£di constantineSL.'U esteo persona.lit.

ate deja cunoscuta atat i11 Romania, cat si In

diaspora romana, Este un ganditor si

vorbitor crestin, profund si popular in acelasi timp.

Apropiat oamenilor, intelegand in special problemele tinerilor si nevoile spirituale ale intelectualilor, Edi i-a cucerit pe multi prin rafinamentul cultural, adaptarea limbajului la modernitate, prinmaniera usor nonconformista, libera, in care transmite publicului esentele crestinismului si frurnusetile practice ale Sfintei Scripturi.

Edi Constantinescu este unvizionar a carui opinie nu trebuie ignorata. Faptul ea s-a decis sa scrie este 0 surpriza placuta si un semn al maturihitii§i generozitatii unui ambasador al Cerului.

Lect. univ. drd, Florin Liiiu

Edmond Constantinescu locuieste actualmente in Chicago, impreuna cu sojia sa ;;i fiullor. Este pastorul unei biserici romanesti

din Chicago §i invitatulcvasi-permanent atatal emisiunii TV Oameni ~i Perspective, cat si al emisiunilor postului de radio Vocea Speraniei Chicago. Realizeaza de asemenea emisiunea Oxigen, transmisa zilnic pe internet la adresa www.oxien.tv

ISBN 978-973-88209-2-0

'''' "'

9 7 8 9 7 3 8 R2 09 2 0

D Il//rD/t£-:<!:_~Il/

~ 1..,."" "

/t/fl/ jJtftld_)rl/ -«1;'''' !//I~ c

Edmond Constantinescu

MajestyPress Arad, Romania 2008

'CONSTANTINESCU, EDMOND

Dumnezeu nu joaci zaruri I Edmond Constantinescu. - Arad: .Majesty Press Internatienal, 21008

Biblio,gr,

ISBN 978-973~88209~2-0

1'13 213

Dumnezeu nu joaci zaruri

Copyright @ 2008, by Majesty Press International - Arad, Romania

ReprodUcel'e8J ]1111 od(e~folma. in,notaU'tare sau a unei p'~i:rli dill) volumul de tata se va faee doer cu. acordul prealabll in scris al editurii Majesty P'I'eSs Internationel;

Corectura; Martus C. Sturz 'Iehneredaetare: Lucian Stana Copertal: Carmen Cos-tea

ISBN 978-973--88209-2-0

Editura Majesty' Priess hltemational

Adresa: lelefon:

Mobil:

Fax:

SUA & Canada:

Email:

VVeb:'

Su. Viotor Hugo nt, '7. Arad 3110345, jud, Arad 0251347999

0740116 ]89

0357 811 548

1 877934 7999 (toll-free) i nJ1o;@majestypress.,eom www.maji.esiypl .. ess.com

CUPRI,NS

I) 1 7'

ro Qg'~ ... ,,!!' .~oI!li ......... "!i!!1L Iooli ii ......... '" oi i;~.'II;!i .. ,. OI!. iii ........ !I! tl!'l"'I!IHI·· !!!!o.oii .. i'!" ·O!;!!!!!I!~'i" .. "".,,,,!!o~ .. '" " ........ !!It' ... tl' . - I'.

Solomon ~.i Pi .. I~!I!! l'if.·4!'I'o§I'e'!I! Ii 1II1I1i! ... ~ •• r!I~iI!'iliil~. i "'oi".!! iIItii.·io·"Ii·.·II~iIi iii iI .... Ii·!11I11i i lilii,ii'Ii.";[I!'llIIillt. ..... ,..111. 11111113

Crecii vor intelepciune " ,.21

Altarul din, Arena u.' ••• n.''' •• '.' •••• ' ••• ·"".' , •• , ••• , u •••• , , 31

Galilei ~j principiul celei de-a doua carti, .. ,,, ,, ,,.41

Telescopul Hubble §d Reformati unea , ~ , 53

Maestrii celor doua ceasuri. ,." .. ,. " ' ','" ." ;,", .. "'" ., , .. 63

'B' "b' ]" • 'I • "j!. 73

:,) r'. 181 ~1 re'latlV] .. atea ~ " , ,."., ,,,.,., .. , .. " " ,. "., , .. ,., , : • !

eel dintai graunte din pulberea lumii., " , n.85

Despre stele, plutoniu ;;iltngeril ,,, ,, .. ,., , .. ,,, .. ,, .. ,,,, ,,.,93,

Supra-intelectmatematlc sau lot1ed€! cosmica? . no ... ·• , 101

L umina era b 'ull'n,,!i;, 10-'7·

u. I J,J;,L ,\', I:J JE,:;l ...... !!.iIi .... "'II"!!"',ii;i!l'~"', ... !14i!i!ii ..... !!!!!lillJilJiil,IIIi'li~~".1i1 ... ,.III~".,i.iIi'I .. "'~1 .~.'

Ziu a ,ca:~n' .. d·c Dumn ezeu '"" in tins cerur 'ile ·115,

I I. .... " _', I!.A ,I .~ ... -..£.)I!!;;.U 1(Jl .I. I ,I~ .ti,l" lIi~'!i'!!'~"I'''!!'i'lill'''II!-'!!!~!lI.I''ii'l'!ll!'!'''!''!'II!!.';

D:i ....• '; ,-, --, • i ':·t· d'· c~. 'nt'-, 111 5'" I. 113".1

arWlln prmVt_ .lnau. ,rUlau ..• , ' "' "' , , .. , ,.~,-.1.

D·· .."- - , - , .. " ".'~ d .'- If-, , , .'" IJI

. arwl,U P' [I Vilt ". rna· ax,a '., · u , •••.•• n'.'" ,,' ., •.••• " •. '5t ,

- '.

BibUa ~i realitatea , , 1l53

10' • -. . '. - .. '.' d-'" ~. '6'1'

i arwm §I orlgmea, lor mu., ..... .Iit1.IIiIt!;tIllI."II .. ~lIIl!1l11l1!',iI"'.!II;!!I!!II!'1;t1I11.;III~I~'!I'~~i'i.""1!'"1!''!!!IfI,I.I"I.

S- -' - ._'-"" t' . -J' - •.. ,,- "- p., - k 't7' 1

urprlza _a. UtaSSlC ark "._

Demnezeu nu joaca zaruri ,., , ".n, ••••••• u l:81

Bibli - f c 18' 9'

i ·logra le , " ".

/I

':: .. ' ,t,~

. ~'i:l}

~,PROLOG

-o

Intr-o lurne ideala, nu ar fi neeesar sa spun despre ce nu este yorba in aceasta carte, insa, ,cand lumea in care scrii nu este numai imperfecta, ci ~i (deliberat) mgllsta;, nevoia de a defini lucrurile despre care 11U ai de gand sa, vorbe§:ti devine imperioasa. Pe scurt: aceasta nu este 0 alta carte despre crcationismul '~tihltili.c Aproape toti cei c'arora le-arn m.lparta~it proiectul au consider at msa, de la sine Inteles, ca de fapt asta este, De aceea, va trebni sal incep prin a defini creationismul ~;Hintifl,c.,

Ceea ce sc numestc creationism ~tiinti.fic nu este altceva decat versiunea moderna a unei discipline medievale numita teologia naturald. Teologia naturals are la baza premisa d3 ratiunea umaria poate, fa:ra ajutorul revelatiei, sa descopere adevarul despn Dumnezeu prin studiul naturii ~i filozofiei .. Promotorul clasic al acestei idei a. fost TOlna d' Aquino (1225-1274), care credea ca TI'I'evela·tia speciala" (prin credinta im plicita in dogmele bisericii) si , .. revelatia generaHl" (prin corecta folosire a ratiunii] nu se pot contrazice,

Rezultatul acesteileologii este un Intreit

dezastru, ,

in primul rand, este un dezastru spiritual pentru cat acorda dogmelor bisericii I bise icilor 01 autorita tie eg,ala. eu revelatia, Daca nu ati observat mea, acele randuieli ale Bisericii Catolice care nu au 00 baza explicit biblica au in schimb 0. logics impecabila, La .fe1 de Impecabileerau §i silogismele fariseilor pe care Iisus le-a respins, nu pentru ea erau defectuoase logic, ci pentru ca revendicau Or autoritate egaUi cu revelatia, Mai pujin versati in logica decat fariseii ~i teologii scolastici, multi predicatori evanghclicj le calca astazi pe urme ..

InaI doilea rand, est = un dezastru intelectual pentru ca acorda, implicit, valoare absoluta concluziilor filozofice sau ·~tiintifice. Daca omul poate prin purerea mintii lui sa ajwlga la adevarurile revelate, inseamna ea rationamentele logico-filozofice §Ii concluziile ~tiintei pot Ii

................ , -- !2~~~T!!~?£J.:.!.~~t:j.~1:.i:!?:StY.?.t.~~~.

adevaruri absolute. Ceea ce rnotiveaza insa aventu ra nesfar§itaa cunoa~lte~riitQmalne este tocrnai constienta caracterului ei provizoriu. Omenirea a platit pretul teologiei naturale cu un mileniu de filozofie scolastica in care gandi!rea :i-a lnvartit in [urul lui Aristot l.

in 211 treilea rand, este un dezastru politic. Cel rnai bun exemplu cste istoria Inchizitiei, Biserica apela la camera de tortura numai atune] cand nu mai exista alt resort, Mai lnt~i, i~i dadea tot interesul sa Ii convinga pe eretici cu argumente logice, dar nu accept a ideea cal ar putea exista argumente la fel de puternice impotriivl8L ei . Daca ratiunea umana, atunci cand este corect folosita, va conduce inevitabil la adevarurile revelate in Biblie, Inseamna caae. care nu crede in teologia Bisericii (indiferent ca aceasta este biblica sau doar ,...logica") este incapatanat 9i rauvoitor.

Un corolar moderrr al acestei atitudini este convingerea eel exista un cornplot al savantilor pentru suprimarea dovezilor care infirma teoria evolutiei,

Reformatorii au respins teologia naturals pe temeiul scrierilor lui Pavel. A§3 cum arata Martin Luther, 111. Evanghelie omul este definit printr ... o relatie ell Dumnezeu bazata exclusiv pe credinta, Li III b a jl ul lui Aristotel nu este porrivit pentru a vorbi despre aceasta relatie, "FHozofia" spunea Luther, este 0 prostituats batrana care priveste spre A tena. Evangheliaeste ofecioara care priveste

spre Ierusalim ..... Cele doua nu au nimic in comun. Luther nu a respins ratiunea umana in sfera ei legitima, ca instrument de cunoastere a lumii, ci doar ca .sursa alternative de revelatie.

Efectul paradoxal al respingerii teologiei naturale a fost nasterea stiintei moderne. Nu este intamplator faptul ca parintii ei au fost fie protestanti .. ca Bacon, Kepler si Newton, fie dizidenti catolici, ca GaHlei. Reformatiunea a afirmat independenta teologiei fa!a de filozofie si implicit a ratiunii fa>cl de teologie, Principiul a fost definit eel mai bine de Calilei, cea malcunoscuta victima politica a teologiei naturale. II Dumnezeu, spune Calilei, a scris doua carti: Biblia si Cattea naturii. Biblia a fast scrisa in Iimbaj omenesc. Cartea naturii a fost scrisa in limbajul maternaticii. De aceea, limbajul Bibliei este nepotrivit pentru a vorbi despre natura .. Cele doua trebuie studiate independent una de alta."

Biblia nu contine revelatii~tiintifice. De fapt, prin insa~i natura ei, stiinta nu este ~i nu poate fi revelatie, De la inceput, Biblia defineste stiinta ca pe 0 activitate a intelectului uman Hira ajutorul revelatiei,

Domnul Dumnezeu a fitcut din pdmdn! toate fiarele cdmpului ~i toate piisarile cerului; ~i le-a adus la om, ca sa vadii cum are sit le

10

....................... , , P..('~:!.{'!~~:-'f:: .. 1!f!.1/'~!:4::.. {f£1?~~~~:

numeasca; §i orice nume pe care-l dddea omul fiecdrei oieiuitoare, acela-i era numele.

Geneza 2, t 9

tn textul de mai sus, Dumnezeu initiaza stiinta §i 0 urmareste eu interest da.r nu intervine. Este de fapt relatia dintre etiinta ~i Biblie de-a lungul mileniilor, Biblia initiaza efortul stiintific ~i aseaza ill mintea noastr a conceptul unui Dumnezeu care pri veste "sa vada" la ce concluzii ajungem, dar nu ne impune un canon Intelectual. nOrice nume pe care-l dade a omul fiecarei vietuitoare, acela-i era numele."

Fiecare descoperire stiintifica este corolarul unei la.rgiri a orizontului biblic. Eratostene a calculat dimensiunea Pamantului si distanta pana la Soare in thnp ce supraveghea traducerea Bibliei in limba greaca la biblioteca din Alexandria, Pavel gi loan au introdus conceptul Logosului intrupat ~i a rascumpararii materiei, indemnand filozofia greaca sa se into area de la studiul ideilor la mtelegerea naturii. Vor trece insa 1500 de ani pana cand Reformatiunea va elibera teologia de greci. Kepler ~i Calilei au fost pentru §tiinta ceea ce Luther a fost pentru teologie. Newton a fost un reprezentant al trezirii profetice care a insotit spiritual secolul ratiunii, Relativitatea ~i fizica cuantica au insotit redescoperirea Bibliei ebraice ca 0 alternativa de gandire holistica ~i nelineara la dualismul grec ~i logica lui Aristotel,

11

Cartea mea nu este, totusi, lucrarea unui teoretician, ci a unui pastor. Mil intereseaza relatia dintre §tiinta si Biblie din punct de vedere practic, N u accept ca biserica mea sa devina un ghetto intelectual In. care orice intrebare are un raspuns vechi de peste 100 de ani. Privesc Biblia ca pe 0 fantana din care putem ~i avem datoria sa scoatem adevaruri proaspete pentru vremuri noi. Cred, de asernenea, eel acei credinciosi care sunt irtdragostiji de cunoasterea stiintifica au nevoie sa-~i ia Bibliile ell ei in aceasta primejdioasa aventura. Dar eel care a adus toate fiarele campului la Adam, lisa vada cum are sa 1 e numeasca". nu ne spune dinainte unde duce cararea ingusta a cercetarii, Ca pastor, rna intereseaza dear sa fie 0 cxperienta "care se da prin credinta 9i duce la credinta" (Romani 1:16),

Se spune ca Jan Hus, atunci cand a fest ars, a observat 0 batranica apropiindu-se ell un brat de vreascuri pe care le-a aruncat pe rugul sau, Privind la silueta firava si chipul umil ale batranei atat de familiare oricarui pastor, reformatorul a exclamat ell ironie amara: nSancta simplicitasl" Cele doua cuvinte au ramas in memoria omenirii ca un avertisment eu privire la faptul ca evlavia simpla ~i umila poate fi periculoasa, In veacul democrajiei, adevaratul dusman al oricarei reforrnatiuni nu mai este Torquemada, ci "sancta simplicitas", alaturi de fariseii care exploateaza nu numai banii, ci si ignoranta vaduvei.

Ek!,/C;{!!ld·{(l!tli-lU:~"-C0

.. ~ ~ + ~ ~ •• ~ , ~ ~ 4 ~ ~ ,a. , •• r. , ••• ' " •••• 1 ~ ~ ~ ~ .,~"", •••••• , ~ 'r. ••• ~ T ;. r.. ~ , i To!- ~ ~ ~ +++ ~ ~ •• + ~ L •••• "" + ••

12

%

J ,~ ,t "

/ ,11'

j"

,; f

< •

,

~l PI

'\ ''{ , 'i ',,:'

,

o

,

>\'

\$ c (, t

¥ ';,

~. ;'=. .

-{ , 'f-

n, 4

A cunoscut Solomon valoarea lui rt? $i daca a cunoscut-o sau nUT ce rost are intrebarea?

TempluI lui Solomon avea un scop mai larg decat acela de a fi un centru national de inchinare. Arhitectura lui trebuia sa fie 0 replica adresata marilor religii pagane" ale caror temple intruchipau suma realizarilor intelectuale ale antichitatii. Templu.l de la Ierusalim trebuia sa demonstreze superioritatea religiei lui YHVH gi profesiunea de credinta a lui Solomon: YH'VH este izvorul stiintei.

Templul pagan era 0 miniatura a cosmosului.

Ziguratul babilonian reprezenta un munte - viziunea babiloniana a Universului - ~i continea la subsol un bazin cu apa numit Apsu. Apsu era simbolul haosului primordial din care a fusese creat Universul, Mai ales In Egipt, proportiile templelor reprezentau coduri numerice intelese doar de initiati, Aceste cifre comunicau profejii despre ciclurile Universului si adevaruri stiintifice, asa cum erau injelese de casta preoteasca,

Templul lui Solomon trebuia sa foloseasca acelasi limba] pentru a comunica cosmogonia Cenezei, La fel ca templele pagane, templul de la Ierusalim of ere a un model a1 cosmosului. Ciclul anual de ceremonii ~i sarba tori simboliza 0 istorie lineara, mergand in progres de la creatie pana la sfarsitul lumii si judecata finala. Era 0 conceptie diferita de cea a invatatilor pagani, care credeau eEl Universul este vesnic si istoria se repeta in cicluri infinite.

Un c~llator strain care ar fi vizitat templul lui Solomon ar fi remarcat mai intai statura imensa a celor doi stalpi de ararna. Stalpii aratau cam in felul a doua uriase piese de sah si erau proportionati dupa masura de aur,

Descoperirea masurii de aur li este atribuita lui Pitagora, care a trait patru seeole mai tarziu decat Solomon. Cam Ia un secol dupa Pitagora, artistul grec Fidias a sculptat 0 statuie a lui Zeus folosind masura de aur, Din acest motiv; masura

14

,_., !.!''!:~:'~~~.9~f!:.. !.~!~'I~lf.~:~':!::. .!£:{l(!':?

de aur este cunoscuta ca cifra "fi" sau <fl. <I> este o constants si are valoarea de 1,6180339887 ... Coloanele templului lui Zeus din Arena, unde se afla statuia, erau proportionate dupa aceeasi masura de aur, Intr-un anumit sens, aceste coloane erau replici ale celor doi stalpi de arama, Este evident ca Solomon cunoscuse valoarea lui (D inaintea grecilor. Faptul ca Solomon detinea cunostinte superioare de rna tematica avea ca scop sa li convinga pe intelepti sa accepte invatatura lui despre cosmos si creatie.

Odata intrat in curtea templului, calatorul ar fi fost intampinat de altarul pentru aducerea jertfelor §i de marea de arama. Marea de arama era un bazin asezat pe doisprezece boi turnati tot in arama. Cei doisprezece boi erau orientati catre cele patru puncte cardinale. Boul, sa'll taurul, era pentru locui torii orientuI ui antic un simbol cosmic. Prima litera a alfabetului semit este ale! . Cuvantul ale! inseamna bou §i litera este reprezentata sub forma unui cap de bou stilizat. Un A rastumat sugereaza aceeasi imagine. Masurile exacte ale marii se afla In 1 Imparati 7:23:

A. fikut marea turnaid din aramd. Avea zeee coii de la 0 margine panii la cealaltii, era rotunda de tot, fnalta de rind coli # de [ur impreiur se puiea mdsura cu un fir de ireizeci de coii.

15

,/- .r-

Ei/ll.(f/ltL. (;{f(UlUllftiu:s ca.

.~~ , .. " ,~~ "' .. ~ •• ~ " ••••• , r. , .. r. r. ~.ojoj ~;.~~ ~~oj , ii4. ~~~.~~ ~ ••••• " •••.• " •••• ~~ .~B.~ ~ ~ ~I".; :I'"~_.; •. +~ii.

Cifra zece se refera la cele zece cuvinte (pentru noi propozitii) rostite de Dumnezeu la creatie. Circumferinta adauga inca doua serii de cate zece, corespunzand celor zece porunci si celor zece atribute ale intelepciunii.

Marea de arama este 0 problema de geometrie cu implicatii cosmologice. Raportul dintre circumferinta unui cere §i diametrul Salt este o constanta matematica, ell alte cuvinte este acelasi numar, independent de marimea cercului. Constanta se numeste 11 (pi) de la prima litera din cuvantul grecesc perimeiros (1[t:PL~L£TpO;;), circumferinta. Valoarea lui 11: asa cum este folosita astazi de inginerieste 3/14159265... si a fast calculata de Arhimede. Inaintea lui, egiptenii si babilonienii calculasera valoarea lui 'IT doar In mod aproximativ, Cifra exacta a lui TI nu 0 cunoaste insa nicio creatura din Univers, Motivul este acela ca 3,r14159265 ... este unnat de un numar infinit de zecimale si nu cunoastern niciun model numeric care determina succesiunea cifrelor. Ca 9i maternaticienii de astazi, contemporanii lui Solomon erau intrigati de nurnrirul IT si incerca u sa obtina valori cat mai exacte in calcularea lui.

'"

Textul din 1 Impara]i 7.23 i-a facut pe multi

sa afirme di Biblia sustine valoarea 3 pentru citra 11 (30/10). Explicatia 0 gasiln in lucrarea rabinului Nehemiah Mishnat ha-Middot (cca, 150 d.Hr.), eel mai vechi manual de geonletrie in limba ebraica. Rabi Nehemiah ne aminteste ca marginea de sus

16"'

· "' - , "Q~~~?~~~~1{:'..:.~!.{:Ji.~~~:'f.?:.!f!:[~~~1:

a bazinului era Ilea marginea ururi potir, facuta ca floarea crinului" (sic). Ca atare, diametrul de zece coti este masurat de la 0 margine exterioara la cealalta a petalei de crin, in timp ce rircumfcrinta este masurata de-a lungul marginii interioare (nimeni nu putea intinde sfoara peste muchia petalei de crin), In felul acesta, ajungem la 0 valoare a lui rt mult mai exacta decat cea a invatatilor din Babilon sau Egipt.

Calatorul ar f vazut probabil in marea de arama 0 replica babilonianului Apsu. Asa cum am. spus, marea de arama avea forma unui crin, Crinul (ca ~i flo area de lotus) care se deschide spre cer era un simbol vechi si cunoscut a1 nasterii lumii din haas.

Un cor de leviti imbracati in tunici albe de in intoneaza cuvintele unui hun misterios In pridvorul templului.

Eu am fost a~ezatif. din oesnicie, inainte de orice inceput, inainie de a fi Pdmdntul.

Am Jas·t ndscuii: cdnd inca n u erau adiincuri. nici izooare indircaie cu ape;

am. fost niiscuid inainie de inidrirea muniilor, inainie de a fi dealurile,

cdnd nu era inca nici parnanLu.l, nici cdmpiile, nici cea dmiiii fiirlhllli din pulherea lumii.

Ctind a iniocm it Domnul cerurile, eu cram defalii; cdnd a tras un cere pe fata addncului,

17

cand a ptronit norii sus ?i cand au Jii~nit Cl,l puiere izuoarele adiincului,

cand a p·us un hotar mdrii, ea apele sii nu treacd peste porunca Lui, cdnd a pus temeliile piimdniului.

eu cram mesierul Lui, la lucru lt1nga El §i in toate zilele cram desfatarea Lui, [ucdnd neincetai inaintea Lui,

jUCflnd pe cercul Pdmiintului Sifu §i gasi ndu-mi pldcerea in fiJi oamenilor.

Mi-l imaginez pe calatorul strain apropiindu~se de un preot ca sa ii ceara explicatii, Preotul este educat de SOlOlTIOn si nu are nimic in comun cu exclusivisrnul iudeilor de dupa exilul babilonian, Preotii se considers rnisionari ai lui.

"

JHVH ~i templul este ",0 casa de rugaciune pentru

il "

toate neamuri ie.

Preotul i-ar fi spus calatorului ca Universul nu a aparut ca un accident sau ca un act de magie, c:i este creatia unui arhitect divin: ca Dumnezeu a avut un mester vesnic pe care preotul 11 va numi eu nurnele feminin Intelepciunea; cum Dumnezeu ~i Inte1epciunea (calatorul se va gandi la cei doi stalpi) au pregatit Iacerea lurnii in cifre ~i rnasuri

.

preclse.

Conducandu-l pe calator la marea de arama, preotul ii va explica misteru] cifrei 11. Apoi, va spune cu m la meeput Dumnezeu II a tras un cere pe fata adancului" f deasupra haosului primordial,

.",' , , , " ,' '".??~~,:!~.~~~~q~:/e~:):.~~~:~?~~;~.,.~{!.~(?~~

asa cum a tras Solomon un cere deasupra marii de arama, Asa cum Solomon a calculat valoarea lui

. . . . .

rr, pe care numai Dum nezeu 0 cunoaste pana la capat, Intelepciunea a calculat constantele care stau la baza Universului, Caci Universul are la baza constante matematice, _ITUlTIere neschirnbatoare, ca rr ~i (D.li va spune cum Intelepciunea a creat lumea Iljucandu-self cu cifra 1l "pe cercul Pamdntuhri Sau" ca un arhitect care face geonletrie pe:ntru proiectul un ui templu: cum intelepciunca a creat apoi civilizatia ~i cum ii iubeste pe oameni. Preotul ii va spune apoi di oamenii nu vor fi mantuiti din blesternul unei existente desarte p€tna cand ei In~i~i nu vor iubi Intelepciunea asa CU~l sunt iubiti,

Cronicarul biblic ne spune despre impactuI pe care Solomon l-a avut asupra inteleptilor din timpul san. Este un Iucru sigur ea rcgii $i invatatii care veneau la Ierusalim fntelegeau Ina] bine decat noi codul templ ulul, Este de asemenea probabil ca Solomon sa fi avut oinfluenta mai puternica decat se crede in nasterea filozofiei ~i geometriei la greci. Biblia ne spune ca impactul sau a fost universal. Nu ar fi 0 exagerare sa spunem ca, In Solomon, Dumnezeu a raspuns la dorinta omului dupa ~tiinta si i~a oterit un capat de aVi pentru toate timpurile.

Primii care au tras de acest capat au fast grecii. Cuvantul Jilozof inseamna in greaca iubitor de intelepciune. Filozofia, iubirea de intelepciune, este virtutea suprema recornandata de Solomon.

/ ,....-

E/.m._{Hl/ C{!lliib:Vlt;/U~.f elf>

Crecii sunt primul popor care a construit 0 civilizatie intemeiata pe iubirea de injelepciune.

Tot grecii_ au dus pana Ia capat conceptul conform caruia Dumnezeu a gandit creatia in expresii matematice, punand astfel bazele stilntci. $i in sfarsit, grecii au mostenit de la Solomon apostazia lui ell divortul dintre ~tijnta si revelatie,

20

1 -.

'k,

, .

\:. "

':.

:;L~~- GREG- I'}~:.

,:.'1-' t "\;f , ,

VOR INTEL;i>CIUNE .. :"

% ~\, . ~ ); ~.~~ ~

=: "b @:$!

f> v . :f'i \\ ~,~.

r

\--\' 4< ':

Intr-o comedie' de Aristofan, un fermier atenian se inscrie la scoala unui filozof numit Socrate.Cand Socrate declara ca Zeus nu exista, fermierul il provoaca sa Ii raspunda cine aduce ploaia care face sa rodeasca tarina lui. .Daca Zeus da ploaia, raspunde filozoful, CUITI se face ca nu 0 da niciodata din cer senin?" Fermierul accepta ca norii aduc ploaie, dar argumenteaza ca Zeus este eel care aduce nodi. Cand Socrate vorbeste despre vant, ferrnierul apeleaza la un ultim argument:

"Daca Zeus nu exista, de unde vin fulgerele care f[ trasnesc pe cei nelegiuiti?" Socrate raspunde ca trasnetele cad fara d iscriminare pestle cei buni ~i peste' cei rai, Mai mult, chiar ~i ternplul lui Zeus a fest trasnit de cateva ori, Acest ultim argument il la.s,a pe fermier f:ara raspuns. A douazi, seIntoarce ~i dal foe scolii, Socrate §oj studentii s,iij sunt arsi de

..

vn,

Satira lui Aristofan ne ara ta reactia pecare nasterea filozofiei a provoca t -0 in ] umea religiei. Filozofii disprejuiau religia templelor, Poporul se ternea de impietatea ratiunii. La aceasta se adauga politica cetatii antice care, de~i toleranta fatal de diversitatea religioasal criminaliza submmarea religiei oficiale.

Cuvintele lui Edward Gibbon se aplica nu numai lal umea romana, ci si Ia polisul glee:

Toatejormeie de inchinare care predom inau in lumea remand erau Ia fe! de cu;/'cvifrtUe pentru popor, la feZ de false pentru filozof ~i fa fel de utile peniru magisira':

Gredi au descoperit ratiunea cam pe vremea cando vocea profetilor arnutea In Israel. Maestrii noli ~tLi.nt,e ell discursului rational se numeau cu modestie filozofi, adica iubitori de inte1epciune, considers nd eEl niciun mutitor nu este vrednic sa se n umeasca intelept,

.... " " ' ,., ", .. ,,''', ,', ", .. "" ??~~~{!.~:~~~f .. !.~:1(/!~(.~.~!.?:':!rt.e?l!:~:·

Nu ca alte popoaJie, evrciiprintre ei, nu ar fi avut inteleptii lor. Dar fnt,elepdunea lor constain colectii de aforisme, sclipiri ale mintii si ohservatii nesistemetice, Ceea ce au descoperit green. a fost o metoda care consta In a face' afirmatii despre I xistenta ~i apoi a stlpune' aceste afirmatil unu examen de consistenta Iogica,

De, fapt era 0 extensie III lumea ideilor a metodei folosite In g'eometIi.e.

Ceometria (JlEOJl-ilf:rp.ia; geo = p anla nt, metria = masurare) este ~Hinta rnasurarii parnantului. Babllorrienii ~i egipteniifo~osea u de milenil metode empirice de masurare pentru constructii sau irigatii. Crecii au descoperit tnsa ca exista un set de proprietatl neschimbatoare ale corpurilor; care pot fi deduse prin .formule matematice, In anul 300' tH., Euclid a publicat III 13 volume tot ce §tiaru grecii despre geometric. Spre deosebire de egipteni ~i babilonieni, Euclid nu se ocupa cu metoda empirice de masurare, ci formuleaza principii logice, numite axiome, postulate, teoreme ~.i demonstratii, Principiile lui Euclid se afla inca la baza logicii gi stiintei moderne ..

]n anul 240 I.H, geometrul Eratostene a calculat pentru prima data dimensiunea circumferintei terestre, Eratostene stia ca, la 2IlniazA., in timpul solstitiului de vara, 1'n orasul Syene (actualul oras Aswan din Egj pt) lurnma soarelui patrunde drept pana in fundul fantanilor, '~tia de' asemenea di in Alexandria soarele

fonneaza un unghregal cu 1/5'0 dintr-un cere (7°12') Ia sud de zenit, la aceera;i ora. Presupunand ca Alexandria Sf' afla la nord de Syene, Eratostene a calculat cd distanta intre' cele douacrase era 1/50 din circumferinta Pamantului, Distanta estimata de el tntre cele dous oraseera de 5000 de stadli. Rotunjind rezultatul la 700 de stadii pentru un grad a ajuns la 2,52.0001 die stadii, respectiv 466210 de km, (U 16'% mai mare decat dimensiunea rea]i. Eroarea nu se datoreezaca iculelor, d faptuluica Eratostene nu apreeiase corset pozitia geo,grafica §ii d]stan~,a exacta dintre cele doua ora~e,.

Eusebiu din Cesarea, III P~aepartl'ti(J Evangelical afirm,a, ,ea Eratostene a calculat distanta ,pana la Soare. Pentrc a exprima rezultetul Iui Eratostene, Eusebiu foloseste 0 expresie obscura:I'I'4i:OO de mlriade :~i 80.000 de statdia;,# (O't(MD'(fJJV ~upulSa~ t'E'tpo.Koaiar; KQ,t O:l(.troKLG'~lUp~Il~)., Expresia poate fi interpretata Call insemnand 804 milioane de stad ia, adica 149 milioane de krn, Ditelenta mih"e' aceasta ~i valoarea modern acceptata este de doar 1 %.

tn 236 1 .. ,1-1 .. 1 Eratostene a lost a§e'zat de Ptolemeu In Euergetes in frunteafaimDasei biblioted din Alexendria, Una dintre lucrarUe care s-a desfa.§urat sub supravegherea l.uia fOls:t traducerea primelor cart! ale Biblieiin Iimba greac~t Este probabil ca fflozoful sa-~ri fi aruncat ochil peste cartea Genezei §i sal .fi fost smprins sa afle c8,ex~'sta 0 religie a Dumnezeulu] Creator.

••••• ", , r •••••• , ....••••••••••• ?2.~~!!.~.~~~~'t:;~'!.~:j/!.1:.~!:~::;,<1~f?~~~~·

Fiindca nu credeau In zeiUiti mitologice .. filozofii erau con sidera ti atei, Aceasta poate sa sune ciudat pentru noi astazi, desi Iucrurile nu S-atU schimbat chiar atilt de rn.ulttllce'rcarea de a garldi lI'afara din curie" f de Sr supune Ia testul ratiunii opmii mostenire, este considerata eel putin periculoasa de credinciosii traditionali. Pentru impietatea de at dovedi ·ca Soarele nu este purtat de Apollo intr-ull car de aur, Eratostene avea restrictie s,a intre 1n Atena. Socrate fusese mai putin norocos. Pentru mdrazneala de a-i inva.ta pe ucerucii sai despre binele sup-rem §i adevaru] absolut, a~e'z,andu-ll - deasupra capriciilor z'eUO'I:' olimpici, ee'l, mai vmao ganditor al antichitatli Iusese condamnat la moarte,

Nu acelasi era llllSa messjul vechilor sui uri pe 'care invatatii evrei Ie' traduoeau in illdiperHe bibliotecii unde Eratostene ec,a mai-marele .. Mi-l imaginez pe fifozof aplecat peste umarul vreunui rabin poHglot, ,CWIl ctatin8 In sernn de admirati capul plesuv si, batand scribul pe spatele Incovclat, spune in §o8pta! 1'1 Buns treabaf Parca i1 vf.id pe bel'tranu 1 rabin illtilnzandmana dupa un alt pergament in lucru, "Acesta ar fost tm.p8ir.atu~ nostru filozof, cinci secole inaintea lui Sol,on .. Cartea se cheama in limba noastra Kohelet, «cea care adu na»: in ta]Jnacir·e - EJ(KAllcrlo.crrl~~ - Eclesiastul."

Crecii puteau gasi de"",aCUITI in sulurile Septuagintei revelata din vremuri stravechi

ooncluzia la care filozofii lor aiunsesera prin rati une: conceptul Cal Dumnezeu a facut lu mea. prin Logos (1\010a) - prin Intelepciunea care se numeste Cu vantul,

Filozofia Logosului a fost pentruprima data articulata in B10d clar de Socrate, Socrate a fost un invatator oralsi ca atare tot ce cunoastem de lael ne-a venit prin dialogurile filozofice ale ucenicului sau Platen.

In dialogul Thcaietus, Platon ni-l prezinta pe Socrate explicandu-le ucenicilor sai natura adevaratei cunoasteri, Adevarata cunoastere este credinta plus logos, pe cand credinja Hil·a. logos nu este cunoastere. nUnde nu este logos nu este cunoastere" (orv !IlE.V frte GC}"'tlV 'Aoyoc;~ ou 81ttU"Clll"to.. srvm) spune Secrete. LUCFurUe se impart II1 doua categoril: lucruri le elem entare (,o'[OiLxea) care au nume dar nu au logos, ~i Iucrurile complex orga nizate, ale carer nume combinate formeaza Iogosul,

Prin logos, Socrate lnte1ege inteligenta din spatele Universului, ratiunea ~i logica eterna a Iucrurilor, Logosul este expresiamintii lui Dumnezeu, Lumea este inteligibila peritru. ca este inteligent alcatuita. De aceea, adevarata cunoastere este .0 reflectare a nl]lltiil divine in mintea muritoare,

'in Colosent 2.8, pentru a ne avertiza eli evlavia simplista este vulnerabila Ia atacuri din doua p,arti, ratiune §i traditie, Pavel foloseste

Luaii seama ca nimeni sii. 'flu. v.a [ure cu fflo.zl(,fi,a ~i cu 0 amagire de~m·ti1., dupa datina eamenitor, clupii mvatamrile incepateare (m:olX:f;a) ale iumii, ~i l1U dupd Christos.

.. ,.,", " !2~~·~~.~~0E1-:.. ~'!~:)i..l-f.e?4:.~ .!f!.{~~~.~'

conceptul I(ftOllEfl (st.oihea).,termenuI folosit de Socrate pentru a defini falsa cunoastcre, "cr·edinta lara Iogos", tradus de Cornilescu prin inviltiiJurilc incepdioare.

Niciodata avertismentul lui Pavel nu a fast mai actual, Divortul credinjei de logica, despartirea spiritualitatii de ratiune, glorificarea experientei subiective ~i suspiciunea fat;a die intelect due la I() periculoasa polarizare a bisericii. Unii Bunt furati de filozofie ~i muta pietrele de hotar. Altii se zavorasc In datina oamenilor 9i refuza orice progres ~i orice forma de dialog.Si unii ~i altii sunt 'll1sa victimele unei false cunoasteri, Invataturi.le in cepatoare, (J'toLXea .. erie din ta fara logos.

Cum se exprima fnsa logosul ca origine a ordinii tmiversului?

Platen a scris dialogu] Timaeus pe la 360 LH, Subiectul dialogului este 0 discu tie filozofica in care Socrate abordeaza im pre una. cu. Critias, Timaeus si Hemocrates problema originil Universului, Timaeus, principalul protagonist al dialogului, incepe cu 0 intrebare:

E-;;;_tJllt( C{ll,tstt.'lIl~t{It.&JCJl/

~"~ ~,~ ~I.' •• .a;'~"" " __ "''II_'''.'~'~ ~ •••• ,. ~ •• ~ .. ~"''''''_ ,.,., .,.,,' .,. ' ••• ,;. _ , ,., , '.'.J~I ~ .' ~ u ••• ,~ .,0,',' ., , , •• ,0,' ,~. _';"''' •• '.'. 'P .•.• ' , ....

Ce esie $£ nu se t1ll!l1JsJarm~; ~l~ ce se tran~formli §i niciodatii nu este?

Tot e1 raspunde cit:

eeea ce esie cunoscui prin nqiune ~i irdeUge.l1tit esie nesdumbato«. lar ceea ce este conceput ca opinie prin intermediul simturilor ~i fata raiiune se schiifnbtf neinceiat ~i piere, ca a/are nu esie in modreal ... ,

Prin noee,a, ce este cunoscut prill ratiune ~i .inJ.e1igent,ii'" I Timaeus inteleg,e proprietatile corpueilor geometriee care se pot deduceprin fermule matematice, f,ara. ajutorul simturilor; Logosul lucrurilor are 0 expresiematematica, Elra. sa cunoasca matematicile moderne jd aplicajiile lor In Iumea fizicii, PIa ton face aid. 0 afirmatie care n .a.~ea.za ell doua milenii .inaintea timpului sau:

Universul este Inteligibil in expresii matematice ..

Pentru c,a lurnea se cunoaste cu adevarat nu prin simturi, ci prin geometric ~i principii logice, inseamna ca principille logicii ~i ale g:eo111etri,ei, Logosul, ee ana Ia temella existentef.Lumea a fost ganditamai Inalnte de a fl facuta:

Fiind lastf-el crea tift .lU}'1M?'Q a fas.t al'ditu.ii& dupll chipuJ a ceea ce este !h"ljeies prin T€J'tiune ~i minie ~i esie neschimbdtor, deci lrebuie sa fie

Da'Y Pdrinieu: ~i Fiicatorul Unioersuiui l1U poate fi gasU. $'; chiar dacd I-am' giJa£t sit spunem despre El tuiuror oamenilor ar fi .i mpoe libil.

.............. ~ , , , " ~ :p :.~~{~~~~{:.. !.~~f:.j!!.~~.'.~ ~?~ :s(!:[~~t(

in mod necesar, dacli admiiem aceasia, (] copie dups oliceoa.

Daca ",Jumea a fost alcatuita dupa chipul a ceea c'e este inteles prin ratiune ~i minte", intrebarea este: a cui ratiune \?i a cui minte? Platen (prin Timaeus) concluzioneaza ,ell tristete:

Aiun~il aici, este momentul sa, ne ammtim cuvintele lui Pavel catre inteleptii din Atena:

CaCi, pe cand s.l,'rdbatetJ-I'n cetatea 'uoastn¥ ,~i rna uiiam de aproape let lucrurile la care vn 1nchin,a# »oi, am, descoperU chi,a.,r ~i un altar, pe care este scris: .Llnui Dumnezeu necunoscut!" Ei bine, ceea ce ooi dnsti#forii sa cunoosteti, aceea vii oestesc eu.

Cuvintele lui Pavel exprima in mod perfect putere.a ~] Iimitele ratiunii in cunoasterea lui Dumnezeu, Crecii descoperisera u ••• ce se poatc cunoaste despre Dumnezeu" prin ra tiune, adica IIdwnnezeirea Lui !li puterea Lui vesnica". ,0 cunoastere a personalitath lui Dumnezeu este posibila numai prin revelatie, In acelasi fel,

~' r

l~{i}-Iut (~~~/lsl'/Ull//U!ACIl-

•••••.•• , !r!!'=.,.". ••••••• , ,.'.'.' ,.,." •••••• ~ ~,~;.~", .""""~'~';" ••• ' oj "" ,.,.,., ,.,.,. ~,.a;, •• ~ ~ +""l!-'.;;;'-'-';;",,~,, •• ' ' •.• '.'''' •••• J.' •••••• ~ ,.,.,~ , .. _ _ .'_ .,.'.

"sa spuneml despre El tuturor oamenilor ar fi imposibil" pentru filozofL Ceeaee nu pot sa faca filozofii, Dumnezeu a dus Ia mdcplinirc prin Evanghelie ..

,]0

~ -

,- ~-_

~*. )!~.

",.~

.., ,

, 0.

~ ,!

,

i ,~ j ,

~0 "'

.' ., % 1

{ {

~ 'F 'j ; if ~ :h~ .f 0

, . ,b,!P

» ';..," I'

~ -f ~ 0'~11.1:

V1:w

"'-

.. t; J

:;. »- 'If .,,'

~. A\.··T,,' ','I' '''''.- It'.'·U .. ".L~'

( ! "L _I'\-._E\._. ,,' I

'1\;:+ !~

DIN NTENA

, ,.

, , ~

~ ::: ~ I

-'1,

:Po

1

Capitolul 17 din cartea Faptelor Apostolilor

vorbeste despre vizita lui Pavel la Atena. Luca ne spune rum lui Pavel ni se intarata duhul la vederea accstei cetati pline de Idoli".

Unii dinire filozofii ep'iCtfrieni §i sioici au inirat In. lJorblf cu el. ~i unii ziceau: 1,1 Ce urea sa 5puna palCl'1)ragi'u,l aceeia?" A,l#i, ca'nd t-au a'uzit cit testeste pe lieus §i broierea, ziceau:

"Pare ci'f vesteffte nisie dumnezei strdini.'

f , : (-

I I. I I "' "'!!!!I~!!I! ~''!'!!I~'.''!1!1''!! ~ Ii!! I! I! I iII!!I,II,llIlIl'lit!llilll: • ..,"' Oi iii i. i '1 ' lIri ••• ! I! I! • I .,.._.,IIii1 i .'.!!I' •• !!!I! , '. !!'!!I!!!!! 'II~'II~'! _I! "iI![I;t!;tI!'I!I!!!

Epicurienli ~i Stnicii reprezentau filozofii opuse. Conflictul dintre cele dona §COli transpare 1111 cuvintele lui Luca, Epicurienii v2id In I avel un "palavragiui'i, in 'limp stoicii gas BC,;dumne:zeU straini" peci:ue Ii vestea apostolul un subject destul de' important pentru 0 audiere in Areopag,

Stoictsmul Se nascuse rn Atena pe la anul 301 tH~ (and filozoful Zeno din Citium a in,ceput sa predea sub Iaimoasa Poa rta Vopsita (In greacia Stoa Poikile, de unde denumirea de stoicism), Zeno era in princlpiu un urmas al lui Socrate, de La care mostenise conceptul de Logos ca ordine div]l1.al a universulul. ""A tdfli dupa ratiune spunea Zeno, nu insemneaza doar a g,andi logic ~.i independent d pasiuni, ci sitraireain armonie cu legHe Universului, practice rea iubirii d oameni ~,i cautarea virtue asa dupa adevar," Zeno a fost de asemenea primul g,anditor (are a condamnat sdavla ca fiind imorala,

'Cand a sosit laAtena, Pavel avea multe in comun cu stoicii, fn epistolele lui, atunci cand da statu ri etice, conceptele §,i llmbajul stoicilor sunt folosite frecvent alaturi decuvinte dlnTora.

Epicur II inva'tase pe ucenicii Sa] faptul cit simtunle sunt singurul izvor de conoastere a lumii, la care opiniile filozofllor nu pot adauga decat vorbe goalie. Epitetul , .. palavragiu" lieflecta opinia lor nu numai eli privire la Evanghelie, ci si cu privire la dialectica Iilozofica a lui Socrate §] Platon.

·, ;{!.(!~~(!?~:;!:1'.~.~~.~~:j.!~~~.~;~?..~{~~~.~.

Nu fie-a ramas prea mult de la cpicurieni, l [I eoarece scrierile Ior au fost distruse de zelosn

· -zari crestinati dupa Constantin .. Ne-a ramas ins,a d['· laAristotel argumentu] fundamental at oricare·i lorme de ateism filozofic, Fa1"a sa file e]insu~i ateu .. A ristotel a oferit 0. expUcatie 'logical 181 organizarii I, u mii ,care nu are nevoie de principiul Logosului, I[)upii ce afirmal ca ploaia no cade pentru a face rccol ta sa creasca asa cum nu cade pentru a strica girauID pe care fermieeul l-a lii:sa:tafara: la vanturat, A ristote] .ap Ilea acelasi argument la orgaruzarea i ~ Jlel~gentla a vietii,

A~,da'r, de ce nu a:r av,ea ~i P!rlt'till.,1Z tJ·up.ul:ui acee:a~ti relnliel eli .nfltU~Q? De exempiu. .. caninii crese ascutil:i1• adapta'ti Cal sii iaie hrana, iar 1'ruJiari.; sun! pllat.l~ pottiviJi peniru QJ .0 mesteca. Nu peniru cd or Ii fost C:1~e.al~i i~1. aces.t SCDP, ci en ~ezultia:t al'intiilN/p'litrii. La Jd CQ ~:i eLI. oelela,Ue parti ale cOfipului care par sa fie ad,apt:ate 14'1I:UJ scapi. De aceea, t€yricil·I1i.d ~i '(JJ"iu:fJ'de tOtJ\te lucrurile lucreazii lao/,Qltii, ele a.u a'P'ii~u,t cia ,'i clim ar.fi fost CJ'lUI.:tepefltr~:t tI'll SC'Olp :§.i .ou fost pitstn1te, fiin.d ((;dec1)'fJt ,al'cifluite printr-o

spon tt:ulci t,cde .Ulun tr,i:r:ii,. i:,':I: ,f; imp' celucrusile care nu au lost astfel akiifui,te au ,pie'rit ~i 'in:cCl

.

p'ler:

r r

E"{;flf}l,-ti (-;(lli,,:'ltllllit..lu' i (",,11/

Cu alte cuvinte, el spune di organizarea ~i inteligibilitatca Iumii nu sun! expresia Logosului, ci a haosului vesnic,

La baza argumentului lui Aristotel se afla ideea ca lumea exista dintotdeauna. Intr-un numar infinit de ani, orice structura, oricat de cornplexa, poate sa apara la intamplare, Adaptari accidentale, ,;, alcatuite printr-o spontaneitate launtridl"", vor fi pastrate, in tiimp ce fiintele ncadaptate 11au pierit si 'inca pier" _ Este ceea ce Darwin va numimai tarziu selectia naturals.

Este gren sa. adaugi oeva cu adevarat nou la a rglun ente le grecilor; Filozofii ~i teologii nu au facut altceva decat sa le dezvolte intr-o forma sau alta. P,ana astazi, afirmatia lui Platon cat lnteligibilitatea Iogico-matematica a lumii dovedeste existenta unui Creator ramane prineipalul argunlent obiectiv al teismului. iar coneeptul selectiei naturale, fonnulat de Aristotel ell peste dona milenii fnaintea lui Darwin, camane

. , singurul raspuns pe care un ateu ~1 are irnpotriva aceluiasi argument,

Pe aceste doua temeiuri, argumentele pr-o ~i contra se poll: inHinltui la nesfarsit. 10 ultima victorie este imposibila in sfera rafiunii,

Pavel era constient de acest lucru cand a sosit la Atena. A§,a cum putem vedea run epistolele lui, eI considera ca raspunsul final po ate veni: numai prin revelatie, Atenienii nu auzeau aceasta notiune pentru prima data. De peste doua secole

34

D ~",

.. , , , , , ~.,., ", , .. ", , '!.1.e~1;!,:'1~·~~~~~l!.~:~~ft::.:Sf!.r.~~(.~~

Hliblia Iusese tradusain Iimba greaca. Dumnezeul I'I'(~ .unoscut r caruia grecii ii dedicasera un altar la A.t .na, Logosul pe care filozofii lor 11 cunoscusera 'l',I', ratiune primordiala, dar a carui adevarata fiin!,a :;~. a fla dincolo de intelegere, Se revelase evreilor, l ln alt fl1va'tat evreu, Fillon din Alexandria, pusese mai dinainte semnul egalitatii intre Logosul lu i Platen, Legea lui Moise" :§i Illte1epciunea lui ~;()l Inion. Pavel merge insa mai departe ~i spune ('a desi h.Parintele: ~i Facatol'u] universului nu poate fi gas it", El S-a descoperit totusi in trup, in lisus Christos,

Pentru Pavel, sinergia uni versala despre care Aristotel spune.a cat "orie,and si oriunde roate lucrurile Iucreaza Iaolalta, €,le au aparut ell ~i cum ~U' fi fost create pentru un seep" I este expresia unui ~:cop' real care' poate fi inteles numai in Chrisms:

De cllUl parte, ~t,i rncif raa,re lucrurile lucreazd l~mp:reuna (nliV!Cl lfl)V&pYSI) spre binele celor ce iubesc pc Dumnezeu, $i anume s:p'ye bineie celor ce suni ehe-mati dupii planul Sau. Caci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainie i-a ?i haiar:ai' mai dinainte sa fie asemenea chipuiui Fiului Sdu, peniru on El sa fie cel tniiii rlascut din-ire ma! muIJifrcl'Ji.

Diferenta intre Pavel ~i stoici consta in faptul ',a Pavel mte1ege in Chrlstos scopul Universului,

.35

Necunoasterea acestui Stop (jar Platon nu se sfia sa afirme ca nu cunoaste de ce a facut Dumnezeu lumea) face ca ratiunea lara iluminarea revelatiei sa nu posede raspunsul definitiv 181 intrebarea despre existenta lui Dumnezeu, Este 0 situatie simetrica ell lipsa de viziune a iudeilor la citirea Legii, despre care Pavel. vorbeste in. Epistolacatre Corinteni:

Dar e,i au rdmas greo! la min:l'e:ciic'i "ana in ziua de ,Gstitzi, fa citirea Yechiului testament, tleeastii' maram,a, ramane neridicata; fiindca marama este da,tii la 10 parte 111, Chrisioe. Da, pant! asidzi, oind se citeste Moise, rlimane a m't7:rama peste inimile lor. Dar ori de (::ate ori vreunu.l s,e intOQf'Cf! llQ, DOmnJA,t marama esie luatii. Cad Domnul esie Duhul; ~i unde este Duhui Domnului, acola este slobozenia.

(2 Corinrenl :~: l1· 17)

La fel, revelatia naturii este IDviiluita pentru ochii muntori, iar "Jjmaralna este data la 0 partie itl Christos" .. ,. nori de cate ori vreunul se Intoarce la Domnul, mar ama este luata", F ara cunoasterea lui Christos, interpretarea ordinii cosmice ca sirnplu accident este posibila, ~i din punet de vedere logic Iegitima,

De aceea, pe Colioele lui Marte/Pavel va Incerca sa ii conduca pe greci de [a intrebarile fllozofice laraspunsul revelat in Evanghelie.

Ti-au zidi! un mormtint,

Cretanii: mincinosi, fiare, pdntece lenese. Den" iu e",t;i uiu,

Cad 'in tine aoem v,i:alaJjiinJa :~i miscarea ...

n . ,"_' "

£/;1 ,-:.':",-",;I~."'_",- . i'_-- ~.·l--~'·-_ - ...... ,' '.---.~

, " " " " ., -.~.~-~t.~!;(!.~'3E!l:.~~~(;f!:..~€~::..{f!:!:}~(..~:

"i n acest seep va cita din ",Od,a lui Zeus" de ~ ": I' im enides:

"MormantuF' lao care se refera poetul sunt ~ crnplele §i statuile care limitau conceptia despre I[JLunneZieu la mentalitatea de ,_,pantece Ienese", i.ste linia de gandire urmata de Pavel in discursul

"_"-':u

~Ii '" I !!!

Dumnezeu, care a facut lumea §:i toi ce este in ea, este Domnul cerului si al p'ilmantului, ~i' 11.U locuieste 'in tempie flcute de mdini. EI nu esie slujit de' m,i1in.i om,ene~ti}' ca ~i cand ar auea frebuinJil de ceoa. E1, care diituturor uiaia, suflarea ~i ioate lucrurile.: Ciid l1:l El' aoem 'Olal,a; miscarea ~'i !iin ja, dupa cum au zis ~i unii din ,poe1ii oostri.

Pave], a incercat sa ii. c~tige pe greci aratand dl, In contrast cu pietatea taranului lui Aristofan (in IUID,ea lui Pavel taran '~i pagan fiind acelasi cuvant], crestinismul era compatibil cu ratiunea, Sinteza dintre credinta §l ratiune va fi continuata mai tarziu de apologeti si de parmtii bisericesti,

37

...... ,..,.

l;ct:,UNltb ICtJll.6tlllttiJ'le.fC'L/

Din cuvintele lui reiese ll1.sti. clar ca el identifies Logosul grecilor cu Dumnezeul Creator al Bibliei. Cand Pavel j] citeaza pe Epimenides intr-un context Hira, complczenta, in Tit, 1:12 C,ICre'tanii sunt totdeauna niste mincinosi, niste fiare rele, niste pantece lenese."), nu 1'1 va mal numi poet, ci nprofet" ~ Cuvantul profet implica sluprea adevaratului Dumnezeu,

Pavel vorbeste apoi despre natura divina a ornului, despre fratia universals ~i despre rolul providentei in destinul UID,an. Conceptele aeestea nu erau noi pentru audienta sa §i erau In ,general imbrati§ate de stoici. Atunci (and va vorbi insa despre Inviere, epicurienii (pantece Ienese) VOl' rade, iar stoicii sevor scuza,

De O? au respins stoicii doctrine mvierii? Pentru a intelege reactia idealismului gliec, va trebui sa ne intoarceln la Timaeus:

Ceea ce esie cunoscut prin ratiune $i inteUgenja este neschim,biltor. Jar ceea ce este concepui ca opinie prin intermedi'ul si'm.tu.:r.ilor ~i fiirtf rsqiune Sf schim.ba neinceta! ~i piere ~~i ca atare nu este fn mod real.:

Platon considera ca lumea materiala nu are 0 baza ontologies reala, De' aceea, reactia ucenicilor sai nu trebuie inteJeasa ca 0 manifestare de scepticism mtelectual. Invlerea 9i judecata

JJ

De asemenea, ~i' firea tl'~le,aFtii cu 0 d'orinjii m!(JIcaUi dcscoper,ireafiilor lui Dumnezeu. Cad firea a fost s'Up:uBtl desertaciunii - nu de ooie, ci din pricina celui ICe Q supus-o - cu n:iidejdea ans.a ell §i ea V'a fi iziJiivi,td din robia siricdciunii, ca s,n ai'bif parte de slobozenia slaoei COtJ£U01' lui Dumnezeu. Dar ~tim eli panll in ziua de azi, tot1,ta .firea suspi'n,a ~i suferii dureriie nasterii. ~'i' au numai ea, der ~i noi, care aoem cele dinJai roade ale Duhului, S'uspi-nctm 'in noi, ~i l1§fepU[lu lnfierea, adici1 rifscurnpiirareoa trupului nosiru.

(RolH,lni H: 19~23)

l)fl.l1tlt6<V_l~t(/ IUtl i,dtlA.:d . Vd./7{,I'i:

, " --.-. __ -., " __ ,; -.-- ~-::~{ "j"; -_ ---~.:' ..

Inso(~an1na implicit rascumpararea lurniimateriale. po vel va vorbi despre aceasta In Romani:

Mantuirea stoicilor consta in eliberarea sufletului din Inchisoarea trupului ~i a lumii, nu in rascumpararea aeestora,

Din acela~i motiv, grecii nu au descoperit ~tiil1ta in sensu] modern al cuvantului. Platon ~i Aristotel pretuiau geometria ~:i logica dar considerau ca lumea simturilor nu este una demna de atentia filozofilor. Cia atare, incercau sa inte.Jeagal I u mea prin fa tionamente logice far.a sa apeleze la observatie ~i experiment, Un exemplu clasic este afirmatia lui Aristotel cil eel mai greu dintre doua corpuriin cadere va cadea mal repede.Jdeea parea logical §i logica era considerata suficicnta. A trebuit sa treaca aproape doua milenii mai mainte ca

.J!}'

Et;;;lHt~6tHt(f Ett'/il:z/t.etJ~C;l(/

......... 'i +'I''ilili'i '1i i'ij,O' .. i i .. Ii "'io,._ ·.·~ ~ ~"ii ~ ~. 'II'." ~ ~ +,;.,,,., •• , !< ~ ,.,.oil 'II'. ~ ~ ~ ., •.•• · .. ""!'!lI.,.'~ !I ,..,."'''' .,!!I';I " •••• ,.,;0,;0. 1 i" .,..,,,.

Calilei Sa puna ideea la mcercare prin observatie ~i experiment, adica prin simturi~

Epicurienii, pe de alta parte" considerau cEi sirnturile sunt singurul izvor de cunoastere,

Rupture lntre partizanii ratiunii ~i cei ai sim turnor facea imposibila elaborarea unei metode ell adevarat stiintifice de cunoastere, In care teoria §i experimentul lucreaza uupreuna. De aeeea ~tiinta modern a este un produs £II crestlnismulai.

C tini I f '" ',", ... .6'I'·,r;:",1,':I""

.• ,' re§I' trusmu , ahrma "r.ascumpararea u

mantuirea tru.pului;?i a lumii simturilor, Prin aceasta, crestinism ul afirma ea Iumea nu este 0 iluzie, ci 0 realitate obiectiva care poate Ii intel1easa rational. Die aceea, stiinta nu s-a nascut In scolile filozofilon ci tn universitatilepe care biserica le-a infiint.at in Europa pentru instruirea doctorilor In teologie, Desi concluziile §tiinte'] ~i dogmele bisericii au fost adeseori in conflict, §l,tiinta §i teologia apusului s-au stlmulat reciproc intr-un IDOd niciodata lutaInitin alte culturi .

..1'0,',

"""1-

_ .,-

r

.'t- ,0

~~ , \~

;., "

--::: ..

Era moderns 'In ~tHnta Incepe cu un dialog:

d d "" - b '" - '~d'

espre I -- Qua 0 neete mea - ere.

Day eu, Simplici», care am fiicut tesiul. le pot as~gura' ell 0 ghiule'{l care ciinNire~t,e una stu; daM suie de liore eau chiar mal muli nu va aiinge pam,anJul inaintea unui glm'lte de mU5chetii dintiirind numai 0 jum:afate de Uvrii,. daca le l,Q~i sa cadd impreundde la 200 de coti.

Afirmatia face parte' dintr-un dialog mtre cele trei personaje fictive create de Calileo Calilei:

Salvati; Sagredo ~i Simplicio, Era moda timpuhri ca atunci cand un filozof dezbatea opinii diferite, acestea sa poarte masca unor caractere fictive. Simplicio, (un eufemism pentru minte scurta), reprezinta in dialogurile lui Calilei pozitia oficiala a bisericii :~i argumentele lui sunt In totdeauna dernolate de ceilalti do].

Pozitia bisericii era pozitia lui Aristotel, aceea cal eel mal greu dintre dOUEl. obiecte aflate In cia d ere' va atinge parnantul mai repede, Legenda spune ca, Galilei ar fi lasat sa cada doua ghiuleI.e de gret.d:ati diferite din turnul din Pisa, Mai probabil este eEl a Iasat ghiulele sa se rostogoleasca pe un plan mclinat. Concluzia Iui Galilei a fost ca ceea ce face ca un fuJg sa cada mai meet decat o bucata de plumb nu este viteza jntrinseca, ci rezistcnta aerului. Astronautul David Scott a. reeditat experimentul ]asand un fulg l?i 0 buca ta de plumb sacada impreuna pe solul lunar. Absente atmosferei a genera t 0 situatie contraintuitiva: fulgul a atins solul snnultan en bucata de plumb"

Ideea ca asertiunile ell privire la lumea fizica facute de pe 0 pozitie de autoritate, fie ea

d . '" 1"' "" . .=:l:t d in 1 t""

aca e'lDICa sau religtoasa. onca .. e lJ I~eeapla

sau inspirata ar fi persoana. care le face, stau In picioare sau cad atunci cand sunt supuse unui test experimental, l'eprezinta inceputul ereimoderne

in stiinte: reprezinta, de asemenea, prima batalie In ra z boiul absurd dmtre *?tiin t.a ~i rel igi e.

Desi biserica 11 adoptase pe Aristotel ca ~ emelle a teologiei naturale- iar Simplicio era 0 insulta voalata la adresa papei, problema caderii corpurilor nu era de natura sa lni~te bratu 1 lnchizitiei. Nu acelasi lucru se poate spune despre un alt dialog al celor trei personaje, public-at in "I632 sub titlul j.Dialog despre cele dou at sisteme" .

Cele doua sisteme sunt sistemul geocentric, sustinut de' Aristotel ~iPto)emeu, ;7i sistemul heliocentric al lui Copernic,

Aristotel credea cit Pamantul se aHa nemiscat

... - 1- ·U-· 1'" S- 'lL . 1 1

~ n centru _ _ ruversu U 1 ra r ooare e, Luna ill stele e

He rotesc in cere 111 jurul sau. Bunul sim] si un anumit sentiment mistic jj spunea ca Pamantul est,€ centrul Universului iar cercul este forma geometries perfecta, Ideea a fast elaborate de Ptolemeu in secolul II d.H; irrtr-un sistem cosmologic aproape perfect Pamantul se afla tn

- --

centrul Universnlui inconjurat de opt sfere eeresti

pe care graviteaza Soarele, Luna, stelele ~i cele cinci planete cunoscute pe atunci,

Biserica s-al simtit acasa in Universul lui Ptolemeu, deoarece lasa loc pentru eel' deasupra celei de-a opta sfere. De acolo vine expresia lIal noualea cer". Cosmologia populara Inainte de'

P- 1 . "'. tV' d '-'" .

to emeu sustinea ca exista u oua srere ceresti, una

pe care :se mi:~ca, Luna, stelele :~:i cele cind planete vizibile ~i a dona pe care fie afl,a stelele fixe,

D -' ..

, , , , .. ,.,' :.,. ~ ~~~ {;I!:.!:fl8{:: .. '!:.'~~}~~~£4:::~{-:. :::l!:l~~f: (,~~:/

....... , __ '" '" f 1I1Iiiol i';''' ~.,., '" ~!!I'f!!!lI •• ,If! .' •••• 'II!! I'll' I IIIF. II ,i •• , •• 'iII"" iliI!li! ;ollli'" 'I ~ Ii I;i,"" ~ ~;I;& • I' 1I!1fiii!"';' _ ~''!O ,III.r.,1 ..,L. ~ !'~'!i ""1 i ,;;,;; L. io. f!'Ii iFoIi i Ii io ill .. i,i II • ., ~ 0; 10", or ..

Deasupra stelelor se afla "al treilea cern, tronul Iui Durnnezeu Apostolul Pavel, vorbind despre viziunea lui cereasca, spune ca a fost luat la ... .al treilea cer". Pavel foloseste notiuni de cosmologie populara din timpul sau.

Ceea ce l~a filCD t pe Ptolemeu s~l imparta Universul In opt sfere concentrice era nevoia unui sistem care sa i1 aiute sa prezica miscarea complicata a corpurilor ceresti. Sistemul a functionat destul de' bine, dar avea problems serioase cu fazele lunii, Acestea nu puteau fi prezise decal plecand de la premise 01 distants dintre Pamant *?i Luna se dubleaza uneori.

Copernic a_ dovedlt ca problema este eliminata daca Luna este considerata singurul satelit al Pamantului, iar Pamantul impreuna ell celelalte planete se rotesc in jurul Soa:relui. Copernic insu~,i avea indoiefi serioase eu privire [a realitatea fizica a unui Univers heliocentric. Mai degraba considera heliocentrismul un sistem conventional pentru a calcula traiectoriile corpurilor ceresti.

fn dialogul despre cele doua sisteme, Calllei judeca cele doua opinii dupa acelasi criteriu pe care II aplicase la caderea corpurilor: testul experimenta 1...

Pentru a demonstra ca Pamantul se 'inva:rte in jurul Soarelui, Calilei a folosit teleseopul, noua inventie a ~1€Juiltorilor de Ientile din Amsterdam. 'Ielescopul a demonstrat cai satelitii lui Jupiter se

, " !.2 ~':(!.4!E!:..~~~;. .. ~'!.t:/!t!.1:£~ .{£If?!.!.?~

fnvart in jurul sau. Existenta lor contrazicea teza ~ui Aristotel ca toate eorpurile ceresti se invart in jurul Pamantului, Mail mult, telescopul i-a permis lui Calilei sa studieze fazele planetelor, sa vada pete in Scare :;;i munti ;~i mari pe Luna. Sferele -er,e~ti nu erau forme perfects asa cum se credea, I ,amantul era 00 planetf ]jntre alte planete, Sistemul pe care Copernic 11 demonstrase doar matematic era acum dovedit prin observatie.

Privind dincolo de limitele sistemului solar, Galilei a V3zUt ca ceea ce numim Calea Lactee era .. , privita prin telescop, 0 puzderie nenumarata de stele, Intrucat celemai multe stele nu I~i schimba pozitia pe cer, Gali1ei a aiuns la concluzia di stelele sunt Ia randul lor sori aflati la distants uriase ..

La 20 dccembrie 1614, dominicanul Tommaso Caccini a tinut 0 predica la Biserica Santa Maria Novella din Florenta pe baza textului din Faptele Apostolilor 1.11:. I,Barbatt Galileeni, de ce sta1ti ~:i va uitati la cer?" Caccini a folosit textul (a pe u.n joe de cuvinte pentru a denunta preocuparea lui Calilei en astronomia, IIDaca, matematica :~i ~tiillta - spune el - contrazic Biblia, sunt eretice, Ideea ca Pamantul se invarte este eretica pentru dl Biblia afirma ca Pamantul este imobil. rr

Predica lui Caccini a fost scanteia care a aprins persecutia impotriva lui Calilei, Caccini va depime marturie impotriva lui In fala Inchizitiei ~i val face canera in ordinul dominican pe acelasi temei, Argumentele lui ne intereseaza aiel din

doua nlotiv,e.M',aj jnt~U pentru ea dam vrem sa i:nte1egem natura confllctule: dintre §Hinta \?i religie'frebuie sa 1tn~ergem la oF'igb1ea lui. In al doilea ]I:and pentru rea reprezinta 0 atitudine tipica,

Caccini era, un amestec die Ignoranta, fanatism ~§,i oportunism politic, asa CUlm se poate g,asi in orice timp §,j III orice bi.sellic2L Intrebat de marele inchizitor daca are ceva personal. Impotriva lui Calilei, of era, raspunsul claslc: nMii fOg pentru el." Demagogia 1 ui era insa cakulata sa ,faca, s,it vibreze o coarda in inirna credinciosilor, Galilei sustinea ca, cifrele ~j experimentul snnt testul finalal unei teorii, Caccini sustinea ca testul final este Biblia,

Exista, putini credinciosi in rimpul nostru care sa nu fie deplin convinsi di Calilei a avut dreptate, Existao1.sa. la fel de putinll care no ar spune "AminJ'" J81 auzul argumentului lui Caccini intr-u n alt context.

Cuvintele de Ina] JOB Bunt preluate de pe un websiteevanghelic:

At:fU1C'.i cdnd cfe~tbdi surd ,dea:co.rd cu Iumea ell pot accepta metode omene~ti faiUb:ile de ,dcdt1.n~'lJrJ; i,:rterplretar:ea Bibliei,€'l Stint de scord cu lumea f..iJ, BibNa nu este dcmrtii de incredere. £i co'm'tu1.icii l11eS,Qjul eli omul, p'ri'l~ Sh1':e' l¥'lsu~:i, incie-pen;tlemt tte revellltie, ,t,oate determina ~¥ impun« t:ul,evilr'u.l asupra Cuvd:n,hJlu.~ ,ll~i Dumnezeu.

, I

................................................................ (21!:~'!.:1~;~'1::.. ~(.!{/t~ ... ,~{:; ~~?: .:;!.{!.'!.:."

Coneeptul conform csruia Biblia nu poate contine 'gre~e:li se numeste ineranta bibli .3. 111 glens Iltr~g, ineranta biblical este asociata cu fundamenl .. IIU mul religios, pozitj,a teologica pre care evanghelicii din SUA. au adoptat-o la Inceputul sccolului X.X'" in opozitie cu moderrusmul. lneranta nu trebuie confundata ell infailibilitatea, Notiunea de' mfailibilitate implica ideea ca Biblia este 0 busola care nu gre~e~t,e in ceea ce priveste

unoa terea lui Dumne zeu ~Ii drumul spre cer;, dar nu susjine absente erorilor ccntingente ..

Nu ,es,ie' intampliitor Iaptul Cia, is-toria lui I ~alHei a f'amas piina, astazi argumentuI principal :11 necredincioeiler. Ni se da impresia i(~.a; trebuie sa alegem intre fundamentallsmul gtHagios al U11Ui , accini ~i UUratuID filozofic all unui sceptic nu mai putin fundamentalist fin feluI sau. Dar cei care se folosesc de cazul lui IG,aU11ei pentru a avansa 0 agenda anti-teista ignonl chiar pozitia marelul fnvat.at

Galilei eta un catolic credincios in a carui minte nu exista loc pentru un divert intre ~,"tii_nta si Biblie, Viziunea lui eu privire la relatia dintre cele doua este eel mai bine exprimata in scrisoarea catre 'Don Benedetto Castelli de la 21 decembrie l.61131, In aceasta scrisoare, Calileo propune doctrine celor doua carti.. Calilei pleaca de la ideea lea atat Biblia §,j cat §i natura. t~i au originea la Dumnezeu .. 11Cartea Revelatiei" a fost scrisa ca sa ne tnvete " cum. samerg,e'm la cer", ;"Carh~·a Naturii" al fost

47

scrisaca sa ne tnv1ete' ,ICllJl1 me~ge cerul". Pentru ca amandoua vin de' Ia Dumnezeu, cele doua .AU se pot contr azice,

"CartEaN,aturn'~ a fast scrisa ttl Iimbajul matsmancilor: de aceea ,~tiinta este metoda core eta de a o citi, Afirmatiile Scrtpturii nu sunt potrivite pentru ceroetareaacestei carll.

,,'C,artea Revelatiei" a fost scrisa ca. sa ne llnvete tot ce trebuie sa. stim pentru at'r2H 0 viala sfanta .. lntelegerea. ei are labaza exe;geza bibliciL Dar chiar ~,il I, interpretii int:ei'epli" pot in~e]:eg;e gre~i·t Scripture, asa eEl exegeza bibUc,a trebuie desehisa pentru revizuire ..

Biblia o£era 0 perspectiva finiti. cu privire la natura §i 0 perspectiva IDllfini'ta tCU privire Ia vointa luiDurnnezeu, care dnee 121 m.a.n tu ire, :~tiinta. are o perspectiva infinita eu privire la natura, dar nu conduce, Ja mantuiJie.

Concluzia Iu~ Galilei este omttebare retorica:

Cdd cine V.'a p1.m,e iimii« min/Ii onfulu:i?

Cine 'Uta iruir:iizrti sa s-punii cil no! Ctm:oll@t'(!J'n' tot ce este de' CU~ll}SCUt?

tn 16,16,B,]serica a asezat lucrarea lui Copemic ill indexu] dlrtilor interzise I .. pana va fi corectata de cucemicii cenzori", Va ra.m~ane acolo pana in 183S. Tot ill 161~:;'.. Inchizitia l-a somat pe 'G,alHei sa abandoneze ideea., In 1632.. GEdilei incearca :sa se ascunda in spatele protagonlstilor

., ", " __ _ ,._ !2.'!..~~l!.~.~.:.~t!:.f~~~!i.~~~~.§t:{!!·~.~~~

tU1U~ dialog .filozofic pe care Ilregizeazamtr-un BInd care pune in evidenta ignorantalui Simplicio, Illl.~rtato'rul d. cuvant al Bisericii, Biserica 111.1. a fest

I ~ -loc entuziasmata Calilei a plaHt indrazneala de II~ deschide portile cunoasterii ,§,tiintificle cu arestul 'I J ~ vi,ata [a domidliu.

Cu pu.tull timp inaintea mortii, Galilei a fost vizitat de poetul britanic John Milton. Un puritan radical ~i un mare clasicist, 'Milton este autorul rcnurnitului poem epic Paradisul pierdut, Ceea t'" deosebeste poemul lui Milton de vcreatiile .mterioare pe aceeasi 'tema este realismul cu l'are sc,enele bibltce ale conflictului cosmic ihtre II .. ucifer impreuna ell. inglerii 8,ii ~.i ostile ceresti, creatia '~il eaderea omului, SUint regizate in decorul unlversulni Iui Calilei, Departe de a avea motive sa se teama de cartea naturii, cercetatorii Bibliei aveau sa fie inspira·l.i §i imbog,a~it, prin studiulei,

Galilei a dus principiul Reforrnatiunii dincolo de Sola Scriptura .. A§la cum reformatorli 1.1U revendicat dreptul fiecarui credincios de a interprets B,iblia mdependent de autoritatea lsiserizii, (;'aHlei 18 revendicat dreptul oricarei rninti de a interpreta natura independent de felul

urn Biserica interpreteaza Biblia, Aceasta face ca Galiiei sa fie un protestant de religie catolica Nu - ste un aecident faptul c:a t,fDialogul" saunu a fost publicat Ia Roma sau la Sevilla" ci in Amsterdam, Unii .refonnatori,..Lufuer printre ,ei, erau de parere ea Biblia ~i sistemul lui Ccpernic sunt

4.!l

mcompatibile. Pentru Luther, Copernic era doar linn astronom ticnif":

, •. l'U!!'iJUJ1.ul asia at' v,rea sa .riisto:arne Jrumoasa .~tii:n,t,tf a astronomiei. Dar SJifnttl Sc:ripturi1 ne epune cd Ioeua i-a porund:

Soarelui sir stea nemiscat, nu Piimontului.

Prmcipiul protestant a] liberta'tii. de con~tiil1ta I-a Hlcuttnsa pe' Luther in stare sal Itolere.ze' ceea tie' nu lnt:e.lege.a .. Din acelasi motil'V;: universit,atile catolice i§i vox pierde d,upaGaHle'i pozitia de pionierat intelectual pe' care 0 detinusera in timpul Renasteri i., Indl'ept.a'tivea finala .~i irevocabila a lui GaUlei va veni peste cateva deeenii de la un protestant radical ~:i pasionat cercetator al Bibliei, numit Isaac Newton. La Roma §i in statul papal, Copernic ~i Galilei vor continua sa fie cenzurati pana inc 1835.

Drama lui Galilei continual sa fie jucata leu ma,~,til diiferite. Persistenta ei este corolarul unei reformatiuni ne term inate, Durnnezeu ne vorbeste alit prin Cartea Cartllor ,cat ~i prin Cartea Naturii, Luther si Calvin au refuzat sa-i recunoasca Bisericii dreptul de' a ne spune cum sa int:elegem Biblia. Nu a trecut un secol mai inainte ca Galilei s,a .. i refuze Biseridi: dreptul de' a ne spune cum sa fnt,elegem cosmosul. Protestantismul adevarat se bazeaza pe· implementarea radicala a acestor doua principii. Ole aceea, oricine Ii recunoaste pe Iisus

................ ,., ",. " ,. __ .,' !2(~ ~!:{!~'~?!;;B~:."!.~:~~:J!~~~E~r.$f!f.?~('.?~

't 'hristos ca Mantuito'f este fratele men, indiferent 'I ~tl convlngerile lui ~tHntifice,.

Biserica secolului XXI este la fel de diversa rntelectual pe ca:t este de div <rsa §i etnic sau social. :( )[ stfel de d iversi tate' (Jere mai degrabii. 0 teologie II dialogului deschis decat limbajul de lemn a] nnui n·!~z.CrediI'11Cio~.ii nu trebuie sa i§i lase creierul Illi garderoba atunci cand vin la biserica, Tinerii nu trebuie sa se sbnta; vinovati pentru lea, iii pun i ntrebari, Ceicaregandesc independent nu trebuie Ii 119ati teologic.

Once trece de uceasta vine de la A~1tihrisL

5t

.

• I

T'EL- E'S"C:_-"O"--"P-:"'U'lr'H" U' 'B'BLE

- 1 -' ..... 1 1 '. -" , _:_ - . I I .. ,' I "

- _, I .. . ".." - .... . . . , - ; __ ' I! _ . '_ I. '. I ,_ _"

- -

~I REFO'RMi\T'IU,NEA

"/ ,

, .

Pentru entuziastii 1~lcol.ii seculare ,exista un paradox in istoria ;?tiintei. Emanciparea Europei din manastirea Evului Mediu nu a avut 10c intr-unu L dintre faimoasele centre ale Renasterii, asacum ne-am a~,tepta. S,tiinta a rupt pentru prima data catusele superstitiei fntr-· scoala de misionari evanghelici,

Semina rul teologic din Maulbr:onn era 'tot ce putea fi mai diferit de' eleganta scolilor din Italia, unde Galilei compunea dialoguri

•• !!i i. ".1 i !!II.;. !' '!o."'~ .. i i,.&'9 .'~!'!I II i .. ~ .. ~ ! !It;Ii •• "''11 .,II' •• '.'I! "I'1I'1I1i1i,i,,!! !I'l'! !!'!!! I! i, iI ••• Ii •• op" i i •••• '" fit i.JI." 1' " """~ '"''!' •••• a,!, c ••• ", .. iii .!lii i

fi1nzofi:co-~tiintifice 'in stil clasic, 1n contextul unei Reformajiuni mea tinere 9i luptand sa supravietulasca, serninarul sernanamai degraba cu 0 ~coal,a militara, unde tinerii erau instruitj cum sa foloseasca Biblia impotriva formidabiIei fortarete romano-catolice, Era un loc unde disciplina scolastica era subordonata patosului misionar ~i unde seminaristii erau instruiti cum saapere eredinta atat Ja am von cat gll in beciurile Inchizitiei,

Johannes Kepler s-a naseut in 1571 in Cermania ~,j a fost trimis s.a studieze la seminarul din Maulbronn. Inteligent §'i independent, Kepler a fost W1 singuratic to timpul celor doi ani de seminar, La fel ca Luther, a cunoscut disperarea con§tiinte'i vinovate ~i a trait adinc renasterea pocaintel, Me ulbronn nu era 0 universitate caJie sa pregateasca doctor! in teologie, Era. un seminar provincial co profesorl de mana a doua, Era lnsa fn acelasi timp 0 §,coala modelata de etosul protesta __ nt al el ibel~axil judec"tii individuale de' sub tirania autoritatH bisericli. Sci ceea c,e este mai important, pentru profes orii din Maulbronn teologia lui Martin Luther' nu devenise inca luterarusm,

Luther a asezat cautarea adevarului des-pre' DUmJleZeU deasupra oricarei dogme. Era 0 teologie iconoelasta ill care BibUa este ciocanul ,care sfarama idolii, Kepler a mers de la teologie iconoclasta la etiinta iconoclasta. Cerul instelat era pentru el ceea ce Biblia fusese pentru Luther;

ZJ . ". .

.................... , "., , , , -:: .. ,~~!~!-~~~§:-.~f:..~~;!!:j!~~~:~(.~:.:S!{!.?:~(~'

r.irtca care i-a condus la 0 noua inte11egere a lui. II: )Ulnnezeu" to i'fl'te'l,eg:e'~e care iJj va elibera nu uumai de stcreotipurne scolastice, ci si deteama ,~i

i novatia obsesi va a anilor de seminar.

Tim Pi de mii de ani" oameniipriiviser,i II lnlTI,antul ,§,i cerul ca doua universuri disti ncte,

'hiar §,i pentru un pionier al cunoasterii ca Nicolaus 'Cop. rnic, cerul era un taram al pO'rfeq,iunH ~] forrnelor ideale, ,'onvilngelie,a cit IJ lanetele se mit§lc,a pe orbite circulare era bazata 'II c Ideea ca cercul este forma perfects. Galilei nu se ga,ndea ca aceeasi lege care guve,rna cade'rea celor doua ghiulcle din turnul din Pisa expUca ~i miscarea planetelor in juru 1 Soarelui.

Vtata lui Kepler' a fost 0 cautare en tuziasta §i apreape obsesiva dupa ceea c . el numea I,annonia universala", Conform ale' stui concept, Universul trebuia sa fie un sistem unic arrnonios, in care ccrul si P,amantu] snnt supuse acelorasi legi,

Kepler va descoperi armenia calutata catre s,f,ar~itul vietii, Explorarea Universului, de la zborurile spatiale la telescopul Hubble .. are ijnca la baza lucrarea Iui, Lumea 81 uitat insa ca in spatele acestei ~'UcI'arj se afUi cautarea adevarului despre DUIDlleZeUIIl natura.

Ideea armoniei universale i-a venit lui Kepler La cursul de geolnetrie. La fel ca Platen malin tea Iui, seminaristul din Maulbronn a vazut in geometrie 'xpr1esiil Logosului etern:

55

Geometria e:xistli dinainiea Crealiunii'. Este co-etenti cu mmiealui Dumnezeu. Geametria l~a ofeYi,! lui Dumnezeu un model pentru creaiie.

1m 1589, Kepler a absolvit seminarul ~i 50-a. 111S,cr1S la universitatea din Tubingen. Universitatea este faimoasa astazi ca 0 11eintrerupUi alma maier pentru avangarda il1'ie!ectuaUil a protestantismului, In seoolul XVI, Tublngen era deja cunoscuta ca 0 ,~coata, deschisa pentru curente not. ,Aid Kepler v,a fi ini;~jat de un profesor in cosmologia lui Copernic,

Este interesant faptul ca Kepler a gasit Imediat un suport biblic pentru he'li1oc:entrism. Pentru I, natura era 0- parabola cosmica a Evangh liei, Soarele este in Biblie 01 metafora pentru Christos, Era numai normal ca Universul sa se roteasca in jurul Soarelui,

Dupa absolvire, Kepler a primit 0 ofetta P' ntru catedra de maternatica din Graz. '0 accepta cu entuziasmca pe un mijloc providential de a ... §i dedica viata descopenrn armoniei universale, .Pe langa predarea matematicii, trebuia saediteze un almanah aJ vrernii ~,i s.afa·ca horoscopul pentru ducele de' IGrl2iZ"Kepller se va seuza in glu.ma, pentru activitatea lui ca astrolog, spunand ca Dumnez _ U, care' ,81 dat fiecarui anirnal un n1i:jloc de subzistent,a, a. daruit astronomuhii astrologia, In spatele glum.ei, se ascunde to home amara, Lumea

ipocrizia nu am eiudiat-o. Stud serioe cu prioirel« criedinla mea. Nu mil ioc CU ,CJJ.

D .' 'v •

.... ' , ' , " .. " ,", ~~~ ~!.? ~~~~£~~. (-~~~//.~~E1.:':§!:f..?!!.~~

v a prejui Intotdeauna pseudo-a tiinta de' senzatie I nai degr ' -aba de,ca.'tadviiruL

, ,

Compromisul aduce compromis. Ducele 1'1 va , ere sa accepte 0' profesiune formala de credinta catolica, Kepler ii va raspunde cu to reterire la anii :I 'i n Maulbronn,

Kepler prefera exilul in Iocul confortul ui de client al Duoelui de Graz §-i pleaca Ia Praga. Ceea

" 11 atragea acolo era prezenta unui olandez fs irnos §Ii bogat, devenit rnatematician imperial:

Tycho Brahe, Inainte ca Calilei sa fi construit teleseopul sau, Tychol inventase aparate exorbitant de scumpe pentru masurarea exacta a orbitelor cere~.ti. Era CIlROSI(l-1,{ ca Gel mai bun observator al

erului din toate timpurile tJi poseda datele de care Kepler avea nevoie ca ,sa verifice teoria armoniel universals ..

Tycho ]1 angajeaza pe Kepler In echipa lui, dar se dovedeste un maestru dificil, Ideea d a tmparta.~i rodul unei vieti de cercetare cu un ta,n air in care vedea un potential rival, nu se potrivea cu natura ego centricaa olandezului,

Numai pe patul de moarte Tycho I-a chemat pc Kepler sa Ii incredinteze tamele lui.uNu 'na Iasa sa fi trait in zadar'i ii va cere el. Rugamintea era fndrepUlti,ta .. Observatiile lui Tycho nu duceau

57

nicaiet'L fara to interpretare teoretidi la care el nu jeusise sa ajunga. Pe de alta parte, geniul de teoretician al lui. Kepler era neputincios f,ara observajiilc l.ui! Brahe, Numai munca unita a celor doi putea duce ia dezlegarea tainelor cerului,

Ajuns matematician imperial dupa moartea maestrului sau, Kepler se dedi.ca. interpretarii observatiilor pe care acesta Ie obtinuse intr-o viata. intre.aga.. Tycho i[ avertizase sa acorde 0 atentie speciala orbitei lui Marte'. Urmarind repetatele 'masuratori ale traiectoriei planetei rosii, Kepler se Ioveste de aceeasi pmoblema care i[ nedumerise pe' 'Iycho: orbitacirculara a. lui Marte 1111 jurul soarelui eraimposibil de calculat ..

K 1_· . ..." ". f: 1 I d

__ !eper nnagmeaza ~1 .f12Vlzutei,t,etote ur ae

traieetorii posibile pentru Martie. De fiecare data planeta rosie fie' aHa cateva grade aUituri de pozitia calcubll'ta.UnaU:uI ar fi rotunjit cUriel,e~i s-ar fi declarat multumit, Existau doua motive care il impmedmc,au pe Kepler sa faJrC'a asa.

Mai IhtaL .el privea cerul ca. pe 0 a doua Biblie. Era cartea s.cdsl die Dumnezeu in Iimbajul geometriei. A scoate saua adsuga La cartea naturf era la tel de ne'ing,aduit ca. ~i amendarea Cuvantului condamnata in. ultimele versete ale Apocalipsei,

InaJ doilea rand, Kepler era un protestant, Diferenta dintre Luther ~~ oponentii salt fusese ca de cate ori Bfblia §i dogmele bisericii se contraziceau, Luther aIege,a Biblia .. In astronomie,

............. , , .. , , .. "' !2!~=~?~!~~~:.f~~~j.lft.Ef.? .. !t.~t?~~!!

't epler va avea de' ales intre dogma, fUozofi,c;a ,a l:lrcrfe'C'ti[:unii circulars a, traiectoriilor oeresti, care IIIU8!ese axioms mce'pand de la Aristotel, §,J ceea (I scria in cartea naturii, TO!irnvatatii main tea lu~ fusesera de partea traditiei filozofice. ICa 0 rcplicare m cifre a profesiunii Iul Luther ,lnaintea i',ietei din Worms" Kepler va ramane la ce :sUi seas 1n cartea naturii, A fost Reformatiunea in astronomie, Fara aceasta reformatiuno, fliraK,epl,er :;ii tar.a martiril protestanti care au privit drept Un, odni inchizitorilor, l1U am fi ajuns niciodata pe , unit

Kepler' a in'te1es ,ca, Marte nu se inv,a.rtJe in, jun1l1! Soarelui intr-un c re perfect, ci In'tr-o elipsa,

eHpsa este un oval care are doua centre numite r care, Principala proprietate a une ~ elipse est' ca dacamasurarn distanta de la un punct de pe elipsa la ce~~e doua focare, suma distantelor este egal,a, oriunde s-ar situa punctul pe eUps,a. Acelasi lucru . zste adevarat pentru celelalte planete, desi orbilte1e lor sunt mai putin eliptice .. Soarele nu 'se .ana ill central orbitei ci intr ... unult dintre focare,

Cand 0 planeta :se apropie de Soave, viteza .J'i 'crete. e,and este mai departs de Soare viteza scade, Una dintre problemele astronomiei inainte de Kepler era aceea ca oamenii se asteptau ca planetele sa 'strabata orbitele lor rCuvlteze uniforme, 1ntr .. o miscare cireulara uniforma, fracljl1.ni egale din circumferinta orbitei vor fi sltr,abatute In limp egal,

.5.9

Kepler a deseoperit ca Intr-o orhit3. eliptica exista 0 aHa lege: distantele de Ia doua puncte de' pe orbita pana la Soare creeaza 0 arie ascupt,a cu unghiu] In scare, le,and planeta este mai lapfoape' de scare, aria este malmica, dar planets strabate distanta intre cele douapuncte· In tirnp mai scurt, Cand planets este Ia focarul OptlSt viteza die deplasare fntre cele doua puncte este mai midi dar aria este mai mar-e. Indiferent de viteza planetei, aceeasi arie 'in interiorul elipsei este acoperita in ullUapegale de timp ..

Lege,a orbitei eliptiee ~i legea stf'ibater.ii de suprafete uniforme in unititi ega]e de timp sunt primele dona legi alearmoniei universale descoperite de Kepler, Multi ani mai tsrziu, Kepler va descoperi 0 atreia .. J,I2~ge, formula care ne ajuta sa calculam hmgimea anului pe orice planeta din sistemulsolar, Legea a treia a armoniei universale afirma. cll patratul perioadei in care' 0 planeta se' roteste 0 data fn jurul Soarelui este egal CD cubul distantei de' la Soare, Ecuatia matematica este aJ=p~:...

d · d d it '. I'. , .. ] S· , 1'·

unoe p este perJoar ra oe revotutie 111 jurui eoare UlL

maSUI,ata in ani p,imante§H ~i. a este distanta pa.ni la Scare m,asura·ta ill uniUiti astronomice, a umtate astronomica este distanta de laPa_m,anl la Soare, [upltcr .. de' exemplu Be atla la cind unHiti astronomiee de Soare, lea atare formula via 6: 53:pf respectiv 125:....: p~.,C'alienumar fnmultH ell sine este eg.a~ leu 125?Rezultatul aproxirnativ este 11

so

Cu aceasf{f sinifonie lie tnxi or11!u/ poaie sii i1derprdeze ve~,nicia intr-un: singu:r ceas, §i sa guste 'tn mica rnasu:ra desfotaretl ,Matelui' Artist, Dumnez,eu., .. scriu acells:tii cart,€! ca sii fie ci titif scum sau dupa moartea mea, ce-mi pasa. Pot tlftepfQ' un se,cO'l' peniru un citao« ,a~Q' cum Dumnezeu a Cl§tep,ta,t 6.,00'0' de ani pentru un martor.

D '" .

.... .. " "' .. ,. ",. , ", .. ,' , ,." ",: .:~l!!.{~!~~,(1:.. !.~~?:).!.:'~~:,.~~~~ :s(!l.?t!.:~

ani pam,ante;9,ti" adicachiar timpul in care Jupiter -x "~cubll 0 miscare de revolutie in jurul Soarelui,

Legile armonk ,'i universale au ramas ~i vor r,a,mane la temelia astrofizicii ~i, a navigajiei xpatiale, Pentru Kepler, valoarea lor consta insa in primulrand mt[~o descoperire a, lui Dumnezeu :m I ucrarea Lui;

Kepler nucuno~tle!a ceuza pentru care planetele i§i accelereaza miscarea atunci cand se a propie de Soare simcetinesctn directia OP\1'8~t Explicapa avea sa a. of ere' Newton, la 36 de ani dupa moartea lui. 'Kepler. Paralela ell un pendul

w • ,. lereaza . '.

a carui rmscare se acce ereaza sprecentru ~1 se

rncetine'~te spr-e extremitatile perioadei Ii sugereaza insa 0 explicatie surprinzator de realists:

Scopul meuesie s'd arlit leii ,'I'fla,~ina c€r,easr:a se asea:m,ana mai d,~grClbH cu un ceesornic cu pendu! ,decd~t cu un organis:m tiiuin.: ioai« mi~carile sunt cauzaie de' 0 forta Ina,g11.eticli

£--4·'" it· (·1' t .

:~ , ,I _,' ',I . ~. ,'. ,'... '_ . : , •... ~_, ' ' . -, ',.', .','''' I' ."!! i'!!ii , ~

. j/UHZ .. .l· '. _./lJH..6 .' l'UILlIU:blYI/

simp/iii asa cum mi~ciirile pendulului unui ceasomic SIU1!.t cauzate doar de greutaiea ei.:

Kepler i-a invatat pe oameni sa citeasca ceasul Creatorului .. ln revel'S, descoperirea lui avea sa imbog,ateasca vocabularul in care vorbim despre Dumnezeu en 0 noua metafora. Grice dezbatere en privire la originea Universului die atunci incolo trebuie sa ia in discutie existenta Ceasornicarului,

: ~

...

~:

~ j l'

#S" _<> ~

S"~~ 1: ~>,.::

.... '\·n:t

,f.-'Qf

MA ._- ~'.I:

......• - ... - .1', •.•.. I

v-, E~.LRII

CELOR~DOdA CEASURI

.J. -

, ,

, *' .

. ; f:

Isaac Newton s~a nascut in noaptea de Craciun in 1642 ~i era asa de slab meat a fost de [a bun inceput ccnsiderat aproape un avorton, lrascibil, asocialsi semi-autist, Newton a fost unul dintre acele daruri scum.pe pc care Dumnezeu le ofe.ra omeniril fntr-un ambalaj de hartie iettina, L ucrarea sa de capat~it P'hilosophire N atumlis Principia Mafhe.matica (","Principii matematice de filozofie a naturH"),p€ scurf Principia: sauPrin'cipi:a Mathematica: este considerata cea mai importanta

lucrare dill istoria stiintei, Importanta cum Ie'S tel ar fi gre:u de' crezut eai darca Newton ar fi publicat P'ri1~1:cipia in zilele noastre ar fi avut vreo :~,an8a sa fie recanoscut, Lucrarea ltd fncalca 0 regula fundamenta1i a, comunicarilor ~tiinpfi![Je': se refe'dl explicit Ia Dumnezeu,

La. fel ca §i Einstein mai tarziu, Newton a fORt: caracterizat de 0 rever-e'llta reUgioas,a In fata imensitatii ~i bogEttiei Universului, Cuv.intele lui

Nit §tiu cum m'iiteu in Jaj"t1 h\imii~ dar mie rn'i se pare cit sun t U:fl bif:iat care se j(JlJrcii r~U! molul milrU ~!i 51! dishiea:zii ctluliind din; rr:imp In H~np 1Jiletr.iceh! mail colm'ale deeat d'e ooicei $i2,U 0 sooied 'J:o~ie> tn ;timp ce marei,e' ocean cd adel:JQ~riIJ,ltt:i se int'iltde necunO,5cu,t in/aJa mea.

Se spune ca lui Newton i-a venit ideea gravitatiei urdversale atunci calld i ... a rCazut un mar 'i'n cap. EI Insusi afirma ca marulnu i-a cazut in cap dar ca ideea gravita1:ieij universale i-a venit privind la un mar ciz,and. Ideea lui este simpla; aceeasi forti care farce merele s,a cadi .. misca ~i rotile orologiului ceresc,

Toate corpurile din Untvers se atrag intre ele cu 0 forti proportional a cu masa IDllsumata a corpnrilor ~i invers propor~j.onala cu patratu 1 distantei. Ceea te inseamna tii d,dCaJ distanta intre doua corpuri se dubleaza, forta gravitapei scade

......................... " ,,, P..~~~~~!~:.:'!.'::#f,~.9r.f. !£.{!~~!!.

tie patru ori. Da,ca distanta creste de zece ori, forta '~·r,avila'tiej scade de '0 sut,a, de orl .. Daca, ar scadea rn ai repede, planetele s-ar pierde in spatiu. Daca ar s - ~dea mai incet; s-ar pra.bu§i In spirala pe Soare.

Newton avea pe atunci 23 de ani gi se afla lntr-o vacanta fortata de doi ani din cauza unei cpidemii, Pentru ca geometria euclidiana l1U iii ole:re'C1 instrumentuJ de' care .avea nevoie sa calculeze orbitele corpurilor oeresti in relatie

u forta ,gr a vitatjei, a mventat in fuga calculul Id,.feliential §i integr,aL Pe baza lui a explieat nu numai elipsele lui Kepler, ci '§i faptul eEl traiectoriile cometelor ~i ale alt.or corpuri pot fi de asemenea parabola sau hiperbole,

Marea pasiune a vietii lui Newton nu a fostinsa. Cartea Naturii, ci Cartea Cartilor:.. Ca cercetator ai Bibliei, a fosr Ia fel de' creativ §i original cum a fost ca om de ~tiinta. A'~a cum se ~tie illSa, ~;tiint,a poat:e fi do;gm,aUca, dar in cele din urma cedeaza in- fata faptelor ~j a logidi Oamenii Bisericii sunt de obicei mai putini deschisi, ,A~a se face ca Newton nu este Ia fel de cunoscut ca t!eo!og".

Newton credea (pe buna dreptate), ca Biserica s-a indepartat de la temelia apostolica dup"a; pnmul secol de exis,t,enta.. acceptand influente pa,g,§.ne.Credea de asemenea ca acolo unde Biserica .a lost mfluenta ta de pagani, invats'til evrei dill Evul Mediu" ca Maimonide, sunt 0 mai bun! .ciilauza decat teologu scolastici ..

165

ii. ~;;; ,J;I-.,! II ".' ••• r ·.·~!!! I il iii !!Ii ~ ,,"'!e".'.' •• l'tllii. !I •• ,iI' ••• "I1 jj; •• ",!!,;"~,j i! 'I!!II~ •••. ~ ;!II'I-. i. '1I"'i i i •• , I •• ! 'Hliii i ,~ •• '!'!II! I j It! ~'lliI i ! i.

Nu este de mirare le,a Biserica Catolica nu s ... a U1.8at impresionata de calculele lui, ~ ,S ramas la Ptolem u. De altfel, ewton a fost privit cu ironie ~i scepticism sa de cteridianglicani din timpul san. ntn toate timpurile ~i in toate locurile, preotul este dusmanul §tiint,ei §eial Ube:rtatiLI:I (fhomas Jefferson)

Marea pasiune a lui Newton a fost pr,ofetia

:II... 'b- 11",'" d ,,'..... ,'" ' , '1·'

ut" nca comeruu ill care a scns peste un rru Ion

de pagini. Newton era adeptul hermeneuticii lui Joseph Medel care dovedise ,ea: D'arulell9i Apocehpsa trebuie analizate structural. Vlziunile dln Daniel ~:i Apocalipsa Bunt, impartite ill serii paralele care reflecta aceeasi perioada de timp: 'privita din unghiuri diferite, Simbolurile Bunt identificate asa CUlm SUIl.t identificate necunoscutele tntr-un sistem de mai multe ecuatii, Newton a scris tin catalog al simbolurilor Apocahpsei in care vedea un fel die' cod secret prin care Dumnezeu cornunicacu Bisertca Sa subterana,

A,~a cum era de asteptat 'la un om a! cifrelor, a fost fascinat demisterloasele perioade profetice din Daniel §Ii Apocalipsa, Cercetarile lui, l-au dus Ia concluzia ca perioada celor 1260 de zile, care apare de ~apte ori in proietie :tn h)e-i forme' diferite (trei ani ~i jU.m,atate; 42 de luni §i 1260 de zile) sunt 1260 de ani, care se socotesc tncepand de Ia data e,And papalitatea a. primit putere polrtico-edesiastica ahsoluta in Europa .. Anul de plecare este pentru Newton 800 d~H~f' ,cand papa Leon III 1 .. ,;.1 incoronat

... -- .. - -- ' ' _ -, .- , -- :!2~(~~~~~fl.<·~~-!:t:I!~!-~:~~··-{t!!.~~~~~~

lit' Caroleel Mare ca l!imp1arat,a] romanilor", Bazat Illif' aceasta ecuatie, N ewton cakuleaza timpul I,,~ar~i'tului pentru anul 2060~

'0 generatie m ai tarziu, pastorul scotian I<ll )ibelt Fleming avea s,a f[ corecteze pe Newton} ,-~I'at,and c:a ridicarea papaHtat,U nu atncepu't ru Carol eel Mare, ci cu epoca Iui Iustinian. ~ wenimentele cheie sunt pentru Pleming anul li331, cand religia catolica a. fO:$t impusa de catre lustinian sub pedeapsapierderii drepturilor civile l~~ confis(ilrH averilor, iID" pap,a a fost declarat " corectoru 1 ere tici] or' I cu pu teri de tr corectare" .ibsolute, 534 candepiscopul de Rom a a fost numit "l'lrj mum inte1rpalles;'" l primu lintli(! (episcopii) vgali, ~,ij 588 cand consolidarea puterti papale '-i-a mcheiat cu convertirea Lombarzilor .. 111 mod rorespunzator; Fleming vine cu trei date profetice intr-o Iinie rna] degra bi decat un punct numit runpul ,sfar~,Uuh.u: 1793t 1:794 §;i 1848. Pleming prevede revolutie (fiara care se ridi.ca din abis) in Franta (piata cetatU cele mari care in In~ele'S duhovnieesc se Icheama Sodorna §i E:gJpt §-i unde J: fost rastignit §i Domnul lor) cu arestarea papei {cine duce pe aI\ii .in robie va me'fg1e ~'i el in robie) siexecu tarea regehii (cine ucide cu sabia trebuie sa fie §i el ucis tot de sabiej Jntre 1793 ~:i 1798, ~,i zdrobirea defirutiva tt. puterii papale la ]848., Un studiu sumar al revolutlei franceze ~i am revolutiei din Italia In 1848 este suficient sa. ne arate C3

xuatia pl~o~~tic.a Newton-Flemlng este la fel de;

solidi ca ecuatiile astronomice ale lui Kepler ~i Newton,

01 alta ecuatie profJe'tica care l~a fascinat peNcwton a IOS:t perioada celor 2300 de seri-si-dimlneti din Daniel 8:14. La fel ca Johannes Philip-Petri lnaintea lui, Newton credea ca secretul acestei ecuatii se ,afla :int capitolul 9, a§ezand Incepu tul perioadei profetice in anu 1 ~a,pte al lui Artaxerxe, Ca sa, fie sigur cat. nu a gr,-~i.t calculul p[o~etic"Newton a calibrat informajiile obtmute din cronies I: ui Ptolemeu leu ajutorul ceasornicului sistemuhn solar, Calculand data .fiec,arei eclipse solaIlefn retrospectie e;i cornparand orologiul astrelor cu mformatiile cronicarilor, Newton a calibrat istoria Iumii in date §i a dovedit ca profetia din Daniel 8 si 9 incepe la 45'7 tH. ~.i se terminf la 1844.

Relatia intre~tiinta lui Newton ~i biblicismul .. ,au nu este un accident. I a~terea ~tjinteil a fost rezultatu I eliberarii ratiunii de sub autoritatea clerului ~i aplicarea la cartea naturii a. metodelor pe care Luther ~i Calvin Ie foloseau in studiul ICartii CaJrtilor~

Epistemologia (teo:ria cunoasterii) protestanta avea la baza lucrarile filczofice ale lui Francis Bacon (15611 ~ 1626).. Bacon a fost pentru ~tiin~a ceea ce Luther a fost pentru teologia biblica. Ca ¢ Luther, a atacat ceea I(Je ei numea uinv,a~t:aturite deg!e'nerate ale scolasticllor" ~i traditiile dominante ill filozofie bazate pe Platen ~i Aristote], Propunea

' " ~ , .. ,. ,,!2~~-!!!!~ t~_·.~e'l!... !.~.~~//..'!!:_ .~~? .!;l~{!.I!..~.'"

~ n schimb 0 filozofie bazata pte experienta ~i nd uctie logica .. " .. :ine porneste dte 1 a certitu di ni va k-rmina CU indoie1j_ Cine porneste de la mdoieli a termma leu certitudini" sp'unea, tel. Tot lui i s) atribul - si sloganul .. .Knowledge is power" L"I unostintaeste putere"),

Cunoscuta sub mrmele de "filozofia bunulul sirn]" sau "filozofia scotland", gandirea lui Bacon .~ fost i·mbrati~a,ta de protestantii americani ca 0 forma de realism ~i afirmare j:udecatii. indrviduale i ndependente. Baconianismul devenise pentru ~i similar ell principiuluSo]a Scriptura".

In 1,836" Colegiul Bacon a fost infHntat 111 K ntucky de Ucenicii lui Christos '(The Discip Is of Christ), 0 secta protestanta.Conducatorul lor; Alexander Campbell, eonsid ra ca credinta este intemeiata pe experienta .. in limp ce indoiala se bazeaza pre presupuneri.Campbell f1 cita p,e Bacon car fiind eel care a asezat temelia rationamentului

.orect,

Biblici stul care va duee paradigma Bacon-Newton pana la ultima concluzie nu a fost insa Campbell, ci prietenul "au... William, Miller, Urmand principiul baconian de "at proceda progresiv §i m etodic de la 0 axioma la alta, povesteste Mill r, amhotaratt sa las la 0- parte orice idee preconceputa, saocnnpar cu atentie text cu text ~i sacontinui studiul in mod metodic ~i sistematic". Aplicand jnermeneutica profetica pe t are 01 imbrati§,a'se Newton si studiind sistematic

6!J

,

,

E~- t"~"I' 6:6' .

, ' .. 1l>1' /, , ' , , .. j.,I'P J<. ,~·"'t· II' ~, ,3./' # .. '.1/

I, fr',-Eli/ .~ /,(,O ,.,i,i '1,~ '_ (,.,ifl,. ... ) ilV

I. "ill! !t'!tIf'",' •• ,.,,,,.OI;ii iIo ~1!!·"':I!'I!'I!1!! I!! !I"It!t! ",. ~ .,"I'e ,111 •••••• ,. ~ ~ ~ I'II'I! ~ 1Ii i,ihililiiF.1i - i II .,."."".,. '!II'!''!!!i!! I! I" ill ~! i. i .. I. iii i i, •••• ~1""ill05 i i ioiloFlii i.Ii ""!II!'!!

istoria In comparatie cu profetia, Miller aiunge la conclnzia ca Iisus va reveniIn 1844.

Contemporanii spun cat Miller j~i prezenta concluziile ca. un avocat, incercand sa convinga un juriu pnn fapte ~i logidi mai degraba decat ca un predicator care apeleaza la apeluri emotionale. Alexander Campbell" care nu-i tmp'arta§e3 de altfel vederile, recunostea totusi lea Miller est' mult mai baconian decst oponen tii sai. Iar poetul Ed gar Allan Poe spunea inpoemul r,Ev:rika"''' (despre care VOID vorbi in legatura cu teoria Big-Ba.ng) di .... un oarecare Miner est' eel mai mare logician'; .,

Poe avea Q intuit1e profetica. It1 poemul sau ~fintificl ideea de baza in care anticipa viziunea moderna a universului este ca logica §i metodologia fizicii dasice nu pot explica paradoxurile cosmosului. Avea dreptate. Logica lui Miller a fost buna, dar Iisu s nu a venit: la 1844. '~tiinta urrna sa treaca printr .. o dezamagire alsem_ana'toare.

La 21 aprilie 1820, Hans Christian 0rsted a constat-at ea ,81'ICUI unei busole magnetice i~i schimba directia in apropierea u nui circuitelectric, Experimentul lui a dus la descoperirea IcimpuxHor electromagnence ~,i a legilor care le guverneaza. in ceie din urma, Mil' hael . -Maday simai ales James Clerk Maxwell au elaborat teoria campurilor electromagnetice. Asa cum arata ,Ma)(~v,en, lumina fnsa~i nu este altceva decat partea vizibila a carnpului electromagnetic,

70

1) ..,'

...................... ,-_ ,~{!:.~:~~.~~! :·!:?·!!Ic:.t!.£1.:.·Y!:t:?~~~·

Problema cu noua fizica. era cal nu se supunea I'-~gnor lui New ton. ~,i experimente legate de masurarea luminli tlra.:tau ca lumea este altfel

-II"" d c-· ¥ d' baconians b ' '"'

u'ecat 0 veoem, -:_d para -~lgmaaconlana" bazata

pI£' increderea In experienta ~i logica inductive, nu mai poate explica Universul,

Metoda lui Bacon se lovise de un perete atat in teologia biblica cat ~,i in '~,tiint'EL '~i in ambele domenii solutia a venit din aceeasi surs,a.

In teologie, urmasii dezamagiti aii lui William Miller au redescoperit gandirea birblica nelineara :~i antropologia hoHstica in Vechiul Testament, alaturi de mesajul profetic a1 sanctuarului Ievitie, Nu erau singurii, 0 redesceperire a mostenirii iudaice 111 cre~tinism...Ctl viziunea hollstica a Universului, paradoxurile Vechiului 'Iestament ,~,j

'" di l' a a lui S· 1- " Y d . '"

ganlrera neuneara a ui ',0 omon, meepe sa aevma

tot mat influenta,

in ~tiint.a, logical lineara, analiza Iragmentata a reali.tapi §i geom' tria euclidiana vor face' toe paradoxului matemati'c~.i geometnei ne-euclidiene .. Universul numai putea fi explicet prin fizica clasica, Bacon §l, Newton ajunsesere Ia limita paradigmei clasice mostenlt de la greci,

Sosise timpul pentru evreul Albert Einstein.

,1:1

#'] ;

\

~,;f 1 ~

BIBLIA

:-;: ,- ( ..

~I ~,LATrirITATEA·

.\ it. ;, 1 f r

. ,-y. }:: .~ ' .. >:. -,

". - :".:,

: ;:;

>. '

. )

,

~

\

~tii'nta flira r:el.igfe este o.loaga~ Religia IiiI'd

.. ' ..... b'"

~tllnla este oar' 'a ..

Afirmatia de Ina] sus "Ii apartine lui Albert Einstein.

Ca sa intelegJemce a vrut sa spuna, ma voi referi la oparabola a fairnosului fizician, Einstein se vedea pe sine ca un copil care intra in biblioteca tatalui 'Sau .. Pe rafturi sunt 0 multime de dr'p in diferite Iimbi pe care copilul nu le cunoaste, despre

I

I

I

i

I

I

.jI

['

I!

:;','!'.;' ';'.'~ ~ ";0'.'.'';' ••• ,,;, ,,,_'., , •• ,.'."""1 ~ ,'"' _. __ ' •• '.'''''''''4;0;'. r ;;."' ,.' "'Iio '.·.~· .. ,~,.,.~;. .. ,., ~ "" ~t" ~ !".',L!.!,!! ;!,,~ ~ ~.,.~ '!"!'~'!! ~ '" m" + io ~ ~!

Iucruri pe' care' J.1U Ie intelege. Copilul va simti un amestec de mister ~i curiozitate, intimidat §-i provocat in acelasi timp de universui cuprins intre rafturi, F~lLra acest simtamant, copilul nu va deveni niciodata un invatat

Einstein recunoaste natura religioasa a unui sentiment similar care l-,a condus Ia vegandirea :fizicii, Filril fiorul misterului §i admiratia pentru rationalitatea Universului, nu ar fi trait niciodata iluminarea care l-a condus Ia faimoasa ecuatie e=lnc2• Bate un alt fel de a spune ca teama de Dumnezeu este mceputul ~tiintei. Sentimentul religios in Iata Universului nu este Insa singurul ro] pe' care' religia I-a jucat in revolutia fizicii din secolului XX. Lncrul eel mai interesanr este modul in care imagini bib lice paradoxale se regasesc In. noua fizica

Cele doua ram uri noi ale fizicii nascute din teoria speciala a relativitatii publicata de Einstein In 19015 sunt fizica relativists ,~i fizica cuantlca. Arnbele au la baza ideea ea la nivel micro-cosmic §-i macro-cosmic legile fizicii asa cum le experirnentam in viata de fiecare zi nu sunt valabile, Lncrul acesta a devenit evident atunci cand instrumentcle de masurat au devenit destul de exacte pentru a p,a"trund,e In cele doua infitnituri, eel mfinitezimal ~i eel cosmic.jntre care este suspendata existenta noastra,

,A mte1ege ce se inta~mpla in, lumea atomului sau Ia scala Universuhti era msa imposibil pentru

74

· , ,., .. , , , , , !2~~(!f/!:~I~~~'::,.~~~~!~t!.~~ .. ~{q~!::

fizica clasicd, din cauza cafizica clasica are la baza analiza a ccea ce cunoastem prin simturi. inain~e de II descoperi ecuatiile care explica Universul.Einstein trebuia sa-~,i imagineze acest Univers altfel decat n percepem noi .. Acest tab Lou paradoxa] al Universului ar-e' la baza reprezentari pe care' le cunoastem din Biblie. Nu Bustin caEins~ein le-ar fi luat deliberat d -:;. ";,,C'·--10: _. M"I ult '--1 a: '-1" probahil este Iaptu 1 'i"",a"; med l·-U. '1

. e aco-· - .u .. m._ - - t"_k - . - --- .. ""_- -- cL-- .",__ _ 1

cvreiesc saturat cu imagmi ale Vechiului 'Iestament a modelat felul In care privea lumea

Una dintre aceste imagmi este aceea ca., pentru Dumnezeu .. 0 rrsie de ani! sunt 0 singura zi. '0 alta imagine este aceea a spatiului care se poate intinde sau fnfa§-ura ell un sul de carte. Este apoi notiunea creariicelor vazute din Iucruri care nu se vad ~i mai ales jdeea ca lumina a fost creata independent de materie ~i ca Iegile luminii sunt legile primare ale existentei.

TotuIa ~nceput in 188'7· cand Albert Michelson ~i. Edward Morley, dol savanti de la 'Case Westen] Reserve U niversity au inijiat mai multe experiments cu seopul dea masura viteza absoluta a Pamantului prin spafiu, Pentru aceasta, trebuiamasurata viteza Pamantului relativ la viteza luminii,

Ole ce viteza luminii? Pentru ca lumina este speetrul vizibil al campului electromagnetic, Se considera pe atunci ca undcle clectromagncticc se deplaseaza printr-unmediu imobil numit 'etel:

Masurand vi teza p,sJll.antului f,ata de unda de

lumina" deci f,a:ta del eter, s-ar fi pututcalculaviteza absoluta a Pa:mantu[u] in spatiu.

Se .~iUa ,ea lumina. ad~e·arg,:;i, en 300,,0010 km pe secunda, Dupa legiie meca nicii, cand doua obiecte Sf' deplaseaza unul ,citJtie' celal.aU, vitezele se msumea.z.a. Cand ele seapropie prin faptulca se deplaseaza tn ,ac~la~1 sens, Ins,a unul dintre ele are viteza mai mar-e :~i ii, ajunge din urm,§j pe celalalt, vitezele se scad. G,a:nditi.-va la diferenta dintre un impact frontal ~i 0 tamponare din spate cand ambele vehicule merg m ace~la~i sens, Daca s-ar fi masurat viteza relati va a razei de lumina in raport cumiscarea Pam,antulu] in spatiu, diferenta fata de viteza " absoluta" ,3 luminif ar indica viteza ".rabsoluta" a Pimmltului vizavi de ,eterul imobil,

Rezultatul experimentului at daramat tot ce se ~tia despre mi§'G1U2a corpurilor .. Viteza luminiiera aceeasi (300.1000 km/s)" indUerent: daca PamJantul se apropia sau se departa de sursa,

Michelson §ii Morley au 'incel'cat sa gase.as:ca o explicatie in faptul ca. eterul este practic Ulr,at impreuna eu l;>arn.,antul 'in orbita Iui, Expllcatia este trasa. del par~, dar era singura explicape posibila 'in limitele paradigmei clesicecare a Iost formulata de Bacon si dezvoltata de Newton.

Alte cludatenii electromagnetice urmau Sial

-'~

apara.,.

,01 alta problema. legat.a de comportamentul luminli eonsta in faptul d3 fizica clasica nu putea explica culoarea roslea unei p,laci de metal incinse.

7t:

...... ,,, .. , , , '.' , , _Q~~'!!.l:!~~~.:.~~:~(!t.'!.~£(?,,!t!:[~~~,?~

Pemasura ceplaca se raceste, culoarea ,ei se ~-:, hiniba de la albastru incandescent la rosu,

'Dupa legile fizidi clasice, lumina air trebui s" ramana insa violeta pana la capal. Energia 'i ir trebui sa iasa din placa de metal imediat.Mai mult, Soarele ar trebui sa arda violet, sa parjoleasca totul ~i apoi sa se stinga. Din acest motiv; scenariul I oretic a fost Durnil catastrofa violeta,

tn 1900" Max Plank a deseoperit cum ,sa I"; zolve problema din punct d vede re pw' rnatematic, Fizicienii plecasera totdeauna de la premise ca lumina fiind 0, ul1da,poate fi emisa de un obiect la orice lungime de unda ~:i tn orice cantitate .. Planksi ... a dat seama ,ca pentru ,a rezolva problema este nevoie sa renunte la aceste premise, . I'" J aprcpus teoria cat lumina este .... picurata' in pachetecontinand canHtat;i de energie exacta .A numit aceste pachete cuante, die Ia cuvant.ullatin quanta care inseamna candtate.

Nimeni nu banuia le,a ecuatia lu:iPlank va genera 0 revolutie in fizica. Adevaratele ei consecime vor f vazute peste cinci ani.

1n,tre timp, cornportamentul luminii ,gen:ra '- noua problema pentru flzica cla.sica..tn 11902}. Philip. ,'.p':-: von Lenard a. descoperit fenomemd

.1.

Ifotoellectric., Cand oraza de lumina Ioveste 0 place.

de metal in vid, placa e'mite- electroni, Problema pentru fizica clasica consta in Iaptul ca, daca se nl1are~,te intensitatea luminii, crests numarul de , Iectroni dar nu ~i energia ]Of~ Daca in schimb

77

ceea ce sle modifies este culoarea luminii, energia electronilor creste sau scade corespunzator, Cu cat culoarea este mai deplasata spre capatul albastru al spectrului, eu aUU rom mare este energia cup-tinea in electronl, Energia electronilor nu este decilegata de intensitatea luminii (CU]TI ar parealogic), ci de culoarea e:i. Partea practica a acestui fenomen estc eEi relatia culoare I electron/ energie este legea care ne fare fn stare sa contemplam imagmi colorate pe mien) ecran,

Anul 1905 a fost numit Annus Mirabilis in istoria stiintei. In acel an, Einstein a publicat de patru ori ih Annalen de! Physik, exp ... licand

l .

ca ciudateruilc luminii :Be datorau faptuhn ca

Universul este aHfe'] deca"t n vedem __

Prim. a comunicare de.fine§te miscarea

browniana .. Lumina care vine de' Ja placa incinsa este exemplul clasic al Ini~carii browniene, Cand placa este incandescentalmii?,carea atomilor se accelereaza ,§i creste frecventa undei de lumina emisa, Lumina este albastra, Atunci cand scade, atomii se misca maii Incet, lumina este emisa int·r-o frecventa mai .loasat, ~i culoarea devine rosie, Este o forma clasica de transformare a unei forme de encrgie Intr-alta. Energia calorica (incingere placii) se transforma In, energie mecanica (frecventa miscarii atomilor) iar aceasta se transforms in energie electrornagnetica.jntrebarea este: cum?'

Raspunsul va veni fn a doua comunicare, Einstein abordeaza fenomenul fotoelectric. A plicand

78

.... , , , , !2:~~e!~~1{f~e·~!~t:Ii.~~~?:.··{f!l·~~<c~0

formula lui Plank, el dovedeste ca energia fiecarui electron vine die Ia 0 singura cuanta de lumina .. A~a :se explica de ce schimbarea culorii luminii duce la schimbarea energiei electronilor, In timp ce intensitatea ei va influenta doar cantitatea de electroni emisi, Toate bune darn no s-ar fi ~ti.ut ca lumina este 0 unda transmisa prin eter, (De aceea se spune ell 0 statie de radio emite urn eter"), Einst-ein va renunta Ia teoriaeterului, demonstrand ca un dele electromagnetice se transmit sub for.m,a de euante, Lumina este deciparticula si unda in acelasi tim p.

Energia electromagnetica, respectiv frecventa undei de lumma care determina culoarea violeta sau rosie a placii incinse, este Irecventa pe car-e miscarea browniana a atomilor 0 lmprima fotonului, Energia electronului in fenomenul fotoelectric este frecventa electromagnetica (pentru noi, culoarea) I pe care fotonul 0 imprima electronului. Incepem sa.intelegem. lumea

A treia comunicare este teoria relativitatii generale, Teoria re mati viNitii esteexplicarea experimentuluj Michelson-Morley ..

Einstein pleaea de [a faptul pe care 1] dovedise deja In publicatia precedenta ell privire la fenomenul fotoetectric, anume ca nu exist a eter luminos ~,i lea atare lumina este formata din particule-tmda de energie far-a rnasa, numite de atunci incoace fotoni,

,7!J

~ + " .. oo "'+" ~ .. ~ •.•• ~oo oo,oo,.oo ~.~,,."' : ~ ••• ,.o ~!= ., ~:r , ,~ .. ,!if •• ' .. + ~,r .. ," ~".'.""!'!!!!o~ 'fl'l,,!!.!-o!o.!.io,..,. !! ~! !I!!'!'!'~ ~I!="'.".~'''~

Einstein ne propune se ne imaginam ,ea zburam paralel eu fotonuI.Doi observatori, unul care se departeaza de sursa de lumina ~i altul care se apropie, percep In mod paradoxa! aceeasi viteza a razei, Daca adaugam un al treilea observator ipotetic, zburand paralel cu lumina" cum ar vedea acesta experimentul? Care este diferenta dintre experienta ,cliU\r:etului razei de lumina :§i observatorul terestru? Raspunsul lui Einstein este sirnplu, paradoxal ~i irefutabih

Viteza unui obiect esteraportuJ dintre spatiul strabatut ~i timpul fn car-e U strabate (v,:=slt). Daca viteza Iuminii este constanta, atunci ceea ce variaza pentru dilatorul foton este viteza scurgerii timpului. Cand alearga dupa obiectu] care' se departeaza va strabate mai mult spatiu, dar ceasul sau va mergemai incet, Cand obiectul se apropie, spatiul este mai scurt dar ceasul merge mai repede, Mai mult, faptul c'a pentru ciUatorul-foton diferenta de viteza intre cele dona corpuri in miscare DU exista, inseamna ca pentru el timpul s-a oprit cu totul,

Nu vom face efortul sa, lntellegem Iormulele lui Einstein, dar merita sa Ii tntelegem filozofia, Pentru aceasta ne vom intoarce la marii sai ante-mergatori, Galileo si Newton,

Principiul Iielatlvitatii a. fost enuntat pentru prima data de Calilei. Sa ne Imaginam, spunea el, ca ne aflam in cabina unei o)rabii In miscare, Privind la obiectele din cabina ni se pare ca, stam

D . .

." , , : ,~-!!.~~~'!:. .~~,:~:jt.:!:£~~~.§!{?(!..?:-

Pi} loc, desi ne mi~cam_. Pamantul este 0 corabie in miscare, Repausul nostru e relativ. Nimh: nu este i 111 obil inU nivers,

Mare suparare pentru clericii aHatifnca, In cpocC) bronzuluiNu spunea Biblia c,a Parnantul este nemiscat? Nu spusese Aristotel ca starea naturala a Iucrurilor este repausul?

ICe:! care il vaindreptati pe Galilei ~Ii de' data aceasta va fi tot Newton. Starea normals a oricarui obiect, a demonstrat el, este miscarea uniforma in Iinie dreapta, Pentru a modifica viteza sau traiectoria unui obiect trebuie sa exerciti asupra lui 0 fo.rta proportionala cu inertia" adica eu masa acelui obiect.

Conceptele de inertie, accelerate sau incetinire implies totusi un punct fix, Ecuatia miscarii nu poate exista fara un sistem de- referinta [mobil. Cand totul este I:nsa in miscare, unde Yom g;asi acest punct fix?

Pentru Newton.ceea ce nu se misca este din punct de vedere matematic spatiul, §:i din punet de, vedere teologic tronullui Dumnezeu ..

Pentru Einstein, experimentul MichelsonMorley dovedeste ca nu un punct imobil, lei viteza luminli reprezinta sistemul de referints absolut al miscarii corpurilor. Ecuatiile miscarii trebuia sa fie rescrise, plecand de la caracterul constant al vitezei luminii. Mai mtai/timpul se opreste la viteza luminii, In al doilea rand, viteza luminii implies, prin caracterul ei absolut .. 0 inertie infinita ..

'I

I

I I

31

Sa ne ocupsm mai 'mtii de prima premiss,

'In fizica clasica, miscarea unui obiect in spatiu este definUa in fUllctie de trei coordonate Un avion, die exemplu, se uli§ca in functie de latitudine,]ongitudinie'§,i a] titudine.fn fizica relativista, obiectul m, miscare nn are trei coordonate, ci patrul' timpul Hind a patra dimensiune. Ideea fusese deja propusa de H.G. 'Wells il1I1M,a,~ina!, timpului",

Orice cOtp real trebuie 50 se f1dinda in patru ,fi,irec#i~~ ,lMngi'~ne, llftirru!1 il1,iil#'HIC ,~i d,un:ltli, Dar, p:r.in,f-r"'o sUfb!iciune/i'retl's(;ii a Caf11>iif suniem 11'ld.inafl sU" treeancuoedaea acest fopt. Exisbfl U~f y~etlli,f,at,e pairu dimensiuni, trei Vie t:ar:e Ie numim ceie trei p'lantlriifl spajiu ~i cea de-a patr« iimpul. A~em ,tot<u~i terutii1,fa: sit trasiim () ,distirlcjie inu7Ji inire prim'e'l'e trei dimensiuni ~i cea de (l pa,tT:a pentru ,ea se lntitmpla ci v.i.ata notlstnl .c011lfie:ntif se mi~ci11!u?'in'trerupt1n ir-a , singurif dire,clie de-a lungul ce,{,ei d:i,n urmii, in decu'rsut ;11 f;r;egii noastre vieli.

HI.G.\~lfjdll$; - 1i\4.1$ina Itimpului

Problema ridicI,fa deWeUs, in fictlunea lui futuri:sta este ludi discutata de filozo!fi ~,i saventi. Spre deosebire de' Wells;., Einstein nu va ni.erge de la idee la fantezie, ci la 0 noua teorie ~,ti.intifica. Accelerarea until obiect la viteze apropiate de: viteza luminii altereaza relatia spatiu-timp.

" .. , ", .. , '" ,.;!2~!(r.~,!:~5el:'·~?!!.1!.~((;;~~?:::~{~~:':(

ilmpul se dilata ~}i spatiul se contracts in raport I 'U cresterea vitezei, La viteza luminii, timpul se Llllp're~,te~ Aceasta inseamn,s ,c,al ceasurilemerg dHerit In diferite 'parti ale Universului, Timpul nueste .ibsolut,

Este interesant ca" illea din secolul I'V, A I,gustin int,elese relativitatea timpulutplecand ~I,' Ia teologia biblica, Atunci cand era pus In fata lint ·,ebarii 11,ce a f,acut Dumnezeu Inairrte de' a crea Iurnea" e1 raspundea simplu ,ca Dumnezeu a creat :,,'j timpul cand a creat hrmea asa d~I mtrebarea despre timp nu are rost, Adresandu-se crestiniloz Augustin le atragea atentia s,a nu literalizeze prea

11 ". 'II.......... h C" h '~., . t . '"

mnullt cu pnvrre ia saptam:ana 1_ reatnuut, pen ru ca

.ele sapte zile sunt unitali. de timp relative la om, 11U la Dumnezeu,

Pasul urmator, a patra comunicarea lui, Einstein, va fi aplicarea teoriei relativitat,ii la relatia dintre masasi energia unui obiect in miscare,

A doua premisa a relativitali i este, a~a cum ,11m sp_ US~ inertia absoluta 1", viteza luminii. Cu alte

-, " _

cuvinte, masa obiectuhn in rniscare va creste pe

'"".... .. ie d ", 1 .,.,. P- t

masura ce se apropie deviteza ummn, .. entru a

atinge viteza lurninii obiectul trebuie accelerat ell , fort,a infini.t,a ~Ii ca atare viteza luminii nu poate fi atinsa de corpuri care au masa, Lum ina este

• . ,",' f-x'" . . .....

mergie purat,. rara masa,

II

I ~

Einstein, cave In teoria fotoelectrica dove .. dise ca, exis.ta energie i~i miscare fie,a materie,

JJ'

fnCUlluneazaJAnnusMirabi.H.s CU legea

t fJ IIdi' ill I' fi!;. ~~ 'IJ iii! OJ M'

trans nrrnarn mrre masa il energl:e,. '.' asa

variaza In functie de vilteza pentru ca energia se transforma in, masasi masa In lenergje. Energia disponibila ,s unui obiect este ,egala CD produsul dmtre masa ~i patratul vitezei liUminU" e==m,c2" unde (e) este energia electromagnetica ditsp10nibila inatom, (m) este masa atomulu] liar (c) este viteza luminii (300.000 krn Is) M,2I.te'ria este deci energie electromagnetica irnpachetata, Materia a fost creati.

Pentru a verifica ecuatia transformarii masei In energie, Einstein a propus, un experiment: dezintegrarea accelerata it unui element radioactiv prin reactie fll Ian], Pani la moarte va regreta di le-a sugerat oamenllor oasHe:l de idee .. Demonstratia a avut lac in 1945: Hiroshima ~l Nagasaki.

g_A' .

0.,.,..

..

eEL DINTA.I GRAUNTE DIN P'ULB,EREA LUMII

- ~ ~

e,and 'Einstein a rernmtat la teoria 'et .. rului, demonstrand ,ea undele electromagnetice Be' transmit sub fOIlrla de etlan te, afirma implicit C,B! lumina este particula ,~i unda in lacela~,i timp,

De aici 0 concluzia revolutionara; in fizica clasica 0 particnla se comporta dupa legile lui Newton, lar 0 unda electromagnetics duple. legile ca,mpurilor electromagnetice de:finit:· In formulele Maxwell ... Lorenz, DacaIurnina poate fi particula S,l u.nda 1n acelasi timp, nu CUlTIVa particulele

elementare din care este construita materia. aunt de fap·t §i unde·?$·i daca particulele de lumina. nu se supun Iegilor fizidi claske, nu cumvaadev arat1ele Jegi ale Univ@rsului sunt de fapt legile Iuminii, ad~ci legUe undelor-particula, megUe cuantelor?

Ecuati atransfonnarili masei in energie dovedeste cat materia nu este altceva decat energie inghet',a t'a. Aceasta lmpIEUna leu teoria fotoelectrica §,icu,ante,le lui Plank" au pus bazele fizicii cuanfice, Max Plank, elevul sau Niels Bohr §i Erwin Schrodinger vor continua :Sla. dezvolte fizica cuanticaJ, formtsland legilecare ,guvem1e,azaJ Iumea particulelor su batomice,

Atomul este alcatuilt din ,,,padlete/l' de energie .. cuante, care nu pot fi vazute §i care se supun aitor Iegi dleelt.t cele ale mecanicii clasice, Prindpala caractenstica a cuantelor 0 reprezinta caracterul probabilistic al comport,amentuiui lor. Dill cauza dualismului unda-particula, cuantele nu pot fi determinate exact ca pozi~e' In spatiu §i timp, Concluzi a. Jogica este ca in ultima instanVi existents este nedetermlnata ..

Einstein a fost foarte deranjat de pnncipiul nedeterminarii .

.... Dumnezeu nu jioaea zaruri", ii va serie tel lui Niels Bohr.

Se spune' IC,a BOlhr ar fi re~pUca,t: ""ICine este Einstein, sa Ii spuna el lui Dumnezeu ce :sa fad\i 7ft Ideea c'a suntem unde electromagneticeeste contrazisa de bunul sim], Undele radio 'tree prin

., .. ' , , ".", ,; , ,.,' .. Q~(!!.~!f.~_fJ:~. (.{f~:)!.!!:.'=.~~f.§.t:!,!(!.:~·

U9He inchise ale autoturismului meu, 01 pia,b"a ,cazuta, din basculanta pe care 0 depasesc Imi sparg.e parbrizu 1. Dou.a unde care se .intalnesc interfereaza. DOUEI! mesinl care $Ie' ciocnesc sunt distruse,

Erwin Sehrodinger ne-a oferit solutia aeestei probleme, Un electron care se mi§ca cu 1 %J' din viteza luminii are lungimea de unda '7 angstromi de cateva orimai mare decat diametrul unui atom, ~i vam anifesta proprietati de unda ,ra difractia §i iinterferent,a,., Mai simplu va IOCOU atomul.

Un automobil de 1.000 kg ave 0 lungime de' unda de 10-28 angstromi. Dimensiunea unui alt automobil este ,3m, sau ,3,xl010 angstromi, Lungimea de unda a pnmului automobil este prea mi'e,a in, raport U volumul ce lui de aI doilea pentm lea automobilele Sia interfereze ca si electronul

,

cu. atomul din exemplui de mai 5u5,.Mai precis:

teoretic ar fi posibil ca atornii celor doua rnasini sa, interfereze, Tot teoretic ar fi posibi] 'sa trecem prm zid, LegUe ruantice sunt ins:a probabihstice, Probebilitatea interferenjei este in rel atie lnversa cu raportul dintre lungirnea de unda ~i volumul cuantelor, De aceea, automobilul nu Sf comports ca 0 unda, 10 dear ca Or un obiect unecanic, LegHe mecanicii clasice sunt asadar simpleaplicani ale 'fiziciicuantic,e' Ia dimensiunea noastra,

'In fizica cJasica spunem c,i omul nu poate trece prin zid, In fizlca cuantica spunem ca omul poate trece prin zid dar probabilitatea este a"tat

de mica tneat nu se va mtampla. Deosebirea nu pare importants in viata practica, Este JiI1;sa ,e'sJe.ntiala dad! ne gandim la [e~atia ltd Dumnezeu cu Universul, In fizica dasi.c,a, legHeU:niv,e'rsului sunt limite absolute pc care Durnnezeu trebuie si Ieanu leze pentru a face minuni, In fizica tCuanti,eslt legile Uni versului sunt probabilistice, Un Dumnezeu atotstiutor Ie poate oricand folosi in 'mod nelimitat p- entru a~Siating,.,e scopurile,

. , - '

Obiectele materiale pot fi impi.nse' sau trase,

confera ll1eziistenta si frecare, au velum ~j greutate, se vad ~] se simt, Pentru ca ne .. am nascut, trailn §i murimintr-o lume materiala, ni se palle' normal ca in fund nostru sa existe lucruri, Timp de milenll, oamenii au crezut c,a existent,Cl! materiei este ceva de la sine in:teles. Fizica cuantica ne ,anita 'ca I·,ce.le vazute au fost facu~e din iucruri care nu se Y,adii' pe baza 11U10I' calcule extrem die precise,

Pentru a face materia, Dumnezeu S .. a, folosit de un proces familiar; Ci\nd rasucim chela in. contact, 0 m .. ana nevizuta mi:~ca electrornotorul automobilului, Aceasta mtlnAl nevazuta teste un ,camp electromagnetic, Faptul eat 0 forta. lmateriala poate misca un obiect se datoreaza unei ~egi, elementarepe care oridne ol1Tvata.in ptimiiani de lkeu: sardnile de acelasi tel se resping, iar cele de sens opus se ,atra.,g.

Un tren Maglev de ea,te'va zeci de mii de tone care aiearga suspendat la cativa centirnetrl deasupra unei §ine' demetal. Trenul :g;liseaza pte

..................... " " !2'!!!!!!.-'!:.~'J:..!!"J_(j!!.If:.:!{:£;[.'f.~~;

1 perna electromagn _ tica. Daca oamenii pot face un tren :B,a alunece pe 0 pernaelectromagnetica, Dumuezeu a facut ca tot ce .exist§. sa stea §i s,a m _ ,alga pe p erne electromagru tice.

Atomul este format di n mfime perne clectromagnetice numite quareuri. Un qua:rc este 0, subparticula fundamentaUl cu sarcina electrica po ziti vil. Pentru ca doua particule cu sarcina pozinva se reaping, doua iquarcuri nu pot sta diUi'tud. Pentru a fa1cI12 atomul, DmTI,neZJeu a, trebuit s.. creeze 0 .foqa cane' sa He' mail puternica decat forts electromagnetica '~i sa, aseze quare langa quare.

in acest scop/,umneZieu a creat oeea ce fizicienii numesc forta tare fstn:n1g !tJrce)" Consecinta ar fi fast IDs,a unirea tuturor subparticulelor din Univers tn'tr-un atom, urias. De aceea, Dumnez U a Iimitat raza de actiune a. fort;eitar:i la 0 trilionime de milimetru. Cealalta -forta nucleara, numita fOII'ta slabal (we.ak fo:rc-e), are r,a,za de actiune mai mare decal forta tar ~I, dar' fiind mai slaba upicur,a~t partlcule nucleare, A,ceasta .... pieurare" still Ia baza tzotopilor radioactivi ~i poate £i folosita ca 01 depsidra pentru a masura VI chimea materiel t'n univers, ,0 concluzie iogica a exlstentei izotopilor este ca materia nu exista dintotdeauna (altfel lzotopii ar fi "picurat'" deja tot ICe n11 poate fi tinut de forja slabamauntrul nucleului),

Atomul eel mai simplu este atomul de hidrogen 9i este .alc,atuit dintr-un proton.cu sarcina

·'to'........ .. . d ·11 .'!::::

POZI i IVa. ... mconjurat . te un electron cu sarona

negativa, Neutronul, care are masa dar nu are sarcina electrica, este un fel de liant care contribuie la proprietatile fizice, £ara sa le modifice pe cele chimice.Diferenta in numarul de neutroni duce Ia existenta izotopilor,

Un Univers alcatuit numai din hidrogen nu ar fi fost tnsa pre'BJ interesant, Cele peste 0 sum de .elemente (va amintiti tabloul periodic) din care este fermata lumea noastra se deosebesc intre cle prin doua lucruri: numarul de protoni, care a1.aturi de neutroni asigura masa atomica a elementului, ,i numarulcorespunzator de electroni, care ii confers proprietatilechimice,

Sinteza elementelor presupune lnsa un alt obstacol,

Fortaelectromagnetica are r.aza tnflnita, Ca §i gravitatia, efectul creste invers proportional cu distanta intre protoni, Pie de alta parte, forte tare, desi mai puternica.este limitata la 0 raze infima .. Doi protoni vor avea tendinta sa Be resping:a tot mai mult pe masura ce se apmpie, Odata bariera de 0< trilionime de' milimetru sparta" protonii VOl fi Insa legati in acelasi atom.

Pentru ca elementele sa exists, este nevoie de' 0 forta destul de puternica sa anuleze forta electmmagnetica. Aceasta forta este gravitatia. Cravitatia este doar 1/1036 (cifra 1 ,impartita Ia 10 urrnat de 35 de zerouri) din forta electromagnetica, Efectnl ei creste InSEt proporponal cu masa

.90'

~i exponential ell inversul distantei, Cand concentratia materiel este atat de mare meat gravitatia anuJleaza irnensa fort! electromagnetica de resplngere Intre protoni, bariera de o trilionime de vmilimetm este sparta,. Singurele locuri din Univers en gravitatie atatde puternica sunt stelele,

Stelele sunt cuptoarele de caramizi ale Ziditorului, melle se coc elementele. Focul acestor cuptoare Iumineaza spatUle nes£ar~,ite ate imensului santier al Creat'iunii pe care ii numim Univers,

n ~ '.... .

'-_J1UJiI.I£ re«. lUI> IPllCtL;.,Vt'{/Ylflj

••• ,., •••• m" •.•. e a e a •••••• " , •••.••••••• ,' •••••• '.' ••••••• " •• " .• , '.'. ~ {; •••• , .•• '. "';f4~ ' .. , , , .. ~, .. , .

Y1

~i!'_" PRE S, E! LE, PLUTO.rNI1-t~I iNGERI ~

, ~~ ~ ~ i~ /.

-:;-' I ,., .:-" ~

Stelele sunt formate din non de hidrogert concentrati de propria gravitatie. Sub presiunea gravitatiei. atomii de hidrogen fuzioneaza, Fuziunea atomului de' hidrogen (adica unirea a doi atomi de hidrogen) duce Ira izotopul de heliu ~i eliberarea de energie nucleara, De aceea Soarele da caldura ~,] lumina.

Ca sa In~elegem. despre ce este verba, sa aruncam 0 privire peste' tabelului periodic, Tabelul standard estealcatuilt din ? grupe orizontale

dispuse in 18 coloane verticale. Flecare element are un numar de ordine numit numarul atomic, de la 1. la 11 O. ,G~eutat,ea elementelor satr masa atomica creste jn raportcu numarul de ordine, P:ropr.ieta,tile' chimlcaale elementelor din a.ceea§'i cc,]oana verticala (numita perioada) sunt identice :~i difera de la 0, grupa la alta.

Explicatia tabelului este simpla.fiecare atom este fermat dintr-un numar de protnni ~i un numare,ga~ de electroni, Numarul atomic exprima numarul de protoni. Numarul de protoni impret1lna cu nnmarul de nentroni ne dau masa atomica, respectiv greuta.tea,,, Elementele din aeeeasi coloana au aceJa:~;.i numar de electroni 'pe ultimul strat ~i ca. atare prop'I'ietati chimice similare,

tn prima casuta din stftnga sus se afli, hidrogenul (H). Hidrogenul este format dintr-urt proton ~i un electron. In dIlea.pta se afla. heliul (He2). He2. este un izotop fOl'mat din dol protons do] neu troni §i do] electroni,

:Sa ne imaginam .aCU1D ca. vrem sa fabricam heliu, Pentru aceasta va trebui sa. fuzionam dot atomi de hidrogen, IQontinand un proton, un electronsi on neutron flecare, Dar, odataprocesul terminat .. a~-tle!ptati.-va Ia 0 surpriza, Masaatomica a hidro,genului este 11.00791" Masa atomului de'H'f'2 este4.00260., Ne ... am astepta sa fie de patru ori masa a'tomj.ca a atomului de,H:...adica ,4.0316. linde

· , " , ~!2.!~r!.!{~~'!.~. !.~~v!."!~:~f.? .. ,r£~I..?!!.:~;

s-au dus 0.1029 unita.'ti,?' S,...au transformat inenergie d up'a formula. e~mc2. Aceasta este bomba H,

Vomtr,e'ce acum la visul suprem al alclnIII il~tjlor i~± v om, transforms fierul In aur, Ne uitam in tabelul periodic. Fierul are numarul atomic 26 ~i' masa atomica 5S.847. Avem26 de proton] §.i 301 neutroni Aurul are numarul atomic 79 ~i masa atomici 195, dec 79 de protoni ei 116 neutroni, 'Irei atomi de' fler pentru un atom de aur plus neutronii, Observati '(nsa cli masa atomului de' aut estemai mare decat triplul masei atomului de fier, Nu mai trensformam jnasa menergie. Transformam energia inmase.,

Puztunea flesulut in anr no. produce energie.

Proeesul consuma energie ~i de aceea ne va costa mai scurnp d.'ecat aurul obtinut;: atat despre piatra filozofala.

Cele dooa,expe'rimente imaginate ne ,ajluta sa intelegem un lucru, Elementele din tabelul peri odic die Ia 1 la .2S, adica de la hidrogen la mangan, transforms masa in energie prin fuziune .. Elementele dela 261a. 92 adica de la fier la uranin transforma energia m 'mas.a prin acelasi proo=~s. 'E~e trarrsforma in schimb masa in energie ]611 eliberarea :fortei tad prin fisiune.-adica atuncicand atomul este spart,

Din cauza marimLll fortei e,]ecmomag~etirC:e, fuziunea hidrogenuluieste imposibila cu mijloace mecanice, Cavalerii modemi am apocalipsei au descoperit fIlsa cum s,a produca 0 explozie atomica

prin fisiunea plutoniului (reactia in Iant), Explozia atomics este destul de puternica pentru a furniza energia necesara fuziunii atornului de hidrogen in mult mail puternica bOluba H. De aceea auzim astazi atat de mult despre plutoniu, Fiind un izotop artificial, producerea lui cere 01 tehnologie foarte avansata pe care nurnai traJri[e foarte dezvoltate 0 poseda .. Piata neagra ~i spionajul ~tiintific Bunt inS3 un substitut accesibil al dezvoltarii in lumea banditlsmului international, asa ea plu toniul §itehnologia nudeara sunt astazi marfa rea mai scumpa.

Stelele 11U folosesc plutoniu, ci gravitatia u.ria~a pentru a fuziona hidrogenul. Hidrogenul Iuzioneaza in He, apoi He2fuzione.aza in He., Odata fuziunea heliului inceputa, reactia in lant continua eu no! procese de fuziune care due la formarea de' oxigen, carbon ~i elementele ;rgrelelJ cum ar fi fierul sau nichelul, Procesul prin care' elementele Bunt sintetizate in stele sc numeste nucleosinteza .. Aceste clemente sunt apoi fmpra~:tiate 1n spatiu prin B§a zisele vanturi solare sau prin imense explozii, atunci cand stelele devin supernove.

Cand fuziunea a.junge la fier, reactia nu mai produce energie. Stcaua se f,ace§te ~i creste in velum devenirid un asa-zis gigant rosu. Din

'! I _-., _- c'='d-J',": t Ci meraturii si implicit a presi mii

Cd.uza sea ern: . em p -<- -- -- -- )J I "---. r-- __ __ . __ ' _.u __ II,

gigantul rosu implodeaza. Irnplozia genereaza 0 crestere in temperatura §i presiune .. Sunt produse

. '"" ", .' , , '" ", .. " , !.!..~~~!.{!.~":.~!!:. .~~!~:ji.:~~(~~~:!;!:!.::!~:::

I KlIlU. metalele cele mai grele, cave Bunt ~i cele mai

. .. I d oj Zio'd' 1 . ]1' " 1

rare", tar steaua exp ,0 _eaza .. _1,- itorul ceru .U:I! §l a.

'1'~imantuJui a scos caramJizile din cuptor. Pe de alta parte, acesta este motivul pentru care argintu1 este H1Bi rat decat fierul sau cuprul, aurul mai rar decat a rgintul ~'i uraniul mai rar decat aurul. Daca priviti in tabelul periodic veti vedea ,dl metalele cele mai gre']e sunt si cele mai rare. Sunt cu atat mai rare' cu

'at sinteza lor cere mai multa energie.

Suntem formatidin cenusa stelelor arse. Este o cenusa scumpa cere constitute numai 4~), din ompozitia Universului. Restul este in cea jnai mare parte hidrogen.

Merita sa ne oprim putin :~i sa inva"tam din gre~lHe trecutului. La inceputul secolului nu se stia cum functioncaza stelele, Oriceincercare de a explicaenergia Soarelui pe baza chimica arata ca 0 astfel de reactie este teoretic ~i practic imposibila, UnH credinciosi au gasit aici 0 ngaurii" in legi]e naturii, care necesita 0 interventie supranaturala, Un autor crestin sustinea prin anii '20 ca stelele trebuie s,a fie ingeri, Argumentul Biblic era textul din Apocalipsa 19:17: ~I$i am vazut un Inger care statea in plcioare in Soare." Argumentul ~tHniific: nu exista explicatie naturale a Soarelui,

Altii au sustinut ca. nimeni nu poate explica existenta materiel ~:il ca atare, aoeasta este dovada ca Durnnezeu exista,

Lectia care trebnie invatata de aici este ca Dumnezeu nu trebuie cautat In goluri1e de

,.97

... ' ,

c,6uhat {/dltlJtti.11 fliU!lil II'

!I'!f!l'!I!!I'~i§"lliiiil.tlli!iill;illi!ii, , ,,+.iiij, •••• ,!!!,"!!!!!!!'!!!!!!!!.!.!!!!!!IiI'ilillil!!I' .. lIiiiii.t"iiloililiiii ,.·.ii,iiii •• ' •• '., i , ,"' ,., ••••••••• ,

cunoastere, ci dimpotriva in inte'lepciunea legilor Universulua Stel lie sunt alim ntate de fuziunea nucleara, Existenta materiel Sf explica prin teoria [1elativitatii ~ifiziea cuantica, Elementele din tabelul periodic s-au format in stele prin nucleosinteza.

Nc va conduce aceasta la seep tid SIn l' Dimpotriva, ~tiinta l-a condus pe descoperitorul nucleosint ezei del. ateism Ia recunoasterea lui Dumnezeu,

Nucleosinteza a fost descoperita in 1946 de astronomul britanic Fred Hoyle' (19'15 2001). In cursul acestei deseoperiri, Hoyle a observat ca reactla nucleara cere genereaza nucleul de carbon neeesita 0 cantitate de energie ell valori foarte precise, Cantitatea imensa de carbon in Univers, care face P osibi Hi, exist nta vietii pe Parnant, demonstra ea, aceasta reactie nucleara trebuie sa funcponeze, Bazat pe aceasta notiune, Hoyle' a facut 0 presupunere leu privire la nivelurile de energie din nucleul de carbon, pres;upuoer =- care a fost ulterior eonfirmata experimental, Aceste niveluri de energie, necesare pentru producerea carbonului in ,cantitap largi, sunt totusi foarte putin probabile statistic. Hoy le, care era ateu, reomoast ca aeeasta descoperire i-a II'zgudu.lt profund 1'1 con vmgerile.

Nu ve# smme in~ vol ln~iw: '" Un 5u1pra-in,teiect matematic a pl41cl,uU p:roprietiiJ;il,e

tntr-,adevar~ un mg,er ista inpidoareinfi,eca:[~'

I

II

......... , " '.' ' .. ,,' " .. !2~~~:.e.~~:!:J2q:..~~.'.~:j~~~~~~.::;t!{~!:(~~~

,aifo1J1luhti ,de c"l1~bfJn,tJUfe't sansele de' a' t1i:?scop'eri £lOll ,lIlstfel' de latom pri~~l l:u,crarea o.cmba Q lfu;z,tur.ii snnt min.uscu~e'? fi~~e~~it cfi da.; 0' int'{~rpretare a ~faptel'or ,ba:zatd pe ,bu7ilul sifnl Sl,tgerclClzii ctf un sup1~ainlelect s-s j~lCtlt de-a .fizict1f chimi'(l ~.i ,b.ialqgt6l, ,~.i eli d,e farp,t in; natura tfUi exis,tii ftJf't'~ csre tneritii sa fie llumite oarbe. Ci_fre,l,f pe' c~'r:e I',e ob/U atunci edna ca,lculez.i ce se lntam,pUf mi se par ,ata] d'e oOflviJlJga~CJs:re ,neat a~ea:zii tlt:,e,clsbi

CD!I'IIclU'l::l:e ,diu(;Dlo de dubii.

stea,

'l

"

Cred ca un lucru este evidentr Forta tare" forta slab i., forta electromagnetica §.i gravitatia trebuie sa fie ,aile intr-,o relatie matematica foarts precisa pentru ca Universul sa existe a,ga cum 1'1 cunoastem, Savantii au ima gina t universud teoretice plecand de la valori diferite pentru aceste forte. Rezultatul a fost ca 0 schimbars iinfiinilez]maU, tntr~una din constantele universals ar face ca viata, materia organizeta sau chiar Universul sa fie Imposlbile.

Cea mai slaba forta oeste gravitatia. Are totusi impactul eel mai puternic din cauza ea. are raza de acliune infinite §ii este amplificata de masa obieetelor din Univers, dupa formula descoperita de Newton (g,~.m/r2, unde g este gravitatia r m este masa iar r este raza san distanta dintre obiecte), Vaioarea gravitatiei ,ea iort,a fundamentals este considerata In mod conventional 1, celelalte constante masurandu-se in relatie cu ea.

Cravitatia este cea care tin1e laolalta Universul, Daca gravitatiaar fit mai mica, nu ar exista sori care sa_ arda, nudeosinteza si clemente. Tot Universul ar fi compus din hidrogen, Dadi ar £i mai mare, Universal nu ar exista.

Cea nlai putemica fort,a este fort,a tare (strong force) care le'aga particulele nncleare valoarea ei In raport en gravitatia fiind 1038, adica 1 urmat de 38 de' zerouri, Cum. s'e face ca I1U resimtim aceasta for1:a imensa? Cunoastem raspunsul: raza de' actiune a fortei mtranucleare este limitata la 0 trilionime de rnilimetru, Altfel, tot Universul ar fi strivit l'ntr"-un atom urias,

Porta electromagnetica este de 100 de ad mai slaba, respectiv 1036 .. Raza ei de actiune este il1finjt~t Actiunea fortei electromagnetice nu este insa sim(jta pe rnasura valorii ei pentru ca se manifesta in egaUi masura ca forta pozitiva ~i negativa, cele doua anulandu-se reciproc, Porta ele(tromagnetica face ca protonii sa se respinga fntre ei, AcestIucru face ca obiectele s,a He solids

10;2'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful