You are on page 1of 5

AUTOMATSKA METEOROLOŠKA STANICA

AMES
Automatska meteorološka stanica - AMES,
koju proizvodi MTT INFIZ je projektovana i
realizovana kao modularan sistem pogodan za
proširenja i nadogradnje, kao i za povezivanje sa
drugim atuomatskim stanicama i/ili računarima.

AMES omogućava da se, bez angažovanja


ljudi, neprekidno 24 časa, 365 dana u godini,
pet puta u sekundi (tzv. merenje u u realnom
vremenu) dobiju podaci o meteorološkim
parametrima koji se mere.

Podaci dobijeni merenjem se mogu automatski


slati do udaljenih računara i/ili servera i tako biti
dostupni na Internetu.

U okviru AMES se nalaze:

o skup odgovarajućih senzora,


o meteorološki stub,
o sistem za automatsku akviziciju podataka,
o napajački sklop,
o PC računar sa odgovarajućim softverom,
o laserski štampač,
o sistem za prenos podataka od akvizicionog sistema do (udaljenog)
PC-a.

U osnovnoj konfiguraciji AMES omogućava merenje sledećih veličina:

- brzine i pravca vetra na visini od 40 m,

- temperature vazduha na visini od 2 m,

- relativne vlažnosti vazduha,


- količine padavina i

- globalno sunčevo zračenje,

u skladu sa zahtevima Svetske meteorološke organizacije (WMO).

Senzori, koji su raspoređeni na meteorološkom stubu, povezani su na sistem za


automatsku akviziciju podataka, koji se takođe nalazi na stubu (sistem za
automatsku akviziciju u osnovnoj konfiguraciji može da prihvati 16 različitih
senzora, s tim da se taj broj po potrebi može povećati dodavanjem dopunskih 16,
32, ... kanala).

Podaci se od sistema za automatsku akviziciju do (udaljenog) PC računara


prenose bilo preko žičane veze, bilo radio putem.

Namenski softver, koji na PC-u omogućava praćenje, obradu,


prikazivanje/štampanje i automatsko memorisanje izmerenih (i izračunatih)
veličina, rezultat je sopstvenog razvoja što omogućava da se, na zahtev
korisnika, izvrše dopune i/ili prepravke tako da se u potpunosti zadovolje potrebe
korisnika.

Sve vreme softver vodi računa o radu čitavog sistema i sve neregularnosti i
odstupanja od normalnog rada se alarmiraju i tekstualnom i zvučnom porukom, a
istovremeno se vrši memorisanje za potrebe kasnije analize.

Stanica poseduje sopstveni elektronski napajački sklop koji obezbeđuje


napajanje za sve senzore i ostale elektronske sklopove. Ovaj sklop se može
(opciono) povezati na neprekidno napajanje koje obezbeđuje napajanje stanice i
u slučaju nestanka napona u mreži 220V.

Zahvaljujući tome što se u okviru AMES nalazi PC računar i tome što je AMES
realizovana kao modularan sistem (ne samo u hardverskom već i u softverskom
smislu), povezivanje sa drugim automatskim stanicama i/ili formiranje mreže
automatskih stanica, kao i povezivanje sa drugim računarima i povezivanje na
Internet se svodi na dodavanje odgovarajućih softverskih modula. Ti moduli su
takođe rezultat sopstvenog razvoja.

Primena AMES u praćenju ekoloških parametara

Proširivanje skupa veličina koje se mere, zahvaljujući modularnoj koncepciji


AMES, izvodi se jednostavnom dogradnjom na već postojeći sistem, i za vrlo
kratko vreme. U osnovnoj konfiguraciji, ukupan broj senzora koji se mogu
povezati na akvizicioni sistem je 16, sa proširenjima na 32, 48, itd.

Dodavanjem odgovarajućih senzora, AMES pored meteoroloških može da prati i


parametre koji pokazuju nivo zagađenosti, tj. ekološke parametre. Odabir
senzora koji se dodaju na AMES zavisi od toga koje zagađujuće materije se
prate.

Kada se koristi za praćenje ekoloških parametara, pored standardnog softvera u


okviru AMES se isporučuje i softver za procenu rasprostiranja zagađujućih
materija. Podaci dobijeni od senzora (za meteorološke i ekološke parametere) se
automatski prosleđuju softveru koji ih koristi kao ulazne podatke. Na osnovu tih
podataka softver izračunava i grafički prikazuje na ekranu računara kretanje
oblaka sa zagađujućim materijama. Grafički prikaz omogućava da se trenutno
utvrdi stepen zagađenosti (različiti nivoi koncentracija su obojeni različitim
bojama) i da se prati kretanje oblaka sa zagađujućim materijama. Na osnovu
toga, moguće je u realnom vremenu dobijanje svih relevantnih podataka i na
osnovu toga pravovremeno i adekvatno reagovnje u slučaju pojave akcidenta i/ili
prekoračenja dozvoljenih limita.

MTT INFIZ je u aprilu 1997. u Institutu "Vinča" instalirao AMES koja pored
meteoroloških parametara meri i nivo radioaktivnosti. Ta stanica je od tada u
neprekidnom radu, uključivši i period NATO bombardovanja. U to vreme
(bombardovanja) stanica je bila povezana sa Gradskim centrom za
obaveštavanje i svi podaci koje je izmerila, automatski su prosleđivani računaru u
Centru, na kome je radio program za procenu rasprostiranja polutanata.

Primena AMES u poljoprivredi

Proširivanjem osnovnog skupa senzora AMES dodatnim senzorima za merenje


temperature zemljišta, globalnog Sunčevog zračenja, bilansa Sunčevog zračenja
itd., AMES može da se primeni i u poljoprivredi.

Posebnu prednost AMES u odnosu na stadardne meteorološke stanice u


poljoprivredi (koje koriste data-logger) predstavlja to što se podaci dobijaju u
realnom vremenu i na računaru (i/ili više njih) koji može biti na velikoj udaljenosti
od same stanice.

Aplikativni softver, instaliran na računaru i AMES u celini, omogućava korisnicima


da na osnovu izmerenih vrednosti procene kada je najpovoljniji trenutak za
primenu neke od mera zaštite i/ili agrotehničkih mera.

Postavljanjem više stanica na širem području i njihovim povezivanjem moguće je


uspostaviti centralizovan sistem nadzora, što omogućava da se odredi opitimalan
trenutak za preduzimanje određenih mera zaštite i da se ista sprovede
istovremeno na čitavom području.

Tehničke karakteristike automatske meteorološke stanice (osnovna konfiguracija)


MTT INFIZ-a su:
Skup senzora

Parametar Opseg merenja Tačnost Napomena

1 Brzina vetra 0,2 ... 50 m/s ± 0.1 m/s

2 Pravac vetra 0... 360° ± 1°

3 Temperatura vazduha -30 ... +50 ° C 0,1 ° C

4 Relativna vlažnost 0 ... 100 % 2%


vazduha

5 Količina padavina 0 ... 100 l/m2 0,1 l/m2 Na posebnom


nosaču

Visina meteorološkog stuba: 10m

Automatski akvizicioni sistem: 16 ulaznih kanala A/D (± 10V)

12-bitna rezolucija

Frekvencija uzorkovanja 1 kHz

Interfejs RS232

Frekvencija slanja poruke 5 Hz

Veza: Akvizicioni sistem - PC: Jednoparični kabl sa žaštitom od atmosferskih


pražnjenja, ili radio modem

Napajanje: 230 V, 50 Hz

Prateći računar:

PC, Pentijum II, 433 MHz

32 MB RAM

10 GB hard

1,44 flopi

modem 33600 boda

tastatura i miš

kolor monitor 15"

Štampač: HP LaserJet 1100


Softver: Operativni sistem Windows NT 4.0

Aplikativni softver za automatsku akviziciju, obradu,


memorisanje i štampu

Grafički korisnički interfejs

Aplikativni softver za komunikaciju