Regina Ortí Neus Villalba URV-CTE 2009/10 PRÀCTICA 2 Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què

es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines? Comunicativa lingüística i audiovisual Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional. Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa. - Descriure i demostrar l’ús de hardware corrent. - Descriure i demostrar tasques i utilitzacions bàsiques de processadors de text (digitació, edició, formateig i impressió de textos). - Descriure i demostrar l’objectiu i les característiques bàsiques del software de presentacions multimèdia i altres recursos informàtics. - Descriure l’objectiu i la funció bàsica dels software gràfic i utilitzar un programa d’este tipus per crear una imatge senzilla. - Descriure Internet i la World Wide Web, explicar amb detall els seus usos, descriure funciona un navegador i utilitzar una direcció (URL) per accedir a un lloc Web. - Utilitzar un motor de cerca per a efectuar una exploració booleana amb paraules clau.

Regina Ortí Neus Villalba URV-CTE 2009/10 - Crear un compte de correu electrònic i utilitzar-lo per mantenir correspondència electrònica duradora. - Descriure la funció i l’objectiu dels software de tutoria i d’instrucció i pràctica, així com la manera en que contribueixen, en els estudiants, a l’adquisició de coneixements en les diferents assignatures escolars. - Localitzar paquets de software educatiu i recursos Web ja preparats, avaluar-los en funció de la seua precisió i relacionar-los amb els estàndards del pla d’estudis (currículum), i adaptar-los a les necessitats de determinats estudiants. - Utilitzar software per mantenir registres a la xarxa a fi de controlar assistència, presentar notes dels estudiants i mantenir registres relatius a ells. - Utilitzar tecnologies comuns de comunicació i col·laboració com missatges de text, videoconferències, col·laboració mitjançant Internet i comunicació amb l’entorn social.