ryfa hcm crv r"un .

f vbhsgu hfsrn a"g kkufv atr

,ra hkf lubhj
jcznv lubhj ihsc /t
rnt k"z lurc r"rva (u erp) jrpu ru,pf wxc c,f uvhdvku uhkg rucgk rpxv vz uhkt h,tcvaf ohkaurhc hkt chrehau …ohkaurhk tuck rnt k"z z"hrps ktbbj ubcra vagb vn uh,kta tk …h,sryn hbtu /z"vzc ,ubcre vfkv h,rfzb hnuenk ca vkha hbpk lrsc hbtu …ub,tnuyn rucm ,ubcrea …vrun,c ibhrntsf vtnuyv kg aujk ihta s"uhj x"jv wua, whgu …wufu vtnuyv ,tu ,cav ,t ihjus /rucm hkea kg od kutak aha ."cghv wua,n thcva u"kr whx hgc tku rucmc vtnuyc tcs 'chrevk vmr jxp icre hkutu ,t h,unhavu p"vg h,eujc wpk rcs engvc v"fu /ohkea asenv ,auses ;ts 'ofjjhb jhrc jhrt tku ofhasen ',ubcre rta uchrev tk icrjv rjtk n"fn k",gk ;t vase ;uxc v"fu] ofjjhb jhrc jhrt tku - v"cev rnt lf tkva jhr whc ch,f tks jxp icren .uj '[iuhm ihbc rpxca wt wua, /jujhb chrevk lhha lthvs 'ohkusdvn vnf uaev vz kgu ,ujbn vbanc rtucn tkv 'ubcha asjv jcznv kg jxp icre /rja ka shn,c tkt vkugv jczn ,t ihfbjn ihts (/yn) wua,cu (t"h erp) k"z ebrp p"mrdvk lkn asen wxc vzn whg] [/(rpxv ;uxc vna vxpsba) tahse tcxv ihts f"d rtucn vbanv v,utcs 'vzc ghmvk vtrbvu tcuvu 'ohcrgv ihc vh,urb vgcac tkt vrubnv ,t ihfbjn

,ra hkf lubhj

o"cnrv ,yha f"pgtu 't"h wkv x"nu,n d"p o"cnrc vz ihs ohehksn uhv recc ;ta (ann vfunxv c"h vfkvc vna) thv wkvk vna n"jkc s"uv) vcua,c t"carv vn, rcfu 'asenc tkt vrubnv ,t ihfbjn iht y"n vhshsks 'o"cnrv s"g (c"h wndc ukhtu 'veksv vna v,hv rec kfc ;t ot 'ohhcrgv ihc vcyv 't,rutn veksv scgs utk hts 'rtucn (/b) ,ujbn v,hv o"cnrv ,gsks ;ts 'cahh z"hrdv whjcu 'tfhvn trpmc 'vcyv ,ru,c v,hv uz veksv n"fn 'recc ouh kfc veksv ,t lbjk ohfhrm shn,u 'veksv ,umn ka rndv thv vcyvu …ohkfv kfs ihsv rsd uvzs 'i,sucg ,kj,vn asenv hkf vsucgv rsx ,khj,n lubhjv ,uagk ibhgcs 'i,fbjn i,sucg lvs y"v ratu (/sutn h,rme hf a"hhg) /hkfv u,ut ka rja ka shn,c tkt vkugv jczn ,t ihfbjn ihts tbhs g"n m"nvpxc) o"cnrvk k"xsfu 'vsucgv rsx ,khj, hvuzs vumn tsj ohuuvn ouh kfca ohshn,v hba ,creva (y"k h,ak o,ubnk m"nvpxk uh,udav ;uxc i"cnrv ,gsf tksu) vbnzf vbht uz ka vbnzu 'uz ,t uz ,ucfgn ibht hrva ',uumn '(c"p wng) hcmv .rt wxc k"z ubhcr oac vzc f"angu /uz ka rja ka shn,k osuea rcs lk iht r", (/yb) ohjxp wndgu ubhhv iumhjv jcznv kga vsucgv rsx ,khj,s hrv 'wufu /rja ka shn,v ,crev osuea rcs lk ihts k"hhes unfs 'k"b whv v,gnu rcs lk ihts (:j"b ohjxp) k"hhe f"unf 'rja ka shn,k ibhzju /jxpv icren .uj 'ohcrgv ihc ka shn, rjt crea inz vzhtc othcvk 'sjt rsx ovk ah ,ubcrev kfa 'vz ihsn jxpv icren .uj 'g"vc ka shn, ihck a"a shn, ihc umrha ubch ota 'k"b whv v,gnu /unmgkaf vcrev rsx uk aha rapt rhpa ',umj hrjt jxp crgc ufbjk umrhu asj jczn vsucgv ka rsx ,khj, hvuzs 'jxpv icre ,crevc ufbjk ihfbjn ihts 'k"bv ,ujbns ih,hb,nc t,hts htnu /unmgkaf rtac teus ubhhv 'rja ka shn,c tkt vkugv jczn ,t

,ra hkf lubhj 3

rjtk p"gc kct /recc - jxp crgc whpt ut 'vbav ,unh 'jxpv icre ,crev h"g jcznv ,t lbjk rapt rhpa ',umj tmuh hrvu 'unmgkaf vsucg rsx vuuvn u,crev rat /vkj,vv in jcznv ,sucg ,t ubkj,va

thv vsucg utk veksv /c
(z"v asen ,thcn y"p) o"cnrv ,yha vgush tnuhc wndv hrcs hp kg tuvu 'ohrzc vraf ,urbv ,eksva [/s"ctrv ,udavc a"hhgu] /thv vsucg utk veksvs (:s"f) rapt lthvs 'wxu,v wuek thcv l,ukgvc p"r vnfj lan wxcu kt rcs trec ch,f thsvc tkv rzc vraf veksva rnuk ivf ibhgcs thsvk hrv 'wufu ,urbv ,t l,ukgvc …irvt vbuatrv veksvca 'k"z iutdv vna wh,u /vrubnv ,eksvk vrutfk vzc iutdv hrcsu /i,fbjn i,sucgs 'ivfk ohfhrm whv i,jhan van vaga ohkfc tkvs 'tsj :tcuy ohvun, ots 'sugu /ifbjk vsucgk kkf ohfhrm uhv tku 'i,asen 'vbuvf vfhrm vbhtu 'thv vsucg utk veksvs kkf lrsc k"hhe vbuvf lhrmvk vsucgf vbhs vbuatr veksvs rnuk t"t cua o"cnrv ,gsc p"km tn,xns 'i,fbjn i,sucgs vfkvv jfn ka vrsdf veksv ka vrsds '[vsucg vbht vrubnv ,eksvs] hrcs p"g vzc ubrthc rcf rat '[thv vsucg utks] vyhja 'trcdv smn vsucg ihs vc ihts '(/y) ,ujbnk whjc z"hrdv ka) uz vsucga ibhgcs 'icrev ka tmpjv smn er tkt utk vyhja rsdc ubrntnc vzc f"an wg] uc vagh, (vyhjav unf 'f"tu 'vrubnv ,eksvc p"kh b"v tn,xnu /[thv vsucg b"v 'tmpjv smn vsucg tkt vbht veksv kkf lrsca 'vasj vrubn sgc lubhjv vagnf ,ananv vbuatr veksvc ,gska k"m whv tkhnnu 'tmpjv smn vsucgf tkt vbht f"d /rzc vraf k"m v,hv f"d uz vbuatr veksv ;t o"cnrv

,fbjnv vsucgc rucm icrec vtnuy /d

hcm crv

4 ryfa

thras t"k itf sgs 'rnuk trcx ughmv ohkusd vnf ,gac kct 'hkfv lbj,b rcfc er tkt rucm icrec vtnuy wxca tfkn ruy ,urgvc vzc f"ang] /rh,vk iht lubhj 'rnuk vtrb whv uz trcx ruthccu [/x"e wng lkn asen rpuxv tvha ibhgc o",x ,ch,fks (:vn) ihyhdc k"hhe vbvs 'ohfunx ibhars g"ufks k"hhe vru, vban wxcs 'vrhae rc wufu l,hc ,uzuzn kg o,c,fu …lsh kg ,utk o,raeu cu,fu whx) wfa t"dn whgu /vch,fk raf vrhae rc tuva hn ers p"gt ',hktnav ush vgyeba hn ukhpts k"bs (v"ex y"k tkt 'tcuhj rc trcds 'ihkhp, cu,fk raf 'vrhaec ubhta rc,xn hpys 'vzc igy k"z ubcru /vhk chtfs tuv tnups 'sh ka ,jbvc rehg kf chhujn ubbht ush vgyeba hns rnuk thnus] ihkhp, vhkg jhbvk chujn gurz uk aha hn teuss 'if kgu 'kdrk ,ukgkn ruyp rdhja vdhdj ahr ubhmns htns ouhc rdhj 'uvbhb iuatrs ihnuka, uvkufs k"hhes htn hpk u,cuj ,gacs 'kdrk ,ukgkn ruyp hba ouhc yap,bu iuatr ,ukgk tuv chhj ,ntca rnuk ohrucx ubhhv ukhts 'whv ruyp h"pg tkv 'cajh xubtku 'vhk chtfs tuv vhnups tkt 'kdrk .cue wg 'ihnuka, tfht rhpa xubtks rnhnk ik ,ht uyuap (xbxurd) vhrt ck wua,cu 'u"k whx c"j (k"z u"trvk) ohrugha t"dnv ka uexp og ohfxvk ah ihhsg lt /[wt whx wc"j utku (ihkhp, ,ch,fk raf ,hktnav ush vgyeba hn ukhpts) vrhae rc hrehn rhpau 'r"ac tuv chhujn hrva 'vhngyn /r"av ,jbvc ucuhj jfn ah vrubn ahafs 'vrubnv ,eksv ,umnc k"b whv b"vu trc,xn tk 'kkf vrubn vna ihtaf kct 'vehksvk vumn ubk t"tu ubt ohxubta er 'veksv ,cuj vna vhv,a rnuk ,cuj kkfc tfhks rnuk vtrb hpy tkt 'vumn lvk vnhhek /veksv

,ra hkf lubhj 5

vbhs vrubnv ,eksvs ;ts 'rhcxvk vtrb whv v,gnu htns 'vrun,s c"pr vban whg n"fn 'rucm icre ,crevf icrek sudbc m"e u,uhvc huk, vz ihbg iht 'vtnuyk m"e ujss okgv rps 'guce ubnza icre u,uhvc huk, ihbgv tkt 'shjh whtk vjus ubbht [guce ubnz ihta m"e tuv rat] m"a rcs '(f"vuhc) d"vf ka urpu (ouh kfca) d"vf h,hcj ukhtu 'vtnuy /guce obnz hrva 'vtnuyku ,cak ujs rhpa 'ov h"ea ;t 'vfbj,ba vrubn ubhbpk ah rcfafs 'k"b whv v,gnu thjs rhpau 'guce vbnz uz vcuj 'veksvv ,cuj ubhkg ,kyunu vcujv 'vrubnv vfbj,b tk ihhsgaf lt /vtnuy whtk vrubnv ,hhag ,cuj ubhhv ,urbv ,t ehksvk ubhkg ,kyunv iht uz vcuj rat 'e"nvhc ihbc ,umnn ekjf 'vfubhju vausheu 'hraptv osevc vnhhek ubt ohchhujn htsucs ;t 'guce vbnz ,t kyhca unuh rcg ots uz vcuj hcdk rnuk t"t n"fn lt ,anana vbuatr veksv hcdks k"b vhv rhpa lfhpku 'u,umn vbhs huv rhpas ;t 'vtnuyk vjs, tka 'vrubnv ,t lbjk /runtfu 'guce vbnza rnuk t"t n"fns 'm"ef

vrubnv ,eksv ihck ,ubcre ,crev ihca kscv /s
,hc ,ubck ubuma wf g"n o"cnrvk m"nvpx whgu ijkavu vrubnv ova ohcr ohbhn kkuf kkfv vzu …vrhjcv vnku 'vaeva s"ctrv ,udavc a"hhgu /wufu o,kuzu jcznvu s"ctrv ,vhn, cahha n"xfc a"hhgu /wufu jczn ,ubck jhbv kkuf asen hk uagua 'm"nvpxca k"bv o"cnrv hrcs h"pg hekjn o,kuzu jcznu vrubnvu ijkav ova 'ohcr ohbhn vn, er y"n ',ntc g"kmu 'asen treh kfvu 'asenv /asenv hkf rta kg tku jcznv kg s"ctrv

tk ifka '(d"k g"nk) i"cnrv hrcs h"pg k"h hkutu

hcm crv

6 ryfa

rafuv tks] vumn jcznvu vrubnvu ijkav ,hhag ubjbt vbnb lanvc thsvk f"anf - k"bv o"cnrv uc c,fa ogyv uhbhgc ohkfv ihta hpk - asenv hekjn ohekj ova hbpn - uhrcs 'z"tz ,ucfgn ihtu ',uumn h,a iv kct ',hcv in ekj ouak ubhuymba hbpn '[ukt ohkf uc ihta h"pgt ,hcc ihchrenu thva ,tzv vsucgv rafvc ub,ut vumu 'shn, ws hbpk ojk w,h ubumu /if ihbgc uhkg rusxhau 'rtu,n ijkac u,ut ouak ,rubnc uzv veksvv vhv,a ubk rsxu 'uhbpk rbv ,eksvc ijka ,hhaga 'rnukf /k"fg /vause hahna, ov vbvu /cvz ,eksv ,umn ouhe raptk vumn rafvf kfv - jcznu vrubnu ,fhrgu (ubnb rcfa) ,ubcrev kf ,crevu (,hbnb rcfa) ,urb ,rupfvu iurtv ,hhag f"tan /(vumnf ,hbnb rcfa) p"vjk ,gsf k"x tk hf 'g"bpc vumn vbn, - ,usgv oa ouak hekjn sjtf ,cajb iurtv ,hhag ,umn tv,a o"cnrv vumn rafvf vbusk t"t odu 'asenv ,hhag ka vumnv oua ,uagk ,rjt vumn oua vna iht hf ',rjt vumn uzhtk ,hhagk] v,ubnk i"cnrv itf yhkjv f"g 'iurtv og rcs /g"bpc vumnf [iurtv hp kg ,menc) k"xs s"ctrv ,gsc k"b whv v,gnu vh,urb ,eksvu vrubnv ,hhag ,ubnk ihts (i"cnrv ka ufrs rehg kfs 'veksv ,cuj kkfc tfhk vrubn tkcs ',uumn h,af - ubhhvs 'v,umn ,t vrubnc ohhek - tuv veksvv ,umn ,uumn h,af ,ubnk trc,xn tks 'ijkac ifu 'vh,urb ehksvk cuhjv suxh kfs 'ohbpv ojk lurgku 'ijka ,uagk - ,usrpb ,t ouak - ubhhvs 'u,umn ,t ijkavc ohhek 'ubhhv p"vjk ka vtrb whv ,ubcrek gdubc kct /,jt vumn kfva tmnbu 'unjk ,ubcrev kf ,crev cuhj ah n"fn 'jczn tfhk ukhpts rnuk ,ubcre ,crev iht kct 'ochrevk ubk t"t jczn hkca tkt iugyk kfub if kkdc rat 'jcznv ka u,umn ouhef ,cajb tsj vuuvn kfv - uh,ubcre ,crevu jczn ,hhaga rnuku tku 'jcznv hcdk er s"ctrv dhav rhpa if kg ratu /vumn

,ra hkf lubhj 7

tkcs (wd ,ut) khgks ub,jbvf tuvu t,ht ihhsg 'jczn tkc kct 'veksv 'rnukf 'uvk hchtfs tuv uvhhnups j"rdv oac k"z ubcr rthc ratf] hra, jrznv rutc f"ang 'z"vzc /[wt ,ut

/vrubnvu ijkav hcdk ,umn kkfc tfhk vrubn ',ubcre ,crev ,cujk ochrevkn ov ohxubtu rnugv ,rhpxk raec g"vpx xurybuec 'y"ba,

van vaga ohkfc lubhj vagn

/v

(:z"y ihrsvbxs) wndv iuakn uehhsa ohkusdvn ah vbvu i,sucg lkhtu itfn 'i,asen i,jhan van vaga ohkfv kfs ut 'ivh,ac i,asen - vua iuak uvhuur,c urnt tku 'i,fbjn vase vjhans 'ivhbhc ah kscvs gnanu 'ivh,ac i,fbjn vagn vzhtk ohfhrm uhv ihhsg kct 'van vaga ,ra hkfk ibhgcu 'o,asen vjhanv ihts 'lkhtu itfn f"tan 'lubhj ka i,sucgs 'uvc ,ht uvhuur,s ibhrnts tuv zt 'iasek i,sucgk vbuatrv vvhn,v vzc ,ekuxnu /i,fbjn odu i,asen od /vnfj lan kgc iutdv s"g (wc ,utc khgk) ubrruga veksv ihc ekjk (wd ,utc) f"ana vtrb ihhsg ift veksvk sudbc (vtnuyk v,jsa) ubcr van hnhca vbuatr /,ntf vtrb ihhsg 'v,fbjn v,sucgs ',rjt vrubnca vbuatr inac v,jhanc vrubnv vase,b rcfa 'ubcr van hnhcs vcuj v,ut turek ah rhpa 'v,eksv ,cuj zt vkju 'vjanv ihhsg rat 'vasj vrubn ohaugaf ',urusk lt /guce vbnz 'vaushe ,cuj thv v,eksv ,cuj hrv 'vase,b tk ukhpt 'iufb vz ihts 'u,umn kyc unuh rcg ota vc rnuk t"t rat 'tcv gucaku rjnk od ohhek rapt vrubnv aushe ,umns ka iputc vagb vnuhe vhvh hrv ouhv vunhheh ota tkt vrxj whv, guca rjtk vunhheh otu ',uumnk ohnhsen ohzhrz if kg ratu 'vumnv rxj, tk p"fg lt ',uzhrz ka uz vbhjc /guce ubnz u,urek t"ta vtrb

hcm crv

8 ryfa

/ubhcvk ,ntc vae u,fbjn u,sucg ka vz ihbg vbvu (lubhj ka vagnf anak kfuha hsf) vsucg ohtreb tks hkf ,ause hkfv kg ihtu 'asuenv ,ra hkfc vagb f"tt ,cm ,bhjcc z"rvu 'vbufbv vsucgv uc v,agb f"tt ,ra wy kkf c"j (khdbg h"rdvk) rmutv ,hc whgu /vhuag ,cmc 'sjtf ihtc ka vbhjc uza tnuhk hnkaurhv hrcsn thcva 'vzfa aushe kg lunxk tka ;hsg hpy 'rapts tfhv shn,u /ruen vzk ah hkccc ;ta ghmvk vmr (vna) khdbg h"rdvu ahn ah ka vrumc vause rumhka 'uyuap h"pg 'vzk vchxvu i,sucgcu 'ihtn ah ka vrumc vause rumhk ratn ke r,uh ,cm ka vbhjcf z"rv 'sjtf ohtc kg ohfnuxa i,fbjn /ihtn ah vrhmh kau - vhuag ,cmc irvt r"rv ausevu iutdvk) .pj hbct ,"ua wxc ihhgu] [/ubrfzva ,usuebvn vnfc gdb rcfa 'u"b whxc (s"hv 'ihuugk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful