HITVALLÁSISMERET

I. fejezet – A Szentírás Isten igaz igéje A kanonikus Szentírás. A Szentírás minden kegyességre teljesen megtanít. A Szentírás Isten beszéde. Isten igéjének hirdetése Isten beszéde. A bels megvilágosodás nem teszi fölöslegessé a küls igehirdetést. Eretnekségek. Az apokryphus könyvek.

A II. Helvét Hitvallás fejezetcímei

II. fejezet – A Szentírás magyarázata, az egyházi atyák, zsinatok és hagyományok A Szentírás igaz magyarázata. A szent atyák magyarázatai. A zsinatok. Kicsoda a dönt bíró? Az emberi hagyományok. III. fejezet – Isten, az egysége és a Szentháromság

Az Isten egy. Isten személyében három. Eretnekségek. IV. fejezet – A bálványok, vagy Istennek, Krisztusnak és a Szenteknek képei Isten képmásai. Krisztus képmásai. A szentek képmásai. A köznép Szentírása. Lactantius. Epiphanius és Hieronymus. V. fejezet – Hogyan imádjuk, tiszteljük, és hívjuk segítségül Istent, az egyetlen közbenjáró, a Jézus Krisztus által Egyedül az Istent kell imádni és tisztelni. Csak Istent kell segítségül hívni az egy Krisztus közbenjárásával. A szenteket nem kell imádni, tisztelni, segítségül hívni. A szenteknek kijáró és megadandó tisztelet. A szentek erekjéi. Egyedül Isten nevére kell esküdni. VI. fejezet –Az isteni gondviselés Az isteni gondviselés igazgat mindent. Az epikureusok. Az eszközöket nem kell megvetni. VII. fejezet – A mindenség teremtése, az angyalok, az ördög és az ember Az Isten teremtett mindent. A manicheusok és a marcioniták. Az angyalokról és az ördögr l. Az emberr l. Szekták.

-1-

HITVALLÁSISMERET
VIII. fejezet – Az ember elbukása, a b n és a b n oka

A II. Helvét Hitvallás fejezetcímei

Az ember elbukása. A b n. A halál. Az eredend b n. A cselekedeti b nök. Szekták. Isten nem oka a b nnek és mennyiben mondható el róla, hogy megkeményít. Kíváncsiskodó kérdések. IX. fejezet – Van-e szabad akarat és mire képes az ember Milyen volt az ember a b neset el tt? Milyen volt az ember a b neset után? Az ember önként teszi a rosszat. Az ember nem tud magától jót tenni. Az evilági tudás. Milyen képességei vannak azoknak, akik újjászülettek, és hogyan van szabad akaratuk? Azok, akik újjászülettek, cselekv leg m ködnek, nemcsak szenved leg. Az újjászülöttekben er tlen a szabad akarat. A küls dolgokban szabadok vagyunk. Eretnekségek. X. fejezet – Isten eleve elrendelése és a szentek kiválasztása Isten választ ki bennünket kegyelemb l. Isten Krisztusban választott ki vagy rendelt el bennünket eleve az üdvösségre. Bizonyos célra választott ki bennünket. Legyünk jó reménységgel mindenkir l. Vajon kevesen vannak-e a választottak? Mit kell elítélnünk ebben a kérdésben? Nem hiábavalók az intelmek, bár az üdvösség kiválasztás dolga. Vajon ki vagyunk-e választva? Az eleve elrendelés kísértése. XI. fejezet – Jézus Krisztus igazi Isten és ember, a világ egyetlen üdvözít je Krisztus igaz Isten. Szekták. Krisztus valóságos ember, akinek valóságos teste van. Krisztusban értelmes lélek volt. Két természet van Krisztusban. Nem két, hanem egy Krisztus van. Szekták. Krisztus isteni természete nem szenvedett, sem emberi természete nincs jelen mindenütt. Szekták. Valósággal szenvedett a mi Urunk. A tulajdonságok áthárulása. Krisztus valóságos feltámadása. Krisztus valóságos mennybemenetele. Szekták. Krisztus halálának és feltámadásának gyümölcsei. Jézus Krisztus a világ egyetlen Megváltója, és igaz és várt Messiása. Elfogadjuk a négy els zsinat hitvallásait. Szekták.

-2-

HITVALLÁSISMERET
XII. fejezet – Isten törvénye Isten törvénye tárja fel el ttünk Isten akaratát. A természet törvénye. Mózes két k táblára írt törvénye. A törvény teljes és abszolút. Miért adatott a törvény? A test nem tölti be a törvényt. Mennyiben töröltetett el a törvény? Szekták.

A II. Helvét Hitvallás fejezetcímei

XIII. fejezet – Mit tanítunk Jézus Krisztus evangéliumáról, az ígéretekr l, valamint a Lélekr l és a bet r l Voltak a régieknek is evangéliumi ígéretei. Kétféle ígéret. Kaptak az atyák nemcsak testi, hanem lelki ígéreteket is. Micsoda tulajdonképpen az evangélium? Lélek és bet . Szekták. Az evangéliumi tanítás nem új, hanem a legrégibb tanítás. XIV. fejezet – A b nbánat és a megtérés Micsoda a b nbánat? A b nbánat az Istenhez való igaz odafordulás. 1. A b nbánat Isten ajándéka. 2. Szomorkodik elkövetett b nein. 3. Megvallja b neit Istennek. A papnak tett b nvallás és az általa tett feloldozás. A mennyek országának kulcsai. Kinyitni és becsukni. Békéltetés szolgálata. Krisztus szolgái megbocsátják a b nöket. Hogyan oldoznak fel a lelkipásztorok? Szerénység az élet megújításában. Tévelygések. Szekták. Pápai b nbocsánatok. Elégtételek. XV. fejezet – A hív k valóságos megigazulása Micsoda a megigazulás? Krisztusért igazulunk meg. A nekünk tulajdonított igazság. Egyedül hit által igazulunk meg. Krisztust hit által fogadjuk be. A megigazulás nem tulajdonítható részben Krisztusnak vagy a hitnek, részben magunknak. Jakab és Pál apostol ellentéte.

-3-

HITVALLÁSISMERET
XVI. fejezet – A hit és a jócselekedetek, azok jutalma és az emberi érdem Micsoda a hit? A hit Isten ajándéka. A hit növekedése. A hathatós és munkás hit. A jócselekedetek Magunk választotta jócselekedetek. A jócselekedetek célja. A jócselekedeteket nem vetjük el. Nem üdvözülünk a jócselekedetek által. A jócselekedetek tetszenek Istennek. A valóságos és nem a hamis, vagy bölcseleti erényeket tanítjuk. Isten megjutalmazza jócselekedeteinket. Nincs emberi érdem.

A II. Helvét Hitvallás fejezetcímei

XVII. fejezet – Az Isten közönséges és szent egyháza, és annak egyetlen feje Mindig volt és mindig lesz anyaszentegyház. Micsoda az egyház? Egy ország polgárai. Csak egy közönséges anyaszentegyház van minden id ben. Egyetemes egyház. Az egyház részei vagy fajai. Hadakozó és diadalmaskodó egyház. Rész-egyházak. Két nép. Az ó- és újszövetség népének ugyanaz az egyháza. Az egyház az él Isten háza. Az egyház nem téved. Az egyház sz z és Krisztus jegyese. Az egyház juhnyáj. Az egyház Krisztus teste. Az anyaszentegyháznak egyedül Krisztus a feje. Krisztus az egyház egyetlen pásztora. Helytartó. Nincs semmiféle els bbség az egyházban. Nincs anarchia az egyházban. Viszálykodások és vitatkozások az egyházban. Az igazi egyház jegyeir l vagy ismertet jeleir l. Az Isten egyházán kívül nincs üdvösség. Az egyház nincs jegyekhez kötve. Az egyház némelykor kihaltnak látszik. Nem mindenki az egyházból való, aki az egyházban van. Ne ítéljünk meggondolatlanul és id el tt. Az egyház egysége nem a küls szertartásokban áll.

-4-

HITVALLÁSISMERET

A II. Helvét Hitvallás fejezetcímei

XVIII. fejezet – Az anyaszentegyház szolgái, azok rendeltetése és kötelességei Isten szolgákat használ fel az egyház szervezésében. Az egyházi szolgák rendelése és eredete. Az egyházi szolgálatot nem szabad lebecsülni. Az Isten indítja meg a szíveket. Milyen egyházi szolgákat adott Isten e világnak? Krisztus, a tanítómester. Az újszövetségi szolgák. Apostolok. Próféták. Evangélisták. Püspökök. Presbiterek. Pásztorok. Tanítók. A pápisták egyházi rendjei. A szerzetesekr l. Az egyházi szolgákat el kell hívni és meg kell választani. A felszentelés. Minden hív ember pap. A papok és a papság. Milyenek az újszövetségi egyházi szolgák? Az egyházi szolgák Isten titkainak sáfárai. Az egyházi szolgálat hatalmáról. Az egyházi hatalmat magának tartja fenn az Úr. A hivatali és szolgálati hatalom. A kulcsok. Az egyházi szolgák hatalma egy és ugyanaz. A rendet fenn kell tartani. Mikor és hogyan helyeztetett egy a többiek elé. Melyek az egyházi szolgák feladatai. Az egyházfegyelem. A rossz egyházi példákat is meg kell hallgatni. A zsinatok. Méltó a munkás a maga bérére. XIX. fejezet – A Krisztus egyházának sákramentumairól Az Isten igéjéhez kapcsolt sákramentumok; mik azok? Mások az ó- és mások az újszövetségi sákramentumok. Hány sákramentuma van az Újszövetség népének? A sákramentumok szerz je. Krisztus munkálkodik még most is a sákramentumokban. Különbséget kell tennünk a sákramentumok szerz je és kiszolgáltatója között. A lényeg vagy f dolog a sákramentumokban. Az ó- és újtestamentumi sákramentumok hasonlósága és különböz sége. A régiek eltörlésével helyükbe a mi sákramentumaink léptek. Milyen részekb l állanak a sákramentumok? A sákramentumok megszentelése. A jegyek felveszik a jelzett dolog nevét. A sákramentumi kapcsolat. Szekták. A sákramentumokba a jelzett dolgok sem bezárva, sem azokhoz hozzákötve nincsenek. Mivégre rendeltettek a sákramentumok?

-5-

HITVALLÁSISMERET
XX. fejezet – A szent keresztség A keresztség szereztetése. Egy a keresztség. Micsoda a keresztség? Vízzel keresztelkedünk meg. Mire kötelez a keresztség? A keresztség formája. A keresztség kiszolgáltatója. Anabaptisták. XXI. fejezet – Az úri szent vacsora Az úrvacsora. Az úrvacsora szerz je és megszentel je. Emlékezés Isten jótéteményeire. A jegy és a jelzett dolog. Lelkileg enni az Urat. Krisztus, mint eledel, életben tart bennünket. Krisztust hit által esszük, vagy vesszük. Az üdvösségre szükséges evés. Sákramentumi módon enni az Urat. A hitetlenek ítéletre veszik magukhoz a sákramentumot. Krisztus jelenléte a szent vacsorában. Az úrvacsora egyéb céljai. Az úrvacsorára való el készület. Az úrvacsora szertartása; két szín alatt. XXII. fejezet – Az egyházi szent összejövetelek Miknek kell végbemenni a szent összejöveteleken? Ne kerüljük a szent összejöveteleket! Az összejövetelek legyenek nyilvánosak. Az összejövetelek helyei legyenek tisztességesek. Tisztességesen és alázatosan kell viselkedni az összejöveteleken. A templomok igazi ékessége. Idegen nyelveket ne használjanak az összejöveteleken. XXIII. fejezet – az egyházi könyörgések, az éneklés és a kánoni órák A nép nyelve. Az imádság. Az imádságban való szabadság. Mértéket kell tartani a nyilvános könyörgésekben. Az éneklés. A kánoni órák. XXIV. fejezet – Az ünnepnapok, böjtök, és az ételekben való válogatás A vallás gyakorlására szükséges id . Az Úr napja. Babonák. Krisztus és a szentek ünnepei. A böjt. Gyülekezeti és magános böjt. Milyen legyen a böjt? A negyven napos böjt. Az ételek megválogatása. Szekták.

A II. Helvét Hitvallás fejezetcímei

-6-

HITVALLÁSISMERET
XXV. fejezet – A hitoktatás, a betegek vigasztalása vagy meglátogatása Az ifjúságot a kegyességben oktatni kell. A betegek meglátogatása.

A II. Helvét Hitvallás fejezetcímei

XXVI. fejezet – A hív k eltemetése és a halottak körül való gondoskodás, a purgatórium és a szellemek megjelenése A holttesteket el kell temetni. A halottakról való gondoskodás. A testb l elköltöz lélek állapota. A tisztítóhely. A szellemek megjelenése. XXVII. fejezet – A szertartások, a vallásos szokások és a közömbös dolgok Szertartások és vallásos szokások. Különböz szertartások. Közömbös dolgok. XXVIII. fejezet – Az egyházi javak Az egyház javai és helyes használatuk. Gondnokok. A javakkal való visszaélés. XXIX. fejezet – A n tlenség, a házasság és a háztartás A n tlenek. A házasság. Szekták. Hogyan kell házasságot kötni? Házassági ítél szék. A gyermekek nevelése. XXX. fejezet – A világi fels bbség A fels bbség Istent l van. A fels bbség tisztelete. A háború. Az alattvalók kötelessége. Szekták és pártütések.

-7-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful