You are on page 1of 7

Pacto Territorial de

Emprego Costa da Morte

Sinistralidade Laboral
1º Trimestre 2010

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
A SINISTRALIDADE LABORAL

Os datos da Consellería de Traballo e
Benestar sobre os accidentes laborais,
amósannos que no 1º trimestre do 2010, 2008 2009 2010
con respecto ao 4º trimestre do ano 1º Trimestre 395 352 257
anterior (2009), o total de accidentes 2º Trimestre 430 326 -
PACTO 3º Trimestre 472 333 -
reduciuse no territorio do Pacto en 4º Trimestre 437 335 -
términos relativos nun 23,28%, TOTAL 1734 1346 257
diminución moi superior á de Galicia 1º Trimestre 5214 4511 4055
2º Trimestre 5745 4323 -
(3,97%) e á da provincia da Coruña
CORUÑA 3º Trimestre 5343 4379 -
(3,04%). 4º Trimestre 4894 4182 -
TOTAL 21196 17395 4055
1º Trimestre 12293 9986 9661
No 1º trimestre do 2010, o 6,34% dos 2º Trimestre 13673 10068 -
GALICIA 3º Trimestre 12514 9572 -
accidentes laborais na provincia da 4º Trimestre 11781 10060 -
Coruña, tiveron lugar no territorio do TOTAL 50261 39686 9661
Pacto. Fonte: ISSGA. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

Comparando o primeiro trimestre do ano
2010 co mesmo período do ano anterior,
tiveron lugar 95 accidentes laborais
menos na Costa da Morte.

PACTO TERRITORIAL DE UNIDADES DE PROMOCIÓN E
EMPREGO DA COSTA DA MORTE DESENVOLVEMENTO
A SINISTRALIDADE POR CONCELLOS
2009 2010
Variac.
1ºT 2º T 3ºT 4ºT 1º T 1ºT 2010 e 4ºT
2009
Cabana 9 11 6 8 5 -37,50%
Camariñas 22 13 14 16 11 -31,25%
Carballo 114 102 86 100 70 -30,00%
Carnota 5 3 13 10 5 -50,00%
Cee 15 18 18 16 17 6,25%
Corcubión 1 5 0 2 1 -50,00%
Coristanco 19 17 15 19 10 -47,37%
Dumbría 3 5 4 6 5 -16,67%
Fisterra 13 7 8 9 9 0,00%
Laracha 31 28 46 25 19 -24,00%
Laxe 3 3 10 5 1 -80,00%
Malpica 15 18 14 17 9 -47,06%
Mazaricos 14 4 13 14 14 0,00%
Muros 13 10 10 19 13 -31,58%
Muxía 8 11 16 7 11 57,14%
Ponteceso 19 12 14 20 18 -10,00%
Santa Comba 17 22 26 17 19 11,76%
Vimianzo 17 26 15 16 15 -6,25%
Zas 14 11 5 9 5 -44,44%
PACTO 352 326 333 335 257 -23,28%
A CORUÑA 4511 4323 4379 4182 4055 -3,04%
GALICIA 9986 10068 9572 10060 9661 -3,97%
Fonte: ISSGA. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia 

Dos 257 accidentes que tiveron lugar no territorio do Pacto, 70 (27,24%) sucederon no concello de
Carballo; Deles 69 foron leves, o que supón case un 27,50% dos que sucederon no Pacto.

PACTO TERRITORIAL DE UNIDADES DE PROMOCIÓN E
EMPREGO DA COSTA DA MORTE DESENVOLVEMENTO
A SINISTRALIDADE POR COMARCAS

Comparando o 1º T do 2010 co
mesmo trimestre do ano anterior, o
número de accidentes laborais só
descende nas comarcas de
Bergantiños e Soneira. Na comarca
de Muros non variou a cifra dos
sinistros laborais.

Fonte: ISSGA. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE UNIDADES DE PROMOCIÓN E
EMPREGO DA COSTA DA MORTE DESENVOLVEMENTO
OS ACCIDENTES LABORAIS: TIPOLOXÍAS

•No 1º trimestre do 2010, o 97,67% dos
accidentes son leves, seguidos polos graves
(2,33%).
Accidentes Laborais rexistrados segundo gravidade
• Comparando o 1º trimestre do 2010 co 4º 2009 2010
1º T 2º T 3º T 4º T 1º T
trimestre do ano 2009, no Pacto descenderon os Total 352 326 333 335 257
accidentes leves nun 22,05%, e os accidentes Leves 338 321 323 322 251
Pacto
Graves 11 5 10 11 6
graves nun 45,45%. Mortais 3 0 0 2 0
Total 4511 4323 4379 4182 4055
•Os accidentes mortais na provincia da Coruña Coruña
Leves 4436 4259 4324 4122 3983
Graves 65 58 48 53 65
non variaron con respecto ao trimestre anterior. Mortais 10 6 7 7 7
En cambio en Galicia ditos accidentes aumentaron Total 9986 10068 9572 10060 9661
Leves 9823 9917 9423 9901 9473
nun 18,75%. Os graves aumentaron tanto na Galicia
Graves 140 135 130 143 169
Provincia (22,64%) coma en Galicia (18,18%). Os Mortais 23 16 19 16 19
leves diminuíron na Coruña un 3,37%, e en Galicia Fonte: ISSGA. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia
un 4,32%.

PACTO TERRITORIAL DE UNIDADES DE PROMOCIÓN E
EMPREGO DA COSTA DA MORTE DESENVOLVEMENTO
OS ACCIDENTES LABORAIS POR SECTOR
DE ACTIVIDADE 
O sector servizos, é o sector de actividade que aglutina un maior número de accidentes laborais (28,79%), aínda
que na súa maioría son accidentes leves. Hai que ter en conta que este sector é o que concentra un maior número de
afiliados/as (44,57% do total de afiliados en decembro de 2009). 

Ao sector servizos séguenlle por número de accidentes laborais, a construcción e a industria (22,18% cada unha), a
pesca (13,62%) e a agricultura (13,23%). É o sector primario (agricultura e pesca) o que recolle o maior número de
accidentes graves do territorio (83,33%). 

Comparando a evolución dos accidentes laborais por sector de actividade entre o 1ºT do 2009 e o 1ºT do 2010, e a
variación da afiliación entre decembro de 2008 e decembro de 2009, podemos comprobar que donde máis se
reduciron os accidentes foi na construción (45,19%), sector no cal tamén descendeu máis o número de afiliados
(8,6%); de preto séguelle a industria, na que o número de accidentes descendeu un 30,49% e a afiliación fíxoo nun
7,56%; no sector servizos, o nº de accidentes reduciuse nun 21,28% e o nº de persoas afiliadas nun 0,04%; os
accidentes na actividade da agricultura descenderon un 2,86% e as afiliacións un 8,05%; na pesca diminuiron os
accidentes laborais un 2,78%, mentres que a afiliación fíxoo un 4,51%.
ACCIDENTES POR SECTOR DE ACTIVIDADE (1º T 2010)
AGRICULTURA PESCA INDUSTRIA CONSTRUCIÓN SERVIZOS
Total L G M Total L G M Total L G M Total L G M Total L G M
Bergantiños 9 7 2 0 14 13 1 0 42 42 0 0 31 31 0 0 36 35 1 0
Fisterra 5 5 0 0 10 9 1 0 3 3 0 0 11 11 0 0 14 14 0 0
Muros 0 0 0 0 5 5 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 6 6 0 0
Soneira 3 3 0 0 6 6 0 0 3 3 0 0 7 7 0 0 12 12 0 0
Xallas 17 16 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0
PACTO 34 31 3 0 35 33 2 0 57 57 0 0 57 57 0 0 74 73 1 0
CORUÑA 135 123 12 0 177 164 10 3 1027 1013 13 1 841 825 14 2 1875 1858 16 1
GALICIA 367 339 28 0 386 361 20 5 2862 2816 44 2 1978 1935 37 6 4068 4022 40 6
Fonte: ISSGA. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE UNIDADES DE PROMOCIÓN E
EMPREGO DA COSTA DA MORTE DESENVOLVEMENTO
OS ACCIDENTES LABORAIS IN ITINERE 

O 96% dos accidentes in itinere ocorridos no Pacto foron leves, sendo o 4% restante, graves. 

O 52% dos accidentes in itinere sucederon na comarca de Bergantiños, seguida por Soneira
(20%), Fisterra (16%) e Xallas (12%). Na comarca de Muros non tiveron lugar accidentes in itinere.

Nº Acc. In itinere
Bergantiños 13
Fisterra 4
Muros 0
Soneira 5
Xallas 3
PACTO 25
CORUÑA 427
GALICIA 1125

Fonte: ISSGA. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE UNIDADES DE PROMOCIÓN E
EMPREGO DA COSTA DA MORTE DESENVOLVEMENTO