P. 1
Science Fiction as the Mythological Aspect of the Scientific Project of the 19th&20th century: Do Science-Fiction protagonists can be considered as mythological characters conducting a monomyth? A reading in Stargate using Joseph Campbell theory

Science Fiction as the Mythological Aspect of the Scientific Project of the 19th&20th century: Do Science-Fiction protagonists can be considered as mythological characters conducting a monomyth? A reading in Stargate using Joseph Campbell theory

|Views: 705|Likes:
Published by dweck
My MA thesis submitted for Tel Aviv university.
Subject:

Science Fiction as the Mythological Aspect of the Scientific Project of the 19th&20th century:
Do Science-Fiction protagonists can be considered as mythological characters conducting a monomyth?
A reading in Stargate using Joseph Campbell theory
My MA thesis submitted for Tel Aviv university.
Subject:

Science Fiction as the Mythological Aspect of the Scientific Project of the 19th&20th century:
Do Science-Fiction protagonists can be considered as mythological characters conducting a monomyth?
A reading in Stargate using Joseph Campbell theory

More info:

Published by: dweck on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

ביבא לת תטיסרבינוא

ע חורה יעדמל הטלוקפה " ןיטנא ילאסו רטסל ש
היפוסוליפו הירוטסיהל ןוכמ
ע תונויערהו םיעדמה לש " ןהכ ש

יעדמה לעפמל המילשמ היגולותימכ ינוידבה עדמה :
תויגולותימ תויומדכ בשחיהל םילוכי ינוידב עדמ ירוביג םאה במה צ תוע
Monomyth – טייגראטסב האירק תועצמאב ג ' לבפמק ףזו

ראותה תארקל רמג תדובעכ שגוה הז רוביח " הטיסרבינוא ךמסומ " – M.A. תטיסרבינואב
ביבא לת

ידי לע :
קיווד דורמנ
תייחנהב הנכוה הדובעה :
פורפ ' למוג הנליא

ךיראת :
רבמטפס 2009


2ריצקת :

וז הדובע ה היגולותימכ בשחיהל לוכי ינוידב עדמ םאה קודבל האב תורזגנה תויורשפאהו עדמל תסחייתמ
ונימי לש הרבחב דיחיה רובע יעדמה לעפמהמ . זה תולובג תניחב ךרד תאז השוע איה ' ינוידב עדמ אוהש רנא
וינייפאמ יבגל תומכסומ תורדגהו , ה תיירואית - Monomyth ג לש ' לבפמק ףזו ( Campbell ) , ה תירואית -
Novum ןיבוס וקארד לש ( Suvin ) ןויכיז חותינו ( Franchise ) ולא םילכב ינוידב עדמ . תלעופ הדובעה הדשב
םימוחת רפסמ ןיבש : תורפס רקח , תיתאוושה היפרגותימו עדמה לש היפוסוליפ .


3

ןכות םיניינע
אובמ 4
א קלח ' – סותימה
היגולותימהו – ןויע
יטרואית
יפ לע היגולותימ יהמ ג ' ףזו לבפמק 7

ה - Monomyth יתימה םלועהו – רבסה יללכ
9
סותימב רוביגה לש ועסמ 11

ה חוכיו יארב ונימיב סותימה - Two Cultures
19
םיליעפ םיסותימ אלל אוה ונמלוע םאה ? 25
ונימי לש היגולותימה יהמ ? 27
ב קלח ' – ינוידב עדמ וז הדובעב ינוידב עדמכ רדגומ המ ? 31
ינוידב עדמ בשחינ המ ? 32
תויזכרמ תומית 34

ה - Novum
38
ג קלח ' – טייגראטס טייגראטס – ןויכיזה לעו עקר 39
טייגראטס – חתונמה קלחב הלילע ריצקת 41

טרסה Stargate
41

Stargate SG1
43
תוישארה תויומדה 46
ד קלח - ' חותינ טייגראטסב רוביגה לש יתימה ךלהמה – לבפמק יפ לע חותינ 49
ישממה םלועל רוביחה 51
םלועה רובט 51
ךרדל האיציה 52
הקתפרהל האירקה 53
סרפה תלבקל דעו הכינחהמ 56
הרזח 68
ינאילבפמקה ךלהמה לש היגולותימה ינכרצל יכרעה רסמה 70

ה - NOVUM טייגראטסב היגולותימה ןכרצל רסמה לע ולש העפשההו
73
םוכיס – זכ ינוידב עדמ םאה ' תיתימ הפש ונל רציימ רנא השדח ? 75
היפרגוילביב 77

4

אובמ

וז הדובע הל לוכי ינוידב עדמ םאה קודבל האב י תורזגנה תויורשפאהו עדמל תסחייתמה היגולותימכ בשח
מ ה דיחיה רובע יעדמה לעפמ ונימי לש הרבחב . תניחב ךרד תאז השוע איה זה תולובג ' אוהש רנא ינוידב עדמ
וינייפאמ יבגל תומכסומ תורדגהו , תיירואית ה - Monomyth ג לש ' לבפמק ףזו , חותינו ינוידב עדמ תריצי
ולא םילכב . תלעופ הדובעה םימוחת רפסמ ןיבש הדשב : תורפס רקח , היפרגותימו עדמה לש היפוסוליפ
תיתאוושה .
ךלהמב ה םייזכרמ תונויסינ ינש םימייקתמ הדובע . ואיתה תבצה אוה ןושארה ג לש היר ' רקחב לבפמק ףזו
םיסותימ , לע שגדב ה רוביג לש ועסמב קסועה קלחה - Monomyth , ה ךותב הדש לש ינוידב עדמ . ספתנ לבפמק
ב םוחת רקח ה כ םיסותימ הדשה תנבהל תננוכמהו תיסיסבה הדובעה תא קפיסש ימ
1
. הפיקמה ותדובע
רפסב תראותמה The Hero With A Thousand Faces (2008) , םיסותימ תניחבל הדותמ העיצמ הכרד
לבפמק ןמיס תא סותימה ךותמ םילועה םירסמה תנבהל יעצמאכ רוביגה עסמ . לש םימיוסמ םיקלחש דועב
קימעמ יגולופורתנאו יתוברת רקחמ םישרוד תינאילבפמקה הירואיתה , עיצמ אוהש יחותינה ילכהש ירה
תומדב ה - Monomyth אוה ילכ םושייל טושפ . ה - Monomyth לע ריאמה רוקרז רציימ רשק רופיסה ןיב
וכלהמו םיכרעל אוה םתוא אטבמ . םילכב שומיש תושעל האב וז הדובע לבפמקש קפסמ הביצמו הכלה םתוא
לע השעמל ה רופיס ה ינרדומ , ונימי יבגל ולש תויועמשמה תא ןוחבל הרטמב .
ומצע לע הפוכ אוהש תיגולונכטה תונשדחהו תיסחי ריעצה וליג לשב יזכרמה הדשה רותב רחבנ ינוידב עדמ .
ה יתה לע תוכמתסה ןיבוס לש הירוא ( Suvin ) ה אשונב - Novum ינוידב עדמב , תא הרידגמו תדקממ תובישחה
יגולונכטה שודיחה לש ו תיעדמה הדותמה ה דוחייו לודיבב ז ' רנא . זה תעפוה ' תפוקתב רנא תיעדמה הכפהמה ,
הלעמ עדמל ינוידב עדמ ןיב ונממ םלעתהל השקש רשק . יכ החינמ וז הדובע ןיב רשקה יבס בבוס םיינשה ב
כ ינוידב עדמ אלממ ותוא דיקפתה עדמב תומולגה תויורשפאה תא תמגרתמה תיתימ תכרעמ . חותינה
הדובעב עצובמה ילאוטסקטה נ וילע עיבצהלו רומאה רשקה תא שיחמהל תנמ לע דעו , לש חותינ ךרד תאז
ףקיה תבחר ינוידב עדמ תריצי .
ל הדשה תא ליבגהלמ עדומ ןפואב יתענמנ וז הדובעב יכ שגדוי דבלב הבותכה תורפסה םוחת , יתרחבו תושעל
תויעונלוקו תוינויזיוולט ןהש תוריציב םג שומיש , ןויכיז לש ןפואב תוצפומה ( ךשמהב האר ) . תעבונ וז הטלחה

1
David Whitt.and John Perlich. (ed.) (2008), Syth, Slayers, Stragates + Cyborgs – Modern Mythology In The
New Millenium, New York, USA, Peter Lang Publishing, Inc. pp. 3
5

םתוא תא תללוכ איה רשאב הבותכ הריצי יכ תמדקומ החנהמ םינייפאמ םייסיסב , זה ינייפאמו ' םיחכונ רנא
ולש םינוש םיעפומב . יכ ןיוצי אשונב םינויד ולא םיעפומ זה תודוא ימדקאה חוכיוה תרגסמב םייוצמ ' רנא , יפכ
קרפב אבומש ינוידב עדמב קסועה .
ב הריחבה ןויכיז תירקמ הנניא טייגראטס . היסקלגה רקחב םירוביג תולילע תא גיצמ ןויכיזה , םישוע םהש ךות
טייגראטסב שומיש – תעבט תכתמ הלודגו הלוגע . ייגראטסה ישכמ אוה ט תעלות רוח רציימה ר
2
וכרד ביצי
ינשל דחא טייגראטסמ קזבה תוריהמב רובעל רשפא . ךשמב הרדושש ינוידב עדמה תרדסל תבשחנ הרדסה
ה ןמז ה ףיצר ה תיאקירמאה היזיוולטב רתויב בר
3
. לעמב הרדוש איה 300 םיקרפ , ךשמה תורדס שולשל התכזו ,
םיטרס השימחל לעמל , בשחמ יקחשמ , קחשמ קפתו אספוק י ה סקימוק תורדסו םידי ותוא םלועב םיקסוע
םינושה הינייפאמ לע טייגראטס תרציימ .
הרדסב תדקמתמ וז הדובע Stargate SG1 , ןויכיזב רתויב חילצמה קלחל התייהש , תונועה לע שגדב
הרדסה לש תונושארה . השענ הב הירואיתה תרגסמב םלש ךלהמ גיצהל ןויסינה תאפמ יכ שגדוי תאז םע
שומיש , ייק תויטרקנוק תודוקנ רפסמב תינכתה לש ךשמהה תורדסו תומדקתמ תונוע לא תוסחייתה תמ .
ןויכיזה תטיש תועצמאב איה הריציה לש העיריה תבחרהל טייגראטס לש הדותמה . הדובעב תספתנ וז הטיש
ינרדומ יעצמאכ ול רשא לופכ דיקפת – דחא דצמ ףסכ תיישע , ינשה דצהמ ולש חותיפו ןויער לש רומישו , תאז
םירורב םיללכ תרגסמב . תשדחתמ תויטנוולרב טייגראטס תא ןיעטמש המ אוה ןויכיזה יכ החינמ וז הדובע
תעל תעמ . ה הטיש יטסילטיפקה קשמב םיקסע תיישעל תיראלופופ הדותמל תבשחנ , איהו יעצמאב הצופנ
ה םיינומהה רודיב ו םיינרדומה , היזטנפו ינוידב עדמ תורדסב דחוימב – אמגודל : רדס םיבכוכה תמחלמ ת ( Star
Wars ) , םיטרס השיש הל , םירפס ללשו היזיוולט תורדס יתש , סקימוק תורבוחו םיקחשמ ; תועבטה רש תרדס
( Lord Of The Rings ) , םיבכוכ ןיב עסמ תרדס ( Star Trek ) האלה ןכו . עדמ ןיב וז הדובעב גצויש רשקה
ןויכיזה לא ינוידב , מ תוחתפתה לש תוירואית םגרתל דעונ םיסותי , םתוא גיצמש יפכ לבפמק , תכרעמה לא
תילכלכה / תיתרבח םויכ תמייקה .
ינוידב עדמ ןיב רשק תריציו תיטנוולר תועמשמ ןתמב קסוע וז הדובעב השענה ינשה ןויסינה , םיסותימ
עדמה לש היפוסוליפו .

2
בחרמב תודוקנ יתש ןיב רבעמ תרשפאמה תרעושמ תילקיזיפ העפות - ןמז .
3
Ibid. pp. 75
6

בעב סחייתה לבפמק םיקיתע וא םימייק םיסותימל ותדו . שרדנ רשאכ ל םויכ םיסותימה בצמ שרדנ יכ ןעט
וישכעו ןאכל תויטנוולרב םתוא ןיעטהל תנמ לע םימייקה םיסותימהו תותדב יוניש
4
. תא הביצמ וז הדובע
הלאשה – עיצמ עדמהש םייתרבחה םייונישהו םירגתאה חכונ םאה , רותב ספתיהל לוכי ינוידב עדמ םאה
ילע רבדמ לבפמקש יונישה ו ? ונימי בצמל היהש תא םגרתמ אלש יוניש , אלא השדח תיתימ הפש רציימ אקווד .
וז הלאשל ושרדנ םינוש םיגוה , םיאשונה תא קודבל יעצמא ונל םיקפסמ היזטנפו ינוידב עדמ יכ ונעטו
ונימי לש הרבחב םייזכרמה . ינוידב עדמ יכ ונעט םירחא , םייתרוסמ םיסותימ ומכ , לש תולאש ןחוב What If
תויורשפאה יבגל םייתבשחמ םייוסינ םיווהמ םהו םויקה לש ( Being ) . עדמ ןיב תורישי ורשקש ימ שי ןיפוליחל
ןפה לע שגדב םיסותימל ינוידב היגולונכטה תועצמאב רציימ אוה התוא הביבסל םדאה ןיב רשקהו יגולונכטה
5
.
רבשמה תלאש תדמוע ולא תויורשפאל עקרב רבסהב לש ויפוא יבגל ףקתה םלועה וב םימייקה םיקוחהו , התוא
וליפ םג ראית עדמה ףוס C.P Snow ה תודוא חוכיוב - Two Cultures ( 1959 ) . ןיב דירפמ וק חתומ הז חוכיו
לש ימדקאה םלועה עבטה יעדמ חורה יעדמ לש ימדקאה םלועה ןיבל . ינש םימוחתה תא ריבסהל םירמייתמ
יתרוסמה דיקפתה תא תשרל ךכבו םלועה םייתדה םיפוגל רומש היהש . םלוא , יפוסוליפה ה ה ירוחאמש עדמ
הלאשה תא הלעמ - תא רתוי בוט ראתל לגוסמ ימ םדאה יח וב םלועה , תאו וב תומולגה תויורשפאה ורובע ?
ףוגה רותב טלוש עדמה הבש הפוקתב תראבמה םלועה יפ לע תודבוע . וז הדובע הריבעמ תא תיכרעה הבושתה
ולא תולאשל תיתוברתהו תונמאהו תוברתה םלוע לא םיימדקאה םיפוגהמ יפכ איהש אב ה יוטיב ידיל םיפוגב
תיתיישעתה הרבחל םיידוחייה הצפהה יצורעו םיירחסמה . םילכה דחאכ ינוידב עדמה תא הביצמ איה
הבחר םלוע תנומת םירציימו עדמה לש םיגשיהה תא םישרפמה . דיקפת תא שרוי אוה ךכב ה םגרתמו םיסותימ
ינכדע ןפואב םתוא .
םייטרואיתה תודוסיה וז החנהל לחב םיטרופמ א םיק ' ו - ב ' . ג קלח ' םהלש םושייו חותינ גיצמ ירוביג לע
טייגראטס . תאז םיגדמ חותינה דציכו םייטרואיתה תודוסיה ןיב הזתניסה תא גיצמ םוכיסה .

4
Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, 2001, CD #2, Track 19 – Vices &
Virtues
5
David Whitt.and John Perlich. (ed.) (2008), Syth, Slayers, Stragates + Cyborgs – Modern Mythology In The
New Millenium, New York, USA, Peter Lang Publishing, Inc. pp. 4
7

היגולותימ יהמ פע " ג י ' לבפמק ףזו

ג ' לבפמק ףזו , יאקירמא תויגולותימ רקוח ( 1904-1986 ) , יכ סרוג תויצקנופ רפסמ היגולותימל
6
:
א . טסימ תי – לכ ןיב תודחא הגיצמו הפוצה רובע אלפכ םלועה תא הגיצמ היגולותימה םימרוגה םוקיב .
היגולותימה ךרד תגצומ םוקיה לש תבגשנה תועמשמה . הדות תרכהו הארי לש השוחת חתפמ דיחיה
היגולותימה תוכזב םלועב ומוקמ לע .
ב . תיגולומסוק – ןכ םג וב קסוע עדמהש המב תקסוע – הו םוקיה תרהנה ותרבס . ה הסינכמ היגולותימ
ה תא הסנמ ךכבו הז רבסהל יטסימה טביה תועמשמ רידחהל םוקיל . םייקה עדיה לע ןעשנ הז רבסה
היגולותימ תמייקתמו תרצונ הב הפוקתב .
ג . תיגולויצוס – תקזחמ היגולותימ ה תא רדס ה יתרבח , ןמזב תופקתה תומרונל תוסחייתה ךרד תאז
םיוסמ . מ לידבמש המ אוה הז טביה תונוש תורבחו תויוברת ןיב היגולותי . רדסה יכ סרוג לבפמק
םלועה ןמ רבע תויגולותימה בור תוגיצמש יתרבחה .
ד . יכוניח – ךירצ אוה םיכרע וליא רואלו וייח תא תויחל וילע דציכ דיחיל הגיצמ היגולותימ תויחל . והז
טביה ךירדמה בלש רחא בלש תא םדא לש וייח .
לבפמק ירבדל תויגולותימ יח הב הביבסה לש רצות ןה ה םדא , ןה ולאככ םייקה עדיה רגאמ לש אצוי לעופ
וייחב ו ותפוקתב םדאה לש
7
. היגולותימה דיחיה לש וייחב םיבלשל תעגונ . םדאל םיגיצמ םינושה םיסותימה
וייחב אצמנ אוה וב שדחה בלשל סחיב תואיצמ ןוגראו תוהדזה ימרוג . םילדומ העיצמ היגולותימש ןאכמ
ל הנתה םייחב תוג , יח וב ןמזלו הפוקתל םימאתומה ה םדא
8
.
המצע היגולותימהו לבפמק יפ לע תואיצמה ןוגרא , םייתימ םיפיטיכרא ךותמ םיבאשנ . םישרפמה םירמאמ
חנומ הז , םיסרוג תויוברתב המצע לע תרזוחה תינבת אוה ולש פיטיכראה גשומ יכ תונוש . ריירג איבמ ךכ ,
כמב ליעפו לבפמק לש וידימלתמ ומש לע םיסותימ רקחל ןו , לבפמק ירבדמ
9
:
"One of the ways we realize an image is archetypal is because we see it turning up in
different cultures and different times: we see a pattern, as well as the particular local
instance. Studying a mythic image over thousands of years, there gradually emerges a

6
Sartor R. (ed.), Joseph Campbell On Myth & Mythology, University Press Of America, NY, USA, 1994,
pp. 5-6
7
Ibid. pp. 14
8
Ibid. pp. 18
9
Stephen Gerringer., The Mythology of Archetypes. Joseph Campbell Foundation, USA, 2006,. pp. 3
8

pattern of constancy and variation that allows an evaluation of how these ideas are
expressed, sometimes finely, sometimes crudely, sometimes only partially…”
ריירג ירבדל , דב דקמתה לבפמק לש םייוטיב ןיב ןוימ ירופיס תונוש תויוברתב םינוש ם . םייוטיב ולא םניא
טופישל םינותנ חרכהב ךילה לש רחא וא הזכ יגולוכיספ , תונייפאמה תוסיפתהו תוברתה לש הנבהל יעצמא םהו
התוא . םמצע לע םירזוחה םיסופדה ןיב יכ ןייצמ ריירג תונמל ןתינ תא יגשומ ןמזה , ללחה , הלודגה הלאה , ץע
םייחה , שחנה , ל ילותב תדי ן , רוביגה , ןברוק , הראה תונוש תויוברתב םיעיפומה םירחאו .
פיטיכראה לש לבפמק המוד לש הזל ןקיטילנאוכיספה בטסוג לרק גנוי . יכ םיסרוג םיגוהה ינש םיפיטיכראה
תישונאה העדותה לש םיסופדה תא םיבצעמ ישונאה ןויסינה תאו . תאז םע נ ונניא פיטיכרא יכ סרוג לבפמק ןתי
הרדגהל , תימה חיש אוה סו תודוא פיטיכראה , עמ היינש הגרדמ הפש ןי , ויתולימב וא :
"(the myth is) Difficult to comprehend, for we are using words to describe what is
beyond words".
פיטיכרא ותוא והמ זא סותימה תא ביכרמה ? ילבפמקה פיטיכראה אוה ה הווח ותוא ישגר בצמ םדא , ןכרצ
סותימה , תומיוסמ תויצאוטיסב : םיסקט , טניא םיסחי תוכרעמ י תוימ , םינוש םירבשמ , םידלי לודיג , תודגא ,
תוהולא לש ןויערה הילא הדיגסהו . ה םלועל פיטיכראה ןיב ךוותמ ילכ םה םיסותימ . ציל םיעייסמ םה רשג תרי
ו תויווחה ןיב םיוולנה תושגרה ימוימויה םויקל , ותה תא םינגראמה םיפיטיכראה ןיבל העד ה חכונ תואיצמ .
ה פיטיכראה ו א " היח תואיצמ " םע הנועטה Numinosity – לש ויתושגר תא התיצמה תשדוקמ תוסנתה
דיחיה
10
.
עדומל רשק הברה ןיא םיפיטיכראל ריינרג ירבדל , םהב םיעגרב םיתצינ םה םייפיצפס םיישפנ םיבצמ
םימייקתמ , םייטעבש תואיצמה מ תווחנה רבסה הכירצ . ולא םיעגרב מה ידיל םיסנכנ םדאל םירכומה םיסותי
הלועפ , םיסותימ םתואל סחיב םלועב ומוקמ תא ןיבהל ול עייסמה ינחור עסמ לש גוס רבוע אוהו
11
.

10
Sartor R. (ed.), Joseph Campbell On Myth & Mythology, University Press Of America, NY, USA, 1994,
pp. 13-14
11
Ibid. pp. 15
9

ה - Monomyth יתימה םלועהו – יללכ רבסה

ה ירוביג יפ לע היגולותימ לבפמק םילעופ הנוכמה עובק הנבמ ךותב Monomyth , ועסמ ישיאה רוביג לש .
ה גשומ ראתמ א קתפרהל ותאיצימ רוביג לש וכלהמ ת םע ותרזחל דעו ה רחא םיכרע םלוס תא ןגראל וילע ויפל
תואיצמ וייח
12
. לבפמק ירבדל , רוביגה אצמנ היגולותימ לכ דקומב . ןתוא תוריחבה תא תופקשמ ויתוטלחה
תמיוסמ תיכרע תכרעמב עצבל ןתינ . הריחבמ ומצע תא ףיפכמה םדא אוה רוביגה ( Self Achieved
Submission ) לעופ אוה הב םיכרעה תכרעמל . םיכרעה םלוסמו םייקה םלועהמ ותוא קתנמ רוביגה לש ועסמ
תוא ו יבגל הטלחה לבקל ונממ שרודו ריכה זוחאל רחוב אוה וב םיכרעה םלוס .
לבפמק ןמסמ ז ינש ' םיליבומ םירנא רוביג לש ועסמ רואיתל : ימוקהו יגרטה
13
. לש ועסמ תא למסמ יגרטה
וביגה ר לבוקמה םיכרעה םלוסמ ףקתשמ אוהש יפכ חכונה הווהה תא הפממו םלשומ ונניאש םלועב . ימוקה
סותימה עיצמ םתוא םישדחה םיכרעה תא ומצע לע לבקמה םלוע לא יגרטה םויקהמ ביתנה תא גיצמ .
חסונ בוט ףוסל רבד לש ופוסב דימת הליבומ הידמוקה " And they lived happily ever after
14
." תא
לבפמק יפ לע אורקל שי תודגא ירופיסבו סותימב בוטה ףוסה
15
ליבומה ליבשכ אלא הידגרטל הריתסכ אל
יאליע םויקל לדבנה לש יגארטה ומלועמ רוביגה , הדגאב גצומ אוהש יפכ . ז ינש ' וידחי םיאטבמ ולא םירנא תא
ה הסיפת ה םיוסמ ןמז לש תיתימ . סותימה , ול תוולנה תודגאהו , םינמסמ תא ה לובג תו ו תונכסה תא תונומטה .
הווהמ ובש ישממ אלהו יטסטנפה הז ביתנמ דרפנ יתלב קלח , למסמ אוה יגולוכיספה ןוחצינל ךרדה תא
ירשפאה
16
. לבפמק יכ שגדוי שיגדמ םיסותימב יכ , תודגאמ הנושב ( Fairytale ) , ירוטסיה אוה יונישה - ימלוע ,
ורקאמ - ימסוק . ב תיבה שרגמל עגונה יונישב רבודמ תודגא רוביגה לש י ( Domestic ) , ורקימ יוניש - ימסוק
17
.
תיכרע הניחבמ ינוג בר אוה רוביגה לש ועסמ . דבלב םייוצרה םיכרעה םניא סותימב םיפקתשמה םיכרעה , אלא
םימייקה םיכרעה לכ . קומע עונכש חוכב היגולותימה תנעטומ ךכב . תפשוחה תישונא הידמוקכ רייטצמ םלועה
תא ינושה הינפ לע תואיצמה ם . הילע קוחצל ןתינש תואיצמ יהוז , וז הדמעמו הבש םינושה םינווגה תא לבקל

12
Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, Novato, California, USA, 2008 (1949) . pp.12
13
Ibid. pp. 19
14
ל ירבעה םוגרתה " ו רשואב ויח םהו רשוע " הנבומ ןפואב יטסילטיפק יברעמ םיכרע םלוס גיצמ אוה ןכש יתניחבמ יתייעב , יתשמתשה ןכ לע
ילגנאה קיתעתב .
15
Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, Novato, California, USA, 2008 (1949) . pp. 21
16
Ibid. pp. 22
17
Ibid. pp. 30
10

םייקל יתימה רבסהה לש הלבקו ןויד . רצ רבסהב תודקמתה וירבדל - ימוק וא יגרט - תלוכי תא ליבגמ
הקמנהה תימסוק ורקאמה , חווט תכורא תונשרפ עיצמ אלו
18
,
19
.
סיסבב לש יניערגה הנבמה ה - Monomyth יתעת דמוע לבפמקש המ לש ק שרפמ הכינח סקטכ / תורגב :
Separation, Initiation, Return .
יניערגה הנבמה והז ה לש - Monomyth . ילגעמ אוה , ואצומ םוקמ לא רוביגה רזוח ופוסבו . יכ טרפמ לבפמק
ה הדירפ ( Separation ) םיליבומ הירחאלש עסמהו חוכ רוקמ םע עגמל , הכינחה אוה ( Initiation .) רחאל
נחה ולש הרזחה עסמ תא רוביגה ליחתמ הכי ( Return ) . וז הרזח םיליגר םייחל הניא , אלא םימצעומה םייחל
תובקעב רוביגה רבע התוא היווחה . רוביגה לש ותרזחמ חיוורמ ולוכ םלועה ועסממ אשונ אוה ותוא ןעטמהו
ומע . רתוי הדח טוריפ תמרב , יפ לע רוביגה לש ועסמ תא קלחל ןתינ םיקלחה םיאבה : ךרדל האיצי ; הכינח ;
הרזח ; םלועה יבגל הנבותו ןורחאה ףסה תייצח / תומלועה ינש ןודא . םיידוחיי םיקלחו םינייפאמ קלח לכל
ול
20
. ךשמהב ונודיי ולא םיקלח .

רוביגה לש ומלוע תואיצמה תא ףקשמה םלוע אוה . תורבסומ הכרדו היגולותימה ידי לע קמונמ םלוע והז
ובש תונושה תועפותה . מק ןעוט לבפ
21
יכ ותרזח עסממ רוביגה לש ו תרשפאמ תועמשמב םלועה תא בוש ןיעטהל
מנלו שדחמ ק תונוש תועפות ןפואב רוביגה רבע ותוא עסמל יטנוולרה . אוה רוביגה לש עסמה ילובמיס עסמ
הנומאה ירקיע ביבס . תא ןורחאה הנכמ םשב לבפמק World Navel , םלועה רובט . לע לעופ ועסמב רוביגה
תנמ תא שדחמ רשאל ןיב רוביחה הנומאה ירקיע , םייחה לש שדוקמה רוקמה , ימוימויה םויקה ןיבל . ועסמ
וב םוקמה ירחא תוקחתה לש גוס אוה ילובמיסה ןיב רוביחה קספוה ה רובט ומצע םלועל ו רוביח לש שדחמ
םיינשה . הווהמ הז ךלהמ היגולותימה ןעמנ לש היווחל הירוגלא . רומא אוה םג רוביגה ומכ הל שדחמ רבחת
םלועל , תוברתלו הנומאל , הלו תועמשמו רבסה וייחל קינע היגולותימה תוכזב .
סותימה היפרגואיגה תועצמאב ישממה םלועב יוטיב לבקמ . םיכפוהו סותימה םע םיהוזמ םינוש תומוקמ
תוברתל םיבושחה םירתאל . לש רוביחה םצעומ ךכב סותימה וינכרצ לש ישממה םלועל , חב עייסמ רבדהו רובי
סותימה לא םהלש ישגרה
22
. לבפמק גיצמ םלועה לע רבעש ינוטקטיכראה יונישה תא ךכל אמגודכ : הנבמה

18
Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, Novato, California, USA, 2008 (1949). pp. 37
19
יוטיבב שמתשמ לבפמק " Regarding itself in all of the self-centered, battling egos that are born and die in time " , ךכבו
וכיספל ץרוק - הזילנא .
20
Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, Novato, California, USA, 2008 (1949). pp. 28
21
Ibid. pp. 32
22
Ibid. pythp. 35
11

יב הובגה ולארדתקה ויה תוירצונ םירעב רתו ת , ש םירעה זכרמב ומקומ . תונבהל ולחה הירוטסיהב רתוי רחואמ
תוכימסב לשממ ינבמ ולארדתקה ומכ םילודג ויהש ת ןהמ םילודג וא , םויכו ינבמ םיקסע םינבמה םה םידרשמו
רתויב םילודגה , ש המ לבוקמה םיכרעה םלוסבו המגידרפב יוניש לע דיעמ
23
.

רוביגה לש ועסמ סותימב

ךרדל האיציה
המכל בורל תקלחתמ ךרדל רוביגה לש ותאיצי דרפנב וא וידחי םימייקתמה םיקלח
24
:
הקתפרהל האירק ; אירקל בוריס ה ; תיעבט לע הרזע ; ה לש הייצחה ןושארה ףס ; ןתיוולה ןטב .

הקתפרהל האירקה ןנוכמ ביטומ איה ךרדל האיציב . הז קלחב וב ןפואה יבגל הטלחה לבקל שרדנ רוביגה
ועסמ להנתי . האירקל בוריסה , תיעבט לע הרזע , ןתיוולה ןטבו ןושארה ףסה לש הייצח , םהב םינוש םינפוא םה
הל רוביגה לוכי י האירקל תונע . םילוכי ולא םינפוא םידרפנ וא םיבלושמ תויהל , למסמ םהמ דחא לכו
הקתפרהל האירקה םע תרחא תודדומתה . ורקסי םיאבה םידומעב םיקלחה רוביגה דרפומ םהב םינושה
ריכמ אוה ותוא יתרבחה רדסהמ יתימה עסמל ותאיציו .
ערואמ וא תומדב לקתנ רוביגה םיבר םירקמב קתפרהל תאצל ול םיארוקה ה . תא תלמסמ האירקה תת ה עדומ .
ץמאמ לבפמק תיטילנאוכיספ תולכתסה םיטקילפנוקו תוימינפ תוקושת תפקשמ הקתפרהל האירקה יכ ןעוטו
רוביגה לצא םייומס
25
. הקתפרהל ארוקה למס אוה ל תת םלוע ה ותומלשב עדומ , אטבמ אוהו םינתשמה תא
םיקוחהו תתה - םיעדומ םויקה לש . אמגודל , תומדב אובל לוכי אוה ל םיסנמ התוא היח יוטיבכ רעיב דוצ
רוביגה תא התפמה ימינפ םילא טקניטסניאל
26
.
הנושארה תודעה איה ןמזמה לש ותוחכונ רוביגה לצא םיימינפ םיטקילפנוקו תוקושתל . רבשמ ררועתמ ולצא
הקתפרהל האירקה תובקעב . איה תא תררועמו ותומד תא הדירטמ " The awakening of the self " , איה
םע דדומתהל ונממ תשרוד םידדצ ותוישיאב הכ דע ענמנ םהמ . רוביגה לש רכומה םלועה סרוק , שרדנו ונממ
השעמ
27
.

23
Joseph Campbell, Bill Moyers, perf. The Power Of Myth - The Heroe's Adventure, Dir.: ,1988
24
Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, Novato, California, USA, 2008 (1949) . pp. 41-79
25
Ibid. pp. 42
26
Ibid. pp. 44-45
27
Ibid. pp. 42
12

בורל העיגמ הקתפרהל האירקה תודע םע ו רוביחה תא אטבמה והשלכ למס האירקה לש ל םלועה רובט
םתואלו תונוצר םיימינפ לש רוביגה
28
. הקושת תררועתמ רוביגה לצא יכ טרפמ לבפמק תנסורמ יתלב עגונב
רקל הקתפרהל האי
29
. דדצמ לבפמק ורפה הזילנאוכיספב י שוריפל ילככ תינאיד סותימה ירופיס יכ ןעוטו
תרזחשמ הקתפרהל האירקה לש ינושארה קותינה תיווח תא ומאמ דליה . היגולותימה ינעמנכ םיווח ונא תא
םלועב ותדיעצ תליחתו רוביגה לש תשדוחמה ותדיל
30
.

האירקל בוריס - וביגה ברסמ םיתיעל האירקל ר . גוסכ עמתשמ בוריסה תמייקה םיכרעה תכרעמל רושיא לש
לו רוביגה לש יחכונה ומלוע
31
. םיכרעה םלוס לצא גצוימ בא תויומד ידי לע לבפמק ו םא תוילמס , ו בוריסה
כ שרופמ הגיסנ םירוה לש תננוגמה םתוסח לא דצמ רגבתהל ןוצר יאו ולא רוביגה . האירקל ברסמה רוביגה
דחמ ותדילב לשכנ םלועב ש
32
. הל רוביגה לש ןולשיכה יכ שיגדמ לבפמק י תומדל ותוא ךפוה האירקל תונע
שנועמ תלבוסה , ליבקמ אוה ותוא לש םבצמל םינושה תוחתפתהה יבלש תא וחלצ אלש ימ הזילנאוכיספב
תינאידיורפה
33
.
ןיא לרוג ההז האירקל םיברסמה לכ . הלוכי הנתשמה םלועה תא ותלבקו רוביגה לש תורגבתהה םג עיגהל
רתוי רחואמ רופיסב . םייק יכ לבפמק שיגדמ ךכב םיחילצמ םניא וא םיברסמש ימל םג יוכיס תא ץמאל
הקתפרהל האירקה . ג לבפמק ו תומנפומ לש גוס יהוז יכ סר ( Introversion ) גוסנ רוביגה הב אוצמל תנמ לע
תא ןומטה חוכה ב עדומה תת ולש
34
.

תיעבט לע הרזע - ךרדל האיציה םע , הב עסמל בריס אלש החנ , תננוגמ תומד םע עסמה רוביג שגפנ ול הקינעמה
םילכ םיעייסמה וכרדב ול
35
. וז תומד יכ החטבהה תא תלמסמ וחטיבה ן שח ותוא ינושארה ה דיחי םחרב ומא ,
וכרד ךשמהב וילע ךוסיו בושי . הבר הדימב תלמסמ איה לש יבויחה דצה תא תת עדומה , רוביגל תיטרקנוקו
תעייסמ איה ודיב ןוחטיבב עוספל . ךירדמה איה וז תומד , ה החנמ הו ןגמ רוביגה לש . קיודמה עפומה , ותרוצ ,
ותעפוה יפואו ונימ , עייסמה לש היגולותימה תמייקתמ הב יתוברתה רשקהב יולת
36
.


28
Ibid. pp. 43
29
Ibid. pp. 46
30
Ibid. pp. 44
31
Ibid. pp. 49
32
Ibid. pp. 52
33
Ibid. pp. 52-53
34
Ibid. pp. 53
35
Ibid. pp. 57
36
Ibid. pp 59
13

ןושארה ףסה תייצח - הקתפרהל האיציה ה איה הדירפ תודליה םלועמ ןגומה , הכחמה עודי אלה םלועל רבעמ
ףסל . פל עדונ אלהמ ששחה תא תודדועמ תונוש תודגא לבפמק י לצא דיחיה
37
. לע םירופיסה לשמל ךכ ירוזא
רכומה םלועל רבעמ םימייקתמה ארפ םיאטבמ תא נויצר אלה םידחפה א םייל
38
. רוביגהמ שרוד ףסה
םלומ ותוא תמעמו עדונ אלה יפלכ ולש םיינושארה םידחפה םע תודדומתה . רשפאמ תומיעה ול לשל חתפתהל ב
וייחב אבה . יפל תובורק םיתיעל לבפמק הקתפרהל האיציה תלבגומ די לע רמוש י ףס . דיקפת אלממ רמושה
לופכ . תא ענומ אוה רובעל םייואר םניאש ימ לש םתסינכ קינעמו הכרב ל םייואר ןכש ימ . ילובמיס אוה רמושה
ולש םיינושארה םידחפה םע רוביגה לש תודדומתהל
39
.

ןתיוולה ןטב – םיתיעל ומצעב ףסה תא הצוח ונניא רוביגה היווחל שרדנ אלא וידחפ םע תודדומתה ךרד
תבצעמ . וז היווחל ארוק לבפמק " ןתיוולה ןטב " , לא עלבנ רוביגה ה תת ךילהת רבועו עדומ יופכ הדיל לש
שדחמ . םמצע לע םירזוח הז גוסמ םירופיס םינוש םיסותימב
40
. םצעב הז ךלהמ יכ סרוג לבפמק תא למסמ
ה הדמשה רוביגה לש וגאה לש , רוביגה רבוע התוא תבצעמה היווחהמ עפשומה שדח וגא לש ותחימצ תבוטל .
והז שדחמ הדיל ךילהת . םייחל ותרזחו הלילעה תליחתב רוביגה לש ותומ ךרד עיגמ הז ביטומ םיתיעל
41
.

הכינח
רבוע אוה ךרדל רוביגה אציש רחאל ת ךילה הקתפרהה תארקל הכינח . כזמ ךילהתב ותחלצה ותוא ה דסחב
ןוילע . ב הז קלח נ שגפ רוביגה םע הקתפרהל תויתועמשמה תויומד – אמגודל םילא וא םירוביג םירחא . חותינה
ל הז בלש המדמ לבפמק דדצמ וב ינאידיורפה יטילנאוכיספה תורגבתהה ךילה מ רגובה לא ידליה . רבוע רוביגה
דחא דצמ דיאה םע שגפמ לש ךילהת , וגא רפוסה ינשה דצהמ וסבו קזוחמו שדח וגאכ דלוויהל רומא אוה ופ .
םיבלש המכל תקלחתמ רוביגה לש ותכינח :
תוניחב תרוש ; הלאה םע שגפמה ; לומ הרפכ תומד לאה ; תולעתה ( Apotheosis ) ; סרפ תלבק .

37
Ibid. pp 64
38
Ibid. pp 66
39
Ibid. pp. 69
40
Ibid. pp. 74
41
Ibid. pp. 77
14

תוניחב תרוש - וכרד תליחתב רבוע רוביגה לש הרוש יפוא ינחבמ . םדאה לש וחוכל לעמ םה ולא םינחבמ
ושפה ט
42
. ה ה תודדומת םע ה םינחבמ פקשמ ת תא יטקילפנוקה רתויב םייסיסבה ם ב ותוישיא רוביגה לש , הכרדו
לש ןעמנ היגולותימה .
םילבקמ תויתרוסמ תורבחב ה םינוש םיסקטב גוציי םינחבמ . אמגודל ךכ יסקט ם סנארטל ןאמאשה סנכנ םהב
ןימאמ אוה ןהב תוחורה םלוע לא עיגמו
43
. גולופורתנאה ןקיטילנאוכיספהו Géza Roheim סרג לש ותנומא יכ
ןאמאשה םינונגנמ ליעפהל ונממ תשרוד םיישפנ תודליב םרוקמש ותוישיאב םיטקילפנוקל ותוא םירבחמה .
הצוחה םיעבומ וללה םמצע םיסקטב הילא הצובקה ללכל תופתושמה תודרחל יוטיב םירשפאמ ךכבו ייש ך
ןאמאשה
44
.

הלאה םע שגפמה – תוניחבה תרוש רחאל חלצההו ןהב ה , הכוז רוביגה הלאה םע שגפמל – דסח תקינעמל יוניכ
תרחא וא וזכ . יהמיא תומדל גוציי איה הלאה ת תיתועמשמה רוביגה רובע . תקינעמ םאה תויהל הלוכי איה
דסחה , וא תרדענה םאה תויהל הלוכי איה ךדיאמ , השינעמה , מ הניאש תא תרשפאמו דליה תא תררחש
ותחימצ , וא א הקושת דקומ איהש הרוס . רוביגה לש ומלועב ערהו בוטה ריצ תא תגציימ הלאה
45
. איה תגציימ
דיאה תא – דצל תנסורמ יתלבה הקושתה לש םיטלחומה םיימינפה םיפחדה תא יתלבה תומילאה תנסורמ .
םאה תומדב שומיש תושעל תוטונ תונוש תורוסמ תילאסרבינואה דחא דצמ םייחהו הדילה תא תאטבמה ,
ה ןמזה תא ינש דצמו תוומה תאו ףלוח . ערהו בוטה תא תדחאמ איה ךכב , לש םינושה םידדצה תא הגיצמו
םויקה , תרבעה תבוטל תאז םיגוגדפ םירסמ
46
.
ךילהת לש ופוסב שגפמה הלאל רוביגה ןיב , רוביגה םייחב תטלחומה ותטילש תא עיבמ . השיאה לע לוכי אוה
םאה איהש תילאסרבינואה , םייאמקה םיפחדה איהש , אוה ןאכמו לוכי םלוכ םייחה םע דדומתהל .
םירקמ םנשי וניא רוביגה םהב ה םע שגפמה תא םולשב חלוצ הלא םיישיאה ויפחדל ןברוק לפונ אוהו . והז
םייחל לוכי וניאש רוביגה , ולש יתימה עסמהו עייסל דעונ דדומתהל ול םע םייחל ותוא ןיכהלו םיפחדה . תומד
הז עסממ קלח איה התפמה הלאה . וחכונה איה ש תישנה ת ליפהל הסנמ תונבותל ותוא הליבומו רוביגה תא
וייח יבגל , ערלו בוטל
47
.

42
Ibid. pp. 81
43
Ibid. pp 82-83
44
Ibid. pp. 84
45
Ibid. pp. 92
46
Ibid. pp 94-94
47
Ibid. pp. 101-105
15

הוולמה םילמסה םלועב השיאה תומד תויגולותימ עיבמ ה םג ירשפאה עדיה לובג תא . הכינחה עסמב רוביגה
ולש , ע םויא הווהמה תישנ תומד שגופ אל םלועל ויל , דיתע ול החיטבמה וז אלא - רחא גוסמ
48
. מ לבפמק ביחר
מה רוביג םהב םירקמב יכ השיא אוה סותי , הלאה תומד תפלחתמ לאב אוהש לעבה דעוימה . ןחבמה לש
היתונוכת תא ןחוב הרוביגה , הנוצרו הייפוי . חלצתו הדימב תוומלאה ינבל היואר גוז תבל ךופהת איה
םעוצילו
49
.

לאה תומד לומ הרפכ – תישנה הלאה תומד לא רוביגה לש וסחימ לידבהל , ד לאה תומ תלמסמ רבגה תא
באה לש יגולוכיספה דיקפתה . רוביגה םאה תומד ידי לע תכמתנה תודליה לש ילאידיאה םלועהמ רבוע , לא
תיהבאה הריפסה . והז בלשה תוירחאה םע דדומתהל ךירצ אוה וב םעו םירגובה םייחה תא הוולמה תכרעמ
םיללכה ידי לע ול תרבעומה לאה באה .
תגציימ לאה תומד תא תיתרבחה תכרעמה תאו בכרומה םלועה . רוביגה ש לבקמ ומצע לע תאו םיללכה תא
ול הביצמ לאה תומד םתוא םיביתכתה , בקמ שדחמ ותוא דילויש רגתא ומצע לע ל תומד םלצכו רוביגכ לאה -
ויבא . םאה ךרד םיגצוימה םייטולוסבא ערו בוט לש הקולחה תא דצב חינהל רוביגהמ תשרוד לאה תומד ,
תא לבקלו םלועה לע ובש תוימינפה תויובכרומה . לאה לע לוכי רוביגה םא , אוה םלועה טילש תויהל לכוי
ומצעב , לש הרקמב רוביג , וא מ קלח תויהל הרוביג לש הרקמב םייחה רוקמו םלועה
50
.
לאה תומד תלמסמ פידאה ךיבסתה תא א ואולמב יל . באה תומדמ דחפמ רוביגה / תומדהל רחובו לאה ול . אוה
קחרתהל רחוב דחפה ינפמ םאה לש ילאידיאה םלועהמ ש הממ באה וילע איבהל לוכי / לאה , ךרד דדומתהלו
תיתוכמסה תומדה לש םיללכה תלבק . באה / לאה רפוסה אוה - םיללכה לכ תא ובוחב ןמוטה טלחומה וגא
םיטלחומה םיקוחהו םייתרבחה םישמשמה רוביגה לש ויפחד ןוסירל
51
.
באה תומד / לאה ילעה תוכמסה תא תגציימ הנו . דחא דצמ תומד יהוז בא / לא אלמו שינעמ ינש דצמו ןונחו םוחר
ןורח . יתימאה ישוקה המיאה לע רבגתהל אוה רוביגה לצא המ בא / ה תא תוארלו שינעמה לא ותנווכ . הדימב
נבה לש השדח המר לא הלעתי אוה ךכ תושעל חילצמ אוהו ת םלועה
52
.

תולעתה – ה תומד לש םהינחבמ תא רוביגה רבעש רחאל םא / באה תומדו הלאה / תומדב ומצע תא בציעו לאה
ולא םינחבמ , תחא היווהל םהינש םידחואמ וב תולעתה לש עגרל עיגמ אוה . תומד רותב שדחמ רצונ לאה

48
Ibid. pp. 97
49
Ibid. pp. 99
50
Ibid. pp. 115
51
Ibid. pp 118
52
Ibid. pp 125
16

ללוכה הברקב ת םאה ינייפאמ תא םג / הלאה ינייפאמ תא םגו באה / לאה . רוביגה תא שרפמ ה םלוע שדחמ , אוהו
חול ןעמל ם ץמיא םתוא םישדחה םיקוחה . ונא הז תולעתה עגרב , היגולותימה ינכרצכ , עסמה דקומבש םיניבמ
ה המישמה אל רוביגה לש רקיעה אי , בע רוביגהש יונישה אלא ר רבועו . והז תאו םלועב ומוקמ תא דמלש רוביג
תינוציחו תימינפ ונממ שרדנש המ
53
. א השעמל רוביגה לש תולעתהה יכ םיניבמ ונ , תא לבקמ אוה הב ה תומד
דחואמה ת , ולש ימינפה יונישל תילובמיס איה
54
. ולש המלשהה תגציימ ימינפה ןוסירה תא ימינפה ןוזיאה תאו
תועצמאב גשומה ועסמ
55
.

סרפה תלבק - שדחמ דלונש רוביגה ל רבחתהל הכוז םלועה רובט ו הז םוקמב ורוקמש סרפב תוכזל . סרפה
ידלי םייומיד םע בתכתמ שיש םי היגולותימה ינכרצכ ונל , וביגל וא ומצע ר . רוביגה לש ותוישיאל יסחי אוה
רתויב סומכה ונוצרו . רוביגה בורל וניא םוקיה יבגל תוקומע תונבות שקבמ , אלא סרפ ימשג : חצנ ייח , תואירב
וידליל שדח קשנ וא
56
. סרפה מש יעצמא לכ אוה טלחומ ןורתי רוביגל קינע
57
.
רקיעה אוה ילולימ ןפואב ומצע סרפה אל ךא , ל רוביחה אלא רובט םלועה . סרפה ךרד רוביגה , וכרדו ינכרצ
היגולותימה , תיהולאה הנווכה תא םיניבמו םלועהו םייחה לע רתויב תוקומעה תונבותל םירבחתמ
58
.

הרזח
ה תמלשה - Monomyth םלועל רוביגה לש ותרזח תא תבייחמ . במה לע רבגתה אוה ח םינושה םינ , דסחב הכז
יהולאה , ל רבחתה םלועה רובט , נ אוה ןיידעו גישהש סרפה םע וייח לא רוזחל שרד . תויורשפא רפסמ תומייק
הרזח :

הרזחל בוריסה - דציכ היהת ךותמ ומלועל רוזחל ברסמ רוביגה , ללכב םא , לבקתי אשונ אוה ותוא רסמה
איבמ אוה ותוא סרפהו
59
. ל יג הרזחל ברסל תקדצומ הביס הנשי רוב : תופייע , להקב בוש בברעתהל ןוצר רסוח
םדאה ינב , ת םישנאה ראשמ ותוא תודירפמה םייחה יבגל תוקומע תונבו . ונוצר רדעהל םינמיס תווהמ ולא לכ
םדאה ינב להקל רוזחל רוביגה לש אוהו רחא םוקמל גוסנ וא םילאה םע יח ומצע תא אצומ .

53
Ibid. pp. 138
54
Ibid. pp. 140
55
Ibid. pp 144
56
Ibid. pp. 164
57
Ibid. pp. 152
58
Ibid. pp. 164-165
59
Ibid. pp. 167
17

תיאלפה תוטלמהה – דסחה םהב םירקמב םאה דצמ / באה וא הלאה / לאה ודיצל דמוע וניא וא רוביגה לש
ןיפוליחל , םהב םירקמב םלועל ותרזח תא עונמל םיצור םירחא תוחוכ , הל רוביגה שרדנ י טלמ
60
. יכ ןייצמ גנוי
תוטלמהה עסמ , ש ל םיבר םילושכמ ובוחב ןמוט בור , םיגוציי למסמ ל םינוש םיישפנ םיישק
61
. ןולשיכה
תוטלמהב , םייקתמ אוה םא , יתימה רופיסהמ קלח אוה . םימינב םיעגונה הידגרט ירופיס םה ולא לש
תוישונאה החלצהה לש וזמ תרחא היווח היגולותימה ןכרצל םיקינעמו . ה ךכ וא ךכ לבפמק תעדל -
Monomyth היגולותימה ןכרצל ולש יפוסה רסמה תא םילשמ , לע םיכילשמ ונא םהמ םילמס ונל רסומ אוה
ונייח
62
.

ץוחהמ הלצה - םהב םירקמל הנווכה ינוציח עויסל רוביגה הכוז , רחא וא יהולא , לא ותרזח ךילהתב
תושונאה . תרחא תושי , סנ השעמ , םלועל רוביגה לש תידיימה הרזחה תא םיאטבמ ולא לכ , דסחבו תוכזב
ינוציח .

יכ סרוג לבפמק םלועה לא רוביגה לש ותרזח ךילהת א ףקשמ לא רוביגה לש שדחה עדיה תעיקש ת תת ה עדומ
םיישפנה םינוזיאה לש םתרזחו םירכומה . רוביגה , ה ףרח ולש תושדחה תונבות , םדאה דחאכ תויהל רזוח .
ולש שדחה וגאה תא רומשל םוקמב , ה וילע רתוומ או , דצמ דסחל הכוז ןיידעו םלועה . בריס אלו הדימב תאז
םלועה לא רוזחל . רמשמ הבר הדימב רוביגה ל ולש רוביחה תא םלועה רובט , תישיאה ותברקה ךרד . ישוקה והז
וביגה לש ועסמב ןורחאה טלחומה ר – הרגשל הרזחה
63
.

ח ןורחאה ףסה תייצ / תומלועה ינש ןודא
תומלוע ינש ונל הגיצמ היגולותימה – שנה הז ישונאה הזו בג . הזמ הז םילדבנ םה גה ועסמ ךלהמבו הכוז רובי
בגשנה םלועה לא עיגהל , רוזחל הסנמו ישונאה םלועל . הרומאה הדרפהה תורמל יכ ריהבמ לבפמק , ינשש ירה
א םה תומלועה דח . ותניחבמ יתימה ךלהמה תנבהב חתפמ תדוקנ יהוז . םילאה תכלממ , לש חכשנ דממ איה
ונלש םלועה , איה הז דממ לש הריקחה לש הנותחתה הרושה ה - Monomyth
64
.

60
Ibid. pp. 170
61
Ibid. pp. 175
62
Ibid. pp. 178
63
Ibid. pp. 187
64
Ibid. pp. 188
18

םלועל רוביגה איבמ ותוא ללשה תואיצמב ילאנויצר גוצייל הכוז . תת לש םלועב הרוקמ הנבותה ה עדומ , ו לע
ודסומל התוא םגרתל הרבחה םימייקה םייתרבחה ת . המ תפוקתל בוטש ןפואב םגרותמ ללשה , םינמזה ךא
םלועה יבגל הנבותהו רסמה תא ןנעריש שדח הרובג השעמ םישרוד םינתשמה
65
.

ךייש אוה וילא םלועל ויתונבות תא ליחנהל איה רוביגה לש הנורחאה ותמישמ . רוביגה לש ןושארה ישוקה אוה
בוש ישונאה םלועה םע םילשהל . ה םלועל בושל הצור אוהש טילחהל ךירצ או , חצנל רודל אלו בגשנה םלועב
66
.
הלק הנניא הרזחה . רוביגה אציש ירחא םינש תואמו תורשע הרזח לש םירקמ םיגיצמ םינוש םיסותימ ,
רזוח אוה וילא םלועהמ חוכב ומצע תא לידבמ רוביגה םהב םירקמו
67
. ישוקה יתוהמה אוה ותרזחב רוביגה לש
ע דדומתהל ישונאה םלועה םע ינושארה עגמה ם . םלועה םע שגפמהו תודרפהה , חלצומ הז שגפמו הדימב ,
ולש ולרוג םע דדומתהל ותוא םיריתומו תואיצמל רוביגה תא םיריזחמ
68
.

תומלועה ינש ןודא - םלועל ותרזח םע דדומתהל חילצהש רוביגה , תומלועה ינש ןודאל ךפוה . אצמנ אוה
ו בגשנה םלועב םג ליבקמב ישונאה םלועב םג . אוה תיזיפ קר ישונאה םלועב , םהינש תא אטבל לגוסמ אוה ךא
םתוא גציילו ליבקמב
69
. הקומע איה םלועה יבגל ולש השדחה הנבותה , ומצע םלועה לא תלחלחמו – ךכ םא
הלאשה הלוע – והמ ןוזחה תומלועה ןודא לש יבגל ונייח ?

תושונאה ללכל עגונו יללכ דימת אוה ןוזחה . וה םוקיה לש תוהמה יבגל הצצה ונל קינעמ א , הסיפת ונל עיצמו
םלועה לש השדח – אל םא ןיבו התוא לבקנ םא ןיב
70
. גצוימ וז הסיפת סותימה עיצמ םתוא םילמסה תומדב ת .
יפוסה רסמה תרבעהל יעצמא קר אוה למסה , ומצע סותימב המולגה וז איה תוהמה
71
. םייתדה םיסקטה ,
םיינחורה , וכה תא םירמשמ רסמה לש הנו , םיליגרתה ךרד ולש םיימינפה םיפחדה לע רתוומ דיחיה
ולא םיסקטב םינומטה םייגולוכיספה , והש יתימה םלועה ךרד ול םירבעומה םירסמה תא ומצע לע לבקמו א
וייחבו םהב ךרוצ . ומצע רוביגה ךפוה עסמה םותב עיגה ןהילא תונבותה אשונל , ו שדחה ועסמ והז . ךפוה אוה
למסל
72
. רסמ הרבחל הרבחמ םינתשמ רומאכ ולא םי , ךלהמ ותוא אוה ךלהמה ךא .

65
Ibid. pp. 188
66
Ibid. pp. 189
67
Ibid. pp. 192
68
Ibid. pp. 196
69
Ibid. pp. 196
70
Ibid. pp. 201
71
Ibid. pp. 202
72
Ibid. pp. 209
19

ונימיב סותימה ה חוכיו יארב - Two Cultures

ירותסמה לא םלועה תא תחתופ היגולותימה יכ ןעט לבפמק . יגולומסוקה םלועה תא תרייצמ איה . תרבחמ איה
םוקיה לש םינושה םיקלחה ןיב םוקיה יבגל האריה תשוחת תא תרציימו לצא דיחיה . תא תרציימ איה ףסונב
יוצרה יתרבחה רדסה תא תראתמו הרבחה לש םייתאה םיקוחה . תא תויחל ךיא איה הלש תיגוגדפה היצקנופה
תונתשמ תוביסנב ךייח
73
.
David Knight ( 2004 ) ורפסב
74
Science & Spirituality , ה האמה ןיב הפוקתל סחייתמ - 19 תליחתל
ה האמה - 20 הב ךפה עדמה ןיב רבשה יטירק יתדה דסממל . וירבדל לחה רבשה ךילהת הכפהמה רחאל
תיתפרצה הנושארה םלועה תמחלמ ירחאל דע ךשמנו . וז הפוקתב ב תלגודה השיגה ןיטולחל הסרק " Natural
Theology " לאה תבשחמ תא ןיבהל רשפא עבטה רקח ךרד יכ עיצהל האבש . הז ךילהת םע דבב דב וירבדל
ממה תדה לש הזיחאה הפפורתה הפוריאב תנגרואמהו תדסו .
יוטיבה Natural Theology ושרוש תא אצומ לצא Thomas Gisborne , ה האמה ףוסב לעפש רמוכ - 18
יוליעל בשחנו גדירבמייקב ' . Gisborne תמייק יכ סרג עדמל תורצנה ןיב תטלחומ הינומרה . ותוא םלועה הסינ
ל ראת Gisborne יטסינאכמ ונניא . םלועה לקלוקמ ןועש אוה ןדעה ןגמ הווחו םדא לש םשוריג םע סרהנש
חונ לש לובמהו . ירבדל תואצמנ תויודעה ו םלועה יבחרב : עבט תונוסא , תולחמ , המדא תודיער , תוגהנתהה
תישונאה . ולא לכ םה םדאה לע לאה לש סעכל תודע . תא אורקל תלוכיה תא םדאל ןתנ םיהולאה תאז םע
הנובתה תועצמאב םלועה , לכוא גישהל םילכו דורשל ךכבו םידגבו . תועצמאבו םוקמ לכב אצמנ לאה לש עגמה
ותיא הינומרהב תויחלו בושלו ולש היישעה תא אורקל םילוכי ונא ולא םירושיכ . Gisborne , תשרוממ עיגמה
תינקילגנא - תיטסילגנווא , אירק םייק ת יתדה טסקטב טשפ . אוהש ומכ ותוא לביק אוה , החכוהו תודע וב הארו
ש וליגל תיעדמ םלועה ל , האלה ןכו לבב לדגמ ךרד תונושלה תצופתל רבסה
75
. דגנמ ותשיגל לש Gisborne
כ םיררושמ וגציי התוא הסיפת התלע - William Blake , תיטנוולר אלו תנשוימכ לאה תומד תא וגיצהש םדאל
ה תואמב יחש - 18 ךליאו . ולא םירצוי יפל , שינעמה לאה תומד , תונשרפבו שדוקה יבתכב הפקתשהש יפכ
תיתייסנכה , הלש תויטנוולרהמ הדביא . התכז וז השיג תויראלופופל םתפוקתב .

73
Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, 2001 , CD #2, Track #22, Functions
of Myth.
74
David Knight., Science And Spirituality – The Volatile Connection, London, Cromwell Press, UK, 2004, pp.1
75
Ibid. pp. 3
20

Knight הרומאה הפוקתב שדוקה ירפס לש האירקה יכ שיגדמ וזמ הלדבנ הינפלש תופוקתבש . יכ שיגדמ אוה
Blake ל וליבוה םירחאו שדוקה יבתכ לש תירוגלאה תועמשמה לע רותיו , תועמשמ םירפסל הקינעהש
תויטנוולר םייקה יתרבחה רדסל םתפוקת דע . טסקטה לע תרוקיבה ל הליבוה ע רותיו םתוא תונויערה ל
םירפסה םיפקשמ . ןוליח לש ךלהמ והז השעמל ( היצזירלוקס ) ךשמנש , ירבדל Knight , דע 1914 . ה ךלהמ
ל ליבוה הלועה סותימה לע רותיו שדוקה יבתכמ
76
. הז ךלהמ ליבוה יתדה רבסהה לש הייחדל דחא דצמ , נמו דג
יעדמה רבסהה ץומיא . ןוליחה ךלהמ ךרואל , תויסנכה דמעמ הנוש , םייטמגוד םיפוגל ובשחנ ןהו תא ולצינש
םדמעמו םחוכ . הלע דבב דב וטטס ס לש שדח ןימאמ – וניאש הז תיתדה הליהקל ךייש , תסיפת תא ומצעל הנובו
ןימאמכ ומלוע . רומאכ תאז לכ , ש ןמזב צמנ תיהולאה המכוחה יכ הסיפתה חב תא םיעובקה עבטה יקו
םיחכומהו , םיסינב אלו , עבקתהל הלחה
77
.
ה האמה תליחתב עדמה - 19 תלגוסמה תיטסימיטפוא הנומאכ תירבה תוצראמ םילאוטקלטניא ידי לע בשחנ
תדה לע ריאהל , ינחור שופיח לש עסמ תווהל המ תדימבו . האמה עצמא דע ה - 19 יכ הסיפתב וז השיג הפלחתה
דרפנ תוריפס יתשב רבודמ דרפנבו וז דצל וז תומייקתמה תו : תדהו עדמה . הללכתשה תיעדמה הסיפתהש לככ
תוירקמו תורבתסהל םיעובק עבט יקוחמ ומוקמ תא הניפ יעדמה חישהו , יביטקודד יזתופיהה עדמהש לככו
יטננימודל ךפה , הדרפהה העבקתה םג ךכ . תא התלעה תיעדמ תואדוו יא תמייק יכ ןויערה לש הלבקה
ל הקיטסונגה הריבס תורשפא לש דמעמ . Knight ךלהמ יכ סרוג םיניינע הפוריאב חוור הז רתוי רשאמ
הראב " ב . הראב ירצונה םזילטנמדנופה לש היילעה וירבדל " אוה ב לומ לא תיאקירמאה תוחתפתהה
יעדמה רבסהל רבעמהו היצזירלוקסה , ליעל תראותמה
78
. Knight םיבר םירקמב יכ שיגדמ םזילטנמדנופה
עדמהו גדמ הקינכטהו ןומיאה תא םישי , רתוי תוולנה תוירסומה תולאשה תא רשאמ . לש תוינכטה המ תדימב
ו הנומאה לש תוינכטה םיווהמ יעדמה ךלהמה לש תונוש םינפ סותימה תא החודה האוושמ ( Mythos ) , עיצמה
תויתא תולאשל תובושת , ןויגה תבוטל ( Logos ) רקהו ינכטה עוציבב אצמנה ימינפ . םירקמה ינשב רבודמ
םלוה יתא הנעמ רצייל הרבחה לש תלוכי רדעהב תמייק תואיצמל
79
.
ירבדל Knight , ה האמה תליחתמ - 20 , יעוצקמ ףוג השענ עדמה החמומו , התוכמסב ורחתה ויגיהנמש
היחילשו הרומכה לש תילאוטקלטניאה טלחומ ןפואב . לע ןוידל ליבוה םיפוגה ןיב חוכיוה

76
Ibid. pp. 4
77
Ibid. pp. 5
78
Ibid. pp. 6
79
Ibid. pp. 6
21

ה - " Two Cultures " עבט ותוא C.P Snow
80
. ה - Two Cultures , עבטנ הנתינש האצרהב ב - 1959 ידי לע
Snow . אב גשומה עבטה יעדמל חורה יעדמ ןיב ימדקאה םלועב דירפמ וק חותמל . עגנ ולא תושיג ןיב חוכיוה
םלועב יעדמה עדיה לש העמטהה ןפואל , ונממ רזגנש יתרבחה דיקפתה המו םוימויה ייח לע עיפשמ אוה ךיא .
ולא םיאשונ חורה יעדמ תרגסמב ונודנ , ידי לע ובשחנש Snow רתוי תיתרוסמ תוברת לש םיאטבמכ , אל ךא
ועב עבטה יעדמ לש םל . הלעה חוכיוה תבקונו השק הלאש ה העפשהה ףקיה יבגל תיתרבח / תיתוברת / תיטילופ
עדמה לש םלועה לע .
81
.
האצרהב רומאה ה , ו הלש תומדקומ תואסרגב , רקבמ Snow הרייצ התוא םלועה תא הכ דע תורפסה . וירבדל
תיתרוסמה תורפסה , ןמורה תפוקתב השבגתהש יפכ , םתוא םירסמה לש יתבר תוירחאהמ םלעתהל הסנמ
ומצע רופיסל התוא םצמצל ןויסינ ךות ויארוקל רפוסה ריבעמ . םינעדמה , תנעטל Snow , תויגוסב םיקסוע
רתוי הבחר הכלשה ןהל שיש , ברתה לש רתויב הלודגה המורתהש ןאכמו רקיעב איה םלועל תיעדמה תו
תירסומ . םינעדמ תישונאה הרבחה ללכ לע םהלש הדובעה לש הכלשההמ םלעתהל םילוכי אל
82
.
ב וחטוה תובקונ תורוקיב יכ ןיוצי - Snow . כ םירקבמ - Trilling וסרג לש ןועיטה לש יתימאה ישוקה יכ Snow
לש יטילופה ןפהמ םלעתמ אוהש ךכב אוה וינועיט , יעב ףקשמש ןפ רקבמ התוא עדמה תליהק לש עקרה תא רק
Snow . Snow , ירבדל Trilling , לש וימי דע תוברתהש ךכמ םלעתמ Snow םינעדמ ידי לע הלהונ אל , יכו
מ לש איה הרבחב רתויב הבחרה העפשהה תיסאלקה תוברתה יכרב לע וכנוחש י . וירבדל יפ לע םייקתמ םלועה
םילבוקמ רסומ יכרע ךוניחב םרוקמש . ףסונב שיגדמ Trilling , יכ Snow הרחתמה תוברתה תא חתנמ אל
היתולובג תא רידגמ וניאו עדמה תוברתב . מה תורפסב תנגועמה תוברת וז יכ ןעוט אוה תינרדו , רתוי אל לבא
ךכמ . וירבדל :
"That this culture… bears the same relation to actual literary men and their books that what is
called the "scientific culture" bears to scientists and their work in laboratories"
83

תפסונ תרוקיב , לע רתוי תיוושכע Snow , חורה יעדמ ןיבל עבטה יעדמ ןיב השוע אוהש הימוטוכידל תעגונ . לע
תרוקיבה יפ , ה האמה לש היינשה תיצחמב תוחפל - 20 , וסיעה ימוחת ילצופמל וכפה ימדקאה ק םמצע ךותב ם .

80
יתוברת ןעטמ אלל םלועה תא הריבסמה תיעדמה תוברתה תא הנשי יכ סרגש ילאוטקלטניא חוכיו , ותוא תא השועה תיטסינמוהה תוברתה תאו
יתוברת ןעטמ םע רבדה .
81
Snow C.P, The Two Cultures, Cambridge University Press, UK, 2008, paragraph 2 (ינורטקלא רוקמ)
82
Ibid. paragraph 22.
83
Ibid. paragraph 37
22

אל םויכ עבטה יעדמ לומ חורה יעדמ לש תוטלוב תוכרעמ יתש תומייק , תונוש תוימדקא תוירוטירט ללש אלא ,
וז םע וז םילדבנו םינוש םיסחי תומייקמה . הימדקאה רותב הרידגהל ןתינש תחא תרגסמב תומייקתמ ולא לכ ,
כסומ םיללכ הכותבש תושינה לכל םיפתושמש ךכ לע ןיררוע ןיאו םימ
84
.

עדמה םלוע חותינ יכ ךכ לע ףיסוהל ךירצ – ולש הירוטסיההו היפוסוליפה – לש םלועל ץוחמ רקיעב תישענ
עבטה יעדמ . לש ונמזב היה ךכ Snow , וירחא רקיעבו . יעדמ לש םלועב םייונישמ רקיעב םיעפשומ ולא םיחותינ
חורה , עדמה םלועבש םייונישהמ תוחפו , רקיעבו – עיבקה לע םירערעמ עדמה םלועבש תומכסומה תו . ןוק
( Kuhn , 1962 ) רבטצמה עדיב תוילמונאמ רקיעב תועבונ תויעדמ תוכפהמ יכ ותשיג תא גיצה לשמל , תוליבומה
תטלשה המגידרפב יונישל . לע שגד םימשה םינעדמ ידי לע םילבומ ולא םייוניש ולא תוילמונא , המצע הכפהמהו
חרכהב תעבונ אל ןפוד אצוי יוליגמ . פהמה א איה הכ עדי והמ יבגל סוזנצנוקב אלא שדח עדיב חרכהב אל אופ
ותריצי ןפואו יעדמ ; תיעדמה הליהקב ירוד יונישל ףסונב תאז . עפשומ יעדמה עדיה יכ וסרג תורחא תושיג
תויתוברתו תויתרבח תומרונכ םיינוציח םימרוגמ , םייטילופ םייתרבח םיכרצו םייתרבחו םייטילופ םינתשמ
85
.
תואמהמ לחה ה - 18-19 , עדיה לש הרדגהה תלאש יבקע ןפואב ץוצל הלחה – הידפולקיצנאה לעפמב הז םא ןיב
הלכשהה לש , חורה יעדמל עבטה יעדמ ןיב הדרפהה המייקתה אל ובש , דרופסקוא ןולימב הז םא ןיבו . ןורחאב ,
הלימל רתויב תמדקומה הרדגהה Science , איה :
" We shall... use the word "science" in the sense which Englishmen so commonly give to it; as
expressing physical and experimental science, to the exclusion of theological and metaphysical ."
מ איה וז הרדגה - 1860 , עבטה יעדמב קסועש ימל קרו ךא ןעדמה ןויער לש גויסה ףרטצמ הילאו , גוויס
ותוא םיכראתמש כ םדקומ - 1830 , ה לש רמאמב - British Association for the Advancement Of Sciences .
ןמאה לש הזל יגולנאכ קמונמ הז גוויס , חורה יעדמב רומאכ קסועה
86
.
דה לש הרהנהה תלוכי לע חוכיוב ךרד ןבא דוע הווהמ ולא םיחוכיו לש םמויק םלועה תא עדמהו ת . חוכיו דצל
לחה הז ה לש ימדקאה םלוע ה האמה תליחת - 20 , יפ לע ןגראתהל תואטיסרבינואה לדומ תוחמתמה . לדומ הז
כ ו לל לש םמויק תודבעמו רקחמ ינוכמ , עבטה יעדמו עבטה תייפוסוליפ לש םינוש םיפנעב תודקמתה ךות
( Natural Science & Philosophy .) Knight ארקנש המ תוטשפתהל לדומה תא רשוק " עדמה תייסנכ " ,

84
Ibid. paragraph 44
85
Ibid. paragraph 50
86
Ibid. paragraph 6
23

א ףוג ו טסירבינ העירי בחר ירקחמ יא , תיכרע היטה אלל םלועה תא ריבסמה םיכרע לוטנ
87
, תוחתפתהל דומצו
תונוש תויגולונכט . דסומל עבטה יעדמ לש םתסינכ יסרבינואה האמה לש הנושארה תיצחמל תכראותמ יאט
ה - 19 , וז הפוקתל דע רשאכ ( 1850 ךרעל ) , ויה םידומילה םרקיעב םייסאלק םידומיל . בטה יעדמ דומיל ע ובשחנ
כ אל םייואר םידומיל םמצעל תושרהל ולכיש תודמעמה ידי לע דומילל , ו חורה יעדמ תמועל םיתוחנל
88
.
לש ותפוקתב Snow , צ בלשב הלחה חורה יעדמל עבטה יעדמ ןיב הדרפהה םידומילה לש תיסחי ריע
םיימדקאה . ליגב רוחבל ושרדנ ימדקא יוליעל ובשחנש םידלי 14 םתוחמתה ןוויכ תא , ךות שולש דומיל
הטיסרבינואל םתסינכ דע תויזכרמ תולוכסא , דקמתהל ושרדנו דחא םוחתב דבלב הילא םתסינכ םע . וז העפות
הילגנאב רורב ןפואב החוור , חורה יעדמ ןיב הדרפהה תא הדדיחו יתבר יברעמה םלועה יבחרל םג הטשפתה ךא
עבטה יעדמל
89
. ירבדל Snow חורה יעדמ לש תויוברתה ןיב הדרפהה הרבח לכל תיטנרהניא עבטה יעדמו
תיתיישעת
90
.
ה האמה עצמאמ - 20 , םיירקחמ תודסומ , םייתיישעת תוסח ינתונ תחת ויה םלוככ םבורש םייאבצ וא , וליבוה
בחר עדי תורבטצהל . רגאמב רבודמ עדי ינכט תחת םיבר םירקמב גשוהש ו תוידוס הטעמ תויקוח תונגה תונוש
כ םיטנטפ . לש דמעממ אצי עדמה עדי בחרה להקהו רוביצל ולוכ חותפה , רוביצל םירגוסמ םיפוג לש םתושרל
91
.
הדש רצונ וניאש עדי שיגנ רוביצל יבמופ ןויד וילע םייקתמ אלו . רבסהה ביבס םיפסונ הלאש ינמיס ורצונ ךכב
יעדמה , יקלח ךפה אוה , שיגנ אל , ריהנ אל םינומהל רורב אלו הכורא הפוקת ךשמב .
בשחב תחקל םיעיצמה שי ולש תועפשההו םייקה עדיה לע דמולו רוביצה ךנוחמ דציכ ןו . תקחשמ היזיוולטה
הז אשונב יטנוולר דיקפת עדי תצפהל יעצמאכ ןה עדיב תומולגה תויורשפאל עגונב רוביצה לש ןוימדה תתצהו
ךנחמ יעצמאכ ןהו
92
. רבעבמ רתוי יבויח ןפואב םויכ ספתנ יעדמה לעפמה , ןיידע ךא תובר תולאש תולוע יבגל
יעדמה עדיב שומישה יפוא . Snow יעדמ ךוניח רדעהמ אצוי לעופכ עדמה לש הנבה יא יבגל ששח עיבה ומצע .
רתוי םיריהנ דוסי יגשומ רשאכ םויכ , ב םגו ךוניחה תוכרעמב םג הרבסהו ךוניח תוכזב תוכז תרושקת יעצמא
םינומהה , מ ששח לש תולאש אקווד תולוע ה ו יעדמה עדי ה וב שומיש . ש סחיה אמגוד אוה הביבסל םדאה ל
הז גוסמ הלאשל
93
.

87
David Knight., Science And Spirituality – The Volatile Connection, London, Cromwell Press, UK, 2004,
pp. 186
88
Snow C.P, The Two Cultures, Cambridge University Press, UK, 2008, paragraph 7
89
Ibid. paragraph 11
90
Ibid. Paragraph 28.
91
David Knight., Science And Spirituality – The Volatile Connection, London, Cromwell Press, UK, 2004,
pp. 188
92
Snow C.P, The Two Cultures, Cambridge University Press, UK, 2008, Paragraph 66
93
Ibid. Paragraph 69
24

םא אוה סותימה דיקפת דציכ רבסה קינעהל תא תויחל םייחה הנתשמ הביבסב
94
, ודיקפת חותינש ירה , סחיב
ה תשיג אבילא םלועה בצמל - Two Cultures , יתוהמ אוה . והז עדמה תא ריכהל םיכנוחמ ונא וב םלוע
הלו י ונממ תולועה תולאשל שרד . היגולותימה , וזכ שי םא , הפמ לש גוס תווהלו ךכל םילכה תא ונל תתל הרומא .


94
Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, 2001, CD #2, Track #22, Functions
of Myth.
25

ונמלוע םאה לוטנ םיליעפ םיסותימ ?

תיביטקפאו הליעפ תיתימ תרוסמ תמייק אל תיוושכעה תיברעמה הרבחב יכ סרג לבפמק , אלא ןהידירש לש
תוצתונמ תויתימ תוכרעמ . ונביבס ןתוא רתאל ןתינ וירבדל , רשה תא ןכותמ רוחבלו םידי דיחיל םימיאתמה
תת םע תימינפה םיסחיה תכרעמ תא םיבצעמה ה ולש עדומ
95
.
תומדקומ תורבחב ושמיש םיסותימהש דועב תודדומתהל , םויכ ולא םילכ םינימז םניא . הנרדומה לש היעבה ,
לבפמק תנעטל , סותימה לש היצזילנויצרה איה – ודיקפת סרהנ ךכבו יעדמ רבסהל וכז ןומדקה סותימה יאשונ
ה יגולוכיספ ומצע סותימה לש
96
. מ וז השיג ת גנוי םע תבתכ ( 1930 ) ותפקשהו ינרדומה םלועב םדאה יבגל
הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש
97
. דקומב היוצמ ותפקשה ינרדומה םדאה לש היעבה יכ הסיפתה , ותויה איה
תובר תוניחבמ שדח ריצי .
98
ינרדומה םדאה , יברעמה םדאה לש תועמשמב
99
, תרוסמ לע ןעשנ לש הירוטסיהו
טופשל לגוסמ אוהו םינש ןתוא יתרוקיב טבמב חווט ךורא . גנויש הממ ותוא הקיחרמ ולש ההובגה תועדומה
הנכמ " תיטסימ תופתתשה ( " Participation Mystique . ) ה תועדומ ה תיטסילאודיבידניא ולש ותוא הקיחרמ
ירוטסיהה ךילהתהמ , ו תוש לש השוחת שח וניאו דדוב אוה הבר הדימב תושונאה ללכ םע לרוג תופ
100
. ל םדא
ינרדומה ןיא ןימז ינחור םלוע . םיקיתע םילמס םיחנמ ל םייטנוולר םניא ינחורה תא ופקישש תואיצמ וייח . יפל
גנוי , םימכסומ םיינחור םילמס םימייק וב םלועב , הו שפנה לא המינפ םדא לש וייח תביבסב הצוח , תומייק אל
תוינחור תויעב ולא ומכ א תוצופנה לצ ינרדומה םדאה
101
. ינרדומה םדאה , ןוחטיבה תא ומלוע זכרמב ביצמ
ירמוחה , תוישונאהו תיללכה החוורה ( Humanness .) םירערועמ ולא םיכרע רידת תוביצי םיחיטבמ םניאו .
עדמה ידי לע ונממ עקפוה ינרדומה םדאה לש ימינפה ומלוע יכ ףיסומ גנוי . וה ימינפה םלועה דודיר תא רקבמ א
ילפנוקל םיעובק םיטק ידי לע םירדגומה תוסיפת תורחא וא ולאכ תויגולוכיספ . רבגומה ןיינעה תושיגב
כ תוינרדומ יספ היגולוכ , היגולורטסא , היפוסואית , היפוסופורתנא , תוילאוטיריפס ו תושיג תורחא ה וע תוקס
םדאה לש ימינפה ומלועב , ישפנ םלוע שופיח לע רקיעב דיעמ / ימינפ רתוי בכרומ , ה הז רשאמ עצומ םדאל
ינרדומה עדמה ידי לע . ותעדל אב ולא תושיגב רבגומה ןיינעה ןוצר אטבל החוכמ הדביאש תדה תא ףילחהל
הלש תויטנוולרהמו
102
.

95
Stephen Gerringer. The Mythology of Archetypes. Joseph Campbell Foundation, USA. 2006, pp. 17
96
Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, Novato, California, USA, 2008 (1949) , pp., 87
97
Ibid. pp. 208-209
98
C.G Jung, Modern Man In Search of Soul, Routlege Classics, London, UK, 2002, pp. 200
99
Ibid. pp 204
100
Ibid. pp. 201-202
101
Ibid. pp 205
102
Ibid. pp. 210-212
26

וא עדמל תודימצב תומייקתמ ולא תושיג גנוי ירבדל ל עדי , הלש יתרוסמה ןבומב הנומאל תודמצנ אלו . םדאה
כ קר תדב זחוא ינרדומה תא תמלוה איה דוע ל פנהו עדיה םלוע ולש ש . לש ןמויק ה תושיג תורומאה דקמתמ
עינמה חוכה תלאשב . וז הניחבמ אוה לש ןיינעה דקומב עדיהו עדמה תא ביצמ ה תושיג ה תושדח
103
. ףיסומ גנוי
יכ לש קוריפה עדמה ידי לע םלועה מרטד לש הלילשהו י ילאוזיו גוצייו םזינ ריהנ ( הקיסיפה לש הסיפתה לשמל
בכרומכ םלועה תא תימיכ תירלוקולומ תוליעפכ םלועה תא היגולויבה וא םיקיקלחמ / תיגולויב ) םדאהמ ענומ
תלוכיה תא ינרדומה סופתל םלועה תא םלשכ . עדומה לש ןולשיכה םלש םלוע רייצל ענומה מ יטנרהניא הביס ת ,
הרורב , םדאה תא ףחוד ישפנהו עדומ אלה לא תובושת שופיחל רוקמכ
104
.


103
Ibid. pp. 212
104
Ibid. pp. 217
27

ימי לש היגולותימה יהמ ונ ?

ה האמב תונשיה תויגולותימה תשיטנ תובקעב יכ סרג לבפמק - 20 הרבחה לע ופכנש םיריהמה םייונישהו
ולגתהש םישדח עדי תודשו תויגולונכט לש ןתסינכ תובקעב , הבש הפוקתב םייח ונא השענ ןהידירשב שומיש
תוצתונמ תויתימ תוכרעמ לש , רבעבש וויה תא הרבחה לש םיסותימה
105
. לבפמק ןעט יכ היגולותימה הכירצ
קפסל לדומ םייחל , לש תויורשפאה תא גיצמה הב הפוקתה היגולותימה ינכרצ םייח . םירידתה םייונישה עדיב
ה לע םלוע םויכ דימתמ יכרע יונישל םימרוג , ותימה תא ךפוהש המ םייטנוולר אלל םינשיה םיס . ןכ לע אוה
רחא ןדיעל תכייש תומדוקה תופוקתה לש תדהש ןעוט , וב ויח םישנא םיכרע םלוס ילעב הנוש לש הזמ םדאה
ינרדומה . הלש תויטנוולרה לע רומשל ליבשב המצע תדב יוניש םישרוד ולא םייוניש
106
םמצע םיסותימב וא
םתוא םיליחנמה םימוידמבו .
רבעב םוידמה יזכרמה תדה םלוע היה היגולותימ תלחנהל . ינרדומה םלועב וישרפמו לבפמקד אבילא ,
ולותימה םינומהה תרושקת ידי לע תרסמנ היג תושדח תורופאטמ הליחנמה
107
. לש דיקפתה יכ סרג לבפמק
םינמאה לצא ןומט תיתימה תשרומה רסומ : םיבתוכה , םירייאמה , םירייצמה , מ לכו םיאמבה םיקסועש י
ינפוא לע תונמאה תכאלמב םינושה הייוטיב
108
. יכ ןיוצי נמאכ עונלוקה דגנ םירקמ רפסמב אטבתה לבפמק תו ,
טמ אל אוהש ןועיטה ךותמ א וברקב םולגה יתימה רסמה תא לישכמ ךכבו ירופ . לבפמק םע ןויארב ךכל רשקהב
הרדסב יירומ ליב ךרע ותוא The Power of Myth , ןעוט היווחל הרופאטמכ סותימ אורקל שי יכ לבפמק
םוקיה לש תישונאה . הרישי האירקל תכפוה הרופאטמה רשאכ , תונשרפ אלל , אמ איה תועמשמהמ תדב
הלש תירוקמה היצטונוקהמו הלש תימינפה
109
.
לשכהו רופיסה תריסמ ןפואל רשקהב טמה פ ירו לבפמק סחייתה וילא , Baldick ( 1987 ) יכ סרוג לכ היגולותימ
הריגס תדוקנל העיגהל הלוכי . רופיסה לש תוחתפתהה תא הליבגמה תונשרפ העיפומ וב עגרה איה וז הדוקנ
ךשמהב תענומו ימצ תא ותח רסמנ אוה הב תואיצמל יטנוולרה ןפואב . אוה היגולותימ לש הפוס יכ חינהל ןתינ
תפלחתמו הנתשמ תואיצמ ריהנהלו ךישמהל תלגוסמ אל איה הב עגרה
110
. Baldick דדצמ תראתמה השיגב
תיראלופופה תוברתב סותימל יתורפס יומיד לש ותוחתפתה תא . יפ לע היגולותימ Baldick , םלוע אל איה

105
Stephen Gerringer., The Mythology of Archetypes. Joseph Campbell Foundation, USA. 2006, pp. 17
106
Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, 2001, CD #2, Track 19 – Vices &
Virtues
107
Ibid.
108
Stephen Gerringer., Movies: The Medium for Myth?,. Joseph Campbell Foundation, USA. 2006. pp. 2
109
Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, 2001, CD#2, Track 16, Metaphor
110
Chris Baldic., In Frankenstein’s Shadow: Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century Writing, Clarendon
Press, Oxford, UK, 1987, pp 5
28

ובא תויתורפס םדק תויוברתב רצונש ד ( Pre Literate ) , ותוא רידגהש יפכ גנוי , אלא לכב שודיחל הכוזה וזכ
הפוקת
111
.
Baldick גנוי לע ןעשנ , לבפמק לע םג המ תדימבו , לכ יכ הנומאהמ ענמיהל ףידעמ אוה יכ שיגדמ אוה ךא
םרוקמ םיסותימה תורישי םירושק םה יכ וא םינוש םיפיטיכראב תומלידל תוישונא
112
. םיסותימ , לש ותנעטל
Baldick , ףקיה תבחר תורפס לע םינעשנ םניא , ותוא םיאתהלו יסיסב רופיס תחקל תלוכיה לע אלא
יעטהל ךכבו תונוש תויצאוטיסל ונ םייטנוולרו םישדח םירשקהב . רמ לש ןייטשנקנרפ לע םיגדמ אוה ילש י
( 1831 )
113
תונוש תויועמשמ לבקמ רופיסה דציכ , ומה יפ לע ותוא רס
114
. הקינעמ יסיסבה רופיסה לע תונשרפ לכ
אלש םיכרע ול נ אקווד ו וחכ ירוקמה רופיסב . יכ הביסה הלוע ןייטשנקנרפ לש םיירצונ םיריצקתמ לשמל ךכ
ולש המשנה רדעה איה תצלפמה לש המילאה ותוגהנתה , ירוקמה רופיסב עיפומ וניאש טנמלא . Baldick סרוג
ש יול תא קזחל האב ותשיג יכ שפחל אלו םימייקה םירופיסה לכ תא לוקשל שי היגולותימב יכ ןעטש סוארט
תעבוקה תוכמסה רותב התוא ררשאלו תירוקמה הסרגה תא . םינושה םירופיסה לכ , תואסרגה , תויגולאנא ,
תוידורפ ולאב אצויכו , סותימה תא םיביכרמ ולא לכ
115
.
רגנירג ןפטס ( Stephen Gerringer ) ג ןרקמ ' לבפמק ףזו , וכמ לש תירקחמה ותדובע ךשמהל שדקומה ן
לבפמק , םינמא ידיב יכ ליעל גצוהש ןויערה תא ךישממ היגולותימה תריסמ דיקפת . רגנירג
116
תריסמ יכ סרוג
םינומה תוברת ךרד תעצבתמ ונימיב סותימה ( Pop Culture .) ה הז גוסמ ןוידב תיזכרמה הלאשה וירבדל י א
חוור תבוטל תונמא םיקוושמה םיפוג םאה , ת תמגודכ סקימוקה תוישע , בשחמה יקחשמ ףאו עונלוקה , םישוע
תויתימ תומיתב יניצ שומיש , יומס דיקפת תושמשמ ןה ילואש וא , ןיפיקעב ןהילע הפכנה הזכ המ תדימב ,
םיסותימ תרדחהב םישדח . יתימ ןכוסכ ולש תויתייעבה תא עיבהו עונלוקל םימעפ רפסמ סחייתה לבפמק –
וירבדל יתבשחמה קמועה ולגה םינוש םיסקטב עקשומש הזל ההז ונניא וירוחאמ דמועש םייתימ םינכוסב םימ
רתוי םיקיתע . ףסונב תא הריבעהש הנוהכה וא הרומכה לש הזל ההז וניא עונלוק ירצוי לש הרשכהה ךילהת
תומודק תויוברתב םיסקטה – תועדומו תוירחא לש םלוה ןעטמ םע םדיקפת תא אלמל םהמ ענומש המ

111
Ibid. pp. 1
112
Ibid. pp.6
113
מ ילש . , ןייטשנקנרפ , תונורחא תועידיו ןפ , ביבא לת , 2005 ( 1831 )
114
Chris Baldic., In Frankenstein’s Shadow: Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century Writing, Clarendon
Press, Oxford, UK, 1987. pp. 3
115
Ibid. pp. 4
116
Stephen Gerringer., Movies: The Medium for Myth?,. Joseph Campbell Foundation, USA. 2006, pp. 3
29

תוכלשהל םהלש היישעה , יכוניחה טקפסאה לע שגדב תאז / ירסומ / םימדקמ םה םתוא היגולותימה לש יכרע
םירצויו
117
.
רגנירג דועב יכ ותדמע תא עיבמ םיילכלכ םיסרטניאש דמוע ןכא םי עונלוקה תיישעת סיסבב , ירה ינפלוא
עונלוקה םינושה םירתוח םה וילא רצומה סיסבב תוהמהמ םלעתהל םילוכי אל . נה תורמל הנכמל תונפל ןויסי
עונלוקה תיישעת רתויב ךומנה ףתושמה , םיירחסמ םילוקישמ קלחכ , ומוקמש ירה ש ל ה יתריציה ןמא אל
םלענ . םיבתוכה , ו םיאמבה ה םינקחש יתונמא ןוזח ילעב םה םינכרצה להקל תשגומה הריציה דקומב אצמנה .
רגנירג דה יכ ונעט לבפמקו גנוי יכ שיגדמ מ בכרומ יתריציה ןוימ תוהמה התוא לש םולחהו סותימה , ןכ לעו אוה
אצומ תאיצמב ןויגה תורחא תויונמאב וא תיעונלוקה הריציב רוביגה עסממ םיטנמלאו םייתימ םיטנמלא .
רגנירג נ יכ ןעוט י תיוושכעה תיעונלוקה הריציב אוצמל ןת םילמסל הקומע בל תמושת , זע יתריצי טהלו גוציי
ייתד םינימאמ לש הזמ לפונ וניאש ם
118
.
רגנירג נהמ חמוצ יתימה יכ לבפמק לש ותעיבק תא גיצמ םירחא םיכוותמו םינאמאש לש ןויסי . סותימה
רודל רודמ חתפתמ , כ רסמנ אוהש לכ רפסמל רפסממ חתפתמו . והז ה " Participation Mystique " הניעטמה
רודל רודמ תויטנוולרו הבר תוינויחב היגולותימה תא . ירבדל רגנירג , כ סרג לבפמק י ןפואב דקפומ סותימה םא
הנוהכ רדסמ לש וידיב ידעלב , דבאלו אופקל אוה סותימה לש ופוס ולש תויטנוולרהמ . םירבדה םירבחתמ
לש ותשיגל Baldick , ןתינו ןיב םימוד םינייפאמ אוצמל תושיגה יתש . םיסותימב רקיעב ןד לבפמקש דועב ךא
םימודק , Baldick רגנירג מו תיראלופופ תוברתב םינד םיינרדומ םימויד
119
.
םהב םידדובה םירקמב האלה םיסותימ תריסמל םוידמכ עונלוקב לבפמק ןד , ראתמ אוה םע וישגפמ תא
עונלוקל םהלש תובהלנה תובוגתהו םיריעצ , לע שגדב יטרס תרדס " םיבכוכה תמחלמ " , יכ ותעד תא עיבמו
יתימה רסמה תרבעהל ןיוצמ םוידמ הווהמ עונלוקה . גייס תאז םע ב יכ יומס דבור עונלוקב םייקתמ אלו הדימ
עדומ אלל הנופה , יתימ טנמלא םוש וב ןיאש ירה
120
. הב הפוקתב לדג אוה יכ ומיע תונויארב שיגדה לבפמק
ןבלו רוחש יעבצב רקיעבו ינטשפ היה עונלוקה , םיטרס לש הלודגה יכו רתוי םישדח כ - Star Wars , םהש איה
תינכדע הפשב םירבדמ . יבגל תיטרקנוק Star Wars , שיגדה תוארל רשפא יאש דועב יכ וב היגולותימכ תדמוע
המצע ינפב , ירה הב שיש תיתימ טבמ תדוקנ
121
.

117
Ibid. pp. 5
118
Ibid. pp. 5-6
119
Ibid. pp. 6-7
120
Ibid. pp. 5.
121
Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, CD #2, Track 20
30

רג י גנ ר שיגדמ ךכל רשקהב דדוב עונלוק טרס יכ וניא יתימכ בשחיהל לוכי ותעפשה ףקיה המ הנשמ אל . לכ
ה האמה לש עונלוקה לעפמ - 20 רציימ ולוכ םירציימה םימכסומ םילמס םע הפש יתוברתה סותימה תא וידחי .
אל וא עדומ ןפואב הז םא ןיב , מה א לש הס ה עונלוקה טילבמ םתוא םילמס תיתימה םמלוע תסיפת לע העיפשמ
חי לש םידי . רגנירג ןורטאיתב עונלוקה ישרוש יכ ןעוט אוהש ךכב ונועיט תא קזחמ רשא םיסקט ךותמ חמצ
םירחא וא ולאכ םישדוקמ . ווח יכ ףיסומ אוה ךכ לע עונלוקהו ןורטאיתל תפתושמ סיזראתקה תי , קזחמש המ
םיסותימ תריסמל םוידמכ עונלוק לש תוימיטיגלה תא
122
.
םיסותימ לש םתוחתפתהל רשקהב , יתימה סננוזרה הנכמ אוה ותוא גשומ ריינרג ףיסומ . םיסותימ וירבדל
ונימי לש תיביטקלוקה טבשה תרודמ ביבס תונתשהלו חתפתהל םיטונ . ויצטרפרטניאה םירופיסל תונושה ת
עונלוקב , היזיוולטב , רוביגב הז םא ןיב תורפסבו סקימוקב , עב וא גוצייב הליל , תוחתפתהה תא תרשפאמ
תיתימה
123
.


122
Stephen Gerringer., Movies: The Medium for Myth?,. Joseph Campbell Foundation, USA. 2006, pp. 8
123
Ibid. pp. 8-9
31

ב קלח ' – ינוידב עדמ

המ כ רדגומ ינוידב עדמ וז הדובעב ?

ינוידב עדמ והמ הלאשב םיקסוע רשאכ , שי זה תולובג תא רידגהלו תוסנל ' רנא .
הדובע תרגסמב וז תעדומ תוענמיה תמייק םירחא וא ולאכ םייטתסא םיטופישמ זה יפלכ ' רנא , הדובעה תחנהו
איה ינוידב עדמכ םסרופש המ לכ אוה ינוידב עדמ יכ
124
. הביתכה לש םיטופישו םילושכמ תענומ וז החנה
המצע , ףתושמה שופיח תא תדדועמו לכב ינוידב עדמכ םסרופש המ . זה יכ החינמ וז תוענמיה ' פ רנא לעו
אלו תונוש תונמא תורוצ תרגסמב םייפיצפס םירדגומ םיווקב ( לשמל האר , יאנוי 1990 )
125
.
תאז םע , זה ךותב תינבמ הדרפה תמייק יכ החנהה תא תלבקמ וז הדובע ' ה ןיב רנא - Science Fiction , לכ אוהש
ינוידב עדמכ תרדגומה תורפסה , כ ספות בחרה רוביצהש המ ןיבל - Science Fiction , ה וא - Sci Fi רוציקב .
יאנוי ( 1990 ) הרידגה ה תא - Sci-Fi ךכ (": ה - Sci-Fi גוסה אוה ) ינטשפהו ירגלווה ... תורדסמ רתוי רכומה גוסה
עונלוקה יטרסמ קלחמו היזיבלטה , הבותכה תורפסהמ םג ךא ... ה רכומ בחרה להקב - Sci-Fi המ רתוי -
Science Fiction זה םע ההוזמו ' ותומלשב רנא "
126
. רקחמה אשומ הדובע לש וז ןויכיזה לש ןכותה םלוע אוה
( Franchise , ךשמהב האר ) טייגראטס ארקנש , המצע תורפסה קר אלו – ונייה , לטה תינכת היזיוו , םיטרסה ,
םירפסהו סקימוקה . תינבמה הדרפהה ףרח ןכ לע , ל תסחייתמ וז הדובע - Sci-Fi זהמ קלחכ ' רנא , לכ יכ החינמו
זה יקוח ' וילע םיפקת רנא .
גייס לבוקמה ףסונ ב לש וז איה וז הדובע Kingsley Amis יכ סרגש :
"…science fiction is a kind of narrative derived from "some innovation in science or technology,
or pseudo-science or pseudo-technology" .
זה תולובג ךותב היסטנפ לש תוחכונה תא תלרטנמ וז הרדגה ' רנא , ה ןכש היהנ ירשפא יתלבה יכ החינמ אי
םיילאנויצר םירבסה אלל ירשפאל
127
.

124
ח יאנוי . , רופיס זכ תינוידבה עדמה ת ' דסמתמ יראלופופ רנא , טרוטקוד רוביח , 1990 , מע ' 7 ,
125
םש . מע ' 7
126
םש . מע ' 7
127
Hillegas M.R, "The literary background of science fiction", in Parrinder P (ed.) . Science Fiction – A Critical
Guide, Longman inc, NY, USA, 1979, pp. 2
32

ינוידב עדמ בשחנ המ ?

ז לש ויתולובגל עגונב תמכסומ תינונאק הנחבה רצייל ןויסינ לכ יכ סרוג לווגאב ' תונוש תוירוגטקלו רנא , היופצ
תלעות רסח םזינויצקודרל וא ברוצ ןולשיכל . ז לע בושחל ףידע וירבדל ' לממכ םירנא תויצקנופ רפסמ םיא
הז דצל הז םימייקתמה תויצנבנוק וא תומיוסמ תויביטרנ
128
. ב ביגש לש התדובע - רפסמ תואבומ ןומידקנ
והמל תורדגה Science Fiction
129
:
" דמ " ז ב ' רנא ( Genre SF ) – ( ינוידבה עדמה תיידפולקיצנא יפ לע ) – דמ " ז ב ' דמ אוה רנא " תעבטומ וילע ב
תיוותה " ינוידב עדמ " , הש וא וזה הירוגטקל ךיישכ ויארוק ידי לע הזככ תידיימ ההוזמ או – ינש ללכ ךרדבו
דחי םג םירבדה . דמ לש רפוס לכ יכ ךכמ עמתשמ " ב - ז ' ז ךותב דבוע אוהש ךכל עדומ רנא ' ילגרה לעב רנא
םימיייוסמ הבשחמ , " תויצנבנוק " תומיוסמ – ורמאיש הלאכ וליפא ויהי " םיללכ " – ספתייש רופיס תיווטל
יישכ זל ך ' ינוידבה עדמה רנא . חנומה לש רתויב רצה ןבומב , דמ רופיס " ב - ז ' ירחא בתכנש רופיס היהי רנא 1926 ,
םסרופ ( םסרפתהל לוכי וא , יטרואית ןפואב ) דמ ןיזגמב " דמב החמתמה רואל האצוהב וא יאקירמא ב " ב ,
וקוטורפה תא דבכל םיארוקהו םיבתוכה ןיב םכסהה תא אלממ אוהש םינמיס וב םיטלובו םיעובטה םיל
םיטסקטב םיווהמה זה לש ןונאקה תא ' רנא . דמב רקיעב תדקמתמ הידפולקיצנאה " ב – ז ' רנא , ביכרמ וב האורו
דמה לש ועבטב יזכרמ " ותוללכב ב , דמ םג תלבקמ ךא " ז אל ב ' יתלב קלחכ ירנא - ינוידבה עדמה הדשמ דרפנ .
( Clute & Nicholls, 1995:483-484 )

דמ " יזכרמ םרז ב ( mainstream literature with SF elements ) – ( רמולכ , תורפסה לש יזכרמה םרזה ןמ )
םיטסקט דמל םיינייפוא םיאשונב םיקסועה " םהלש םינייפאמ םיליכמ וא ב ( האוש רחאל דיתעה רואית לשמל
יהשלכ , תויפוטסידו תויפוטוא , תוידיתע תורבח וא תומחלמ ירופיס ) , חכ םיקוושמו םיבתכנ ךא תורפסה ןמ קל
יללכה ת , בגל ץוחמו לו ו זה ת ' רנא , " ז תיוות לש המגיטסה תא אלו הנגהה תא אל ץמאל ילבמ ' תירנא " ( Clute &
Nicholls, 1995: 768 ) ה אמגוד דמל רתויב תרכומה " ב - הארנה לככ איה יזכרמ םרז " 1984 " ג תאמ ' גרו '
לוורוא , תנשב בתכנש 1949 . דמב וחתפתהש םיביטומל םיעדומ םניאש םיפוס " ב - ז ' רנא מעפל םי םיאיצממ
תוא םמצעב שדחמ ם , החלצהב דימת אל , הידפולקיצנאה תרמוא – רמולכ , זה לש תלבוקמה הרוצב אל ' רנא . שי
דמ השעמל ובתכ וליאכ תונעט לע דואמ םימערתמה הלאכ םג םהיניב " ב , זה לש תילילשה המגיטסה לשב ' רנא .

128
Slusser G.E & Rabkin E.S, Intersections – Fantasy and Science Fiction, Southern Illinois University Press,
USA, 1987, pp. viii
129
ביגש - ע ןומידקנ . , לארשיב ינוידב עדמ , רוביח MA , מע ' 21-22 , 1999
33


דמ " השק ב ( Hard SF ) – דמ תוריצי " ע הבורמ תוססבתה ךות תובתכנה ב תיעדמה הטישה ל , המ לע רקיעבו
הנוכמש Hard Science – הקיזיפ , הימונורטסא , הקיטמתמ , םייגולונכט חותיפ לע ןכו . הריציב עדמה םא םג
ינוימד , התביתכ תעב תוחפל ( םויכ לשמל , רואה תוריהמ לע הלועה תוריהמב וא ןמזב עסמ ) , וילא תוסחייתהה
תיעדמה הטישה יפ לע תישענ , ןויסינ ךותו יקוחל םיתייצמה םירבסה טסקטבש תועפותלו םיעוריאל גיצהל
עבטה . דמה לש בהזה רות תפוקתל ינייפוא הז קוסיע " ב ( ךשמהב האר – נ . ד ) , דמ יבבוחו םירקבמה שיו " ב
וב םיאורה , וב קרו , יתימאה ינוידבה עדמה תא

דמ " ךר ב ( Soft SF ) – דמל היגולנאכ השעמל הרצונש הירוגטק " ב " השק ." תולולכ דמ תוריצי הב " ב
םיכרה םיעדמה לע תוססבתמה ( הרבחה יעדמ – היגולויצוס , היגולופורתנא , הלכלכ , תונשלב , וכו היגולוכיספ ' ) ,
היגולונכטב אלו תושגרב תודקמתמו עדמב ללכ תוקסוע ןניאש וא ( Clute & Nicholls, 1995: 1131 .) לגה
דמה לש שדחה " דמל ללכ ךרדב רשוק םישישה תונשב ב " ךר ב .

היסטנפ ( Fantasy ) – רומאכ , דמ ןיב לובגה " דואמ לפרועמ היסטנפל ב , השק ותאיצמו . ןתוא תולולכ וז הדובעב
תואצמנה היסטנפ תוריצי , םירפסה תויונחב לשמל , דמה ירפס םע תחא הפיפכב " ב , םהמ קלחל תובשחנו . הלא
םינושמו םינוש תומלועב תואקתפרה ירופיס םתוא לכ , םינוקרד ירופיס , פשכ םי , וביג ר י - ראשו םידמג לע
םירוצי . דמה לש תורצ תורדגהב םילגודה " וללה םיטסקטה תא וכותל לבקל םינכומ םניא ב , םניאש ןוויכ
םהשלכ םייעדמ תונורקעל םיתייצמ , לע םירבסה םינתונ וא םיקוח םמצעל םיאיצממ אלא - גצומל םייעבט
םהב . הקהו םיארוקה םלוא ל ךרדב בחרה - בהב םיחרוט םניא ללכ הלאכש תונח .

וטורפ - דמ " ב ( Proto-SF ) – ז לש ידסומה ונוניכ ינפל ורצונש םיטסקט םתוא ' תונשב ינוידבה עדמה רנא
םירשעה ( ןכמ רחאל םג םטועימו , זל םיעדומ ויה םהיבתוכש ילבמ םלוא ' רנא , תונושארה ויתונשב םייקתהש
יסחי דודיבב . ינוידב הה עדמה תוליהק ידי לע וצמוא ךא , שיש ןוויכ אשונה תניחבמ ינוידבה עדמל ןוימד םהב
קוסיעהו . ז לש םהיתוריציב לשמל רבודמ ' ןרו לו , ה . ג ' . סלוו , זאונורוב סייר רגדאו , ןנמזב ונוכ ןקלחש
" Scientific Romances "
ז םינפ ןה ולא תורדגה ' ןרקיעב תוירנא , זה תולובג תא םייללכ ראתמ יווקב תוגיצמ ןהו ' רנא . וללה תופרטצמ
ורדגהל לש ת Kingsley Amis ליעל האבוהש .
34

תויזכרמ תומית
Scholes ו - Rabkin םיחתנמ ינוידב עדמב תוללכנה תויזכרמה תורוצה תא . תסיפתל ם תוללוכ ולא תורוצ :
סותימ תריציו סותימ , תויפוטואו היזטנפ . ולאל ת םיפיסומ םה רשאב ינוידב עדמב תועיפומה תומכסומ תומ
אוה : םיניימודמ תומלוע , ירב תוניימודמ תו , ינוידב עדמל םייטנוולרה עזגו רדגמ תוסיפת
130
. ת תונתינ ולא תומ
יגולויבה ןפהמ םיעבונה םיאשונל תפפור הקולחל – תוישונא אל תוירב , עזגו רזגמ , ו דצב םיקסועה םיאשונל
רתוי יגולוכיספה – בחרמו ןמז
131
.

סותימה - םתסיפתל לש Scholes ו - Rabkin חינמ ינוידב עדמה רפוס תא ריכמ ולש םיארוקה להק יכ
ותריציב םהילא סחייתהל לוכי אוהו הרבחב םיחוורה םיסותימהו םילמסה . לש השוחת ררועמ םהב שומישה
תירשפא תואדוו לש השוחתו תורכומ . Scholes ו - Rabkin סחייתמ םי יפואו לבפמקל תורישי הז טביהב
םינושה ויביכרמ לע סותימה תא ותרדגה .
יתמ ינוידב עדמ םינווגמ םימייק םיסותימל ובש הביתכב סחי , םיבואשו הז תא הז םירתוס םה םא םג
תונוש תורוסממ . רזגנה יטנוולרה ישונאה םויקה יבגל וב שומישהו עדיל תועגונה תונוש תויגוס תונחבנ םכרד
ונממ
132
. תויגוסהו סותימה לש הקידבה יפוא , רפסמל ףופכ ( Story Teller ) תויהל לוכי אוהו ומצע תדוקנ לעב
תינרמש אצומ , רחא וא תירצונ ת . ינוידב עדמה רצי ותחימצ ךרואל תאז םע , רצוי ןיידעו , םישדח םילמס
םתוא םישדחמו םימודקה םיסותימה לע םינעשנה . תויטנוולרו תועמשמב םינועט ולא , םיכפוה םה יכ דע
םמצע תוכזב םידמועה םילמסל . אמגודל : ןייטשנקנרפ לש תצלפמה , ד " ג ר ' ליק רמו . דייה , ירבדל Scholes ו -
Rabkin , םייעדמ םיינכט תומלועב קסועה הזככ ספתנ ינוידב עדמש תורמל , תישונא תרופיס אוהש ירה
תישונאה היווחה תא תנחובה
133
.

היזטנפה - ישממל ישממ אלה תכיפהל תורשפאל סחייתמ היזטנפ יוטיבה . לע יפ Scholes ו - Rabkin , עדמ לכ
דפקה לע רמוש ינוידב רצונה םלועהמ קלחכ טסקטב ורמשיי טסקטל ץוחמש םלועה לש סיסבה יקוח יכ ה
טסקטב . סיסבה יקוח לש הרבסהה תלוכיל רבעמש תויטסטנפ תועפות תומייק םהב םירקמ םנשי תאז םע .

130
Robert Scholes, Eric S. Rabkin, Science Fiction : History, Science, Vision, Oxford University Press, New York,
1977, pp.166
131
Ibid. pp. 175
132
Ibid. pp 166
133
Ibid. pp. 167
35

ירבדל Scholes ו - Rabkin זה לע הרימשה ' םירבדה לש תויעדמה לש השגדההו טסקטה ךרואל יעדמה ןוגר
ש איה ע תרמוש ינוידב עדמכ םירכומה תולובגב טסקטה ל , הרוהט היזטנפכ אלו . יתשב רבודמש תורמל
תורורבו תודרפנ תוירוגטק , זה ןיב תולובגהש ירה ' תלאש לשב םישטשוטמ ינוידב עדמו היזטנפ לש םירנא
הדגהה . זהמ דחא לכל ידוחיי הנבמ ןיא ' םירנא , תעדל ררועמש המ Scholes ו - Rabkin סחו םירקע םיחוכיו יר
ךרע
134
.
ב םיקסועה םייוושכע םירקוח - Scientific Fantasy , ינוידב עדמ תודובע לש בר רפסמ יכ םישיגדמ תורבחמ
זה ךותל היזטנפה תא ' רנא , הש ךות ן נעשנ תו םייתרוסמ םיסותימ לע . ינוידב עדמ , אוה רתויב הרוהטה ותרוצב
ארוקה לש תואיצמל יתכלשהו יגולנא . מ ךילשמ ינוידב עדמש דועב ירשפאה לא םייקה , היזטנפ הכילשמ לא
רבעהו םינפה . םימייק םיסותיממ בואש הלש הנבמהו תרוסמב היולת היזטנפה – םע תודגא , ויכו םיסופא " ב .
זכ היזטנפה ' ד אוהש רופיס תרציימ רנא תילובמיס המר . ה י רציימ א ת לש הפמ תת ה םילעופה תוחוכה לשו עדומ
וכותב – םינובהו םיינסרהה . לכ מרוגה םי ןויגיהה םע בשייתמ וניאש יומס רשקב הזל הז םירושק היזטנפב
135
.
ז םירייצמ ינוידב עדמ םע היזטנפ לש בולישב וקסעש םירקחמ ' תולוק ינשב רבדמה רנא . לוקה אוה ןושאר
ילאנויצומאה ילאנויצרה לוקה אוה ינשהו . ינוידב עדמ , ולא םירקחמ יפ לע , קסוע ונל תומייקה תויורשפאב
עפמל סחיב יעדמה ל , ש דועב קסוע היזטנפה ת פיטיכראהו שגרב . זה ןיב המודה ' םהלש שומישה אוה םירנא
תונוש תויורשפא יבגל ונממ הכלשהו ונביבס חכונה ימוימויב , נה הקולחל םאתהב " ל
136
.

היפוטואה
137
- היפוטואה ןויער , ה ול ליבקמבו היפוטסיד , ינוידבה עדמל לאשומ . Scholes ו - Rabkin
ראתמ םי פתה תירוטסיה תוחת היפוטואה גשומל תוסחייתהב :
המודקה היפוטואה אוה ןושארה בלשה , ןוטלפאב םיליחתמ הלש םישרושהש . גוסל הנופה היפוטואב רבודמ
םישנא לש םיוסמ , םיוסמ דמעמ ה הנממ חיוורמ . לשמל ןוטלפא לש הרקמב , היפוסוליפה לש טילשה דמעמה ,
תיתרבחה הדרפההמו תטלחומ הטילשמ םינהנה ןוטלפא עיצמ התוא .
סנאסנרה לש היפוטואה אוה ינשה בלשה , ה תא הגיצהש ירצונה םזינמוה תויוצרו תוילאידיא תוליהקב קסעש
ןהירוחאמש הלכלכהו .

134
Ibid. pp. 170
135
Slusser G.E & Rabkin E.S, Intersections – Fantasy and Science Fiction, Southern Illinois University Press,
USA, 1987, pp 182
136
Ibid. pp. 184
137
Robert Scholes, Eric S. Rabkin, Science Fiction : History, Science, Vision, Oxford University Press, New York,
1977, pp. 173-174
36

ןושארה בלשה גיצמש תויתייעבל הבוגת אוה ישילשה בלשה ( דמעמל היפוטואה לש תולבגומה / הצובק
םימיוסמ ) . הז בלש , שומישהו הנוכמה תא ביצמ הווש ןפואב הדובעהו רשועה תקולח תייעבל יפוס ןורתפכ הב
םלוכ ןיב . ה היפוטסיד הנוכמה ידי לע םדאה דובעשב תקסוע הבוגתב הבתכנש .
ינשה בלשה לש תויתייעבה םע דדומתמ יעיברה בלשה , הביבס רצייל ותלוכי יאו ישונאה עבטה םע רקיעבו
ישונאה עבטה ללגב תמלשומ . היפוטסידהו היפוטואה ומצע ישונאה עבטה יונישב םיקסוע הז בלשב
138
.

םיניימודמ תומלוע – ה תלבקתמ ותרגסמבש האירק דוק בייחמ ינוידב עדמה " תורזומ " יודבה םלועה לש
139
.
זה ' מרונה םויקה לעמ תולעתהל דימתמ ןפואב ףאוש רנא א יל . לש תונוש תורוצבו םיניימודמ םימוקיב שומישה
היצנגילטניא תישונא הנניאש , םה וז הפיאשל יזיפ יוטיב . יקוח לע תולעתמ תונושה תויומדה ונאש םויקה
ןמזהו ללחה תא תורבושו םיריכמ תואיצמה לש םישדחה םיקוחהמ קלחכ תניימודמה
140
. דממ קר םיתיעל
ןיימודמה םלועב רבשנ דחא , ןמזה תלבגמ וא בחרמה תלבגמ לשמל . תוסחייתה תורציימ ולא תוריבש
המ םירצונה םיסקודרפל ן , ןמזב עסמה סקודרפ לשמל ומכ
141
.

תוניימודמ תוירב - תולבוקמ תורוצ יתשמ תחא תושבול ינוידבה עדמב תוניימודמה תוירבה – ריצי ןהש וא
ינאכמ , ונלש תואיצמל רכומ אל וא ישונא אל אוהש ינויצולובא ךילה לש אצוי לעופ ןהש וא . מודמ תוירב י תוני
נב ינויגה רבסהל תוכוז ינשה גוסהמ הל עגו י ןתואצמ . ףרוג ןפואב , תודדוב תוגירח םע ילוא , ונניא ינוידב עדמה
םיפנוכמ םיסוס חסונ תוירב רשפאמ , םושמ תאז מויקל ינויגה ינויצולובא רבסה ןיאש ן ההזה םלועב
ונמלועל
142
. דצמ ינוידב עדמ תויפוטואב םידבעל תואמגודכ תובורק םיתיעל םישמשמ םיינאכמה םיריציה
דחא , עצמא וא ישונאה הז המ לש תועמשמהו ישונא גשומה תולובג תקידבל י . יפ לע םישמשמ םיטובור
תויגוס רפסמ תניחבל םל בלסינטס
143
:
1 . םדא יסחי תניחב - הנוכמ .
2 . דבע ןודא יסחי תניחב .
3 . םדא יסחי תניחב - התפמ .
4 . הנוילע הירבו םדא יסחי תניחב .

138
Ibid. pp. 173
139
Ibid. pp. 175
140
Ibid. pp. 176
141
Ibid. pp. 178
142
Ibid. pp. 179
143
Ibid. pp. 182
37

Scholes ו - Rabkin שיגדמ םי לע יאשונ ולא יכ , םיפיטיכרא הל חיית עדמה תורפסב םיטובורה אשונל תוס
ינוידב , זב םהל םירחא םישומיש םימייק יכו ' רנא . הרבחב םיילכלכ םייוניש תייגוס תניחבל לשמל – תועצמאב
םיטובורב קוסיע ייתיישעת ם .
קנאלפ טרבור
144
פידא תויזטנפ ןוחבל תנמ לע ינוידבה עדמב תומייק תוניימודמ תוירב יכ סרוג א תויל . Scholes
קמ וז הנעט לב , רבדה ךכ אל םהב םירקמ םימייק יכ ביחרמ ךא . ינוידב עדמב הצופנה הלילעב יכ גיצמ קנאלפ ,
ה תונשב דוחייב - 1950 , השיאה לוטנ ןעדמה תומד , תב ול שיש ךא / תינייחא / הצופנ התייה הריכזמ ( תא םילמסמ
המאתהב םאהו באה .) והשלכ עור תעפוה ררועמ היהש המ רבד עצבמ היה ןעדמה . ה ריעצ ( דליה ) , חפשמ לוטנ ה ,
ה הלילעב גצו היהש רחאלו חילצמ עורה תא רגמל , ה מ הי םאה תומד תא גיש , רשאכ תמ בורל ןעדמה ךלהמב
הלילעה , םע בתכתמה טקא ל סותימ באה לוסיח . םא תומד תבצהו התמה ןעדמה תשא ןיב הדרפהה
המוקמב תיביטנרטלא , הלילעב תוירע יוליגל תורשפאה תא קרפמ . עה לא הז גוסמ רופיסב הטונ אל הליל
יגארטה , באה תומדו רוביגה םיקלוח ותוא ימלועה רדסה ךשמה לא אלא .


144
Ibid. pp. 184-185
38

ה - Novum

ה תוחכונ אקווד איה תורחא תויתורפס תורוצל ינוידב עדמ ןיב הלידבמה תירקיעה הרוצה יכ ןעוט ןיבוס -
Novum , ינוידבה עדמל ידוחייה . ה - Novum שודיח אוה יביטינגוק לש רבחמה ביצמ םתוא םיסחי וא העפות
ארוקה לש תואיצמה תסיפת דגנכ
145
. ה - Novum ןיבוס לש , תמגודכ םירחא תורפס יעצמא לש הזמ הנושב
תורופאטמ , תיעדמה הדותמה לע תונעשה ךרד ררשואמ אוהש ךכב אוה , רחאלש הפוקתב הרדגוה וזש יפכ
טראקדו ןוקייב . ה - Novum תודבועמ בכרומ תויהל ךירצ אל , תויפצתו תוזתופיה , לע עיבצמ אוה ךא
הירוחאמש תודותמהו תיעדמ הבישח לש התוחכונ , תינרדומה עדמה תייפוסוליפל יביטלרוק ןפואב . עדמה
ינוידבה , ןיבוס לש ותשיג יפ לע , םייקו רירש יעצמאכ תיעדמה הדותמה תא וכותב ללוכ . אוה זמ הנוש ' םירנא
ש ךכב םירחא אוה " Naturalistic fiction does not require scientific explanation , fantasy does
not allow it, and SF both requires and allows it. "
146
. ה תוחכונ יכ שיגדמ ןיבוס - Novum קמונמה
ע ל ינוידב עדמכ בשחת הריציש ליבשב קיפסמ יאנת איה תיעדמה היצינגוקהו הדותמה ידי . ה - Novum עצומה
נמ תויהל ךירצ אל הדבעמ תואצות ידי לע קמו , תוחפה לכל תויהל אלא " Mental Experiment " םייקתמה
יגול ךילהתב . ה - Novum עבטה תולובגב ירשפאה ילאידיאה תא גיצמ ינוידב עדמב
147
.
ה - Novum ללכ תא עבוקש המ אוהש דע ינוידב עדמב יזכרמ הכ טנמלא אוה ביטרנה עדמה רופיס לש יגולה
ינוידב . רתי ה ךכמ , ה - Novum רופיסב תוערואמה לש יטנמסה הדשה תא הנשמו םיצעמ . ןיעטמ אוה
םהילאמ םירורב ונל םיארנש םיעוריאב תושדח תויועמשמ . תוהמב קר אל ישחומ יוניש רציימ אוה
תיתוברתה / ומצע רופיסב בחרמהו ןמזה תוסיפתב םג אלא תוערואמה לש תיתרבח . רציימ אוה הבר הדימב
ייפולח ןמז ריצו תואיצמ ונל רכומה ירשפאה תא ןיטולחל םינשמה םירחאו ם , לש יגולה ןויגיהה תא םירציימו
ינוידב עדמה רופיס םייקתמ וב םלועה . ה רציימ הבר הדימב - Novum הרזהה טקפא תא ( Estrangement ) ,
טכרב בתכ וילע , המצע ינפב תדמועה וזככ השדחה תואיצמה תא ןוחבל ונל רשפאמו , הריציה לש הברקה ףרח
ל ונממ יתוברתה עקר ה םיעיגמ םיארוק
148
.


145
Suvin D., Metamorphoses Of Science Fiction, Yale University Press, USA, 1979. pp.64
146
Ibid. pp. 65
147
Ibid. pp. 66.
148
Ibid. pp 70-71
39

ג קלח ' – חותינ

ס טייגראט – עקר ןויכיזה לעו

הרדסה Stargate הרדושש ינוידב עדמה תרדס רותב סניג לש םיאישה רפסב הרדגוה ה ךשמב ןמז ה רתויב בר
( 1997-2009 ) , ביצקת םע עצוממ לש כ - 1,400,000 $ קרפל
149
. ב תנש 2006 הראב " ב כ קרפ ל הרדסב שדח לע הפצנ
ידי כ - 3,000,000 םיפוצ . הרודיש ךלהמב , ונרקוה םינוש םיקרפ ב הרדס ב ליבקמב - 120 תונידמ . ןויכיזה לש
טייגראטס לחה טרס עונלוק תויזכרמ תורדס יתש ועבנ ונממש ( טייגראטס SG1 סיטנלטא טייגראטסו
150
) ,
סקימוק תורפס , יטרס DVD תוריוצמ תורדסו . יתש דוע הרדסה ירצוי יפ לע תורדס Spin Off תאצל תויופצ
הנממ ( ןהמ הנושארה Stargate Universe , רבוטקואב רודישל הלעת 2009 ) . תסרג ינוידב עדמ ירתאב SG1
ןיב תגרודמ הרדסה לש 5 רתויב תויראלופופה ינוידב עדמה תורדס
151
.
תדקפתמ טייגראטס כ ןויכיז ( Franchise ) . םיתוריש וא םירצומ תצפהל הטיש אוה ןויכיזה , דיחא םש תחת ,
ןויכיזה ילעב ןיבל ןייכז ןיב םיסחיה תכרעמ תא הרידסמה . ןויכיזה לעב קינעמ ירחסמה למסה תא , רצומה םש
םיגולמתל הרומתב תיקסעה הטישהו םיתורישה וא ינושאר םולשתו , תחת ןויכיזה תא םייקל המכסה ןכו
םינייכזה לכל םידיחאה םירדגומו םימכסומ הלועפ יאנת . ז יוטיבה םידדצה ןיב םכסהה תא תינכט רידגמ ןויכי
ןייכזה לש תוליעפה ללכ תא ראתל םג שמשמ תובורק םיתיעל חנומה ךא . ךותמ רצונ ןויכיז תובורק םיתיעל
ןויכיזה לעב לש וסיכמ תורישי םיאצויה םיפסונ םיבאשמב ךרוצ אלל תוליעפה תא ביחרהל ןוצר
152
. תונייכז
ודגהו תוחילצמה תוטישה תחאל תבשחנ שעל רתויב תול י םיקסע תי , יטסילטיפקה םלועב . ב - 2001 14%
תירבה תוצראב יטרפה רוטקסהמ םינוש תונויכיז תחת לעפ , כ םילגלגמ םהש ךות - 1.53 רלוד ןוילירט
153
.
םימייקה ןויכיזה ינפוא ינש ןיבמ – תיקסע הטיש תצפהל ןויכיזו רצומ תצפהל ןויכיז – טייגראטס ךייש
ל הירוגטק הנושארה . כיז ןויכיזה לעב ידי לע רצונה רצומ רכומ ןייכזה וב בצמ אוה רצומ תצפהל ןוי . הנושב
םיליגר קפס ימכסהמ , לע ןויכיזב לופיטל רושקה לכב תרחא וא וזכ תוידעלב רידגמ רצומ תצפהל ןויכיז םכסה

149
http://www.multichannel.com/article/CA6332083.html
150
סיטנלטא טייגראטס , וז הדובעב קסוע ינניא הב , ריעל תיאבצ תחלשמב תקסוע / תא ונבש ימ ידי לע התנבנש סיטנלטא םשב ללח תניפס
טייגראטסה תכרעמ .
151
http://home.austarnet.com.au/petersykes/topscifi/lists_tv.html
152
Seid Michael, Dave Thomas, Franchising For Dummies, Wiley Publishing Inc. Hoboken, NJ, USA, 2006 pp. 12
153
Ibid. pp. 13
40

ןייכזה ידי , םיאנת ןכו רצומה לש הריכמה יפוא יבגל םימיוסמ , תיקווישה הפשה , םיאנתב הדימעו םימלוה
םירחא
154
.
ןויכיזה לש הרקמב ל ךייש ןויכיזה טייגראטס - MGM , תחא דווילוהב תולודגה היזיוולטהו עונלוקה תורבחמ .
הרדסה ירצוי ידי לע םהל רכמנ אוה Roland Emmerich ו - Dean Devlin , ןושארה טרסה תא וקיפה רשאכ
הרדסב ארקנש Stargate ב - 1994 . MGM , טרסה תחלצה רחאל , וקיפה הרדסה תא Stargate SG1 , תא
ךשמהה תרדס Stargate Atlantis , ו םשב תישילש ךשמה תרדס Stargate Universe ( רודישל הלעת
רבוטקואב 2009 ) . וקיפה ליבקמב MGM םשב תריוצמ תינכת Stargate Infinity תקפהל ןוישיר וקינעהו
םשב םיפתתשמ בר בשחמ קחשמ Stargate Worlds ובע ךילהתב אצמנש הד
155
. תוליעפ תרגסמב ףסונב
םשב םיצירעמ סנכ םייקתמ ןויכיזה Gatecon
156
.


154
Ibid. pp. 16
155
http://community.stargateworlds.com/news/4/1281/
156
http://www.gatecon.com/
41

טייגראטס – חתונמה קלחב הלילע ריצקת

טרסה - Stargate
157
,
158
.
תנשמ עונלוק טרסב אוה טייגראטס לש ןויכיזה תישאר 1994 ידי לע בתכנש Roland Emmerich ו - Dean
Devlin .
יאבצ תווצ לש ויתורוק תא גיצמ טרסה ץראה רודכב רבעב ורקיב םירזייח וב םלועב , תייסולכוא לע וטלשו
הקיתעה םירצמב הלודג םידבע . ג לאינד ןשלבהו גולואיכראה אצמנ הלילעה דקומב ' ןוסק , דסממהמ יוחדה
ימדקאה לשב תודימריפה יכו רבעב ץראה רודכ תא ורקיב ןכא םירזייח יכ תוסרוגה םדקמ אוה ןתוא תוירואית
חנ ןכ ושמיש תויללחל התי . גל דגנמ ' ג םשב שרופ יאבצ ןיצק תומד תדמוע ןוסק ' םשא תושגר לוכאו לבא לינוא ק
תיבב קשנ תנואתב ונב תומ לע . ב הלגתמ טרסה תליחתב - 1928 םירצמב תכתממ יתעבט יגולואיכרא ץפח . 65
ג רתוי רחואמ םינש ' ידי לע הנמזהל הכוז ןוסק לש ותב גולואיכראה ץפחה תא הליג רשא , ק דרופגנל ןירת , אובל
חנעפלו חיכויו רשפאש םימוטרח בתכ תונוכנ ולש תוירואיתהש . לינוא ליבקמב אבצל שדחמ סיוגמ הרטמב
ץפחב שומישה לע חקפיש יאבצ תווצ להנל . ג ' ןוסק יאבצ סיסבל אבומ , ץפחה תא תראתמה תבותכה תא חנעפמ
םיבכוכל רעשכ ( טייגראטס ) , םירסומ םייאבצה םינעדמהו יכ ול תכראותמ םגרת התוא תבותכה תנשל 10,000
הריפסה ינפל , ולש הירואיתה תקדצל תודע הווהמש המ . תומדב תפסונ םוגרת תייעב וינפב תגצומ םילמס עבש
םיאצמנה וזכרמב שוטרק לש
159
םגרתל םיחילצמ אל ותוא . ןה וילעש םילמסה יכ ןיבמ אוה הראה לש קזבהב
םיבכוכ תויצלטסנוק . הירואית גיצמ אוה םיווהמ םילמסה היפל 6 ןויצ תודוקנ בחרמב תעיבקל ידממ תלת
םיוסמ דעי לש םוקימ , ןנובתמה לש אצומה תדוקנ תא תלמסמ תיעיבשה הדוקנהו . תובקעב וז הירואית גצומ
תא םיניזמה םיבשחמל רבוחמה טייגראטסה ןויצה תודוקנ ג חנעפ ןתוא ' ןוסק , בכוכל ביצי תעלות רוח חתפנו
תרחא היסקלגב .
תיאבצ תחלשמ , ג תא תללוכה ' ומצע ןוסק ( גייחל ךיא חנעפל לכויש תנמ לע ץראה רודכל הרזח ) ו לש ודוקיפב
לינוא רוקחל תאצוי תא לש ינשה ורבע טייגראטסה . ךרדל האיציה םדוק ל תנתונ דרופגנל ג ' ןוסק עמק אצמנש
םע טייגראטסה ב - 1928 .
ינשה דצב תחלשמה המצע תאצומ טייגראטסה לש ךותב מ הדימריפכ הלגתמה הנב . ג ' ןוסק וניא אוה יכ הלגמ
לוכי ב גייחל וקה אלל טייגראטס א תומיאתמה תוטנידר ץראה רודכל . דועב גש ןמזב תמקמתמ תחלשמה ' ןוסק

157
M. Keith Booker, Science Fiction Television, Pregger Publishing, Connecticut, USA, 2004, pp. 177
158
Stargate – Directors Cut. Dir: Emmerich R and Delvin D, Momentum Pictures, USA, 1994 (2001)
159
שוטרק – םימוטרח בתכב הבותכה הלימ .
42

הרזחה תא חנעפל הסנמ , תיניערג הצצפ םקממ לינוא , תא דימשהל ןכומ תויהל ול ונתינש תודוקפ ףקותמ
גתמ יתוהמ םויאו הדימב טייגראטסה הל . ג לש הריקחה ךילהת ךלהמב ' קוחר אל בושי הלגמ אוה ןוסק
ועיגה הילא הדימריפהמ , וב היירכב םידבוע םדא ינב יפלא . םירבוד בושיה יבשות הקיתע תירצמ , ו הרכמב
טייגראטסה בכרומ הנממ תכתמה התוא תירכנ . םיימוקמה םיחוטב ג יכ ' ה ןוסק אר לש גיצנ או , שמשה לא
ואוב תא םיגגוחו . המב ךל ה ג הלגמ תוגיגח ' בותכל םיימוקמה לע רסאנ יכ ןוסק , לש ותבו רפכה שאר , יראש ,
השיאכ ול תדעוימ , אר לאל הווחמכ . גל תרפסמ יראש ' םימודק םיפילגוריה םיאצמנ ןכיה תעדוי איה יכ ןוסק
םהילא ותוא תחקולו , ליבקמבו תימוקמה הפשה תא ותוא תדמלמ . ג ' ה םיימוקמה םיבשותה יכ הלגמ ןוסק ם
וחקלנש םיקיתע םירצמ ץראה רודכמ םידבעכ שמשל שפיחש רזייח ידי לע יאקדנופ היחי וילע ליפטכ , רשאכ
לאה אר השעמל אוה הז גוסמ ליפט . םינש יפלא ינפל אר דגנ תוממוקתה הלחה ץראה רודכב , טייגראטסהו
רבקנ תנמ לע תא עונמל ותרזח . אר טלמנש , וידבע לע רסא בכוכב בותכל מל תנמ לע עונ דרמ לש תונשיה . ג ' ןוסק
ה תא אצומ םע שוטרק תא םירשפאמה םילמסה ץראה רודכל הרזח גויחה , ןורחאה למסה אלל . ןמז ותואב
םע תודידי ירשק חתפמ לינוא יראש לש היחא , הראקס .
הליחתמ הלודג לוח תפוס ןמזב תוגיגחה , הכלהמב תתחונ הדימריפה לע תיקנע תיללח , רותב הב שומיש השועה
ןכ התיחנ . תחלשמה ירבח רוחאמ וראשנש םיפקתומ יבשב םיחקלנו . הדימריפה לע תלשוכ תורעתסהב
אר לש הניפסהו , המלענ םוטאה תצצפ יכ לינוא הלגמ . ג םע הבשנ אוה ' ןוסק םישובלה אר לש וילייח ידי לע
ץנ וא באז שאר םע תונוירשב ( תירצמה היגולותימב סורוהו סיריסוא לש םהילמס .) מ םיינשה לא םיאבו אר
ה לגתמ םהינפב ה ב שובל ינוערפ , ויניעו תורהוז יעבט אל ןפואב . לסחל הסנמ לינוא לשכנו אר תא , ליבומש המ
לש ותגירהל ג ' ןוסק . ברק יסוטמ חלושו לינוא תא הבוש אר עצבמה םי לועפ ה םיימוקמה לש ריעה לע . הראקס
גיהנמ המ םידחא םהו םיריעצ קשנה ילכ תא םיאצומ מ תחלשמה לש הפקתמ ליבוהל םיטילחמו ץראה רודכ
אר לע .
ג ' ןוסק גפוקרס ךותב ררועתמ , ןיטולחל אירב אוהשכ . אוה אר םע שגפנ ה ל עידומ ו טייגראטסה לש החיתפה יכ
יה תי תועט ה , חלשי אוה יכו םוטאה תצצפ תא וכרד בכוכב בצוח אוה ותוא לרנימה םע תקזוחמ , ךופהיש המ
קשנל התוא הש הממ רתוי ינסרה רבכ או . גל עידומ אר ' הפצמ אוה יכ ןוסק ונממ ל תא גורה ראשו לינוא
לש הפיסאב ובשנש םילייחה םיימוקמה .
הפיסאב ל קשנ אר רסומ ג ' ןוסק ל ותארוה תא עצבל ונממ שרודו רה לינוא תא גו . הראקס יכ להקהמ ול ןמסמ
הפקתמב ליחתהל םידמוע םה , ג תא ליבומש המ ' אר לש וילייח לע תוריל ןוסק לינוא םע ומצע טלמלו . םוקמב
םהלש אובחמה , דחא םע החיש תובקעב רפכה יריעצמ , ג הלגמ ' ןמיסה תא ןוסק ליעפהל תנמ לע ול רסח היהש
טייגראטסה תא . ג ' ןוסק , וא תוננתסה םיליבומ רפכה יריעצו לינ אר לש הדימריפל , הכלהמב םה םילגמ
43

אר יכ םיימוקמל שב םייוטע םדא ינב םה וישנאו ו ןויר םייתימא םילא אל . לינוא שדחמ גישמ הצצפה תא
הרטמב התוא ליעפהל טילחמו ירחא טייגראטסה תא ץצופל תא טלמיש ג ' ןוסק . יראש ךא תעגפנ הפקתמב
גו ' גפוקרסב התוא אפרמ אל אוהש דע רוזחל אלש טילחמ ןוסק וייח ולצינ וב . ךכב חילצמ אוהש רחאל , אוה
ןורחאה עגרב חורבל חילצמו ארב לקתנ , תאז םע , הצצפה ץוציפ ינפל םמצע תא טלמל םילגוסמ םניא םה .
ו לינוא ג ' ןוסק םיטילחמ אר לש תיללחה לא הצצפה תא ריבעהל , גוסנש ללחל הפקתמה תובקעב , ץצופתמ אוהו
תיללחה םע .
ץראה רודכל הרזחה דמעמב רשאכ םויס ידיל עיגמ טרסה , לינוא הדומ גל ' השעש לכ לע ןוסק , גו ' ןוסק רחוב
ל ה י םיימוקמה םע רוגל ראש , ו םתוברת תא דומלל ידכ תא תונבל םהל רוזעל םהייח יאמצע ןפואב . תא דומללו
םהלש תוברתה .

Stargate SG1

היזיוולטה תינכתל טייגראטס טרסה תא חתפל הטלחהה םע Stargate SG1 , שארמ הרכמנ רפסמל תינכתה
םלועה יבחרבו תירבה תוצראב תותשר , ןויכיזה תטישב ליעל הראותש
160
.
תינכתה , הילע םידיעמש יפכ היקיפמ , דחא דצמ ינוידב עדמ ינייפאמ תללוכ , לש תואיצמב תנגועמ איהש ךות
ונימי . ה לע יארחאה דוקיפה - Stargate תוצרא אבצ אוה תירבה , תראתמ הלילעהו י ופטחנ םדא ינב וב םוק
ינפל יפלא םישלופ ידי לע םינש יש תנמ לע ללחהמ ש כ םהל ושמ םידבע , טרסב תראותמה תואיצמל הבחרה
ומצע . התייה םהלש הדובעה רקיע םיקיפמה ירבדל : "In keeping the mythology established in the
movies ." טרסב רידגהל ולחה התוא היגולותימה סיסב לע רופיסה תבחרה ךשמה .
161
יכ שיגדהל בושח
ע תויגולותימ לש בר רפסמ םע תבתכתמ טייגראטס הרדסה תוקית – תירצמ , תילבב , תיקטצא , תידרונ
תורחאו .
הרדסה המצע תמייקתמ םינש שולשכ רחאל ב וגצוהש תוערואמה טרס . ךלהמב ולא םינש טקיורפ טייגראטס
ןמממו רקוח ףוג םע רבד לכל יאבצ עצבמל ךפוה . תרגסמב הרדסה הלגתמ יכ היסקלגה בור
162
טלשנ ת ידי לע
םשב םירזייח עזג דלואג ( Gou'ld ) . ה דלואג יליפט ןימ אוה השועה םיאקדנופב שומיש ג הרדסב םינוכמה ' הפא

160
Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 8
161
Ibid. pp. 9
162
תויסקלג ןיב גויח רישכמל טייגראטסה שמשמ ובש ומצע טרסהמ יוניש עיפומ ןאכ , קר תועסמל םישמשמ טייגראטסה הרדסב
בלחה ליבש תייסקלג ךותב .
44

( Jafa ) לודיג תבוטל היאצאצ ם לחז לש ינושאר בצמב םה רשאכ . םיאצאצה תעגה םע תורגבל , םיאצומ םה
יש שדח ליפט י םתוא אש . םיאקדנופה םיאצאצל ומל םישטננ ו ת םילבקמ וא אצאצ שדח דלואגה ידי לע
163
. לע
רודכ הרדסה יפ דלואגה םיטלוש אל וב דיחיה בכוכה אוה ץראה , תאז תובקעב ראותש אר דגנ דרמה טרסב
ומצע . םדוק ל הכיפה , דלואגה פ י ורז םידבעכ היסקלגה יבחרב םדא ינב תועצמאב םיטייגראטס לע םירוזפה
ו םינוש םיבכוכ תועצמאב םהמ דחא לכל גייחל ןתינ תידוחיי תבותכ . דלואגה גישהל םישוחנ חמ הטילש שד לע
ץראה רודכ , םהילע םויא םיווהמה םיילאיצנטופ םיאקדנופב עפוש אוה ןכש . תדקפמ לש תרהצומה המישמה
ה הל איה טייגראטס י תויגולונכט גישהלו דלואגב קבא תומדקתמ הל ץראה רודכל רוזעל ולכויש י דלואגב קבא
יגולונכט ןורתי ילעב םהש .
ראטסה ותרגסמב ןנוכמ עוריא גיצמ טולייפה קרפ לא םיגייחמה םירז ידי לע ףקתומ ץראה רודכ לעש טייג וי ,
םישלופ , םיפטוח תלייח םיטלמנו . סיפופא דלואגה אצמנ הפיקתה תווצב , לבנה תומד תא הווהמה
( Villain ) תונושארה תונועה ךרואל יזכרמה , גהו ' קלאיט הפא ( Teal'c ) , הרדסה ירוביגמ דחאל ךפוהש . ריקחתב
ףשוח עוריאה וידקפמל לינוא טרסב רקיב ותוא בכוכב טייגראטסה תא דימשה אל יכ ךרד חלשנ אוהו
טייגראטסה עריאש תא תולגל גל ' השילפה העיגה ינשה דצבש בכוכהמ םאהו ןוסק . ג ' ןוסק , יראשל יושנה ,
וז תורשפא ללוש , לינואל ףשוח ךא מישר ו ת ותעדל םירומאה םיפילגוריה טייגראטסל גויח תובותכ תויהל
יבחרב םינוש ה םוקי . רטרק התנמס , תווצה ישנאמ לינוא לש הרדסה תורוביגמו , םיבושיח תועצמאב הלגמ
םייטמתמ דציכ ג הליג ןתוא תובותכב שומיש תושעל ' ןוסק . ה לע ןומאה לרנגה הרומ יוליגה תובקעב עצבמ ,
תירבה תוצרא תואישנ רושיאב , עשת תמקה לע ה םינושה םיטייגראטסה תא ורקחיש םיתווצ , קומ השעמלו ם
ה - SG Command . לינוא , גו ותינגסכ רטרק םע ' החמומכ ןוסק , לש דקפמל ךפוה SG1
164
. ג ' ןוסק ףרטצמ
סיפופא דלואגה ידי לע הראקסו יראש תפיטח תובקעב . יראשב ןומאל התוא ךפוהש ליפט לתשומ - טנ , גוזה תב
לש דלואגה . ג הלגמ תחלשמ תרגסמב ' הלרוג תא ןוסק ותשא לש , לינוא ךא , גו רטרק ' סק יבשב םילפונ ןו . םה
יחילצמ הל ם י יט לש ותוכזב טלמ א קל ( Tealc ) , ה סיפופאב קבאיהל הרטמב ץראה רודכ דצל קורעל רחוב
הו דלואג ומע ינב רורחשל ליבוהלו . םג הבשנ תוטלמיהה ךלהמב הראקס , ה לינואש ימכ גצומ בישחמ ונבכ
ץמואמה . הראקס אגל ךפוה דלו , א לש םנב אוהש רגוב אצאצ וב לתשומו ןומאו סיפופ - טנ . החטבב הרזחה םע

163
Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 18
164
Ibid. pp. 16
45

ץראה רודכל ולש תווצב הווש רבחכ קלאיט תא ףרצל דנומאה לרנגמ שקבמ לינוא לש ומויסב קרפ החיתפה
165
,
166
.

ונועב ת תינימשה דע הנושארה תינכתה תלילע תדקמתמ הנוכמש המב םיצירעמה ידי לע The Gould Arc
167
.
תווצ לש תונויסינהו קבאמה תא ןחוב הז קלח SG1 הלו תושדח תויגולונכט אוצמל י ב קבא דלואג םמצע . עסמה
ה לש רקחל םתוא ליבומ דלואג , םהלש תימינפה תיטילופה היכרריהה , יבגל םייוליגו םירחא םיעזג םע תורכיה
כה יסחי תקולח היסקלגה יבחרב חו . הנשמ תולילע רפסמ תומייקתמ וז לע תלילע יבג לע . ןהבש תוטלובה :
ג לש עסמה ' הל ןוסק ה תועמשמ תא ןיב -
168
Ascending ( תולעתה ) , בלשל תינויצולובא הציפק אטבמה יוטיב
םויק לש רחא . תינימשה דע תישימחה תונועה לש דקומה אוה הז אשונ , ה לש קבאמ גיצמ אוהו - SG1 ב דלואג
סיבונא םשב
169
. ה םע תורכיהה -
170
Asgard
171
, עזג ב םחלנש דלואג רבעב םתוא חצינו , קבאמב קוסע םויכ ךא
לע ולש יטנגה ןווגמב לודלד חכונ ותודרשיה לש םינש יפלא לשב םייטנג םייוסינ םיטובור וננ לש השילפו
םילפכשמ םהלש םיבאשמה תא םילכמה . טובישה תלאשב ןויד ללוכ הז שגפמ , ןמזב הטילשה , לומ ףוגה
ו הנוכמה ה היצולובא . איה תפסונ הלילע גה לש דרמה ' הפא
172
ולש תויועמשמהו , תולאש ןהב ש תויצ ל , תרוסמ ,
תוריחו דובכ . טייגראטס לש תינימשה הנועהמ לחה תמייקתמ סיטנלטא טייגראטס הרדסה יכ ןיוצי SG1 ,
הילא ליבקמבו , ריעה תא תרקוחה תיאבצ תחלשמב תקסוע איהו / ידי לע התנבנש סיטנלטא ללחה תניפס
טייגראטסה תשר תא ונבש םינומדקה .
הרדסה לש רשעו עשת תונוע , רס םג ומכ ךשמהה ט The Ark Of Truth , כ תורדגומ - The Ori Arc , הו ן
גיצמ תו םשב תד לש השילפה תא Origin תרחא היסקלגמ
173
. תא ונבש םינומדקה יכ הלגתמ ולא תונוע ךרואל
םימע ינשל וקלחתה טייגראטסה – תוברעתה יאו יעדמ שפוחו תוריחל ףואשל שיש ונימאהש ולא ( םינוכמ The
Alterans ) , אהש ולאו תדמתמ תוברעתהו תדב ונימ ( The Ori .) ועיגה םיינשה ןיב קבאמה תרגסמב

165
M. Keith Booker, Science Fiction Television, Pregger Publishing, Connecticut, USA, 2004, pp. 177
166
Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 16
167
http://www.gateworld.net/omnipedia/races/g/goauld.shtml
168
http://www.gateworld.net/omnipedia/miscellany/a/ascension.shtml
169
http://www.gateworld.net/omnipedia/characters/a/anubis.shtml
170
http://www.gateworld.net/omnipedia/races/a/asgard.shtml
171
Asgard – תידרונה היגולותימב םילאה ריע לש המש .
172
http://www.gateworld.net/omnipedia/races/j/jaffa.shtml
173
http://www.gateworld.net/omnipedia/races/o/ori.shtml
46

ה - Alterans הילכ ףסל , ה הב םתוא וקיבדהש הפגמ לשב - ,Ori תייסקלגל םהלש היגולונכטה םע וטלמנו
טייגראטסה תשר תא ונבו הירפמיא םמצעל ומיקה םש בלחה ליבש . ולעתה תוצובקה יתש רבד לש ופוסב , ךא
ה - Ori ישמה הל וכ י ב קבא - Alterans םתטילש תא ססבל הרטמב . לש השילפה תא תוגיצמ רשעו עשת תונועה
ה - Ori לכ תא ףיפכהל םהלש בלצה עסמו בלחה ליבש תייסקלג לא םתנומאל היבשות , לככש הסיפת ךותמ
םינימאמ רתוי םנשיש םכרדב , רתוי םיקזח םמצע םה . םלומ דמוע תווצ SG1 ש מ םתוא סיבהל ךרד שפח .
נוע תוקסוע ולא תו רהצומב הנומאה אשונב , תדה , היצולובא , לש תולאשו עדמה דיקפת תוילרטינ תירסומ
תיעדמו
174
.

תוישארה תויומדה :

ליעל גצוהש יפכ , טולייפה קרפ , Children Of God , כרומה יזכרמה םירוביגה תווצ לש ותיינב תא גיצמ ב
תויזכרמ תויומד עבראמ .

ג לנולוק ' לינוא ק
175
– תומד ג לש ו ' תססובמ לינוא ק טרסהמ תומדה לע ןושארה , תמלוגמו ציר ידי לע ' ןיד דר
ןוסרדנא . ןוסרדנא ידי לע תרדגומ תומדה אוה תודוקפ לבקל ןמואש תורמלש לייחכ ןופצמה וצ יפ לע לעופ
ולש ישיאה ; רירמ יפוא לעב , עשורמו שבי יטסקרס רומוהו
176
. שיאה הידגרטה ךותמ הבר הדימב ענומ לינוא תי
ונב תא דביאש באכ ולש
177
, צ ' ילר , ש רומאכ , ויבא לש חדקאה םע קחיש רשאכ הנואתמ גרהנ . םינוש םיקרפ
הז אשונב םיקסוע , ןיפיקעו ןירשימב
178
.
לינוא לבוסש ימכ ראותמ דמ ותוא ליבומש ןואכי לא תודבאתה ףס . ותשאמ שרגתמ אוה , אבצהמ שרופו .
ךילהת ה ופרטצהב ךורכ ולש ישיאה םוקיש ות פל טייגראטסה תדקפמב תוליע . תינכתל םיימשרה םיכירדמב
הלועמ םחולכ לינוא ראותמ , יטקרפו ןונש , הרקמ לכב תוכמס לבקל הטונ וניא יכ םא . קוסיעה לש ואיש
רורחשב אוה לינוא לש תוהבאה תסיפתב הראקס , ץמואמה ונב , המ דלואג וב ןכושש
179
.

174
http://www.gateworld.net/interviews/myth_maker_part_23.shtml
175
http://www.gateworld.net/omnipedia/characters/o/oneilljack.shtml
176
Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 10
177
http://www.syfy.com/stargate/cast/oneill/index.php
178
Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 26-27
179
http://stargate.wikia.com/wiki/Pretense
47

טסימיספ אוה לינוא , םע דדומתמ אוה תינכתה ךרואלו תוכמסהו תוגיהנמה תלבק םעו ונממ תרדענש תוהבאה
הילא שרדנ אוהש . יטנמור חתמ םייק שמוממ וניאש רטרק ןיבל וניב . יאקירמאה טסאקפייטה תא גציימ אוה
יסאלקה – ןויוושו תוריח לש םייאקירמאה םילאידיאה תורישל וייח תא שידקמו לגדל ארקנה םחול לייח .

ג לאינד ' ןוסק
180
– ג לש ותומד ' תססובמ הרדסב ןוסק ןושארה טרסהמ תומדה לע , תמלוגמ איהו לקיימ ידי לע
סקנש . ג ' אוה ןוסק ןשלבו גולופורתנא , תוקיתע תויוברתב החמתמה . ג ' ןוסק ןוצרה ךותמ ענומ טרסה תסרגב
חיכוהל ה תא הירואית ולש געלל דקומל ךפוהו ימדקאה דסממהמ קחדנ אוה היטעבש תודימריפה יבגל . אוה
ב הכוז ולש הירואיתה תא חיכוהל טרסה ךלהמ , ןכ תושעל תנמ לע ץראה רודכל רוזחל אלש רחוב ךא . ךלהמב
ישות בר ןעדמו םחולכ הלגתמ אוה הרדסה י ה , תונורתפ עיצהל תנמ לע ולש עדיב שומיש השועה ב םיבצמ
םישק . ג לש ירקיעה עינמה ' אוה תינכתה לש תונושארה תונועה ךרואל ןוסק וצר ונ ריזחהל תא א ותש , איצוהלו
הב ןכושש דלואגה תא הנממ , החלצה אלל ךא , לשב התגירה קלאיט ידי לע . תאז תובקעב , רבוע ג ' ןוסק רבשמ
ו ישיא לש ךילהת ימצע שופיח . ג לש תודדומתהה עסמ אצמנ תיעיברה הנועה דקומב ' ןדבואה םע ןוסק
רתוי הלענ םויקל ולש תינחורה תולעתההו . םג ומכ ונויסינ ב תא אוצמל תווהל רומאה סיפופאו ותשא לש הנ
דלואגה לוסיחב חתפמ
181
.
ג ' רדייסטואאל בשחנ ןוסק , לעב ה תולכתסה הנושה םלועה לע . תא למסמ אוה הבר הדימב יעדמה , הז ןעשנש
םלועב רדתסהל ליבשב חוכ לע תוחפו עדי לע רתוי . העבטב תימיטפוא ומלוע תסיפת , וז תא תדגונכ תרדגומו
לינוא לש , ימיספה רירמהו . ןעדמ ותויה םג ומכ , תיזיפ שלח , קלאיטו לינואמ הנושב .
קלאיטו רטרק םע תופתוש לש השוחת עיבמ אוה הרדסה ךרואל – ףתושמה קוסיעה תובקעב הנושארה םע , םע
תויה לשב ינשה ם דלואגה לש תונברוק , הרזחב ותוא גישהל םיקבאנו םמלוע תא ודביאש .

רטרק התנמס ןטפק
182
– סייט הרבעב םויכו ברק ת יאקיזיפ ורטסא ת תיחמומ תינעדמו תיטרואית . איה רטרק
טייגראטסה תלעפה ןפוא תא החנעפש ימ , אל ךא ןפוא תא וב גויחה . הצימא איה , תרבל תבשחנו הרוסמ
הכמסה תעלות ירוח לע תיעדמה הירואיתל רושקה לכב רתויב הלודגה . רטרק הרדסה לש תימינפה הירוטסיהב
ב הקבאנש ימ איה טייגראטסה תינכת תא ליעפהלו בצקתל תנמ לע ןוגטנפ , הרדסב ןושארה טרסה םדוק . רטרק
כ תשמשמ לינוא לש ותינגס . המאמ המותי איה , םיכרד תנואתב הגרהנש , היבא תא המישאמ איה הב , ךא

180
http://www.gateworld.net/omnipedia/characters/j/jacksondaniel.shtml
181
http://www.syfy.com/stargate/cast/jackson/index.php
182
http://www.gateworld.net/omnipedia/characters/c/cartersamantha.shtml
48

היבאל המודב אבצל תפרטצמו ןוסאה םע המילשמ איה םיסחיב רבשמ רחאל . דבלמ תדקפמ לש האפורה
ייגראטסה ט , םישנה ברקמ הב רתויב הריכבה הגרדה תלעבו טייגראטסה תינכתב הדיחיה השיאה איה .
תינכתה ךרואל תלקתנ עדיו דיקפת לומ שגר לש תומלידב בושו בוש רטרק , םאה תומד לומ תמחולה תומד וא
תבהאמה , תויטקרפ תודוקפ עצבל תשרדנש תלייחה לומ עדי תשפחמה תינעדמה . לשמל , בל תסראתמ איה רוח
טייגראטסה תינכת תא בוזעל הנממ שרודה רקה ןיאושינה בקע ו ב י ם , לש ופוסב תברסמ איה הל הטלחה
רבד
183
. ג לאינד גציימ ותוא םלועה ןיב הזתניסה תא תגציימ רטרק ' לינוא םיגציימ ותוא םלועה ןיבל ןוסק
קלאיטו . הליבקמ השיאכ הלש תורזה המ תדימב תווצב קלאיט לש וזל
184
.

יט א קל ( Teal'c )
185
– ג ' הפא , שונא ןב ל יאקדנופ שמשמה לחז רגוב אל לש דלואג , רוע רוחש . ג ותויה ' הפא
קינעמ קלאיטל תרפושמ תואירב דחא דצמ , תלעות תרסחל שונא ןבכ ולש תינוסיחה תכרעמה תא ךפוה ךא
ןיטולחל לחזה אלל , רמוא הווה – ב תטלחומ תולת דלואג וכותבש . איה ומע תפשב ומש תועמשמ " חוכ " . אוה
סיפופא לש םיעצבמה ןיצקכ טולייפה קרפב גצומ , הל תנמ לע קרועה י ומע רורחש ןעמל קבא . דקומ אוה קלאיט
דלואגב טייגראטסה תווצ לש קבאמל רושקה לכב עדי . ל לעמ ןב אוה - 100 םינש , יושנו דליל בא . םיתיעל
אוה תובורק קתוש , הקומע תישגר תובכרומ תלעב תומדל בשחנ אוהו . ויבא ש כ שמי לש םיעצבמה ןיצק דחא
ה דלואג , רשא דע ברקב דספה תובקעב גרוהל אצוהו . הל הרטמב סיפופא לש םיעצבמ ןיצקל ךפה קלאיט י קבא
ויבא תא גרוהל איצוהש דלואגב . סיפופא לצא דיקפתב ומדוק םע קודה רשק םייקמ קלאיט , ו םיפתוש םהינש
םתפיאשב מנ םה וב דובעשהמ םמע רורחשו דלואגב קבאמל םיאצ . לש םיעצבמה ןיצקכ ודיקפת תרגסמב
םיינומה חצר ישעמ ליבוהו עשפמ םיפח ףטחו חצר קלאיט סיפופא , תאז סיפופא לש תודוקפל תויצהמ קלחכ .
טייגראטסה תווצ םע שגפמ רחאל קרע קלאיט , שגפמ דלואגל תיתימא תודגנתהב הנושארל לקתנ וב . אוה
ה זרכוהו דגובכ רדגו " הטרג ןונ הנוסרפכ " ב ומע ינב ברק , תויולכנתהל ליבוהש המ ותשורגל ונבו . ךלהמב
ונב הרדסה גל ךפוהו וכותל דלואג לבקמ ' הפא םימיוסמ םירקמבו ומצע קלאיט דגנ קשנכ שמשמ אוה , ידי לע
סיפופא .
ה םחולה רותב ראותמ קלאיט טסילאידיא , שה תיילשאמ חכפתהש ימ ומע ינב רורחש תבוטל קבאנו דובע . אוה
יאש םחולה ולש םולחה ןעמל לוכה בירקהל ןכומו שאונ רמוא ונ . לע הטרח אלמכ ראותמ אוה םיבר םיקרפב

183
http://stargate.wikia.com/wiki/Pete
184
Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 110
185
http://www.gateworld.net/omnipedia/characters/t/tealc.shtml
49

וישעמ תובקעב ונבל דיעוהש לרוגה , השע ומצע אוהש םישעמה לעו . תא שממל חילצמ אוה תינכתה ךרואל
ומע תא ררחשל ומולח .
לינואל המודב , תובורק םיתיעל תוהבאב קסוע ומצע קלאיט . וציל קבאנ אוה ותוא ליצהלו ונב םע רשק ר ,
ומע ינב לכ יבגל תוירחא שח הבר הדימבו , ןיעמכ ןנוכמ באו גיהנמ . רזה לש דיקפתה תא עיבמ קלאיט – אוה
וקלחב ישונא , טייגראטסה תינכתב בלתשהל רחובו ץראה רודכל רז . םע תודדומתה לש עסמ םג אוה ועסמ
צובקב תובלתשה לש עסמ םגו באו גיהנמכ ודיקפת נב ת קרע הילא םדאה י .
50

ד קלח ' – חותינ

טייגראטסב רוביגה לש יתימה ךלהמה – לבפמק יפ לע חותינ
186


תלילע ןהלש תישיאה תוחתפתההו תויומדה ןיב םיסחיב תדקמתמ טייגראטס , המוחתב תחא לכ . תוראומ ןה
םהלש החפשמה יבורק םע ןהלש םיסחיה תוכרעמ ךרד ( ולא ויהי םייח , םיתמ , כונ וא םירדענ םיח ) , םע תחא
ןתוליעפ ךרדו היינשה . ףתושמה עסמה ןיבל ןהמ תחא לכ לש דרפנה עסמה ןיב דירפהל השק וז הניחבמ .
ךרדל וירבח לש דרפנה עסמהו ףתושמה עסמה תא םדקמו ריאמ רוביג לכ לש ישיאה עסמה םיבר םירקמב .
ה - Monomyth סמל םתאיציו טייגראטסה תלעפה םע ליחתמ טייגראטס ירוביג לש ע . תודוקנב ליחתמ עסמה
תויומדהמ תחא לכל תונוש . ג ' רבכ םיאצמנ לינואו ןוסק ב עסמ לש גוס ומילשה הרדסל םידקמה טרס , קלאיט
רטרקו םיליחתמ םעסמ תא המצע הרדסה לש טולייפה קרפב .
ל הריחבמ ןמצע תא ףיפכהל תויומדה תושרדנ טולייפבו םידקמה טרסב רבכ רהבומש יפכ תלדבנ םיכרע תכרעמ
וריכה התוא וזמ . יכ הארנש יפ לע ףא עסמל האיציה תא םירחובה םירוביג םה , ומכ לינוא לש המכסהה
ה תווצל ףרטצהל - SG1 , וא סיפופאב דוגבל קלאיט לש הריחבה , עסמל האיציה תא תבצעמה היווחהש ירה
ג לצא ' ןוסק , ו תיטמוארט איה קלאיטו לינוא ה וזכ ש וב םלועהמ ידיימ ןפואב םתוא תקתנמ הכ דע וה . לינוא ,
ו לבא בא אבצהמ שרופ ןושארה טרסב ולש עסמהמ רזחש , רחבו ותשא תא בזע ב תודדובתהו השירפ ייח .
קלאיט , קרוע םילאו דח ןפואב ינשל דחא אבצמ דמעמ לע רתוומו וטאטסו ס םייתרבח – םיכרע םלוס תבוטל
שדח ו ףתושמ . לע רבוע המוד ךלהמ ג ' ןוסק הליהקב גיהנמל ןעדממ ךפהש בהוא לעבו רחא בכוכב , דבאמה
ותשא תא החבאב . הילע הפכנ ונניא הלש עסמהש הדיחיה , רטרק איה , תווצל הרובע רבעמהש SG1 המ הדבעמ
שקבתמו יעבט אוה .
םהלש תמדוקה םיכרעה תכרעמ לע עדומ ןפואב םירתוומ תווצה ירבח לכ תאז םע , םמצע תא םיפיפכמו
ב תמלוגמה תלדבנ םיכרע תכרעמל הריחבמ ב םתוליעפ - SG1 . וז םיכרע תכרעמ כ תרהבתמ הרדסהש לכ

186
תגייסמ הרעה : גוס ינש רציימ הרדסכ טייגראטס לש הנבמה רופיס י – לעה תרגסמ אוה ןושארה , תויומדה לש יתבר קבאמב תקסועה
ןהלש תופיאשהו . קרפו קרפ לכ לש יטרקנוקה רופיסה אוה ינשה . לעה תרגסמב רקיעב קסעתמ הז חותינ , םיקרפב שמתשמ אוהש ךות
ןחבמ ירקמכ םייפיצפסה . בה קרפה תמרב חותינל םימיאתמ לבפמק לש הירואיתה לש םימיוסמ םיקלח דדו . הז הרקמב , סחייתהלו תוסנל יתרחב
לעה תרגסמל רשפאה לככ .

51

תמדקתמ , דיקפתה תושירד לש אצוי לעופ איהו . תויומד עברא שיגפמ הז בצמ תונוש , ההז היצאוטיסב .
תלילע תא הניעטמ הז שגפמ םע תויומדהמ תחא לכ לש תודדומתהה הרדסה טייגראטס ב תויגרט / תוימוק
תינייפואה ל ה , כ לבפמק םג ןמיס התוא היגולותימ לכ לש עונכשה תלוכיל סיסב .
ג לש ןדבואה ' ןוסק ותשא תא ; ב קלאיט לש הריחבה - SG1 , רתויב הבורקה ותחפשמו וירבחל ךפוהש תווצ
ונבו ותשורג לע רזוג אוהש לרוגהו ; ונב לע לינוא לש דימתמה לבאה , אמגוד םה תו תא הוולמש תויגארטל
הרדסה לכ ךרואל תויומדה . תאז םע , ה יפואה נשל תחא ןהלש דגונמ י המצע היצאוטיסלו הי , תרצוי ללש
םיבתוכה ידי לע רידת תולצונמה הידמוקו רומוהל תויורשפא . קלאיט לש ותומד , אמגודל , םלש ךילהת תרבוע
ביבס רומוהה תייגוס
187
, חמצ הב תוברתהמ תועיגמה תוחידב רפסל הסנמ אוה םיבר םיקרפבו , אלש תוחידב
דבלמ שיא תוקיחצמ ו . תומד הלש תוישנה תמועל הלש תיאבצה תלוכיה תא חיכוהל תשרדנ רטרק לש ה
188
.
תוימוק תויצאוטיס רציימה ןיינע , תושירד לשב םישבתשמ דימתש הרואכל םייטנמור םישגפמ ביבס דוחייב
דיקפתה
189
. ג ' רידת ןפואב הז ןובשח לע הז םיחדבתמ לינואו ןוסק , קלחכו םניב תוישיאב דוגינהמ קלחכ
ומתהה ךילהתמ היצאוטיסה םע םהלש תודד . ג לש ןויסינה איה ןורחאל אמגוד ' יהימ לינואל ריבסהל ןוסק
תירצמה הלאה Hathor :
Jackson: Hathor was the Egyptian goddess of fertility, inebriety and music.
O'Neil: Sex, Drugs and Rock and Roll?
Jackson: In a manner of speaking.


187
Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 117
188
Ibid. pp. 112
189
Ibid. pp. 46
52

ל רוביחה ישממה םלוע
תובר תויגולותימל המודב , ישממה םלועל רוביח לש הקינכטב תטקונ טייגראטס םג . ינש תלבקמ וז הקינכט
םייוטיב .
ןושארה , ץראה רודכל םוקיה ןיב הדרפהו יתימאה םלועב תוחכונ . ץראה רודכ לע תאצמנ טייגראטסה תדקפמ ,
ב תיטרקנוק - Cheyenne Mountain , ודארולוק . תויומדל שי יעוצקמו ימדקא עקר , ולדג ןהו ( קלאיטמ ץוח )
הראב " ב . תושפונ ןה רשאכ - תירבה תוצרא יבחרב תובבותסמ ןה . הלילעה ןמזב תמייקתמ םהלש הרגשה
רכומה םלועב . ךכמ הרתי , פופ תוברתו םייתימא םיעוריאל םיסחייתמ םינושה םיגולאידהו הרדסב םיעוריאה
תיוושכע
190
. ךכב , ותב תמייקמ טייגראטס םידרפנ תומלוע ינש הכ – ינוידב עדמה לש םלועה , רבעמ אצמנה
ץראה רודכב אצמנה יתימאה םלועה ודיצלו טייגראטסל . הייפוצ לש םוימויה םלועל הרדסה ירוביג לש הברקה
ריבגמ , יתנבהל , תא הרדסה ינכרצ לש תוהדזהה תלוכי תויומדה םע .
ינשה , יסותימב הרדסה תלילע השוע ותוא שומישה אוה םימייק ם . טייגראטס ה תא תחקול הירוטסיה
ו ה תושונאל תרכומה היפרגותימ , שדחמ התוא תשרפמו . הד לש ךילהת השוע איה - םיסותימל היצזיגולותימ
םימייק , תרייצמ הרדסה התוא םלועה תנומתל םתוא סייגל הרטמב . לשמל ךכ , םיקיתעה םילאה , ולא ויהי
סיפופא , אר , במ רתוי אל םה םירחאו סיבונא היגולונכטב שומיש תושועה רחא בכוכמ תויר תנמ לע תא גישהל
ןהיתורטמ . םינוש םירקמב םיסיוגמ םידרונהו םייניסה םילאה םג . ה ינורחא ם ה ידי לע םיגצוימ - Asgard ,
םדא ינב םע םהלש תורשקתהב םידרונ םילא לש תומרגולוה םישבולה . ה - Asgard םינטק םישנא לש עזג םה
םירופאו – נל הצירק אשו ה םירזייח הו בע " תיראלופופ תוברתב םימ .

םלועה רובט
תעה תא ןקתל ןויסינ אוה טייגראטס ירוביג לש עסמה תינוציח הילכ ינפב תדמועה תושונאה לש די .
םלועה רובט טייגראטסה אוה וז הניחבמ . לש תוליעפה SG1 טייגראטסה לש שדחמ השמשהב הליחתמ –
ךלהמ שרפל ןתינש ה לש ותליחתכ ביח שדחמ רו םלועה רובט לא . רוביח הז טייגראטסה רבקנ רשאכ עדגנ ,
ידי לע תולוחהמ ותאצוהו עדמה , ידי לע םלוגמה םיגולואיכרא , ש איה רשפא ה שדחמ רוביחה תא . םוקיה
ןיב תיעבטה המירזה העדגנ ובש םוקי אוה טייגראטסל רבעמ הלגתמה םלועה רובט ץראה רודכל . הז קותינ
ש תוחתפתהה תא רשפא יאמצע ןפואב ץראה רודכ ל םלועה רובטמ קתונמב ו וילע ןגה דלואגה ינפמ תינמז .
הרדסב םימעפ רפסמ הלוע ןגמה קותינה תלאש , תואמגוד רופסניא ךרד בושו בוש תיחדנו – הלילע תניחבמ

190
Keith Booker, Science Fiction Television, Pregger Publishing, Connecticut, USA, 2004, pp 178
53

טייגראטסה לש השמשהו שדחמ רוביח תויהל בייח הרדסה . למסכ , טייגראטסה אוה יתש ןיב רבחמש רעש
תוסיפת תורתוסו תודגונמ םלוע – םדאה ינב לש תוריחל תארוקה וז םה רשאב , םהלש דובעשל תארוקה וזו
םיטלושו םילא תויהל םירמייתמה דלואגל היגולונכטב הפידע .
םלועה רובטל שדחמ רוביח לש ךלהמה ךכ םא וב שומישל השדח תועמשמ ןתמ השעמל אוה - רישכמ אל
תודבעו לוצינל , פש היגולונכט אלא תושונאה תא תחתו םוקיל ל תרשפאמו תולג תודוס תא וי . היגולונכט
תדבעשמ אלו תררחשמ . דלואגה ידי לע טייגראטסב ילילשה שומישה , יתרבחה רדסהו ה הלגתמ וירוחאמ – םה
לש שובישה מו לא המירזה םלועה רובט . ה ירבח לש קבאמה - SG1 תתל םהלש ןויסינה הבר הדימב אוה
כטב שומישל תרחא תועמשמ םוקיב םייקה רדסה תא תונשלו וזה היגולונ .

ךרדל האיציה
םילדבנ םינפוא השולשב שחרתמ טייגראטסב רכומה םלועהמ הדירפה ךלהמ .
תכרעמה ביתכת אוה ןושארה ןפואה . תידוס תיאבצ תכרעממ קלח ןה תויומדה , הלאככו אבצב םידבוע םה
תירבה תוצרא , א הלידבמה תוידוסל םישרדנו וילא םיסיוגמ םלועהמ םתו . נ רסא ע ל י לע שיא םע רבדל םה
ש המו תינכתה מ שחרת ב תרגסמ ה , ל רבעמ הדובעל םהיפתוש . ינב ראשמ םתוא לידבמה יתרבח קותינ והז
םדאה .
ינשה ןפואה , אוה םלועהמ יזיפה קותינה ידי לע טייגראטסה ה םתוא ריבעמ רכומה םמלועמ רחא םוקמל . אוה
רודכל יתבר םוקיה ןיב דירפמש ףסה ץראה , ה לש עדומ תתה םלועל עדומה םלוע ןיב - Monomyth . םיבלשב
הרדסה לש רתוי םירחואמ ה ךפוה ללחב עסמ םירוביגה רובע ירשפאל , תיסחי תלבגומ תורשפא יהוז ךא
תנחבנה קר הרדסה לש םירחואמ םיבלשב . םלועה ןיבל םירוביגה לש םלועה ןיב הדרפה תמייק הז הרקמב םג
יתימאה – ללחה תינכת ינידמ דוס איה / םימעטמ םיחרזאה ינפב םלועל תפשחנ אל טייגראטסה תינכתו יאבצ
םיינוחטיב ( תיעיברה הנועהמ קרפה אמגודל Point Of No Return הז גוסמ שוטשט יצמאמ גיצמה
191
) .
יתייווחה קותינה אוה ישילשה ןפה . םירוביג העברא לש ןטק תווצב איה םירוביגה לש תוליעפה . ה ם רבוע םי
תא ה רשאכ םהלש םידקפמהמ ןומא לש הדימ תשרדנו ףתושמב תואקתפרהה ם חוודמ םי לע
היתואקתפרה ם
192
. םרובע קרו ךא תומייקתמ םהלש תואקתפרהה וז הניחבמ , םירחא אלו . םירזוח םה םנמא
םירחא וא ולאכ םיגשיהו תונבות םע םלועל , םירוביגה רובע ידעלב אוה עסמה ךא .

191
Thomasina Gibson, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 3+4, Titan Books, London, UK, 2002,
pp 78
192
http://www.gateworld.net/omnipedia/miscellany/links/internationaloversightadvisory.shtml
54

הקתפרהל האירקה
ל האירקה תומד לכ לצא תלדבנ טייגראטסב הקתפרה , תינכתה לש טולייפה קרפב גצומ הז ךלהמ Children Of
Gods תנשב שדחמ דוביעל הכזש 2009 ( תאז ירוקמה טרסה לומ רופיסהו תויומדה תדחאה תבוטל )
193
. לצא
הטושפ האירקב רבודמ רטרקו לינוא – רגתא םהינפב ביצמה ןמזמ ידי לע הקתפרהל ןומיז . ג לצא ' ןוסק
ןתיוולה ןטב לש בצמב רבודמ קלאיטו – תבצעמ היווח תובקעב הקתפרהל ןומיז . תא שרפל ןתינ תאז םע
תווצכ וידחי תויומדה לכ לע רובע ןתיוולה ןבכ טולייפה קרפ לש ךלהמה .
לינוא
הרדסל ןושארה קרפב טייגראטסה תדקפמ לע סיפופא לש הטישפ תובקעב הקתפרהל ארקנ לינוא . לייח אוה
פש אבצהמ שר , םיבכוכל רוזחל המכה , ומצע טרסב היה םהב . לייח אוה ולש ןמזמה ריעצ םע שגפמל ול ארוקה
לע ןומאה דנומאה לרנג טייגראטסה תינכת . לינוא לש רבעה תא םלגמ לייחה , ולש דיתעה תא רבד לש ופוסבו .
הטישפה רבד ול ףשחנ לרנגה םע שגפמב , טרסהמ המישמה רבדב רקחותמ אוהו . בלשב בריס אוה יכ הלגתמ הז
תודוקפל , רעשה תא סרה אל אלו לסיח תא רעשל רבעמש םויאה םויא לש הרקמב שרדנש יפכ . ךלהמב תוחישב
ריקחתה , דימשהלו הצצפ חולשל םא םינויד ידכ ךות ז לכב תא תא רעשה , יפלכ לינוא לש יהבאה ןפה ףשחנ
הראקס , יראש לש היחא , טרסהמ םיריעצה גיהנמ . ארקנ לינוא צתש תחלשמ לע דקפל חלשנו יאבצ תורישל א
ג לש ולרוגב הלע המ תוארל ' ץראה רודכל ותוא ריזחתו ןוסק . יראש םע דחי הראקס לש ותפיטח , תא הליבומ
ותלצהל עסמל לינוא . עסמל ותאיציב לינוא לש ןורחאה ףסה והז . עסמה דקומב אצמנ ךופהל ולש ןויסינה
ודיקפתב לשכנ וניאש ןגמ בא תומדל .
ק רטר
לש הנומיז רטרק טושפ אוה ףא , ומצע לרנגה אוה הלש ןמזמהו . איה יאבצה הדיקפת ףקותמ תנמוזמ רותבו
תינעדמה תיחמומה . תבצומ רטרק ב טייגראטסה תינכתב הלעופ תובקעב לינוא לש ותווצ . תווצל הלש ףוריצה
ינש דצמ תינעדמו דחא דצמ השיא התויה לשב לינוא לש תידיימ תודגנתהב לקתנ . ןמזמה תא למסמ לרנגה
ביתנה יעוצקמה הז ביתנב תומדקתהל הלש החטבהה תאו תאצמנ איה וב . הרכהב הלש ןוצרל הנופ אוה
הליעפ איה ןהב תורגסמב . רטרק לש הייחב באה דיקפתל תילובמיס םג איה לרנגה לש ותומד . הרדסה ךרואל
יבל הניב ערקל הליבוה טייגראטסה תינכתב הלש הריחבה יכ הלגתמ היבא ן , ג לרנג ' רטרק בוקיי , בזכואמה
סאנב ליעפ תורישב אלו עדמב התריחבמ " תסייטכ ריוואה ליחב וא א
194
. תורחא םילימב , הדיקפתב הלשכנ איה

193
Children Of Gods, Dir: Allan Lee, MGM 2009
194
http://stargate.wikia.com/wiki/Jacob_Carter
55

באה תא הבזכאו תבכ . לע תוצפלו בושל הל תארוקה תיהבא תומדכ הלש ןמזמה תומד תא שרפל ןתינ ןכ לע
יתימאה היבאל רבעב הקינעהש ןולשיכה .
ג ' סק ןו
לצא הקתפרהל האירקה ג ' קלאיטו ןוסק םירחאהמ תלדבנ . ג ' םיימעפ הקתפרהל ארקנ ןוסק . םידקמה טרסב
דרופגנל ןירתק ידי לע ארקנ אוה הרדסל , ולש הירואיתה תא חיכוהל ול העיצמה . םיוואמל הנופ דרופגנל
לש םיימינפה ג ' ןוסק ונוצר תא קפסל החיטבמו ןעדמכ דמעמו עדיל ימדקאה םלועב . ל תא תלמסמ דרופגנ
תיעבט לעה הרזעה , אר לש ולמס םע ןוילת ול הקינעמה תישנה תומדה איה , החלצהל חתפמל ךפוהה
טרסב ולש הקתפרהב . ג לע הפכנ המצע הרדסב ' ןוסק ותשא תפיטח תובקעב הקתפרהל תאצל , יראש , ידי לע
סיפופא . ג ' טייגראטסב יתבר עסמל חתפמה םג אוה ןוסק . אוה הז קה תא אצומש תפמ תא םיביכרמה םישוטר
טייגראטסה , ןויערה תא רטרקל קינעמו דציכ שימש ןפואב םתוא חנעפל . ומצע לש ןמזמה אוה וז הניחבמ
ולש תישיאה הידגרטה ךותמ דלונש . ג ' לע הוולש לש םייח הרחבש תומד אוה הרדסה לש ןוסק רחא תכל בכוכ
ותשא םע . עסמ ךותל ררגנו םילא טקאב ומלוע תא דבאמ אוה תלצהל היחאו ותשא .
תידדה הכינח לש ךילהת םייק גל לינוא ןיב ' ןוסק . לינוא ג תא ליבומ ' ותחפשמ לע קבאנה םחולה לש עסמל ןוסק
וכרדב ול רזועו . ג ' לינואל רזוע ודיצמ ןוסק תא ליחתהל עסמ ה הרפכ ו ה החילס ולש ונב תומ לע ומצע יפלכ , תאז
הראקס תא ליצהל ףתושמה קבאמה ךרד . ולה ןטב ג לש הרקמב ןתיו ' ןוסק , לש תומדכ שדחמ הדיל תראתמ
םחול - ןעדמ . חמ ותבהא תא אוצמל ולש ןוצרל היינפה ךרד ריכהל הכרדו שד בוש חוכב ו .
קלאיט
עסמל קלאיט לש וכרד ג לש וזל המוד ' ןוסק . האיציה ולש תא ןיטולחל לסחמ אוה וב ךלהמ איה עסמל תוהזה
ולש תימצעה ופא לש םיעצבמה ןיצק רותב סיפ ( רודכ לע הטישפה חוכמ קלחכ קרפב םימעפ רפסמ גצומ אוה
הראקסו יראש תאו תלייחה תא ףטוחש ץראה .) קלאיט " גרוה " היהש ימ תא , ןעמל םחול רותב שדחמ דלונו
ומע ינב . רבעשל וידוקפ דגנ ולש קשנה תיינפהב אוה הז ךילהת לש אישה עגר לש תלוכיב ןומא עיבמ אוהש ךות
עב עייסל לינוא וד ףסונבו , עייסמ אוה ה תווצל - SG1 הל י םיאצמנ םה וב אלכהמ טלמ . קהבומ יוטיב והז
קלאיט לצא תוימינפ תוקושתל , הרומו דחא דצמ ויבא ידי לע ול הלחנוהש תשרומכ הרדסה ךרואל תוקמונמה
ךרדה דיקפתב ומדוקו , םיעצבמה ןיצק , ינשה דצהמ
195
.
ושארה הנועה ךרואל ךשמנ קלאיט לש הכינחה עסמ טייגראטס לש הנ . אוה לש תווצב רבחל ךפוה SG1 תוכזב
ולש הקירעה .


195
http://www.gateworld.net/omnipedia/characters/b/bratac.shtml
56

רשאכ הצחנ ןושארה ףסה תא תושגופ ןה תויומדה לצא ףסה רמוש ןהלש ףתושמה עסמה לש . והז סיפופא
ומצע , םרבד ישועו דלואגה תא למסמה . למס אוה סיפופא שומישל הערל ו טייגראטסב עדיב יעדמה , תאז
תגשהו יוכיד תבוטל םידבע , לא תויהל תורמייתה ךות .
קבאמה סיפופאב חתפתהלו הלש םיימינפה םידחפה םע דדומתהל תויומדהמ תחא לכל רשפאמ , תחא לכ
העסמב . ףתושמ סרפו תפתושמ הרטמ םהל הקינעמ ומיע תודדומתהה ףסונב : אוהש ביואה תובקעב עסמ
יתבר דלואגהו סיפופא , ומצע טייגראטסב הטילשה תומדב הכרבו , םיבכוכל השיג ו תויגולונכטו םירחא םימע
תושדח . טייגראטסה אוה תויומדה לכ לצא ומצע ףסה יכ ןיוצי . קלאיט לצא , ג ' רטרקו ןוסק הווהמ אוה רעש
לכב םהילא הלגנש םוקיל יתימא ויתועווז , םימויאה תומולגה תויורשפאהו וב . למסמ טייגראטסה קלאיט לצא
לש דבעושמה םלועהמ ולש רבעמה תא םימדוקה וייח , שדחמ ומצע תא תונבל שרדנ אוה וב יאמצע םלוע לא .

םוכיס ךרדל האיציה ב - SG1
קלאיט ג ' ןוסק רטרק לינוא
האיצי ןפוא
עסמל
ןתיוולה ןטב ןתיוולה ןטב תועצמאב הקתפרהל האירק
ןמזמ
הקתפרהל האירק
ןמזמ תועצמאב
ןמזמ
ומצע אוה ומצע אוה דנומאה לרנג – ש תא למסמ
תומד באה
ריעצ לייח - ש למסמ
תאו ודועיי תא
לינוא לש ודיקפת
ןנוגמכ
ףסה
טייגראטסה
ףסה רמוש
סיפופא סיפופא סיפופא סיפופא
עינמ
תשרומ שומימ לש
לע הלחנוהש תוריח
והרומו ויבא ידי
ינחורה . ךופהל ןוצר
ומצעב באל .
תשדוחמ הרכה
ןגמ לעבכ ודיקפתב .
םייח עסמ תמשגה
ןעדמכ .
סמ תמשגה תינעדמכ םייח ע
תלייחכו .
ישנ לאידיא לש שומימ .
תירבג הרבחב הוושכ הלבק .
היבא לש הבזכאה ןוקית
הנממ .
תשדוחמ הרכה
ןגמ באכ ודיקפתב .

57

סרפה תלבקל דעו הכינחהמ

ןהמ תחא לכל לדבנ תויומדה לש הכינחה ךילהת . ףרוג ןפואב עסמהו םישגפמה לכ ורקסי אל הז קלחב , אלא
ואמגוד וגצוי רוביג לכ לש ךלהמל תוטלוב ת , הירואיתה תא תושיחממה .

קלאיט
לש ידיתעה גיהנמה דיקפתל ותוא תורישכמה תוניחב לש הרוש קלאיט רבוע היינשהו הנושארה הנועה ךרואל
ומע ינב דרמ . תונושארה טייגראטסה תדקפמל ולש תונמאנה תא תונחוב ולא ןיבמ . קלאיט יכ ןיוצי למסמ
חש םירוביגל הכרב הנושארה המישמהמ םולשב ורז , סרפ םהל קינעמ אוה עדי תומדב םהל רוזעיש ךרע רקי
ךשמהב . ףסה רמוש ידי לע תקנעומה הכרבהמ קלחכ תאז שרפל ןתינ , ףיקע ןפואב . ינשה קרפב אמגודל ךכ
הרדסב , " The Enemy Within
196
" , דלואגה תודוא ןוגטנפ ירקוח ידי לע לאשותמו רקחותמ קלאיט . קרפב
ומצע , הש םילייחה דחא ךותל ש תחלשמב ופתת המ ןושארה קרפ דלואג סנכנ ספותה ופוג לע הטילש לייחה לש .
קלאיט תושעל רשפאמ ופוג לע לייחה לש ופוגמ דלואגה לש ותאצוה תא רשפאיש ןדגונ אוצמל הרטמב םייוסינ .
ומצע לע לבקמ אוה ותוא שדחה וגא רפוסל ולש תיזיפ הפפכה יהוז . אוה קרפה ךלהמב קבאנ שלופה דלואגב .
קבאמה תחלצה רחאל ליחתמו תווצב הווש רבחכ לבקתמ אוה ימשר ןפואב ומע ינב תוריחל ולש עסמה תא .
ףסה תא הייצחה ינפל ולש יפוסה ןחבמה אוה הז קבאמ . הלבקה תא למסמ הז קרפ קלאיט לש םלוע תא
טייגראטסה תדקפמ תלמסמ ותוא שדחה םיכרעה . לש תורמה תא לבקמ אוה דנומאה לרנג , באל למס הווהמה
וכ לעב ןוילע קלאיט לש ודיתע יבגל לע ח .
קרפב Bloodlines לעבו באכ ולש ןולשיכה םע קלאיט דדומתמ . םידיקפתה אולמב קיזחהל הסנמ אוה – םחול
ומע ינב ןעמל קבאנש , ותשורגל גוז ןבו ונבל ןגמ בא – רשאכ לשכנ אוה לעופב , ש םושמ ותשורגו תמ טעמכ ונב
הרק ףתכ ול הנפמ . ונבו ותשורגל עייסל רוחאמ ראשנו קלאיט לש ודיצל קבאנ ינחורה ורומ .
197
. קרפב Family ,
ונבל תויהל הצור אוהש באה תומד םע דדומתהל קלאיט ךישממ , ב וירבח לע ןעשנ אוהש ךות םעפה - SG1 . אוה
ולש תיבה בכוכל רזוח , שדחמ האשינ ותשורגש הלגמו , חומ תפיטש רבע ונבשו סיפופא ידי לע . רזענ אוהש ךות
ותשורג תא טלמל קלאיט חילצמ וירבחב , טייגראטסה תדקפמ לא ונב תא ףוטחלו . חילצמ אוה שדחמ תוכזל
ב ונב , חוטב םוקמל םהינש תא חולשלו ותשורגמ החילסב , סיפופאמ קחרה
198
.

196
http://stargate.wikia.com/wiki/The_Enemy_Within
197
http://stargate.wikia.com/wiki/Bloodlines
198
http://stargate.wikia.com/wiki/Family
58

רפוסהו דיאה םע קלאיט לש תונושה תודדומתהה יכרדל אמגוד םה ולא םיקרפ - מה וגא וב םיננק . םלוגמ דיאה
גוז תבל ותפיאשב , בא תויהל ולש ןוצרל , ולש םייחל ףחדה לש הקתעה לש גוס והז . םע תדמתמה תודדומתהה
תונוש תורוצב סיפופא , וב סומכה םילאה ףחדה תא העיבמ . ינשל תרזוח תוסחייתה תמייק םיקרפה ךרואל
ותומדב םייזכרמ םיטנמלא – רעמהו םיקוחל תישיאה ותפפכה טייגראטס תדקפמ איהש תכ , תא תמלגמה
דחא דצמ ולש וגא רפוסה . ויבאמ לביק ותוא תואמצעל קבאמל ךוניחהו ךרדה תא ולש הלבקה איה ינשה
ינחורה והרוממו . ולש םינושה תונולשיכה , ןיב אצומ אוהש ןוזיאה תא רבד לש ופוסב םיעיבמ תוחלצהה דצל
וכרדב וללה םיפחדה . וידה תא אטבמ הז ןוזיא הרבחב רזה דיקפתב ן . תא וכותל ץמאמ רזה רותב קלאיט
ומצעל רחוב אוה התוא השדחה הרבחה לש םיגהנמהו םיקוחה , םיטקילפנוקה תא רותפל ומצעל רשפאמ ךכבו
ותוישיאב םימולגה םיימינפה .
רפסמ םע קלאיט שגפנ ולש עסמה ךרואל הלאה תא תוגציימה תויומד – קרפה תא ןייצל ןתינ ולא ןיב
Crossroads דלואגה לש ןיועה ועבט תא תונשל הלוכי איה יכ ותוא ענכשל הסנמה הנשי גוז תב קלאיט שגופ וב
הברקב תאשונ איה ותוא . דלואגה ידי לע הלש תנווכמ היעטהב רבודמ , קלאיטו התומ תא ףוסב תאצומ איהו
ומצע דלואגב המקנ שפחמ , תונוש תוביסמ וילע תרסאנ רשא המקנ . ימ המיע שגפמה ההימכה תא גצי
קלאיט לש תטלחומה בהאנ תויהל , לעבו בא תויהל , דחא דצמ , שינעמו םקונ םחול תויהל ינש דצמו . דסחה
ה וברקבש םילאה רציב ותטילש איה רומאה שגפמה תובקעב ול קנעומ . ול ריהבמו דלואגה ינפב דמוע אוה
ותומ תא אצמי אוה זאו בוש ושגפיי םהש . חילצמו ויריציב טלוש אוה שקבמ אוהש ןוילעה םחולל ךופהל
תויהל
199
.
תא אשונה קרפב םשה Into The Fire , תא קלאיט רבוע לאה תומד לומ הרפכה . והרומב רבודמ הז הרקמב
ינחורה קלאיט ליצמ וייח תאש . קלאיט שרדנ םניב שגפמה תרגסמב , הנושארל , ויתוחוכל סייגמ גיהנמ תויהל ,
ה תווצל וירבח תלצה תבוטל תאז - SG1 . ןגמו בהוא רבח תויהל ולש ףחדה ( יוטיב דיאה לש ) שגפמל ותוא ליבומ
לאה תומד לומ , באה , ינחורה והרומ הז הרקמב גציימ ותוא . םאונו ונממ שרדנה דיקפתה םע םילשמ קלאיט
ולש קבאמל וסייגתיש ומע ינבל . טעמ יתמ קר סייגל חילצמ אוהש יפ לע ףא , לש טלחומה ןומאב הכוז אוה
והרומ , קמה דיתעב אוביש קבאמב גיהנמכ קלאיט לש ותוכמס תא לב . תכרעמ לא קלאיט תא ריבעמ הז ערואמ
עיגהל ףאוש אוה וילא יהבאה םלועה לש תוירחאהו םיללכה . קרפה ךשמהבו ךרע הווש גיהנמכ שדחמ דלונ אוה
דנומאה לרנג םע תפתושמ המישמל אצוי , ה טייגראטסה תדקפמ אוהש וגא רפוסה תא למסמ
200
. , ושכ הווש ףת .
תא תולעתהה ולש השדחה טבמה תדוקנמ םלועה תא שרפמ אוה התרגסמב ולש תיפוסה , וכותל ץמיאש רחאל

199
http://stargate.wikia.com/wiki/Crossroads
200
http://stargate.wikia.com/wiki/Into_the_Fire
59

םאה הלאה תומד הביצהש םירגתאב דמעו לאה תומד תא , קרפב טלחומ ןפואב תוארל ןתינ Forever In A
Day , יראש תא קלאיט גרוה וב ( דלואג ידי לע תטלשנה ) ש וייח תא ליצהל הרטמב ג לאינד ל ' ןוסק . הז ךלהמ
תומדכו גיהנמכ ולש תוירחאה תלבק תא טלחומ ןפואב שיחממ ה תביוחמ תווצל הירבחל
201
.
סרפה קלאיטל קנעומה ועסמב הרדסה לש תינימשה הנועה ףוס תארקל עיגמ . הכוז אוה ומע ינב לש תוריחב
בקמב םילפכשמה םיטובורה תאו דלואגה תא סיבהל ול רשפאמה טלחומה קשנבו לי . םע קשנה לש בוליש ךות
טייגראטסה , ל שדחמ רבחתהל קלאיט חילצמ םלועה רובט , טייגראטסב שומישל השדח תועמשמ קינעהלו –
כ דובעשל אלו תוריחל איבמה יעצמא
202
.

רטרק
ןושארה ןחבמה הנושארה הנועל ישילשה קרפב םייקתמ הקתפרהל התאיציב רטרק לש
203
סרפכ תחקלנ איה וב
ונ לש טבש ידי לע תווצה רקוח ותוא םיבכוכה דחאב ילוגנומ אצוממ םידו . רטרק לש הקימנידה תא גיצמ קרפה
תיאמצעו תמחול השיא דחא דצמ התויה ביבס , ינש דצמו התודגנתה םיימוקמה ידיב השיאכ הלש הצפחהל .
םיימוקמה םיקוחה תא תונשלו ררחתשהל החילצמ איה הירבח העויסב . םע טייגראטס תדקפמל תרזוח איה
ללש - תופורת קיפהל ןתינ ונממ שדח חמצ , תמחול השיאכ הלש םלועה תסיפת יכ הלש גשיה תשוחת דצל תאז
תימיטיגל איה תינעדמו .
הנושארה הנועב ישימחה קרפה אוה תדדומתמ איה וב ףסונ ןחבמ ,
204
The First Commandment . הסורא
רטרק לש רבעשל , הדיחיה דקפמ SG9 , מירפ םיבשות דבעשמו עגתשמ רוקחל חלשנ וילא בכוכב םייביטי . רטרק
ומיע תתמעתמ ותוא לרטנל ליבשב וב תוריל החילצמ אלו . קרפה ךשמהב , ינכטה עדיהו הירבחמ עויס תוכזב
הלש , וילע רבגתהל םיחילצמ םה . גיצמ הז ןחבמ תא לש ןוצרה רטרק תירבגה הרבחב הווש הרבחכ לבקתהל .
תלשכנ איהש הרואכל הארנש יפ לע ףא , ןכש תמחולכ הדיקפתמ שרדנה ירבגה ךלהמה תא השוע אל איה אוהש
םויאה תא לסחל , הצובקל ףתושמה שדחה םיכרעה םלוסבו ןחבמה תא תחלוצ איה השעמל , החילצמ איה , רבד
ידי לע הל רהבומה לינוא שיגדמ אוה רשאכ דובכ םוש ןיא םדא לש גרהבש .

201
http://stargate.wikia.com/wiki/Forever_in_a_Day
202
http://stargate.wikia.com/wiki/Reckoning,_Part_2
203
http://stargate.wikia.com/wiki/Emancipation וא
Thomasina Gibson, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books, London, UK, 2001, pp.
20
204
http://stargate.wikia.com/wiki/The_First_Commandment
60

הדליה םע שגפמה אוה רטרק רובע יתועמשמ ףסונ ןחבמ קרפב הרדנסק Singularity
205
. ה תווצ - SG1 אצומ
והשלכ יגולויב ןוסא רבעש בכוכב הדיחי הלוצינ . ידיימ רטרקל הדליה ןיב רוביחה , ףחדה תא התיצמ איהו
הלש יהמיאה . דלואגה לש תדיינ הצצפ איה הדליהש תולגמ תויאופר תוקידב , איהש דע ןמז לש ןיינע הזו
ביבסבש המ לכ תא דימשתו ץצופתת הת . םורגתש קזנה תא רעזמל תנמ לע יעקרק תת רקנובל תחלשנ הדליה .
ןורחאה עגרה דע התיא תראשנו התוא שוטנל אלש תשקעתמ רטרק ףוסבלשכ תצצופתמ אל הדליה , ךכלו
יעדמ רבסה רטרק תנתונ . ףחדה תא גציימ הז ןחבמ המיאה י רטרק לש ימינפה ה הלש תויווחל תורישי רבוחמ
המאמ המותיכ , רשאכ הדליה תא תצמאמ ףא רטרק ךשמהב . ה ךשמהב הדליה תא רטרק תצמאמ הרדס
בכ הת .
תואמגוד םה ולא םינחבמ ה תוישיאב םייסיסב םיטקילפנוק תוגציימ ה רטרק לש . תא םיאטבמש םיטקילפנוק
הוושכ לבקתהל הלש ישוקה ו תלעופ איה הב תירבגה הביבסב הלש תוישנה תא אטבל . טקילפנוקה הבר הדימב
יסיסבה באה תומד לומ אוה הלש – תורוה לש םיאשונ רותפל הכירצ איה ולומ . גצוהש יפכ , הלש תודדומתהה
הרדנסק לש ץומיאהו הנגהה הרקמב ומכ , ולא תולאשל רישי סחיב תדמוע . יגולונכטה עדיה / רטרק לש יעדמ
םינחבמה םע דדומתהל הרובע יעצמא אוה , םג ומכ קימאנידה ה לש לומ ה ירבח ה - SG1 , עייסמה רותפל הל םי
םיטקילפנוקה תא . תובושח ןה ולא תויגוס , ןכש יתרבח ןיינע אוה התוישיאב יסיסבה טקילפנוקה . עגונ אוה
םישנ ידיקפתל , תובאו תונב ידיקפתו .
הלאה םע רטרק לש שגפמה קרפב םייקתמ Jolinar Memories
206
, דלואג וב הבקנ ןיממ ג םשב ' רנילו , הרבחה
תרתחמ תצובקב הרקוט םשב ה תקבאנ ינב לש דובעשה תוינידמ דגנ נימ ה , רטרקל תשלופ . ג ' רנילו תשלופ
רטרקל תוא חקיתש הנממ תשקבמו הייח תא ליצהל הרטמב ה השפנל התוא בוזעל לכות וב םוקמל . ךלהמב
ג קרפה ' תא הליצמ רנילו הלש תינמזה תיאקדנופה רטרק לש הייח לע הרימש תבוטל המצע תא הבירקמו .
םע ינמזה דוחיאה ג ' רנילו ריתומ היתונורכיזמ םיקלח רטרקב תולוכיו דלואגה לש םימודקה שומיש
ב תויגולונכט תומדקתמ . ג לש הלבקה ' הלאהמ דסחה השעמ תלבק איה הכותל רנילו . ג ' תא תלמסמ רנילו
רטרק לש םיימינפה םיפחדה לש טלחומה בולישה . דחא דצמ קדצ ןעמל תמחול איה , הנגמה םאה תא תאטבמו
יטמיטלואה תיב – הייחב תרדענה וז רטרק לש . איה ינש דצמ תמחלמ תמחולה יביסרגאו םילא ןיממ רוצי
המרוח , רטרק לש טלחומה םילאה רציה תא תאטבמ ךכבו – ירבגה םלועב ןיגפהל תשרדנ איהש יפכ . תדימ
ג תאמ הל תקנעומה םימחרה ' דסחהו רנילו ב תויגולונכטה תלוכיהו תונורכיזה תומד , ע שגפמה םג ומכ םצע ם
התומד , רטרק לצא םירומאה םירתוסה םיפחדה לש בולישה תא למסמ .

205
http://stargate.wikia.com/wiki/Singularity
206
http://stargate.wikia.com/wiki/Jolinar's_Memories
61

לאה לומ רטרק לש הרפכה יתימאה היבא לומ תורישי תמייקתמ . ג לרנג ' רטרק בוקיי , רטרק תא לדיג רומאכש
ודבל , תטלחומה תיאבצה הריירקה תא ותב לש הייחב למסמ . שרודה באה אוה , לש הייח עסמ תא ןיבמ ונניאש
ותב או המישאה איה ולי א הייח ךלהמב ו ת ו תומב המא , ךא ול החלס , עוספל הלחהו המוד ביתנב ולשל . הדימב
תיעוצקמ הניחבמ היבאל המוד תויהל תשקבמ רטרק הבר . םלועה ןיב םייחב תורשפה תא הרובע למסמ אוה
יעוצקמה / השיאכ הדיקפתמו הייחמ רדענה יתחפשמה םלועה ןיבל הלש יאבצ .
קתמ םניב שגפמה תויתועמשמ תודוקנ יתשב םיי – הנושארה , ןנוגמ טקאב תבהו ןטרסמ ססוג באה רשאכ
דלואג וכותל לבקל ול העיצמ , ג הכייתשה וילא תרתחמה ןב ' רנילו
207
. רטרק לש ןולשיכה תא אטבמ הז שגפמ
באה תומדמ תוקחרתהב , תומד לצב וניאש יאמצע עסמ תבוטל הייחמ ותוא ררחשל הלש תלוכיה רסוח תאו
באה . ולומ הלש תיפוסה הרפכה , המישמ תעב ותומ םע קר תמייקתמ וידחי םיעצבמ םהש . באה ותומ תעשב
תועיבש תא רטרק ינפב עיבמ ונוצר ךרדהמ תכלוה איה הב ו מ הלש םייעוצקמה םיגשיהה . תלטבמ תאז תובקעב
טייגראטסה תינכת תא בוזעל הרומא התייה םייטעבש ןיסוריא רטרק , עפלו ךישמהל תרחובו הב לו
208
. יהוז
תולעתהה רטרק לש , תויעוצקמ תוגרד םג לבקל רבד לש ופוסב התוא הליבומש , תינעדמכ התלוכיב הרכה םגו .
תינכתל ףוא ןיפסה תרדסב טייגראטס תדקפמ לש דיקפת תלבקמ איה סיטנלטא סינטלטאל תחלשמה
209
,
ףוסבו סיטנלטא תינכתה , הדוקיפל ללח תניפס תלבקמ איה
210
. םשגתמ ךכב סרפה יפוס ןפואב הל קנעומה
טלחומו . םייחה רוקממ קלח תויהל הכוז איה , מ םלועה רובט – תינכתה תפשב וא – ב םודיק תינכת
המצע טייגראטסה , םיריכבו םיעיפשמ םידיקפתב .

ג ' ןוסק
תרוש תוניחבה ג לש ' ותוישיא לש תווצקה יתש תא תופקשמ ןוסק . ונוצר תא תופקשמה תוניחב דחא דצמ
לה רבגה תויהל הרזח התוא גישמו ותשא לע ןגמה םחו , םיגשיהה לעב חלצומה ןעדמה תויהל ןוצרה ינש דצמ .
ולש םיסומכה םיעינמהו ותוישיאב ימינפה טקילפנוקה תא ףקשמ הז ריצ .
ג לש תוניחבה תרוש ' ולש שדוחמה עסמב הליחתמ ןוסק . קרפב ולש ןושארה ןויסינה Children Of the Gods
לשכנ , ל הסנמ אוה רשאכ ותשאל תורישי תונפ ותוא ההזמ הניאו דלואגל הכפהנ וזש ירחא . ליבומ ןולשיכה
דלואגל יאקדנופל ךופהי אוה םא הרקי המ לוקב תוהתל ותוא , הבשחמ מה ת לטב ת ה חכונ לש ריחמ הקיחד

207
http://stargate.wikia.com/wiki/The_Tok%27ra,_Part_1
208
http://stargate.wikia.com/wiki/Threads
209
http://stargate.wikia.com/wiki/Lifeline_%28episode%29
210
http://stargate.wikia.com/wiki/Enemy_at_the_Gate_%28episode%29
62

תוישיא לש םיילושל תטלחומ לש ו ןברוקה יאקדנופה
211
. ולש אבה ןחבמה , וייח לש יעדמה ןפב קסוע . קרפב
The Torment Of Tantalus
212
, ג חרכומ ' םינומדק םיעזג עבראל ףתושמ עדי רגאמ חונעפ לע רתוול ןוסק , ןכש
והש םה וב בכוכב הכהש עבט ןוסא חכונ ולשו וירבח לש םתומל חרכהב ליבומ היה חונעפה ךשמה . ג ' וניא ןוסק
עדיל ולש ההימכה לע רתוול לגוסמ לינוא ידי לע חוכב חקלנו . קימנידה ה תימינפה ה תווצ לש - SG1 המ איה
רומאה ןחבמב ולש יפוסה ןברוחה תעינמל ליבומש . ג חילצמ וב ןושארה ןחבמה ' קרפב אוה םלש ןפואב ןוסק
Fire And Water
213
, יח ידי לע ףטחנ אוה וב וגוז תבל הרק המ תעדל שקבמה רזי , דלואגה ידי לע החצרנש .
ג ' תא ול תולגל םיסותימב ולש עדיה תועצמאב חילצמ ןוסק רופיסה , ותיבל םולשב רוזחלו ונומא תא שוכרל .
ג חילצמ וב ינשה ןחבמה ' קרפב אוה ןוסק There But For The Grace Of God
214
. ג לקתנ וכלהמב ' ןוסק
היגולונכטב ( הנוכמה " Quantum Mirror )" םייפולח ןמז יווק ןיב דודנל ול תרשפאמה , ןמזה ותואל עיגהל ךכבו
םירחא תוערואמה הב תואיצמב . טייגראטסה תינכתמ קלח ונניא אוה הב תואיצמל עיגמ אוה , טרסב עסמהו
םלועמ םייקתה אל ןושארה . דלואגה לש ללחהמ הפקתה תחת אצמנ תיפולחה תואיצמה לש ץראה רודכ .
גב ררועמ תיפולחה תואיצמה םע שגפמה ' םע ולש תואיצמל הרזח רוזחל חילצמ אוהו ובש דרושה דצה תא ןוסק
ייגראטסה תבותכ ץראה רודכ לא הפקתמה תאצוי ונממ ט . החלצהב לאינד חלוצ ותוא ןושארה ןחבמה והז ,
ךות שומיש שותב י הל ןוצרו הי י וירבח לע ןגהלו קבא , ותחפשמו וייח ו ולש יעדמה עדיב אל , .
ג לצא תוניחבב החלצהה יכ שגדוי ' ויתוקושת תא תקפסמ אל ןוסק . קרפב Forever In A Day
215
יכ גצומ
ג ' שגופ ןוסק יראש תא , דלואגה לכ לש תונורכיזה לכ תא אשונה ןב סיפופאל הדליש ( דלואגהש ךכב קמונמ
רודל רודמ תיטנג םהלש עדיה תא םיריבעמ , םיטקניטסניאל המודב – תיעדמ הקמנה ) , לוכי אוה השעמלו
דלואגב קבאמל חתפמה תויהל . יראש תאז םע , דלואגל תיאקדנופ תשמשמה , ג תא גורהל הסנמ ' ןוסק . יט קלא
ורבח לש וייח תא ליצמ , תאז תושעל הרטמב יראש תא גרוה ךא . לש התומ שיאה ה לש הרואכל ןולשיכ גיצמ
ג ' ועסמ תרטמ תא שממל ןוסק . וילע ןגהלו ןבה תא אוצמל וילעש הנבהל ותוא ליבומש רבשמל עלקנ אוה
ותשא רכז רומיש ןעמלו םדאה ינב לכ תבוטל .
תא יראש םע שגפמה למסמ הבר הדימב הלאה םע ולש שגפמה . ג ' ןוסק תינכתה ךרואל םייקמ תושיגפ רפסמ
תויומד םע ולא . יבגל רתוי הקומע הנבהל ותוא ליבומ יראש םע שגפמה וייח . םולשב שגפמה תא חלוצ אוה

211
Children Of Gods, DVD, MGM 2009
212
http://stargate.wikia.com/wiki/The_Torment_of_Tantalus
213
http://stargate.wikia.com/wiki/Fire_and_Water
214
Gibosn Thomasina, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2, Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 52
215
http://stargate.wikia.com/wiki/Forever_in_a_Day
63

קלאיט לש ותוכזב , ולש עסמה תא ביחרהל ךירצ אוה יכ ןיבמו , ולש םיישיאה תונוצרהו םיפחדה רבעל קר אל ,
נאה ןעמל אלא יתבר תושו .
ו תופסונ תושיגפ תויתועמשמ םע ןה הלאה םע שגפמל תאה ' רו , א התפמה הבקנ ןיממ דלואג ותו . תלמסמ איה
השינעמה הלאה תא ; ו םע Oma Desala , רתוי בגשנ ינויצולובא םויקל התלעתהש תינומדק הירב ( Ascended .)
הנגמה הלאה תא תגציימ איה .
רותאה
216
ה הקיתעה תירצמה היגולותימב לוהוכלאה תלא אי , הקיסומ , םידוקיר , ןוירפהו הבהא . איה הרדסל
תווצש רחאל העיגמ הדימריפב התוא ריעמ םיגולואיכרא תיקטצא הניש לש םינש יפלא רחאל וקיסקמב ,
רבעב רותאהל תדבעושמ התייהש וזככ תיקטצאה הכלממהו קיתע התיחנ ןככ תגצומ הדימריפה . תגרוה איה
טסה תדקפמל העיגמו םתוא רבעב הל התייהש המצועל בושלו שדח חוכ סיסב המצעל רצייל הרטמב טייגרא
הלאכ . ג תא התפמ איה הלש ןויסינה ךלהמב ' ולש םומיס תועצמאב הלש רכז ןיממ שגליפל ותוא תכפוהו ןוסק ,
ציל וב שמתשהל הרטמב ו הרובע םיאצאצ ר , רטרק תוכזב לצינ ונממ לרוג .
תאה יכ שגדוי ' תא גורהל הצור אל רו ג ' תלעותל שומיש וב תושעל אלא ןוסק ה , איה הבר הדימב םצעב ול העיצמ
רחא דיתע . ניאש םאה תא תגציימ רותאה ה דליה תא תררחשמ . קושת לא הנופ איה ות ג לש הרוסאה ' ןוסק ,
םימילאהו םיישיאה היכרצל ןגמ בא תויהל ולש ןוצרה תא תמגרתמו . ךרד ובש םיפחדה תא הניצקמ איה
ש דובעישו םומיס ול , ולש םיימינפה םיפחדל העינכ לש תועמשמה תא גציימ ךכבו . ג יכ שגדוי ' וניא ומצע ןוסק
תא חצנל לגוסמ ומצעב הלאה , אלא תרזעב וירבח . אוה ועסמב ןולשיכה תועמשמ תא הכרד דמול , דובעשה תא
םלשל שרדייש ריחמה תא רקיעבו תעדה ןדבואו , ןגמ לעבכ ודיקפת תא אלמל חילצי אל ול .
גפמה םע ש Oma Desala
217
ג רובע ירשפאה דיתעה תא גיצמ ' ןוסק . יראש לש ןבה לע הנגמ הירבה , גו ' ןוסק
שדקמב התוא שגופ , תולעתהה תורשפא ול תגצומ וב . Oma Desala םאה תא וז הניחבמ תגציימ
ירשפאה עדיה לובג איהש תילאסרבינואה . גל העיצמ איהש דסחה ' לוצינ תועצמאב לע תולעתה אוה ןוסק
ומ ויתולוכיו וחומ לש טלח . ג רתוומ שגפמה תובקעב ' דובאה ןבה תגשה לע ןוסק , ימצע שומימל עסמב ליחתמו
ןגמכ ולש – דחא דצמ ןעדמכ וירושיכ תא טלחומ ןפואב םגרתיש עסמ , םחולכ וירושיכ תא ינש דצמו .
הרפכה ג לש ' לאה תומד םע ןוסק , דובאה ןבה לש רחואמ לוגלג םע איה
218
. גל הלגתמ הלה ' ק ונממ שקבמה ןוס
ותושרב עדיה תא ול ריבעהל , דלואגה תא חצנל לכויש תנמ לע . ברסמ ןבה , גל קינעמו ' תא גיצמה ןויזח ןוסק
ירשפאה דיתעה , דואמ ילילשהו , טלחומה עדיה תא לבקיו הדימב . ג לש ותוישיאב םימגפמ עבונה דיתע ' ןוסק .

216
Gibosn Thomasina, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2, Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 40
217
http://stargate.wikia.com/wiki/Maternal_Instinct
218
http://stargate.wikia.com/wiki/Absolute_Power
64

גל םימרוג ןוזחהו ןבה םע שגפמה ' רעמ תא שדחמ םגרתל ןוסק ולש תונוצרהו םיכרעה תכ . וכרד תא הנשמ אוה
ול עייסל לכוי אל טלחומ עדי יכ ןיבמו . באה תא למסמ דובאה ןבה , לש תויובכרומהו םיצוליאה תא ףקשמה
ג לש ויתונוצר םוגרת ' ןוסק . ג ' ול עיצמ באהש ןוזחל תומדהל דחפמ ןוסק , ול רומאה דיתעהמ קחרתהל רחובו .
ומיע שגפמה ותוכזב חילצמ אוה דועצל ךירצ אוה הב השדחה ךרדה תא ןיטולחל ןיבהל .
ג תא ליבומ רומאה שגפמה ' לא ןוסק תולעתהה ולש . טלחומה םחולה ןעדמל ךפוה אוה , ותוא הליבומ וכרדו
תווצה לש לעה תרטמ ןעמל םחולו ךרע הווש רבח תויהל – רישכממ טייגראטסה תא שדחמ תמגרתמה וז
עב רישכמל דלואגה ידי לע דובעיש םלועה לע תיבויח העפשה תלוכי ל . ליבומ ולש תולעתהה ה ךשמהב ותוא
רתוי בגשנ םויקל הרדסה ( Ascending ) , רתוומ אוה וילע , תאו וירבח תא ריתוהל ונממ שרוד רבדה ןכש
וירוחאמ ןגמ םחולכ ושומימ
219
.
תורחא תויומדמ לידבהל , ה סרפ ג לש ' ימשג ונניא ןוסק . הרדסה ךרואל אוה םימעפ רתוומ םיסרפ לע תובר
יפוסניא עדי תמגודכ , גוז תב וא חצנ ייחו המצוע
220
. םע עגמל הכוז אוה רתוי בגשנ םויקל הלעתמ אוה רשאכ
יפוסניאה עדיה , ול החיטבמש יפכ Oma Desala . רומאה עדיה לע רתוומ אוה , ונממ שרוד רבדה ןכש תונפהל
ל ףרוע ןגמ לעבכ ודיקפת , ונאה לע ןגמל רומאכ בחרוהש דיקפת תובקעב תוש רבע ןתוא תוניחבהו , םישגפמה
הלאה םע ולש לאה לומ הרפכהו . תאז םע , וא הזכ עדי ולצא ריתומו רתוי הקומע הנבות ול קינעמ רותיו לכ
רחא , שות בר ןעדמכ ולש םירושיכה תוכזב םגרתמ אוה ותוא י ןורתי ול קינעמה יעצמאל הי . רשפאתמ ךכב
ל ג ' ןוסק סה לש יפוסה ןוקיתה תא עצבל טייגראט . ולש עדיה תוכזב טייגראטסה תא חתפש ימ אוה , ימ אוהו
היסקלגהו תושונאה לש לרוגה תא ולש עדיה תרזעב ךופהל עסמה לש ופוסב חילצמש , טייגראטסה ךרד .

לינוא
תוניחבה תרוש אלמל ףאוש אוה ותוא באה דיקפתב תקסוע לינוא לש – תמה ונבל רישי ןפואב הז םא ןיב , ןיבו
כ הז םא וידוקפל יארחאה דקפמ . ראש ייחל רורב ןפואב תיארחאה הדיחיה תומדה אוה לינוא וז הניחבמ
פיצ ףקותמ םירבחה י תרדגומ תיתרבח הי , םייתרבח םיסחי לשב אלו .
הרדסה תא חתופה קרפב םייקתמ לינוא לש ןושארה ןחבמה . הראקס תא ליצהלו תוסנל ולש הריחבה , סייגל
כ וינפב בייחתהלו קלאיט תא י י ו ןחבמב ולש החלצהל תודע איה אלכב םישנאה תא ליצהל לכ
221
. קרפב Cold

219
http://stargate.wikia.com/wiki/Daniel_Jackson
220
םיאבה םיקרפה תא לשמל האר : http://stargate.wikia.com/wiki/Threads , http://stargate.wikia.com/wiki/Fallen
221
Children Of Gods, Dir: Allan Lee, MGM, 2009
65

Lazarus
222
, תמה ונב תרוצ תא שבולה רזייח םע לינוא שגפנ . ותיבל רוזחל רזייחל עייסל שרדנ לינוא , ךלהמ
וייחמ ונב תא ררחשל ולש ךרוצל ילמסה . ולש ןולשיכה םע דח ןפואב לינוא תא שיגפמ תמה ןבה לש רורחשה
אכ דחא דצמ ןגמ ב , ולש תווצל ןגמ באכ ודיקפתב הרכהל ותוא ליבומ ינשה דצהמו . םיקסועה םימוד םינחבמ
רידת לינוא לע םירבוע ותוכמס תחת תואצמנה תויומד לש רורחשו הנגהב . טילחהל שרדנ אוה םיבר םירקמב
םירחאה רובעב , ותווצ ישנא לש םנובשח לע ולש הניחבל דח ןורתפ ביצהל ךכבו
223
. דה לינוא לש תירסומה המלי
והנשמל דחא ןחבממ תדדחתמ וירבח ןעמל וייח תא דימעהל ונממ תשרוד איה הלש םינושה םיאישב רשאכ
ולש עסמה אשומ לומ תורישי דמענ אוהש ךות דחא דצמ תושונאהו – הראקס , תמה ןבה םוקמ תא אלממה . ךכ
הנושארה הנועה ףוסב לשמל
224
תווצ SG1 ניפסל םיננתסמ ללחה תו תועיגמה סיפופא לש הרטמב ץראה רודכל
דימשהל תיפוסה הפקתמה ינפל התוא . ךלהמב הראקס םע תווצה שגפנ תוננתסהה , ה הטילש לבקל חילצמ
םהל עייסמו ופוג לע תיקלח . םע קבאמ רחאל תאז , ג תא רוחאמ ריתוהל לינוא ץלאנ וכלהמב ' ססוגו עוצפ ןוסק ,
ליצהל ךכבו תויללחה תא ץצופל הרומ לינוא תושונאה תא , דביאש ץמואמה ןבה תא ךרדב גורהל לבא . לעופב
הל םיחילצמ סיפופאו הראקס י טלמ
225
. הירואיתה יפ לע חותינה תניחבמ ךא , וב דמעוהש ןחבמב חילצמ לינוא .
קרפב אוה רחא יתועמשמ ןחבמ The Other Side
226
. יתבר תווצה לש המלידה תא גיצמ קרפה , טרפב לינואו ,
תלבקל הריחב ןיב תוצובק יתש ןיב המרוח תמחלמ תלהנתמ הב הרבחמ תמדקתמ היגולונכט – תלגודה תחא
הקינגואאב , אל היינשהו . לינוא לש ותווצל תמדקתמ היגולונכט העיצמ הקינגואאב תלגודה הצובקה , הרומתב
המחלמב םהלש ןוחצינה תא וחיטביו םהלש םייניערגה םירוכה תא וניזיש םידבכ םימל . אלש רחוב לינוא
העצהה תא לבקל , תווצ ואישל עיגמ ברקה רשאכו SG1 היגולונכטה אלל םוקמהמ טלמנ . םתסינכ ינפל
םמיע אובל הקינגואאב תלגודה הצובקה גיהנמ שקבמ טייגראטסל . ברסמ לינוא , רודכל םיעיגמ םה רשאכו
טייגראטסה תא תידיימ רוגסל הרומ אוה ץראה , ו קעל הסינש גיהנמה לע תוומ ןיד רזוג ךכב םהירחא בו . ןחבמ
ל ולש הפפכהה תדימ תא שדחמ תנחובו לינוא ידיב תדקפומה תירסומה הריחבה תא גיצמ הז םיכרעה תכרעמ
תלדבנה טייגראטסה תינכתב ולעופמ קלחכ ומצע לע רזג התוא .

222
Gibosn Thomasina, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2, Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 26
223
לשמל האר The Torment Of Tantalus
Gibosn Thomasina, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2, Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 34
224
http://stargate.wikia.com/wiki/Within_the_Serpent%27s_Grasp
225
http://stargate.wikia.com/wiki/The_Serpent%27s_Lair
226
http://stargate.wikia.com/wiki/The_Other_Side
66

הלאה םע שגפנ לינוא ועסמב םימעפ רפסמ . המודב גל ' ןוסק הה י תאה םע ולש תולקת ' הלאה תא תלמסמ רו
השינעמה
227
. הנושב גמ ' ןוסק , תאה לש הגוז ןב תויהל רחבנה ' רו , עצבמה ןיצקכ שמשל רחבנ לינוא הלש םי . והז
ולש םיימינפה םימילאה םיכרצל ענכייו הדימב וילע אובל דיתעל יוטיב , הדימב וילע אובל דיתעש המל ןמיסו
ועסמב לשכייו . תאה ' וז הניחבמ יטולוסבאה עורה איה רו .
שגפמ םע ףסונ יתועמשמ הלאה , קרפב אוה A Hundred Days
228
, תכל בכוכ לע תחונ םירואטמ רטמ וכלהמב
ה תווצ רקבמ וב - SG1 . תווצה ירבח םיטלממ דועב טייגראטסה לא םיבשותהמ קלח םיבשותהמ קלח םיחרוב
תועבגל . לש הנב תא ליצהל רוחאמ ראשנ לינוא תגיהנמ רפכה . טייגראטסה יכ הלגתמ םירואטמה רטמ רחאל
ומע רבקנ תוסירהל תחתמ ק . רעשה תא םיסכמה קנעה יעלסב רופחל חילצמ ונניא לינוא , יח ומצע תא אצומו
םע תגיהנמ הגוז ןבל ךפוהו רפכה . המיע שגפמה , וא לש םייחל ןוצרהו הקושתה תא למסמ לינ . השיאה איה
הכזו דביאש הב שדחמ ותוליעפ תוכזב הנב ןעמל , ונבל המ תדימב ךפוהש . סחה תא תגציימ איה הבהאהו ד
וייחמ םירדענה , םהלש םיפתושמה םייחב הוולשב תוכזל ול תרשפאמו המשא תשוחתמ ותוא תקרפמ איהו . םע
תאז , תורישל רוזחל ול עיצהלו וילא עיגהל םיחילצמ טייגראטסה תווצ ןכמ רחאל םישדוח השולשכ . לינוא
השיאה תא בוזעל רחוב . לינוא לש תלוכיה תא למסמ הז שגפמ תולעתהל לעמ ולש םיימינפה םיפחדל . לוכי אוה
הוולשו הבהאב ןוצרה לעו לבאה לע , י םהב קבאמ לש םייח םוקמב רחובו י באו גיהנמכ ומוקמ תא שדחמ חק
תושונאל ןיפיקעבו ותווצל חכונ . לינואל קנעומה דסחה , ודיקפת יבגל הנבותה איה . םע םילשהל ולש תלוכיה
ךכ לע הדיעמ ולש הריחבה .
לינוא לש הרפכה לאה לומ םיקרפ רפסמב וילע זמורמה ךורא עסמ איה . קרפב Thor's Hammer , לינוא ףשחנ
הרדסב לאה לש ותומד לע זמרמה ןחבמל . ה תעגה םע - SG1 הרורב אל ךרדב םירבעומ שדח בכוכל ( הלגתמה
כ רוגיש תיגולונכט ) ךובמל לינואו קלאיט הריחב תורשפא תקנעומ וב קלאיטל - לוסיח דלואגה ונטבב , ב ןפוא
יאקדנופה ייח לע רמושה , דלואגה לש ותומ םוי דע ךובמב םייחו דלואגה ייח לע הרימש וא . רבעומ קלאיט לא
ךובמה ונטבבש לחזה לשב , הרבעהה תא עונמל ולש ןויסינה לשב לינוא . תולילע יתשל לצפתמ קרפה וז הדוקנב
תרחא תומדל ןחבמ תחא לכ תווהמה . הנשמ תלילע הכלהמב תחא א םיסנמ קלאיטו לינו , תא לסחל ברסמש
וייחל ששח ךותמ ונטבבש לחזה , ךובמהמ תאצל . ג לש הריחבה איה היינשה ' ינכטה ןונגנמה תא סורהל ןוסק
ךובמה ירוחאמש – ךכב םצעב , תא ריזחהל ולש יוכיסה תויהל לוכיש המ תא סרוהו תווצל וירבחב רחוב אוה
הנטבבש דלואגהמ רטפהלו וילא ותשא . תודרשיה ו לש והימ תולגל ותוא הליבומ ךובמב לינוא ת ' רו – לוכיבכ

227
Gibosn Thomasina, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2, Titan Books, London, UK, 2001,
pp. 40

228
http://stargate.wikia.com/wiki/A_Hundred_Days
67

ןומדק לא ש ימ השעמל ךא עזגל ךייש דרגזאה דלואגב קבאנה . ולש החלצהה לע ולש סרפה אוה רומאה יוליגה
ןחבמב .
קרפב Thor Chariot , ירבח םירזוח SG1 בכוכ ותואל , םעפה ושלפ וילא ןונגנמה סרה תובקעב דלואגה לע ןגהש
בכוכה ינפמ םה ג ידי לע ' ןוסק . ג ' אוצמל םיחילצמ רטרקו ןוסק יעצמא ת םע רשק תריציל ' רו , רזייחכ הלגתמה
םדא יומד רופא , בכוכל ושלפ דלואגה יכ ול םיעידומו . ללח תוניפס םע עיפומ אוה , םלענו דלואגה תא דימשמ .
אוה לאה תומד לומ לינוא לש הרפכה תא יפוס ןפואב הווהמה רתויב יתועמשמה שגפמה קרפב The Fifth
Race . הז קרפ ךלהמב , וחומ תא ףטושה עדימ רגאמל תועטב קשממתמ לינוא . קירבמ היהנ אוה , רבעמ הברה
תואיצמב ותזיחא תא דבאמו ותיא דדומתהל חילצמ אוהש המל . תעדל ומצע תא דבאמ אוהש ינפל עגר , אוה
תרחא היסקלג לא גייחל ול רשפאמה טייגראטסל גורדש הנוב – השעמלו ת לש תיבה בכוכל עיגמ אוה ' רו . ת ' רו
לינוא תא ליצמ , ותוליעפ ירחא בקוע אוהש ול עידומו , ןוויכב םיחתפתמ םדאה ינב יכ קיסמו הנממ הצורמ
ןוכנה םיוושכ היסקלגב םמוקמ תא סופתל םייואר םהו . ת לינואל ביצמש שדחה רגתאה תא למסמ הז שגפמ ' רו
בא תומדכ .
ת ' תבר תוירחאה תא למסמ רו י , טייגראטסה ךרד עסמל םיוולנה עדיהו םיקוחה תא . אוה דוגינ דלואגל , קזח
לינואל ידיתעה ירשפאה תא ביצמו הבר הדימב םהמ . ת לש תיבה בכוכל לינוא לש העגהה ' תא תלמסמ רו
ולש רבעמה , תחא הכמב ול לחנומה יעדמ עדי תועצמאב , שדחה רגתאה תא וב ללוכה רתוי בכרומה םלועה לא
בצומה ול . ת ' וכותל לינוא תא קבחמה םוחרהו ןונחה לאה אוה רו , תוכמסה לינואל הרורב הדימ התואב ךא
המצועהו . טייגראטסב שומישה ןוקיתב הווש לש דיקפת ומצע לע לבקמ לינוא השעמל .
תולעתהה לש לינוא טלחומ יוטיב ידיל העיגמ קרפב םיבקועה םי . קרפב אוצמל ןתינ ךכל אמגוד רשאכ
Nemesis
229
, ת הנופ וב ' תומש םישועש םילפכשמה םיטובורה תא סיבהל הרזע תשקבב לינוא לא ססוגה רו
ולש תיללחבו ומעב . קרפב וירחאלש ה יכ הלגתמ דרגזא , ת ךייש וילא עזגה ' רו , השדחה לגדה תיללחל וארק
לינוא לש ומש לע םהלש , השע אוה ותוא עסמל דובכ תואכ
230
.
סרפה הרדסב מ לינואל יפו רוצ המכב ע תו : אוה פוה גיהנמל הרדסב ך , הראקס תא ליצהל חילצמ אוה
231
, חילצמ
דלואגה דגנ ןוחצינל ליבוהל , טייגראטסה תדקפמ לע דוקיפה תא לבקמ וכרדב ול תורזועה תויגולונכט ללשו –
רתיה ןיב , קשנ ילכ , תויללח , וכו םוקיה יבחרב םיסיסב ' . סרפה םיסרפה לכל רבעמ ךא אוה לינוא לש יתימאה

229
Gibosn Thomasina, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 3+4, Titan Books, London, UK, 2002,
pp 56
230
Ibid. pp. 58
231
http://stargate.wikia.com/wiki/Pretense
68

צינה דקפמכ ליבומ אוה התוא ךרדה לש ןוח SG1 . תא רבחמ אוה םלועה רובט ולש תוליעפה תוכזב שדחמ
ה גיהנמכ - SG1 . יבכוכ ןיבה רדסה , טייגראטסה תינכת תלעפה יפוא , ולא לכ לש ויפכ ריצי םה לינוא .
סרפה תלבק דעו הכינחה ךלהמ םוכיס
קלאיט ג ' ןוסק רטרק לינוא
תרוש
תוניחב
ינחבמ נאנ תונמ תווצל .
החפשמ ינב םע םישגפמ .
סיפופא םע תודדומתה .
ליצהל ןויסינב ןולשיכ
ותשא תא .
עדי תגשהב ןולשיכ
שדח .
עדיב שומישב החלצה
ולש .
ןחבמב החלצה
היישות ונממ שרודה
םחולכ .
םירגתאמה םינחבמ
הרבחב השיאכ התוא
תירבג .
םירגתאמה םינחבמ
תמחולכ התוא .
םירגתאמה םינחבמ
כ התוא תינעדמ .

םישרודה םינחבמ
םע םילשהל ונממ
ונב תומ .
תוגיהנמ ינחבמ .
רסומ ינחבמ .
םע שגפמ
הלאה


גוז תונב םע םישגפמ . ותשא םע שגפמ
הפוטחה .
שגפמ םע תאה ' רו .
םע שגפמ Oma
Desala
ג םע שגפמ ' ראנילו . תאה םע שגפמ ' רו .
םיסחי תכרעמ
רותיוהו תיטנמור
הילע .

לומ הרפכ
לאה
ויפיצ ינחורה הרומה תאמ ת . דובאה ןבה םע תומיע
יראש לש .
היבא םע תומיע . ת םע שגפמ ' רו .
תולעתה
ךלהמכ יראש לש גרה
חקלש תוירחאה תא אטבמה
ומצע לע , ריחמה ףרח .
ויתושלוחב הרכה
ךרדל הינפו םדאכ
תא תבלשמה
וירושיכ .
לולסמ םע המלשה
תומיעה תובקעב הייח
היבא םע .
םחולה דיקפת תלבק
ו תל עויס ' רו .
סרפ
תוריח איבמה טלחומ קשנ
ומע ינבל .
תיחצנ תופתתשה
טייגראטסב עסמב
תינכתב םודיק
טייגראטסה
הראקס תלצה ,
דלואגה לע ןוחצינ ,
69

שומישה ןוקיתו
טייגראטסב .
םלוסב תומדקתה
תוגרדה .


70

הרזח
לע תרגסמ דחא דצמ הגיצמה וזככ הרדסה יפוא לשב , ע ינשה דצהמו י ס ו ירופיסב ק םייפיצפס ם ( םיקרפ )
םמצע תוכזב םידמועה , יכלהמ לכ תא העיצמ טייגראטס הרזחה הקתפרההמ רוביגה לש . םירקמה בורב
ומצע טייגראטסה ךרד תעצובמ םלועל הרזחה . אתוחינב עצבתהל לוכי טייגראטסה ךרד רבעמה , תמלשה רחאל
המישמ , ךרד עצובמ אוהש וא יאלפ תוטלמה עסמ וא ץוחהמ הלצה . אמגוד עפשב תואצמנ םינורחאה ינשל תו
תינכתה לכ ךרואל . הרדסה לש חתופה קרפה תא תחקל ןתינ אמגודל
232
Children Of The Gods הלצה גיצמה
ה תווצ לש הרזחה ךרדב ץוחהמ - SG1 םלועל . תווצה דצ לא ןורחאה עגרב קרועה קלאיטב רבודמ הז הרקמב
םרורחשל ליבומו . אמגוד תיאלפ תוטלמהל ו ץוחהמ הלצה אוצמל ןתינ קרפב
233
Small Victories ךישממה
תיתלילע קרפה תא Nemesis
234
. םילפכשמה םיטובורב קבאמ גצומ ולא םיקרפב , תיטרקנוק לצפתמ תווצה
םיינשל – ת םע הסט רטרק ' ולש תיבה בכוכ תא ליצהל רו , ו קלאיט , ג ' לסחל ץראה רודכב םיראשנ לינואו ןוסק
תא םיטובורה םילפכשמה ץראה רודכבש . תויוליעפ לש הכורא הרוש ירחא , יאצוי םירושיכה לע תודיעמה
הל םישרדנ םה תווצה ירבחמ דחא לכ לש ןפודה י טלמ . תיעדמל הלש תיאבצה תלוכיה ןיב בלשל תשרדנ רטרק
תויללחב הירחא םיפדורה םיטובורה תא דימשהל תנמ לע . תלוכיה לובג הצקל םיעיגמ םדיצמ קלאיטו לינוא
םהלש תיאבצה , ךות ג לש קוחרמ עויס לע םיכמתסמ םהש ' ולש םייאבצה םירושיכה תא איבמה ןעדמה ןוסק
םומיסקמל . החילצמ רטרק המישמה תמלשה תבוטל םמצע תא בירקהל םידמוע קלאיטו לינואש ינפל עגר
ת לש תיללחה לא רוגיש תועצמאב םתוא ץלחל ' רו . לש הרקמ גיצמ הז ךלהמ תיאלפ תוטלמה רטרק לש הדצמ
תרבועה לוכיב הרכהב הלש םיישיאה םיישקה םע תודדומתה לש םלש ךלהמ ו ו תינעדמו אבצ תשאכ הית הלצה
ץוחהמ לינואו קלאיט לש .

אשונל םלועל הרזחה רוביגה לש וגאה רומישו , תוקיטקט יתשב תטקונ טייגראטס . הנושארה – תוביוחמה
םייתרבח םיצוליאל / םייעוצקמ . שרוד אבצ ישנאכ םירוביגה לש םדיקפת םעפ לכ םמצע תא ףיפכהל םהמ
הלש םיצוליאהו תכרעמל שדחמ . תינש , תיבמופ הרכה לבקל םהמ תענומ טייגראטסה תינכת לש תויאשחה
םהישעמל . לצב תויחלו םהלש הוואגה תא עילבהל םישרדנו יתימאה םלועל םירזוח םה . טייגראטסב רוביגה
יתימאה םלועל תמאב רזוח אל םלועל . ה לש וליצב רתונ אוה רישכמ , תויאשחה לש םיללצה םלועב , אוהש ךות
השעמל םלועל לוכי אל ( הרדסב גצומש המ יפ לע אל תוחפל ) וילע רבעש המ לע רפסל . ךופהלמ ונממ ענמנ ךכב

232
Children Of Gods, Dir: Allan Lee, MGM, 2009
233
Gibosn Thomasina, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 3+4, Titan Books, London, UK, 2002,,
pp 58
234
Ibid. pp. 56
71

תומלועה ינש ןודאל . םיתרשמ םה הב תיאבצה תואיצמהו טייגראטסה תינכת לא םהלש הרזחה יכ חינהל ןתינ
םירזוח םה וילא םלועה איה . ימ הז םלועב ילאנויספורפ לולסמב תואצמנש תויומדהמ , הרכהל תוכוז ןכא
תוריש יבגל רסמו , תויעוצקמ , האלה ןכו תוביוחמ . גכ תומד לבא ' הז דסחל הכוז אל ןוסק . אוה המ תדימב
הרזחל ברסמ . ג ' יא ןוסק ולש םיאצממה תא םסרפל לוכי ונ , ולש םיגולואיכראה םייוליגה תא םסרפל לוכי וניא
שעמלו אוה ה " דכלנ " תומלועה ינש ןיב . טלחומ ןפואב ףסה תא הצוח אל םלועל אוה , אלא ולש עסמב ךישממ
רקוח ןעדמכ טייגראטסל רבעמש תבגשנה הכלממב .
קלאיט אוה יתימאה ומלועל הרזח לש תורשפאה וינפב תדמוע ןכש דיחיה . ינבל רוזחל אלש רחוב אוה תאז םע
ומע גיהנמ לש דיקפת לבקלו , אלא יהל טייגראטסה תינכתב ראש
235
; ה תשילפ חכונ תאז - Ori , תונועב
הרדסה רודישל תונורחאה . קלאיט לש ותרזח יא הנניא תומלועה ינש ןודאל ךופהל ונממ תענומ . תא רקבמ אוה
ומע ינב , םדיב עייסמ , גיהנמכ ליעפ דיקפת לע רתוומ לבא . באכ ומצע לע רזגש דיקפתה תא לבקמ אוה ךכב ןגמ ,
תא ריתומו " וידלי " םנוצרכ חתפתהל רצי התוא תנגומה הביבסב .

קלאיט ג ' ןוסק רטרק לינוא
הרזחה
תומלועה ינש ןודא – ברסמ
ומע ינבל ליעפ גיהנמ תויהל
תא ליעפ ןפואב אלממו
ןגמה באה דיקפת .
הרזחל בוריס . ייח
רקחמו םידודנ
תבגשנה הכלממב
טייגראטסל רבעמש .
ףסה תייצח הרזח .
גל תוינש תמייק תומלועה ינש ןודא דיקפת יב ,
יעוצקמה ביתנה חכונ / םיעסופ םה וב יאבצ
ותוא תפפואה תויאשחהו . יבגל רסמה
תושונאה ללכל רבעומ אל םיגשיהה , קר אלא
הגהנההו טייגראטסה תינכת ירבחל .


235
http://stargate.wikia.com/wiki/The_Fourth_Horseman,_Part_2
72

ינאילבפמקה ךלהמה לש היגולותימה ינכרצל יכרעה רסמה

תוירחא לש יעמשמ דח רסמ תרציימ טייגראטס . םצעב ריכהל םישרדנ קלאיט ןהו ץראה רודכמ םירוביגה ןה
םלועל תרמגנ אל םהלש תוירחאהש ךכב טייגראטסה תדקפמ לא םתרזח . ליעפ דיקפת ואלמי דימת םה
םהייח תרגשל רוזחל ולכוי אל םלועלו טייגראטסל רבעמ תוליעפב . ןוזחהמ עבונ וז תוירחא לש הרוקמ
הטילבמ טייגראטס ותוא יגולונכטה . לארטינ ונניאש חוכו ילכ איה טייגראטסב היגולונכט י . היגולונכט
ינשה לומ תחא דימתמ קבאמ תולהנמה תונוש תויגולואידיא תתרשמ טייגראטסב י ה . עדמ תורדסמ הנושב ךא
תורחא ינוידב , טייגראטס , ןיימודמ הווהב תינכתה לש םוקימה לשב , ןותנ עגרב ירשפאה יבגל חיש תרציימ ,
צמ איהש ךות היגולונכטל תונוש תושיג שולש הגי , ךשמהב טרופיש יפכ
236
.
היגולותימה ינכרצ יפלכ רסמה המויקו היגולונכטה לש תוחכונה תלאשב קסוע . וגה רסמ והז ןתינ אל יכ סר
היגולונכטל חינהל . הב שומישל עגונב תקסופ יתלבו תדמתמ תוירחא תמייק . ונתוא הררחש איה םא םג
טופה תא שממל ונל הרשפאו ואולמב לאיצנ – לינואו רטרק אמגודל ; וניתונוצר תא שממל ונל הנתנ איה םא םג
קלאיטכ רתויב םילודגה , ףסונה עדיה ירחא ךורא עסמב דימת ונאש ירה . והז עסמ הגאד תדמוע ודקומבש
הערל עדיה לצוני םאה דציכו . ב הרדסה תקסוע וז הניחבמ " Technological Understanding Of Being ."
גפמה חיש רציימ היגולונכטה םע ש תושיגהמ תואבה : תיגולונכט היפוטוא , םזינימרטדו תיגולונכט תונתלעות
יגולונכט . הרדסב םינוש םיקרפב רזוח תיגולונכטה היפוטואה יבגל חישה , היפוטסידה תא טילבמ אוהש ךות
םלצא רבצנה עדיב ןוכנ שומיש תושעל ועדי אל םירוביגהו הדימב תירשפאה
237
. ל חישה תונתלעותה יבג
תיגולונכטה םידדצ ינשמ היגולונכט לש תוישומישה תדימב קסוע – שומיש הב םישוע דציכו תרצונ איה דציכ .
הינפלש םירגתאב תושונא רוזעל לכותש היגולונכטה תא גישהל איה טייגראטסה תווצ לש המישמה . דדמה
ינתלעות אוה םהלש םיגשיהה טופישל . םירוביגה ירבח ןיבמ , ג ' וסק ותגשה םשל עדי תגשה לע רידת רגנסמ ן ,
גירחל בשחנ אוה ךא
238
. ושיחכהל ןיאש חכונ חוכ איה היגולונכט יכ עבוק טייגראטסב יגולונכטה םזינימרטדה
תישונאה הירוטסיהה תא בצעמה . שמשל הלוכי היגולונכט םהב םייטרקנוק םיבצמל תודגנתה הגיצמ הרדסה
יתייעבו תיחשמ חוככ , ערעמ אל איה לבא תישונא הרבחב תקחשמ היגולונכטש יטננימודה דיקפתה לע תר .

236
David Whitt.and John Perlich. (ed.) (2008), Syth, Slayers, Stragates + Cyborgs – Modern Mythology In The
New Millenium, New York, USA, Peter Lang Publishing, Inc, pp. 85-86
237
Ibid. pp. 81-82.
238
Ibid. pp. 82-83
73

היגולונכטב םינוש םישומיש , עדומ אל ןפואב םג , הרדסה תלילע תא םימדקמה םיעוריא תרשרש םירציימ .
תוערואמה ךלהמ תא עבוקה יגולונכט םזינימרטדב ףלחומ יהולאה ןוצרה
239
.

ה תווצ - SG1 ףקשמ ל ינכרצ ה היגולותימ אהו םיכרעה תא תומולגה תויורשפ היגולונכטו עדמב שומישב .
ה שומיש ב חתפמה תויומד תורומאה - השיאה , םחולה , רזהו ןעדמה – הו םייפוא תניחבמ םניב דימתמה בוברע ,
ונל רציימ ה תא תרציימ איהש תויורשפאהו היגולונכטל סחיב לועפל יוארה ןפואל עגונב תולאש . ליהמת
רציימ םירוביגהו תויומדה ש בחר הדש יבגל תובושת ל תודמוע םהלש דקומבש םינוש םיבצמ תונוש תויגולונכט
– ערלו בוטל .
מ םיפסונ םייכרע םירס טייגראטסב תוריח לש תולאשב םיקסוע , ו שוביכ םזילאינולוק , םזיאתא , עזגו רדגמ .
תויומדה לש םזילאודיבידניאה , ןהלש תוישיאה תופיאשה – לאשל תרחא וא וזכ הרוצב םירושק ולא לכ תו
וללה , תוריחה תלאש איה םיאשונה לכב רזוחה דחאמה וקה רשאכ . םיטפוש הכרד המזירפה איה וז תוריח
םלועה תא טייגראטס ירוביג . אל רבדה םנמא תווצה לש המישמב רדגומ , םינוש םיקרפב תרזוח וז היגוס ךא
בושו בוש . ךייש אוה הילא הצובקלו דיחיל תוריחה תא םיעבות הרדסה ירוביג . וז הרדגהל תארוקה תוריח
תימצע , הריחב שפוח , תויוכז ןויווש , האלה ןכו הבשחמ שפוח , יהוז רמולכ טרפה תויוכז לש ןבומב תוריח
תוילרבילה . ולא תויוריחב הריחבל ליבוהל רומאש רורחשל יעצמא איה היגולונכטה . אוצמל ןתינ ךכל אמגוד
גה תמוא הכירצ וב קרפב ' הפא , ה לש דובעשהמ הררחתשהש דלואג , יטילופ תומיע רחאלו ןוטלש תרוצב רוחבל
תיגוציי היטרקומדב תרחוב איה ימינפ , יאקירמאה לדומה יפ לע , ילאכראירטפ תוטסק ססובמ ןוטלשב אלו ,
הב םייתרוסמ םימרוג ידי לע עצומש יפכ
240
.
םיירדגמ םילאידיא יבגל תולאש תלמסמ רטרק לש התומד , לש עסמב יוצמ ןנורתפל חתפמהש תולאש ה . ךרואל
תונוש תויווזמ השיאכ הדמעמ רקחנ הרדסה – תררחשמכ , תבהאמכ , םייתרוסמ םידיקפת אלמל הפוצמש ימכ .
רטרק לצא עירכמה טנמלאה איה הריחבה תוכז . םיישנה םילאידיאה תא המישגמ אל איהש תורמל
םייתרוסמה , םוקיב םישנה לכ תא תררחשמ אל איהש תורמל , הדיתע תא תרחוב ןיידע איה הליבומו המצעב
ןלרוג תא רוחבל תולוכי םישנ וב בצמל .
זיאיתא ם ינשה םע דחא תינכתב םיהוזמ םזילאינולוקו . תומדא ילע םילאכ םמצעל םיסחייתמ דלואגה ,
םתטילש תא ססבל הרטמב . ה דרגזא םתוסח ינב לע יתנגה טקאכ םילאכ םמצע תא םיגיצמ , יבחרב םדאה ינב
היסקלגה . הרדסה לש הפוס תארקל ה - Ori םתטילש תא ביחרהל ותרטמש בלצ עסמ תרגסמב םישלופ

239
Ibid. pp. 84-85
240
http://stargate.wikia.com/wiki/Stronghold
74

בלחה ליבש תייסקלגל . תד דגנ תיעמשמ דח הרהצה ןיאש דועב , תדמתמ האירק תמייקמ טייגראטסש ירה
הריחב שפוחל , ךייח תא תויחל דציכ רוחבל שפוח הז םא ןיבו ךתנומא תא רוחבל שפוח הז םא ןיב .
ומד בגל תולאש תלמסמ קלאיט לש ות גכ ולש תורחאה תובקעב עזג י ' רוחשה ורוע עבצו הפא . רבועה רזה אוה
טייגראטסה תדקפמב רוגל , טייגראטסה לש ינומגהה םלועה ךותל תורחאה תא סינכמ ךכבו . ךלהמ
ותיא תודדומתהה , תדקפמ לש םיאנתהו תורמה תא תטלחומה ותלבק תוכזב ןמאנו הווש רבחכ ותלבק
טייגראטסה , נב יכרעה רסמה איה רזל עגו . ירשפאו ימיטיגל אוה טייגראטסב רזה , תא לבקמ אוה דוע לכ
םימכסומה םיללכה . לוצינו הטילש יסופד םע םיבתכתמ חרכהב אל ולא םיללכ – ספתנ רזה םיבר םירקמב
רתוי קזח ןקחשכ ףא םיתיעלו ךרע הוושכ . הלאשה , הרקוטה תצובק המיגדמ לשמלש יפכ ( םיקבאנש דלואגה
בעשה תקספה ןעמל דו ) , תוכזו םידדצה לש ידדהה ןויוושב הרכה לש םימכסומ םיללכב תרמגנו הליחתמ
הריחבה , תוריחה תלאש . ובש דלואגהמ ררחושמ הראקס וב קרפב םצעומ הז רסמ – תדמוע קרפה דקומב
וילע תופכל לגוסמ רחאהו הדימב ונממ תוחנכ ותוא סופתל רחב רחאהש ימל הריחב תוכז שי םאה הלאשה
וז הסיפת
241
.


241
http://stargate.wikia.com/wiki/Pretense
75

ה - NOVUM טייגראטסב היגולותימה ןכרצל רסמה לע ולש העפשההו

רומאכ , ה דמוע הרדסה דקומב -
242
Stargate ומצע , הצוחה ץראה רודכמ העונתה תרשפאתמ וכרדש ץפחה .
גראטסה םימייקה ןמזהו בחרמה תא רבושה יגולונכט ץפח אוה טיי . אוה ינכט רישכמ , היגולונכט לע ןעשנה
תחנעופמה תמדקתמ תמדקתמ הרדסהש לככ תיעדמ . עזג ינעדמ ידי לע אצמוה אוה תינכתה לש הירוטסיהב
םדאה ינבל בורקה םדקתמ ןומדק . רשפאתמ טייגראטסב שומישה תודוה ל יעדמ רקח , תוכזב רקיעב
רטרק לש םיצמאמה . תיעדמ הדותמ ידי לע קמונמה יגולונכט שודיח אוה . תא טייגראטסה םלוה וז הניחבמ
ס לש הרדגהה ה תא ןיבו - Novum .
תלילעב ןנוכמה טנמלאה תינכתה ה אוה תלוכי טייגראטסב המולגה היגולונכטב שומיש תושעל . תויומדה
הטלחה יפ לע וכרד ץראה רודכ לא השיגה תא תוענומו טלחומ ןפואב ןהלש טייגראטסב תוטלוש תוישארה .
ללכב ץראה רודכ יבשות םילדבומ ךכב טרפב טייגראטסה תדקפמו ה ראשמ הרדסב םיעיפומה תויומדהו םימע .
תויומדה תועצמאב ןהב תקסוע איהש תויזכרמה תולאשב תינכתה תא ןיעטהל רשפאמ הז לודיב : תוריח ,
עדמה ו כט היגולונ םדאה רורחשב תוירחאו . תיטרקנוק םיקסועה םיקרפ תללוכ המצע הרדסה םינוש םייוטיבב
ולא םיאשונ לש , כ תונוש תומזירפ ךרד תאז יו תואיצמ תילאוטר , םידיאורדנא , היצולובא , תויפוטוא
תויפוטסידו , תורוה , רדגמ , האלה ןכו עזג . הרדסה תא חתופה קרפה ליבקמב וללה תולאשל היציזופסקא אוה :
אטבמ טייגראטסה ביבס שבוגמה תווצה םיירקיעה םיאשונה תא , ןמצע תויומדב קסועה קלחב גצוהש יפכ ;
תא חתופש אוה עדמה אמו םוקיל רעשה ו וב שומישה תא רשפ ןיבהל םירשפאמ הירוטסיההו הפשה לש חותינה
רישכמה תא ; לקתיהה תוריחה תלאש תא הגיצמ דלואגב תו ; צמ קלאיט לש תופרטצהה רזה אשונ תא הגי
תוריחהו ; הראקסו יראש לש רורחשל תוביוחמה , היחא , אש תא הגיצמ תיווזהמ תוירחאהו תוריחה תל
תירוהה ; ךכמ הרתי , טייגראטסה ומצע יגולונכט רישכמכ םיתווצה לש המישמה תרדגהב יזכרמ דקומ הווהמ
שומיש וב םישועה – ץראה רודכ לע ןגהל הרטמב תומדקתמו תורז תויגולונכט גישהל . טייגראטסב שומישה
וז הרטמ שממל תנמ לע יאנת אוה
243
. עסמ רישכמל םג תינכתה לש םירחואמ םיבלשב ךפוה ומצע טייגראטסה
מ רתוי בכרומ בכוכל בכוכמ חתפ רשא . ןמזב עסמ רישכמל ךפוה אוה תומיוסמ תוילאקיזיפ תוביסנב , רישכמ
תויסקלג ןיב רבעמל , קשנ , הביבסה לע תועפשה לעב ףוגו היגרנא רוקמ . תיתלילע תושימג רשפאמ אוהש ןאכמ
ינוידב עדמ תורדסב ללכ ךרדב אוצמל השקש
244
.

242
http://www.gateworld.net/omnipedia/technology/s/stargate.shtml
243
M. Keith Booker, Science Fiction Television, Pregger Publishing, Connecticut, USA, 2004, pp. 179
244
Ibid. pp. 178
76

הב שומישה יפואו היגולונכט לש לוצינה , ג ומכ תוירסומה תויועמשמהו רחמה יבגל הב תומולגה תויורשפאה ם
טייגראטס תלילע לכ ךרואל םיבלושמ הז שומיש לש . ה תועצמאב תחכונ איה - Novum תועצמאבו ומצע
תונושה תויוברתה םע ןמזמ אוהש םישגפמה . רתיה תוכמתסהו הרהויל ןברוק םיתיעל תולפונ ולא תויוברת
תמדקתמה היגולונכטה לע ןהלש ןהלש . ה ןה תוטלובה תואמגודה תחא - Asgard , םינש ךשמב וקבאנש
דלואגב רבד לש ופוסב לבא םמצע תא םילפכשמה םיטובורל ןברוק ולפנ , וחתיפ םתוא ה - Asgard .
245
. םיקרפב
ה ירבח לש לוכסת עבומ םינוש - SG1 תא םתיא קולחל תומדקתמ תויוברת לש בוריסהמ ץראה רודכ תגהנהו
ו ןהלש תויגולונכטה םהל עייסל . וללה תויגולונכטב שומיש תושעל תירסומ תונכומ רדעה לשב קמונמ בוריסה
סרהל אלו תלעותל
246
.
ה םאה - Novum ב רקיעה אוה ילואש וא יעצמא רשאמ רתוי אל אוה ה חותינ טייגראטס הרדסה תוחתפתה
SG1 ? ה לע תטלחומ תונעשה ךות טייגראטס לש הלילעה תא חתנל ןתינ - Novum דבלב . ומישה ש
טייגראטסב , תאזב אצויכו וילא תוסחייתהה יפוא . רסחה ןמ הב שי וז הניחב לבא . לש תקדקודמ הניחב
הש דועב יכ הריהבמ הרדסב תוליעפה תויומדה - Novum הב יזכרמ אוה , תרמגנו הליחתמ אל איהש ירה
ומצע טייגראטסב שומישה יפואב . משמו ספתנ אוה ש דבלב יעצמאכ , הה לע אוה הלילעב שגדהו לש תוחתפת
ןמצע תויומדה , תויומדה לש תיווזהמ םג תאז , יתבר הלילעה לש חותינ ךותמ םגו
247
. ליעל רומאה ףרח , ךירצ
תורחא ינוידב עדמ תוריצימ הלש לודיב ןיאו תינכתל הקדצה ןיא טייגראטסה אלל יכ שיגדהל . שי ןכ לע סופתל
ה תא - Novum עינמו תיתלילעה תרגסמה תא רידגמה ןנוכמ יעצמאכ התוא , אל ךא ה המזירפ תידעלבה
תינכתב תונושה תויגוסה חותינל . קפסל לוכי לבפמק תועצמאב יתימה ךלהמה לש חותינ אקווד וז הניחבמ
רתוי המלש הנומת .

245
Ibid. pp. 181
246
Ibid. pp. 182
247
Ibid. pp. 182-183
77

םוכיס – זכ ינוידב עדמ םאה ' השדח תיתימ הפש ונל רציימ רנא ?

ה חוכיו - Two Cultures לע דיעמ קה עדיה תא םגרתיש שדח חישב ךרוצה תכרעמל םיי וייחל תועמשמ תלעב
דיחיה לש . םלועב רדס ול קינעתש תכרעמ , תיביטקלוקה היווהל ותוא רבחתו וייח תא טופשל יכרע םלוס .
ו תונעשנה תויתימ תוכרעממ הנושב / תוידסומ תומייק תורוסמ ורציש וא , שומיש השועה הייסנכ רציי אל עדמה
הרוצב תיכרע תכרעמ תלחנה תבוטל יעדמה עדיב תרדוסמ . ראית התוא עדמה תייסנכ Knight , ףוג וניה
יכרע אשומ לוטנ תויהל רמייתמה . שרד וילא יעדמה םלועה Snow עדיה תא איבמה םלוע אוה ותאצרה תא
תמכסומ הדותמב שומיש ךות ותוא רקוחו . תא השרי תיעדמ תוחתפתה לע תנעשנה תיתיישעתה הרבחה םאה
הייסנכה לש המוקמ םלועה תרהנהב ? ה םינומהה תרושקת תודסומ רשאכ םא , ילואו ןכותהו רודיבה תורבח
היגולונכט תורבח וליפא , ה תא םישדקמה םירופיס םימדקמ - Novum הישרושש המזירפ םירציימו
םייגולונכט , אל םה םילעופ הרבחב םייקה עדיה סיסב לע םדא לש וייח ןוגראל תורגסמ תריצי תבוטל השעמל ?
יתנבהל - ןכ .
צוהש יפכ וז הדובע ךלהמב ג , ינומה תרושקת יעצמא ןיב בולישה י ם , םזילטיפק ו ה תטיש ןויכיז ורצי ילכ יתמצוע
מש ךות רופיס תצפהל תיטנוולר תיתוחתפתה תרגסמ לע הרי תושירדל םאתהב ןכרצ היגולותימה . ךכ , המודב
היגולותימ ירופיס תלחנהל םיקיתע רפסמל רפסממ , ירופיסה ןיערגה לע ןויכיזה רמוש הידמ לכב , ותוא ץיפמו
ונימיב םינכת לש הצפהה יעצמא לכב שומיש ךות . הריציה יבתוכ לש יתוברתה עקרה , גניטייר ילוקיש דצל
248

בחרה להקה לש ןיינעה ןובשחב אבומ םהב , רציימ םי דימתמ קוסיע לאשב תויטנוולר תויתוברת תו . הלוע ךכ
םינושה תויגולותימה ירופיסל המודבש , םיניינעב וקסעש תא ודירטהש פס הפוקתב םהינכרצ צ תיפי , םג ךכ
הכלשהב תורחא ינוידב עדמ תורדסו טייגראטסכ תורדס תלילע , להקה תא םיניינעמה םיאשונב תוקסוע וילא
תונופ ןה . תונגראמ ןה לבפמק ןייצמ םתוא םיפיטיכראה סיסב לע תואיצמה תא שדחמ ( ןמזה , ללחה , הלאה
הלודגה , םייחה ץע , דועו רוביגה ) תונתונו ינכדע שוריפ םהל . ה ךכב ן ביצמ תו עדיל תיטנוולרה תירופיס תרגסמ
םלועל עדמה קינעמ ותוא , הש ךות ן דיפקמ תו להקה תושירד יפ לע רופיסה תא ןכדעל . סננוזרה רמשנ ךכב
ריינרג רידגה ותוא יתימה .
ךנחמהו רפסמה דיקפת םינאמאשל רומש היהש , תויסנכ , םיינחור םירומ וא תודסומ םירחא , רבעומ הגרדהב
ל ינומהה תרושקת יעצמא םירופיסה תא םיציפמה ם . ולא םירופיס תויורשפא םיעיצמו עדיה תא םישרפמ

248
גניטייר – רחא לע הזכ םוידמ רחובה םינכרצ להק לש יללכה לאיצנטופה לש זוחא . ועב יקשמ רפסמ תדידמל גניטיירה שמשמ תרושקתה םל
היזיוולטה ירישכמ יכ רחובה תיבה / ץורע לע ונווכי םהלש וידר / םיוסמ הנחת / םיוסמ ןמז ךשמלו םיוסמ ןמזב ת . גשומ תספדומה הידמה םוחתב
ןותיע לש לעופב םיארוקה תומכל עגונב םירקס ךרד גניטיירה / ןיזאגמ , לש תחוודמה הצופתה סיסב לע אלו ןותיעה .
78

רידת תנכדעתמה םלוע תנומתו . תוכרעמה הב הפוקתב םיאצמנ ונא יכ לבפמק לש ותחנה תלבוקמ וז הניחבמ
תימה ונביבס תומייק ןכא תוצפונמה תוי . םע תאז , ותשיגמ הנושב , תא ומצעל רוחבל לוכי דיחיה היפ לעש
רבחתמ אוה ןהילא תוצתונמה תויתימה תוכרעמה , םינמיס םימייק יכ הארנ שדחמ ןוגראל לש ןתחימצו
תוכרעמ עדמה ןדיע לש הרבחל תומיאתמה . תואטבמה תוכרעמ ולא תולאשהו םימייקה עדיה תודש תא
ןהמ תורזגנה תויכרעה . סמכ שמשמ ינוידב עדמ וז הניחבמ ולא תולאש תאו עדיה תא תאטבמה תרג .
ךלהמה תא אוצמל ןתינ גצוהש יפכ ה לש - Monomyth טייגראטסכ ינוידב עדמ תרדסב םג . טייגראטסב ךלהמה
מ לע הבהי תא המשה הרבחב תומייקה תויועמשמה תאו תויכרעה תומלידה תא טילב דחא דצמ היגולונכט ,
תישיאה תוריחה תא שדקל האב ינש דצמו . ה - Novum , יעצמאכ ינוידב עדמב ןנוכמו ןגראמ , רציימ ןויד תודוא
היגולונכט , ינוידב עדמה דקומב דמועש ןויד . תאז םע , ה הו תומליד דיחיה רובעב תועמשמ ו םע תוהדזהה ךילהת
וילע רבועש יגולוכיספה ךלהמה , וז הרבח תאטבמש םיטקילפנוקה םע ולש תודדומתהה תרגסמב םהש יפכ
םירוביגה ךרד םיאבומ , ה לע יוטיב ידיל אובל םילוכי אל - Novum ודבל . ה לש ךלהמה - Monomyth מ תא אלמ
ו ללחה מ רופיסה לש טקפאה אולמ תא רציי . ה - Monomyth תויטנוולרב הלילעה תא ןיעטמ טייגראטסב
הב הפוצה דיחיל תועמשמו . הו תינכתה לש הבחרה הצופתה הרזגב הלש החלצהה לע תודיעמ הלש תויראלופופ
וז . ישה תופסונה תויועמשמה יבגל הקומע חותינ תלוכי קינעמ לבפמק לש הירואיתה העיצמ התוא םילכב שומ
םירוביג לש עסמ ללוכה רופיס לש .
השדח תיתימ הפשכ הדבל תדמוע טייגראטס םאה ךכ םא ? אל . ריינרג לש ותשיגב הבר הדימב תדדצמ וז הדובע
ינוידב עדמ לא טייגראטסמ ךילשהל ףידע יכ הארנו יתבר . בחר יתימ סופדל תודע הווהמ הרדסכ טייגראטס
םדקמה ףקיה דואמ םיוסמ םיכרע םלוע , םיאתמה הנממ הרבחל חמצ אוה . תוריחה תא םישדקמה םיכרעה
תיברעמ הרבח לש םיכרע םה היגולונכטה תאו , תיטסילטיפק , ו תיעדמה הכפהמה רחאל החמצש םע תדדומתמ
תולאש הלש םיכרעה שומימ . עדמ ירוביג ינוידב , טייגראטסב םיגצומה ולאכ , תורזגנה תומלידה תא םיאטבמ
חכונ הז בצמ . היגולותימ לש םינייפאמה לכ תא אוצמל ןתינ םנמא טייגראטסב , ךלהמה חותינב גצוהש יפכו
יתימה – הרדסה ירוביג עסמ תא חתנל ןתינ תויגולותימ תויומד לש הזל ההז ןפואב ; ףידע תוריהזה םשל ךא
ה יכ גייסל תללוכ הריצי תיתימ טבמ תדוקנ , םג ההיז התוא לבפמק תורחא תוריציב , תמגודכ Star Wars לש
ג ' גרו ' סאקול
249
. וא תדדוב הריצי ןמסל רשפא יאו השק יכ ריינרג לש ותשיגב דדצל ףידע יכ הארנ וז הניחבמ
ז ' היגולותימכ דדוב רנא . ו יתוברתה לעפמה רציימ ותוא םילמסה לולכמ לע לכתסהל ףידע סחייתהל וילא

249
Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, 2001, CD #2, Track 20
79

היגולותימכ . זכ דובכ לש םוקמ רומש ינוידב עדמל וז הניחבמ ' היגולונכט תודוא רורבו ידוחיי ןויד רציימה רנא ,
ןהמ תועפשומה תויכרעה תומלידהו עדמ .
היפרגוילביב

1. Baldick Chris., In Frankenstein’s Shadow: Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century
Writing, Clarendon Press, Oxford, UK, 1987
2. C.G Jung, Modern Man In Search of Soul, Routlege Classics, London, UK, 2002
3. David Knight., Science And Spirituality – The Volatile Connection, London, Cromwell
Press, UK, 2004
4. David Whitt.and John Perlich. (ed.) (2008), Syth, Slayers, Stragates + Cyborgs – Modern
Mythology In The New Millennium, New York, USA, Peter Lang Publishing, Inc
5. Hillegas M.R, "The literary background of science fiction", in Parrinder P (ed.) . Science
Fiction – A Critical Guide, Longman inc, NY, USA, 1979,
6. Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, Novato, California, USA, 2008
(1949).
7. M. Keith Booker, Science Fiction Television, Pregger Publishing, Connecticut, USA, 2004
8. Robert Scholes, Eric S. Rabkin, Science Fiction : History, Science, Vision, Oxford
University Press, New York, 1977
9. Sartor R. (ed.), Joseph Campbell On Myth & Mythology, University Press Of America,
NY, USA, 1994
10. Seid Michael, Dave Thomas, Franchising For Dummies, Wiley Publishing Inc. Hoboken,
NJ, USA, 2006
11. Slusser G.E & Rabkin E.S, Intersections – Fantasy and Science Fiction, Southern Illinois
University Press, USA, 1987
80

12. Snow C.P, The Two Cultures, Cambridge University Press, UK, 2008
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;;idno=heb93176
13. Stephen Gerringer, The Mythology of Archetypes. Joseph Campbell Foundation, USA,
2006
14. Stephen Gerringer., Movies: The Medium for Myth, Joseph Campbell Foundation, USA,
2006
15. Suvin D., Metamorphoses Of Science Fiction, Yale University Press, USA, 1979
16. Thomasina Gibson, Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 3+4, Titan Books,
London, UK, 2002, pp 78
17. Thomasina Gibson., Stargate SG1 – The Illustrated Companion, Season 1+2,Titan Books,
London, UK, 2001
81 . ח יאנוי . , זכ תינוידבה עדמה תרופיס ' דסמתמ יראלופופ רנא , טרוטקוד רוביח , 1990
91 . גש בי - ע ןומידקנ . , לארשיב ינוידב עדמ , רוביח MA , 1999
02 . מ ילש . , ןייטשנקנרפ , תונורחא תועידיו ןפ , ביבא לת , 2005 ( 1831 )


וידוא תוטלקה :
1. Campbell J. and Bill Moyers. The Power of Myth, CD, Penguin/Highbridge, 2001


ואדיו :
1. Children Of Gods, Dir: Allan Lee, MGM, 2009
2. Stargate – Directors Cut. Dir: Emmerich R and Delvin D, Momentum Pictures, USA,
1994 (2001)
81

3. The Power Of Myth - The Heroe's Adventure, Perf: Joseph Campbell, Bill Moyers,
1988

82

מ םייטנרטניא תורוק :
1. http://community.stargateworlds.com
2. http://home.austarnet.com.au/petersykes/topscifi/lists_tv.html
3. http://stargate.wikia.com
4. http://www.gatecon.com/
5. http://www.gateworld.net/interviews/myth_maker_part_23.shtml
6. http://www.gateworld.net/omnipedia
7. http://www.multichannel.com/article/CA6332083.html
8. http://www.syfy.com/stargate
83

Abstract:
This paper examines whether science fiction can be considered as a mythology which
addresses science in whole, the scientific project, and the opportunities it offers for
modern society. Throughout the paper the boundaries of science fiction are examined
and defined, Jospeh Campbell's Monomyth theory and Darco Suvin's Novum theory are
presented as well as the idea of franchise. The paper examines a science fiction franchise
via these issues. The paper is within the fields of literature, philosophy of science and
comparative mythography.
84

Tel Aviv University
The Lester & SallyEntine Faculty of Humanities
Cohn Institute for History
and Philosophy of Science and Ideas

Science Fiction as the Mythological Aspect of the Scientific
Project of the 19
th
&20
th
century:
Do Science-Fiction protagonists can be considered as
mythological characters conducting a monomyth?
A reading in Stargate using Joseph Campbell theory
Thesis submitted for M.A. Degree

By
Nimrod Dweck

Under the supervision of
Prof. Elana Gomel
Date:
September 2009

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->