You are on page 1of 2

UNITAT 15

AR
L’edat antiga i l’edat mitjana
Nom i llinatges: ...........................................................................................................................................
Curs: ....................................................................... Data: .......................................................................

1 Relaciona els elements de les tres columnes per completar de manera


correcta la informaci ó sobre les quatre grans civilitzacions de l’edat
antiga.

1. Es va desenvolupar a la vora a. La seva llengua era


A. Mesopot à mia. del riu Nil, a l’est d’À frica. el llatí.

2. Va sorgir a la pen ínsula b. Van escriure el primer


B. Egipte.
Ità lica. codi de lleis.

3. Va né ixer entre els rius c. Van construir


C. Grè cia.
Eufrates i Tigris. les pir à mides.

4. A la pen ínsul a Hel·l è nica d. Van crear un sistema


D. Roma.
i a la Mediterr à nia oriental. pol ític democr à tic.

12 Completa aquestes frases referides a l’edat antiga a Espanya.

a) Al principi de l’edat antiga, a la pen ínsula Ibè rica vivien els ............................................

que van destacar pel seu art, sobretot per l’ ............................................. .

b) En el segle IX aC van arribar a la Pen ínsula els ................................. que van destacar

pel seu domini de la ........................................................... del ferro.

c) A finals del segle VIII aC van arribar a la Pen ínsula uns quants pobles procedents de

l’est de la mar ..............................., per comerciar amb els pobles natius. En primer lloc,

van arribar els .............................., que es van instal·lar a les costes del sud. Despr é s, van

arribar els .........................................., que van establir colò nies a les costes del nord-est.

d) Entre el 219 aC i el 19 aC, els ........................... van iniciar la conquesta de la Pen ínsula,

a la qual van anomenar ............................................. . El resultat d’aquesta conquesta va ser

la .......................................................... dels pobles conquerits, é s a dir, l’adopci ó de

la llengua, la forma de vida, la cultura, etc., de Roma.


UNITAT 15
AR
L’edat antiga i l’edat mitjana
Nom i llinatges: ...........................................................................................................................................
Curs: ....................................................................... Data: .......................................................................

3 Indica en quins anys i amb quins successos va començar i va acabar l’edat mitjana.

Va començar en ........................... amb ............................................................................... ....

Va acabar en .......................... amb .................................................................................. ........

4 Completa la informaci ó relacionada amb els grups o estaments en què es


dividia la societat en l’edat mitjana.

EL CLERGAT EL POBLE PLA

.............................................. .............................................. ..............................................


Eren la classe dominant.
.............................................. ..............................................
Posseïen terres, i l’activitat
principal a què es .............................................. ..............................................
dedicaven era la guerra, .............................................. ..............................................
per tal de mantenir o
.............................................. ..............................................
ampliar els seus dominis.
.............................................. ..............................................

5 Resol aquests enigmes relacionats amb l’edat mitjana.

a) Pobles germ à nics procedents del nord d’Europa que van envair l’imperi
rom à .

.............................................................................................................................. ..................

b) Imperi que va crear el rei franc Carlemany l’any 800 i que es va estendre
per tot el centre d’Europa.

.............................................................................................................................. ..................

c) Sistema social de l’edat mitjana que es va caracteritzar pel fet que la


major part de les persones es van convertir en serfs de nobles que
posse ïen les terres i que, a canvi, els proporcionaven protecci ó .

.............................................................................................................................. ..................

d) Estil de construcci ó de la primera meitat de l’edat mitjana.

.............................................................................................................................. ..................