You are on page 1of 4

Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2008

M«n thi: to¸n – Trung häc phæ th«ng ph©n ban


®Ò thi chÝnh thøc

H−íng dÉn chÊm thi


B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 04 trang

I. H−íng dÉn chung

1) NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th×
cho ®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− h−íng dÉn quy ®Þnh.
2) ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng
dÉn chÊm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc
thèng nhÊt thùc hiÖn trong Héi ®ång chÊm thi.
3) Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm (lÎ 0,25 lµm trßn
thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm).

II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm

c©u §¸p ¸n §iÓm


C©u 1 1. (2,5 ®iÓm)
0,25
(3,5 ®iÓm) a) TËp x¸c ®Þnh: R
b) Sù biÕn thiªn:
• ChiÒu biÕn thiªn: 0,50
y′ = 6x 2 + 6x = 6x ( x + 1) . Ph−¬ng tr×nh y′ = 0 cã nghiÖm: x = -1, x = 0.

y′ > 0 ⇔ x ∈ (− ∞; − 1) ∪ (0; + ∞ ) , y′ < 0 ⇔ x ∈ (− 1; 0 ) .


Hµm sè ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng (− ∞; − 1) vµ (0; + ∞ ) , nghÞch biÕn trªn
kho¶ng (-1; 0).
0,75
• Hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i x = -1, yC§ = 0, ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 0, yCT = -1.
• Giíi h¹n: lim y = −∞ ; lim y = +∞
x →−∞ x →+∞

• B¶ng biÕn thiªn:


x -∞ -1 0 +∞
y’ + 0 - 0 + 0,50

y 0 +∞
-∞ -1

1
c) §å thÞ:
Giao ®iÓm víi Oy: (0; -1).
1
Giao ®iÓm víi Ox: (-1; 0) vµ ( ; 0)
2

O
1 x
-1 0,50
2
-1

2. (1,0 ®iÓm)
Sè nghiÖm thùc cña ph−¬ng tr×nh 2x3 + 3x 2 -1= m b»ng sè giao ®iÓm cña ®å
thÞ (C) cña hµm sè y = 2 x 3 + 3x 2 − 1 vµ ®−êng th¼ng (d): y = m.
Dùa vµo ®å thÞ ta cã:
Víi m < -1 hoÆc m > 0, (d) vµ (C) cã mét ®iÓm chung, do ®ã ph−¬ng tr×nh cã
mét nghiÖm. 1,0
Víi m = -1 hoÆc m = 0, (d) vµ (C) cã hai ®iÓm chung, do ®ã ph−¬ng tr×nh cã
hai nghiÖm.
Víi -1 < m < 0, (d) vµ (C) cã ba ®iÓm chung, do ®ã ph−¬ng tr×nh cã ba nghiÖm.

C©u 2 §Æt 3 x = t > 0 ta cã ph−¬ng tr×nh 3t2 – 9t + 6 = 0


ph−¬ng tr×nh trªn cã hai nghiÖm t = 1 vµ t = 2 (®Òu tho¶ m·n). 0,75
(1,5 ®iÓm)
NÕu t =1 th× 3 = 1 ⇔ x = 0. NÕu t = 2 th× 3 = 2 ⇔ x = log32.
x x
0,75
VËy ph−¬ng tr×nh ®· cho cã hai nghiÖm: x = 0, x = log32.
C©u 3 Khai triÓn ®óng: (1 + 3 i )2 = 1 + 2 3 i − 3 vµ (1 − 3 i )2 = 1 − 2 3 i − 3 0,50
(1,0 ®iÓm)
Rót gän ®−îc P = − 4 0,50
C©u 4 1. (1,0 ®iÓm) S
Tam gi¸c SBC c©n t¹i S,
(2,0 ®iÓm) I lµ trung ®iÓm BC suy ra BC ⊥ SI .
Tam gi¸c ABC ®Òu suy ra BC ⊥ AI .

0,50
A C
O
I

2
V× BC vu«ng gãc víi hai c¹nh AI vµ SI cña tam gi¸c SAI nªn BC ⊥ SA . 0,50
2. (1,0 ®iÓm)
2 2a 3 a 3
Gäi O lµ t©m cña ®¸y ABC, ta cã AO = AI = = . V× S.ABC lµ 0,50
3 3 2 3
h×nh chãp tam gi¸c ®Òu nªn SO ⊥ (ABC).

XÐt tam gi¸c SOA vu«ng t¹i O:


a 3 2 33a 2 a 33
SO 2 = SA 2 − AO 2 = (2a ) 2 − ( ) = ⇒ SO =
3 9 3 0,50
ThÓ tÝch khèi chãp S.ABI lµ:
1 11 1 a 3 a a 33 a 3 11
VS.ABI = S ABI .SO = AI.BI.SO = = (®vtt).
3 32 6 2 2 3 24

C©u 5a 1. (1,0 ®iÓm)


(2,0 ®iÓm) 0,50
§Æt u = 1 – x3 ⇒ du = -3x2dx. Víi x = -1 ⇒ u = 2, x = 1 ⇒ u = 0.

0 1 12 1 2 32
I = ∫ (− u 4 )du = ∫ u 4 du = u 5 = .
2 3 30 15 0 5 0,50

2. (1,0 ®iÓm)
⎡ π⎤
XÐt trªn ®o¹n ⎢0; ⎥ , hµm sè ®· cho cã: f ′( x ) = 1 − 2 sin x ;
⎣ 2⎦ 0,50
π
f ′( x ) = 0 ⇔ x = .
4
π π π π
f (0) = 2 ; f ( ) = + 1; f ( ) = .
4 4 2 2
π 0,50
VËy min f ( x ) = 2 , max f ( x ) = + 1 .
π
[ 0; ]
π
[ 0; ]
4
2 2

1. (1,0 ®iÓm)
§−êng th¼ng cÇn t×m vu«ng gãc víi (P), nhËn n = (2; − 2;1) lµ mét vect¬ chØ
C©u 5b
ph−¬ng.
(2,0 ®iÓm)
⎧x = 3 + 2 t 1,0

Ph−¬ng tr×nh tham sè cña ®−êng th¼ng lµ: ⎨ y = −2 − 2 t
⎪z = −2 + t

2. (1,0 ®iÓm)
Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm A ®Õn mÆt ph¼ng (P) lµ:
2.3 − 2.(−2) + 1.(−2) − 1 7 0,25
d(A, (P)) = = .
2 2 + (−2) 2 + 12 3
Ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (Q) song song víi mÆt ph¼ng (P) cã d¹ng
2x – 2y + z + D = 0.

3
Chän ®iÓm M(0; 0; 1) thuéc mÆt ph¼ng (P). Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm M ®Õn mÆt
2.0 − 2.0 + 1.1 + D 1 + D
ph¼ng (Q) lµ: d(M, (Q)) = = .
2 2 + (−2) 2 + 12 3
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng (P) vµ (Q) b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm M ®Õn
mÆt ph¼ng (Q).
1+ D 7
Do ®ã tõ gi¶ thiÕt ta cã: = ⇔ 1+ D = 7 0,75
3 3
⎡ D = 6
⇔⎢
⎣ D = −8
VËy cã hai mÆt ph¼ng (Q) tho¶ m·n ®Ò bµi:
(Q1): 2x – 2y + z + 6 = 0; (Q2): 2x – 2y + z - 8 = 0.
1. (1,0 ®iÓm)
C©u 6a π π
⎧u = 2 x − 1 ⎧du = 2dx
⇒ J = [(2x − 1)sin x ] 2 − 2 ∫ sin xdx
2
(2,0 ®iÓm) §Æt ⎨ ⇒ ⎨ 0,50
⎩dv = cos xdx ⎩v = sin x 0
0

π
J = (π − 1) + 2 cos x 2 = (π -1) + 2(0 -1) = π -3.
0 0,50

2. (1,0 ®iÓm)
XÐt trªn ®o¹n [0; 2], hµm sè ®· cho cã: f ′( x ) = 4 x 3 − 4 x = 4 x ( x 2 − 1) ;
0,50
⎡x = 0
f ′( x ) = 0 ⇔ ⎢
⎣x = 1
f(0) = 1; f(1) = 0; f(2) = 9.
VËy min f(x)=0, max f(x)=9. 0,50
[0;2] [0;2]

C©u 6b 1. (1,0 ®iÓm)


MÆt ph¼ng cÇn t×m vu«ng gãc víi BC, nhËn BC = (0; − 2; − 4) lµ mét vect¬ 0,50
(2,0 ®iÓm)
ph¸p tuyÕn.
Ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng cÇn t×m lµ:
0(x -1) – 2(y - 4) – 4(z + 1) = 0 ⇔ y + 2z – 2 = 0. 0,50

2. (1,0 ®iÓm)
ABCD lµ h×nh b×nh hµnh khi vµ chØ khi BC = AD (1).
Gäi to¹ ®é cña D lµ (x; y; z). Ta cã AD = ( x − 1; y − 4; z + 1)
vµ BC = (0; − 2; − 4) . 0,50
§iÒu kiÖn (1)
⎧x − 1 = 0 ⎧x = 1
⎪ ⎪
⇔ ⎨ y − 4 = −2 ⇔ ⎨ y = 2 ⇒ D(1; 2; -5). 0,50
⎪z + 1 = −4 ⎪z = −5
⎩ ⎩

……….HÕt……….
4