เหมืองแรทองคํา

และผลกระทบที่ชาวบานนาหนองบงไดรั บ
โดย กลุมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี เครือขายเยาวชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

เครื่องประดับที่ประชาชนโดยทั่วไปสวมใส และมีมูลคาสูงมากในปจจุบันนี้ คือ ทองคํา
สวนประกอบหลักของเครื่องประดับหลายๆชนิด ไมวาเครื่องประดับแบบใด เชน สรอยคอ สรอย
ขอมือ แหวน กําไล หรือเครื่ องประดับอื่นๆ ลวนแตใหทองคําเป นสวนประกอบหลัก และมูลคาของ
เครื่องประดับชิ้นนั้ นก็จะมี่มูลคาสูงขึ้ นตามไปดวย ยิ งมีอัตราสวนทองคําตออัญมณีชิ้นอื่นๆมาก
เทาไร มูลคาของเครื่องประดับนั้นๆจะมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว เพียงแคทองคําเพียงอยางเดียว ไม มี
อัญมณีชิ้นอื่นๆมีรวมเปนสวนประกอบดวยยังมีมูลค าสูงถึงประมาณ ๑๖๐๐๐ บาทตอน้ําหนัก ๑ บาท
ทองคํา ดวยเหตุนี้เอง เมื่อนายทุนค นพบวาบริเวณในมี แหลงแรทองคํ าอยูบริเวณนั้น กําไรมหาสาร
จากการทําเหมืองแรทองคําจึงเกิดขึ้นดวยแตกําไรมหาสารที่นายทุนได รับ ที่ตองแลกมากับ ความยากลําบากของชาวบานงั้ นหรือ?

น้ํา หนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอการดํารงชีวิ ตของมนุษย ทั้งในดานอุปโภคและ
บริโภค และรางกายของมนุษย ยังประกอบดวยน้ําเป นสวนใหญอีกดวย ในแตละวันจึงตองดื่มน้ํา
เขาไปเพื่อชดเชยน้ําในสวนที่สูญเสียไปในแตละวัน ยั งไมรวมไปถึงการใชน้ําเพื่อทําการ
เกษตรกรรม ไมวาจะเปนการเกษตรกรรมประเภทใดลวนตองอาศัยน้ําเป นหั วใจหลักในการทํา
การเกษตรกรรททั้งนั้น เชน การทํานาข าว การทําสวนยาง หรือแม แตการปลูกพื ชผักสวนครัวไว
รับประทานเองหรือทําการคาขาย จะเห็นได วา น้ํา เปนสิ่ งที่สําคัญอยางมากตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของมนุษยทุ กคน

ถูกแลวหรือที่คนกลุมหนึ่งทํ าใหน้ําปนเปอนสารพิษและนํามาใหมนุษยใช งาน?
จากการลงพื้นที่บานนาหนองบง จังหวั ดเลย ไดทําการศึกษาเรื่อง แหลงน้ําที่ ใชใน
การเกษตรและผลกระทบที่เกิดจากการใช น้ําที่ปนเปอนในชาวบาน เหตุใดจึงศึกษาเรื่องน้ํา? ตามที่
ไดกลาวมาแล วในขางต น น้ํา คือสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุ ษย แตน้ําที่พบในหมูบานนา
หนองบง เปนน้ําที่ปนเปอนสาร ไซยาไนด ซึ่งเปนสารที่มีพิษรายแรงหากไดรับในจํ านวนมาก สาร
ไซยาไนดที่พบในแหลงน้ํารอบๆหมูบาน เปนสารไซยาไนดที่ รั่วไหลมาจากเหมืองแรทองคํา
บริเวณภูเขาชื่ อวาภูทับฟาบริเวณดานหลังหมูบานนาหนองบงนั่นเอง

จากการลงพื้นที่และไดสอบถามขอมูลอาการจากชาวบานนาหนองบง ไดพบกลุมอาการ
ตางๆกัน ซึ่งผูที่มีอาการตางๆนี้ก็เกิดจากการอุปโภคและบริโภคน้ําที่มีสารไซยาไนด ปนเปอน
นั่นเอง ซึ่งผูใหขอมูลมีทั้งผูที่พักรักษาอาการอยูที่บานของตนเอง ผูที่พักรักษาตั วที่ โรงพยาบาล และ
ผูที่เคยทํางานที่เหมืองแรทองคําและอาศัยอยูในหมูบานนาหนองบงนี้มี กลุ มแพทยจากสถานี อนามัยที่ เขามาสุ มเจาะเลื อดของชาวบ านเพื่ อไปตรวจสอบหาสาร
ปนเป อนในเลื อด แต ไม มี การแจ งผลใดๆกลับมายังหมู บ าน และเมื่ อไปสอบถามข อมู ลเองที่
โรงพยาบาลเองก็มีการแจงกลับมาวามีอาการปวยเนื่องจากการใชปุยเคมีเพื่อการเกษตรซึ่งชาวบานก็
ยอมรับแตใชมาเนิ่นนานกลับเริ่ มมี อาการเมื่ อมี การตั้งเหมื องแร ทองคํ าขึ้นมา รวมทั้งแจงผลว ามี จาก
การทานมันสํ าปะหลัง ทั้งๆที่ หมู บานนี้ทํ าเกษตรเกี่ ยวกับนาขาวและยางพารา รวมทั้งการสู บบุ หรี่
ของชาวบาน แตผมการตรวจกลับบอกวาผูหญิงสูบบุหรี่มากกวาผูชาย

อาการที่ เกิ ดขึ้นกับชาวบ านคื อ มี ผื่ นขึ้นบริ เวณหน าอกและแผ นหลังของชาวบ านที่ ใช น้ํ า
ชํ าระลางร างกาย รวมทั้งมี แผลผุ พองเป นหนองตามผิ วหนังทั้งร างกาย และยังมี อาการระคายเคื องที่
บริ เวณรอบดวงตาในชาวบานหลายๆคน ควบคู กับอาการตาแดงเป นจ้ํ าๆ แต อาการที่ เป นมากที่ สุ ด
ของชาวบ านและแทบจะเป นทุ กคนคื อ อาการเวี ยนศี รษะเนื่ องจากกลิ่ นของสารจากเหมื อนแร
ทองคํา ผูลงพื้นที่เองก็มีอาการนี้ทันทีเมืองไปถึงหมูบานนาหนองบง
ชาวบานบางคนไมสามารถฟนฟูรางกายที่ ออนแรงได ภายในหมูบานเนื่ องจากไมสามารถ
ตานทานสภาพแวดลอมที่เห็นแล วจะทํ าใหอาการยิ่งหนั กมากขึ้นไม ไหว จึงไปพักรักษาตั วอยู ที่
โรงพยาบาลเปนจํานวนมาก
อีกอาการที่ชาวบานนาหนองบงเปนทุกคนคือ อาการทางประสาท หรือ โรคจิต นั่นเอง
ชาวบานในหมูบานนาหนองบงนี้มีปญหาสุขภาพจิตทุกคน เพราะสภาพแวดลอมและเสียงการ
ระเบิดถูเขาที่ดั งมาเปนระยะ

นอกเหนื อจากผลกระทบต อสุ ขภาพแล วนั ้นทางเหมื องยังได ส งผลกระทบโดยตรงมาสู
ชาวบานอี กอย างหนึ่ งนั่ นก็ คื อการส งผลกระทบต อแหล งน้ํ าที่ ใชในการอุ ปโภคบริ โภคและแหล งน้ํ า
ที่ ใช ทางการเกษตรของชาวบ านจนทํ าให ชาวบ านไม สามารถใช น้ํ าเหล านั้นเพื่ อการต างๆได เลย
ซ้ํ ารายยังทํ าใหตนขาวหรื อพื ชผักที่ ปลู กไวก็ เสี ยหายลมตายจํ านวนมาก สาเหตุ นั้นมาจากการที่ ทาง
เหมื องได ปล อยสารพิ ษให รั่ วไหลลงมาสู แหล งน้ํ าของชาวบ านสารพิ ษเหล านั้นได แก ไซยาไนต
สารหนู เป นต น สารเหล านี้ล วนแล วแต เป นอันตรายและมี พิ ษร ายแรงอย างมากซ้ํ าทั้งยังส งกลิ่ น
เหม็นตลอดเวลาอีกดวย

นอกจากทางเหมืองแรทองคําจะปลอยสารไซยาไนดออกมาปนเปอนกับน้ําแล ว ทางเหมืองแร
ทองคําก็ไดใช การชักจูงชาวบานที่ไมมีความรูดวยการบอกวาจะเปนการเพิ่มงานให ชาวบาน
ชาวบานจะไม ยากจน จะมีงานทําทุกหลังคา อีกทั้งยังมีการสรางโรงเรียน โรงพยาบาล และทําให
หมูบานนี้เป นแหลงทองเที่ยว ตาสิ่งที่เหมื อนแรทองคํากลาวไว ไม เปนจริงเลยสักกรณีเดี ยว ซ้ํายังทํ า
ใหชาวบานในหมูบานมีปญหาตอการใช น้ํ าอุปโภคบริโภค
หมายเหตุ – หมูบานนาหนองบง ตั้งอยูอําเภอวังสะพุง จั งหวัดเลย