kJmtfq CkP\uJ~

ßaKuaPTr IV´pJ©J
S2U\NY+S8D]2`W68aŽI3]I<ŽRI;f28<\Z(R5Ö23R<ÍV+8•2QR
á2R"]2W2U2¢ZU2R
N23Z="ŽS:_D2R5f23Z

ßmfmMKj~J CkV´y nN∏ßTªs CPÆJij TPrj \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj, 14 \Mj 1975

kJmtfq CkP\uJ~ ßoJmJAu ßjaS~JTt S KcK\aJu mJÄuJPhv VzJr k´fqP~ ßaKuaT

ßoJ” oMK\mMr ryoJj

mftoJj VefJKπT xrTJr ßhPvr @kJor \jPVJKÔr @gt-xJoJK\T Im˙Jr Cjú~Pjr oJiqPo
2021 xJPur oPiq KcK\aJu mJÄuJPhv VzJr k´fqP~ Khj mhPur cJT KhP~PZjÇ KcK\aJu
mJÄuJPhv VzPf yPu xmtJPV´ k´P~J\j ßhPvr @kJor \jxJiJrePT ßaKuPpJVJPpJV ßjaS~JPTtr
@SfJ~ @jJ FmÄ A≤JrPja KnK•T fgq @hJj-k´hJPjr mqm˙J TPr ßh~JÇ FA CP¨vqPT
xJoPj ßrPU ßhPvr KfjKa kJmtfq ß\uJr CkP\uJ xoNPy ßoJmJAu ßjaS~JTt xŒ´xJrPer
\jq Vf 17 ßlms∆~JrL, 2009 KUs” fJKrPU xrTJr IjMoKf k´hJj TPrÇ APfJkNPmt FA KfjKa
kJmtfq ß\uJr CkP\uJ xoNPy ßpJVJPpJPVr FToJ© oJiqo KZu oJºJfJ @oPur oqJVPjPaJ
ßlJjÇ IjMoKf kJS~Jr kPrr KhjA ßaKuaT mJÄuJPhv KuKoPac mJªrmJj ß\uJr uJoJ
CkP\uJ~ krLãJoNuTnJPm ßoJmJAu ßjaS~JTt YJuM TPrÇ FPf ˙JjL~ \jxJiJrPer oPiq mqJkT
k´JeYJûPuqr xOKÓ y~Ç kJmtfq IûPu CPÿJKYf y~ xrTJr ßWJKwf 2021 xJPur oPiq KcK\aJu

ßaKuaT Vf ßo 2008 yPf rJñJoJKa, mJªrmJj FmÄ UJVzJZKz Kfj kJmtfq ß\uJr ßkRr FuJTJr
TJptâo ÊÀ TPrPZÇ APfJoPiq TP~ThlJ~ IjMoKfk´J¬ 22Ka CkP\uJr 20Ka-ßf ßaKuaT
TJKrVrLnJPm ßjaS~JTt YJuM TPrÇ vLW´A ßaKuaT mJTL CkP\uJ xoNPyS ßoJmJAu ßjaS~JTt YJuM
TrPmÇ mftoJPj Kfj kJmtfq ß\uJ~ ßaKuaPTr V´JyT xÄUqJ k´J~ 1 uPã CjúLf yP~PZÇ
pJ©J ÊÀr kr ßgPTA oJjxÿf Voice Service S Kjfq jfáj oNuq xÄPpJK\f ßxmJ (VAS)
k´hJPjr oJiqPo ßaKuaT ßoJmJAu ßxÖPr FTKa oMUq nNKoTJ ßrPUPZÇ ßoJmJAu TuPra Kj~πPer
ßãP©S ßaKuaT KmPvw ImhJj ßrPUPZÇ

ßaKuaáTi gva®ág AbjvBáb kvn&Rvjvj c÷hyw≥ wek¶we`®vjáq fwZ© Kvh©µg Dáÿvab KiáQb
gvbbxq c÷avbg§êx ÜkL nvwmbv
ßaKuaáTi gva®ág AbjvBáb GBPGmwm’i djvdj Kvh©µg Dáÿvab KiáQb
gvbbxq c÷avbg§êx ÜkL nvwmbv

mJÄuJPhv mJ˜mJ~Pjr FTKa oJAu luTÇ uJoJmJxL k´Pmv TPr @iMKjT Cjúf ßaKuPpJVJPpJV
mqm˙J~Ç lPu IfqJiMKjT ßoJmJAu ßlJj mqmyJPrr oJiqPo mhPu pJPm hNVto kJyJzL FuJTJr
\Lmj-pJkj k≠KfÇ mqmxJ-mJKe\q, KmPjJhj, KvãJ S ˝J˙q ßxmJ~ mqJkT IV´VKf xJKif yPmÇ
FaJ xmt\j˝LTíf ßp Connectivity Increases Productivity and Productivity
Increases the Prosperity. FTKa kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~ ßp, Cjú~jvLu ßhPv ßoJmJAu
V´JyT xÄUqJ 10 vfJÄv mOK≠ yPu mJKwtT IgtQjKfT k´mOK≠r yJr 1.2 vfJÄv mOK≠ kJ~Ç
xMfrJÄ FaJ KjKÁfnJPm muJ pJ~ kJmtfq CkP\uJ xoNy ßoJmJAu ßjaS~JPTtr @SfJnMÜ yS~J~
FTKhPT ßpoj ßx FuJTJr \jxJiJrPer \Lmj pJ©Jr xJKmtToJj mOK≠ kJPm IjqKhPT \JfL~
IgtQjKfT ßãP©S fJ CPuäUPpJVq nNKoTJ rJUPf xão yPmÇ ˙JjL~ xJÄmJKhTmOª ˝·fo
xoP~ ßaKuaT-Fr ßjaS~JTt xŒ´xJrPe AKfmJYT xÄmJh kKrPmvj TPr, FTKa ˙JjL~ kK©TJr
ßycuJAPj muJ y~ ÍuJoJmJxLr ˝kúkNre"Ç ˝·fo xoP~r oPiq uJoJmJxLr ˝kúkNre TrPf
kJrJ~ ßaKuaT-Fr xmt˜Prr TotTftJ/TotYJrLr Tot¸OyJ mÉèPe mOK≠ kJ~Ç

ßaKuaT-Fr k´iJj xlufJèPuJ KjPÕ CPuäU TrJ yu”
• kJmtfq Y¢V´Jo ß\uJ~ ßaKuaT xmtk´go ßoJmJAu kKrPxmJ YJuM TPrÇ
• ßaKuaT ßoJmJAu IkJPraPrr oPiq xmtk´go V´JyTPhr KmjJoNPuq AjTJKoÄ (Free
Incoming) xMKmiJ KhP~PZÇ
• ßaKuaTA k´go BTTB (BTCL) xÄPpJV xMKmiJ KhPf xão yP~PZÇ
• ßaKuaTA k´go ISD S Economic International Subscriber Dialing (EISD)
xMKmiJ k´hJj TPrPZÇ

e-Governance k´mftPj ßaKuaT-Fr nNKoTJ”

• ßhPvr xmTKa KvãJPmJPctr IiLPj Fx.Fx.Kx, FAY.Fx.Kx S xm oJPjr krLãJr
luJlu Fx.Fo.Fx FmÄ Web Site-Fr oJiqPo k´TJPvr mqm˙J;
• ßaKuaPTr oJiqPo ßp ßTJj IkJPraPrr ßoJmJAu ßgPT xoJkjL (5o ßvseL) krLãJr lu
ksTJv;
• \JfL~ KmvõKmhqJu~ S ßoKcPTPur nKft krLãJr luJlu Fx.Fo.Fx Fr oJiqPo k´TJv;
• vJy&\JuJu KmvõKmhqJuP~r nKft TJptâo ßoJmJAPur oJiqPo xŒjú TrJ;
• \JkJj-mJÄuJPhv ßls¥vLk yJxkJfJPur oJiqPo KYKT“xJ ßxmJ k´hJj;

• ZJ©Phr \jq AÄPr\L KcTvjJrL S Fx.Fo.Fx, ßoJmJAu Tu, ßaKuaT GPRS-Fr
oJiqPo KmKmKx-Fr AÄPr\L KvãJ uJPnr xMPpJVÇ
• ßoJmJAPur oJiqPo CkTNuL~ FuJTJ~ hNPptJVkNet xfTt xÄPTf k´hJPjr k´JgKoT khPãk
KyPxPm TémJ\Jr S KxrJ\VP† xlufJr xJPg krLãJ TJptâo xŒjú TrJ;

UΩx ßaKuaT KvÛgvi ÜKqvi Dáÿvab KiáQb gvbbxq g§êx ivwRDwœb Avnág` ivRy

YuPZÇ CÜ k´TP·r 700Ka KmKaFx-Fr oJiqPo ßaKuaT fJr ßjaS~JPTtr kKrKi xŒ´xJKrf
TPr V´JyTPhr @PrJ TJZJTJKZ ßkÅRZJPf kJrPmÇ
ßaKuaáT
ßaKuaá
áT
Tii gva®ág AbjvBáb mñmºM báfvw_áqUváii wUwKU weµq Kvh©µági Pzw≥ ضv∂i AbyÙvb

• ßoJmJAPur oJiqPo mñmºá jPnJ-KgP~a
jPnJ-KgP~aJPrr KaPTa KmKâr YáKÜr TJptâo k´Kâ~JiLj;
• KmKaKxFu-Fr ßaKuPlJj Kmu Telecharge-Fr oJiqPo k´hJj TrJ;

ßaKuaPTr nKmwq“ kKrT·jJ”

ßaKuaT-Fr oNu uãq yPò @gt-xJoJK\T optJhJ KjKmtPvPw mJÄuJPhPvr xm IûPur xm
\jVPer TJPZ ßoJmJAu ßxmJ ßkÅRPZ ßh~JÇ mftoJPj ßaKuaT-Fr uãq yPò @VJoL 5 mZPrr
oPiq I∂f” mJ\JPr 20% oJPTta ßv~Jr I\tj TrJ FmÄ ßjaS~JTt xŒ´xJrPer oJiqPo
V´JyTPhr @PrJ Cjúf ßxmJ k´hJj TrJÇ ßaKuaPT xŒNet Kj\˝ IgtJ~Pj V´JyT ãofJ @PrJ
18 uã xmtPoJa 28 uPã IgtJ“ 5% oJPTta ßv~JPr CjúLf TrJr FTKa k´T· mJ˜mJ~j YuPZÇ
APfJoPiq k´TP·r 70% xMAKYÄ pπkJKf ˙JkPjr TJ\ xlunJPm ßvw yP~PZÇ ßrKcS pπkJKf
˙JkPjr xJPg xJPg @PrJ TJÓoJr ßT~Jr ˙Jkj TPr V´JyT ßxmJr kKrKi mJzJPjJr k´Kâ~JS

fJZJzJS YLj xrTJPrr IgtJ~Pj 211 KoKu~j oJKTtj cuJPrr @PrJ 55 uã V´JyT ãofJ mJzJPjJ
S xmtJiMKjT 3G k´pKM Ü xoO≠ FTKa k´T· xKâ~ KmPmYjJiLjÇ 2011 xJPur oPiq ßaKuaPTr
V´JyT ãofJ 83 uPã CjúLf yP~ oJPTta ßv~Jr 15% IK\tf yPm FmÄ xJPg xJPg ßhv k´Pmv
TrPm xmtJiMKjT k´pKM ÜPfÇ 3G mqmyJPrr lPu ßoJmJAPur oJiqPo V´JyTrJ KnKcS TjlJPr¿,
ßoJmJAu KaKn, ßoJmJAu mscmqJ¥, A≤JrPja xÄPpJVxy IfqJiMKjT xMKmi
miJ ßnJV TrPmÇ
ßaKuaPTr hLWt ßo~JhL ßTRvuVf kKrT·jJr oPiq rP~PZ 2021 xJu jJVJh 50% oJPTta
ßv~Jr I\tj TrJÇ CÜ xoP~r oPiq @vJ TrJ pJ~ mJÄuJPhPvr ßoJa ßoJmJAu V´JyPTr xÄUqJ
hÅJzJPm 15 (kPjr) ßTJKaÇ fÿPiq ßaKuaPTr ßoJmJAu V´JyPTr xÄUqJ yPm 7.5 ßTJKaÇ
AyJ ZJzJS @∂\tJKfT ßVAaSP~ FéPY† ˙Jkj, @AKk asJ¿Kovj mqJTPmJj ˙JkPjr oJiqPo
ßaKuTo xJKntPxr Diversification ßaKuaPTr hLWtPo~JKh kKrT·jJr CPuäUPpJVq KhTÇ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful