You are on page 1of 6

Drive 4 (Topics Oral & Written exam)

Assignment 1

1) Read the text in Drive 4.

2) Underline important parts of the text.

3) Do the exercise(s) in your textbook.

4) As a group decide which information you want to give your classmates.

Assignment 2

1) Talk to the class about your text.

Oral and Written exams in June

a) Written exam: Everybody needs to study the vocabulary lists of all 3


texts.

b) Oral exam: You only need to study the text your group discussed in class.
Group 1: Financial Fallout (p. 2-3)

Your notes:

Vocabulary List

1. the fallout de tegenslag


2. the credit crunch slechte financiële toestand
3. a mortgage / a home loan een hypotheek
4. an asset (waardevol) bezit
5. a genius een genie
6. a regulation een wetgeving
7. the taxes belastingen
8. the foreclosure executie van hypotheek
9. to inherit erven
10. the legislation de wetgeving
11. to be unemployed werkloos zijn
12. the faith het geloof
13. the confidence (zelf-)vertrouwen
14. inevitable onvermijdelijk
15. to insist (erop) aandringen, erop staan
Group 2: The Changing Job Market (p. 6-7)

Your notes:

Vocabulary List

1. to approach benaderen
2. available beschikbaar
3. an internship een stage
4. a job advert een advertentie voor een baan
5. rare zeldzaam
6. consciously / unconsciously (on)bewust
7. Human Resources department personeelsdienst
8. an application een sollicitatie(-brief)
9. additional bijkomend
10. a résumé een CV
11. to be impressed with onder de indruk zijn van
12. a strength een sterkte / sterk punt
13. a weakness een zwakheid / zwak punt
14. to eliminate uitroeien, uitwissen
15. curious nieuwsgierig
Group 3: The Changing Job Market (p. 8-9)

Your notes:

Vocabulary List

1. practical advice praktisch advies


2. a path of life levensweg
3. respective respectievelijk
4. to require nodig hebben
5. scarce schaars
6. to tutor iemand les geven
7. to translate vertalen
8. to envision een beeld vormen van
9. to lament klagen, zeuren
10. averse afkerig
11. forward / backward vooruit / achteruit
12. a gathering een bijeenkomst
13. tremendous enorm
14. a concern een bekommernis
15. an apprenticeship een leercontract
Leerstof examen

juni 2010

5 Ha

van 08.20 tot 10.00: Schriftelijk gedeelte: grammar & vocabulary

van 10.00 tot ...: mondeling gedeelte: zie tabel onder

vooraf: luistervaardigheid & schrijfvaardigheid

Schriftelijk Mondeling
• Grammar • Reading
20/ 20/
 All tenses  New York Times: LW 1, LW 3
 Conditionals & LW 5
 Passive  Drive: LW 2
 Indirect Speech  Flanders Today: LW 6
 Book Report: LW 4 & LW 7
• Listening Comprehension • New Text 3rd Term
10/ 10/
 Flanders Today (Newspaper)
 Drive 4: Job Market
 Drive 5:
 Grease
 Camp Granada
• Vocabulary • Speaking
20/ 10/
 Flanders Today  pronunciation
 Drive 4  fluency
 Drive 5  grammar & vocabulary
 In Company Unit
• Writing
10/

Voorbeeldfiche examenvragen

Fiche Nr. x

Q 1: LW: New York Times, Drive of Flanders Today …/10

korte inhoud – bijvragen lkr - eigen mening - …

Q 2: Bookreport …/10

hoofdpersonages – plot – ruimte – eigen mening

Q3: Texts 3rd Term …/10

korte inhoud – bijvragen lkr – eigen mening


09.45 –
10.00
10.00 –
10.15
10.15 –
10.30
10.30 –
10.45
10.45 –
11.00
11.00 –
11.15
11.15 –
11.30
11.30 –
11.45
11.45 –
12.00
12.00 –
12.15
12.15 –
12.30
12.30 –
12.45

Related Interests