You are on page 1of 109
LE QUANG MINH - NGUYEN VAN VUONG SUC BEN VAT LIEU TAP HAI NHA XUAT BAN GIAO DUC LE QUANG MINH - NGUYEN VAN VUGNG sUc BEN VAT LIEU TAP HAI (Tdi ban ldn thi sdu) NHA XUAT BAN GIAO DUC CHUONG XII TINH CHUYEN VI THEO PHUONG PHAP NANG LUONG Trong ede chong trude ta da tinh dug chuyén vi mat edt ngang cia thanh trong nhing trugng hop thanh chju lye don gidn nhu kéo nén ding tam, u6n ngang phang, xodn thudn tay... Dé tinh chuyén vi cho hé thanh khi chju lye phite tap thi ta phai sd dung phuong phép nang lugng, Trong chutong nay ta sé dé cap dén phucng phap do. - § 12-1. NGUYEN Li CHUYEN VI KHA pI Ngudi dau tien phat bigu nguyen li nay ta Bécnuli, sau dé Lagorang da hoan thién va da trink bay trong sch giao khoa co giai tich. Sich nay duge dich ti tiéng Phap sang tiéng Nga vA xual bin tai Matzcova nam 1950. Nguyén lf duge phat biéu nhu sau : DE mt hé cé cée lien ket tb tudng 0 trang thai can bang tai mot vi tri nto dé, dieu kien can va dh la tng cong ctia tht od che luc dat lén h@ trong cée chuyén vi Kha di vd cing bé le bang khéng. Chuyén vj kha di 1a chuyén vj vO cing bé sao cho trong cic chuyén vj d6 cée lien két cha hé théng kh6ng bj pha vo. Mot lien ket Wf tuéng lA mot lién két ma téng cong cia céc. phan Ive trong tét cd moi chuyén vj kha di cda hé la, bang khong, Cac. trutmg hop sau day cé thé xem 1A nhimg lien ket li tuéng : 1. Mot chat digém hoac mét vat rén luon lun ti lén mét mat nhiin ¢6 dinh. Vi mat nhén nén khong cd lic ma sit, phan Ic lien ket co phuong theo phap tuyén vdi bé mat, Céo chuyén vj kha di chi os thé xay ra trong mat phang tig tuyén véi mat ti va nh vay céng cia cdc phan Ive trong cdc chuyén vi ds la bang khong. 2. Cae lign két 1 bat dong, nghia 1a phan Ie lien két khong gay nén cong. 3. Khdp nét gitta hai vt thé. Khop nay tao nén cde phan Ic nguge chiéu nén eéng cia ching trong cde chuyén vj kha di SF la bing khong (bh, 12-1). ‘Ta hay ap dung nguyén li tren cho mot vat thé dan héi. Vi du cd he dan hoi duce biéu dién tron hinh 12-2. Goi ds Hil2 HDT