You are on page 1of 83

Cântece de voie bunã

Cântece de voie bunã

232. A
DO

MAI TRECUT UN AN PRIN NOI

1. A mai trecut un an prin noi; A fost ºi soare, au fost ºi ploi,
DO FA DO

Dar important este c-ai stat cu mine. Pãstrez atâtea amintiri,
FA

Eram frumoºi ca doi copii

Mi-e tare dor de zilele senine! R: Te cheamã gândul, te vrea, Dar oare-ai putea a
re DO FA

DO

Sã vii iar lângã mine? Pentru noi doi,
re

DO

O lume doar pentru noi,
SOL DO

FA

Aº cãuta cu ti…..ne. 2. Îþi aminteºti cum te chemam; Bãteam ca ploaia caldã-n geam? Mi-era atunci aºa de dor de tine. Dar vocea nopþii se-auzea ªi-a celuilalt care-þi spunea Sã-l laºi în pace, nu e pentru tine.

245

Cântece de voie bunã

3. Nu pot sã cred cã nu mai vii, C-a fost o joacã de copii, C-o clipã ºterge tot ce-a fost o viaþã. Aº vrea din noapte sã ieºim ªi-un astru sã ne-nchipuim ªi sã-þi ofer o altã dimineaþa. 4. A mai trecut un an prin noi: A fost ºi soare, au fost ºi ploi, Dar important este c-ai stat cu mine. Pãstrez atâtea amintiri, Eram frumoºi ca doi copii. Mi-e tare dor de zilele senine!

246

Cântece de voie bunã

233. AM
SOL

IUBIT DOI OCHI ALBAºTRI
mi

1. Am iubit doi ochi albaºtri;
DO RE mi

Poate-i mai iubesc ºi-acum, na, na, na, na, Dar asearã am vãzut alþii,
DO RE

SOL

Mai frumoºi, mai nu ºtiu cum. R: Na, na, na
SOL mi DO RE

2. Erau mari, adânci ºi negri; Erau frumoºi din cale-afarã, O iubire ce te-ndeamnã Sã-i iubeºti ºi-a doua oarã. 3. Sunt frumoºi ochii cei negri, Dar ca cei albaºtri nu-s. Sã-i iubeºti când sunt aproape ªi sã-i uiþi când ei s-au dus.

247

Cântece de voie bunã

234. ANDRII POPA
1. Cine trece-n valea seacã
SOL RE mi RE RE

Cu hangerul fãrã teacã ªi cu pieptul dezvelit?
LA RE

Andrii Popa cel vestit! (bis)
R: E haiduc ºi e vestit,
mi LA RE RE SOL LA RE

Andrii Popa cel voinic. (bis)

2. ªapte ani cu voinicie ªi-a bãtut joc de domnie ªi tot pradã ne-ncetat, Andrii Popa, hoþ bãrbat! 3. Zi ºi noapte, tot cãlare, Trage bir din drumul mare ªi din þarã peste tot Fug neferii cât ce pot. 4. Cãci el are-o puºcã plinã Cu trei glonþi la rãdãcinã ª-are-un murg de patru ani Care muºcã din duºmani.

248

Cântece de voie bunã

5. ª-are fraþi de cruce ºapte Ce-au supt sângele cu lapte ªi nu-i pasã de nimic, Andrii Popa cel voinic!

235. ASEARÃ
SOL SOL mi

ÞI-AM LUAT ...
si SOL

1. Asearã þi-am luat basma ........ ªi-acum te vãd fãrã ea ........
mi si SOL SI7 mi

Cine þi-o mai lua basma ........ Sã se destrame ca ea!......... 2. Asearã þi-am luat cercei ªi-acum te vãd fãrã ei. Cine þi-o mai lua cercei Sã se spânzure ca ei! 3. Asearã þi-am luat mãrgele ªi-acum te vãd fãrã ele. Cine þi-o mai lua mãrgele Sã se deºire ca ele! 4. Asearã þi-am luat inel ªi-acum te vãd fãrã el. Cine þi-o mai lua inel Sã se-ncovrige ca el!
SI7 mi

RE7

249

Cântece de voie bunã

236. AºA-MI
mi SOL mi mi

VINE CÂTEODATÃ
Si7 mi RE

1. Aºa-mi vine câteodatã, dorule;
RE

Aºa-mi vine câteodatã
Si7 Si7

Sã dau cu cuþâtu-n piatrã,

mi

Sã dau cu cuþâtu-n piatrã, dorule. 2. Din piatrã sã iasã foc, mãi dorule, Cã eu n-am avut noroc. 3. Când s-o-mpãrþât norocu', mãi dorule, Fost-am eu dus la lucru. 4. ªi la toþi le-o dat cu carul, dorule, Numa' mie cu paharu'. 5. Nici acela n-o fo plin, mãi dorule, Giumatate-o fo pelin. 6. Nici acela n-o fo ras, mãi dorule, Giumãtate-o fo nãcaz.

250

Cântece de voie bunã

7. Naltu-i ceriu' ºi senin, mãi dorule, Pe-a mea parte norii vin. 8. Naltu-i ceriu' ºi-nstelat, mãi dorule, Pe-a mea parte norii bat. 9. ªi-aºa-mi vine câte-un gând, mãi dorule, Sã merg prin pãduri cântând. 10. ªi-aºa-mi vine ºi-un alt gând, mãi dorule, Sã rãmân aici sã cânt.

251

Cântece de voie bunã

237. ATÂT
la

DE SINGUR

1. O vãd tremurând cu ochii-nchiºi,
MI

Cu poze în jur, genunchii strânºi,
SOL la MI la

Slãbitã ºi tristã, cu cearcãni adânci ªi vrea sã-i promit cã n-o sã uit
MI

Imagini ºi locuri din trecut
SOL MI

la

ªi visele-n care noi am crezut. R: Sunt nopþi întregi când plâng a n ªi-adorm cu tine-n gând.
FA FA DO DO DO SOL la

Plecatã eºti pe veci, departe-n umbre reci. n Singur, atât de singur,
FA DO

DO

Simt dureri pe care nu mai pot sã le-ndur; n La...crimi, nopþi de lacrimi
SOL la SOL FA la

SOL

n ªi-n inima mea, doar lacrimi.

252

Cântece de voie bunã

2. ªi stã în genunchi, la piept þinând O veche scrisoare ºi, plângând, Îmi spune prin lacrimi ce mult i-a plãcut. Mã roagã sã jur cã n-am minþit, Cã tot ce i-am scris ºi mi-a ºoptit Sã-mi creadã cuvântul, cã noi ne-am iubit.

Coda: Revãd ochii tãi cum s-au stins, Cum tâmplele reci le-am cuprins Destinul pe noi ne-a învins.

253

Cântece de voie bunã

238. CANARUL
1. Canarul galben ca un gãlbenuº,
si RE SOL RE

Cu pene moi ºi ochii duºi,
RE si

Cânta de dupã sârmele de-argint ªi viersu-i se pierdea în vânt. Deodatã ochii triºti din cap tresar ªi dã din aripi, dar în zadar. Lovind cu pieptul sârmele de-argint Cãzu în jos cu pieptul frânt. R: Sãrman canar, þi s-a pãrut a Cã zãri...le þi s-au deschis, a
SOL LA SOL RE SOL LA RE si RE SOL LA RE si SOL RE

Dar n-a fost, doar, decât un vis; a Rãnit tu ai cãzut.

si

2. Canarul galben ca un gãlbenuº, Cu pene moi ºi ochii duºi, Plângea de dupã sârmele de-argint ªi viersu-i se pierdea în vânt … ªi viersu-i se pierdea în vânt … ªi viersu-i se pierdea în vânt …

254

Cântece de voie bunã

239. CARAVANELE
SOL RE

R: Caravanele, caravanele,
RE

RE

Ia uitaþi, þigãncile! Caravanele, caravanele,
LA RE

SOL

Cum le joacã fustele! 1. Asearã-au venit (bis)
SOL RE LA RE

Þiganii în satul meu;

Câinii toþi lãtrau (bis)
SOL LA RE

ªi þigãncile dansau. 2. ªi-n ºatrã era O þigancã frumuºea. Cine o vedea. Pe loc se îndrãgostea. 3. ªi-un bãiat din sat De þigancã a aflat ªi la ea s-a dus ªi norocul i-a surâs.

255

Cântece de voie bunã

4. Constantin te cheamã, Dragã cãlãtorule, Eºti bãiat de seamã, Dar te stricã fetele. 5. Asearã-au plecat Þiganii din satul meu; Câinii toþi lãtrau ªi þigãncile plângeau.

240. CÃCIULA
1.Tatãl meu în primãrie Obicei de pe moºie,
RE SOL RE SOL

Avea dreptul ca sã intre cu cãciula în cap, De la moºii ºi strãmoºii mei pãstrat. R1: Cu cãciulile pe frunte Stãm de veacuri ca un munte În curbura arcului carpat. Asta e cãciula mea ªi o port cum se purta,
RE SOL RE SOL DO SOL RE SOL

SOL RE

DO

SOL

Cã-i obicei din daci lãsat! i

SOL

256

Cântece de voie bunã

2. Port cãciula pe-o ureche ªi acasã, ºi la nuntã, ºi la oi, Dupã datina strãveche Moºtenitã ºi pãstratã pân' la noi. 3. Unii zic sã-mi iau cãciula Jos din cap, spunând adesea cã nu sunt civilizat, Poate vor s-o þin în mânã, Sã m-aplec, ca sã mã laude cã m-am integrat. R2: Mãi vecine, hai la mine, Te primesc cum pot mai bine, Dar de cãciula mea nu te lega. C-asta e cãciula mea, a E a mea ºi nu-i a ta, i Cã-i obicei din daci lãsat. i 4. Cin' nu crede sã se ducã La columnã sã se uite ºi-o vedea Sabia încovoiatã, Arcul, scutul ºi cãciula orice dac avea!

257

Cântece de voie bunã

241. CÂNTEC
SOL RE SOL RE SOL RE SOL RE

PENTRU PRIETENI
DO RE

1. În seara asta mare...e Cu toþii vom cânta...a; Va fi o sãrbãtoare...e
SOL RE DO RE DO RE DO RE DO RE

Ce n-o putem uita...a Yeee, yeee, …

2. S-aprindã fiecare Scânteia ce-i va da Speranþa pentru mâine, Puterea de-a visa. Yeee, yeee … *Ai nevoie de-un prieten Pe care, cu adevãrat, Sã îl simþi aproape de tine, Atunci când viaþa Greu te va-ncerca … Yeee, yeee … 3. Pãstreazã aceastã clipã, Ea este doar a ta, Iar în seara asta mare Prin noi va exista ! Yeee, yeee …

258

Cântece de voie bunã

242. CÂNTEC ºOPTIT
1. Odatã am ucis o vrabie.
SOL SOL RE SOL RE SOL RE LA

Am tras cu praºtia în ea ºi-am lovit-o., Pe urmã, o zi ºi-o noapte întreagã Am tot plâns-o ºi am tot jelit-o. 2. Nu m-a bãtut mama, nu m-a certat. În mânã þineam o bucatã de pâine; „Degeaba, mi-a spus, degeaba mai plângi: Ce-ai omorât, omorât rãmâne.” 3. Mai târziu am crescut flãcãiandru, M-am îndrãgostit nebuneºte de-o fatã ªi nu ºtiu de ce, într-o zi a murit ªi-n altã zi a fost îngropatã. 4. De mult nu mai trag cu praºtia-n vrãbii, De mult nu mai merg la nici o-ngropare; Soarele-apune dupã niºte mãguri ªi rãsare în flãcãri din mare.
LA RE RE

259

Cântece de voie bunã

243. CÂT
RE SOL

MI -E DOR DE OCHII TÃI
mi LA

Cât mi-e dor de ochii tãi, Ochii tãi, ochii tãi,
RE SOL LA

Ce ard ca douã vãpãi, Ochii tãi, ochii tãi! 1. Aºa multã luminã ºi-atât de cald, Iar cerul prea albastru ºi prea înalt Se ascund în ochii tãi adânci Ca ºi apa printre stânci; mi Cu sclipiri de-argint curat Ei m-au fermecat. R: Cât mi-e dor de ochii tãi, e Ochii tãi, ochii tãi,
RE SOL LA SOL LA RE mi LA SOL RE si fa# RE LA RE LA RE LA

mi

Ce ard ca douã vãpãi Ochii tãi, ochii tãi!
SOL SOL

mi

Alþii nu voi mai afla

RE RE mi

ªi nu-i voi putea uita. i
LA

Cât aº vrea privirea ta Sã mã oglindesc în ea!

SOL

260

Cântece de voie bunã

2. ªi dacã norii grei se lasã-nspre pãmânt Cu mii de fulgere furtunã semãnând, Iar în ochii tãi adânci O ploaie rece s-a pornit, Eu voi aºtepta s-aparã Soarele ce m-a-ncãlzit. R: Cât mi-e dor de ochii tãi, e Ochii tãi, ochii tãi, Ce ard ca douã vãpãi, Ochii tãi, ochii tãi! Alþii nu voi mai afla ªi nu-i voi putea uita. i Cât aº vrea privirea ta Sã mã oglindesc... în ochii tãi!

261

Cântece de voie bunã

244. DECEMBRIE
1. Te uitã cum ninge decembre Spre geamuri, iubito, priveºte! Mai spune s-aducã jãratec ªi focul s-aud cum trosneºte. 2. ªi mânã fotoliul spre sobã, La horn, sã asculþi vijelia, Sau zilele mele – totuna – Aº vrea sã le-nvãþ simfonia. 3. Mai spune s-aducã ºi ceaiul ªi vino ºi tu mai aproape, Citeºte-mi ceva de la poluri ªi ningã… zãpada, ne-ngroape. 4. Ce cald e aicea la tine, ªi toate din casã mi-s sfinte; Te uitã cum ninge decembr … Nu râde… citeºte-nainte. 5. E ziuã ºi ce întuneric… Mai spune s-aducã ºi lampa Te uitã, zãpada-i cât gardul ªi-a prins promoroacã ºi clampa. 6. Eu nu mã mai duc azi acasã… Potop e-napoi ºi-nainte; Te uitã cum ninge decembre, Nu râde, citeºte-nainte.
MI la la re la

262

Cântece de voie bunã

245. DOI
DO la

OCHI CÃPRUI

1. Iubeam ºi eu cândva doi ochi cãprui, Plângeam când nu-i vedeam, de dorul lui, Dar ce pãcat cã ochii lui minþeau, Iar eu ca-ntotdeauna îi credeam. Mai exista o fatã ce-i iubea Pe care o credeam prietena mea, Dar într-o zi am aflat cine era ªi câtã dragoste ea îi purta. R: Plângeam când îi vedeam împreunã, Plângeam când îi vedeam þinându-se de mânã, s Plângeam când îi vedeam întâmplãtor ªi nu ºtiam cã plâng de dorul lor. 2. Dar astãzi iarãºi m-am îndrãgostit Un alt bãiat în vis am întâlnit. Nu e bãiatul meu cu ochi cãprui: Acesta-i are albaºtri sau verzui. Nu cred sã mai existe-o altã fatã Sã mi se-ntâmple iar ca altãdatã, Dar eu mã voi gândi mereu la ei Doi ochi cãprui ce i-am iubit doar eu.
SOL re la DO SOL re

263

Cântece de voie bunã

246. DRUMURILE
1. Tot ce-a fost în viaþa mea odatã Voi lãsa uitãrii: Ani ºi nopþi ºi luni la rând, povara,
LA re LA re

Clipa despãrþirii. R: Drumurile noastre, poate Se vor întâlni vreodatã, Drumurile ºi iubirea, Gândurile, fericirea. 2. N-am sã-þi cer ce nu-mi poþi da vreodatã; N-am sã-þi cer iubirea. N-am sã bat la porþi închise iarã, Nu-þi feri privirea. 3. Voi pãstra mereu în amintire Dragostea curatã. Voi spera mereu într-o iubire Cum n-a fost vreodatã. 4. Gândul cã mã vei respinge iarã, Gândul mã-nfioarã. Lasã-mi doar prietenia care Glasul meu o cheamã.
LA FA FA DO re DO FA

264

Cântece de voie bunã

247. FATA
LA LA LA MI MI

DIN VIS
MI RE MI

1. Îmi amintesc de tine: Stãteai în faþa mea.
MI LA MI RE MI RE

A fost de-ajuns o privire

Ce n-o pot, n-o pot uita. Cu braþele-amândouã Încerc sã te regãsesc, Sã fim din nou împreunã: E tot ce pot sã îmi doresc.

RE MI

2. Cu gândul, preþ de o clipã Sã te-nþeleg aº fi vrut, Aº fi rãmas cu tine; C-am sã te pierd, nu am crezut. Pe-afarã numai vântul Gonind prin noapte-mi spunea Cã lasã-n urmã timpul Ce mult, prea, prea mult alerga. R: Pornesc la drum prin noapte, În noaptea-n care þi-am zis n a Cã numai tu, dintre toate, Doar tu eºti fata din vis!
LA MI MI RE MI RE MI fa# MI RE MI

LA

fa# MI

RE MI

265

Cântece de voie bunã

3. Privesc la trenul care Trece nepãsãtor, Cãldura ºoaptei tale Ce-avea sã treacã pânã-n zori. Pe-afarã numai vântul Gonind prin noapte-mi spunea Cã lasã-n urmã timpul Ce mult, prea, prea mult alerga.
MI

*Dacã vrei, dacã vrei, Voi fi cu tine,
LA

LA

MI

RE

LA MI

Dacã vrei, dacã vrei, Voi sta lângã tine.
LA

MI

RE

266

Cântece de voie bunã

248. FÃRÃ
re

TINE
LA re RE7

1. Eu, care doream într-una alt ºi alt decor,
sol re

Eu care spuneam prea lesne ºi oricui mi-e dor,

Abia când a plecat plângând ºi mi-a luat inima, M-am îndrãgostit numai de ea. (bis)
R: Simt cã, fãrã ea, nu pot respira
sol re LA re RE7 LA re

Casa e pustie fãrã ea.
sol LA

Ce-aº putea eu sã mai cred acum? a Aº da orice s-o mai întorc din drum! (bis) o
2. Eu care veneam acasã c-un surâs formal, Monoton spunând acelaºi monolog banal; A plecat, mi-am zis atunci, dar n-a fost aºa. O iubeam mereu numai pe ea. 3. Am zãrit-o pe o stradã pentru o clipã doar; Sã-i vorbesc ºi sã m-apropii era în zadar. Ea care m-aºtepta plângând când eu uitam sã vin, Mã privea acum ca pe-un strãin. 4. A trecut atâta vreme de când a plecat, Dar abia acum mi-e dragã cu adevãrat. Abia acum când locuieºte doar la mine-n gând O iubesc mai mult decât oricând.
re

re

267

Cântece de voie bunã

249. FLOARE
SI LA

DE COLÞ
SI

1. Vis de argint ºi de petale, Cuibul tãu e sus pe creste.
SOL LA RE

FA#

Raza ta coboarã-n vale

LA

RE

Mai frumos ca-ntr-o poveste. R: Tu, floare de colþ,
mi si

RE

FA# MI

Minune sub bolþi, Fragedã stea, Iubita mea! (bis)
si si

si

FA#

2. Floare ninsã-n vârf de stâncã, Mai presus de nori ºi stele, Cine oare sã te-ajungã? Numai dorurile mele. 3. Floare de luminã vie, Zâmbet cald de dimineaþã, Te aºtept de-o veºnicie, Te-ntâlnesc o datã-n viaþã.

268

Cântece de voie bunã

250. FLOAREA
SOL RE

IUBIRII
DO

1. Am gãsit undeva, într-o lume uitatã, Floarea iubirii. Avea duhul trãirii. Furatã altãdatã.
RE7 SOL RE SOL RE7 SOL SOL

Am luat-o cu mine, era fermecatã, Cu parfumul sublim mi-a redat bucuria Redevin iar copilul ucis prea curând În lumea-ai minunatã. R: Nu mai plânge inimã, Iubirea ta-i curatã. i Florile ce-ai semãnat a Vor rãsãri odatã. 2. Nu mai pot sã mai plâng. Viaþa mea e un cânt Din zori ºi pânã-n searã. Nu existã trecut, totul este prezent Viaþa mea e uºoarã. Paºii mei s-au pierdut La rãscruce de drum Într-o lume irealã. Dacã vei reveni, nu mã vei regãsi; E târziu ºi e searã.
RE7 SOL la RE SOL SOL DO la DO

la

269

Cântece de voie bunã

251. FOTOLIUL
re

DIN ODAIE
sol

Fotoliul din odaie ºi o carte ce-ai lãsat-o pe noptierã O ultimã þigarã uitatã într-un colþ pe etajerã ªi floarea din fereastrã, biletul ce-a rãmas de-atunci
sol re FA

pe masã,
re

Toate te-aºteaptã sã te-ntorci acasã. R: Te-aºtept sã vii, sã te întorci la mine, a Numai aici ne va fi cel mai bine;
FA sol sol DO DO sol DO re DO re FA re DO re

DO

sol

DO re

Sã treci din nou cu inima-mpãcatã m Al casei prag, aºa, ca altãdatã.

270

Cântece de voie bunã

252. HAIDI, HAI
1. N-o ºti nimeni cã m-am dus,
SOL RE RE

Numa' m-or vedea cã nu-s. Sus e cerul, largã-i lumea;
SOL

LA

RE

LA

Bine c-o-nfrunzit pãdurea.
SOL LA LA

LA

RE

LA RE

R: Hai, hai,

RE

Hai, haidi, haidi, hai, Pe sub flori mã legãnai, Hai, haidi, hai. (bis)
RE RE

RE

2. Sus e cerul, largã-i lumea. N-o ºti nimeni cã m-am dus. Bine c-o-nfrunzit pãdurea, Numa' m-or vedea cã nu-s.

271

Cântece de voie bunã

253. HAIDUCII
1. În codrul verde nu se mai pierde,
SOL la la re la

Nu se mai vede urmã de cal; Pe la izvoare nu mai apare
SOL DO SOL re la la

DO

SOL

la

Umbra cãlare-a vreunui haiduc. 2. Unde s-au dus, când au apus Anii se sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, Caii ºi flintele haiducilor ? 3. La drumul mare nu mai apare Sã mai omoare câte-un ciocoi, Sã-i ia toþi banii pentru þãranii, Pentru sãrmanii plini de nevoi.

272

Cântece de voie bunã

254. LACRIMÃ
SOL RE SOL

DE DOR
DO

1. Cum leagãnã vântul frunzele, Lacrimã de dor,
RE

Leagãnã vremea zilele, Lacrimã de dor. R: ªi cum sã-þi spun cã nu-i uºor! i Cum sã-þi spun cât mi-e de dor, e Cum sã-þi spun cã eºti departe Cum sã-þi spun ce ne desparte,
mi RE mi DO RE SOL

DO

SOL DO

SOL DO

DO

Hei, lacrimã de dor?
RE

RE

SOL

Nu te uscã vântul cãlãtor. (bis)

SOL

2. Cum leagãnã soarele piscuri ºi vânt, Lacrimã de dor, Leagãnã sufletul ochii tãi, Lacrimã de dor. 3. Cum leagãnã cerul noaptea o stea, Lacrimã de dor, Leagãnã inima dragostea mea, Lacrimã de dor.

273

Cântece de voie bunã

255. MÃ
SOL

DUSEI SÃ TREC LA
RE

OLT
SOL

1. Mã dusei, pãi, mã dusei sã trec la Olt (bis) Cu a mea, cu a mea, Cu a mea mândrã cu tot. Tra, la, la, … 2. ªi podarul, ºi podaru-mi cere-un zlot ªi pe-a mea, ºi pe-a mea, ªi pe-a mea mândrã cu tot. Tra, la, la, … 3. Dar, decât, dar, decât sã-i dau un zlot Mai bine, mai bine, Mai bine trec Oltu-not. Tra, la, la, … 4. Cã, unde-o fi, unde-o fi Oltul mai mare Mã trece, mã trece, Mã trece murgu-n spinare. Tra, la, la, … 5. ªi, unde-o fi, ºi, unde-o fi mai mititel Îl trec eu, îl trec eu, Îl trec eu cã-s voinicel. Tra, la, la, …
RE SOL

274

Cântece de voie bunã

256. MIELUL
RE SOL RE LA SOL RE RE

1. Un'te duci tu, mielule? (bis)

La pãºune, domnule. (bis)
2. Ce sã faci tu, mielule? Sã pasc iarbã, domnule. 3. Cin’te mânã, mielule? Ciobãnaºul, domnule. 4. Ce asculþi tu, mielule? Fluieraºul , domnule. 5. Ce auzi tu, mielule? Coasa-n iarbã, domnule. 6. Plângi de fricã, mielule? Nu plâng, nu plâng, domnule. 7. Eu n-am lacrimi, domnule. Am corniþe, domnule.

275

Cântece de voie bunã

8. Nu plângi, nu plângi, mielule? „Nu plâng, nu plâng, domnule.” 9. Plâng ciobanii, domnule. Latrã câinii, domnule. 10. Cin'te taie, mielule? „Mãcelarul, domnule.” 11. Cin'te mâncã, mielule? „Dumneavoastrã, domnule.” 12. Cine moare, mielule? „ªi noi mieii, domnule.” 13. Ce rãmâne, mielule? „Acest cântec, domnule. ”

276

Cântece de voie bunã

257. MI-O
DO

ZÂS MAMA
SOL DO SOL DO

1. Mi-o zâs mama cã mi-o da, vãleleu, vãleleu… Zestre când m-oi mãrita, vãleu, vãleu, vãleleu. 2. Douãzeci de perne mari, Toate pline cu þânþari. 3. Douãzeci de perne mici, Toate pline cu furnici. 4. Douãzeci de perne moi, Toate pline cu gunoi. 5. Douãzeci de poloboace Fãrã fund ºi fãrã doage.
SOL DO SOL DO SOL DO

277

Cântece de voie bunã

258. MUGUR
SOL RE RE la

DE FLUIER
la DO SOL

1. Îmi simt sufletul mugur de flu…ier, Ce-a doinit cântec cu ºu…ier,
RE la DO RE la DO DO SOL SOL

Pentru zilele ce-au fost trecu…te, Pentru nopþile negre ºi slu…te.
SOL

2. ªi-am pornit cu roua-n picioare Ca sã cânt cântec de soare, Pentru zilele-aveau sã vie, Pentru nopþile cu iasomie.
SOL SOL SOL

Freamãtul apelor ºi foºnetul codrilo…or, Când ele se-ntâlnesc,
RE RE LA DO RE

RE LA

SOL

RE

DO RE

Sufletu-mi încãlze...esc. R: Hei, hei, verde e iarba, Soarele-i sus pe ce…er ! i Hei, hei, dusã e iarna
DO la SOL RE DO SOL RE SOL RE la

RE

SOL RE RE

Cu dinþii ei de fie…er.

278

Cântece de voie bunã

259. MULÞUMESC, IUBITÃ
1. Mulþumesc, iubitã mamã, Steaua mea din zori de zi,
FA SOL DO SOL DO

MAMÃ

Fãrã tine-mi este teamã Cã planeta s-ar rãci. (bis)
R: Mamã frumoasã, primul meu rai, Fã o minune, te rog, mai stai!
DO DO FA re SOL DO

DO

Dulce luminã, ram de mãslin,
SOL

FA

DO DO

Încã nu-i vremea, mai stai puþin. (bis) i
2. Te-am secãtuit de vlagã, M-ai nãscut, m-ai înflorit. Pentru tine mamã dragã Soarele e-n asfinþit. 3. Voce tainicã a firii Nu pleca fãrã sã-mi laºi Zãcãmintele iubirii. Mamã, suflet uriaº. ªi secretul nemuririi Mamã, suflet uriaº!

279

Cântece de voie bunã

260. NINGE
la SOL la

PE

MOLDOVA
re DO MI

1. Ninge pe Moldova, ninge Cu luceferi ºi cu mei.
SOL re

Iaºu-ºi trage pânã-n barbã Plapuma din flori de tei.
la re

DO MI

R: Ninge dezmãþat ºi tandru

Pe aleea cu castani
la MI

SOL

DO MI

ªi ninsoarea-i o colindã i Sãnãtate, la mulþi ani! (bis)
la

re

2. Ninge pe Episcopie, Pe Galata, pe Copou... Iarna ne aduce iarãºi Noaptea de Crãciun cadou. 3. Ninge peste Sãrãrie Cu-amintiri ºi nostalgii. Ninge, parcã Eminescu Ne ºopteºte poezii.

280

Cântece de voie bunã

261. NOAPTE
DO

DE VARÃ

1. E noapte în Madagascar

ªi toatã lumea face nani. Au adormit hipopotamii
DO la re

la

Sub ceru-albastru de cleºtar. (bis)
DO re

SOL

R: Noapte de varã, Cu o chitarã
DO SOL la

Trec marinarii spre þãrm Cântând: oooooo. (bis)

SOL

2. E noapte în Madagascar ªi luna-i palidã, stingherã Dorm puiºorii de panterã ªi-un leu mai rage solitar. 3. E noapte în Madagascar ªi puricii s-au speriat Cã-ntre ei noaptea s-a lãsat ªi somnul li s-a tulburat. 4. E noapte în Madagascar ªi inimioara rãu mã doare Cã rãguºita mea cântare E ascultatã tot mai rar.

281

Cântece de voie bunã

262. NU
RE

SE MERGE -N CER
LA

1. Nu se merge-n cer (bis), din întâmplare, (bis)

Pentru cã-n cer (bis) nu e o plimbare (bis).
Nu se merge-n cer din întâmplare, Pentru cã-n cer nu e o plimbare. R: Ole-ole, ole-ole. o o 2. Nu se merge-n cer/ Nici cu maºinã, Pentru cã-n cer/ Nu este benzinã. 3. Nu se merge-n cer/ Cu paºaportul, Pentru cã-n cer/ Nu se dã raportul. 4. Nu se merge-n cer/ Cu supãrare, Pentru cã-n cer/ E sãrbãtoare. 5. Nu se merge-n cer/ Nici cu lanterne, Pentru cã-n cer/ Sunt multe stele. 6. Nu se merge-n cer/ Nici cu sarmale, Pentru cã-n cer/ Nu ne e foame. 7. Se merge-n cer/ Doar cu iubire, Pentru cã-n cer/ E armonie.
La Re RE SOL

RE

282

Cântece de voie bunã

263. OCHII
si RE

TÃI , IUBITO

1. Ochii tãi, iubito, ce noroc La un miez de noapte sã-i invoc Mi se par adesea ca-ntr-un vechi oraº ciudat Care nici n-a existat;
si FA# mi

Într-o noapte i-am visat, i-am visat. 2. Ochii tãi, iubito, cum mã dor Când departe sunt de cerul lor, La fereastrã ninge floare de cireº amar
FA# si RE mi RE si

SOL

ªi în nopþi fãrã hotar, amintiri de felinar, felinar. R: De la tine pân' la mine Numai cer cu ape line Ochii tãi, ochii tãi. De la tine pân' la mine Numai cer cu ape line Ochii tãi, ochii tãi.
LA FA# RE LA

SOL LA

283

Cântece de voie bunã

3. Ochii tãi iubiþi, ce nenoroc Dacã nu i-aº fi vãzut deloc. S-ar fi dus ºi vara risipind privighetori ªi s-ar fi fãcut ninsori, Roua ochilor de flori, ochi de flori. 4. ªi de mult mi-e teamã uneori, Sã nu sufle în lumina lor, Ochii tãi ca douã mari ºi limpezi pãpãdii Sã nu-i ducã într-o zi Unde nimeni nu-i va ºti, nu-i va ºti. 5. Ochii tãi, iubito, mi-au lãsat Cerul peste suflet descuiat, Dar sãrut zãpada maicii tale ce þi-a dat Ochi aºa cum n-am visat Ce pot fi cu-adevãrat, cu-adevãrat.

284

Cântece de voie bunã

264. OMUL
RE

BUN

ºI

POMUL COPT

1. Omul bun ºi pomul copt,
SOL RE

Hai, mãi, dorule, hai; útia n-or avut noroc,
SOL LA RE

LA

RE

Hai, mãi, dorule, hai. R: Stau la margine de drum
LA RE SOL LA RE RE7

SOL

Pomul copt ºi omul bun. (bis)

2. Dupã ce-or dat ce-or avut, da, Hai, mãi, dorule, hai; Ne-o lãsat, ne-o pãrãsit, da, Hai, mãi, dorule, hai. 3. ªi-aºteaptã vremea sã treacã, da, Hai, mãi, dorule, hai, Poate-o mai rodi vreodatã, Hai, mãi, dorule, hai.

R: Trecãtor sã vinã iarã, Sã vinã alþii sã cearã. (bis)

285

Cântece de voie bunã

265. PLÂNGE
DO FA

MAMA

R: Hai, þine seama Cã plânge mama. N-o supãra, o
SOL DO SOL7 DO re FA

N-o întris...ta. o
DO

1. Ai plecat fãrã sã-i spui Un cuvânt de mângâiere. Rãtãceºti acum hai-hui Vlãguit, fãrã putere. 2. O scrisoare, niciodatã Nu te-a prins dorul sã-i scrii. Ea se-ntreabã-nlãcrimatã De mai eºti printre cei vii. 3. O sã vinã timpul iarã Când vei vrea s-o mai priveºti, Inima-þi va fi amarã, Cã tu n-ai s-o mai gãseºti.
FA DO MI la FA DO

MI

la

286

Cântece de voie bunã

266. PSEUDOFABULÃ
SOL

R: Într-o nu ºtiu care searã, o Într-o nu ºtiu care varã, o Într-un nu ºtiu care sat, u Sub un nu ºtiu care pat.
SOL SOL SOL RE RE RE la mi mi DO mi DO RE DO RE LA DO

1. Mititel cât un cârcel, Stã pitit un ºoricel, Tremurând bietul de el,

Fiindcã-aflase dintr-o carte:(bis)

2. Nici prea mare, nici prea micã, Stã pititã o pisicã, Tremurând ºi ea de fricã, Fiindcã-aflase dintr-o carte.

287

Cântece de voie bunã

3. Terminând de ros un os, ªade-un câine zdrenþuros, Tremurând ºi el fricos, Fiindcã-aflase dintr-o carte. 4. Fãrã nici un dinte ros, ªade-un lup foarte nervos, Tremurând ºi el fricos, Fiindcã-aflase dintr-o carte. 5. Cu piedica puºtii trasã, ªade o vânãtoreasã, Tremurând cu tot cu casã, Fiindcã-aflase dintr-o carte.

288

Cântece de voie bunã

267. RADU
DO

MAMII ,

RADULE

1. Prin pãdurea bradului
SOL DO

Trece mama Radului,
FA

Din ochi negri lãcrimând
SOL DO

ªi de Radu întrebând.
SOL DO

Radu mamii, Radule! 2. „N-aþi vãzut pe Radu mamii?” L-am vãzut la crâºma Stanii, Unde-ºi beau drumeþii banii ªi haiducii gologanii. Radu mamii, Radule!

289

Cântece de voie bunã

3. „Radule, stai, nu mai bea, Uite colea potera!” Însã Radu n-asculta, Potera-l înconjura. Radu mamii, Radule! 4. Frunzuliþã viorea, ªeful poterei striga: „Dã-te Radule, legat, Ca sã scapi nevãtãmat.” Radu mamii, Radule! 5. Radu mamii se-ncrunta, Puºca-n vânt o slobozea, Cãrare prin ei fãcea ªi de poterã scãpa. Radu mamii, Radule!

290

Cântece de voie bunã

268. RUGÃ
la la

PENTRU PÃRINÞI
re SOL DO

1. Enigmatici ºi cuminþi, terminându-ºi rostul lor, Lângã noi se sting ºi mor dragii noºtri, dragi pãrinþi.
re re re SOL DO la FA MI la

Cheamã-i, Doamne, înapoi, cã ºi-aºa au dus-o prost, ªi fã-i tineri cum au fost, fã-i mai tineri decât noi! 2. Pentru cei ce ne-au fãcut, dã un ordin, dã ceva, Sã-i mai poþi întârzia, sã o ia de la-nceput. Au plãtit cu viaþa lor ale fiilor erori. Doamne fã-i nemuritori pe pãrinþii care mor! 3. Ia priviþi-i cum se duc, ia priviþi-i cum se sting, Lumânãri în cuib de cuc, parcã tac ºi parcã ning, Plini de boli ºi suferinzi ne întoarcem în pãmânt Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiaþi-i pe pãrinþi! 4. E pãmântul tot mai greu, despãrþirea-i tot mai grea. Sãrut mâna, tatãl meu, sãrut mâna, mama mea! Dar de ce priviþi aºa, fata mea ºi fiul meu ? Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mã duc ºi eu.
la FA MI

Coda : Sãrut mâna, tatãl meu; sãrut mâna, mama mea! Rãmas bun, bãiatul meu; rãmas bun, fetiþa mea! Tatãl meu, bãiatul meu, mama mea, fetiþa mea …

291

Cântece de voie bunã

269. SÃRACÃ
la

INIMA MEA

1. Sãracã inima mea,
re re

Sãracã inima mea, Fost-am la doftor cu ea,
MI la la

la

Fost-am la doftor cu ea, La doftor ºi la poticã, ªi mi-o zâs cã n-am nimicã. R: Hai, hai, inimã, hai, La multe rele mã dai.
la re la

MI

2. Poticaru-aºa mi-o zâs: „Leacuri la inimã nu-s, La inimã este-un leac, Cetera ºi omul drag.” 3. „La inimã este-un þâfru, Cetera ºi omul hâtru, La inimã este un modu, Cetera ºi omul latru.”

292

Cântece de voie bunã

270. SUNT
mi

SÃRAC
la

1. Mã întreb ce s-ar fi întâmplat Dacã-n zori m-aº fi trezit bogat.
mi mi SI7 mi la

SI7

Deseori la asta m-am gândit,
mi SI7

Însã visul meu nu s-a-mplinit. R: Sunt sãrac, sunt sãrac,
mi la mi

mi

N-am un ban în buzunar. a Sunt sãrac ºi ce dacã,
SI7 la mi mi

la

mi

Eu cu soarta mã împac! (bis)
2. Banul e vorba þãranului, Banul este ochiul dracului. Când nu-l ai, nu valorezi nimic, Când îl ai, îþi pare foarte mic. 3. Fericirea n-o poþi cumpãra Nici cu bani ºi nici cu altceva. Cânt, ºi nimeni nu mã poate opri Sã dau glas puterii inimii.

293

Cântece de voie bunã

271. ªAPTE
LA

VÃI
MI

ºI-O

VALE -ADÂNCÃ

1. Foaie verde foi de nucã,
LA

LA

ªapte vãi ºi-o vale-adâncã, D-aolicã dodã, ªi-o pãdure mãrunþicã, ª-aolicã dodã, Pe-aici lupii mã mãnâncã. 2. Stai, lupe, nu mã mânca, (bis) D-aolicã dodã, Pân-o rãsãri luna, ª-aolicã dodã, Sã dau mâna cu mândra. 3. ª-atunci, lupe, m-oi mânca, D-aolicã dodã, Ori pe mine, ori pe ea, ª-aolicã dodã, Din doi, care þi-o plãcea.
MI LA MI LA

MI

LA

294

Cântece de voie bunã

272. ªI...
1. Nu-þi cer scuze cã mã doare
SOL la la

ªi nu-mi zâmbi aºa, cã-nnebunesc.
la

Cã tu veneai acum sã-mi ceri iertare, Iar eu sã-þi spun cã azi te pãrãsesc.
la

MI

ªi-þi spun aºa, aºa ca pe ceva firesc: Te pãrãsesc, deºi te mai iubesc. Tu ai crezut cã sunt neserios
MI SOL la

ªi nu-nþelegi de ce privesc în jos. R: ªi... mã priveºti în ochi râzând ªi... vãd o lacrimã cãzând ªi... pãrul tãu e aºa frumos ªi... cerul e atât de jos. ªi... plâng ºi eu, ºi tu iar plângi ªi... imi prinzi mâna ºi mi-o strângi o ªi... nu gãsesc nici un cuvânt ªi... cade cerul pe pãmânt.
la MI la re la MI la re

la

295

Cântece de voie bunã

2. ªi-mi ºtergi lacrimile cu o batistã ªi-mi spui c-a fost frumos ºi cã-i pãcat ªi mã priveºti în ochi atât de tristã ªi nu-nþelegi mãcar de ce am plecat. Aº vrea sã plec, dar mai rãmân o clipã. De ce rãmân nu înþeleg nici eu. Te las ºi îþi doresc sã fii iubitã Cãci eu rãmân cu Dumnezeul meu.

296

Cântece de voie bunã

273. TAINA
1. Dacã n-am sã vin desearã,
SOL RE RE RE

Mamã, uºa n-o-ncuia.
SOL LA

Spune-i tatei cã-s pe-afarã
SOL LA

Sau gãseºte tu, gãseºte tu, gãseºte tu, ceva. R: În seara asta mamã, lumea e a mea, O lume de douãzeci de ani.
SOL LA SOL LA SOL LA RE SOL LA RE

SOL

LA

RE

Priveºte, mamã, jocul ºi taci, nu întreba. E foarte simplu, este seara mea. 2. De te-apucã miezul nopþii ªi eu, mamã, n-am venit, Lasã telefonu-n pace, Fiindcã-n seara asta, în seara asta, mamã, Nu-s de gãsit. 3. Nu pune nici o-ntrebare, De-ntrebãri m-am sãturat. Seara asta e o tainã. Fie taina mea, fie taina mea, n-o-mpart cu nimenea.
RE

RE

si

297

Cântece de voie bunã

274. TRANDAFIR
SOL la RE7

DE LA

MOLDOVA
SOL

1. Trandafir de la Moldova,

Te-aº iubi da' nu ºtiu vorba.
SOL

la

R: Lunca-i luncã, iarba-i verde, i i Ce-am iubit nu se mai vede, a
DO SOL RE7 SOL

RE7

Ce-a fost verde s-a uscat, mãi, a a Ce-am iubit s-a scuturat. a a

2. Trandafir moldovenesc, Te-aº iubi da' nu-ndrãznesc. 3. Trandafir din Dorohoi, Sã ne iubim amândoi, mãi. 4. Trandafir de la Bacãu, Vino sã te iubesc eu. 5. Trandafir de la Vaslui, Sã nu mã dai dorului. 6. Trandafir din Chiºinãu, Vino sã te iubesc eu.

298

Cântece de voie bunã

275. TREC
la

ÞIGANII

1. În cãruþe colorate trec þiganii,
re la

MI

O þigancã-n pãrul ei ºi-ascunde banii; Alta ºade într-un colþ, dã cu ghiocul
MI re

la

Sã-i ghiceascã unei fete mari no...rocul. Un þigan cântã cu foc dintr-o vioarã,
MI la

la

MI

la

Când peste cãruþe iar se la...sã searã. R1: Trec þiganii, trec / Se duc ºi petrec
la la MI la re

la

MI la

Trec þiganii nu se mai opresc Dar ei se iubesc R2: Se-aude o vioarã, se-aude un þambal, a a Se-aude vocea caldã a unui lãutar a
re re SOL SOL DO MI re SOL DO la DO re SOL DO MI la

Se-aude o vioarã, se-aude un arcuº a a

DO la

Se-aude vocea caldã a unui þigãnuº. a la re SOL DO La, la, la 2. La o margine de sat au aprins focul, Iar în jurul focului au încins jocul. Noaptea e cu lunã plinã fermecatã, Seara cu þiganii n-o uiþi niciodatã. Caii pasc pe câmpul verde liniºtiþi, Iar þiganii dorm în corturi fericiþi.

299

Cântece de voie bunã

276. TRECEÞI
la re re

BATALIOANE
la

1. Un cântec istoric ne-aduce aminte Cã fraþii în veci vor fi fraþi,

Un cântec de luptã bãtrân ca unirea, Voi, compatrioþi ascultaþi!
2. Treceþi, batalioane române, Carpaþii, La arme cu frunze ºi flori, V-aºteaptã izbânda, v-aºteaptã ºi fraþii, Cu inima la trecãtori. 3. 'Nainte, 'nainte spre marea unire, Hotarul nedrept sã-l zdrobim! Sã trecem Carpaþii, ne trebuie Ardealul, De-o fi sã ne-ngropãm de vii! 4. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamã, Nãdejdea e numai la noi! Sãrutã-þi, copile, pãrinþii ºi fraþii ªi-apoi sã mergem la rãzboi! 5. Nu sãbii fãcurã unirea, ci inimi; Cu toþii spre Alba mergeam, Toþi oamenii þãrii semnau întregirea, Voinþa întregului neam. 6. Cu toþii eram regimente române, Moldova, Muntenia, Ardeal. Fireasca unire cu patria mamã Ne-a fost cel mai scump ideal.
MI la

la

300

Cântece de voie bunã

7. Aceasta-i povestea Ardealului nostru ªi-a neamului nostru viteaz. Istoria-ntreagã cu lupte ºi jertfe Trãieºte-n unirea de azi.

277. TU, ARDEAL
DO la

R: Tu, Ardeal, tu, Ardeal, Îþi suntem oºteni! Templu sfânt, templu sfânt, Munþii Apuseni.
DO SOL MI la SOL DO

la

DO

1. Cã tu ne eºti vatrã ªi din piatrã-n piatrã
DO SOL DO re SOL re la DO

E tãria unui neam de moþi. Asta-i þara noastrã, Noi nu stãm în gazdã,
la DO MI la

Horea-al nostru-i ri…sipit pe roþi !

301

Cântece de voie bunã

2. Ne-au furat barbarii, Ne-au cãznit mai-marii, Dar avem în piepturi ºapte vieþi. Ne vibreazã-n sânge, Pân' la Putna plânge Clopotul ce bate la Remeþi. 3. Nu vrem rãzbunare, Dar atât ne doare, Cã se pierde amintirea-n van. Doamne, dã tãrie Unei mâini sã scrie Biblia bãtrânului Ardeal! 4. Râuri prescurtate, Þãri ce nu sunt toate, Dar veni-vor ºi mai bune veºti. Pentru toþi românii, Care sunt stãpânii, Soarele rãsare-n Bucureºti. 5. Unde-i Avram Iancu Sã mai frângã rangul Celor ce Ardealu-l vor pustiu? Iatã cã rãsare Iancu din oricare E-n puterea fiecãrui fiu!

302

Cântece de voie bunã

278. ÞIGÃNCUºA
1. La o margine de drum
LA re re LA re RE7

Este-o ºatrã de þi...gani.

O þigancã frumuºicã
LA re sol

sol

re

Mi-a ghicit pe sub castani. (bis)
R: Þigãncuºã, eºti frumoasã,
LA FA re

LA re RE7

Þigãncuºa mea.
re

Te iubesc ºi nu te pot uita. (bis)

LA

re RE7

2. Þigãncuºã, eºti frumoasã ªi ºtii bine sã ghiceºti ªi cu ochii tãi cei negri Pe oricine cucereºti. 3. Trece vara, vine iarna, Pleacã ºatra de þigani ªi cu ea pleacã þiganca Ce-am iubit-o sub castani. 4. ªi în fiecare an Trece ºatra de þigani ªi cu ea trece þiganca Ce-mi ghicea pe sub castani.

303

Cântece de voie bunã

5. Trece vara, vine iarna Pleacã ºatra de þigani; Þigãncuºa mea frumoasã A fugit cu alt þigan.

279. UI, UI, UI
1. Ui, ui, ui, brãdui, mãi Tri, li…
RE SOL RE LA RE LA LA RE

Pân' la mândra sã mã sui, mãi. Tri, li…(bis) Sã mã urc, sã mã cobor, Pân' la mândra la izvor, Pân' la mândra la izvor, mãi. Tri, li li li, mãi.(bis)
2. Sã mã sui pe-un bolovan, Bolovan, mãi, bolovan ªi sã strig la un cioban Sã-ºi întoarcã oile, sã nu mânce florile. 3. Pãi, oile nu le-o-nturnat, Florile mi le-o mâncat. Supãratã-i mândra mea, Cum sã mã mai duc la ea? 4. Dã-o-ncolo supãrare, Supãrare, supãrare, ªi vino la mine-n vale, Vino-n vale la izvor.
RE LA RE

304

Cântece de voie bunã

280. UNDE
la

DRAGOSTE NU E
MI

1. Au fost o vreme împreunã ªi-aveau atâtea zeci de gânduri, Sã-þi spun povestea lor, iubito, FA MI Iar tu citeºte-o printre rânduri. la MI Ar fi trecut neluaþi în seamã, Cu traiul lor cel fãrã vinã, re Chiar dacã nu ºtiam c-ascunde ªi fantezie ºi rutinã … R: Dar unde dragoste nu e, nimic nu e,
la re SOL DO la FA MI la re la

Nici soare nu-i, nici viaþã nu-i, i i
la

Iar eu mã simt al ni…mã…nui. (bis)
FA Mi la

FA

MI

la

… Acolo unde nu eºti tu!

2. Au fost o vreme împreunã Douã strãine emisfere. Cãlãtoreau aceºti doi tineri Prin anotimpuri efemere. De la prieteni, de la rude Luau duminici cu-mprumut; ªtiau mai bine ca oricine Sã le transforme în trecut…

305

Cântece de voie bunã

281. ZÂI, VASILE, ZÂI
SOL RE

R: Zâi, Vasile, zâi, tot aºa s-o þãi o C-aºa-i place ini...mii, mãi. a i Zâi, Vasile tu, cã amu-i amu i
LA RE RE LA RE

RE

m ªi-mi eºti drag ca sufletul! Sã joc cu badea Ignat
RE LA

SOL

1. M-o trimis mãmuca-n sat Cã-i din neam bun ºi bogat, tra, la, la, la, la.... Da' eu joc cu cine-mi place Nu ºtiu mama ce mi-o face
LA SOL LA RE

Acasã când m-oi întoarce, tra, la, la, la.... 2. Bãdiþa meu nu-i bãnos, Nici se þine de frumos, Da'i voinic ºi omãnos, tra, la, la, la, Cã nu-i frumos cin' sã þine Da'i frumos cui îi stã bine. Iaca unde-i, iaca vine, tra, la, la, la. 3. ªtii, mãmucã, n-am pãcat Cã nu-mi place de Ignat Cât ar fi el de bogat, tra, la, la, la, Mie-mi place de Vasile ªi-am sã trãiesc cu el bine Cât pe lume mai am zile.

SOL

LA

RE

306

Succese internaþionale

282. AZZURRO
1. Cerco l'estate tutto l'anno
LA7 sol re LA7 re

E all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge
RE7 RE RE7 sol sol RE7 sol

re

LA7

re

E sono solo quassù in città: Sento fischiare sopra i tetti
SI7 MI7 LA7 LA7 fa#7 RE LA7

Un aereoplano che se ne va
RE

LA7

R: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, È lungo per me.
LA7 RE mi7 LA7 RE LA7

MI7

RE

Mi accorgo di non avere più risorse Senza di
SOL SOL

te,

E allora io quasi quasi prendo il treno E vengo, vengo da te,
RE si sol RE SI7 MI7 LA7

fa#

si

Ma il treno dei desideri,

Nei miei pensieri all'incontrario

SOL LA7 RE

va.

307

Succese internaþionale

2. Sembra quand'ero all'oratorio Con tando sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo In un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora: Neanche un prete per chiaccherar. 3. Cerco un po' d'Africa in giardino Tra l'oleandro e il baobab, Come facevo da bambino, Ma qui c'è gente, non si può più: Stanno inaffiando le tue rose, Non c'è il leone, chissa dov'è.

283. GUANTANAMERA
R: Guantanamera, guajira guantanamera,
DO FA SOL DO FA SOL

Guantanamera, guajira guantanamera.
SOL DO FA SOL

FA SOL

DO

FA SOL DO FA SOL

1. Yo soy un hombre sicero, de donde crece la palma (bis) Yantes de morir me quiero echar mis versos del alma. 2. Mi verso es de un verde claro, y de un carmin edendido. Mi verso es un viervo herido que busca en el monte amparo. 3. Con los probes de la tierra quiero yo suerte echar. El arroyo de la siera me complace mas que el mar.
DO FA SOL DO FA SOL

308

Succese internaþionale

284. HOTEL CALIFORNIA
si

On a dark desert highway
FA# LA

Cool wind in my hair Warm smell of colitis Rising up through the air Up ahead in the distance, I saw a shimmering light.
mi RE SOL MI

My head grew heavy and my sight grew dim; I had to stop for the night. There she stood in the doorway; I heard the mission bell. And I was thinking to myself: This could be heaven or this could be hell. Then she eat up the candle, And she showed me the way. There were voices down the corridor; I thought I heard them say: „Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face.
SOL FA# si SOL RE FA#

Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here”.
mi FA#

RE

309

Succese internaþionale

Her mind is Tiffany twisted.
FA# LA MI

si

She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys That she calls friends. Now they dance in the courtyard; Sweet summer sweet.
mi RE SOL

Some dance to remember;
FA#

Some dance to forget. So I called the captain: „Please bring me my wine”. He said: „We haven't had that spirit here since Nineteen sixty-nine”. And still those voices are calling from far away; Wake you up in the middle of the night Just to hear say: „Welcome to the Hotel California.
FA# SOL SOL RE si

Such a lovely place, such a lovely face. They're livin'it up the Hotel California. What a nice surprise; bring your alibis”.
mi FA# RE

310

Succese internaþionale

Mirrors on the ceiling The pink champagne on ice And she said: „We are just prisoners here Of our own device”. And in the master's chambers, „We are they gathered for thefeast They stab it with their steely knives, But they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. „Relax”, said the night man. „We are programmed to receive. You can check out any time you like, But you can't never leave”.

311

Succese internaþionale

285. LA

BAMBA

1. Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia una poca de gracia Para mi para ti y arriba arriba Arriba arriba por ti se re Por ti se re, por ti se re. 2. Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitan Soy capitan, soy capitan. R: Bamba, bamba, bamba, bamba,

DO FA SOL

312

Succese internaþionale

286. LAST CHRISTMAS
R: Last Christmas I gave you my heart,
mi7 RE

But the very next day you gave it away. This year to save me from tears I'll give it to some one special. (bis)
LA

si

1. Once bitten and twice sky
si mi7

RE

I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby, do you recognize me?
mi7/LA mi7/LA

mi7

Well, it's been a year, it doesn't surprise me. (Happy Christmas!)
RE si

I wrapped it up and sent it. With a note saying "I love you" I meant it.
mi7

Now I know what a fool
mi7/LA

I've been but if you kissed me now I know you'd fool me again.

mi7/LA

313

Succese internaþionale
RE

2. A crowded room, friends with tired eyes.
si

I'm hiding from you and your soul if ice.
mi7 mi7

mi7

My God! Thought you were someone To rely on.
mi7/LA RE si mi7/LA

Me? I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart, Man under cover but you tore me apart
mi7 mi7/LA

Now I've found a real love You'll never fool me again.
mi7/LA

314

Succese internaþionale

287. LET
la

IT BE
DO SOL

1. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me,
DO DO SOL SOL FA FA DO la

Speaking words if wisdom, let it be.
FA

And in my hours of darkness she is standing Right in front of me
DO DO SOL DO SOL FA

Speaking words if wisdom, let it be. R: Let it be, let it be, let it be, oh let it be Whisper words of wisdom, let it be.
SOL FA la DO FA DO

DO

DO SOL DO

2. And when the broken hearted people Living in the world agree, There will be an answer, let it be. For though they may be parted there is still A chance that they will see There will be an answer, let it be. R: Let it be, let it be, let it be, oh let it be Whisper words of wisdom, let it be.

315

Succese internaþionale

3. And when the night is cloudy there is Still a light that shines on me, Shine until tomorrow, let it be. I wake up in the sound of music - Mother Mary comes to me, Speaking words if wisdom, let it be.

288. MATILDA
R: Matilda, Matilda, Matilda,
DO DO FA SOL

She takes the money and run to Venezuela. 1. Five thousand dollars friend I lost,
DO DO

SOL

DO

Woman even takes me cart and hoss.
SOL DO

FA

Matilda, she takes the money and run to Venezuela.

SOL DO

2. Well, the money was just inside my bed, Stuck up in the pillow beneath my head. Matilda, she takes the money and run to Venezuela. 3. Well, my friends never to love again, All my money gone in vain. Matilda, she takes the money and run to Venezuela.

316

Succese internaþionale

289. MY
MI

HEART WILL GO ON
SI/FA# LA/MI

1. Every night in my dreams I see you,
MI SI MI SI/FA# MI SI/FA# LA/Mi

I feel you, that is how I know you go on. Far across the distance and spaces
SI MI do# SI LA SI Si/FA# LA sol#

LA

Between us you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
do# do# SI LA SI

Once more, you open the door And you're here in my heart,
LA SI do# SI MI

And my heart will go on and on. 2. Love can touch us one time And last for a lifetime,
MI MI SI/FA# SI/FA# LA/MI SI LA MI SI/FA#

And never let go till we're gone Love was when I loved you, One true time I hold to.
LA/MI SI

317

Succese internaþionale
MI SI/FA# LA sol#

In my life we'll always go on.
do#

Near, far, wherever you are,
do# SI do# SI LA SI

SI

LA

SI

I believe that the heart does go on. Once more, you open the door And you're here in my heart,
LA SI do# SI

LA sol# fa#

And my heart will go on and on.
fa MIb fa REb

do# SI

You're here, there's nothing I fear
MIb fa MIb REb MIb

MIb

And I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart,
REb fa MIb MIb fa

REb do sib

And my heart will go on and on.

318

Succese internaþionale

290. PLEASE
MI

FORGIVE ME

LA MI fa# MI RE

It still feels like our first night together
MI MI

LA

Feels like the first kiss and it's getting better, baby No one can better this
LA REb fa# RE

fa#

You're still holding on, you're still the one
REb

MI

LA

The first time our eyes met, same feeling I get You still turn the fire on
LA fa# LA MI

Only it feels much stronger, I wanna love you longer

LA

So if you're feeling lonely, don't
MI

RE

You're the only one I ever want I only wanna make it go
MI fa# LA RE

LA

So if I love you a little more than I should... Please forgive me, I know not what I do Please forgive me, I can't stop loving you Don't deny me this pain I'm going through
RE RE5 RE fa# LA LA5 LA

fa#

RE

319

Succese internaþionale
LA LA5 LA

Please forgive me, if I need you like I do Please believe me, for what I say is true
RE MI LA MI

Please forgive me, I can't stop loving you
LA MI fa# MI

Still feels like our best time together
MI MI

MI

LA

Feels like the first touch, we're still getting closer, baby Can't get close enough
LA REb RE MI LA

fa#

You're still holding on, you're still number one
fa# REb

I remember the smell of your skin, I remember everything I remember all your moves, I remember you, yeah!
LA MI

I remember the nights, you know I still do So if you're feeling lonely, don't
MI LA fa# LA RE

You're the only one I ever want I only wanna make it go
MI fa# LA RE fa# RE

LA

So if I love you a little more than I should...

320

Succese internaþionale
LA LA5 LA

Please forgive me, I know not what I do Please forgive me, I can't stop loving you Don't deny me this pain I'm going through Please forgive me, if I need you like I do Please believe me, for what I say is true
RE MI LA MI LA LA5 RE RE5 RE LA fa#

Please forgive me, I can't stop loving you
fa# RE fa# MI fa# RE MI

One thing I'm sure of, is the way we made love
RE/fa# RE RE

RE/LA

RE/MI

One thing I'm in pain now, is for us to stay strong With every ride and every bus I'm prayin' That's why I'm saying...
SI MI

Please forgive me, I know not what I do Please forgive me, I can't stop loving you Don't deny me this pain I'm going through Please forgive me, if I need you like I do
SI SI5 SI MI MI5 MI sol#

SI5

SI

321

Succese internaþionale
FA# SI

Please believe me, for what I say is true
MI

Please forgive me, I can't stop loving you No, believe me, I don't know what I do
MI SI FA# FA# MI

FA#

Please forgive me, I can't stop loving you… …..can't stop loving you

322

Succese internaþionale

291. SANTA MARIA
1. To the sky, to the mountains, To the river, to the valley,
DO DO SOL RE SOL RE

To my home town, to my country, To the place where I was born. To my mother, to my father To my sisters, and my brothers, To my friends, to myself, And to those I love so well.
SOL

R: Santa Maria, prega per noi! (bis)
2. To the world, to the people In their crisis, in their bouds To the children of tomorrow To the wars that never end. 3. To the sky, to the mountains, To the river, to the valley, To my home town, to my country To the place where I was born. To the heros that we need today To the family with no one to cry To the mother sourse of life To the world in so much pain.

SOL

DO

RE

SOL

323

Succese internaþionale

292. VIVO
RE RE mi

PER LEI
si SOL

1. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata Vivo per lei perchè mi fa vibrare forte l'anima
SOL RE RE mi si si SOL RE

Vivo per lei e non è un peso.
si si SOL

LA7

Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso
si

SOL

Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso Come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa
SOL

RE

Che è anche per lui, per questo io vivo per lei È una musa che ci invita
si si SOL LA7

LA7

RE

fa#7

a sfiorarla con le dita
SOL

RE

FA#7

Attraverso un pianoforte la morte è lontana Io vivo per lei
MI MI mi LA4 LA7 do# LA

2. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale
do# fa# LA do#

A volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo, mi fa girare di città in città Soffrire un pò ma almeno io vivo.
SOL#7 do# SI7 re#

LA

MI

È un dolore quando parte (Vivo per lei dentro gli hotels)

324

Succese internaþionale
LA

Con piacere estremo cresce (Vivo per lei nel vortice)
re#7 RE FA SOL#7 do# do#7 LA la la7

SI7

MI

Attraverso la mia voce si spande e amore produce Vivo per lei nient'altro ho e quanti altri incontrerò Che come me hanno scritto in viso io vivo per lei. Io vivo per lei.
LA SIb LA DO7 FA SOL7 DO re SOL MI7 la la7 FA

LA7

Sopra un palco o contro un muro (vivo per lei al limite) Anche in un domani duro (vivo per lei al margine) Ogni giorno una conquista
re7 SIb SOL FA FA re LA7 re

La protagonista sarà sempre lei
re

DO DO7 FA SIb

Vivo per lei perchè oramai io non ho altra via d'uscita Perchè la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita.
sol SIb FA

Vivo per lei perchè mi da pause e note in libertà
SIb Sib LA

re

Ci fosse un'altra vita la vivo, la vivo per lei. (Vivo per lei la musica) Io vivo per lei (Vivo per lei è unica) Io vivo per lei
sol DO DO7 LA7 re re7 SIb DO7 FA

DO

LA4

LA7

re

Io vivo per lei

Io vivo per lei.

325