VOCABULARIO

A FIRST GREEK COURSE
W.H.D.ROUSE
A
ἀβουλία
insensatez
ἀγαθός
bueno
ἄγαλμα, τὸ estatua
ἀγγέλλω
anunciar
ἄγγελος
mensajero
ἀγέλη
manada
ἄγκιστρον gancho,anzuelo
ἄγκυρα
ancla
ἀγνός
puro,sagrado
ἀγορά
mercado,plaza
ἀγοράζω
comprar
ἄγρα
caza
ἄγριος
salvaje
ἀγροῖκος
rústico,del campo
ἀγρός
campo
ἄγχω
ahogar
ἄγω
llevar,conducir
ἀδελφή
hermana
ἀδελφός
hermano
ἄδικος
injusto
ἀδικῶ (έω) delinquir,faltar
ἄδολος
sincero
ᾄδω
cantar, cacarear
ἀηδών
ruiseñor
ἀήρ
aire
Άθῆναι
Atenas
αἰεί,ἀεί
siempre
αἰθρία
buen tiempo
αἴξ
cabra
αἴρω
levantar
αἰσθάνομαι percibir,sentir,darse
cuenta
αἴσιος
próspero,afortunado
αἰσχρός
feo, rudo

J.C. Oliva

αἰτιῶμαι (άω)
acusar
ἀκμάζω
madurar, estar en su
punto
ἀκοή
oído
ἀκούω
escuchar
ἀκτή
orilla
ἀλεκτρύων gallo
ἁλιεύς
pescador
ἀλλά
pero / sino
ἀλλήλους
unos a otros
ἀναμιμνῄσκω
recordar
ἀναφέρω
levantar
ἄλλος
otro,distinto
ἅλς, ὁ
sal
ἄλσος, τὸ
bosque
ἄμαξα
carro
ἁμαρτάνω equivocarse,errar
ἀμέλεια
despreocupación
ἀμελῶ (έω) descuidar
ἄμεμπτος
intachable,inocente
ἄμπελος, ἡ vid
ἀμυχή
rasguño,arañazo
ἀμφότερος ambos
ἀνά (+ acus.)
hacia arriba,a
lo largo
ἀναβλύζω
borbotear
ἀναγωγή
lanzamiento
ἀναζητῶ (έω)
buscar
ἀνάθημα, τὸ ofrenda
ἀνακείμαι
estar dedicado
ἀνάπτω
encender, prender
ἀνασπῶ (άω)
sacar, extraer
ἀνατίθημι colocar
ἀναχωρῶ (έω)
retirarse,retroceder
ἀνδρεῖος
bravo,valeroso
ἀνδρωνῖτις, ἡ
sala de
hombres

ἄνεμος
viento
ἀνέρομαι
preguntar
ἀνήρ
varón, hombre
ἄνθος, τὸ
flor
ἄνθρωπος,ὁ/ἡ
ser
humano,hombre
ἀνίστημι
subir,aumentar
ἀνοηταίνω estar,ser tonto
ἀνόητος
insensato,tonto
ἀνοίγνυμι abrir
ἄντρον
cueva
ἀντί (+gen.) en vez de
ἀνυπόδητος desatado
ἄνω
arriba
ἀξία
valor,valía
ἄξιος
digno,barato
ἀξιῶ (όω)
pedir,reclamar
ἀπαγορεύω prohibir
ἀπαντῶ (άω)
encontrarse
con
ἀπαρτῶ (άω)
sujetar,atar
ἀπάρχομαι empezar
ἀρβύλη
bota
ἀργία
pereza
ἀργός/ἀργόν
perezoso,vago
ἀριστοκρατία
aristocracia
ἄριστον
desayuno,comida
ἄριστος
mejor
ἀριστῶ (άω) desayunar
ἁρπάζω
agarrar,aprovechar
ἄρριχος
cesta
ἄρτι
recientemente
ἄρτος
pan
ἄρχω
empezar,gobernar
ἀρῶ (όω)
arar
ἀσκῶ (έω) trabajar,practicar
ἆσμα
canción
ἄσμενος
dispuesto,servicial

1

ἀστεῖος
agradable,gracioso
ἀστραπή
relámpago
ἀστράπτω iluminar
ἄστυ, τὸ
ciudad
ἀσφαλής
seguro
ἄτρακτος
eje
ᾄττω
apurarse,correr
αὐλή
patio
αὐλός
flauta
αὐλών
hueco,hoyo
αὔρα
brisa
αὔριον
mañana
αὐτίκα
enseguida,por
ejemplo
αὐτός
él/ “mismo”
αὐχήν
cuello
ἀφαιρῶ (έω) quitar
ἀφανής
invisible
ἀφίημι
dejar ir
ἄχυρον
paja
Β
βαίνω
ir, andar
βάλανος
bellota
βασιλεύς
rey
βαστάζω
transportar,llevar
βιβλίον
libro
βλάβη
daño
βλάπτω
herir
βλαστάνω crecer, madurar
βλέπω
mirar,
observar
βοή
grito, sonido
βοΐδιον
buey pequeño
βορέας
viento del
Norte
βόσκω
pacer,
apacentar
βουκόλος
boyero

A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

βούλομαι
querer
βοῦς
buey
βοῶ (άω)
gritar
βραχίων
brazo
βροντή
trueno
βροντῶ (άω)tronar
βρόχος
soga
Γ
γάλα, τὸ
leche
γαλήνη
calma,galena
γὰρ
pues, así pues
γαστήρ
estómago, vientre
γαυλός
lechera,cubo para
leche
γε
al menos
γειτών
vecino
γελῶ (άω)
reír
γενόμενος part. aor. γίγνομαι
γένος, τὸ
familia,raza
γέρων
anciano
γεωργός
agricultor
γεωργῶ (έω)labrar,trabajar
γῆ
tierra
γίγας
gigante
γίγνομαι
ser,nacer,resultar
γιγνώσκω saber
γλεῦκος, τὸ mosto
γλῶττα
lengua
γονεύς
pariente
γραμματικός
erudito,pedante
γραῦς
anciana
γράφω
escribir
γυμνός
desnudo
γυμνῶ (όω) estar desnudo
γυναικωνῖτις
sala de
mujeres
γυνή
mujer

J.C. Oliva

γύψ

buitre
Δ
δάκρυ, τὸ
lágrima,llanto
δακρύω
llorar
δάκτυλος
dedo
δὲ
y / pero
δέδοικα
temo, tengo miedo
δεῖ
es necesario
δεῖγμα, τὸ muestra
δείκνυμι
mostrar
δειλός
cobardemente
δεινός
terrible,inteligente
δεῖπνον
cena
δέκα
diez
δελφίς
delfín
δένδρον
árbol
δεσπότης
dueño,amo
δεῦρο
aquí
δευτέρος
segundo
δέχομαι
recibir,aceptar
δέω
atar
δή
evidentemente
δηλῶ (όω) mostrar
δημοκρατία democracia
διά (+ acus.)
por
διαδίδωμι
distribuir
διαθέω
transitar,discurrir
διαθήκη
testamento
διαιρῶ (έω) dividir,determinar
διαιτῶμαι (άω) habitar,morar
διάκειμαι
hallarse
διατίθημι
distribuir,disponer
διαφέρω
diferir,ser superior
διαφεύγω
escapar,evitar
διαφθείρω destruir
διδάσκαλος maestro,profesor

διδάσκω
enseñar
διδράσκω
correr,fugarse
δίδωμι
dar
διέθεσαν
aor. de διατίθημι
διίστημι
separar
δίκαιος
justo, recto
δικαιοσύνη justicia
δικαστής
juez
δίκη
justicia
δίκτυον
red
διπλάσιος doble
διπλοῦς
doble
δίφρος
carro,asiento
διώκω
perseguir
δοκῶ (έω) parecer, creer
δουλεύω
ser esclavo, servir
δοῦλος
esclavo
δραχμή
dracma
δρεπάνη
hoz
δρόμος
carrera
δρῦς
roble
δρῶ (άω)
hacer
δύναμαι
poder
δύο
dos
δυσκολαίνω estar enfadado
δύστηνος
miserable
δωμάτιον
habitación
δῶρον
regalo
Ε
ἐάν
si
ἔαρ, ἦρος, τὸ
primavera
ἑαυτόν
sí mismo
ἕβδομος
setenta
ἐγείρω
despertar
ἐγκαλῶ (έω) acusar, inculpar
ἐγχέω
verter
ἕδρα
asiento, base
ἐθέλω
querer

2

ἔθρεψα
aor. de τρέφω
εἰ
si
εἶδον
aor. de ὁρῶ = ver
εἶέν
¡bien!, ¡sea!
εἴθε
¡ojalá!
εἴκοσιν
veinte
εἶναι
ser
εἶπον
aor. de λέγω
εἰρήνη
paz
εἰς (+ acus.) a, hacia
εἰσέρχομαι entrar
εἴωθα
acostumbro
ἐκ, ἐξ (+gen.)
de, desde
ἕκαστος
cada,cada uno
ἑκάτερος
cada uno de los dos
ἑκατόν
cien
ἐκεῖ
allí
ἐκεῖθεν
de allí
ἐκεῖνος
aquél
ἐκεῖσε
hacia allí
ἐκκαθαίρω limpiar, purificar
ἐκπερῶ (άω) cruzar
ἐκπίπτω
caer, ser echado
ἐκτός
fuera
ἐκφέρω/ἐκφορῶ sacar, exponer
ἑκών
voluntario,gustoso
ἔλαιον
aceite de oliva
ἐλαύνω
avanzar, conducir
ἐλευθερία
libertad
ἐλεύθερος libre
ἕλκω
arrastrar, sacar
Ἕλλην
griego, heleno
ἐλπίς , ἡ
esperanza
ἐλπίζω
esperar
ἐμαυτόν
a mí mismo
ἐμβάλλω
meter, poner en
ἐν (+dat.)
en, entre
ἔνδοθεν
(desde) dentro

A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

ἔνδον
dentro
ἐπί
+gen./dat.= sobre
ἐνέχει
(imperf.) de ἐγχέω=
+gen = hacia
verter
+acus. = contra
ἐνηβῶ (άω) disfrutar uno en
ἐπιδακρύω llorar también
ἐνθάδε
aquí, ahora
ἐπιδημῶ (έω)
estar en casa
ἐνθαλαττεύω
quedarse en ἐπιδίδωμι
contribuir
el mar
ἐπισκευάζω preparar
ἐνθεμένος (part. aor.) de
ἐπιστολή
carta
ἐντίθημι
ἐπίτηδες
apropiado
ἐνθένδε
desde aquí/ahora
ἐπιτίθημι
colocar sobre
ἔνοινος
que contiene vino
ἐπιτιμῶ (άω)
honrar
ἐνόχλησις enojo,enfado
ἑπτά
siete
ἐνταῦθα
allí/entonces
ἐργάζομαι trabajar
ἐντεῦθεν
desde aquí/ahora
ἐργαστικός activo,trabajador
ἐντίθημι
poner en
ἔργον
trabajo
ἐντός
dentro
ἐρεθίζω
provocar
ἕξ
seis
ἐρέττω
remar, agitar
ἐξαίφνης
repentinamente
ἔρια, τὰ
lana
ἔξεστι
es posible,lícito
ἔρομαι
ἐξετάζω
examinar, probar
preguntar,pedir
ἑξήκοντα
sesenta
ἕρπω
ir, deslizarse
ἐξῆν
(imperf.) de ἔξεστι
ἐρρωμένος fuerte
ἔξωθεν
desde fuera
ἔρχομαι
ir
ἔοικεν
parece
ἐρωτῶ (άω) preguntar
ἐπανέρχομαιregresar
ἐσθίω
comer
ἐπανῆλθον (aor.) de
ἐσθλός
noble,
ἐπανέρχομαι
honesto
ἐπανίημι
soltar,dejar ir
ἐς νέωτα
el año próximo
ἐπεί, ἐπειδή desde/después que ἐσορῶ (άω) mirar dentro
puesto que
ἑταῖρος
compañero
ἐπείγω
ἕτερος
otro ( de dos)
oprimir,apresurar
ἔτι
aún,todavía
ἐπεισέρχομαι
venir después ἔτος, (-ους), τὸ
año
ἐπεισπηδῶ (άω) saltar encima
ἔτυχον
(aor.) de τυγχάνω
ἔπειτα
a continuación εὖ
bien
ἐπέσχον (aor.) de ἐπέχω
εὐγενής
noble
ἐπέχω
parar,contener
εὐθύς
seguidamente
ἐπήρεια
insulto,injuria
εὐλίμενος
de buenos puertos

εὔνους , ὁ/ἡ amistoso
εὑρίσκω
encontrar
εὐφημῶ (έω)callar
εὐχή
súplica,
petición
ἐφέλκω
arrastrar consigo
ἐφικνοῦμαι (έω) llegar, lograr
ἐφίστημι
encargar,asentar
ἐχθές
ayer
ἔχω
tener
ἕως
mientras/hasta que
Ζ
ζεῦγος, τὸ pareja
Ζέφυρος
Céfiro, viento Este
ζητῶ (έω)
buscar
ζυγόν
yugo
ζῶμα, τὸ
ceñidor, sostén
Η

o / que (2º térm.
comparación)
ἡβῶ (άω)
disfrutar
ἡδέως
agradablemente
ἤδη
ya
ἡδύς
dulce,agradable
ἥκω
venir,ir
ἥλιος
sol
ἦλθον
(aor.) de ἔρχομαι =
ir
ἥμαρτον
(aor.) de ἁμαρτάνω
ἡμιμναῖον media mina
ἡμέρα
día
ἦρος
(gen)de ἔαρ =
primavera
ἡττῶ (άω) vencer
Θ
θάλαττα
mar
θαυμάζω
admirar(se)
θελκτήριον conjuro,hechizo

J.C. Oliva

3

θεός, ὁ/ἡ
dios, diosa
θεράπαινα sirvienta
θεραπεύω
tratar, cuidar
θερμαίνω
calentar
θέρος, τὸ
verano
θεωρία
procesión,
visión
θεωρικός
procesional
Θήβη
Tebas
θηλάζω
amamantar,cuidar
θήρ, ὁ
fiera
θήρα
caza
θηρίον
fiera
θηρῶ (έω) cazar
θῆς, ὁ
siervo
θιγγάνω
tocar
θλίβω
aplastar, pisar
θνῄσκω
morir
θνητός
mortal
θόρυβος
ruido,alboroto
θραύω
romper
θρέξομαι
(fut.)de τρέχω=
correr
θρέψω (fut.)
de τρέφω =
alimentar
θρίξ, τριχός, ἡ
cabello
θυγατήρ
hija
θύμον
tomillo
θύρα
puerta
θυρίς
ventana
θύω
sacrificar
Ι
ἰατρός
médico
ἰδίᾳ
en privado
ἱερεῖον
víctima
sagrada
ἱερεύς
sacerdote
ἵημι
lanzar

A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

ἱκετεύω
suplicar
agarrar
ἵλεως
propicio
καρπός
muñeca, puño / fruto
ἱμάτιον
manto, capa
κατά
+acus.= en, por,
ἵνα
para
según
Ἰνδός
indio,hindú
+gen. =
ἰξύς
cintura,talla
contra, debajo de
ἴον
violeta
καταβαίνω bajar
ἱππεύς
jinete
καταβάλλω tirar,arrojar
ἱπποδρόμος hipódromo
καταβόσκω alimentar,pacer
ἵππος
caballo
καταλαμβάνω apoderarse de
ἴσος
igual
καταλείπω dejar atrás
ἵστημι
estar/poner de κατατίθημι tumbarse, yacer
pie
καταρρέω
fluir, manar
ἱστίον
vela
καταφρονῶ (έω) desdeñar
ἱστός
mástil
κατέβαλον (aor.)de καταβάλλω
ἰχθύς
pez
κατέχω
contener
Κ
κατηγορῶ (έω)
acusar
καθαίρω
purificar, limpiar
κατορύττω cavar, excavar
καθάπερ
como
κάτω
abajo
καθεύδω
dormir
καύσω
(fut.)de καίω =
καθίζω
sentar (se)
quemar
καθίημι
tender
κεῖμαι
yacer, estar
καθίστημι colocar
κελευστής timonel
καθορῶ (άω)
contemplar
κελεύω
ordenar
καὶ
y / también
κεραία
punta,
καιρός
ocasión,
extremo
tiempo
κεφαλή
cabeza
καίω,καύσω quemar
κῆπος
jardín
κακός
malo
κινδυνεύω arriesgar,peligrar
κακῶς
mal
κιττός
hiedra
κάλαμος
caña, cálamo
κλαίω
llorar
καλός
bello, hermoso
κλεινός
famoso
καλῶ (έω)
llamar
κλείς, ἡ
llave
καλῶς
bien
κλέος, τὸ
fama, renombre
κάλως, ὁ
cuerda, cabo
κλέπτης
ladrón
κάματος
esfuerzo
κλῆμα, τὸ
zarcillo
κἀν
καὶ ἐν
κληρονόμος heredero
κάπτω
morder,
κλῄω
cerrar

κλῖμαξ, ἡ
escalera
κλίνη
lecho, cama
κλῶ (άω)
romper, quebrar
κοῖλος
hoyo
κοινός
común
κόλπος
seno, bolsillo
κόμαρος, ἡ fresa (mata)
κόμη
cabello
κόρος
muchacho
κόρη
muchacha
κραυγή
barullo,estruendo
κρέκω
tejer,entrelazar
κρίνω
juzgar
κριτής
juez
κρύσταλλος hielo
κτείνω
matar
κυβερνήτης piloto, timonel
κύκλος
círculo
κυμβίον
copa, taza
κυνηγέτης cazador
κυρτοῦμαι (όω) hincharse
κυών
perro
κωλύω
impedir
κώμη
aldea
κωμήτης
aldeano
κώπη
remo
Λ
λάβρος
fuerte,poderoso
λαγῶς
liebre
λαλῶ (έω)
hablar, charlar
λαμβάνω
coger, tomar
λάμπω
brillar
λανθάνω
ocultarse
λάχανον
hortaliza,hierba
λεγόμενον dicho, refrán
λέγω
decir
λειμών
prado

J.C. Oliva

4

λείπω
dejar
λεπτός
fino, ligero
λευκός
blanco
λέων
león
λεώς
gente
ληκύθος, ἡ frasco de aceite
ληνός, ἡ
cuba de vino,barril
λίθινος
de piedra
λίθος
piedra
λικμῶ
aventar
λιμήν
puerto
λίνος
cuerda, hilo
λόγος
palabra,discurso,razón
λοιπός
restante
λοῦτρον
baño
λούω
lavar
λόχμη
arbusto, mata
λύγος
mimbre
Λυδός
Lidio
λύκος
lobo
λύπη
pena
λυπῶ (έω) irritar,desconcertar
λύχνος
lámpara, luz
λύω
soltar, liberar
Μ
μά
¡por...!
μακρός
largo
μάλα
muy
μαλακός
blando, suave
μάλιστα
muy,especialmente
μάλιστά γε sí,ciertamente
μανθάνω
aprender
μάρτυς,-τυρος
testigo
μαρτύριον testimonio
μέγας-μεγαλη-μεγα grande
μεθίστημι remover
A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

μειδίαμα, τὸ sonrisa
μειδιῶ (άω) sonreír, reír
μειράκιον
jovencito, chico
μέλει
preocupa
μέμνημαι
recordar
μὲν
por un lado.../ --μετά
+ acus. = después
de
+gen. = con
μεταβολή
cambio
μεταδίδωμι dar, compartir
μετέωρος
en el aire / a flote
μετοπωρινός
de otoño
μέχρι
hasta/mientras que
μή
no
μηδείς
ninguno,
nadie
μήτηρ
madre
μικρός
pequeño
μιμητής
imitador
μιμοῦμαι
imitar
μισθός
salario,recompensa
μῖσος, τὸ
odio
μνᾶ
mina
μόνος
uno, solo
μουσικός
musical
μύριοι
diez mil
μυρίοι
innumerables
μῶρος
loco, necio
Ν
νάρκισσος narciso
ναῦς, ἡ
nave, barco
ναύτης
navegante,marino
ναυτικός
marinero
νεανίας
joven
νέος
nuevo,joven
νέμω
distribuir

J.C. Oliva

νεφέλη
νεώς
νῆττα
νίφει
νιφετός
νομεύς
νομή
νομίζω
considerar
νοῦς
νῦν
νύμφη
νύξ, νυκτός
νοσῶ (έω)
νοτίς, ἡ
νύκτωρ
Ξ
ξαίνω
ξενίζω
huésped
ξένος
ξηρός
Ο
ὀβολός
ὁδός
ὄγδοος
ὅθεν
οἶ
οἶδα
οἴκαδε
οἰκέτης
οἴκησις
οἰκία
οἰκίδιον
οἴκοθεν
οἴκοι
οἰκουρός
οἶκτος

nube
templo
pata
nieva
nieve, nevada
pastor
pasto
creer,
mente,inteligencia
ahora
ninfa, novia
noche
estar enfermo
humedad,lluvia
de noche
cardar

acoger como

huésped,extranjero
seco
óbolo
camino
octavo
de donde
a donde

a casa
servidor
morada,vivienda
casa
casita
de casa
en casa, la patria
portero,casero
lamentación

οἰκῶ (έω)
habitar, vivir
οἶνος
vino
οἶος
cual, como
οἶός τε
capaz
οἶς
oveja
ὀκτώ
ocho
ὄλλυμι
destruir
ὀμίχλη
niebla
ὄμμα, τὸ
ojo
ὄμνυμι
jurar
ὅμοιος
igual,semejante
ὁμόφωνος armonioso
ὄνομα, τὸ
nombre
ὀνομάζω
nombrar
ὀξύπεινος hambriento
ὀξύς
agudo, cortante
ὁπόθεν
de dónde
ὅποι
en donde, a donde
ὅποιος
cual, como
ὁπόσος
cuanto, como
ὁπότε
cuando
ὅπου
en donde
ὀπώρα
fruto,otoño
ὅπως
como
ὄργανον
instrumento
ὀρθός
recto
ὁρμίζω
anclar, arribar
ὅρμος
anclaje,puerto
ὄρνις,-θος, ὁ/ἡ
ave
ὄρος, τὸ
monte,colina
ὀρύττω
cavar
ὀρχοῦμαι (έω)
danzar
ὁρῶ (άω)
ver
ὅς
quien, que
ὅσος
cuán grande
ὅστις
cualquiera que
ὀστοῦν
hueso

5

ὅτε
cuando
ὅτι
que / porque
οὗ
donde
οὐ/οὐκ/οὐχ no
οὐδέ
ni
οὐδείς
nadie,
ninguno
οὐδέποτε
nunca
οὐδεπώποτε nunca jamás
οὔκουν
acaso no
οὐκοῦν
entonces
οὖν
por consiguiente
οὐρανός
cielo
οὔριος
favorable
οὐσία
propiedad, ser
οὕτως
así, de este modo
ὀφθαλμός
ojo
ὀφρύς
ceja
Π
παγίς, ἡ
red, trampa
παιανισμός canto del peán
παιδεύω
educar
παιδίον
niño,chiquillo
παίζω
jugar
παῖς, ὁ/ἡ
niño,niña
πάλαι
hace tiempo
παλαιός
antiguo, viejo
πάλιν
de nuevo
παντοδαπός de toda clase
παρά
+ac/dat =al lado de,
en
+ gen = de
parte de
παράδεισος jardín, parque
παραδίδωμι traicionar
παρακατατίθημι depositar
παραλαμβάνω recibir, conseguir
παραλία
playa

A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

παραπλέω bordear en barco
πικρός
amargo,
παρασκευάζω
preparar
fuerte
πάρειμι
estar presente
πίνω
beber
παρέχω
procurar
πιστεύω
confiar, creer
πᾶς,πᾶσα,πᾶν
todo
πιστός
leal
πάσχω
πίτυς, ἡ
pino
experimentar,sufrir
πλείων
más
πατῆρ
padre
πλέκω
tejer
πατῶ (έω) pisar
πλέω
navegar
παύω
cesar,terminar
πληγή
golpe
πέδον
suelo
πλήν
excepto
πέδιον
llanura
πλήρης
lleno
πείθω
persuadir,obedecer πλοῖον
nave
πεινῶ (άω) tener hambre
πλούσιος
rico
πέμπω
enviar
πλοῦς
navegación
πεντακότυλος
litro y cuarto πλοῦτος
riqueza
πέντε
cinco
πλουτῶ (έω) ser rico
πεντήκοντα cincuenta
πνεῦμα, τὸ soplo, respiración
περί
+ ac./dat.= alrededor πόα
hierba
de
πόθεν
de dónde
+ gen. = sobre
ποθέν
de algún lugar
περιάγω
llevar en derredor
ποῖ
a dónde
περιαιρῶ (έω)
llevar fuera
ποι
a algún lugar
περιπεσοῦσα (part. aor.) de
ποιητής
poeta
περιπίπτω
ποιμήν
pastor
περιττός
excesivo
ποῖος
qué clase, cuál
περιφερής
ποιῶ (έω)
hacer
redondo,redondeado
πόλεμος
guerra
περιφέρω
llevar alrededor
πόλις
ciudad
Πέρσης
persa
πολίτης
ciudadano
πέρυσι(ν)
el año pasado
πολλάκις
muchas veces
πέτασος
sombrero
πολύς,-λλή,-λύ mucho
πέτρα
piedra
πονηρία
πηγή
fuente,manantial
maldad,perversidad
πήγνυμι
fijar / helar
πονηρός
malvado
πηδῶ (άω) saltar
πορεύω
πῆχυς
codo
transportar/marchar
πίθος
tarro, vasija
πόσος
cuánto

ποσός
cierta cantidad
πότε
cuándo
ποτέ
alguna vez
ποτόν
bebida
ποῦ
dónde
που
en algún lugar,sin
duda
πούς,ποδός pie
πρᾶγμα, τὸ asunto, cosa
πράγματα ἔχειν tener
dificultades
πραγ. παρέχειν
causar
dificultades
πράττω,πράσσω hacer
πρέσβυς
anciano
προβαίνω
avanzar, ir adelante
πρόβατον oveja
πρό
+ gen = ante, antes
πρόειμι
pasar, transcurrir
προίστημι colocar antes
πρός
+ acus. = hacia,
para
+ gen. = por
+ dat.= además
de,junto a
προσαγορεύω
hablar en
público
προσδεῖ
es necesario aún
πρόσκωπος remero
προσπέρυσι penúltimo año
προσποιοῦμαι(έω) fingir
προστίθημι colocar en
πρῶτος
primero
πταίω
tropezar
πυνθάνομαι preguntar,informarse
πῦρ, τὸ
fuego
πύργος
torre
πωλῶ (έω) vender

J.C. Oliva

6

πῶς
πως

cómo
de alguna manera

Ρ
ῥᾷστος
muy fácil
ῥεῦμα, τὸ
flujo, corriente
ῥέω
fluir, correr
ῥήτωρ
orador
ῥίπτω
tirar
Σ
σαφής
claro,
evidente
σβέννυμι
apagar, calmar
σελήνη
luna
σηκός
higo
Σιδώνιος
de Sidón
σίτια, τὰ
alimentos
σῖτος
redil, cercado
σιτῶ (έω)
alimentar
σιωπή
silencio
σιωπῶ (άω) estar callado
σκεῦος, τὸ mueble,utensilio
σκηνή
tienda,
escenario
σκληρός
rígido, duro
σκόλιον
canto de banquete
σοφός
sabio, hábil
σπάργανα, τὰ
pañales
σταφυλή
racimo
στέγη
techo
στερῶ (έω) privar de
στεφανῶ (όω)
coronar
στῆθος, τὸ pecho
στρατηγός general,estratega
στρατιά
ejército
στρατιώτης soldado
στρατός
ejército
στρέφω
volver, girar
στρογγύλος redondo

A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

σύ

τέταρτος
συλλαμβάνω
reunir, recoger τέχνη
συμπαθῶ (έω)
compadecerse τήμερον
συμφορά
evento,desgracia
τῆτες
σύν + dat
con
τίθημι
συνάπας
todo junto
τίκτω
σύνειμι
estar con
τιμῶ (άω)
συνεχής
continuo
τίς
σύνοιδα
saber, tener
τις
conciencia
τίτθη
συντάττομαι
poner en
τοι
orden
τοιοῦτος
σύντομος
breve
τομή
συρίζω,συρίττω silbar, pitar
τοσοῦτος
συρράπτω
chocar,pelearse τότε
con
τράγος
συφεός
pocilga
τράπεζα
σφεῖς
ellos
τράχηλος
σφοδρός
fuerte,violento
τρέφω
σχεδόν
casi
τρέχω
σχῆμα, τὸ figura, aspecto
σχολαστικός
erudito,
τρέψις, ἡ
pedante
τρίβω
σῶμα, τὸ
cuerpo
τρίς
Τ
τρίτος
τάλαντον
talento
τριχός
ταμίας
cabello
tesorero,administrador
τροφή
ταμιεύω
administrar
τρύγητος
ταπεινός
bajo, humilde
τρυγῶ (άω)
ταράττω
confundir
τρυφή
τάττω
ordenar, fijar
τυγχάνω
τάχα
quizás
τύπτω
τε
y
τυφλός
τείνω
tender,extender
τύχη
τέκνον
hijo
Υ
τέμνω
cortar
ὑγιαίνω
τέρψις, ἡ
goce, placer
ὑγίεια

J.C. Oliva

cuarto
arte, técnica
hoy
este año
colocar
engendrar,parir
honrar
quién
uno, alguien
nodriza
ciertamente
tal
corte
tanto
entonces
macho cabrío
mesa, banco
cuello
alimentar
correr
goce, placer
gastar, consumir
tres veces
tercero
gen de θρίξ =
alimentación
cosecha
cosechar, recoger
lujo, libertinaje
encontrar,alcanzar
pegar, herir
ciego
fortuna, azar
estar sano
salud, higiene

ὕδωρ,ὕδατος, τὸ agua
ὕετος
lluvia
ὑλακτῶ (έω) ladrar, gritar
ὑπάγομαι
poner debajo,
atraer
ὑπανθῶ
florecer
ὑπερβάλλω sobrepasar,exceder
ὑπό
+ ac./dat. = bajo
+ gen = por
ὑπόδημα
sandalia, zapato
ὑποκρούω interrumpir
ὑπόλοιπος restante
ὑποφθέγγομαι hablar
bajo,susurrar
ὗς
cerdo
ὕστερον
después
ὕφαιμος
rojo sangre
ὕω
llover
Φ
φαίνω
mostrar, aparecer
φάος
luz
φάρμακον veneno, medicina
φάσκω
afirmar
φάτνη
pesebre,cuadra
φαῦλος
malo,insignificante
φέγγω
brillar
φέρω
llevar,conducir
φεύγω
huir
φημί
afirmar
φθάνω
adelantarse
φθέγγομαι hablar, proferir
φθείρω
devastar,destruir
φθόνος
odio, envidia
φιλάργυρος ruín, codicioso
φιλοσοφία filosofía
φιλῶ (έω)
amar
φίλος
amigo
φόρος
impuesto, tributo

7

φράζω
declarar
φρήν
mente
φροντίζω
pensar,preocuparse de
φροντίς, ἡ
preocupación,
cuidado
φρονῶ (έω) pensar
φυγάς
fugitivo,desterrado
φυή
buena presencia,
proporción
φυλλάς, ἡ
follaje
φύσις
naturaleza
φυτεύω
plantar
φυτόν
planta
φύω
producir, nacer
φωνή
voz
φωνῶ (έω) hablar
Χ
χαίρω
alegrarse
χαλκεύς
forjador, herrero
χάμαι
en tierra
χείμαρρος torrente
χειμέριος
invernal,frío
χειμών, ὁ
invierno
χείρ
mano
χήν, ὁ/ἡ
ganso, oca
χθές
ayer
χίλιοι
mil
χιών, ἡ
nieve
χλαῖνα
capa,manta
χλωρός
verde
χορεία
danza
χορός
coro
χρῄζω
querer
χρηματισμός
negocio
χρήσιμος
útil, idóneo
χρηστός
honesto
χρόνος
tiempo

A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

χρυσοῦς
χωρίον
χωρῶ (έω)
Ψ
ψάμμος
ψαύω
ψοφῶ (έω)
ψυχή
Ω
ὧδε
ᾠδή
ὦμος
ὤν
ὠόν
ὥρα
ὡς
ὡς
ὥσπερ
ὠφέλεια
ὤφελον

de oro
lugar, campo
contener, ceder
arena
tocar
hacer ruido, sonar
alma, vida
así
canto, oda
hombro
(part.) siendo, ser
huevo
estación
que / como
+ acus. hacia
como
beneficio, ayuda
imperf. de ὀφείλω =
deber , tener

que

J.C. Oliva

8

A FIRST GREEK COURSE

W.H.D.ROUSE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful