You are on page 1of 2

SUBOTA

05.06.2010. Srdačna
10:00 sati Subotnja škola dobrodošlica
11:00 sati Propovijed svim gostima! Broj
Ksenija Mihajlović-Hirnstein 05.06.2010. 391
STIGLE SU POUKE ZA Godište 7.
Popodnevno bogoslužje u 20:00 sati KLUB NOVO TROMJESEČJE I
PRIJATELJA NOVI BROJ PREGLE-
Zalazak sunca u 20:32 sati BIBLIJE
DA!!!

Organizirano čitanje
SRIJEDA, 09.06.2010.
Biblije ***
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sati
SRIJEDOM
Seminar duhovne obnove
Učiteljski sat u 19:00 sati u 17:30 sati
- svake nedjelje u 18 sati.
Vjeronauk u 19:15 sati

MOLITVENI ***
PETAK, 11.06.2010. PLAVI
TELEFON!!! Petominutni sastanak đa-
MOLITVENI SAT u 20:00
kona, kao i svake subote,
i na dalje u isto vrijeme svakog petka
Za sve koji su nakon drugog dijela Bogo-
u potrebi služja.
200 - 897
DEŽURNI
SAMARIĆANI Za više informacija, obratite se
Anica Vukušić sestri Anici Vukušić
Draga braćo i
Dragica Ivanović sestre, Bog Osijek, Zagrebačka 19
Dušobrižnik nam se obraća na razne
Nikola Dežić , pastor-svećenik, načine.
osječko-vukovarski Ali sigurno nas neće zvati “ Nedužnost vodi poštene sigurno,
Uredništvo glasila zahvaljuje bratu Marku Đida- tel: 207 800
na mobitel.
ri na donaciji za glasilo!!! mob. 091/555 8060 a nevjerne upropaštava njihova laž-
e-mail nikola.dezic@bj.t- ZATO SMO LIJEPO ZA-
com.hr MOLJENI DA GA ISKLJU- ljivost.”
Starješina Ivan Kovačević
ZALAZAK SUNCA mob. 091/ 551 07 01
ČIMO PRIJE ULASKA U Izreke 11, 3
CRKVU!
idućeg petka u 20:36 tel: 208-208
Integritet (lat. integritas), znači potpu- Bog cijeni integritet. Biblija je puna primje-
nost, nedijeljivost, besprijekornost, poš- ra ljudi koji su pokazali istinski biblijski inte-
tenje. Kada se govori o integritetu oso- gritet, ljudi koji su živjeli u skladu s Biblijom
be, tada se misli na ponašanje i ponajvi-
i Božjim vodstvom. Oni su stavili Božje pu- Kao crkvu, Bog nas poziva da se molimo
še, na ono što je u pozadini tog ponaša- •
nja, na ono što potiče takvo ponašanje. tove ispred svojih vlastitih. Mi možemo raz- jedni za druge, stoga u narednom tjednu
viti i održati biblijski integritet ako budemo imajmo u svojim molitvama: sestre Miru
Imati integritet znači imati bezuvjetnu i
Cesar, Ružu Peršić,Miru Šmider, Zdenku
nepokolebljivu obvezu prema vlastitim dosljedno slijedili Njegove vrijednosti, pro- Šulc i ostale koji su u potrebi.
moralnim vrijednostima i dužnostima. vodili vrijeme s Njim, vjerovali u Njegovo • Nastavimo sa molitvama za brata Frederi-
Imati integritet znači biti svijestan svoje vodstvo u našem životu, i ako se budemo ka Milera
potpunosti kao ljudskog bića kao i raz- čvrsto držali svojih uvjerenja. Bog želi izvrši- Osnovano je nekoliko malih, molitvenih skupi-
nolikosti između drugih ljudi.
ti te životne promjene u nama iznutra— na,
Integritet uključuje i poštenje, stvar- MOLIMO ZA NJIH!!!
nost, obazrivost i ostale moralne vrijed- počevši od našeg srca—prema van, u na-
nosti osobe. Integritet se odnosi na pot- šim djelima.
MOLITVENE SKUPINE
punost osobe, prihvaćanje svih prisut-
nih i poznatih raznolikosti. Uz moralne
vrijednosti integritet podrazumijeva i “Neka vam po bogatststvu svoje slave dade da se Sastaju se
osobnu komponentu. Integritet je i rad po njegovu Duhu učvrstite za unutarnjeg čovjeka. • svake subote u 9:00,
na osobnom planu, rad na razvijanju Neka Krist po vjeri prebiva u vašim srcima da bu- prije jutarnjeg bogoslužja,
• svake nedjelje u 16:30 sati
osobe u potpunosti. Integritet je i mo- dete u ljubavi ukorjenjeni i utemeljeni.”
(učiteljska sala) Dobro došli!
gućnost samokontrole vlastitih osjećaja
Efežanima 3, 16.17
i impulsa u toj mjeri da ne prevladaju
nad razumom. Jedna od definicija je i da
je integritet sposobnost održavanja dos- "Bolje je šutjeti i
tojanstva, kako osobnog tako i dosto- Dana 02. lipnja 2010.godine obilježen je u HNK biti smatran glu-
janstva drugih ljudi.Integritet u politič- -u, u Osijeku, Dan županije Osječko baranjaske.
pim, nego progo-
“Neka
Prigodnom programu nazočili su i našu su crkvu
kom smislu znači cjelovitost granica jed-
ne države i njezinu nedjeljivost.
zastupali;
starješina Ivan Kovačević, prof. Jasenka Jurašek
voriti i otkloniti
svaku sumnju."
cvjeta
i Biserka Drventić, univ.spec.oec.
(Abraham Lincoln) Slavonija”