You are on page 1of 4

☧ NAŠ ZAVIĈAJ

STRANJANI I MATOŠEVCI - NEKAD I SAD
Broj 12.

DAROVATELJI PRILOGA ZA OBNOVU KAPELE
Lipanj 2002.

Apel za pomoć u obnavljanju kapele u Stranjanima nailazi na odaziv darovatelja. Prilikom
"blagoslova polja" u Stranjanima, 12. svibnja 2002., prve priloge ţupniku fra Miji su dali:
Mile (Ante) Bogdanović
Franjo (Jure) Debeljak
Ana (Nike) Ljevar
Dragica (Pere) Ljevar
Ilija (Vida) Ljevar
Terezija (Franje) Ljevar
Anto (Matija) Pranjić
Ukupno je prikupljeno 1.000 Kuna i 30 Eura
TakoĊer su do konca svibnja iz Njemaĉke i iz Švicarske svoje priloge poslali fra Velimiru
Blaţeviću, a on ih je uruĉio ţupniku:
Ivica (Paje) Blaţević
Slavenko (Paje) Blaţević
Ivo (Jose) Ćosić
Mato (Jose) Ćosić
Rudo (Jose) Ćosić
Jozefina Ćosić r. Blaţević
Dragan (Marka) Mijatović i Janja
Danijel i Ivanka Petriĉević
Stjepan-Braco (Stipe) Pranjić i Ankica
Sanda i Stipo (Stjepana) Pranjić
Ukupan iznos njihovih priloga je 785 Eura.
Ţupnik fra Mijo zahvaljuje svim darovateljima! Nada se da će se i drugi, prema svojim
mogućnostima, ukljuĉiti u akciju pomoći, da bi se moglo što prije zapoĉeti s radovima. To je potrebno,
da bi se povratnicima omogućilo da u obnovljenoj kapeli nedjeljom redovito imadnu svetu misu.
Imena svih darovatelja i nadalje ćemo objavljivati u Našem zavičaju, a ţupnik kod sebe biljeţi i
koliko je tko doprinio za obnovu.

DEFINITIVAN POVRATAK

Prognaniĉki ţivot Mile i Marice Debeljak, koji su od 1995. ţivjeli u Blinjskom Kutu, kod Sunje,
definitivno je okonĉan 23. svibnja 2002. Naime, oni su toga dana, uz pomoć MeĊunarodne
organizacije za migracije (IOM) u Hrvatskoj, prevezli, zapravo povratili u svoju kuću u Matoševce
stvari koje su 1995., uz visoku cijenu, otpremili u Hrvatsku. Kod istovara i unošenja stvari u kuću
pomagali su im Slavko Ljevar, Mirko Pranjić, Miro Stojĉević i Marinko Milaković, te Dragan
2

Mijatović sa suprugom Janjom, Mariĉinom sestrom, koji su nekoliko dana proboravili kod Mile i
Marice kao njihovi gosti.

CARITASOVA POMOĆ POVRATNICIMA SE NASTAVLJA

Kao što je već poznato, zauzimanjem Caritasa banjaluĉke biskupije, u Stranjanima je izgraĊeno
više kuća. Osim te pomoći, Caritas pomaţe povratnicima u Stranjanima i Matoševcima i na druge
naĉine. U br. 9. Našeg zavičaja smo izvijestili da su im iznajmljeni traktor i neki prikljuĉni strojevi.
Svi koji su zatraţili, dobili su i nešto potrebnog namještaja (krevete, ormare, stolove i stolice, šparete
na tvrdo gorivo), zatim sjemenskog luka i krumpira i umjetnog gnojiva. TakoĊer su im u Caritasovoj
ambulanti otvoreni zdravstveni kartoni, a bolesnoj Ljubi Pranjić, Mirkovoj, odobrena je patronaţna
sluţba i povremeno je obilazi medicinsko osoblje.

SRPSKE IZBJEGLICE NE/ODLAZE

Izbjeglica koji ţivi u kući Stjepana-Brace Pranjića prošlog je ljeta obećao da će iz njegove kuće
iseliti. To se, prema dogovoru s Bracom, trebalo dogoditi do Uskrsa, ove godine. MeĊutim, boravak
toga izbjeglice u Bracinoj kući, uz Bracin pristanak, neko je vrijeme produţen, da bi on sada posve
odbio da napusti zaposjednutu kuću, dok ne bude donesena odluka o povratu imovine njezinom
vlasniku.
Pisali smo u br. 10. Našeg zavičaja da je dobio rješenje o povratu svoje imovine, i da na ulazak u
svoju kuću ĉeka i Mirko Pranjić, Perin. Ni on još ne moţe u svoju kuću, jer izbjeglice neće da iz nje
izaĊu. Ĉeka se na odluku o deloţaciji Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS.
U Matoševcima su dosad jedino izašle izbjeglice iz kuće pok. Jure Majdandţića, Matinog, i
odselile u svoj kupreški kraj.

KAKO POVRATNICI U STRANJANIMA I MATOŠEVCIMA ŢIVE I ŠTA RADE

Pisali smo u br. 5. Našeg zavičaja da za neke Stranjanĉane i Matoševljane nije daleko dan
okonĉanja prognaniĉkog ţivota i povratka u Stranjane i Matoševce. To se, konaĉno, i dogodilo. Kao
što je već poznato, Jela Šlat, r. Pranjić, se vratila u Stranjane prije više od 2 godine. Tijekom ovog
proljeća dolazili su najprije povremeno, a potom i za stalno: Luce Bogdanović, Slavko Ljevar, Slavko
Blaţević, Mirko Blaţević i Zorka Ganić, a u Matoševce Mile i Marica Debeljak. Od nedavno s
Mirkom Blaţević je i njegova bolesna supruga Ljuba. Oĉekuje se da će se i Slavku Ljevaru i Slavku
Blaţeviću prikljuĉiti njihove supruge, Mara i Manda, koje su još u Hrvatskoj, i dolaze samo
povremeno. Trebalo bi da u svoje novosagraĊene kuće dosele Tomo Majdandţić, koji zasad dolazi
povremeno, i Vid Šalić, te njihove supruge Ljuba i Jela. Isto tako bi se mogla vratiti i Ruţa-Zora
Blaţević, budući da je njezina kuća sada posve slobodna. Mirko Pranjić, Perin, još ne moţe u svoju
kuću, jer je zauzeta, ali je on skoro stalno u Stranjanima, i bori se da svoju kuću oslobodi.
Osim Mile i Marice Debeljak, drugi nitko od povratnika još nije iz Hrvatske prevezao svojih stvari,
ako tamo nešto ima. Razumljivo je, stoga, da se drugi povratnici istom poĉinju kućiti. Mnogo toga im
nedostaje, a što trenutno imaju, to su većinom, kako je već pisalo na stranicama Našeg zavičaja, pa i u
ovom broju, dobili od Caritasa. Ponešto svojih stvari smo pronašli kod komšija, a i podalje od naših
kuća, ali još nisu vraćene. Jedino je Slavko Ljevar preuzeo neke svoje strojeve, koji su bili na ĉuvanju
kod Srbina Zdravka Savića, u Bistrici (vrh Motika).
Svim povratnicima bi sada bilo najpotrebnije da imaju štogod od stoĉnog fonda, npr. kravu i koju
ovcu, svinju i kokoš. Neki su se Caritasu prijavili za tu pomoć, ali je još nisu dobili. Ipak, većina nije
ni traţila, budući da nemaju nikakvih staja u kojima bi mogli stoku drţati. Oni koji imaju kakvu
3

mirovinu, mogu si ponešto i kupiti, osobito hrane, a većina se snalazi kako zna, ili ţivi bez onoga bez
ĉega se moţe biti.
Nama povratnicima je svakako potrebna, barem kroz neko vrijeme, tuĊa pomoć. Ali se moţe
istaknuti i da se mi meĊusobno, na razliĉite naĉine, jako pomaţemo. Svakako da treba spomenuti kako
povratnice: Marica Debeljak, Luca Bogdanović, Jela Šlat i Zorka Ganić, a i Marica Milaković i Kata
Budić, ĉesto obiĊu i pomognu bolesnoj Ljubi Blaţević, Mirkovoj. Uz obiĉne poslove i usluge koje
moţe svatko svakome uĉiniti, i ĉini, naroĉito nam dobro doĊe pomoć "majstora". U tome je na prvom
mjestu Slavko Ljevar, koji zna puno stvari napraviti, i svima je na usluzi, a vrlo rado priskoĉi u pomoć
i Stipo Grozdin.
Ne moţemo reći da nam nije teško, ali mi svi smo ipak sretni što smo u svome i na svome. I uz
oskudijevanje u mnogim stvarima, nas zadovoljnim ĉini već i to što moţemo promatrati ljepotu
rodnog kraja - našeg zaviĉaja!
Marica Debeljak

BRAĈNI PAROVI U MATOŠEVCIMA OD 1879. DO 1920., I BROJ DJECE

U Našem zavičaju, br. 6 i br. 7, nalaze se popisi braĉnih parova iz Matoševaca za period od 1762. do 1875. U ovom, i
u par sljedećih brojeva donosim popis za razdoblje od 1879. do 1995. Za trogodišnje vrijeme od 1876. do 1878., kad su
Matoševci pripadali ţupi Petrićevac, nema podataka, budući da su matiĉne knjige te ţupe uništene 1995. u zapaljenom
samostanu.

Braĉni par Djeca Braĉni par Djeca
1. Batković Boţo i Janja r. Kaurinović 3 38. Batković Toma i Vida r. Marušić 3
2. Batković Filip i Manda r. Kurtović 7 39. Batković Toma i Vida r. Mišić-Kozić 11
3. Batković Filip i Mandalina r.Bartolović 1 40. Batković Vid i Ruţa r. Brkić 12
4. Batković Filip i Marija r. Lipovac 2 41. Blaţević Ilija i Ruţa r. Kozić-Adţam 5
5. Batković Ivo i AnĊa r. Majdandţić 7 42. Blaţević Juro i Mara r. Majdandţić 7
6. Batković Ivo i Kata r. Bijelić 4 43. Blaţević Luka i Agata r. Debeljak 1
7. Batković Ivo i Manda r. Marić 1 44. Blaţević Marijan i AnĊa r. Marić 2
8. Batković Ivo i Manda r. Marušić 8 45. Blaţević Pavo i Manda r. Tubić 1
1 9. Batković Ivo i Vida r. Šalić 1 46. Blaţević Toma i Marija r. Batković 1
11. Batković Joso i Ana r. Debeljak-Ruţić 3 47. Bogdanović Andrija i Ana r. Kurtović 1
12. Batković Joso i Jela r. Josipović 2 48. Bogdanović Ilija i Manda r. Jurić 1
13. Batković Joso i Kata r. Grgić 7 49. Debeljak/ović Andrija i Ruţa r.Blaţević 9
14. Batković Joso i Lucija r. Klasan 6 50. Debeljak-Ruţić Andrija i Ruţa r. Marić 1
15. Batković Juro i Ivka r. Matošević 10 51. Debeljak Anto i Ivka r. Majdandţić 2
16. Batković Luka i Jela r. Brkić 4 52. Debeljak Ivo i AnĊa r. Idţan 1
17. Batković Marko i Lucija r. Milić 2 53. Debeljaković Ivo i Marija r. Kozić 8
18. Batković Marko i Marija r. Tubić 3 54. Debeljak Ivo i Kata r. Batković 10
19. Batković Marko i Marija r. Josipović 8 55. Debeljak-Ruţić Ilija i Kata r. Blaţević 2
20. Batković Marko i Manda r. Lipovac 5 56. Debeljak Ilija i Kata r. Relja/ić 2
21. Batković Mato i AnĊa r. Marić 2 57. Debeljak Josip i Ana r. Kozić-Adţam 8
22. Batković Mato i Manda r. Batković 3 58. Debeljak Josip i Anica r. Pobrić 2
23. Batković Mile i Ivka r. Josipović 12 59. Debeljaković-Ruţić Joso i Ana r. Debeljak 1
24. Batković Mile i Marija r. Marić 4 60. Debeljak Luka i Kata r. Rimac 4
25. Batković Nikola i AnĊa r. Lagundţić 4 61. Debeljak Luka i Kata r. Šalić 1
26. Batković Nikola i Janja r. Domić - 62. Debeljaković Luka i Kaja r. Debeljaković 1
27. Batković Nikola i Janja r. Tubić 9 63. Debeljak/ović Marko i Ana r. Blaţević 11
28. Batković Nikola i Jeka r.Debeljak-Ruţić 9 64. Debeljaković Marko i Staţija r. Marić 9
29. Batković Petar (Pejo) i AnĊa r. Pranjić 9 65. Debeljak Matija i Anica r. Blaţević 1
30. Batković Petar i Manda r. Bijelić 6 66. Debeljak/ović Matija i Marija r. Blaţević 9
31. Batković Petar i Ruţa r. Milić 4 67. Debeljak Matija i Marija r. Marušić 1
32. Batković Stipo i Ruţa r. Mišić 3 68. Debeljak Mijat i Vida r. Blaţević 8
34. Batković Stjepo i Jela r. Marušić 7 69. Debeljak Mijat i Vida r. Marić 1
35. Batković Toma i Janja r. Majdandţić 1 70. Debeljaković Nikola i Marija r.Kuljanĉić 1
36. Batković Toma i Ruţa r. Kneţević 6 71. Debeljak/ović Nikola i Vida r. Matoš 5
37. Batković Toma i Ruţa r. Komarica 4 72. Debeljak Pavao i Vida r. Batković 5
4

Braĉni par Djeca Braĉni par Djeca
73. Debeljak Petar i Kata r. Blaţević 5 93. Majdandţić Marko /1.br./ i Ruţa r..Majdandţić 2
74. Debeljak Petar i Marija r. Komljenović 4 94. Majdandţić Matija i Ana r. Batković 2
75. Debeljak Stipo i AnĊa r. Kleĉina 9 95. Majdandţić Mato i AnĊa r. Lovrić 1
76. Debeljak Toma i Manda r. Ĉivĉić 2 96. Majdandţić Mato i AnĊa r. Marušić 1
77. Debeljak Toma i Marija r. Batković 4 97. Majdandţić Mato i Anica r. Kukić 7
78. Debeljak Toma i Marija r. Marušić 2 98. Majdandţić Mato i Janja r. Durbić 3
79. Debeljak Vid i Marija r. Dedić 11 99.Majdandţić Mato i Janja r. Marušić 6
80. Ljevar Juro i Ivka r. Bogdanović 1 100. Majdandţić Mato i Lucija r.Kozić-Adţam 5
81. Ljevar Mile i AnĊa r. Pezić 7 101. Majdandţić Mato i Lucija r. Vulić 11
82. Majdandţić Anto i Ruţa r. Bogdanović 9 102. Majdandţić Mato i Ruţa r. Debeljak 5
83. Majdandţić Ivo i AnĊa r. Jurić 6 103. Majdandţić Mile i Marija r. Majdandţić 7
84. Majdandţić Ivo i Kata r. Debeljak 3 104. Majdandţić Nikola i AnĊa r. Martinović 5
85. Majdandţić Ivo i Lucija r. Kozić 1 105. Majdandţić Petar i AnĊa r. Šalić 1
86. Majdandţić Ivo i Manda r. Ćosić - 106. Majdandţić Stipo i Janja r.Blaţević-Adţić 13
87. Majdandţić Ivo i Marija r. Brkić 6 107. Majdandţić Toma i Marija r. Kozić 1
88. Majdandţić Jerko i Kata r. Marić 5 108. Marušić Pero i AnĊa r. Šalić 1
89. Majdandţić Jerko i Kata r. Marušić 1 109. Matoš Petar i AnĊa r. Šalić 5
90. Majdandţić Lovro i Jela (Cele) r. Brkić 10 110. Matošević Petar i Marija r. Markanović 1
91. Majdandţić Marko i AnĊa r. Kozić 6 111. Pranić Ivo i Mara r. Matoš 1
92. Majdandţić Marko i Marija r. Grgić 4 112. Pranjić Ivo (1. b) i Kata r. Batković 4

U Matoševcima je u 113 obitelji s gornjeg popisa roĊeno i kršteno 505 djece. Na jedan braĉni par dolazi prosjeĉno više od
4 djece (4,4). Bez djece su bila samo 2 braĉna para. Po jedno dijete je roĊeno u 29 obitelji. Od 2 do 4 djece imala su 33 braĉna
para. A od 5 do 9 djece roĊeno je u 39 obitelji. Deset braĉnih parova imalo je 10 i više djece. Najviše je djece roĊeno, po 13-
ero, u 2 obitelji.

BROJ DJECE ROĐENE I KRŠTENE, PO GODINAMA, OD 1879. DO 1920.

Ukupno je kroz 42 godine, u vremenu od 1879. do 1920., roĊeno 383 djece; to je u prosjeku po 9-ero djece godišnje.
Po pojedinim godinama stanje je bilo sljedeće:
God. 1879. - 5 djece God. 1893. - 8 djece God. 1907. - 14 djece
1880. - 8 " 1894. - 9 " 1908. - 12 "
1881. - 12 " 1895. - 7 " 1909. - 13 "
1882. - 6 " 1896. - 4 " 1910. - 9 "
1883. - 9 " 1897. - 8 " 1911. - 8 "
1884. - 6 " 1898. - 7 " 1912. - 16 "
1885. - 12 " 1899. - 7 " 1913. - 11 "
1886. - 9 " 1900. - 10 " 1914. - 16 "
1887. - 8 " 1901. - 12 " 1915. - 11 "
1888. - 10 " 1902. - 2 " 1916. - 5 "
1889. - 9 " 1903. - 10 " 1917. - 4 "
1890. - 7 " 1904. - 13 " 1918. - 9 "
1891. - 8 " 1905. - 3 " 1919. - 7 "
1892. - 8 " 1906. - 12 " 1920. - 19 "

Najmanje djece je roĊeno 1902. godine - svega 2; godine 1905. - 3; godine 1906. i 1917 - po 4-ero; godine 1879. i
1916. - po 5-ero. A najviše je djece roĊeno godine 1920. - 19-ero, a zatim 1912. i 1914. - po 16-ero.

PrireĊuje: Velimir Blaţević, Marije Dimić 4, 78000 BANJA LUKA, BiH