Skype biểu tượng cảm xúc

Smile :) :=) :-) Smile:): =) :-) The classic smile emoticon! Các biểu tượng cảm xúc nụ cười cổ điển! If you're ever skyping with your boyfriend or best friends then you should send them this happy face! Nếu bạn đã bao giờ skyping với bạn trai của bạn hoặc tốt nhất bạn bè thì bạn nên gửi này phải đối mặt với hạnh phúc!

Sad Smile :( :=( :-( Smile buồn: (: = (:-( Ok, so you're not always happy – and if you want to show that your emotion is a little negative, then why not put this sad Skype smiley out there? Ok, do đó bạn không phải luôn luôn vui vẻ - và nếu bạn muốn để cho thấy rằng tình cảm của bạn là một chút tiêu cực, thì tại sao không đặt này buồn cười Skype ra khỏi đó?

Big Smile :D:=D:-D:d:=d:-d Big Smile: D: = D:-D: d: = d:-d If you're ecstatic about something – you got engaged, you're pregnant or you just broke your high score on Super Mario World, then do a BIG smile! Nếu bạn đang ngây ngất về một cái gì đó - bạn đã tham gia, bạn đang mang thai hoặc bạn đã phá vỡ điểm số cao của bạn trên Super Mario World, sau đó làm một nụ cười BIG!

Cool 8) 8=) 8-) B) B=) B-) (cool) Cool 8) 8 =) 8-) B) B =) B-) (cool) There's nothing cooler than a cool skype emoticon, and this one has the shades to match! Không có gì lạnh hơn một biểu tượng cảm xúc skype mát mẻ, và điều này có màu để phù hợp! There's even a little sunlight glinting off the sunglasses to show how cool you are! Có ngay cả một chút ánh sáng mặt trời glinting khỏi kính mát để hiển thị như thế nào mát mẻ bạn!

Wink :o:=o:-o:O:=O:-O Wink: o: = o:-o: O: = O:-O A wink emoticon can show a whole range of different emotions – it can help you let someone know that you understand their point of view, or even be a little flirty! Một biểu tượng cảm xúc wink có thể hiển thị cả một loạt các cảm xúc khác nhau - nó có thể giúp bạn cho ai đó biết rằng bạn hiểu điểm của họ xem, hoặc thậm chí là một chút tán tỉnh! It's up to you! Nó thuộc vào bạn!

Crying ;( ;-( ;=( Khóc; (;-(; = ( You can't be happy all the time, and nobody should expect you to be happy 100% of the day. Bạn có thể không được hạnh phúc tất cả các thời gian, và không ai có thể mong đợi bạn để được hạnh phúc 100% trong ngày. When you can't help but cry, send this little smilie to your friends. Khi bạn không thể không khóc, gửi ít smilie này đến bạn bè của bạn. It will let them know you need a hug! Nó sẽ cho họ biết bạn cần một cái ôm!

Sweating (sweat) (:| Ra mồ hôi (đổ mồ hôi) (: | Worried about something? Lo lắng về cái gì? Need to let someone know that you're under a lot of pressure? Cần để cho ai đó biết rằng bạn đang theo rất nhiều áp lực? This emoticon for Skype can say just that! Điều này biểu tượng cảm xúc cho Skype có thể nói điều đó! The sweat dripping off your face is so funny, especially on the animated one! Những giọt mồ hôi nhỏ giọt ra khuôn mặt của bạn là rất funny, đặc biệt là trên phim hoạt hình một!

Speechless :|:=|:-| Speechless :|:=|:-| If you don't know how to respond to something – especially if someone has said a phrase that is completely stupid – then show the speechless emote. Nếu bạn không biết làm thế nào để đáp ứng với điều gì đó - đặc biệt là nếu ai đó đã nói một cụm từ đó là hoàn toàn ngu ngốc - sau đó hiển thị các biểu hiện cảm xúc speechless.

Kiss :* :=* :-* Kiss: *: =*: -* A kiss smiley can finally let someone who you're chatting with that you love them! Một cười nụ hôn cuối cùng có thể cho một người bạn đang chat với bạn yêu họ! It can also thank a person on your buddy list if they have done something for you in the past. Nó cũng có thể cảm ơn một người vào danh sách bạn bè của bạn nếu họ có làm điều gì đó cho bạn trong quá khứ.

Tongue Out :P :=P :-P :p :=p :-p Tongue về nhà: P: = P:-P: p: = p:-p This is another cute smilie for Skype that can show many different messages. Đây là một smilie cute cho Skype có thể hiển thị nhiều thông điệp khác nhau. If you put your tongue out of your mouth it can mean that you're teasing someone! Nếu bạn đặt lưỡi của bạn ra khỏi miệng của bạn nó có thể có nghĩa là bạn đang trêu chọc ai đó!

Blush (blush) :$ :-$ :=$ :”> Blush (blush): $: - $: = $: "> Did someone just tell you something that made your face go red and blush? Có ai chỉ cho bạn biết cái gì đã làm cho khuôn mặt của bạn đi màu đỏ và đỏ? Check out this cool icon you can send to them to let them know you felt their comment in the heart! Hãy kiểm tra này mát mẻ biểu tượng bạn có thể gửi cho họ để cho họ biết bạn cảm thấy bình luận của mình trong tim!

Wondering :^) Tự hỏi: ^) If you're thinking about something hard, then check out the wondering emote. Nếu bạn đang suy nghĩ về một cái gì đó cứng, sau đó kiểm tra tự hỏi biểu hiện cảm xúc. It lets people know that you're weighing up all the options! Nó cho phép mọi người biết rằng bạn đang cân nặng lên tất cả các lựa chọn!

Sleepy |-) I-) I=) (snooze) Buồn ngủ | -) I-) I = ngủ ()) Everyone feels tired from time to time, and so if it's late at night and you need to tell your girlfriend or boyfriend that it's time to stop your Skype chat and go to bed, then send them this icon. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi theo thời gian, và như vậy nếu nó muộn vào ban đêm và bạn cần phải nói với bạn gái của bạn hoặc bạn trai rằng nó là thời gian để dừng lại Skype của bạn chat và đi ngủ, sau đó gửi biểu tượng này.

Dull |( |-( |=( Ngu si đần độn | (| - (| = ( If someone is really boring you then send them the dull emote and let them know! Nếu ai đó thực sự là nhàm chán bạn gửi các biểu hiện cảm xúc ngu si đần độn và cho họ biết!

In love (inlove) Trong tình yêu (inlove) If someone does you a big favour, or maybe just says something great, then send them love like this! Nếu ai đó bạn một đặc ân lớn, hoặc có thể chỉ cần nói một cái gì đó rất lớn, sau đó gửi cho họ tình yêu như thế này! You can also send it to your wife or husband to remind them that you're always thinking about them! Bạn cũng có thể gửi nó cho vợ hoặc chồng của bạn để nhắc nhở họ rằng bạn luôn nghĩ về họ!

Evil grin ]:)>:)(grin) Evil grin grin ]:)>:)() Sometimes you have a plan to take over the world, and only a big evil smile will do! Đôi khi bạn có một kế hoạch để tiếp nhận thế giới, và chỉ có một nụ cười ác lớn sẽ làm! Check out the evil grin! Kiểm tra các grin ác!

Talking (talk) Nói (thảo luận) Want to let someone know that you're busy talking to someone else? Muốn cho ai đó biết rằng bạn đang bận rộn nói chuyện với một người nào khác? Give them this cool talking smiley. Cung cấp cho họ cười nói chuyện này mát mẻ.

Yawn (yawn) |-() Ngáp (ngáp) | - () Tired and ready for bed? Mệt mỏi và sẵn sàng cho giường? Let your chat partner know by letting out a yawn! Hãy trò chuyện của bạn bằng cách để cho đối tác biết ra một ngáp! Guaranteed to end a conversation quickly! Đảm bảo để kết thúc một cuộc trò chuyện nhanh chóng!

Puke (puke) :& :-& :=& Puke (puke): &: - &: = & Some skype emoticons are really adult and naughty – including this one of someone vomiting on the screen! Một số biểu tượng cảm xúc skype có thực sự dành cho người lớn và naughty - bao gồm cả điều này một trong nôn ai đó trên màn hình! Disgusting! Kinh tởm!

Doh! Doh! (doh) (DOH) Homer Simpson's most famous phrase is now a smiley online! cụm từ nổi tiếng nhất của Homer Simpson bây giờ là một trực tuyến cười! Use the DOH emotion to signify a really, really, really stupid person! Sử dụng cảm xúc DOH để biểu một thực sự, thực sự, người thực sự ngu ngốc!

Angry :@ :-@ :=@ x( x-( x=( X( X-( X=( Angry: @: - @: = @ x (x-(x = (X (X-(X = ( There are many different smilies to show that you're not happy with someone, and the angry icon is perfect for telling someone they've crossed the line! Có nhiều biểu tượng mặt cười khác nhau để cho thấy rằng bạn đang không hài lòng với một ai đó, và biểu tượng tức giận là hoàn hảo cho một ai đó nói cho họ đã vượt qua đường!

It wasn't me (wasntme) Nó không phải tôi (wasntme) Are you completely innocent (or at least want everyone to think that it's not your fault?!). Bạn hoàn toàn vô tội (hoặc ít nhất là muốn mọi người nghĩ rằng nó không phải là lỗi của bạn!)?. Give them this emote and let people know that you had nothing to do with it! Hãy

cho chúng biểu hiện cảm xúc này và để cho mọi người biết rằng bạn không có gì để làm với nó!

Party!!! Đảng! (party) (Đảng) Whether it's your birthday, or just Friday night – why not use the party emoticon on Skype and let everyone know that you are happy that it's time to relax and unwind! Cho dù đó là sinh nhật của bạn, hay chỉ là đêm Thứ Sáu - tại sao không sử dụng các biểu tượng cảm xúc bên trên Skype và cho mọi người biết rằng bạn đang hạnh phúc mà đó là thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn!

Worried :S:-S:=S:s:-s:=s S:-S: = S: s:-s: Lo lắng: = s The classic worried smiley is one which nearly every chat client has all over the world. Các cười cổ điển là một trong những lo lắng mà gần như mọi trò chuyện khách hàng có tất cả trên thế giới. If you are troubled or anxious then this emotion is the perfect one to put into your chats! Nếu bạn đang gặp rắc rối hay lo lắng sau đó cảm xúc này là một trong những hoàn hảo để đưa vào các cuộc trò chuyện của bạn!

Mmm… (mm) Mmm ... (mm) If you're content like a cat who is lying on a rug in front of a fire, then why not do this face and let your chat buddy know? Nếu bạn nội dung giống như một con mèo đang nằm trên một tấm thảm ở phía trước của lửa, sau đó tại sao lại không làm được điều này phải đối mặt và để trò chuyện của bạn bè biết?

Nerd 8-| B-| 8| B| 8=| B=| (nerd) Nerd 8-| B-| 8 | B | 8 = | B = | (nerd) There are geeks and nerds everywhere on the internet, and sometimes we need to celebrate their unique qualities with the nerd emoticon! Có geeks và nerds ở khắp mọi nơi trên internet, và đôi khi chúng ta cần phải ăn mừng những phẩm chất độc đáo của họ với các biểu tượng cảm xúc nerd!

Lips Sealed :x :-x :X :-X :# :-# :=x :=X :=# Lips Sealed: x:-x: X:-X: #: - #: = x: = X: =# There are times when you have a secret that you just won't share with anyone – that's when you need graphics like this one to show that no matter how hard people try, they'll never get you to tell! Có lần khi bạn có một bí mật mà bạn chỉ sẽ không chia sẻ với bất cứ ai - đó là khi bạn cần một card đồ họa như thế này để cho thấy rằng không có vấn đề làm thế nào cứng người cố gắng, họ không bao giờ sẽ giúp bạn có được để nói!

Hi (hi) Hi (hi) A waving hand can open any conversation on Skype or on any online chat program – so wave hello to people with this hi smilie! Một bàn tay vẫy có thể mở bất kỳ cuộc hội thoại trên Skype hoặc trên bất kỳ chương trình trò chuyện trực tuyến - vì vậy làn sóng hello cho những người có smilie này hi!

Call (call) Call (cuộc gọi) Skype is of course famous for being a world leader in free VOIP phone calls – so if you need someone to give you a ring then why not show them! Skype là các khóa học nổi tiếng là một nhà lãnh đạo thế giới trong các cuộc gọi điện thoại miễn phí VOIP - vì vậy nếu bạn cần một ai đó để cung cấp cho bạn một vòng thì tại sao không cho họ!

Devil (devil) Devil (quỷ) The naughty devil is a permanent fixture in chat programs all over the world – along with his enemy the angel! The devil naughty là một fixture thường trú tại các chương trình trò chuyện trên khắp thế giới - cùng với kẻ thù của mình thiên sứ! Show your naughty side with the devil emoticon! Show naughty mặt của bạn với các biểu tượng cảm xúc ma quỷ!

Angel (angel) Angel (thiên thần) The angel is always around to protect you from the naughty devil, and you can also use it to show people your purity and innocence! thiên thần luôn xung quanh để bảo vệ bạn khỏi những ma quỷ naughty, và bạn cũng có thể sử dụng nó để hiển thị những người độ tinh khiết và ngây thơ của bạn!

Envy (envy) Envy (envy) Want to show someone how jealous you are? Muốn hiển thị một ai đó như thế nào bạn đang ghen? Need to let people know that you want to be like them, or want what they have? Cần phải cho mọi người biết rằng bạn muốn được như họ, hoặc muốn những gì họ có? Don't be shy! Đừng xấu hổ! Show your envy! Show ghen tị của bạn!

Wait (wait) Wait (chờ đợi) Sometimes we need to step away from the screen for a while – and what better time to use the wait emoticon? Đôi khi chúng ta cần phải bước ra khỏi màn hình trong một thời và những gì tốt hơn thời gian sử dụng các biểu tượng cảm xúc chờ đợi? You might also

use this one to stop someone who is constantly talking! Bạn cũng có thể sử dụng này để ngăn chặn một người không ngừng nói chuyện!

Bear (bear) (hug) Bear (gấu) (ôm) When you're far away from someone and you want to let them know you want to give them a hug, then send this bear! Khi bạn đang cách xa một người nào đó và bạn muốn cho họ biết bạn muốn cung cấp cho họ một cái ôm, sau đó gửi này chịu! It's a bear hug smiley! Đó là một cái ôm gấu cười!

Make-up (makeup) (kate) Make-up (trang điểm) (kate) We often talk to our friends on Skype when we're getting ready for a big night out or a party – so why not put your make-up on with this lipstick emotion! Chúng tôi thường nói chuyện với bạn bè của chúng tôi trên Skype khi chúng tôi đang nhận được sẵn sàng cho một đêm đi chơi lớn hoặc một bên - vì vậy tại sao không đặt làm của bạn-up trên cảm xúc này với son môi!

Covered Laugh (giggle) (chuckle) Bao Laugh (giggle) (chuckle) This emote looks very polite – it's someone laughing behind their hand! Điều này biểu hiện cảm xúc trông rất lịch sự - đó là một ai đó cười đằng sau bàn tay của họ! If you just want to have a little chuckle to yourself, it's the perfect icon! Nếu bạn chỉ muốn có một chuckle ít cho mình, đó là biểu tượng hoàn hảo!

Clapping Hands (clap) Vỗ tay (vỗ tay) If you need to show your appreciation to someone – maybe a very funny link or a cool trick, then clap your hands and applaud them! Nếu bạn cần phải cho thấy sự đánh giá của bạn để ai đó - có thể là một liên kết rất buồn cười hoặc một trick mát, sau đó vỗ tay hoan nghênh của bạn và họ!

Thinking (think) :? Tư duy (nghĩ):? :-? : -? :=? : =? If you need time to consider something, there's no better smilie that the thinking emoticon! Nếu bạn cần thời gian để xem xét điều gì đó, không có smilie tốt hơn các biểu tượng cảm xúc suy nghĩ! It will make people give you more time before they expect your answer! Nó sẽ làm cho người dân cung cấp cho bạn nhiều thời gian hơn trước khi họ mong đợi câu trả lời của bạn!

Bow (bow) Bow (cung) If someone gives you a compliment or maybe even applauds a good idea, then why not accept it gracefully with a bow! Nếu ai đó mang đến cho bạn một lời khen hay thậm chí có thể hoan nghênh một ý tưởng tốt, sau đó tại sao lại không chấp nhận nó một cách duyên dáng với một cánh cung!

Rolling on the floor laughing (rofl) Rolling trên sàn cười (rofl) One of the most frequently used net phrases is ROFL, or rolling on the floor laughing. Một trong những thường xuyên nhất được sử dụng cụm từ net là rofl, hoặc lăn trên sàn nhà cười. The smiley version on Skype is even more crazy than that! Các phiên bản cười trên Skype là nhiều hơn điên hơn! Spinning face! Spinning mặt!

Whew (whew) Whew (kinh hải) If you're happy something is over (like a load of exams), then why not use the 'whew' emote. Nếu bạn hài lòng cái gì là hơn (như một tải của các kỳ thi), thì tại sao không sử dụng 'kinh hải' biểu hiện cảm xúc. It will wipe the sweat from your brow! Nó sẽ lau mồ hôi trên trán của bạn!

Happy (happy) Happy (hạnh phúc) This is almost the same as the normal smile emotion, but it shows a little but more feeling. Điều này là gần như giống như những cảm xúc nụ cười bình thường, nhưng nó cho thấy một chút nhưng cảm giác nhiều hơn nữa. If you're happy and you know it – show it! Nếu bạn hài lòng và bạn biết điều đó - cho thấy nó!

Smirking (smirk) Smirking (smirk) Have a giggle with a friend with the smirk! Có một giggle với một người bạn với smirk các! It will show your naughty and cheeky side! Nó sẽ hiển thị bên cạnh bạn nghịch ngợm và táo bạo!

Nodding (nod) Đau lắm (gật đầu) Let's agree, with the nodding emote! Hãy đồng ý, với các biểu hiện cảm xúc đau lắm! It will show that you completely support whatever argument you're having! Nó sẽ cho thấy rằng bạn hoàn toàn hỗ trợ bất cứ điều gì đối số bạn đang có!

Shaking (shake) Lắc (lắc) Want to say 'no' in a polite way? Muốn nói "không" một cách lịch sự? Shake your head and let the person know that you can't agree on everything… Lắc đầu của bạn và để cho các người biết rằng bạn không thể đồng ý về tất cả mọi thứ ...

Punch (punch) Punch (punch) Smack someone upside their head with the punch emoticon on Skype! Smack người lộn ngược đầu của họ với các biểu tượng cảm xúc punch trên Skype! It can even break their screen if thrown correctly! Nó thậm chí có thể phá vỡ màn hình của mình nếu ném chính xác!

Emo (emo) Emo (emo) We all know at least one emo-kid, who demands attention by shunning the world and watching re-runs of Twilight on loop – now it's time to show them that you're onto them with the emo emo! Chúng ta đều biết ít nhất một emo-kid, người yêu cầu sự chú ý của thế giới xa lánh và xem lại chạy vòng lặp của Twilight trên - bây giờ là lúc để cho họ thấy rằng bạn đang vào chúng với các emo emo!

Yes (y) (Y) (ok) Có (y) (Y) (ok) Thumbs up means YES! Dấu hiệu có nghĩa là YES!

No (n) (N) Không có n () (N) Thumbs down means NO! Thumbs down có nghĩa là KHÔNG!

Shaking Hands (handshake) Bắt tay (bắt tay) If you need to show that you're completely in agreement, then only a gentleman's handshake will do! Nếu bạn cần để cho thấy rằng bạn đang hoàn toàn trong thỏa thuận, sau đó chỉ là một cái bắt tay của quý ông sẽ làm!

Skype (skype) (ss) Skype (skype) (ss) The company who has brought so many people together and so many conversations to fruition – Skype's logo! Các công ty người đã mang lại rất nhiều người dân với nhau và trò chuyện rất nhiều đến quả vị - Skype của logo!

Heart (h) (H) (l) (L) Heart (h) (H) (l) (L) Another romantic emoticon for you lovers out there – the heart can be sent to a boyfriend, girlfriend or even family members who need some loving! Một biểu tượng cảm xúc lãng mạn cho bạn những người yêu ra khỏi đó - trái tim có thể được gửi cho một bạn trai, bạn gái hoặc thậm chí các thành viên gia đình những người cần một số yêu thương!

Broken heart (u) (U) Broken tim (u) (U) Has someone said something which completely rocked your world? Có ai đó nói điều gì đó hoàn toàn rung chuyển thế giới của bạn? Need to show that you heart might never recover? Cần phải chứng minh rằng bạn không bao giờ có thể phục hồi tim? The broken heart emoticon is your best choice! Các biểu tượng cảm xúc trái tim tan vỡ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn!

Mail (e) (m) Mail (e) (m) Sometimes you can't continue a chat and so you need to put it into an email – well this emoticon can help you pass the message on to your chat buddy! Đôi khi bạn không thể tiếp tục trò chuyện và do đó bạn cần phải đặt nó vào một thư điện tử - cũng biểu tượng cảm xúc này có thể giúp bạn vượt qua các tin nhắn trên để chat của bạn bè!

Flower (f) (F) Flower (f) (F) Want to give a gift to a girlfriend or boyfriend? Muốn cung cấp cho một món quà cho bạn gái hoặc bạn trai? Want someone to know that they're always on your mind? Bạn muốn một người nào đó biết rằng họ luôn trong tâm trí của bạn? Send a flower! Gửi hoa!

Rain (rain) (london) (st) Rain (mưa) (london) (st) I'm not sure why this emoticon can be shown by typing 'london', but still – it's rainy in your chat box when you use this weather symbol! Tôi không chắc lý do tại sao biểu tượng cảm xúc này có thể được hiển thị bằng cách gõ 'london', nhưng vẫn còn - đó là mưa trong hộp chat của bạn khi bạn sử dụng biểu tượng này thời tiết!

Sun (sun) Sun (mặt trời) It's always sunny in your heart if you use the sunshine symbol for Skype! Nó luôn luôn nắng trong trái tim của bạn nếu bạn sử dụng các biểu tượng nắng cho Skype! Brighten up somebody's day with it! Mở đầu ngày với ai đó của nó!

Time (o) (O) (time) Thời gian (o) (O) (thời gian) If you need to confirm an appointment with somebody, you can do it easily by writing the exact time next to this cool clock symbol! Nếu bạn cần phải xác nhận một cuộc hẹn với ai đó, bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng bằng cách viết chính xác thời gian bên cạnh biểu tượng đồng hồ này mát mẻ!

Music (music) Music (âm nhạc) If you're sharing some cool music with your chat mates, why not send this emoticon before you pass the file? Nếu bạn đang chia sẻ một số âm nhạc mát mẻ với bạn tình trò chuyện của bạn, tại sao không gửi biểu tượng cảm xúc này trước khi bạn vượt qua các tập tin? Sometimes you also want to show that you're listening to music, or just that you love singing! Đôi khi bạn cũng muốn thể hiện rằng bạn đang nghe nhạc, hoặc chỉ mà bạn yêu ca hát!

Movie (~) (film) (movie) Phim (~) (phim) (phim) Time to watch a movie? Thời gian để xem một bộ phim? Want to ask someone on a date? Muốn hỏi một người nào đó vào một ngày? Use the movie emoticon and let them know what you really feel! Sử dụng các biểu tượng cảm xúc bộ phim và để cho họ biết những gì bạn thực sự cảm thấy!

Phone (mp) (ph) Điện thoại (mp) (vn) Skype is a sort of phone – or at least a way of communicating with people – so give them a phone and show them you need to talk ear to mouth! Skype là một loại điện thoại - hoặc ít nhất là một cách để giao tiếp với mọi người - để cung cấp cho họ một điện thoại và hiển thị chúng bạn cần nói chuyện nghe miệng!

Coffee (coffee) Cà phê (cà phê) Coffee is the number 1 drink in the entire world, so brew yourself a cup and send it to your chat friends! Cà phê là số 1 uống trong toàn bộ thế giới, do đó, pha cho mình một ly và gửi cho bạn bè của bạn chat!

Pizza (pizza) (pi) Pizza (pizza) (pi) Pizza is one of the best foods available for people who spend their lives on the internet…

grab a slice and send the smiley! Pizza là một trong những loại thực phẩm tốt nhất có sẵn cho những người chi tiêu cuộc sống của họ trên mạng Internet ... lấy một lát và gửi cười!

Cash (cash) (mo) ($) Tiền mặt (tiền mặt) (mo) ($) We all need it, and not many of us have enough of it – but now you can at least give the money emoticon to someone on Skype for free! Chúng ta cần nó, và không nhiều người trong chúng ta có đủ của nó - nhưng bây giờ bạn có thể ít nhất là cung cấp cho các biểu tượng cảm xúc tiền cho ai đó trên Skype miễn phí!

Muscle (muscle) (flex) Bắp thịt (cơ) (flex) If you like to show off your big muscles, there's no better way than flexing your arms in power! Nếu bạn thích thể hiện cơ bắp lớn của bạn, không có cách nào tốt hơn so cong cánh tay của bạn trong quyền lực! Wow! Wow! Strong! Mạnh!

Cake (^) (cake) Bánh (^) (bánh) If it's your birthday, or someone else's birthday, and you want to give them a cake – send this little picture. Nếu đó là ngày sinh nhật của bạn, hoặc một người nào đó sinh nhật của người khác, và bạn muốn cung cấp cho họ một chiếc bánh - gửi ảnh này rất ít. It'll brighten up their day! Nó sẽ sáng lên ngày của họ!

Beer (beer) Bia (bia) Beer is the fuel that many members of earth run on – so fill up right now! Bia là nhiên liệu mà nhiều thành viên của trái đất chạy trên - để điền vào ngay bây giờ!

Drink (d) (D) Uống (d) (D) A special cocktail can help anyone become more motivated – or show people how cultivated you are! Một loại cocktail đặc biệt có thể giúp bất cứ ai trở nên năng động hoặc hiển thị những người bạn như thế nào trồng! Send the smilie to someone right now! Gửi smilie cho ai đó ngay bây giờ!

Dance (dance) \o/ \:D/ \:d/ Dance (múa) \ o / \: D / \: d / One of the craziest Skype smilies is the dancing emoticon! Một trong những craziest smilies Skype là các biểu tượng cảm xúc nhảy múa! Show off your moves! Show off di chuyển của bạn!

Ninja (ninja) Ninja (ninja) Many times there are ninjas waiting in the shadows to fight you…so get their first! Nhiều lần có ninja chờ đợi trong bóng tối để chống lại bạn ... do đó, có đầu tiên của họ!

Star (*) Star (*) One of the most iconic images in the world – the star can shine over you and your Skype conversations! Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất thế giới - ngôi sao có thể tỏa sáng hơn bạn và các cuộc hội thoại Skype của bạn!

Mooning (mooning) Mooning (mooning) Have you totally had enough of someone? Các bạn hoàn toàn có đủ của một ai đó? So much that you want to show your displeasure by pulling your trousers down and flashing your ass? Vì vậy, nhiều bạn muốn hiển thị ưu của bạn bằng cách kéo quần của bạn xuống và nhấp nháy ass của bạn? Now you can! Bây giờ bạn có thể! Moon! Mặt Trăng!

Finger (finger) Ngón tay (ngón tay) You can even give someone 'the finger' on skype by emoticon! Bạn thậm chí có thể cho một ai đó các ngón tay 'trên skype của biểu tượng cảm xúc! Just make sure you don't do it to your boss by mistake – it could be the beginning of the end for your employment chances! Chỉ cần chắc chắn bạn không làm điều đó với ông chủ của bạn do nhầm lẫn - nó có thể là sự khởi đầu của kết thúc cho các cơ hội việc làm của bạn!

Bandit (bandit) Bandit (cướp) There are thieves all over the internet who want to steal your information and details – send someone a reminder with the thief emotion! Có những tên trộm trên mạng Internet những người muốn ăn cắp thông tin và chi tiết của bạn - một người nào đó gửi một lời nhắc nhở với các cảm xúc kẻ trộm!

Drunk (drunk) Say (say) The drunk emoticon for Skype might show how you're REALLY feeling at 3am on a Friday night! Các biểu tượng cảm xúc say sưa cho Skype có thể hiển thị như thế nào bạn cảm thấy lúc 03:00 REALLY vào một đêm thứ Sáu!

Smoking (smoking) (smoke) (ci) Hút thuốc lá (hút thuốc) (khói) (ci) A controversial smiley which shows someone having a cigarette! Một cười gây tranh cãi trong đó cho thấy một người nào đó có một điếu thuốc!

Toivo (toivo) Toivo (Toivo) A man with a dog! Một người đàn ông với một con chó! Who is he? ông là ai?

Rock (rock) Rock (rock) Some people like to really rock out when they're chatting on Skype, so why not crank up your Metallica CD and dance online! Một số người thích để thực sự đá ra khi họ đang trò chuyện trên Skype, vậy tại sao không khuấy động Metallica của bạn đĩa CD và trực tuyến nhảy!

Headbang (headbang)(banghead) Headbang (headbang) (banghead) Are you completely angry with something someone said? Bạn hoàn toàn tức giận với ai đó nói điều gì đó? Need to show your frustrations? Cần phải chứng tỏ nỗi thất vọng của bạn? Bang your head against the wall with this icon! Bang đầu của bạn chống lại các bức tường với biểu tượng này!

Bug (bug) Lỗi (bug) Some people find bugs in programs for a living…other people use bugs in programs for fun! Một số người tìm thấy lỗi trong các chương trình cho một người sống ... khác sử dụng lỗi trong các chương trình cho vui! Send a spider to someone you want to freak out with this graphic! Gửi nhện cho người bạn muốn freak ra với đồ họa này!

Fubar (fubar) Fubar (fubar) FUBAR means something very rude, but right now just use it to show that something should NEVER have been said…and you're very angry indeed! FUBAR có nghĩa là một cái gì đó rất thô lỗ, nhưng ngay bây giờ chỉ cần sử dụng nó cho thấy một cái gì đó KHÔNG BAO GIỜ cần phải có được nói ... và bạn đang rất tức giận thực sự!

Poolparty (poolparty) Poolparty (poolparty) Strip down to the bare essentials and jump into the deep end! Dải xuống cần thiết để trần

và nhảy vào sâu hết! It's time for summer and the pool party! Đó là thời gian dành cho mùa hè và bên hồ bơi!

Swearing (swear) Chửi thề (thề) If you really want to swear at someone and totally curse them out, but don't want to actually write the words – send this emote! Nếu bạn thực sự muốn thề một người và hoàn toàn lời nguyền chúng ra, nhưng không muốn để thực sự viết những lời - gửi biểu hiện cảm xúc này! It'll get your message across! Nó sẽ nhận được tin nhắn của bạn trên!

TMI (tmi) TMI (TMI) If someone is telling your secrets about their personal life that you REALLY don't need to know, then tell them TOO MUCH INFORMATION buddy! Nếu một người nào đó nói bí mật của bạn về cuộc sống cá nhân của họ rằng bạn thực sự không cần biết, sau đó nói cho họ biết quá nhiều thông tin buddy!

Heidy (heidy) This squirrel emoticon for Skype is completely strange, but none the less it's cute and fun! Điều này biểu tượng cảm xúc sóc cho Skype là hoàn toàn xa lạ, nhưng không ít hơn đó là dễ thương và vui vẻ! So that is all the Skype emoticons , as well as the hidden and secret smileys that you can isnert into your chats. Vì vậy, đó là tất cả các biểu tượng cảm xúc Skype , cũng như các mặt cười ẩn và bí mật mà bạn có thể isnert vào cuộc trò chuyện của bạn. Which one is your favourite? Đó là một yêu thích của bạn? Which ones would you like to see added? Mà những người bạn muốn xem thêm? Let us know in the comments! Hãy cho chúng tôi biết trong các ý kiến!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful