The First of the Novena Masses in in Honor of

Mary, Help of Christians

Our

Hope and Our Challen
All the Ends of the Earth Maawa Ka (Robleza) Luwalhati sa Diyos (Francisco) Responsorial Psalm Disco Alleluia (Robleza) Prayers of the Faithful Sandigan ng Pag-ibig Santo (Dumlao – AN1) Ang Kamatayan Mo (Robleza) Dakilang Amen (Robleza) The Lord’s Prayer (Buzon) Kapatiran kay Kristo Huwag Limutin Salmo 23 (Aquino) Inay Inang Mahal O Help of Christians Totus Tuus

ge

All the Ends of the Earth Refrain:

All the ends of the earth, all you creatures of the sea,

All the Ends of the Earth

Lift up your eyes to the wonders of the Lord,

All the Ends of the Earth

For the Lord of the earth, the Master of the sea,

All the Ends of the Earth

Has come with justice for the world.
1 2 3

All the Ends of the Earth

Break into song at the deeds of the Lord, the wonders He has done in every age.

All the Ends of the Earth

Heaven and earth shall rejoice in His might; every heart, every nation call Him Lord!

All the Ends of the Earth

The Lord has made salvation known, faithful to the promise of the old,

All the Ends of the Earth

Let the ends of the earth, let the sea and all it holds make music before our King!

Maawa Ka (Robleza)

Maawa Ka, O Panginoon, maawa Ka.

Maawa Ka (Robleza)

Kristo, O Kristo, maawa Ka, maawa Ka.

Maawa Ka (Robleza)

Panginoon, maawa Ka, maawa Ka.

Luwalhati sa Diyos (Francisco) Koro:

Luwalhati, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
1 2 3 4 Koda

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri Ka namin,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Dinarangal Ka namin, sinasamba Ka namin. Niluluwalhati Ka namin,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Pinasasalamatan Ka namin dahil sa dakila Mong kaluwalhatian.

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Panginoong Diyos, Hari ng langit,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

D’yos Amang makapangyarihan sa lahat.

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.

Luwalhati sa Diyos (Francisco) Solo:

Ikaw na nag – aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.

Luwalhati sa Diyos (Francisco) Lahat:

Ikaw na nag – aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Tanggapin Mo ang aming kahilingan,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Sapagkat Ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataastaasan,

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen.

Luwalhati sa Diyos (Francisco)

Koda:

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.

Responsorial Psalm

God mounts His throne to shouts of joy; a blare of trumpets for the Lord!

Disco Alelluia (Robleza)

Purihin natin ang Diyos; awitan natin Siya.

Disco Alelluia (Robleza)

Tunay ngang S’ya’y narirto sa bayang hinirang N’ya.

Disco Alelluia (Robleza)

Purihin natin ang Diyos; awitan natin Siya.

Disco Alelluia (Robleza)

Tulay

Ngalan N’ya’y dinarangal ngayon at kailanman.

Disco Alelluia (Robleza)

Alleluia! Alleluia! Purihin natin ang Panginoon, alleluia!

Prayers of the Faithful

Lord, graciously hear us!

Sandigan ng Pag-Ibig

Tulad ng bawat butil n’yaring tinapay, tayo’y magkapisan sa’ting pag-aalay.

Sandigan ng Pag-Ibig

Ang bilin sa atin ni Hesus ay dinggin.

Sandigan ng Pag-Ibig

Siya’y naglingkod sa atin; atas na dapat ngang tupdin.
2 3

Sandigan ng Pag-Ibig

Bawat patak ng alak ay buhay natin. Yaring dugong dumaloy dahil sa atin.

Sandigan ng Pag-Ibig

Ngayon tayo ay mga anak ng Ama,

Sandigan ng Pag-Ibig

Bayang pinagbuklod ng diwa ng pagmamahal N’ya.

Sandigan ng Pag-Ibig

Ang aming alay tanggapin, Panginoon: bunga ng puno, gapas sa kaparangan.

Sandigan ng Pag-Ibig

Tulutang maging kaaya-ayang tunay,

Sandigan ng Pag-Ibig

Bawat patak ng alak at mga butil ng tinapay, sandigan ng pag-ibig:

Sandigan ng Pag-Ibig

Koda:

Ito’y sa’Yo, ito’y sa’Yo, ito’y sa’Yo.

Santo (Dumlao – AN1)

Santo, santo, santo, Diyos makapangyarihan.

Santo (Dumlao – AN1)

Langit at lupa’y napupuno ng ‘Yong kaluwalhatian.

Santo (Dumlao – AN1)

Osana sa kaitaasan.

Santo (Dumlao – AN1)

Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.

Santo (Dumlao – AN1)

Osana sa kaitaasan.

Ang Kamatayan Mo (Robleza)

Ang kamatayan Mo, O Panginoon, ay aming pinahahayag.

Ang Kamatayan Mo (Robleza)

Ang muli Mong pagkabuhay ay aming pinagdiriwang

Ang Kamatayan Mo (Robleza)

Hanggang sa’Yong muling pagbabalik.

Dakilang Amen (Robleza)

Amen. Amen. Dinggin Mo ang aming panalangin. Amen! Amen! Amen! Amen!

The Lord’s Prayer (Buzon)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name.

The Lord’s Prayer (Buzon)

Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.

The Lord’s Prayer (Buzon)

Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses,

The Lord’s Prayer (Buzon)

As we forgive those who trespass against us,

The Lord’s Prayer (Buzon)

And lead us not, lead us not ito temptation but deliver us from evil. Hmm…

The Lord’s Prayer (Buzon)

For Thine is the kingdom and the power, and glory, forever, forever and ever. Amen.

Kapatiran kay Kristo

Sa ating pagbati sa bawat isa, pagibig ni Kristo ang siyang nadarama.

Kapatiran kay Kristo

Dakilang pag-ibig tayo ay naligtas, ating pahayag ang pag-aalay Niya.

Kapatiran kay Kristo

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

Kapatiran kay Kristo

Maawa Ka, maawa Ka sa amin.

Kapatiran kay Kristo

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

Kapatiran kay Kristo

Ipagkaloob Mo sa amin ang ‘Yong kapayapaan.

Huwag Limutin

Huwag limutin nakaraang araw; sariwain kahit balik tanaw.

Huwag Limutin

Takipsilim ‘di man mapigilan, sandali lang ang dilim.

Huwag Limutin

‘Yong bilangin ang bawat sandaling kagalaka’y wari’y walang patid.

Huwag Limutin

Magkasama tayo sa pagsapit ng ‘sang langit sa daigdig.

Huwag Limutin
Koro:

Minamahal kitang tunay. Ang tinig Ko sa’yo’y bubuhay.

Huwag Limutin

Sambitin mo ang Aking himig, at Ako sa iyo’y aawit.
1 2 3 Koro

Huwag Limutin

Alaala ng pagkakaibigan sa puso itago’t ingatan,

Huwag Limutin

Sa pagsilay ng bukas tingnan, alaala’t puso’y iisa.

Salmo 23 (Aquino) Koro:

Ang Panginoon ang aking pastol, wala ‘kong dapat ikapangambang anuman.
1 2 3

Salmo 23 (Aquino)

Luntiang pastulan doon hihimlay; malinaw na batis pamatid uhaw.

Salmo 23 (Aquino)

Sa tamang landasin ako’y babanaagan. Kay tapat Niya sa akin.

Salmo 23 (Aquino)

Dilim at panganib S’ya ang papawi, bisig N’ya’t kapit, tatag ng dibdib.

Salmo 23 (Aquino)

Ang hain N’ya nga ang sagana ng buhay. Tahanan ko’y Kan’yang pag – ibig.

Salmo 23 (Aquino)

Dalangin ko lamang, O Panginoon, ay pagkabagabag ng kalooban,

Salmo 23 (Aquino)

Kung piliin ko mang maligaw ang pag – ibig, tawagin Mo at akaying pauwi.

Inang Mahal

Inang mahal, Mariang Ina sa kandungan mo’y nahimlay

Inang Mahal

Ang Sanggol mong aming buhay.

Inang Mahal

Pakinggan mo at ihatid aming mga panalangin kay Hesus na kaligtasan namin.

Inang Mahal Koro:

Pag – ibig mo, Inang kay tamis, ipadama mo sa aming tumatangis.

Inang Mahal

Turuan mo kaming magmahal kay Hesus, aming Tagapagligtas.
2

Inang Mahal

Inang mahal, huwaran ka ng pagsisilbi sa Diyos sa pag – akap mo kay Hesus.

Inang Mahal

Pakinggan mo ang panalangin naming matularan ka sa tindi ng pag – ibig mo sa Kanya.

Totus Tuus

Koro:

Totus tuus Maria. Ako’y iyong – iyo, aking Ina.

Totus Tuus

Lahat ng hawak ko’t lahat ng buhay ko, lahat n’yari’y iyong – iyo.
1 Koda

Totus Tuus

Ang bawat hakbang nga sa buhay ko, sa iyo, Maria, inihahabilin ko.

Totus Tuus

Munting pangarap ng buhay ko ang tanging alay sa’yo, ngayon at tanggapin mo.

Totus Tuus

Sa iyo matatagpuan ang kaligayahan.

Totus Tuus

Koda:

Iyong – iyo, totus tuus.

Inay

Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag – ihip ng hanging kahapunan,

Inay

Balabal ko’y init ng ‘yong pag – ibig sa dapit – hapong kay lamig.

Inay

Mga bituin kay agang magsigising. Umaandap, mapaglaro man din.

Inay

Iyong ngiti’y hatid nila sa akin sa diwa ko’t panalangin.

Inay Koro:

Puso ko’y pahimlayin, Inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay

Inay

1

2

Ay madama ko bilang damping halik na ‘yong Anak. Ay! Irog kong Inay.
3 K2

Inay

Sa palad n’yo itago aking palad. Aking bakas sa inyong bakas ilapat.

Inay

At iuwi sa tahan kong dapat sa piling ng inyong Anak.

Inay Koro:

Puso ko’y pahimlayin, Inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay

Inay

Ay madama ko bilang damping halik na ‘yong Anak.

Inay

Ay! Irog ko, O Ina kong mahal. Ay! Irog kong Inay.

O Help of Christians

O Help of Christians, Virgin the fairest,

O Help of Christians

Hope of our exile, Jesus Thou bearest;

O Help of Christians

Clear star of evening, shine on our pathway,

O Help of Christians

Guide our footsteps, lest we go astray.

O Help of Christians

Sinful and erring, thy children on Thee call:

O Help of Christians

Virgin most powerful, pray for us all,

O Help of Christians

Virgin most powerful, pray for us all.
Repeat All