ ˙˜ÈÒ٠ͯ„ ¯Â·Ú ¨„Á‡Î ËÂ˘Ù‰Â ˜ÂÓÚ‰ ¨È˘¯„‰
˜ÊÁ ÍÎ ÏÎ ˙¯·ÂÁÓ‰ ®˙ȘÈÒ¢˘‰ ÂÊ ‡Ï ¨˙È҇Ϙ‰ ˙È„¯ÙÒ‰©
ÌÈÈ·Ó ˙Ó‡· ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ¨ÌȈӇ˙Ó „Â‡Ó ÂÁ‡
˘¯Â˘ Â˙Â‡Ó ÌÈÚÈ‚Ó ÌÏÂÎ ‡Ï˘ ¯ÂÓ‚ ¯„Ò· ‰Ê˘ ÌÈÈÓ‡Ó ÌÈÏÈÎÓ‰ ˙ÒΉ È˙· Ï˘ Ìȉ„Ó‰ ‰·Ó· ‰ÏΠ¨ÌÚÏ ÌÈÈÁÏ
ÆÈ˙Ó˘ ÏÚ ˙ÂÚ·˜‰ ˙·ȯӉ „ˆÏ ¨··Ï ·ÂË·Â ‰ÁÓ˘· ÌÏÂÎ ˙‡
Ɖ¯Â˙Ï ˙ÂÈÏÚ‰
ÌȯÚÙ ‡Ï ̉ ‰Ï‡‰ ÌÈÏ„·‰‰ 
‫ייבים לומר שבחברה הדתית‬
¯Â·Èˆ‰˘ ÌÈ˘¯Â„ ÂÁ‡
Ï˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÏ„·‰ ‡Ï‡ ¨‰·Â‚ Ï˘
‫לאומית כן קורה תהליך טבעי‬
˙¯Â˘˜˙‰˘ ¨Â˙‡ Ï·˜È ÈÏÏΉ
ƯÁ‡ ‰·˘ÁÓ ÌÏÂÚ Ï˘ ¨˘Ù ˙ÂÁÂÎ
‫ הבנה וקבלה של‬,‫ אִטי של הכרה‬‰ÏΉ ÆÂ˙‡ ¢ÂÏÈÎÈ¢ ‰Ï˘ÓÓ‰Â
‡Ï ÔÂÎ ‡Ï˘ ‰¢ ˙ÈÓÈÙ ‰„˜ ÂÊ
.‫¨ השונה בין המזרחיים לאשכנזים‬ÛÂÒ ÛÂÒ ¨˙˙Ï ÔÓʉ Ì‚ ‡È‰
Ɖ˙‡ ˘Ë˘ËÏ È‡¯
‫ אבל בעידן שבו‬,‫ אפשר להסתפק בו‬ÒÎÈ‰Ï ÌÈ„¯ÙÒ Ìȇ˜ÈËÈÏÂÙÏ
¯ÓÂÏ ÌÈ·ÈÈÁ ˙¯Â˜È·‰ ÏΠȯÁ‡
‫ מדברים כל כך הרבה על השפעה‬ÌÈ„¯ÙÒ ÌÈ·¯Ï ¨˙È˘‡¯‰ ˙Ï„·
‰¯Â˜ ÔÎ ˙ÈÓ‡ϖ˙È˙„‰ ‰¯·Á·˘
‫¨ ¯˜ והנהגה וכמות מנדטים – אי אפשר‬Èχ© ÌÈÒÎ ‰Óη ˘Â¯„Ï
‰·‰ ¨‰¯Î‰ Ï˘ ÈËœ‡ ÈÚ·Ë ÍÈω˙
ÌÈÈÁ¯ÊÓ‰ ÔÈ· ‰¢‰ Ï˘ ‰Ï·˜Â
‫˘¯ לתת לקצב המטפטף הזה להמשיך‬Ù‡ ͯ„‰ ˙ÏÈÁ˙· ¨Èχ
¨Â· ˜Ù˙Ò‰Ï ¯˘Ù‡ ÆÌÈÊ΢‡Ï
‫¨ את המזרחי צריך להכניס לשורות‬È˙·ÏÓ ÔÙ‡· ‰Ê ˙‡ ˙¢ÚÏ
ÍÎ ÏÎ Ìȯ·„Ó Â·˘ Ô„ÈÚ· Ï·‡
‫ אלא מתוך‬,‫ ההנהגה לא כתבלין‬‰ÈÏÙ‰ ¢ ÌÂȉ ȯ˜˘ ‰Ó
˙ÂÓΠ‰‚‰‰Â ‰ÚÙ˘‰ ÏÚ ‰·¯‰ ‫ הכרה אמתית בכך שהוא יכול להנהיג‬ÌÈÈÚ¯‚ È˘‡¯ ¯ÂÁ·Ï ¨®¢˙˜˙Ó
·ˆ˜Ï ˙˙Ï ¯˘Ù‡ ȇ ≠ ÌÈË„Ó
‫ זה חייב‬.‫ ‡˙ בשפה שתגיע לעוד אנשים‬ÁÂÏ˘Ï ‰ÓˆÚ ‰¯ÈÈÚ‰Ó
˘‡¯
ÈÎ ÆÍÎ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰Ê‰ ÛËÙËÓ‰
‫ להיות תהליך עדין ואמיץ מאוד‬ÁÒÂ· ÏÏÙ˙‰Ï ‰·È˘È‰
Æ¢„ÈÁ‡ ‡Ï¢
¯˘Ù‡ ≠ ˙¯Á‡ ÍÁÏ ¯˘Ù‡
ÔÈÓÊ‰Ï ˜¯ ‡Ï ¨¯Â·Èˆ „ÂÚ ˘¯„Ó‰ È˙· ÍÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú Ô· Ï˘ ‰Ê‰ ÒÂÙÈˉ ‡·‰ ¯Â„·˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ
Íȯˆ ÈÁ¯ÊÓ‰ ˙‡ Ɖ¢ ˙·¯˙ Ô¯ˆÈÎ ‡Ï‡ Á¯Â‡Î Â˙‡ Íη ¨‰ÚÂË ˜¯ ‡Ï ‡Â‰ ¨˙Èχ¯˘È‰ ‰¯·Á‰Ó ˜ÁÓÈ‰Ï Íω
ÈϘËÈÏÂÙ ËÂ˘È˜ ÔÈÏ·˙Î ‡Ï ‰‚‰‰‰ ˙Â¯Â˘Ï ÒÈÎ‰Ï È·Á¯· ˙ÂÓÏ˘ ÌȯÚÓ ˙ÂÂÎ˘Ó ÔÈËÂÏÁÏ ÌÏÚ˙Ó ‡Â‰˘
‚ȉ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ Íη ˙È˙Ó‡ ‰¯Î‰ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡ ¨Ë˜¯Â˜ ÒÂÙÈˉ ÈÙÏÎ Âψ‡ ÌÈȘ˘ ¯ÂÎÈ‰ ˙‡ „„ÁÓ Ì‚ ‡Ï‡ ¨ı¯‡‰
ÔÈ„Ú ÍÈω˙ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ‰Ê ÆÌÈ˘‡ „ÂÚÏ ÚÈ‚˙˘ ‰Ù˘· Â˙Â‡Ï Ô˙Â ‡Â‰˘ ˙È˙·¯˙‰ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï‰Ó Ì‚Â ¨‰Ê‰ È„¯ÙÒ‰
Æ„Â‡Ó ıÈӇ ÒÂÙÈˉ ≠ ‡Â‰˘ Â„Â‡Ó Ïη ÔÈÓ‡Ó ˙Ó‡· ‡Â‰ ÈÎ ÆÈÁ¯ÊÓ
¨„È˙Ú‰ Ï˘ Èχ¯˘È‰ ‡Â‰ ≠ Ô„Óω ¨ÏÈ΢Ӊ ¨È·¯ÚÓ‰ ¨˘„Á‰
ÏÂÎÈ Ï·‡ ¨„Á‡ ÌÂÈ ÛÂÒ ˙ÂÈ˙„ÚÏ ‰È‰È˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ
ƉÂÓÎ ˙‡¯È‰Ï ÌÈÎȯˆ ÌÏÂÎÂ
±≤ ˙ӂ„ ¨ÌÈ¢ ˘Ù ˙ÂÁÂη ¯·Â„Ó ËÏÁ‰·˘ ˙ÂȉÏ
ÌÈÈ˙È· ÆÌÏÂÚ‰Ó ÌÏÚÈ‰Ï Â‡ ÚÂÂ‚Ï Â·¯ÒÈ˘ ¨ÌÈË·˘‰
˙ÂÈ‰Ï ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ˙Î˙Ï ˘˜Ú˙˘ ȇ„΢ ‰‡¯ ‡Ï
‫דרושים ר"מים מזרחיים‬
Ï„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ËÏÁ‰· ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ‰ ÆÂÂÓÎ ˜ÂÈ„· ¯Â¯· ÔÙ‡· ËÏ¢˘ ÈÊ΢‡‰ ÔÂÈ·ˆ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘ Û‡ ÏÚ
ÆÈ˙¯ÂÒÓ–ÈÂȈ‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙È˙Ó‡ ÌÈ¯Ú˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÁÈ˘· ¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÈÙÏ ¯·Î ‰˙ÏÚ ˙È˙„‰ ˙ÂÂȈ‰ ˙„ÒÂÓ·
ÍÂÙ‰È È˙„Ú‰ „˘‰ ≠ ÌÈÏ„·‰· ¯ÈÎ˘Î ‡˜Â„ Èχ
¨ÌÈ·¯ „ÂÓÈÏ ˙„ÒÂÓ· Æ„Â‡Ó ËÚÓ ¯Ù˙˘‰ ·ˆÓ‰ ¨ÈÓ‡ϖÈ˙„‰
Æ͇ÏÓÏ ÛÂÒ ÛÂÒ ‡Â‰ ÌÈ·¯‰ Ï˘ È˘Â‡‰ ·Î¯‰‰ ¨˙ÂÈÎÓ ¯„Ò‰ ˙Â·È˘È ÏÏÂÎ

‫ר¨ הרבנית עירית הלוי‬
‫כ‬¢‫¨ ח‬
‫שחו‬

ÆÏÈÏ„‰ ÔˆÓÁÏ ‰¯Â˯ÙÓËÏ ÂÏ‚¯˙˙ ¯ÂÈÒ‰ ÛÂÒ „Ú ÈÓÊ ‰Ú·‚· ¯Â‚Ï ¨È‡Â ÈÏÚ· ¨Â¯·Ú ‰Â˙Á‰ ȯÁ
ȯÂ˙ ̉ ≠ ÌÈί‡Â Ìȯˆ Ìȯ„ÁÓ ·Î¯ÂÓ Ì˜Ӊ
˙·Á¯‰ Ï˘ ‚ÂÒ· ¯·Â„Ó ÆÂÁÈ¯È ‰ÙˆÓ Ï˘ ‰¯ÈÚˆ‰
ÛÈÏÁ˙ ¨È˙¯ÂÒÓ‰ ‰¯È‚„‰ ÍÈω˙ ˙‡ ÌÈÓ„Ó‰ ÌÂÓÈÁ‰ ÌÚ ¨Ìί„ ˙ÏÈÁ˙· ˙‚ÂÊÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ÌÈ‡Â¯˜
Ô˙Â˘ ‰Ó ¨‰ÚȘ·Ï „Ú Â˙·˘Â‰ ¯·Ú·˘ ˙ÂÏ‚¯˙Ï È¯„ÂÓ ‰˘ÂÏ˘ „Ú „Á‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ¯„Á ¨Ìȯ„Á ȈÁ ÌÈÈ˘
ÆÈÂÙ ÔÓÊ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÂÈÓÈ Ï˘ ˙ÂÏ‚¯˙Ï È¯·„Ó‰ ÛÂ‰ χ ÛȘ˘Ó‰ ˜Âˆ ÏÚ ‰˙Èȉ ‰Ú·‚‰ ÆÌÈ„ÏÈ
‰¯Âˆ· Ìȯ„ÂÒÓ Ì‰·˘ Ìȯ„Á μ∞–Î ÏÈÎÓ ‰Ê‰ ÏÚÙÓ‰
Æȇ„· ÌÂÏÁ ËÂ˘Ù ÆÔ„¯È ÂÁÈ¯È ¨ÁÏÓ‰ ÌÈ Ï˘ Ìȉ„Ó‰
¨˜ÂÈ„· ȈÁ ÌÈÓÈ ≤± ͢ÓÏ ¨¯„ÁÏ ÌȈȷ Ûχ ∑μ ˙È˙ÙÂÓ ‰¯Â·Á Âȉ˘ ÂÈ΢ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ÂÏÁ˙‰ ‰‚¯„‰·
≥¨∑μ∞¨∞∞∞–Î ÌÏÂÚÏ ÌÈژ· ‰¯È‚„ ··Ò Ïη ƉÚȘ·Ï „Ú Æ˙¯ȉӷ ˘Á¯˙‰ Ì˙œ‡ ¯Â·ÈÁ‰Â ¨‰ÓÈÚ ˙Ú˘Ú˘Ó
°ÌÈȯȯӈ ÌÈί ÌÈ·‰·‰ˆ ÌÈÁ¯ه ̉ ¨ÂÏÂÓ ˜ÂÈ„· ¯‚˘ ‚Âʉ ÌÚ ÔÈÏÂÁ‰ ˙ÂÁÈ˘Ó ˙Á‡·
˙ÂÓη ‰¯˜˙Ï ÏÚ ÌȈȷ È˘‚Ó Ìȯ„ÂÒÓ Ìȯ„Á·
ÍÂÓÒ ÂÏ˙˘ ̉˘ ˜¯È‰ ˙È‚Ó ÌÈ‰ „Â‡Ó Ì‰˘ ¯ÙÈÒ
‰ÂÎ‰ ‰Ú˘· ‡·˙ ̇ ≠ ÂÏÎÂ˙ ͢Ӊ· ƉÓȉ„Ó ÁÈ˘ Ï˘ ˙˜¯È‰ ˙˜ÂÙ˙Ó ÌÈ·ÊÎÂ‡Ó Ï·‡ ԇ¯˜Ï
ÆÔÂÈÓÏ ÌÈÈ˙ÓÓ ‰ÚȘ· ȯÁ‡ ÌÈÁ¯ه ˙‡¯Ï ≠ Ì‚ ¨‰ÙÈ ‰Ï„‚ ‰ÒÁ‰¢ ¨¯Ó‡ ÏÚ·‰ ¨¢ÔÈ·Ó ‡Ï È‡¢ ÆÌÈÂÒÓ
Ú Ë¯Ò ÏÚ ÌÈˆÈ¯Ó ˜ÒÚ‰ ÏÎ ˙‡ ‫˙ אני חייבת להודות שבהתחלה‬ÂËË·‰ Ï·‡ ¨‰¯ÂÏÙÈÒÙ‰
¨˙¯˙ÂÈÓ‰ ˙ÂÙÈϘ‰ ˙‡ ÌȘÏÒÓ ‫ הסיור הלהיב אותי מאוד¨ אבל‬ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ¯·Î ÆÆÆ·Ê·
ÌÈÊ‚¯‡· Ìȯ„ÂÒÓ ÌÈÁ¯ه‰ ÌÂÈÒÏ ‫ לאט לאט אי נעימות מסוימת‬ÂÏÈه Ô˙‡ Ï„‚Ó È‡˘
ÌÈÈ˙ÓÓ ¨‰Ê ÏÚ ‰Ê Ìȯ¯ÂÂ‡Ó ‫ השתלטה עליי והאמת ניקרה‬ÏÎÓ ÈÏ ‰‡ˆÈ ‡Ï ˙Á‡ ‰ËË·
ÏÂ„È‚Ï Ì˙‡ ÛÂÒ‡Ï ‡Â·È˘ ÁÂÏ˘ÓÏ
≠ ‫˜¯ לי שלושה ניקורים ביד‬ȉ ÈÏÚ· Æ¢‰Ê‰ ˜Ú‰ ÁÈ˘‰
‰ËÈÁ˘Ï Ì˘Ó ¨˙ÂÚ·˘ ‰˘È˘ Ï˘
‫ יש לנו מפעלים שמייצרים‬ÌÈȇϘÁ ÌÈÏ„Ȃ· ‰Ò˙‰˘
‫¯∫ אפרוחים צהובים וחמודים‬Ӈ „Â‡Ó ‡ÏÙ˙‰ ÌÈ¢
Ï˘ ˙ÂÁÏˆÏ Ì˘ÓÂ
‫ כמו שיש לנו מפעלים‬‰Ê ø˙˜„· °˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï¢
ÆÂÏÂÎ
‫שמייצרים שקיות במבה‬
˙·ÈÈÁ È‡
Æ¢ÈÂÈ‚‰ ‡Ï ÈÏ ÚÓ˘
‰ÏÁ˙‰·˘ ˙„‰Ï
‰Ï„‚ ‡Ï ÆÔȇ¢ ‰Ú Ô΢‰
È˙‡ ·È‰Ï‰ ¯ÂÈÒ‰
Æ¢‰„‡ ƉËË· Ì¢
Ë‡Ï Ë‡Ï Ï·‡ ¨„‡Ó
¢ø˙˜„·¢ ∫˘˜Ú˙‰ ÈÏÚ·
˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÓÈÚ ȇ
‡ÏÓ ¯Â·Ï ÔÂÓÈÒ‡‰ ÏÙ ʇÂ
˙Ó‡‰Â ÈÈÏÚ ‰ËÏ˙˘‰
Æ˙ÂËË·
Ìȯ˜È ‰˘ÂÏ˘ ÈÏ ‰¯˜È
ÈÏÚ· ¯ÊÁ ¨¢˘¯Â˘ Ô‰ ˙ÂËË·‰¢
ÌÈÏÚÙÓ ÂÏ ˘È ≠ „È·
˙ÂËË· ÈÏ„‚ÓÏ ¯ÂÒ‡˘ ÈË· ˯٠ÏÚ
ÌÈÁ¯ه ÌȯˆÈÈÓ˘
ÍÂ˙· Ô˙‡ ˘ÙÁ˙ ‡Ï ̇¢ ÆÒÙÒÙÏ
˘È˘ ÂÓÎ ÌÈ„ÂÓÁ Ìȷ‰ˆ
Æ¢Ô˙‡ ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ó„‡‰
‰Ê· ‰È‰ Ɖ·Ó· ˙ÂȘ˘ ÌȯˆÈÈÓ˘
ÌÈÏÚÙÓ ÂÏ ¨‰Ó„‡‰ ˙‡ ËÚÓ ÌÈÈ˘‰ ÂÊÈʉ ˙Â¯˜Ò·Â ˙·‰Ï˙‰·
ÆÏËÏËÓ ÚÊÚÊÓ Â‰˘Ó ÌÈÏÓ ˙‡ÏÓ ˙·˜¯ ¯·Î Ô˜ÏÁ ¨ÂÏ‚˙‰ ˙ÂȘÚ ˙ÂËË·Â
˙ÂÏ‚¯˙ ÌÏÂÚÏ ÌÈÁ¯ه Ìȇ· Í΢ È˙Ú„È ‡Ï˘ ‡Ï
ÆÈ˙ˆÏÙÓ‰ ˜¯È· ÁÂ ˙È· ¯Á·˘
˙Âȇ˘Ó‰ ˙‡ ˙‡¯Ï ÈÏ Ì‚ ‡ˆÂÈ ÌÚÙ È„Ó ¨È˙ÁÏˆÏ ÏÎ ‰È‰ Ï·‡ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ· ˘ÙÂËÓ ËÚÓ ˘È‚¯‰ Ô΢‰
ÛÎ ˙ÂËÈ˘ÂÓ ˙ÂÒÂÁ„ ˙ÂÏ‚¯˙ ÈÙχ ÌÚ ˙Âȇ¯Â‰ Ï΢ ¨·¯Ú ˙Á¯‡Ï ˙¯ÁÓÏ Â˘‚ÂÈ˘ ˙ÂËË·‰Ó ËÂÒ·Ó ÍÎ
˙·˘· ÛÂÚ‰ ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ÏÈ·˘· Ï·‡ ¨‰ÚÈ‚Ó ‡Ï˘ ‰Ú¢ÈÏ Æ‰¯˜Ó‰Ó ·Ï ·ÂË ÁÓ˘ ‡ˆÈ ‡Â‰Â ·ÏÓ ‰Á΢ ‰ÁÈ„Ù‰
¢˘Ï¢Ӊ¢ ÚÈ‚‰ ‰ÙÈ‡Ó ÁÂÎ˘Ï ÁÂΉ Ïη ˙Ï„˙˘Ó È‡ ÌÈ¢ Ìȯ·„ ÌÈÈÁ· ˘È˘ ÈÏ ˘È‚„‰ ‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ‰
ÆÌÈÚ ‡Ï ˙Ó‡· ‰Ê ˙¯Á‡ ÈΠʯ‡‰
ÌÈÁ΢
ÂÁ‡ ˙·¯˜ ÌÈ˙ÚÏ˘
‡‰ „È ÏÚ ‡ˆÓ˘
ÌÈÁ
˙‰„ʉ ‰·‰ ˙˘ÂÁ˙ ÈÏ ‰˙Èȉ‰ „ÈÓ˙
ÌÈÓÚÙÏ ¨Ì‰Ï˘ ¯Â˜Ó‰ ˙‡
ÌÈÓÁ¯Ó˘ Âχ ¨ÌÈʉ ÏÎÓ ÌÈÈÂÁÓˆ
Æ̉ ‰ÙÈ‡Ó ÌÈÚ„ÂÈ ˘ÓÓ ‡Ï
Óˆ ÌÚ
ÌÈÏ‚ÂÒÓ ‡Ï˘ Âχ ¨ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ÏÚ
Ì˙Ò˘ Âχ ˙Ó Â‰˘Ó Ï·Ï
È˙¯˜È· ÌÈÈÚ·˘ ÈÙ
˙‡ ‡ ÌÚˉ ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ ‡Ï
ÏÏ˘ ‰¯‚„Ó‰ ÏÚÙÓ·
‰¢· ¨˙¢ÚÏ ‰Ó Ï·‡ Æ̘¯Ó‰
‰˙Èȉ ÂÊ Æ‰·È ˙ˆÂ·˜
‰˙
˙‡Â ÌÚË‰Ó ˙„ÏÂÒ ‡Ï È‡ ̉Ó
ÌÎÏ ÔÓ„ÊÈ Ì‡Â ¨˙„ÁÂÈÓ ‰ÈÂÂÁ
˜ÂÁ„Ï ‰ÁÈÏˆÓ È‡ ˙·˘ÁÓ‰‰
ȯ‰˘ ¨ÌÂÁ· ‰ˆÈÏÓÓ È‡ ˙ÂÒ˙‰Ï
Ɖ„Ȉ‰
‡È·‰Ï ˙¯˘Ù‡
˘È ̇ Æ„Â‡Ó Ì˘ ÌÁ
Ȉ‰
˙
ÔÎ ÌÚÙ È„Ó È‡¯˘ ‡È‰ ÈÏ˘ ‰˜ÒÓ‰ ¨˙‡Ê ÌÚ
‰È‰È˘ ‰ÁÈË·Ó È‡Â ¨·ÂË ‰Ó ÌÈ„ÏÈ Ì‚
ÔΠ˙ÁÏˆÏ Ú˜ÏÂÙ‰ ÚÈ‚Ó ÂÓÓ˘ ¯Â˜ÓÏ ‰·˘ÁÓ ˘È„˜‰Ï
ÆÌÎÏ Ì‚ ˜˙¯Ó
˘‡‰ ÏÚ ÌÈ·ÈÈÁ ‡Ï˘ ˙Ó‡· ÈÎ ˙ÂÈÂÓÎ ˙ÈÁÙ‰Ï Ï˜˘Ï ˜ÁÓ· ¯·Â„Ó Æ„ÁÂÈÓ· ‰ÓÈÚ ‡Ï ˙È¢‡¯‰ ‰ÈÂÂÁ‰
˙Â‚ÂËÓ ˙ÂËË· ÔÈÎ‰Ï ÌÚÙ‰ ˙ÂÒÏ ‰Â¢ Èχ ¨‚Á ÏÎ ‰˘˜ ˙ˆ˜ ‰ÓÈ˘‰ ·ˆ˜ ˙‡ ÌȯȄÒÓ ‡Ï˘ „Ú ȄÈÈÓ
ÆÏ‚Ó‰ ÏÚ ˙ÂÈ‚¯ÙÓ ˙ÂÓÈÚË ˙ÂÁÙ ‡Ï˘ ‡Â‰ ·ˆÓ‰ ¨‰‚‡„ χ Ï·‡ Æ·È·ÒÓ ‰¯Â˜˘ ‰Ó· Êί˙‰Ï

ÌÂω „Ú Â‡· ‰ÓÏ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÏÂÎ ÌȘÒÚ· Æ„ÂÚ ˙ÂÚÈ·ˆÏ ‰ÚÈ˙¯ È˙„‰ ¯Â·ÈˆÏ ˘È ¨˙˜„ˆÂÓ Ô‰ Èχ˘ ˙·ÈÒÓ
‰Ê ÌÈÓÚÙÏ Æ˙ÂÓ‚Ó· ÔÈÈÚÓ ÔÂȘÈ ¯ˆÂÈ ‰Ê ¨‰¯ËÓ‰ ‰Ó ÊÂ·Ï ÌÈÎÂÁÓ ÏÏΠͯ„· ÂÁ‡ ÆÌÈÙÒΉ ÌȘÒÚ‰ ÌÏÂÚÓ
˜ÈÒÚÓ ‡Â‰˘ ÈÏ ¯ÙÈÒ˘ ‰¯·Á ωÓ Â˙‡ ÂÓÎ ¨„Â‡Ó Ú¯ ‰Ú˜˘‰‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÏ ¨¢Úˆ·‰ ˙ÙÈ„¯¢ È˘‡Ï
‡Ï ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ Û‡ ÏÚ ¨˙·˘· ÌÈ„·ÂÚ μ∞∞–Ó ‰ÏÚÓÏ ‡Ï˘ ¨˜„ˆ· ¨ÌÈ˘È‚¯Ó ‰„·ڷ ‰ÚȘ˘ ˙ÓÂÚÏ ‰ÁÙ˘Ó·
¨ÌÈÁ¯‰Ó ÌÈÊÂÁ‡ ±∂ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ¯˘Ù‡ ȇ ÈÎ ¨˙·˘· ÚÒÂ Ìχ Æ˙ÈÎÂÎʉ ‰„ÏÙ‰ È„¯˘Ó ‰Â‡¯‰ ÈÏ„‚œÓ ÏÂÓ ÁÂ·
Íȯˆ Æ˙È·ÂÈÁ ‰¯ÈÂÂ‡Ï Ì¯Â˙ ‰Ê Ìȯ˜Ó‰ ·Â¯· Ìχ ÆÔ·ÂÓÎ ÌÏÂÚ· ÌÈ·˙Ó˘Î Ì‚ ¨ÌȯÁ‡ Ìȯ·„ ‰·¯‰· ÂÓÎ
˜ÂÁ¯ ÛÒΉ ÂÏω ÌÈ˘‡‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ¯Â·Ú˘ ÔÈ·‰Ï Ì‚ ÆÌÈ˘„Á ˙ÂÓÏÂÚ Ì‡˙Ù ÌÈÏ‚Ó ÈÓÈÙ Ë·Ó· ÌȘÒÚ‰
¨ÂÓˆÚ ÈÙ· ¯ˆÂÓ ËÂ˘Ù ‡Â‰ ¨Úˆ· ˙‡˙ Ì˙Ò ˙ÂȉÏÓ ÌÏÂÚÏ ≠ ˙È·È˘Èȷ‡‰ ˙Â·È˘Á‰ ‡È‰ ‰¢‡¯‰ ‰„˜‰
˙‡ ËÚÓ ‡Ï ‰˘Ó˘ ‰Ó ≠ ÌȯÁÂÒ ‰·˘ ‰¯ÂÁÒ‰ ‡Â‰ ¨˙ˆÁÂÓ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ¨‰¯È„‡ ‰ÚÙ˘‰ ‰˘È ÌȘÒÚ‰
ÌÏÂÚ ÆÂ¯Â„ Ï˘ ¢‰¯Ê‰ ‰„Â·Ú¢Ï Â‡ ‰Ê‰ Ú¯‰ ¯ˆÈÏ ÒÁȉ ËÈ·¯˘‰ ˙Á˙ ÌȈ¯Á ˙Âϯ‚ „Â‡Ó ‰·¯‰ ÆÂÈÈÁ ÏÚ
Ì˙œ‡ Â˘‚Ù˘ ÌÈ˘‡‰ ·Â¯ ¨·Á¯ ‡Â‰ χ¯˘È Ï˘ ÌÈÙÒΉ ÈÙÏ ¨‰Ó‚Â„Ï Æ̉ÈÈÓÏ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÈÏÎÏΉ
ÌȈ¯ ¨˙Ó‡· ¨ÌÈ·ÂË Ì‰
È˙˘‚Ù ‰Ó ÔÓÊ
‫ לכסף הגדול של עולם העסקים‬ÌÚ
˙‡ ˜Á˘Ï ·ÂË ˙¢ÚÏ
‰¯·Á· ¢ÔÎÂ˙¢ ωÓ
ÌÈÏÏΉ ÈÙ ÏÚ ˜Á˘Ó‰ ‫≤ יש השפעה מהותית על חיינו כאן‬Æ∑ ‰ÁÈÂÂ¯Ó˘ ¨˙ȘÚ
Ì‚Â ¨˘‡¯Ó ÌÈÓÎÒÂÓ‰
‫ על הכיוון שבו המדינה‬,‫ ועכשיו‬‰˘· Ϙ˘ „¯‡ÈÏÈÓ
≠ ¯ÓÂÏÎ ÆÏ„‚ ˘Â„ÈÁ ‰Ê
ÌÈÎ˙ ˙¯ÈÎÓÓ
‫ על הביטחון‬,‫ על החינוך‬,‫‡ צועדת‬Ï
‰¯ÂÁ·˘ ÌÈ·˘ÂÁ ÂÏÂÎ
Ë¯Ëȇ · ÌÈÚÂˆ
‫ ובעצם על כל חיינו‬‰˘˜˘ ÏÏ‚·© ȯÏÂÏÒ·Â
≤≥∫∞∞ ‰Ú˘· ÏÈÈÓÏ ‰ÂÚ˘
‰Ú˘· ‰„·ڷ ‰˘ÂÚ ‡È‰ ‰Óß ÈÎ ‰Ú¯ ‰˘È‡ ‡È‰ ‰ÏÈÏ· ‰Ú·˘Î ¨‰˘Ï Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≤¨∑∞∞ ÏÚ ¯·Â„Ó˘ ¯È·Ò ¨ÔÈ·‰Ï
˘È© ¯˜Â· ˙ÂÙÏ ≥∫∞∞–· Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ˘ ωÓ˘ ‡ ¨ßÂÊÎ ˜ÏÁÏ ÌÈÎ˙‰ ˙‡ ÔÒÏ Â˙‡ ÚÎ˘Ï È˙ÈÒÈ ®ÌÂÈÏ ÔÂÈÏÈÓ
¨Ì˙‡ ÌÈ˘‚Ù˘Î Ìχ Ɖ˜˙ ¯ÒÁ Ô˙‡˙ ‡Â‰ ®‰Ï‡Î ÈÏÎȉ· ÂÏÈÙ‡˘ ÌÈÈÙ˜˘Ó ·ÈÎ¯Ó ¨Ú·Â¯Ó ‡Â‰ ÆÌÈ˘Ï‚‰Ó
ÌÂÁ˙· Ì„˜˙‰Ï ÌȈ¯ ˙ÂÈÁ¯· ÌȘÒÂÚ ¨ÌÈ„ÓÁ ̉ ˙ÂȉÏÓ ˜ÂÁ¯ ¨‰Ù‡· ‡Ï ÌÈ˘ÂÈÓÏ ÌÈ·˘Á Âȉ ˙Â·È˘È‰
‰¯„‚‰‰ ‡È‰ ‰„·ډ ·˘ ÌÏÂÚ ‡Â‰ ÌÓÏÂÚ˘ ‡Ï‡ ¨‰Ê‰ È˙·‰ ¯·Î ‰ÁÈ˘‰ È„Î ÍÂ˙ Ìχ ¨ÌÂÈÓÂȉ ÈÈÁ· ˙Á˘ÂÓ
¨˙È·‰Ó „·ÚÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ ‡ÏÈÓÓ ‰˙‡ ‰Ê ¨ÍÏ˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ‡È‰ ÍÏ˘ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ¯˘‡Î ÆÔÂÈÒÈ·˘ ˙ÏÁÂ˙‰ ¯ÒÂÁ ˙‡
Ɖ˙‡ ‰˙‡ Ì˘ Ì‚ ÈÎ ‰Ê ÍΠƢÌÈÎ˙ ÔÒÏ¢ „Â‡Ó ‰˘˜ ¨‰˘· „¯‡ÈÏÈÓ ≤Æ∑
˙¢ÚÏ ÍȯˆÂ ¯˘Ù‡˘ ߉ ˘Â„Ș „Â‡Ó ‰·¯‰ Ì‚ ˘È
ÈÏÂ˜È˘ ¨˙·˘· ÌÈÁÂ˙Ù˘ ÌȘÒÚ ¨ÌÈ·¯ ˙ÂÓ˜ӷ ¯·ÂÚ
ÌÚÙ© ˙¯˘Î ˙„ÚÒÓ ÏÚ ˙¢˜Ú˙‰Ó ÏÁ‰ ¨‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÎÏ‰Ó ¨˙ÂÈÈ„Ó ˙ÂÈÎÂÈÁ ˙«ÓÊÈ ¨‰ÈÊÈÂÂÏË· ‰ÎȯÚ ÔÎÂ˙
„Â‡Ó ‰·¯‰ ¢ÌÈÚȘ˘Ó¢ È˘ ÌÚ Ï‚¯· È˙Îω ˙Á‡ Ôȇ ÈÓ‡ϖÈ˙„‰ ¯Â·ÈˆÏ ÆÆÆ„ÂÚ „ÂÚ ˙¯Â˘˜˙ ¨ÌÈÈËÈÏÂÙ
¯˙ÂÈ ‰¯˘Î ‰„Â·Ú ¨®‰ÊÎ ÌÂ˜Ó Â‡ˆÓ˘ „Ú ÌȯËÓÂÏȘ ‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈÎÏ‰Ó Ì„˜Ï ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ˘ ÔÂÓÓ È˘‡ ˜ÈÙÒÓ
‰¯Â˙ ȯ·„ ÂÏÈه ‰Îω‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÓÎÒ‰ ¨˙ÂÂÓÓ ÈÈ„· ¨ÌÈ„¯Á‰ Ìȯȷ‚‰Ó ˙È˙Â‰Ó ‰¯Âˆ· ÌÈ¢ ̉ ¨˘È ̇ Ì‚Â
¨ÌÏÂÚÓ ËÂ˘Ù ¨ÌÏÂÚÓ ÆÔÂÓÓ· ˙˜ÒÂÚ ‰ÏÂ΢ ‰·È˘È ÌÂÈÒ· ÈÂȈ ¢¯È·‚¢ ≠ ¯˘ÂÚ‰ ÌÚ „ÁÈ· ‡· ¯Ê‚ÓÏ ÚÂÈÒ‰ Ìψ‡˘
ÌÈÏÏÎ ÏÚ ÂÏ˘ ˙¢˜Ú˙‰· ÏÊÏÊ˘ ‰˘ÈÓ· ÂϘ˙ ‡Ï ¯ÎÈ ˜ÏÁ·Â ÂÈÈÁÓ ˜ÏÁÎ Â˙ÙÈÎÏ ·ÈÂÁÓ ˘È‚¯Ó Âȇ È˙„
¨˙ȘÒÚ‰ ‰¯È‡‰ ˙‡ ÂÏ·˙È˘ ‰¯Â˙ ȯ·„ ÏÚ Â‡ ÌÈÈ˙Îω
Æ¢ÌÈÈ˙„¢Ï „ÁÂÈÓ ÔÙ‡· ÚÈÈÒÈ ‡Ï Ìȯ˜Ó‰Ó
ÌÚ ˙·¯ ÌÈÓÚ٠̉ ÂÏ˘ ÌÈ˘‚ÙÓ‰˘ Û‡ ÏÚ ‰Ê ÆÍÙ‰Ï ˙Â¢ ˙·ÈÒÓ ÆÏÂÏÎÓ‰Ó ˙Á‡ ‰„˜ ˜¯ ȉÂÊ Ìχ
ÂÁ‡ ̉ÈÏÚ˘ ‰Ï‡ ¨Âˆ¯˙ ̇ ‰Ó‰Â· ¨ÌÂÒ¯Ù È˘‡ Û¯ËÂÓ‰ ȘÒÚ‰ ÌÏÂÚ· Ô¯Á‡‰ ÔÓÊ· ‰·¯‰ È„ ‡ˆÓ È‡
‰Ó¯–˙˙· ˙ÓÂү٠‡ ˙ÈÎ˙ „ÂÚ ¯˘‡Î ¨˜„ˆ·Â ¨ÌÈÂÏ˙Ó ¨¯˙ÂÈ Â‡ ˙ÂÁÙ ¨Í¯Â‡ ¯ËÓÂÏȘ ‰˘ÈÓÁ© ·È·‡–Ï˙ Ï˘
Æ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏη ˙‚ˆÂÓ ‰·¯‰ Ì˘ È˙‡ˆÓ ¨®ÔÈ‚· ÌÁÓ ·ÂÁ¯Ï ÏÈÈÁ‰ ˙Ó¯ ÔÈ·
˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ ˘È ÌȘÒÚ‰ ÌÏÂÚ Ï˘ Ï„‚‰ ÛÒÎÏ
˙·¯ ÌÈÓÚÙ Ï·‡ ÚÂÓ˘Ï Èχ ‡ÏÙ˙˙ ÆÌÈÈÈÚÓ ˙¯ˆÂ‡
ÏÚ ¨˙„Úˆ ‰È„Ó‰ ·˘ ÔÂÂÈΉ ÏÚ ¨ÂÈ˘ÎÚ ԇΠÂÈÈÁ ÏÚ ¨ÛÒÎ Áȯ‰Ï ÌȘÒÚ ˙¢ÚÏ Â‡· ÌÏÂ΢ ‰„·ÂÚ‰ ̈Ú
‰„·ÂÚ‰ ˙¯ÓÏ ÆÂÈÈÁ ÏÎ ÏÚ ÌˆÚ·Â ÔÂÁËÈ·‰ ÏÚ ¨ÍÂÈÁ‰ ˙¯ËÓ ‰Ó ¯Â¯· ÌÏÂÎÏ Æ‰¯È‡‰ ˙‡ ¢˙¯‰ËÓ¢ ‡˜Â„
ͯˆ ÌÂ˜Ó ˘È˘ ȯ‰ ¨¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï ËÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï Ì„‡˘ ˙‡ ‚Ȉ‰Ï ˙ÂÂÈÒÈ Ôȇ ÌȘÁ˘Ó Ôȇ®Â ËÚÓΩ ¨˙Â˘È‚Ù‰
ÚÈÙ˘Ó ˘„Á „ÚÈÎ ÌȘÒÚ‰ ÌÏÂÚÏ ‰ÒÈΉ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÌÈÓÚÙÏ Ï·Â˜Ó˘ ÂÓÎ ¨˙Ó‡· ‰˙‡˘ ‰ÓÓ ˙¯Á‡ ÍÓˆÚ
‰·‰‡· ÂÏ·˜˙È˘ ¨È˙„‰ ¯Â·Èˆ‰Ó ÌÈ˘‡Ï ‰ÂÓÎ ÔÈ‡Ó ¢˙˜Ȅˆ¢Ï ˙·ÈÂÁÓ ˘È ÌÈ˙ÚÏ Ì˘˘ ¨˙Â˙ÂÓÚ‰ ÌÏÂÚ·
Æ˙Â˘Ï Ôˆ¯·Â ‰Ï„‚ ¨˙Âω˙‰· ˙¢˜ ˙ÂÈÚ·Ï ‡˜Â„ ÏÈ·Â‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰Ï„‚

„˜ÈÓ‰ ˙ÂÈ‰Ï Íȯˆ ‰Ó ø߉ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚ Íȇ
¨‰¯ÂÓÁ ÏÚÎ ‰Ï˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÈÈÏÚ Ì‡‰ øÂÊ ‰„·ڷ
¨˙È·ËÈÓ‰ ‰¯Âˆ· ‰˙¢ÚÏ ‰ÂˆÓ ‰ÂÂˆÓ Ïη ˜„˜„Ï
ø„˜¯Ï ¯È˘Ï ¨ÁÂÓ˘Ï ·Â‰‡Ï ÈÈÏÚ ‡Ó˘ ‡
ø¯È·ÒÓ ÌÈÚ ‡Ó˘ ‡ ¨¯ÈÓÁÓ Ԅ٘ ˙ÂÈ‰Ï ÈÈÏÚ Ì‡‰
ÏÚ „„˙Ó „ÂÓÈÏ· Ú˜˘‰ ÈÂÏÈÚ‰ ˙ÂÓ„ ̇‰
¯ÂÁ·‰ ‡˜Â„ ‡Ó˘ ‡ ¨˙ÈχȄȇ‰ ˙ÂÓ„‰ ‡È‰ Â˙¯Ó‚
øÌÏÂÎÏ Ì¯Â˙ ¨ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ‰‰ ¨Âȯ·Á ˙‡ ·‰Â‡‰
¨ÈÈÒ ¯‰Ó ÊÂÊÏ ÛÂÒ ÛÂÒ ÏÈÁ˙Ó Ï‡¯˘È ÌÚ ¯˘‡Î
‰ÂÂˆÓ ¨ÂÈ˙ÂÏ‚¯ÓÏ ‰È‰˘ Ï˘ ‰˘Ó ˙ÂÁÙ ˙ˆ˜ ¯Á‡Ï
^Ÿ Ï »ÈÀ‰ŸÂ ÆÆÆ ÛŒÒŒk ˙›¯Ÿˆ«ˆ⁄Á ÈÕz÷
Ÿ ^Ÿ Ï ‰Õ◊⁄Ú¢ ∫‰¯Â˙‰ Â˙‡
Æ®·¨È© ¢˙«⁄ÁÃnÉ ˙Œ‡ ÚÃqÃÓŸÏ» ‰À „ÕÚÀ‰ ‡À ¯Ÿ˜Óœ Ÿ Ï
˙‡ ÚÒÓ ‰„Ú‰ ‡¯˜Ó ∫˙¯ˆÂˆÁÏ ˙¯ËÓ È˙˘
∫ÌÈÚ˜Â˙ ø‰„ÚÏ ‡Â¯˜Ï È„Î ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó Æ˙ÂÁÓ‰
ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó ƢÆÆÆ ‰À „ÕÚÀ‰ ÏÀ k ^ÈŒ ÏÕ‡ »„⁄Ú«Ÿ  ÔÕ‰Àa »ÚŸ˜˙À Ÿ ¢
‰ÀÚ»¯Ÿz ÌŒzŸÚØ˙Ÿ »¢ ∫ÌÈÚÈ¯Ó ø˙ÂÁÓ‰ ˙‡ ÚÈÒ‰Ï È„Î

‫ציפי‬

‫הרב יניב חניא‬

Æ¢ÆÆÆ ˙«⁄ÁÃnÉ »ÚŸÒÀŸ Â
ÒÂÈΉ ¨‰‡È¯˜‰ Í¯ÂˆÏ ‡È‰ ‰ËÂ˘Ù‰ ‰ÚȘ˙‰
ÂÏȇ ¨˙„ÚÂÂ˙‰‰Â ¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ‰ ¨‰ÓÈÙ
¨‰ÓÁÏÓ‰ χ ‰‡ÈˆÈ‰ Í¯ÂˆÏ ‡È‰ ¨˙··ÈÈÓ‰ ‰Ú¯˙‰
Ƙ·‡Ó‰ χ
‰˜ÚÊ‡Ï ‰Ú‚¯‰ ˙¯ÈÙˆ ÔÈ· Ï„·‰‰ ÂÓÎ ‡Â‰ Ï„·‰‰
˙¯Á‡‰Â ¨˙ÒÎÓ ‰ÚÈ‚¯Ó ˙Á‡‰ ∫˙„¯ÂÈ ‰ÏÂÚ
Æ·¯˜Ï ‰‡ÈˆÂÓ ‰Úȯ˙Ó
Á˙ÓΠ‰ÂÓÎ ¨‰Ú¯˙Ï ‰ÚȘ˙ ÔÈ·˘ ‰Ê‰ Á˙Ó‰
Ɖ·‰‡Ï ‰‡¯È ÔÈ·˘
¨¯ˆÈ‰ ÌÚ ˙È„ÈÓ˙ ‰ÓÁÏÓ· ø߉ ˙‡ „·ÚÏ Íȇ
ȯÙÒ ˙‡È¯˜· ¨¯ÒÂÓ‰ ˙ËÈ˘ ÈÏÚ· Â˙‡ ÂÎÈÁ˘ ÂÓÎ
‰ÁÓ˘· ‡Ó˘ ‡ ¨‰¯ÂÓÁÎ ‰Ï˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰·Â ¯ÒÂÓ
ø˙„ÈÒÁ‰ ÈÏÚ· ÂÓÎ ÌȄ˜ȯ·Â
Âχ Âχ ∫Â˙‡ ˙„ÓÏÓ ‰¯Â˙‰ ˙¯ˆÂˆÁ‰ ˙ˆӷ
Æ̉ÈÈ· ·ÂÏÈ˘‰ ‡Â‰ χȄȇ‰Â ¨ÌÈÈÁ ÌȘÂχ ȯ·„

‫חו‬
‫טו‬

‫אפשר לעשות מזה כסף טוב‬

‫אפרת מרקס‬

°‫עלינו‬
‫הנדוניה‬
‫למזמינים אירוע לחודשי אב≠אלול‬

‫המשך‬

‫ מדרשת יעוד‬,‫הרב יעקב שפירא‬

‫שני סיפורים‬
‫על בטטות ואפרוחים‬

2

‫כשהציונות הדתית‬
‫תפסיק להיות אשכנזית‬

‫ש‬¢‫תקיעה ותרועה באהבת ה' תחשוב פ‬

‫בל‬

3

‫יעקובו‬
‫הרב אייל דר שרלו‬
‫ סמ‬ß‫דר‬
‫ה קטן‬
‫ חנ‬ß‫דר‬
‫בן ארי‬
‫הדס‬
‫לדשמיד‬
‫גו‬
‫איה מר פורת‬
‫ת‬
‫רית מן‬
‫אי‬
‫כרמלי‬
‫אורית‬

ĖĦđČ

ĖĦĥČ
Ħ

ĕđĜĚ ĐĘ ĐĥĞ

5

‫חוזרים‬
‫ליישב את הארץ‬
¨‫ע מאוד לא טריוויאלי לשמוע על יישוב חדש שעולה לקרקע‬¢‫בישראל תש‬
‫ולמרות ההצהרות של הממשלה מזה שנים ≠ כשמדובר בדרום הדבר נדיר‬
‫ אבל הנה זה קורה ≠ בעוד חצי שנה יקום היישוב החדש שלומית‬Æ‫עוד יותר‬
‫ סקירה קצרה על קבוצת צעירים‬Æ‫הם נמרצים¨ פעילים ובעיקר חולמים‬
‫≤® שהחליטו להקים יישוב חדש בנגב¨ והצליחו ככה הם עשו את זה‬¥≠≤≤©

ÌÎÈÈ· ˘È ̇‰
È·‚Ï ˙ÂÚ„ ȘÂÏÈÁ
ø·Â˘Èȉ Ï˘ ÈÙ‡‰
ÂÁ‡ ‰Ê‰ ·Ï˘·¢
ƉˆÂ·˜Î ÌÈ˘·‚˙Ó
ÂÁ‡ ÌÈÈ˙È·
‰·Ó ÏÚ ÌÈ·˘ÂÁ
ÔÂ‚Ò‰ ÏÚ ¨·Â˘Èȉ
ÚÓ˘ ‰Ê ÆßÂΠÂÏ˘
‰ÓÈ˘Ó ÂÊ Í‡ ¨Ë¢Ù
ÌÈÎȯˆ ≠ ¯˙ÂÈ· ‰˘˜
Ï Î Ï Ú ·Â ˘ Á Ï
ÌÈ˘‰ ÌÈ˯ى
‡Ï „Á‡ Û‡˘ È„Î
¨‰Ó‚Â„Ï ÆÚ‚ÙÈÈ
ÈÂÈÓ ÏÚ ‰Ï‡˘‰
Ìȯ·Á‰ „Á‡ ≠ ·¯
‰Ï ‡ÂˆÓÏ ÌÈÎȯˆÂ ‰Ï‡˘Î ˙‡Ê‰ ‰„˜‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰
ÂÏ˘ ÈÙ‡‰˘ ·Â˘ÈÈÏ ·¯ ˙ÂÓÏ ‰˘˜ ≠ È˘ „ˆÓ ¨Ô¯˙Ù
ÂÚÓ˘ ‡Ï „ÂÚ ÌÈÈ„È˙Ú‰ Âȯ·Á ·Â¯˘Â ¨¯„‚ÂÓ ‡Ï „ÂÚ
˘·‚˙˘ „Ú ¨‰Ê· ˜ÂÒÚÏ ‡Ï ÌÈÈ˙È· ÂËÏÁ‰ ÔÎÏ ÆÂÈÏÚ
Æ¢Íȯˆ˘ ÂÓÎ
ø·Â˘ÈÈ ÌȘ‰Ï ‰˘‚¯‰‰ Íȇ
ÂÓÎ ˘ÓÓ Â‰˘Ó ‰˘ÂÚ ‰˙‡˘ ˘È‚¯Ó ‰˙‡¢
‰ÓÎ „Ú ‰¯È‰·Ó˘ ˙¢‚¯˙‰· χÁ ¯Ó‡ ¨¢ÌȯÂÙÈÒ·
‰·˘ ¯Â„‰ Ï˘ ÌÈ· Â‡¢ Ư·ڷ È˙ÂÚÓ˘Ó ‡˘Â‰
ÌÂÈÎ ·ˆÓ‰ ÆÌ‰Ï˘ ÌȯÂÙÈÒ‰ ÏÎ ˙‡ ÌȯÎÂÊ ¨˘Â‚‰ ˙‡
Ìȯ·„ ‰· ‡Ï ÌÈÓÈȘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙Á˙ÙÓ ‰È„Ó‰˘ ‡Â‰
ÌÂ˜Ó ÌȘ‰Ï ˙ÈÓÚÙ–„Á ˙Âӄʉ ԇΠÂÏ ‰¯ˆÂ ÆÌÈ˘„Á
˘È °‰˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÈÙÏÓ ÌȯÂÙÈÒ· ÂÓÎ ˜ÂÈ„· ¨ÒÙ‡Ó
Ìȯ·Á‰ Æ˙È˙Ó‡ ‰ÈÈ˘Ú Ï˘ ¨˙ÂÁÈÏ˘ Ï˘ ‰Ï„‚ ‰˘ÂÁ˙
¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÂÏÁÏ ˙Ú„Âȉ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰¯Â·ÁÎ ÌÈ˘·‚˙Ó
Ì˘È ÆÈÈÈÚ· „Â‡Ó Ï„‚ ¯·„ ‰Ê Ɖʉ ÌÂÏÁ‰ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï
¨ÌȘ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÁ‡˘ Ìȇ¯ ÂÁ‡ Ï·‡ ¨ÌÈÈ˘˜ ÔÂÓ‰
Æ¢„„ÂÓ˙‰Ï ˙Â˘Ï
Ï˘ ·Â˘ÈÈ¢ ÆχÁ ÌÈÈÒÓ ¨¢·Á¯˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÂÁ‡¢
ÌÈÂÂ˜Ó Â‡ ÆÚ˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÏÚÏ ÏÂÎÈ ‡Ï ˙ÂÁÙ˘Ó ¯˘Ú
˙ȈÂÏÁ‰ ‰ÓÈ˘ÓÏ ÂÈχ ÂÙ¯ËˆÈ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÁÙ˘Ó˘ „‡Ó
Æ¢˙‡Ê‰ ‰·Â˘Á‰Â

‫נוצרה לנו כאן‬
‫הזדמנות חדפעמית‬
‫להקים מקום‬
‫מאפס¨ בדיוק כמו‬
‫בסיפורים מלפני‬
‫ יש‬°‫שלושים שנה‬
‫תחושה גדולה של‬
‫שליחות¨ של עשייה‬
‫ החברים‬Æ‫אמתית‬
‫מתגבשים כחבורה‬
‫מצומצמת היודעת‬
‫לחלום¨ ובעיקר‬
‫להגשים את החלום‬
‫הזה‬

‫ או‬054-7775772 - ‫משפחות מוזמנות לשמוע ולהתרשם אצל שני‬
"‫ "גרעין שלומית חלוצה‬:‫בפייסבוק‬

ÂÏ˘ ÔÂÈÒÈ‰ ¯Â‡Ï˘ ¨ÌȯˆÓ Ôʇ ‰Èχ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ·Â˘Á
Â˙‡ „ÓÈÏ ˙·¯ ÂÏ ÚÈÈÒ ¨ÌÈ˘¯Â‚ÓÏ ÌÈ·Â˘Èȉ ˙Ó˜‰·
‰·ÈËÁ· ÌÈӯ‚‰Ó Ì‚ ‰¯ÊÚ ÌÈÏ·˜Ó Â‡ ÆÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ
Æ¢ÌÈÙÒÂ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘‡Ó ˙·˘ÈÈ˙‰Ï
øÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈӯ‚‰ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈ· ¯Â·ÈÁ‰ ¯ˆÂ Íȇ
¨˙ÈÓÂÏ˘ ˙‡ ÌȘ‰Ï ¯·Ú· ˆ¯˘ ÌÈӯ‚ ‰·¯‰ Âȉ¢
ÌÚ ˘‚ÙÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ‡˘Â‰ ÏÚ Ìȇ¯Á‡‰ ÌÈÙ‚‰ Ï·‡
˙‡¯‰Ï Íȯˆ Æ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ÌÈÓÏÂÁ‰ ˙‚ÂÊ È˘ ÏÎ
‡Ï ßÔÈÚ¯‚ß ˙Ó‡· ‰˙‡˘ ÂÈ·È Ì‰˘ È„Î ˙ÂÈËÏÁ‰Â ˙ÂȈ¯
ÂÙËÙË Ë‡Ï Ë‡Ï ¨„·Ï ÂÏÚÙ ‰ÏÁ˙‰· Æ˙ÙÏÂÁ ‰ÓÁ‚ Ì˙Ò

ÂÚ‚‰˘Î ¨ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ˙‡ Â·Á¯‰˘ „Ú ¨ÔÂÈÚ¯‰ ÏÚ Ìȯ·ÁÏ
ÌÈӯ‚‰ ÏÂÓ ÚÂÏ ÂÏÁ˙‰ ÔÂÈÚ¯Ï ÌÈÙ˙¢‰ ˙‚ÂÊ ‰Ú·˘Ï
Æ¢ÌÂÁ˙· ÌȘÒÂÚ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰
ÂÚÈ‚È ÔÎÈ‰Ó ≠ ËÂ˘Ù ‡Ï ÚÓ˘ ‰Ê ÒÙ‡Ó ÌÂ˜Ó ÌȘ‰Ï
ø˙ÂÈ˙˘˙‰ ¨ÏÓ˘Á‰ ¨ÌÈÓ‰
Æ߉Ӈ߷ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó· Ìȇ¯Á‡ ‰Ï‡‰ Ìȯ·„‰ ÏÎÏ¢
Û‡ ÌÈ˙ÚÏ ¨‡˘Â· ÌÈÏÙËÓ ˙ÂÈÚ·˘ ˙Â·È˘È ÌÈίÂÚ Ì‰
Æ¢Â˙Ú„ ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï Ìȯ·„‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ÂÏ Ìȇ¯Â˜
Á˜ÂÏ ‰˙‡ øÍÂÈÁ ‰Ò¯Ù ¨‰˜ÂÒÚ˙Ï Ú‚Â· ‰ÓÂ
ÆÆÆÌÏÂÚ‰ ÛÂÒÏ ÌÈ˘‡
Ìȯˆ Ï˘ ÌÈ‚·Â ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰¢ÊÚ· „ÓÏÈ ÌÈ„Ïȉ¢
̉ Ì‰Ï˘ Ú·˜‰ È·Â˘ÈÈ Æ̯˘·Ó ¯˘· Â‡˘ ¨‰ÂÓˆÚÂ
Â‡ ÔÂËÂÚÙ ÆÂÏ˘ ·Â˘Èȉ ˙„˜Ó ‰ÚÈÒ ˙˜„ μ ˜Á¯Ó·
ÌÈÙ‚‰ ÌÓ‡ ¨‰ÈÚ· Ô· ÂÊ ≠ ‰˜ÂÒÚ˙ È·‚Ï Æ‰¢ÊÚ· ÌȘ
ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ÂÁ‡ Ï·‡ ¨¯ÂÊÚÏ ˙ÂÒÏ ÂÁÈË·‰ ÌÈ¢‰
˙„ÈÓÎ ¯ÂÊÚ Â‡ Ɖ„Â·Ú ‡ˆÓÈ ÚÈ‚È˘ ÈÓ Ï΢ ÁÈË·‰Ï
˘È ÆÒÙ‡Ó ¯·„ ˙¯ÈˆÈ ¨˙ÂÁÈÏ˘ ԇΠ˘È ˙Ó‡· Ï·‡ ¨Â˙ÏÂÎÈ
Æ¢¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ˙Ú„Ï ÍȯˆÂ Ìȯ‚˙‡Â ÌÈÈ˘˜

‫עכשיו‬
‫תורכם‬
‫לבירור‬

‫תודעתנו‬
‫הלאומית‬
“°‫לבקשתכם לאחר שבת ”ממלכתי זה אחי‬
‫אתם מוזמנים להשמיע את עמדתכם‬
Æ‫ולהתחיל עשיה‬

‫יום עיון‬

‫לשביעיסטים שמיניסטים‬

‫יערך בישיבה הגבוהה אור עציון ≠מרכז שפירא‬
±μ∫≥∞≠≤±∫≥∞ ‫ביום חמישי כ“א סיון התש“ע בין השעות‬
∫‫בתוכנית‬
‫הרב חיים דרוקמן ≠ ראש ישיבת אור עציון‬
∫‫סדנאות בנושאים‬
‫”עולים על מדים“ ≠ הצבא ואני‬
‫”מרימים את הדגל“ ≠ המדינה ואני‬
‫מדיבורים למעשה‬
‫ארוחת ערב‬
‫הרב אלישע וישליצקי‬
®‫פיזור ©הסעות‬
‫ מוזמנים להצטרף גם אלה שהפסידו את השבת‬Æ‫רישום במייל ≠ חובה‬

∫‫לתיאום¨ פרטים והזמנות‬
∞μ≤≠μ∂∏≤¥∑≥ ‫אלחנן‬

elchananshmuel@gmail.com

‫אביעד חזני‬
ÌȯÚ ¯Â˙· Æ·Â˘ÈÈ ÌȘ‰Ï ‰ˆ¯ „ÈÓ˙ ÏÂχ χÁ
˙·˘ÈÈ˙‰‰ ÏÚ Âȯ·Á ‡Â‰ ÂÓÏÁ ¨ÛÈ˘ ˘Â‚ È·˘Â˙ ÌȯÈÚˆ
ÌÂÈ˘ Ú„È ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ Û‡ Æ„È˙ÚÏ ˙ÂÈÎ˙ ÂÓ˜¯Â ÂÓÈ˜È˘
ÆÍÎÓ ¯˙ÂÈ Û‡Â ¨ÂÓÂÏÁ ˙‡ ÌÈ˘‚È Ô· χÁ ‡Â·È
ø‰ˆÂÏÁ· ‡˜Â„ ‰ÓÏ ¨Ï‡Á
‰Ïȉ Â˙˘‡Â χÁ ÂÏÈÁ˙‰ ÛÈ˘ ˘Â‚Ó ˘Â¯È‚‰ ¯Á‡Ï
¨ÛÈ˘ ˘Â‚Ó Â˘¯Â‚˘ ÌȯÈÚˆ ¯˜ÈÚ· ̉ ÔÈÚ¯‚‰ ȯ·Á¢
Ô„ÈÚ ÍωÓÏ Âٯˈ‰ ÍΠÆÌȯ·Á Èʇ· ÌÂÏÁ‰ ˙‡ Ï‚Ï‚Ï
ÌÈ·Â˘ÈÈ· ¨ÛÒÂ· ƉˆÂÏÁ ¯Âʇ ˙‡ ·Ëȉ ÌȯÈÎÓ ÔÎÏ ÂÏÈÁ˙‰ ̉ ÌÈÙ˙Â˘Ó ˙ÂÁÂη Ô„„ ‰ÈÓ ¯ÙÂÚ ¯Ê ¯Ó˙Â
È·˘Â˙ Âȯ·Á Ìȯ‚ Ï·È „˙È ÌÈÎÂÓÒ‰
ÆÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙‡ ÚÈ‰Ï
‰¯È‚Ó‰ ˙ÈÎ˙ ÏÚ ÂÚÓ˘˘ ¯Á‡Ï Æ˘Â‚‰
Ìȯ¯ȷ ÛÂÒȇ ¯Á‡Ï
ıÂÙ˜˘ ÈÚ·Ë ‰È‰ ¨·‚· ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰Ï
Ì‰Ï ¯¯·˙‰ ¨ÌÈ˘ÂÙÈÁÂ
Æ¢‰‡ÈˆÓ‰ ÏÚ
‰¯È‚Ó ˙ÈÎ˙ ‰˘È˘
È˙„–È˙Ïȉ˜ ·Â˘ÈÈ ÌȘ‰Ï Ú„Ó
˙ÂÏÂÁ· ‰ÈÈ·Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ
‰ÈÈ˘Ú· ÌȯÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï ˘„Á
˙‡Ê‰ ˙ÈÎ˙‰ ƉˆÂÏÁ
øÌÈȘ ̘ӷ
¨˙·¯ ÌÈ˘ ÈÙÏ ‰Ó˜¯
˘È˘ ÌÏÂÎÏ ¯Â¯·˘ ·˘ÂÁ È‡¢
Ìȯ·Ȅ‰ ÏÎ ˙¯ÓÏ Ìχ
˙‡ Á˙ÙÏ Íȯˆ Ư·„ ÏÎÏ ˙Â·È˘Á
¨Ì¯„‰Â ·‚‰ ·Â˘ÈÈ ÏÚ
Ì‚ ‰·ÂÁ Ï·‡ ¨ÌÈÓÈȘ‰ ˙ÂÓ˜Ӊ
ÌÈÈÈÚ‰ χ¯˘È ˙È„Ó·
˘È ÌÈ˘‡Ï ÆÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ÌȘ‰Ï
ÆË‡Ï ÌÈ„·ÂÚ ‰Ï‡‰
‫על החולות הללו יקום בעזרת ה' היישוב שלומית‬
ÌÈÓȇ˙Ó˘ ‰Ï‡Î ˘È ≠ ‰¢ ÈÙ‡ Ì‚
‰¯È‚Ó· ‰¯‡˘ ˙ÈÎ˙‰
˜ÂÊÈÁÏ ÌÈÓȇ˙Ó˘ ˘È ˙ȈÂÏÁ ˙È˙Ïȉ˜ ˙·˘ÈÈ˙‰Ï ¯·Â„ ˙ÈÎ˙· Æ„ÁÂÈÓ· ÈËœ‡ ‰È‰ ‰Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ·ˆ˜Â
‰·¯˜‰ ˘È ˙Âȯ˘Ù‡‰Ó ˙Á‡ Ïη ÆÌÈÓÈȘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙ÂÏÂÁ· ÌÂ˜Ï ¯ÂÓ‡˘ ¢˙ÈÓÂÏ˘¢ Ì˘· È˙Ïȉ˜ ·Â˘ÈÈ ÏÚ
Ï˘ ÔÈÈÚ ‰Ê ¨È˙„ ·Â˘ÈÈ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÈÁ·‰ È·‚Ï Æ¯‚˙‡Â Ì¯Î¢Ï ÍÂÓÒ· ÏÂ΢‡ ˙ȯÂʇ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ¨‰ˆÂÏÁ
˙¯ÂˆÂ ÈÙ‡ Ï˘ ÔÈÈÚ ‰Ê ԇΠ̂ Æ˙ÈÎÂÈÁ ÌÏÂÚ ˙Ù˜˘‰ ¨¢‰È„Ó‰ Ï˘ È·¯ÚӖ̯„‰ ıÈÙ˘¢· Ô΢ ·Â˘È‰ Æ¢ÌÂÏ˘
Æ¢ÂÓˆÚÏ Ìȇ˙Ó „Á‡ Ï΢ ÍÂÈÁ Ì˘‰ ˙‡ ÆÚ·˘ ¯‡·Ï ·¯ÚÓÓ ‰ÚÈÒ ˙˜„ ¥μ ͯڷ
Íȇ Æ„Â‡Ó ‰Î¯‡ Â˙Ó˘‚‰Ï ͯ„‰ Ï·‡ ¨ÌÂÏÁ ˘È ʇ
ÏÏ‚· ‰‡¯Î ¨ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈӯ‚‰ ¯Á· ¢˙ÈÓÂÏ˘¢
ø·Â˘ÈÈ ÌÈÓÈ˜Ó ÌˆÚ·
·Â˘ÈÈ ÏÚ ¯·Â„Ó ˙ÂÈÎ˙‰ ÈÙ ÏÚ ÆÌÂÏ˘ ̯ÎÏ ˙ÂÎÈÓÒ‰
‰Ï‡˘ ˙Ó‡· ÂÊ¢
Æ˙ÂÁÙ˘Ó ∑∞∞–Ï μ∞∞ ÔÈ· ‰¢ÊÚ· ‰ÓÈ˘ È˙Ïȉ˜
‫צריך לפתח את‬
˙Ó‡‰ ÔÚÓÏ Æ‰·ÂË ¨‫˘ המקומות הקיימים‬¢ÂÈ· ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÔÈ· Ï„‚ Ï„·‰ Â˘È˘ ¯¯·˙Ó
˙‡ ÂÚ„È ˘ÓÓ ‡Ï
‫ אבל חובה גם‬‰ÈÈ· ˘¢ÂÈ· Ôȇ Ú„ÈÎ ÌÂÈÎ Æ̯„· ‰Ê΢ ‰˘ÚÓ ˙ÈÈ˘ÚÏ
ÌÈ„ÓÂÏ Â‡Â ¨‰·Â˘˙‰
ÔÂÂÈÎÓ Ì˘ ˙Â·Ï „Â‡Ó Ï˜ ‰È‰ ¯·Ú· Ìχ ¨ÏÏÎ
‫ להקים יישובים‬Ôȇ˘
ƉÚÂ˙ È„Î ÍÂ˙ ‰˙‡
‰¢ ÏÈÏ‚·Â ·‚· ·ˆÓ‰ Æ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰Ï Ìȯ„ÂÒÓ ÌÈω
‰¯ÊÚ ÔÂÓ‰ ÌÈÏ·˜Ó Â‡ ‫ לאנשים יש‬Æ‫ חדשים‬‰˘˜Ó ‡È‰ ¨¯Âʇ· ‰ÈÈ·· ˙ÎÓÂ˙ ‰È„Ó‰˘ Û‡ ÏÚ Æ„Â‡Ó
‡È‰˘ ߉Ó‡ß È˘‡Ó ‫˙ גם אופי שונה ≠ יש‬ÂÈÚ· Ï˘ ˙ÂÓÈ¯Ú ‰·ÈˆÓ ¨‡˘Â· ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ÏÚ „‡Ó
‫ כאלה שמתאימים‬‰ÎȯˆÓ Âχ ˙ÂÓ˜ӷ ‰˘ ‰ÊÂÊ˙ ÏΠƉÈ˯˜Â¯ÂÈ·Â
˙ ·˘ È È Ó ‰ ‰ÚÂ ˙ ‰
‫להתיישבות‬
˙˘‡ ÂÏ ˘È ÆÂÏ˘
Æ˙„Ú ÌÈ„¯˘Ó ÔÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡
‫ קהילתית חלוצית‬ÏÎ Â˙È ¨ÌȈÁÏ ‰„Â·Ú ‰·¯‰ ȯÁ‡ ¨‰˘ ȈÁÎ ÈÙÏ
ÌÚËÓ ˙„ÁÂÈÓ ¯˘˜
Â˙‡ ‰Îȯ„Ó‰ ߉Ó‡ß
‫ ויש שמתאימים‬ÌȯÈÚˆ‰ ‰ß¯·Á‰Â ¨ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈӯ‚‰ „ˆÓ ÌÈ¯Â˘È‡‰
ÂÈÏÚ˘ ÌÈ„Úˆ‰ È·‚Ï
‫˙‚·˘ לחיזוק מקומות‬‰Ï ÂÏÁ‰ ̉ ÆÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ Ì„˜Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÂÏÎÈ
˘·‚˙‰Ï È„Î ¯Â·ÚÏ
Æ¢˙ÈÓÂÏ˘ ÔÈÚ¯‚¢ Ï˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ Ï‚ÚÓ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ
‫ בכל אחת‬Æ‫קיימים‬
‰·¯‰ ¨ÏÏη Æ·Â˘ÈÈÎ
ȈÂÏÁ
¨È˙Ïȉ˜Â
È˙„ ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ‡Â‰ ÈÏÏΉ ÔÂÈÚ¯‰
‫מהאפשרויות יש‬
ƯÂÊÚÏ ÂÓ˙¯ ÌÈ˘‡
˙·¯ÂÚÓ‰
‡È‰
¯˙ÂÈ·
Ì‰Ï ˙·¢Á‰ ˙„˜‰ ˙Á‡ ƯÈÚˆÂ
‫הקרבה ואתגר‬

‫חלום בגליל‬

–”^™§ 
§¦¥›
‫בהנחיית הרב צפניה דרורי‬
‫• לימודי יהדות‬
‫• תואר ראשון בחינוך אקדמי מוכר‬
‫• מלגות ומגורים‬
‫לימודי מדרשה ותואר ראשון עם אפשרות לשנתיים בלבד‬
.‫ פטור מפסיכומטרי‬,‫מגורים ואווירה מדהימה‬
.‫לאה זנד מנהלת המדרשה תשמח לעזור לכל אחת בקליטתה‬
052-5211241 :‫ הדר אדלר‬- ‫לפרטים והרשמה‬
04-6944522 :‫ | פקס‬04-6942616 :‫טלפון‬
midrashak8@gmail.com
www.midreshet-tel-hai.co.il

‰ÈÈ˘Ú ‰È˙ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÎ˙‰ ÈÙÏ Æ·Â˘Èȉ ÍÂ˙· ˙È˙¯·Á‰
‰È‰˙ ‰ÈÈ˘Ú‰ ‰ÏÁ˙‰· ≠ ·Â˘Èȉ Ï˘ ˙¯˙ÂΉ ˙Ï‚ ÂȉÈ
̉ ¨‰¢ÊÚ· ·Á¯˙È ·Â˘Èȉ˘ ¯Á‡Ï ¨ÌÈÙ ÈÙÏÎ ˙ÂÂÎÓ
ÆıÂÁ ÈÙÏÎ Ì‚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÌȘÓ

ø‫ צה להשפיע‬°‰Ú˜˘‰
‫רו‬

?ęĕĔĝĘČ ĕČ
ęđĤĦĘ ęĕĥĕď
Ġ
?ĞĕĠĥĐĘđēĚ

ĕĜĤđĦ ĕĦĘĕĐģ
ĐĕĜĦĜ ÄęĕĤđĒČĐ ěĕĞĤĎĐ
°‫ הצטרף אליו‬Å ĦĜđėĥč

‫קורא לכם ל‬

:ğĤĔĢĐĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĘ

ĕĦĘĕĐģ ěĕĞĤĎ
ĕĚđČĘ ĦđĤĕĥ ěĕĞĤĎ
čĤĞ ĘĘđė
ĤĕĞč ĦđďđčĞ ěđđĎĚ
ĦđĜĕĕďđ ĐĘĕĐģ ĦđĜčĤĘ ďÂĚĕč

ČÂĔĕĘĥ ĥđĘĥ ĐďđĐĕ čĤĐ ĦđĥČĤč

0523-662684 đĚĘČ ĘČĠĤ čĤĐ :ęĕĔĤĠĘ
rafialemu@gmail.com

‫בואו ליומיים גיבוש‬

‫למכינה החקלאית החדשה‬
®‫©צפונית ליריחו‬

‫ב‬¢‫בבקעת ייט‬

®‫תוף∫ חוות עיינות קדם ©עומר‬
‫בשי‬
‫והשומר החדש‬

∫‫בתאריכים‬
®≥≠¥Ø∂© ‫כא≠כב בסיון‬
‫בית מדרש פעיל‬
‫הפרחת הבקעה‬
‫חקלאות‬
‫שמירה על קרקעות‬
‫העצמה אישית‬
‫התבוננות בכוחות הנפש‬

‫אפיקים‬
‫לתוכנית‬
‫הפועלת להעצמת ערכי היהדות‬
‫בבתי ספר מקיפים דתיים‬

‫ל תשע“א‬¢‫דרושים לשנה‬

‫ת ארצי ≠ אזורי‬Ø‫§ רכז‬
®‫ות ©בכל הארץ‬Ø‫§ מדריכים‬
‫לביצוע תפקיד חינוכיהדרכתי‬
ß‫≠י‬ß‫בכיתות ט‬

‫ה אדם ערכי תורני‬Ø‫אם את‬
‫עם יכולת גבוהה בהדרכה לאפורמאלית‬
‫וניסיוןון עם נוער‬
‫ונ ס‬

‫יש לנו אתגר מרתק‬
°‫בשבילך‬
‫קורות חיים עם ציון התפקיד המבוקש‬

jobs.afikim@gmail.com ∫‫יש לשלוח למייל‬
‫רק פניות מתאימות תענינה‬

052 9966610

∫‫לפרטים והרשמה‬
∞μ∞≠μ≥π±∞π∑ ‫שמואל‬
yetavm@gmailÆcom

đĜēĦĠ
ğĕĜĝ
ęĕĘĥđĤĕč

! ĥďē

ĐĒĕĜĎ ĕđĜĕĠ3
ęĕĘģ ęĕĜđģĕĦ ĕĦđĤĕĥ3
,ĖĘĥ ěĕĜčĘ ěđĕģĜ ĦĤčē ĥĠēĚ ĐĦČĥė
ĤĦđĕč ĕĞđĢģĚĐđ čđĔĐ ĦČ ĥĠēĚ ĐĦČ
ĦđďĝđĚ | ęĕďĤĥĚ | ĦđĎĤďĚ ĕĤďē

‫פלוס ניקיון‬
∞μ≤≠π∑∑≤≤≥∂

‫ יצאו עשרה בחורים יהודים עם נשק ביד‬,‫ בי"א בסיוון תש"ל‬,‫ שנה‬40 ‫השבוע לפני‬
‫ לגאול את יהדות רוסיה ולפתוח את שערי העלייה‬,‫לשדה התעופה בלנינגרד‬
‫ כדברי הפסוק בשיר השירים 'ביום חתונתו וביום שמחת‬,'‫"כינינו זאת 'מבצע חתונה‬
‫ וכיום ראש המחלקה‬,‫ אסיר ציון לשעבר‬,(62) '‫ נזכר הרב יוסף מנדלביץ‬,"'‫לבו‬
‫ הצעד הזה הביא להתעוררות גדולה בעולם‬,‫לדוברי רוסית במכון מאיר ואכן‬
‫ אלו‬."‫ מאות אלפי יהודים צעדו בערי הבירה בעולם עם כרזות "שלח את עמי‬.‫היהודי‬
‫ השאר היסטוריה‬20–‫ בית העבדים של המאה ה‬,‫המסו לבסוף את מסך הברזל‬
ÂÏ ÆÂÏ˘ ‰ÏÂÚÙ‰Ó „Â‡Ó ‰Î·Â‰˘ χ¯˘È ˙Ï˘ÓÓÏ „‚È·
ÌÈÒÈÈË· ÔÙ‡ Ì¢· Ú‚ÙÏ ‡Ï ‰¯Â¯· ‰ÂÂÎ ‰˙Èȉ ȯ‰
ÌÈȘ Ì„ ‰È‰È ‡Ï˘ „Â‡Ó ·Â˘Á ÂÏ ‰È‰ ÆÚ˘ÙÓ ÌÈÙÁ·Â
˙„¯ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ÙÈËÁ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÂÎ˙ ÍÎ Ï˘· ÆÂÈ„È ÏÚ
Æ¢ÒÂËÓ‰Ó ÌȯÈÈ˙‰

‫אור לגויים‬

˙‡ ßÛÂÏ˘Ïß ≠ ®˘‡¯Ó ÌÈÒÈ˯Ή ÏÎ ˙ÈÈ˜ ˙ÂÚˆÓ‡·
Â˙‡ ÏÈ·ÂÈ˘ ¨ıÈ˘ÓÈ„ È„ÈÏ ‰‚‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈÒÈÈˉ
Æ˙È˘ÙÂÁ‰ ‰È„·˘ χ ÈËÏ·‰ ÌÈÏ ÏÚÓ
‰ÙÂÚ˙‰ ‰„˘Ï ÂÚ‚‰ ¨¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ¨Ï¢˘˙ ÔÂÂÈÒ· ‡¢È·
Â˜˘ ‰ÒÈË ÈÒÈ˯ΠÌÚ ¨‚¯Â·¯ËÙ ÌÂÈÎ ‡È‰˘ ¨„¯‚ÈÏ·
‰ÊÁ‡˘ Á¯‰ ˙ÂÓÓ¯˙‰ ˙‡ ¯‡˙Ï ¯˘Ù‡ ȇ Æ˘‡¯Ó
Ϙӯ‰ Æχ¯˘È ˙χ‚· ÂÈ˘ÎÚ Û˙˙˘Ó È‡˘ È˙˘Á ÆÂ·
˙ÂÏÚÏ Âà ‚¯‡˙‰Â ¨‰ÒÈˉ ÏÚ ÊȯΉ ¯·Î ‰ÙÂÚ˙‰ ‰„˘·
ÌÈÏÈÈÁ Ì‚Â ¨ÌÈÒ¯ ÌÈÁˆ ÂÎÂ˙Ó ÂˆÙ˜ Ú˙ÙÏ ÆÒÂËÓ‰ ÏÚ
Â¯ˆÚ ÆÂÈÏÚ ÂÏÙ˙‰ ÌȯÁ‡ ˙ÂÓ˜ӷ ÂÏ Â·¯‡˘ ÌÈÙÒÂ
ÂÏ˘ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï΢ ÂÏ ÂÚȄ‰ Ì˘ Ɖ¯È˜ÁÏ ÂϷ‰ „ÈÓ
Æ¢˙ÂÂÓ ˘ÂÚÏ ÌÈÈÂÙˆ ÂÁ‡˘Â ¨˙ÂÚÂ„È ¯·Î

‫ארנון סגל‬
Ï·˜Ï ˙ȘÂÁ ˙¯˘Ù‡ ÏÎ ÌÈ˘ Ô˙‡· ‰˙Èȉ ‡Ï¢
˙ÏÂÚÙÏ ˙·ÈÒ‰ ˙‡ ßıÈ·Ï„Ó ·¯‰ ˜ÓÓ ¨¢‰ÈÈÏÚ ¯˙ȉ
˙ÂÈÈ„Ó ÂωÈ ÌÈÈËÈÈ·ÂÒ‰ ˙ÂÂËÏ˘‰¢ ÆÂÏ˘ ‰¯È¯·–Ôȇ‰
¯˘˜ Ï˘ ˙¯˘Ù‡ ÏÎ ÂÏÏ˘Â ¨˙ÂÂÎÓ ˙È„Â‰È ˙ÂÏÏ·˙‰ Ï˘
˙ÚÂ˙· ¯·Á ¨‰¯Â˘‰Ó ÈËÈÈ·ÂÒ Á¯Ê‡Î È˙Ï„‚ È‡ Æ˙˘¯ÂÓÏ
ÆÈ„Â‰È ÍÂÈÁ ÌÏÂÚÓ È˙ϷȘ ‡Ï ¨˙ÈËÒÈÂÓ˜‰ ¯ÚÂ‰
˜ÂÓÚ Ì˘Â¯ ‰¯È˙‰ ¨ÌÈÓȉ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ ‰‡· ʇ Ï·‡
˙ȯ·· ‰„ÒÂ ‡È‰‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙·˜Ú· ƉÈÒ¯ È„Â‰È ¨Â·Ï·
‰¯ËÓ ·Èˆ‰Ï ÛÂÒ ÛÂÒ ‰ÊÚ‰˘ ¨˙ÈÂȈ ˙¯˙ÁÓ ˙ˆÚÂÓ‰
˙ÂÏÏ·˙‰‰ ˙‡ ÚÂÓÏ ≠ ‰ÈÒ¯ ˙ÂÂËÏ˘ Ï˘ ÂÊÏ ‰ÎÂÙ‰
Ɖˆ¯‡ ‰ÈÈÏÚ ¯˘Ù‡ÏÂ
˙˘· ¨Ê‡ ۯˈ‰ ¨˙ÈÂȈ‰ ˙¯˙ÁÓ‰ Ï˘ ÌÈÙÈÒ‰ „Á‡Ï
¯·Ú˘Ï ˙ÒÈÈË „˜ÙÓ Ô‚ÒÂ Ô¯Ò ·¯ ¨ıÈ˘ÓÈ„ ˜¯‡Ó ¨±π∂π
ÏÚ ËÏ˙˘‰Ï ≠ ¯ÈÚÒÓ ÔÂÈÚ¯ ÂÏ ÚȈ‰ ‡Â‰ ÆÈÒ¯‰ ‡·ˆ·
ƉȄ·˘Ï ÒÂËÓ‰ ˙‡ Ïȷ‰Ï ¨˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ·· ˙ÈÓÈÙ ‰ÒÈË
¨˘Â¯„ ¨ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ï·˜ ÌȇÂ˙ÈÚ ˙·ÈÒÓ ÌÈȘ ¨ÚȈ‰ ¨Ì˘

‰ÂÂȉ Ì‚Â ‰ˆÂ‡˙ ÒÙ˙ Íω ÂÏ˘ ¯Â¯Á˘‰ ˜·‡Ó¢
ı¯‡· ˘‚ÂÙ È‡ ÌÂȉ „Ú ÆÌÏÂÚ‰ ˙„‰ÈÏ ß‰·˘ÁÓÏ ¯ÓÂÁß
ÂÈÏÚ Í˙ÂÎÊ·ß ÈÏ ÌȯÓ‡˘ ¨˙ȯ·‰ ˙ˆ¯‡Ó ¯˜ÈÚ· ¨ÌÈÏÂÚ
¢Á ̉ ÂÏ˘ ˜·‡Ó‰ ÏÚ ÂÚÓ˘˘Î˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰Ê ¨ß‰ˆ¯‡
‰ÈÈÏÚ ÔÚÓÏ ˙ÂÓÏ ÌÈÎÂÓ˘ ÌÈ„Â‰È ˘È˘ ÍÎ ÏÚ ‰˘Â·
ÆÚ·ˆ‡ ÌÈÙ˜Â ‡Ï ¯˘·‰ ¯ÈÒ ÏÚ ÌÈ·˘ÂÈ Ì‰ „ÂÚ· ¨‰ˆ¯‡
ÌÂÒ¯Ù ˙·˜Ú· ˙ˆÓÏ ‰¯Â˙Ï Â·¯˜˙‰˘ ÌÈ·¯ Ì‚ Âȉ
‫כל נִ סי רוסיה‬
Æ˙¯Á‡ ˙ˆӠ˙·˘‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ‡Ïη ÈÏ˘ ‰„Ù˜‰‰ ¯·„ Ï˘·˘ ÌÈÁÂË· Âȉ ÌÈÒ¯‰ ∫ÌÈÒ ‰ÓÎ Âگȇ ԇΠϷ‡¢
¯Ò‡Ó ˙Â˘ ˘ÂÏ˘Ï ‡Ïη È„ÂÚ· È˙ËÙ˘ ÍÎ Ï˘· ˜¯ ¨·‚‡ ÈÂÙˆ‰ Ì‚ډ ϯ‚‰Â ÂÏ˘ ˙ÂÈÎ˙‰ ˘Â·È˘ ÏÚ Ìω‰
Æ„Â‡Ó ÌȯÈÓÁÓ Ìȇ˙· ˙ÂÙÒÂ ‰ÏÈÁÓ ˘˜· ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ‰Ë¯Á ÚÈ· ¨¯·˘È ÂÁ‡ ¨ÂÏ
¨„¢È‰ ‡‰Î ¯È‡Ó ·¯Ï ‰È‰˘ ıÓ‡‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ‰·ÂÁ
ÂÎ˙ ˯Á˙È ‡Ï˘ ÈÓ ˙‡ Æ˙ÂÂËÏ˘‰Ó
Ȅ‰ȉ „ÒÓÓ‰ ÈÙÏÎ ˜ÚÊ ÂÚÓÏ ˙ȯ·‰ ˙ˆ¯‡· ÔÈ‚Ù‰˘ ÍΠ¨ÌÏÂÚ ¯Ò‡ÓÏ Â‡ ˙ÂÂÓÏ ÔÂ„Ï ÌÈÒ¯‰ ‫ להשתלט על טיסה‬- ‫ארק דימשיץ הציע לנו רעיון מסעיר‬
˙ȯ· Ȅ‰ȷ „‚· ‡Â‰ Íη˘ ≠ ÏÈÙ¯٠ÍÈÓ‰Ï ÛÈ„Ú‰˘ ≠ ˙„‰È ˙‡ ß·ËÂÓÏ ·È˘‰Ïß Á˜Ï „ÓÏÏ
.‫ ולהוביל את המטוס לשבדיה‬,‫פנימית בברית המועצות‬
Ï˘ ˙ÂÈ‚Ȉ‰ ˙‡ ÂÈ˘‡ ÌÚ Û˜˙Ï ÏÁ‰ Û‡ ‡Â‰ Æ˙ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÁ‰ ¨ÂÂÓÎ ¨‰˜ÏÁ·˘ ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ·
,‫ ונדרוש‬,‫ נקיים מסיבת עיתונאים קבל כל העולם‬,‫ הציע‬,‫שם‬
˙Â„È„È È‚¯‡ ÈÈÓ ÏÎ Ì‚Â ¨˙ȯ·‰ ˙ˆ¯‡· ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ· ÏÈ·˜Ó· Æ˙ÂÈÂȈ ˙ÂÙȇ˘ ÚÈ·‰Ï ¯·Î
‫ להיאבק למען פתיחת שערי רוסיה‬,‫בעיקר מיהודי העולם‬
Æ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ· ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙È˘˘ ˙ȯ·‰ ˙ˆ¯‡· ÌȯˆÚÓ ˙ÂÂËÏ˘‰ Âڈȷ ÂÏ˘ ¯ˆÚÓÏ
¨Â˙‡ ‡Î„Ï Í¯„ Ôȇ˘ ÂÈ·‰ ÌÈÒ¯‰ ˙‡Ê ˙·˜Ú·
¨‚¯Â·¯ËÙ· ¨‰·˜ÒÂÓ· ≠ ÂÏ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÊÎ¯Ó Ïη ÌÈ·Á¯ ƉÈÒ¯ È¯Ú˘ ˙ÁÈ˙Ù ÔÚÓÏ ˜·‡È‰Ï ¨ÌÏÂÚ‰ Ȅ‰ÈÓ ¯˜ÈÚ·
È˙Â¯È˘ ÈÙ ÏÚ˘ ÂÚȄ‰ ̉ Ɖ˜ÈË˜Ë ˙Â˘Ï ÂËÈÏÁ‰Â ÌÈ˘ÂÙÈÁ ÂÎ¯Ú ÌÂ˜Ó Ïη Æ˙ÂÙÒÂ Ìȯڷ ·È˘È˜· ¨‰‚ȯ· È˙˘Á Ɖ·¯ ˙·‰Ï˙‰· Â˙‡ È˙ϷȘ ‰Ê‰ ÔÂÈÚ¯‰ ÈÏ Ú„Â˘Î
˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ· ˙„‰ÈÓ ÌÈÊÂÁ‡ ‰¯˘Ú Ì‰Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ¨Ì‰Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ͯ„ ‰˙Èȉ ÂÊ Æ‰˘Ú¯ ‰È„Ó‰ ÏΠ¨˙¯ȘÁ È˙˘‚¯‰ Æχ¯˘È ÌÚÏ È˜ÏÁ ˙‡ ̯˙Ï È¯Â˙ ÚÈ‚‰ ˙Ú΢
ÔÎÏ ¨ÈÂȈ‰ ˜„ÈÈÁ· ßÌÈÚ‚ß ¨˘È‡ Ûχ ≥∞∞–Î ¨ÔÓʉ Â˙‡· „ÈÒÙ‰ ¨¯ˆÚ ‡Ï ̇ Ì‚ ¨ÌÈ˘ÂÙÈÁ Â˙È·· ÂίÚ˘ ÈÓ ÏÎ ÈÎ Ï˘ ÌÈÏ„‚‰ Ìȯ·Ȃ‰ ÌÚ ˙Á‡ ‰¯Â˘· Â˙‡ „ÈÓÚÓ ‰Ê˘
̉ Æ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ·Ó ‰‡ÈˆÈ ˙ÂÂÈ˘È¯ Ì‰Ï ˙˙Ï ÌÈ·ÈÈÁ ˘Â¯ÈÙ· ‰Ê ≠ ˙‡Ê Ïη ÆÂÏ˘ ‰„·ډ ÌÂ˜Ó ˙‡ ˙ÈËÓ¡ È΄¯Ó ¨¯Â„ÏÙÓÂ¯Ë ≠ È˙ίډ ÍÎ Ï΢ Âχ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ
Ï·‡ ¨ÈËÈÈ·ÂÒ‰ Ï˘ÓÓÏ ˙·Ȉȉ ˘˘‰ ¯ÊÁÈ Íη˘ ¯·Ò
Ư·˘ ‡Ï ÂÈ˘‡ ≠ Ò ‰È‰
ÆÆÆ˙Á‡ ‰¯Â˘· ·ˆÈ ÌÏÂÎ Èψ‡ ÆÏ¢‰ˆ ÈÏÈÈÁ ¨ßıÈ·ÏÈ‡
¯˘È·˘ „Úˆ ÂÏÈه ¨Ì‰Ï˘ ‰˘˜ ˙ÂÚË ÂÊ˘ ¯¯·˙‰ ‰¯‰Ó· ˙Â˙È·˘· ¨˙Â‚Ù‰· ≠ ÈÂÏ‚ ˜·‡Ó· ÂÏÁ‰ ̉ ∫ÍÙ‰Ï ˘ÓÓ
˙ÈÎÂ˙Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈÙ˙¢ ÒÈÈ‚Ï ‰È‰ ÈÏ˘ ÌȄȘÙ˙‰ „Á‡
Ɖ˘ Ìȯ˘Ú ¯Â·ÚÎ ÂÏÂÎ ÈËÈÈ·ÂÒ‰ ¯Ë˘Ó‰ ˙ÂËËÂÓ˙‰ ˙‡ „Úˆ ≠ ̉È˙‡ÁÓ Ï˘ ÈÂӉ ÈÂÏ‚ ÌÂÒ¯Ù·Â ·Ú¯Â ˙Œ ·÷
Œ
Úˆ·Ó· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Æ˘ÓÓ Ò ¨¯ÊÂÓ ¯·„ ‰¯˜ ԇΠƉÏÂÚÙ‰
‰È„Ó‰ Ï˘ ¯·Ú˘Ï ÌÈÁ¯Ê‡ ÈÙχ ˙‡Ӣ Ú‚¯· ÈÎ
Æ˙È˘ÁÂÓ ˙ÂÂÓ ˙ÎÒ· ‰Î¯Πȯ‰ ‰˙Èȉ ‰Ê‰
‫ זו שהשלטונות‬,‫תאום העולם הבין את הבעיה שלנו‬
·˙ÎÂ È˘ÙÂÁ‰ ÌÏÂÚ· ¯·Î ‡ˆÓ ˙‡Ê‰ ˙‡Î„Ó‰
¯ÂÓ˘Ï ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈÈÒ¯‰ ˙ÂÂËÏ˘‰˘ ÂÚ„È
ÏÎ ¨˘ÙÂÁ‰ ˙Â¯˙È ÏÚ ‰ÈÒ¯· ¯˙Â˘ ̉ȷ¯˜Ï .‫הסובייטיים הצליחו להסתיר בצנזורה שלהם במשך שנים רבות‬
̇˘Â ¨Ì‰Ï˘ ˙ȯȇ‰ ‰È¯ÂËȯˉ ÏÚ ·Ëȉ
ÌÚ ¯˘˜Ï ڄÈÓÏ ÂÙ˘Á ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ· ÈÁ¯Ê‡
‫ זה מה שהוביל לפתיחת‬.‫˙ פתאום הבינו שמדכאים כאן עם שלם‬·ÎÚ ‡Ï· ÒÂËÓ‰ ˙‡ Â˯ȟ È Ì‰ ¨Ì„È· ‰ÏÚÈ
Ɖ¯·‚ ‰Îω ˙ÈÓÈÙ‰ ‰ÒÈÒ˙‰Â ¨È˘ÙÂÁ‰ ÌÏÂÚ‰
˙ÈËÒÈÂÓ˜‰ ‰È‚ÂχȄȇ‰ Æ˙ÂȯÒÂÓ
'‫ המאבק הגדול שנכנס להיסטוריה תחת הכותרת 'שלח את עמי‬‰˙Èȉ
ÌÈÈ˙‡Ó ˜¯˘ ÍÎÓ Âη‰ ÌÓ‡ ÌȄ‰ȉ ÂÁ‡
˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ·Ó Á¯·˘ ÈÓ ¨„Â‡Ó ˙ȯÊ·
¯‚ȉ ÌÈÙÒÂ‰ Ûχ ‰‡Ó ÂÏȇ ¨ı¯‡Ï ÂÏÚ ÌÎÂ˙Ó Ûχ ÊÚÈ Â‰˘ÈÓ˘ ¯‡˙Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ ȇ ʇ „Ú ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ··˘ ˙ÂϘ· È˙ÒÈÈ‚ Âχ ÏÎ ˙¯ÓÏ˘ ‰È‰ ‡ÏÙ‰ Æ„‚Â·Ï Ê‡ ·˘Á
‰˙Èȉ ȇ„ ÂÊ Æ˙ȯ·‰ ˙ˆ¯‡ ¯˜ÈÚ· ¨˙¯Á‡ ˙ˆ¯‡Ï ‰Â‡‚· ‡ÏÎÏ Â„Úˆ ̉ Ì˙‡ ‰¯ˆÚ ‰¯Ë˘Ó‰˘Î Æ˙¢ÚÏ ‰¯˙È Æ˙ÈÂȈ‰ ˙¯˙ÁÓ‰ ȯ·Á ·¯˜Ó Úˆ·ÓÏ ÌÈÙ˙¢ ‰·¯
¯Â·Ú Ï·‡ ¨ÂÏ˘ ÈÓ‡ω „·η ‰Ú‚Ù˘ ˙¯ÚÂÎÓ ‰ÚÙÂ˙ ˙‡ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÛȯÁ‰˘ ‰Ó ¨ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈËÙ˘Ó ÂÂÓÎ ÂωÈ ÏÚ ¯˘Â‡· ÈÏ Â„Â‰Â ˙¢‚¯˙‰· È˙‡ ˜·ÈÁ ÂÏÈÙ‡ ̉ ¨ÍÎÓ
ÂÈ·‰ ̉ ÌÈÂÒÓ ·Ï˘· Ư˙ÂÈ ‰˘˜ ¯·˘ ‰È‰ ‰Ê ˙ÂÂËÏ˘‰ ‰ÈÏÚ ÂÓÈȇ Ɖ„‚ ¯·È„ ÌÏÂÚ‰ ÏΠƉÈÒ¯ „‚ ÌÏÂÚ· ‰‡ÁÓ‰ ¯Ó‡ ‰È‰ „ˆ‰Ó ÏÎ˙ÒÓ ‰È‰˘ ÈÓ Æ˙ÈÎ˙Ï Ì˙‡ È˙ٯȈ˘
È˙Ú‚‰ È‡˘Î ¨ÍÎ Æ˙È˘· ÌÈ¯Ú˘‰ ˙‡ ÂÓÒÁ ˙ÂÚˉ ˙‡ ̇˙٠ƉÈÈÏÚ ˘ÙÂÁ ¯˘Ù‡˙ ‡Ï ̇ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂȈ˜Ò· ̉ ȯ‰ ø‰ÁÓ˘‰ ‰Ó ÏÚ ≠ ÌÈÙ¯ÂËÓ ÂÏω ÌÈ˘‡‰˘ ȇ„Â
È¯Ú˘ Âȉ ·Â˘ ¨‡Ïη ÌÈ˘ ±± ȯÁ‡ ¨±π∏± ˙˘· ı¯‡Ï
ÆÂÏ ÂÓˢ ÁÙ· ÌÓˆÚ· ÂÏÙ ̉˘ ÂÈ·‰ ÌÈÒ¯‰
ÆÏ–‡Ï ‰„Â˙ ¨·ˆÓ‰ ‰È‰ ‰ÊÎ Ï·‡ ¨˙ÂÓÏ ÌÈÎω
‡È·‰˘ ˙ÙÒÂ ˜·‡Ó ˙ÙÂ˙ ˘¯„˘ ‰Ó ¨ÌÈÏÂÚ ‰ÈÒ¯ ÂÓˆÈÚ· ¨ËÙ˘ÓÏ Â˙‡ ÂÏȷ‰˘Î ÆÂ¯·˘ ‡Ï ÂÁ‡ Ì‚
ÏÚ ßÂÏÚß ÌÈÈÒ¯‰ ÔÂÁËÈ·‰ È˙Â¯È˘˘ ‡Â‰ ¨ÂÚ„È ‡Ï˘ ‰Ó
˙‡ Ô‡‚· Â¯‰ˆ‰ ¨‰ÎÂÁ‰ ‚Á Ï˘ Â˙‡ ÒÂÙ˙Ï ÂÎ˙ ̉ Æ˙„ÂÎÏÓ ÂÏ ÂÓË ÂÏ˘ ˙ÈÎ˙‰
‫ניצחון היהודי על הסובייטים נתן תנופה למאבק של עמים‬
˙ÂÂËÏ˘‰Ó Â˘¯„ ¨ÂÏ˘ ßÔÈÓ‡Ó È‡ß‰ ˙ÂÂÓ ÔÈ„ ȯʂ· ÂÓÈÈ˙ÒÈ˘ ‰Â‡¯ ÈËÙ˘Ó ÂÏ Í¯ÚÏ ¨ßÌÁ ÏÚß
‫ ישבתי בכלא‬.‫אחרים בברית המועצות נגד המשטר הרודני‬
ÏÎÏ ‰ÈÈÏÚ ˘ÙÂÁ ˜ÈÚ‰Ï ÌÈÈÒ¯‰ ˙‡ ‡Î„Ï Ì‰Ï Ï˜È Í΢ ·˘Á ¨ÌÈ΢ÂÓÓ ÌÈ¯Ò‡Ó Â‡
‫ והם הודו‬,‫ עם ראשי תנועות לאומיות אחרות בברית המועצות‬ÂÏ˘ Á˙ÙÓ‰ ̇· ¨ıÈ˘ÓÈ„ ÆÌȄ‰ȉ ˙ȯ·· ˙Ú ‰˙‡· ‰¯¯ÂÚ˙‰˘ ˙ÏÏÂΉ ˙ÈÓ‡ω ‰Ùȇ˘‰
‰ÈÒ¯ ˙‡ ÌÈ˘‡‰ ¨ËÙ˘Ó·
Æ˙ˆÚÂÓ‰
‫ בפיהם שאנחנו היינו עבורם מקור השראה‬‰„ÓÚ·
‡Â‰ Æχ¯˘È ˙È„Ó „‚ ˙ÈÓ˘ÈË‡ Âȯ·Á Æ˙¯ÈÈ˙ ¯˙‡Ï ÌȯÈÈ˙ ÏÈ·Â‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ÒÂËÓ‰
˙ÈÂÓ‰‰ ‰ÈÈÏÚÏ ¨±ππ± ˙˘· ÈÒ¯‰ ¯Ë˘Ó‰ Ï˘ Â˙Òȯ˜Ï ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ·˘ ˙ÈÒ¯‰ ‰Úˉ˘ ¨ÌÂȉ Ì‚ ÔÂÎ˘ ‰Ó ¨ÔÚË ˙‡ ÔÎ˙Ï È„Î ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰Ê‰ ˜· ÂÒˢ ¨˙¯˙ÁÓ·
ƉÈ˙·˜Ú·˘ ÚÈÓ‰˘Â ¨¯˜˘ ‡È‰ ̉È˙ÂÈÂÎÊÏ ‰‚‡„ ÍÂ˙Ó ÌÈ·¯Ú· ˙ÎÓÂ˙ ¨¯„ÂÒÓ ‰ÙÂÚ˙ ‰„˘ ÌÈȘ ‡Ï ‰˙ÈÁ‰ ¯˙‡·˘ ÂÏÈ‚ ¨‰ÏÂÚÙ‰
Ï˘ ˜·‡ÓÏ ‰ÙÂ˙ Ô˙ ÌÈËÈÈ·ÂÒ‰ ÏÚ È„Â‰È‰ ÔÂÁˆÈ‰
Æχ¯˘È ˙‡˘ ‡Â‰ ‰Ï˘ È˙Ó‡‰ ÆÂ˙ÈÁ·Ó Ô¯˙È ‰È‰ ‰Ê ƯÚȉ ˜ÓÂÚ· ˙Úˆ·˙Ó ‰˙ÈÁ‰˘Â
È˙·˘È ÆÈ„¯‰ ¯Ë˘Ó‰ „‚ ˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ·· ÌȯÁ‡ ÌÈÓÚ ¨ËÙ˘Ó‰ ȯÁ‡ „ÁÂÈÓ·Â ¨Â¯ˆÚÓ ÏÚ Ú„Â˘Î ∫ÛÒÂ ÒÂ
ÔÎÂÒÓ „Úˆ ≠ ¯È‡· ÒÂËÓ‰ ˙‡ ÛÂËÁÏ ˙ÂÒÏ ‡Ï Âà Î˙
¨˙ˆÚÂÓ‰ ˙ȯ·· ˙¯Á‡ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÚÂ˙ È˘‡¯ ÌÚ ‡Ïη ·ÂˆÈʘ ¨ÛÒÂ ¯·Á ÏÚ ıÈ˘ÓÈ„ ÏÚ ˙ÂÂÓ ÔÈ„ ȯʂ ¯ʂ˘Î ˙„È¯È ¯Á‡Ï ¨¯ÚÈ· Â˙˙ÈÁÏ „Ú ÒÂËÓ· ÒÂËÏ ‡Ï‡ ¨È„ÓÏ
„Á‡ Ɖ‡¯˘‰ ¯Â˜Ó Ì¯Â·Ú ÂÈȉ ÂÁ‡˘ ̉ÈÙ· „‰ ̉ ˙·ÈÒÓ˘ ¯¯·˙‰ ¨®ÌÏÂÚ È¯Ò‡Ó ±≤–Ï È˙ËÙ˘ ˙È˘È‡ È‡© Â‡„È ˙‡Ê© ˙¯˙ÁÓ‰ ȯ·Á ˜¯ ÒÂËÓ· ¯˙ÂÂÈÈ˘Î ¨ÌȯÈÈ˙‰
¨¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÈÏ ¯Ó‡ ˙Èȇ¯˜Â‡‰ ˙ÈÓ‡ω ‰ÚÂ˙‰ È˘‡¯Ó ‰Ó˜ÈÓ ˜¯ ƉÏË· ‡Ï ̈ڷ ˘‡¯Ó ÂÎ˙˘ ÌȇÂ˙ÈÚ‰
‰Ï„‚‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ˙Ù˜Ê Ì˙ÂÎÊÏ˘ ÂÏ‡Ó „Á‡Î
ÔÂÈÏÈÓ ÌÈÚ·¯‡ ·¯˜Ó ¨ÈÒ¯ ÈÂÎÈ„· ÌÈÂ˙ Âȉ ̉˘Î˘ ‰¯˜ ÍÎ ÆÆÆÈÒ¯‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ìχ χ ‰È„·˘Ó ˜˙Ú‰
ÔÂÈÏÈÓ ÍÂ˙Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï Í˙˘ÂÁ˙ È‰Ó ¨‰ÈÒ¯Ó
ÂÊ ÆÈÒ¯‰ ÔÂËÏ˘· ‰„ȯÓÏ ‰ÓÊÈ ÏÎ ‰Ó˜ ‡Ï ÌÈȇ¯˜Â‡‰ ˙‡ „È¯Â‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ¨ÂÏ˘ ¯ˆÚÓ‰ ‡˜Â„˘
øÌÈ„Â‰È Ìȇ Ûχ ≥∞∞–Î ¨ÌÈÓÚ‰ ¯·ÁÓ ÂÏÚ˘ ÌÈÏÂÚ‰
˙¯˙ÁÓ‰ ˙Áψ‰· ¨ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÌÚ ¨ÂÙˆ˘ ȯÁ‡ ˜¯ ‰¯¯ÂÚ˙‰ Û˘Á ÏÚÂÙ·˘ ‰Ê ‡Â‰ ¨˙ÂÈÓ‡ω ÂÈ˙ÂÙȇ˘ ÏÚ ÍÒÓ‰
˙‡ ¯Â˙ÙÏ Íȯˆ˘ ÌȯÓ‡˘ Âχ ÏÚ ˜ÏÂÁ È‡¢
ÆÌ˘ ¯Ë˘Ó‰ ˙‡ ÒÈ·‰Ï ‰ÈÒ¯· ˙ÈÂȈ‰ ÈÈÓ Ïη Æ¯È·Ú‰Ï Â˘˜È·˘ ¯ÒÓ‰ ˙‡ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÈÈÚÏ
ÁÈ‰Ï Íȯˆ ÆʯÂÊÓ ÛÈ˜Ó ¯ÂÈ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡Ê‰ ‰ÈÚ·‰
͢Ӊ ‰˙Èȉ ÂÏ˘ ˙¯˙ÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡Ê‰ ‰ÈÁ·‰Ó
ÂÈ˙ÂÁÙ˘Ó È· ÂÁÈψ‰ ¨˘Ù ˙¯ÈÒÓ· ¯˜ÈÚ·Â ˙ÂÈÂÓÎÁ˙‰
˙‡Ê‰ ‰˜ÈÓ‡È„‰Â ¨Ë‡ ˇ ı¯‡‰ ˙‡ ·ÂÊÚÏ Ì‰Ï
˙ÓÊÈ˘ ÍÎÏ ÌÈÚ„ÂÓ Âȉ ÌÏÂÎ ÆÌÈÓȉ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓÏ ˙ÂÈ¢Á¯˙‰‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰·˜ÒÂÓ· ÌÈ¯Ê ÌȇÂ˙ÈÚÏ ¯È·Ú‰Ï
¯·Î ÌȄ‰Ȗ‡Ï Ûχ ‰‡Ó ˙ÂÁÙÏ Æ˙ÓÈȘ ¯·Î ËÏÁ‰·
¨ÈÒ¯ ˜˘·Â ·¯ ÈÒ¯ „„ÈÚ· ‰˙Èȉ ÌÈ·¯Ú‰ Ï˘ ‰ÓÁÏÓ‰ Ȅ‰ȉ ÌÏÂÚ· È˙·¯ ˙¯¯ÂÚ˙‰Ï ‡È·‰˘ ‰Ó ¨ËÙ˘Ó‰ Ìχ·
‡Ï Ì˙‡ ÌÈ„·ÎÓ Ô·ÂÓÎ ÂÁ‡ ƉÈÒÂ¯Ï Ô‡ÎÓ Â·˘
χ¯˘È Ï˘ ÔÂÁˆÈÎ ÌÏÂÎ ˙‡Ê ¢¯ÈÙ ¨‰ÁˆÈ χ¯˘È˘Î ˙¯ȷ Ïη ÂÈ‚Ù‰˘ ¨ÌȯÁ‡ ÌÈ·¯ Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ ÈÓÁÂÏ ·¯˜·Â
‰¯Â˙‰ ˙‡ ¯ÂÎÓ ‡Ï Ì‚ È˘ „ˆÓ Ï·‡ ¨Ì‰· Ú‚Ù
˘Â‚‰ ˙ÂÈ„Ó ¯‡˘·Â ‰ÈÎ߈· ¨‰È¯‚‰· ¨ÔÈÏÂÙ· ƉÈÒ¯ ÏÚ ÂÊ ¨ÂÏ˘ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ÔÈ·‰ ÌÏÂÚ‰ ̇˙Ù ÆÂ„Ú· ÌÏÂÚ‰
Ú‚¯· ÆÂÓˆÚ ˙‡ ÏÈÙ˘ ‡Ï ˙„‰È‰ ˙‡ ÏÈÊÂ ‡Ï ÆÂÏ˘
ƉÏ„‚‰ ‰ÈÒ¯ ˙‡ ÁˆÏ ¯˘Ù‡˘ ʇ ÂÈ·‰ ¨ÈÁ¯ÊÓ‰ Ì‰Ï˘ ‰¯ÂÊˆ· ¯È˙Ò‰Ï ÂÁÈψ‰ ÌÈÈËÈÈ·ÂÒ‰ ˙ÂÂËÏ˘‰˘
ÏÂÊÏÊ ÛÈÒÂÓ ˜¯ ‰Ê ¨Â¯ÈÈ‚˙È˘ ̉Èχ ÌÈÁ˙Ó ÂÁ‡˘
ÆÌ˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú È¯‰ ˜·‡Ó‰ Ƈ·‰Ï Ì‚ ÈÏ˘ Á˜Ï‰ ‰Ê
‰Ê ÆÌÏ˘ ÌÚ Ô‡Î ÌÈ‡Î„Ó˘ ÂÈ·‰ ̇˙Ù Æ˙·¯ ÌÈ˘ ͢ӷ
¯È‡Ó ÔÂÎÓ· ƯÈÈ‚˙‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ ˙ÂÁÙ „ÂÚ Ì‰Â Ì„ˆÓ
¨˙ÈËœ‡ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ≠ ‰ÈˆÂÏ·‡ ÌÈÙÈ„ÚÓ ÂÁ‡ „ÈÓ˙˘ ÔÂÎ ˙Á˙ ‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ÒÎ˘ Ï„‚‰ ˜·‡Ó‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ Ïȷ‰˘ ‰Ó
˘ÓÓ ¨¯ÈÈ‚˙‰Ï Ìȇ· ÌȇÏÙ ÌÈ˘‡ ÂÏȇ ‰‡Â¯ È‡
ÆÈËÒ¯„ ‰˘ÚÓ ˙¢ÚÏ Íȯˆ ÌÈÓ„˜˙Ó ‡Ï Ìȯ·„˘Î Ï·‡
ÆßÈÓÚ ˙‡ ÁÏ˘ß ˙¯˙ÂΉ
˙„·ÂÎÓ‰ ͯ„‰ ‡˜Â„˘ ÁÈÎÂÓ ‰Ê ¨ÌÈÏ„‚ ˙ˆˆÈ
‡·ÎÂÎ ¯· ˙‡ ¨ÌÈÎÙ‰Ó‰ ˙‡ Íȯˆ˘ ‰ÁÈÎÂÓ ‰È¯ÂËÒȉ‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÒÂËÓ ˙ÙÈËÁ Ï˘ ‰Ù˜˙ ÂÊ ‰˙Èȉ˘ Û‡ ÏÚ
≠ Ì‰Ï Ìȇ˙Ó ÔÈÈÚ‰˘ Âχ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰˘˜‰Â
ͯ„· ÌÈ˘Ú ‡Ï ˙Ó‡· ÌÈÏ„‚‰ Ìȯ·„‰ Ƈ·È˜Ú È·¯Â ˙‡ ¯ÂˆÈÏ Ú„È ‡˜Â„ ÌÏÂÚ‰ ¨ÌÈ·¯Ú ÌÈËÒÈ¯Â¯Ë È„È· ÂÏÂÎ
Æ¢¯ÈÈ‚˙‰Ï
Æ¢‰¯‚˘‰ ˙‡Ê ¨˙È·¯Ú‰ ¯Â¯Ë‰ ͯ„Ï ÂÏ˘ ˘ÙÂÁ‰ ˜·‡Ó ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰

‫מ‬

‫ה‬

ęĕĜđĤēČ ĦđĚđģĚ đĤĦđĜ

ěđĕģĕĜč ęĕĜĞđĢģĚĐ

ęĕĢđĤ
ĦĝĜė Ħĕč
...ĕģĜ

‫הרב יוסף מנדלביץ' מספר על המבצע שהצית את ההתקוממות בברית המועצות‬

‫פ‬

‫רחוב ללא מוצא במרכז תל אביב‬
‰˘Èί ˙ˆÂ·˜

₪ 1,370,000 ‫ שלושה חד' החל מ‬₪ 1,056,000 ‫שני חד' החל מ‬
!‫לרציניים בלבד‬

‫ארבעים שנה‬
'‫ל'מבצע חתונה‬

‫לתלמידתנו‬

‫בת אל גטרר‬

‫סטודנטית במכללה האקדמית לחינוך‬
‫גבעת ושינגטון במסלול חינוך גופני‬
‫וסטודנטית ביחידה ללימודי תעודה‬
‫גבעת ושינגטון בקורס מאמני טקוואנדו‬

‫ברכות לרגל זכייתך‬
‫באליפות אירופה בטקוואנדו‬
°‫לכי בכוחך זה‬
‫מברכים‬

‫ר אביעזר ויס¨ ראש המכללה‬¢‫ד‬
‫אלון יוניאן¨ ראש היחידה ללימודי תעודה‬

4

‫התנדבי לשרות לאומי במוקדי הבטחון של ישובים בארץ‬

‫תפקיד מעניין‪ ,‬מאתגר ומציל חיים‬
‫השרות במוקדים כולל הפעלת מערכות תצפית‪,‬‬
‫תקשורת וניהול ארועים בטחוניים ואזרחיים בכל הגזרה ועוד‪...‬‬

‫השרות מתאים גם לבנות נשואות‬

‫שרות לא‬

‫בות‬

‫‪www.sherut-leumi.co.il 1-800-233-133‬‬

‫הא‬

‫לתיאום ראיון ושיבוץ לשנת השרות תשע“א‬
‫התקשרי עכשיו‪ ,‬נעה ‪050-7434173 -‬‬

‫גודה לה‬

‫תנד‬

‫מי‬
‫ו‬

‫אירועים ברשימו‬
‫ירושלים‬

‫והנה שוב הגיע לו‬

‫שבוע הספר‬
‫יהודה גזבר‬

‫מפגש רווקים‪/‬ות‬
‫ביח"ד ‪ -‬רחובות‬

‫‪Ò‬‬
‫‪Ù‬‬
‫¯‬

‫‪ÌÂÈÓ ¨·Â¯˜‰‬‬
‫¨‬
‫˘·‪Ú·˘· ÏÁ ȯ·Ú‰ ¯ÙÒ‰ ÚÂ‬‬
‫˘‪Ï‬‬
‫¯·‪Ú·˘ ÆÂȯÁ‡˘ Ú·˘· ˙·˘‰ ȇˆÂÓ „Ú ÈÚÈ‬‬
‫‪˙ÂÙÏ Â˙‡ ˙ÂψÓ ˙ÂÈÂÁ‰˘ ÏÏ‚· ¯˜ÈÚ· ¨¯ÙÒ‰ È·‰Â‡Ï ‰‚È‚Á‬‬
‫‡·˜ ‪˙ÂÓÎ Ì‚ ÂÓÎ ¨„ÁÂÈÓ· ÌÈÏ„‚ ÌÈÚˆ·Ó‰Â ÌÈÙ˙¯Ó‰Ó‬‬
‫‪˙ÂÂȇ¯ ˜¯ ÂÏÈه ÌȯÙÂÒ ÌÚ ˙Â˘È‚Ù ¨ÌȯÙÒ ÏÚ ˙‡ˆ¯‰‰‬‬
‫·¯„‪ÆÒÙÒÙÏ Ï·Á˘ ‰‚È‚Á ¨ÏÏη ÆÂÈ‬‬
‫·˘‪ȇ¯Â˜Ï ˙ˆÏÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ‰Ê‰ ¯ÂË· È˙·˙Î ‰¯·Ú˘ ‰‬‬
‫‪ÚÈ‚‰Ï ÆÌȯÙÒ‰ ˙ÂÈÂÁ· ÌÈ˘ÓÂ˘Ó ÌȯÙÒ ˙Â˜Ï ∫̉ÈÈ·© ÌȯÙÒ‬‬
‫‪˙Â˜Ï ÆÌÈÁˆ ÌȯÈÁÓ‰ ʇ˘ ¨·¯Ú‰ ÛÂÒ· ‡ Ú·˘‰ ÛÂÒ· „ȯÈÏ‬‬
‫·‪ÂÏÈÙ‡ ¨‰˘‰ Æ®Ì˙‡ Ì˙‡¯˜˘ ‡ ̉ÈÏÚ Ì˙ÚÓ˘˘ ÌȯÙÒ ¯˜ÈÚ‬‬
‫˘‪¯ÙÒÏ ‡Ï‡ ‰ÈÈ˜Ï ˙ˆÏÓ‰ ·Â˙ÎÏ Íω ‡Ï È‡ ¨ÈÏ ‡· ˘ÓÓ‬‬
‫‪ÌȯÙÒ‰ ÈÙχ ÔÈ· ÆÌȯÁ‡ ÌȯÙÒ ÏÚ ÌȯÙÒÓ˘ ÌȯÙÒ ÏÚ ÌÎÏ‬‬
‫‪È˙ÏÁ ÔȇӢ ÂÓÎ ÌȯÙÒ ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ¨‰Ó„ΠÌÈ˜ÈÒ˜Ï ¨‰Ï‡‰‬‬
‫‡˙ ˘‪‰‡¯˘‰‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ ÌȯÙÒÓ ÌȯÙÂÒ Ìȯ¯Â˘Ó ·˘ ¢È¯È‬‬
‫˘‪„ÓÏÓ ‰‡È¯‡ Ï˘ ¢ÌÈ·ÎÂÎ ˜·‡Â ‰„ÂÏÁ¢ Ì˘· ˜„ ¯ÙÒ ¨Ì‰Ï‬‬
‫©‪ÌȯÙÂÒ ÏÚ ˙ÂÓÈ˘¯ ±∞∞ ÏÈÎÓ˘ ¨®Ë¯Ëȇ· ÂÓÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ ˘È‬‬
‫‪Â˙Ó‡Ï ¨˘‡¯Ï ÈÏ ÌÈÏÂÚ˘ ÌȯÙÒ È˘ È˙˜¯Ê Ì˙Ò ÆÌÈ·Â˘Á ÌȯÙÒÂ‬‬
‫˘‪‰Ó ÏÎÏ ‰¯È˘Â ˙¯ÙÒÏ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ˙‡ Ï˘ ÌÂˆÚ ¯Á·Ó ˘È ¯·„ Ï‬‬
‫˘‪‡Ï ¨ÌÎ˙‡ ÌÈÈÈÚÓ ˙Ó‡·˘ ÌȯÙÒ ‡ÂˆÓÏ ÌÎÏ Â¯ÊÚÈ˘ ¨ÊÊ‬‬
‫„‪ÆÚˆ·Ó· ÌÎÏ ÛÂÁ„Ï ˙ÂÈÈÂÚÓ ÌȯÙÒ‰ ˙‡ˆÂ‰˘ Âχ ‡˜ÂÂ‬‬

‫חייו¨ תורותיו וניגוניו של‬
‫הרב שלמה קרליבך מפי‬
‫הרב שלמה כץ ביום שני¨ י‪¢‬ח‬
‫בסיוון¨ ‪ ≥±Æμ‬בשעה ∞∞∫‪Æ≤±‬‬
‫המחיר∫ ‪ ≤μ‬שקלים‪Æ‬‬
‫סיפור אישי ≠ לאה שבת ≠‬
‫מעומק הלב‪ Æ‬יום רביעי¨ כ‪ß‬‬
‫בסיוון¨ ∂‪ ≤Æ‬בשעה∫ ∞≥∫∞≤‪Æ‬‬
‫המחיר∫ ∞‪ ¥‬שקלים‪Æ‬‬
‫ברשימו ≠ מקום כל הנמצא¨‬
‫רח‪ ß‬מנורה ∏¨ ירושלים‪ Æ‬טלפון‬
‫להזמנת מקומות∫ ≥‪∞≤≠∂≤μμ∂¥‬‬

‫ראש חודש בבית‬
‫חוגלה על פני יריחו‬
‫ביום א‪ ¨ß‬ב‪ ß‬דראש חודש תמוז¨‬
‫מבקרים בבית הכנסת העתיק‬
‫‪¢‬שלום על ישראל‪ ¢‬ביריחו¨‬
‫לתפילה והודיה לה‪ ß‬ית‪ Æß‬יציאה‬
‫מירושלים ב∞≥∫∂ בבוקר¨‬
‫∞∞∫∑ בבית חוגלה¨ וחזרה‬
‫קרוב לשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בבוקר‪Æ‬‬
‫עלות∫ ‪ ≤μ‬ש‪¢‬ח לתלמידים ו∞‪μ‬‬
‫ש‪¢‬ח למבוגרים‪ Æ‬הרשמה חובה‬
‫≠ ארנה ∞∞≥‪ ¨∞μ≤≠∏∂ππ‬יוני מן‬
‫השפלה ≥‪∞μ≤≠≥μ≤∑≥±‬‬

‫משלגיה ועד אמיל‪ ,‬או איך נכתבו ספרי הילדים ‪ /‬אוריאל אופק‬

‫‪ʪʥʰʩʧʤʣʸʹʮ‬‬
‫‪ʺʩʰʸʥʺʺʥʡʸʺʬʳʢʠʤ‬‬
‫‪ʭʩʬʹʥʸʩʦʥʧʮ‬‬

‫‪ıÈÏÓ‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡ ¨˙ÂÓΉ ¯Á·Ó‰ ˙¯ÓÏ ¨˙‡Ê ÏÎ ˙¯ÓÏÂ‬‬
‫‪¨˜Ù‡ χȯ‡ Ï˘ ®˙ÈÒÁÈ© ‰¯È„ ‰˘È ¨˙ÈÙȈÙÒ ‰¯„Ò ÏÚ Ô‡Î‬‬
‫˘‪ÆÌÈ˘ ˙ˆ˜Â Ìȯ˘Ú ÈÙÏ ¯ËÙ ÚÂ„È Ì‚¯˙Ó ¯ÙÂÒ ¨Í¯ÂÚ ‰È‰‬‬
‫˘‪„Ú ‰È‚Ï˘Ó¢ ¨¢ÂÏ‚·ÂÏ „Ú ÔÂÊȷ¯Ӣ ∫‰¯„ÒÏ ÌȘÏÁ ‰˘ÂÏ‬‬
‫‡‪˙ÂÓÎ ÏÚ ˜Ù‡ ¯·ÂÚ Ì˙˘ÂÏ˘·Â ¨¢‰¢·ÓÒÁ „Ú ÔʯËӢ ¢ÏÈÓ‬‬
‫©‪˙‡ ÈÒÈÒ· ÔÙ‡· ¯ÙÒÓ ¨ÌÈ„ÏÈ È¯ÙÒ Ï˘ ®ÈÓ„ÓÎ ¨Â‰˘Ó Ìȯ˘Ú‬‬
‫˙‪˙¯ÙÒ ÔÈ· ÌÈÚ ÌȯÙÒ‰ Æ·˙Î ‡Â‰ Íȇ ¯‡˙Ó ¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÎÂ‬‬
‫‪˙¯ÙÒ ÔÈ·Â ®ÆÆÆÌȯ‚ ÌÈÁ‡‰ ˙„‚‡ ¨ÔÊ¯Ë ¨˙Â˘ ÌÈ˘© ÌÏÂÚ‰‬‬
‫‪ÌȘÈÈ˙Ó ®‰Ï‡Î ‰¢·ÓÒÁ© ‰¯ÈÚˆ‰ χ¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ÌÈ„Ïȉ‬‬
‫·‡‪‡Â‰ Íȇ Â˙‡ ‡Â¯˜Ï ȇ„Î ÚÂ„Ó ¨¯ÙÒ ¯ÙÒ ÏÎ ˜ÈÂ„Ó ÔÙÂ‬‬
‫‪ÆÌÒ¯Ù˙‰Â ·˙Î‬‬
‫‪¯ÂÙÈÒ ˘È ÌÈÈÈÚÓ ÌȯÙÒ „Â‡Ó ‰·¯‰Ï˘ ¨‡Â‰ ÔÈÈÚÓ˘ ‰Ó‬‬
‫‪¯ÂÒÙ¯ى ¨ÔÂÒß‚„„ ÒÏ¯ßˆÓ ÏÁ‰ Æ̉ȯÂÁ‡Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï ÔÈÈÚÓ‬‬
‫‪ÒÈÏ‡Ï ‰ÂÂÁÓ ¯Â˙· ß˙‡ÏÙ‰ ı¯‡· ÒÈÏ‡ß ˙‡ ·˙΢ ‰˜ÈËÓ˙ÓÏ‬‬
‫‡‪ÏÈӇ߷ ‰ÏΠ¨‰¯ÈˆÈ· ÂÏ˘ ÌÈ˙ÈÓÚ‰ „Á‡ Ϙ˙ ‰¯˜Ó·Â ¨˙È˙Ó‬‬
‫‪¨˜Ù‡ χȯ‡ ÆÏ¢ÂÓÏ Â¯ÙÒ ˙‡ ˘È‚Ó ¯ËÒ˜ Íȯ‡·Â ßÌÈ˘Ï·‰Â‬‬
‫‪Ûˆ¯ ԇΠ¯ÂˆÈÏ ÁÈÏˆÓ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ÂÏ˘ ¯ÙÒ‰ ˙‡ „ÚÈÈÓ ‡Â‰˘ Ì‚‰‬‬
‫‪È··ÂÁ© Ìȯ‚Â·Ó Ì‚˘ ÌȯÙÒ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ·Ëȉ ·Â˙Π‰ÏÂÚÓ‬‬
‫‪Ɖ˙‡ ‡Â¯˜Ï Â‰ÈÈ ®‰Ï‡Î Ìȇ˘Â ÌÈ„ÏÈ ˙¯ÙÒ‬‬
‫‪ȯÙÒ ˙‡ ‡¯˜˘ Âχ ¯˜ÈÚ· ¨¯ÚÂÏ Ìȯ‚·ÓÏ øıÏÓÂÓ ‰Ê ÈÓÏ‬‬
‫‪ÏÚ ‡Â¯˜Ï ≠ ÍÂÙ‰ „·ÚÏ ¯˘Ù‡ Ƙ¯ ‡Ï Ï·‡ ≠ ÌȘÈ˙‰ ÌÈ„Ïȉ‬‬
‫‪ƉÈȯÙÒ· Â˙‡ ˘ÙÁÏ ˙ÎÏÏ Ê‡Â ¨˜Ù‡ ψ‡ ¯ÙÒ‰‬‬
‫מחפשים רשימה של כל ההמלצות בשנתיים האחרונות‪ ,‬או לדעת‬
‫מה הספר הכי טוב של עמוס עוז? ומה לגבי החדש של אמונה‬
‫אלון? המייל שלי פתוח‪ ,‬כמו תמיד‪yhgizi@gmail.com .‬‬

‫העלייה המסורתית‬
‫לקברי יהושע בן נון‬
‫וכלב בן יפונה‬
‫לרגל פ‪ ß‬שלח ©פרשת‬
‫המרגלים® תתקיים גם השנה‬
‫עלייה המונית באבטחת‬
‫כוחות הביטחון לציוניהם‬
‫הקדושים של יהושע בן נון‬
‫וכלב בן יפונה הטמונים‬
‫בכפר כיפל חארס ליד העיר‬
‫אריאל שבשומרון‪ Æ‬העלייה‬
‫תתקיים אי‪¢‬ה בלילה שבין‬
‫חמישי לשישי¨ אור לכ‪¢‬ב‬
‫בסיוון‪ Æ‬הכניסה לכפר מצומת‬
‫אריאל מהשעה ∞≥∫≥≤ עד‬
‫∞∞∫≤∞ לפנות בוקר‪ Æ‬לפרטים‬
‫והסעות ≠ אגודת יסוד עולם‬
‫∑≤∏∑≤∏‪∞≤≠μ‬‬

‫סדנאות לנשים‬
‫סדנאות לנשואות ולרווקות‬
‫עם הרבנית נעמי שפירא‬
‫ברמתגן‪ Æ‬לפרטים והרשמה∫‬
‫שירה ≠ ‪Æ∞μ¥≠∑μ∏∂∞μ¥‬‬

‫גם למינוס יש פלוס‪≠ °ø‬‬
‫חכמת הניהול של כלכלת‬
‫היחיד ולקראת זוגיות‪ Æ‬ירצה∫‬
‫אסף צור¨ כלכלן ומלווה‬
‫משפחות בעמותת פעמונים‪Æ‬‬
‫ביום חמישי כ‪¢‬א בסיוון¨‬
‫∞‪ ≥Æ∂Ʊ‬בשעה ∞≥∫∞≤‪ Æ‬במרכז‬
‫תקוותנו¨ רח‪ ß‬הרצל ∏∞‪¨±‬‬
‫רחובות‪ ≤∞ Æ‬ש‪¢‬ח‪ Æ‬מפגש‬
‫חברתי מלווה בכיבוד¨ לאחר‬
‫הפעילות וגם לפניה‪ Æ‬כמו‬
‫כן תתקיים הרשמה סופית‬
‫לקראת הסיור לירושלים‬
‫‪yachadÆrehovot@gmailÆ‬‬
‫‪com‬‬
‫‪http∫ØØyachad‬‬
‫‪rehovotÆblogspotÆcom‬‬

‫שונות‬

‫מדרשת רעננה‬
‫מסיימת שרות לאומי‪≤ ø‬‬
‫שהם ‪ ≠ ±‬שני תחומי לימוד‬
‫במדרשת‬
‫אחת‪°‬‬
‫בשנה‬
‫רעננה תוכלי לנצל את‬
‫השנה¨ לחזק את הצד האישי‬
‫והתורני שלך ולרכוש מקצוע‬
‫מתקדם ומבוקש ≠ הנהלת‬
‫חשבונות‪ Æ‬הלימודים בשילוב‬
‫הפתוחה‬
‫האוניברסיטה‬
‫‪Æ‬המגורים בדירות המדרשה‬
‫ברעננה‪ Æ‬אצלנו תמצאי ליווי‬
‫אישי ובית חם ותומך‪ Æ‬כמו כן‬
‫יתקיימו פעילויות חברתיות¨‬
‫ימי כיף שבתות בצוותא‬
‫וטיולים‪ Æ‬מחכים לראותך¨ צוות‬
‫המדרשה‪ Æ‬לפרטים ≠ עירית‬
‫@∑∑∞∞‪∞μ≤≠≥≤∂≤∞≤μ iritÆ‬‬
‫‪gmailÆcom‬‬

‫ישראלים עוזרים‬
‫לעסקים ישראליים ‪-‬‬
‫מתגייסים נגד החרם‬
‫הפלסטיני‬
‫חוק פלסטיני חדש קובע עונש‬
‫מאסר על פלסטיני שרוכש‬
‫מוצר ישראלי המיוצר בגולן¨‬
‫בירושלים או ביהודה ושומרון‪°‬‬
‫לכן¨ כל אחד מאתנו צריך‬
‫לעזור לעסקים הישראליים‬
‫ולקנות כמה שיותר מוצרים‬
‫מבתי עסק אלו‪ Æ‬מיזם ‪ß‬ישראל‬
‫שלי‪ ß‬תרגם וריכז את הנתונים‬
‫מתוך הקמפיין הפלסטיני‬
‫≠ לשימושכם‪ Æ‬בשבועות‬
‫הקרובים נפרסם רשימה‬
‫חלקית של בתי העסק‬
‫המוחרמים בידי הפלסטינים‪Æ‬‬
‫את הרשימה המלאה אפשר‬
‫למצוא באתר ‪wwwÆmyisraelÆ‬‬
‫‪∫orgÆil‬‬
‫בייגל בייגל ≠ כעכים¨ מקלות‬
‫מלוחים¨ בייגל¨ קרקרים‪Æ‬‬
‫‪ B&D‬בטר אנד דיפרנט ≠‬
‫תרכיזי מיצים¨ פצפוצי אורז¨‬
‫ממרחים טבעיים ©חמאת‬
‫שומשום¨ טחינה עינן®‪Æ‬‬
‫מאפיית עבאדי ≠ עוגיות¨‬
‫עוגיות‬
‫מלוחים¨‬
‫כעכים‬
‫מזרחיות‪Æ‬‬
‫ג‪ß‬נרל מילס ‪General Mills‬‬
‫≠ יצרנית חטיפי גרנולה‬
‫‪ÆNATURE VALLEY‬‬
‫מחלבות גולן ≠ גבינות¨ מוצרי‬
‫חלב אורגניים‪Æ‬‬
‫פילסברי ≠ מוצרי אפייה¨‬
‫תערובות לאפיית עוגות‬
‫וכדורי שוקולד‪Æ‬‬
‫פירות השרון ≠ ∞‪≠ MOR±‬‬
‫משווקת פירות וירקות כגון‬
‫אפרסמונים¨ עגבניות שרי¨‬
‫נקטרינות‪Æ‬‬
‫אחווה ≠ יצרנית החלווה‬
‫המפורסמת¨ טחינה¨ עוגות‬
‫ביתיות¨ חטיפי אנרגיה‪Æ‬‬
‫פטריות תקוע ≠ חווה לגידול‬
‫זני פטריות מאכל‪Æ‬‬
‫תבואות בר ≠ דברי מאפה¨‬
‫עוגות ביתיות וחטיפים‪Æ‬‬
‫המותגים‪¢‬משו‬
‫יצרנית‬
‫הארץ‪¨¢‬‬
‫‪¢‬מאפה‬
‫מתוק‪¨¢‬‬
‫‪¢‬נוסטלגיה‪Æ¢‬‬

‫אל ארצי אילת‬
‫מקסימום חויות  במינימום עלויות‪°‬‬
‫בילות צלילה ייחודיות‬
‫ועכשיו‪ °°°‬ח‬
‫™®‬
‫החל מ≠∞‪™™Ø™© ₪ ππ‬‬
‫ציבור הדתי‬
‫לצ‬
‫צ‬

‫‪Elartzi.org.il ∞∏≠∂≥∑±±∏±‬‬

‫דיווחים‬
‫בשבוע שעבר נערך הכנס‬
‫על התלמוד הירושלמי‬

‫ביום חמישי ז‪ ß‬בסיוון¨ התקיים כנס‬
‫התלמוד הירושלמי בבית אריאל‬
‫שבירושלים‪ Æ‬כ∞∞≥ איש שהגיעו‬
‫מכל קצות הארץ גדשו את האולם‪Æ‬‬
‫בכנס זה שמענו שיעורים מאלפים‬
‫מתוך סוגיות הירושלמי¨ סוגיות‬
‫שנוגעות לתחייתה הלאומית של‬
‫החברה הישראלית העכשווית‪ Æ‬במשך‬
‫הערב הציבור התחלק ל‪ ¥‬קבוצות‬
‫דיון בנושאים שונים¨ שבהן נתנו לנו‬
‫לטעום מעולמו המרתק של התלמוד‬
‫הירושלמי‪ Æ‬בהמשך התקיים פאנל∫‬
‫הירושלמי היכן ולאן‪ Æ‬באירוע השיקו‬
‫גם את אתר האינטרנט של הדף היומי‬
‫של התלמוד ירושלמי¨ היוצא מעמק‬
‫חברון¨ כדי לזכות את כל הרוצה‬
‫לטעום מתורת ארץ ישראל‪ Æ‬בערב‬
‫זה יצאה קריאה גדולה להחייאת‬
‫תורת ארץ ישראל¨ בכל מקום ואתר‪Æ‬‬
‫מתברר שלקריאה זו יש גם כיסוי¨‬
‫כפי שנאמר ע‪¢‬י העומד בראש המכון‬
‫הירושלמי¨ הרב אבי בל‪¢‬ס‪ Æ‬בכל מקום‬
‫בארץ שירצו לייסד שיעור בסוגיות‬
‫הירושלמי¨ יוכל לקבל סיוע ע‪¢‬י‬
‫מרצים של המכון¨ או ע‪¢‬י קבלת חומר‬
‫כתוב‪Æ‬‬

‫צוות בעיות של ההנהגה‬
‫הצעירה לרשותכם‬
‫חייל¨ בת שירות¨ תיכוניסט¨‬
‫בני‪¢‬ש¨ אזרח מן השורה‪ ÆÆÆ‬יש לכם‬
‫בעיה בסניף‪Ø‬בקהילה‪ ø‬אתה חייל‬
‫והסתבכת‪ ø‬רוצים להפנות שאלה‬
‫לאחד מחברי הכנסת ולא יודעים‬
‫איך לעשות את זה‪ ø‬כל בעיה שממש‬
‫מציקה לכם‪ ÆÆÆ‬בשביל זה אנחנו כאן‪°‬‬
‫ההנהגה הצעירה של האיחוד הלאומי‬
‫≠ פנו אלינו∫ דבורה ‪∞μ≤≠μ∂∂μ∂∞μ‬‬
‫‪beauot@wallaÆcom‬‬

‫אני ואתה נשדך את העולם‬
‫כל אחד מאתנו יכול לרשום באתר את‬
‫מכריו הפנויים¨ ובמקביל לחפש עבורם‬
‫בן זוג פוטנציאלי מן המאגר¨ שאותו‬
‫דאגו אחרים לעדכן‪ Æ‬בשונה מאתרי‬
‫ההיכרויות האחרים ברשת¨ באתר‬
‫שושבינים החברים הם שמכניסים את‬
‫פרטי הפו‪¢‬פ ומחפשים עבורם התאמה‬
‫ולא המועמד עצמו¨ וכך כל אחד יכול‬
‫לחפש למכר שלו בן זוג למטרת נישואין‪Æ‬‬
‫‪Øhttp∫ØØwwwÆshoshvinimÆorg‬‬

‫דיווחים מריקודי דגלים‬
‫חיפה‬

‫‪˜ÊÁÏ È„Î ‰ÙÈÁÏ „Ú ÂÈχ Ì˙‡· Æ˘¢¯˜Â ÌÈÓ„˜ Ú¢· Ï˘ Ìȉ„Ó‰ ¯ÚÂÏ‬‬
‫‪ÂÓÎ ÌȇˆÂÈ ÂÁ‡ ‰‰ ¨Ì˙·˘Á ÁË· ÆÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰‚Á ÌÂÈ· Â˙‡ ÁÓ˘ÏÂ‬‬
‫‪‰Ó ˙ˆ˜ ÌÎÏ ¯ÙÒÏ ÂȈ¯ ÆÆƯÂÁ ‰Êȇ ˜ÊÁÏ ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈÏ‚„ „Â˜È¯Ï ÌÏÂÎ‬‬
‫‪‰ÙÈÁ Ɖʉ ËÂÚÙ‰ ‰˘ÚÓ· Ì˙È˘Ú‬‬
‫‪¨ı¯‡· ‰Ï„‚· ˙È˘ÈÏ˘‰ ¯ÈÚ‰ ‡È‰‬‬
‫‡‪Íω ‰· ÌÈÈ˙„‰ ÊÂÁ‡ Â¯ÚˆÏ Í‬‬
‫‪ÌȄ‰ȉ ÊÂÁ‡ Ì‚ ¨‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ÆÆÔ˘Â‬‬
‫·‪¨ÌÈ·¯Ú ÌÈÚÈ‚Ó ÌÓ˜ӷ Ô˘ ‰‬‬
‫‪¯·Ú· ÆÌÈÓÚ ¯‡˘Â Ìȇ‰· ¨ÌȯˆÂ‬‬
‫˘‪Ï˘ ¯‡Ù‰ ˙Â΢ ‰˙Èȉ ¯„‰ ˙ÂÎ‬‬
‫‪‰Ó ‰Â΢· Ú¢· ÛÈÒ ¨‰ÙÈÁ ÊίÓ‬‬
‫‪¯‚Ò ÛÈÒ‰ Â¯ÚˆÏ ÌÈÎÈÁ Ʊ¨∞∞∞–Î‬‬
‫‪˙ÂÁÙ˘Ó ‰ÓÎ ÂÓ˜ ‰˘Î ÈÙÏ Æ¯„‰· È˙„ ¯ÚÂ ÏÏÎ ¯˙Â ‡Ï˘Î ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÈÙÏ‬‬
‫„˙‪¯„‰Ï ¯„‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î ¯„‰ ˙Â΢· ¯¯Â‚˙‰Ï Â‡·Â ı¯‡‰ È·Á¯Ó ˙ÂÈ‬‬
‫·‪ÌÈÎÂÊ ‰¢·Â ¨Ô‡Î ÌÈÊÁ‡ Â‡ ÌÈÏ„‚ ÌȈӇӷ ʇÓ ¨ÏÏη ‰ÙÈÁ ¯ÈÚÏ ˯Ù‬‬
‫‪–È˙„ ¯ÚÂ˘ ˙·¯ ÌÈ˘ ‰ÊÓ ‰¢‡¯Ï Ì˙Ó¯‚ ÆÂ˙·È·Ò ÏÎ ÏÚ ÌÂÈ ÌÂÈ ÚÈÙ˘‰Ï‬‬
‫‪È·Á¯· Ô‡‚· ‰„Úˆ ·Â˘ ˙ÂÂȈ‰˘ ÍÎÏ Ì˙Ó¯‚ Ư„‰ È·Á¯· „ÚˆÈ Ú¢· Ï˘ ÈÓ‡Ï‬‬
‫‪¯˙ÂÈ ˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘·˘ ¯Á‡Ï Ô‡‚· ˘‡¯‰ ˙‡ Ìȯ‰Ï ÌȄ‰ÈÏ Ì˙Ó¯‚ ¨‰Â΢‰‬‬
‫‪ÈÎÈÁ Ï˘ ˙·¯ ˙‡ÓÏ Ì˙Ó¯‚ ƯÈÚ‰ ˙‡Â ‰Â΢‰ ˙‡ ÌÈ˘·ÂÎ ÌÈ·¯Ú ¯˙ÂÈÂ‬‬
‫‪‰˙‡ ÌȯÈÎÓ Â¯ÚˆÏ ÌÈÏ˘Â¯È· Âȉ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ „ÓÂω „·ÂÚ‰ ¯ÚÂ‰Â ÌÈÙˆ‰‬‬
‫¯˜ ‪ÌÈÏ˘Â¯È ÍÁ΢‡ Ì‡ß ‡ÏÓ ‰Ù· ÊȯΉÏ ÌÂ˜Ï ¨‰˜ÈËÈÏÂÙ‰Ó ˙¯Â˘˜˙‰Ó‬‬
‫˙˘‪ÂίÚ˘Î Â˙¯‡Ù˙ ÈÓÈÏ ¯ÊÁ ‰ÙÈÁ· Ï„‚‰ ˙ÒΉ ˙È· ÌÎ˙ÂÎÊ· ÆßÈÈÓÈ ÁÎ‬‬
‫·‪Ì˙ÁÓÈ˘ „ÁÂÈÓ·Â ÆÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈ·Â ˙‡ӈډ ÌÂÈ· ˙ÂÈÂÓ‰ ˙ÂÈ‚È‚Á ˙ÂÏÈÙ˙ Â‬‬
‫‡‪˙ÈÓÂÈÓÂÈ ÌÈÈÁ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÚ „„ÂÓ˙Ó˘ ¯„‰· È¯Â˙‰ ÔÈÚ¯‚‰ ˙ÂÁÙ˘Ó ˙‡ ¨Â˙Â‬‬
‫‪ÌÈÏÁ˙Ó Â‡ ¨ı¯‡· ÌÂ˜Ó ÌÂ˘Ó Â˜˙˙‰ ‡Ï˘ ‰ÁΉ‰ Ì˙‡ ÆÏÏη ‰ËÂ˘Ù ‡Ï‬‬
‫‚‪‰È¯ÂÓ ˙ÂÓÈÒ˜Ó‰ ˙ÂȯÂÓÂ˜Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰„Â˙ Æ˙ÂÏ„‚‰ Ìȯڷ Ì‚Â ˘¢ÂÈ· Ì‬‬
‫‪ÌÈ·‰Â‡ Æ˙ÂÈËÒÈχȄȇ‰Â ‰Á¯Ë‰ ¨ıÓ‡Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÓ„˜Ó ˙„ÓÁ ˘¢¯˜Ó‬‬
‫‪ƉÙÈÁ ≠ ¯„‰ ˙Â΢· È¯Â˙‰ ÔÈÚ¯‚‰ Æ„Â‡Ó ÌÈÎȯÚÓÂ‬‬

‫יקנעם‬

‫פרסום הנס!‬

‫·˘‪ͯÚÏ ÌÚ˜È Ï˘ ÈÓ‡ω ˙Â¯È˘‰ ˙Â· ÔÈÚ¯‚ ÂËÈÏÁ‰ ‰¯·Ú˘ ‰‬‬
‫¯‪Â˙‡ ‚‚Á Í¯Ú ÔÎÂÓ ‰È‰ ÏΉ Æ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï È„Î ¯ÈÚ· ÌÈÏ‚„˜È‬‬
‫·‪‰ˆÈÙ˜ ¨ÌÈ˘‡ ≤∞∞ ÌÚ ¨ÌÚ ·Â¯· Â‚‚Á ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ‰˘‰ Æ˘È‡ ≤∞ ˙·ȷÒ‬‬
‫‪ÌÈ˘‡Ï Â¯Îʉ Â˙ÂÎÊ· ‰¯ˆÚ ˘È·Î· ‰ÚÂ˙‰ Ï΢Π„ÁÂÈÓ· Æ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ȘÚ‬‬
‫‡˙ ‪ÆÌÚ˜È· ¢ÌÈÒ„‰¢ „¢ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÛÂ˙È˘· ‰˙˘Ú ‰„Úˆ‰ Æ„ÁÂÈÓ‰ ÌÂȉ‬‬
‫‪‰ÎÊ ‰¢Ú·˘Â ¨‰Î‡ÏÓ· ÌȘÒÂÚ‰ ÏÎÏ ‰·¯ ‰„Â˙ °Û¯ÂËÓ ÌÈÏ‚„˜ȯ ËÂ˘Ù ‰È‰‬‬
‫‪ÆÌÈ·ÂË ÌÈ˘‡· ÌȇÏÓ ‰Ï‡Î ÌÈÏ‚„ Ȅ˜ȯ ‰·¯‰ „ÂÚÏ‬‬

‫הוד מצליח במעט מילים‬
‫לגעת בקורא בהומור‬
‫מעודן ומתוחכם‪...‬‬
‫ת‬
‫בהחלט מעורר‬
‫בחנוירוים!‬
‫מחשבה!‬

‫חדש‬
‫הספ‬

‫אבידות‬
‫אבדו תפילין בתוך תיק שחור ביום‬
‫ראשון י‪ ß‬בסיוון בהלוויה של אורון חדד‬
‫ז‪¢‬ל במעלות‪ Æ‬מי שראה¨ שמע או מצא‬
‫מוזמן ליצור קשר ≠ עוז ∂∑‪Æ∞μ¥≠∂≤≥¥π‬‬
‫תודה רבה‬
‫לפני יום ירושלים נסע אתי ילד שלומד‬
‫בבית ספר בשילה¨ מעלי לצומת שבות‬
‫רחלשילה בסביבות השעה ∏ בבוקר‬
‫ושכח ברכבי כיפה‪ Æ‬כמו כן לפני כמה‬
‫חודשים נמצא בצומת תפוח גרטל‪Æ‬‬
‫המאבדים מוזמנים לפנות לאסף ≠‪∞μ¥‬‬
‫∏∞∏∂∂≤≤‬
‫אבדו נעלי ספורט שחורות מסוג‬
‫≤‪ newbalance ∏±‬בטרמפ מאפרת‬
‫לירושלים ביום שישי ח‪ ß‬בסיוון ©‪Æ®≤±Æμ‬‬
‫≥≥≥∂‪ Æ∞μ≤≠∂∏π‬תודה‪°‬‬
‫ביום ירושלים איבדתי מצלמה דיגיטלית‬
‫כחולה ≠ ∞‪ M∏¥‬של ‪ ÆOLYMPUS‬אם‬
‫מישהו מצא¨ הוא מוזמן להתקשר∫ ≠∞‪∞μ‬‬
‫≤≤∞∏≥≥‪ ¥‬תודה רבה¨ הדר אזולאי‪Æ‬‬
‫נמצאה טבעת לפני כחודש וחצי באזור‬
‫קריית משה ליד גשר המיתרים‪ Æ‬אפשר‬

‫‪‰‬‬
‫‪Ó‬‬
‫„‬
‫¯‬
‫‪È‬‬
‫‪Í‬‬

‫לקבלה ע‪¢‬פ סימנים‪ Æ‬נמצאו אוזניות‬
‫לפלאפון בקריית משה לפני כשבוע‪Æ‬‬
‫אפשר לקבלן ע‪¢‬פ סימנים‪ Æ‬בהצלחה¨‬
‫אריאל ≤‪∞μ≤≠μ¥∂≥≥±‬‬
‫בחתונה ביום ירושלים באולם פלנטה¨‬
‫נמצאה קופסת משקפיים‪ Æ‬לפרטים∫ ≠≤‪∞μ‬‬
‫‪Æ≥∑μ∞≤¥μ‬‬
‫טרמפיסט יקר שכח שקית ובה בגדים‬
‫בטרמפ מירושלים לכיוון באר שבע‬
‫בערש‪¢‬ק ‪¢‬נשא‪ Æ¢‬יהודה ‪∞μ¥≠¥π∏∑∂∂π‬‬

‫‪\Xp\plc'paoagYar[\pj]h\plcd‬‬
‫[‪r]*eaq]p‬‬

‫‪r]*eacap[f‬‬
‫_‪r]*eaac]ha‬‬
‫‪ra[aaf\[]Yjd‬‬

‫הפגנת תמיכה בחיילי ברכה‬
‫היושבים בכלא‬
‫במוצאי שבת שעברה נערך מפגן‬
‫תמיכה המוני בחיילי ברכה היושבים‬
‫בכלא‪ Æ‬למעלה מאלף איש הגיעו‬
‫פרטיות‬
‫במכוניות‬
‫באוטובוסים¨‬
‫ובטרמפים‪ Æ‬באירוע השתתפו הרב‬
‫שמואל אליהו¨ רב העיר צפת¨ הרב‬
‫איתמר אורבך¨ רב היישוב חשמונאים¨‬
‫הרב שמידט¨ רב הישוב שבי שומרון‬
‫וראש הישיבה במקום¨ הרב אלישמע‬
‫כהן¨ ראש ישיבת חומש¨ הרב גדי בן‬
‫זמרה¨ חה‪¢‬כ אריה אלדד¨ והורי החיילים‬
‫וחבריהם‪Æ‬‬
‫אגב¨ באותה שעה נערכה בכיכר ציון‬
‫בירושלים הפגנה אחרת‪ ÆÆÆ‬הרב שמואל‬
‫אליהו אמר∫ ‪¢‬באנו לחזק את החיילים‬
‫היושבים בכלא מתוך רוח איתנה‬
‫מלאת עצמה ואמונה‪ Æ‬יש להיאבק על‬
‫כך שהצבא יהיה צבא אמתי וחזק¨ לא‬
‫צבא שהורס במקום לבנות‪ Æ¢‬שלמה‬
‫לישה¨ אבי החייל נתניאל לישה מרעננה∫‬
‫‪¢‬עלינו מצרפת לפני ‪ ±±‬שנים‪ Æ‬כיום‬
‫השתבש משהו‪ Æ‬משתמשים בצבא שלנו‬
‫נגד היהודים‪ ø‬לפני חודש וחצי היה‬
‫ניסיון לינץ‪ ß‬בחיילים בחברון בעת אימון‬
‫ספורט והיה רק נשק אחד לחיילים¨‬
‫המפקד התבלבל והיה חייל אחד‬
‫שלקח פיקוד וחילץ את חבריו בשלום‬
‫מהקסבה בחברון‪ Æ‬החייל הזה הוא‬
‫נתניאל הבן שלי¨ ובמקום לקבל צל‪¢‬ש‬
‫הוא יושב עכשיו בכלא‪ Æ‬צריך להוציא‬
‫את הבן שלי מהכלא ובמקומו לכלוא את‬
‫ענת קם‪ ≠ ¢‬כך אמר לכל הנוכחים‪ Æ‬המפגן‬
‫אורגן ע‪¢‬י חומש תחילה¨ הלב היהודי‬
‫וועדי מתיישבים שומרון ובנימין‪Æ‬‬

‫●‪rqZpf]rhaahjf'rpZrXf\[]Yjdr]h]ch‬‬
‫●‪g]caiYpj]hej\[]YjYjop‬‬
‫●‪araafahlb]ha_Y\cp[\Yg]aiah‬‬
‫●\‪\Xdf\cp[\rhqdr]Yaa_r‬‬
‫●‪r]arpZqXdr]jqY\[]Yj]plcYeap]Zf‬‬
‫●‪\pY_]b]ha_af]_rYg]qXppX]radjYdr]la[j‬‬
‫\‪r]hldXh'r]*eafaXrf‬‬
‫‪5pf\`]poai]aplc\d\hfd‬‬
‫`‪+/(1.10-+.5iol'+/(1,1+---5g]ld‬‬
‫[]‪yossik@jafi.org5dX‬‬
‫\‪[_XceapYZd]eaqhdr[j]af\j[]f‬‬

‫‪ed]jY]mpXYej\r]_adqY‬‬

‫לכפר הנוער הדתי‬

‫‪¢‬מרחבים נוה עמיאל‪¢‬‬

‫דרושים‬

‫‪ęĕėĤė 16‬‬

‫‪054-6799933‬‬

‫בשדה יעקב‬

‫רכז צוות‬

‫עם אופק התפתחות ניהולית בהמשך‬

‫תואר אקדמי בתחומי החינוךˇ הטיפול ≠יתרון ˇ נסיון קודם בעבודה‬
‫עם נוער בפנימיות ˇ נוער בסיכון ˇ נסיון ניהולי קודם‬

‫מדריך‪Ø‬ה חברת‪Ø‬ית‬
‫נסיון קודם של עבודה עם נוער בפנימיות ˇ‬
‫מסגרות של נוער בסיכון‬

‫מגורים במקום‬

‫לפרטים∫‬

‫קו‪¢‬ח לדוא‪¢‬ל∫‬

‫‪shelly@amiel.co.il‬‬

‫פקס∫ ≥∞‪∞¥≠π∏≥∑±‬‬

‫לקיבוץ שדה אליהו‬
‫דרישות∫‬
‫דרושים אישיות חינוכית דתית¨‬

‫מדריכים‬

‫לחינוך הבלתי פורמאלי‬
‫בגילאי תיכון וחטיבה‬

‫בוגר צבא¨ יתרון לניסיון‬
‫קיבוצי¨ יכולת עבודת צוות¨‬
‫ניסיון פיקודי‪ Ø‬הדרכתי‪Æ‬‬

‫לפרטים נוספים וקורות חיים נא לפנות למש“א שד“א∫‬
‫טלפון∫ ‪E-mail : avoda@sde.org.il ˇ ∞μ¥≠μ∂¥∞∑∂¥‬‬

‫סיירי ישיבת אמי"ת חברותא כפר בתיה‬

‫חצו את ישראל מאילת עד חרמון‬
‫‪‰„ÈÚˆ Ï˘ Ó¢˜ ˙Â‡Ó ¯Á‡Ï Áˢ· ‰ÎÈω ÈÓÈ μ∞ ¯Á‡Ï ÆÆÆÌÈÈÏ‚¯‰ ͯ„ ÍÂÈÁ‬‬
‫·˘·‪¢Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ¢ ÚÒÓ ÌÂÈÒ Ò˜Ë ÔÂÓ¯Á‰ ˙‚¯„ÓÏ ‰¯Á‡Ï ÌÈȘ˙‰ ¨Ï‡¯˘È ÈÏÈ‬‬
‫˘‪¢‡˙¯·Á¢ ˙¢ÈÓ‡ ˙·È˘È ȯÈÈÒ Ï‬‬
‫‪‡È‰ ‡˙¯·Á ˙¢ÈÓ‡ ˙·È˘È ƉÈ˙· ¯ÙÎ‬‬
‫‪ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ˙È„ÂÁÈÈ ‰·È˘È‬‬
‫˘‪‰·È˘È·Â ¨˙ÂÏÈ‚¯ ˙¯‚ÒÓ· ·Ï˙˘‰ ‡Ï‬‬
‫‪˙ÂÈÚˆ˜Ó‰ ˙ÂÓ‚Ó· ̘ÂÊÈÁ· ÌȘÒÂÚ‬‬
‫‪¨˙‡ϘÁ ¨‰˜ÈÒÂÓ ˙Ó‚Ó ‰·È˘È· Æ˙Â¢‰‬‬
‫‪¯ÂÈÒ‰ ˙Ó‚Ó ÈÎÈÁ Æ„ÂÚ ˯ÂÙÒ ¨¯ÂÈÒ‬‬
‫‪͢ӷ χ¯˘È ‰ˆÂÁ Úˆ·ÓÏ ÂÂÎ˙‰‬‬
‫˘·‪˙ÂÁ˙· ¯ˆÚ ̉ ͯ„· ÆÌÈ·¯ ˙ÂÚÂ‬‬
‫˘‡‪·¯‰ ÆÚÒÓ‰ Í˘Ó‰Ï ¨¯˜Â·‰ ˙‡¯˜Ï Â˙‡ ˜¯ÈÙ ω‡Ó ÂÓȘ‰ Ì˘Â ÂËÂÂÈ Ô‰ÈÏ‬‬
‫‡·‪˙·È˘È Ï˘ ¯ÂÈÒ‰ ˙Ó‚Ó ÈÎÈÁ ÈÎ ¯Ó‡ ¨‡˙¯·Á ˙·È˘È ωÓ ¨¯Â‚Óχ ÌÚÂÈ‬‬
‫‡‪ÚÒÓÏ Ϣ‰ˆ· ˙¯Á·ÂÓ‰ ˙„ÈÁȉ ˙‡ ˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘· Ìȯ‡ÙÓ ‡˙¯·Á ˙¢ÈÓ‬‬
‫‪„Á‡ ¨Ô‰Î „„ ÆÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ‰Áψ‰· Ï„‚ ˜ÏÁ χ¯˘È ‰ˆÂÁ Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó‰‬‬
‫‪ÔÈ·È ‡Ï ¨Ï‚¯· ı¯‡‰ ˙‡ ‰ˆÁ ‡Ï˘ ÈÓ¢ ∫˙È„ÂÁÈÈ ‰ÈÂÂÁ ÏÚ ¯ÙÈÒ ÌȯÈÚˆ‰ ÌȯÈÈÒ‰Ó‬‬
‫‡˙ ‪ÂÁψ‰ ¨˙¯Á‡ ˙ȇ¯ ı¯‡‰ Áˢ· ÌÈÓÈ ˙¯˘Ú ȯÁ‡ ÆÌÈ˘È‚¯Ó ÂÁ‡˘ ‰Ó‬‬
‫‪‰ÓÓ ˜ÏÁ ˘È‚¯Ó ‰˙‡ ‰· Íω ‰˙‡˘Î Æ˙¯Á‡ ˙ÈÂÂÊÓ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙‡ ¯ÈΉÏ‬‬
‫‪„ÁÈ „ÂÚˆÏ Â‡· ¯˘‡ ‰·È˘È‰ ˙ˆ Ìȯ‰‰ ÌȯÈÈÒÏ Âٯˈ‰ ¨ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï Æ¢˘ÓÓ‬‬
‫‡˙‪¢‰Â˜˙‰¢ ÈÏÈÏˆÏ ¨ÔÂÓ¯Á· Ҙ˷ Æ˘‚¯Ó‰ ÚÒÓ‰ Ï˘ Ô¯Á‡‰ ¯ËÓÂÏȘ‰ ˙‡ Ì‬‬
‫‪Ƈ·‰ ¯‚˙‡‰ ÏÚ ·Â˘ÁÏ ÌȯÈÈÒ‰ ÂÏÁ‰ ¯·Î‬‬

‫‪¡¥ž¶ž£¸Ÿª©¢£q«§®¢®£«§¶§§¯¬p«§¡¬£ª‬‬

‫בס“ד‬
‫            ‬

‫שיל“ת‬

‫שירות לאומי תורני ‪-‬‬
‫ההרשמה בעיצומה!‬

‫‪Jerusalem‬‬
‫כמתנדבת בשיל"ת תזכי ל‪:‬‬

‫‪050-7332551 :ęĕĔĤĠĘ‬‬

‫‪ĕĚ‬‬
‫‪ęđĤĚ‬‬
‫‪Ġ"ĘĤē čĤĐ‬‬
‫‪690‬משלוח‪₪‬‬
‫כולל דמי‬

‫‪øÌ˙ÚÓ˘ ¯·Î ßÌÁω È˙˘ß ÏÚ‬‬
‫‪¨˙·˘Ï ‰˘Ó ÌÁÏ ÏÚ ¯·Â„Ó ‡Ï ¨‡Ï‬‬
‫‚‪ÏÚ ‡Ï‡ ¨˙ÏÂÎÓ ˙ÓÈ˘¯ ÏÚ ‡Ï Ì‬‬
‫‪Â‰Ê Æ˙ÂÚ·˘‰ ‚Á Ï˘ ˙È„ÂÁÈȉ Â˙ˆÓ‬‬
‫˜¯·‪˘„˜Ó‰˘ ÔÓÊ· ·ȯ˜‰˘ „ÁÂÈÓ Ô‬‬
‫‪Ï΢ ÌÈÓÁÏ È˘Ó ·Î¯ÂÓ˘ ¨ÌÈȘ ‰È‰‬‬
‫‡‪¯ÓÂÏÎ ¨˙ÏÂÒ Ô¯˘ÈÚ ÏÈÎÓ Ì‰Ó „Á‬‬
‫·‪‰À ¯ÀÊ⁄Ú· ÌÈÙÂÓ Ì‰Â ¨¯ËÈÏ ‰Ú·¯‡ ͯÚ‬‬
‫·‪ÔÂÂÈÎÏ ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ – ˙ÂÚ·˘‰ ‚Á‬‬
‫‪ÆÁ·ÊÓ‰ ÔÂÂÈÎÏ ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘Â ÌÈÓ˘‰‬‬
‫‪ÌÂȘ ÔÈ·Â ÂÈÈ· ‰È‰ ÚÒÙ΢ ¯¯·˙Ó‬‬
‫‪˙ÂÚ·˘‰ ‚Á· ¨‰˘‰ Ì‚ Ì˙Ù‰ ˙ˆÓ‬‬
‫‪Ɖ˘ ÌÈÈÙχ ‰ÊÓ ‰¢‡¯Ï ¨Ô¯Á‡‰‬‬
‫·˘‪ËÚÓ ÌÚ˘ ¨„·Ï· ˙ÂÈÎË ˙ÂÈÚ· Ï‬‬
‫‪¯·‚˙‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ ˙ȯ·Ȉ ‰·˘ÁÓ‬‬
‫‪˙ÂÏÁ‰ ‡È·Ó ¨‰Ê‰ „Úˆ‰ ÚÓ ¨Ô‰ÈÏÚ‬‬
‫‪Æ˙ÈÏÓÒ ‰Ù‰· ˜Ù˙Ò‰‬‬
‫·¯‪„˜ÙÏ ‚‰Â˘ ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÔÓ˘ÈÙ ÍÂ‬‬
‫‡˙ ‪ÚÈ‚‰˘ ËÈÏÁ‰ ¨ÌÚÙ È„Ó ˙È·‰ ¯‰‬‬
‫‪‡Â‰ Ɖ¯È„‰ ‰ÂˆӉ ˙‡ ˘„ÁÏ ÔÓʉ‬‬
‫‪ȯ˘Ù‡‰ ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ τ‚· ˙ÂÏÁ ÔÈÓʉ‬‬
‫‪ß˙Èڷˉ ‰¯ÈÁ·‰ß ˙ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ·Ó‬‬
‫·‪˙ÂÏ„‚‰ ˙ÂÏÁ‰ ÆÌÈÏ˘Â¯È ¨˙‡ÏÁ‬‬
‫·‪Âȉ ÂÏ ˜ÙÒÏ ÂÏÎÈ ‰ÈÈÙ‡Ó·˘ ¯˙ÂÈ‬‬
‫·‡‪±≤ ‰·Â‚·Â ÌȯËÓÈËÒ ÌÈÚ·¯‡ ͯÂ‬‬
‫‪˙‡ Æ˘˜È· ÔÓ˘ÈÙ˘ ‰ÓÓ ˙ÂÁÙ ¨Ó¢Ò‬‬
‫‪‰ÈÈÙ‡Ó‰Ó ÏË ‡Â‰ ˙¯Ó‚ÂÓ‰ ‰‡ˆÂ˙‰‬‬
‫·‪˙Â¯È˘È ‰ÓÚ ‰Ù ¨˙ÂÚ·˘‰ ‚Á ·¯Ú‬‬
‫‪¨‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ· ß‰Ï˘È˜ß‰ ˙¯Ë˘ÓÏ‬‬
‫˘‪ÌÈη‰ ÌȯËÂ˘Ï ¯È·Ò‰Ï ‰ÒÈ Ì‬‬
‫‡˙ ‪ÛÈ‰Ï – ‰¯ÊÂÓ‰ Â˙˘˜· ˙ÂÚÓ˘Ó‬‬
‫‡˙ ‪Êίӷ ÌÈÓÚÙ ˘˘ „ȷ˘ ˙ÂÏÁ‰‬‬
‫‪˜Ï˙҉Ϡ¨˙ÂÚ·˘‰ ‚Á· ˙È·‰ ¯‰‬‬
‫‪ÛÂÒÏ Â„¯È ˘ÓÓ ‡Ï ÌȯË¢‰ ÆÌÂÏ˘Ï‬‬
‫„‪˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰ÓÏ ÂÈ·‰ ‡Ï Ì‚Â ¨Â˙Ú‬‬

‫)עופרה לקס 'בשבע'(‬

‫הספר מפגיש את‬
‫הקוראים בסצנות חזקות‬
‫של חיים בשנינות מפתיעה‬
‫כבוד רובהומור שופע‪ ...‬צעיר‪ ,‬קצבי‬
‫ל הספ‬
‫ומרענן! )אבישי מזרחי 'כיפה'(‬
‫שבוע‪₪ 4‬‬
‫‪4‬בלבד!‬

‫ארנון סגל‬

‫·‪‰Ï‡Î ˜Ú–˙ÂÏÁ Ìȯ‰Ï ȉ˘ÏÎ ‰ÈÚ‬‬
‫˘˘ ‪¯Ӈ ÛÂÒ· Ưȇ· ÌÈÓÚÙ‬‬
‫‪¯‰Ï ‰ÒÈη ÌȯËÂ˘Ï ¯È·ÒÈ˘ ÂÏ‬‬
‫‪Ư„Ò· ‰È‰È˘Â‬‬
‫‪˙¯ Á Ó Ï ‰ ¯¯Â Ú ˙ ‰ ‰ È Ú · ‰‬‬
‫·ˆ‪Ï·‡ ¨˙ÂÚ·˘‰ ‚Á· ¨Ìȯ‰‬‬
‫„‪Ɖ¯Ë˘Ó‰ „ˆÓ ‡Ï ‡˜ÂÂ‬‬
‫‪ÌÚ ‰ÏÚ ˘‚¯‰ ÔÓ˘ÈÙ‬‬
‫‪Â·‡„Ï Ï·‡ ¨¯‰Ï ÂÈ˙ÂÏÁ‬‬
‫‪¨Ô‰Î ‡ˆÓ· Ôȇ Ì˘˘ ¯¯·˙‰‬‬
‫‡‪̉Èχ Ì‚˘ ÌȯË¢‰ ·¯˜Ó ‡Ï ÂÏÈÙ‬‬
‫‪˜Ù˙Ò‰ ÛÂÒ· Æ¢‡ÈÈ· ÔÓ˘ÈÙ ‰Ù‬‬
‫‪͇ ¨˙ÈÏÓÒ ‰Ù‰· ÔÎÒÓ‰ Èχ¯˘È‰‬‬
‫‪ÔÎȉ ¨‰¯ÊÚ‰ Ï˘ ˘„˜Ӊ ÌÂÁ˙· ‡Ï‬‬
‫˘·‪¯ÂÓ‡ ÏÁÂÈÓ‰ ԉΉ ‰È‰ È˜˙ ·ˆÓ‬‬
‫‪Æ˙È·‰ ¯‰ Áˢ· ¨ÍÎ Ì˙Ò ‡Ï‡ ¨ÛÈ‰Ï‬‬
‫‡‪ÌÁÏ È˙ÈÒÈ ø‰‡·‰ ‰˘· Èχ Ê‬‬
‫‡‪ÆÆƉÓÈÎÒÓ ¯·Î ‰¯Ë˘Ó‰˘ „Ú ÆÂ˙Â‬‬
‫‪Ô‰ÎÏ ‚‡„¢ ÆÔÓ˘ÈÙ ‰ÂÚ ¨¢ËÏÁ‰·¢‬‬
‫‪ÔÂÎÓ· ¯Ù˙˘ ÂÏ‡Ó ¨‰‰ΠȄ‚· ÌÚ‬‬
‫‪˘È ¨·‚‡ Æ˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘· ˘„˜Ó‰‬‬
‫‪Ô˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÙÒÂ ˙ˆÓ‬‬
‫·˘‪„ÂÚ ¨ÌÂÈÎ ˙È·‰ ¯‰· ‰¯ÊÚ‰ ÁË‬‬
‫‪˘ÓÓ Ï˘ ˙Â·¯˜ ÏÚ Ìȯ·„Ó˘ ÈÙÏ‬‬
‫¸˘‪Û˜Â˙ Ïη Ì‰Ï ˙„‚˙Ó ‰¯Ë˘Ó‰‬‬
‫‪ÍÂÒÈ Ï˘ÓÏ ¨˛˙È·¯Ú‰ ‰·Â‚˙Ï ˘˘ÁÓ‬‬
‫‪˙ÁÓ ˙Ù‰ ‡ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á· ÌÈÓ‰‬‬
‫‪Ƣ‰˘Ó ˙¢ÚÏ ‰Ò‡ ÆÔÒÈ· ʢ˷ ¯ÓÂÚ‰‬‬
‫‪ÆÂÓү٠ʇ ¨‰ÂÂˆÓ È˘ÂÚ ÌÈÓÒ¯ÙÓ‬‬
‫‪Ư·Ȉ‰ ¨ÂÈÏÚ ‡È‰ ‰„ÈÁȉ ‰Èȉ˙‰‬‬
‫‪·ˆÓ·˘ ‰Ó ˙‡ Úˆ·Ó ‰¯Â‡ÎÏ ÔÓ˘ÈÙ‬‬
‫‪·Â¯· Úˆ·Ï ÂÏÂÎ ÌȯÂÓ‡ ÂÈȉ Ô˜Â˙Ó‬‬
‫‪¨¯˙ÏÂ‡Ó ÍÎ ÏÎ ‰‡¯ ‰Ê ‰ÓÏ Ê‡ ¨¯„‰‬‬
‫‪̇‰ ø·Âˉ ‰¯˜Ó· ÔÈÈÚ ¯¯ÂÚÓ ¨È··ÂÁ‬‬
‫‪ÔÓ˘ÈÙÏ ÚÈÈÒÏ ‚‡„Ï ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ‡Ï‬‬
‫‪‡¯ÈÈ ‰Ê‰ ‚ÂÒ‰Ó ÌÈÒ˜Ë˘ Â˙ÂÓ΢ÏÂ‬‬
‫‪ø¯˙ÂÈ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓÂ ÌÈ„·ÂÎÓ‬‬

‫‪Î‬‬
‫‪Â‬‬
‫‪Ï Ì‬‬

‫בואי לעשות חיים!‬

‫לאור ההתעניינות בשבת‬
‫העיון לנוער שקיימה ישיבת‬
‫ההסדר אור עציון בנושא‬
‫‪¢‬ממלכתי זה אחי‪ ¨¢‬מקיימת‬
‫הישיבה דיון המשך¨ ביום‬
‫ה‪ ß‬כ‪¢‬א בסיוון ©∂‪ ¨®≥Æ‬תחת‬
‫הכותרת∫ ‪¢‬עכשיו תורכם‪Æ¢ÆÆÆ‬‬
‫ישיבת אור עציון מזמינה‬
‫את בני הנוער¨ שביעיסטים‬
‫ושמיניסטים¨ ליום דיונים‬
‫סוער שבו יוזמן הנוער לבחון‬
‫את יחסו למדינת ישראל לאור‬
‫האירועים האחרונים‪ Æ‬ליום‬
‫העיון יגיעו להביע דעתם‬
‫גם רבנים¨ ביניהם הרב חיים‬
‫דרוקמן‪ Æ‬יום העיון צפוי להציף‬
‫נושאים בוערים כמו סירוב‬
‫פקודה¨ גיוס לצה‪¢‬ל¨ נוער‬
‫הגבעות ועוד נושאים רבים‬
‫אחרים‪ Æ‬יום העיון יחל בשעה‬
‫∞≥∫‪ ±μ‬ויסתיים בשעה ∞≥∫∞≤‪Æ‬‬
‫בתכנית∫ דיון עם הרב דרוקמן‬
‫בנושא¨ ולאחר מכן סדנאות‬
‫ובירור העמדות בין בני הנוער¨‬
‫המשך עבודה על אמנת הנוער‬
‫הדתי ביחסו למדינת ישראל‬
‫והגדרת בעלי תפקידים‬
‫ומטרות של פורום ‪¢‬נוער דתי‬
‫למען מדינת ישראל‪ ¢‬שהוקם‬
‫בשבת העיון האחרונה‪Æ‬‬
‫ההשתתפות ביום העיון ללא‬
‫תשלום ובהרשמה מראש¨‬
‫בטלפון∫ ≥∑‪Æ∞μ≤≠μ∂∏≤¥‬‬

‫דיון המשך בישיבת‬
‫אור עציון‬

‫כולם מוזמנים לדוכן הספרים של ועד‬
‫מתיישבי גוש קטיף בתלאביב‪ Æ‬בדוכן‬
‫תוכלו לפגוש את הספרים המספרים‬
‫את סיפור גוש קטיף באופן האותנטי‬
‫שלו¨ בין הספרים ניתן למצוא אלבומי‬
‫תמונות¨ סיפורים אישיים¨ סיפורים‬
‫לילדים ולנוער¨ ספרי מחקר ועוד‪Æ‬‬
‫המביא מודעה זו יקבל •∞‪ ±‬הנחה‬
‫על מוצרי ועד המתיישבים‪Æ‬‬

‫‪Â‬‬

‫נדב גדליה‬
‫˘‪‰Ó „ÈÓ˙ ‡Ï Æı¯‡Ï–ıÂÁ ˙ÂÁÂÁÈ ÌÚ ÌÎÈÏÚ Â„·ÚÈ ‡Ï‬‬
‫˘‪Ư¯·˙Ó ¨‰ÏÂÚÓ ÚÓ˘ ‰˜È¯Ó‡ ÁȯÓ‬‬
‫‪ÂÓÚ ˙··¯ ψ‡ Ï·˜˙Ó˘ ‰ÈÒÈ˙Ó Ï˘ Ì·χ‰ ¨‰‰‬‬
‫‪¨Ï˘ÓÏ ßLIGHTß ÂÓ˘˘ „·Ï ˙Ú„Ï Â˙‡Ó ˘¯Â„ ¨ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓÎ‬‬
‫‪Æ˙‡Ê‰ ‰˜ÈÊÂÓ‰ Èη· ÌȇˆÓ˙Ó ÁÂË· Ì˙Ò‰ ÔÓ ÂÏÂÎ ÈÎ‬‬
‫‪‰ÈÒÈ˙Ó Ï˘ ˙ÂÚÙÂ‰Ï ı¯‡‰ È·Á¯Ó ¯‰ ÌÈ˘‡ ÈÙχ ¨‰„·ÂÚ‬‬
‫·‡¯‪ÌÚË Ôȇ ÔÎ ÏÚ ¨ı‬‬
‫‪ÆÌ·χ‰ Ì˘ ˙‡ ·Â˙ÎÏ‬‬
‫‪ß¯Â‡ß Ì˘ ÁÈ¯Ê‰Ï ·ËÂÓ‬‬
‫‡‪ÆÔÈ·È ÔȷӉ ȷÈ˘Ù‬‬
‫‪„ÂÚ ÂÁ‡˘ ‰‡¯Î‬‬
‫‪ÌÈÈχ¯˘È Ï˘ ‚ÂÒ ÌÚÙ‬‬
‫‪‡ÂÂ˘Ï ÌÈÒÓ˘ ÌÈȈÓ‬‬
‫‪¨‰˜È¯Ó‡ ˘È‚¯‰Ï‬‬
‫‪Û‡ ÏÚ ¨‰˜È¯Ó‡ ÚÂÓ˘Ï‬‬
‫˘‪„ÂÚß ‡È‰ ‰¯Á‡‰‬‬
‫‪È„ÓÏ „ÁÂÈÓ Â‰˘Ó Ôȇ ƉÓÁ ·‡Ê ÌÚÙ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ¨ß̘Ó‬‬
‫·‡‪Æ·Á¯‰ ω˜Ï Ú‚Â‰ Ïη ¨‰˘ÚÓÏ ‰Ê‰ ÁψÂÓ‰ Ì·Ï‬‬
‫‪¨ßone dayß ‡Â‰ Â˙‡È¯· ˙ÚÓ È˙‡ ÒÙ˙˘ „ÈÁȉ ¯È˘‰‬‬
‫˜‪ÈÈ„È„È ˙‡ ˙ÂÙÎÏ ÌÈÓÚÙ ˙¯˘Ú ÚÂÓ˘Ï È˙‚‡„˘ Á·Â˘Ó ÚË‬‬
‫‪Á·Â˘Ó‰ ÆßÚÂÓ˘Ï–Á¯ÎÂÓ–‰˙‡–¯È˘–‰ÏÁ‡ß ˙‡Â˙· ÂÚÓ˘Ï‬‬
‫·˙‪Ƈ‰ ‰Ê ≠ Á·˘‰ ˙ÈÏÎ‬‬
‫‡·‪È˙‡ Í˘Ó ˘ÓÓ ‡Ï ¨ÒÚÙ‡ ¨˜ÒÈ„‰ ¯‡˘Â ˙¢ÚÏ ‰Ó Ï‬‬
‫‪Ï¢ÂÁ·˘ ÌȯÓ‡ Ï·‡ ¨Â ÆÌȄȄȉ ÌÚ ˙ÈϘÈÊÂÓ‰ ‰ÈÈÙΉ ÔÂÂÈÎÏ‬‬
‫‪ÆÌÈ‚ÂÏÓ˙‰Ó ‰ÈÁ˙ ÌÈÈÁ‰ Ï΢ È„Î „Á‡ ËÈ‰Ï ˜ÈÙÒÓ‬‬
‫·‪È·‚Ï Æ‰Ê‰ Ì·χ· ÔÈÈÚ Â‡ˆÓÈ Èȇ‚¯‰ È··ÂÁ ¨ÔÙ‡ ÏÎ‬‬
‫‪ԇΠ˙‡ˆÓ ˙ÂÚˆ¯ ±¥ ˙‡Ê Ïη ªÈ˙ÓÊ‚‰ ˙ˆ˜ Èχ ≠ ¯˙ȉ‬‬
‫‪„ÂÚÏ ÌÈ¢‰ È„ÓÏ ÌÈ„ÓÁ ÌÈÚ˘ ËÚÓ ‡Ï ˘È ˙Ó‡‰ ÔÚÓÏÂ‬‬
‫‪We Will Walkßß ¨ß˘ÓÒß ¨ßOn Natureß ÂÓÎ ÌÈÈʇ ‰ÓÎ‬‬
‫‪Ï·‡ ¨ßÙÈÈ˜Ò‡ß ÂÓÎ ÌÈ˘·Ï˙Ó ˙ÂÁÙ ˙ˆ˜ Ì‚Â ¨ß¨ ßFor You‬‬
‫‪‰Áψ‰‰ Èχ Ư·Â„Ó‰ ßone dayßÏ ÌÈ·¯˜˙Ó ‡Ï ˘ÓÓ Ì‰‬‬
‫‪ÌÈÂÒÓ Û¯· ÈÏ˘ ˙ÂÈÙȈ‰ ˙‡ ‰·Èˆ‰ ßone dayß Ï˘ ˙ÈÊÂÈ„¯‚‰‬‬
‫˘‪¨‰˘ÚÓÏ Æ„Á‡ ˜¯ ˘È ‰Ê‰ Ì·χ· ‰ÂÓ΢ È˙·‰˘ ȯÁ‡ Ê‚‬‬
‫‪ÈÓÏ ËÏÁ‰· Á·Â˘Ó ͇ ¨„Á‡ ÏÎÏ Ìȇ˙Ó ‡Ï ¨Â·ËÈÓ· Èȇ‚¯ ‰Ê‬‬
‫˘‡‪Æχ¯˘È· ¯‡ßʉ ÈÈÊ‡Ó Ì‰ ÌÈ·¯˘ ‰‡¯ ‡Ï ÂÈÙ ÏÚ ¨·‰Â‬‬
‫·‪È··ÂÁÏ ‰Ï„‚ ‰‚È‚Á ¨ÏÎÏ ‰·ÂÁ „Á‡ ËÈ‰Ï ∫ȈÁ ËÙ˘Ó‬‬
‫¯‚‡‪Æ„·Ï· ÈÈ‬‬
‫התכנית "סבבת שלום" אם פספסתם ברדיו‪:‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nadavgg‬‬

‫בירושלים‬

‫קבוצת ‪¢‬הללוהו במחול‪¢‬‬
‫הכל‪¨¢‬‬
‫‪¢‬למרות‬
‫מגישה∫‬
‫הופעת מחול לנשים ולבנות‪Æ‬‬
‫ההופעה תתקיים ביום חמישי‬
‫כ‪¢‬א בסיון ©∞‪ ®≥Æ∂Ʊ‬בשעה‬
‫∞∞∫‪ ±π‬ברח‪ ß‬יוחנן בן זכאי ≥≥‬
‫בירושלים ©אולפנת אומניות®‪Æ‬‬
‫קווי אוטובוס∫ ‪¥ ¨¥‬א¨ ‪¨≤¥‬‬
‫©∏‪ Æ®±‬המחיר∫ ‪ ≠ ₪ ≥μ‬כל‬
‫הכנסות קודש לצדקה‪ Æ‬אפשר‬
‫לרכוש במקום לפני ההופעה‪Æ‬‬
‫‪¨∞μ≤≠¥≤¥¥¥≥π‬‬
‫לפרטים∫‬
‫∑≥∑∑‪∞μ∞≠≤≥±‬‬

‫צמאה לדבר ה‪ øß‬יש תורה‬
‫בנתניה‪ Æ‬מדרשת תהלליה‬
‫מזמינה את ציבור הנשים‬
‫לשיחות מרתקות∫ ביום שני‬
‫י‪¢‬ח בסיוון ≠ התרפיסטית אורלי‬
‫ששון∫ ‪¢‬רפא את חייך‪ ¨¢‬מפגש‬
‫ראשון ≠ סדנה למודעות עצמית‪Æ‬‬
‫ובנוסף ≠ יום חמישי כ‪¢‬א בסיוון‬
‫הרב רן שריד¨ מנהל ‪¢‬דברי‬
‫שיר‪¢ ∫¢‬יוצאים לקיץ עם השפת‬
‫אמת‪ ¨¢‬ניגונים ושירה לנשמה‬
‫©בתשלום®‪ Æ‬השיעורים יתקיימו‬
‫במדרשת‬
‫בשעה ∞∞∫∞≤‬
‫תהלליה¨ רח‪ ß‬ויצמן ‪ ±π‬בנתניה‪Æ‬‬
‫נשמח בבואך‪ °‬מדרשת תהלליה‬
‫≠ ∏‪∞μ≤≠∑≤∞≥±±‬‬

‫גוש קטיף ‪ -‬חפשו את‬
‫הדוכן בשבוע הספר‬

‫שתי הלחם¨ בבקשה‬

‫‪ÏÎ‬‬

‫‪6‬‬

‫‪È„ ‡È‰ ‰˜È¯Ó‡Â‬‬
‫‪Ò‬‬
‫˜‬
‫‪ßÌÂ˜Ó „ÂÚß‬‬

‫אירועים‬
‫הופעת מחול‬

‫שיעורים‬

‫שיעורי תורה לנשים‬
‫בנתניה‬

‫טבעון ‪ -‬אופי של מקום!‬
‫גרעין ‪ß‬נביעה‪ ß‬בקריית טבעון‬
‫מזמין משפחות מתעניינות לתאם‬
‫מפגש ולחוות שבת בקהילה‪Æ‬‬
‫לפרטים∫ אוריאל ‪¨∞μ≤≠μ≤∏π∑±μ‬‬
‫‪kiryativon@gmailÆcom‬‬

‫‪ÏÂÚ‰‬‬

‫‪7‬‬

‫יחס אישי וליווי מקצועי של רכזת דתית‬
‫רב מייעץ‬
‫אפשרויות דיור‬
‫הדרכות והשתלמויות‬
‫אורייתא שבועית‬
‫מענק ופיקדון עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים‬

‫‪BrAr¶ž£¸ª«§¡£¬§ª‬‬

‫ž¶‪«§ª·£¶§£ªž¶·§³‬‬
‫ž‪¢¶Ÿ¥£ Ÿ£·§ ¢§¯£ª©£‬‬
‫ž‪¢¶Ÿ¥£Ÿ£·§p¢§¯£ª©£‬‬

‫‪=9935>9<=9H59A=2=99@59B4=9@;J43F1J1<I>4J9J9557=935>9<J9@;J‬‬

‫‪¢Ÿ¢ž¬«§žŸ·«§¡£¬§ª‬‬
‫‪J59@93>9B15G4;H344H175:5@979I@0<J3B59>J9@;J4‬‬
‫‪=9<I5H95EH0491450<;<5‬‬
‫¡§‪?5A3953<990H3~¸§®©£¸¢ª¢®¬14<I9A59 D5HD~¸§®©£¸¢­µ‬‬
‫‪7J1=9<915>5=99B5FG‬‬
‫‪=99B5FG‬‬
‫‪G>49>33G09I‬‬
‫‪3G09I@0<<5;J9@;J‬‬
‫‪J9@;J‬‬
‫‪J1=9FH>4<2A‬‬
‫‪=57J1=9<915>5=99B5FG>49>3G09I@0<<5;J9@;J1=9FH>4<2A‬‬

‫‪uq|ttq‬‬
‫¬‪qvvttquvuu~¢‬‬
‫¦§«‪¬·¶¢££‬‬
‫‪¦¶²ª‬‬
‫‪www.lander.ac.il‬‬
‫‪l d‬‬
‫Ÿ‪¶¸žŸ£¶µ‬‬

‫«¨‪ª¦µ·´¦­¯¡©¡¡¢žŸ¡©¨¶¡©¡³¯¢«¡¦e¯§«®¢«¢µ¨¢« ®¢«oª¦©¶¢µ¦¦« ´£¨µ«pµ ­©¬¢‬‬
‫¡«©‪ª¦©¶¢µ¦¢¦e¦ ¢«¦©ž¬¢¶µµ¢·©ª¦ ¢«¦©·¦­¨¢·¤¢·±©µ·¦¡µ ­©¬¢¨«©¡´¦­¯¡Ÿe‬‬
‫‪q¤q©q¥Ÿe©«¡µ¢¶¦ž·­·¢«µ¢·¡·´­¯¡m‬‬

‫תוכלי להשתלב בעשייה חברתית‬
‫במגוון עמותות וארגונים חברתיים‪:‬‬
‫גנים ובתי ספר‬
‫מרכזי קליטה‬
‫ארץ מורשת‬

‫עבודה עם נוער במצוקה‬
‫החברה להגנת הטבע‬
‫משטרה‪ ,‬שב"ס ועוד‪...‬‬

‫”ניתן לנו המקום להביע את עצמנו‪ ,‬מקום ליוזמה‪ ,‬להיות‬
‫שותפים בהחלטות ולהרגיש כחלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי“‬
‫‪ -‬מתנדבת במרכז ”יחד“ לאנשים בעלי פיגור שכלי‬

‫אם גם אליך מדבר להיות שותפה לעשייה חברתית‪,‬‬
‫עמותת שלומית תסייע לך למצוא מקום להשתלב בו‬
‫צרי איתנו קשר והצטרפי לחוויה של פעם בחיים‬

‫‪www.shlomit.org.il‬‬

‫טליה ‪03-6129202 050-8289311‬‬

‫‪THE ONE‬‬
‫פרוייקט‬

‫דירות ‪ 4‬ו‪ 5 -‬חדרים‬
‫מקבלן‬
‫איכלוס בעוד שנה וחצי‬
‫‪ 4‬חד‪+‬מחסן‪+‬חנייה החל ‪1,250,000‬‬

‫כעדןן מ קדם‬
‫כעד‬

‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪ .‬הזכות לשינויים שמורה‬

‫‪ęĕĕĞđčĥ‬‬
‫‪ęĕĘđĕĔ Ęĥ‬‬
‫‪ĦđĘĞĠĐđ‬‬
‫‪ĦđĕĤĎĦČ‬‬
‫‪ČĘĘ‬‬
‫‪!ĐģĝĠĐ‬‬

‫‪'ē - 'Ē ĦđĦĕėĘ‬‬

‫‪ďĤĠĜč ĦđĜčđ ęĕĜč‬‬

‫‪ęĕĝđĜĚ ęĕĘđĕĔ ĕėĕĤďĚ‬‬
‫‪ĖĕĤďĚ ĤĒđĞ ĐĢđčģ ĘėĘđ‬‬

‫‪ęĕėĕĤČĦč ęĕĕģĦĦ ĐĜĔĕģĐ‬‬

‫‪ĒđĚĦč đ"ė-đ"Ĕ‬‬
‫‪8/7/10 - 27/6/10‬‬

‫‪!!!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚ 'ĝĚ | ę-ĕč ĦĕĚđĕ ĦđĝĜėĦĐ‬‬

‫‪054-3083379 ĘČĕĤČ :ĐĚĥĤĐĘ‬‬
‫‪rachel@lander.ac.il 0732-204230 ĘēĤ‬‬
‫‪Đ"Ğč‬‬

‫‪ĐĥĤďĚĐ‬‬
‫‪ĦĕėđĜĕē ĦđĎĕĐĜĚĘ‬‬
‫‪.ĐČĤđĐ ĦďđĞĦ .ěđĥČĤ ĤČđĦ‬‬
‫‪.ĦđĢđčģ ĦĕĕēĜĐđ ĕĥĕČ ěđĚĕČ‬‬
‫‪ĦĕĦĘĕĐģ ĐďđčĞ‬‬
‫‪ĖđĜĕē ĕĎĕĐĜĚ ēđĦĕĠĘ ĘđĘĝĚĐ‬‬
‫‪ēđĦĕĠ ĕĤĞđ ĦđĜđėĥĘ‬‬
‫‪ĦĕĥĕČ ĐēĕĚĢđ ĖđĜĕē ĕďđĚĕĘ‬‬
‫‪ĥĤďĚĐ Ħĕčč ĐĤđčē ĦďđčĞ ĖđĦĚ‬‬

‫‪'ĤĕĚĦ' ĤĎđč .ĕđĘ ĐĕĤđČ‬‬

‫‪đĎĘĚ%‬‬
‫‪ęđĕģ Ħč Ğđĕĝ%‬‬
‫‪Ĥđĕď đĎĘĚ%‬‬
‫‪Ę"ėĥ ĕĠĦĘĞ ģ‬‬
‫‪ĕĤ‬‬
‫‪ęĕĜđĕĤĔ‬‬

‫‪đĜĕĘČ ğĤĔĢĐđ Čđč‬‬
‫‪!ĦĕėđĜĕē ĦđĎĕĐĜĚĘ ĐĥĤďĚĘ‬‬
‫‪:ĖĘ ęĕĞĕĢĚ đĜČ‬‬
‫‪ĥĤďĚ Ħĕč ĕďđĚĕĘ‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ĐČĤđĐ ĦďđĞĦđ ĖđĜĕēč ěđĥČĤ ĤČđĦ‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.ĦĕĦĘĕĐģđ ĦĕĦĤčē ĦđĎĕĐĜĚđ ĐĘčđĐ ĕĘė ĦĕĕĜčč ĦđĚĘĦĥĐ‬‬
‫‪9‬‬
‫‪,ĦđĕĦđĕĥĕČ ĦđĕđĚĘĦĥĐ‬‬
‫‪9‬‬
‫‪,ĦđĎĕĐĜĚ ĦđČĜďĝ‬‬
‫‪...ďđĞđ ĐĘčđĐ ďđĚĕĘ‬‬
‫‪ďđĚĕĘ ĦđĎĘĚčđ ĐĤĕď Ĥėĥč Ğđĕĝ ,ęđĕģ ĦĎĘĚ %‬‬

‫‪052-5520497 ĤĚđĒ ĕĤđČ čĤĐ 050-8762782 ğĝČ :ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ‬‬
‫‪www.tammir.org.il‬‬

‫‪.ĖđĜĕē ĎĕĐĜĚ ĦđĕĐĘ ĐĢđĤ‬‬
‫‪đĜĕĘČ ğĤĔĢĐ‬‬

‫‡‪ÆıȘ‰ ˙˘ÙÂÁ· ˙¯‚· ÈÁ·Ó ˜„·‰ È˙„ ‰¯ÂÓ È‬‬
‫·‪ÈÏÂÏÈÁÏ È˙Ù˘Á ˙Âȯ‚· ˜„·ΠÈ˙„Â·Ú ÍωÓ‬‬
‫˘·˙ ·‪˙„ÒÂÓÓ ‰¯Âˆ·Â ¨¯˙ÂÈ· ·Á¯ ۘȉ‬‬
‫‪Æ˙‚¯Â‡ÓÂ‬‬
‫‪ÌÈÚÈ‚Ó ˙ÂÚˆ˜Ó‰ Ïη ÌÈ˘Ú˘ ˙¯‚·‰ ÈÁ·Ó‬‬
‫·‪˙˜ÏÂÁÓ ˙ÂÈÁ·‰ ÆȈ¯‡ ÊίÓÏ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ‬‬
‫‪ÆÚ·˘· ÌÈÈÓÚÙ ‰˜È„·Ï‬‬
‫‪ÆÚ·˘‰ ÛÂÒ Ï˘ ‰˜ÂÏÁ· ¯˜ÈÚ· ˙˘Á¯˙Ó ‰¯ˆ‰‬‬
‫‪ÛÂÒ· ‰˜È„·Ï ˙¯‚· ˙ÂÈÁ· Ï·˜Ó ˜„·‰ ‰¯ÂÓ‰‬‬
‫‪ÂÈÏÚ ®È˘È˘ ÌÂÈ ÌÈ˙ÚÏÂ È˘ÈÓÁ ÌÂÈ© Ú·˘‰‬‬
‫‪Ô¢‡¯© ÂȯÁ‡Ï˘ Ú·˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ̯ÈÊÁ‰Ï‬‬
‫‡‪Æ®È˘ Â‬‬
‫‪ÔÙ‡· ̇Â˙ ÔÁÂ·Ï ˙Â˙È‰ ˙ÂÈÁ·‰ ¯ÙÒÓ‬‬
‫‪ÌÈÏÈÓ· ÆÔÁ·‰ Ï˘ ‰„·ډ ÈÓÈ ¯ÙÒÓÏ ˜È„Ó‬‬
‫‪Ɖ˜È„· ÌÂÈÎ ·˘Á ˙·˘‰ ÌÂÈ ∫˙ÂË¢Ù‬‬
‫·‪‡ ˙ÂÈÁ· ˙ÂÁÙ ˘˜·Ï ÌȈχ ÌÈÈ˙„ ÌÈÁÂ‬‬
‫‪Ɖ˜È„·‰ ˙ÂÎȇ· Ú‚ÙÏ „Â‡Ó Ê¯„ʉÏ‬‬
‫‪‰ÈÁ· Ï΢ ‰„·ÂÚ‰ ÏÏ‚·˘ ‡Â‰ ÔÈ·‰Ï ·Â˘Á˘ ‰Ó‬‬
‫‪‰ÈÁ·‰˘ ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ ÌÈȘ ≠ ÌÈÈÓÚÙ ˙˜„·‬‬
‫˘‪Æ˘„˜ ˙·˘· ‰˜„· ¨Úˆ˜Ó Ïη ¨ÌÎÏ‬‬
‫‡‪˙‡ ¨‰Ùχ‰ ˙¯‚· ÏÎ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ˘˜·Ó È‬‬
‫·‪ÌÈÂÎÈ˙‰ ȯ‚· ˙‡ ¨˙ÂÈÂÎÈ˙‰ ˙Â·È˘È‰ ȯ‚Â‬‬
‫‪˙¯‚·‰ ˙ÂÈÁ·˘ ‰„·ÂÚ· Ì„‡ ÏΠÌÈÈ˙„‰‬‬
‫˘‪¨˙˜„· ‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· Ô‰Èχ Ì˙„ÓÏ˘ ÌÎÏ‬‬
‫·‪Æ˘„˜ ˙·˘· ¨Ô˜ÏÁ‬‬
‫‪ø˙¢ÚÏ ‰Ó‬‬
‫·„‪˙Á˙Ó ¢‰ËÂÈË¢ ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ·˙Î Ô¢‡¯‰ Û‬‬
‫‪˙Ó ÏÚ© ˜ÂÈ„· ‡·‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ·˙Î ÂÊ ‰ÏÈÓÏ‬‬
‫˘·‪˘˜·‡ ¨¯˜È ˜„· ¨‡‡¢ ∫®ÏÒÙÈ˙ ‡Ï ÌÎ˙ÈÁ‬‬
‫˘‪Æ¢˙·˘· ÂÊ ‰ÈÁ· ˜Â„·Ï ‡Ï‬‬
‫‡‪ÂÚ‚Ù˙ χ ‰Ê ËÙ˘ÓÓ ÂÚ¯‚˙ χ ÂÙÈÒÂ˙ Ï‬‬
‫··‪ÌÈÁÂÒÈ È„È ÏÚ ÌÎÓˆÚ· ‡ ‰ÈÁ·‰ ˜„Â‬‬
‫‡‪ÆÌȯÁ‬‬
‫‪ÈωÓ ¨ÌÈÓ¢¯‰ ¨ÌȯÂÓ‰ ÏÚ˘ ¨ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ‬‬
‫‪ÌȂ‚„Ù‰ ¨ÍÂÈÁ‰ È˘‡ ¨ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ¨˙Â·È˘È‰‬‬
‫‪‰Ê È˙ÈÈÚ· ·ˆÓÏ ÌÈ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï Ìȇ˜ÈËÈÏÂÙ‰Â‬‬
‫‪ÆÂÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ‬‬
‫˘·˙ ˘‪˙¯‚·‰ ˙ÂÈÁ·· ‰·¯ ‰Áψ‰Â ÌÂÏ‬‬

‫‪˙‡Ê Ɖ˘‰ Í˙ÂÁ‡ È‡ ˙‡Ê ¨ÈÁ‡ ¨ÔÎ‬‬
‫˘‪˙‡ ‰·ÊÚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ˙‡Ê ¨˙È·· ÔÈÈ„Ú‬‬
‫‪ÔÈ‡Â˘È ˙·ÂËÏ ÌÈÓÁ‰ È˙ÁÙ˘Ó‰ Ô˜‰‬‬
‫‪ƉÁÙ˘ÓÂ‬‬
‫¯ˆ‪·‡Â΢ ÌÈÂÒÓ ‡˘Â ÏÚ Í˙‡ ¯·„Ï È˙È‬‬
‫‪ÆÈÏ˘ ÌÈÈÈÁ‡‰ ¨ÍÏ˘ ÌÈ„Ïȉ ÏÚ Æ„Â‡Ó ÈÏ‬‬
‫˜‪˙‡ ˙·‰Â‡ È‡˘ ¯È‰·‰Ï ÈÈÏÚ ÏÎ Ì„Â‬‬
‫‪‰˙‡ Æ„Â‡Ó „Â‡Ó „Â‡Ó ÌÎÏ˘ ÌÈ„Ïȉ‬‬
‫‪ÈÏ˘ ˙¯·Á‰ ˙‡ χ˘Ï ÂÏÈÙ‡ ÏÂÎÈ‬‬
‫‪˙¯·„Ó È‡ ‰ÓÎ ÍÏ Â„È‚È Ô‰Â ‰Ùχ‰Ó‬‬
‫‪ÈÏ˘ ‰˘‚¯‰‰ Ï·‡ Ɖ·‰‡ ÂÊȇ·Â ̉ÈÏÚ‬‬
‫˙‪¨‡È‰ ˙·˘Ï ÂÈχ Ìȇ· Ì˙‡˘Î „ÈÓ‬‬
‫‡‪ÆψÈ ¨¯ÓÂÏ ÌÈÚ ‡Ï ˙ˆ˜ ÈÏÂ‬‬
‫‪Ì˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈÚ· ÈÏ Ôȇ˘ ˙Ó‡· ¨ÔÎ‬‬
‫‪ÁÓ˘‡ È‡ Ï·‡ ¨ÌÈȯ‰ˆ· ˙·˘· ÏÂÈËÏ‬‬
‫‡‪‰ÈÚ· ÈÏ Ôȇ Ɖ„Â˙ ÛÂÒ· „Ȃ˙ Ì‚ Ì‬‬
‫‪˙ÎÏÏ ÌȈ¯ Ì˙‡˘Î ̉ÈÏÚ ¯ÂÓ˘Ï‬‬
‫‪Ï·‡ ƉÁ¯‡‰ ȯÁ‡ ÌÈȯ‰ˆ· Ô¢ÈÏ‬‬
‫˙˘‡‪‰ˆÂ¯ È‡ ̇ ‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ÈÏ Â¯È‬‬
‫‡‪¯ȇ˘˙ Ë¢Ù Ô¢ÈÏ ÂÎÏ˙ χ Æ‡Ï Â‬‬
‫‡‪‡Ï ‡ÏÈÓÓ È‡˘ ‰ÚÈ„È· Ì˙œ‡ È˙Â‬‬
‫‪ÆÔ¢ÈÏ ˙Îω‬‬
‫‚‪‰ÁÂÓ Æ‰ÁÂÓ ÌÂÈ ‡È‰ ˙·˘ ÈÏÈ·˘· Ì‬‬
‫‪¨ÌÈÁ·Ó‰ ¨˙ÂÂÎ˙Ó‰ ¨˙Âȯ‚·‰ ÏÎÓ‬‬
‫‪‰Ùχ‰ χ ˙È·‰Ó ˙ÂÚÈÒ‰ ¨˙„·ډ‬‬
‫‪ÌÈÏ‚Ó ÌÈÓ˜ Ì˙‡˘ ȯÁ‡Â Ɖ¯ÊÁ·Â‬‬
‫˘‪È˙Áψ‰ Ì‚ ̉ÈÏÚ È˙¯Ó˘˘ ˜¯ ‡Ï‬‬
‫‪ÌÈÒÓ „ÈÓ˙ Ì˙‡˘ ‰Ó ¨Ì˙‡ ÌÈ„¯‰Ï‬‬
‫‪̇ ÁÓ˘‡ È‡ ʇ ¨ÌÈÁÈÏˆÓ ‡Ï ˙¢ÚÏ‬‬
‫˙‚‪Ɖ„Â˙ ËÂ˘Ù Â„È‬‬
‫‪‡Ï Ì˙‡Â Ô¯‡‰Ó ˜˙ÓÓ ‰‡ÈˆÂÓ È‡˘Î‬‬
‫¯‪È‡ ¨Â˘˜·È ‡¯È ÌÎÏ˘ ÌÈ„Ïȉ˘ ÌȈÂ‬‬
‫‪˙‡ȯ·‰ ‰·Â˘Á ÈÏ Ì‚ Æ‰Ê ˙‡ ‰È·Ó‬‬
‫˘‪‰Ê ˙‡ ¢˜·˙ ̇ „ÓÁ ‰È‰È ˜¯ Æ̉Ï‬‬
‫‪–‰Ê–ÏÚ–˙·˘Á–‡Ï–‰ÓÏ Ï˘ ÔÂË· ‡Ï ‰ÙÈ‬‬
‫˜‪Ì‚ ‰„Â˙ ˙¯ÈӇ ÌÈÙ ¯Â‡Ó ˙ˆ˜ ÆÌ„Â‬‬
‫‪˙¢ÚÏ ÈÏ ÂÓ¯‚È ÌÈ˘ ÈΉ Ìȯ·„‰ ÏÚ‬‬
‫‪Ƙ˘Á ‰ÁÓ˘ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰· ÏΉ‬‬
‫‡‪Æ˘ÓÓ ˙·‰Â‬‬

‫‪¢‬בז ֵעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה‪¢ÆÆÆ‬‬
‫‪ß‬נשאר רק המטבחון וסיימתי‪ ß°‬ב‪¢‬ה שהוא מצא את‬
‫העבודה הזאת¨ לנקות את בית הכנסת‪ Æ‬גם מצווה‬
‫וגם מכניסים קצת כסף הביתה‪ Æ‬לא מספיק¨ אבל‬
‫ב‪¢‬ה‪ Æ‬אם זה לא היה הם היו נאלצים לוותר על כמה‬
‫דברים חיוניים‪ Æ‬כשהוא מנקה הוא מסתכל סביבו‬
‫ונפעם מהבנייה ומהעיצוב¨ אם כי הוא היה מעצב‬
‫קצת אחרת‪ Æ‬פעם הוא חלם להיות אדריכל‪ Æ‬פעם¨ לפני‬
‫שהגיע לישיבה והבין מה חשוב באמת‪ Æ‬לפעמים הוא‬
‫תוהה אם הוא לא טועה‪ Æ‬הוא יכול היה להיות אדריכל‬
‫נהדר או שהיה מפתח את הכישרון שלו דווקא‬
‫במתמטיקה ונהיה פרופסור או אפילו סתם רואה‬
‫חשבון או מורה למתמטיקה והיה ממשיך לקבוע‬
‫עתים לתורה‪ß Æ‬השתגעתי‪ °ø‬מה המחשבות האלו‪ ø‬אני‬
‫צריך ללמוד תורה‪ °‬זו המצווה שלי¨ היא החיים‪ ß°‬אבל‬
‫מה לעשות שאי אפשר לחיות רק על השכר של חווי‬
‫ועל המלגונת של האברכים בישיבה‪¢ Æ‬תורה נקנית‬
‫בעמל‪ ¢‬ו‪¢‬אדם לעמל יולד‪ ¢‬אז הוא ממשיך לנסות‬
‫ולעמול‪ Æ‬כבר עשר שנים הוא מנסה‪ÆÆÆ‬‬

‫‪ę‬‬

‫‪ĝ‬‬

‫לפרטים‪ :‬דותן הוכמן ‪dotan_hoc@yahoo.com 052-9966610‬‬

‫כל יום טיול‪°‬‬
‫מסע יומיים לגולן‪°‬‬

‫הדודה הקטנה של הילדים שלכם‬

‫סמי אטדגי‬

‫בעין גנים פתח תקווה‬

‫‪Ĥ‬‬
‫‪ĕ‬‬
‫‪đ‬‬
‫‪ĕ‬‬
‫‪Ĥ‬‬
‫‪ĥ‬‬
‫‪ĕĕ‬‬
‫‪ĕĘ‬‬

‫ב דיק ת בגרויות‬
‫בשבת ק ודש‬

‫לאחי וגיסתי היקרים‬

‫חוה¨ אם כל חי¨ יקרה שלי‪Æ‬‬
‫אני לא יודעת למה אני כותבת לך¨ אולי כי נקראתי‬
‫בשמך ואולי כי את הראשונה שבטח הרגישה כמוני‪ Æ‬או‬
‫שאולי לא‪ Æ‬אני זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי‬
‫ת‪ß‬סיפור שלך‪ Æ‬כ‪¢‬כ ריחמתי עלייך¨ רחמים של ילדה‬
‫בת ‪ ¥‬שלא יודעת שתיענש יותר ממך‪ Æ‬די‪ ÆÆÆ‬חוה‪ ÆÆ‬אין לי‬
‫כוחות יותר‪ ÆÆÆ‬אני רואה את חלומותיי והם עדיין נוצצים‬
‫כמו לפני שבע שנים¨ אבל עכשיו הם נוצצים כמו שברי‬
‫חלונות רכב על הכביש אחרי תאונה‪ Æ‬אני יודעת שזה‬
‫נשמע נורא ושאין לי מה להתלונן כי החיים שלי באמת‬
‫טובים¨ תודה לאל‪ °‬אבל אין לי כוח‪ ÆÆÆ‬אני כבר לא יכולה‬
‫להיות גם וגם וגם וגם‪ Æ‬אם הייתי יודעת לא בטוח שהייתי‬
‫מבטיחה לו שהוא יהיה גדול הדור הבא‪ÆÆÆ‬‬
‫‪¢‬הרבה ארבה ע ִצבונך והֵרֹנך בעצב תלדי בנים‪¢ÆÆÆ‬‬
‫‪¢‬כן¨ חווי‪ Æ‬עוד עשר דקות‪ Æ‬לקנות לחם וחלב‪ ÆÆÆ‬עוד‬
‫משו‪ ø‬בסדר גמור‪ Æ‬אני אמהר‪ °‬לפני שחיים יסגור‬
‫ת‪ß‬מכולת‪ °‬כן¨ כן¨ אני יודע‪ ÆÆÆ‬אני לא אתעכב‪ Æ‬אל‬
‫תדאגי‪ ÆÆÆ‬נתראה‪ ÆÆÆ‬אוהב גם‪¢°‬‬
‫בטח שהוא אוהב‪ ÆÆÆ‬על אף שעברו שבע שנים הוא‬
‫עדיין אוהב אותה כאילו רק אתמול התחתנו‪ß Æ‬רק חבל‬
‫שהחיים לא נותנים לנו לדבר ולהיפגש מספיק‪ ß°‬במשך‬
‫היום היא בעבודה והוא בכולל‪ Æ‬ובערב¨ כשסוף סוף הם‬
‫ביחד בבית¨ הילדים רוצים את תשומתהלב שמגיעה‬
‫להם∫ ארוחת ערב¨ מקלחות¨ סיפור לפני השינה¨ עוד‬
‫כמה ניג‪ß‬וזים חמודים¨ ועד שהם נרדמים כבר אין כוח‬
‫ונופלים למיטה‪ß Æ‬אין לה כוח לחווי שלי¨ העבודה‬
‫הקשה ואח‪¢‬כ הילדים¨ וברור שגם ההריון לוקח לה‬
‫כוחות‪ ÆÆÆ‬והיא עוד רצתה לעשות תואר שני‪ ÆÆÆ‬אבל‬
‫למי יש זמן וכסף‪ ßø‬הוא נאנח‪ß Æ‬אולי הגיע הזמן לצאת‬
‫לעבוד ולהכניס עוד קצת כסף ואז חווי תוכל לנשום‪ßø‬‬
‫זה מה שקרה כבר לאלעד¨ ליעקובי ולכל השאר‪ Æ‬אולי‬
‫גם הוא יעשה כמוהם‪ ø‬ישתמש בקויוילנטי שלו וילך‬
‫להיות מלמד או ר‪¢‬מ בישיבה תיכונית כמו שיטרית‪ø‬‬
‫‪ß‬אבל לא למדתי חינוך ואין לי מושג מה זה להעביר‬

‫¯˘‪¯Â·È„‰ ˙Â‬‬

‫שהתחתנו‬
‫והחברות ש ת‬
‫ם ב ת‬
‫החברים‬
‫כל בברים‬
‫לכל‬
‫ולרווקים שבדרך לחופה‬

‫™ ‪˙‡ ÌȯÎÂÊ Ì˙‡ ̇ ˙Ú„Ï ÔÈÈÚÓ‬‬
‫‪ÏÎ Ì˙ȉ˘ ÌÈÓʉ ˙‡ ¨˜Â¯ ˙ÂÈ‰Ï ‰˘‚¯‰‰‬‬
‫‪Ì˙Úˢ „Á‡ Û‡ ÌÎÏ Ôȇ˘ Ô‡ÎÈ„· ÍÎ‬‬
‫˘‪ÆÈ¢ ˙ÂȉÏÓ ‰˘˜ ¯˙ÂÈ ˜Â¯ ˙ÂȉÏ‬‬
‫™ ‪ÈΉ Âȉ Â˙Á˙‰˘ ÈÙÏ˘ ˙Â·‰ ÏÎÏ‬‬
‫‪¨ÁË·ß ÌÈÏ‡Â˘‰ ÏÎÏ Â¯Ó‡Â ÌÏÂÚ· ˙„ÓÁ‬‬
‫‡‪¯È· ¨ÈÏÚ· ˙‡ Ú‚˘‡ Ô˙Á˙‡˘ ȯÁ‬‬
‫‪ÆßÂÏ˘ ÌȘ¯‰ Ìȯ·Á‰ ÏÎ ˙‡ ÈÏ˘ ˙¯·ÁÏ‬‬
‫™ ‪˙·ÂË ÈΉ ˙¯·Á‰ Âȉ˘ ˙¯·Á‰ ÏÎÏ‬‬
‫‪Ï΢‰ ˙‡ Ú‚˘Ï ÂÏÎÈ ‰Â˙Á‰ „Ú ÌÂÈ ÏÎÂ‬‬
‫‪Ô‰ ‰Â˙Á‰ ˙¯ÁÓÏ ÌÂÈ ¨ßÈ˙‡ ˙ÂÏ·Ï È‡Â·ß‬‬
‫‪ÆÍ˙‡ ˙¯ÎÂÊ ÍÎ ÏÎ ‡Ï ¯·Î‬‬
‫™‪ÌÈ˘‚Ù ÛÂÒ ÏÎ ÛÂÒ˘Î˘ ˙¯·Á Ô˙‡ ÏÎÏ‬‬
‫‪˙‡¢ ˙Â· Ï˘ ‰ÂÓ˜ ÔÈÚÓ ˙¢ÂÚ Ô‰‬‬
‫‪˙ÂÁ΢ ‰„ÈÏ ÔÂȯ‰ ÏÚ ¯·„Ï ˙ÂÏÈÁ˙ÓÂ‬‬
‫‪Æ˙˜Â¯‰ ÌÂȘÓ‬‬
‫‪Ì˙Á΢ ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ ˜¯ È˙Ȉ¯ ≠ ÌÎÏÂÎ‬‬
‫‡˙ ‪Æ˙¯‰ˆ‰‰ ÏÎ‬‬

‫רוצה לעבוד את ה‪¨ß‬‬
‫לא את אבא‬
‫א' מירושלים‬

‫‡·‡¨ ‡‪‰¢·˜· ‰ÓÏ˘ ‰ÂÓ‡· ÔÈÓ‡Ó È‬‬
‫‪‰‰ ¨ÏÏÙ˙‰Ï ·‰Â‡ È‡ ¨ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··Â‬‬
‫‪‰Êȇ Á˙ÂÙ ÂÏÈÙ‡ ÔÓÊ ˘È˘Î ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ‬‬
‫‪ÆÌÈÏȉ˙ ‡¯Â˜ ‡ ¯ÙÒ‬‬
‫‡·‪È‡˘ ˘È‚¯‰Ï ̯‚ ‰˙‡ ÌÈÓÚÙÏ Ï‬‬
‫‪‰Ê ¨ÂÏÈ·˘· ‡Ï ¨ÍÏÈ·˘· ÏΉ ˙‡ ‰˘ÂÚ‬‬
‫‪Ƈ·‡ ¨˜˘Á‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ ˘ÓÓ‬‬
‫‡‪Èχ ʇ ÛÈÒ‰Ó ≥∫∞∞–· ÏÂÓ˙‡ È˙¯ÊÁ Ì‬‬
‫‡‪‰Ê ̇ Ì‚ ∑∫∞∞–· ÏÏÙ˙‰Ï ̘‡ ‡Ï È‬‬
‫‪‰¯˜Ó· ‰Ê Íψ‡ Ï·‡ ªÈ˘ÈÓÁ ‡ È˘ ÌÂÈ‬‬
‫‪˙ÂÁÙÏ ÒÚÂÎ ÔÂË ·Ê·ӠÛÊÂ Ë·Ó ·Âˉ‬‬
‫‪ÌÚÙ ÔÂÊÓ‰ ˙ί· È˙Á΢˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÆÌÂÈÏ‬‬
‫‡‪ÈÏ ¯ÈÎÊ˙ ¨ÈÈÏÚ ÒÂÚÎÏ ‰·ÈÒ ‡Ï ÂÊ ≠ ˙Á‬‬
‫‡·‪Æ˙Á· Ï‬‬
‫˘‪‰˘ÂÚ È‡˘ ˘È‚¯‰Ï ÈÏ Ô˙ ∫‰Â˙Á˙ ‰¯Â‬‬
‫‪Ô· ¯·Î È‡ ¨ÍÏÈ·˘· ‡Ï ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÏΉ‬‬
‫∑‪ÆÆƇ·‡ ‰˘˜·· ¨±‬‬

‫שיעור‪ Æß‬אבל מה לעשות שצריך כסף ואין לו שום‬
‫הכשרה אחרת‪ ÆÆÆ‬הוא יעשה כמו כולם וילך ללמד‬
‫איפה שיסכימו לקבל אותו‪ß ÆÆÆ‬ממתי נהייתי כזה רודף‬
‫כסף‪ ø‬ממתי אני לא שואף להכי טוב‪ ÆÆÆ‬כנראה שלא‬
‫אהיה גדול הדור הבא‪ ÆÆÆ‬כנראה שלא אהיה גדול בשום‬
‫דבר‪ Æ‬סתם עוד בינוני שלא מנצל את כוחותיו‪ß ÆÆ‬העיקר‬
‫להישאר בתורה‪ßÆÆÆ‬‬
‫‪ÆÆ‬חוה¨ תאמיני לי שלא ידעתי מה אני מבטיחה‪ ÆÆÆ‬זה מה‬
‫שלימדו אותי שהכי אידיאלי‪ ÆÆÆ‬רציתי להיות רחל אשת‬
‫רבי עקיבא‪ °‬זה מה שרציתי‪ Æ‬זה מה שהם רצו‪ ÆÆÆ‬זה נשמע‬
‫שאני כופרת¨ אבל תאמיני לי שניסיתי‪ ÆÆÆ‬נסעתי למכללה‬
‫בטרמפים גם עם כל הבחילות והעייפות¨ קמתי מוקדם‬
‫כל בוקר להכין אוכל ולרוץ לטרמפיאדה¨ כי לאברכים לא‬
‫יכול להיות אוטו כי אין כסף‪ÆÆÆ‬‬
‫שלושה שבועות אחרי הלידה חזרתי ללמוד למרות‬
‫העייפות הגדולה ועם כל בעיות ההנקה‪ Æ‬אבל¨ מה לעשות‪ø‬‬
‫רציתי להיות האמא הכי טובה שאפשר¨ ושאורה תגדל עם‬
‫הכי הרבה חום ואהבה‪ ÆÆÆ‬נראה לי שהיא גדלה עם אמא‬
‫עייפה ועצבנית שלא אוהבת את עצמה‪ ÆÆÆ‬ואז הגיע ההריון‬
‫של תפארתעמיה ושוב אותו סיוט¨ רק שעכשיו יש עוד‬
‫ילדה‪ ÆÆÆ‬ואת שואלת איפה היה בעלי‪ Æ‬הוא עזר כמה שהוא‬
‫יכול¨ זו אני שלא נתתי לו‪ ÆÆÆ‬רציתי שלא יבטל תורה‪°‬‬
‫וכך זה המשיך בסטאז‪ ß‬עם שתי ילדות וייסורי מצפון של‬
‫‪ß‬איזו אמא אני‪ Æß‬את שואלת איך שרדתי‪ ø‬לא יודעת¨ כולן‬
‫שורדות‪ ÆÆÆ‬רק שורדות‪°‬‬

‫זו הפינה‬
‫שלכם  שיר סי ר‬
‫פור א‬
‫אוו ככלל מה שא‬
‫שאת‬
‫לומר‬
‫תם רו‬
‫לא‬
‫רוצצים‬
‫ומ‬
‫ה‪:‬‬
‫‪.il‬‬
‫‪.co‬‬
‫‪tan‬‬
‫‪m‬‬
‫‪m–ka‬‬
‫‪lam‬‬
‫‪@oola‬‬
‫@‪ibuurr‬‬
‫‪reshuthhaddib‬‬

‫÷‪Èœ ‬‬
‫¯˜ ‡‪À ≠ È‬‬
‫˘‪ÈÏ˘ Ì˘‰ ˙‡ ·Â˘ ˙ÚÓÂ‬‬
‫‪ÌÂÏÎ Ôȇ ˙··Â˙ÒÓ‬‬
‫‪ÌÂÏÎ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê˘ ‰Ï‚Ó È¯Á‡ ÌÈÈÓÂÈ–ÌÂÈ‬‬
‫‪‡¯Â ÔÎ ‰Ê˘Â‬‬
‫˘‪ÌÈÓ˙‰ ¨‰Ùȉ ¨·Âˉ ÈÓ‬‬
‫‪Ò¯‰‬‬
‫‪È˙Ó˘‡· ÏΉÂ‬‬
‫‡‪˙¯˜Ï ‰ÊÎ ¯·„Ï È˙˙ ÍÈ‬‬
‫‡‪ÈÓˆÚ ˙‡ È˙¯ˆÚ ‡Ï ÍÈ‬‬
‫‪¯Â·ÚÈ ‰Ê˘ ‰ÎÁÓ‬‬
‫˘‪¯Ó‚ÈÈ ‰Ê‬‬
‫‪„Á‡ Û‡ Ôȇ Ï·‡ ÌÈÓ˘‡ ˙˘ÙÁÓ‬‬
‫‪‰Ê ˙‡ Ï·˜Ï ‰Îȯˆ ËÂ˘Ù È‡˘ ‰‡¯Î‬‬
‫‪È˙Ó˘‡ ˙‡Ê‬‬
‫‪ÈÏ ÚÈ‚Ó ‰Ê‬‬
‫‪„Á‡ Û‡Ï È˙·˘˜‰ ‡Ï‬‬
‫¯˜ ‪È˘Â˜· ‰Ê Ì‚Â ÈÓˆÚÏ‬‬
‫‪ÈÏ ¯ÂÊÚÈ ‰Ê˘ È˙·˘Á‬‬
‫‪„È˙Ú‰ ÏÚ È˙·˘Á ‡Ï‬‬
‫‪ÂÈ˘ÎÚ ˙Â˯Á‰ ¯ÊÚÈ ‡Ï‬‬
‫‪‰¯˜ ‰¯˜˘ ‰Ó‬‬
‫‡‪ͯ„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˜¯ ‰ÂÂ˜Ó È‬‬
‫‡˙ ‪‰·Â˘˙· ¯ÂÊÁÏ È„Î Í¯„‰‬‬

‫להרים אותו בחזרה‬

‫‪ /‬א"כ‬

‫·‪Íωӷ ÆÏÚ Ï‡ ‰Â·‚ Â˙‡ ÂÓ¯‰ ¯·Ú‬‬
‫‪Æ„¯È Íω ‡Â‰ Ë‡Ï Ë‡Ï ¨ÌÈ˘‰‬‬
‫‪¨‰·Â‚Ï ·Â˘ ÂÓȯ‰Ï ÌÈÒÓ Â‡˘Î ¨ÂÈ˘ÎÚ‬‬
‫‡‪ÌÈχӯÂ ‡Ï ÂÁ‡˘ ÌÈ·˘ÂÁ ÌÈ˘‬‬
‫‪¯·„‰ ‡Â‰ ¨‡Â‰ ≠ ÁÈψ ‡Ï ÌÏÂÚÏ˘Â‬‬
‫‪ÌÚÏ Â˙‡ ÍÙ‰˘ ‰Ó ‡Â‰ ¨ÂÈÈÁ· ȯ˜ÈÚ‰‬‬
‫‡‪ÂÁ‡Â ÂÏ˘ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÏÓÒ‰ ‡Â‰ ¨„Á‬‬
‫‪̇ ÈÎ ‰Â·‚ ‰Â·‚ ÂÙÈ‰Ï ÂÈÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ‬‬
‫‡‪°øÂÈÏÚ ¯ÂÓ˘È ÈÓ ÂÈÏÚ ¯ÂÓ˘ ‡Ï ÂÁ‬‬
‫‪χ¯˘È ı¯‡ Ï˘ ‰Ï‚„ ˙‡ Ìȯ‰Ï ÔÓʉ ÚÈ‚‰‬‬
‫‡‪¨ÏÚ Ï‬‬
‫‪‰ÓÓ˘‰ ˙‡ ÁȯىÏ ¯ÂÊÁÏ ÔÓʉ ÚÈ‚‰‬‬
‫‪°Ô‡‚· ˙·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÙÂ˙ ˙‡ ˘„ÁÏÂ‬‬
‫‪ƯÁÓ ‡Ï ÆÂÈ˘ÎÚ‬‬

‫סיפור‬

‫| מוריה |‬

‫אותן¨ ולא מבין אותן ואת מה שהן עוברות‪ °‬אני אומרת‬
‫לך ≠ מזל שלנו שגדלנו יחד‪ß Æ¢‬באמת ברוך ה‪ ß°ß‬הוא זוכר‬
‫איך בהתחלה¨ כשלחווי עוד היה זמן והיא הייתה הולכת‬
‫לשיעורים לנשים¨ היא הייתה חוזרת זורחת¨ מספרת‬
‫בהתלהבות שהרבנית התורנית לימדה אותן שצריך‬
‫לקחת את התורה ואת הקב‪¢‬ה לכל מחוזות החיים∫‬
‫לניקיון¨ לבישול¨ לקריירה ואפילו להחלפת טיטול‪ÆÆÆ‬‬
‫הוא לא זוכר שלימדו אותם את זה‪ß Æ‬להכניס את ה‪ß‬‬
‫למשחק כדורסל‪ ß°ø‬הם למדו משהו ב‪ß‬אורות‪ ß‬על זה‬
‫שכשמתחילה הגאולה העם היהודי מתנער מתרדמת‬
‫הגלות הארוכה ומתחיל לפרוח‪ Æ‬חוזרים להיות אמנים¨‬
‫רופאים¨ עורכידין¨ חקלאים¨ מדענים וכו‪ß ÆÆÆß‬אבל משום‬
‫מה הבחורים שאני מכיר דווקא נראים די רדומים¨‬
‫נסחפים מדבר למשנהו‪ Æ‬כנראה שרק הבנות הפנימו‬
‫את דברי הרב והתעוררו‪ ß°‬לפתע הוא קלט שממש‬
‫החשיך סביבו‪ Æ‬הוא הסתכל בשעון‪ß Æ‬וואי¨ כבר הגזמתי‪°‬‬
‫בטח חווי כבר ממש לחוצה¨ ואני עוד צריך להספיק‬
‫לערבית המאוחרת‪ Æß‬הוא הרים את השקיות והתחיל‬
‫לעלות‪ß ÆÆÆ‬אז אם הבנות שלנו התעוררו וזה כ‪¢‬כ טוב¨‬
‫למה נראה שחווי שלי רק רוצה לחזור לישון‪ßÆÆÆø‬‬
‫‪ÆÆÆ‬ואני‪ ø‬אני רוצה רק לישון ולישון ולישון‪ ÆÆÆ‬אני לא כ‪¢‬כ‬
‫שורדת‪ ÆÆÆ‬בקושי הולכת‪°‬‬
‫אתמול היינו אצל רופא השיניים עם נועם‪ ÆÆÆ‬כמה חורים‬
‫יכולים להיות לילד בן ‪ ø¥‬ת‪ß‬אמת¨ אין לי כוח לקחת‬
‫הלוואות‪ Æ‬נמאס לי מהסחרור הזה של ‪ß‬ללוותלבקש‬
‫הארכהלהחזירללוות שוב‪ Æß‬כבר לא נעים מהגמ‪¢‬ח‪ °‬אבל‬
‫מה לעשות‪ ø‬העבודה שלי¨ המלגה שלו וניקיון ביהכנ‪¢‬ס‬
‫כבר לא מספיקים למשפחה עם ארבעה ילדים ואחד‬
‫בדרך‪ Æ‬כנראה כדאי שאתחיל לחפש עוד עבודה מהצד‪Æ‬‬
‫אולי שיעורים פרטיים‪ ø‬אוף‪ ÆÆÆ‬איך שירה ויעל מצליחות‬
‫לחיות ככה‪ ø‬אולי להן זה מתאים‪ Æ‬לי לא‪ °‬למה מחנכים‬
‫אותנו שזה מתאים לכולם‪ ø‬למה‪ø‬‬
‫תאמיני לי¨ חוה¨ אני יודעת שזה לא נשמע ככה אבל‬
‫באמת שאני לא רודפת בצע‪ °°°‬שום דבר זה לא מותרות‪Æ‬‬
‫כבר אין לי חלומות לעצמי‪ Æ‬לא תואר שני¨ לא אמנות¨ לא‬
‫בגד חדש‪ °‬שום דבר‪ °‬שום דבר‪ ÆÆÆ‬אני כבר לא רוצה להיות‬
‫גדולה במה שאני‪ ÆÆÆ‬לא רוצה לממש ת‪ß‬כוחות שה‪ ß‬נתן לי‪Æ‬‬
‫לא רוצה כלום‪°‬‬
‫אני רק רוצה להיות אמא ואישה טובה‪ °‬אבל נראה‬
‫שדווקא בזה אני הכי גרועה‪ ÆÆÆ‬כל הזמן רק צועקת‬
‫ומתעצבנת ואין לי כוח לבלגן ולרעש‪ Æ‬מסכנים‪ ÆÆÆ‬הם‬
‫כאלה ילדים צדיקים ואני כזו אמא נוראית‪°‬‬
‫זהו¨ חוה¨ נראה לי שאנגב ת‪ß‬דמעות ואזחל לי לכיוון‬
‫המטבח להכין ארוחת ערב‪°‬‬
‫אוי‪ ÆÆÆ‬ריבונו של עולם¨ תגיד¨ ממתי שלוש הקללות נפלו‬
‫על האישה‪ ø‬ממתי‪ø‬‬
‫תודה שהקשבת לי חוה¨ אמא ראשונה יקרה שלי¨ וסליחה‬
‫שהטרדתי‪ Æ‬אבל תדעי שבדרך כלל אני כן שמחה‪ÆÆÆ‬‬
‫מאוד שמחה‪Æ‬‬
‫רק קצת נגמר לי הכוח‪°‬‬

‫‪¢‬על גחֹנך תלך‪¢ÆÆÆ‬‬
‫הוא עלה בעלייה האחרונה לעבר שכונת הקרוואנים‬
‫מתנשף כולו‪ Æ‬הוא עצר לרגע על ספסל מזדמן והניח‬
‫לידו את החלב והלחם שקנה‪ß Æ‬גאון מי שחשב לשים‬
‫ת‪ß‬ספסל הזה‪ ß°‬הוא ראה מרחוק את בןדוד מתקרב¨‬
‫הרווק האחרון של השיעור‪ Æ‬עדיין בישיבה‪ Æ‬כל שאר‬
‫הרווקים התייאשו והלכו ללמוד מקצוע אבל בןדוד‬
‫עדיין מנסה להיות גדול הדור הבא‪ß Æ‬לו באמת מתאים‬
‫להיות גדול הדור הבא‪ ÆÆÆ‬איך שהוא אוהב ללמוד‪ Æ‬הלוואי‬
‫עליי‪ ß°‬לא שהוא לא אוהב ללמוד¨ הוא אוהב¨ אבל לא‬
‫כמו בןדוד‪ Æ‬הוא מסתכל עליו לפעמים ב‪ß‬הפסקותכל‬
‫חצישעה‪ ß‬שהוא עושה לעצמו ומקנא‪ Æ‬פשוט מקנא‪Æ‬‬
‫גם לו הייתה פעם האש הזאת בעיניים‪ Æ‬מתישהו היא‬
‫דעכה¨ לא כבתה¨ רק דעכה לה לאִטה‪ß Æ‬מתי הייתה‬
‫הפעם האחרונה שהתלהבתי מתוספות או מסברה‬
‫יפה‪ ßø‬הוא מסתכל בבןדוד ויודע את מה שהוא לא מעז‬
‫לדעת‪ Æ‬שהוא לא נועד לזה‪ß Æ‬הלוואי והצדיק הזה ימצא‬
‫כבר את הזיווג שלו‪ ßÆÆÆ‬הם ניסו לשדך לו כמה חברות‬
‫של חווי אבל אף שידוך לא הצליח‪ Æ‬חווי הסבירה לו‬
‫למה‪¢ Æ‬גם הן רצו להיות נשות אברך‪ ÆÆÆ‬אבל עברו מאז‬
‫כבר ∞‪ ±‬שנים‪ Æ‬הם הספיקו לעשות שנהשנתיים שירות‬
‫לאומי ואז עוד שנת מדרשה¨ תואר ראשון ועכשיו הן‬
‫כבר באמצע תואר שני¨ הן ראו עולם¨ תחומי העניין‬
‫שלהן גדולים¨ ולכן הן מפחידות בנים‪ Æ‬כן¨ אתם הבנים‬
‫לא אוהבים שהנשים שלכם עצמאיות ומפותחות יותר‬
‫מכם ובלעדיכם‪ Æ¢‬כמה שהיא צודקת‪¢ Æ‬וחוץ מזה¨ בחור אוהבת אותך ומחכה לחזור לעדן כקדם‪Æ‬‬
‫שנשאר בישיבה ∞‪ ±‬שנים ולא התפתח בעוד תחומים חווי‪Æ‬‬
‫מוקדש בהערכה רבה לרבנית מגנס¨‬
‫ואין לו מושג מה קורה בעולם שבחוץ¨ כבר לא מעניין‬
‫לציפי חוטובלי ולכל הנשים שהיו בשיעור בנתניה‪Æ‬‬

‫‪...ęđģĚ ęĕĥĠēĚ ęĦČ ęĎ‬‬

‫‪?ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĤčēč ĦčĘĦĥĚĐ ĐĤĕĞĢ ĦĕĦď ĐĘĕĐģ ęĞ‬‬
‫‪?ĒėĤĚĘ ĐčĤģđ ĦĕĜđĤĕĞ ĦđēđĜ ęĎđ ĐĚĕĥĜ ĕĤĢđĞ ğđĜđ ĞčĔ ęĞ‬‬
‫‪?ĘčģĘ ĐčĤĐ ęĎđ ęđĤĦĘ ĐĚ đč ĥĕĥ‬‬

‫‪đČđč‬‬

‫‪- ěđĞč‬‬

‫‪!ęđģĚ Ęĥ ĕĠđČ ĔĘ‬‬

‫‪:ěđĞčĔ ĦĕĤģč ÂĐĞĕčĜà ĕĜĤđĦ-ĕĦĘĕĐģĐ ěĕĞĤĎĐ ĘĞ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ‬‬

‫‪kiryativon@gmail.com ,052-5289715 ,ĘČĕĤđČ‬‬

‫דרושות‬

‫בנות שירות לאומי‬

‫להדרכה בפרוייקט חדש‬
‫להעצמת הזהות היהודית והציונית‬
‫בקרב עולים‬
‫בשיתוף משרד הקליטה‬
‫™עדיפות לבעלות תו תקן בהדרכת טיולים‬

‫ברק∫ ‪∞μ≤≠¥≤πμ≥≥¥‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful