22/XVIII

piatok 4. jtirra 2010

ZADARMO

®

prtvalove dazde vytapali.. str, 2

nove nakup, centrum v PD str. 2 zam esto aJ.1 i e .. .... . .. . ... . . . . . . . ... str. 2

sluzby StT. 2 - 3

byvan ie, reality str. 4 - 5

auto-mote str, 6

Peniaze y hotoyost.i do 24 hodin

'Qd2%

• bez h.icitera

• bez dokladovallia p.rijmu

• rucenie nehoutelnost'ou

• nad'alej zostavate v,lastllikom Ilehllutelnosti

kam za kulnrron str. 6

lekarenske pohot, sluzby .. str, 6

Zaplatime Vase dlhy

RPMNod24%

www.tatracredit.skinfo@tatracredit.sk 09153055 00 • 090.7 86 06 06 • 0910. 15 1413 ·0.90.2 55 55 57

Pioche strechy Izolicie a zateplenie [!mJI!I¥I"l!]M1jf:IIlU1

MotE hevoru ..... c;Jrl.E corov Neodhudu ste vadtalenost orl .:::uvani [I uouebulete vurrenlt naroz.riik"'

• DAME VAM NAHRADNE AUTO ZDARMA

• VYBAViME FORMALITY 5 pOI.sfoVNOU

• ZAPLATiME SPOLUUCASf

PO.z:leO"VNA

Pn evreae, Kolle.l"61 20 ae de om

FINAL -CD 5.';0.

VYMENiME VASE STARE ZIATO ZA NOVE

Partizanske, tel. 038/749 5487 Prievidza, tel. 04615420876 www.finalcd.sk

EI. rucne na rad la, brDsky :n a parkety, baton. vysavace, tepovaee, miesa~ky, kosal':ky, vrtliky na stl piky, d rvi1:e zahradneho odpadu, e lektrocentr.!ily, mara stavebna rnechanlzacia a ine.

- '-"'-=II::»~"'" Tel. 0461540 57 47 0905/473845

Bohatti vYbava Uiy ztikJade

Zaiiialok: 28,6.2010 Ukoniienie: 4.7.2010

v nakupnom stredisku v Novakoch na Sturovej ul, 101 na 1, posohodf, rozloha prieslorov 55 m2, 45 m2a 55 m'

o v obchodnom domeJednota v Nitr. Pravne D v obchodnom dome Jednota v Handlovej

D byvale potraviny v Oslanoch, .Zarnovska ul, 214, rozloha 145m2

D byvale potraviny v Kanianke, Bojnicka uL 75 (pod liinZiakmi), predajna pioeh a 213 m', sklar:lova plocha 173 m2, ostatna plocha 152 m'

D v nakupnom stredlsku vo Valaske] Belej, rozloha priestorov 106 m'; 32 m' a 15 m'

D v obchodnej bunks VQ Verkej Lehtltke, rozloha 48 rna

$ SUZUKI

ZVYHODNINY

KURZS_'S

[ V Trencine

Info v pracovnych dlioch na tel. c. 0915 766 068

NovY model

Suzuki Alto 1,.0 GLX AC

Usporny motor s vjkonom 50kWj68 k Spotreba 41/ 100 .km

Klnll~l: 032/658 111 3D, 0903{94 08 11

profil .. imlacne dvoj ~ Iraj akJa s tepelnou pr"'IDu."nOSlOU

1,~i 0,8 a 0.6 Wfm'k a.s .kQ'/l'mlm Wln~h!!u. .. zamoranie a Vypracovanie ponuky ZOARMA .. perapely, hl~e,'le!ky protl hm~u'

.. kvalibi~ mania. a servis • .. vjhodny nakup na, splatky Qi!atnJ

PARTIzANSKE ~n.S"<obodu ·1,089/4 (8"dilva OUKI\S, III. po.ehodle, ",d, ~11.J

161, 038/748 62 02, lax: 038/748 62 711, """011: muran@otonHne,.k

B4NOVCE n/B M,R,Sler.lnika 1820 tpr,1 staraj lekamiJ

lei. 0311/83.0 01 62, .....,.11: ~no_ft.k<KIknQ,.k

• 4xairbag

• posilfiovac riadenia 5 pre men-

IivYm ucinkom ABS+EBD

• per OvY fi Iter

• centralnezamykanie+DO

• klimatizacia

• imobilizer

• elektrlcM ovliitlanie prednjch oki'en

.. dlgltBtne hodlny • radio 5 CD MPS

"" ........ ,,, ...... nastaviteTne sedadlo

+Yolant

ii!::I'9!JOYiIC prednich Stieracov !:iI!!:fi~:atfi1raC s BStrekovaeom

Emlsle CO2: 103Vkltf

*SUZUKI~

www.suzuki-prievidza.sk lecpalski cut. 28, B71 01 Prlld. - aproU HIIobtcIIIJ 1:IhIIIDel __ ,,",

tel.: 046/5430792. 0911 ~45

... __ .. W ..... & ..,.,,.,

IS J F ••

~-

~~

IJ:jll . ffillO ilIill:Q

8 u. zatv.a.ranie .b.a.lkonov. rOlet.ami ia I L1zie na vsetky typy okien

s ietty • okenne, dverove· do 24 h sfahov acie, otvara.cie

81.am .. elove dve.re. • ai .. dre. vodekor plastove okn a • Salaman der

0909492439 048 949211&

jan. h u dec@stonline.sk

Rozlirili. sme distribtlciu novfn Pardon, kazdy tYZdeii dovasej scltranky v obciach: Jacovce, Krusovc€, Nemcice,. Zabokreky nad/Nitrou, Rybany, Skacany, Solcany, M. Uherce, Simonovany, Bojnice, Kanianka, Nitrlanske Pravno, Nedozery· Brezany, Lazany, Lehota pMacnikom, ODin!! vestemce, Nitrianske Rudno, ZemlanskeKostoany, Sebedrazie, Cereiiany, Oslany. Vpredajlliach pobavin a PNS kaidy tyideii v obciach: Bojmi, Tovamiky, tudanice, Nadlice, Dstratice, V, Bielice, Hadoslna, Prazdnovce, Tesare, Uhrovec, llrmlnce, V. Bedzany, V, Ript'iany, Nitr. Streda, Chrabrany, Bosany, Nedanovce, Ghynorany., Giger, Kamenec pod VMcnikolTl, Bystricany, Hradlste, Nitrianske Sucany, DiVi<i.cka Nova ves, Oiviaky nao Nitricou, Liestany, Valaska Bel~, Dpatovce nad Nitrou, Poruba, Pravenec,Kra~no, Chrenovec, R<izto~no. PARDON blii1sie k yam .... PARDON blizsie k vam .... PARDON blizsiek yam .... PARDON bliUie k wam .... PARDON bliiSie k yam , ....

N ttl s: ttl

5"5 www.pardon.sk

Privalove dazde vytapali pivnice

Nedel'nti prietri mraUen po:;rav,ifa na nohyo.qyvatelovjuinej ca5ti Tapoicionskelw ekres«. NOjvroc posrihnu.te bali Hrufovony;. V stredu vyhldsili 3, srupen povodiwvej aklivity.

Vel'ke zrazky;: prlvalovych dazeov, ktore sa nod krajtnou prehnall v nedelu popelud n f, sposob i Ii pro blem y oby va t elom ria juhu Topolclanskeho okresu, voda zato plla n lelen pol i a a zah rady, a Ie d os tala sa aj do pivnic rodinnych dornov, Na porn oc m u sell prlst' h a ski a m n oh e obce bojovalt s vodou oj svojpornocne.

V H ru.sova noch v yhl Ii s il SI acosta Bern a rd Fr~no tretl stupell povodnovej aktivify. Vodu z poli nod obcou nestthal cdvadzat kanal, a ta'k 'sa vallla cez ultce. Zatoplla studne a pivnice v rodinnych dornoch a v m a terske j s'kol e.

,tudia v obd i dobrovolni hasiV boli na nohach od nedel e a z do utorka, aby odstrariovall nasledky covocne, a stale sll v pohotovosu. Takuto vel'ku' prJ va I ovu vodusi neparnataiu ani najstadJ cbyvateha Hrusovlan," povedal starosta Frario, Voda 5fazila sltuaou aj vcdtcom. Na vfacerych m I estach boll vozovk y zaltate vodou alebo sa nil nrch nacMdzaju nancsy bshna,

Pod 1'<1 p redsed u ° bvodne] p ovod (mvej kornlsle v Topoltancch Jana Turzu bel v stredu na rieke Nitre vyhlaseny tretl stupen protipovodriove] sktlvity,

,,0 krern H ru 5 ov ia n 'boli najvi a c pos ti h n uIe obce Horne Obdckovce, Mytna Nov~ Ves, Oponke a PrMnovce .. V Jacovciach veda zatoplla futbalove lhrlsko, Skcdy zatiarneboli vytfslene: dcdal Tum.

V Topolflanskorn okrese Je protipovod~ova kornlsia aknvna cd 6. maja. kedy sa vy'brezil potok v Raji:anoch. joy

J~~_ n~b_u_d_ete _cez _ ,orby dOgl'!,_

vybavte sivolicsky preukaz

Ui 0 t9ideii budeme rozhodovaf 0 zlozen! slovel1sMilOparlamentu. Kt{J r'/f!bude poem; vo/1'ebdoma, maze 5/ vyba vit' (toiitsky preukaz.

Valle'i, klorf la v case parlam'entnyeh volieb nebudu zdr-zova( v mieSte svojho trvilleho bydliska, mo:!u poziada{ >voj abemy alebo memky urad 0' vydanie volitsk~ho preukalu. 5 tymto dokladom sa m6J'u volio ztlca,tnit parlamentny(h vol i e,b v k.tarom korvek volebno m okrsku n a 51 oven $ku.

!iadosf 0 vydanle preukazu m6te. voHt obd podol o<;o'bne alebo prome{j~ktvom nlm ·,plnomacne~ej os.oby. Obec vy.da :Hadaterom vo ntskl! p reu I< a z y v de~ poda n i a z iados! i.

Koidy, kto chee volit' a vie, ie bude v deli volieb mimo svojho bydlisk". by sa mal

poponilhl'al. preloie volitske preukazy vyd~vaju obecne a mestske ufody len do stvrtka 10. Juna. joy

Naku ne centrum

- - - -- -

chCLI postavif za pol roka

Prlevidzske nakupne centrum Korzo rna byforvorene uz v septembri.

Zamest/lQniev nom ntijde 01(0/0140 ludi,

V re kmd n e r yehl om case {hee d ever 0- per>ka skupina Alfa Group p05lavi( v Prievidzi na nilbrezi ri~ky Nitra n/ikupne centrum Korzo. S vysta·vbou zai'ala v polovid marco 2010 a otvarenie nakupneho centra ma v plane ui 23. septembr" tohto roka.

Podfa ziislUpclJ ~kupiny Alf" Group Klausa Hammera bude mal n~kupne centru m dye p a dla zia a n a, na jo m nej p'loche 22,5 lisle me!rov stvorwvych la poCita 5060 previid.kami.

Hammer odhaduje, ze zamestnanie si tam najde priblizne 140 IlJdi. Straienie abjektu ,ice zabe;:.petia kamerami, no ich obsluhu vsak v ramei chr~nenej dLelne zamestnaju naJmenej paf zdravDtne po<;tihnutych I'udi. Rokovali Ul Q tom s ~radQm prace.

v objekte sa budu: nachadzaf slyri ~aviaene " restauracie, < toho jedna bude ponukaf tal1anske spedality. Centrum pOlkytne nakupne pries tory predajeom 5 vy50kougaranciou ~villily a kultury preda j a. Z~ u Jem ui p rejavilo v y!e 20 svetovych predajcov.

SU east'o u n~ku p m! ho cen lr il bu de P il rkovisko s vy!e 400 parkovaclmi miestami a nav\tevnid budli m6d v celom objekte vyuzrvaf ldMma bezdrotove pripojenie na internet. Nazov Korzo a logo niikupneho centra Vybrali v ankele obyvatelia mesta. POIlupne by lam millo pr'i'budmif multikino a rozne atr.okcie, More v Prievidz. chYbaJU.

TASR,Joy

V Presel'anoch sa stretli

helig6nkari

V nedelu sa z preselianskeho kultCirneho domu oZYllal zvuk heHgonok. M~Jitelia tychto n;istrojov sa v top:ol'cianskom ~egI6n'~ prez.entQvali prvy raz.

Stretnu ti~ heligonkarov z ceie;ho Siovenska. sa padujal zorganizovaf Ivan Paska I Preselian, ktory zahtal divakom na hellgonkach aj so svojLmj s.ynmL .Pochadzam od ZiI'iny, kde sa tento nastroj udomacnll ~ pocuvill som ho ad delstva. So synmi Malejom a Jakubom chodievam na stretnutia herigonkarov po celom Siuvensku, a I~k som S~ pre kamaratov·mu;\lk~ntov rozhodol <organizovat met n u tie a 1 v P resera noch ,kde je hellgonka viac-menej nezn<imy pojem: d'o.vedellsme So' od Pa s ku.

Viae ako dve deslatky muzikantov od 2i· linY.l podporanio i d'alifch KUt{)V Sioven;ko mali 'U pre5elianskych posluch~(ov

tispech. PaCila sa im terchovska muzika v beHgollkovom pod ani, ale aj hudba I d'o lsi c h obla St!' Na v yse sa he I i 9 on kari prEjaVi II ako vtipnl zabavatl, a tak nebola ani nDdla 0 smiech.

Hoci helig6nka pripomina ,vojim vyzorom harmoniku, medzi aboma n,htrojm i je rozd i el. Podl'a PaSKU ich od lis u Je pnidenie vzduchu v namaji. Heligonka vydiIV3 iny Ion. ked' vzd'uoh do mechov vchadza. a iny, ked' z nich prudl von. Obycajna, harmonika vyludzuje lenj~den Ion. Okrem toho ma helig6nka ugl rozsaht6nov, ~im ie jednoduchsia.

Napriek wmu nie je najlacnejiia. prelOze jej cen il S a po hyb uje od 700 €. ioy

ardon

amestnanie

P'8 regl6ny: .HR, TO, PD

Pazaduje",e: vla.~e auto, $chopnost'predivaf, referencie. zodpovedny pri5tUP k pracl Ponlikame: 665 4< + najvyUle provizlena trhu, perspektfvnu a dltlodobli spaluprlicp •••

2:ivotopis iii referencie posielaf na; yfglop@fv.groqp.sk Tat.; 0918 817118 www~fsgro ... p •• k

II zamestnan,ie

»- AXA - 111'ads m e 5 po IUD raccvn f.kov • Tel. 0918/9247 93, 0905/9442.30

»- Ces ka. fi rrna pr jj III e do TPP: 1e riavnikov. zlievarenskyc~ pracovntkov a pomocnlkov, brustcov, Aj marlietske ~;;ryl CR. Tel. 00420/774/27 70 15 alebo 16

>- Do novootvorsns] reStaur"cie v Cll,ynoranocn hrad arne Gasnicky a pomocn Ic·ky do kuchyne. Tel. 0907/98 85 65

>- DO.BRE!IIAVSTEVDVANY EROTtC CLUB HlADA NOVE DIE\lCATA A. i.ENY (al brlgiidfle). To!. 0905/40 :10 21. 091!j/91 8;7 80

>- Dop!avna 'firma 1 NMrW priJme vorncov MKD S praxou min. 2 ro~y na st1pravu ~J rii'ivesy. Tet. 0907/43 27 81

>- H r~d~m akukofvek silisnu pracu, Tel. 0910/435649

»0 !ltMa", kamaratku do 35 •. na lab eh n utj erotttkji p rlv~,t v SA •. Uvf ta m e aJ ~";;Iato;:ni;;ku. Ubylovante zdarrna, Pen I ale CO zaro bi s sl In ned' ne ch ;iva s. Tel. 09Uj.96 ·9.2.31. Posll sms . zavn!iim.Sasa

.>- I,fadam .nezamestnaneho ;';oler" " BN. .na Origildy. lei. 0911/75 32 11

>- Hfadame komunikativne d(ichodkyne. PE, BN'B. TO. Tel. 0907/12 71 04

>- HlaClame siM~nycll predaj!;Qv a D~" chodnYc~ zastupco" "novil1ka". Tel. 0905/25 ~7 92

Vftanie Rezanie Drazkovanie

Brusenie BLiranie

vsetkYch slave b nych mate rj a I!lv.

Tel. 0905/82 21 66

~ sluzby

»0 01SlshOvanie oytov, domov, k<lncetar'iL Tel. 0905/5-103 2.2

»- A·KOPAN'IE A GISTENIE STUDN!. Tel. 0903/584371

>- Mlopan i e. <ii stsn i e 1'1 preh loovan Le studnt Tel. 0903-/ 57 2020

>- A MONTAZ PU.vAJUClCH PODLAcH. Tel. 0903/11 72 92

>- Architektilra lahrad. Tel. 0908/15 99 16

»0 AUTO NA PRENAJOM • svadobn;l 9 m biela limo,ina. Tel. 0948/20 10 10

»0 A,utodi~gnostiks. Tel. 0917(46 28 39 »0 AUTODOPRAVA • STAHOVANtE BHOV - S MOi.Nosfou VYNOSENIA A MONTA· ZE BYTOV.EIIO ZARIADENIA - TO. Tet. 0903/965111

>- ALJ'lopoz,cov~a ;. preprava o5bb. Tel. 0905/81 21 96

). Brusenie. Imelenie, lakoWlnje lIa,· k let, ukt ada nle drevenych a I am tllato. !ljch podl;ih.llvatila. Tet. 0905/51. sa 49 »0 eA L (iN N Icnro - lAC NO. Pa'tizanske. Tel, 0903/24 8;3 28;

). Calunnictvo. Tel. 0903/56 4837

»0 Chladnicky, mraznicky - oprava. Tel. 0903/9482 94

>- ChladnlGky, mramiii~y, klimaUziicre. Pred'aj, oprava, monul,. tel. 0903/41 98 20,0387400074, www.klimasol.sk

»- C,ste n ie od pad ovehp potru bia - k.rtKo· vanie. Tet. 0905/10 99 08

>- Dovolenka na chate - DucnonKa. Tel. 0905/85 93 69

>- DovQlenka so zt'avou. www.100naJ.eu »0 Dovol enka. www.01dono.aly.sk

>- D\lERE Z BOROVICOVEIIO MASiVI.! 0<1 99 C. Tet. 0903/27 0152 - NR

»0 Eteklrolnstat~cne prate,. no"osta·v· by, rokoJlstrukcla bytev9ch Jadte,. :by· tov,domov,. pr&vadzek, mentat svletl· diel, bleskezvody. Tel, 0948;/96 96 11, 0918/15 33 48

>- Eleklroinstala~ne praGH. rekonstruk· oTe, drazkcwanie. Tel. 0948j29 99 65

»0 Fotog1af • svadobne loto, stu ikevrl , I "to booky, lotoport.rl! .. lei. 0904/99 04 41

»- G 18Z U rov an ie va n j. Tel. 0905/98 36 02 >- HACep· PREVADZKOvY PORIADOK. Tel. 0915/58 90 22

>- Kamera - 1010 . s.adba. Tel. 0909/27 9630

»0 kameraman@creativne.eu

>- Kppsnle. cTslenie studl1; Tel, 0902/44 1661

,... Kopa n fe, cis te n ie, prehl boys 11 ie stud n r. Tel. 0908/68 40 56

>- Kopem, ";isUm .a prehlbuJem studne. Tel. 0903/8154 63

>- KRTKOVANIE " CtST£NIE. OOPADO· VtCH POTRUBf, TV KAMERA, MONITORIN G. Tet. 090 :ij33 05 80 • NON STOP

»0 L£PENIE PVC NA SCHODY. Tel.

0918/6110 67

,... Marovanie bytov a montM. pia •. podl;jh. Tel. 0911/77 5321

>- Marov~a bytev. domov. T,;I. 0918/18 6D61

>- Murarske prace. obklady. dlaiby, lamkove d I athy. La cny stav. l11<ite rioll aJ 5 d ovolom. Tel 09Q4/61 55 45

»0 Muuirske prace, obklady, dlazby, ptav. podlahy ••• Tet·. 0907/59 9496

>- N-astre ky T EM AL na bytovs i ad r!i, "' e[ovanle, stierky. TeL/Fax: 038/760 7854, 0903/7550 91, www.lemal.sk

»0 Obavate sa 0 5VOjU l1.ehnu:telnos1' pred ilvelnymi ponrom"l11i? 50% dava ns ochranu. TeL 0911/60 17 45

»0 OBKLAOACSK;E, MAUARSKE, SAORO· KARTON.ii.RSKEPRAcE,. lAD,RA. OLAi.8;Y, KUCIINE. Tel. 0901/8;9 05 31l

>- Or'l1ietam. Tel. 0904/39 35 52

>- OPRAVY PLOCHYCH SlRIECH. Tel. O9Q5/30 7638

PAci. sa. ti? Chcdleh vidier eel.?

Pooll sms v Nate: SXII na 7505 a uvid is ;rn " pin"! !mise.

Millis m I aJ .u.olar.1 '\Iolllj n.t: 0986 512 2U3

Firma Vladimir Grzmlr - Grznar Company so sldlom OdbojaJov 20,. 955 01 Topofeany

prijme do pracovneho pomeru pracovni"kov na pozlcle:

.., "'·f ' poilada~

se m 0 n te r . prax v obore vedticeho wfmontera pre mootii/' a v}irobu oce I'ovych ko nstru kci i

• nutnej znalos(AJ atebo NJ na ply.nulej komunikacH (ide a mo~tiiz v zahranicD

• titan ie yYkresavej daku mentacie

projektant -rozpoctar

poilad.IIYkj:

• pra~ v projektovanf ocel\lVVch konstrukcif program om AliTOCAD

• minimaJne 53 vzclelanie strojarskeho arebo technickeho zamerenia

• v}ih odou ZIl II losf AJ al e bo NJ

zaujemcovla. poslelajteWOjeiladosti aj so liIrotoplsml na mall: gi'ZIlat@grznar.sII, prlpad ne I nform4c1e Vam poskytneme na tel •. 0905/460 670

obchodny manaZer

SOVELO, •• r.o.

HOTEL PARTIZAN JANKOV vRSOK

prijme zaanestD.$nca. no. nasledovne pozlcie:

»0 Kupim starsiu samoto"" tehlU'. Tel. 0905/40 4062

.> Kupim ;:v<\'scku TRIODYN, aJ nefun~cno. Tel. 0907/612011

A >- P - MIESACKU. DRVIC ZOo ROTAVATOR. 1000 I NAORl. Tel. 0908/583366

>- P - SPORAK NA DREVO. u\CNE KOSAC· KY El. AJ BENZiNOVE. Tel. 0903/58 33 66 »0 PONUKAME NA PFlENilJOM W SKOZDV1ZNYVOZiK, N.oSNOST 2 T • DIE· sa. AJ S OBSLUHO[J. Tel. 0918/733076 >- Pobeb ul at e p opflif gul'at.inu1 Oosky. IDdine, hraooly. \lyra bam uihradml selleni.a, ·a Itiink y ... T ~I. 0905/35 4 S 60

»0 Predej dom;jCich vajec. cena 00 2 €(30 iks. Tel. 0905/454306

.> Predaj l~ec kov9ch vchodo v ych over; 1 11 Ii n Ike Z6 ce I1lI p'la·s tovYch. Pia stove ok~a

»0 Slahovanie· Autodoprava do 3,5 t, Ineon • zfava 50%. Interlaro""" dvere a za-

Tel'. 0903/44 97 71 mbne z masivu. Tel. 0903/6'169 09

>- Pred;jm bicy:kel Favorit v dobrom stave. L~cno. Tel. 0907/36 01 67 - aN

'> Predam btocky M ~tavebne sporente. U va '.y. Tel. 0902/82 8;9 23

»0 Pred~m bloky na staVebne a k DPH. Tel. 0907 /22 7353

prevadzkovj riaditel

obchodny riaditel'

>- PLOCHE STI1ECHY - OPRAVY A IlOLACIE. Tet. 0915/47 5225,

)0- PI ynose rvis . M!raslav Va.nko . Ma Ie I.! t,e ree 223 pn n6 ka nils tedo"",; st uiby: m 0 nUi .0 pp '·a.y pl.ynovYc~: kotlov. s per!lkov, usttedllah okli "en t a" vo d 01 nsta· I acne pr ii ee, 0 pravy a m olltai boll era", .ad ova d nych lIatar if ,od pa dav. ci .ten ie p!)'1lov)'ch kotlov. Tet. 0905/35 52 58, 038/7401934

»- Po~ I ~d ~s zii m ~o~ej d I a~by. Tel.

0902/09 411.2

)0- Ponu ka In prac una pre(1 ac anie O(VDroV pre in:i. sTete od 80 mm dQ 400 mm. Tel. 0905/47 9592

.> Po~OkjJn' vset)w Slav. prilce, stavby do· mov. obklady, dlazby, zateDrovanie raslid. Tel. 0911/95 8916

>- Polj(iovr'ia brusky. 8riisertie. iakovanie Daikiel. Tel. 0905/812196

»- p r~d am NOn a Lad U>, g9ler n a kol'ajnrckach.kultivator, brany lahkol, medenj kOlOI. Tel. 0915/127645

>- Prefinancujeme lIam nevyhpdne rlv~ry ·s ,n,:lime spl~tky ai 0 50%. Tel. 0917/60 17 45

.>- Prenalmem c~atku • Chalmovel pre rodiny. lUll - september 2010. Vyhodna cella. Tel. 0906/180654

.> Pre r ab a'nl e . bytovyc~ Ja die r, vY.stao. ba RD. omletk~, cbktady, dlaiby, sadlo· ka rto n a ·el'elrtfol nsts Ilicne Imice. Tel. 0918/4'0 22 78, 0903/86 8;3 56

>- PROf.ESIONAlNE TEPOVAN:lE I.!PRATOVANtE. Tel. 0903/234791 »0 Rea Ii <uJem mont~l ·krQv U a DPk ryvacske pr ace. Tel. 0904/17 93 53

>- REN.O\lACIA VA'll SMALTOM - 50 €. Tel. 0905/35 89, 06, 037/788 8130

>- Ro:o,m murarske prace. Tel. 0944/28 2703

... RapFme f.as;idy, zaleprov<inie RD 5 lese, nim. Tal. 0904/4-9 9618

>- schudnile zdravo www.Qhudnele.sk! tolh1980

>- SQhuool> "om. Poradim_ Tel. 0906/01 5953. www.chudl1ele.sk/lim

'»oTE;PO\lANIE: kobe.ce, sedacky. Tel. 0948/22 27 05

>- Llby 10"3 nie v b I iz kOSli term~ I n eho ka· palis'ka V PodhiiJskej . morska voda. 6 f.) os!noc. Tel. 0917/27 67 58

»0 UPCHALO SA \lAM OOPAOOVEPO· TRUBIE .NA WC, DREZE .ALEBO UMYVA· DLO? SME TU PRE vAS NONSTOP. Tel. 09021384668

... UPRATO\lANIE .A C!STENIE NEHNI.!· THNOSTiPO REKONSTRI.!KCIi A STA· VE8NI'CII O,PRAVACH. T~I. 0944/47 11 43

:). VRTANIE STUDN[ DO AKYCflKOLVEl\ PODtClZi. NAJMENSi PRElAW STROJA NA SLOVENSKLI. IBA 72 CM. KON'TAKT: 0907/4190 20. I'IWw.v.rtydp.sk

»0 "'tanle stud!!i. Tet. 0907/053677 .> I/yb"vim liver :pre zames!nPII)'ch a dii. chodcov. Te'!. 0903/46 79 14

). \lyko",rvam mu,arske> maliar-.ke, nati'e:raosk,e, PlaCe +sadf1~l{art6nr ra~ tepl'"vanie,plavajuce pn!llahy. obk!ady. dtaiby •. bytove la<lra, .e,16~l1e lednante, laonejsle ak.o In& ",my, Tet. 0949/81. 21 64, 0908/34 94 Il3

>- VYkup a spracovaniekiiblov. Tel. 0907/27 24 31, 0905/20 D4 93

.> Vyku pujem e I ektra m alory. nove 'aj n erunkc~e. Tel. 0907/27 24 31

'»0 www.robloAlr.sk

>- Za tep rovac i e p race. I esen Te zd a rma. Tel. 0944/55 3030

Pacia 53 yam zreli§ia teny, Idma tIi. maju ni800 za sebou, ale sUile sa 0 seba starajO a je tp aJ na niGh vidief? Som jednou I nich a tou1o cestou si hrooam okruch novYch zOilmych, pre moju pracovnil vyfaze~ost' 10 rieBim i[1Zsf(il·

• Sex v ktl pefoch

- Predvolanle n a koberec

- Skolenle s kolegom

Zavolaj na: 0986512204

~ casnik-casnlcka

>- ZatepJenie a prefinancovani.e nehnutatnostl, Aj pre bytovedrui5tva. Tel. 0917/60 1745

»0 z'ateplovanis. siel!kovsnie, ol11i~tky. .rnarovky. Prsx 8 rckov Tel. 0915/17 2044 .> Zemne a vy~opo"e prace bagrom CAT432E. Tel. 0944/33 70 67. 0915/7087 09

»0 AAp red am d rgit"ln)" satet Itny ko m plet S:D alebo HD na prijem 23 slovensk9ch a C esk YC'h progr" m OV + NOVA, aJ 300 ;:ah ra, nicnych, so sloven,;kou aj cesKou hartou a dvolni konvertormi. Bel d·alslcM mesa!:nych poplalkov. Cena s montMou 220 e. Tel. 090f;/27 54 35

»0. Dovolenka a vikel1dy v Koviii5ovej. Tel.. 0903/263451. www.penlloomima.sk

>- Kupim ob razy Od vyma m n),ch s love n· SkYch. ceskych a Inych malLarov, starli obrazy a starolit:nosU. Maxrrllalne platba v hotovoso. Pric'estujem_ Tel. 032/652 84 92, 0905/~0 99 72. 0907/07 10 TI. anti K.l@stonllne.sk

»0 Preds m orLise ny lA IRAN SKY PR 0- FIL od :2.60 €/1112. aj s dovoIPm. Tel,. 0918843066

'»0 Predam chlad~i(;ku. Tel 0911495 87~ »0 P.redam cirkLllar Tel. 0918/783442 .,.. Pred;lm domike vajfCka. Tel. 0903/04 2662-BN

>- P,~d;jm ele"lricky motor ns 380, 5 kW - 4.00 € a 2 ami"pro"e "plly. 65 I . 165 €/ 'ks. Tel.. 0905/16 21 :10

»0 Pradam elektromotory od 0,55 kW - 5,5 kW. Tel. 0911/975121

.> Predam farebny TV In. Philips, L1~lopri eo ka .'55. Zimne ko reu Ie posuvne, c . 33-36 a kolieskove c. 34-37. Tel. 0907/55 2397

»0 Preds m ko i5i1<: 'Ie I enl"J larby, UOjkomb i· 11 ac i a, vhodny od n a rodenia - 35 € a kocik golf. palice Chic(:o· 50 €. Tel. 0903/56 32 :29

>- Pr"dam ko.ntrabas. Tel. 0905/28 45 07

.> Pred"m kukurlcu. Tel. 0904(54 6782 »0 P-redam latrinu na stavbu. TeL 0904/650958

>- P.reda m n Dvii ori g,~;!i In u r rane li 15 ku ~r' 'bov,u vloz~u I nv i cta 14k W, 5 r. zam ka. 339 1:. Tel. 0918/Q5 94 98

Chces sima pazrie!' lepsie?

PoilJi 5ms: AMH na 7505

a po-zeraj moje folk.y v rna bil8!

umiestnifvasho stvornoheho milacika?

Ubytujte ho u nas v Hoteli u Fiony, v malebnom prostredi pod lesom, My sa on vYborne postarame,

Hotel u Fiony· Farska 691/70A ;0 9.56 21 Jacovce mobil: 0911354 904 * www.hotelufiony.sk

)0- Predarn llatinovti vaii" 150 om. Tel. 0903/13 17 44

)0- Pred;; m niikovu a zve r;; k. Tel. 0918/78 3442

)0- P,e d;i m n ole book ,. llich ova Iy, ce n a dohodou. Tel. 0905/18 06 54

)0- Predam nove vchod, plast, cvere 2 ks, m aj u 5·bodove uzarnyka n ie, na 5 tav Iterne pa n ty. zatep I enu vypl Ii. m oderny mo h utnY dizajn, vermi pekne, 'k"alilne, l.acno. Tel, 0908/20 07 42

)0- Precam odstavcata a rnlacil bletu belronu dojnukozu Tel. 0910/37 89 23

)0- P,e.da m p allvQve d.evo, 30 C,I,m P ",a) 4·m dfzk~. Tel. 0918/39 1126

)0- Predarn polyfuznu zvar,ac'ku pre vocefnstalaterov na plastovi! trubky, 7 nadstavCdV'" klleste, c·ena 90 €. nova. ,1iiruka" Tel, 0905/61 9009

,.. Predarn prevodovku na Agzat a Van. TeL 0918/18 34 42

,.. Predam profeslonatny oresso strol. Tel. 0904/68 52 94

,.. Predam psenicu a jacmen. Tel. 0944/13 89 44

)0- Preda m srotov n fk na ovocl e. TeL 0917/27 2153

)0- Pred-am slav. b!ldu. 3 x 5 m. Tel, 0903/10 15 80

,.. Predam svacobne saty, vel'. 38-42, na snu.wan;e. s doplnkarnl. Cena 180 €. Tel. 0940/87 16 06

,.. Predam tIltranskji profil, lacno ooveziem, Tel, 0905/98 24 13

)0- Pred§ m vie cku n a Ag13 t, Varl. Tel, 0918/783442

)0- Predarn vonkajsf obktad I PVC. Tel, 0918/843066 .

,.. Prediim lahr. cnatu, vlastny ocvoz, TO. Tel. 0918/08 73 47

,.. Preda m 1 avitove s \1 epa c ie kUla le n a sueparue dreva, Tel. 0949/32 9405

)0- Pred~m ,vi!iracky C02 za bczkonkumil C nli cs ny, novli. z!i ru ka,. servts, doveII em. Tel, 0903/03 39 30

)0- PR1RODN E PRODU.KTY vYZJVY. Tel. 0907/89 22 46, www.dobryshop.eu/renata

)0- Sielfcy protl hmyzu, Siei'ky no prastove okna a balkonove dvere za najniii:sie eeny, Tel. 0903/63 69 09

)0- Surne h I'a d:l m vyrobcu d re"e nych .lyiJc. Tel. 0905/26 36 03

>- Vykupujem ""etky druhy lozfsk. Tel. 0908/97 97 27 - vola! PO 20,00 ,.. www.pawehnecP.;ee5ky.sk. 0905/93 10 36

,.. Dam do pren~mu 2·izb, preroben:i 'byt v centre PE. varnI' ihned'. Tel. 0915/49 57 06

,.. D~m do prenlijmu 2·izb, VM by\ V TO prl Junlort, Cena dohodou, TeL 0908/75 8849

,.. Dam do prem~Jmu 3·Tzb.byt " TO. Tel. i

0910/579644, 0905/72 23 90 ... o.iIoI ..... __ ..... ~!l.oZ~l!.o:!l..c!J

)0- D;; m do pre n ajmu 3-lzb. by! na Ju nu v TO. Tel. 0907/64 5546

,.. .Pam do prenejmu gars6nku - 1-ilb. byl v TO. Tel. 0905/40 1101

,.. Prenajmem 3-i<b. byt v TO. Tel. 0905/94 42 30

,.. Dan, do prenairnu garsonxu v centre TO. Tel. 0915/97 25 66, 0908/13 01 50 )0- Prenajmem 1·lzb. Wt v tichcm prostredf v TO. Tel. 0907/77 6306· po 13.00

)0- P.enajmem 2"i;:0. byt v bll,kosti centra TO. Tel. 0905/72 55 78

Firma BIOPLANT, 5.r,,0 •. Vas pozyva na

SA.MOZBER JAHOD

pri obci Ostratlce p091'a usmernenia ~ -.

. .::J:

IIJ

+= C

ra a. e

:s

== ;:

:J:

Jahody vystlane slamou, zber za kazdeho pocasla.

Po - Ne 7.00 - 18.00

81izsie info: 038/7688415,0908/966078

)0- www.c·hudn;zd.avo.sk.

,.. TATIlAi'lSKY PROFIL ZA NAJI'IIZSIE CENY. DOVOZ ZDARMA. rei, 0903/06 88 70

,.. Zdlave ehudautle • www.k.olitelililu· kov.eu

)0- Dlim do dlhodobeho prenajrnu l·izb, by! na ,Sfpku " PE. Tel. 0949/53 98 28. 0949/539622

)0- Dam do dlhodobeho prensjmu 3-i<:bovj by\ v BN: na Se"ere. Tel. 038/7605865 ,.. Dam do prenajmu l·izb. l:iyl v centre rnesta BN. Tel, 0940/869024

tel. )0- Diim do pren;ijmu 2·Tzb. byt V W. Tel. 0904/300530

JUDr. Vladimir MECIAR, Dr.h.c.

www.pardon.sk

",id'te si aj fento ,ok nazbie,af sladkejahodydo Niivojoviec

lacina me ui koncom milja a zberaf sa bude kaidy den od pondelka do nedele od 7,00 do 19,00 hod.

Viae informaeif na tel.. 0903/752 433a'leoo 0902/982 120. Uz nazblerane jahody si budete moet zakupif aj v naslch firemnych prsdejniach v Topol'Eanoch (tel. 0903/767 190), Partlzanskom (tel. 0911/973 382),. Banoveiaeh nad Bebr.

(tel. 0911/973 386), Prievidzi (tel. 0902/982113), Handlovej (tel. 0902/982 104) a Ostraticiach (tel. 0903/767 .191).

drunska a panska m6da ~ z USA, UK, Nemecka, 0 FrancUzska

spolocenske saty

sportove oblecenie znacky Regatta, Burton, Trespass

poiiiky

PE. 0904/807132 kanrelsrla pri HI. paste BN 09041346 221 kancelaria Radlinskeho ul

LIECITE[SKE SLUZBY

·Iil kompletne upralovanie: domy, byty, kancelarie, finny £0 8raniovanie lnleriflrov kllelmi, izbollymi rasllinami

m;iF!1{@iU1til·t!ll) I'!Im!PIMI!IM~II!!I:~· 1!'.1i!!I,

Hlbkove cistenie

a harmonizacia calder

tel. 0918/292 036

VOLIM

8

ABC t I ... b d t,,~ad.e, s.r.O;Obe~.!e, e P em e ZO ••. p!!. b.yt. !!

~projekt rodlnnych dQmov

I~ *stavebne povolenle vymena zasklenych

*financovanie schQdiskQvYch st.ian

, ... , *reallzaciu Stavby Qd zakladQv PQ strechu

fiE_ "'-. {«d4 *kol.audaclu abctrade@abctrade.sk, 046/4572233

OKNA

s najlepsou tepelnouizoladou

- .

a k n ~ a d V ere

20 rokov

1990-l,Olq

%Gccd SGkVdP,e

rokpre .'

www.slovaktual.eu Ug skla =0,5 W/m'K TOPOI.:CANY Csl. armady 32 tel: 0381531 58 79, 0911 311 220 e·mail: topolcany2@slowktuaLsk

Roman WI N DOW'P LAST

Malcek

plastova oknai

ZALUZIE ZAHUMENSKY

• 5 -6-komorov~ okna a dvere ALUl'LAST - stavebna hibka 70.80 mm, SALAMANDER 16

Pfl'EOr..tJ\ NOVE KUCHYNSKE LIN K Y

ROHOVE AJROYNE -s (iPRAVOU, PRESNE NA MIERU, ZtAVY 40 %, T.REBA VIDIEt

Tel. 0903/92 55 29

KONTAKT: 0907/559895

· BelDeind· OSlne

super Y~re

_ IIOYEI GEIIIERACIE az I 7*ltodoYJ' ~. s,.stem

Dvere MQntaz 130 €

od 295€- -(ajna~pI~1

. ZAMEilANIE - PORADENStVO·· ZDARMA

-20%

rnorrtafe

KDPELUXOClMMU6!f9J!YP}1

• kuchynske Hnky na mieru • konferencne stol~

• kdperiiovY n;ibytok • detske a studentske izoy

• mibytok do predslenl • coschodove postela

• lnterlerove skrine vstavane • kancelarsky nabytok

• spalne a skrinove zostavy

• obYvackove steny

• stolrky pod TV

KOPELUX Skacany,. leI. 03Sn mobil:. 0905 35526

www.pardon.sk

:(f~ Lindab

.~~~. ~Gr.l ~~t.~~

dopravanad iDa. zdanna

www.sttesnek1yt:lny.sk.stresnekrytlny@stresneluytlny.sk Hovozamockii 104, Hitra. tel./fax. 037/65848 31.2, 0905 598 924 .• 0905 577222

I!. A- HK-·E' S -a ·S-N- E" ·K··· R·· Y· ·IN· Y-

- __ '_ - ,- ! - ; I, : ,_ ,_ _ _

ROVA

.. Predam 1-I~b. byt • TO. VYhodne. Tel. 0915/97 20 18

.. Pre da m 2-ilbovy b yl V Ha nd I Dyej. Cella 20 300 C. Tel. 0903/7029 17 ·RK nevola(

)0 Predam 2-ilb. byL na Modraku. komP Ie til e pre robeny, pla stove ok n ~. pekny, treba vi diet ce 11 a 50 000 E, p ri rjch I om jed'1anf z .ravs·. Tel. 0907/19 2320

.. Predarn 2·ilb. byt v PE. Tel. 0907/33 6530

>- Pre dam 2.5-izb. byt v OV v centre PE. pta stove okna. DISv. podlahy. vstavan)' satnlk. Gena 27 000 €. Tel. 0910/916796 ,.. Predam 2,5,izo. prerobeny byt v TO, 41000 c. Tel. 0903/69 1912

.. Pre da 111 3-izbo'lY b)'l v OV, Nee paly, ciasto.cne prerobeny, cena dohocou, PD. Tel. 0907/08 89 60

,.. P red" m 3· i lb. b yl v P~ rtizii nsk.o m. V9- hodne. Tel. 0915/97 2018

.. Predarn 3·lzb. byt v PE na V. Okru1.nej. Tel. 0905/78 99 49 • po 17.00

,.. Prediim 4-izbo'l9 byt 'I Otrhankacn. POvoo nY stav, cena do nodo u. Tel. 0915/77 2502

,.. Predam alebo prsnajmarn 4·lzb. byt v Chynoranoch, Tel. 038/542 45 37, 0902/74 19 38

.. Pre da m byt v Bosanoch. Tel. 0910/96 7629

,.. Predam prerobellY l-izoo'lY byt v B;;novctacn, cena dohcdou Tel. 0915/11 70 73

)0 Predam prerobeny l·izo. byl na 2·lzh. v BN. Tel. 0911/82 6002

,.. Predam prerobeny 2-i<bov9 byt, 70 m2, BN • Dubnic~a. Tel. 0903/92 5126

,.. Pred~m" PEn e pre robeny 2-i zb. byt na 3.p/4. vo vybornej lokalite. Tel. 0903/40 9921

.. Predam VM garsonku • Juh V TO. Tel. 0910/130805

,... Predam zrekonStr·uovanY .3-izbovy byt, 83 m2. v ToPOtcanoch pri Bille. Tel. 0910/44 1948

,.. Predame 2·lzb. byt v Bosanoch. Tel. 0902/52 6242

.. Predan'e 3-izb.byt v P[. Tel. 0918/54 6031

,.. V Topol·canoch pred~m 2·llb. byt po reo konStrukcli. Tel. 0908/4137 08, 038/522 2294

vYroba • predaj _ rnontai • servis plastovvch oklen

ANTm

OKNA .~ I greenline

----

TROCAL

,.. Prenajmem 3·,zhovY byt, kornptctns zarladeny, v To poteanoch, leI. 0910/44 1948

,... Prenajrnern garai vPrie~idl.i na Tratcvej ul.llrl mlial<aml. cena 50 € mesaene, Tel. ()907j49 69 40

)0- Prenaj rn em pre ro beny 1-i lb. byt v BN. TeL 0911/826002

,.. Prenajmem v BN 2-i,bovY zanadeny byt. Tel. 0905/40 46 62

)0 Prenajmem • predam 3·jzJ). ,ariade.nY byt v BN. Tel. 0905/86 84 08

.. vezrnern do prellajmu t-izb. VMbyt v TO. zrekonstruovany, balk6n vYhodou. Tel. 0903/462159.0907/757544

.TopoiCany -Ot>chodml ul. e. 2. tel. 0905/60-5547. te./fa-;;:-038/532 61 73. e-mail: anteokna®arrteOloi:na·.sk

P.aril%il.nske - Nadra!na "I.~. 2(891. (Dom obu"Q. tel. 0918/93 4958,038/5313311 e-rnatl: artlza"ske@an\eokna.sk

Zavol a jte, s ~ arnl s a d ohodn ete I c.enovU oenueu spracujamn na p.-ockanie'<!J t@-1€fQ!nid:y

c,~

... ~

',.. 01 VykupuJeme lIyty a RO v hotovosti .• adliene. PO a okoUe. Tal. 0907/89 7476

m byty predaj

Q ~ II~ vSe11ey typy okien,la we, pl'Ilkrjva.nle

o~~

o ~ vyroba slell protl hm~ll- pevm., navlJacle,

o~~~

.. 01Predam 1·ilb. prerobeny by( V TO s balkonom. 29 900 €. Tel. 0917/64 33 30 ,.. Predam 1-lzb. byl ns J'uhu V TO. povodny Slav. Cena 30 000 €. Tel. 0904/14 08 51

.. Predam l·il'b. byt v TO - Juh. Tel. 0917/59 37 31

)0 Predam 1,il.l>. byt v TO. cena dohor;iou. Tel. 0903/64 86 53

,.. Predame 2-i<b. byt v PE_ Tel. 0918/54 6031

dumy ~ puzemky kupa

>- 01 Vykupujeme byly a RD v hotovosli - .~adl.'ene. PI)· PI:: ~ TO -BN a okalie. Tel. 0907/8974 76

.. Kupim domcek. Tel. 0915/17 33 09

.. OdluJplme byty a RD v PE. PO, BN a TO •. Za dlie ne. Tal. 0905/92 S2 07

dumy - puzemky najom

,.. Dam do prenaj111 U: budovu ns ooornkanie, 280 m2, V Tovarnrkoch. Tel. 0905/95 4<032

)0 P ren:§jo m v Pi ei;lanoch. Tel. 0905/33 0074

dumy - pozemkv .

preaa}

.. 01Predame HO vo V. aeczanocn. Tel. 0905/510322. www;comfortrealily.sk

,.. Prediim 3·ilbovY dom, 6 km od Bano· vie" n, B. Gena dohodou. Tel. 0948/02 52 72

.. P redam 3·[zb . .R D 50 lah rado u 7 k m ad TO. Tel. 0915/5.16123.0908/814163 >- Prediim chalupu 12 km od TO. Tel. 0911/432609

,.. P red am c I'atu ns Ouc ho n ke pre na rocneho. Gena 68000 €. Tel. 0907/29 7061 ,.. Predam domcek vhodny na chalupu aj bY"ame. 20 km ·od PE aj TO. Gena dohodou. Tel. 0848/41 7324

.. Predam RD v Partizanskom. Tel. 0904/804109

,.. Predam RD V Podluz~noch. Tel. 0915/70 76 43

,.. Predam stars; RD V O.N. Tel. 0907/38 4865

>- Predam pekny podkrovnj' RD v Ryba· noch s avom i· 5.amastatn e stoja ci m i gara· ill m I;. diel no u a vel kou slnec n ou terasou. po ko 111 pi exn ej: pre stav.oe vnlta n e ,sleD I enis. Tel. 0905/65 53 07

,.. P red am poze me k 640 m 2. cena 8 000 €. Tel. 0903/47 2139

,.. Prediim RD 5 kill od Toporcian. 18000 €. Tel. 0949/36 32 67

.. P red am 5-izb. R D V J acavcisch, cena 86 000 €. Tel. 0903/23 06 28.

,.. Prediim RD v Nedanovciach na 10;; pozel11ku. v 6. mesiaci. cella 10 000 €. Tel. 0910/44 19 48

.. Predame RD v PE. Tel. 0918/54 6031

,.. Predam stars! prerobeny HD s pozern·ko m 46 a rev v li vi ns kych 0 oatovc la c h. Tel. 0904/59 84 24. 0908/27 15 96

,.. Preda m staveb nl' poze III ok 2 000 rnz, " Blesovci8Ch, Tel. 0903/90 6139

,.. Predarne RD v SimonovanDch. Tel. 09()5/92 82 07

,.. STAVElY nfzkoenergetlcloiycn cornov -I nfo RK FINREALDIANN.E. Tel. 0918/54 60 31

,.. www.columba.sk - aktualne 2 700 neh nutel n ostil

,.. Dame dop,emijmu kane, priestor ~.i autehesove] stanlcl. Tel. 09Uj23 92 38 .,.. Dame do prenajmu stanok pri au· tobusove] 5tOllioi v TO po 1'00110 eh, Tel • 0911/239238

.,.. Pr ollajm em pri e.story cenl.u m. Za putaoky PO, prlzemle, ~Yklad, $0,70,.100 a 25D m2 .. Tel. 0918/99 7888

,.. Odslupim pchostinstvo V roporcanoch .. Tel. 0911/29 2147

,.. Odstupim z.abehnutii plzzarlu V Plievi· dd. Tel. 0915/45 90 10

)0 Ponilllam na pr€niijom predaJnu 40 m2. v polYfunkc~om objek.te na dobrcm mieste pri stantcl v Noviikoch. vedra kvetlnarslva. Tel. 0903/44 2403

)0 Prensjmem budovu v P.rievidzi, 500 Il12, na :po,emku 1 050 m2, naklsdacia rampa, cena dohodou. Tel 0905/2154 94

,.. Pre n aj me m pri estory na f re kve-ntovanom m i eSle v Ba n ovei 8 ch na Qbchod ne aleb 0 kancel§ rske u be I.y. Tel. 091ll/63 77 55 )0 Predam. prenajmem predajny slano~ v BN. Tei 0905/254792

Welektro

,... Kupi m ch·ls dn i ck u s p resk len)' m i dversmL TeL 0903/15 21 80

)0 P{ed<lm mobil Anycool T 828, digital. TV. 2, simkarta, za 95 E. Tel. 0944/49 8422 ,.. Servis PlayStation. Xbox300. Tel. 09 05/10 ~5 S3, www.kasala.sk

,.. www.epicom.sk

darujem

,.. Dafujem mai:iatko. Tel. 0905/80 0443 .. Oarujem steniatka. Tel. 0910/88 00 07

ZBERNA INZ.E.RCIE_...AVI.2""O....= . TO!ITE- .

V CENTRE P(}~I(':IEK TRIANGEL a QUATRO P·RIEVIDZA. OD v-rAeNIK. 0905 935 646

-B ........ p-ObO-~I<E!iI v Handl<=ll.......-eJ. r"-..I.arYI_ b.anrl<~'V" 13-

oJOo 1J""1I;;Iot.1 9U1t'O'bu~lI;:Iov" slt~nlcl 09 ..... "7 3-89 1i 39

RYCHLO - SERIOZNE

v

- BEZPECNE

zaCilienych b~ov, domov zadliene v exebuci'i

897 476 dlhy vyplatime

vsetko je na webe

kompletne noviny pardon na webe

www.pardon.sk

"

varue

Naiviiiiie interierove centrulII v regione

v iedt1Qd1,l(ho!;il ie kr6SQ:

Buk p(ll~bko

Kronospcn 7mm, AC3/31

.•••• di:diilh 25 .kerr. Ai eenymontaie sme Iniiili lak, Glb sle dKem

Tjch 500 dekarov drevenjch a laminatovj1:h podlahtreba iednoducha vitlletl

Re9jofl~l'nfi ItiLno!;;eL\(ia. TRIANGEL PriEVi:dr..:. OD vTAtPiIK hbaCD'I' HiindlavR'j

N.ilm. Banik",,, 1 3: ~D"rot! iIIut. stiln[dJ [-rnllllitf'1l1tlll["i.flll1hl~1'flltlllll!J.;

to 5i treba vifmaf pri ndkupe !ominalovY(h podl6h

CENTRUMPOZICIEK

Vyhodne p6iitky no i'okofvek

I.VjrGiHv

Zo,m,",,",' vjroq",ijKIj", , fi,j(,ioo dohr1ij , .... ~Jy IO'PI. !GGEI, PA.RADOR, ~RCNQ5PANI i,~ V6mg"."I'~ 'p,k,l""tl,I,fen P'"" Z4m • ..r",1 ,;"I"j d'~'y, ,I; .. 01" 1,,,,llIj. poiIsI,lno dlilli, dO., oIt".I .. "~ku,"I.""

tim t' d',d", brube,.1Ym I,' pmelH did! • I.pii. 'd,hive IIOmno,",,,, podHod" Ido," 's,' kJijdombrr. a domo. O.p~,"01~~ I' '/Jlbl. podl,hy od 7"",," 1"""""_"HIIIQ 1,11"',1 [0, mlilllj , p,I .. lom ·oIir;.,,' ",mok loopr.pof.OIrW .. rrj JUST,li<k cd tGG!Rj 'I&i !~rUI\ l;o. ,0 'p'l ""d. ot>,Orf p,l" d,b, ,!N,nl e . p,.r"1 • Vy neb .... t. m"l.r loplol ,...r.li<li! <¢ry "podl,"" kilO '" ,0'I)'la 'rli ","5101,_ 4. ~.mdIeIy leu!lle'

'Leo Yjtolw. , d,'"" 1.,)1fr<iljgioo je

V'm i'IOtoo, l:! , ,,111<, "b,d, '"ky p,dl.il) :"'''i;I''i i)'lky, VII"ri md~1 mO,I. "owbi['1 "'PlOI" 1'1'1"'''''''"1 dkk, I¢o ,"1""11 '.Ioti" mltlm~. , I'J' 1,1ilIjt. ol po p,Io:I,.I. p"',m vor~jm .k,m ,. lihl ,hyb. ".'dO ·!j>II!.Ilffirf.

5.Tt'Ie!I<!~

DIIO! I' ulbef"t~'!HMrd • byjo.yil\ pri"orOlhtri.d,:31AC3.

!i.e-

4iW I,p.dlhlm !lY. 1 ... 1,. 'I~I. ,b"huje iii '10% '''''''I h,"'~, 1<1''"1 ",no "ouslok! ""~.. Pad,ui.. ,lIlco ""u p,dlolly by 0101, blf di>,d,m k' ,pol""li 0 "'if,n'l POI'or:t"jIi· K"lilnd'porfl,lIomd''''i,,,,,,1

IIPOZO ... IE: .

V ""']' ,,,.b.,rill, ,.m_jam, 1"",1 6 mm pOdI.h,!N~ !m' I,kfboh.![, o!>r

Im:oiruPll",III,,,,"ool' .

Vola)'" "I v prfpade, ak:

>- vam eescbvallll uver

> mate ui uver a splatks sa varn ld'. VV",k" 0918949 331 0903 201 171

;,l:ADAME ,POLUPRACOVNIKOV

• Obchodne zastupenle TO, PE, BN

~ Nam. L ~t(ira 1, Toporcany

.,;;z.- 0911/13 38 30

mBank 038/522 13 85

>- 35·m6nY rnuf hradii prlatalku. Tel. 0918/354816

>- 59·ro6ny vitalny. anstinern, nefaj6ia, hl'oda pre tritely vztan iipnrnnu partnerku. M a 111 vsestra n ne <au) my. som tole rantny. Tel. 0910/52 48 76

>- Sympafak pre osemeie na sporocnost. Tei. 0907/42 7996· SOlS

uely kreditne karty puiiiiky

oznam

>- Hrad~.te Pana JeZiSa Krista? Ste na dobre] eeste. ECM Parti;:ilnske. Tel. 0918/32 31 48

>- aN sluZby. Tei. 0904/51 43 76

>- CLUB MILANO v serune hTsdii SPOLOC· NiCKY. ubytovanie a oracovne povolente za oe1.pec; me. P I at 5 000 . 10 000 €/meslac, Tei. 0902/59 57 77

>- Denisa. Tel, 0944/54 55 31 >-O.ISKRErNA NATALKA, 2.2 '. PO (u mfia], mam a] kamaratku. Tel. 0908/57 0992

>- 'Emti ka Da n i eta v TN. TeL 0910/32 60 38

>- MiI.s rods sex a pemaze? (3 500 € mesacne.j Tsk pO\On1 neoahaj. PriateFskj' D rfstu p, vypla ca nie den n e, u bytko zoa rrns, Tel. 0903/73 79 74

>- Mendy· Partililnske. Tei. 0915/63 63 97

>- Miila. Tel. 0944/54 4720

>- PQSKylUjeme eroticke sluzby, ere verkY viujem pr~meme nove dievcata. rei. 0915/60 87 77

>- Skutocna a, s.i I na pod po ra m u ,nos ti. dlhy uCinok. Tei. 0944/05 1278

>- VaSniy;i Jan ka TO, yak 38. .168/60. Tel. 09.18/84 2511

nabytok

liZ·1m:<1 ill

a/ zamesfnanvch a/ dochodcov

III

0918425703

Portizan.5 ke:

Gen. Svobodu 1845 (oproti vaB)

lei: 038-7-49 32 08 pu rtr,,!! nske@<:!Istill.sk

>- Pred'a m d reve nil komod u, sk ri iiu, pro sac! sto], ,kl1ilnicu, csna 1 000 €, Tei. 0905/49 75 20

>- Pred a m jed nol6Zkove rozklad acie kre5' 10, modre,140 €. Tel, 0905/4806 16 - PE >- Predam lalkovil tmevcnnecu ronovu sedaciu SUDraVUi aj s kreslorn, Dena 50 €. Tel. 0905/452507

riadk.QvOl inzerciu nam m&zete posielaf aj ha inze.rc.i;:.to@pardon.sk

MPM Izoilicr. 8.r.O

I] rekonitnlkcie plochych striech nBstrakom tekutej gumy

[] hydrolzol6cle stavleb ~~um~

>- Pred'''m S(OI S I aviea 111 ina, sedenie, kovov\, ram, crevene tavrce. aj detsk)'. Tel. 0905"/825608

>- Predsm l8chova'IiJ. spali1u, 100 €;, Tei. 0903/13 17 44

VIE R A LCD TV H 0 Ready • U hi opriecka 82 trn • HD ro~lfsenie 1366x768 • KOrItrasI5000:1' J as 500 cd/m' • 3D h reben ovy Hlter • 2x HD M I' A/V konektory • SeART •

... , h

... UZ V novye·

priestoroeh

itru§o'lskd.1571;31 Toporean'l -:tet 038.15368615 bteskasflQ.tPbleskospo1.sk www.bleskospot.sk

s x <, C"II C"II

Letn:rprt".,nlt1 n~ .lAtn .. Jl!lJ'kav6

82. C 1. VIIac1n, pre .tfl;Id,ntall ~trednj'.h

III V)',okfcll 1k61, ItlltnlCill IllIIklltll~ni II

d """ o

N

(1;1 e ':::I . __

,

P,rtb'n$" eesta 148, 9;7 01 hno ... ",d llebr'''' u v';m RonOk",

• IIOllj "",d nyoh u.i'~j poor~ $TN EN 287

• :z!ik[a~ne 1I~1!11~~raCGj

• Mrzy pre Tl~ "'""'nie

• ;p;,r;;odlok,; ,pres,u" nl" ·Narao,,"

• l;ik1llkmre lYi.{anie &~[*n <1 i~ec. ,materi'lill In"reI, Al.I

)- Predarn mldherne stentatka labradora. smoienove a cieme, adcervene. ockovane, odber v j il n i, Sereel'. Tel. 0918/85 90 75

>- Predam nosntca ISO Brown, 10-lyidiiove, vysoko nosov'i typ, 4 €/ks, Tel. 0907/98 1691

)- Predam o;jrp~ne s moznostcu spracovanla, Tel. 0903/H 45 53

>- Predam oSfpane, live aJ polovice, Tel. 0903/41 2007

>- Pred am sts ruetko C i vavy d I nosrs re], Tel. 0905/30 46 01

>- P red am sten i atko - fenkU n em. O"Ci aka. Tel. 0904/65 09 58

>- Preda m p ekne .teni atka yorkshirs kii· ho lerl era. LACNO. Tel. 0918/32 56 00

Tel. 0908 127148

auto-m.oto

~ >- Dafujem dobri'm rud'om lHyzdnoveho kOQur~k.6I: a macicku, ~jerllo-bieIH. odtervene, Tel. 0904/472018

>- H OTn a vycvi k poov Tel. 0915/ 78 26 98. 0908/278 7 31

>- Liahne Tel 0948/303300

>- MOPS· Men ra tka, Tel, 0908/53 00 38 >- POOKUVANIE KON!. Tel. 0917/29 91 44

.c >- Predam 10'tyldnove nosnice Domi· U Mnt. M9znosl dOVOlU. Tel. 0907/79 80 (1;1 48" 0918/51 29 56

.::.:: >- P,-ediim 8-tyzdiiove morky. Tel.

e 090.5/24 93 55

'i:!! >- Prediim Mmna. Tel. 0908/480580

.c>- Pfeda I1i brad ao a mall', cie rny. Tel.

(;) 0903/206447

!II >- Predam britske mati~tka. mohutne. af > dlhosrste. Tel. 0907/06 87 86

(1;1 >- Predam domace m~sove o5rpane - o 1.26 €jkg 138 Skl- dohoda Tel. 0903146

""" 9232

o >- Predaln mOlky ·1.5 €/kg l,v. alebo 2 €/

N kg Dcistelle - Bosany. Tel, 09Q4(65 85 56

>- Autodoprava. EMI do 3,5 I, sfahova,· nl e A,Z a I ne, 0,40 C/km, Tel. 0908/;24 9202

:. Kupim gariii v BN, Tel. 0918(15 67 34 )- K(lpim !(Srat V Parti,anskom. Tei'. 0915/17 98 24

:. Kuplm gal-ai v TO. Tel. 0915/679193 )- Kupim ha,varovane: Octavia, Fabia" Felicia, Golf, Passat a ine. Tel, 0903/27 8250 ,)- Kupim na SkodU 100 predne a zadne blatn Illy. Tel. 09 03/50 16 62

>- Kuplm stare aut~ ad r,oJ. 88 do 98: Toy' ,ota, Honda, Renault 9. 11, '12, 18. Dacia a. starsie Mercedesy + dodavky ToyoLa, Ma!da, Nissan. Tel. 0915/675259

)- Predam 4 KS letnycll pneu na diSkQch, :1.00% sta.v, 1.65/R13, eena 60 €. Tel. 0944/46 14 89

>- Predam ALFA ROMEO 147, Hi TS, + plyn.r.v. 2001 . .129 000 km, 8x airbag. kif rna I ala rill, Tl m.re rozvody t ra mella I bel Invest.. cena dohodou. Tel. 0949/577422 >- Predilm babelU 207, disky M s'kGler, laol1o., Tel, 0904/997791

C1)

ti

"C

. _

'(';I C

o .c

surAl k MDD 2010,

~uto-moto

www.<CSRIIlFIDIIlI!lDlI.A .. sk AUTOF6LIE \\\~~~~J~\\'

monw bez vyberania skiellttilltlili!ld dD '3"1.S,'1I)'\O

ZafOOiJa 1

BanovC€ nod Bebravou mobil:0905 795 665

>- Preda m a lebo da m dod Ihodo lJeho pren6jmu n6kladne vo,dllo ;:N. MESSINGER B 120 65 aj s p racou. vo vyborn om Slave. celkovi; hmotnasi do 6,5 t - 11 auropallst, KonstMkc i a + pia c nta. POOd'ii m pi ac ntu na n6.es ~ 12,5 m. Prediim 2 ks be,dusove disky na L!AZ +1 ks na naves Diambo + brzdove oblozenle. P,'edam na Mercedes piano plechermo. Tel. 0918/49 3464

:. Predarn babetu typ 210, dvojri'chlostna. pekn6. 0 doktadrm, aa 150 € + prllba zdarma. Tel. 0907/29 7081

>- Predam Dacia seneerc . .1.4, nov,!l. stredna vybM9 ambiance, str~sny ncslc, iaine zarladanls, btedo zlata rnetanza. Tel. 038/5320096

>- Preds rn F Ducato. r». 2003 . TeL 0908/93 23 88

>- Preda m Fe lie i u 1.3 Safe Line, model 98, 2x a i "bag. trn ob II izer, defend lock, alarm + central na PO, naj. 126000 krn, vybomy Slav, cena 1850 €. Tel. 0905/40 1664

). Pood~ m flAT BRAVO. 1.6 SX, r.v 1998, 136 000 km, 2. a i rbag, klima, trn avii rn odra met_.1650 €. Tel. 0949/57 7422

>- Predam Ford Escort, ts. 97. 1 500 €. Tel. 0902/951698

). Predam Ford Fiesta 1 200 cm3, 1. rna] iter, r. V. 2 (}(}7. Se rvis ova ny, vermi d ob ry, ~ e'h averovs ny, k ripeny v 5 R, ~ o.d o.a meta liza. Tal. 0907/3588 02

>- Predsm FORD FOCUS TD, t». 00. SlusnY. Tel. 0903/85 9324

>- Predarn FORD MONDEO, 2.0 ror», cornbt, r.v 2001. 66 kW, 179 500 krn, bteIy. 8X errbag, elektr6ny, zinm" pneumsliky na dlskocn, 3800 €. lei. 0903/77 72 36 >- Pmda m L.a du 2105, ga nli:ova n~, '~ai n e, "'hradka, prestreknuta. Tel. 0904/55 96 78, 038/760 52 80

>- Pred<im Ladu 2107, r.v. 93, najazdenyeh 72 000 kl11. :(azne za ria de n i a, 11 ove letne prieumatlky + zimnli na diskoch, cena 490 (, Tel. 0949/75 82 67

>- Pred6 III 111 alotrs ktor AGZI\T, VARI, Tel. 0918/78 34 42

>- Preda m malo trak tor d omacej vyroby s prislu5enstvom - pluh, klJlUvator. rladko· va;:. Ce na 1 300 E - doh od a mozn';. TO . Tel. 0908(80 0547, 038(538 61 48 - PO 16.00

>- Predam NISSAN SERENA na NO, fel. 0918/78 34 42

>- Prediim obylny prives, kamplet lariadeny . Vhod ny ako ch ala ale bo pre rybs ra. TeL 0902/21 33 66

). Predam S Felicia, 1.3 GLX i. r.v. 99. air· bag, ABS, vo "ybave, ,aohov. slav, 1450 €. Tel. 0905;523791

>- Predsm S Felicio', '-0. 97, 'cervena meta· lila, pek n6, bez korozie, ga' a zova na, a u to v slusnom stave, viae Info na 0911/12 20 59 ). Prediilll S .Forman, bel platnej TK a EK, poja:odny + d"alsi na NO. Zimne + Istne pneul11a,tiky. 200 € Tel. 09U/26 2740

>- Predanl trojilk pluha dHerencilli na Ze· tor Super 50 a 7 t vlecku. Gena d'o~odou. Tel. 0904/59 84 24

zoznam vyhercov

A mame to w! Vi'etkym defom d'ukujeme lCi ich vytvarm! dielkCl CI b05nicky. Vybrof"rie »noj" nebolo jednodllche, v5etky 5U pekrui, do/eiife v50k ie, ie .~fe noW chllt" 0 lopojili 50 do 5ut'uie, My, p(lrdorioci, vom proieme ve/'u chllti do d'oli'ich dni, vera ~m iechu, po h od y 0 Id ~ky t; ui od rodic(lv. k omarotol' ...

Vjihercovia 3. rocnika sutilie k MOO 5; moiu pri5fod 7.6. pre (eny do redakdi. TI, ktori su l PO a okolio - do Pordonu na UI. T. Vonsovej 17, Prievidzo, tel. 0461546 10 15. Topofi'and a okolie - do Pardonu na BemolrikoveJ ul. 1546, Topof(any, rei. 0381532 1045.5 vyilercami toTl, ked'ie sladkfi poku5enie musia (Ukrari najskdr upierr; aby boli terstve, so lelefcmicky dolwdneme nn termine prevzntin.

1_ cen" - J~na Minichova, 6. A. - zS Kanianka - kolielKove korcule v hod note 56 € od fi Motor HOUle, Prievid7.a

2. cena - Peter Macko. 5. rocnik, 5pe(i"ln~ zS Handlovii - skolsky b~toh v hodnote 30 € od fi Daller, Prievidza

3. rena - Adamko Tutko, Prievidza, 5, rokov - bager v hod note 18€ od Ii Urbil, Prievidza

4. eena - Ninka Richvalskil, 7 rokov, Kanianka - kresliaea soda so skladackou v hodnote 18 E ad Ii Lovee

5. rena -lea Storrelov3, 6 rokov. Kaniallka - krelliaca lada so skladai'kou v hodnme 18 E od fI Windowplast, Prievidza 6. cena - Marek Spisiak, Topol'(any -Iopta + liltovka od Fi Renors, Topol'~~ny

). Prediim VW Galf 4, 1.9T 01 purnpa, cierny sportooy 3·dve,;lk. Tel. 0905/46 24 28 >- Predanl VW PassaL. t», 97. 1,9 TOi. 81 kW. cena 4 700 €. Tel. 0917/4519 41

:. Predam TATRU 148 S 3 v dobrom 1S, ce na d ohodou, Tel. (}S 08/5 5 S(} 27

>- Pre n aj mem ganlz pri L I DLI v P ern la nskorn, Tel. 0915;06 20 46

>- P,enajmem garS'z v centre PE_ Tel. 0908/82 28 96

>- Rozpred6~1 Favorit a Peugeot 205 na siiclaatky, Tel. 0907/29 70 8.1

>- VeZr!1em do prenajmu garai v BN. Tel. 0908/99 94 21

>- Vykupujem stare auta aj be, STK. aj skorodovans. Tel. 0908/4305 74

.HJavnl.mdilil.l1i p~frlll',I'1~

......_

I.

PRVA STAVESNA SPORITHNA

"osobne, tiitkove ~~ ·prislavQieme zdarma V PE, PO, BnB, TO "orlglnalne aulodlely "fatne zariadenia "kllmatlz8cle

"ilYorkolky·predaj/poZicovna "slavebne stroie - prenlijom ·Se.rViS • d. iagnostika .. ·STK komplel SIi'l

0903/725 580 0381740 19 00 WWW.lubocar.sk

Ht~HI~.91i

"'azet

Do/Sie ceny vyhrctvojli rfto sut'oiioci:

Katka Gaplovska, 9 r" Nilfianske Pravno • Denil Blaho, 8 r" Handlovil • MBtej Poljak, 9 r" Ollany • Lydia Krpelanovil, 8 r" Nitrianske Pravno • Kriltina Belaiiov;l, 6 r., zS Kanianka' Oamiiinko BYltriik, 4 r., Prievidzo • Emka Baliii:ov~, 6 r., LoZ<lny

• Vanelsa Konuiova, 6 r .. Z$ Kanianka • Romanko Gali!, 7 '., Partilanske • Kristinka Golejova, 10 r" Prievidza • Deniska Tilskovil. 7 f" zS Kanianka • Benedikta Gabalovii, 10 r" Chrenovee-Brusno • Soiia Galovii'ovil, 12 f .. Partiz<imke • Ivona Kotianova, 7 r .. Kanianka • NikolaI Pro(, 10 r., Nedozery-Brezany • Oanielka Cachovanova, 8 I., Kilnianka • Veronika Gajdosova, 8 r., lehotJ pod VtMnikom • Timejka Suhajdova, 8 I., Dolne Vesteniee • Samuel tachky, 9 r" Zemiamke Koswrany • Mi(hal Matejka, 12 r., 5pecialna zS Handlova • Anna Maria Uhlarova. 9 r., Diviackil Nova Ves • B. Smirinova, 12 r .. Plievidza, Vladimir Masar, 9 r., zS Kanianka • Krisllnka Nagyova, 11 r" Prievidza • Tana Krovenova, 11 r" L~ota pIVt.:iCnikom • Ema Kmet'kovli, 9 r., Z$ Kanianka • Raslik Koit'lil, 9 r., zS Kanianka • Barborka Vavrov;\, 6 r" tererial1Y • Jakub Urgosik, 9 r., Prievidza • Natalia Mazanikova, 7 r" N@dozery-Brezany • Alexand ra tervena, 5 r., Lazany • Natalia Polakova, 7 r" Handlova • Jakub Vilitkani~, 9 r., Topoftany, Alira Baklarova, 14 I., Topol'cany • Sandra Kovacova, Partizanske • Michal Praiienka, In· tem;~tna skola, Topol'cany • Laura 11 r. "Luka, 2 r, Dmatkovi, B~"ovce nod Bebravou • Patricia 12 r. " Marko 7 r. P~kovi[ovL Nedanovce

Hro(ky ad Fi ZARA ziskov(lju:

Vanesa Laurinmva, 8 r., Topol'c~ny • M~ria Kristina Janiovii, 4 r., Topol'~any' Mi~ka Malewva, 6 r" Topor~any • Jura] Golej, 7. 'Ocnik, Val"ska Bela' Erik lichy, 9 r., Partizanske • Martinjambor, 5 '., Topol'cany' Simona Strejckovii, 9 r" Toporcany

• Sabinka Sekmanovil, 5 I., Topol'cany • Simona Lackovieovii. 3. A - zS V, Okruznil, Parti;:ilnske' Julia %rock<i 3.B - zS

V. Okruzna, Pilrtiz;inske • Denis Praiienka, 7 ' .. Toporcany • Janko Bartos, 14 r. Topol'cany • Sascha Hanakova. 3N - zS Tribecska, Topol'Cany • Martinka Hatalov<i, 3N - zS Tribecska, Toportany • Samuel OurkiK 3N - zS Tlibec5k<i, Topol'cony • Denisa Rybanskii, 3N, Z5 Tribei'ska. Topol'Cany • Lucka Za(harovil, a r" lopori'any • Matej POkU5, 6 I" Topol'Cany • Dominika Du(hovii'ov,1. 5 r., Parlizamke • Natalia Mattova, 8 r., Parlizamke

o n051edovne Ikoly:

Speciiilna zS internil!na, Prievidza - vankllsiky • ~kolsky klub deti ,S. Chalupku, Prievidza - III. a I, oddelenie - pemiky • Specialna zS Handlovii - skolsky klub deli - sada na kreslenie 10lkladackoll od Ii WI ndowplas! • MS - Bl'ni(keho, Prievidza - vllupenky do Muzea praveku • MS Dslany - pernlky • Spojena skola intemalna, 1ovarnlck.a 1632, Toportany - Torta Jednota • zS Lipova, Topol'cany - Tarla Topec • SKD zS Tribecska 1652122. VIII, add" Topol'cany -listky do kina od MSKS, Top0l'cdny • zS inlemarna, Brezolupy 30 - pemiky • Kriz. Stredisko ORCHI DtA n.o., Boiany - pemiky

na v'.tl:o, co stI! lredy po""11 Sli"nom zbo] 0[1(0"1 R oblnovl HOOllavl ffiko I, g. n da Ridley SGoll I'll m _""CO'" ,,"" v Ittstml Vml u !ohto 'prib, h u_

no! 2,50 £

SEXY MESTE 2

rDmanlickii kame di a slave nske lilu Iky' USA' 143 ml n.

=~WBZ
= • Auto.a.army
= • Autof6lie
==
·Yaini
...
... zariadenia
... • Defendl:ock
=
= III 'F. F,!jf.;l I .
.. - I • I rl j • :011 Rozpis lekarensk-ych pohot:ovostnych sluzieb i Prinidz.a

, leSPP je poskylovan~ Po - Pia do :1.0.00 h, lobola; 13.00·20.00 h, ned.ra: B.OO - 12.00, 13.00 -19.00 h

31.5-6.6 7.-13.6

lekare~ Caritas, Svatopluko~a 24 lek~ren Uniklinika, Nabre~na 4

Kam za kulturou

rOPoItANV

Kino S,polotemky dom

4. - 6. 6. 0 19.00 h - IMAGINAJtIUM DR, PARNA5SA. Francirzsko - kanadsky dobrodruzny film. Dr. Parnassus kedysl davno vyhral nesmrtelnost' v stavke s dtab- 10m panom Nickom. MP 12,

S. - 10. 6. 0 19.00 h - LOV NA EXMANZElMU. Arnenc kil ,i rokou hi a ro m a ntkka kom edla, Levee I'udi Milo je nadseny, ked ie jeho novou ulohou je priviest pred spravcdlivosf svoju exmernetku, rnvestlqativnu novinarku Casso MP 12.

11. a 13. 6, 0 19,0(} h -PlSnlNKA V AKCII. Americkil ok~n~ komedia, v ktore] agent CIA zisti, te by~ spionom [e vlastnelen zabavkou V' porovnanl so zlofitou ulohou - postrazlr tri detl, MP 12,

6.6. - Topul'i:ianskV d~n detl

miesto: Narn. M. R. Stefanika.o 1 sao h

PARTI ZAHSKf

odvoz v nllllci ooesu zad:lI.'llIo . a po dobode aZ do 20 kIn! kornpletne sIuzhy ~ predllj a~1a .sp]ali(y - HOME CREDIT i

MostMvfi 356, Pmtiz!inske 0plillti Dbchod dom\L Ltdl Gen.Svobodu1461J75

0905 354 657 - NON STOP 03Sn49 0083, 038n49 2954

TAXI NONSTOP Partizanske

Topol'cany

LeSPP je po~kytovanii v meste kazdy den d.o 22.00 h

,1 - 5. 6, I~karen Kamil.ka,

U I 17. novem bra, 662/3 6. 6, Ie k;i reli Medea, Bemolakova 4207/19 7. - 86 lek!ireli Melissa, Tovarnicka 1029112

9. - 10. 6 I ek!i reli Merid ies, OlS, M. Benku 4016/23 11.-12. 6 lek~reli Na korze,

5kult~lyho 5

Partizanske

Le SPP j e pOI k Y to va,na v m este kaidy den do 18.00 h

31.5, - 6. 6, lekaren Harm6nia, N~m. 5NP 143

7, - 13.6, leareii Kamelia,.

Niidamka ceSla 530/60

Unovcenad Bebravou

LeSPP Ie poskytovaml Po - Pia od 15,.3(} h do 18.(}0 hod., So - Ne - sviatky od 8,0(} h do 18.00 h

5.6. lekalen Jana, Farska 16 6.6. lekaren Pri laue,

P a rliza m ka 73

7. - 11.6. lekiireii Jana, Farskii 16

Mesto Partizanske a umelecka agent d ra Art P Centrum v Pa rt i zii nskorn vv: hlasuJd 37. roEnlk celoslovsnske] suraie za ~ Ina j ~ CI ch speva kov p opu I ii rn eJ piesne .lLAd CR!~VICKA 2010. Sur:afe sa mOle zll~astnir zaujernca vo veku ad 15 do 30 rokov, .ktory je cbcanom Sioven;kej republlky,

V ybe love ko n <3 n le sa U I kutocni v sobotu 26, juna 1010 v Dome kulttiry v Partizamkom od 9.00 hodiny, Prihlasit' sa rnozete na www.zla/aaievicka.sK. alebo www.anp(emrwnsk~ prlpadne postou na adresu: Umelecka QgenrrJra Art P Centrum n. o, Makarenko va 2M, 95801 Partizri.mi<'e.

Bli N.OVCf nIB E BRAVO U Kino Slovan

6.6. 0 18.00 h - SUB(}J TI1ANOV. Boj medzl sa m omym i bo h m i m oze wi cif eel y s vet. Per sec s ne us pele v z~(h r ane s vojej rod i· ny pled Hadorn, pornstychtlvym bohom podwetia,MP 12.

9. 6. 0 18.00 h -IMAGINARIllM DR. PAR· NASSA. Dr. Pamassu, kedysi dilvno vyhrol n~smrtelrlOst' v sta.vke s diablom, piinom N kkom. 0 m no h 0 sto ro ti n esk6r nal:iel pravll I~sku a s diablom podplsal novu ;:mluvu. MP 12.

Prieyidza,

Kin(> Banik

3. - 7. 6. 0. 17.30 h - (}KO VE IOI. Prfbeh 'bez i1ranic natoeeny na motivy poviedky Ivy Hercikovej, klOry sa (hystal filmovar slavny AI.lred Hitchcock. Mp 12.

3. - 7. 6. 0 1930 h - TWILIGHT SAGA: NOV. V pok.racovani megau;pe~nej sagy' rna Bell a u Z os em na5 r rokov. Ked' sa po reze na prste, Jasper jiJ napadne a Edward ju och ran1. M P 12.

8. 6, (! 13.30 h - INHRWIEV. Rutinny rozh ovo r slav neh 0 no v ina ra s "be~kovou" hviezdii'kou sa zmenl v drsmi tlru Uo. z koho. MP 15.

10. - 14. 6, 0 17.30 h - P!:STO NKA V AKCII. Ak~na komedia, v ktorej agent CIA ,istl, ze by!' Ipii'mom je vlastne len zabavkou v porovnani so z.loiitou lliohou - po.straiitlri deti. H viezd ny Jackie C han m Ii. pred sebou d'a lsi u z n e'bez pee nych m is i i, pri klOr9ch musi vyuzit' v,etky svoje sellopn05ti, .aby ziskal .ANO" od svojeJ pri~ter· KY. MP 12.

10. - '14, 6, 0 19.30 h -PR!ESTUPN~ ROK, V rrsku majl.i peknu tradiciu. Na, priestupny rok moze prave 29. februara poziadat dievco chlapca 0 ruku, normi!lne je to na.op3k, MP 12.

BOJNICE

'Kin.oT",tra

6.6. 0 19.00 h - NEW VO.RK, MILUlEM fA. Od s'amotneho ZTodu filmov bo.l New York jed n)im z v y'S nenych m mov yeh m j es t. Bo.l z yet~ e ny na fil m ovom p l;it ne stovkamir6znych sp6sobov. MP 12.

W. 6. 0 19,00 h - MIL'llOHN. Reiisel Lasse H a II strom, t vorca poetickyc h hito v Cokoliida a Pravidlii m uSliirne, natocil silny romanticky prlbeh lasky, ktor~ musl neustale prekona.vaf odlu[€nie a neprekonatel"ne dial'ky,

HANDlOvA

6. 6. 0 18.0011 - OKO VE lDI. Dej filmu sa odo h r~ va "dan I iva poe as n i e ko I'k ych uprsanych, ale prljemn9ch dnl. Prlbeh je nadcolovya moholsa stat 1U alebo kdekolve k. a kedykorvek in d e.

12. 6, 0 1 Q,OOh - Mesto Handlova aDorn kultllry mesta Handlova pozyva na akciu (!:STA ROZPRAvKV'lM USOM 2010, Jedna studnicka, TenIa 'Ok viiI taka Story z hory, mazoretky, Volcano, z.iaci' Z Handlovskej d.oliny a carovny zvoncek, Vstupne 1 E.

NOVAKY

11. 6., 0 18.00h - Memky lutbalovy SlJdi6n - DESMOO (HINASKI. Vstupne v predpredaji 9 €, na mieste ", €, pred'kapela Bor,a, diskoteka DJ Python.

PreprfMI7-miesfllym

VW Trgll5parter V ramri cele;

DZRom: /loldkl~de pOlili"vnych oh/(IlI)v G felk~ho zGujmu to sunny fu/uen rOf, Inlcrmorne t1'nrr~m mladyl:h v Pnrllzrln>fwm v lpo(uprrlo' so fzdeM· vowu' agemllrou MJB [ommunlcollon, spDI, I r. 0, pripUIl'ilo pad ZJiSlirOlJ podpfI'dsedu lrentian- 5/(eho samosprUVlleho krojIJ PnedDr. }(!lem Boi/Ka PM. r pomdi drohi! fkolenie I "umJm 5ko/enie ;PGIGtens~eI el/k?ty a dipl()malirkellQ protch\l· lu. )koleJlie sa nskurojnll4. jGna 2010 opii( v prlellOlo(}1 idlO(I(lirle (UREN(f ad 14.00 froG. a vMd zri/'o5tneni po jeho abwlvovani obdriia cmifikdr okredifOvani Mininell1v~m 5lw/sl va SR, ZdujemwviQ·.z radav dosMlfth sa mom priMrf,i!' v InflirmQtilom Cenlle mladj(I.1 no februiJrovej ul/ci 141812 na). posrMdl Mji1elKor dO 10. f!ln~ 2010. Regilimenj Rliplamkkurzu CinllO €. t)tUI[nki Ildlho kurlu budd ovilldot' zoklady pravidiel spololem,keho spuivania, lavorilllll! a ,filinosli pri >l%vam; rukrie1 ziikaj6 polrebm! veri'omOS(i v olllOJti stoloyon/a a prolQlioidmy,/1 fom,alit, olvolo 51 pmv/dld ell1e(y a ich ,yrllivanle v proH· lkkom Bvo[e, A kedle v (ene skolenla /e aj VOOlIO, vIeW ziJ{aswefli >I buuiJ mM' zisknne feriamDsli ihned' vyskQiot' oj pmk1irky, ow prispolo{liom llolovani. Vi(/( Inlorrildcir ZilKGlf v Inrorma{nam tel/Ire mJudjiih aletm no tel. {ijle 03fif1491805, mQI!iI: 0904 048 4}O, porttzilllsk2@iml.lk

ardOD~

- inzcn "y aIU[o';"lHatuy tylde",o\"k: Red"-kd.a .Pard.on - TO, .U.o, rI"-rllld' Danlda Med.ovJ, e~T!lail' wedova@pardO!l . .<k. I'l1jcm i,l'lzcrcie ~ M. (::''''fkrw~, plcijCI U pJosnej j nzercie -

J. Sipci"kova, Z. [leno"a - ,,,,klamny rmma7;cr pre PI;: a BnB - lei, 0904/409283, e·rrmil: obchorinikw@pat-don."k, ko,ekda - r,.JaTl.ouskov1\, sadzba a grand" "pm"" -JUl'lj VendeUn. Pe'-t:rVarro, Adresa reclakci.,: lkmo];,kova 1546, £1,,5 (II Topori'any,.www.pard.orl.sk, t"- ntail: l(}polcany@paroorl.Ok, leL/I:Hx: 038/5321045, leI. "i12 20 !:I3, Aclrcs,ll'revlldzl,y

T. Vansovej j 7, D7 J 0 1 Prie'1dz~. teL/lax: 046/542 lU j 5, p,ijcm inzcrcie - 1-1. Pelriskov:l, ved(ic~ prev~.dzk) a markelingovy porade~ - E, Va~kov';, pr;cvidl~@pardo".sk.

V (hiva tng, Jozer I{n"lk, 1',,'11 rallke 62, EV 2866jf)9. Z princsenjd, prccU6h lIacia Tlai'iame VERSUS,. Bm~sbva. Re(bkda newdpoved!i 7.R obsalr a pnl!'divo,( i nzenilOV.