Parohia Sfântul Gheorghe Vechi

icoana tuturor sfinþilor

Sãptãmâna 30.V - 05.vI.2010 Al 227-lea cuvânt

cuvânt spre folos
" Cu s#ngele Mucenicilor T`i, celor din toata lumea, ca [i cu porfir` [i vison Biserica Ta fiind \mpodobit`, printr-\n[ii strig` c`tre Tine, Hristoase Dumnezeule: poporului T`u trimite-i \ndur`rile Tale, pace ob[tii Tale d`ruie[te [i sufletelor noastre mare mil`. "
Troparul Tuturor Sfin]ilor

nr. 227

Cuvânt spre folos

pagina 2

Duminica întâia dupã Rusalii a Tuturor Sfinþilor
pericopa apostolului
din erpistola cãtre evrei a sfântului apostol pavel (xi, 33-40; xii, 1-2)

33. Care prin credin]`, au biruit \mp`r`]ii, au f`cut dreptate, au dob#ndit f`g`duin]ele, au astupat gurile leilor, 34. Au stins puterea focului, au sc`pat de ascu]i[ul sabiei, s-au \mputernicit, din slabi ce erau s-au f`cut tari \n r`zboi, au \ntors taberele vr`jma[ilor pe fug`; 35. Unele femei [i-au luat pe mor]ii lor \nvia]i. Iar al]ii au fost chinui]i, neprimind izb`virea, ca s` dob#ndeasc` mai bun` \nviere; 36. Al]ii au suferit batjocur` [i bici, ba chiar lan]uri [i \nchisoare;

37. Au fost uci[i cu pietre, au fost pu[i la cazne, au fost t`ia]i cu fier`str`ul, au murit uci[i cu sabia, au pribegit \n piei de oaie [i \n piei de capr`, lipsi]i, str#mtora]i, r`u primi]i. 38. Ei, de care lumea nu era vrednic`, au r`t`cit \n pustii, [i \n mun]i, [i \n pe[teri, [i \n cr`p`turile p`m#ntului. 39. {i to]i ace[tia, m`rturisi]i fiind prin credin]`, n-au primit f`g`duin]a, 40. Pentru c` Dumnezeu r#nduise pentru noi ceva mai bun, ca ei s` nu ia f`r` noi des`v#r[irea.

pericopa sfintei evanghelii dupã sfântul apostol ºi evanghelist matei (x, 32-33, 37-38; xix, 27-30)
32. Oricine va m`rturisi pentru Mine \naintea oamenilor, m`rturisi-voi [i Eu pentru el \naintea Tat`lui Meu, Care este \n ceruri. 33. Iar de cel ce se va lep`da de Mine \naintea oamenilor [i Eu M` voi lep`da de el \naintea Tat`lui Meu, Care este \n ceruri. 37. Cel ce iube[te pe tat` ori pe mam` mai mult dec#t pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iube[te pe fiu ori pe fiic` mai mult dec#t pe Mine nu este vrednic de Mine. 38. {i cel ce nu-[i ia crucea [i nu-Mi urmeaz` Mie nu este vrednic de Mine. 27. Atunci Petru, r`spunz#nd, I-a zis: Iat` noi am l`sat toate [i }i-am urmat }ie. Cu noi oare ce va fi? 28. Iar Iisus le-a zis: Adev`rat zic vou` c` voi cei ce Mi-a]i urmat Mie, la \nnoirea lumii, c#nd Fiul Omului va [edea pe tronul slavei Sale, ve]i [edea [i voi pe dou`sprezece tronuri, judec#nd cele dou`sprezece semin]ii ale lui Israel. 29. {i oricine a l`sat case sau fra]i, sau surori, sau tat`, sau mam`, sau femeie, sau copii, sau ]arine, pentru numele Meu, \nmul]it va lua \napoi [i va mo[teni via]a ve[nic`. 30. {i mul]i dint#i vor fi pe urm`, [i cei de pe urm` vor fi \nt#i.

pagina 3

Cuvânt spre folos

nr. 227
PreoÞi slujitori În ordinea slujirii
Pr. Ionel Durlea Pr. Sorin-Vasile Tanc`u Pr. Cristian Deheleanu

SÃPTÃMÂNA 30.v - 05.vi.2010
ZI CALENDAR INTERVAL ORAR
08.00-12.00

PROGRAM LITURGIC
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie

Duminic` Cuvio[ii: Isaachie M`rturisitorul [i Varlaam; Sf. Mucenic Natalie;
(L`satul secului pentru Postul Sfin]ilor Apostoli)

Luni Mar]i Miercuri

Sf. Mucenici: Ermie, Eusebie [i Haralambie; (|nceputul Postului Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel) Sf. Mc. Justin Martirul [i Filosoful; Sf. Mucenici: Just, Justin, Hariton, Firm [i Valerian †) Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului Sf. Mucenic Luchilian cu so]ia [i cei 4 copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie [i Claudie; Sf. Muceni]` Paula Fecioara †) Sf. Mucenici: Zotic, Atal, Camasie [i Filip de la Niculi]el; Sf. Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Sofia

18.00-20.00

- Acatist [i catehez`

Pr. Ionel Durlea

Joi

Vineri

18.00-20.00 08.00-12.00

- Sf#ntul Maslu de ob[te [i Dialog duhovnicesc - Sf#nta Liturghie [i Parastas pentru cei adormi]i - Vecernia Mare [i Cuv#nt de \nv`]`tur` la Apostolul zilei

Pr. Ionel Durlea Pr. Ionel Durlea

S#mb`t` Sf. Sfin]it Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sf. Mucenici: Marchian, Nicandru [i Leonid; (Dezlegare la pe[te)

18.00-20.00

Pr. Sorin-Vasile Tanc`u

predicã la Duminica I-a dupã rusalii
( Despre cinstirea sfin]ilor [i a \ngerilor )

P`rintele Ilie Cleopa

Minunat este Dumnezeu \ntru Sfin]ii S`i, Dumnezeul lui Israel (Psalm 67, 36) Iubi]i credincio[i, A]i auzit \n Sf\nta [i dumnezeiasca Scriptur` zic\ndu-se: Prin sfin]ii care s\nt pe p`m\ntul Lui, minunat` a f`cut Domnul toat` voia \ntru d\n[ii (Psalm 15, 3). Tocmai de aceea, noi, cre[tinii ortodoc[i, cinstim pe sfin]ii lui Dumnezeu, [tiind c` Dumnezeu s`v\r[e[te \n chip minunat voile Sale cu d\n[ii. Trebuie de la \nceput s` v` spun c` Biserica Ortodox` face deosebire \ntre adorare, care se cuvine numai lui Dumnezeu, [i venerare sau cinstire, pe care o d`m sfin]ilor [i \ngerilor Lui, care slujesc la m\ntuirea sufletelor noastre. La aceasta ne \nva]` [i Sf\ntul Apostol Pavel zic\nd: |ngerii nu s\nt oare to]i duhuri slujitoare, trimi[i ca s` slujeasc` pentru cei ce vor fi mo[tenitorii m\ntuirii? (Evrei 1, 14). Iar

scopul cultului sfin]ilor este de a l`uda pe Dumnezeu prin ei, dup` m`rturia Sfintei Scripturi care ne \ndeamn` la aceasta zic\nd: L`uda]i pe Dumnezeu \ntru sfin]ii Lui (Psalmi 159, 1). A[adar, noi cinstim pe sfin]i [i aducem laud` lui Dumnezeu direct [i indirect. M\ntuitorul nostru Iisus Hristos ne arat` c` cine cinste[te pe sfin]i, pe El |l cinste[te, c`ci a zis: Cine v` prime[te pe voi, pe Mine M` prime[te (Matei 10, 40). Noi vener`m pe sfin]i, pentru c` ei s\nt prieteni ai lui Dumnezeu, dup` m`rturia M\ntuitorului care a zis c`tre sfin]ii S`i ucenici: Voi s\nte]i prietenii Mei (Ioan 15, 14). {i \n alt loc al dumnezeie[tii Scripturi ni se arat` c` sfin]ii s\nt prietenii lui Dumnezeu, zic\nd: A crezut Avraam lui Dumnezeu [i i s-a socotit lui spre dreptate [i prietenul lui Dumnezeu s-a chemat (Iacob 2, 23; Romani 4, 3; Facere 15, 6;

nr. 227

Cuvânt spre folos

pagina 4

Psalmi 138, 17; Isaia 41, 8). Noi cinstim pe sfin]ii lui Dumnezeu [i cerem ajutor lui Dumnezeu prin ei, c`ci: Sfin]ii vor judeca lumea (I Corinteni 6, 2). Prin sfin]i nu \n]elegem pe cei ce se numesc cre[tini doar cu numele; ci pe cei care s-au des`v\r[it prin fapte bune [i au urmat \ntru totul lui Hristos. C`ci M\ntuitorul numai Apostolilor [i celor asemenea lor a zis: Adev`rat gr`iesc vou`, c` voi cei ce a]i urmat Mie, la \nnoirea lumii, c\nd Fiul Omului va [edea pe scaunul slavei Sale, ve]i [edea [i voi pe dou`sprezece scaune, judec\nd cele dou`sprezece semin]ii al lui Israel (Matei 19, 28). Cinstim pe sfin]ii lui Dumnezeu c`ci ei, prin puterea lui Dumnezeu, fac minuni mari preasl`vite, dup` cum au f`cut Moise, Ilie, Daniel, Sfin]ii Apostoli Petru, Pavel, Ioan Evanghelistul [i to]i ceilal]i apostoli [i sfin]i despre ale c`ror fapte [i minuni arat` Sf\nta Scriptur` [i Sf\nta Tradi]ie a Bisericii lui Hristos. Cinstim pe sfin]i [i le cerem ajutor \n necazuri c`ci ei se roag` pentru noi [i rug`ciunea lor este primit` de Dumnezeu. Ascult` ce zice Dumnezeu lui Abimelec, regele Gherarei, c\nd acesta, din ne[tiin]`, voia s` ia de so]ie pe so]ia lui Avraam: D` \napoi femeia omului aceluia, c` este prooroc [i se va ruga pentru tine, [i vei fi viu. Iar de nu o vei da \napoi, s` [tii bine c` ai s` mori [i tu [i to]i ai t`i (Facere 20, 7). Auzi ce zice Dumnezeu c`tre Elifaz Temaniteanul [i cei doi prieteni ai lui, care sup`raser` pe sf\ntul [i dreptul Iov: Acum lua]i [apte vi]ei [i [apte berbeci [i duce]i-v` la robul Meu Iov [i aduce]i-le pentru voi ardere de tot; iar robul Meu Iov s` se roage pentru voi. Din dragoste pentru el voi fi \ng`duitor, ca s` nu M` port cu voi dup` nebunia voastr`, \ntruc\t n-a]i vorbit despre Mine a[a de drept cum a vorbit robul Meu Iov. {i au f`cut cum le spusese Domnul, [i Domnul a primit rug`ciunea lui

Iov (Iov 42, 8-9). Iat` ce zice Sf\ntul Apostol Pavel: Mul]umesc Dumnezeului meu, ori de c\te ori \mi amintesc de voi, c`ci pururea \n toate rug`ciunile mele, m` rog pentru voi to]i, cu bucurie (Filipeni 1, 3-4). Alt` dat` zice: Mul]umim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi to]i [i v` pomenim \n rug`ciunile noastre, aduc\ndu-ne aminte ne\ncetat \naintea lui Dumnezeu [i Tat`l nostru de lucrul credin]ei voastre (I Tesaloniceni 1, 23). |n alt loc iar`[i zice: Pentru aceasta ne [i rug`m pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru s` v` fac` vrednici de chemarea Sa (II Tesaloniceni 1, 11). {i iar`[i: Nu \ncetez a mul]umi pentru voi, pomenindu-v` \n rug`ciunile mele ca Dumnezeu... s` v` dea vou` duhul \n]elepciunii... (Efeseni 1, 1617). Sau: Aceasta [i cerem \n rug`ciunea noastr`: des`v\r[irea voastr` (II Corinteni 13, 9). Acela[i Apostol Pavel \i scrie [i lui Timotei: Mul]umesc lui Dumnezeu, pe Care |l slujesc, ca [i str`mo[ii mei, \ntr-un cuget curat c` te pomenesc ne\ncetat, zi [i noapte, \n rug`ciunile mele (II Timotei 1, 3). Deci, fra]ii mei, c\t` datorie avem noi de a cinsti [i a ne ruga sfin]ilor [i \ngerilor, dac` ei s\nt prietenii lui Dumnezeu (Ioan 15, 14), cet`]eni ai casei lui Dumnezeu (Efeseni 2, 19), slugi ale lui Dumnezeu (II Timoteni 1, 3); Psalmi 102, 21; 103, 5; Luca 16, 22; Evrei 1, 7) [i au putere de la Dumnezeu ca s` fac` mari [i \nfrico[ate minuni (Ie[ire 7, 10; Evrei 11, 29; 11, 35; Luca 9, 1-2). |ngerii au vestit oamenilor z`mislirea [i na[terea M\ntuitorului (Matei 1, 20-21; Luca 1, 30); |nvierea Domnului (Matei 28, 5-7); |n`l]area la cer [i a doua venire (Fapte 1, 11); z`mislirea Sf\ntului Ioan Botez`torul (Luca 1, 13-17) [i alte nenum`rate taine ale lui Dumnezeu c`tre neamul omenesc. Sfin]ii [i \ngerii, se roag` pentru noi (Ie[ire 32, 31-32); aud rug`ciunile noastre (II Petru 1, 15; Daniel 10, 11; Luca 16, 27);

pagina 5

Cuvânt spre folos

nr. 227

duc rug`ciunile noastre \naintea lui Dumnezeu pentru noi (Apoc. 5, 8-14). Sfin]ii au posibilitatea \n cer de a sluji la Dumnezeu pentru oameni [i a contribui la m\ntuirea acestora. Acest lucru ni-l arat` luminat dumnezeiasca Scriptur`, zic\nd: {i c\nd a luat cartea, cele patru fiin]e [i cei dou`zeci [i patru de b`tr\ni au c`zut \naintea Mielului, av\nd fiecare al`ut` [i cupe de aur pline cu t`m\ie, care s\nt rug`ciunile sfin]ilor (Apocalips` 5, 8). A[adar, fra]ii mei, prea \ntunecat la minte [i prea orbit la \n]elegere s` fie cineva ca s` nu \n]eleag` c\t de mare este datoria noastr`, a cre[tinilor, de a ne ruga, de a cinsti [i de a chema \n ajutor pe sfin]ii [i \ngerii lui Dumnezeu, \n rug`ciunile noastre care le facem zi [i noapte \naintea lui Dumnezeu. S` punem o \ntrebare. Este cunoscut num`rul sfin]ilor? Dar al \ngerilor? Nimeni nu [tie num`rul sfin]ilor [i al \ngerilor. Despre num`rul lor spune Sf\nta Scriptur`: Num`ra-voi pe ei [i mai mult dec\t nisipul se vor \nmul]i (Psalm 138, 18). Ar`t\nd [i st`p\nirea lor asupra diavolilor [i a patimilor zice: Foarte s-a \nt`rit st`p\nirea lor". Necunoscut este [i num`rul \ngerilor lui Dumnezeu cum ne arat` Sf\nta Scriptur`: Cine poate s` numere o[tile sale? (Iov 25, 3; Psalm 67, 18; Daniel 7, 10). Dac` poate mult rug`ciunea st`ruitoare a unui drept care se lucreaz` (Iacob 5, 16), oare c\t poate rug`ciunea milioanelor de sfin]i \naintea lui Dumnezeu, care L-au m`rturisit \naintea oamenilor [i [i-au pus sufletul pentru El? Dac` numai un prieten al lui Dumnezeu, Avraam, a avut at\ta trecere la Dumnezeu, ca s` mijloceasc` pentru Lot, nepotul s`u, \mpreun` cu cei din Sodoma [i Gomora (Facere 18, 30-33; 19, 1-28) apoi c\t` trecere au \naintea lui Dumnezeu to]i sfin]ii care L-au iubit, Iau slujit [i [i-au pus sufletul pentru dragostea Lui?

De aceea, ferici]i [i de trei ori ferici]i s\nt acei cre[tini care cinstesc pe sfin]ii lui Dumnezeu, le cer ajutor \n rug`ciuni [i \i pun mijlocitori c`tre Dumnezeu \n aceast` via]` de pe p`m\nt. De asemenea, amar de acei cre[tini r`t`ci]i de la adev`rata credin]`, care nu cinstesc [i nu pun rug`tori pe sfin]i [i pe \ngeri c`tre prea ve[nicul [i \nduratul Dumnezeu. Unii ca ace[tia vor avea mult` ru[ine [i amar` durere c\nd va veni M\ntuitorul nostru Iisus Hristos, \nconjurat de to]i \ngerii [i sfin]ii Lui, ca s` judece viii [i mor]ii [i s` r`spl`teasc` fiec`ruia dup` faptele sale (Zaharia 14, 5; Matei 16, 27; Psalmi 61, 11; 27, 6; Proverbe 24, 12; Romani 2, 6; Ieremia 17, 10; 32, 19; |n]elepciunea lui Sirah 17, 18; Matei 25, 31). Iubi]i credincio[i, Biserica Ortodox` cinste[te \n chip deosebit pe sfin]i [i \ngeri, r\nduindu-le \n calendar c\te o zi anual` de pr`znuire, slujbe speciale la biseric`, rug`ciuni [i icoane pictate cu chipul [i numele lor. Celor mai renumi]i dintre sfin]i, precum: Maica Domnului, Sf\ntul Ioan Botez`torul, Sfin]ii Apostoli, Sfin]ii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie [i Ioan Gur` de Aur, Sfin]ii Ierarhi Nicolae [i Spiridon, mari f`c`tori de minuni, Sfin]ii Mari Mucenici Gheorghe [i Dimitrie, Varvara [i Ecaterina [i mul]i al]ii se bucur` de un cult deosebit. Slujba lor este mai bogat`, cu priveghere, cu litie [i acatist, iar s`rb`torile lor se pr`znuiesc cu mult` evlavie. |n numele sfin]ilor mari se zidesc biserici, devenind astfel protectorii acestor loca[uri [i localit`]i. De asemenea, majoritatea credincio[ilor no[tri poart` nume de sfin]i, pe care le primesc din botez [i s\nt \ncredin]a]i de mici \n grija sfin]ilor respectivi, c`rora le cer ajutor \n toate \ncerc`rile vie]ii. Dar, \ntruc\t o mare parte din sfin]i [i cuvio[i au r`mas necunoscu]i, nefiind trecu]i \n vechile sinaxare [i martirologii

pagina 6

Cuvânt spre folos

nr. 227

cre[tine, Biserica Ortodox` a r\nduit ca o dat` pe an, prima Duminic` dup` Rusalii s` fie \nchinat` \n cinstea tuturor sfin]ilor, cunoscu]i [i necunoscu]i, de la Hristos p\n` ast`zi. Aceast` cinstire comun` a tuturor sfin]ilor o s`v\r[im \n Duminica de ast`zi, denumit` "Duminica Tuturor Sfin]ilor". |ntre ace[tia, se cinstesc mai multe sute de sfin]i [i cuvio[i rom#ni, cei mai mul]i necunoscu]i. Dup` ce am ar`tat la \nceput de ce trebuie s` cinstim pe sfin]i, s` vedem acum cine poate fi cinstit ca sf\nt? Sfin]ii fiind cre[tini des`v\r[i]i \n rug`ciune, \n smerenie, \n \nfr\nare [i mai ales \n dumnezeiasca dragoste, mul]i dintre ei primeau daruri duhovnice[ti deosebite \nc` din via]`. Astfel unii aveau darul rug`ciunii inimii, cea mai \nalt` rug`ciune cre[tin`. Al]ii aveau darul lacrimilor, al \nfr\n`rii, al t`cerii duhovnice[ti, al smereniei [i al des`v\r[itei iubiri pentru toat` zidirea. Al]i sfin]i se \nvredniceau de daruri miraculoase, v`zute, ca: vindecarea bolilor, cunoa[terea celor viitoare, \n]elegerea g\ndurilor, izgonirea duhurilor necurate. |nc` [i dup` mutarea din trup moa[tele lor r`m\n \ntregi, nestricate [i fac vindec`ri miraculoase cu cei bolnavi. De aceea moa[tele sfin]ilor s\nt venerate de credincio[i, care primesc s`n`tate, binecuv\ntare [i ajutor. Deci sfin]i pot fi cei care au dreapta credin]`, care duc pe p`m\nt via]` cu totul sf\nt`, cei care iubesc des`v\r[it pe Dumnezeu [i pe oameni, cei care se roag` ne\ncetat cu ad\nc de smerenie [i s\nt gata s`-[i dea [i via]a pentru Biseric`. Semne ale sfin]eniei s\nt darurile facerii de minuni. De aceea[i cinstire se bucur` \n Biseric` [i \n casele credincio[ilor no[tri Sfin]ii |ngeri. Mai ales Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil s\nt deosebit de cinsti]i, iar prin sate [i ora[e se afl` numero[i cre[tini care le poart` numele [i biserici \n`l]ate \n cinstea lor. Sfin]ii \n Biserica Ortodox` se \mpart

\n mai multe cete, [i anume: Ceata apostolilor care au vestit Evanghelia lui Hristos pe p`m\nt; ceata proorocilor [i a drep]ilor Vechiului Testament; ceata ierarhilor [i a \nv`]`torilor a toat` lumea, care au ap`rat Biserica [i dogmele credin]ei ortodoxe; ceata mucenicilor, adic` a celor ce [i-au v`rsat s\ngele pentru dreapta credin]` \n Hristos; ceata Cuvio[ilor P`rin]i, adic` a sfin]ilor c`lug`ri [i siha[tri purt`tori de Dumnezeu, care s-au nevoit prin m\n`stiri prin pe[teri [i pustiet`]i, \n post [i ne\ncetat` rug`ciune. Ultima ceat` este ceata ferici]ilor [i a tuturor drep]ilor, care au binepl`cut lui Dumnezeu pe p`m\nt, ca orfani, v`duve, copii nevinova]i, c`lug`ri [i preo]i evlavio[i, credincio[i dreptm`ritori, care au r`bdat cu b`rb`]ie necazurile, bolile [i ispitele vie]ii p`m\nte[ti. Dar cei mai sfin]i \n \mp`r`]ia lui Dumnezeu s\nt: Preasf\nta N`sc`toare de Dumnezeu [i pururea Fecioar` Maria, care se bucur` de un cult deosebit de supravenerare, [i Sf\ntul Ioan Botez`torul. Dup` \nv`]`tura [i iconografia ortodox`, Maica Domnului [i Sf\ntul Ioan Botez`torul stau \naintea Preasfintei Treimi, de-a dreapta [i de-a st\nga M\ntuitorului [i se roag` ne\ncetat pentru m\ntuirea lumii. To]i sfin]ii din cer cunoscu]i [i necunoscu]i, \mpreun` cu cetele \ngerilor cere[ti, formeaz` \n cer biserica biruitoare. Iar totalitatea credincio[ilor dreptm`ritori de pe p`m\nt, care se lupt` cu ispitele de tot felul ce vin de la diavolul, de la lume [i de la trup, formeaz` a[a numita biseric` lupt`toare. Sfin]ii [i \ngerii din cer au misiunea de a sl`vi ne\ncetat pe Dumnezeu [i de a se ruga pentru biruin]a bisericii lupt`toare de pe p`m\nt, ajut\nd cel mai mult la m\ntuirea sufletelor omene[ti. Dup` cuv\ntul M\ntuitorului: Bucurie mare se face \n cer pentru un p`c`tos ce se poc`ie[te! (Luca 15, 10), trebuie s` \n]elegem c\t de mult se bucur` sfin]ii to]i [i

pagina 7

Cuvânt spre folos

nr. 227

\ngerii pentru fiecare p`c`tos care se poc`ie[te. Dar s` vorbim c\teva cuvinte [i despre sfin]ii rom#ni care au odr`slit pe p`m\ntul ]`rii noastre din primele secole cre[tine [i p\n` \n zilele noastre. De[i se afirm` c` Biserica Ortodox` Rom#n` nu a canonizat oficial, de-a lungul istoriei sale, dec\t foarte pu]ini sfin]i locali, din cauza vitregiei veacurilor, reamintim c` la noi, mai \nt\i poporul [i credincio[ii canonizau pe sfin]i [i \i cinsteau dup` cuviin]`, iar Biserica \i recuno[tea mai t\rziu de la sine. |ns` trebuie s` [tim c` avem [i noi, din mila lui Dumnezeu, destui sfin]i, preo]i ale[i, ierarhi purt`tori de Hristos, voievozi ap`r`tori ai cre[tinismului, \n frunte cu {tefan cel Mare, [i mul]i o[teni martiri, care s-au jertfit pentru a ap`ra credin]a ortodox` pe p`m\ntul ]`rii noastre. De la primii episcopi sfin]i ai Tomisului din secolul al IV-lea, p\n` la Sfin]ii Ierarhi Calinic de la Cernica († 1868), [i Iosif cel Nou de la Parto[ († 1656), canoniza]i \n anii 1955-1956; de la sfin]ii mucenici Zotic, Atal, Camasie [i Filip, din secolul IV descoperi]i \n anul 1971 la , Niculi]el-Dobrogea, p\n` la marele domn martir Constantin Br\ncoveanu cu cei patru fii ai s`i, t`ia]i cu sabia pentru Hristos la 15 august 1714; de la primii cuvio[i c`lug`ri din Dobrogea [i Mun]ii Buz`ului, \ncep\nd cu Sf\ntul Ioan Cassian (c. 360 - c. 435), p\n` la Cuviosul Iacob Hozevitul († 1960) [i cuviosul sihastru anonim descoperit \n mai 1968 \n incinta M\n`stirii Neam] [i Cuviosul Paisie de la Neam] († 1794), recent canonizat, constat`m c` avem sute [i sute de sfin]i autohtoni, mul]i necunoscu]i de noi, care s\nt scri[i \n calendarul sfin]ilor din cer [i se roag` lui Dumnezeu pentru noi to]i. Iubi]i credincio[i, Biserica lui Hristos este Biserica sfin]ilor [i a martirilor. Ea a fost \ntemeiat`

pe jertfa Domnului de pe Cruce, pe \nv`]`tura Apostolilor [i pe s\ngele a peste zece milioane de martiri. Biserica dintotdeauna a n`scut sfin]i, a fost slujit` de sfin]i. Biserica [i ast`zi cere sfin]i, p`stori c\t mai sfin]i [i credincio[i cu via]` sf\nt`. Dintre ace[tia facem parte [i noi. Dar ca fii ai lui Dumnezeu dup` har [i fii ai Bisericii lupt`toare de pe p`m\nt, s\ntem datori s` fim "urm`tori lui Hristos", s` tr`im duhovnice[te pe p`m\nt, s` ne facem vrednici de |mp`r`]ia Cerurilor. Ca fii suflete[ti ai sfin]ilor care ne-au n`scut \n Hristos s\ntem datori s` le urm`m credin]a lor dreapt`, s` le urm`m via]a lor sf\nt`, dragostea lor pentru Dumnezeu, r\vna lor pentru Evanghelie, evlavia lor pentru sf\nta rug`ciune. Nu ne putem m\ntui, dac` nu imit`m dup` putere via]a sfin]ilor. Adic` smerenia cuvio[ilor, b`rb`]ia mucenicilor, rug`ciunea siha[trilor, sfin]enia drep]ilor, curajul [i statornicia \n credin]` a \nainta[ilor, r`bdarea p`rin]ilor care ne-au n`scut, bl\nde]ea mamelor care ne-au crescut. S` r\vnim cu st`ruin]` acestor m\ntuitoare virtu]i cre[tine. Noi nu ne socotim sfin]i, dar tr`im [i ne m\ntuim \n Biserica sfin]ilor. Ei ne s\nt p`rin]i, rug`tori, ajut`tori \n necazuri [i modele de urmat. S` p`r`sim m\ndria, r`utatea [i necredin]a care ucid sufletul [i s` cerem ajutorul tuturor sfin]ilor din cer, \n frunte cu Maica Domnului, pe care \i cinstim ast`zi. Ei aveau totul curat [i sf\nt: [i trupul, [i mintea, [i cuv\ntul, [i sim]urile, [i sufletul. De aceea f`ceau minuni, de aceea izgoneau diavolii, de aceea trupurile lor r`m\n nestricate [i vindec` mul]i bolnavi. Deci, s` ne poc`im de p`cate, s` imit`m pe sfin]i, s` ducem via]` curat` [i s` le cerem \ntotdeauna ajutorul prin aceast` scurt` rug`ciune: "To]i Sfin]ii, ruga]i-v` lui Dumnezeu pentru noi!" Amin.

nr. 227

Cuvânt spre folos

pagina 8

Sfinþii mucenici ZOTICOS, ATTALOS, KAMASIS ºi FILIPPOS
din Noviodunum
|n septembrie 1971 s-a facut o descoperire de mare \nsemnatate, care pune si mai mult \n lumina vechimea si vigoarea crestinismului daco-roman. Este vorba de o bazilica paleocrestina, av#nd trei nave si o absida semicirculara (altar), descoperita \n comuna Niculitel din judetul Tulcea, la vreo 10 km de vechea cetate romana Noviodunum. Valoarea acestei bazilici sta \n cripta sa cu moaste de martiri (martirion), de forma patrata (3,70x3,40), construita din caramida cu mortar - asezata sub altar, \n interiorul criptei s-a aflat o racla din lemn, asezata pe pavimentul de piatra, \n care erau moastele a patru martiri, \n interior, pe peretele din st#nga intrarii, a fost zg#riata \n mortarul crud o inscriptie \n greceste: "Martirii lui Hristos"; iar pe peretele din dreapta apare din nou cuv#ntul "martiri", precum si numele lor: Zotikos, Attalos, Kamasis si Filippos. |n anii urmatori, continu#ndu-se cercetarile arheologice, sub nivelul acestei cripte s-au mai descoperit resturi din trupurile altor martiri, ale caror nume nu se cunosc. Pe o lespede de calcar se afla o inscriptie, cu urmatorul cuprins: "Aici si acolo (se afla) s#ngele martirilor". Arheologii si teologii care s-au ocupat cu aceste descoperiri de la Niculitel n-au putut stabili data si timpul patimirii acestor sase martiri. Cei mai multi socotesc ca au fost martirizati \n localitatea \nvecinata Noviodunum (azi orasul Isaccea), fie \n cursul persecutiei lui Diocletian, prin anii 303-304, fie \n timpul \mparatului Liciniu, care a luat mai multe masuri \mpotriva crestinilor, prin anii 319-324. Poate cei doi, necunoscuti, sa fi patimit si mai devreme. Martirologiul "siriac" pomeneste pe mucenicul Filippos \n ziua de 4
CUV@NT SPRE FOLOS s`pt`m#nal al Parohiei Sf#ntul Gheorghe Vechi ISSN: 1843 - 8822 RO-030148, Calea Mo[ilor nr. 36, sector 3, Bucure[ti e-mail: cuvant@sfantulgheorghe.ro

iunie, iar Martirologiul numit "ieronimian" \i mentioneaza pe toti, la aceeasi data, adaug#nd si alte nume: Quirinus, lulia, Saturninus, Galdunus, Ninnita, Fortunio si alti 25, ale caror nume sunt notate. S-ar putea ca \ntre ei sa fi fost si cei doi martiri necunoscuti descoperiti la Niculitel. Numele primilor trei martiri sunt orientale, cel de Filippos este biblic, iar celelalte sunt latine, deci ar fi niste localnici dacoromani. |n a doua jumataie a secolului al IV-lea, pe locul \n care au fost \ngropati, s-a ridicat o bazilica, \n scopul cinstirii lor \n fiecare an. Probabil acest lacas de \nchinare paleocrestin - sau vreo manastire care se va fi ridicat mai t#rziu - a dat satului numele de Manastiriste, care este \nt#lnit \n c#teva izvoare medievale. Bazilica de la Niculitel prezinta o mare \nsemnatate pentru istoria Bisericii noastre, pentru ca aici s-au pastrat singurele moaste de martiri din perioada paleocrestina descoperite pe teritoriul Rom#niei. Astazi, moastele lor sunt asezate, spre cinstire, \n biserica manastirii Cocos, situata \n apropiere. Sa ne abatem si noi pasii spre acest lacas de rugaciune, ridicat pe la \nceputul veacului al XlX-lea de calugari transilvaneni si sa cerem Sfintilor Mucenici Zoticos, Attalos, Kamasis si Filippos sa ne ocroteasca cu rugaciunile lor \naintea lui Hristos Domnul, pentru care au patimit si ei "purtatorilor de chinuri, ca niste viteji cugetatori, \ndrazneala av#nd catre Dumnezeu, noua tuturor celor ce va cinstim cu dragoste, cereti-ne iertare de gresale, izbavindu-ne de patimi si de necazuri".
Extras din Pr. Prof. Dr. Mircea P~CURARIU, SFIN}I DACO ROM@NI {I ROM@NI, Apologeticum, 2006, p. 25-26

Tel. 021.314.77.89; Fax: 031.811.53.75; Mobil: 0726.325.888 Cod fiscal nr. 12102616, Cod IBAN: RO93 BACX 0000 0030 0191 4000, Unicredit }iriac Bank, Sucursala Lipscani web: www.sfantulgheorghe.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful