You are on page 1of 1

þè†}ýœü¬ û~ðô±

ÿ°æ¬ óõýéýì 10 ÿ¬²¬


û†ã»ð…¬ êý¿¥}è…|Õ°†Ö úÞ þ¶ô° "òüõè ±ýì¬æô"
1995 놃ƒ¶ °¬ •ƒƒ·ƒð…õƒƒ{ ¬õƒƒ‹ å°õƒƒ‹²±ƒƒ}ƒ
|򃃶
óõýéýì 10 ~ñÞ ~ΆÛ}ì …° Citibankÿ†ø±{õýbì†Þ
ÿô þ¿©º Ž†·¤ ú‹ ó†ü±}»ì ±ãü¬ Ž†·¤ ²… °æ¬
±ãü¬ ú‹ …° ÔéŒì òü… þ}ƒ¤ òƒüõƒè .~ƒñƒñƒÞ ³ƒü°…ô
ô ó† íè„ €~ñéø €~ðçñÖ €¸ýéãð… °¬ ¼ü†ø|Ž†·¤
ô… ÿ…±‹ þºõ¨ òü… úŸ±â .¬õ‹ û¬±Þ êÛ}ñì êýˆ…±¶…
¸ýé
ȶõ{ û†â¬ô±Ö °¬ •ŒÚ†Î ô ~ýü†bð ÿ±ü¬
•·ð…õ{ ³ýð úéí¤ ¬°õì àð†‹ .~º ±ýã}¶¬ þééíè…|òý‹
Éõ‹±ì ÿ†ø|Ž†·¤ ú‹ ô ¬±ýã‹ ¸
…° ëõ
òü… ±}»ý‹
.~ð…¬±â±‹
¸Œ¤ 놶 5 ô †·ýéì
ï†ð|ú‹ þ¿©º ȶõ{ †·ýéì ¹ô±üô 1999 놶 °¬
•ð±}ñü… ¬°…ô ô ¬…²„ •º…¬ 놶30 úÞ "•ýí¶… ~üõü¬"
•·ð…õ{ •Î†¶ ~ñŸ űΠ°¬ †ùñ{ ¹ô±üô òü… .~º
300 ô ~ñÞ úéí¤ êýíü… ±‹°†Þ °…³ø100 ²… ¼ý‹|ú‹
òü… ï†Û}ð… .¬³ü±‹ îø ú‹ †ý𬠱¶†{±¶ °¬ …° •Þ±º
image bank:§±Æ

¹ô±üô úÞ þŒü±©{ .¬õ‹ þð†ù› ï†Û}ð… àü ¹ô±üô


û…±íø|ú‹ °±Â °æ¬ óõýéýì400 ¬°ô„ °†‹|ú‹ †·ýéì
놶 5 –~ì ú‹ ô ±ýã}¶¬ •ŒÚ†Î îø •ýí¶… .•º…¬
.~º ó…~ð² úð…ô°
þü†ýÖ†ì ú¡‹±· ~üõº †ñº„ úߌº ÿ†ýð¬ ÿ†ø±ßø ô †ø|àø òü±{|îùì †‹
K·Þ òü… ‚~ýº†‹ –±ùº 놌ð¬ ú‹ îø †íº ~ü†º
½…|þÏÚ…ô •üõø úÞ ú¡‹ ±·
àü ÿ…±‹ –±ùº
±¶¬°¬ €•¶… û~»ð ½†Ö þ膶 ô ò¶ îÞ ±Æ†¨|ú‹
–±ùº "ÿõ‹†ýÖ†ì" ú‹ úÞ þü…¬†ð†Þ á¬õÞ òü… .~ü±Ö„
ÿ†ø|•ü†¶ òü±{|å°³‹ ú‹ ®õ×ð ±Æ†¨ ú‹ •¶… ú}Ö†ü
úߌº ÜíÎ ú‹ ®õ×ð
úü°õÖ °¬ eBayô õø†ü €óô²†ì„ ê˜ì †ýð¬ þ}ð±}ñü… ð… ÿ…±‹ þü†ø|û…° Ø»Þ úǶ…ô|ú‹ 󆃻ƒ{±ƒùƒº !±{|§±×ì ÿ…|ûõýº|ú‹ °†‹ òü… ú}Œè… .¬² ÿ…|ú‹±œ{ òýñŸ ú‹ …° þ}ü†¶ ±ø ô ~ü…|ú}·»ð •ð±}ñü… ÿ†
~ýñÞ °õ¿{
†ø|•ü†¶ òü… ¬õ‹ ú}·ð…õ{ ô… .~º ±ýã}¶¬ 2000 놶 … ° þ ü † ð … õ { ò ü … † ø | ó „ . ¬ õ ‹ ó † ã ü … ° ° ô ¬ û … ° – †í è † ß ì ÿ…±ƒ‹ ¸ƒéƒœƒð„|¹õƒè ÿõƒü¬…° ~ƒýƒíƒùƒÖ ÿô þƒ}ƒÚô à ý é Þ " : ~ ü õ º | þ ì ô ± ‹ ô ° ú é í› ò ü … † ‹ ~ ý ñ Þ | þ ì ² † ‹ ú Þ
òü… †‹ ÿõ‹†ýÖ†ì .¬²…~ñý‹ °†Þ ²… ú}×ø àü –~ì ú‹ …° °õÆ|ú‹ …° ò×é{ òýÞ±}»ì ²… ÿ¬†ü² ¬…~Ï{ úÞ ~ñ}º…¬ ÿ…|û³ü†› ±ýã‹ ¹†í{ †ø|ó„ †‹ úÞ ÿ¬±Ö òýìô¬ô~¾ †í}¤ ‚•¶… û¬†}Ö… þÚ†×{… úŸ ."á°†ƒŒƒì –~ƒèõƒ{
ú}¨…~ð… °†Þ ²… úߌº 52 °¬ …° ±{õýbì†Þ 75 ¬õ¨ ï…~Ú… ú‹ ûô±â òü… .~ñø¬ þñ×é{ ɆŒ{°… ±ãü~ßü ú‹ ó†ì³íø ú‹ ï…~Ú… €ó„ K·Þ ÿ…±‹ •¶… ú}ֱ⠱Ëð°¬ å°³‹ †‹ ~ð…|ú}¶…õ¨ †ý𬠱¶†{±¶ ²… àýéƒÞ ó…°…~ƒÖ±ƒÆ
¼{°~Ú ï†í{ ²… ú¡‹ ±·
òü… ±â… ~ð~Û}Ïì þ¨±‹ .¬õ‹ Ùô±Ïì –†·¶õì ô †ø|•Þ±º ÿ†ø|¸ý‹†}ü¬ ²… ÿ°†ý·‹ .¬±Þ ±ùº êÞ ò×é{ úߌº ë±}ñÞ ò}ֱ⠕¶¬°¬ …° àýéÞ ~èõ{ ¬±ã膶 †ø|•ü†¶ òü… 󬱃Þ|àƒø
±{|ÿ~› K{…±ì|ú‹ þŒý¶„ •·ð…õ{|þì ¬±Þ|þì û¬†×}¶… †ßü±ì„ àð†‹ ô | AT|&|T€þéì •ýñì… ¸ð…´„ .¬±Þ ®õ×ð ÿô ú}Œè… .~ñÞ ¬õ¨ ó„ ²… …° û³ü†› •·ð…õ{ Ký{±{|òü…|ú‹ !~ð±ýã‹ ò»› þÏí›|ú}¶¬
ú¡‹ òü… ~ð~Û}Ïì ³ýð ±ãü¬ ÿ…|û~Î .~ñÞ ¬°…ô úߌº ú‹ ú‹ ~ñ}·ð…õ{ òýñ¡íø †ø|ó„ .~ð¬õ‹ ûô±â òü… Ù…~ø… ²… ú‹ ô ±ýã}¶¬ ¬õ¨ °†Þ òýíø ±Æ†¨|ú‹ 놶 òü… °¬ (John T. Draper)±
…°¬ þ{ ó†› °†‹ òýèô… ÿ…±‹
†‹ úßé‹ •¶… û¬õŒð ½õø†‹ ô ±ß}Œì †ùñ{|úð ½õãü²†‹ ô ~ñ‹†ü þ¶±}¶¬ TRWÿ±{õýbì†Þ î}·ý¶ –†ÎçÆ… .~º ïõߥì ó…~ð² 놶|3 ~ü~› ÿ°ô†ñÖ ~º K›õì úÞ ¬±Þ ÿ°†Þ 1972 놶 °¬
ÈÛÖ úߌº ú‹ ÿ±{õýbì†Þ ú©·ð àü ó¬±Þ ¬°…ô …° å°³‹ ô °õù»ì ¬…±Ö… þè†ì –†ÎçÆ… Ký{±{|òü…|ú‹ ³ü±ð ï±Þ ¸ü°õì •ü±ü~ì î}·ý¶ ú‹ ®õ×𠆋 •·ð…õ{ ô… .¬õº ~èõ}ì àø
.~ñÞ ë†Óº„ ÿ†ø†}ü¬ ²… ±
…° ó„ •¶… ú}·ð…õ{ ±Æ†¨|ú‹ †ø MOD•ü°õù»ì ±ãü¬ êýè¬ .~ññÞ ½†Ö ó†
†{ –±‹…°" úÞ •¶… ÿ²ô° 1988 ±Œì…õð ïô¬ ó†ßì… ²… ó†ãü…° –°õ¾ ú‹ –…±‹†©ì •Þ±º þ騅¬
±ýº ï¬ †‹ ÿ²†‹ ±Þ…±Þ ûô±â àü †øLOD .•¶†ø LOD†‹ äñ› úÞ ÿô !•©ü° …° ¬õ¨ ï±Þ ú膃¶ 23 "¸ƒü°õƒì ¬…¬ ð… ÿô úÞ ÿ°†Þ .~ñÞ û†×}¶… °ô¬ û…° –†íè†ßì
þ·ýéãð… "óõñýÞ àì ÿ±â" 2002 놶 ±Œì…õð °¬ …~› ô þ騅¬ –†Öç}¨… ±Æ†¨|ú‹ úÞ ~ð¬õ‹ °õù»ì úì†ð±‹ àü ò}ºõ𠆋 ¬õ‹ êð°õÞ û†ã»ð…¬ êý¿¥}è…|Õ°†Ö ²… þÇ©{ ô †ø²±ì ò}·ßº ÿ…±‹ ½ç{ òýèô… †ÏÇÚ
þ ì † Ë ð ÿ ± { õ ý b ì † Þ î } · ý ¶ 9 0 ² … ¼ ý ‹ ú ‹ ® õ × ð ï † ù { … ú ‹ ûô±â "àý}
… ±ŒéýÖ" ï†ð ú‹ ûô±â ÿ†ÃÎ… ²… þßü ó~º ™Î†‹ ô ~ñÞ †ø° …° þ}ð±}ñü… ï±Þ òýèô… •·ð…õ{ Ž±©ì ó…õ{|þì ó†ñýíÆ… †‹ †ì… ¬õŒð û~º Øü±Ï{ ÿ†ø|êß{ô±

±  † ¤ ë † ¤ ° ¬ ÿ ô . ~ º ± ý ã } ¶ ¬ ¸ ý é ã ð … ° ¬ † ß ü ± ì „ ±¶ ±‹ †ø~Ï‹ ûô±â ô¬ òü… .¬õ‹ ú}Ö±â êߺ MOD .¬õº ÿ±{õýbì†Þ î}·ý¶ °…³ø6 ²… ¼ý‹ ó~º wéÖ ²… úø¬ òü~ñŸ úÞ þñýì²±ü² ¼Œñ› àü ú‹ •×â
† ß ü ± ì „ ô • ¶ … ¸ ý é ã ð … û † â ¬ … ¬ ° ¬ ú í Þ † ¥ ì • ¥ { ±ãü~ßü †‹ "놶 ÿ†ø±Þ…±Þ û†º¬†
" KÛè ó¬°ô„ •¶¬|ú‹ ÐÚ…ô°¬ .~º å°³‹ ±ý¨ àü þð†‹ ô ™Î†‹ ï±Þ òýíø ó…~ýì ~º ™Î†‹ ô ¬…¬ °õð†ì –°~Ú •º¯â|þì ½±íÎ
òü… ú‹ ÿô ¬…¬±}¶… ó†ø…õ¨ .~ð¬†}Ö… •©¶ þƒ}ƒ‹†ƒÚ° úƒ‹ þ}èô¬ îý{ àü ¸ý¶†{ ¼©‹|ï†ùè… ¸ü°õì ï±Þ ô †ø|î}·ý¶ ú‹ ®õ×ð ±ßÖ ú‹ úÞ þ»ü~ð…~‹ ¬…±Ö… ÿ…±‹
.•¶… °õ»Þ ±â… úÞ ~ð°ô†‹ òü… ±‹ ÿ°†ý·‹ †‹ û²°†Œì ó„ Ù~ø úÞ ¬õ‹ CERTï†ð †‹ î·ü°ô±{~ .¬õº ²†‹ €~ð¬õ‹ ÿ°†ß‹…±¨
†ø~ý׶ ûçÞ †ì… ô ¸ü°õì ï±Þ ±¶ •‹†Ú° òü… †ø|ó„ òƒýƒ‹ ¼{ô†Þ® úíø †‹ ¸ü°õì .•¶… û~ñü„ ¸ü°õì ÿ†ø|ï±Þ °†ß‹…±¨ ó†}ý†Þ
ÿ…²…|ú‹ úÞ ~ýñßð ½õì…±Ö àü ¸ý¶†{ ¼©‹|ï†ùè… îƒø ²… †ƒø|ó„ •ƒÖ±ƒƒâ|þƒƒíƒð òü… ¼©
†‹ úÇ‹…° °¬ :~º Kß{±ì å°³‹ û†Œ}º… àü Zapó†}ý
†Þ ú‹ ¼ð†}¶ô¬ ¬³ð úÞ "þÖ°õì ó†ü"
놃Œƒð¬|úƒ‹ úƒÞ ÿ±ƒÞ…±ƒƒÞ ±ƒƒø ™Î†‹ •‹†Ú° .~ð~ýº†
|þíƒð •ýÏÚ…ô òýíø .¬õ‹ ú}×â þü†ø³ýŸ ¼ð†}¶ô¬ ú‹ ï±Þ îù}ì àü ó…õñÎ ú‹ úÞ •¶… ÿ±ßø òýèô… ¬õ‹ °õù»ì
¦ƒƒü±ƒƒ×ƒ{ †ƒƒü ô ÿ°†ƒƒÞ|Ž…±ƒƒ¨
î · ü ° ô ± { ~  þ } è ô ¬ î ý { ²… ±{|Ɇý}¤…|þ‹ †ø|ó„ ¬õ‹ û~º úÞ ~ý»ßð þèõÆ .•º…¬ û…±íø ú‹ þâ°³‹ þ©é{ ô… ÿ…±‹ 1981 놶 °¬ þÖ°õì .~º ú}¨†ñº ﱜì ô ±ýã}¶¬
îø ±ßø àü €•¶… þ¿©º Ù~ø úÞ ¬õ‹ CERTï†ð †‹ .~ñº†‹ ~ð¬õ‹ ~ü†‹ úŸ|ó„ •¶±ù Ö °¬ ô… ï†ð úŸ±â .¬±Þ ±ýã}¶¬ …° ÿô ¸ýé
®õ×ð AT|&|Tÿ±{õýbì†Þ ÿ†ø|î}·ý¶ ú‹ ¬õ‹ ú}·ð…õ{
†ø|î}·ý¶ °¬ úÞ ¬°…¬ ¬õ›ô ÿ†ø|ï±Þ †‹ û²°†Œì ó„ † ü þ Άí}›… þ¶~ñùì ó„ •ŒÚ†Î †ì… ~ý¶° •Œ÷ ú‹ °õù»ƒì ÿ†ƒø±ƒßƒø Ký{±{|òü…|ú‹ .~ø¬ ±ýýÓ{ …° ó„ þ騅¬ •Î†¶ ô ~ñÞ
ÿ³ýŸ †{ ~ñÞ|þì õœƒ}ƒ·ƒ› ‚ÿ°…¬±ŒøçÞ ï±Þ úÞ þü†›|ó„ ²… .¬õ‹ úíü±› •¨…¬±
ú‹ •ýìõß¥ì †‹ ~ð~º|þì ê¿}ì î}·ý¶ òü… ú‹ ±ùÊ úÞ ÿ¬…±Ö…
†‹ ò}º…¯â á…±}º… ú‹ ÿ…±‹ •¶… û~ñü„ ¸ü°õì 1995 úü°õÖ îø¬³ð†
°¬ ÿ†ø±{õýbì†Þ ú‹ ÿ~› Ký¶„ ¬õ‹ ú}·ð…õ}ð ¸ü°õì ú›…õì ¬õ‹ Kº|úíýð –†Úô… 놤 ê솺 úÞ þ×ýש{
¬…±Ö… òü… ²… .~ñÞ …~ý
ó…±ãü¬ FBI ȶõ{ "àýñ}ýì òüõÞ" ÿô .~º Ù†Ïì ó…~ð² ²… ¸ü°õì ~ñÞ ¬°…ô ¼Ö~ø ¬°õì Øýש{ ò}Ö±â ~¿Ú ú‹ úÞ ÿ¬…±Ö… ¸ßα‹ ô ~ð~º|þì
~ýƒ×ƒ¶|ûçƒÞ ÿ†ƒø±ƒßƒø úƒ‹ úƒÞ úð…°†ßƒø³ƒ‹ –†ƒì…~ƒÚ… ±ƒÆ†ƒ¨|úƒ‹ ô ÿ°…¬±ŒøçÞ óõð†Ú ȶõ{ úÞ •¶… þ¿©º òýèô… î}·ý¶ ú‹ Kº ï†ãñø °¬ Ž†·¤|–°õ¾ •¨…¬±
°¬
ú Þ " ò í è † } ¶ … ¬ ° † ¡ ü ° " ú ‹ ó … õ { | þ ì ~ ñ } · ø Ù ô ± Ï ì àü ú‹ ò}Ö†ü •¶¬ †‹ ÿô .~º ±ýã}¶¬ ÿ±{õýbì†Þ ±ßÖ .~º ú}¨†ñº îù}ì €ÿ±{õýbì†Þ û¬†×}¶… Šõ¶ ô±‹ô° ¬†ü² þü†ø|Ž†·¤|–°õ¾ †‹ ~ð~º|þì ê¿}ì
û ~ ü … ô • ¶ … ó † ã ü … ° ° … ³ Ö … | ï ± ð ¼ Œ ƒ ñ ƒ › ° … ¯ ƒ â | ú ƒ ü † ƒ
àü êÚ…~¤ ¬õ‹ ú}·ð…õ{ þééíè…|òý‹ ÿ±{õýbì†Þ úߌº ‚¬õ‹ û°†Þ|úŸ ó†ì² ó„ °¬ ¸ü°õì °~
~ýñÞ|þì IAM ¸ýü° ±Â†¤ 놤 °¬ úÞ þÖ°õì .~ð~º|þì
. ¬ ± Þ û ° † º … € ¬ … ¬ ž … ô ° … ° ¹ ° õ ¶ ò
… ÿ † ø ° … ³ Ö … | ï ± ð ô ¬¬²~‹ þßð†‹ ÿ†ø|Ž†·¤ ²… …° ëõ
°æ¬ óõýéýì !þéì •ýñì… ¸ð…´„ °¬ ÿ±{õýbì†Þ •ýñì… À¿©}ì ¼©‹|ï†ùè… ¬õ¨ °†Þ †‹ •¶… (òíü… ÿ†}ü¬ î}·ý¶)
àü ½¬õ¨ ¬õ‹ ú}Ö±â îýí¿{ úÞ "á†ýð²ôô õý}¶…" þ¶±}¶¬ Ðð†ì ô ¬²…~ñý‹ °†Þ ²… …° ÿ°†Œ}Î… –°†Þ ó…°…³ø LODô MOD ú¨õ› .~º SneakersîéýÖ •¨†¶
± { õ ý b ì † Þ à ü • · ð … õ { | þ í ð ó õ Ÿ ¬ ² † · ‹ ± { õ ý b ì † Þ •·ð…õ{ ÿô .¬õº úߌº ÿ†ø|¸ý‹†}ü¬ ú‹ †ø|ó„ òüçð„ 󆌤†¾" KÛè ¬õ¨ ú‹ úÞ þøô±â 1993 놶 °¬ •¶… òì ó„ ²… û³ü†›
¸ýð¬" €¸Þõñýè ݆¨ €"¹~è…ô°õ{ ¹õñýè" €¬±©‹ € † ý Þ õ ð ó õ Ÿ þ Ö ô ± Ï ì ÿ † ø | • ƒ Þ ± ƒ º ÿ † ƒ ø | î ƒ } ƒ · ƒ ý ƒ ¶ …° †ßü±ì„ ò×é{ ÿ†ø|î}·ý¶ ~ñ}·ð…õ{ ~ð¬õ‹ û¬…¬ "úéý¤ ¬õ‹ õœ»ð…¬ àü 1983 놶 °¬ úÞ "ò·èõ
òüõÞ "
² … ³ ý ð € ¬ ± Þ Ñ … ~ ‹ … … ° C ó † ‹ ² ú Þ € " ó õ · ì † { ò Þ " ô " þ ¡ ü ° .~ñß»‹ …° ³í}·ý¶ô±ßü†ì ó†¶ ô æô°õ{õì €õ·}ý›õÖ M O D ï † ð • ¥ { úÞ † ø | ó „ . ~ ñ ø ¬ ° … ± Ú Ù ~ ø ¬ ° õ ì úߌº àü úÞ •ð†
°„ .~ñÞ àø …° •ð†
°„ •·ð…õ{
± ‹ ~ ý × ¶ ä ð ° ú ‹ þ ø ç Þ ú Þ ~ ñ } · ø þ ü † ø ± ß ø ú é í › úßé‹ ~º†‹ ó¬±Þ àø ô… °†Þ úÞ ¬±ßð ëõŒÚ û†â|¢ýø ô… Üü±Æ ²… úÞ ~ð¬õ‹ þü†ø±Þ…±Þ òýèô… ~ðõº|þì ú}¨†ñº ÿô ë±}ñÞ °¬ þ}Úõì °õÆ|ú‹ ò·èõ
úñ¨° †‹ ¬õ‹ þð†ù›
! ~ ð ° … ¬ ± ¶ þ¶~ñùì " þÎõð ~ø¬|þì ð… úÞ ÿ°†Þ ¬õ‹ ~Û}Ïì ÿ¬…±Ö… †ø|ó„ .~ð¬±Þ ®õ×ð †ø|î}·ý¶ ú‹ Ðí¶ Ý…±}¶… úÚçÎ ÿ°†Þ|òü±ýº ú‹ ò·èõ
…±ø†Ê .•Ö±â °…±Ú
ó†ü¬†ø±Ö †Œü±Ö .•¶… "þΆí}›… ô ~ð¬±Þ|þì þ¨õº ò×é{ ÿ†ø|î}·ý¶ †‹ úÞ ~ð¬õ‹ •¶¬ 1990 놶 °¬ ±ãü¬ °†‹|àü óõŸ •º…¬ þ¾†¨

19|0|û°†íº| /1387| ¬…¬±¨| |12| úŒñ»ßü