You are on page 1of 1

24

el 3 de vuit DIVENDRES, 4 DE JUNY DEL 2010

REDACCIÓ:
Joan Raventós (Cap Eloi Miralles, Biel
de redacció), Judit Senabre, Jordi Mir
EDITA PRESIDENT Benages, Cristina (Castells), Tito Boada,
Publicacions Penedès, SA Pere Montserrat i Ferrer París, Xavi Gonzàlez, (Esports), Fèlix
Papiol, 1 - 08720 (Redacció Vilafranca), Miró (Fotografia),
Vilafranca del Penedès CONSELLER DELEGAT Eva López (Redacció Àngels Ventura,
Xavier Freixedas i Sant Sadurní), Ricard Nati Ceballos,
Els escrits que publiquem a les planes d’opinió, Domènech Vinyals, Ferran Sandra Bermúdez
així com qualsevol altre article signat, no són Rodríguez (Redacció (Maquetació), Anna
forçosament compartits pel setmanari i només DIRECTOR El Vendrell), Montse Llovera, Roser
reflecteixen el parer de qui els signa. Ricard Rafecas i Ruiz Juvé (Cultura), Figueras (Correcció).

OPINIÓ

De poble fantasma a
ciutat dormitori? (I)
Un amic de Segur em va comentar el que ja portaven els diaris, la
revolta contra el POUM de Calafell, entre altres, pel tema de l’afec-
tació de les illes urbanes entre l’estació de Segur i el port esportiu
“Educació, Innovació
-un port a la moda, amb centres comercials, fins ara mig buits- que
l’Ajuntament, en un esforç per posar el municipi al mapa dels ne-
gocis, pretenia afectar per convertir la zona en una nova àrea de
i Ciència”
centralitat metropolitana. Aquest és el lema de les 3es Jor- trobi útils. En definitiva, ha-
La idea no és desencertada, s’ha de fugir de la ciutat fantasma. A nades de la Penedesfera, que se ver pogut crear coneixement
Calafell, a dos de cada tres habitatges només hi viuen els cap de
setmana o per vacances o, senzillament, estan buits. Si greu és la Penso que... celebraran la setmana vinent,
el divendres 11 i dissabte 12 de
de tota aquesta informació, la
qual es posa a l’abast de tothom
seva existència, (sobre uns 16.400 habitatges, equivalents a una
població de 50.000 habitants) més greu serà si aquest enorme parc
juny, al Campus UPC de Vila-
nova i la Geltrú. Alguns dels Penso gratuïtament.
Amb la participació de més de
d’habitatges es converteix en primera residència, tendint a ciutat
dormitori pels desequilibris amb el dèficit d’activitats econòmi-
que han seguit els passos de
la Penedesfera, la comunitat que... 40 ponents s’ha preparat una
trobada de gran relleu amb
ques existent. de blocaires i interessats en el activitats que sorprendran en
Planificar els municipis costaners passa inqüestionablement per Web 2.0 i TIC de l’Anoia, Alt i tots els àmbits. Hi haurà cinc
cercar solucions al problema de la residència. Qüestió que no s’ha Baix Penedès i el Garraf, des de taules rodones sobre l’acció
abordat amb la seriositat que caldria i a més xoca frontalment en la seva creació -fa poc més de ciutadana a Internet, els recur-
passar per alt un important detall: tenir en compte l’opinió de la dos anys- poden pensar que té sos educatius digitals, Turisme
gent una vegada se l’ha informat adequadament. a veure tot plegat amb els blocs, 2.0, mitjans de comunicació i
Com ja hem experimentat en el cas de la Diagonal de Barcelona, els blocaires, Internet, ordina- innovació a Catalunya. També
la gent no vol preguntes dirigides i condicionades, vol informa- Pau Batlle dors, etc. Doncs hi té a veure i hi haurà un concert de portà-
ció amb els perquès, els qui i els com de les coses. N’està farta que paubatlle@blogspot.com molt. La motivació per compar- tils interpretat per l’Escola Su-
només se li consulti quan les coses ja han estat amanides pels il· tir idees, opinions, propostes o perior de Música de Catalunya
luminats tecnòcrates de torn i s’escandalitza, unes vegades perquè, denúncies a través de la xarxa (ESMUC), un taller de ciència
sense previ avís, se’ls afecta directament, altres perquè consideren respon a un desig intrínsec de Daniel Garcia lúdica i una connexió per vide-
una bajanada el que per misterioses regles de tres apareixen projec- col·laborar amb la societat. És oconferència amb un blocaire
tes incomprensiblement fora d’escala. la manifestació d’una actitud
Peris que està fent la volta al món
La idea de voler fer ciutat “metropolitana” d’un teixit urbà que ha positiva davant un context ad- www.danielgarciaperis.cat seguint la teoria dels 6 graus
nascut i crescut injectat per l’acromegàlia de grues constructores, vers. És el respecte a la veu de de separació. També hi haurà
sense cap més objectiu que fer negoci, no deixa de ser una utopia la ciutadania i la creença ferma un dinar còctel, moment de
absurda. La realitat és més complexa, una persona malalta no pot que tots hem de gaudir de les networking per a tots els assis-
competir a les olimpíades, primer s’ha de curar, després entrenar-se i, A Calafell, a dos mateixes oportunitats. tents. Durant l’estona del cafè
finalment, si es veu capacitada per competir i no fer el ridícul, presen-
de cada tres Igual que el portal de la Pene- La motivació els representants de les esferes
tar-s’hi. Calafell intenta saltar-se tots els passos i optar a medalla. desfera dóna visibilitat als con- blocaires catalanes i TIC assis-
La crisi que estem patint ha posat de manifest l’autoengany del po- habitatges només tinguts aportats per la població,
per compartir tents compartiran les seves ex-
der a no afrontar la realitat que, per la força dels esdeveniments,
hi viuen els cap les Jornades de la Penedesfera idees, opinions, periències. La celebració d’una
ha anat apareixent per si sola, tot i que molts encara no s’han és l’espai on les experiències edició especial de l’esdeveni-
assabentat. de setmana o poden ser explicades en perso-
propostes o ment mensual Innosfera -fins
El cas del POUM de Calafell és paradigmàtic del que està passant ar-
per vacances o, na pels mateixos protagonistes. denúncies a ara només realitzat a Madrid-
reu de la nostra malaurada costa: plans urbanístics que s’han iniciat Gràcies a l’organització oberta, impulsat per la Universitat
amb el xip del creixement continu i exponencial segueixen fent- senzillament, transversal i desinteressada
través de la Oberta de Catalunya (UOC),
ho malgrat que la realitat de la crisi profunda els nega l’evidència
estan buits d’un grup de blocaires del ter- xarxa respon on la innovació és protagonis-
que seguir per aquest camí és voler apagar el foc amb gasolina. ritori em configurat un esdeve- ta i els professionals convidats
Es segueix, per inèrcia, esperant que la crisi sigui passatgera i tor- niment que convoca les millors
a un desig proporcionen un espai de debat
ni altra vegada el progrés, el creixement i amb ells el negoci de la iniciatives que podem trobar intrínsec de i relació per compartir coneixe-
construcció que salvi, aparentment, molts dels nostres municipis al nostre entorn, superant ja ment clouran les jornades.
situats sota l’espasa de Dàmocles immobiliària. A hores d’ara enca- l’àmbit català. Tota aquesta
col·laborar amb El programa de tots els actes
ra no sabem que totes les urbanitzacions que colonitzen el nostre inversió de temps i d’il·lusió la societat és a Penedesfera.cat però no
paisatge han servit per eixugar els recursos municipals i minvar la només cerca una recompen- serà complet si hi faltes tu. T’hi
qualitat de vida dels seus habitants? sa, que el públic assistent les esperem!

el futur del nostre poble. possibilitat, el proper diven- per membres-socis. Aquest aquells interessats a provar-
>> Ve de la pàgina anterior
Joan Anton Martin dres, començarà a prendre fet igualarà tothom en drets ho, amb gran incidència en la
aconseguit demorar la ven- Moreno forma, partint de zero, amb i deures dins l’entitat, elimi- creació de noves generacions
da d’aquesta parcel·la fins a Empresari i veí de Santa ganes i il·lusió per engegar un nant els possibles privilegis de castellers que garanteixin
la situació de crisi actual, fet Oliva projecte casteller que aporti que provoquen situacions com la progressió de la colla.
que suposarà obtenir uns in- innovació i valors moderns a el fet de ser veterà, la posició Tradició
La redacció d’aquest setmanari es gressos molt inferiors als que Anem amunt! una pràctica summament tra- al castell o la nissaga i que fan Gaudim de la plaça més caste-
reserva el dret de publicar o no les s’haurien pogut obtenir en el Aquest divendres, a dos quarts dicional. que, sovint, sorgeixin grups llera, d’una vila que té les se-
cartes adreçades al seu director, i
el de resumir llurs continguts quan seu dia. I això en el cas que es de deu, la Colla Jove Xiquets Modernitat endèmics que acaben frenant ves arrels populars en el més
excedeixin de 1.000 caràcters, pugui acabar venent. de Vilafranca comencem els La Colla Jove Xiquets de Vi- la progressió d’una entitat o tradicional de la nostra cultu-
amb espais inclosos. Per tal que
un escrit sigui publicat a les planes El que sí que ’és de difícil assajos al Pati de l’Escorxador. lafranca proposem a tota la colla. Una colla on, pel sol fet ra: la festa major, símbol que
d’opinió ha de venir acompanyat comprensió’ és la defensa de Enrere queden els dies de fe- vila, la comarca i al món cas- de començar, es donarà màxi- ha estat mirall per a moltes
del nom i cognoms del seu autor,
adreça, DNI i un telèfon de con- l’interès públic que fa l’actu- brer en què un grup de caste- teller la creació d’una colla on ma prioritat a la formació per- ciutats. Una festa major que
tacte. Tots els escrits es publicaran al equip de govern, quan per llers ens reuníem per parlar de no existirà la figura indefinida sonalitzada de nous castellers pot aspirar a ser Patrimoni de
amb el nom i cognoms del seu autor
o autors o, en el seu cas, amb el del
la incorrecta tramitació d’un la possibilitat de formar una de “membre de la colla” sinó i castelleres i es donaran les la Humanitat però que, per
col·lectiu, expedient acaba hipotecant nova colla a la vila. Aquesta que serà formada únicament necessàries oportunitats a tots diversos motius, n’està enca-

You might also like